Page 1

BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA SPOŁECZNOŚCI MIASTA I GMINY MOŃKI

Nr 1/2017 (47) luty 2017, egzemplarz bezpłatny | wiesci@kulturamonki.pl | www.kulturamonki.pl | www.facebook.com/mokofficial | www.issuu.com/wiescimonieckie

Wydarzenia Wycinka drzew i krzewów

W raz z nowym rokiem weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie przyrody, które znacznie ułatwią wycinanie drzew i krzewów ...

STRONA 2

Ludzie Moniek

Pragniemy przedstawić Państwu kolejną część z serii Ludzie Moniek obrazującą tym razem sylwetkę Śp. Stanisława Rasia ...

STRONA 3

Zakończenie Ferii 2017

W piątek 3 lutego 2017 roku odbyło się zakończenie i podsumowanie Ferii Zimowych organizowanych prez Moniecki Ośrodek Kultury ...

STRONA 4

Spotkania Jasełkow 2017

W dniach 11 - 12 stycznia br. w Monieckiem Ośrodku Kultury odbyły się XI Spotkania Teatrów Jasełkowych ...

STRONA 5

Memoriał im. Ireneusza Kapusty

W sobotę 4 lutego br. w SP Nr 1 i SP Nr 2 obył się II Memoriał im. Ireneusza Kapusty w siatkarskich "4" ...

STRONA 6

Budowa drogi S-16 Ełk – Knyszyn coraz bardziej realna? Jak już informowaliśmy w grudniowym wydaniu Wieści Monieckich, 25 listopada 2016 r. w biurze poselskim posła Kazimierza Gwiazdowskiego w Grajewie odbyło się spotkanie z udziałem samorządowców z powiatu monieckiego, grajewskiego i ełckiego. Tematem spotkania było przyjęcie stanowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo - Mońki – Knyszyn. 29 listopada 2016 r. Rada Miejska w Mońkach podjęła uchwałę nr XXVII/184/16 dotyczącą przyjęcia stanowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Dokumenty zostały przekazane Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, Posłom i Senatorom Województwa Podlaskiego, Wojewodzie Podlaskiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podlaskiego, Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektorowi Podlaskiego Oddziału GDDKiA w Białymstoku. Treść stanowiska: My, niżej podpisani mieszkańcy powiatów ełckiego, grajewskiego i monieckiego, zwracamy się z prośbą o utrzymanie w planach Rządu RP budowy drogi ekspresowej S 16 Ełk-Grajewo-Mońki-Knyszyn. Propozycja budowy tego połączenia komunikacyjnego znalazła się wśród przedłożonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa i przyjętych przez Rząd zmian w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Powyższa sieć została uzupełniona między innymi o drogę ekspresową S 16 Ełk-Knyszyn łączącą się z drogą S 19 Via Carpatia. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji dla rozwoju powiatów ełckiego, grajewskiego, monieckiego, a także sąsiednich powiatów województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Wybudowanie trasy, o której mowa powyżej, w przyszłości zadziała na korzyść miejscowości leżących przy tej trasie

tj. Ełku, Grajewa, Moniek i Knyszyna, przyczyni się do rozwoju tego regionu, usprawni połączenie komunikacyjne Białystok - Ełk, poprawi również dostępność komunikacyjną jezior mazurskich i polskiego wybrzeża dla mieszkańców krajów Europy i województwa podlaskiego. Swój niepokój pominięciem Suwałk oraz Augustowa przy tej inwestycji wyraziły miasta Suwałki i Augustów wraz z lokalnymi społecznościami. Nie zgadzamy się z argumentami władz Suwałk i Augustowa, które nie zostały przecież pominięte przy inwestycji Via Baltica. Transport drogowy przeniesie się w dużej mierze na tę ważną drogę. Trudno też brać poważnie pod uwagę argumenty związane z ochroną środowiska, skoro przez okolice Biebrzańskiego Parku Narodowego odbywa się obecnie cały ruch kołowy i kolejowy między Ełkiem i Białymstokiem. Bardzo prosimy o przychylenie się do naszego stanowiska. Stanowisko podpisali: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Burmistrz Goniądza Mariusz Ramotowski, Burmistrz Knyszyna Jarosław Antoni Chmielewski, Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński, Starosta Moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski, Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter

foto. pixabay.com

- Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski. 10 stycznia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Mońkach wpłynęło pismo od Posła Kazimierza Gwiazdowskiego w którym przekazał odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk - Grajewo - Mońki – Knyszyn. Informuje ono, że resort infrastruktury i budownictwa nie planuje zmiany przedstawionego przebiegu Via Carpatia. W piśmie czytamy: „…Planowany odcinek drogi S-16 Ełk - Knyszyn to jeden z kluczowych elementów polskiej części transeuropejskiego korytarza transportowego Via Carpatia, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Podstawowy szlak Via Carpatia na terenie Polski został poprowadzony następującymi drogami ekspresowymi: S-61 granica państwa – Augustów – Ełk, S-16 Ełk – Knyszyn, S-19 Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze- S-12 (Rudnik) … S-12 (Dąbrowica) – Nisko – A4 (Rzeszów Wschód) … A4 (Rzeszów Zachód) – Barwinek – granica państwa. Realizacja tego szlaku na terenie Polski ma priorytetowy charakter.

Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt zmiany w sierpniu br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128 poz. 1334 z późn. zm.). Dodany powyższym rozporządzeniem odcinek drogi ekspresowej S16 Ełk – Knyszyn, stworzył cały docelowy podstawowy korytarz Via Carpatia jako ciąg dróg ekspresowych. Mając na uwadze powyższe, informuję, że resort infrastruktury i budownictwa nie planuje zmiany przedstawionego przebiegu Via Carpatia. Jednocześnie informuję, że omawiane zadanie dopiero będzie przygotowywane do realizacji. Przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze związane z określeniem wariantów przebiegu drogi włącznie z analizami jej oddziaływania na środowisko w tym w szczególności na obszary cenne przyrodniczo.„ 10 stycznia 2017 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska Przewoźników, na którym obecny był wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Jak podaje Gazeta Współczesna wiceminister potwierdził budowę drogi ekspresowej S-16 z Ełku do Knyszyna.


