{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 12E JAARGANG NUMMER 44

water overlast

OVERNACHTING OLIFANTJE

BLAUWE ZONE

VOLLEYBAL COMBINATIE HEERLEN

TEGENSTRIJDIGE CIJFERS, NEXT DOOR, BAAS IN DE BUURT


PRIKKERTJE(S) aaier rasm ede staat g d n a o op h , in g Te ko Gardena merk 5 euro 4 3 3 prijs 5-57158 4 tel. 0

NIEUWE NAJAARS COLLECTIE

WORKSCHOP HAKEN EN BREIEN

www.utbolke.nl

2

Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


VOORWOORD Als ik dit voorwoord schrijf is het begin september en zomers weer. Wat we qua zon in de zomer tekort gekomen zijn, althans in mijn beleving, halen we alsnog in. Over enkele dagen is de overnachting en nu voorspellen ze maar liefst 27 graden ! Als u dit leest, weten we hoe het geweest is. Het mooie weer hindert me niet alvast een beetje te mijmeren over volgend jaar. Het najaar komt er immers aan en dat is de periode waarin we het nieuwe werkplan schrijven en de bijbehorende begroting opstellen. Op 1 november wil de gemeente de papieren in huis hebben. Vervelend is dat niet, integendeel: wat is er mooier dan plannen maken, bedenken wat je leuk, belangrijk of nuttig vindt en alvast bedenken hoe je dingen gaat aanpakken ? Vooruit kijken is ook nodig: er komt veel op de buurt af en wel in positieve zin. Steeds meer instanties, instellingen en overheden beginnen zich te realiseren dat in de buurt veel kennis, betrokkenheid en energie schuilt. Dat veel bewoners betrokken zijn én willen worden bij zaken die hen in de buurt raken. Denk aan de openbare ruimte, aan veiligheid, aan zorg voor elkaar, aan gezondheid. Voor ons reden om als wijkraad binnenkort eens met elkaar ‘met de voeten op tafel’ stil te staan bij de vraag wat we als wijkraad daarin kunnen en willen betekenen, en of we daar klaar voor zijn.

Maar ook om goed te luisteren naar u, bewoner. In onze vele contacten met bewoners, tijdens activiteiten, in bewonersoverleggen en elders. Het liefst zouden we met elke bewoner in de buurt wel een keer willen praten, want we zijn er van overtuigd dat ieder een verhaal te vertellen heeft. Dat gaat natuurlijk niet, zeker niet op korte termijn. Daarom kunt u verderop in dit nummer lezen over twee bewonersavonden die we organiseren en waarvoor we uit iedere straat een bewoner uitnodigen. U vindt in dit wijkblad ook de wedstrijd ‘Baas van de Buurt’, een wedstrijd waarbij we u uitnodigen uw idee voor de buurt in te sturen. Voor ons ook reden om de contacten met de ‘professionals’ te koesteren. Gemeente, politie, scholen, sociaal buurtteam, handhaving, zorgverleners, verenigingen enzovoort: ze dragen allemaal bij aan de leefbaarheid in de buurt. Zijn er zaken waarvan u denkt: “Daar zouden ze eens wat mee moeten doen !” of: “Met wat steun wil ik best ….?” Mail of bel gerust ! Frans Thuis Voorzitter wijkraad

3


INHOUD SEPTEMBER 2016

2 Prikkertjes 3 Voorwoord 4 Inhoud 5 Blauwe

zone 6 Van speelboom naar paaldansen 8 Bericht van de wethouder 10 Gevonden voorwerpen 11 Spreekuur wijkagent 13 Nextdoor 15 Baas in de buurt 16 Tegenstrijdige cijfers 18Overnachting olifantje 22 Bridgeclub ruiteboer 23 Laat de wijk klinken 25 Toet toet 26 VCH terug op Bekkerveld 28 Wateroverlast 30 Verkeersvisie 31 Voor een beste buurt 33 Gedicht Sanderijn 34 Het wijkkijkertje 35 Sudoku prijsvraag

4

B Z


BLAUWE ZONE Op 1 september is de blauwe zone in delen van Aarveld/Bekkerveld van kracht geworden. Het aanbrengen van de blauwe strepen, in augustus, riep nogal wat reacties op. Begrijpelijk: meer dan woorden maken juist die strepen duidelijk dat er gebieden komen waar een parkeerschijf nodig is en dat er gebieden zijn waar vrij geparkeerd kan worden. Juist uit die laatste gebieden (vrij parkeren) kwam nogal eens het geluid dat men nu vreest dat de langparkeerders gewoon wat straten opschuiven. Mogelijk heeft niet iedereen zich dat gerealiseerd bij het invullen van de enquête (of bij het niet invullen). Sommigen vinden dat de wijkraad vooraf nadrukkelijker op dat mogelijk effect had moeten wijzen. Hoe het ook zij: met de gemeente is afgesproken na pakweg een halfjaar te evalueren. Wanneer er dan aanleiding toe is, is aanpassing van de blauwe zone mogelijk. Het laatste woord daarover is echter altijd aan de gemeente. Hoe de evaluatie precies zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Mocht u echter los daarvan uw bevindingen aan ons willen laten weten, dan kan dat natuurlijk altijd via info@aarbek.nl of 06-47600307. Dat geldt overigens ook voor de gebieden waar wél blauwe zone komt. Of het beoogde effect bereikt wordt, zal mede afhangen van de mate waarin gehandhaafd wordt. Zo nodig zou overwogen kunnen worden om, naast de formele handhaving, te gaan werken met eigen ‘buurtbriefjes’ om notoire langparkeerders zonder ontheffing vriendelijk te verzoeken elders te parkeren.

