Page 1

Raport 7 Kompendium instytucji i organizacji zajmujących się prawami podstawowymi oraz wybranych materiałów dydaktycznych

Centrum Edukacji Obywatelskiej


Streszczenie

Raport stanowi przede wszystkim źródło informacji dla uczestników projektu „Wieczór z Rzecznikiem” oraz wszystkich zainteresowanych tematyką praw podstawowych. Zestawia polskie instytucje i organizacje aktywne w obszarze praw człowieka; prezentuje też listę wybranych materiałów dydaktycznych związanych z tą tematyką, przydatnych zwłaszcza w edukacji dorosłych. Obejmuje także źródła europejskie, w tym strony internetowe europejskich instytucji oraz opracowywane przez nie materiały publikowane online.

Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe zajmujące się promocją i ochroną praw podstawowych Polskie instytucje publiczne • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/ Rzecznik Praw Obywatelskich to konstytucyjny organ ochrony prawa w Polsce, ustanowiony w 1987 roku Ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na okres pięciu lat. Jest on niezależny od innych organów państwowych, stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach prawnych. • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl/ Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) to organ do spraw ochrony danych osobowych. Jego zadania i kompetencje wyznaczają przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. GIODO jest uprawniony do kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawania decyzji administracyjnych czy rozpatrywania skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych. • Rzecznik Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/ Rzecznik Praw Dziecka (RPD) jest konstytucyjnym organem władzy państwowej. Podejmuje działania na rzecz ochrony prawa do życia i ochrony zdrowia dzieci, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych oraz prawa do nauki. Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne, upowszechnia prawa dziecka oraz metody ich ochrony. Rzecznik ma obecnie prawo m. in. do udziału w postępowaniach w sprawach skargi konstytucyjnej dotyczących praw dziecka przed Trybunałem Konstytucyjnym, wniesienia kasacji od prawomocnego orzeczenia sądu, czy wzięcia udziału w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich. • Rzecznik Praw Pacjenta http://www.bpp.gov.pl/ Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Każdy obywatel ma prawo bez opłat wystąpić do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o pomoc w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik może również wszcząć postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę informacje co najmniej uprawdopodabniające naruszenie praw pacjenta. W strukturze organizacyjnej Biura Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonują Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, których zadaniem jest ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny w trakcie hospitalizacji. • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://uokik.gov.pl/ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to centralny organ administracji rządowej. Głównym zadaniem Urzędu jest przeciwdziałanie zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień i nadużywaniu pozycji dominującej na rynku oraz kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Jego kompetencje były wielokrotnie zwiększane m.in. o ochronę interesów konsumentów. Prezesowi Urzędu podporządkowano Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej. Od 2000

