Page 1

Het Zuidtreintje

HĂŠt wijkblad voor Gennep-Zuid

Jaargang 4 Nummer 02 2013


Inhoud 2. 3 + 4. 5 + 6. 7. 8. 9. 10 11. 12 + 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Commissie Heikant. De Stadsgids, over Aurora Advertentie. Kook workshops Burendag en verkeer en veiligheid. Verkeer en veiligheid. Twee primeurs voor Gennep-zuid. Kersttocht Samenstelling Bestuur van de Wijkraad. Advertentie. Programma Buurthuis “ VanOns “ Uitnodiging Nieuwscafé . Openingstijden Ziekenhuis / Bibliotheek Belangrijke telefoonnummers.

Gaarne ontvangen we nog wat meer kopij. Deze kunt u inleveren op onderstaand adres of mailen. De redactie bestaat uit : Angelique Stuut, John Michels en Frans Welles. Redactieadres: “ Het Zuidtreintje ” Heidehof 50 6591 XD GENNEP e-mail. : zuidtreintje@wijkraadgennep-zuid.nl Bankrekening RABO bank: 1705.02.112 t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid 2


Voorwoord Beste mensen, Zo tegen het eind van het jaar is het goed om eens terug te kijken naar wat we allemaal hebben gedaan en wat we allemaal hadden gepland. Om te beginnen hebben de nieuwe bestuursleden zich verdiept in hun taken en hebben we de taken binnen het bestuur beter verdeeld. De gemeente heeft uiteindelijk nadat de sneeuw gesmolten was en de temperatuur wat vriendelijker werd op ons verzoek in de hele wijk op het wegdek de cijfers 30 aangebracht. Ook enkele verkeersborden zijn verplaatst of weggehaald. In mei is het eerste wijkblad van 2013 uitgekomen met daarin veel informatie van de commissies. De website is door omstandigheden nog niet zoals het hoort, hier wordt aan gewerkt. We hopen dat in december alles op orde is. Voor de opschoondag was geen animo dus helaas hebben we die niet georganiseerd. In 2014 zou het mooi zijn als we de opschoondag tegelijk met NL Doet kunnen organiseren op 21 en/of 22 maart. Heeft u een voorstel voor die dag, laat het ons dan weten. In het voorjaar hebben hadden we nog twee kookworkshops voor de kinderen georganiseerd, dat was evenals vorig jaar een groot succes. De burendag was ook weer een succes. Het weer was gelukkig goed en het was gezellig. Het bestuur is verder druk in overleg gegaan met de gemeente over OMO Ontmoeten Meedoen Ondersteunen: Op het gebied van zorg en welzijn gaat de komende tijd het nodige veranderen. Een aantal taken die eerst door de landelijke overheid of provincies werd gedaan, komt nu bij de gemeenten terecht. Daarnaast is er vanwege de landelijke bezuinigingen voor allerlei terreinen, waaronder de zorg, minder geld beschikbaar. De gemeente Gennep wil deze veranderingen samen met de lokale samenleving op een goede manier gaan oppakken. 3


Ze hebben dit verwoord in het Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen. De gemeenteraad heeft dit plan op 7 januari 2013 vastgesteld. Met het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen helpen en stimuleren ze de Gennepse inwoners om andere mensen te ontmoeten, mee te doen aan de gemeenschap en anderen te ondersteunen. Zo willen ze de sociale cohesie versterken en vergroten en hiermee bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken in Gennep. Alle wijk en dorpsraden worden betrokken bij de invulling van dit programma. Zo zult u verderop in dit wijkblad twee artikelen aantreffen over twee nieuw op te richten teams: het sociale wijkteam en het klusteam. Deze teams zullen eerst in Gennep-Zuid en Ven-Zelderheide als pilot starten. Hoe dat in zijn werk gaat en wat er van u verwacht wordt, kunt u in deze artikelen lezen. Dan kijken we graag ook vooruit. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Wij organiseren een nieuwscafĂŠ op vrijdag 24 januari 2014. Tijdens dit nieuwscafĂŠ zullen het bestuur en de commissies u vertellen waar zij allemaal mee bezig zijn. Ook het buurthuis laat zien wat er zoal in het buurthuis georganiseerd wordt. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de nieuwe commissie Groen & Milieu op die avond het levenslicht ziet. Ook het sociale wijkteam en het klusteam zullen zich die avond aan u voorstellen en uitleggen wat zij in de wijk komen doen, hoe zij bereikbaar zijn, waarvoor zij ingeschakeld kunnen worden en door wie. Ten slotte zal in 2014 gestart worden met de organisatie van een aantal activiteiten of workshops voor ouderen, in en met het buurthuis. Te denken valt aan bloemschikken, handwerken, schilderen, kaarten, boekbespreking, recepten uitwisselen noem maar op. Liesbeth Hubertus Namens de Wijkraad Gennep-Zuid

