{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

7e jaargang nummer 24

September 2011

BEKKERVELD AARVELD

MEE NAAR LOTTUM - HALLOWEEN - HUTTEN BOUWEN B O M E N W O R D E N V E R VA N G E N - L E Z I N G E N AV O N D


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

- Pla y senk mobiel P a meer steel TE rinsesKOO 045 info bel P 572 (na 7 20.0 5 38 0 uu r!!)

ken, k o l b or rn col itie: goed o h h c d - Ei s, con k u t s 100 euro) 0 5 , 7 ( helm, s t e i f aars) ditie p ( e k i - Bob : goede con S maat ) Als u op een van de prikbordmemo’s ro (5 eu wilt reageren of u wilt zelf iets te koop aanbieden...mail dan gerust naar...

- Joll y drag Jumper : e van r voor ki buik0 n (eers -8 maan deren t d dan te bezic en. htig prijs en cond i itie: n overleg , nieu ) w

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Als het op evenementen aankomt, was het weekend van 28 augustus misschien wel het drukste van het hele jaar. Uitgerekend in dat weekend viel ook ons wijkfeest. Dat maakt het vooraf een beetje spannend, want je kunt niet inschatten wat dat gaat betekenen. Ook denk je in de voorbereiding regelmatig terug aan vorig jaar: het slechte weer, maar natuurlijk vooral het alles overschaduwende en noodlottige ongeval. Dan doet het goed om te zien dat toch veel mensen er voor kiezen ook het wijkfeest te bezoeken. Voor een kort flitsbezoek of voor langere tijd. Maar … heel groot was het nou ook weer niet. Daar kiezen we ook voor. Het gaat er immers om dat bewoners uit de buurt of directe omgeving elkaar ontmoeten. En dat gebeurde volop ! Ik heb zelf heel veel gesprekken en gesprekjes kunnen voeren en zag dat anderen dat ook deden. Hartverwarmend was dat veel van die babbels eindigden met “Ik kom 24 september ook helpen in het Rosarium” (we willen dan extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het strooien van kalkkorrels, planten van klim- en stamrozen, en dergelijke. Omdat het die dag ook Burendag is, nodigen we u bij deze uit om ook een uurtje te komen helpen of gewoon even langs te komen voor een praatje), of met “Als wat is kun je bellen” of “Ik weet wel iemand die … en zal je mailen.” Enzovoort.

Dat laat zien dat steeds meer mensen steeds meer betrokken zijn bij hun buurt, bij ónze buurt. En daar ook steeds meer verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dat is goed, want we zijn zelf als bewoners immers de belangrijkste spelers als het gaat om het creëren en in stand houden van een prettige leefomgeving ! Zo’n wijkfeest organiseren is niet zo’n hele grote klus. Er ligt een draaiboek en dat scheelt al veel werk. Waar het op aankomt is dat je op de dag zelf kunt rekenen op vrijwilligers, standhouders, ondernemers en anderen. Ik heb met buitengewoon veel plezier gekeken naar de manier waarop iedereen zag waar wat te doen stond en de handen uit de mouwen stak. Bedankt daarvoor. Het betekent ook dat er wat mij betreft geen twijfel bestaat over de haalbaarheid van enkele nieuwe initiatieven. Ik denk dan aan de nieuwe activiteit “Wijkbewoners vertellen”, de Halloweentocht, de jeugdconferentie in het voorjaar, enzovoort. Er staan enthousiaste mensen klaar om het allemaal te organiseren. Enfin, u leest er over in dit wijkblad of op www.aarbek.nl.

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

Moppen

24

Inhoud

4

Hutten bouwen mag in Heerlen

25

Een kaarsje aansteken... MAB Plak ook een sticker! Bomen worden vervangen Introductie...

7 7-8 9 10-11

Info-avond

11

Mee naar Lottum

12

Een kijkje in... Ons Rosarium 2011

13-14 15

Foto’s PCL 2011

16-17

Ons Rosarium (vervolg)

18-19

Lezingenavond

19

Column

20

Kinderconferentie

21

Hallo mensen... Halloween 4

5-6

22-23 23

Michelles BSO

26-28

Idee?

27

Jeugdpagina

29

Gedicht Sandarijn/ Pop in Parkstad! 30

Sudoku

31

DE NIEUWE

HERFSTCOLLECTIE IS BINNEN!

Handwirrekhoes

Grote sortering garens en verstelwerk aan kleding OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


EEN KAARSJE AANSTEKEN BIJ O.L.V. VAN ALTIJDDURENDE BESTAND Om een kaarsje aan te steken hoef je niet super-katholiek te zijn. En toch is het een heel katholiek gebruik. Op vakantie rondkijken in een romaans, gotisch of barok kerkgebouw sluiten we af met een kaarsje aansteken voor Maria. Kerken in Zuid-Europese landen hebben vaak alleen maar elektronische kaarsjes: voor ₏ 0,50 brandt zo’n elektrische kaars een aantal uren. In de St.-Pieter in Rome bestaat ook die mogelijkheid niet. Katholieke kerken in ons land bieden altijd de mogelijkheid om een kaars of lichtje aan te steken. Hier is het meer de kunst om binnen te komen, want buiten de Missen om zijn kerken veelal gesloten. Dat is jammer, want niet alleen zegt een gebouw je meer als je er in bent geweest, maar ook wil iedereen wel eens even een kaarsje aansteken. De meest geliefde afbeelding van Maria is die van Altijddurende Bijstand. (Vermoedelijk geschilderd op het eiland Kreta.) Praktisch in iedere kerk is deze beeltenis te vinden. Bij ons links achter in de kerk. Wat laat deze icoon zien? Maria, met het Kind Jezus op de arm, Maria kijkt niet naar Jezus, maar haar ogen zijn op ons gevestigd. 5


En Jezus krijgt een visioen van twee engelen: Gabriël en Michaël, die met de toekomstige lijdenswerktuigen verschijnen. De kleuren hebben hun betekenis: een gouden achtergrond suggereert de glorie en het eeuwig geluk in de hemel; het rode kleed van Maria wijst op haar liefde; haar blauwe mantel op geloof en vertrouwen. De kleuren van Jezus’ kleren verwijzen naar zijn godheid (goud/groen) en naar zijn mensheid (bruin). Maria staat centraal in deze icoon en als Moeder van Altijddurende Bijstand reikt zij ons de hand.

