Issuu on Google+

Kijkboek

Wienerberger nv Kapel ter Bede 121 B-8500 Kortrijk T + 32 56 24 96 16 F + 32 56 22 87 11 info@terca.be www.terca.be


Uw droom wordt werkelijkheid in onze showroom

Wie is Wienerberger ?

Wij beschikken over showrooms te Londerzeel en Kortrijk. U vindt er een volledig overzicht van al onze producten : gevel- en binnenmuurstenen en kleiklinkers van Terca, Desimpel en Porotherm.

Wienerberger België maakt deel uit van de internationale Wienerberger groep. Het bedrijf werd opgericht in Wenen in het jaar 1819. Intussen is de groep uitgegroeid tot één van de grootste baksteenproducenten ter wereld met ook een sterke positie in de productie van kleidakpannen. De Wienerberger groep is actief in 27 landen en stelt in 245 fabrieken ruim 11.000 werknemers te werk. Wienerberger streeft voortdurend naar vernieuwing met intelligente bouwconcepten en totaaloplossingen. Enkele bekende merknamen van de groep : Terca, Koramic, Porotherm en Desimpel.

Ook ons volledig assortiment Koramic kleidakpannen en ons gamma keramische en niet-keramische hulpstukken. De overzichtelijke stenotheek en panotheek laten u toe alle modellen en kleuren onderling te vergelijken. Onze showroom adviseurs helpen u graag bij het zoeken naar de ideale combinatie.

Zowel door interne groei als door acquisities heeft Wienerberger op de Belgische markt van gevelstenen, binnenmuurstenen, kleidakpannen en –klinkers een sterke plaats ingenomen. Wienerberger beschikt over 13 vestigingen in ons land, met een totale personeelsbezetting van ca 1.250 werknemers. De 18 kleigroeves liggen meestal in de nabije omgeving van de fabrieken. De hoofdzetel bevindt zich in Kortrijk.

Terca Wil je je goed voelen in je gevel, dan kies je voor de gevelsteen die best bij je persoonlijkheid past. En die vind je steevast bij het Terca gevelstenengamma van Wienerberger. Van traditioneel tot trendy, in alle denkbare tinten en formaten én met de hoogste kwaliteitsgaranties. En ook als je op zoek bent naar topkwaliteit tuinklinkers ben je hier aan het goede adres. Alle Terca producten worden niet alleen getest door het eigen Quality Control Labo, maar dragen ook het felbegeerde BENOR kwaliteitslabel. Al onze producten hebben ondertussen ook het Europese en internationaal erkende CE-label.

Inhoud

Kortrijk

Londerzeel

Handvormstenen 8

Kapel ter Bede 88 8500 Kortrijk T + 32 56 24 95 88 F + 32 56 21 67 33

A12 - Koning Leopoldlaan 1 2870 Breendonk T + 32 52 31 10 10 F + 32 52 31 10 20

StrengperssteNen 58 Nuttige informatie Verlijmen 76 Steenstrippen 78 Binnenmuurstenen 79 Tips en formaten

80

Kleiklinkers 82 Showrooms 83

De foto’s zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. De foto’s in dit boek zijn voorbeelden van inspirerende projecten met baksteen. Waar mogelijk hebben wij de naam vermeld van de architect die verantwoordelijk is voor het ontwerp. In sommige gevallen werd die naam ons niet meegedeeld. indien u zou vaststellen dat één van uw ontwerpen zonder naamvermelding is opgenomen in deze gids, dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@terca.be.

02/2014 - Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging. 2


Hoe onstaan bakstenen ? Het bakken van keramische gevelstenen. Geen sinecure. Om bakstenen te maken moet de klei op de juiste temperatuur worden verhit. Deze ‘sintertemperatuur’ is afhankelijk van de kleisoort en schommelt rond de 1000 °C à 1150 °C. Op deze temperatuur beginnen de kleikorrels te smelten en aan mekaar te klitten. Er wordt een steenachtig materiaal gevormd. Het bakproces wordt dan onderbroken om verglazing te voorkomen. Zo behoudt de baksteen de vereiste porositeit. Ook het verloop van het bakken - de ‘bakcurve’ verschilt in functie van de kleisoort en verloopt tussen zeer nauwe grenzen. U begrijpt het : het bakken van klei is geen sinecure.

Een oud product geproduceerd met gloednieuwe technieken De baksteen mag dan wel eeuwenoud

handvormsteen (links) strengperssteen (rechts)

worden bakstenen onderverdeeld in twee categorieën : de handvorm- en de strengpersstenen.

De handvormsteen : ambachtelijk mooi De naam zegt het zelf: een handvormsteen wordt met de hand gevormd. Althans, zo ging het vroeger. De vormer nam dan een hoeveelheid klei en wierp die in een houten bakje dat vooraf met zand was bestrooid. Daarna drukte hij de klei aan, verwijderde de overtollige klei van de randen en draaide de vorm om zodat de ongebakken steen uit de vorm gleed. Elke steen was uniek. Dat is vandaag ook nog zo. De bewerkingen zijn dezelfde gebleven, alleen gebeurt de productie nu wel met uiterst moderne machines. Door het mengen van verschillende kleisoorten worden bovendien prachtige kleurenvariaties bekomen. Bij vormbak worden de stenen gevormd door het persen van de klei in een mal, die naderhand nog eens wordt aangedrukt. Het resultaat is een welomlijnde look die vaak gebruikt wordt in eigentijdse en exclusieve projecten. De wasserstrichsteen heeft een pure en regelmatige vorm. Wasserstrich verwijst naar het proces om de stenen uit de vormbakken te lossen. In plaats van zand wordt er een kleine waterstraal verneveld in de bakken. Dat zorgt voor een gladde, geschaafde en onbezande oppervlaktestructuur.