1


roku Urząd podejmuje działania monitorowania pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom oraz nadzorowania ogólnego bezpieczeństwa produktów. Polskie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną i promocją praw podstawowych • Amnesty International www.amnesty.org.pl Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz praw człowieka. Podejmuje pokojowe akcje obywatelskie m. in. pisanie listów do rządów krajów łamiących prawa człowieka, publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach oraz oferuje realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. • Helsińska Fundacja Praw Człowieka www.hfhr.pl Helsińska Fundacja Praw Człowieka to organizacja, która powstała w 1989 roku z inicjatywy Komitetu Helsińskiego. Fundacja prowadzi program w zakresie praw człowieka oraz monitoruje działalność instytucji publicznych pod kątem ich praworządności. • Human Rights Watch http://www.hrw.org/europecentral-asia/poland Human Rights Watch jest pozarządową organizacją zajmująca się ochroną praw człowieka. Jej głównym zadaniem jest monitorowanie przestrzegania praw człowieka w różnych rejonach świata. Działania, które podejmuje, to obrona wolności słowa i przekonań, zapewnienie oskarżonym prawa do uczciwego procesu i azylu; zapobiega torturom i arbitralnemu pozbawianiu wolności, działa też na rzecz ochrony praw kobiet i praw dziecka. • Centrum Pomocy prawnej im. Haliny Nieć http://www.pomocprawna.org/ Centrum Pomocy prawnej im. Haliny Nieć to pozarządowa organizacja, która powstała w 2002 roku z inicjatywy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizacja działa na rzecz ochrony praw człowieka, udziela bezpłatnej pomocy prawnej, realizuje projekty z zakresu edukacji i demokratyzacji. • Polska Koalicja Social Watch Social Watch to międzynarodowa sieć organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działająca w 60 krajach świata na rzecz rozwoju społecznego oraz równości płci. Polska Koalicja Social Watch została powołana w 2008 roku i jej zadaniem jest monitorowanie wdrażania przez rząd polski międzynarodowych zobowiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz równości płci. • Sieć obywatelska - Watchdog Polska http://sllgo.pl/ Sieć obywatelska - Watchdog Polska podejmuje działania związane z zapewnieniem każdej osobie równego i pełnego dostępu do informacji publicznej i ze wzmacnianiem mieszkańców lokalnych społeczności w sprawowaniu nadzoru nad działaniami ich władz. • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej http://interwencjaprawna.pl/ Celem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej są działania na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją, m. in. udziela pomocy prawnej i społecznej. • Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej www.psep.pl/ Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej PSEP działa na rzecz poszerzania wiedzy prawnej wśród obywateli. Członkami PSEP są m.in. prawnicy, filozofowie, dziennikarze, nauczyciele akademiccy i szkolni. realizuje swoje działania poprzez realizacje działań typu Street Law, „Prawo na co dzień”; publikuje materiały edukacyjne czy prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla różnorodnych grup zawodowych. • Fundacja Academia Iuris https://sites.google.com/a/academiaiuris.pl/www/o-fundacji Fundacja Academia Iuris jest pozarządową organizacją, która powstała w 2002 roku. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona praw i wolności obywatelskich, umacnianie zaufania do państwa i prawa, a także upowszechnianie osobistego zaangażowania prawników w niesienie pomocy osobom potrzebującym. • Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ Federacja Konsumentów jest organizacja pozarządową, której głównym celem jest ochrona konsumentów w Polsce. Działania, które podejmuje to m. in.: opiniowanie w sprawie przepisów prawnych, które powinny regulować wszelkie działania w obszarze konsumenckim, współpraca z administracją rządową i instytucjami publicznymi.

2


• Caritas Polska http://caritas.pl/o-nas/caritas-polska Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Podejmuje określone działania prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce; inicjuje ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy oraz udziela pomocy materialnej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. • Centrum Praw Kobiet http://www.cpk.org.pl/ Centrum Praw Kobiet to organizacja, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Podejmuje działania związane z udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej, upowszechnianiem publikacji Centrum Praw Kobiet, w tym poradników prawnych z serii „Poznaj Swoje Prawa” oraz organizowaniem spotkań na temat praw kobiet. • Instytut na rzecz Państwa Prawa http://panstwoprawa.org/pl/o-nas/o-fundacji/0,-e,1,13 Instytut na Rzecz Państwa Prawa jest organizacją pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Celem instytutu jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych prawników, promowanie prawa europejskiego i idei integracji europejskiej oraz działania na rzecz ochrony praw człowieka i reformy systemu edukacji prawniczej. • Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” http://strada.org.pl/index.php/pl/o-nas Celem Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu jest przeciwdziałanie zjawiskom handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji. Fundacja zajmuje się prowadzeniem akcji prewencyjnych związanych z handlem ludźmi, publikowaniem materiałów, wspieraniem ofiar handlu ludźmi czy prowadzeniem telefonu zaufania. • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” http://www.otwarta.org/ index.php/kim-jestesmy/o-stowarzyszeniu/ Stowarzyszenie powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom w życiu publicznym. Podstawowe cele stowarzyszenia to: krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. • Fundacja MaMa http://fundacjamama.pl/index.php?mnu=6 Fundacja MaMa została założona w 2006 w Warszawie przez Sylwię Chutnik, Julię Kubisę i Annę Pietruszkę-Dróżdż. Organizacja walczy przeciwko dyskryminacji matek w życiu publicznym, na rynku pracy, w społeczeństwie i w kulturze. Fundacja organizuje kampanie społeczne, akcje na rzecz praw pracowniczych, warsztaty i szkolenia, porady prawne, psychologiczne i obywatelskie czy projekty artystyczno-edukacyjne dla rodziców i dzieci. • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zostało założone w 2009 roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Podstawowym celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, ze względu na: pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną czy wyznanie, podniesienie poziomu wiedzy na temat edukacji antydyskryminacyjnej na rzecz równości i różnorodności oraz integracją osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. • Fundacja Autonomia http://www.autonomia.org.pl/ Fundacja Autonomia to organizacja pozarządowa zajmującą się przede wszystkim edukacją i działalnością społeczną. Celem Fundacji jest powstrzymanie nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe oraz wiek, wzmocnienie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy czy upowszechnienie idei feminizmu, praw człowieka i równości płci. • Centrum Inicjatyw UNESCO http://www.unescocentre.pl/ Centrum Inicjatyw UNESCO to stowarzyszenie, które wspiera dialog międzykulturowy oraz promuje aktywną partycypację młodzieży. Centrum organizuje inicjatywy edukacyjne, szkolenia, wymiany młodzieżowe, warsztaty, konferencje zajmuje się również szkoleniem nauczycieli, uczniów i studentów.