6

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand Maria, ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor uw beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen. Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon U als mijn moeder aangegeven en hebt Gij mij als kind aangenomen. Laat mij niet ongetroost van U heengaan. Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig. Moeder, zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, waarom ik u thans met alle aandrang smeek. Ik beloof U dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, totdat ik U zal komen bedanken in de hemel.

Gij kunt mij helpen, Gij wilt mij helpen, Gij zult mij helpen, o machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria. Pastoor Wim Miltenburg fso

POLITIE-SPREEKUUR

Het politie-spreekuur op 22 september en dat op 6 oktober vervalt. Kijk voor de overige data op www.aarbek.nl, onder Diversen.


MAB

Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld In verband met de realisering van het MAB heeft de gemeente een klankbordgroep ingesteld, die voornamelijk bestaat uit bewoners uit Douve Weien, Aarveld en Bekkerveld. Ook de wijkraad neemt deel aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep. De recentste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 juli. Enkele onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Voorontwerp bestemmingsplan: het voorontwerp is nu in de maak en zal als het gereed is (dit najaar) de gebruikelijke inspraakkanalen doorlopen. De gemeente organiseert op 26 september een bewonersbijeenkomst. De aankondiging daarvan vindt u elders in dit wijkblad. Infrastructuur: rond het MAB zijn enkele aanpassingen in de infrastructuur voorzien, waaronder de aanleg van een rotonde op de kruising Benzenraderweg/Burg. Waszinkstraat. Die aanpassingen behoren echter niet bij het ontwerp van het MAB en het raadsbesluit daarover. Ze zijn daarom ook niet opgenomen in het financiĂŤle plaatje en dat betekent dat daarvoor aparte financiering gezocht moet worden. In de raadsvergadering van september komt een voorstel daarvoor op tafel.

Activiteiten: het MAB is een multifunctionele accommodatie en dat biedt veel kansen voor het ontwikkelen van buurtgerichte activiteiten. De wijkraad is inmiddels in gesprek met de Stichting MAB om te bekijken hoe we in dat kader onze krachten kunnen bundelen of elkaars initiatieven kunnen versterken. De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep vindt plaats op 6 oktober.

PLAK OOK EEN STICKER!! Nu de scholen weer begonnen zijn, is het goed nog eens stil te staan bij de verkeerssituatie in onze wijk. In zowel Aarveld als Bekkerveld mag (met uitzondering van de doorgangswegen) niet harder gereden worden dan 30 kilometer per uur. Helaas lukt het -net als in andere

7


wijken- lang niet iedereen zich daar ook aan te houden. De 30 km-gebieden zijn immers op enkele plekken na niet als zodanig ingericht. Toen de landelijke overheid de gemeentes verplichtte (fase 1) om 30 km.gebieden aan te wijzen, realiseerde zij zich niet dat het inrichten van die gebieden (fase 2) erg kostbaar zou worden. Die tweede fase is daarom nooit van de grond gekomen. In Aarveld en Bekkerveld komt daar bij dat heel veel mensen hun auto hier parkeren, niet alleen bewoners maar ook veel mensen die in de buurt werken. Dat heeft een snelheidsverlagend effect omdat de straten smaller worden. Het nadeel is dat mensen die over willen steken (kinderen !) pas heel laat worden opgemerkt. Dat maakt een relatief lage snelheid des te meer noodzakelijk !

8

In veel wijken plakken bewoners stickers op die duidelijk aangeven dat het om een 30 km. zone gaat. Daarbij schijnt het zo te zijn dat een sticker (of bord) dat altijd zichtbaar is zijn zeggingskracht verliest. Het valt gewoon niet meer op. Verkeersorganisaties adviseren daarom zo’n sticker bijvoorbeeld op een vuilcontainer te plakken. Het straatbeeld verandert door de containers

regelmatig en de stickers worden dan beter opgemerkt. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg heeft ons 500 van dergelijke stickers ter beschikking gesteld. Woont u in een 30 km.straat en wilt u bijdragen aan de verkeersveiligheid in onze wijk ? Haal dan een sticker op bij Ut BĂślke aan de Benzenraderweg. U kunt ook uw adres doorgeven via info@aarbek.nl, dan zorgen wij dat de sticker snel bij u in de bus ligt. Overigens heeft naar aanleiding van het ongeval in september vorig jaar enkele malen overleg plaatsgevonden tussen gemeente, bewoners en wijkraad. Dat heeft er toe geleid dat op de kruising Vergiliusstraat/ Tacitusstraat een plateau zal worden aangelegd. Daarbij wordt ook de oversteeksituatie voor de kinderen die pendelen tussen Tacisiusschool en dependance verbeterd.


BOMEN WORDEN VERVANGEN Op het Bekkerveld zijn in de afgelopen tijd enkele bomen gekapt.

Voor de verdwenen kastanjes gold bijna steeds dat ze leden aan de zgn. bloedingsziekte. Omdat die in Nederland vrij nieuw is, was het lang onduidelijk of gekapte bomen zomaar vervangen zouden kunnen worden. Die onduidelijkheid is nog niet helemaal verdwenen. Toch zullen op de opengevallen plekken nieuwe kastanjes gezet worden. Daarmee wil de gemeente het karakteristieke beeld van het Bekkerveld behouden. Een en ander zal gaan gebeuren rond de jaarwisseling. Een voorbehoud moet echter gemaakt worden: voorafgaand aan de herplant wordt de bodem onderzocht. Mocht de uitkomst daarvan daar aanleiding toe geven, dan kan de herplant alsnog heroverwogen worden.

