Page 1
INHOUD Bestuursleden Wijkvereniging

4

Voorwoord van de voorzitter

5

Nieuwe wijkagent

6

Overhangend groen Oranjekanaal

7

Speelvoorzieningen

8

Rotondes Hondsrugweg

9

Belbus Station Emmen Zuid

10

Rode en blauwe blokken Gezocht Webmaster

11

De Zwemmer

12

Spreekuur Wijkvereniging Jaarvergadering

13

Waar wordt ons geld aan besteed Snelheidsmeters

14

Parkeeroverlast

15

Ogen en oren van de buurt

17

Vernielingen op The Playground

18

Nieuwe bomenverordening Verlichting

20

Stukje wijk geschiedenis

22

Zoutvaatjes

25

Sponsors

30 


Bestuur wijkvereniging De Rietlanden.

Colofon

Voorzitter: Onno Leemhuis Email: leemh045@planet.nl tel: 676618 Secretaris: Miep Scholten Email: wijkverenigingrietlanden@home.nl tel. : 630746

Redactie: Miep Scholten Angela v.d. Voort Contact gegevens: Redactie Wijkkrant Kuifmees 39 7827 BP Emmen Tel. 630746

Penningmeester: Rene gritter Email: renegritter@vodafone.nl tel : 06-47282678

Ontwerp buitenblad: Miep en Herman Scholten Drukker: van Liere Media Email: info@vanlieremedia.nl

Lid: Angela v.d. Voort Henry Ahlers Herman Roelvink Janny Gremmer Peter van der Knaap

Vormgeving/Opmaak: Miep en Herman Scholten

Contact gegevens: Postbus 1103, 7801 BC Emmen tel. 630746

Wijkvereniging Rietlanden, Postbus 1103, 7801 BC Emmen tel. 630746

Meldpunt:

Uitgave: Januari 2012 Inleveren artikelen: voor 31 maart 2012 wijkverenigingrietlanden@home.nl

Voor meldingen uit de wijk: Tel: 14 0591 van de gemeente

of via emaiil van de wijkverenging: wijkverenigingrietlanden@home.nl

website:

De wijkkrant wordt uitgegeven door de wijkvereniging de rietlanden.

www.rietlandenemmen.nl

De volgende wijkkrant verschijnt omstreeks april 2012

Oplage 4180 stuks
Van de Voorzitter. Voor u ligt de tweede uitgave van de wijkkrant van de Wijkvereniging de Rietlanden die in 2011 had moeten uitkomen. Wel wat later dan u van ons gewend bent maar over het hoe en waarom leest u hieronder in de krant. Het resultaat is weer prachtig en voorziet u als wijkbewoner weer van de nodige informatie. 2011 is weer een jaar geweest waar wij als bestuur getracht hebben het nodige te realiseren en te willen realiseren voor onze wijk. Wat er is gebeurd en nog gaat gebeuren vindt u her en der vermeld in deze krant. Als erkende overlegpartner (EOP) is er regelmatig contact geweest met de gemeente Emmen. Wij hebben getracht het beschikbare budget op een goede manier te gebruiken en te verdelen over die projecten die de nodige prioriteit hadden. Volgens mijn mening zijn wij daar goed in geslaagd. Ook het komende jaar zullen wij onze inzet weer op een zelfde manier gestalte te geven. Om die inzet te kunnen uitbreiden en de druk te verlichten is meer ondersteuning nodig. Het huidige bestuur bestaat momenteel uit acht personen. Om adequaat te kunnen opereren is dit veel te weinig. Zeker als je spreekt over een wijk van ongeveer 10.000 bewoners. We zijn dus op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers, die ons op verschillende gebieden willen helpen en ondersteunen. Vandaar ook de bescheiden vraag om u aan te melden! Veel handen maken licht werk. Ik wil eindigen u allen goede feestdagen toe te wensen en een goed en gezond 2012. Onno Leemhuis

Storing bij redactie wijkkrant Door een computerstoring bij de redactie is onze wijkkrant helaas veel later uitgekomen dan de bedoeling was. Onze excuses hiervoor. Meestal ligt hij al eind november/ begin december bij u in de bus. Maar de storing was zo hardnekkig dat hij niet meer te verhelpen was en er een nieuwe computer aangeschaft moest worden. U kent het wel, we kunnen er niet meer zonder tegenwoordig. Na de aanschaf moesten alle bestanden weer teruggezet worden en alles opnieuw ingericht worden. En dat kost altijd meer tijd dan je denkt. Een ander bijkomend gevolg was dat bepaalde activiteiten die voor de kerst zouden plaatsvinden niet meer in de krant opgenomen zijn daar dat geen zin meer had. Heel vervelend. Maar nu is de krant dan toch klaar en kunnen we u weer van de nodige informatie voorzien over onze wijk. 


Nieuwe wijkagent in de Rietlanden. Via deze weg wil ik mij voorstellen als de nieuwe wijkagent in de Rietlanden. Mijn naam is Bert Veenstra. Ik ben sinds 1982 werkzaam bij de politie. Sindsdien heb ik diverse functies bekleed, binnen de politie. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als wijkagent in Emmer-Compascuum, Roswinkel en Nieuw Weerdinge. Nu ben ik dus aangesteld als wijkagent in de Rietlanden maar ook in Parc Sandur, de Delftlanden, Zuidbarge en het AZC. Als wijkagent ben ik het gezicht van de politie in uw wijk. Binnen de wijk probeer ik een gemakkelijk aanspreekpunt te zijn voor iedereen. Echter, u woont en leeft in de Rietlanden en kent de omgeving het beste. Mijn verzoek aan u is, om mij op de hoogte te stellen van zaken waarvan u vindt dat deze politieaandacht nodig heeft. Ik gebruik uw informatie om zelf een goed beeld te krijgen van wat er in uw wijk speelt zodat ik daar, eventueel actief, op kan inspelen. De politie is niet de enige partij die verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in de wijk. De gemeente, diverse hulpverleningsinstanties en natuurlijk u als bewoner zijn samen verantwoordelijk voor een betere en veiligere leef- en woonomgeving. Een wijkagent heeft een signalerende en adviserende rol in diverse overlegvormen, maar heeft daarbij ook een repressieve taak (optreden daar waar het nodig is).