De strengperssteen : mooi gelijk

zijn, de technieken waarmee hij nu wordt geproduceerd zijn gloednieuw. Het afgraven van de klei, het kneden en mengen, het vormen, drogen en bakken,... het gebeurt allemaal volgens de modernste technieken waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten. Naargelang de productiemethode

Bij strengpersstenen wordt de klei eerst tot een lange streng geperst en daarna onmiddellijk in baksteenformaat gesneden. De strengperssteen is, in tegenstelling tot de handvormsteen, glad, strak en regelmatig van vorm. Deze verwerkingsmethode laat ook het maken van grotere formaten toe. Strengpersstenen ontlenen hun kleur aan de kleisoorten waaruit ze worden vervaardigd en de temperatuur waarop ze worden gebakken. Maar wat ook de productiemethode moge zijn, bij Terca beantwoorden de gefabriceerde gevelstenen steeds aan de hoogste kwaliteitseisen.

3


Wij helpen u kiezen Aan u de keuze U goed voe­len in uw gevel, daar ­draait het om. Daarom kiest u niet ­zomaar een gevel­steen, want hij ­bepaalt voor­goed het uit­zicht van uw ­woning. Laat u lei­den door uw smaak en uw per­soon­lijk­heid en... door het ­advies van uw archi­tect en Terca gevel­steen­spe­ci­a­list. Want samen is het gemak­ke­­­lij­ker om juist te kie­zen. Hieronder vindt u a ­ lvast enke­le tips om u te ori­ën­te­ren.

Een hand­vorm- of streng­pers­steen  ? Eerst b ­ epaalt u best in welke cate­go­rie u op zoek gaat naar uw ide­a­le gevel­steen. Bij deze keuze tus­sen hand­vorm- of streng­pers­ste­ nen zal uw archi­tect u graag hel­pen. Hij kiest samen met u het type steen dat het beste bij de stijl van uw w ­ oning past. Gevelstenen vormen slechts een klein onderdeel van uw (ver)bouwbudget, maar bepalen wel voor jaren het gezicht van uw woning. Handvormstenen heb­ben een rus­tiek uit­ zicht. Ze heb­ben ner­ven en zijn onge­lijk­ma­tig ­bezand. De zij­den zijn vaak onef­fen en ruw. U vindt ze in alle soor­ten. Doorgaans wor­ den ze geken­merkt door zeer genu­an­ceer­de kleu­ren. Handvormstenen komen maxi­maal tot hun recht in bepaal­de archi­tec­tu­ra­le stij­ len, zoals pastorie, fer­met­te, cot­ta­ge en lan­de­lijk. Strengpersstenen heb­ben een meer afge­werkt uit­zicht. U her­kent ze aan de strak­ke­re lij­nen en aan de al dan niet fijne en gelijk­ma­ti­ge bezan­ding. Ze ­bestaan in heel wat, meest­al uni­for­me, kleu­ren. De genu­an­ ceer­de kleur­­ge­vin­gen zijn de spreek­woor­de­ lijke uit­zon­de­ring die deze regel beves­ti­gen. Strengpersstenen slui­ten bij­zon­der goed aan bij een moder­ne archi­tec­tuur.

Welke kleur voor uw gevel ? Het kie­zen van een kleur is bij uit­stek sub­jec­ tief. Belangrijk is wel te kie­zen voor een kleur die har­mo­ni­eert met de ande­re ele­men­ten van uw ­woning, zoals het dak, de ramen en de deu­ren. Het a ­ dvies van uw archi­tect zal op dit

4

vlak zeker ver­rij­kend zijn. Misschien hebt u eraan g ­ edacht om in uw gevel ver­schil­len­de kleu­ren te com­bi­ne­ren? Dat is alles­ zins een trend die in de moder­ne archi­tec­tuur o ­ pgang maakt. U bla­dert dan best naar spe­ci­fie­ke ­gamma’s van Terca - o.a. de Agora-hand­vorm­ste­nen en de Kortemark-streng­pers­ste­nen - die u een uit­ge­brei­de kleu­ren­keu­ze bie­den.

Welk for­maat gevel­ste­nen  ? Omdat het for­maat van de steen mee het uit­zicht van uw gevel zal bepa­len, ver­dient deze keuze de nodi­ge aan­dacht. Er zijn ver­schil­len­de for­ma­ten moge­lijk, maar in België is de modu­le 50 - 19 (l) x 9 (b) x 5 (h) cm - het meest gebrui­ke­lijk. Hou er ook reke­ning mee dat hoe klei­ner u de steen kiest, hoe gro­ter het b ­ elang van de voeg voor uw gevel zal zijn. Daarnaast is er ook nog het kost­prijs­e­le­ment. Grotere for­ma­ten zijn meest­ al iets goed­ko­per, zowel in de steen­prijs als in het ver­met­se­len. Neem dus even uw tijd. Bekijk dezelf­de steen in ver­schil­len­de for­ma­ten en ­liefst op pane­len met ­gevoegd met­sel­werk.

En dan... de voeg Wist u dat 10 tot 20 % van uw gevel uit voe­gen ­bestaat ? De ­impact van de voeg is dan ook niet te onder­schat­ten. Zo zal een witte voeg of een voeg met een zeer lich­te tint de kleur van de steen beter tot zijn recht laten komen. Tegenwoordig wordt ook vaak voor toon op toon gekozen: eenzelfde kleur van voeg als voor gevelsteen. Kies daar­om nooit een gevel­steen zon­der dat u hem in g ­ evoegd met­sel­werk heeft g ­ ezien. Vraag uw aan­ ne­mer om alvo­rens te voe­gen, op een klein stuk­je met­sel­werk

te expe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de voeg­kleu­ren. En opge­let  ! Beoordeel het voeg­werk pas nadat het g ­ edroogd is.

Tot slot: er is meer dan het uit­zicht ­alleen Uw gevel moet mooi zijn, zeker. Maar hij moet boven­al een ondoor­dring­baar ­schild vor­men tegen agres­sie­ve ele­men­ ten van bui­ten­af. Doe daar­om geen toe­ge­ving op de fysi­sche eigen­schap­pen van uw gevel­ste­nen en ver­trouw enkel op ste­ nen met het BENOR-merk.


Talrijke hulpmiddelen bij uw keuze

Wij laten u gevels kijken in onze showrooms, op bouwbeurzen, bij uw plaatselijke handelaar in bouwmaterialen, op onze website, … Een adressenlijst met referenties in uw buurt krijgt u er bovenop.

