{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

10e jaargang nummer 37

December 2014

BEKKERVELD AARVELD

- BEWONERTOP - HALLOWEENFOTO'S - BOUWPLANNEN PLUS MAB - MANTELZORG - PRAATHUIS - ACTIVITEITEN 2015 -


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

TKA 2 ni eu 1.Fie we boek e t van satlas N n. F ederl and 2.AN alk W B route F boek ietsNede rlan d.

euw

i ken n e o b e Beid 5,2 voor â‚Ź

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS,

een wat vrolijker naam !

De jaarwisseling komt er weer aan en dat nodigt natuurlijk uit tot terugkijken. Hoe was 2014 ? Spannender is het misschien om vóóruit te kijken: hoe wordt 2015 ? Inmiddels heeft de wijkraad daarvoor een werkplan en een begroting ingeleverd bij de gemeente. Die kunt u nalezen op de documentenpagina van onze website.

Het wordt ook het jaar waarin de eerste gevolgen van de veranderingen in het sociaal domein zichtbaar worden. Ongetwijfeld zullen er bewoners zijn die daar last van krijgen, hopelijk levert het ook nieuwe kansen op. Zo’n kans is buurtsteun. Als het lukt om buurtsteun in onze wijk tot verdere ontwikkeling te brengen, dan zal de buurt er als geheel op vooruit gaan.

Wat de wijkraad betreft wordt het in elk geval weer een jaar vol activiteiten: We Aar Bek Festival & Open Podium, kinderconferentie, de wijk vertelt, NL Doet, bewonertop, picknick, Halloween, Sinterklaas en meer. Misschien lukt het niet altijd ze op tijd in het wijkblad aan te kondigen, maar dan vindt u in elk geval de informatie op aarbek.nl. Natuurlijk verschijnt er ook weer vier keer een wijkblad, op papier. We zullen echter ook kijken of we de digitale nieuwsbrief nieuw leven kunnen inblazen, zodat we nog wat beter ook actuele informatie bij u kunnen bezorgen. We hebben ook al weer de eerste aankondigingen binnen van bewoners die iets willen organiseren, bijvoorbeeld voor hun straat. Hoe meer hoe liever en vraag ons gerust om ondersteuning als dat nodig is. Het wordt ook het jaar van de opening van de MAB. U kunt overigens nog tot 31 december een suggestie doen voor

Daar hebben we iedereen bij nodig ook onze professionele partners zoals scholen, zorginstellingen, wijkagent, woningcorporatie enzovoort. Om zaken met en van elkaar gedaan te krijgen, maar vooral om met elkaar een relatie op te bouwen. Om te voelen dat je gezamenlijk een bepaalde verantwoordelijkheid wilt nemen. Om te ervaren dat je samen voor succes gaat. In dat verband is het jammer dat Beheer en Onderhoud zich juist terugtrekt als vaste partner en alleen op projectbasis actief zal zijn. Maar bovenal hebben we de bewoners nodig. U dus ! Want de kracht van een samenleving bestaat niet enkel uit organisaties, overheid, instellingen en dergelijke. Een sterke samenleving ontstaat wanneer mensen elkaar weten te vinden en de handen ineen slaan. Laat 2015 dus vooral een jaar van de mensen worden !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Jeugdpagina

34

Inhoud

4

Sudoku

35

Bouwplannen Plus

5

Kerstwandeling

36

Bewonertop Buren voor buren

6

Afval

7

Blij met een ijzerzaagje

8

Activiteiten 2015

9

Jessica bedankt

10-11

Expositie GĂŠ Logister

12

MAB

13

Praathuis

14

Parkeerbeleid Column November 2014

4

5-6

15-16 17

Fotocollage Halloween

18-19

Kweekvijver

20-22

Ons Rosarium 2014

22-23

Dag v/d Rechten v/h Kind

24

Moppen

25

Na-zomer concert

26-27

Nepal

28-29

Mantelzorg

29-30

Halloweentocht

31

StratenBBQfeest

32

Sandarijn

33

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


BOUWPLANNEN PLUS

BEWONERTOP AARVELD/ BEKKERVELD

Het gaat eindelijk gebeuren ! Zo’n 20 jaar geleden werden de eerste plannen gepresenteerd voor vernieuwing van het winkelgedeelte in de van Weerden Poelmanstraat. Ook veel bewoners uit Aarveld/Bekkerveld doen daar geregeld boodschappen. Het lijkt er nu eindelijk van te komen !

Met veel plezier zetten de wijkraad en talloze vrijwilligers zich in voor de leefbaarheid in de buurt. We werken aan ontmoeting, door het organiseren van activiteiten, en proberen samen met u onze directe leefomgeving op peil te houden. In goed overleg met de wijkagent en handhaving werken we aan veiligheid, met de zorginstellingen én bewoners proberen we ook invulling te geven aan een sociale buurt als het om zorg en welzijn gaat.

Tijdens een informatieavond op 6 oktober werden de plannen voor de uitbreiding van de Plus Supermarkt gepresenteerd. Als alles goed verloopt kunnen de bouwwerkzaamheden nog in het eerste kwartaal van 2015 van start gaan. Maar er gebeurt meer ! Zo zullen de lege winkelruimtes in de ‘plint’ van de appartementsgebouwen weer gevuld worden. Kaashandel Alexanderhoeve is er al neergestreken. De appartementen zelf worden gerenoveerd en voorzien van een lift. Een goede stap vooruit !

