Page 1

Po co Taras? Kończy się budowa tarasu widokowego w Będzinie. Ten jednak budzi sporo emocji - s. 4 ISSN 2081-7983

PR O G R

AM

- TV

W

śr

odku

-

nr 46 (191) piątek, 15 listopada 2013 r.

Nakład 30 000 egz.

Menadżer centrum

Zbudują stadion?

Porażka Zagłębia

Jeden z pomysłów mieszkańców, którzy zgłaszają je do projektu Obywatele Sosnowiczanie, zainteresował radnych. Czy w Sosnowcu będzie Menadżer Śródmieścia?

Teorii o budowie bądź remoncie Stadionu Ludowego jest kilka. O tym, że w Sosnowcu jest potrzeba modernizacji obiektu, kibiców przekonywać nie trzeba.

Wydawało się, że po meczu z Ostrovią sosnowiczanie dopiszą do swojego dorobku komplet punktów. Niestety, z Wielkopolski wracają na tarczy.

n sosnowiec strona 4

n sosnowiec strona 5

n Sport strona 8

rewitalizacja parku

czeladź

biesiada smaków

„Zapłać za mnie” Niby niczym niezmącone obchody, a jednak jeden baner przypomniał, że w Czeladzi są niezałatwione sprawy. W siedzibie OSP nadal stoi nieo płacony wóz strażacki.

strefa aktywności rodzinnej

tour de pologne

DŁUGI BĘDZINA

67 milionów zadłużenia!

Imprezy i remonty stały się wizytówką Będzina za kadencji prezydenta Łukasza Komoniewskiego. Niestety, inwestycje wpłynęły negatywnie na kondycję finansową miasta. Łukasz Dytko l.dytko@twojezaglebie.pl

Dług za czasów rządów obecnego prezydenta wzrósł o blisko 33 mln zł. Szerzej o zadłużeniu miasta opowiedział radny Marcin Lazar. - Trzy lata temu Będzin miał nadpłynność, tzn. istniały środki na spłatę przyszłych zobowiązań. Oczywiście takie zobowiązania finansowe również istniały za kadencji poprzednich prezydentów, lecz trzej poprzednicy Łukasza Komoniewskiego reklama

brali kredyty i emitowali obligacje, ale zawsze pod konkretne inwestycje - podkreślił radny. Jednak w ostatnich latach mieszkańcy Będzina nie mogli narzekać na brak rozrywki, a tę dostarczano im głównie w parku na Dolnej Syberce. Nie można jednak zapominać o renowacji magistratu, biblioteki czy budowie Stref Aktywności Rodzinnej. - Na początku sprawowania władzy przez prezydenta Komoniewskiego dług miasta wynosił niespełna 34 mln zł, a wskaźnik relacji długu do dochodu wynosił na koniec 2009

roku 21%, przy dopuszczalnej ustawowej relacji 60%. Obecnie to już, jak podała pani skarbnik na jednej z komisji, aż 67 mln zł! - dodał Marcin Lazar. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej doszło do dyskusji na temat zadłużenia Będzina. Wówczas większość radnych opowiedziała się za spieniężeniem obligacji. Miasto wyemituje 27 tys. obligacji, każda o nominalnej wartości 1000 zł, co da Będzinowi zysk 27 mln zł. Obligacje będą wyemitowane w sześciu seriach, a środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczo-

ne m.in. na spłatę długów zaciągniętych przez poprzednika i na dofinansowanie ważnych dziedzin życia naszego miasta w związku z nieotrzymaniem środków m.in. z budżetu państwa - mówił Łukasz Komoniewski. Prezydent zaznaczył, że rząd daje zadania do wykonania, ale nie daje pieniędzy na ich realizację. W tym tkwi duży problem. - Do dziś nie otrzymaliśmy blisko 12 mln zł, więc tyle musimy, jako miasto, dołożyć do budżetu na oświatę i pomoc społeczną. Poza tą kwotą jest równie wielka składka

na transport publiczny – ujawnił Łukasz Komoniewski, który przyznał, że w 2014 roku miasto będzie musiało zapłacić KZK GOP prawie 19 mln zł. - To pokłosie polityki poprzednika i przegłosowania przez poprzednią Radę Miejską zmiany wzoru do obliczeń tej składki. Miały być oszczędności ok. 2,2 mln zł, a jest wzrost o 90% w ciągu ostatnich lat, to jest ok. 9 mln dodatkowej składki na komunikację publiczną - dodał prezydent. dokończenie NA STR. 2

W trakcie czeladzkich obchodów 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej pojawił się nowy wóz strażacki, a na nim baner - „Tereso, zapłać za mnie”. W ten sposób strażacy przypomnieli, że samochód stoi i nadal nie mogą go używać. Pojazd miał zostać sfinansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (150 tysięcy), WFOŚ (150 tysięcy), Urzędu Miasta w Czeladzi (320 tysięcy) i OSP (44 tysięcy). Niestety, do dziś Urząd Miejski należności nie zapłacił. – Pieniądze na spłatę wozu zabezpieczone były w budżecie na 2011 i 2012 rok. Nie wiem, dlaczego środki nie wpłynęły na konto straży. Pani burmistrz powinna jak najszybciej zająć się tą sprawą – mówi radny, Kamil Kowalik. Dla magistratu sprawa jest jasna - Regionalna Izba Obrachunkowa na spłatę zgody nie wyraziła. - Jeszcze w lutym napisaliśmy do RIO ws. uchwały o przekazaniu środków OSP, która wtedy już samochód zamówiła. Otrzymaliśmy odpowiedź, że możemy przed lub w trakcie realizacji, a więc zapłata była niemożliwa - mówi Karolina Juryniec z czeladzkiego magistratu. Ostatnio jednak pojawiły się informacje, jakoby Urząd Miejski mógł to uczynić. - Z mediów dowiedzieliśmy się, że RIO na to zezwala, ale my na piśmie mamy odpowiedź, że nie. Sprawę wyjaśnimy - mówi Karolina Juryniec. Jeśli sprawy nie uda się szybko rozwiązać, samochodem zainteresuje się komornik. PL 13_00474_1


2

w ZAGŁĘBIU piątek 15 listopada 2013 | nr 46 (191)

www.twojezaglebie.pl

Długi Będzina Dokończenie ze str. 1 Do kasy magistratu oprócz 12 mln, nie wpłynęło też blisko 3,5 mln zł z podatków. Nie ma także płatności końcowych dotyczących Gospodarczej Bramy Śląska i Funduszu Spójności, a potrzeby w mieście są duże. - Wprowadzenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zastępującego dwa dotychczasowe, spowodowało, że samorządy muszą wydłużyć spłaty zobowiązań. Będziemy musieli stosować nowy wzór w rozliczaniu zadłużenia i rocznie spłacać mniej, niż mogliśmy do tej pory - przyznał Łukasz Komoniewski. Są to ogromne kwoty, które mogą wpłynąć na dalszą politykę w mieście. - Jeszcze teraz samorządy w przypadku niespełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, mają stworzyć plan naprawczy. Czy to my nie dotrzymaliśmy zobowiązań, że mamy teraz tworzyć plan naprawczy? Gdyby te brakujące 12 mln wpłynęło do kasy miasta i gdyby powrócono do wcześniejszych wzorów wyliczeń, dyskusja

o słuszności emitowania obligacji byłaby bezprzedmiotowa - analizował prezydent Będzina, który przekonywał, że konieczność emisji obligacji jest podyktowana sytuacją panującą w kraju. - Przykro mi, że część Rady Miejskiej próbuje wykorzystać tę sytuację do zbicia kapitału politycznego. Chciałbym, aby do mieszkańców popłynęła jasna informacja, że to nie my, samorząd, popełniliśmy błędy finansowe - zakończył Łukasz Komoniewski. Spieniężenie obligacji komunalnych wywołało sporo emocji i kontrowersji wśród Rady Miejskiej. To może spowodować minimalizację zaufania radnych względem obecnej władzy w mieście. - Z początkiem tego roku miasto wyemitowało 13 mln obligacji, a w miesiącu październiku dodatkowo 27 mln zł. Łączne zadłużenie Będzina w 2013 roku zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi ponad 67 mln zł, a spłacane odsetki od kredytów i obligacji w skali roku przekraczają 2,8 mln zł. Radni w mieście są zaskakiwani podej-