U staat nooit alleen bij uw keuze van gevelstenen. Oriënteer u aan de hand van de talrijke hulpmiddelen die wij u aanbieden. Bezoek onze showrooms in Londerzeel en Kortrijk en de talrijke bouwbeurzen waaraan wij deelnemen. Bezoek onze referenties in uw buurt en informeer u bij uw handelaar in bouwmaterialen over de technische en commerciële voorwaarden van het Terca gamma. Raadpleeg ook steeds uw architect. Hij zal u helpen met waardevol advies. Ook op onze website kunt u tal van informatie vinden die u zal helpen bij uw keuze. Bezoek onze showrooms In onze showrooms kunt u niet alleen kennis maken met ons volledige gamma gevelstenen, maar ook met onze kleidakpannen en kleiklinkers voorgesteld in echte plaatsingssituaties. Laat u adviseren door onze showroomadviseurs. Leg hen uw bouwplan en uw persoonlijke smaak voor. Hun glimlach krijgt u er gratis bij. Bovendien kunt u er gratis uw favoriete stalen meenemen naar huis. Bezoek onze gevels op de bouwbeurzen U vindt ons op de meeste bouwbeurzen en zeker op Batibouw.

Onze medewerkers zullen u graag rondleiden op onze stand waar het overgrote deel van onze Terca gevelstenen te zien zijn. Bezoek onze referentieadressen Met onze zoekmodule voor referentiewoningen op http://referenties.terca.be vindt u in een handomdraai de adressen in uw buurt waar de gevelsteen van uw keuze werd gebruikt. Wellicht hoeft u zelfs niet ver te rijden om huizen te bekijken die bij uw keuze aanleunen. U kunt ook onze Infofoon bellen op het nummer 056 24 96 38 voor een lijst van gerealiseerde projecten. Bezoek uw handelaar in bouwmaterialen Ook daar vindt u het Terca gamma gevelstenen. U krijgt er vrijblijvend alle technische en commerciële informatie. Bezoek de Terca website Surf naar www.terca.be en ontdek ‘online’ alle kijkwoningen. Neem de tijd om op uw eigen tempo het volledige Terca gamma te overlopen. Leer van de vele nuttige tips. Maak zo met een paar muisklikken de juiste keuze in gevelstenen. Volg ons op Facebook of Twitter Wilt u op de hoogte blijven van alle Wienerberger nieuwtjes en acties ? Volg ons dan via de sociale netwerksites : facebook.com/wienerbergerBE twitter.com/wienerbergerBE

5


Groen produceren, bouwen en wonen Groen produceren De Wienerberger oplossing : optimaliseren van de productiekringloop - Door zijn fabrieken dicht bij kleigroeven te bouwen, doet Wienerberger aan duurzame ontginning. - Na exploitatie krijgen de kleigroeven een herbestemming als natuur-, landbouw- en/ of recreatiegebied. - Lokale grondstoffen en lokale afzetmarkten zijn prioritair. Als er toch getransporteerd moet worden, dan doen we dat bij voorkeur over het water. Dat is milieuvriendelijker omwille van de lagere CO2-emissies. - Dankzij rookgasreiniginginstallaties en procesgeïntegreerde maatregelen, zoals het toevoegen van papiervezel als grondstof, worden schadelijke emissies sterk gereduceerd. Ruim beter dan de opgelegde normen.

Groen wonen

- Recyclage van gemalen keramisch bouwpuin volgens het Cradle-to-Cradle

De Wienerberger oplossing :

principe. In 2009 beloonde toenmalig

de massief zero-energiewoning

Vlaams Minister Kathleen Van Brempt

- Of u nu kiest voor een klassieke EPB-woning, een lage-

Wienerberger voor zijn inspanningen op

energiewoning, een passiefhuis of een zero-energiewoning :

het vlak van verwerking van keramisch

voor elk van deze woningen kunt u blijven genieten van

bouwpuin tot nieuwe bouwgrondstof.

comfort en duurzaamheid door ‘massief’ te bouwen.

- Hergebruik van productieafvalwater - Hernieuwbare energie uit windturbines en zonnepanelen

Waarom dan niet meteen kiezen voor het beste, een ‘massief zero-energiewoning’? - De zero-energiewoning : een massief passiefhuis met fotovoltaïsche zonnepanelen - Groen en duurzaam wonen in een massief zeroenergiewoning - Met keramische materialen, volgens de traditionele bouwmethode - Beantwoordt maximaal aan alle duurzaamheidseisen - Zonder in te boeten op wooncomfort - Forse besparing op de energiefactuur - Comfortabele en duurzame woning tegen een betaalbare prijs

6


Groen bouwen De Wienerberger oplossing: producten voor een duurzame toekomst

- De impact van keramische bouwmaterialen op het milieu is minimaal. Dit werd aangetoond in de levenscyclusanalyse van VITO, ASRO en WTCB in opdracht van de Belgische

- Keramische producten scoren zeer goed

Baksteenfederatie.

op het vlak van duurzaamheid.

- Milieuvriendelijke Bio/Eco-wand.

Porotherm binnenmuurstenen, Terca

- Na-isolatie van bestaande constructies met steenstrippen of

en Desimpel gevelstenen, Koramic kleidakpannen en Wienerberger kleiklinkers hebben uitstekende technische

kleidakpannen. - Renovatie van hellende daken met Fleece onderdakfolie en Koramic kleidakpannen.

eigenschappen en leveren sterke prestaties die de milieueffecten laag houden. - Keramische bouwmaterialen gaan minstens 150 jaar mee. Dat bleek uit een studie van het onderzoeksbureau Extra Muros. Deze hoge levensduur zorgt voor een positieve balans op het vlak van

Wienerberger behaalde met zijn keramische binnenmuurstenen als eerste industriële fabrikant in België het ‘natureplus ecolabel’. De internationale erkenning van baksteen als gezond en ecologisch bouwmateriaal. De keramische binnenmuurstenen van Wienerberger kregen tevens het Dubokeur® toegekend. Alleen de producten die

duurzaamheid. Keramische producten zijn

milieutechnisch het best scoren (NIBE milieuklasse 1 of 2)

zo de beste keuze voor wie duurzaam wil

komen in aanmerking voor het Dubokeur®.

bouwen.