5


6


VAN SPEELBOOM NAAR PAALDANSEN

“Ja, hij is er nog !”

Ik zit even uit te puffen op een bankje in het rosarium, waar ik rozen aan het snoeien ben. Even later staan er drie jonge dames voor mijn neus. Of ik niet kan regelen dat de boom die is omgevallen blijft liggen als speelboom ? Ik beloof eens te informeren. De omgevallen boom is een van de Catalpa’s aan de Burg. Waszinkstraat. Hij heeft de storm van 23 juni niet overleefd en inderdaad: met zijn grote takken zou het een prima speelboom zijn. Als, zo liet de overigens welwillende gemeente weten, het hout niet zo snel zou vergaan. Daardoor zou de boom al snel gevaarlijk worden. Een paar dagen later heb ik een afspraak met Iris, Roos, Mijntje en Floor om het ze te vertellen. Bij de boom. Ze snappen het volkomen en ongelukken willen ze natuurlijk ook niet op hun geweten hebben. Maar ze hebben ook nog wel andere ideeën: een moestuintje in de buurt voor kinderen, speeltuintje van gerecycled hout, speelplek à la Bekkerveld, trampoline, boomhut, autorijschool voor kinderen (á la verkeersplein), BMX-baantje …. Wanneer ze al fantaserend bij het onvermijdelijke zwembad uitkomen, vraag ik of ze nog ideeën voor een workshop op de Kinderconferentie hebben. “Hmmm …. Iets met paarden ? Enne … paaldansen ! Maarre … nou gaan we weer verder spelen !” We gaan kijken wat we kunnen doen. In elk geval fijn dat ze zich betrokken tonen bij de buurt ! Overigens: we hebben de gemeente gevraagd op de plek van de omgevallen boom weer een nieuwe Catalpa te planten.

7


BERICHT VAN

In Heerlen zijn vele burgers actief met het organiseren van activiteiten in hun wijk of het verfraaien van hun straat. Vaak weten zij zich daarbij gesteund door de buurtorganisatie die hen met raad en daad (en soms ook geld) bijstaat. Het buurtgericht werken in Heerlen is een groot goed. Extra aandacht wil ik vragen voor de buurtactieregeling. Die is anderhalf jaar geleden ingesteld, omdat ik als wethouder buurtgericht werken de man of vrouw in de straat meer mogelijkheden wilde geven om met financiële steun van de gemeente in de eigen wijk aan de slag te gaan. Je kunt nu voor allerlei activiteiten een bedrag van maximaal €2.500 aanvragen, als je er maar voor zorgt dat de activiteit bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Simpel gezegd, zorg er voor dat buurtbewoners elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar (en daarmee de buurt) de helpende hand bieden. Dat kan variëren van een buurtfeest tot

8

het gezamenlijk opknappen van een pleintje of een speelterrein. Er zijn al vele mooie voorbeelden te noemen. Maar wie beoordeelt nu de aanvragen? Dat doen de Heerlense burgers zelf via een regiegroep waar vertegenwoordigers van de buurtorganisaties van de hele stad inzitten. Zij weten uit hun jarenlange ervaring wat wel en wat niet werkt in de stad. Wat de sociale cohesie versterkt en wat niet. En ze kijken ook of er een goede begroting is ingediend. Zo kunnen ze bepalen wie welk bedrag krijgt. En dan brengen ze een advies uit aan de wethouder. De laatste klap erop


DE WETHOUDER

moet wettelijk nu eenmaal door een wethouder gegeven worden, maar ik kan u zeggen dat ik in anderhalf jaar tijd nog nooit ben afgeweken van het advies van de regiegroep. Juist omdat ik het belangrijk vind dat burgers beslissen over burgers, juist om ruimte te geven aan mooie initiatieven in de stad en die niet af te kappen vanuit het stadhuis. Ik roep u daarom ook op weer vele aanvragen te doen, uw wijk te laten bruisen en zo de Heerlen mooier en sterker te maken.

AANVULLING VAN DE WIJKRAAD Hebt u wel een idee, maar wenst een handje hulp bij het uitwerken? Of vindt u het prettig voor het indienen een indicatie te krijgen van de haalbaarheid? We willen u daar graag bij helpen! Wist u overigens dat de wijkraad ook verschillende materialen voor bijvoorbeeld een straatfeest te leen heeft, zoals partytentjes, barbecue’s en dergelijke? Kijk voor een overzicht en tips op www.aarbek.nl onder ‘Activiteiten’. U kunt ook bellen (06-47600307) of mailen (info@aarbek.nl).