mowanymi decyzjami finansowymi. W takiej sytuacji trudno im uczestniczyć w poszukiwaniu sposobów na oddłużanie miasta - powiedziała radna Bożena Łapaj. - Taki stan rzeczy wymusza pytanie: Czy budżet na 2014 rok będzie po raz kolejny wspierany kredytami lub obligacjami? Jeżeli tak, to może to spowodować trudności w uzyskaniu pozytywnej opinii RIO, ponieważ indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy (art. 243 ustawy o finansach publicznych) może być zagrożony. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Powinna obowiązywać prosta zasada: „jeżeli masz 100 zł, to nie wydawaj 2000 zł” - zakończyła radna. Marcinowi Lazarowi trudno pogodzić się z polityką prowadzoną przez Łukasza Komoniewskiego. - Czuję się oszukany przez pana prezydenta. Już raz zadłużaliśmy miasto w tym roku i wówczas dało się słyszeć obietnice (jak widać bez pokrycia), że musi to nam wystarczyć - stwierdził Marcin Lazar. - Potrafię pogodzić się z zaciąganiem

zobowiązań na konkretny cel inwestycyjny, gdzie pozyskujemy środki zewnętrze i rozwiązujemy dany problem w mieście, a tu co? Okazuje się że po trzech latach rządów prezydenta emitujemy obligacje po to, aby zamknąć budżet i miasto mogło nadal normalnie funkcjonować - skomentował radny. Ze spokojem do całej sytuacji podchodzi inny z radnych, Adam Szydłowski, który przygląda się budżetowi całego powiatu i ocenia kondycję finansową wszystkich gmin. - Z jednej strony docierają od mieszkańców do będzińskiego Klubu „Twój Ruch” niepokojące informacje na temat rosnącego zadłużenia Gminy Będzin, z drugiej strony widać prace remontowe w mieście i ciągłe potrzeby finansowe w placówkach podległych gminie - stwierdził Adam Szydłowski. - Brak oczekiwanych subwencji i dotacji na zadania zlecone np. od wojewody, dodatkowo potęguje złą sytuację finansową gminy - zakończył radny. n

Dzisiaj rano, sprzątając, podarłem kopertę, w której, jak się później okazało, było 100 zł. Czy mogę wymienić ten banknot na niezniszczony? Jeżeli tak, to gdzie mogę dokonać takiej wymiany? Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety Narodowego Banku Polskiego można wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Banki zobowiązane są – na mocy zarządzania prezesa Narodowego Banku Polskiego z 15 stycznia 2003 roku – wymienić zniszczony banknot, jeśli więcej niż 45 proc. jego pierwotnej powierzchni zachowało się w jednym kawałku i możliwe jest rozpoznanie jego nominału. Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. Banknot, który zachował ponad 75 proc. powierzchni, a także banknot przerwany bądź poplamiony, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną. Również banknoty, na których został umieszczony trwale napis bądź rysunek lub inny znak, podlega wymianie w pełnej wartości nominalnej banknotu. Wymienione banknoty lub ich części włączane są do paczek banknotów zniszczonych o tym samym nominale. Wymienione przez banki części banknotów sklejane są w pełne banknoty i włączane do paczek banknotów zniszczonych o tym samym nominale. Dopuszcza się także łączenie dwóch dowolnych części pochodzących z banknotu o tej samej wartości nominalnej. Ogólna zasada odnosząca się do zniszczonych lub zużytych monet jest taka, że ich wymiana jest możliwa tylko wówczas, jeśli zachował się w całości przynajmniej jeden element monety – rdzeń lub pierścień.

POLECAne i najciekawsze na www.TwojezagLEbie.pl

kronika policyjna SOSNOWIEC Policjanci z Katowic wykryli proceder bezpodstawnego wystawiania zwolnień lekarskich. Taką działalność prowadziła lekarka z Sosnowca. Mundurowi wpadli na ślad procederu polegającego na wystawianiu tzw. druków L4, osobom, które chore, bynajmniej, nie były. Jedyną podstawą do otrzymania takiego zwolnienia było przekazanie jednej z lekarek, przyjmujących pacjentów w gabinecie w Sosnowcu, odpowiedniej kwoty. W zależności od okoliczności trzeba było zapłacić od 30 do 100 złotych. Do tej pory zebrano materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorom z katowickiej okręgówki przedstawienie pani doktor 1018 zarzutów za przyjęcie korzyści

SOSNOWIEC Sosnowieccy mundurowi, dzięki swojemu profesjonalizmowi, uratowali życie mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Policjanci w słuchawce telefonu usłyszeli głos zdespero-

Adres redakcji i biura ogłoszeń: Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc Redaktor naczelna: Ewelina Dyc Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o.

Adres: Tel./fax:

kronika policyjna

majątkowej w związku z zachowaniem niezgodnym z prawem. Lekarce grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy szacują, że w ciągu kilkunastu lat kobieta w ten sposób wzbogaciła się o ponad 50 tysięcy złotych. Kłopoty lekarki na tym jednak mogą się nie skończyć. Śląscy policjanci zabezpieczyli całość prowadzonej przez nią dokumentacji medycznej i - jak twierdzą - po jej analizie wielce prawdopodobne jest sformułowanie kolejnych zarzutów dla „przedsiębiorczej” lekarki.

41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 (32) 263 14 16

Email: biuro@twojezaglebie.pl Internet: www.twojezaglebie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „Twoje Zagłębie”. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

foto: ARCH TZ

Pożar w hucie

Targowej.

We wtorek w centrum Sosnowca doszło do groźnego pożaru. Płonęło mieszkanie na parterze kamienicy położonej przy ulicy

Dzień Niepodległości

Strażacy m.in. z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca przez 12 godziny walczyli z pożarem pod walcownią w Hucie Katowice. W ustaleniu źródła ognia mundurowym pomogła kamera termowizyjna.

W całym kraju odbyły się obchody z okazji 95. rocznicy Święta Niepodległości. Nie inaczej było w Będzinie, gdzie kwiaty złożono pod pomnikiem „Poległym za Wolną Polskę”. foto: pl

foto: mat. pras.

Jeden z kliku obrazków „zachęcających” do udziału w referendum.

W kolejny weekend szykuje się doskonała impreza w sosnowieckim klubie Remedium. Na scenie pojawi się doskonale znany zespół

foto: demotywatory.pl

Happysad.

Pożar kamienicy

HISTORIA ZAGŁĘBIA

kronika policyjna

wanego mężczyzny, który poinformował o planowanej próbie samobójczej a także miejscu, w jakim będą znajdowały się jego zwłoki. W tym czasie funkcjonariusze podjęli odpowiednie działanie. Dyżurny sosnowieckiej komendy rozmawiał z desperatem do czasu, gdy nie znalazł go we wskazanym miejscu policyjny patrol z Jaworzna. Niedoszły samobójca do momentu przyjazdu policjantów dał się odwieść od wcześniej założonego planu. Wracając z policyjnym patrolem, dziękował sosnowieckiemu dyżurnemu za okazaną pomoc, zrozumienie i życzliwość. ZĄBKOWICE Będzińscy policjanci ustalają bliższe okoliczności i szczegóły

tragicznego wypadku drogowego, jaki miał miejsce w środę ok. godz. 13.20 na trasie S1 w rejonie Mierzęcic. Z wstępnych ustaleń wynika, iż jadący oplem astrą 27-letni mieszkaniec Kędzierzyna - Koźla, wykonując nieprawidłowo manewr wyprzedzania innego pojazdu, doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarową scanią kierowaną przez 59-letniego mężczyznę. W wyniku doznanych obrażeń na miejscu wypadku śmierć poniósł kierowca opla. Podróżujący wraz z nim dwaj mężczyźni w wieku 22 i 26 lat, również mieszkańcy Kędzierzyna - Koźla zostali przewiezieni do szpitala. Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej, kolejną śmiertelną ofiarą wczorajszego wypadku został 22-letni pasażer.

foto: łd

Koncert w Remedium

Najważniejsze wydarzenia

15.11- 21.11

www.wikizaglebie.pl

15 listopada 1897 - W Piaskach urodził się Feliks Ankerstein, major piechoty Wojska Polskiego, legionista. 17 listopada 1940 - W nocy z 16 na 17 listopada Niemcy aresztowali ponad 200 osób powiązanych z Organizacją Orła Białego.