In samenwerking met het Cradle tot Cradle Platform behaalde Wienerberger eveneens het Cradle to Cradle (C2C)-certificaat voor haar Porotherm keramische binnenmuurstenen geproduceerd in Beerse

Balans duurzaamheid

+

Levensduur

Steenbakkersdam, Rumst en Zonnebeke

-

Initiële impact

7


De rust van handvormstenen

U houdt van rust en u kiest voor een lan­de­lijke woon­stijl. Of u wenst een rus­tie­ke sfeer juist te com­bi­ne­ren met de archi­tec­tu­ra­le lij­nen van mor­gen. Dan raden we u aan te gras­dui­nen in het Terca gamma hand­vorm­ste­nen. Want deze gevel­ste­nen wor­den nog ­steeds ­gemaakt vol­gens alou­de manu­e­le pro­duc­tieme­tho­den. Daarom is elke hand­vorm­steen zo uniek. Ze heb­ben ner­ven en zijn onge­lijk­ma­tig ­bezand. De zij­den zijn vaak onef­fen en ruw. Door het men­gen van ver­schil­len­de kleis­oor­ten wor­den boven­dien prach­tige kleu­ren­va­ri­a­ties beko­men. Handvormstenen bie­den u een rijk­dom aan mogelijkhe­den. De Terca col­lec­tie ligt voor u open. Heel wat kleu­ren en ontel­ba­re com­bi­na­tie­mo­ge­lijk­he­den maken van ­zomaar een gevel ùw gevel. Een uit­ge­ko­zen men­ge­ling van de fijn­ste kleis­oor­ten wordt voor u ver­werkt tot ste­nen die elk op zich een uniek kunstwerk­je vor­men.

8


Agora

AGORA lichtgrijs Architect R. Hermans, Genk

AGORA WIT IVOOR Architect I. Lenaerts, Diepenbeek

9


AGORA GRAFIETZWART Architect J. Stulens, Zolder

AGORA DONKERGRIJS Architect G. Cools, Westerlo

10


11


AGORA PAARS Architect G. Heremans, Heist-op-den-Berg

AGORA TITAANGRIJS Architecten P. & P. Sileghem, Zwevegem

12


AGORA ALUGRIJS Kleidakpan : Actua 10 LT antraciet mat

13


14


AGORA ZILVERGRIJS Architect F. Geron, Zonhoven

AGORA SUPERWIT Architect I. Gheysens, Menen - Lauwe

15


Vormbak

MAZARUNI ZWART ZAND Hippo Architecten, Genk

BEMMELS BLAUW Kleidakpan : Actua 10LT antraciet mat De Backer Architecten, Geel 16


ELMORE Architect Stego Concept, Kontich

17


ETNA

EDINBURGH

18

ELISE

EDMONTON


KORAALROOD GEREDUCEERD FANTASY

OUD ROSE

PUUR WIT

KORAALROOD

PUUR ZWART

Architect R. Michielssens ism. Ch. Vandendriessche

19


PASSIEBLOEM PED architecten, Mol

HOORNBLOEM

KOGELBLOEM

20

GOUDSBLOEM


SENNA Architect Buro II & Archi +I Roeselare

COSMOS

COSMOS EXCLUSIEF

MALVA

MALVA EXCLUSIEF

LUPO

21


Domus

DOMUS DUIFWIT Kleidakpan : Oude Pottelbergse pan 451 vieilli blauw gesmoord Architect K. Dyselinck - Dedalus bvba - Eeklo 22


DOMUS AMANDEL

DOMUS GRANIETGRIJS

DOMUS KIEZELGRIJS

23


PAARSBLAUW

24


SPAANS ROOD Architect M. Pluymers - Mechelen

25


26


Blauwe Paepesteen Architect X. Vanderheyden, Ottignies

27


BLAUW-ROOD GENUANCEERD Architect BR2, Wevelgem

28


BLUE VELVET Architect B. Van Laethem, Bornem

29


Tenere Architect M. Vandendeurpel, Bierghes

MAASEIKER bont Architect E. Iglesias, Hasselt (ontwerp) - P. Donck, Moorslede (uitvoering)

30


VELDBRAND GESMOORD Architect E. Meertens, Riemst

VELDBRAND EXTERIEUR Architect K. Deleu, Rumbeke

31


PASTORALE

32


PASTORALE GESMOORD Architecten Delobelle bvba, Gent

33


HECTIC Architect L. Jacobs, Gavere

HECTIC gesmoord

34


35


HECTIC GESMOORD SPECIAL Architect G. Nijs, Heers

36


37


Pagus

pagus GRIJS Iluzo PVL Architectenbureau, Oostduinkerke 38

* De volledige Pagus reeks is beschikbaar in het Iluzo formaat.