De gemeente gaat ook de verdwenen populieren vervangen. Mét de kastanjes vormen zij immers één geheel in de symboliek van het Bekkerveld, waarover u in een eerdere uitgave hebt kunnen lezen. Of dat ook weer populieren worden is nog niet bekend. De vervanging van de populieren vindt later plaats. In 2012 is een rioolrenovatie voorzien, waarbij ook gewerkt wordt aan het veld waar de populieren staan (achter en naast de pastorie). Het zou jammer zijn als door die werkzaamheden nieuw aangeplante bomen weer beschadigd zouden raken. Ze worden daarom later in 2012 geplant. Tenslotte wordt ook een boom vervangen in het parkje tussen de Vergiliusstraat en de Cicerostraat. Het betreft een Vleugelnoot en was een zeer markante boom. In juli is die boom zodanig uitgescheurd, dat noodkap noodzakelijk was.

9


INTRODUCTIE IN BEKKERVELD AARVELD Geachte bewoners van BekkerveldAarveld, Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Bart Vliegen. Vanaf 1 januari 2011 ben ik namens de gemeente Heerlen gebiedsregisseur van zes Heerlense buurten, waaronder uw buurt. Ik volg daarmee Geert Hendrickx op, die per 1 januari gebiedsregisseur is geworden in Hoensbroek.

Na mijn rechtenstudie ben ik in 1997 bij de gemeente Heerlen aan de slag gegaan. Ik heb verschillende functies gehad op diverse taakvelden, waaronder sociale zaken, juridische zaken, veiligheid en publieke dienstverlening. Gaandeweg is mijn betrokkenheid met de stad en haar burgers vanuit mijn werk gegroeid. In mijn huidige functie werk ik dagelijks met betrokken bewoners, vrijwilligers en professionals, en daar geniet ik elke dag opnieuw van. Hoewel ik er (nog) niet woon, heb ik een band met Heerlen en Parkstad Limburg. Ik kom oorspronkelijk uit Brunssum. Heerlen was voor mij vroeger zogezegd de ‘grote stad’. Ik kwam op de fiets, en later met de brommer, naar Heerlen, onder andere om uit te gaan en om bij Satisfaction in de Oranje Nassaustraat lp’s te kopen.

10

Ik heb Bekkerveld-Aarveld leren kennen als een mooie, rustige woonbuurt, met goede voorzieningen en mooie natuur op loopafstand. Veel mensen zetten zich in voor uw buurt. Denk hierbij aan de wijkraad Bekkerveld-Aarveld, collega’s van andere gemeentelijke afdelingen, Bureau Handhaving, de politie, de woningcorporaties en vele anderen. Samen werken we aan een prettige


woon- en leefomgeving. Ik ben er van overtuigd dat samenwerking loont. Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich positief inzet, ontstaat er iets moois. En daar zijn we met zijn allen bij gebaat. De komende jaren zal ik met veel enthousiasme mijn bijdrage leveren aan uw buurt. Wellicht zien we elkaar spoedig ergens in uw buurt. Ik heb er zin in! Met vriendelijke groet, Bart Vliegen

UITNODIGING INFO-AVOND UITNODIGING AAN DE BEWONERS VAN BEKKERVELD VOOR EEN INFORMATIEAVOND Op maandag 26 september organiseert de gemeente Heerlen een informatieavond ( locatie nog niet bekend) in verband met het bestemmingsplan voor de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (het MAB). De avond begint om 19.00 uur Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag uw mening horen. Als spreker zal dhr. Barry Cremers, jurist Ruimtelijke Ordening en wethouder Peter van Zutphen aanwezig zijn. Na afloop van deze avond kunt u, wanneer er nog vragen zijn, deze stellen door het invullen van een vragenkaart. De vragen zullen dan op een later tijdstip schriftelijk beantwoord worden.

U bent van harte uitgenodigd. Deze uitnodiging zal begin september ook in “Weekblad Parkstad� en op de website van de gemeente Heerlen geplaatst worden. Hierin zal dan ook de locatie bekend gemaakt worden. 11


MEE NAAR LOTTUM? In het Rozendorp Lottum worden jaarlijks 20.000.000 struikrozen gekweekt. Dat staat globaal gelijk aan 70 % van de Nederlandse productie. “Enige” deskundigheid mag dus wel aanwezig worden geacht en al helemaal in het kenniscentrum “De Rozenhof”.

Op zondagmiddag 2 oktober brengen we met de vrijwilligers een bezoek aan de Rozenhof. Daar staan alle rozen met het Nederlandse predikaat “Toproos” én alle rozen met het Duitse predikaat “Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung”. ADR is voor dat laatste iets gemakkelijker. We ontvangen dan een rondleiding en presentatie over de groei, snoei en bloei van rozen.

Op 20 augustus brachten 3 vrijwilligers van de Rozenhof op ons verzoek een bezoek aan ons Rosarium. We zijn er heel wat wijzer van geworden en aan de hand van de opgedane kennis kunnen we nu een goede planning maken om het rosarium ‘toekomstproof’ te maken. Want dat lieten ze ook weten: dit rosarium is zéér de moeite van het behouden waard ! Hebt u ook iets met rozen en wilt u meegaan ? Stuur dan een mailtje naar info@aarbek.nl. Om te voorkomen dat ieder met zijn/haar eigen auto gaat, maken we afspraken over samen reizen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let wel op: de totale groep kan niet groter worden dan 25 personen, dus vol = vol !

12

Kijk op www.rozendorp.nl voor meer informatie over Lottum en de Rozenhof.