U mag van ons verwachten dat we dat naar eer en geweten doen en zo veel mogelijk in de lijn van wat voor bewoners belangrijk is, al kunnen we natuurlijk niet ieders persoonlijke belang in gelijke mate recht doen. Reacties en vragen van bewoners zijn voor ons een graadmeter om te bepalen wat we moeten doen en of we het goed doen. We vinden het daarom belangrijk met u in gesprek te zijn. Naast vele andere contactmomenten organiseren we daarom op 19 april 2015 een bewonertop. U zult die dag binnen kunnen lopen in de Thermenschool om met ons dat gesprek aan te gaan of onderling contact te zoeken. We zullen ook organisaties die in onze buurt aanwezig zijn om daar aanwezig te zijn. Rond bepaalde

5


thema’s zullen we afzonderlijke workshops organiseren waarvoor u kunt intekenen. Leerlingen van de Thermenschool zullen voor en tijdens die dag actief zijn, waar we erg blij mee zijn. Zo zullen ze u de buurt laten zien op een andere manier dan u misschien gewend bent. Laat u maar verrassen ! In het wijkblad van maart en tegen die tijd ook op aarbek.nl kunnen we wat preciezer zijn voor wat betreft het programma. Maar de datum kunt u natuurlijk alvast noteren !

BUREN VOOR BUREN

6

Ongetwijfeld kent u Tobias. Misschien nog wel uit de tijd dat het in Aarveld lag (nu Marcus Aureliushof), misschien van recenter datum in Douve Weien. Er wordt druk verbouwd in Tobias. Het zorgcentrum gaat zich toeleggen op een andere doelgroep en het ge-

bouw wordt daarvoor nu gereed gemaakt. Voor de leiding van Tobias een goede aanleiding om zich af te vragen hoe Tobias niet alleen een rol kan spelen voor de eigen bewoners, maar ook voor de hele buurt. In dit geval gaat het dan om Douve Weien/Caumerveld én Aarveld/Bekkerveld. Sinds het voorjaar van 2014 komen we maandelijks bij elkaar met een aantal partijen (waaronder natuurlijk Tobias zelf, de beide buurtorganisaties, Wonen Zuid, Alcander en anderen) om te bekijken hoe we daar vorm aan kunnen geven. Die samenwerking heeft de naam ‘Buren voor Buren’ gekregen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de maaltijdservice: u kunt nu al maaltijden afhalen bij Tobias, maar u kunt u ook ter plekke terecht om betaalbaar te eten. Via http://www.sevagram. nl/tobias.html vindt u onder servicediensten > Gasterie daarover meer informatie. Ook zijn we nu met elkaar in gesprek om te kijken of we in Tobias een soos kunnen opzetten waar u terecht kunt voor een kop koffie, maar ook voor activiteiten. De samenwerking past goed in de ontwikkelingen met betrekking tot buurtsteun. U weet dat in de zeer nabije toekomst op het gebied van zorg en welzijn een groter beroep op onszelf als bewoners gedaan zal worden.


Ook in Aarveld/Bekkerveld buigen we ons over de vraag hoe we daar aan kunnen bijdragen. Ons uitgangspunt is dat onderlinge hulp vooral ontstaat bij de gratie van netwerken. Informele netwerken van bewoners onderling (familie, vrienden, buren, enzovoort), meer formele netwerken van professionele organisaties en netwerken van netwerken. Ofwel: “Ik kan je weliswaar niet helpen, maar ik weet wel iemand ….”. Zeker voor de informele netwerken hechten we aan de schaal van Aarveld/Bekkerveld zelf. Niet te groot, onderling herkenbaar en gemakkelijk benaderbaar. En voor de zaken die in de buurt zelf niet te vinden zijn, moeten we natuurlijk over de ‘grens’ kijken. En daar kan Buren voor Buren een belangrijke rol in spelen ! Overigens kennen we sinds een klein jaar ook in Aarveld/Bekkerveld een beperkte soos-achtige gelegenheid: Het Praathuis. Meer informatie daarover staat in een apart artikel.

AFVAL Vanaf 1 januari is het aanbieden van de groene afvalcontainer gratis. Voor het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) hoeft u dan dus niet meer te betalen. Daar staat tegenover dat het ophalen van restafval duurder wordt. Het wordt dan dus nog belangrijker om uw afval goed te scheiden. Het mag verleidelijk lijken om uw hoeveelheid afval te verminderen door gebruik te maken van de openbare afvalbakken of door vuilniszakken naast de verzamelcontainers bij appartementsgebouwen te zetten. Fijn is dat niet: het ziet immers niet alleen niet uit, maar het trekt ook ongedierte aan. Daarnaast kan dat duur uitpakken, want Handhaving zal verscherpt toezien op een juiste omgang met afval. Bovendien: de meeste mensen in de buurt doen hun best om de buurt er netjes uit te laten zien. Dat wilt u toch zeker niet dwarsbomen ?

7


nietmachine krijg je natuurlijk geen nietje in het midden. Peerby bood uitkomst, want ik heb toevallig zo’n ding.

BLIJ MET EEN IJZERZAAGJE Ik had nooit gedacht dat ik iemand blij kon maken met een ijzerzaagje. En toch is dat zo: een jong stel, nieuwe flat (eindelijk !), aan de slag en vooral veel zelf doen. Zoals bv. de kleerkast. Oei, stang is te lang ‌. ijzerzaag ! Heb ik niet ! Kopen dan maar ? Alleen voor deze ene keer ? We kunnen ons geld juist wel beter gebruiken. We vonden elkaar doordat ik een account had aangemaakt bij peerby.com. Via die website kunnen mensen aan elkaar spullen uitlenen, zoals bijvoorbeeld het ijzerzaagje. En het mooie is: twee mensen tevreden en ik heb nog altijd mijn ijzerzaagje. Dat geldt ook voor de lange nieter. Iemand had voor het doopfeest van zijn zoontje prachtige boekjes gemaakt, maar met de standaard 8

Ik heb niet iedereen kunnen helpen. Zo heb ik bijvoorbeeld al lang geen busje meer. En ook geen oude platenspeler voor iemand die zijn vinyl nog eens wilde afluisteren. Maar dat geeft ook niet: via peerby.com bereik je zoveel mensen dat er vaak al binnen een minuut (!) een eerste reactie komt.

Zonder kosten, want de website is gratis.

Gewoon even aanmelden, het werkt gemakkelijk en je bepaalt altijd zelf of je wel of niet iets uitleent. Of wilt lenen natuurlijk.