pagus BRUIN-ZWART Iluzo Geels Architectenbureau, Geel 39


pagus grijs-zwart Iluzo Architect K. Vandenbogaerde, Brugge

40

pagus ROOD

pagus BRUIN

pagus ROOD-BRUIN

pagus BRUIN-GEEL

pagus GRIJS-ZWART

pagus paars


41


Handvormstenen De charme van vroeger in een steen van vandaag

U kijkt met bewon­de­ring naar gebou­wen uit het ver­le­den en u wilt graag die sfeer naar uw eigen w ­ oning over­bren­gen. Toch staat u op kwa­liteit en aar­zelt u om recu­pe­ra­tie­ma­te­ri­aal te gebrui­ken. Het gamma Terca Rustica doet gis­te­ren her­le­ven in wonin­gen van van­daag en mor­gen. Of u nu voor een klas­sie­ke of een avant­gar­de bouw­stijl kiest, voor een fer­met­te-stijl of een ande­re vorm­ge­ving die in ons rijk ver­le­den wor­telt, het ant­woord ligt s­ teeds beslo­ten in de char­me van Terca Rustica. Geen enke­le steen is dezelf­de. De kleur­nu­an­ces zijn rijk en warm: geel-roze, oran­je-rood,... Na een behan­de­ling in een cement­trom­mel maken de witte of gele mor­tel­res­ten de teke­ning rond. En Rustica-ste­nen ogen oud, maar zijn wel gloed­nieuw. Ze wor­den van­daag gebak­ken en beant­woor­den aan de streng­ste kwa­li­teits­nor­men op het vlak van kleur­ vast­heid, breuk­weer­stand en vorst­be­sten­dig­heid. Met Terca Rustica s­ chept u authen­tie­ke gezel­lig­heid, zowel in retro- als in moder­ne archi­tec­tu­ra­le pro­jec­ten. Ze sie­ren net zo goed uw gevel als bin­nen­mu­ren, schou­wen, plan­ten­bak­ken en keu­ken- of bar­to­gen. Zo haalt u met een steen van gis­te­ren de smaak­ma­ker voor mor­gen in huis.

42


Rustica

RUSTICA OUDE VELDSTEEN

43


44


RUSTICA OUD damme

45


RUSTICA OUD VEURNE

46


RUSTICA OUD beauvoorde

47


RUSTICA OUD KEMPISCH Kleidakpan : Oude Pottelbergse pan 451 vieilli blauw gesmoord

48


RUSTICA OUD MALLE Architecten J. Cools en D. Matthyssen, Wuustwezel

49


RUSTICA OUD LAETHEM Henk DB-architects, Sint-Genesius-Rode

RUSTICA OUD RAVELS Architect P. Van Roy, Meerhout

50


51


Recup

BRABANTSE RECUP Architecten Gallet & Mercier, Wavre

52


RUPELSE rIJNVORM

MAALBERGSE RIJNVORM

ZEVENDONKSE rIJNVORM

53


BOOMSE RECUP

54


TONGERSE rIJNVORM Kleidakpan : Stormpan 44 oud koper Architecten Cottreel & Debrabander, Ieper 55


56


MOLENLANDSE RIJNVORM Kleidakpan : Oude Pottelbergse pan 451 vieilli rood

57


Strengpersstenen Op maat van hun tijd

U hebt geko­zen voor een moder­ne bouw­stijl die eer­der uit­gaat van strak­ke lij­nen en uni­for­me kleu­ren. Dan b ­ egint uw keuze bij het Terca gamma streng­pers­ste­nen. Want in te­gen­­stel­ling tot hand­vorm­ste­nen, zijn ze glad, strak en regel­ma­tig van vorm. Dit is het g ­ evolg van de pro­duc­tie­me­tho­de. De klei wordt eerst tot een lange s­ treng ­geperst en daar­na onmid­del­lijk in bak­ steen­for­maat gesne­den. Hier­door is het ook moge­lijk om gro­te­re for­ma­ten te fabri­ce­ren. De bezan­ding is door­gaans fij­ner en gelijk­ma­ti­ger dan bij de hand­vorm­ste­nen. Strengpersstenen ont­le­nen hun kleur aan de klei­s­oor­ ten waar­uit ze wor­den ver­vaar­digd en de tem­pe­ra­tuur waar­op ze wor­den gebak­ken. Ze b ­ estaan in heel wat, meest­al uni­for­me, kleu­ren. De genu­an­ceer­de kleur­ge­vin­gen zijn de spreek­woor­ delijke uit­zon­de­ring die deze regel beves­ti­gen. In de col­lec­tie vindt u een zeer brede waai­er kleu­ren en for­ma­ten. Laat u inspi­re­ren door de tal­lo­ze moge­lijk­he­den die we u voor­stel­len.

58


Greyline

GREYLINE IRON Architect Buro II & Archi+I, Roeselare

59


Rocher

ROCHER ROOD Architect In-Plano sprl, Boussu

60


Wanlin

WANLIN ROOD Salens Architecten, Brugge

WANLIN ROEST

WANLIN LEDER Architect W. Wuyts, ‘s Gravenwezel

61


Linnaeus

LINNAEUS GESMOORD

62


LINNAEUS TILIA Paternotte Architecten bvba, Sint-Truiden

63


LINNAEUS ROBINIA Architect Buro II & Archi+I, Roeselare

64


LINNAEUS SALIX

LINNAEUS BETULA

LINNAEUS FAGUS

LINNAEUS QUERCUS

65


Marono

MARONO ROOD + MARONO BRUIN EXTRA Architect Kennes - Elegeert Architectuur & Design bvba, Mechelen

66


MARONO ROOD Architectenatelier Vincent Deprez, Zwevegem

MARONO BRUIN

67


MARONO extra F1 Geels Architectenbureau, Geel

68


MARONO BRUIN EXTRA

MARONO grijs-bruin extra genuanceerd

MARONO ROOD EXTRA

MARONO GESMOORD EXTRA

MARONO GESMOORD

Architect Jan Favril, Loppem

69


Rockface

ROCKFACE MASTIC Architect J. Remy, Waterloo

70


ROCKFACE WIT

ROCKFACE ROOD

ROCKFACE ORANJE

ROCKFACE ZWART

ROCKFACE GRIJS

Architect D. Moerman, Izegem

71


Eco-brick®

De steen met de groene kant. Zo wordt de Eco-brick ook wel genoemd. Hoewel hij lichter en smaller is dan de traditionele baksteen, biedt hij meer comfort en mogelijkheden op het gebied van energieprestaties. Zo neemt Eco-brick bijvoorbeeld in UWF-formaat (200 x 65 x 50 mm) 30 % minder ruimte in dan andere bakstenen. Hierdoor kunt u de isolatiedikte verhogen zonder aan woonruimte in te boeten of zonder de wanddikte uit te breiden. Kortom : u bespaart meer plaats en verwarmingskosten. Eco-brick is dan ook dé geveloplossing voor energiezuinige woningen.

Wilt u meer info over onze Eco-brick® vraag dan de gratis folder.