11listopada listopada - Rozpoczęcie działal20 1955 -1983 Stal Sosnowiec zremisowała z Legią Warszawa 1:1 i zdobyła tytuł wicemistrza P olski . ności Klubu im. Jana Kiepury Sosnowiec21 listopada 1874 - W Sosnowcu zmarł hrabia Andrzej Renard, generał, twórca przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim.

„Twoje Zagłębie” KOLPORTOWANE JEST DO SKRZYNEK POCZTOWYCH NA NAJWIĘKSZYCH OŚIEDLACH ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO oraz w następujących miejscach: będzinPUP ul. Krasickiego 17a • UM ul. 11 listopada 20 • "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „SONAR” Al. Kołłątaja 24 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹ UM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego dąbrowa górnicza Delikatesy „WRONA” ul. Piłsudskiego 36c/621 • Kiosk "KOLPORTER" ul. Norwida 28 • „HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 • Społem Al. Kościuszki 17 • ZUS Al. Kościuszki 48 • "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74 • PIEKARNIA ul. Warszawska 78 sosnowiec centrumUS ul. 3 Maja 20 • CIM ul. Modrzejowska 1a • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • UM Al. Zwycięstwa 20 • „FRAC“ ul. Legionów 4a • Sklep ABC ul. Jagielońska 11 sosnowiec dańdówka Sklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 sosnowiec kazimierz górniczy "BART-POL" ul. Główna 26 sosnowiec klimontów „AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B sosnowiec maczki„AS” ul. Krakowska 15 sosnowiec milowiceSpołem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 sosnowiec niwkaSklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 stary sosnowiecLewiatan ul. Sobieskiego 27 sosnowiec OS. PiastówDom Chleba Pamo, ul. Wysoka 12a • Mini Delikatesy Ewa ul. Piłsudskiego 94 • FHU Koper Piotr, ul. Kierocińskiej 20 sosnowiec pogońApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32 • "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 • Apteka „Na Orlej” ul. Orla 30 • "DARIA" ul. Orla 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa sosnowiec sielecSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 . ZNAJDZIESZ NAS TEŻ CO PIĄTEK NA PLACU STULECIA W SOSNOWCU OD 800 RANO, a także w centrum Dąbrowy GÓRNICZEJ Od 1000 .


w ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 15 listopada 2013 | nr 46 (191)

3

Kolarze ominą Zagłębie

W Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu odbędzie się niezwykły wernisaż. Zobaczcie 110 twarzy Sosnowca z okazji 110-lecia miasta. Wystawa powstała w ramach projektu realizowanego w ubiegłym roku, z okazji 110. rocznicy powstania miasta. Realizacja przedsięwzięcia trwała kilka miesięcy. Osoby znajdujące się na zdjęciach są w większości przypadkowe. Wystawę można oglądać do 30 listopada 2013, a wernisaż odbędzie się 16 listopada o godzinie 10 w Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu. Twórcą tej niezwykłej wystawy jest nieformalna grupa fotograficzna 4photo. Założono ją w 2011 roku

reklama

z inicjatywy kilku kreatywnych ludzi kochających fotografię, mieszkających w Sosnowcu i Będzinie. Grupa pierwszą wystawę przedstawiła w kwietniu 2011 roku, wtedy jeszcze nie mając nazwy i planów na przyszłość. Udana współpraca między przyjaciółmi i chęć aktywnego działania zmotywowała do utworzenia odrębnej grupy fotograficznej. - Jesteśmy pasjonatami sztuki fotografowania. Liczy się dla nas wymiana myśli, wzajemna konfrontacja, wspólne działania. Chcemy się rozwijać wspólnie jako grupa, jak i każdy z osobna, tworząc swój indywidualny styl i dorobek - mówią o sobie członkowie grupy 4photo.

Według nieoficjalnych informacji, Czesław Lang zaproponował Dąbrowie Górniczej organizację nawet indywidualnego odcinka na drogach miasta. To jednak byłby koszt rzędu ok. pół miliona złotych. Meta to wydatek 300 tysięcy złotych, a start ok. 150 tysięcy. Koszty więc nie są małe, co miało zadecydować o rezygnacji z uczestnictwa w kolarskim święcie. Z naszych informacji wynika, że Dąbrowa Górnicza miałaby zapłacić aż 500 tysięcy za organizację kolarskiego święta. Ogromnym przeciwnikiem TdP w Dąbrowie Górniczej był m.in. radny, Szymon Widera. Nie potrafię jednak zrozumieć, dlaczego władze Dąbrowy Górniczej, po raz kolejny dobrowolnie fundują naszemu miastu paraliż, jeszcze za niego płacąc. Mam tu na myśli przejazd kolumny kolarzy w ramach Tour de Pologne. Osobiście uważam, i mówię tak co roku, że w wypadku tego wyścigu kolarskiego plusy nie niwelują minusów. Nie widzę sensu w wydawaniu 350 tysięcy złotych na taką imprezę. Nie możemy także zapominać o kosztach służb, które wezmą udział w tym wyścigu. Policja, straż pożarna, pogotowie, straż miejska czy MZUM - mówił w tym roku.

foto: arch tz

Jak udało nam się dowiedzieć, Tour de Pologne 2014 ominie Dąbrowę Górniczą. Sosnowiec za to przymierza się do premii specjalnej, choć decyzji w tej sprawie nie ma.

Czy TdP nie wjedzie do Zagłębia?

Propozycję współpracy również otrzymał Sosnowiec, jednak tutaj nie ma potwierdzenia, czy kolarze pojawią się na miejskich drogach. Miastu zaoferowano, podobnie jak rok temu, premię specjalną. Jej koszt dla miasta to ok. 40 tysięcy złotych. - Na razie nie mamy potwierdzenia, czy impreza odbędzie się w mieście - mówi Anna Jasikowska-Bożyk z sosnowieckiego magistratu. Do niedawna Tour de Pologne regularnie gościło w Będzinie. W ubiegłym roku kolarze ominęli Będzin, a w tym będzie podobnie. - Już wiemy, że w mieście imprezy nie będzie – mówi Rafał Adamczyk, rzecznik będzińskiego magistratu. To samo dotyczy Czeladzi. - Ostatni raz organizatorzy Tour de Pologne wnioskowali do naszego miasta w 2009 lub 2010 roku. Czeladź jednak nie płaciła z własnej kieszeni, bowiem kolarze tylko przejeżdżali – mówi Karolina Juryniec z Urzędu Miejskiego w Czeladzi. W tym roku Tour de Pologne także nie zagości w Czeladzi. PL 13_00505_3


piątek 15 listopada 2013 | nr 46 (191)

