__MAIN_TEXT__

Page 1

150-lecie otwarcia Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie Wystawa wirtualna na konferencję naukową - 20 listopada 2020 r., organizowaną przez:

oraz

pod patronatem:

oraz


Bloki tematyczne: • Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie • Dokumenty dotyczące Szkoły Rolniczej • Wykładowcy Szkoły im. Haliny • Prace absolwentów żabikowskiej szkoły • August Cieszkowski • Folwark żabikowski • Lokalne wydawnictwa książkowe


Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie

Budynek akademicki stan w 2004 r. fot. Piotr P. Ruszkowski zbiory: Repozytorium Historyczne Miasta Luboń


Tablica na Szkole Rolniczej im. Haliny

wisiała w latach 1970-2014 (obecnie w Repozytorium Historycznym Miasta Luboń) fot. Piotr P. Ruszkowski - zbiory: Repozytorium Historyczne Miasta Luboń


Uroczystość odsłonięcia tablicy w 1970 r.

Odsłonięcia dokonuje Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Luboniu Włodzimierz Gawroński

Ufundowana przez Rektora i Senat Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (Uniwersytet Przyrodniczy) w 100. rocznicę otwarcia placówki – 21.11.1870


Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny w Żabikowie

Budynek akademicki przy ul. Powstańców Wlkp. 19 (narożnik z ul. ks. Streicha) stan obecny fot. Piotr P. Ruszkowski zbiory: Repozytorium Historyczne Miasta Luboń


Nowa tablica na Szkole

Replika poprzedniej, ufundowana w 2014 r. przez Miasto Luboń z okazji 200. rocznicy urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego fot. Piotr P. Ruszkowski zbiory: Repozytorium Historyczne Miasta Luboń


Plan rozmieszczenia lokali szkolnych (prawdopodobny układ w fazach rozwoju placówki)

oprac. Stanisław Malepszak Stowarzyszenie „Forum Lubońskie”


Dokumenty dotyczące Szkoły Rolniczej im. Haliny Materiały archiwalne z okresu powstawania placówki w Żabikowie oraz związane z jej działalnością


Oryginalne zaproszenia na posiedzenia Zarządu CTG

Do Zygmunta Szułdrzyńskiego z Lubasza podpisane przez K. Koszutskiego, sekretarza Zarządu [24.01.1870 r.]

Do tego samego adresata z załączonym „Porządkiem obrad” pisane na listowniku, podpisane przez Prezesa W. Wolniewicza, Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich datowane 19.03.1870 r.


Przepisy dotyczące utrzymania uczniów i porządku życia w Szkole

Projekt regulaminu dla Szkoły w Żabikowie przygotowany przez Juliusza Au ok. połowy 1970 r.

Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich


Towarzystwo Literacko-Rolnicze w Żabikowie Towarzystwo Literacko-Rolnicze – samorządowa organizacja szkolna, powstała w 1871 r. wśród uczniów Szkoły w 80. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizacja liczyła 183 członków czynnych i 9 honorowych. Towarzystwo posiadało oryginalną pieczęć, na której, oprócz pełnej jego nazwy, widniały: grabie, kosa, sowa i rośliny. List do dr. Celichowskiego – bibliotekarza Biblioteki Kórnickiej z 6 marca 1873 r., pisany na oryginalnym listowniku Towarzystwa z Żabikowa i opieczętowany, w którym Prezes – Juliusz Targowski informuje o przyjęciu przez Zarząd na członka honorowego Jana Działyńskiego, i dziękuje za przekazanie dla biblioteki Towarzystwa „Listów Marka Tulliusza Cycerona ksiąg ośmioro” tom I. Kopia ze zbiorów Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie”


Ustawa Spółki akcyjnej na rzecz Szkoły Rolniczej

Na 8 stronach w 35 paragrafach zawarto propozycje utworzenia firmy w celu utrzymania szkoły [rękopis sporządzony przed 27.03.1874 r.] Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich


Najstarsza ilustracja prasowa żabikowskiej szkoły

Drzeworyt Józefa Łoskoczyńskiego z „Tygodnika Ilustrowanego” 1874 r. Szkoła Rolnicza im. Haliny na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie Kolorowany egzemplarz ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie


Szczegółowy rozkład nauk

Harmonogram z nazwiskami wykładowców i wykazem zajęć na półrocze zimowe 1874/75, Szkoła pracowała od godz. 8 do 20, sześć dni w tygodniu Reprodukcja ze zbiorów Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”


List uczestników II zjazdu byłych wychowanków i profesorów

Adresat: dr H. Szuman w Obornikach [12.11.1900 r.]. List został podpisany przez 44 uczestników zjazdu Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich


Wykładowcy Szkoły Rolniczej im. Haliny Wybrane zdjęcia i informacje o profesorach nie tylko przywoływanych w materiałach konferencyjnych


Profesor Juliusz Au (1842-1888)

Portrety dyrektora i wykładowcy Szkoły Rolniczej im. Haliny

Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich


Juliusz Au w gronie powstańców styczniowych

X

Późniejszy dyrektor Szkoły (siedzi 2. z lewej) na pamiątkowym zdjęciu powstańców z 1863 r. Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich


Profesor Józef Bruno Szafarkiewicz (1821-1892)

Portret olejny wykładowcy Szkoły Rolniczej im. Haliny namalowany przez Ernsta Lottermosera. Znajduje się obecnie w Luboniu Ze zbiorów Krzysztofa Molińskiego


Dr Zygmunt Rościszewski (1847-1887) Zdjęcie z 1862 r. – 15-letni młodzieniec. Dwa lata później jako 17-latek wziął udział w powstaniu styczniowym, gdzie w walce stracił prawą rękę. Zesłany na Sybir. W 1875 r. po doktoracie w Lipsku powołano go do Żabikowskiej Szkoły na Katedrę Zootechniki.

Ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”


Profesor Kazimierz Bierkowski (1840-1912) Nekrolog byłego profesora Szkoły Rolniczej w Żabikowie, inżyniera melioracji gruntów, zmarłego w Krakowie. Również powstaniec 1863 r.

Ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”


Profesor Józef Rivoli (1838-1926)

W poszukiwaniu szczątków Józefa Rivolego na nieczynnym cmentarzu dębieckim przy ul. Samotnej w listopadzie 2004 r. swój udział mieli też członkowie Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”

Nowe miejsce pochówku i pamięci dla profesora Żabikowskiej Szkoły (listopad 2004 r.) fot. Piotr Ruszkowski - archiwum „Wieści Lubońskie”


W ostatnim roku działania Szkoły Rolniczej w Żabikowie (1876) Józef Rivoli wydawał własnym nakładem i redakcją „Przegląd Leśniczy”. Przedstawiony tu egzemplarz pochodzi z biblioteki Wojciecha Lipskiego - ziemianina z Lewkowa

Przedstawiciele „Forum Lubońskiego” na konferencji poświęconej Józefowi Rivolemu na Akademii Rolniczej w listopadzie 2004 r. fot. Piotr Ruszkowski - archiwum „Wieści Lubońskie”


Dr Karol Graff (1840-1902)

Nieznany dotychczas portret nauczyciela Szkoły Rolniczej im. Haliny Zajmował się wykładaniem przedmiotu - Hodowla zwierząt. Uczył też w Czerniejewie. Autor publikacji zootechnicznych

Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie


Prace absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny Wybrane, publikowane rozprawy dyplomowe kończące edukację w żabikowskiej placówce


Stanisław Neubauer - „Pszenica i jej uprawa”

Strony tytułowe rozprawy i spisu okazów autorstwa studenta z Chwarzna, wydanych specjalnie na warszawską wystawę w 1874 r.


Antoni Jaworowski „Przyczynek do znajomości budowy i właściwości wełny”

Drukiem wydana publikacja pracy dyplomowej absolwenta Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w 1875 roku

Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie


Tadeusz Błociszewski „Fizyologiczne poszukiwania nad kiełkowaniem i dalszym rozwojem nagich zarodków i listni roślin okrytoziarnowych” Drukowana rozprawa napisana dla otrzymania dyplomu ukończenia nauk w Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie w 1875 roku

Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie


Jan Sadowski „Spółki pożyczkowe w zastosowaniu do gospodarstwa wiejskiego” Tym razem z dziedziny gospodarczej, nakładem autora wydana praca kończąca naukę w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w 1874 roku. Na tytułowej stronie godło z łacińską sentencją „Unguibus et rostro” (Szponami i dziobem) w znaczeniu „Wszelkimi siłami”, „Ze wszystkich sił” Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie


Czesław Micara „O opodatkowaniu gospodarstwa wiejskiego z uwzględnieniem stosunków Wielkiego Księstwa Poznańskiego” Finanse na wsi także były przedmiotem analiz i opracowań studentów Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Wydane w Poznaniu w 1875 roku

Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie


Najstarsze zdjęcie z 1873 r.