EEN KIJKJE IN HET voormalig HTS-COMPLEX Diverse bewoners van de wijk Bekkerveld-Aarveld en andere geïnteresseerden hebben op dinsdag 5 juli jl. in de avonduren het gebouwencomplex van de voormalige HTS aan het Bekkerveld/dr. Jaegersstraat bezichtigd. Eigenaar Wonen Limburg, ontwikkelaar C’magne en de gemeente Heerlen hebben in januari dit jaar plannen gelanceerd om dit prachtige scholencomplex te herontwikkelen. Tijdens de presentatie van de ideeën voor deze herontwikkeling hebben diverse bewoners aangegeven, graag een keer een kijkje te willen nemen in het oude complex. De bezoekers werden die avond door de gebouwen geleid met daarbij een toelichting op de plannen voor de herontwikkeling. Wonen Limburg en C’magne willen de bewoners actief betrekken bij de herontwikkeling van het gebouw bij hun streven om het dit complex ook in de toekomst de uitstraling te geven die het verdient.! De samenwerkende partijen willen in het voormalig HTS gebouw een mix van stedelijke functies huisvesten. ‘Urban Soul’ is de naam van dit concept en het staat voor; ‘Full life in one building’. oftewel

GENIETEN VAN HET LEVEN IN DE SPIL VAN DE WIJK (of iets dergelijks) Hiervoor worden de gebouwen verdeeld over de thema’s LIVE, VITAL en CREATE.

LIVE

Binnen LIVE wordt gedacht bijzondere woonvormen zoals serviced appartementen voor de zakelijke en tijdelijke bewoners.

VITAL

In VITAL zullen allerlei functies op het gebied van sport, vitaliteit en vrije tijd worden gehuisvest, met daarbij een openbare stadstuin. 13


Deze laatste heeft een belangrijke en verbindende rol met de wijk. Binnen VITAL wordt gedacht aan een zwembad. Een zwembad geschikt voor sport en doelgroepgebruik, iets dat de stad Heerlen op dit moment ontbreekt.

CREATE

Binnen CREATE zullen allerlei functies op het gebied van werken, ondernemen, en nog veel meer, een plek vinden. Op de website van de Wijkraad treft u aan de uitgebreide presentatie van het concept ‘Urban Soul’. De mix van wonen, werken, kunst, cultuur, sport en vrije tijd in allerlei vormen en combinaties maken het voormalige HTS-complex weer tot een bijzondere locatie in Heerlen. Het complex zal haar icoonfunctie voor de wijk Bekkerveld weer terug

14

verdienen. Het credo van Wonen Limburg en C’magne bij dit alles is; duurzaamheid en het behoud van de bestaande gebouwen. Begin dit jaar is het Grotius College op de begane grond van het gebouw aan de dr. Jaegersstraat gevestigd. Hiermede is concreet de start gemaakt met een tweede leven voor het complex. Met de gemeente Heerlen wordt op dit moment enthousiast gewerkt aan het daadwerkelijk tot stand brengen van de herontwikkeling. Wonen Limburg en C’magne willen na de vakantieperiode hiervoor met de gemeente een Plan van Aanpak opstellen. Een concrete marsroute waarbinnen gewerkt zal worden aan zaken zoals het bestemmingsplan, de benodigde vergunningen en een projectplanning. Cruciale aspecten zoals infrastructuur, parkeren en de gemeentecoördinatie en –betrokkenheid (moeilijk uit te leggen aan een leek!!!!) zullen hierbij aan bod komen. Wonen Limburg en C’magne houden de bewoners van de wijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en vervolgstappen.


ONS ROSARIUM 2011 Het is jammer, maar de zomervakantie zit er weer op voor de meesten van ons. Hoezo jammer eigenlijk, zo bijzonder was de zomer helemaal niet. Eerlijk gezegd was de zomer hier eigenlijk meer troosteloos dan zonnig. Daarom zijn de meesten dan ook naar warmere oorden vertrokken om toch de benodigde zonne energie op te doen. Wat Ons Rosarium betreft, hebben we eigenlijk niet zo heel veel te klagen. Het ligt er prachtig bij en het vergt dit jaar veel minder inspan

ning van ons dan het afgelopen jaar. Sommige zullen zeggen en dat middelste vak dan, dat ligt er niet al te florisant bij. Dat ligt voor een deel aan ons, die het rosarium moeten onderhouden. Door een te late start met het inzaaien van het wildzaadmengsel, waren we genoodzaakt, door de enorme droogte, dit tijdstip uit te stellen. Zodoende is dit dus op een veel later tijdstip gebeurd en daarom zal een deel van de zaden

dit jaar waarschijnlijk ook niet meer uit komen. Het zag er blijkbaar zo troosteloos uit, dat bewoners van de Aurelius-flat al plannen waren aan het maken om een noodfonds te openen, om ons van de nodige financiën te voorzien om plantjes te kunnen kopen. Gelukkig was dit niet nodig en ligt ook dit plantsoen er ten dele inmiddels iets fleuriger bij. Door het late inzaaien heeft in een deel van het plantsoen het gras zijn kans schoon gezien en hebben we rigoureuze middelen moeten inzetten om erger te voorkomen. Soms gebeuren er natuurlijk ook minder leuke dingen in

Ons Rosarium. Er schijnen mensen te zijn die het leuk vinden om midden tussen de rozen in te voetballen. Ik zie daar de lol niet van in, het lijkt me alleen maar lastig en heeft bovendien niets met sport te maken. Tevens vond iemand het blijkbaar nodig om één van onze stamrozen een kopje kleiner te maken. Dit gaat niet zomaar eventjes, daar moet je ook nog behoorlijk je best voor doen en het is zo zinloos. 15


Het enige gevolg voor ons is, dat we de geplande aanplant van extra stamrozen moeten vervroegen.