2

Nr 1/2017 (47), luty 2017

Dzień Babci i Dziadka Wycinka drzew i krzewów – rewolucyjna zmiana!!

21 stycznia 2017 o godz. 16.00 na sali widowiskowej MOK zebrały się babcie i dziadkowie aby świętować swoje święto. Imprezę zorganizował Zarząd Rejonowy Emerytów Rencistów i Inwalidów w Mońkach oraz Moniecki Ośrodek Kultury. Przybyłych gości przywitał Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Pan Dariusz Gwiazda oraz Pan Jerzy Grądzki Prezes ZRERiI w Mońkach. Przybyłym babciom i dziadkom specjalne życzenia złożył Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Pan Ro-

man Klepadło - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Mońkach.

Podczas części artystycznej dzieci na przemian recytowały wierszyki i śpiewały piosenki a dopełnieniem całego występu był występ grupy tanecznej "Podlasiaczki". Cały występ był przygotowany wspólnie przez Panią Małgorzatę Trojanowską i Celinę Wierzbicką. Zaś za oprawę muzyczną odpowiadali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Mońkach pod opieką Pani Dyrektor Agnieszki Januszewskiej. Po zakończeniu części artystycznej tradycyjnie na salę wjechał tort.

Nowy rok powitał Polaków wieloma zmianami, jedną z nich jest wejście w życie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, która znacznie ułatwia wycinanie drzew i krzewów z własnej posesji. W związku z tym, że jest to rewolucyjna zmiana w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym do końca ubiegłego roku, niesie za sobą wiele pytań i wątpliwości. W tym miejscu postaramy się wyjaśnić naszym Czytelnikom nowe zasady wycinki. Podstawowa zmiana, a zarazem najważniejsza dla prywatnego właściciela to zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinanie drzew i krzewów na swojej nieruchomości, bez względu na obwód drzewa lub powierzchnię m2 krzewu którą zajmują, pod warunkiem, że usunięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zezwolenie nie jest również wymagane, kiedy drzewa i krzewy usuwane są w przypadku przywracania nieużytków na cele rolnicze. W związku z tym, że teren Gminy Mońki w większości stanowią tereny rolnicze, w tym miejscu należy pochylić się nad definicją działalności gospodarczej. Otóż rolnik niewątpliwie jest osobą fizyczną, jednak według orzecznictwa sądów administracyjnych, prowadzona przez niego działalność rolnicza, jest kwalifikowana jako działalność

gospodarcza! Zatem w przypadku rolników którzy chcą usuwać drzewa/krzewy, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Przykładowo, usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). Natomiast usunięcie drzewa/ krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej). W obecnym okresie bardzo często zgłaszają się do Urzędu osoby które chcą wycinać olchę. W takim przypadku również należy rozważyć cel na jaki zostanie przeznaczone wycięte drzewo. Jeśli drewno zostanie przeznaczone na opalanie budynku mieszkalnego lub jego wycinka związana będzie z przywróceniem działki do użytkowania rolniczego to uzyskanie zezwolenia nie będzie potrzebne, jeśli natomiast drewno zostanie przeznaczone np.: na naprawę konstrukcji dachu budynku gospodarczego zezwolenie trzeba będzie uzyskać. W przypadku kiedy sytuacja będzie wymagała złożenia wniosku i uzyskania zezwolenia na wycinkę, należy pamiętać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zostały zwiększone obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać

się o zezwolenie. Z zezwoleń zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm. Natomiast w przypadku krzewów rosnących w skupisku - jeśli zajmują do 25 m2 powierzchni. Teren Gminy Mońki jest „ubogi” jeśli chodzi o obszary chronione ponieważ stanowią one tylko niewiele ponad 3% całości powierzchni Gminy. W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić mieszkańcom wsi Kulesze, ponieważ to właśnie teren ich wsi wchodzi swym zasięgiem w obszary Natury 2000. W związku z tym, jeśli mieszkaniec wsi Kulesze którego działka leży w granicach obszaru Natura 2000, będzie chciał wyciąć drzewo ze swojej nieruchomości, musi zwrócić się z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, czy wycinka drzewa nie spowoduje znaczącego wpływu na ten obszar. Wszelkie zapytania i wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Mońkach, pok. 101, lub telefonicznie pod nr tel.: 85 716 26 10. Referat Gospodarki i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej W piątek 20 stycznia br. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury odbył się III Karnawałowy Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy MOK. Do wysłuchania nowego repertuaru zaprosił Leszek Szymczukiewicz - kapelmistrz monieckiej orkiestry.


3

Nr 1/2017 (47), luty 2017

Ludzie Moniek

Stanisław

RAŚ człowiek wielu talentów i pasji

Wspomnienia i refleksje

Andrzej Radziwonowicz

moniecki szachista, wychowanek Stanisława Rasia Stanisław Raś na zajęcia szachowe przychodził zawsze w garniturze, białej koszuli i krawacie, nigdy się nie spóźniał (nawet mimo postępującej choroby). Na zajęciach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji. Każdy uczestnik chciał wygrać z Panem Rasiem, a on mówił, że najważniejsza jest nauka i wiedza. Organizował wyjazdy na Międzynarodowe Festiwale Szachowe do Rybnika i Torunia (z Moniek wyjeżdżało wtedy na turnieje po ok.20 szachistów). W trakcie prowadzonych zajęć nigdy nie podnosił głosu, zawsze cierpliwie i spokojnie wszystko tłumaczył. Był opanowany, skrupulatny i stanowczy. Sędziując turnieje szachowe wszystko pisał i rysował ręcznie.