X

Odnaleziona niedawno fotografia przedstawiająca studentów Szkoły Rolniczej im. Haliny z narzędziami do obróbki gleby (wykonane 28 marca 1873 r.) Drugi z lewej siedzi Stanisław Neubauer

Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie


August Cieszkowski Dokumenty, pamiątki po fundatorze Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie


Portrety Augusta hr. Cieszkowskiego

Ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”


August Cieszkowski widziany przez Cypriana Kamila Norwida

Ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”


August Cieszkowski na medalach

Nagroda Uniwersytetu Poznańskiego jak głosi na rewersie łacińska inskrypcja „Universitatis Posnaniensis Praemium”. Autor - Jan Wysocki, brąz, średnica 55 mm

Ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Żeliwny medalion, średnicy 23 cm, odlany w 1894 r. przez Stefana Belowa wg projektu Władysława Marcinkowskiego


Tableau z okazji 50-lecia pracy literackiej Augusta Cieszkowskiego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1843-1893

Reprint format B1 - zbiory Stowarzyszenie „Forum Lubońskie”


Akt ślubu Augusta Cieszkowskiego z Heleną z d. Cieszkowską Ceremonia miała miejsce w drewnianym kościele w miejscowości Jeruzal 19.04.1857 r. Małżeństwo pobłogosławił ks. kanonik Tomasz Przygodzki, proboszcz parafii.

Ciekawostka współczesna: w tej parafii Jeruzal, gdzie ślub brali hrabiostwo Cieszkowscy, kręcone były sceny popularnego serialu „Ranczo”

Skan Archiwum Państwowe w Siedlcach


Napisany własnoręcznie w Berlinie

fragment testamentu Augusta Cieszkowskiego

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Akt zgonu Augusta Cieszkowskiego wystawiony w Poznaniu 12.03.1894 r.

Jedno z ostatnich zdjęć Augusta hr. Cieszkowskiego Ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona”

Urząd Stanu Cywilnego Poznań


Halina - Helena Cieszkowska (1836-1861) żona Augusta Cieszkowskiego

Portrety Haliny – patronki Żabikowskiej Szkoły Reprodukcje ze zbiorów Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”


Dzieci Augusta i Heleny Cieszkowskich

Krzysztof Cieszkowski (1859-1901) August Cieszkowski junior (1861-1932) Reprodukcje ze zbiorów Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”


Karta meldunkowa Cieszkowskich w Wierzenicy

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Folwark żabikowski Archiwalne zdjęcia zabudowań związanych z folwarkiem Cieszkowskiego i Szkołą Rolniczą


fot. Piotr Ruszkowski arch. „Wieści Lubońskie”

Dom włodarza (1865-2020)

2012

2006

2020

2007


Stodoła (1880-1995)

W części zastąpiona nowym budynkiem biurowym dla miejskiej spółki Kom-Lub, rozebrana ostatecznie w 1995 roku

fot. Piotr Ruszkowski, arch. „Wieści Lubońskie”


Tarcza herbowa ze stodoły Wykonana w piaskowcu tarcza herbowa o wymiarach 46 x 31,5 x 8 cm i miejsce jej pierwotnego posadowienia na stodole. - Korona z 9 pałkami oznaka godności hrabiego - Inicjały A.C. - August Cieszkowski - 1880 – rok postawienia murowanej stodoły Obecnie tarcza herbowa znajduje się w holu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

fot. Piotr Ruszkowski

1995


Obora (1869) Jedyny zachowany do dziś Obiekt z dawnego folwarku

1995 fot. Piotr Ruszkowski arch. „Wieści Lubońskie”


Sześciorak (1865-1995)

Ostatnia zachowana jeszcze część dawnego drugiego sześcioraka przy ul. Powstańców Wlkp. będącego niegdyś mieszkaniami dla studentów (stan w 1994 r.) dziś nieistnieje

fot. Piotr Ruszkowski, arch. „Wieści Lubońskie”


Folwark z lotu ptaka

E D

A C

B

A – Szkoła Haliny B – Tu był sześciorak I C – Dom włodarza D – Obora E – Tu stała stodoła

fot. Rafał Wojtyniak (2017r.) arch. "Wieści Lubońskie"


Szkoła i folwark na dawnej mapie

Na mapie z 1895 roku czerwonym kolorem zaznaczyliśmy budynek Szkoły Rolniczej oraz bezpośredni obszar zabudowań folwarku żabikowskiego

Ze zbiorów Stowarzyszenia „Forum Lubońskie”


Lokalne wydawnictwa książkowe dotyczące m.in. Szkoły Haliny i Augusta Cieszkowskiego

Cztery pozycje wydane przez Stowarzyszenie „Forum Lubońskie”

Wydawnictwo Ośrodka Kultury w Luboniu


Lokalne wydawnictwa książkowe cd.

Publikacja Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie

Album wydany w Swarzędzu z okazji 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego

Najnowsza pozycja - materiały z konferencji 2020


Przygotował Piotr Ruszkowski

Dziękuję!

Profile for WiesciLubonskie

Szkoła Rolnicza - wystawa online  

Szkoła Rolnicza - wystawa online  

Advertisement