Hoe kunt u met mij in contact komen? - Via 0900-8844, hier kunt u een bericht voor mij achter laten zodat ik, of één van mijn collega’s, u zo snel mogelijk benadert - Als U mij tegenkomt in de wijk, spreek mij dan gerust aan. m.vr.gr. Bert Veenstra
Overhangend groen Regelmatig krijgt de Wijkvereniging klachten dat fietsers last hebben van overhangend groen op het fietspad langs de Veldstukken. Wij willen nog maar eens een oproep doen aan alle bewoners die een tuin hebben die grenst aan het openbaar gebied. Snoei s.v.p. overhangende takken weg, want het is gevaarlijk. Fietsers moeten uitwijken om geen takken in hun gezicht te krijgen. Een dergelijke uitwijkmanoeuvre kan gevaarlijk zijn als er een tegenligger aankomt. Op de doorgaande wegen zien we ook dat de takken soms royaal over de weg hangen. Levensgevaarlijk voor de uitwijkende fietsers en het achteropkomende verkeer. Zo moeten auto’s in sommige bochten van de weg maar gokken of er geen tegenligger aankomt. De begroeiing van de tuinen reikt tot op de rijweg wat hun zicht naar rechts of links belemmert. Je hebt pech als je tegenligger dan de bocht te groot of juist te krap neemt en dan sta je zomaar tegen of recht tegenover elkaar. Het is nu de tijd om te snoeien, dus kijk niet alleen rond in uw tuin maar bekijk hem ook eens aan de buitenkant en pak die snoeischaar. Wist u dat de gemeente bij klachten eerst de betreffende bewoner een verzoek stuurt om zijn overhangend groen te snoeien en als daar niet op gereageerd wordt zij zelf opdracht geeft om tot snoeien over te gaan en de kosten hiervan in rekening brengt bij de betreffende bewoner.

Oranjekanaal In het vroege voorjaar van 2011 is de gemeente druk bezig geweest met het snoeien van de oevers langs het Oranjekanaal. Er zijn doorkijkjes gecreĂŤerd, bomen geplant en bankjes geplaatst. Wij zijn blij u te kunnen melden dat men het kanaal zelf nu ook gaat aanpakken. Er gaat gebaggerd worden. Een duidelijke wens van Zuidbarge, Bargeres en de Rietlanden. Velt en Vecht gaat het werk uitvoeren en het plan van aanpak zou voor de kerst van 2011 klaar zijn. Men wil dit jaar gaan starten en wanneer is afhankelijk van de winterse omstandigheden. Men hoopt de klus in september afgerond te hebben. Het traject dat uitgebaggerd gaat worden loopt van de Ermerweg tot aan de Zuidbargerstraat. Om zo min mogelijk overlast te bezorgen heeft men gekozen voor hydraulisch baggeren via een pijpleiding die hiervoor aangelegd gaat worden op de oude jaagpaden. Waar dit niet kan zal hij in het water komen te liggen en bij het kruisen van fietspaden zal men rijplaten aanleggen. Verder zal hij aangelegd worden langs de bruggen en uiteindelijk 


uitmonden in een baggerdepot in Oranjedorp. Hier zal de bagger 2 jaar opgeslagen worden waar het tot grond kan uitdrogen. In het gedeelte van het kanaal dat langs de Rietlanden loopt zitten twee riooloverstorten die bij zeer heftige regenval in werking treden. Deze liggen bij het Vinkenveld en het Mussenveld. Rondom deze riooloverstorten wordt uit voorzorg de bagger apart weggehaald en afgevoerd per vrachtwagen en naar een speciaal hiervoor ingericht depot gebracht. Er kunnen n.l. bacteriën in deze bagger zitten. Daarom slaat men deze gescheiden van de andere bagger op. De bladtroep zal ongeveer zo’n 80 cm diep weggehaald worden. Er komt een nieuwsbrief voor aanwonenden over het plan van aanpak en evt. knelpunten. Per wijk wordt waar dat nodig is iets georganiseerd. Voor meldingen tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij het meldpunt van de gemeente: tel. 140591

Speelvoorzieningen De laatste jaren is er in samenwerking met de Gemeente veel werk verzet op het gebied van speelvoorzieningen. Er zijn veel oude speeltoestellen vervangen en tevens volledig nieuwe speelplekken gecreëerd. Als laatste is er nog een nieuwe speelvoorziening geplaatst aan de Kuifmees. Al deze vernieuwingen hebben ertoe geleid dat het bestand aan speeltoestellen in onze wijk mooi op orde is met een gelijkmatige verdeling over de wijk voor zover de openbare ruimte dat toelaat. Echter, ook aangaande speelvoorzieningen hakken de bezuinigingen er stevig in. Dit jaar zal de wijkvereniging beduidend minder te besteden hebben. Daarom hebben wij het besluit genomen om vanaf 2012 geen nieuwe speelplekken meer op te zetten. De nadruk zal de komende jaren liggen op onderhoud, danwel vervanging van verouderde speeltoestellen. Het streven is om in 2012 speeltoestellen te vervangen aan de Appelvink en Grijze Kraai/Boskraai . 


Indien u aan speeltoestellen mankementen ontdekt, verzoeken wij u dit te melden bij het meldpunt van de Gemeente: www.emmen.nl  digitaal loket  Melding openbaar gebied maar u kunt ook een melding aan de wijkvereniging maken: wijkverenigingrietlanden@home.nl waarna wij het contact leggen met de gemeente.