Ireneusz Zyskowski szachista

Stanisława Rasia zawsze będę kojarzył z …rowerem. W początkach lat 80-tych organizował i prowadził zajęcia szachowe w świetlicy SP Nr 1 w Mońkach. Uczęszczało na nie codziennie 30-40 uczestników. Dwa razy w tygodniu organizował zajęcia popołudniowe w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej lub pomieszczeniach Monieckiego Ośrodka Kultury. Zapamiętałem wyjazdy na mistrzostwa województwa (byłem tam sześć razy) i półfinały mistrzostw Polski.

Opracowanie: Tadeusz Skutnik - lokalny historyk

Urodził się 2 maja 1932 r. we wsi Brzeziny, gmina Wielopole, powiat Ropczyce, województwo Rzeszów, w rodzinie bezrolnego chłopa. Dzieciństwo spędził wśród rówieśników ze wsi. Po wybuchu II wojny światowej, w okresie niemieckiej okupacji, od 1940 r., uczył się w sześcioklasowej polskiej publicznej szkole powszechnej. Ukończył ją już po zakończeniu wojny. W 1947 r. został przyjęty do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Po ukończeniu XI klasy o profilu pedagogicznym i pomyślnym złożeniu egzaminów, w maju i czerwcu 1951 r., został skierowany do pracy w województwie białostockim. Młodszym Czytelnikom należy się w tym miejscu wyjaśnienie. W owym czasie absolwentów szkół średnich o profilu pedagogicznym obowiązywały nakazy pracy. Nie mogli oni wybierać swobodnie dowolnych miejsc pracy. Kierowani byli odgórnie do ściśle określonych rejonów i konkretnych miejscowości. Odwołań nie uwzględniano. Młodzi ludzie kierowani byli celowo na trudnodostępne i odległe tereny. W lipcu i sierpniu 1951 r. Stanisław Raś odbył obowiązkową służbę w powszechnej organizacji „Służba Polsce”, a od 1 września rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Słomiance koło Tykocina. Przyjechał tu z matką (ojciec zaginął na wojnie). Kolejnym miejscem pracy młodego pedagoga były Łaziuki. To tu spotkał swoją przyszłą żonę Annę, która znalazła się tam również za sprawą „nakazu pracy”. Zakochani młodzi ludzie zawarli wkrótce związek małżeński, którego owocem są dzieci: Małgorzata, Barbara i Andrzej. Kolejnymi miejscami pracy Stanisława Rasia były: Dolistowo, a następnie Kalinówka Kościelna, gdzie od dnia 1 września 1960 r. pełnił funkcję kierownika miejscowej szkoły. W międzyczasie, w latach 1954 – 1960, studiował zaocznie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Po jej ukończeniu uzyskał tytuł magistra matematyki.

Lubiłem grać z Panem Stanisławem. Nigdy nie dawał nam „ forów”. Przeczuwając swoje zwycięstwo powtarzał nam zawsze: „Wpieriod komsomolskoje plemie”. Był oazą spokoju i cierpliwości. Zawsze doskonale zorganizowany, był do końca aktywny. Wychował liczne grono monieckich szachistów. Do jego najwybitniejszych wychowanków należą: Andrzej Radziwonowicz, Robert Jankowski, Radosław Piwko i Robert Siuchno. Wojciech Kalinowski był wielokrotnym mistrzem województwa. Do młodszego pokolenia monieckich szachistów należeli: Mariusz Organek i Zbigniew Smółko.

W 1962 r. przeniósł się z rodziną do Moniek i rozpoczął pracę w Wydziale Oświaty Urzędu Powiatowego. W lutym 1963 r. powierzono mu obowiązek nadzoru nad szkołami przysposobienia rolniczego. Ponieważ nie miał w tym zakresie żadnego przygotowania merytorycznego postanowił zdobyć odpowiednie kwalifikacje. W 1964 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Rolniczym. Po złożeniu egzaminu dyplomowego, w dniu 2 grudnia 1969 r., uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa. Żona Pana Stanisława wspomina, iż zdobycie odpowiednich kwalifikacji rolniczych było dla niego sprawą ambicjonalną. Nie wyobrażał sobie nadzoru, doradztwa i kontroli placówek kształcenia rolniczego bez właściwego przygotowania zawodowego. W 1970 r. powołany zostaje na stanowisko zastępcy inspektora szkolnego ds. pedagogicznych. W opinii przełożonych z obowiązków swoich wywiązywał się wzorowo. Współpracownicy i znajomi wspominają go jako człowieka „ wielkiej klasy”, sumiennego, kulturalnego i uczciwego. Po likwidacji powiatu, w 1975 r., pracował jako nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym. Udzielał też korepetycji. Po przejściu na emeryturę zajmował się nadal działalnością społeczną i prowadził aktywne, wypełnione różnymi treściami życie. Zmarł, po ciężkiej chorobie, w 2001 r. Stanisław Raś to człowiek o wielu zainteresowaniach i pasjach. Był zapalonym szachistą i wielkim propagatorem tej „królewskiej gry”. Początkowo grywał w szachy ze znajomymi i przyjaciółmi. Aktywizował też