ACTIVITEITEN 2015 Ook in 2015 zal de wijkraad natuurlijk weer de nodige activiteiten organiseren. Denk aan We Aar Bek Festival & Open Podium, de bewonertop, de kinderconferentie, een overnachting voor kinderen uit de buurt in ’t Olifantje, buurtpicknick, enzovoort. Doel van al deze activiteiten is om bewoners gelegenheid en aanleiding geven om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Het is immers veel leuker om, als je elkaar op straat tegenkomt, tenminste de gezichten te herkennen ?

bewoners elkaar door gezamenlijk de bloembakken in de lantaarnpalen te vullen en te verzorgen. Wilt u ook iets organiseren ? Laat het ons dan weten ! We willen u graag helpen met onze kennis van voorschriften, het uitlenen van materiaal, handige adresjes en eventueel een (bescheiden) financiële bijdrage. Neem gerust contact op via info@aarbek.nl of 06-47600307. Op onze website vindt u overigens ook activiteiten die worden georganiseerd door anderen, zoals Mondriaan en IVN. Ook de activiteiten van bijvoorbeeld Alcander, KBO Heerlen Stad, Parc Imstenrade, Katholieke Vrouwengilde, Alzheimer Café vindt u op onze website !

Maak er gerust gebruik van !

Onze activiteiten vindt u natuurlijk op www.aarbek.nl, zo mogelijk al voorzien van de concrete data. We merken dat de behoefte om elkaar te ontmoeten ook op kleinere schaal bestaat: op straatniveau of een clustertje van straten. Zo worden barbecues georganiseerd, winterwandelingen, nieuwjaarsborrels, etc. En in bv. de Vlotstraat vinden

9


JESSICA BEDANKT De fysieke leefomgeving speelt een belangrijke rol in het woongenot van alle mensen. Is het schoon ? Is alles heel ? Is het veilig ? Jaren geleden was al duidelijk dat niet alleen de gemeente daar verantwoordelijk voor kon zijn. Een blikje raap je immers zelf even op, of het veilig is bepalen we voor een belangrijk gedeelte door ons eigen gedrag, en de hondenpoep …. Een belangrijke reden voor de gemeente om die gezamenlijke verantwoordelijkheid ook om te zetten in een gezamenlijke aanpak in het buurtteam.

10

Daarin overleggen de gemeente, de gebiedsregisseur, politie, handhaving, woningcorporatie, scholen en wijkraad over verbetering van de buurt en aanpak van problemen die zich voordoen. Het project ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld bijvoorbeeld is daar geboren. Het buurtteam werd voorgezeten door de stadsdeelcoördinator van de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente. Op die manier was er ook één vaste contactpersoon die de buurt en alle spelers goed kende. Juist door met elkaar een samenwerkingsrelatie aan te gaan kon gedeelde verantwoordelijkheid vorm en inhoud krijgen. Met enige verbijstering lazen we onlangs een bericht van de afdeling Beheer en Onderhoud dat voor enkele buurten, waaronder Aarveld/Bekkerveld, geen vaste stadsdeelcoördinator meer beschikbaar zou zijn. Ook het buurtteam werd per direct opgeheven en er zou een groter beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van bewoners. Beheer en Onderhoud kan, wanneer dat essentieel is, op projectbasis betrokken worden. Als wijkraad geloven wij heilig in een grotere zelfredzaamheid van bewoners. Juist door ook als bewoners verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor je omgeving wordt de samenleving leuker en beter. Maar: dat doe je in het besef dat je elkaar daarin steunt en stimuleert. Niet door je middels een mailtje, zonder


aankondiging en zonder enig overleg terug te trekken. We zijn daar dan ook nogal boos over. Op deze manier gaan we niet vooruit, maar juist terug in de tijd ! Dat neemt niet weg dat we graag onze waardering uitspreken voor de wijze waarop Jessica, ‘onze’ stadsdeelcoördinator in de afgelopen jaren, invulling aan haar functie heeft gegeven. Ideeën waren altijd bespreekbaar (maar soms niet uitvoerbaar), ze zocht mee naar oplossingen, was niet bang om samen met ons dingen uit te proberen. Ze heeft misschien wel als geen ander laten zien dat een evenwichtige en gelijkwaardige samenwerking tussen burger en overheid mogelijk is. In het licht van de participatiesamenleving kanteling ‘avant la lettre’ !

Weet U wat u cadeau gaat geven met de feestdagen ? Heerlijke delicatessen, vandaag besteld, morgen in huis

We willen haar daar meer dan van harte voor bedanken ! We zullen haar inbreng en de samenwerking missen !

Culinaire geschenken, feestelijk verpakt kijk op: www.letournesoldelicatessen.nl

11


EXPOSITIE GÉ LOGISTER GÊ woont aan de Bekkerweg en is beeldend kunstenaar. Hij schildert zowel realistisch als abstract met gebruikmaking van de primaire kleuren. Het plezier in zijn werk straalt in allerlei variaties van zijn doeken af. Nu exposeert hij tot 30 december in het Savelbergklooster aan de Gasthuisstraat. De expositie is geopend op maandag 13.00 - 17.00 uur en dinsdag t/m zondag 10.30 - 17.00 u. De toegang is gratis.

HET IDEE

Tweedehandsmerkkleding

kinderen & dames NIET NIEUW, WEL MOOI! elke woensdag geopend van 11.30 uur tot 17.00 uur. In de schoolvakanties zijn we gesloten. Tot dan bij HET IDEE Bekkerweg 91 te Heerlen www.123website.nl/ tweedehandskleding-het-idee 12

mail ons op het.idee@hotmail.com


MAB

REFLEXZONETHERAPHIE

De bouw vordert gestaag, maar waarschijnlijk ziet u zelf ook regelmatig hoe het gebouw steeds meer vorm krijgt. Het is nu al duidelijk dat de nieuwe accommodatie in een behoefte voorziet. Voor het sportgedeelte hebben zich al flink wat gegadigden gemeld en ook voor het gemeenschapshuisgedeelte beginnen de vragen binnen te komen.