Altijd het zonnetje in huis met een

boeketje Verder zijn er ook leuke dingen te melden. In de aanloop naar het zaaien van het Wildzaad-mengsel, moest de grond nog voorbewerkt worden. Op dat moment zaten er een aantal jongelui in het rosarium, die na een lichte aansporing, bereid waren ook even hun handen uit de mouwen te steken en ons hierbij te helpen. Zo zie je maar, als je de jongeren op een positieve manier benadert, ze gewoon bereid zijn je te helpen. En daar is het nu eigenlijk allemaal om te doen, om binnen de wijk een goede verstandhouding met elkaar op te bouwen. 18

~

Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Bartokring 5 Tel. 045 532 12 84 Landgraaf


Dan zijn er natuurlijk ook nog onze bouwplannen en wat dat betreft kan ik melden dat die op het punt staan de laatste fase in te gaan. De plannen zijn goed gekeurd door de gemeente. De tekening en berekening van de constructeur liggen bij Bouw- en Woningtoezicht en de prijs van de aannemer is ook al bekend. Dus zodra Bouwtoezicht zijn fiat geeft, kan de schop de grond in. De verwachting is dat dit zo rond half September gaat gebeuren en met een beetje geluk kunnen we dan nog voor het einde van de maand de meiboom op de top van ons prieel zetten.We willen er niet al te vroeg op vooruit lopen, maar we willen deze mijlpaal ook niet zomaar voorbij laten gaan. Graag willen we er dan, samen met de omwonenden en ander mensen uit onze wijk, een klein feestje van maken. De plannen hiervoor zijn echter nog in de maak en zullen zo snel als ze uitgewerkt zijn, bekend gemaakt worden. Hopelijk gaan mede door de bouw van het prieel nog meer mensen van Ons Rosarium gebruik maken en het zien als een ontmoetingsplek voor jong en oud, om op die manier de banden in de wijk nog meer versteken. Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)

LEZINGENAVOND

van en voor wijkbewoners Aarbek (Winter 2011- 2012)

We leven in een tijdperk van “multitasking” en een stortvloed aan informatie. Toch willen we ook graag kennis opnemen in een rustige sfeer, bij voorkeur met de mogelijkheid tot een rechtstreekse dialoog. Natuurlijk hebben velen van ons internet . Maar wie is het gegeven van 20.000 hits een analyse te maken en een samenhangend geheel te vormen. We weten dat er buurtbewoners zijn met een schat aan kennis over zeer uiteenlopende onderwerpen die dat kunnen. En er ook nog een enthousiast verhaal over kunnen vertellen. Graag willen wij deze Aarbekkers uitnodigen deze schat met andere Aarbekkers te delen . Komende winter willen we een bescheiden start maken met een drietal naar wij denken zeer bijzondere lezingen om onze opzet te toetsen. De lezingen zullen maximaal 1,5 uur duren dus slapen is er niet bij. Programma: 16 November 2011 Maankwartier, Michel Huisman 18 Januari 2012 Geologie van de buurt, Paul Kisters 14 Maart 2012 Vleermuizen in de wijk, Alexander Timmers Kijk voor meer bijzonderheden over de afzonderlijke lezingen op

www.aarbek.nl Wil Maurer / Peter Stollwerk

19


COLUMN Gekker moet het toch echt niet worden... Hutten bouwen mag in Heerlen, las ik op de website van de wijkraad. Maar dan moeten de kinderen wel melding maken bij de gemeente en vervolgens zal een ambtenaar beslissen of ze op de plek die ze graag willen een hut mogen bouwen.... Bij het lezen van dit bericht wist ik niet of ik hard in lachen moest uitbarsten of vol frustratie en onbegrip mijn laptop tegen de muur wilde gaan smijten...Lees ik dit wel goed? En ja ook na herlezen van het bericht bleven die tegenstrijdige emoties spelen. Gekker moet het toch echt niet worden. Zelfs het spelen van kinderen zijn we aan het reguleren geslagen. Volwassenen gaan nu bepalen hoe en waar kinderen mogen spelen. Hutten bouwen is toch de ultieme

manier om als kind je eigen wereld te creĂŤren in een eigen huisje. Of het nu instort, omvalt, zo lek als een mandje is, doet er niet toe. Een hut of een hol is iets van kinderen en niet van volwassenen...althans 20

zo was het toen ik nog kind was. Ik ben bijna bedolven in een uitgegraven hol, uit een boom gedonderd omdat de vloer van de boomhut niet stevig was etc.. je leerde ervan en de volgend versie was altijd weer beter... Nee zelfs de laatste mogelijkheden tot eigen initiatief buiten de deur van het eigen huis worden totaal aan banden gelegd. Creativiteit en het beetje vrijheid en eigen initiatief dat kinderen nog rest in de kiem gesmoord. Waar gaat dit soort beleid naar toe? Straks moeten kinderen bij een gemeentelijk kleurloket hun tekeningen en kleurplaten laten goedkeuren. Er wordt ook een speciale ambtenaar voor kinderspel aangesteld die zal bepalen of en waar kinderen nog buiten mogen spelen. Ze moeten dan wel eerst een spelexamen afleggen en conform de richtlijn spontaan spelplezier hun activiteit vormgeven binnen gestelde tijd en funindicatoren. De boze buitenwereld reguleren we zo verder tot een overzichtelijk, voorspelbaar en controleerbaar gegeven. We creĂŤren een vals gevoel van veiligheid, want de wereld en ons leven kent nu eenmaal risico's. Door onze kinderen er niet aan bloot te stellen, leren we ze niet om ze te herkennen en om er mee te leren omgaan... PE10