rodzinę. Nieco później brał udział w licznych turniejach. W rodzinnym archiwum zachowała się olbrzymia ilość dyplomów, wyróżnień i medali dokumentujących jego wiedzę, talent i osiągnięcia. Sukcesy osiągał zarówno w turniejach na szczeblu powiatu, województwa jak i kraju. Uczestniczył w turniejach międzynarodowych w Toruniu. W trakcie ich trwania wygłosił, na sympozjum, referat „Osobowość nauczyciela szachów”. Szczególną sympatią darzył jednak zawody organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Brał udział w rozgrywkach nauczycielskich w Polanicy i innych miejscowościach. Turnieje szachowe organizował też … w domu. Był sędzią szachowym z pełnymi uprawnieniami. Rodzina wspomina z sympatią „telefoniczny pojedynek” ze Stanisławem Smoktunowiczem. Trwał on dość długo i był chyba zacięty, skoro telefon „obu Panów” był przez kilka godzin zablokowany. Stanisław Raś wychował też liczne grono monieckich szachistów. Wielu z nich było laureatami różnych turniejów na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Młodzi monieccy szachiści startowali też w turniejach międzynarodowych. Przykładem może być Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci o Dużego Skoczka, który odbył się w 1985 r. w Toruniu. Były też turnieje w Polanicy i innych miejscowościach. W uznaniu zasług, dorobku i dokonań Stanisława Rasia odbywa się w Mońkach cyklicznie – raz do roku, turniej szachowy jego imienia. Jego wychowankowie z powodzeniem kontynuują pracę z uzdolnioną młodzieżą. W każdą środę, w Monieckim Ośrodku Kultury, zajęcia szachowe prowadzi społecznie instruktor Andrzej Radziwonowicz.

Drugą wielką pasją Stanisława Rasia był brydż. W parze z Kazimierzem Rutkowskim byli laureatami wielu zawodów na szczeblu gminy i powiatu. Zachowane dyplomy i trofea są potwierdzeniem zajmowania, w zdecydowanej większości, pierwszych miejsc w licznych turniejach. Brydżyści spotykali się też często w mieszkaniu Pana Rasia. Pan Stanisław był również wielkim miłośnikiem przyrody. Opiekował się kołami Ligi Ochrony Przyrody w powiecie. Dbał o ochronę krajobrazu naturalnego. Walczył (dosłownie) z każdą próbą wycięcia drzewa, likwidacją lub ograniczeniem terenów zielonych i zanieczyszczaniem środowiska. Sporządzał zielniki. Znał wiele łacińskich nazw roślin i zwierząt oraz opisywanych i gromadzonych ziół. „Na łonie natury” oddawał się wędkarstwu. Brał udział w zawodach w Osowcu i Dolistowie. W wolnych chwilach zajmował się uprawą działki. Był zapalonym grzybiarzem. Pomagał początkującym zbieraczom rozpoznawać gatunki grzybów. Ulubionymi

pojazdami były: motocykl „Ryś” i rower. Lubił grać w badmintona, rozwiązywać krzyżówki i dyskutować o polityce (zwłaszcza z Józefem Wroceńskim). Często wykonywał też społecznie funkcję „pielęgniarza”. Sąsiedzi na wsi, a następnie w Mońkach prosili go o wykonanie zastrzyków lub postawienie baniek. Twierdzili bowiem, że robi to bardziej fachowo i profesjonalnie niż pracownicy ośrodków zdrowia.


4

Nr 1/2017 (47), luty 2017

ROCK NA BAGNIE OGŁOSIŁ LISTĘ WYKONAWCÓW Znamy już program Festiwalu Rock na Bagnie VII, który odbędzie się w malowniczych okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego w Goniądzu, nad Biebrzą, w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2017r. Rock na Bagnie dla wielu zwolenników dawnego FMR w Jarocinie stał się od pewnego czasu obowiązkowym celem letnich wypadów. Festiwal wspiera to co najlepsze w niezależnej, oraz undergroundowej muzyce rockowej, więc i tym razem atrakcji nie zabraknie, gdyż na scenie ulokowanej na plaży miejskiej w Goniądzu ponownie zagra około 30 wykonawców, a wśród nich: -- LAO CHE- obecnie czołowy przedstawiciel nurtu alternatywnego rocka w Polsce -- FARBEN LEHRE – podobnie jak LAO CHE, krajowa czołówka -- ARMIA – zespół legenda, który swoimi płytami „Legenda” i „Triodante” wpisał się

na stałe w historię polskiego rocka -- SZTYWNY PAL AZJI – jeden z najpopularniejszych zespołów przełomu lat 80/90. Autor takich hitów jak „Wieża radości, wieża samotności” , „Nie gniewaj się na mnie Polsko”, „Nasze reggae”… -- SEX BOMBA – kto nie nucił przeboju „Halo to ja”? -- BOOZE AND GLORY – obecnie czołówka europejska w nurcie oi/street punk. Prawie 7 milionów wyświetleń ich utworu „London skinhead crew” na portalu youtube mówi samo za siebie. -- SEDES, THE CORPSE, PO PROSTU, WAŃKA WSTAŃKA AND THE LUDOJADES – zespoły które pamiętamy z najlepszych lat FMR w Jarocinie -- DEAD INFECTION –

Zakończenie Ferii 2017 W piątek 3 lutego 2017 odbyło się zakończenie i podsumowanie Ferii Zimowych organizowanych przez Moniecki Ośrodek Kultury. Tradycyjnie w ostatni dzień dochodzeniowego zimowiska zorganizowany został bal karnawałowy. Podczas trwania imprezy odbył się konkurs na strój karnawałowy. Dodatkową atrakcją był wybór króla i królowej balu. Przez wszystkie 10 dni zimowiska przetoczyło się ok 50 uczestników. Codziennie w zajęciach uczestniczyło średnio 30 dzieciaków. Podczas ferii organizowano różnego rodzaju, zabawy, konkursy, zajęcia rekreacyjno - sportowe, warsztaty plastyczne oraz taneczne. Dzieci w trakcie trwania zimowiska uczestniczyły w zajęciach teatralnych pod przewodnictwem Pani Katarzyny Namojlik - instruktor MOK ds. teatru. Zwieńczeniem ciężkiej pracy

było przedstawienie pt. "Jaś i Małgosia". Tradycyjnie w drugim tygodniu ferii odbyły się zajęcia edukacyjne pod hasłem "Zdrowy Styl Życia". Zajęcia przeprowadziły Panie z Pow iatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mońkach. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały różnego rodzaju krzyżówki oraz uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia. Jedną z największych atrakcji całego zimowiska była wycieczka integracyjna do Goniąda, gdzie Straz Pożarna wraz z Policją zorganizowały pokaz ratowania topielca z rzeki. Na zakończenie wycieczki na Stadionie Miejskim w Mońkach odbyło się ognisko. Przeprowadzono tam różnego rodzaju zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu a na zakończenie odbyło się tradycyjne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem.