Zburzony na początku września wiadukt nad ulicą Orląt Lwowskich w Sosnowcu może wreszcie doczekać się zakończenia prac. Ekspertyza potwierdziła, że przyczółki są do wymiany. Gruntowna naprawa wiaduktu była konieczna. Okazało się jednak, że same przyczółki również są w fatalnym stanie. Ekspertyza, na którą czekały Tramwaje Śląskie, potwierdziła ten fakt. - Spółka Tramwaje Śląskie otrzymała już gotową ekspertyzę techniczną przyczółków wiaduktu nad ulicą Orląt Lwowskich. Wynika z niej, że istniejące przyczółki faktycznie nie mogą zostać wykorzystane do posadowienia nowego przęsła wiaduktu - mówi Andrzej Zowada z Tramwajów Śląskich. Spółka przekazała już ekspertyzę projektantowi celem przygotowania projektu naprawy. Ma on zostać przygotowany możliwie najszybciej, by wykonawca mógł przystąpić do pracy. - Jeśli nie przeszkodzi pogoda, wykonawca deklaruje, iż jest w stanie wykonać prace do końca 2013 roku - dodaje. Niestety, wzrosną koszty inwestycji, które dotychczas wynosiły 2,5 miliona złotych. Koszt wymiany będzie znany dopiero po opracowaniu projektu. Tymczasem pierwszy z 30 nowoczesnych tramwajów już dotarł do Zawodzia. - To jest pierwszy wagon, który musi przejść jeszcze sporo testów, musi uzyskać homologację, grupa motorniczych musi zostać przeszkolona do jego obsługi, więc potrwa to kilka miesięcy - mówi Zowada. Wagon na trasę wyjedzie najwcześniej późną wiosną 2014, a w Sosnowcu będzie obsługiwał wyremontowaną linię nr 15. Spółka nie chce zdradzać więcej szczegółów. PL

Menadżer ożywi centrum?

Jeden z kilku pomysłów mieszkańców, którzy zgłaszają swoje idee w ramach projektu Obywatele Sosnowiczanie, zainteresował miejskich radnych. Czy w Sosnowcu będzie stanowisko Menadżera Śródmieścia? Paweł Leśniak p.lesniak@twojezaglebie.pl

Menadżer Śródmieścia to osoba, z pomocy której często korzystają włodarze miast. Takie osoby pracują m.in. w Toruniu czy Łodzi. Jeden z internautów, w ramach projektu Obywatele Sosnowiczanie, wpadł na pomysł, aby taką osobę zatrudnić także w Sosnowcu. Pomysł spodobał się radnemu. Pomyślałem, że warto byłoby zrealizować ten pomysł. Doświadczenia innych miast pokazują, że da się to zrobić. Dzięki takim osobom, śródmieścia mogą być bardziej atrakcyjne - mówi Tomasz Niedziela. W swojej interpelacji zaproponował, aby takie stanowisko powstało przy Urzędzie Miejskim. Celem takiego menadżera byłaby „walka” z obumieraniem centrum miasta. Z centrum Sosnowca znikają puby, bary, butiki i restauracje, a w ich miejsce pojawiają się głównie banki - dodaje Niedziela. Pomysł spodobał się prezydentowi miasta, Kazimierzowi Górskiemu. - Trzeba się zastanowić, jaki zakres działań miałaby taka osoba, choć wiem, że takie stanowiska są w innych miastach. Myślę, że takie biuro mogłoby być oparte choćby o nasze Centrum Informacji Miejskiej. Czasem jak słyszę, że w Sosnowcu nie ma ciekawych

Czy menadżer ożywi centrum miasta? Opinie są podzielone.

miejsc, to reaguję śmiechem, to nie jest prawda. Myślę, że warto usankcjonować takie stanowisko, choćby w oparciu o wspomniany CIM, ale będziemy na ten temat rozmawiać - mówi nam prezydent Sosnowca. Pomysł jednak nie wzbudził aprobaty wśród mieszkańców. Mam nadzieję, że jak do tego dojdzie, nie będzie to tylko kolejny stołek, za który płacimy - napisał jeden z czytelników Twojego Zagłębia. Dalej idzie były wiceprezydent, a obecnie członek władz wojewódzkich, Arkadiusz Chęciński.

reklama

13_00154_6

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a, ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych i garaży. Wykaz lokali znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu MZZL oraz na stronie internetowej: www.mzzl.pl, a lokale można oglądać w dniach 15.11.2013r. od godz. 1400 do 1500 oraz 18.11.2013r. od godz. 1000 do godz. 1100. Druki ofert należy pobrać w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44 lub ze strony internetowej www.mzzl.pl i wypełnione złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zakładu pok. nr 6 do dnia 20.11.2013r. do godz. 1500 wraz z załącznikami takimi jak: zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, nr NIP i Regon. Wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu ustalonego w/g stawki wywoławczej (bez podatku VAT) należy wpłacić na konto ING Bank Śląski S.A. Oddział Detaliczny nr 08 1050 1360 1000 0023 0095 3714, a potwierdzenie wpłaty przedstawić w kasie Zakładu w dniu przetargu do godz. 930. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie wysokość stawki za m² powierzchni użytkowej lokalu. Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 21.11.2013r. o godz. 1030 w świetlicy MZZL. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 44 oraz na stronie internetowej www.mzzl.pl., telefon: 32 290-18-34 lub 32 290-18-69. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny. WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH WYSTAWIONYCH DO PRZETARGU W DNIU 21.11.2013r. Lp.

Adres lokalu

Pow. użytkowa w m2

Wyposażenie lokalu

Stawka wyw. netto zł za m2

1

Lokal użytkowy, Targowa 12 – budynek Gminy

108,00

Instalacja wodno - kanalizacyjna, wc, instalacja elektryczna, c.o. (kotłownia olejowa).

95,00

2

Garaż, A. Urbanowicz 19 – budynek Wspólnoty Mieszkaniowej

14,50

Instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja elektryczna.

12,00

3

Lokal użytkowy, H. Dobrzańskiego 99 – budynek Gminy

pok. „-1.22” pow. 13,39m2 pok. „ -1.23” pow. 11,58m2

Instalacja elektryczna, c.o., wc – wspólne.

10,00

4

Boks, Saperów 5a – budynek Gminy

4,30

Instalacja elektryczna.

6,00

5

Lokal użytkowy, Dobrzańskiego 124 – budynek Gminy

19,20

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne.

12,00

6

Lokal użytkowy, Dąbrowszczaków 17 – budynek Wspólnoty Mieszkaniowej

13,71

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc.

8,00 10,00

7

Lokal użytkowy, Widok 1 – budynek Gminy

13,32

Instalacja elektryczna , c.o., wc wspólne.

8

Lokal użytkowy, Widok 1 – budynek Gminy

pom. nr 6 pow. 66,55m2

Instalacja elektryczna

5,00

Lokal użytkowy, Widok 1 – budynek Gminy

pom. nr 7 pow. 148,11m2

-

5,00

Lokal użytkowy, Widok 1 – budynek Gminy

pom. nr 8 pow. 113,29m2

-

5,00

9

Kompleks, Ostrogórska 21 – budynek Gminy

538,38

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o.

10,00

10

Kompleks, Ostrogórska 21 – budynek Gminy

144,49

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o.

10,00

11

Lokal użytkowy, Królowej Jadwigi 2 – budynek Wspólnoty Mieszkaniowej

25,34

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna.

12,00

Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.

Oferujemy również lokale do wynajęcia w trybie pozaprzetargowym. Wykaz na stronie internetowej www.mzzl.pl w zakładce „lokale użytkowe”.