72


ECO-BRICK ATLAS Cipolat Architecture, Bruxelles

73


ECO-BRICK ANTRATON

ECO-BRICK BELCANTO

ECO-BRICK DIONE

ECO-BRICK NORTON

ECO-BRICK VIOLENTE SPECIAAL

ECO-BRICK PRESTON

ECO-BRICK WIJNROOD

ECO-BRICK ROOD

ECO-BRICK RUSTON

Ontdek nog meer kleuren in ons Eco-brickgamma op onze website of in onze toonzaal

74


ECO-BRICK TRITON Boeckx architecture & engineering, Oostende

ECO-BRICK RENO Boeckx architecture & engineering, Oostende

75


Verlijmen, dunmetselen ‌ of Iluzo In de woningbouw zijn het lijmen en het dunmetselen van gevelstenen ontegensprekelijk een trend. Deze metselmethodes hebben dan ook talrijke voordelen. Hierbij wordt de voegdikte tussen de lagen stenen gereduceerd van ongeveer 12 mm tot 4 mm. De voeg wordt niet verder opgevoegd. Hierdoor vertonen de gevelstenen een zeer nauw aansluitend effect, wat het massieve en homogene karakter van de gevel sterker benadrukt. Traditioneel metselen en toch de look van verlijmen of dunmetselen krijgen ? Het kan met de Iluzo gevelsteen die een speciale uitholling in het legvlak heeft. De volledige Pagus reeks is verkrijgbaar in het Iluzo formaat (zie blz. 38).

Blauwe Paepesteen Architect X. van der Heyden, Ottignies

Gevelsteen Iluzo

76

WANLIN ROOD


Gesmoorde stenen Het gamma grijs gesmoorde gevelstenen van Wienerberger biedt heel wat mogelijkheden voor een creatieve en eigenzinnige architectuur. Het smoren gebeurt in een zuurstofarme atmosfeer. Welke nuance van grijs wordt verkregen, hangt af van meerdere factoren : de basiskleur van de steen, de manier van stapelen, de toevoeging van bepaalde stoffen (bv. kolen) tijdens het smoorproces. Een greep uit het gesmoorde aanbod :

HECTIC

Agora Alugrijs, Agora Zilvergrijs, Blauwe Paepesteen, Hectic Gesmoord, Linnaeus Gesmoord, Marono Gesmoord, Pastorale Gesmoord, Veldbrand Gesmoord.

HECTIC GESMOORD

77


Steenstrippen Hoe kunnen steenstrippen u helpen ? Met onze steenstrippen gaat er een wereld van nieuwe mogelijkheden voor u open. Zij bieden immers extra opties op het gebied van isolatiedikte en het aspect en de kleur van uw gevel. Alle gevelstenen uit ons uitgebreid aanbod zijn dan ook verkrijgbaar als steenstrip. Daardoor bezitten ze alle kwaliteiten en eigenschappen van hun “grote broers”. Ze zijn ca. 22 mm dik en dus ideaal voor plaatsen waar u niet over de normale minimumbreedte van een gevelsteen van 9 cm beschikt. Een keer ze zijn bevestigd, kunt u de steenstrippen - die ook als hoekstrippen verkrijgbaar zijn - niet meer onderscheiden van een gevel in volledig keramische steen. Op die manier zijn ze niet alleen praktisch en energiebesparend, maar ook estethisch heel mooi.

Renovatie voor

Renovatie na Architect A. Vanbiervliet bvba, Desselgem

78


Keramische binnenmuurstenen Het Porotherm aanbod aan keramische binnenmuurstenen is bijzonder uitgebreid. U vindt er alle courante formaten in terug, maar ook stenen met heel specifieke eigenschappen en bijzondere prestaties op het vlak van akoestische en thermische isolatie, of stenen met verhoogde draagkracht. Zo biedt Porotherm voor elke toepassing de meest geschikte en tegelijk duurzame oplossing. De ecolabels natureplus, DUBOkeur en C2C bevestigen dat bouwen met Porotherm een heel goede keuze is voor het milieu. Onze keramische binnenmuurstenen zijn internationaal erkend als een gezond en ecologisch bouwmateriaal. U denkt aan bouwen of verbouwen ? Denk toekomstgericht, denk rood, denk Porotherm!

79


Tips voor een duurzame thuis Hoe ver­vui­ling van de voor­ge­vel ver­mij­den? De poro­siteit van de gevel­steen is een belang­rij­ke fac­tor als het om de ver­ vui­ling van g ­ evels gaat. Op plaat­sen waar met­sel­werk recht­streeks aan grote hoe­veel­he­den regen­wa­ter wordt bloot­ ge­steld of waar bui­ten­mu­ren ­schuin ­oplopen, kiest u best voor een steen die niet al te veel vocht o ­ pneemt. Zo ver­mijdt u mos­groei. Als u langs een druk­be­re­den weg bouwt - veel CO2uit­stoot - en uw keuze op een lich­te gevel­steen valt, is het ook aan te raden om een gevel­steen met een lage poro­ siteit te nemen. De Agora-reeks uit de hand­vorm­col­lec­tie bie­dt hier ­voor goede oplos­sin­gen. Op termijn zullen bleke gevelstenen, met lage of hoge porositeit, een zekere patine gaan vertonen. Periodiek onderhoud of een preventieve bescherming bezorgt u over lange tijd een frisse gevel. Opgelet! De poro­siteit is afhan­ke­lijk van de gebruik­te kleis­ oort en het klei­meng­sel, van de m ­ anier van vor­men - hand­vorm is door­gaans poreu­zer dan streng­pers - en van de bak­tem­pe­ra­tuur. Wat te doen tegen uit­bloei­in­gen ? Uitbloeiingen wor­den ver­oor­zaakt door de aan­we­zig­heid van oplosbare zou­ten in de mortel en in mindere mate in de stenen. Deze zou­ten los­sen op in het vocht dat in elk nieuw met­sel­werk voor­