światowa czołówka nurtu grindcore Poza tym: PLEBANIA, PRAWDA, PODWÓRKOWI CHULIGANI, DUSSELDORF, BACHOR, BŁĘKITNY NOSOROŻEC, RUMOR, 72DR, HEADLESS BABIES, TRIPIS, BRACIA i SIOSTRY SS, SPIRIT OF 84, CZTERY KILO OBYWATELA, TESTER GIER, LONDYN' 70, LONG WAY TO GO. To jednak nie wszystko, gdyż do składu dojdą jeszcze dwa zespoły wyłonione w kwietniu z przesłuchań, które raz w miesiącu odbywają się w warszawskim klubie „Znośna Lekkość Bytu” w ramach projektu „Grunt to Bunt”, oraz białostockim „Hary Pub”. Oprócz koncertów organizatorzy jak zwykle przygotowali wiele innych atrakcji: spotkania z autorami książek o tematyce muzycznej, kino festiwalowe, wystawy, zawody sportowe, jarmark... Do tego nieskazitelna okolica Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie którego odbywa się festiwal, oraz położona nieopodal Najbardziej aktywni uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i specjalnymi nagrodami, które wręczył Dariusz Gwiazda - Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury. Każdy uczestników, który przybył na bal dostał słodki poczęstunek. W trakcie trwania ferii zimowych zostały również przeprowadzone zajęcia wyjazdowe na wybranych świetlicach wiejskich podlegających pod MOK. Instruktorzy Monieckiego Ośrodka Kultury zawitali m.in. do Maś i Przytulanki.

Twierdza Osowiec są dodatkowymi atutami skłaniającymi do odwiedzenia Goniądza na przełomie czerwca i lipca 2017r. Karnety na festiwal w promocyjnej cenie 45zł są do nabycie w sieci sprzedaży TICKETPRO oraz KUP BILECIK. Natomiast karnety kolekcjonerskie tylko poprzez zakupy w internetowym sklepie „Szop na Bagnie” (www.sklep.rocknabagnie.pl)

Dodatkowo mieszkańców powiatu zapraszamy do zakupu karnetów w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. Słowackiego 5a (wtorek, środa i piątek w godzinach 8-12). Więcej informacji: www.rocknabagnie.com.pl www.facebook.com/RockNaBagnieofficial


5

Nr 1/2017 (47), luty 2017

Spotkanie Jasełkowe 2017 W dniach 11 - 12 stycznia 2017 roku w Monieckim Ośrodku Kultury odbyły się XI Spotkania Teatrów Jasełkowych. Tegoroczne hasło spotkań to „… razem Panu zaśpiewajmy…”. Podążając za hasłem dzieci i młodzież prezentujące swoje przedstawienia, jak i te zasiadające na widowni, pośród licznych dorosłych mieszkańców naszego miasta, wyśpiewały Panu chwałę poprzez znane i lubiane kolędy.

SP2. Następnie aktorzy, na co dzień uczniowie klasy III b, wcielili się w bohaterów bajek, którzy również chcąc powitać Dzieciątko Jezus odwiedzali w stajence Marię i Józefa składają Maleńkiemu swe dary. Anielskie chóry wyśpiewując kolędy dodawały otuchy. Na zakończenie aktorzy otrzymali ogromne brawa a przedstawienie szczególnie podobało się bardzo licznie przybyłym przedszkolakom.

Dzieci za występy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Serdecznie dziękujemy nauczycielkom Przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 2 za przygotowanie dzieci i młodzieży oraz udział w Spotkaniach. Aktorom tegorocznego przeglądu serdecznie dziękujemy za przypomnienie i podtrzymanie ciepłej, świątecznej atmosfery. Widzom zaś, którzy wypełnili salę MOK do ostatniego krzesełka, za obecność.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z monieckiego Przedszkola, grupa sześciolatków „Muchomorki”. Do swego przedstawienia zaprosiły mieszkańców całego świata, aby wspólnie oddać hołd narodzonemu w stajence Zbawicielowi oraz złożyć dary. Piękne kolędy wyśpiewane wspólnie z widzami przypomniały nam świąteczną atmosferę i jeszcze raz napełniły serca optymizmem na następne dni nowego roku. Kolejnego dnia mieliśmy okazję podziwiać na scenie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2. Spotkanie rozpoczął mini koncert kolęd w wykonaniu uczennic Szkoły Muzycznej, będących jednocześnie uczennicami

Koncert Kolęd Scholi Gloria W niedzielę 22 stycznia w Monieckim Ośrodku Kultury odbył się koncert kolędowy scholi GLORIA ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i parafii M. B. Częstochowskiej. W kilku kolędach i pastorałkach dzieci wyśpiewały nie tylko radość z narodzenia Dzieciątka, ale zwróciły też uwagę, że każdy z nas ma swoją drogę do Betlejem i najważniejsze jest, by w Bożej Dziecinie dostrzec

Zbawiciela i uznać Go swoim Królem. To właśnie piosenka "On jest Królem" najbardziej przemówiła do publiczności i była odśpiewana na bis. Wigoru i energii do śpiewania dodawała dzieciom muzyka w wykonaniu: -- Grzegorza Hiero - perkusja, -- Tomasza Sokołowskiego gitara elektryczna, -- Krzysztofa Falkowskiego gitara basowa,

-- Pawła Zasłony - skrzypce, -- Urszuli Grygo - altówka, -- Michała Zabłudowskiego baryton. Dziękujemy Dyrektorowi MOKu Dariuszowi Gwiazda za udostępnienie sali, a wszystkim pracownikom na czele z Maciejem Andraką za pomoc w przebiegu imprezy. Beata Grygo