9


GEVONDEN VOORWERPEN U wilt uw voordeur openmaken maar bent uw sleutels kwijt. Echt kwijt. Uw koffers staan al gepakt in de gang. Maar waar is dat paspoort! Veel mensen melden zich nog bij het politiebureau, merkt wijkagent Fred Janssen: ”En dat terwijl gevonden of verloren voorwerpen al sinds 2013 niet meer bij de politie, maar bij de gemeente gemeld moeten worden.” U kunt voor gevonden en verloren voorwerpen sinds 1 januari 2013 niet meer bij de politie terecht. Mocht u voorwerpen vinden of verloren zijn, dan moet u dit melden bij uw gemeente. Als u iets verliest of vindt in een gebouw of vervoermiddel, dan meldt u dit bij de eigenaar van het gebouw of het vervoermiddel. Als u iets verliest of vindt, meld dit dan bij de gemeente. Dat kan vaak via hun website. Veel gemeenten, zo ook de gemeente Heerlen, werken ook met de website: www.verlorenofgevonden.nl. Als u denkt dat het gevonden voorwerp verband houdt met een misdrijf, dan bent u verplicht het direct bij de

10

politie af te geven en hiervan aangifte te doen. Dit geldt trouwens altijd voor gevonden wapens. Staatsdocumenten en verblijfsdocumenten Bij vermissing van een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs gaat u ook naar uw gemeente. “Raakt u de documenten kwijt door een misdrijf, bijvoorbeeld een woninginbraak of beroving, dan moet u weer wel aangifte doen bij de politie”, aldus wijkagent Fred Janssen. Bent u uw verblijfsdocument verloren of is het gestolen? Dan moet u aangifte doen bij de politie. Verblijfsdocumenten worden door de IND uitgegeven. Zij kunnen de aanvraag voor een nieuw


document alleen in behandeling nemen als u aangifte heeft gedaan bij de politie, en het bewijs van aangifte meeneemt bij de aanvraag.

deze uitgave meer over de website en app van Nextdoor.nl

Verloren en gestolen staatsdocumenten worden landelijk geregistreerd. Als u zo’n document vindt, moet u dit altijd direct afgeven bij uw gemeente. U kunt van een gevonden of verloren voorwerp ook een melding maken op: nextdoor.nl zo bereikt u in elk geval veel mensen in de buurt. Verderop in

Fred Janssen - Uw wijkagent

SPREEKUUR WIJKAGENT In het vorig wijkblad heeft u kunnen lezen dat eind juni een besluit zou worden genomen over het spreekuur van de wijkagent. Daar wel of niet mee doorgaan ?

Het is ‘niet doorgaan’ geworden: het aantal bezoekers van het spreekuur was dermate laag dat het eigenlijk verspilling van kostbare tijd was. Wanneer u contact wilt opnemen met de wijkagent kunt u bellen met het landelijk nummer 0900-8844. Een mailtje sturen kan ook: fred.emh.janssen@politie.nl. U kunt ook nog gebruik maken van het contactformulier op onze website www.aarbek.nl (kijk onder ‘Diversen’). In alle gevallen zal Fred Janssen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

11


Benzenraderweg 120 6417 SV Heerlen Tel: 045- 5713642 Openingstijden ! Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 uur tot 15.30 uur Maandag GESLOTEN

Wij werken zonder afspraak! Dus loop gerust eens binnen.


Steeds meer mensen in Aarveld en Bekkerveld weten Nextdoor te vinden, via een app op de smartphone of via de computer. Nextdoor is een toepassing die mensen in een buurt in de gelegenheid stelt alle buurtgenoten een berichtje te sturen: poes vermist, terrasreiniger te leen, volgende week feest, etc. Behalve de directe buurtbewoners (voor Nextdoor zijn Aarveld en Bekkerveld twee buurten), kun je berichtjes ook plaatsen in de direct aangrenzende buurten. Meedoen is een aanrader en is gemakkelijk. Je maakt eerst een gratis account aan, vult wat gegevens in, nodigt eventueel nog anderen uit (niet verplicht) en je hoort bij de ‘community’. Het gebruik van Nextdoor is gratis.

13


• • • • • •

We bieden een knusse plek waar kinderen zich helemaal thuis voelen. We hebben kleine groepen met vaste medewerkers We zijn flexibel in openingstijden, opvangdagen en dienstverlening We denken met je mee en zoeken naar oplossingen. De kinderen ontdekken iedere dag weer nieuwe dingen door een afwisselend en vernieuwend activiteiten aanbod We maken van iedere dag een feestje!!

Veel meer informatie en een kijkje binnenshuis vind je op www.michelleskinderopvang.nl Tot ziens! Michelle & team Michelles Kinderopvang

AL 40 JAAR

BETER DAN

DE BESTE!