Wat is Reflexologie ? Het is een natuurlijke geneeswijze, die van het principe uitgaat dat alle lichaamsdelen en organen worden weerspiegeld in reflexgebieden op handen en voeten Door deze gebieden doelgericht te bewerken met duim en vingers ontstaan er reacties; • Een verbeterde doorbloeding • Ontspanning van het lichaam • Blokkades in het zenuwstelsel worden opgeheven. Hierdoor komt het lichaam weer in balans en zal de klacht verminderen of zelfs verdwijnen. Is reflexzonetherapie iets voor U? Het kan toegepast worden op de meest uiteenlopende lichamelijke en geestelijke klachten zoals; hoofpijn, migraine, nek-schouder- en rugklachten, problemen met de spijsvertering urinewegproblemen, hormonale klachten, vermoeidheid slapeloosheid , stress gerelateerde klachten. Reflexzonetherapie werkt uitstekend als ondersteuning of aanvulling naast de reguliere gezondheidszorg. Wordt Reflexzonetherapie vergoed? De behandelingen worden door de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten. Kijk voor meer informatie hierover op www.vnrt.nl

Op 15 november kon u de bouw bezoeken. Zo’n 150 bewoners maakten daar gebruik van. Naar verwachting zal het gebouw in april opgeleverd worden. Dan moet het natuurlijk nog ingericht worden en … officieel en feestelijk geopend ! Dat laatste zal ergens in juni gebeuren. Die opening en de bijbehorende festiviteiten zullen we natuurlijk op onze website aarbek.nl aankondigen. Wilt u ook tussentijds zien hoe de bouw verloopt, dan kunt u goed terecht op de website van RKSV Bekkerveld: http:// www.bekkerveld.com/nieuws/mab

Bel voor meer informatie of maak een afspraak; 06-57178663 Dorine Derksen Reflexzonetherapie Putgraaf 3 6411 GT Heerlen info@dorine-reflexzonetherapie.nl

13


PRAATHUIS Op 10 januari 2014 werd in de algemene ruimte aan de Tacitusstraat 6 het Praathuis geopend. Sindsdien is iedereen op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom om gezellig een kopje koffie te komen drinken of om een spelletje te doen. Een kopje koffie of thee kost â‚Ź 0,50. Het Praathuis is een initiatief van Meander, Radar en de wijkraad gezamenlijk. Het is bedoeld om mensen uit de wijk gelegenheid te geven anderen te ontmoeten in een gezellige en ongedwongen sfeer, zonder verdere verplichtingen. Erg druk is het zelden in het Praathuis en dat is ook niet erg. Het is bedoeld voor degenen die het leuk vinden en het gaat er niet om zo groot mogelijk te worden.

14

Toch denken we dat we meer mensen er een plezier mee kunnen doen. Dat leiden we af uit de interesse voor de bijeenkomsten Mindfulness die in het Praathuis georganiseerd worden. Daarom gaan we in het nieuwe jaar meer activiteiten aanbieden. Die zullen steeds wisselen en we proberen daarin buurtbewoners die een leuke activiteit te bieden hebben naar het Praathuis te halen. Denk bijvoorbeeld aan wafels bakken, liedjes zingen, foto’s maken of laten zien, carnavalsschminken enzovoort. Lijkt u zelf een activiteit aan te bieden ? Bel dan even met Frans Thuis (06-47600307).

Het actuele aanbod aan activiteiten zullen we vermelden op aarbek.nl (Kijk onder Diversen bij Koffieuurtje het Praathuis).


PARKEERBELEID In eerdere uitgaven hebben we u geïnformeerd over de plannen van de gemeente om het parkeerbeleid aan te passen. Informatie daarover kon u ook vinden op onze website en op heerlen.nl. Uitgangspunt zou zijn dat met ingang van 1 januari 2015 voor onder andere Aarveld/Bekkerveld een blauwe zone ingesteld zou worden (parkeren met parkeerschijf, met ontheffingsmogelijkheid voor bewoners), tenzij bewoners een andere keuze zouden maken. In het door de gemeenteraad in februari vastgestelde ‘Addendum’ staat immers letterlijk: “In principe geldt dus parkeren in een parkeerschijfzone tenzij bewoners iets anders aangeven.” Een eenvoudige, eenduidige en democratische regeling. Dachten we.... Om te beginnen blijkt 1 januari 2015 niet haalbaar: hoewel de gemeentelijke brieven voor bewoners gereed waren, heeft het hele proces vertraging opgelopen door een wisseling bij de uitvoerend ambtenaren. Bovendien bleek tijdens een bijeenkomst op 17 november dat de interpretatie van wat besloten is helemaal niet eenduidig is. Zo werd nu aan ons gevraagd aan te geven welke delen van de buurt wellicht voor schijfparkeren in aanmerking zouden komen, waarna uitsluitend aan die bewoners

Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Kerkraderweg 23, Molenberg

15


gevraagd zou worden of ze daarmee instemmen of iets anders willen. Ook was onduidelijk of de keuze dan per straat, deel van de buurt of buurt zou gelden. Wij zijn van mening dat we dat niet kunnen aangeven, temeer omdat er voor u als bewoner een direct persoonlijk belang kan gelden.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat de gemeente nu eerst vaststelt hoe het besluit geïnterpreteerd moet worden en dan opnieuw met de wijkraad in gesprek gaat. Dat gesprek moet voor het einde van het jaar plaatsvinden. Onze insteek is dat schijfparkeren ingevoerd kan worden, maar dat bewoners moeten kunnen aangeven iets anders te willen (vrij parkeren of vergunningparkeren). Naar ons idee zou dat per straat mogelijk moeten zijn (soms zelfs per deel van een straat, bijvoorbeeld als die erg lang is of een natuurlijke ‘knip’ kent), zij het dat er sprake moet zijn van voldoende respons op de te houden enquête en dat er voor een andere keuze een 16

meerderheid moet zijn. Bovendien moet het mogelijk zijn om tot herziening over te gaan wanneer sprake is van niet voorziene consequenties. Immers, de keuze van straat x kan gevolgen hebben voor het parkeren in straat y. Ons eerdere bericht (dat we dus moeten intrekken) kunt u nog eens nalezen op aarbek.nl, onder ‘Nieuws’. Daar vindt u ook een link naar het Addendum dat door de raad is vastgesteld.