4


Commissie Heikant Beste bewoners van Gennep Zuid, Zoals ook in de vorige edities van het Zuidtreintje wil Commissie De Heikant u laten weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn met betrekking tot De Heikant. 24 September jl. is in het kantoor van Dichterbij aan de Zwerfheide door de Gemeente Gennep de nieuwe Structuurvisie gepresenteerd voor De Heikant. Tot teleurstelling van de Commissie was de opkomst vanuit de buurt, ondanks de oproep in het vorige Zuidtreintje, zeer gering. Inmiddels heeft de Structuurvisie ter inzage gelegen en was er tot 22 oktober jl. de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Binnenkort zal de Structuurvisie door de gemeente aan de Raad worden gepresenteerd en zal de Gemeenteraad de Structuurvisie moeten goed- of afkeuren. Ongeveer twee jaar geleden heeft de Gemeenteraad de opdracht gegeven aan de Gemeente Gennep om in samenspraak met de Wijkraad c.q. Commissie De Heikant tot een plan te komen voor De Heikant. Onderwijl dat de Commissie bezig was (in opdracht van Dichterbij, CRA ( projectontwikkelaar ) en de Gemeente) om een plan te maken voor een tijdelijke invulling van De Heikant, bleken deze drie partijen een Structuurvisie ontwikkeld te hebben zonder medeweten of medewerking van de Commissie de Heikant. Om deze omissie te repareren, mocht de Commissie opmerkingen maken over de ambtelijke Structuurvisie, maar van onze opmerkingen is niets terecht gekomen in de definitieve Structuurvisie. Nu is ons het aanbod gedaan om zitting te nemen in een Klankbordgroep die initiatieven op De Heikant op wenselijkheid moet gaan beoordelen. Echter is vanuit de Gemeente al aangegeven dat het oordeel van deze Klankbordgroep volkomen terzijde kan worden geschoven en dus 0,0 waarde heeft. De Commissie is dan ook uitermate boos en teleurgesteld dat de Gemeente op deze manier omgaat met de belangen van de bewoners. Wij zullen onze grieven neerleggen bij de politiek in de hoop dat wij daar nog enige respons zullen krijgen. Commissie De Heikant 5


Voor al uw vragen en reserveringen belt u ons gerust even op. Te bereiken op tel nummer 0485-512329 / 06-11221139 Ook het adres om op de woensdagen aan te sluiten bij het EetcafĂŠ, van 17.00 uur tot 18.30 uur. en sinds begin dit jaar is er ook gelegenheid om van maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 13.30 uur bij ons te lunchen. 6


Kleine historie van de Moutfabriek Aurora. In 1896 komt de heer Servaas Mickina naar Gennep en bouwt in 1898 bij de kruising van de rijksweg met de spoorlijn een moutfabriek. De fabriek is een groot, rechthoekig gebouw met drie verdiepingen en 2 kelders voor het kiemproces. Op de verdiepingen werd het mout gedroogd en ging het naar de poetsmolen. Vanaf daar ging het mout naar de bierbrouwerij. De aan en afvoer van de producten liep via het spoor van de NBDS. Wanneer de oprichter 47 jaar oud is, overlijdt hij plotseling. Dhr. Grutters is de volgende eigenaar van Aurora. Al snel treedt dhr. F. Beckers in dienst. Deze laatste heeft al een machinewerkplaats in Gennep (ter hoogte van het huidige Jan Lindersplein) en hij zorgt in de fabriek voor de mechanisatie. De moutbereiding is in handen van dhr. Reinhold. De moutproductie blijft ook in de jaren 30 op peil. In 1936 brandt de fabriek voor de 5de keer af, maar wordt ook weer opgebouwd. In de Tweede Wereldoorlog wordt de fabriek gebruikt als uitkijkpost. De kelders worden gebruikt als schuilkelders. Na de oorlog wordt de schade hersteld. De fabriek is relatief klein en levert per jaar 3500 ton mout. De grootste afnemers zijn Grolsch en Heineken maar in de jaren ‘90 haken deze bedrijven af. In 1991 stopt de moutfabriek de productie en het terrein wordt door een projectontwikkelaar aangekocht. Deze sloopt de fabriek en bouwt daar het appartementencomplex Aurora, zoals we het nu allemaal kennen. De oude directeurswoning staat nog steeds naast het appartementencomplex, aan het begin van de Heijenseweg. Deze woning is inmiddels wel aan een flinke opknapbeurt toe‌.