14


BAAS VAN DE BUURT Ken je het boek “Baas van de Wereld” ? Ivo en Mila beleven daarin een enorm avontuur om samen de wereld beter te maken. Een sprookje, natuurlijk. Baas van de Wereld is ook wel heel erg veel baas. Maar, als je nou eens Baas van de Buurt was ? Zou jij dan een idee hebben om de buurt beter te maken ? Bijvoorbeeld een activiteit voor mensen die anders niet zo gemakkelijk mee kunnen doen. Of het verbeteren van een plek die je nu niet mooi, leuk of veilig vindt. Of een manier om bijzondere talenten in de buurt te ontdekken. Of een plan om eindelijk iets te doen tegen ….. Een leuke beweegactiviteit, een manier om de buurt beter te leren kennen. We willen het graag horen ! En, we hebben zelfs geld (€ 500,- !) om het uit te voeren. En willen je daar graag bij helpen. Wat zijn de voorwaarden ? Bedenk samen met een vriendje of vriendinnetje, buurman/buurvrouw/ buurtgenoot een goed plan waarvan je denkt dat het ook uitvoerbaar is (een zwembad in de buurt is een mooi plan, maar dat is natuurlijk niet uitvoerbaar). Schrijf je plan op en stuur het naar de wijkraad. Maak het zo duidelijk mogelijk door er bijvoorbeeld een tekening, foto’s of een filmpje bij doen. Zorg dat jullie plan uiterlijk 1 december bij de wijkraad is. Per mail (info@aarbek.nl) of per brievenbus (Benzenraderweg 103, 6417 SL Heerlen). Alle plannen worden bekeken door een jury en er wordt één plan uitgekozen. De jury kijkt onder andere naar: • Of het plan geschikt is voor de buurt • Hoeveel mensen er iets aan hebben • Of het haalbaar is. Ook als je plan niet uitgekozen wordt, kun je toch winnen: onder de inzenders verloten we het boek “Baas van de Wereld” van Pieter Koolwijk. Welk plan het geworden is, en wie het boek gewonnen heeft, maken we bekend tijdens de Baas van de Buurt Bijeenkomst op zondagmiddag 18 december.

15


TEGENSTRIJDIGE

CIJFERS Zoals u ongetwijfeld weet worden voortdurend gegevens verzameld over allerhande onderwerpen. Wie ook maar in de buurt van een computer of smartphone komt, levert zijn privacy in. Ook op kleinere schaal vindt gegevensverzameling plaats, gelukkig minder vergaand. Gegevens die de gemeente en andere instanties verzamelen worden gebruikt om beleid te maken. Zo voert de gemeente elke twee jaar een bewonersenquête uit. Misschien hebt u er wel aan meegewerkt door een vragenlijst in te vullen.

Gegevens uit de bewonersenquête worden onder andere gebruikt om het veiligheidsbeleid af te kunnen stemmen op de specifieke situatie per buurt. Niet als enige bron, want ook bijvoorbeeld gegevens van de politie worden daarvoor gebruikt. Alle gegevens bij elkaar vormen belangrijke input voor de veiligheidsanalyse die begin dit jaar voor iedere buurt is opgesteld. In Aarveld/Bekkerveld doet zich daarbij iets raars voor bij het onderwerp jeugdoverlast. Laten we beginnen bij de gegevens van de politie. De politie houdt het aantal incidenten (woninginbraak, diefstal auto’s, dronkenschap, enzovoort, enzovoort) bij en

16

het aantal meldingen of aangiftes. Het aantal incidenten jeugdoverlast per 1.000 inwoners ziet er voor onze buurt over de afgelopen twee jaren als volgt uit: in 2014 4,8 incidenten en in 2015 3,7. Dat is dus een dalende tendens en in 2015 minder dan gemiddeld in Heerlen Totaal (5,0 incidenten per 1.000 inwoners). Dat sluit aan bij de landelijke tendens waarin jeugdoverlast afneemt en ook gevoelsmatig lijkt de positieve verhouding ten opzichte van andere buurten wel te kloppen. Zo is het in Aarveld/ Bekkerveld nooit nodig geweest cameratoezicht in te stellen of over te gaan tot samenscholingsverboden. Mooi. Zou je denken.


Want kijken we naar de gegevens uit de bewonersenquête, dan ontstaat een ander beeld. Op de stelling “Overlast jongeren komt vaak voor in de buurt” antwoord in 2013 6% van de geënquêteerden positief en in 2015 maar liefst 21% ! Bijna een verviervoudiging ! Dat is een ongekende sprong en in 2015 ruim méér dan het gemiddelde in Heerlen (16%).

stekende ouderen, gevaarlijk fietsende scholieren, enzovoort. We gaven enkele zinnen eerder al even aan dat we voor ons beeld mede afhankelijk zijn van de signalen die ons bereiken. Wilt u naar aanleiding van dit artikel reageren, dan kunt u even bellen met Frans Thuis (06-47600307) of mailen naar info@aarbek.nl.

In elk geval sluit het niet aan bij wat we als wijkraad als meldingen daarover krijgen, al moeten we natuurlijk direct toegeven dat we ook niet alles weten. Enfin, wat de cijfers ook zijn: overlast is overlast. En natuurlijk zetten we ons in, samen met gemeente, politie, handhaving, Alcander en anderen om die zo laag mogelijk te krijgen, overigens in het besef dat we onze jongeren nu eenmaal niet voor de overlastgevende periode van hun leven uit de buurt kunnen verwijderen. Dat doen we immers ook niet met huilende baby’s, feestvierende buren, hondenbezitters die de poep niet opruimen, traag over-

17


OVERNACHTING

OLIFANTJE


OVERNACHTING OLIFANTJE VERVOLG

POLIMEIISTA

PLUREMAFEE

FILATELISTA

HOLLEKIDEEEE ….. !! De kans dat u weet wat hierboven staat, is niet zo heel groot.

toch altijd maar een beetje afwachten wat het effect is ….

