Page 1

Contraceptive choices การตัดสินใจที่จะตังครรภ์ ้ หรื อไม่นนค่ ั ้ อนข้ างเป็ นปั ญหาที่ซบั ซ้ อนในมนุษย์ มีหลายปั จจัยที่สง่ ผลในการ ตัดสินใจ และยังมีคนไข้ จานวนหนึง่ ที่มีความต้ องการที่จะมีสว่ นร่วมในเรื่ องนี ้ แพทย์เองก็ต้องมีความรอบรู้ ในปั จจัยชีวภาพหลายๆอย่างที่จะส่งผลถึงการตัดสินใจนี ้ และจะต้ องรับรู้ถึงความกังวลใจของผู้ป่วยอย่าง รวดเร็ว ปั จจัยทางชีวภาพที่มีผลในการเลือกการคุมกาเนิด ได้ แก่ อายุ การสูบบุหรี่ ประวัตกิ ารเป็ นโรค อักเสบที่บริเวณกระดูกเชิงกราน และประวัตกิ ารเป็ นโรคทางหัวใจและหลอดเลือด ปั ญหาของผู้ป่วยที่ สาคัญที่จะต้ องชี ้แจงได้ แก่ การวางแผนสาหรับการมีเพศสัมพันธ์ในอนาคต, วิถีการมีเพศสัมพันธ์ใน ปั จจุบนั , ผลกระทบของการตังครรภ์ ้ โดยไม่ได้ วางแผนล่วงหน้ า, ประวัตขิ องรายที่ปฏิบตั ติ าม, and role partner in birth spacing ผู้ป่วยมักมีจะมีคาถามประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ค่าใช้ จา่ ย และประโยชน์ของการที่ไม่ได้ คมุ กาเนิด รวมถึงความต้ องการที่จะเข้ าถึงระบบสุขภาพที่จะได้ รับ หรื อยังคงได้ รับหากคุมกาเนิดแบบbirth control method(BCM) โดยจะต้ องมีการอธิบาย พูดคุย มี ปฏิสมั พันธ์ที่ดีตอ่ กันระหว่างแพทย์และผู้ป่วย และแพทย์สามารถช่วยให้ ข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผ้ ปู ่ วยได้ A.การผ่าตัดทาหมัน(Vasectomy) เป็ นเรื่ องง่าย ไม่แพง และมีความปลอดภัย แต่จะไม่เห็นผลทันที แต่ สามารถตรวจสอบน ้าอสุจิได้ ด้วยกล้ องจุลทรรศน์ และการทาBilateral tubal ligation(BTL) เป็ นการทา หมันที่พบมากที่สดุ เพราะเป็ นการผ่าตัดที่ไม่ต้องเป็ นผู้ป่วยใน และอัตราการเกิดการตังครรภ์ ้ ก็น้อยมาก ยกเว้ นจะเกิดความผิดพลาดในการผ่าตัด B. การทานยาคุมกาเนิดเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ สาหรับการคุมกาเนิดที่คนนิยมใช้ กนั โดยเป็ นยาที่มีฮอร์ โมน เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในรูปของยาเม็ด ต่อมาได้ มีการปรับระดับของฮอร์ โมนให้ มาก -น้ อยลง สาหรับผู้ที่มีอาการแพ้ (โดยเฉพาะความเสี่ยงทางด้ านหัวใจและหลอดเลือด) หรื อสตรี ให้ นมบุตร ปั จจุบนั จึง มียาที่มีระดับฮอร์ โมนทังสองแตกต่ ้ างกันไป เพื่อลดการเกิดผลข้ างเคียงของตัวยาและปรับระดับฮอร์ โมนใน ร่างกายให้ ได้ ตามต้ องการต่อแต่ละบุคคล ยาทานคุมกาเนิดจะออกฤทธิ์โดยป้องกันการตกไข่ หรื อหากตกไข่แล้ วก็จะป้องกันการฝั งตัวของไข่บน มดลูกโดยทาให้ เมือกที่มดลูกเกิดความเปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมาะสมที่จะเกิดการฝั งตัว ผู้ป่วยควรได้ รับคาแนะนาให้ รับประทานยาหลังจากประจาเดือนมาหรื อวันอาทิตย์แรกหลังจากประจาเดือน มา ประสิทธิภาพของยาจะมีผล2-4สัปดาห์ ในแพ็คจะประกอบด้ วยเม็ดยา28เม็ด แต่จะเป็ นตัวยาจริง 21