Stadsgids Willy Michels

7


Bel voor een afspraak.

Ook op implantaten Prothesereparatie - klaar terwijl u wacht. Ook voor vrijblijvend advies en controle van uw prothese kunt u bij ons terecht. (gratis)

Voor al uw tandtechnische werkzaamheden. 2e dwarsweg 50, 8

tel. 0485-479071


Op zaterdag 11 januari 2014 voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. Op zaterdag 18 januari 2014 voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur Kosten: 2,50 p.p. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar: info@wijkraadgennep-zuid.nl Of bij het buurthuis “ VanOns “. Opgave voor of op 3 januari 2014. Voor info kunt u altijd bellen: tel. 512988 na 18.00 uur.

9


Burendag 2013 Op zaterdag 21 september 2013 was in Nederland weer de jaarlijkse burendag van het Oranje Fonds. Er waren meer locaties in Gennep-Zuid waar de burendag gehouden werd. Er liep een treintje naar elke locatie zodat je makkelijk bij elke locatie kon kijken wat er te doen was. Onze wijkraad is daarbij ook altijd present om te organiseren en enkele activiteiten te doen. Dit jaar hadden we op het Norbertplein een kleine rommelmarkt, enkele stalletjes waar mensen hun hobby konden laten zien, iets verkochten of ergens aandacht voor vraagden. Verder kon men kleuren op een kleurplaat, zich laten schminken en was er een groot springkussen met extra glijbaan voor de kinderen. Men kon ook meedoen en raden naar de inhoud van een pot snoep. Uiteraard om deze pot te winnen. Iedereen kreeg van het buurthuis een kopje koffie met een koekje en er was muziek voor iedereen. Het treintje was iedere keer vol en stopte bij elke locatie. De deelname aan alle activiteiten was gratis, en er werd goed gebruik van gemaakt zonder dat er wachtrijen waren. Zoals gezegd was het gezellig druk en met het mooie weer, een leuke dag. Andrea en John namens commissie Activiteiten

De Commissie Verkeer en Veiligheid. Wat is er al gedaan? Op 10 oktober 2012 is er een informatieavond geweest waar bewoners gevaarlijke, onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie konden melden. Tijdens deze avond is daar verder over gediscussieerd en zijn mogelijke oplossingen door de bewoners zelf aangedragen. Alle gemelde punten zijn door de commissie Verkeer en Veiligheid in groepen ingedeeld en uitgebreid besproken.

10


Een punt daarvan, het verduidelijken van de 30 km zones, is direct opgepakt. Resultaat is dat de Gemeente Gennep de bebording heeft verbeterd, en nieuwe “ 30 ” cijfers op het wegdek heeft aangebracht. Uit de lijst van gemelde punten zijn de belangrijkste en meest gevaarlijke, ter plaatse besproken met een verkeersdeskundige van VVN. Dit betreft de volgende punten: 1 Willem Boyeweg / Brabantweg en weggedeelte tot aan de Dr. Nolensstraat: Gevaarlijke kruising, onduidelijke voorrang, smalle weg. 2 Willem Boyeweg / Rijssenbeeklaan: Gevaarlijke kruising, verbod vrachtwagens. 3 Kruising Dr. Nolensstraat / Pater Celiestraat: Onoverzichtelijk. 4 Dr. Poelstraat: Parkeerprobleem. Hier is ook door de Wijkraad een enquête gehouden over wat de bewoners zelf vinden hoe dit het beste zou kunnen worden opgelost. Te denken valt aan: eenrichtingsweg, parkeervakken, drempel. 5 Burg. Gilissenweg: Te hoge snelheid. Verder is de melding over parkeerproblemen langs de Langeweg ter hoogte van de Dr. Poelstraat met de Gemeente besproken, en wordt op dit moment samen met Mooiland gekeken naar een oplossing. Wat staat er op de planning? De zeer nuttige bevindingen van de verkeersdeskundige zullen met de Gemeente besproken worden, en bekeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Daarnaast wordt bekeken of het weggedeelte in de buurt van de Ratel, waar een maximum snelheid geldt van 50 km/u, kan worden aangepast naar een 30 kmzone. Op 24 januari 2014 zal de Commissie Verkeer en Veiligheid zich presenteren bij het Nieuwscafé. Voor meer over het Nieuwscafé, zie elders in dit wijkblad. Op deze avond is het mogelijk om na de presentatie informeel vragen te stellen hierover. Onduidelijke en onveilige situaties met betrekking tot verkeer en veiligheid kunnen gemeld worden via mail: verkeer@wijkraadgennep-zuid.nl of schriftelijk bij: Wijkraad Gennep-Zuid, Heidehof 50, 6591 XD Gennep. Harm Otten, namens Commissie Verkeer en Veiligheid. 11