NOVEMBER 2014 Nu hij ’t weer zó heerlijk vindt, nu hij ’t weer zo heerlijk vindt… Afgelopen zondag 23 november zat ik in de tuin van de zon te genieten, jasloos, me verwonderend dat het over anderhalve week pakjesavond is… Heb ik iets gemist? De bomen zijn hun blaadjes nog niet kwijt, we hebben wellicht één herfststorm gehad en ik heb nota bene drie weken geleden nog buiten aan de barbecue gestaan. Nou, ok, dat is wellicht overdreven. Maar ik heb toen wel de mogelijkheid overwogen en meer mensen met mij. Want op 1 november liep hier het kwik op tot boven de 20 graden Celcius: de hoogste meting ooit voor een eerste novemberdag, een historisch record!

En dat was het dus 23 november ook: de gemiddelde temperatuur lag die dag 7,5 graden Celsius hoger dan normaal is zo’n krappe twee weken voor pakjesavond. Kijk, dat is natuurlijk Genieten met een hoofdletter G. Maar toch echt geen chocoladeletter. Die dag riep eerder een verlangen

op naar pilsjes op een terrasje of een heerlijk ijsje. Als Vissers in Welten de ijsafdeling open had gehouden deze herfst zouden ze nog heel wat omzet hebben gemaakt, vermoed ik. Goed, ik wil niet ondankbaar overkomen want ik vind het heerlijk, deze herfst. Maar kunnen we nu dan een beetje naar de feestdagen toe gaan werken? Want ik heb toch echt een beetje dat gure nodig om in de Sinterklaasstemming te komen. Het hoeft niet meteen volle poele te gaan vriezen zoals in 1925. Met min 13,5 graden Celsius kwam Sinterklaas toen met schimmel en al van het dak gegleden. Maar kan een beetje beschaafde herfststorm komende week de laatste restanten bladeren uit de bomen komen blazen? Dat er vanaf vandaag toch wel een voelbaar verlangen begint te komen naar handschoenen en sjaals, met name in de donkere avonduren geeft mij hoop. Dat onze heren voor de avondlijke voetbaltraining weer hun trainingsbroeken tevoorschijn halen is ook een stap in de goede richting. Nou nog een paar ochtenden wolkjes uit onze gezichten blazen en wat autoruiten krabben en dan ben ik eindelijk weer helemaal in de stemming voor pakjesavond. M.V. 17


KWEEKVIJVER

Nieuwe plannen voor Kunst in de Kweekvijver - de rotonde achter het Bernardinus college

Maandagavond 6 oktober was er een voorlichtingsavond over de plannen met de kweekvijver in de Max van der Schootzaal van het Bernardinus college. De twaalf aanwezige leden werden we door de Heerlense kunstenaar Toon Hezemans bijgepraat over de plannen voor de invulling van de kweekvijver. De Gemeente Heerlen is eigenaar van de kweekvijver en bepaalt en betaalt via de commissie Kunst in de Openbare Ruimte (KOR), onderdeel van de afdeling Welzijn, wat er in de vijver komt. Toon Hezemans kreeg van KOR de opdracht dit project te coördineren. Hij vertelde over zijn plannen en hield een verhaal over de stroperige contacten met de gemeente, de Kunstwacht, en het gemeentelijke depot met vergeten beelden. VOORSTELLEN / IDEEËN 1. Het plaatsen van een vaste, maar aanpasbare sokkel in de vijver waarop wisselbeelden geplaatst kunnen worden, met name beelden die van hun eigen sokkel gehaald worden voor revisie. Die beelden zijn dan ineens verdwenen van 20

hun vaste plek en tijdelijk verhuisd naar de kweekvijver. Mogelijk zijn er ook nog interessante beelden in het gemeente depot. Status: De gemeente heeft de “Kunstwacht” gevraagd om alle beelden in de stad te inventariseren en er zou geen beeld beschikbaar zijn voor dit project. Toon heeft wel een interessant en beschikbaar beeld gevonden in het gemeentedepot, dit stond bij basisschool “De Ganzerik” in Heerlerheide. Probleem is dat er een speciale verankering nodig is voor dit topzware beeld.


vermelden)

"Op de speelplaats van de oude St. Joseph school stond een kastanjeboom,waarin regelmatig wilde duiven woonden. Voor de nieuwe school staat een beeld en het is alsof daaruit vogels naar alle kanten wegvliegen. Het is een aansporing voor de jongens om op school goed hun best te doen, zodat zij , als ze later weg gaan vliegen, de goede richting uit kunnen gaan. "

3. Ed Hennekens, docent beeldende vorming/ cultuurcoördinator wil leerlingen van het Bernardinus college bij de kweekvijver betrekken via een door de scholieren gemaakte interactieve website gevuld met wisselende informatie door redactieleden van het schoolblad “Binden&Bouwen”. Onze mooie website, gemaakt door John Smits, zal dan verdwijnen. 4. Er komt ook een bescheiden informatiebord bij de vijver, vergelijkbaar met de door onze wijk geplaatste borden op het Bekkerveld. Via een QR-code: voorbijgangers kunnen deze met hun telefoon scannen en komen dan op de site www.kweekvijver.net/ probeer dit met deze QR-code

Frans Cleven geeft een goede suggestie, met bijbehorende constructietekening, voor de constructie die nodig is om dit topzware beeld en ook latere beelden in de vijver vast te zetten. 2. Het in de vijver plaatsen van een groot object dat in het teken staat van de huidige “bejaardenstunami”. Dit is een project dat erg goed past in de oorspronkelijke doelstelling omdat … (helaas is ons gevraagd om niet meer details te

Je zult altijd een discussie houden 21


over wat wel of niet kunst is, maar Toon kreeg het gezelschap snel op een lijn. Er zit weer beweging in met het idee van de steeds wisselende kunstwerken, een interactieve website en de actieve betrokkenheid van scholieren (en de buurt) bij kunst in de openbare ruimte. Onze vereniging is hier actief bij betrokken, ideeën zijn welkom. We zullen het proces blijven bewaken en waar nodig ondersteunen. Extra dank aan de buurtbewoners die ons hierbij actief ondersteund hebben met woord en daad.