Rotondes Hondsrugweg In onze wijkkrant van november 2010 hebben wij een oproep aan u gedaan of u ook ervaring hebt met gevaarlijke situaties bij het verlaten van de rotondes richting Rietlanden komende vanuit het centrum van Emmen. Wij hebben hier diverse reacties op gehad van bewoners waarvan het maar net goed ging. Duwen en snijden bij het verlaten van de rotonde. Men kan immers niet met z’n tweeën door één deur. Onze werkgroep verkeer is heel druk bezig geweest met dit probleem en heeft met alle verantwoordelijke partijen overleg gehad. Het verheugt ons om u te melden dat nu inderdaad de aanduidingen op de rotondes worden aangepast. Zowel de wegmarkering als de blauwe borden. D.w.z. de rechtertoevoerbanen voor rechtuit en rechtsaf en de linkerbanen alléén voor linksaf (driekwart). De aanpassingen op het wegdek zijn inmiddels aangebracht.
Belbus Station Zuid Vanaf zondag 8 januari 2012 rijden er belbussen tussen de Rietlanden en het nieuwe Station Zuid. Belbuslijn 6 (Station Zuid – Rietlanden v.v.) gaat alle bestaande bushaltes op de Veldstukken bedienen. Belbuslijn 7 (Emmen Centrum – Station Zuid – Parc Sandur v.v.) bedient een nieuwe halte op het Snippenveld en de bestaande haltes op de Nieuw-Amsterdamsestraat. Beide lijnen rijden van maandag tot en met zondag 1x per uur. Wie mee wil moet minstens een uur van te voren een rit telefonisch reserveren. Hierdoor hoeft de bus niet uit te rijden als er niet is gereserveerd. Wie vanuit Zwolle komt, kan nog binnen vijf minuten na vertrek van de trein een rit reserveren. De complete dienstregeling van beide lijnen is binnenkort te raadplegen op de website www.qbuzz.nl en bij de halte.  Op de belbussen geldt het reguliere tarief. Vanuit de Rietlanden naar Station Zuid reist u het goedkoopst met de OV chipkaart. De prijs is afhankelijk van de afstand die u aflegt. Bij de buschauffeur is een kaartje te koop van €1,50. Met dit kaartje kunt u een uur door de hele stad reizen. Houd er rekening mee dat u sinds 3 november niet meer met de strippenkaart kunt reizen.  Helaas komt buslijn 327 naar Hoogeveen (met bushaltes op de NieuwAmsterdamsestraat) te vervallen. Van deze buslijn maken te weinig mensen gebruik. Wie vanuit de Rietlanden naar Hoogeveen wil kan met de stadsbus naar het centrum reizen en daar overstappen op buslijn 27 naar Hoogeveen.

10


Rode en blauwe blokken In onze wijk staan langs de Veldstukken bij de oversteekplaatsen overal blauwe en rode blokken. Deze blokken zijn geplaatst om de veiligheid te verhogen. De rode staan voor voorrang voor een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. Zij liggen op de routes naar de scholen. Automobilisten zijn verplicht om hier te stoppen. Dat geven de borden en de wegmarkeringen ook duidelijk aan. De Wijkvereniging is voor eenduidigheid en daarom zou zij het liefst alle blokken rood geverfd zien. Helaas kan dat niet want dat zou ten koste gaan van de rijtijden van de busmaatschappijen. Ook moeten de plekken dan weer helemaal aangepast worden in de verkeerswet. We kunnen wel melden dat er ĂŠĂŠn rode oversteek bij komt en dat is bij de school de Lisdodde aan het Eendenveld. We vinden dat sommigen blauwe blokken eigenlijk wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Er zijn er een aantal zwaar beschadigd. Bepaald geen fraai gezicht. De Wijkvereniging gaat die blokken daar waar het nodig is laten opknappen en opnieuw laten schilderen. Sommige blokken zijn in onze ogen overbodig en kunnen best verwijderd worden. Wanneer men hiermee start is nog onbekend want de winter staat voor de deur.

Gezocht webmaster Het wil nog niet erg lukken met het actueel houden van onze website. Onze zittende bestuursleden ontbreekt de kennis. Daarom is de Wijkvereniging dringend op zoek naar een enthousiaste webmaster die voor ons de website up-to-date houdt. Wie vindt dat leuk en zou dat voor ons willen doen? Het is wel op vrijwillige basis. U kunt zich aanmelden bij wijkverenigingrietlanden@home.nl. 11


De Zwemmer Heeft u hem al gemist? Het orginele kunstwerk in het water ter hoogte van horecacentrum de Rietplas? Dit kunstwerk met de titel ‘De Zwemmer’ van de hand van beeldhouwer Homme Veenema was er - na ettelijke jaren met zijn voeten in het water te hebben gestaan – niet te best meer aan toe. Aangezien de Wijkvereniging het een beeldbepalend kunstwerk vindt, heeft de gemeente het kunstwerk uit het water gehaald en samen met Homme bekeken of herstel nog tot de mogelijkheden behoort. Dit blijkt zeker nog mogelijk te zijn, alleen bedraagt het kostenplaatje voor herstel een slordige € 2.500,-.

Huidige ‘deplorabele’ situatie . . .