KINDERCONFERENTIE Veel bewoners weten de wijkraad te vinden. Met een verzoek om informatie, soms om klachten door te geven en ook om ons ideeĂŤn aan de hand te doen als het gaat om activiteiten, de inrichting van de wijk enzovoort. Daar zijn we heel blij mee en we hopen dat u ons blijft benaderen. We zijn echter ook heel benieuwd hoe de kinderen en jongeren in Aarveld en Bekkerveld over de wijk denken. Hoe zij de (verkeers)veiligheid ervaren, wat ze vinden van de speelmogelijkheden in de wijk, of ze het leuk vinden speciale activiteiten te doen, enzovoort. Wat beter of anders kan en ook of zij daar zelf een steentje aan willen bijdragen. We organiseren daarom een speciale KINDER/JEUGD-CONFERENTIE. Die gaat plaatsvinden in het voorjaar van 2012. Er is inmiddels een voorbereidingsgroepje samengesteld dat rond deze tijd voor het eerst bij elkaar komt. De voorbereidingsgroep gaat vaststellen welke leeftijdsgroepen precies uitgenodigd worden, hoe het programma uit gaat zien, waar de conferentie gehouden moet worden, enzovoort. Via wijkblad en www.aarbek.nl zullen we u, de kinderen en de jonge-

ren op de hoogte houden. Hebt u suggesties voor de invulling van de conferentie of wilt u zelf daar aan bijdragen ? Laat dat even weten via info@aarbek.nl of bel met Frans Thuis (06-47600307). Het aantal kinderen/jongeren in de wijk vertoont de laatste jaren weer een stijgende lijn, zoals blijkt uit onderstaand overzicht: Bekkerveld Aarveld

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 85 76 79 95 72 48 43 46 51 115

Totaal

133 119 125 146

187

De gegevens zijn afkomstig van http://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/ en hebben betrekking op 2011.

Prijswinnaars SUDOKU Mei 2011 # Mieke PollĂŠ

PROFICIAT!!

21


HALLO MENSEN... Mijn naam is Frans Cleven en ik ben een aantal weken geleden gevraagd om aan het bestuur van de Wijkraad deel te nemen. Hieraan heb ik, na kort beraad met mijn achterban, gehoor gegeven. Binnen het bestuur heb ik nog geen specifieke taak toebedeeld gekregen. Wel ben ik de contactpersoon voor de vrijwilligers die zich bezighouden met het onderhoud van Ons Rosarium. Tevens heb ik in april van dit jaar het 1ste Festival & Open Podium “We Aar Bek” mogen organiseren. Voor degenen die het nog niet

Proef NU de VAKANTIE bij u THUIS .

Serano- en Parmaham en diverse

buitenlandse vleesproducten . Benzenraderweg 90 Heerlen Tel: 045 571 64 71 www.lochtman.keurslager.nl keurslager@lochtman.nl

22

weten, dit is een muziekfestival voor de jeugd in onze wijk. Zodat ook zij een feestje hebben, zoals wij ons Wijkfeest hebben. Voor die genen die mij niet kennen en dat zullen verreweg de meesten zijn, zal ik mij even voorstellen. Ik heet Frans Cleven, ben 54 jaar en woon samen met mijn vrouw Hélène (53) en zoon Henri (20) op de Cicerostraat nummer 4. Hier wonen wij al bijna 24 jaar en tot voor kort woonde ook nog onze dochter Stephanie (23) hier. Zij heeft echter sinds een paar maanden een flatje, samen met haar vriend, in de buurt betrokken. Het is duidelijk dat we het hier naar onze zin hebben, anders waren we natuurlijk allang vertrokken. De kinderen zijn dan ook in deze wijk opgegroeid en naar school geweest. Zoals velen zijn ze na de peuterspeelzaal beide naar de Tarcisius school gegaan. Daarna heeft ieder zijn eigen weg bewandeld. Stephanie ging via het Bernardinuscollege naar de Hogere Hotelschool in Maastricht en werkt nu in de Horeca. Henri had andere plannen en is na het Grotiuscollege een opleiding Socialwork in Sittard gaan doen en heeft net zijn 1ste jaar afgesloten. Buiten dat mijn vrouw de eerste jaren voor de kinderen heeft gezorgd, had ze er ook nog haar werk


in de bibliotheek in Heerlen bij. Tot voor een paar jaar geleden ben ik werkzaam geweest als technisch tekenaar op een constructie adviesbureau in Wijnandsrade en Nuth. Dat werk heb ik zo’n 29 jaar gedaan en helaas ben ik toen om gezondheidsredenen iets anders moeten gaan doen. Nu doe ik bij zorginstelling Mondriaan vrijwilligerswerk als magazijn- en gereedschapsbeheerder in de ambachtelijke werkplaats van de afdeling arbeidstherapie. In deze periode is Hélène ook nog in de bibliotheek van Meerssen gaan werken. Gelukkig doet ze dit werk met heel veel plezier, want dat is belangrijker dan veel geld hebben. In mijn vrijetijd luister ik naar allerlei soorten muziek, speel ik badminton en ga ik graag wandelen met een aantal leden van het IVN. Via deze groep ben ik ook in contact gekomen met het onderhoud van het rosarium en langs deze weg weer met de wijkraad. En zo is het cirkeltje weer rond.

HALLOWEEN Vorig jaar hebben we in de groene wijk samen met scouting Bekkerveld een Halloweentocht georganiseerd. Omdat het vorig jaar zo goed en leuk was willen we dit dit jaar weer doen. En wel op zaterdag 29 oktober 2011. Voor het tijdstip en de vertreklocatie: houdt de site van de wijkraad Aarbek (www.aarbek.nl) in de gaten. Ook willen wij jullie alvast de volgende datum doorgeven en wel zaterdag 26 november 2011, want dan zal de goed Heilig man ook een bezoek brengen aan de wijk. Schrijf deze data dus alvast in jullie agenda's en wij hopen jullie dan te mogen begroeten. Uiteraard zijn alle ideeën en hulp van harte welkom.

Hopelijk komen we elkaar eens tegen en dan hoor ik graag hoe men over “Onze Wijk” denkt. Groetjes, Frans

23


MOPPEN!! Onze wijkagent houdt ’s avonds een fietser aan die zonder licht rijdt op de Benzenraderweg. “Uw lamp brandt niet, u moet te voet verder gaan met de fiets aan de hand.” “Maar agent,” zegt de fietser, “dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat hielp ook niet.