ONS ROSARIUM 2014 Het eind van het seizoen nadert en we hebben tot ver in november stralend weer gehad, de zon wist van geen ophouden en bleef maar schijnen. Niet dat we dat nu vervelend vonden, zeker niet. Het bracht ons zelfs de mogelijkheid een nieuw evenement te organiseren in de buitenlucht, namelijk het Romantisch Rosarium Na-Zomer Concert. Hierover kunt u meer lezen elders in dit blad.

(Bericht van de bestuursleden, Michiel Janssen, John Smits en Paul Höppener)

De door de Vrienden van de Kweekvijver in januari geplaatste installatie werd begin augustus vervangen door het “vogelnestje” van Cultura Nova.

22

Wat de werkzaamheden betreft, hebben we ook dit jaar weinig tot niets te klagen gehad over het weer. We hebben maar één keer echt moeten stoppen met werken, omdat het weer te slecht was en voor de rest vooral stralende zonneschijn. Tevens hebben we een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, om onze groep te versterken. Onder het motto “hoe meer zielen, hoe meer vreugde” en “vele handen maken licht werk”, doet ieder zijn ding in zijn eigen tempo.


We hoeven niet perse iets af te krijgen, als we maar met voldoening kunnen werken. Tevens is er voldoende gelegenheid om even rustig te zitten, een kopje koffie te drinken en gezellig bij te kletsen. Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe rozen aan geplant, maar lang niet zo veel als voorgaande jaren. Wel hebben we er het hele jaar door voor gezorgd dat er steeds nieuwe mest werd aangevoerd en we hebben ook nog extra kalk en cultèrra gestrooid. Ondanks deze extra inspanningen hebben een aantal rozen het toch beduidend minder gedaan dan andere jaren.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

We gaan er maar vanuit dat dit te wijten is aan de vroege start van het bloeiseizoen.

Voor het volgend jaar, gaan we ons eens beraden hoe we de verdere verfraaiing van Ons Rosarium vorm kunnen gaan geven. Mochten er bewoners zijn die daar ideeën over hebben, laat het ons dan weten. Of kom eens langs, ook als je geen zin hebt om daadwerkelijk met schoffel en snoeischaar aan de slag te gaan. Hopelijk TOT ZIENS in ONS Rosarium Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

23


DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

hygiëne leven of uit een armoede gezin komen.

Buitenschoolse Opvang Zeeroversnest, Tarcisius en Windekind, vieren Dag van de Rechten van het Kind.

Want elk kind……… *Heeft recht op een veilige omgeving!*Heeft recht op onderwijs! *Heeft recht op schoon drinkwater! *Heeft recht om te leven in vrijheid! *Heeft recht op plezier! *Heeft recht op gezonde voeding! Zo kunnen we nog wel even door gaan….

Op 20 november werd voor de 25ste keer de Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Ieder kind heeft rechten. Dan hebben we het niet over het recht op een iPad, maar over het recht op respect, het recht om een eigen mening te hebben, maar ook het recht om lekker buiten te spelen. Rechten staan tegenover plichten. Zoals ook anderen te respecteren zoals ze zijn en speelgoed te delen.

Dat mag niet !!!

En dat deden we op deze dag! Hoe? Alle kinderen van BSO het Zeeroversnest, BSO Tarcisius en BSO Windekind verzamelden zich op het grote veld bij BSO het Zeeroversnest. Daar kregen zij allerlei stellingen over kinderrechten die zij beantwoorden door naar het Eens-vak of het Oneens-vak te rennen. Een soort “ren je rot”, maar dan anders! En van wie hoorden zij deze stellingen? Hoog bezoek….!! De kinderburgemeester van Heerlen én een lid van het kindercollege !

“De Internationale dag van de rechten van het kind” Wij willen deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan! Wereldwijd, en helaas ook in óns land, zijn er nog steeds kinderen die te weinig aandacht krijgen, in slechte 24

Het was een geslaagde middag!!! .


MOPPEN Een Belg komt bij de Brunssumerheide een schaapherder met een massa schapen tegen. Zegt hij: "Meneer, als ik kan raden hoeveel schapen gij hebt, mag ik er dan 1 hebben?" De schaapherder: "Vooruit, doe maar." De Belg kijkt eens rond en zegt onmiddellijk: "168". De schaapherder: "Sodeju, dat klopt. Ok, kies maar een schaap". De Belg wandelt rustig tussen de schapen en kijkt met een geoefend oog rond. Plots grijpt hij een beest vast, neemt het professioneel bij de voor- en achterpoten en legt het in zijn nek. Zegt de schaapherder: "Zeg vriend, als ik kan raden uit welk land jij komt, krijg ik dan mijn hond terug ?"

Sjef gaat met zijn hond naar de dierenarts. Na het dier vluchtig te hebben onderzocht roept de dierenarts Sjef naar binnen. Dierenarts: dit dier heeft maar één poot! Sjef: ik heb die zo gekregen. Dierenarts: en hij heeft maar twee tanden. Sjef: ik heb die zo gekregen. Dierenarts: en zijn staart is eraf en hij is gecastreerd! Sjef: ik heb die zo gekregen. Dierenarts: ik zal die hond moeten afmaken. Leon zegt “Da’s goed.” en vertrekt. Een paar dagen later krijgt de dierenarts een telefoontje: “Hallo, met Sjef, is mijn hond al af?”


Romantisch Rosarium Na-Zomer Concert Wie o wie had dat verwacht dat dit eerste, door ons georganiseerde, Na-Zomer Concert zo’n succes zou worden.