.... en hoe we De Zwemmer graag weer zien! De Wijkvereniging zou ‘De Zwemmer’ graag in ere hersteld willen zien, zodat het weer in volle glorie in de Rietplas teruggeplaatst kan worden. De Wijkvereniging kan een gedeelte van de reparatie bekostigen, maar om daadwerkelijk te beginnen met de reparatie zijn wij ook nog op zoek naar wijkbewoners die de kunst in onze wijk een warm hart toedragen en in dit traject willen sponsoren. U kunt uw gift storten op rekeningnr. 31.70.71.645. o.v.v. De Zwemmer. Elk bedrag is welkom ! 12


Spreekuur Wijkvereniging De Wijkvereniging start op 10 januari 2012 met een inloopspreekuur. Aangezien het ons ontbreekt aan een eigen ruimte zijn wij op zoek gegaan naar een alternatief. Wij hebben overleg gehad met Guido Slot, unitmanager van het woonzorgcentrum Valkenhof naast het winkelcentrum. Hij was meteen enthousiast en bood hun receptie aan waar wij ons spreekuur kunnen gaan houden. Als we eventueel in de toekomst activiteiten gaan organiseren dan kunnen we gebruik maken van de Brink. Hebben we een overleg dan kunnen we gebruik maken van de familiekamer. Eenmaal per week op de dinsdagmiddag bent u van harte welkom op ons spreekuur. Dit kan ’s middags van 13.30 -16.00 uur. U kunt hier dan met al uw vragen of verzoeken over de wijk terecht. Hebt u een goed idee voor de wijk? Kom langs en laat het ons weten. Hebt u een probleem, misschien kunnen wij een bijdrage leveren aan een oplossing. De verdere invulling van het spreekuur is ook afhankelijk van de vragen die wij krijgen. We gaan in ieder geval op 10 januari starten en we zien wel waar u mee komt. Afwisselend zullen twee bestuursleden het spreekuur bemannen (bevrouwen). Tegelijkertijd is er ook altijd een vrijwilliger van de Valkenhof aanwezig. Als u de Valkenhof binnenkomt via de ingang naast de Bruna kunt u ons vinden achterin aan de receptie. U moet 2 schuifdeuren door. Buiten zetten we een groot bord neer wanneer wij zitting hebben. Het eerste goede idee uit de wijk is al binnen. We beginnen een ruilbibliotheek voor de wijkbewoners. Als u boeken heeft die u niet meer leest dan kunt u deze in onze “ruilboekenkast” kwijt. U kunt zelf ook weer boeken meenemen uit kast. Zo heeft iedereen er weer plezier van. De boekenkast staat in de gang bij de ingang van het Valkenhof en is ons beschikbaar gesteld.

Jaarvergadering Op 5 maart 2012 houdt de Wijkvereniging haar jaarvergadering. Voor de pauze behandelen we het zakelijke gedeelte. Het programma na de pauze staat nog niet vast. Via de huis-aan-huisbladen zullen we op de gemeentepagina de locatie vermelden en de rest van het programma. 13


Waar hebben we ons geld aan besteed Sinds 2006 krijgt de Wijkvereniging een vast subsidiebedrag van de gemeente. Dit geld mag alleen besteed worden aan projecten die ten goede komen aan de wijk. Alle projecten moeten vastgelegd worden en elke 3 jaar vindt er een afrekening plaats. In 2006, 2007 en 2008 hebben wij ons jaarlijkse budget van € 39.000,besteed aan nieuwe speelvoorzieningen en aan een bijdrage voor het jongerensportveld The Playground. Totaal is dat even snel bij elkaar opgeteld € 117.000,-Speelvoorzieningen moeten aan strenge veiligheidsnormen voldoen en kosten ontzettend veel geld. Het gevolg was dat dit jarenlang ons hele budget opgeslokt heeft. Er lagen immers zoveel aanvragen. Ook de gemeente heeft hierin heel veel geld bijgedragen. In 2009 begon er weer een nieuwe subsidieperiode en ook dat jaar ging ons geld naar The Playground en nieuwe speelvoorzieningen. In het daaropvolgende jaar 2010 kwamen we uit op een € 25.000,--. In 2011 hebben we er nog een laatste € 20.000,-- aan besteed en daarmee sluiten we het project speelvoorzieningen af. Er komen geen nieuwe plaatsen meer bij. In overleg met de gemeente hebben we gekeken naar de bevolkingsopbouw en er voor gezorgd dat de voorzieningen goed verdeeld werden over de wijk. We gaan ons nu richten op het onderhoud en vervanging bij slijtage. Volgens ons hebben we hiermee een aardige bijdrage geleverd en is het nu tijd om andere zaken in de wijk aanpakken. Onze eerste acties voor het komende jaar zijn om de betonblokken te herstellen en op te knappen. (€ 9.500,-). We gaan een verplaatsbare snelheidsmeter aanschaffen die steeds weer ergens anders ingezet kan worden. (€ 5.000,-) Zo hopen we dat automobilisten zich bewust worden van hun snelheid die ze door de wijk rijden. Ook willen we verkeersspiegels laten plaatsen op onoverzichtelijke verkeerspunten. Deze kosten rond de € 400,- per stuk. De gemeente heeft plannen om de groenvoorziening rond de Rietplas te vernieuwen en daar willen we ook een bijdrage aan leveren.

Snelheidsmeters Er wordt veel te hard gereden in onze wijk. Regelmatig komen er klachten bij ons binnen over de snelheid van de auto’s. Meestal zijn het ook nog de bewoners zelf die in hun eigen straat te hard rijden. Menige ouder houdt zijn hart vast als hun kind op straat speelt. Het is ondoenlijk voor de politie om overal op de snelheid te controleren en om nu de hele wijk vol te gooien met verkeersdrempels lijkt ons ook weer geen goed idee. 14


De Veldstukken is bv. ook zo’n straat waar veel te hard gereden wordt. Soms lijkt het er net een racebaan wat vooral zomers tot grote onveiligheid en geluidsoverlast zorgt voor de aanwonende bewoners. Daarom wil de Wijkvereniging een snelheidsmeter gaan aanschaffen. Een meter die verplaatsbaar is zodat hij telkens weer op een andere plek inzetbaar is. Zo hopen we automobilisten en motorrijders zich bewust te laten worden van de snelheid die ze rijden. Wij zijn ons aan het verdiepen in de ervaringen die opgedaan zijn in andere gemeentes waar deze meters al geplaatst zijn. De Wijkvereniging gaat hierover met de afdeling verkeer van de gemeente in onderhandeling en hoopt toestemming te krijgen om hem te mogen plaatsen. Verder wil de Wijkvereniging een aantal verkeersspiegels gaan aanschaffen die op zeer gevaarlijke punten komen te hangen. Wij moeten deze punten nog gaan bepalen. Zo hopen we dat het weer een stukje veiliger wordt in onze wijk.