3


• Stowarzyszenie Homo Faber http://www.hf.org.pl/ao/index.php Stowarzyszenie Homo Faber jest lubelską organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji grup mniejszościowych. Celem organizacji jest merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań oraz czy przestrzega praw i wolności człowieka. • Kampania Przeciw Homofobii http://www.kph.org.pl/ Celem Kampanii Przeciwko Homofobii jest przeciwdziałanie dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transseksualnych (LGBT). Organizacja zajmuje się tworzeniem dużych akcji edukacyjnych i społecznych, prezentujących osoby homoseksualne w pozytywnym świetle (m.in. kampania społeczna „Niech Nas Zobaczą”, współorganizuje coroczny Festiwal „Kultura dla Tolerancji” w Krakowie oraz akcje skierowane do studentów, nauczycieli i rodziców). • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego http://www.ptpa.org.pl/ Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego powstało w 2006 roku. Członkami stowarzyszenia są prawnicy, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych, których zadania skupiają się wokół zagadnień ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną oraz religię, przekonania i niepełnosprawność. Instytucje europejskie zajmujące się ochroną praw człowieka: Europejski Trybunał Praw Człowieka http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.ombudsman.europa.eu/pl/atyourservice/ Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (ang) http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx Instytucja zajmująca się prawami człowieka głównie w zakresie praw pracowniczych, w tym kobiet i dzieci (ang) http://www.globallabourrights.org/about Agencja doradcza UE w sprawach praw podstawowych (ang) http://fra.europa.eu/en/about-fra http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-factsheet_access_to_justice_pl.pdf Duński Instytut Praw Człowieka (ang) http://www.humanrights.dk/ Polecane publikacje nt. praw człowieka i praw podstawowych Podstawowe informacje o prawach człowieka Czym są prawa człowieka? http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx Zagadnienie praw człowieka http://www.unilorin.edu.ng/publications/comrade/ISSUES.pdf Prawa dziecka wyjaśnione dla rodziców http://www.parenthelp-ny.org/billofrights.htm Historia rozwoju praw człowieka w Polsce http://www.poland.gov.pl/Ochrona,praw,czlowieka,w,Polsce,124.html Zakres działania Zespołu do Spraw Ochrony Praw Człowieka http://www.msw.gov.pl/portal/pl/99/204/Dzialalnosc. html Prawa pacjenta z przystępnym wyjaśnieniem poszczególnych zapisów (ang) http://europatientrights.eu/biomedicine_convention/biomedicine_convention_patient_rights.html Prawa człowieka osób z niepełnosprawnościami i problemami intelektualnymi http://fra.europa.eu/sites/default/ files/frida_ppt_easy_to_read.pdf Prawa człowieka osób z niepełnosprawnościami http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=13&pid=150 Artykuły, wywiady Wiktor Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Znak, Kraków 2011 Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Rzeźbienie państwa prawa 20 lat później, Warszawa 2012 Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007: 303:0017:0035:PL:PDF Artykuł na temat zasadności Karty Praw Podstawowych http://kslr.org.uk/blogs/europeanlaw/2012/11/30/the-charter-of-fundamental-rights-the-bible-of-eu-citizens-rights-or-a-voice-crying-in-the-wilderness/ ACTA kontra podstawowe prawa człowieka http://rfc.act-on-acta.eu/fundamental-rights Artykuł na temat ewolucji praw człowieka w UE: http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z11/2_Izabela_Oleksiewicz_Ewolucja. pdf