“Het is paars en het heeft twee witte strepen. Wat is dat?” “Een tomaat met bretels.” “Maar een tomaat is toch rood?” “Ja, maar zijn bretels zitten te strak.” “Hoe gaan de zaken?” “Afschuwelijk. We zijn op zoek naar een boekhouder.” “Ik dacht dat je er pas geleden een had aangenomen.” “Dat is het ‘m juist. Die zoeken we!”

“Dus je kunt niet eens lezen en schrijven?” “Nee en daarom ben ik van plan een schriftelijke cursus lezen te gaan volgen. “Een automobilist brengt zijn totaal verwrongen auto naar een garage en vraagt de monteur: “Kunt u hier nog iets van maken?” “Jazeker,” is het antwoord, “een foto ter nagedachtenis.”

Kom jij bij ons spelen? Iedere eerste donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur mag jij samen met je papa, mama, oma of opa, een kijkje komen nemen in ons kinderdagverblijf. Zo kun je zelf het dagritme van de kinderopvang ervaren.

Je mag gezellig een uurtje komen meespelen met alle andere kinderen!

Hopelijk tot snel, Kinderopvang Humanitas - Kinderdagverblijf Huize Kakelbont Bekker veld 1 - 6417CL Heerlen - 045-5719439


HUTTEN BOUWEN MAG IN HEERLEN Kinderwethouder Colin heeft op vrijdag 8 juli samen met het kindercollege en een aantal kinderen van Welten de eerste officiële huttenbouwplaats in Heerlen geopend. Kinderen die een hut willen bouwen in hun eigen buurt mogen dat ook. Ze moeten zich dan wel eerst melden bij de gemeente. Na melding bij de gemeente gaat een medewerker bekijken of de plaats waar de kinderen willen bouwen geschikt is en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Op de plek wordt vervolgens een bord geplaatst waarop staat dat de kinderen toestemming hebben van de gemeente om te bouwen. Tot eind oktober mogen de kinderen dan hun hutten bouwen op de aangewezen plek. Daarna moeten ze alles weer opruimen en netjes achterlaten.

Kinderen die ook een legale bouwplaats willen in hun buurt moeten contact opnemen met de gemeente. Dat kan via mail: j.topelen@heerlen.nl of telefonisch op nummer 045-5604742

WIJZIGING!!!

Contactadres Zonnebloem In het vorig wijkblad stond een artikel van de Zonnebloem, met als titel “Geen tijd ? … Kom op zeg !”. Inmiddels zijn de contactgegevens die onder het artikel vermeld werden gewijzigd. U kunt nu contact opnemen met Dhr. Jo van Loo, waarnemend voorzitter. Telefoon: 045 - 571.74.16 e-mail: j.g.m.vanloo@hccnet.nl

Het initiatief is ontstaan nadat afgelopen voorjaar kinderen in Welten een hut die ze hadden gebouwd moesten afbreken. Eigenlijk vond de gemeente dat heel vervelend voor de kinderen. Daarom ontstond het plan om het bouwen van hutten toe te staan op verschillende plaatsen en onder bepaalde voorwaarden. 25


MICHELLES BSO Sinds 1 juni 2011 heeft Michelles Buitenschoolse Opvang haar deuren geopend aan de Ruys de Beerenbroucklaan 32-34 in Heerlen. Kwaliteit staat bij alle buitenschoolse opvang organisaties boven aan de prioriteitenlijst.

Deze doelstelling wordt door het overgrote deel van de organisaties op een vergelijkbare manier ingevuld, meestal op een locatie binnen de basisschool. Michelles Buitenschoolse Opvang vult deze kwaliteitsdoelstelling voor een groot deel op een unieke manier in. Bovendien bieden we een aantal extra en unieke diensten aan, gericht op flexibiliteit en een bredere onder26

steuning van de ouders in de dagelijkse bezigheden. Allereerst de locatie: Michelles Buitenschoolse Opvang is gevestigd in een oud herenhuis. Het pand heeft een huiselijk en warm karakter. In een groep zitten maximaal 8 kinderen. De ruimtes hebben ieder hun eigen functie zoals woonkamer, studeerkamer, chillroom etc. Hierdoor kunnen kinderen rust vinden en bestaat er de mogelijkheid zich terug te trekken om bezig te gaan met eigen activiteiten zoals huiswerk of gewoon “chillen”. Ons unieke karakter uit zich in het bijzonder in extra dienstverlening. Voor de kinderen: • De buitenlocaties waar we (ook voor extra activiteiten in met name de schoolvakanties) gebruik van maken bestaan uit diverse speeltuinen, speelweides en bos. • De locatie is geheel ingericht op kinderen tussen 4 en 12 jaar, er is voor iedere leeftijd iets te doen. Kinderen worden gestimuleerd op eigen initiatief dingen te ondernemen. • Er worden regelmatig workshops georganiseerd op het gebied van muziek, dans, diverse sporten zoals tennis en voetbal en kunst. • Indien er voldoende vraag naar is, willen we ook zwemlessen gaan verzorgen.


• Momenteel wordt er gebouwd aan een netwerk dat de behoefte in gaat vullen aan extra huiswerkondersteuning. Creativiteit staat hierbij voorop en we zoeken dan ook liefst afwijkende methoden om de gewenste lesstof bij kinderen onder de aandacht te brengen. Hierin zoeken we een nauwe samenwerking met de diverse scholen. Voor de ouders: • Eerste proefdag is gratis. Ieder kind kan dus zelf komen proberen of de BSO iets voor hem of haar is. • Er zijn flexibele opvangplaatsen beschikbaar. Ouders kunnen hiermee op weekbasis de dag afwisselen waarop ze een dagdeel afnemen.