Twee primeurs voor Gennep-Zuid Per januari 2014 starten in Gennep-Zuid twee initiatieven om de leefbaarheid en de onderlinge betrokkenheid in de wijk te versterken: het Sociaal wijkteam en ‘Ons Team’. Waarom? Het sociale beleid in Nederland is aan het veranderen. Er zijn te veel instellingen, die langs elkaar heen werken en samen te duur zijn. De gemeenten hebben de taak gekregen om het beter te gaan organiseren. Zij kunnen dat niet alleen. De gemeente Gennep wil dat samen met inwoners doen. Met elkaar weten we heel goed wat er moet gebeuren om elkaar te helpen en de samenleving te versterken. De gemeente heeft hiervoor begin dit jaar een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het gaat om Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen: met z’n allen er voor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat iedereen kan meedoen en dat zij die dat nodig hebben ondersteuning krijgen. Sociaal wijkteam Gennep-Zuid bijt met het Sociaal wijkteam de spits af voor Gennep. Diverse organisaties die zich bezighouden met sociale dienstverlening en hulpverlening slaan de handen ineen. Zij gaan samen de wijk in. Daar gaan ze, dichtbij de inwoners, zelf zien welke vragen er zijn. Waar dat nodig is, maken ze een plan van aanpak samen met de inwoner die een vraag heeft. Geen dubbel werk, geen zaken die tussen wal en schip vallen, geen onnodige bureaucratie, maar dichtbij de mensen. Dát is de inzet. Tegelijkertijd biedt dit kansen om samen te bekijken wat inwoners voor elkaar en de wijk kunnen betekenen. We spreken niet voor niets van een primeur. Met deze aanpak in Gennep-Zuid werken we stap voor stap aan een nieuwe werkwijze. Het is een bewuste keuze om nog niet alles tot in de puntjes te regelen. Het Sociaal wijkteam zal gaandeweg - samen met de inwoners van de wijk - komen tot een aanpak die daar het beste werkt. Wat merkt u? Vanaf januari 2014 kunt u via het Buurthuis Van Ons in contact komen met het Sociaal wijkteam. Zij staan voor u klaar als u vragen heeft over zorg en welzijn, zoals: - Aanpakken van eenzaamheid - Maatschappelijk werk - Wmo-voorzieningen 12