Parkeeroverlast Het parkeren van vrachtwagens of ander groot materieel is in de gemeente Emmen alleen toegestaan op de daarvoor door de gemeente aangewezen wegen en locaties. In onze gemeente zijn dit meestal de industrieterreinen. Dit is middels bebording aangegeven. In een woonwijk is het niet toegestaan. Dit is strafbaar gesteld in het APV van de gemeente Emmen. Overtredingen kan men melden bij de wijkagent/politie telefoonnummer 0900-8844. Caravans, kampeerauto’s of aanhangwagens mogen van 1 mei tot en met 1 oktober maximaal twee keer vijf dagen op de openbare weg geparkeerd staan. Overtredingen kunt u melden bij het meldpunt openbaar gebied van de gemeente tel. 140591. Verwijdering van het voertuig kan het gevolg zijn. 15


Vrijwilligerswerk in Port-Elizabeth, Zuid-Afrika Hallo! Ik ben Evelien Horstmann en ik vertrek 28 januari 2012 voor negen weken naar Zuid-Afrika. Van deze negen weken, ga ik voor vier weken als vrijwilligster aan het werk bij project Thamsanqa in Port- Elizabeth. Thamsanqa wordt gerund door Tia en haar dochter Louise. Tia is een vrouw van over de 70 jaar oud. Thamsanqa biedt opvang aan weeskinderen, misbruikte en verwaarloosde kinderen. Op dit moment zijn er vier woningen waarin een pleegmoeder de zorg van 6-8 kinderen op zich neemt. Hiervoor is een speciaal zorgprogramma opgesteld.  Dit programma bestaat uit het bieden van een zo stabiel mogelijke omgeving in gezinsverband, het bieden van medische zorg, onderwijs en begeleiding. Dit project biedt kinderen een thuis waar ze kunnen spelen en lachen. Als vrijwilliger werk je mee aan het zorgprogramma, maar mijn grootste doel is om aandacht en plezier te bieden aan de kinderen. Aangezien dit de tweede keer is dat ik vrijwilligerswerk ga doen in de townships van Port-Elizabeth. Aangezien het project volledig afhankelijk is van donaties, wil ik op verschillende manieren geld inzamelen, zodat ik daar ter plekke de gewenste benodigdheden kan kopen. Tia en Louise hebben aangegeven dat zij nu veel behoefte hebben aan de volgende benodigdheden: -Een poort/hek om de veiligheid van één van de huizen te waarborgen. Ze hebben veel last van agressieve en gevaarlijke mensen die ’s nachts overlast geven. -Wekelijkse boodschappen. ( €1200,- per maand om 33 kinderen en 5 volwassenen te voorzien in primaire behoeften *eten en drinken*) -Zeven nieuwe matrassen en twee nieuwe bedden. -Donatie om een dagje uit te gaan met de kinderen tijdens hun vakantie. -Keukenkastjes in één van de huizen. Deze zijn volledig uit elkaar gevallen. Ik houd verschillende sponsoracties, waaronder verkoop van Zuid-Afrikaanse wijn. Ik verkoop zowel rode, witte als rosé wijn voor € 5,99 per stuk. Als u één of meerdere flessen wijn wilt kopen kunt u contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar onderstaand emailadres. Ook is er de mogelijkheid om een financiële bijdrage te storten op rekeningnummer: 1661.61.268 t.n.v. G.R. Horstmann te Emmen o.v.v. Project Thamsanqa. Daarnaast heb ik bij verschillende supermarkten in de omgeving een statiegeldactie gehouden. Via www.evelienhorstmann.waarbenjij.nu  blijft u op de hoogte van mijn ervaringen en op deze weblog kunt u lezen hoe uw donatie een verschil maakt! Groet van Evelien Horstmann Mailadres: evelien_horstmann@hotmail.com 16


Ogen en oren van de buurt Een fijne buurt om in te leven is heel wat waard. Uit diverse woonbelevingsonderzoeken blijkt dat men grote waarde hecht aan de kwaliteit van de leefomgeving. Goede voorzieningen in de buurt, veiligheid, onderhoud en recreëren scoren hoog op de wensenlijst. De Wijkvereniging probeert zoveel mogelijk bovengenoemde zaken te realiseren om zo uw woongenot te verbeteren. Onze werkgroepen zetten zich hier voor de volle honderd procent voor in. Wij kunnen echter geen ijzer met handen breken. Er blijven dingen liggen omdat wij er gewoon de vrijwilligers niet voor hebben. Veel bewoners weten de Wijkvereniging al te vinden en geven hun voorstellen tot verbeteringen aan ons door. Wij ondernemen altijd actie hierop. Het kan lang duren maar sommige molens malen nu eenmaal langzaam. Regelmatig houden we een rondgang door de wijk om te kijken waar verbeteringen aangebracht kunnen worden, maar het is natuurlijk onmogelijk om alles op te merken. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die contactpersoon willen zijn in hun eigen buurt of veld. Iemand waar buren of kennissen uit de straat terecht kunnen met hun vragen, ideeën, meldingen en evt. klachten. Maar ook iemand die met enige regelmaat de buurt doorloopt en zelf constateert of alles er nog netjes bijligt. Als geen ander kent u uw eigen buurt het best. Het is de bedoeling dat u ons voorziet van informatie over zaken die verbeterd kunnen worden. Dat kan zijn over infrastructuur, groen, speelvoorzieningen, veiligheid etc. Wij zorgen weer dat dit op de goede plek terecht komt en hopen dan door het aanwenden van onze invloed ze gerealiseerd te krijgen. U hoeft onze bestuursvergaderingen niet bij te wonen. Wij stellen het wel op prijs dat u eerst even kennis maakt met het bestuur. In het Mezenveld hebben wij al een contactpersoon. Aan de Kuifmees 55. Wij streven naar een ideale situatie en hopen in ieder veld een contactpersoon te krijgen. Wordt lid van de Wijkvereniging Rietlanden, U steunt ons met € 5,00 per jaar. Ons rekeningnummer is Rabo 31.70.71.645 17