6

Nr 1/2017 (47), luty 2017

II Memoriał im. Ireneusza Kapusty W sobotę, 04.02.2017 r. na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach odbył się II Memoriał Ireneusza Kapusty w siatkarskich „czwórkach”. Ireneusz Kapusta to znana postać wśród wielu mieszkańców Moniek. Zmarł w 2015 w wieku 72 lat. Był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem siatkówki w monieckich SP1 i SP2. Wielu jego podopiecznych to obecnie nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy siatkówki, którzy z powodzeniem kontynuują pracę Pana Irka. Do turnieju przystąpiło 14 drużyn o oryginalnie brzmiących nazwach. Zespoły składały się z 1 kobiety i 3 mężczyzn. Początkowo zostały podzielone na 4 grupy, gdzie grano systemem „każdy z każdym”. Do finałów awansowały po dwa pierwsze zespoły z grup, które walczyły o miejsca 1-8, a pozostałe o miejsca 9-14. Druga część turnieju odbywała się systemem pucharowym. W tegorocznym turnieju można było zauważyć na parkiecie zawodników, którzy na co dzień grają w drugiej lidze. Poziom zmagań był zróżnico-

wany, ale gry o miejsca 1-4 przyniosły wiele emocji i dobry poziom siatkówki. Tak jak w roku ubiegłym, po emocjonującym finale, zmagania wygrał zespół z Moniek, co ponownie okazało się niespodzianką. Ostateczna kolejność: 1. Niezniszczalni: M.Osicka, J.Osicki, D.Jaworowski, P.Kisło, K.Czubkowski , K.Szklarzewski 2. Ślepe Krety Zagłady: J.Łojewska, J.Ignaciuk, A.Ignaciuk,

GP w Brydżu Sportowym 2017 29 stycznia 2017 r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyło się Grand Prix Województwa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza Moniek. W zawodach wzięło udział 25 par. Mońki reprezentowała drużyna MOK Mońki. W tym roku gospodarze nie okazali się gościnni. Na pierwszym miejscu znalazła się para z Moniek w składzie Alfred Koda i Leszek Rutkowski. Nagrody w imieniu Burmistrza Moniek wręczał Dariusz Gwiazda - Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury oraz Przemysław Czarnecki - Prezes Podlaskiego Związku Brydża Sportowego. Sędziów zawodów był Pan Grzegorz Zalewski.

Klasyfikacja końcowa GP: 1. miejsce - Alfred Koda - Leszek Rutkowski - Mońki 2. miejsce - Andrzej Jakimiec Adam Popławski 3. miejsce - Tomasz Zaleski Adam Wszebrowski MOK Mońki: 4. miejsce -Andrzej Balunowski Jerzy Gober 18. miejsce - Janusz Kunicki Jerzy Firs 20. miejsce - Adam Ościłowski Wacław Nazaruk 24. miejsce Bogusław Urbanowski - Wiesław Pietraszewski

K.Saniukiewicz, M.Miłkowski 3. Garbate Anioły: I.Samborska, S.Kulikowski, M.Skutnik, K.Skutnik 4. Szatany Boiska II: K. Grabowska, A. Konarzewska, U. Polak, D. Bryła, D. Cieśluk. 5. Neobrand Volley: O. Łukaszewicz, K. Pućkowski, K. Kiryłowicz, K. Baranowski, P. Muszyński; 6. Świstaki: A. Dębowska, P. Wojtach, M. Minkiewicz, R. Jermacz, Ł. Wojtach.

7. Szatany Boiska I: A. Dąbrowska, A. Andrzejewska, A. Świderska, A. Góralczyk, J. Chudyba; 8. Mamby: A. Fiedorczuk, P. Kuczyńska, M. Fiedorczuk, G. Snarski, P. Dzierżanowski. 9. Sakomet Czarna Białostocka: M. Szydłowska, P. Andrejczuk, S. Szarlej, M. Jakimik, 10. Ciuralla: M. Śliżewska, P. Tynecki, K. Żmijewski, A. Żbikowski, M. Olszewski, 11. Zakręceni: J. Januszewska, J. Dąbrowska, K. Zalewski, M. Sokołowski, 12. Jestem Ogórem: K. Weis, M. Odyjewski, B. Turczyński, K. Tynecki, 13. Faworyci: A. Pawelska, S. Siuchno, J. Zastocki, S. Malinowski, 14. Modus Vivendi: M. Łabanowska, H. Zabielski, A. Zabielski, A. Szypcio Szczególne podziękowania należą się: Burmistrzowi Moniek Z. Karwowskiemu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach D. Jaworowskiemu, Inspektorowi oświaty w Mońkach M. Klimowiczowi, Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach, Dariuszowi Łosiewiczowi za pracę logistyczną, sędziom Bogdanowi Sierba i Tomaszowi Zdańskiemu, Mariuszowi Oszczapińskiemu, młodym siatkarkom za pomoc przy turnieju.

Sponsorami Memoriału byli: -- Urząd Miejski w Mońkach -- Moniecka Spółdzielnia Mleczarska -- Pływalnia Powiatowa w Mońkach -- Firma Net-Com Z. Stypułkowskiego -- Rodzina I.Kapusty -- Rolnicy z Jamin - rodzinnej wsi Ireneusza Kapusty -- Firma L. Twarowskiego -- Firma Pavar P.Mońko -- Firma Vigo W. Godlewskiego Każdy uczestnik mógł skosztować pysznej grochówki, bigosu oraz pączków. Wielkie podziękowania należą się Paniom kucharkom ze Szkoły Podstawowej nr 2. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, a oprócz tego każdy uczestnik dostał pamiątkowy medal i drobny upominek. Zostały też ufundowane statuetki dla uczestnika - juniora i uczestnika – seniora. Przy wręczaniu nagród głos zabrał Prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej Dariusz Jaworowski informując, że następny memoriał będzie pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ceremonii zakończenia dokonał Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski. Jan Wojtach


7

Nr 1/2017 (47), luty 2017

Ferie na sportowo 2017

Koncert Kolęd 2017

W dniach 30.01.2017-02.02.2017 odbył się cykl halowych turniejów piłki nożnej. Graliśmy w 4 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe I-III, IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.