Natuurlijk hadden we vreselijk ons best gedaan om deze eerste editie een goede start te geven. Daarom ook dat we een aantal goede musici hadden uitgenodigd om een goede invulling te geven aan ons programma. De kwaliteit van de uitgevoerde stukken was dan ook meer dan goed. Het spreekt vanzelf dat er ook voldoende ruimte was voor jong talent. Fer Vissers, een muziekdocent uit onze buur wijk Douve Weien, had hieraan invulling gegeven, door een van zijn leerlingen mee te nemen. Verder hadden wij de Muziekschool Schunck* ook gevraagd om mee te doen, om aan deze doelstelling te voldoen. Zij waren dan ook aanwezig met een aantal leerlingen uit hun talentenklas. Duidelijk was natuurlijk dat niet 26

alle leerlingen het zelfde hoge niveau hadden. Er waren leerlingen bij die pas ingestroomd waren in deze talenten klas en een aantal die duidelijk al wat meer ervaring hadden. Onze doelstelling is dan ook dat we een kwalitatief goed concert willen neerzetten voor onze bewoners en tevens een podium willen bieden voor jong talent en dan het liefst natuurlijk uit onze eigen wijk. Om ervoor te zorgen dat entourage een beetje behaaglijk zou zijn, hadden we gezorgd dat er een groot overdekt podium was, zodat iedereen goed zicht had op de musici.

Tevens was het Rosarium aangekleed met een aantal party tenten en wat picknick kleden op het gras. Ook voor voldoende zitplaatsen was gezorgd, dat dachten we ten minste. Door de verrassend hoge opkomst, hebben een aantal mensen van alternatieve zitplaatsen gebruik moeten maken. En ook dit was geen probleem gezien de gemoedelijke sfeer die er heerste. Omdat één van onze


pergola’s, en natuurlijk was dat diegene die we als toegang wilden gaan gebruiken, tijdens het noodweer van 29 juli was verwoest door een forse vallende tak uit een van de bomen langs de Vergiliusstraat, hadden we Scouting Bekkerveld gevraagd om ons een nieuwe tijdelijke toegangsportaal te maken. Ook de uitstraling van deze entree heeft natuurlijk bijgedragen aan de hele sfeer van ons evenement.

In de pauzes tussen de optredens in, was er gelegenheid om in het tegenoverliggende IVN-gebouw een kijkje te gaan nemen in de ateliers van Willemijn Heijboer en Clement de Haas. De kunstenaars hadden hun sculpturen, plastieken en schilderijen ten toon gesteld, om zo ook de andere zinnen van onze bezoekers op een artistieke manier te prikkelen. Ook de inwendige mens waren we niet vergeten. Een aantal mensen, die we hadden gevraagd om voor de koffie en de thee te zorgen, hadden we tevens gevraagd om iets lekkers te bakken. En dat hadden ze gedaan. De een kwam met een paar versierde

cakes, de ander had een heel bakblik verzorgd met een abrikozenvla. Zelfs mijn zoon had ik weten te strikken, om samen met zijn vriendin, versierde cupcakes te bakken. Het mooiste van dit alles was natuurlijk dat onze gasten hiervoor geen cent hoefden te betalen. Van een van de gasten kregen we zelfs het compliment, dat het wel leek op een echte Engelse gardenparty. Natuurlijk hadden we een groot deel van het succes te danken aan onze hoofdsponsor. Die heeft namelijk de hele dag aan een kraak heldere hemel staan stralen en gezorgd dat we in de Na-Zomer nog konden genieten van een hartverwarmend zomerzonnetje.

Al met al kunnen we terugkijken op een meer dan geslaagd evenement en wat het allemaal nog veel leuker maakt, is dat we hiermee mensen hebben weten aan te speken die we op andere gelegenheden niet eerder hebben mogen ontmoeten. Groetjes, en wie weet tot een volgende keer, Frans Cleven (Romantisch Rosarium)

27


Nepal - Kathmandu

DEADLINE!!!

In het Wijkblad van maart 2014 heb ik het gehad over de school in Kathmandu/Patan. Op dit moment kan ik mij alleen veroorloven Apsana te ondersteunen. Andere bijdragen heb ik moeten stopzetten omdat de bijdragen van de sponsoren achter bleef. In december zal ik weer een oproep doen om mijn project te ondersteunen. Heeft dit niet voldoende resultaat, dan zal ik moeten stoppen. Apsana zal echter nog op voorlopige steun kunnen rekenen.

Ingezonden stukken voor de 1ste wijkbladeditie van 2015, graag inleveren v贸贸r

19 FEBRUARI 2015 Alvast dank De redactie Hoe staat het nu met Nepal? Politiek gezien gaat het beter nu de oppositie partijen ook invloed in de regering hebben. Laten we het hebben over Kathmandu en eventuele trektochten in de Himalaya.

Het rekeningnummer van het Nepal project is: NL77ABNA0433233184 t.n.v. G.Meesters, Heerlen, inzake Nepal. Mocht u een kleine bijdrage willen doen dan is deze zeer welkom. 28

Kathmandu ligt op 1350 meter boven zeeniveau. De stad is bekend om zijn vele Boeddhistische en Hindoe茂stische tempels.. De grootste stoepa van Nepal is Bouddhanath in de wijk Bouddah. De Tibetaanse vluchtelingen bevinden zich grotendeels in Kathmandu in de wijk Bouddanath Een andere aan te raden bezienswaardigheid de


is Pashupatinath , niet ver van het vliegveld. .Zeker moet ook bezocht worden het beroemde werelderfgoed Durbar Square in het centrum van Kathmandu. En ook niet vergeten: Patan, de plek die de meeste indruk op mij heeft gemaakt. Ook de Monkey tempel, zoals deze in de volksmond wordt genoemd omdat er vele apen verblijven moet u gezien hebben. De echte naam is: Swayambhunath. Als u op eigen gelegenheid reist neemt u een taxi. Zij zijn klein en merendeels vrij oud, maar erg goedloop. Wel afdingen.