Vernielingen op The Playground De Wijkvereniging Rietlanden is samen met de gemeente, de basisscholen, Sedna en wijkbewoners bijna 5 jaar bezig geweest om een mooi sportveld voor de jongeren te realiseren bij de Kleine Rietplas. We gunden alle jongeren in de Rietlanden een plek waar ze heerlijk konden sporten en spelen of elkaar zomaar konden ontmoeten. Wij hebben er veel geld in gestoken en ook de gemeente is niet achter gebleven en heeft heel veel bijgedragen. Sponsors hebben zich ook niet onbetuigd gelaten. U zult ongetwijfeld de plek wel kennen waar het veld ligt, nl. vlak bij cafÊ de Rietplas. De jongeren mochten een naam bedenken en kozen voor de naam The Playground. In 2009 was de feestelijke opening. Eindelijk een voorziening voor de jongeren in de Rietlanden. Wat was de jeugd enthousiast en wat genoten ze van de nieuwe voorziening. Tot het weekend van 1 oktober jl. Toen bleek dat er op het veld grote vernielingen waren aangericht. De betonnen tafeltennistafels, twee zitelementen en een korfbalpaal moesten het ontgelden. Verder lag het hele veld bezaaid met kapotgegooide drankflessen. Getuigen hebben ’s morgens vroeg de politie gebeld en de Wijkvereniging ingelicht. De politie was snel ter plekke en heeft met jongeren gesproken die met een auto aan het scheuren waren. Het was de hele nacht al onrustig zo meldde men uit de wijk. De Wijkvereniging is in spoedoverleg gegaan met de wijkagent, de gemeente, de jongerenwerker en opbouwwerker van Sedna en de beleidsadviseur integrale veiligheid van de gemeente. Het bleek dat men intern de zaak ook al had besproken met de burgemeester in het veiligheidsoverleg. Men neemt dit zeer hoog op, het onderzoek loopt nog. Voorkomen kan men het niet maar er worden een aantal maatregelen genomen. De politie neemt het sportveld in de route van hun controle op. Het jeugdinterventieteam wil de verschillende groepen jongeren in de Rietlanden in beeld brengen. Men wil met de scholen in het voortgezet onderwijs en schoolmaatschappelijkwerk om de tafel gaan om te praten en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. De Rietlanden staat bekend als een wijk waar af en toe incidenten plaatsvinden. De cijfers van aangiftes zijn laag. Daarom is het belangrijk dat de bewoners in geval van overlast of vernielingen aangifte doen bij de politie zodat de kans dat de daders achterhaald worden aanzienlijk 18


groter wordt. Aangifte heeft altijd zin. Mocht u eventueel iets gezien hebben en bent u vergeten het te melden dan kunt u dit alsnog doen bij de politie of de Wijkvereniging. Wij hopen dat de vernielde toestellen na reparatie weer zo snel mogelijk teruggeplaatst worden zodat de jongeren er weer gebruik van kunnen maken. Ziet u iets in de wijk wat niet door de beugel kan of ondervindt u overlast meldt dit dan bij de politie. Tel. 0900-8844. Alleen na aangifte kan er actie genomen worden.

Hier stond een stalen korfbalpaal De jongeman hieronder kijkt met verbijstering naar de vernieling van “zijn� speelplaats

19


Nieuwe bomenverordening Op 29 september is door de gemeenteraad van Emmen de nieuwe bomenverordening vastgesteld. De huidige kapvergunning wordt per één januari 2012 afgeschaft. Voor monumentale bomen, waardevolle bomen en boomstructuren blijft een kapverbod gelden. Deze bomen komen op een lijst te staan. Help de gemeente om deze lijst compleet te maken door bomen aan te dragen die naar uw idee beschermd moeten worden. Op de huidige lijsten zijn monumentale bomen en waardevolle bomen opgenomen. Deze lijst moet aangevuld worden. Daarnaast zijn waardevolle boomstructuren zoals bomen in het landelijk gebied, laanbomen en bomen langs kanalen al in een lijst opgenomen. De gemeente is nog op zoek naar boomstructuren die bijvoorbeeld geen doorgaande lanen zijn, maar wel belangrijk zijn voor de cultuurhistorie. Vanaf het moment dat de bomen zijn aangedragen, zijn ze beschermd totdat vastgesteld is of de bomen ook daadwerkelijk aan de criteria voldoen. Bij het aandragen van de bomen zijn de volgende gegevens nodig: reden van aandragen, adres, groeiplaats (foto of schets) soort, conditie van de boom en indien bekend, ook de eigenaar. De te beschermende bomen kunt u per brief of e-mail aandragen met als onderwerp ‘bomen’ via Postbus 30.001 7800 RA EMMEN en via email: gemeente@emmen.nl. Na 1 januari 2012 publiceert de gemeente de geactualiseerde lijst met beschermde bomen op: www.emmen.nl. N.B. Deze lijst is dynamisch, dus ook na deze datum kunnen nog bomen aangedragen worden.