15 stycznia 2017 r. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach odbył się koncert pn. Kolęda z Gwiazdą 2017.

Na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal. W każdym turnieju wyłoniono wyróżniających się zawodników na których czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Pan Dariusz Gwiazda. Nad sprawną organizacją i przebiegiem wszystkich turniejów czuwali instruktorzy MOK-u (pracownicy Stadionu Miejskiego) oraz trenerzy Promienia Mońki. W tym roku gościnną areną naszych piłkarskich rozgrywek była hala sportowa przy ZSOiZ na ul. Szkolnej dziękujemy Dyrekcji i pracownikom za możliwość organizacji aktywnego wypoczynku dzieciom i młodzieży. 30.01.2017r Szkoły Podstawowe I-III Rozegrano dwie rundy spotkań (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Łącznie 12 meczów (1x10min)

1. Promień 2. Barcelona 3. Bayern 4. Real Król strzelców: Hubert Łapiński Najlepszy zawodnik: Aleksander Olechno Najlepszy bramkarz: Tomasz Radomski 31.01.2017r Szkoły Podstawowe IV-VI Zespoły podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z poszczególnych grup utworzyły pary półfinałowe. Następnie został rozegrany mecz o 5 miejsce, 3 miejsce i finał. Łącznie 11 meczów (1x15min). 1. Team Skała 2. Vilgarium Leviosa 3. Real 4. Bayern 5. Środa Polonia 6. Manchester Król strzelców: Dawid Kuczyński Najlepszy zawodnik: Jakub Moniuszko Najlepszy bramkarz: Jan Lewandowski 01.02.2017r Gimnazjum Zespoły podzielone na dwie grupy.

Pierwsze dwa zespoły z poszczególnych grup utworzyły pary półfinałowe. Następnie został rozegrany mecz o 7 miejsce, 5 miejsce, 3 miejsce i finał. Łącznie 18 meczów (1x12min) 1. Promień II 2. Promień I 3. Promień III 4. Ropuchy 5. Brazylia 6. Grajki 7. Złote Obory 8. Manchester

W tym roku przed moniecką publicznością wystąpił Maciej Miecznikowski - polski piosenkarz, muzyk, prezenter telewizyjny, były wokalista zespołu LESZCZE. W trakcie koncertu można było usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, akustyczne wersje przebojów z oratoriów:

Tryptyk Świętokrzyski i Siedem Pieśni Marii oraz znane utwory świąteczne, zimowe i liryczne. Organizatorami koncertu byli: -- Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach, -- Burmistrz Moniek, -- Moniecki Ośrodek Kultury, -- Fundacja Spe Salvi.

Król strzelców: Eryk Rafało Najlepszy zawodnik: Norbert Lewocz Najlepszy bramkarz: Piotr Łopuch 02.02.2017r Szkoły Ponadgimnazjalne Rozegrano dwie rundy spotkań (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Łącznie 12 meczów (1x10min) 1. Legendy 2. Legia 3. Terroryści 4. Przedszkolaki z Boiska Król strzelców: Sebastian Dąbrowski Najlepszy zawodnik: Piotr Karejwo Najlepszy bramkarz: Jakub Zalewski

GAZETA INFORMACYJNA SPOŁECZNOŚCI MIASTA I GMINY MOŃKI Nr 1/2017 (47), luty 2017, egzemplarz bezpłatny Redaktor Naczelny: Dariusz Gwiazda Redaguje Zespół Wieści Monieckich WYDAWCA: Moniecki Ośrodek Kultury REDAKCJA: Wieści Monieckie ul. Białostocka 25, 19 - 100 Mońki, tel./fax 085 716 - 24 - 64 e-mail: wiesci@kulturamonki.pl

Znajdź nas w sieci: www.kulturamonki.pl, www.facebook.com/mokofficial www.issuu.com/wiescimonieckie Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich poprawiania, skracania, redagowania, adjustacji oraz doboru tytułów i śródtytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanych zdjęć i grafiki rastrowej.


8

Nr 1/2017 (47), luty 2017

II Halowy Turniej Wsi o Puchar Burmistrza Moniek W niedzielę 29 stycznia na hali sportowej przy Zespole Szkół na ul. Planetarnej odbył się kolejny halowy turniej piłki nożnej. Rozgrywki odbyły się z inicjatywy Kazimierza Groma, który stara się aktywować do uprawiania sportu mieszkańców wsi. Współorganizatorem turnieju był Moniecki Ośrodek Kultury, LKS Promień Mońki oraz Orzeł Przytulanka. Do turnieju zgłosiło się 6 zespołów: Ciesze, Grądy, Krynica, Konopczyn, Czechowizna, Sikory. Grano systemem "każdy z każdym", mecz trwał 1 x 15 min. Turniej odbył się przy wsparciu Włodzimierza Szypcio, który zasponsorował przetwory mięsne zawodnikom aby mogli się posilić w przerwach między me-

czami. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali instruktorzy MOK-u. Serdeczne podziękowania dla Pani Alicji Halickiej-Pochodowicz - Dyrektor Zespołu Szkół za udostępnienie hali sportowej. Komplet zwycięstw, jak w zeszłorocznej edycji również, odniósł Konopczyn, który nie pozostawił złudzeń kto był w najwyższej formie tego dnia. Drugie miejsce zajęły Sikory, które tworzyły zgrany kolektyw. O trzecim miejscu decydowała mała tabela, aż trzy zespoły miały chrapkę na ostatnie miejsce na podium: Grądy, Krynica, Czechowizna. Zgodnie z regulaminem turnieju w takim przypadku o miejscy decydowała ilość strzelonych bramek, a w tym prym wiodła Czechowizna. Tuż za podium uplasowali się goście

z Krynic. Piąte miejsce przypadło drużynie Grądy. Na ostatnim miejscu przypadło dzielnie walczącemu w każdym meczu zespołowi z Ciesz. 1. Konopczyn 2. Sikory 3. Czechowizna 4. Krynica 5. Grądy 6. Ciesze Król strzelców: Mateusz Purta - Konopczyn Najlepszy bramkarz: Mateusz Rafałowski - Grądy Najlepszy zawodnik: Grzegorz Ferenc - Sikory