- Po pierwsze, nie podoba mi się, kto proponuje takie rozwiązanie. Radny krytykował mnie, kiedy z kolegami mówiliśmy, że centrum nie rozwija się. Dziś zmienił zdanie. W Częstochowie, koledzy radnego z SLD odrzucili taki pomysł - mówi Chęciński. Podział w tej kwestii wcale jednak nie oznacza, że menadżera nie będzie. Chodzi bardziej o sam fakt tworzenia nowego stanowiska. - Mamy w mieście doradcę ds. gospodarczych i to idealne stanowisko. Osobiście nie znam dokonań pana Wiśniewskiego, ale myślę, że byłaby to odpowiednia osoba. Sam

pomysł nie jest zły - mówi były wiceprezydent. Jeśli jakiekolwiek próby „ożywienia” centrum miasta są podejmowane, to jednak w dużej mierze zależą one od mieszkańców. Ci jednak nie zawsze rozumieją potrzebę zmian. Jeszcze przed długim weekendem z ulicy Modrzejowskiej w Sosnowcu zniknęły 2 ławki, które postawiono tam zaledwie 3 miesiące wcześniej. Kolejne, które są bliżej Kościelnej, pozostały nienaruszone. Postanowiliśmy zapytać w Urzędzie Miejskim o to, co stało się z ławkami, w domyśle jednak mając, że zapewne ktoś je

zdemontował i „upłynnił”. Okazuje się jednak, że wszystko odbyło się legalnie. - Ławki zostały usunięte na wniosek mieszkańców, którzy przyznali, że regularnie coś się tam działo – powiedział nam Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego. Jedna z mieszkanek, wraz ze swoim dzieckiem, odwiedziła w tej sprawie Urząd Miejski i przyznała, że ławki stanowią problem dla ciężarówki dowożącej węgiel. Na samych ławkach miało też dochodzić do nagannych zachowań, w tym... przekleństw. - To dziwna decyzja. Jak możemy mówić o ożywieniu centrum, skoro podejmuje się takie kroki? Tym sposobem, nigdy nic się nie zmieni – mówi Tomasz Niedziela. Ławki, wraz z donicami, stanęły na początku sierpnia, a koszt jednego kompletu to 4 tysiące złotych! Już wtedy, zaledwie 24 godziny po ich umiejscowieniu, zniknęła część metalowych elementów. - Ławki były po to, żeby starsze osoby mógł sobie usiąść, młodzi też z nich korzystali. Wiadomo, że mieszkanie w centrum ma swoje plusy i minusy, ale odnoszę wrażenie, że mieszkając tam, trzeba się do pewnych rzeczy przyzwyczaić – mówi Arkadiusz Chęciński. Jednym z pomysłów, aby przeciwdziałać wybrykom w centrum miasta, może być wznowienie patroli straży miejskiej w nocy. n

Budują taras. Widok budzi emocje Wraz z końcem listopada zakończy się budowa punktu widokowego w Będzinie, która jest już ostatnim etapem generalnej rewitalizacji Wzgórza Zamkowego. Taras będzie funkcjonował przy placu prowadzącym do podziemi. Nowy obiekt powstaje przy Alei Kołłątaja, a jego lokalizacja dla wielu mieszkańców nie jest zbyt szczęśliwa. Udowadniają to liczne wątpliwości kierowane w tej sprawie do naszej redakcji. Mieszkańcy pytają głównie, dlaczego taras jest budowany właśnie w takim miejscu? - Odbudowa schodów terenowych nie jest pomysłem nowym, lecz nawiązującym do tego, który został utrwalony w krajobrazie kulturowym Będzina i stanowi ciąg komunikacyjny łączący Wzgórze Zamkowe ze Starym Miastem - powiedział nam kilka tygodni temu Rafał Adamczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. - Lokalizacja tarasu widokowego właśnie w tym miejscu umożliwia nadanie spójności z ogródkiem jordanowskim znajdującym się przy ulicy Górnej i ulicy Góra Zamkowa - dodał Rafał Adamczyk. Z punktu widokowego mieszczącego się w centrum miasta, mieszkańcy i turyści będą mogli „podziwiać” panoramę w postaci kamienic, samochodów, przystanków czy środków komunikacji miejskich, rozciągającą się wzdłuż drogi wojewódzkiej prowadzącej

Dla wielu lokazliacja punktu widokowego wydaje się być nieodpowiednia.

w kierunku popularnej „nerki”, jak i w kierunku osiedla Warpie. - Budowa tarasu była wpisana w kompleks całej rewitalizacji wzgórza, więc inna lokalizacja tego punktu nie mogła być brana pod uwagę. Powstanie tarasu, ale tylko w ramach realizacji całego kompleksu, ma sens. Prosiłem pana prezydenta o to, aby nie nazywać tego miejsca punktem widokowym, ponieważ taki punkt powinien być najwyższym punktem w mieście, a tym jest u nas baszta - przekazał Leszek Dudek, radny z Będzina. Część radnych twierdzi, że budowa tarasu przy Alei Kołłątaja jest kompetnie nieuzasadniona.

foto: ŁD

WYMIENIĄ Przyczółki

www.twojezaglebie.pl

foto: PL

4

w zagłębiu

- To jest wyrzucenie ciężkich pieniędzy z budżetu, którego właściwie nie ma. Taras widokowy nic nie wnosi i nic nie pokazuje. Nie ma z niego żadnego pożytku. Jest to tylko taka sztuki dla sztuki - podkreślił radny Tomasz Wacławczyk. - To idealny przykład bezsensownej inwestycji. Jedyny plus tego tarasu z widokiem na nie wiadomo co, to remont elewacji kamienicy z bramą Zukermana. Zainteresowanie mediów i mieszkańców zmotywowało widać decydentów do renowacji tego, w mojej ocenie najciekawszego architektonicznie, budynku w tej części miasta - zakończył Marcin Lazar. ŁD


W zagłębiu www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 15 listopada 2013 | nr 46 (191)

Czekać czy już budować?

5

reklama

13_02367_3

reklama

13_02058_1

reklama

13_00115_9

Teorii o budowie bądź remoncie Stadionu Ludowego jest kilka. O tym, że w Sosnowcu jest potrzeba modernizacji tego obiektu, kibiców przekonywać nie trzeba. Paweł Leśniak

Ludowy to stary obiekt, który liczy sobie już prawie 60 lat. Choć ma licencję ekstraklasy, a jeszcze niedawno grały tam drużyny z czołówki ligi, dziś to przypudrowany trup. Dach, pod którym można zmoknąć, strumienie wody lejące się po schodach, stare, przerdzewiałe kraty czy pękające murki - to tylko kilka mankamentów. Stadion jest jednak przede wszystkim obiektem starego typu. Trybuny są na tzw. wałach ziemnych i osadzone są dobrych kilka metrów od murawy. Spora część obiektu jest wyłączona z funkcjonowania, a kibice byli w tych sektorach ostatni raz na wielkim meczu ze Śląskiem Wrocław. Takie obiekty obecnie burzy się i zastępuje nowymi. Głównym „użytkownikiem” Stadionu Ludowego są piłkarze Zagłębia Sosnowiec. I tutaj pojawiają się spory. Dla wielu drugoligowy klub nie zasługuje na to, aby grać na nowym obiekcie, a kibice, których dziś w porywach jest 1,5-2 tysiące, nie zapełnią nowego obiektu. Jest też druga strona medalu - nowy obiekt przyciągnie potencjalnych sponsorów, na pewno też kibiców, choćby tylko po to, aby zobaczyć stadion. To także więk-

foto:sportowe zagŁĘbie

p.lesniak@twojezaglebie.pl

Jeden z projektów Stadionu Ludowego sprzed 4 lat.

sze „ciśnienie” na piłkarzy, którzy obecnie pałętają się w środku tabeli II ligi. Niezależnie od tego, która strona ma rację, okazuje się, że w Sosnowcu plany na remont lub po prostu budowę nowego obiektu są. Choć trzeba przyznać, że w planach jesteśmy mistrzami, a wizualizacji też już było kilka. Mieliśmy tę z 2009 roku oraz ukrywaną wizytę Holendrów, a także ostatni plan sprzed 3 lat. Idea przebudowy stadionu nadal jednak żyje. - Mamy gotowe 2 projekty Stadionu Ludowego, jednak chcę jasno powiedzieć - nie będzie awansu Zagłębia do I ligi,

nie będzie przebudowy - mówi nam prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski. - Najważniejsze, aby zbudować zespół, myśleć też o młodych zawodnikach, bo osobiście marzy mi się klub z większą liczbą wychowanków, ale gdy awansujemy, wtedy na pewno ruszymy. Projekt jest gotowy, zaczęlibyśmy od trybuny głównej - mówi Górski. Zdaniem członka zarządu województwa, konieczna jest szybsza budowa. - Prawda jest taka, że łatwiej wybudować stadion niż drużynę, choć drużynę można zbudować w krótszym czasie. Moim zdaniem to najwyższa pora, aby rozpocząć modernizację Stadionu