Verlichting Mocht u in het openbaar gebied constateren dat er een lantaarnpaal niet functioneert dan kunt u dit rechtstreeks melden tijdens kantooruren aan Ziut (onderdeel Enexis) via telefoonnummer (038) 8516 110. Dringende zaken zoals uitval in de hele straat kunt u buiten kantooruren melden op telefoonnummer 0800 9009. U kunt dit ook digitaal doen en wel via: www.emmen.nl/digitaal-loket/productencatalogus/zoeken-op-thema/ pdproduct/melding-openbaar-gebied-26/section.html. 20


Er komen ook verzoeken van bewoners bij ons binnen om meer lantaarnpalen te plaatsen langs fietspaden. Het beleid van de gemeente is in deze om in elke wijk een hoofdfietsstructuur van goede verlichting te voorzien. In de Rietlanden is dat het geval voor het gehele fietspad langs de Veldstukken. De secundaire fietspaden komen hier niet voor in aanmerking. Daar komt bij dat in deze tijd van bezuinigingen er voor dergelijke uitbreidingen per definitie geen geld meer beschikbaar is. Nu we het toch even over verlichting hebben. Een kwam een melding binnen van een bewoner die regelmatig langs een fietspad fietst dat ook onverlicht is. Hij komt er vaak mensen tegen die langs dit pad hun hond aan het uitlaten zijn. Prima, niets mis mee, maar ze zijn in het donker niet te zien. Het is tot nu toe gelukkig goed gegaan. Hij geeft als tip mee dat er tegenwoordig van die mooie “armbanden� met (knipper)lampjes op de markt zijn zodat je in het donker zichtbaar bent. Er zijn ook hondenhalsbanden met verlichting te koop. Een zinvolle suggestie voor de veiligheid van zowel u als uw huisdier, maar ook voor de fietsers, die zelf trouwens ook wel iets vaker hun verlichting mogen aandoen.

21


Nogmaals een stukje geschiedenis van onze wijk

Luchtfoto van Aerophoto Eelde

In 1975 is men begonnen met de aanleg van het laatste stuk van de Rondweg tussen Zuidbarge en de N 34. In 1977 was de opening. De aansluiting voor de Rietlanden werd gerealiseerd in 1983. Diagonaal op de foto is de spoorlijn Emmen-Zwolle te zien. Rechts een stukje van de Bargeres. Vooraan de fietsbrug in aanleg langs het Oranjekanaal over de Rondweg richting Bargeres. De fietstunnel Rietlanden naar station Bargeres stamt uit 1999. Halverwege links lag een onbewaakte spoorwegovergang naar de Bargeres aan de Rietlandenstraat. Ter hoogte van waar nu de hoge flat aan het Uilenveld staat. Een deel van de Rietlandenstraat is nog net te zien. Helemaal bovenin loopt de Nieuw-Amsterdamsestraat. 22


De Rietlandenstraat liep vroeger vanuit Zuidbarge via het bruggetje over het Oranjekanaal helemaal tot aan de Nieuw-Amsterdamsestraat. Bij de aanleg van het noordelijke deel van de Veldstukken langs het Eendenveld, Duivenveld en Ganzenveld moest dat deel van de Rietlandenstraat wijken. De Rietlandenstraat loopt nu nog vanuit Zuidbarge lang de Rietgors (in aanbouw) tot aan de rotonde bij de ingang van de Rietlanden.

Opening van het laatste stuk Rondweg in 1977

1988 Onbewaakte spoorwegovergang bij de Rietlandenstraat kort voordat hij gesloten werd 23


Basisscholen In 1987 waren er 5 basisscholen in de wijk klaar. Het Rietveld, de Vlonder (2e openbare basisschool), het Anker, de Diedeldoorn en de Regenboog. Hieronder ziet u de directrice en directeuren die toen van start zijn gegaan. De 6e school, De Lisdodde, werd pas later gebouwd en opende in 1991 (geen foto beschikbaar).

24


Zoutvaatjes De winter is weer in aantocht en dat betekent doorgaans overlast door gladheid van wegen maar ook van voet- en fietspaden in de directe woonomgeving. Deze openbare bestrating zit doorgaans niet in de gladheidsbestrijdings-routes van de gemeente. Vele inwoners hebben dit vorige winter als zeer hinderlijk en gevaarlijk ervaren. De Wijkvereniging wil graag samen met U als inwoners van de Rietlanden hierin verbetering brengen. Dit kan door op diverse plekken (adressen) een zoutvaatje te plaatsen. Buurtbewoners kunnen daar dan gratis zout halen om een gedeelte van de openbare wegen, voet- en fietspaden rondom de woonomgeving te strooien. De zoutvoorraad wordt dan op afroep bij een nog nader te vermelden tel. nummer, bijgevuld door Buurtsupport. U begrijpt het al. Wij zijn natuurlijk op zoek naar inwoners die een dergelijk zoutvaatje voor algemeen buurtgebruik, buiten bij hun huis willen hebben staan. In andere woonwijken zijn hiermede goede ervaringen opgedaan dus, aarzel niet maar meldt u hiervoor aan bij de Wijkvereniging. Tel. 633113 of 06-23444431.