เม็ด ส่วนอีก7เม็ดเป็ นยาหลอกเพื่อป้องกันความสับสนของผู้ป่วย หรื อในบางยี่ห้อก็จะมีแต่ตวั ยาจริงแค่ 21 เม็ด ผู้ป่วยก็ต้องได้ รับคาแนะนาให้ ทานตามวันที่ถกู ต้ อง หากลืมทานยาแต่ไม่เกิน 12ชัว่ โมงให้ ทานยาตาม ได้ เลย ถ้ าเกิดลืมทานยาบ่อยๆ ก็จะมียาคุมแบบอื่นให้ เลือกใช้ เป็ นแบบระยะยาว ข้ อห้ ามใช้ สาหรับคนที่จะ ทานยาคุมกาเนิดคือคนที่มีประวัตเิ ป็ นโรคเกี่ยวกับเกล็ดเลือด คนที่สบู บุหรี่ คนที่อายุมากกว่า 35ปี ขึ ้นไป และมีประวัตเิ กี่ยวกับการเป็ นความดันโลหิตสูง ประวัตกิ ารมีระดับเอสโตรเจนที่ผิดปกติ คนที่เป็ นมะเร็งที่ บริเวณเชิงกราน และมีเลือดไหลบริเวณช่องคลอด การใช้ ฮอร์ โมนคุมกาเนิด สามารถทาในรูปของห่วง (NuvaRing) โดยใส่หว่ งเข้ าไปในช่องคลอด และเอา ออกหลังจากนัน3สั ้ ปดาห์ จะช่วยให้ ประจาเดือนมาและใส่อีกครัง้ หลังจากนัน1สั ้ ปดาห์ ซึง่ จะมีประโยชน์กบั คนที่ชอบลืมทานยา และวิธีนี ้ก็เป็ นที่นิยมมากขึ ้น C.การใช้ โปรเจสตินเพียงอย่างเดียวช่วยคุมกาเนิด ได้ แก่พวก Depo Provera, Norplant เริ่มใช้ ได้ ไม่นาน เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการใช้ เอสโตรเจนติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน กลุม่ คนที่ มีความเสี่ยงต่อผลจากเอสโตรเจนได้ แก่ผ้ หู ญิงที่อายุเกิน 35ปี ขึ ้นไป ผู้ที่ชอบสูบบุหรี่ ผู้ป่วยความดันสูง และ ผู้มีประวัตกิ ารแข็งตัวของเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ ส่วนโปรเจสเตอโรนก็มีผลข้ างเคียงที่ทาให้ เกิดการเพิ่ม ระดับLDLและHDLในร่างกาย และอาจนาไปสูก่ ารเป้นเบาหวานได้ D.Intrauterine devices (IUDs) FDAเพิ่งมีการยอมรับให้ ใช้ มาประมาณ10ปี Proghestrasertต้ องเปลี่ยน ทุกๆ5ปี โดยกลไกของมันจะไปยับยังการผสมและการฝั ้ งตัวของตัวอ่อน แต่อาจเกิดการแพ้ อกั เสบจาก Copperหรื อโปรเจสเตอโรน ห้ ามใช้ ในผู้ป่วยที่มีประวัตกิ ารเป็ น PIDหรื อการท้ องนอกมดลูกมาก่อน ผลข้ างเคียงอาจทาให้ ประจาเดือนมามากผิดปกติ อาการโลหิตจาง ปวดประจาเดือนมาก ยี่ห้อ Mirenaจะ ช่วยลดอาการเลือดออกที่บริเวณช่องคลอดได้ E.Barrier method จะต้ องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วย ในการที่จะใช้ Diaphagmหรื อCervical capครอบ ปากมดลูก และทาโดยแพทย์ผ้ ชู านาญ Diaphragmจะทาลายเชื ้ออสุจิ แต่ต้องใช้ ก่อนเกิดการปฏิสนธิ2 ชัว่ โมงและใส่ค้างไว้ 6-8ชัว่ โมงหลังการมีเพศสัมพันธ์ ในอเมริกามียี่ห้อ Prentifที่ใช้ เวลาก่อนเกิดการปฏิสนธิ ไม่เกินครึ่งชัว่ โมง ใช้ เวลาไม่นานที่จะทาลายอสุจิ และทิ ้งค้ างไว้ ได้ นานถึง 72ชัว่ โมง แต่แนะนาให้ ไม่ควรทิ ้ง ไว้ นานเกิน24ชัว่ โมงเพราะจะทาให้ ปากมดลูกเกิดการอักเสบและเกิดความเสี่ยงที่จะเกิด Toxic Shock Syndromeได้ และไม่ควรใช้ ขณะมีประจาเดือน สามารถจ่ายได้ โดยไม่ต้องมีใบสัง่ ยาจากแพทย์ ใน