4


Raporty i analizy Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20Rzecznika%20 Praw%20Obywatelskich%202012%2C%20Nr%2011.pdf Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/13499530090.pdf Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/13499526340.pdf Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością. Analiza i zalecenia http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn_Rzecznika_Praw_Obywatelskich_2012_ nr_4_0.pdf Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce krajowego mechanizmu prewencji http://www.brpo. gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20RPO%202012%2C%20nr%205.%20%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a.pdf Badanie na temat dyskryminacji grup mniejszościowych w krajach członkowskich UE (ang.) http://fra.europa.eu/ sites/default/files/eu-midis_technical_report.pdf Raport na temat dyskryminacji i nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej (ang.) http://fra.europa.eu/sites/default/files/inequalities-discrimination-healthcare_en.pdf wersja przystępna dla czytelnika http://fra.europa.eu/en/publication/2013/how-people-are-treated-differentlyhealthcare Badania o tym, jak w rzeczywistości przestrzega się praw człowieka w różnych krajach Europy (ang.): http://www. humanrightsgeneration.eu/about.php Raport o ochronie i promocji praw dziecka (ang) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf Antysemityzm, podsumowanie lat 2001 - 2011 (ang.) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2215-FRA2012-Antisemitism-update-2011_EN.pdf Raport z osiągnięć i wyzwań w sferze praw podstawowych w 2011 (ang.) http://fra.europa.eu/sites/default/files/ fra_uploads/2211-FRA-2012_Annual-Report-2011_EN.pdf Jak UE wprowadza w życie politykę wobec praw człowieka http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.1.2.pdf Raport sporządzony na potrzeby posiedzenia w sprawie ochrony praw człowieka w internecie http://www.ohchr. org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-17_en.pdf Pełny raport http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1292-Factsheet-disability-nov2010.pdf Rola NGO w promowaniu podstawowych praw UE, 2011 (ang.) http://www.wiscnetwork.org/porto2011/papers/ WISC_2011-698.pdf Poradniki, podręczniki, publikacje edukacyjne Przewodnik po instytucjach zajmujących się prawami człowieka http://europa.eu/pol/rights/index_pl.htm Podręcznik o europejskich prawach niedyskryminacyjnych http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf Prawa i wolności w praktyce, Rada Europy, 2012 http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/fiches_ dh_en.pdf KOMPAS. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, CODN, Warszawa 2005 http://eycb.coe.int/compass/ Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela, red. Katarzyna Koszewska Wydawnictwa CODN, Warszawa 2002 Mamy prawo. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, Jarosław Kuisz, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012 www.ceo.org.pl/mamyprawo Ulotka Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Ulotka_RPO_jako_niezalezny_organ_rownego_traktowania_jezyk_polski.pdf Poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RPO_Materialy_ nr_78.pdf Praca - poradnik dla osób starszych http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RPO_Materialy_nr_74.pdf. pdf Prawa człowieka - poradnik dla osób starszych http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RPO_Materialy_nr_72_Prawa_czlowieka_poradnik_dla_osob_starszych.pdf Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji (dostępny w wielu językach) http://fra.europa.eu/en/publication/2012/handbook-european-non-discrimination-law

5


Strony WWW Wyszukiwarka dokumentów odnoszących się do praw człowieka http://ap.ohchr.org/documents/mainec.aspx Portal, w którym gromadzone są publikacje, filmy, dobre praktyki i regulacje prawne dotyczące działań antydyskrymiancyjnych oraz szeroko rozumianej tematyki równościowej http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary, http:// respectmyrights.org/ Strona poświęcona prawom człowieka (głównie ich łamaniu): http://www.lodzprawczlowieka.pl/ Strona belgijskiego Centre for Biomedical Ethics and Law poświęcona prawom pacjenta w państwach członkowskich UE (ang) http://europatientrights.eu/about_us.html Strona mająca na celu zapewniać źródła dotyczące głównych obszarów zainteresowania Narodów Zjednoczonych, w tym wypadku praw człowieka (ang.) http://www.un.org/rights/HRToday/ Prawa dziecka dla dzieci: http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_pl.jsp?main=true&initLang=PL Działania UE zwalczające dyskryminację (ang.) http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/ combating_discrimination/ Najnowsze wieści w sprawach praw dziecka (ang.) http://eeas.europa.eu/human_rights/child/index_en.htm Portal dla młodych, w którym mogą też poznać swoje prawa (ang.) http://europa.eu/youth/your_rights/index_eu_ en.html Ochrona dzieci w internecie (ang.) http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/index_en.htm Multimedia Filmiki promujące prawa człowieka (ang.): http://www.youthforhumanrights.org/ Filmy nt. praw w UE: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/videos/index_en.htm?video=full-dg_justice_long_enmp4 Blog o łamaniu praw człowieka: http://humanrightsarebroken.blox.pl/html

6


This project is co-funded by the European union

WIECZÓR Z RZECZNIKIEM Upowszechnianie w społecznościach lokalnych wiedzy o podstawowych prawach człowieka

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Wieczór z rzecznikiem raport 7