-

Vragen over probleemschulden Andere zorg- en welzijnsvragen

Het Sociaal wijkteam zoekt uit wie u het beste verder kan helpen en op welke manier. Is er specialistische ondersteuning nodig, dan zorgt het Sociaal wijkteam ervoor dat uw vraag goed wordt doorgeleid. ’Ons Team’ In januari 2014 gaat in Gennep-Zuid ook ‘Ons Team’ van start. Dit is een groep mensen die bij u in de wijk aan de slag gaat om uw woonomgeving schoon en leefbaar te houden. De naam zegt het al … een team van, voor en door mensen uit Gennep-Zuid. ‘Ons Team’ bestaat uit inwoners die een uitkering ontvangen of in de sociale werkvoorziening werken. Op deze manier kunnen zij meer terug doen voor de samenleving. Daarnaast maken enkele mensen van Dichterbij deel uit van ‘Ons Team’. Voor hen is dit een vorm van dagbesteding. U herkent ‘Ons Team’ aan hesjes met de naam ‘Ons Team’ erop. De uitvalsbasis van ‘Ons Team’ is Buurthuis ‘Van Ons’. Vandaaruit trekt het team twee dagen per week de wijk in. Daarnaast zullen er op verschillende plaatsen in de wijk naamkaartjes worden neergelegd met de contactgegevens van ‘Ons Team’. Vindt u dat uw straat of uw omgeving een opknap- of opfrisbeurt kan gebruiken? Geef het dan door aan ‘Ons Team’ of aan de Wijkraad Gennep-Zuid. Hoe kijken we of het werkt? De leden van de wijkraad van Gennep-Zuid hebben meegedacht over de invoering van het Sociaal wijkteam en ‘Ons Team’. De wijkraad gaat ook volgen hoe het loopt. Heeft u opmerkingen of suggesties, meld het dan bij de wijkraad. Uw mening telt! Het Sociaal wijkteam en ‘Ons Team’ zijn van u en helpen uw wijk nog leefbaarder en hechter te maken. Meer weten? Op 24 januari 2014 presenteren het Sociaal wijkteam en ‘Ons Team’ zich aan de inwoners tijdens het nieuwscafé van de wijkraad Gennep-Zuid in Buurthuis Van Ons. Over de bereikbaarheidstijden en contactgegevens van het Sociaal wijkteam en ‘Ons Team’ worden momenteel nog afspraken gemaakt. Deze informatie wordt te zijner tijd via www.wijkraadgennep-zuid.nl en www.gennep.nl bekend gemaakt. 13


Wijkraad Gennep-Zuid organiseert samen met het Buurthuis “Van Ons”, de Stichting Dichterbij en de Norbertusparochie een Levende Kersttocht Voor iedereen, gewoon samen. op vrijdag 13 december.

De tocht zal door de straten van Gennep zuid gaan De start is aan de achterkant bij basisschool De Ratel van 18.30 uur tot 19.30 uur, van waaruit iedereen de weg kan gaan zoeken door het Kerstverhaal, dat eindigt bij Maria, Jozef en het kindje Jezus. Onderweg komen jullie van alles tegen wat in het Kerstverhaal thuis hoort, zoals Maria, Jozef, de ezel, schapen! Het zou leuk zijn als jullie verkleed komen bijvoorbeeld als een engel, herder, of wat je zelf wilt natuurlijk. Iedereen kan meedoen. In het buurthuis “Van Ons” kun je komen kijken naar de Oosterse bazaar. Dit is van 18.00 uur tot 21.00 uur, daar kun je zelf een kerststukje maken. Natuurlijk zal de Kerstman ook weer op het Norbertplein komen. Iedereen is welkom en de entree is gratis. Buurthuis “Van Ons” Norbertplein 3 Gennep Tel: 0485-512923

14


Samenstelling bestuur Wijkraad Gennep-Zuid: Dagelijks Bestuur: Voorzitter:

Liesbeth Hubertus Lavendelstraat 33 6591 XG Gennep voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl

Secretaris:

Angelique Stuut Heidehof 50 6591 XD Gennep secretaris@wijkraadgennep-zuid.nl

Penningmeester:

Paul Noij Willem Boyeweg 89 6591 ZW Gennep penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl

ICT specialist:

Harm Otten Jasmijnstraat 18 6591 XL Gennep info@wijkraadgennep-zuid.nl

Algemeen Bestuursleden: John Michels en Johan Sauer Website: www.wijkraadgennep-zuid.nl Bankrekening RABO bank: 17.05.02.112 t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid

15


De VERSMARKT bij u in de BUURT!!!!!! VERRASSEND groot assortiment in diepvriesproducten, Snacks en frites (horecakwaliteit), Vis en groenten van v. Rijssingen Maaltijden ijs en desserts ( OOK HELDRO IJS ) Eigen slagerij; dus vlees producten tegen zeer gunstige prijs Assortiment kruidenierswaren breidt zich steeds verder uit Om ons meer te gaan profileren als supermarkt( buurt ) voor Gennep Zuid Dagelijks vers brood van bakkerij de Haas uit Haps. Tot weerziens of horens Wij staan u graag te woord OOK BEZORGEN WIJ GRATIS BIJ INSTELLINGEN EN DICHTERBIJ, Groetjes, Tonny en Mieke van de Zuidmarkt, Willem Boyeweg 118b 6591 ZZ GENNEP Tel. 0485-344722 Fax.0485-471891 e-mail: admin@zuidmarkt.com 16


Programma Buurthuis “VanOns” 2013-2014

Iedere 2e maandag van de maand Bingo voor ouderen.