Waarschijnlijk weet u ook niet wat je met slakkenslijm, knalappels, madelijfjes en spinnenbrein moet beginnen.

Het was in elk geval een geweldige activiteit ! De kinderen hebben veel plezier gehad, goed met elkaar samengewerkt, al dan niet geslapen. Ouders hebben goed meegeholpen en het weer was natuurlijk subliem.

Tijdens de overnachting begin september hebben 37 kinderen uit de buurt bovenstaande spreuk van buiten geleerd en genoemde ingrediënten en andere verzameld. Een zeer deskundig tovenaar heeft er een drankje van gebrouwen en …. Enfin, als u meent dat de kinderen in de buurt zich de laatste tijd wat raar gedragen: met zo’n drankje moet je

20

Met dank ook aan Speeltuin ’t Olifantje, waar we onze tentjes mochten opslaan ! Nou de tegenspreuk nog …. (Er staan nog veel meer foto’s op onze website.)


HAHAHAH H A MOPPEN

A H A H AHA

HAHAHAH

Een man stapt de bus in en vraagt aan de buschauffeur: “Gaat u naar de Efteling ?” -Nee zegt de buschauffeur, “ik moet gewoon werken”

HA A H A TweeHoenen zitten bij elkaar. De ene HAzit in een spiegeltje te kijken en oen

A

De bewaker van de gevangenis is zijn beurs kwijt en hij gaat naar de celblokken en vraagt: “Wie heeft mijn beurs gestolen?!”. Niemand zegt iets en hij vraagt het nog eens. Niemand zegt iets en dan zegt hij: “Als jullie niet zeggen wie mijn beurs gestolen heeft, dan stuur ik jullie allemaal naar huis!” en opeens zegt iedereen: “Ik heb hem gestolen!”.

A H A H HAHA

zegt: “He, die vent ken ik...” Zegt de andere oen: “Laat mij eens kijken.” Hij kijkt in het spiegeltje en zegt: “Natuurlijk ken je die: dat ben ik!”

HAHAHAH

Een man zit in het vliegtuig en de stewardess vraagt: “Wilt u iets eten?”. De man: “Graag. Waaruit kan ik kiezen?” Antwoordt de stewardess: “Uit ja of nee.”

HAHAHAH

A

Een stadsjongen heeft vakantiewerk op een boerderij gevonden en moet voor het eerst van zijn leven koeien gaan melken. Hij gaat met een krukje en emmer naar het land. Hij komt een paar uur later terug met een lege emmer, waarop de boer vraagt: “Waarom heb je nog een lege emmer?”. De jongen antwoordt verontwaardigd: “Ik vind dat jij maar eigenwijze koeien hebt, er wil er geen een op het krukje gaan zitten”.

A H A H A HAH “Waarom laten jullie de hele nacht licht in huis branden?” “Dat is voor de inbrekers” “Dat snap ik niet, die hebben toch al een zaklamp?”

HA

Een man wil een kasteel kopen. Hij zegt tegen de kasteelheer: “Ik heb gehoord dat het hier spookt. Is dat zo?” Waarop de kasteelheer antwoordt: “Wat een onzin. Als dat zo is, dan zou ik het moeten weten. Ik woon hier tenslotte al meer dan 500 jaar.”

HA

HA

HA

A

A H A AH

HAH

Op de markt staat een jochie kranten te verkopen. “Grote oplichtingszaak”, roept hij. “Vijftig slachtoffers”. Een voorbijganger koopt een krant, en bladert hem door. Hij kan niets vinden over een oplichtingszaak. Hoort hij het ventje roepen: “Grote oplichtingszaak, eenenvijftig slachtoffers”.

21


BRIDGECLUB RUITENBOER

Vanaf donderdag 15 september speelt de bridgeclub Ruitenboer, niet meer in Welten, maar in A Gene Bek. Wij beginnen om 19.30 uur en spelen 6 tafels van 4 spellen, er zijn 2 lijnen allebei even gezellig. Wij ontvangen graag nieuwe leden, ook beginners. U kunt ook eens meespelen om te zien of de sfeer bij u past.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

22

Informatie bij: Margreet van Wijk (045 571 61 63) Florent Nijst (045 571 87 70)


LAAT DE WIJK

KLINKEN “Wat denkt u van samen zingen ?”, zo vroeg Jacqueline in het vorig wijkblad. Daarmee riep ze buurtbewoners die het vooral leuk vinden samen iets moois te laten klinken op zich te melden. Tot nu toe twaalf mensen tikten het e-mailadres over of pakten de telefoon en lieten weten: “Dat lijkt me leuk !”. Een enkeling begon al naar een optreden toe te werken …

Voldoende enthousiasme dus om mee te starten. Dat gaat gebeuren: op 9 oktober vindt een eerste bijeenkomst plaats. Dan moeten natuurlijk wat praktische zaken geregeld worden: hoe vaak komen we bij elkaar en wanneer ? Wát vinden we leuk om te zingen ? Wie kan ons daarin begeleiden ? En natuurlijk meteen de daad bij het woord, ofwel de stem in de zangstand ! Zingen met en óm elkaar, zonder hoge doelen en verwachting, behalve dat het leuk wordt en voldoening geeft. Aansluiten is nog mogelijk ! Stuur een mailtje naar: mail@Jacqueline-Mulders.nl of bel Jacqueline even op: 06-183 668 54. U kunt ook op 9 oktober naar het IVN-gebouw komen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.

