Page 1

Roboty publiczne Podstawa: art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415) oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 25). Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: • • • • • • •

ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki,

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. •

Do pracy w ramach robót publicznych mogą zostać skierowani bezrobotni: 1. bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 2. bezrobotni powyżej 50 roku życia, 3. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, 4. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 5. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 6. bezrobotni niepełnosprawni. Bezrobotni do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotni mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres 6 m-cy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej. Roboty publiczne mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych nie zagraża z tego powodu likwidacja lub upadłość. Pracodawca składa wniosek o organizację robót publicznych do PUP właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót publicznych.


• • •

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. Starosta zawiera umowę z organizatorem robót publicznych, lub wskazanym przez niego pracodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą roboty publiczne. Organizator robót publicznych lub upoważniony przez niego pracodawca zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

Refundacja •

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 m-cy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 57 ust. 1). Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 m-cy skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi m-c ich zatrudnienia (art. 57 ust. 2). Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (art. 57 ust. 3). Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił bezrobotnych do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych, część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 57 ust. 6).

/Zasady%20-%20roboty%  
/Zasady%20-%20roboty%  

http://wieruszow.pup.info.pl/getattachment/8615fc6d-3379-4d45-8bc3-7c1d78db7b55/Zasady%20-%20roboty%20publiczne201110251114.doc

Advertisement