13 december 2013 Levende Kersttocht

27 december 2013 Bingo voor mensen met een verstandelijke beperking

11 en 18 januari 2014 Kinder -kook workshops .

8 februari 2014 knutselwedstrijd voor de jeugd

19 maart 2014 landelijke verkiezingen

23 maart 2014 kinderkleding en speelgoed beurs

5 april 2014 Bingo Buurtvereniging Kellerberg, voor iedereen toegankelijk.

22 mei 2014 verkiezingen Europees parlement

28 september 2014 Accordeon festival

12 december 2014 Levende Kersttocht --------------------------------------------------------------------------

Voor u ligt een uitgave van Wijkblad “ Het Zuidtreintje ” . Op dit moment komt het wijkblad twee keer per jaar uit. Het wijkblad wordt bij alle 1700 huishoudens in Gennep-Zuid verspreid. De kosten hiervan slokken een groot deel van ons budget op. Wij zouden het wijkblad graag vaker uitbrengen. Met een bijdrage van slechts één euro per huishouden, zou dit al mogelijk zijn. Bij deze willen we u dan ook vragen om een vrijwillige kleine bijdrage. 17


Vrijdagavond 24 januari 2014

Ontdek wat er in uw wijk speelt en georganiseerd wordt

18


Maasziekenhuis Pantein

Bibliotheek Gennep

Tel.: 0485-845000

Ellen Hoffmanplein 25

Bezoektijden

Tel.: 0485- 511220

Algemene bezoektijden voor de meeste verpleegafdelingen: 09.00 – 20.00 uur. Uitzonderingen: Afdeling C4, Kind Op de kinderafdeling zijn ouders, broertjes en zusjes de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken.

Openingstijden

Maandag

13.30 uur - 17.30 uur

Dinsdag

10.00 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 17.30 uur

Woensdag

13.30 uur - 17.30 uur

Donderdag 13.30 uur - 17.30 uur Vrijdag

13.30 uur - 20.00 uur

Zaterdag

10.00 uur - 14.30 uur -----------------------------

Afdeling B4, Moeder

VVV- Gennep bij Jan Linders

De partner en evt. broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken. Voor de kraamsuites geldt dat er direct na de bevalling bezoek mag komen.

t’ Straatje 1 6591 BP Gennep

Post voor patiënten komt snel aan als u die stuurt naar: Maasziekenhuis Pantein t.a.v. ……………… Dokter Kopstraat 1 5835 DV BEUGEN

Tel.: 0485- 540266 Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 uur – 17.30 uur Zaterdag 10.00 uur – 14.30 uur ----------------------------------

Apotheek Medsen Brugstraat 25 Tel.: 0485-545500 Openingstijden

Parochie Norbertus Gennep-zuid

Maandag t/m vrijdag:

Norbertplein 18 6591 XA Gennep

8.00 uur – 17.30 uur

Diensten, elke zaterdag om 16.00 uur en om

Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

17.45 uur, de 16.00 uur dienst wordt verzorgd

Buiten de openingstijden :

door de pastorale dienst Dichterbij.

Apotheek Maasheggen in

Pastoor H.J. Bouman tel. 0485-511888 Parochie tel. 0485 - 515100 Email : kerk@norbertusparochie.nl Website : www.norbertusparochie.nl

Maasziekenhuis Beugen. Tel: 0485-845732. Geopend elke dag open van 8.30 – 23.00 uur 19


Belangrijke telefoonnummers: Algemeen alarmnummer

112

Politie, Brandweer en Ambulance Apotheek Medsen

0485 - 545500

Bibliotheek Gennep

0485 - 511220

Dierenkliniek Gennep

0485 - 511872

Gemeente Gennep

0485 - 494141

Huisarts Gennep

0485 - 512317

Huisarts Ottersum

0485 - 512717

Huisartsenpost ( avond / weekend ) 0900 - 8880 Kindertelefoon

0800 - 0432 (gratis)

Maatschappelijk werk (Synthese)

0485 - 512934

Politie (niet spoedeisend)

0900 – 8844

Buurthuis “ Van Ons “

0485 – 512923

Deenen Tandtechniek Gennep

0485 – 479071

Indien u dit wenst is het mogelijk om een advertentie te plaatsen in uw Wijkblad, voor de mogelijkheden en prijzen kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl. 20

Zuidtreintje 2013 2