80

komt. Bij het uit­dro­gen trekt het water naar de opper­vlak­te van het metselwerk waar het ver­dampt en opge­los­te zou­ten afzet. Overdaad aan water moet worden vermeden. Daardoor is het belangrijk om het metselwerk af te dekken om geconcentreerde waterstromen te vermijden. Veel uit­bloei­in­gen zijn vrij onschul­dig en kun­nen met een wei­nig water wor­den weg­ge­spoeld. Zelfs één regen­bui kan hier­voor vol­doen­ de zijn. Voor hard­nek­ki­ge vlek­ken kan het g ­ ebruik van een lich­te zure oplos­sing hel­pen. Ga hier­bij ech­ter zeer voor­zich­tig ­tewerk. Hoe te han­de­len bij uit­lo­ging  ? Bij het ver­met­se­len van de bak­ste­nen kan c­ ement door een regen­bui uit de voe­gen wor­den g ­ espoeld en over de bak­ste­nen afdrui­pen. Een moei­lijk te ver­wij­de­ren cement­slui­er ­blijft ach­ter. Probeer deze slui­er zo snel moge­lijk af te spoe­len. Lukt dit niet meer, dan kan een licht zure oplos­sing mis­schien nog hel­pen. Ga hier­bij wel zeer voor­zich­tig ­tewerk en ver­mijd z­ oveel moge­lijk con­tact met de mor­tel­voe­gen. Het beste is ech­ter zulke uit­lo­ging te voor­ko­men. Daarom is met­sen bij regen­weer af te raden en moet vers met­sel­werk alles­zins goed wor­den afge­dekt. Geverfde gevel? Als u kiest voor een geverf­de gevel moet u daar dus al van bij uw ont­ werp reke­ning mee hou­den. Ingewikkelde con­struc­ties met een gecon­ cen­treer­de afwa­te­ring langs wel­be­paal­de kana­len zijn niet zo ­geschikt om te ver­ven. Op zeer korte tijd zou­den deze plaat­sen ­immers wor­den ont­sierd door een vuile slui­er. Een alter­na­tief voor gevel­ver­ven vindt u in de zeer brede kleu­ren­waai­er van de Terca gevel­ste­nen. Hoe een opti­ma­le kleu­ren­scha­ke­ring beko­men  ? U hebt geko­zen voor een steen met kleu­ren­va­ri­a­ties in de steen zelf en met ver­schil­len onder­ling tus­sen de ste­nen. Uiteraard ver­langt u dat uw gevel beant­woordt aan het gevel­pa­let waar­op u uw keuze hebt ­gemaakt. Vraag daar­om aan uw met­sers om uit minstens 4 à 5 pakken gelijktijdig diagonaal stenen af te nemen en deze te verwerken. Zo ­bekomt u een opti­ma­le kleu­ren­scha­ke­ring.

Om de vele producten op de Europese markt te kunnen vergelijken is een uniforme weergave van de producteigenschappen nodig. De CE-normering regelt dit op een uniforme wijze. Wienerberger garandeert als internationale groep dat zowel geïmporteerde als geëxporteerde producten steeds conform de vereisten van de lokale markten worden aangeboden. Concreet betekent dit dat op de in België ingevoerde producten van de Wienerberger groep steeds de landeigen karakteristieken zoals Lambda waarde, druksterkte en initiële wateropname worden vermeld.


Neem enkel genoegen met stenen die het Benor-merk dragen

De formaten

Hoe kan u zeker zijn van de kwa­liteit van uw gevel­ste­ nen? Eenvoudig. Neem enkel genoe­gen met ste­nen die het BENOR-merk dra­gen. Dit merk garan­deert u dat ze beant­woor­den aan de PTV 23-002 voor gevelbaksteen. Dit technisch voorschrift ­ bepaalt pre­ cies aan welke ken­mer­ken en eisen goede gevel­bak­ste­nen moe­ten beant­ woor­ den. Sedert 1993 werd BCCA ( Belgian Construction Certification Association vzw) door het B.I.N. (Belgisch Instituut voor Normalisatie) aan­ge­steld om het BENOR-merk voor de kera­mi­sche sec­tor toe te ken­nen.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende formaten. Ook het aantal stuks per vierkante meter gevelmetselwerk is telkens weergegeven.

Module 50

M50

± 188-88-48

± 83

± 98

Terca is fier te vol­doen aan alle pro­ce­du­res en eisen die ­gesteld wor­den bij de toe­ken­ning en het behou­den van het BENOR-merk. Dat is voor­al voor u een goede zaak, want u ­krijgt zo vol­gen­de spij­ker­har­de garan­ties:

Module 57

M57

± 188-88-55

± 75

± 86

Module 65

M65

± 188-88-63

± 67

± 76

Module 90

M90

± 188-88-88

± 50

± 56

1. ‘Kwalificatie van de Producent’

Waalformaat

WF

± 210-100-50

± 73

± 85

BCCA heeft vast­ge­steld dat de Terca bedrij­ven zowel over een uit­ste­ken­de indus­tri­ë­le uit­rus­ting als over gekwa­li­fi­ceerd per­so­neel beschik­ken om kwa­li­teits­ pro­duc­ten te ver­vaar­di­gen die over­een­stem­men met de eisen van de geldende voorschriften. Het uit­ voe­ ren van een con­ti­nue ‘Industriële z­ elfcontrole’ (Factory Production Control) onder ­ streng toe­ zicht van BCCA vormt de hoek­steen van het Terca kwa­li­teits­sys­teem.

Universeel Waalformaat UWF

± 200-65-48

± 79

± 92

Eco-brick ®

WF

± 215-65-50

± 71

± 83

Eco-brick ®

WFD

± 215-65-65

± 57

± 65

Waaldikformaat

WFD

± 210-100-65

± 59

± 67

Engels Formaat

EF

± 215-102-65

± 57

± 65

2. Periodieke con­tro­les

Iluzo - Moefen

-

± 238-88-48

-

± 80

Op regel­ma­ti­ge tijds­tip­pen wor­den onder toe­zicht van BCCA-afge­vaar­dig­den Terca pro­duc­ten paral­lel onder­ zocht in het inter­ne Terca labo­ra­to­ri­um en in het exter­ne con­tro­le­la­bo­ra­to­ri­um. De resul­ta­ten wor­den vast­ge­legd in ‘Processen-Verbaal der Proeven’. Bij afwij­kin­gen wordt het BENOR-merk voor bepaal­de pro­duc­tie­par­tij­en niet toe­ge­kend en bij her­ha­ling komt de toe­ken­ning ervan aan de fabri­kant in het g ­ edrang.