23


Voor iedere leeftijd een passend aanbod! Warme en veilige omgeving

kinderen kunnen zich in hun eigen tempo ontwikkelen

Ruime buitenruimte met nieuwe babytuin alle ruimte om te spelen en te ontdekken

Hartstikke veel BSO-activiteiten

zoals dansworkshops, djembĂŠ-workshops, wekelijkse zwemles en een jaarlijks kamp

Centraal gelegen in Heerlen bij uitvalswegen richting o.a. Eindhoven en Maastricht

Ruim pand met veel extra ruimte’s zoals een atelier en een tienerhonk

Heerlen Kinderdagverblijf Huize Kakelbont Buitenschoolse Opvang Het Zeeroversnest Buitenschoolse Opvang Windekind Buitenschoolse Opvang Tarcisius

Bekkerveld 1 Bekkerveld 1 Van Weerden Poelmanstraat 192 Celsusstraat 99

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking en rondleiding bij onze locaties! Neem contact op met regiokantoor Limburg-Zuid, tel: 045 - 571 12 54 of mail regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl. www.kinderopvanghumanitas.nl


toet-toet Je kent het waarschijnlijk wel: het was gezellig, wat later geworden dan gepland en het afscheid is hartelijk: zoen, zoen, even wachten tot ze in de auto zitten, een laatste zwaai en als antwoord “Toettoet”. Of het moet juist nog gezellig worden. Met dat vooruitzicht laten ze zich afzetten. Dankbaar werpen ze je nog een kushandje toe en je wenst ze nog eens veel plezier: “Toet-toet”. Maar het geluid van een claxon is niet selectief en bereikt altijd ook anderen dan voor wie de boodschap bedoeld is. Zoals onderstaande schrijfster aangeeft: “Voornamelijk bij het ophalen en/of afzetten van mensen. Vaak ook erg laat op de avond en zelfs midden in de nacht. Lig je lekker te te doezelen, toet toet!!! Misschien is het een idee om gedag in de auto te zeggen/of te zwaaien? Denk er alsjeblieft eens over na.”

Natuurlijk, we wonen niet in een stiltegebied en in een dichtbebouwde buurt hoor je elkaar nou eenmaal. Maar inderdaad: het is een kleine moeite je afscheid re richten tot degene voor wie het bedoeld is. Zonder meteen ook de hele omgeving daarvan in kennis te stellen.

Ik ken het verschijnsel: ooit woonden we naast de toenmalige soos van de toenmalige HTS. Die leek geen sluitingstijd te kennen, maar wel een vast afscheidsritueel: “Toet-toet”.

25


VOLLEYBAL COMB TERUG OP BE Sinds 1950 is Volleybalvereniging VCH actief in Heerlen. Op 1 augustus 1950 besloot pater Jan Timmermans, dat er op het Bernardinus-college volleybal gespeeld ging worden. Hij verplichtte de jongens met volleybal-talent, en ‘St. Bernardinus’ was geboren. Vanaf 1962 maakte men gebruik van de gymzaal van de HTS aan het Bekkerveld. De clubnaam veranderde in ‘Bekkerveld’ en werd ook opengesteld voor niet-Bernardinus leerlingen en vrouwen. Dat laatste heeft de club geen windeieren gelegd, want in de jaren 70 genoot men landelijke bekendheid als Bekkerveld en Van Houten/ VCH door met name het unieke succes van de dames. Bekkerveld wordt in 1970 Nederlands kampioen na een overwinning op Rapid Maastricht. Dan start een opeenvolging van sportieve hoogtepunten onder leiding van trainer/coach Ger Spijkers. Uiteindelijk leidde dit tot:

26

8 nationale titels 5 nationale bekertitels 56 Europacup-wedstrijden 3 Europacup-finales met 2x de West-Europese titel 12 nationale titels voor jeugdteams Destijds telde de vereniging zo’n 400 leden met inmiddels sporthal Kaldeborn als thuishonk. Als eind jaren 80 de sponsor Pancratiusbank het contract beëindigd, starten de magere jaren van VCH. Langzaam maar zeker gaan het niveau en ledenaantal achteruit, tot zo’n 40 op het dieptepunt. Alhoewel de dames in 1995 nog kunnen promoveren naar de eredivisie, moet