Duurzame ontharing en huidverjonging d.m.v. E-light

25


Judovereniging Randori heeft plaats voor nieuwe leden Zin in judo?! Je kan je weer inschrijven voor judotraing bij Randori in Emmen. Op twee locaties in Emmen wordt wekelijks training gegeven aan beginnende en gevorderde judoka’s. Op dinsdagavond in de Rietlanden en op donderdagavond aan de Oosterstraat. Trainer Rudi Kok leert je daar zowel de basisgrepen en valtechnieken maar ook de sportieve omgangsvormen en het respect voor je tegenstander die zo kenmerkend zijn voor judo. Je werkt aan je conditie, sport samen in een ontspannen sfeer en leert alle facetten van het judo kennen. De groepen zijn ingedeeld naar leeftijd en ervaring. Jongens en meisjes zijn welkom vanaf circa 7 jaar. Een drietal gratis proeflessen is altijd mogelijk. Voor nadere informatie kijk je op de site van Randori: www.Randori-Emmen.nl Judo bij Randori: je leert het met vallen en opstaan!

26


27


Germes Cultuur Techniek Nieuw Schoonebeek tuinontwerp/aanleg/onderhoud grondwerk drainage vijvers sierbestrating splitten stapelelementen beplanting

sfeervol wonen aan het water! beschoeiing vlonders aanlegsteigers schuurtjes carports veranda‘s (maatwerk)!

tel. 0524-542330/06-52472982 www.germes.nl / info@germes.nl

28


Adverteren in de wijkkranten van 2012. Hele pagina € 65,- per editie Halve pagina € 40,- per editie Banner (zie hieronder) € 25,- per editie Sponsor van de wijkkrant Het is natuurlijk ook mogelijk om de wijkkrant te sponsoren. Hiervoor is een minimum bedrag van € 50,- per jaar vastgesteld. U komt voor dit bedrag in de lijst van sponsoren te staan.

ADVERTENTIES S.R.R. (Stichting Recycling Rietlanden) Oud papier Info is : H Pietersma Staartmees 10, 7827 CE Emmen Tel: 0591-677995, e-mail: harry@srrweb.nl

Oppascentrum ‘Kwebbel’

Hair-Rage Uitsluitend op afspraak, bel 0591-677308 of 06-15290008

Witrugspecht 42 7827 RC Emmen www.hair-rage.nl info@hair-rage.nl

Oeverzwaluw 15 Tel 0591 630 657

Knippen: kinderen € 11.50 volw. € 15,95 verven v.a. € 31,50

Voor meer informatie bel: Mw. Yvonne Bruins tel.nr. 0591-619950 29


SPONSORS Huisarts, dhr. J.H. Vaartjes, Rietgans 11, tel. 630863 Quattro Huisartsen Brandgans 2 - Mevr. C.D. van Leeuwen, tel. 677320 - W.G. Hakman & S.L. Hogervorst, tel. 630353 - Dhr. Holzhauer, tel. 630024 www.quattro-emmen.nl Icare de Trans, lokatie Leeuwerikenveld, tel. 679100 Wijkvereniging Rietlanden, Postbus 1103, 7801 BC Emmen tel. 630746 Apotheek De Rietlanden, Kraaienveld 77, tel. 632100 Kinderfysiotherapie “De Rietlanden”, Mariet Hijlkema, Dwergstern 16, tel. 630016 Logopediepraktijk J.T. Hoogstraten, Uilenveld 500, tel. 630183 De Tuinspecialist Bert Brouwer, Houtduif 42, tel. 630242, www.detuinspecialist.com Adviesbureau Mens en Werk, Grote Stern 15, tel. 514940 Slagerij Wolken, Valkenveld 46, tel. 632142 Bruna + Postkantoor “Harry Klein” Valkenveld 115/115A tel. 632089 Kapsalon Monique Purperreiger 8, tel. 631779 Oppascenterum Kwebbel Oeverzwaluw 15, tel 0591 630657

O.B.S. De Vlonder (Daltonschool) Giervalk 20, tel: 678111 www.obs-vlonder.nl O.B.S De Lisdodde (Daltonschool) Ganzenveld 85 (hoofdlocatie) Zwanenveld 1 (locatie onderbouw) Eidereend 20 (locatie bovenbouw) Telefoon: 0591 – 677908 www.obs-lisdodde.nl KBS de Diedeldoorn, voor bijzonder goed onderwijs, Boskraai 76, tel. 632020, www.diedeldoorn-skod.nl De Regenboog Prot. Chr. Jenaplanschool Zwaluwenveld 102 www.regenboogemmen.nl Het Anker Prot.Chr.Jenaplanschool met freinetwerkwijzen Distelvink 107, tel. 630597 www.hetankeremmen.nl O.B.S. Het Rietveld Kuifleeuwerik 1, tel. 677931 Tafeltennisclub Emmen Grijze Gors 10, tel. 677058 victorwegner@home.nl Volleyballvereniging I.V.O. EMMEN-ZUID competitie/recreatie tel. 615265 S.R.R. (Stichting Recycling Rietlanden) Oud papier Info: H Pietersma Staartmees 10, 7827 CE Emmen Tel: 0591-677995, harry@srrweb.nl G.T.V.-Emmen Gym en Turn Vereniging Emmen tel. 619950 www.gtv-emmen.nl

30


Kunstgebit Reparatie Emmen ’s Avonds en in het weekend Is uw kunstgebit gebroken? Een probleem met uw gebit komt altijd op het verkeerde moment. Dat beseffen wij als geen ander! Voor reparaties kunt u ‘s avonds en in het weekend bij ons terecht. Bijna alle soorten kunstgebit reparaties kunnen wij uitvoeren: een barst, het vervangen van een tand of een gebroken kunstgebit. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen op nummer 0591-629945 tijdens openingstijden. Wij repareren uw gebit terwijl u wacht. Wat: Waar: Tijd: Contact:

Avond en weekenddienst Dagpauwoog 28, 7826 GD Emmen Ma t/m vrij 18.00 uur - 22.00 uur Za en zo 10.00 uur - 18.00 uur Kunstgebit Reparatie Emmen 0591-629945

www.kunstgebitreparatie-emmen.nl 31

2012 01 wijkkrant editie januari 2012 a4  

Wijkkrant januari 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you