kamp, of maak kortere en lichtere tochten. Altijd met gidsen. Zorg ook voor betrouwbaar vervoer naar en van de startplaats van de trektocht. Maar een bezoek aan alleen Kathmandu, mogelijk in combinatie met China en/of Ladakh is zeker ook zeer bijzonder. Hebt u plannen om af te reizen: neem contact met mij op.E-mail: meegraaf@planet.nl Tot een volgende keer. Ger Meesters

MANTELZORG

Kathmandu is ook populair bij westerse toeristen, die zich voornamelijk in de wijk Thamel concentreren. Het is vooral in trek voor cultuuren rugzaktoeristen. Ook is het een voorstation voor bergbeklimmers van de Himalaya. Mijn advies is om niet te overnachten in Thamel i.v.m. de enorme drukte en zeer smalle straatjes. Alleen jonge mensen kunnen daar anders over denken. Gaat u een trektocht maken zorg dan voor goede betrouwbare gidsen en ga niet verder dan het Annapurna basis

In een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van september wordt onderzoek gedaan naar informele zorg. Een begrip waar we in de komende jaren steeds meer mee te maken zullen krijgen. Het rapport meldt dat in Nederland 3,5 miljoen mensen actief zijn als mantelzorger. In meer of mindere mate hebben zij zorgtaken op zich genomen voor bijvoorbeeld een familielid. Hoe zit dat dan in Aarveld/Bekkerveld ? We rekenen het eens om, zij het met een kanttekening: de landelijke cijfers omrekenen naar een plaatselijke situatie levert nooit een exact gegeven op. 29


Het kan hier dus ook iets meer of iets minder zijn. Maar een trend kun je er wel uit aflezen. Welnu: 3,5 Miljoen van 16 miljoen is een kleine 22%. Dan hebben we overigens ook baby’s en zo geteld, dus eigenlijk zal het percentage nog iets hoger zijn. Iets oudere kinderen moet je overigens wel meetellen: er zijn heel wat kinderen die –soms ongemerkt- een belangrijke zorgtaak in hun vervullen!

In Aarveld/Bekkerveld wonen afgerond 2800 bewoners. Dat betekent dat er 613 bewoners in Aarveld/Bekkerveld actief zijn als mantelzorger. Ook als het er iets meer of minder zijn: een respectabel aantal ! Veel mantelzorgers verrichten hun zorgtaken met liefde en plezier. Maar ze merken vaak ook dat de belasting sluipenderwijs toeneemt. Oók als de eigen krachten wat afnemen, bijvoorbeeld doordat ze zelf ouder worden of te maken krijgen met ziekte. In heel Nederland zijn een kleine 13 % van de mantelzorgers overbelast of zelfs zwaar overbelast: 450.000 men30

sen. Rekenen we dat weer om naar Aarveld/Bekkerveld, dan komen we op 79 mantelzorgers in onze buurt die (zwaar) overbelast zijn !

Een getal om van te schrikken ! Kent u zo iemand ? Bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw ? Vraag gerust eens hoe het gaat. Want, ook dat is kenmerkend voor veel mantelzorgers: ze zullen zelf niet vlug om hulp vragen, bang om de ander te belasten …… Misschien kunt u iets doen, bijvoorbeeld een boodschap of vervoer, om zijn of haar taak wat te verlichten. Zou dat geen mooi voornemen zijn voor 2015 ? Parkstad kent overigens een steunpunt voor mantelzorgers, maar het is niet zeker dat dat ook bij iedereen bekend is: http://www.mantelzorgparkstad.nl/


Halloweentocht

van Tarcisiusschool met Scouting druk bezocht Vrijdagavond 31 oktober werd er door de Tarcisiusschool i.s.m. de wijkvereniging en Scouting een Halloweentocht georganiseerd. Er waren ruim 300 deelnemers, ouders en kinderen. De meesten waren eng verkleed of mooi geschminkt. De tocht startte bij de Piramide van Scouting Kapelaan Berix. Onderweg waren er griezelige figuren en posten met spelletjes en drinken. De tocht eindigde bij Scouting Bekkerveld gezellig rond het kampvuur. Kinderen konden ook door een spannend spookhuis kruipen. Scouting biedt elk weekend leuke en uitdagende programma’s aan. Ook komende zaterdag kunnen kinderen meedoen bij de Bevers, Welpen of Scouts. Bij Scouting Berix is dat om 9:30 uur en bij Scouting Bekkerveld om 11 uur. Zie voor meer info, ook over andere Scoutinggroepen: www.laatjeuitdagen.nl of bel met Jan Willem: 06-49409922


STRATENBBQFEEST Pluijmaekersstraat - Sassenstraat - Sonsbeeckstraat - Kemmerlingstraat - Lintjensstraat Alweer voor de tweede keer hebben we zaterdag 6 september ons StratenBBQfeest gevierd. Inmiddels kunnen we voorzichtig melden dat een traditie is geboren. Nog meer aanmeldingen dan vorig jaar, zo’n 70!! Het was één groot feest. De werkmannen die de straten openbreken en weer dichtleggen in onze buurt hebben geweldig meegewerkt. Zij hebben er voor gezorgd, dat de stoep weer op tijd dicht lag en het zand op straat glad was gestreken. Een paar mannen uit de straat hebben de grote stenen weg geharkt en zo was de Mr A Sassenstraat voor iedereen goed begaanbaar. Kindjes kwamen met schepjes en emmertjes een aantal mannen hebben zich nog gewaagd aan een potje jeu de boules en verder zat jong en oud gezellig bij elkaar te kletsen, te lachen, lekker te eten en ’s avonds samen rond de vuurkorf. We hebben genoten en kijken alweer uit naar volgend jaar!

32


uit: kaartenserie Sandarijn Hilkhuijsen

33


Jeugdpagina

.


v贸贸r 21 januari 2015


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2014 12  

Wijkblad 2014 12  

Advertisement