BINATIE HEERLEN EKKERVELD daarvan door het vertrek van veel speelsters moet afgezien worden. De professionalisering heeft zijn intrede bij het volleybal gedaan. Door bestuurlijk orde op zaken te stellen en de spelvreugde voor alle leden als doel na te streven, ontwikkelt VCH zich weer tot een vitale vereniging. Er is weer een jeugdafdeling. De vereniging is financieel gezond en er zijn veel vrijwilligers. Het ledenaantal blijft groeien, vooral bij de jeugd. In mei 2015 is de prachtige nieuwe sporthal A Gene Bek in gebruik genomen, terug in de wijk Bekkerveld. Het 65-jarige bestaansfeest van de vereniging is hier in mei gevierd . Zoals ieder jaar is VCH organisator van het buiten Volleybaltoernooi dat op 2 september jl. tijdens het Bekkerveld Festival is gehouden. Inmiddels zijn de voorbereidingen in

volle gang voor de competitie 20162017, die op 24 september van start zal gaan. GeĂŻnteresseerd geraakt in deze mooie balsport? Train een maand kosteloos mee ! Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@vcheerlen.nl. Voor meer informatie: www.vcheerlen.nl


Donderdag 23 juni had ik water in de kelder. Dat gebeurt wel eens en dan zijn overigens meer huizen bij mij in de straat de klos. Maar dit keer was het extreem: Normaal kent Heerlen tijdens een zware bui ongeveer 4 overlastlocaties, dit keer waren het er ruim 50 ! Een locatie is overigens geen enkel huis, maar bv. een straat. Het aantal getroffen huizen, winkels en andere gebouwen was dus vele malen hoger. De bui zelf was het probleem niet zo. De overlast ontstond vooral doordat er in de bui een piek zat van ongeveer 5 minuten. In die periode viel 14 mm. regen. Dat klinkt niet veel, maar het is toch zo veel dat het maar eens in de 10 jaar voorkomt. Daar valt niet tegenop te hozen ! Nee, als je iets tegen de overlast wil doen, dan moet je dat vooral vóór de bui doen. Natuurlijk mogen we daarbij naar de gemeente kijken. Die is immers verantwoordelijk voor ons rioolstelsel en investeert jaarlijks miljoenen om het riool up to date te houden en zo nodig aan te passen aan het gegeven dat we in de toekomst vaker met zware buiten te maken krijgen. In onze buurt is in de afgelopen jaren op verschillende plekken het riool gerenoveerd, op dit moment wordt nog gewerkt in de Dr. Jaegerstraat en de Vlotstraat. Eind 2017/begin 2018 komt de Welterlaan aan de beurt: door de ligging tegen het dal van de Geleenbeek is die bijna letterlijk het waterputje van Heerlen Zuid. Over die Welterlaan en het aan de voet daarvan gelegen bergbezinkbassin schreven we al eens in het wijkblad van september 2014: tijdens de bui van 29 juli 2014 was dat bassin in enkele minuten geheel gevuld met 4.000.000 liter water. In een

28


Een andere maatregel die de gemeente heeft genomen voorkomt dat het regenwater überhaupt in het riool terecht komt. In het Bekkerveld is daarom enkele jaren geleden een groot infiltratiebassin aangelegd, met een inhoud van bijna een miljoen liter. Het water wordt daar opgevangen, vastgehouden en kan langzaam in de grond wegzinken. Ondanks die maatregelen en de investering zal de gemeente echter nooit in staat zijn overlast altijd en overal te voorkomen. Daarom is het goed ook eens te kijken wat we zelf zouden kunnen doen. Soms is het eenvoudig, zoals een bewoner in een gesprek na die donderdag in juni zei: “We stonden tot de knieën in het water, maar toen ik de put had vrijgemaakt, was het water zo verdwenen.” Er lag gewoon een pak bladeren op het deksel, waardoor het regenwater het riool niet eens in kon. Af en toe zelf even de putdeksels in de straat vrijmaken kan dus geen kwaad. De veegwagentjes kunnen nu eenmaal niet iedere week komen en kunnen sommige putten overigens ook niet bereiken. Zo voorkomt u ook dat een put verstopt raakt. Dat is ook de reden waarom er geen (bouw)afval in gestort mag worden en zeker geen hondenpoepzakjes. Wanneer u overigens denkt dat een put echt verstopt is, dan kunt u dat bij de gemeente melden via 14-045 of via heerlen. nl. Ook het weghalen van onkruid en vuil uit de goot helpt de doorstroming te bevorderen. En ook hier geldt weer: geen hondenpoepzakjes in de goot, maar in de prullenbak (ook in de rode). Wanneer u overweegt uw tuin anders in te richten, denk dan ook eens aan maatregelen die helpen wateroverlast te voorkomen: het plaatsen van een regenton, het gebruik van waterdoorlatende bestrating, de aanleg van een mini-moeras, het aanleggen van een grindkoffer, enzovoort. Op onze website vindt u onder ‘Diversen’ een brochure met mogelijkheden en links naar websites die u nog meer tips kunnen geven. En tja, ondanks dat alles zal ik mijn dompelpomp nog maar even niet op Marktplaats zetten …

WATEROVERLAST

korte periode daarna was de uitstroom 16.000.000 liter. Toch zit daar het probleem niet. Een groot deel van het water komt bij het bassin via de Welterlaan. Omdat de capaciteit daar te kort schiet, loopt het riool snel vol en kan het riool van de hogerliggende straten zijn water niet meer kwijt. In de Welterlaan zal daarom de capaciteit van het riool verhoogd worden door een afzonderlijke regenwaterafvoer aan te leggen, zoals ook al in verschillende aangrenzende straten is gebeurd (zie kaartje).