Halowy Turniej Młodzików W niedzielę 12.02.2017 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół na ul. Planetarnej odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach. W zmaganiach uczestniczyło 8 zespołów z województwa Podlaskiego. Rozegrano 28 spotkań systemem „każdy z każdym” w wymiarze 1x13 min. Poniżej wyniki, końcowa kolejność oraz wyróżnienia indywidualne. Końcowa kolejność: 1. Promień Mońki 2. Pogoń Łapy 3. MOSiR Bielsk Podlaski 4. Hetman Białystok 5. MOSiR Grajewo

6. Korona Dobrzyniewo 7. KS Michałowo 8. UKS Perlejewo TOP 5 turnieju: Troc Jakub – MOSiR Bielsk Podlaski Kruszewski Jakub – Pogoń Łapy Malewicki Kamil – Hetman Białystok Lewandowski Jan – Promień Mońki Tekień Jakub – Promień Mońki Król strzelców: Demiańczuk Jakub – Pogoń Łapy Serdeczne podziękowania dla Pana Edwarda Klepackiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach za pomoc i wsparcie przy organizacji turnieju. Cegiełkę w organizację dołożył Moniecki Ośrodek Kultury – Dyrek-

tor Dariusz Gwiazda wraz z instruktorami. Nad zasadami „fair play” czuwała Aleksandra Zubrzycka sędzina z ramienia Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Jak zwykle gościnny obiekt hali sportowej przy ul. Planetarnej udostępniła Dyrektor Zespołu Szkół w Mońkach – Pani Alicja Halicka – Pochodowicz wraz z pracownikami.

Promień Mońki: Lewandowski Jan, Balcewicz Szymon, Dąbrowski Jakub, Moniuszko Jakub, Tekień Jakub, Hryniewicki Łukasz, Sulewski Karol, Łupiński Krystian, Magnuszewski Dominik, Rudnicki Kacper, Kuc Szymon, Wędołowski Adrian, Wiśniewski Bartosz, Nowik Mateusz

Współorganizatorami, którzy nieustannie wspierają , niejednokrotnie dokładają wiele energii i nie tylko są rodzice naszych zawodników, którzy zapewnili przekąski, kawę, herbatę, a przede wszystkim pomogli ogarnąć całe przedsięwzięcie. Z góry serdeczne dzięki! Trener Bartosz Kobrzyniecki

Halowy Turniej Orlików W niedzielę 11.02.2017 r. na hali sportowej przy ZSOiZ na ul. Szkolnej odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików. Organizatorami turnieju był LKS Promień Mońki oraz Moniecki Ośrodek Kultury oraz w dużej mierze rodzice, którzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania nie tylko głośno dopingując naszych zawodników ale również zadbali o zaplecze gastronomiczne. W trakcie trwania turnieju każdy mógł skosztować przepysznych wyrobów naszych rodziców (kanapki, ciasta, bigos) napić się gorącej kawy, herbaty. Jak na gospodarzy przystało ugościliśmy przyjezdne zespoły tak aby jak najmilej wspominali przyjazd do Moniek. Mocna obsada turnieju sprawiła że było na co popatrzeć. Zgromadzeni kibice byli świadkami emocjonujących spotkań. Młodzi zawodnicy

walczyli zgodnie z duchem "fair play". Formuła turnieju i system rozgrywek pozwolił każdemu zespołowi rozegrać 7 meczów w wymiarze 1x13 min. Poniżej wyniki naszych zespołów, klasyfikacja końcowa oraz wyróżnieni zawodnicy. Końcowa kolejność: 1. MOSP Białystok 2. AP Brylant Bielsk Podlaski 3. Promień Mońki Bayern 4. AP Talent Białystok 5. AS Falcon Sokółka 6. Korona Dobrzyniewo 7. Promień Mońki Borussia 8. MOSiR Grajewo TOP 5 Turnieju: Gołdowski Jakub - AP Talent Horvath Damian - MOSP Białystok Łukaszuk Bartosz - AP Brylant Bielsk Podlaski Kozak Dawid - AS Falcon Sokółka

Wiszowaty Dawid - Promień Mońki Bayern Król strzelców: Jankowski Tomasz Promień Monki Bayern Wielkie ukłony w stronę rodziców za naprawdę bardzo wielki wkład w organizację tego turnieju. Serdeczne podziękowania dla Dyrektora i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach za możliwość korzystania z hali sportowej przy ul. Szkolnej. Zawody sędziował Sławomir Kuć sędzia z ramienia Podlaskiego Związku Piłki Nożnej w Białymstoku. Swoim doświadczeniem organizację wsparli instruktorzy Monieckiego Ośrodka Kultury z Dyrektorem MOK na czele – Pan Dariusz Gwiazda. Trener Bartosz Kobrzyniecki

Promień Mońki Bayern: Mnich Szymon, Wiszowaty Dawid, Jankowski Tomasz, Roszkowski Patryk, Kamiński Michał, Koda Szymon Promień Mońki Borussia: Wasilewski Łukasz, Buńkowski Kacper, Czerech Hubert, Wojtach Jakub, Pisanko Michał, Polis Jakub, Ołyński Piotr

Wieści Monieckie Nr 1 / 2017 (47)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you