Ludowego, abyśmy byli gotowi na I ligę. Kiedy połączymy I ligę i nowy obiekt, osób będzie na pewno więcej - mówi Arkadiusz Chęciński. Zdaniem byłego wiceprezydenta, przy przebudowie można skorzystać już z tego, co jest. Warto nadmienić, że projekt z 2009 roku obejmował wykorzystanie wałów ziemnych, co obniżyłoby koszt inwestycji. - Mamy bardzo dobre zaplecze, warunki dla zawodników w budynku klubowym też są dobre i z tego można skorzystać - dodaje. Zarówno prezydent miasta, jak i były wiceprezydent podkreślają, że choć zbliża się rok wyborczy, ich słów nie należy łączyć z kampanią. - Wiem, że każdy może tak powiedzieć, ale to nie jest prawda. Kończą się sprawy związane z własnością terenów i na dniach będziemy mieli je uregulowane zapewnia Kazimierz Górski. - Tu nie chodzi o kampanię, o remoncie Stadionu Ludowego po prostu trzeba mówić, trzeba się zastanowić, czy np. nie połączyć budowy obiektu wraz z halą, co także przyniosłoby oszczędności – argumentuj Arkadiusz Chęciński. W Chorzowie powstaje stadion, który może pomieścić ok. 12 tysięcy osób. Według szacunków, koszt obiektu to ponad 70 milionów. To wydaje się być kwotą minimum. Czy miasto zdecyduje się na taki krok? n

Promują Sosnowiec Wnioski do in vitro

Miasto ma sporo ciekawych miejsc.

snowca z cząstką krakowskiego klimatu”. Autor pokazuje, że mimo swoich mankamentów, dzielnica ma swój urok i klimat. W tej części miasta znajduje się m.in. dawna Szkoła Realna, park Dietla czy kościół św. Tomasza Apostoła. Dziś dzielnica kojarzona jest głównie z życiem akademickim. - Pogoń jest wyjątkowo zjawiskowa, studenci określają ją mianem krakowskiego Kazimierza. Swoje lokalizacje mają tutaj przytulne knajpki i kawiarenki. Uliczki są wąskie, ciche, a jednocześnie cały czas coś się wokół dzieje - mówi nam Grzegorz Osetek, twórca profilu. Jak każda dzielnica, ma też sporo problemów, z którymi borykają się mieszkańcy. - Nie oznacza to jednak, że Pogoń nie powinna być piękniejsza, bardziej zadbana i zrewitalizowana. Czasami mam wrażenie, że władze miasta zapomniały o jej pięknie, o jej zabytkach i o przepięknym parku Dietla – dodaje. Więcej profili miejskich w piątek na naszej stronie WWW. PL

Od środy mieszkańcy Sosnowca mogą już składać wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami.  Inicjatywa jest realizowana w ramach programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec”.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające odpowiednie kryteria. Przede wszystkim muszą mieszkać w Sosnowcu oraz pozostawać w związku małżeńskim. Ponadto, pary musiały zostać zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu (przez okres co najmniej 24 miesię-

cy), które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wiek kobiety, który musi mieścić się w przedziale do 37 lat według rocznika urodzenia. Pary mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Sosnowca w zakresie nieobjętym programem Ministerstwa Zdrowia, czyli kosztów stymulacji mnogiego jajeczkowania. Uczestnicy programu mogą liczyć na jednokrotne dofinansowanie m.in. do farmakologicznego wsparcia wykorzystywanego do stymulacji mnogiego jajeczkowania. Wnioski o objęcie dofinansowania razem z oświadczeniami można składać w Wydziale Zdrowia UM w Sosnowcu (budynek dawnego Szpitala nr 2) przy ulicy 3 Maja 33 - decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr telefonu (32) 296-23-03. BO

Wystawa kanarków Związek Hodowców Kanarków Egzota Sosnowiec zorganizuje kolejną wystawę kanarków, na której swoje okazy zaprezentują hodowcy ptaków zrzeszeni w tutejszej organizacji. Wystawa odbędzie się w VI Liceum Ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka przy ulicy Czeladzkiej 58 w Sosnowcu, w sobotę 16 listopada w godz. 10 -18 i w niedzielę 17 listopada w godz. 10.00 -16.00. - Hodowcy Egzoty zaprezentują około 400 ptaków w ponad 20 różnych rasach. Można będzie posłuchać kanarków harceńskich oraz pooglądać kanarki kolorowe, kształtne, a także inne ptaki egzotyczne - przekazał naszemu tygodnikowi Jacek Dybich ze Związku Ho-

FOTO: PL

Jednym z profilów, który pojawił się w serwisie, jest: „Miejsca w Sosnowcu, o których nie miałeś pojęcia”. W Sosnowcu jest pełno ciekawych i zapomnianych miejsc, ale także tych, które mają fascynującą historię - tak jest zdaniem internautów i twórcy facebookowego profilu. Wśród miejsc, które pojawiają się w serwisie, jest zapomniany browar, cmentarz żydowski w Modrzejowie i wiele, wiele innych. Skąd wziął się pomysł założenia profilu? - Jako osoba, której rodzina od kilku pokoleń mieszka na terenach Sosnowca, od dziecka fascynowała mnie historia mojego miasta. W szkole uczestniczyłem w licznych konkursach organizowanych przez lokalne muzeum, zgromadziłem także pokaźną bazę wydawnictw poświęconych historii Sosnowca. W ostatnich latach zauważyłem tu silną tendencję do promowania historii tego miejsca, co bardzo mi się podoba. Jak jednak w dzisiejszym świecie najlepiej dotrzeć z informacją do dużej rzeszy ludzi? Oczywiście najsprawniejszą formą komunikacji są portale społecznościowe - mówi Michał Wcisło, twórca strony. Popularnością cieszy się też profil: „Pogoń - dzielnica So-

fot. facebook

Dzięki serwisowi Facebook teraz także mieszkańcy promują swoje miasto, a także region. Częstokroć wychodzi im to lepiej niż urzędnikom.

Ptaszki budzą podziw.

dowców Kanarków Egzota. Sosnowiecka Egzota jest jednym z prężniej działających związków w Polsce. Skupia prawie pięćdziesięciu hodowców z różnych miast Zagłębia Dąbrowskiego oraz z Katowic, Jaworzna, Gliwic, a nawet z Warszawy, Łodzi czy Białegostoku. ŁD


6

Program TV / Rozrywka piątek 15 listopada 2013 | nr 46 (191)

5:55 Faceci do wzięcia(39) 6:30 Lokatorzy (31) 7:05 M jak miłość (381) 8:00 Pytanie na Śniadnanie 8:50 Panorama 9:00 Pytanie na śniadanie 9:25 Pogoda 9:30 Pytanie na śniadanie 9:55 Pogoda 10:00 Pytanie na śniadanie 10:40 Barwy szczęścia (1007) 11:15 Na dobre i na złe (176) 12:15 W krainie lwów (2) 12:45 Wojciech Cejrowski boso przez świat: Sawanna 13:20 Szkoła życia: Romantyk (46) 14:10 Kabaret Moralnego Niepokoju „Galaktikos”: Halo, panie pilocie! (1) 15:05 Rodzinka.pl: Historie samochodowe (97)