DEADLINE!!! Ingezonden stukken voor de 4de wijkbladeditie van 2011, graag inleveren vóór

19 NOVEMBER 2011 Alvast dank De redactie

IDEE? VOOR DE DAG ERMEE!!

Met name in de beginjaren heeft de wijkraad een reserve kunnen opbouwen. Het is natuurlijk altijd prettig wat geld achter de hand te hebben, van de andere kant is het ook niet nodig geld ongebruikt te laten liggen. Daarom heeft de wijkraad besloten een deel van die reserve beschikbaar te stellen voor initiatieven van bewoners die de wijk mooier, beter, leuker, kortom: leefbaarder maken. Dat kan dus gaan om voorstellen die betrekking hebben op de openbare ruimte, maar een idee kan ook een activiteit betreffen die de wijk ten goede komt.

Daarom: Hebt u een idee ? Voor de dag ermee !

Mogelijk komt uw idee ook nog in aanmerking voor een bijdrage vanuit de Buurtactie (die overigens 1 oktober afloopt). Daar kunnen we samen naar kijken, zoals we ook samen de uitwerking ter hand kunnen nemen. Met andere woorden: een idee is voldoende, het hoeft geen uitgewerkt plan te zijn! U kunt uw idee insturen naar info@aarbek.nl of op papier naar Benzenraderweg 103, 6417 SL Heerlen.

27


• Zaterdagen en koopzondagen geopend. Het mogelijk uw kind één of meerdere uren op te laten vangen terwijl u de boodschappen doet of even rustig door de stad wandelt. Hiervoor gelden speciale tarieven. Deze dienst is ook beschikbaar voor kinderen die geen gebruik maken van onze reguliere buitenschoolse opvang. • Kinderen kunnen aan het eind van de dag gebruik maken van een verse maaltijd die we zelf klaar maken. Ouders en kinderen kunnen na een drukke dag rustig thuis komen en tijd aan elkaar besteden die niet verstoord wordt door huishoudelijke werkzaamheden. • Vervoer tussen school en de BSO locatie gebeurt per auto, taxi met aanwezigheid van een medewerker of per fiets. Lopen gebeurt alleen als kinderen daar toe in staat zijn. Tussentijds vervoer naar bijvoorbeeld muziek of sportles is ook mogelijk. • Tarifering van de naschoolse opvang loopt van het tijdstip waarop de school eindigt tot 18.00 uur met de mogelijkheid tot het bijkopen van halve uren. Hierdoor betaalt de gemiddelde ouder niet meer uren dan ze daadwerkelijk afnemen. • De kinderopvangtoeslag kunnen wij, indien gewenst, voor u aanvragen zodat u hier zelf geen omkijken meer naar heeft. 28

Zoekt u een plek waar uw kind “thuis” kan komen na een drukke dag op school? Zoekt u een kinderopvangorganisatie die daadwerkelijk huiselijk en kleinschalig werkt? Vindt u het prettig als er naar aanleiding van uw wensen direct actie ondernomen wordt?

Aarzel dan niet langer en kom een kijkje nemen! Heeft u na het lezen van deze informatie, interesse gekregen, neem dan contact met me op. Dat kan via mail: info@michellesbso.nl maar natuurlijk ook per telefoon: 045-7503871 of 0631998780. Meer informatie kunt u ook vinden op www.michellesbso.nl Ik verheug me op onze ontmoeting. Groetjes, Michelle Hurkens-Stilz


Jeugdpagina De zomervakantie is helaas alweer ten eind. De vele puzzels en vakantieboeken zijn versleten en dus tijd voor nieuwe inspiratie. Voor de wat jongere wijkbewoners een ouderwetse kleurplaat.

.


BOFFERTJE De voorjaarszon verspeelde al zijn zonnestralen en liet de mensen in de zomermaanden onder de vele regenbuien balen, zodat ze zich al in de herfst waanden. De voorjaarszon vergat zowaar er stond nog een koffertje vol restuurtjes zon voor het najaar klaar Noemen we dat een boffertje! Sandarijn Hilkhuijsen Indien u ge誰nteresseerd bent in meer werk van Sandarijn, bestel dan de nieuwe gedichtenbundel "een KUS op je WANG ". U kunt haar benaderen via

redactie@aarbek.nl. tav - Sandarijn.

Of kijk op

www.kusopjewang.webklik.nl

POP IN PARKSTAD. FEEST IN BEKKERVELD. Iedere stad droomt ervan. Een mooi concert. Een concert voor jong en oud. Op een mooie plek. Met lekker weer. Waarin je lekker op het gras kunt liggen luisteren naar mooie muziek. Waar je mensen uit de buurt kunt treffen. Waar je iets lekkers kunt drinken en eten. Waar het popconcert echt weer het oude popconcert is. Vele steden dromen daarvan. In Heerlen hoeven we niet te dromen. Want we hebben met Park City Live (PCL) zo een geweldig popconcert. In het eerste weekend van juli was het in een woord prachtig. Een popconcert op een mooi veld. Omringd door bomen met een heerlijke zon had het een geweldige uitstraling. 16.000 mensen bezochten PCL. Jong en oud was er om te genieten van de muziek en de sfeer. Midden in een woonwijk. Midden in Bekkerveld, zonder enige wanklank. Eerder trots dat dit allemaal in deze wijk kon plaatsvinden. Dat is een groot compliment voor de bewoners in deze buurt, de bezoekers, maar natuurlijk vooral de organisatie van PCL.

Paul Depla

30


SUDOKU

NAAM:

ADRES:

Los deze SUDOKU op en lever het juiste antwoord in v贸贸r 11 november 2011 en WIN een fantastische Boekenbon!! Stuur uw antwoord op naar: meer weten over Aarveld of Bekkerveld: kijk dan op www.aarbek.nl vermeld duidelijk uw naam en adres op de Sudoku !!


Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad september 2011  

Wijkblad september 2011

Wijkblad september 2011  

Wijkblad september 2011

Advertisement