Issuu on Google+

Zlecenie przekazania środków

Data (dd­mm­rrrr)

Miejscowość

Pan/Pani Imię/Imiona posiadacza rachunku

Adres zamieszkania

Nazwisko posiadacza rachunku

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr mieszkania

Uprzejmie proszę o przekazanie refundacji na podjęcie wyposażenie  lub doposażenie stanowiska pracy na rachunek bankowy Nazwa Banku, oddział, miejscowość

Numer rachunku

Podpis posiadacza rachunku zlecającego przekazanie środków


/Zlecenie%20przekazan