5:05 Uwaga! 5:20 Rozmowy w toku 6:20 Mango 7:25 Na Wspólnej (1823) 8:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda (254) 12:15 Szpital (128) 13:15 W-11 - Wydział Śledczy (1094) 14:00 Wawa non stop (52) 15:00 Ukryta prawda (255) 16:00 Rozmowy w toku: Uwaga, przystojny paker szuka żony! 17:00 Szpital (129) 18:00 Wawa non stop (53)

TVS 06:50 Ogrody od A do Z 07:10 Świat w pigułce 07:55 Podróże z żartem 08:50 Ekomisja 09:00 Cafe Silesia 11:30 Propozycje do Listy śląskich Szlagierów 11:55 Propozycje do Muzycznego Relaksu 12:15 Świat w pigułce 12:30 Telezakupy 14:20 Świat w pigułce 14:35 Sekrety historii 15:25 Śląskie od kuchni 15:55 Flesz Silesia Informacje 16:05 Dziwne i niebezpieczne (wersja dla niesłyszących) 16:35 Na oczach świadków 17:05 Na straży prawa (wersja dla niesłyszących) 17:30 Informator miejski 17:45 Silesia Informacje 18:05 Czwarta władza 18:25 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:30 Koncert życzeń 21:30 The Blue moon train (western) 22:55 Sekrety historii 00:00 Gdzie wtedy byłeś? 00:30 Na tropie zbrodni 01:00 Dziwne i niebezpieczne (wersja dla niesłyszących) 02:00 Cafe Silesia 04:30 Świat w pigułce

Sobota

16.11.2013

TVP 1 6:05 Moda na sukces (5884) 6:30 Cudowne miejsca. Wielkie sanktuaria Polski. 6:55 Pełnosprawni 7:15 Las bliżej nas (48) 7:30 Rok w ogrodzie 8:00 Naszaarmia.pl 8:30 Magazyn Ligi Mistrzów 8:55 Dora poznaje świat (41) 9:30 Pingwiny z Madagaskaru (16) 9:55 iCarly (11) 10:30 Jak to działa? 11:00 34. Wieczory Humoru i Satyry - Lidzbark 2013 11:30 Nie ma jak Polska 12:00 Weekendowy magazyn filmowy

ogłoszenia drobne NIERUCHOMOŚCI

„„ Sprzedam mieszkanie 37.70 m2 (wysoki standard) w czystej ekologicznie, agroturystycznej miejscowości – Debrzno - pomorskie. W pobliżu piękne duże jezioro, przychodnia, market, sklepy. Oferta bez pośredników, bez prowizji 665 139 776 - w pobliżu Borów Tucholskich

DAM PRACĘ

„„ Praca na weekendy, w biurze przy telefonie. Wysokie zarobki.Nr tel. 32 785 31 79, 691 020 854. „„ Brukarzy, pracowników drogowych z Jaworzna i okolic zatrudnię. Tel: 32/615-55-49; 32/615-69-58 poniedziałek - piątek 7:00-14:00.

AUTO-MOTO

„„ „ „Autoskup – każde, najlepiej płacę. Tel. Autoskup – każde, najlepiej płacę. 888-666-791 *kontra* Tel. 888-666-791 „„ Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł, stan obojętny, autozłomowanie. Telefon 798-718-455

USŁUGI

„„ Przeprowadzki kompleksowe 32 220 64 27, 531 944 531

BUDOWLANO-REMONTOWE „„ Malowanie, gładź 604-428-852. Tanio. „„ Hydraulika i elektryka, kafelkowanie, gładzie, malowanie, układanie paneli. Tel. 883-374-670

FINANSOWE

SUDOKU

„„ Kredyty, pożyczki, niskie raty, 10.000 zł już od 121 zł Dąbrowa Górnicza 32/264-28-76, Sosnowiec 32/299-40-60

„„ Ale szybka gotówka - nawet 7000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: 600 400 295 (taryfa wg opłat operatora) CHWILÓWKI BEZ ZAŚWIADCZEŃ „„ „ „CHWILÓWKI BEZBEZ BIK.,BIK., BEZ ZAŚWIADCZEŃ O DOCH. O DOCH. W 5 MIN,GÓRNICZA DĄBROWA DECYZJA WDECYZJA 5 MIN, DĄBROWA TEL (32) 739 GÓRNICZA TEL (32) 739 07 78, 513 221 105 07 78, 513 221 105 *ramka, bold, druko Chwilówki błyskawiczne!! DlaW 5 „„ „ „Chwilówki błyszkawiczne!! Dla każdego! każdego! W 5(32) minut! Zadzwoń!! (32)ul.299 minut! Zadzwoń!! 299 29 29, Sosnowiec 29 29, Sosnowiec ul. Małachowskiego 9. Małachowskiego 9. Promocja dla emerytów Promocja dla emerytów i rencistów! i rencistów! *ramka, bol

NAUKA „„ Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888578, www.phus-atut.pl

ZDROWIE „„ Poradnia stomatologiczna Vita-dent zaprasza na bezpłatny przegląd j.ustnej oraz 10% rabat na prywatne usługi stomatologiczne w listopadzie. Zapraszamy tel: (32)7623075, 792018343

INNE „„ „ „„VADEMECUM” „VADEMECUM”oprawa Oprawamuzyczna muzycznawesel weseloraz oraz imprez 888 578 *ramka* imprezfirmowych. firmowych.Tel: Tel:605 605-888-578 „„ Legalizacja gaśnic. Tel. 605-888-578, www.phus-atut.pl

5:55 Tygrysy Europy: Horoskop dla panny (8) 7:00 M jak miłość (1015) 8:00 Pytanie na śniadanie 8:20 Pogoda 8:25 Pytanie na śniadanie 9:10 Pogoda 9:15 Pytanie na śniadanie 9:55 Pogoda 10:00 Pytanie na śniadanie 11:00 Sztuka życia 11:25 Barwy szczęścia (1004) 12:00 Barwy szczęścia (1005) 12:35 Barwy szczęścia (1006) 13:05 „Ja to mam szczęście!” - ulubione skecze 13:15 Super zaradni 14:00 Familiada 14:40 Rodzinka.pl: Podróż (123) 15:10 Rodzinka.pl: Niebezpieczne sporty (124) 15:40 Boscy w sieci: Eksperyment (10) 15:45 Słowo na niedzielę 15:55 Czas honoru 6: Wolny wybór (76) 16:55 Dzięki Bogu już weekend 18:00 Panorama 18:35 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:55 Kulisy „Postaw na milion” 19:05 Postaw na milion 20:05 The Voice of Poland. Najlepszy głos. Live 22:10 Egzorcysta: Początek 0:15 Przystanek Woodstock - Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra 1:20 Krótki pobyt w Szwajcarii 3:00 Najgorszy rewolwerowiec Dzikiego Zachodu

4:45 Zakończenie programu POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 7:45 Jeźdźcy smoków (10) 8:25 Toy Story 10:00 Ewa gotuje (201) 10:35 Aloha, Scooby-Doo 12:10 Jaś Fasola (4) 12:45 Tylko muzyka. Must be the music 6 (10) 14:45 To nie koniec świata! (10) 15:45 2XL (11) 16:45 Ślubna gorączka (11) 17:45 Trudne sprawy (244) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich: Myszy i ludzie (370) 20:05 Biblia (5-ost.) 22:00 Nowy 0:00 Belfer 2 2:00 Dziewczyny z fortuną 3:15 Tajemnice losu 4:00 Boks: Gala w Veronie TVN 5:35 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Kobieta na krańcu świata (10-ost.) 8:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1820) 11:25 Na Wspólnej (1821) 11:50 Na Wspólnej (1822) 12:10 Na Wspólnej (1823) 12:50 Ugotowani (10) 13:50 Perfekcyjna pani domu (11) 14:50 MasterChef (11) 15:55 Przepis na życie (11) 16:55 Bitwa o dom (11) 18:00 Kuchenne rewolucje: Feniks, Kobiór (11) 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Mam talent! (11) 21:55 Jak w niebie 23:55 Statek widmo 1:50 Uwaga! 2:05 Arkana magii 3:25 Zakończenie programu TVS 07:10 Świat w pigułce 08:05 Bajkowa TVS 09:40 Ogrody od A do Z 10:00 Mały koncert życzeń 11:00 Mali podróżnicy 11:30 „Ptaszek” (org. „Broken wing”) western 13:00 Tygodniowy Finał Listy śląskich Szlagierów 14:55 Śląskie od kuchni 15:30 Urządzeni 16:05 Koncert życzeń 17:15 Kuchnia po śląsku