Diaphragmจะมีสารnonoxynol-9 การใช้ สารทาลายเชื ้ออสุจิสามารถใช้ เดี่ยวๆได้ แม้ จะมีประสิทธิภาพไม่ เท่ากับการใช้ ร่วมกับถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยเป็ นการคุมกาเนิดของเพศชาย ปั ญหาของการใช้ ถุงยางอนามันคือการใช้ อย่างไม่ถกู วิธี ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาถุงยางอนามัยที่ใช้ สาหรับผู้หญิง แต่ยงั ไม่ได้ รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพจริงเท่ากับของผู้ชาย F. Fertility awareness method (FAM) เป็ นการนับวันระยะปลอดภัยในรอบเดือน ให้ ประสิทธิภาพ เหมือนกับการทานยาคุมกาเนิด โดยการจะปฏิสนธิได้ นนขึ ั ้ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆปั จจัย การตกไข่ อุณหภูมิ ร่างกาย ความเหมาะสมของเยื่อเมือกที่ปกคลุมมดลูกอยู่ ซึง่ วิธีนี ้จะไม่แนะนาให้ ใช้ กบั ผู้ที่มีประจาเดือนมา ผิดปกติ G.ระยะที่ที่ให้ นมบุตรเป็ นระยะเวลาที่สามารถคุมกาเนิดได้ โดยสมบูรณ์ จากข้ อมูลที่ผา่ นมาพบว่ามารดาที่ ยังอยูใ่ นช่วงให้ นมบุตรจะยังไม่มีประจาเดือนมาตามปกติประมาณ6เดือนแรกหลังคลอด ซึง่ ระยะนี ้ระดับ ฮอร์ โมนโปรแลคตินจะสูงทาให้ ยบั ยังการตกไข่ ้ ได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนันจะมี ้ ระดับโปรแลคตินต่าลง และกลับมามีการตกไข่อีกครัง้ ซึง่ ยังมีระยะเวลาไม่แน่นอนว่าจะ6เดือนในทุกคน H. Postcoital hormonal ยาคุมกาเนิดหลังร่วมเพศ ในเม็ดจะประกอบด้ วยตัวยา Levonorgestrel หรื อ ethinyl estradiol-levonorgestrel จะช่วยคุมกาเนิดภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ 72ชัว่ โมง แต่อย่างไรก็ตาม มันถูกห้ ามใช้ ในกรณีถกู ข่มขืน ในการที่จะเลือกทานยาคุมกาเนิดแบบหลังมีเพศสัมพันธ์หรื อจะใช้ หว่ ง อนามัย จะต้ องใช้ อย่างระมัดระวังและคานึงถึงข้ อห้ ามใช้ อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ วา่ วิธีการนี ้จะเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ทิ างคลินิกและมีการกาหนดไว้ แต่ FDAก็ยงั ไม่อนุมตั ใิ ห้ มีการใช้ อย่าง


Link: http://issuu.com/wiicassii/docs/contraceptive_choice

Contraceptive choices  

Contraceptive choices

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you