Rijnvorm

-

± 178-83-48

± 88

± 103

Normaalformaat

NF

± 238-113-68

± 50

± 56

Vechtformaat

VF

± 208-98-39

± 89

± 107

Juffer

-

± 178-85-38

± 105

± 127

Klampformaat

-

± 178-85-45

± 92

± 109

Hilversumsformaat

HF

± 228-108-38

± 83

± 100

-

-

± 288-88-38

± 67

± 80

-

-

± 288-88-48

± 56

± 65

-

-

± 288-88-63

± 45

± 50

-

-

± 288-88-88

± 33

± 37

-

-

± 288-88-138

± 22

± 24

-

-

± 288-138-88

± 33

± 37

-

-

± 288-188-88

± 33

± 37

-

-

± 288-138-138 ± 22

± 24

Wasserstrich

-

± 495-100-38

± 39

± 47

Wasserstrich

-

± 510-100-40

± 37

± 44

Kwaliteit kopen bete­ kent dus BENOR-kopen. U hebt zo s­teeds de zeker­ heid dat de pro­ du­ cent min­ stens vol­ doet aan de gel­ den­ de voorschriften. Bij Terca zit u zeker goed. Sedert 1987 zijn de Terca gevel­ste­nen al BENOR-gecer­ti­fi­eerd en voert de firma een s­treng kwa­li­teits­be­leid tot alge­me­ne vol­doe­ning van alle klan­ ten en gebrui­kers. Daarom is Terca in de w ­ ereld van de gevel­ste­nen syno­niem gewor­den voor dege­lijk­heid en betrouw­baar­heid.

Benaming

L x B x H

stuks/m2

stuks/m2

12 mm voeg 5 mm voeg

* per fabriek zijn lichte formaatafwijkingen mogelijk waardoor het aantal stuks per m2 kan wijzigen.

81


Het stijlvolle interieur voor buiten Wie de stijl en klasse van zijn woning wil vertalen naar de buitenomgeving, vindt in de kleiklinkers van Wienerberger een ideale partner. Ze zijn verrassend mooi en duurzaam en lenen zich perfect voor de aanleg van opritten, terrassen, tuinpaden ...

Wilt u meer info over onze kleiklinkers, vraag dan de gratis kleiklinkergids. 82


Uw droom wordt werkelijkheid in onze showroom

Wie is Wienerberger ?

Wij beschikken over showrooms te Londerzeel en Kortrijk. U vindt er een volledig overzicht van al onze producten : gevel- en binnenmuurstenen en kleiklinkers van Terca, Desimpel en Porotherm.

Wienerberger België maakt deel uit van de internationale Wienerberger groep. Het bedrijf werd opgericht in Wenen in het jaar 1819. Intussen is de groep uitgegroeid tot één van de grootste baksteenproducenten ter wereld met ook een sterke positie in de productie van kleidakpannen. De Wienerberger groep is actief in 27 landen en stelt in 245 fabrieken ruim 11.000 werknemers te werk. Wienerberger streeft voortdurend naar vernieuwing met intelligente bouwconcepten en totaaloplossingen. Enkele bekende merknamen van de groep : Terca, Koramic, Porotherm en Desimpel.

Ook ons volledig assortiment Koramic kleidakpannen en ons gamma keramische en niet-keramische hulpstukken. De overzichtelijke stenotheek en panotheek laten u toe alle modellen en kleuren onderling te vergelijken. Onze showroom adviseurs helpen u graag bij het zoeken naar de ideale combinatie.

Zowel door interne groei als door acquisities heeft Wienerberger op de Belgische markt van gevelstenen, binnenmuurstenen, kleidakpannen en –klinkers een sterke plaats ingenomen. Wienerberger beschikt over 13 vestigingen in ons land, met een totale personeelsbezetting van ca 1.250 werknemers. De 18 kleigroeves liggen meestal in de nabije omgeving van de fabrieken. De hoofdzetel bevindt zich in Kortrijk.

Terca Wil je je goed voelen in je gevel, dan kies je voor de gevelsteen die best bij je persoonlijkheid past. En die vind je steevast bij het Terca gevelstenengamma van Wienerberger. Van traditioneel tot trendy, in alle denkbare tinten en formaten én met de hoogste kwaliteitsgaranties. En ook als je op zoek bent naar topkwaliteit tuinklinkers ben je hier aan het goede adres. Alle Terca producten worden niet alleen getest door het eigen Quality Control Labo, maar dragen ook het felbegeerde BENOR kwaliteitslabel. Al onze producten hebben ondertussen ook het Europese en internationaal erkende CE-label.

Inhoud

Kortrijk

Londerzeel

Handvormstenen 8

Kapel ter Bede 88 8500 Kortrijk T + 32 56 24 95 88 F + 32 56 21 67 33

A12 - Koning Leopoldlaan 1 2870 Breendonk T + 32 52 31 10 10 F + 32 52 31 10 20

StrengperssteNen 58 Nuttige informatie Verlijmen 76 Steenstrippen 78 Binnenmuurstenen 79 Tips en formaten

80

Kleiklinkers 82 Showrooms 83

De foto’s zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. De foto’s in dit boek zijn voorbeelden van inspirerende projecten met baksteen. Waar mogelijk hebben wij de naam vermeld van de architect die verantwoordelijk is voor het ontwerp. In sommige gevallen werd die naam ons niet meegedeeld. indien u zou vaststellen dat één van uw ontwerpen zonder naamvermelding is opgenomen in deze gids, dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@terca.be.

02/2014 - Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging. 2


Kijkboek

Wienerberger nv Kapel ter Bede 121 B-8500 Kortrijk T + 32 56 24 96 16 F + 32 56 22 87 11 info@terca.be www.terca.be


Terca Kijkboek