Page 1

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 z dnia 24.03.2011 r.

Plan szkoleń zawodowych na 2011r. Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie Lp .

Nazwa i zakres szkolenia

Czas trwania/ przewidywany termin realizacji

Liczba osób

Zakres tematyczny

Wymagania od kandydatów kierowanych na szkolenie, charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

ABC małego biznesu

40 godz. /1 tydz. Kwarta ł II

10

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy zdobędą podstawowe informacje na temat form organizacyjnoprawnych prowadzenia działalności gospodarczej, czynności formalnych związanych z jej podejmowaniem oraz zasad i źródeł finansowania działalności.

Obsługa kasy fiskalnej

22 godz. /2,5 dnia Kwarta ł III/ IV

10

Zakres: - obsługa kasy fiskalnej, płatniczych.

1.

Pierwszeństwo w skierowaniu na szkolenie będą miały osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej a w szczególności osoby, które złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o przyznanie jednorako środków na podjęcie działalności gospodarczej. - wykształcenie min. podstawowe.

2.

terminal

Wykształcenie zawodowe, preferowane kart handlowe.


3.

Kierowca wózków jezdniowych + wymiana butli

67 godz. /1,5 tyg. Kwarta ł III/ IV

10

Szkolenie to teoretyczno-praktyczne -dobry stan zdrowia potwierdzony przygotowanie kursanta do samodzielnego zaświadczeniem lekarskim. prowadzenia wózków i wykonania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi, a także zapoznanie się z przepisami dotyczącymi BHP, ppoż oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

4.

Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwani a pracy (Klub Pracy)

W ciągu roku

20

Podczas szkolenia uczestnicy klubu pracy mogą: - poznać procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy, które mają bezpośredni wpływ na sposób i skutecznośćposzukiwania pracy - poznać swoje mocne strony i ocenić ich przydatnośćna rynku pracy - dokonać bilansu umiejętności, możliwości.

Wieruszów 25.03.2011rok.

- utraciły motywację w poszukiwaniu pracy w związku z długotrwałym bezrobociem. - nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, - chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie baraku aktywności zawodowej.

/Plan%20szkole%C5%84%  

http://wieruszow.pup.info.pl/getattachment/d3a91840-2cdc-4af8-9021-0c00e068b12f/Plan%20szkole%C5%84%20na%202011r.201110251410.doc

/Plan%20szkole%C5%84%  

http://wieruszow.pup.info.pl/getattachment/d3a91840-2cdc-4af8-9021-0c00e068b12f/Plan%20szkole%C5%84%20na%202011r.201110251410.doc

Advertisement