Page 1

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie w zakresie realizacji rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Od 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy. 1. Osoba bezrobotna – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) – osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: ukończyła 18 lat, nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat – mężczyzna. 2. Osoba poszukująca pracy – osoba posiadająca przychód w postaci renty, renty socjalnej lub zasiłku stałego. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako: 1. Osoby bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy (FP), 2. Osoby poszukujące pracy nie pozostająca w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Rehabilitacja zawodowa obejmuje: 1. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 2. Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 3. Udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego. 4. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na:  adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,  adaptację lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,  zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych,  rozpoznanie przez służby medyczne pracy potrzeb, związanych z przystawaniem stanowisk pracy do potrzeb związanych z przystosowaniem stanowisk pracy do osób niepełnosprawnych. 5. Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych. 6. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu. 7. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. 8. Finansowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),


Uchwałą Nr VII/33/11 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 maja 2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających wg algorytmu dla powiatu Wieruszowskiego na rok 2011 r., Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej otrzymał kwotę 40.000,00 zł. Przyznane środki finansowe został wykorzystane, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały na: 1. Wydatki na instrumenty lub usług rynku pracy – art. 11 i 40 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), – 20.000,00 zł - zobowiązania wynikające z zawartych umów stażowych w 2010 r. – 9.882,00 zł - stypendia stażowe dla 3 osób niepełnosprawnych – 10.118,00 zł 2. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a ustawy o habilitacji (…) – 20.000,00 zł

Rehabilitacja%20zawodowa%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnych201110281540  

http://wieruszow.pup.info.pl/getattachment/f0a4ec01-5837-42e6-bae2-636e5967675d/Rehabilitacja%20zawodowa%20os%C3%B3b%20niepe%C5%82nosprawnyc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you