Page 1

Szkolenia Szkolenia osób bezrobotnych organizowane są w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub otrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej a w szczególności w przypadku: a) Braku kwalifikacji zawodowych, b) Konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, c) Utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, d) Braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Koszty szkolenia: Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez Starostę jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej. Inicjatorem skierowania na szkolenie może być Urząd lub bezrobotny jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia a jego koszt nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Długość szkoleń: Szkolenia organizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą trwać do 6 miesięcy (w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia - do 12 miesięcy). Wyjątek stanowią szkolenia dla osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych, które mogą trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące. Szkolenie finansowane przez Starostę odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

Stypendia szkoleniowe: Osobom bezrobotnym w okresie szkolenia przysługuje stypendium w miesięcznej wysokości 120 % zasiłku jaki przysługuje osobom bezrobotnym, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku .

Osoby bezrobotne mogą też otrzymać: • sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową. • sfinansowanie w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego


bezrobotnego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. • sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu jeżeli uprawdopodobni że uzyskanie w/w uprawnień zapewni odpowiednią pracę lub podjęcie działalności gospodarczej. OSOBA, KTÓRA Z WŁASNEJ WINY NIE UKOŃCZYŁA SZKOLENIA JEST ZOBOWIĄZANA DO ZWROTU KOSZTÓW SZKOLENIA Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY POWODEM NIEUKOŃCZENIA SZKOLENIA BYŁO PODJĘCIE ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. OSOBY BEZROBOTNE BIORĄCE UDZIAŁ BEZ SKIEROWANIA STAROSTY W SZKOLENIACH FINANSOWANYCH Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH I PUBLICZNYCH ŚRODKÓW KRAJOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ POWIATOWY URZĄD PRACY, POWIADAMIAJĄ POWIATOWY URZĄD PRACY O UDZIALE W SZKOLENIU W TERMINIE 7 DNI PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA.

/Szkolenia  

http://wieruszow.pup.info.pl/getattachment/c8885eff-6b95-4d5e-b4fe-e16a3649b86e/Szkolenia.doc