29


VERKEERSVISIE De gemeente gaat uitgangspunten, doelstellingen en ambities rond verkeer in de gemeente vastleggen in een verkeersvisie. Als voorbereiding daarop is in augustus/september via het Internetpanel een enquête uitgevoerd onder bewoners. Daarnaast was via de website van de gemeente een interactieve kaart beschikbaar. Daarop konden bewoners tot 25 september aangeven welke knelpunten ze in de buurt ervaren. Ook wensen en suggesties konden worden aangegeven. Bij het schrijven van dit artikeltje was nog niet duidelijk of de kaart na 25 september nog te bekijken is. U kunt dat nakijken op www.aarbek.nl, in het berichtje ‘Verkeersvisie’. Vanzelfsprekend zal de wijkraad de ontwikkeling van de verkeersvisie

30

volgen en waar mogelijk inbreng hebben. Voelt u zich ook betrokken bij de verkeerssituatie in de buurt (dus niet bij één enkel knelpunt) en wilt u met ons aan een betere situatie bijdragen, laat het ons dan even weten!


VOOR EEN BESTE BUURT Zoals u waarschijnlijk weet, werkt de wijkraad aan het verbeteren van het leefklimaat in Aarveld/Bekkerveld. Misschien moeten we zeggen: verbeteren en versterken. We mogen ons immers gelukkig prijzen met een buurt waar het van oudsher goed wonen is. Dat blijkt ook weer uit de cijfers van het laatste bewonersonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren in 2015: maar liefst 81 % van de bewoners zegt daarin gehecht te zijn aan de buurt. Dat is meer dan in enig andere buurt in Heerlen! Zelfs nog iets meer mensen vinden dat je het in deze buurt goed getroffen hebt en wil hier dan ook graag blijven wonen.

We doen dat onder andere door het organiseren van activiteiten, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, door informatie te delen, door het onderhouden van verschillende netwerken met bewoners en professionals en door mensen te helpen een oplossing te vinden bij eventuele hulpvragen. Om van gedachten te wisselen over de vraag wat we meer of anders zouden kunnen doen en hoe we bewoners daar (nog) meer bij kunnen betrekken organiseren we begin oktober twee bijeenkomsten. Een in Aarveld en een in Bekkerveld. Voor deze bijeenkomsten hebben we uit elke straat een bewoner uitgenodigd.

Het is de moeite waard dat zo te houden en zo mogelijk nog verder te verbeteren. Dat kan de wijkraad natuurlijk niet, dat doen vooral de bewoners zelf. Wel kunnen we als wijkraad proberen dat te ondersteunen.

Wilt u ook een uitnodiging ontvangen of wilt u anderszins uw idee hierover kenbaar maken, laat dat dan even weten info@aarbek.nl. Bellen kan ook: 06-47600307.

31


ECHTE BAKKER

HAGEDOORN

BESTE VLAAIENBAKKER VA N L I M B U R G

32


VAKANTIE

T vroegste ochtendlicht In lange strepen op mijn halfwakkere gezicht Plagend, als de oceaan onverstoorbaar spelend met zijn golven Eindigend op t strand, In t licht Van de vroegste ochtendzon

Sandarijn 33


HET WIJK

KIJKERTJE Zijn de Wijkkijkertjes te moeilijk ? In elk geval heeft niemand ons kunnen of willen vertellen dat het detail deel uitmaakt van de gevel van het voormalig klooster (nu Humanitas)aan het Bekkerveld. We hebben de boekenbon alweer kunnen bewaren ! Toch gaan we het niet gemakkelijker maken ! Hier is de nieuwe foto:

DEADLINE Ingezonden stukken voor de laatste wijkbladeditie van 2016, graag inleveren voor

10 NOVEMBER 2016 Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU Juni editie *Marlou Snijders*

COLOFON Iedereen moet het nieuwe Wijkkijkertje een keer gezien hebben: Maar heeft u het ook opgemerkt ?

Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103, 6417SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 advertenties - redactie@aarbek.nl

Enfin, een goede oplossing (mail naar redactie@aarbek.nl) maakt kans op een boeken- of bioscoopbon !

34

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren Druk: de Printgalerij Heerlen 046-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... LOS DEZE SUDOKU OP EN LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKEN-

BON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BENZENRADERWEG 103, 6417SL HEERLEN

35


GRATIS Proeflidmaatschap (7 dagen) Neem even de tijd om Anytime Fitness Heerlen-Centrum te leren kennen en vraag een 7 dagen pas aan. De pas is GRATIS en zonder enige verplichting. Je mag onbeperkt gebruik maken van alle faciliteiten, zelfs een proefbegeleiding bij een van onze trainers is inclusief! Vraag je 7 dagen pas nu direct aan via heerlen-centrum@anytimefitness.nl of bel 045-2030000 AKERSTRAAT 108 B, HEERLEN (KANTONGERECHT) | WWW.ANYTIMEFITNESS.NL

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2016 09  

Wijkblad 2016 09  

Advertisement