17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:30 Koncert w TVS 21:55 Podróże z żartem 23:00 Czy to prawda? 23:55 Gdzie wtedy byłeś? 00:30 Na tropie zbrodni 01:00 Dziwne i niebezpieczne (wersja dla niesłyszących) 02:00 Cafe Silesia 04:30 Świat w pigułce

Niedziela

17.11.2013

TVP 1 5:45 Moda na sukces (5885) 6:10 Moda na sukces (5886) 6:30 My, wy, oni 7:00 Transmisja mszy świętej 8:00 Tydzień 8:25 Domisie: Słomiany zapał 9:00 Ziarno 9:35 Zwykła/niezwykła rodzinka (7) 10:20 Zwykła/niezwykła rodzinka (8) 11:10 Biegajmy razem 11:30 Świat się kręci - the best of 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:10 Między ziemią a niebem 12:55 Pogotowie rachunkowe (1) 13:55 BBC w Jedynce: Afryka: Na południu (4) 14:55 Mamma Mia! 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Komisarz Alex 4: Śmierć dziewczyny (51) 18:20 Jaka to melodia? 19:00 Walt Disney w Jedynce: Przygody Donalda i Mikiego: Zapaleni 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Biało-czerwoni 20:10 Rajdy samochodowe: Rajd Wielkiej Brytanii 20:15 Pogoda 20:25 Blondynka 2: Najważniejszy jest finał (25) 21:25 Zakochana Jedynka: Na pewno, być może 23:20 The Box. Pułapka 1:25 Homeland (11) 2:35 Żywe trupy 3 (11) 3:20 Pogotowie rachunkowe (1) 4:00 Świat się kręci - the best of 4:20 Zakończenie programu TVP 2 5:35 Słowo na niedzielę 5:50 Bliskie i groźne spotkania Steve’a (11) 6:30 Milion ton śmieci (8) 7:10 M jak miłość (1016) 8:05 Barwy

szczęścia (1007) 8:35 Barwy szczęścia (1008) 9:10 Kultura, głupcze 9:45 Rodzinne oglądanie: Dzieje oceanów (3-ost.) 10:55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 11:30 Makłowicz w podróży 12:05 Gwiazdy w południe 14:00 Familiada 14:40 The Voice of Poland. Najlepszy głos. Live 16:25 Na dobre i na złe: Rodzina (537) 17:20 Show z humorem: I kto to mówi? 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:55 Dzięki Bogu już weekend 20:05 Świętokrzyska Gala Kabaretowa (2) 21:10 Czas honoru 6: Wujek z lasu (77) 22:00 „Czas honoru” - realia i ludzie: Danuta Siedzikówna „Inka” 22:10 Show z humorem: I kto to mówi? 22:45 Kocham kino 23:20 WOK - Wszystko o Kulturze 23:55 Grand Prix Jazz Melomani 1:00 Egzorcysta: Początek 3:00 Krótki pobyt w Szwajcarii 4:35 Zakończenie programuVN POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 7:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów (20) 8:25 Scooby-Doo! Wakacje z duchami 9:55 Jeźdźcy smoków (11) 10:35 Toy Story 12:15 Tylko taniec. Got to dance 4 (9) 14:15 Moje córki 16:15 Top Chef (10) 17:45 Nasz nowy dom (8) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Państwo w państwie (84) 20:00 Tylko muzyka. Must be the music 6 (11) 22:05 To nie koniec świata! (11) 23:10 Kości 8 (165) 0:15 Dzikie żądze: Nieoszlifowane diamenty 2:15 Magazyn sportowy 4:15 Tajemnice losu TVN

» SOSNOWIEC 16.11 - Stadion Ludowy. Mecz II ligi między Zagłębiem Sosnowiec a Odrą Opole. Start o 13, wstęp od 5 złotych.

16.11 - Energetyczne Centrum Kultury. Dieta Cud – Komedia Odchudzająca. Wśród artystów (zamiennie): Grażyna Barszczewska, Adrianna Biedrzyńska, Ewa Dałkowska, Ewa Kuklińska, Halina Rowicka, Ewa Ziętek, Mimi Kokoski, Kamila Sammler- Kotys, Alicja Dąbrowska, Maria Bujas. Wstęp od 40 zł. Start o 18. 16-17.11 – Hala sportowa MOSiR przy ulicy Żeromskiego. Puchar Świata Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn. Start o 10, wstęp wolny. 17.11 - Teatr Zagłębia. Spektakl „Korzeniec” w reżyserii Remigiusza Brzyka. Bilety od 25 złotych. Start o 18. Reklama

13_02028_2

TVS 07:10 Świat w pigułce 08:05 Bajkowa TVS 10:05 Muzyczny Relaks 10:55 Propozycje do Muzycznego Relaksu 11:15 Mali podróżnicy 11:25 „W polu bitwy” (org. „The Battleground”) 12:45 Na oczach świadków 13:15 Świat na talerzu 14:10 Podróże z żartem 15:10 Wyprawy Jeffa Corwina 16:05 Koncert życzeń 17:10 Śląskie od kuchni 17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:30 Tygodniowy Finał Listy śląskich Szlagierów 22:10 Śląskie od kuchni 22:50 Koncert życzeń 00:00 Gdzie wtedy byłeś? 00:30 Na tropie zbrodni 01:00 Dziwne i niebezpieczne (wersja dla niesłyszących) 02:00 Świat w pigułce reklama

13_02630_2

Bilet na księżyc

17.11 - Klub Remedium przy Suchej 7c. Koncert zespołu Happysad. Start o 20, bilety od 40 złotych.

» BĘDZIN 16.11 - Stadion OSiR. Mecz IV ligi, Sarmacja Będzin - RKS Grodziec. Start o 13. 16.11 - Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu. Występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem. Start o 16.30, bilety od 30 zł. 19.11 - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - finał V edycji konkursu „Będziński Smok Teatralny”. Start o 11. » DĄBROWA GÓRNICZA 15.11 - Pogoria Residence. Koncert Czesława Mozila. Start o 19. 18.11 - Biblioteka Miejska. Spotkanie z Anną Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem. Start o 17, wstęp wolny. Reklama

19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 MasterChef (12) 21:00 Przepis na życie (12) 22:00 Na językach (12) 23:00 88 minut 1:20 Kobieta na krańcu świata: „Do pierwszej krwi” - Nepal (6) 1:55 Uwaga! 2:10 Arkana magii 3:30 Zakończenie programu

5:35 Uwaga! 5:50 Mango 7:55 Maja w ogrodzie (63) 8:25 Akademia ogrodnika (63) 8:30 Dzień dobry TVN 11:00 Kobieta na krańcu świata (6) 11:35 Co za tydzień 12:00 Lekarze (11) 13:00 Prawo Agaty (11) 14:00 Mam talent! (11) 15:55 Ekspres polarny 18:00 Ugotowani (11) 19:00 Fakty

wydarzenia

Jest rok 1969. Adam (w tej roli Filip Pławiak) zostaje powołany do Ludowego Wojska Polskiego i dostaje przydział do służby w Marynarce Wojennej w formacji łodzi podwodnych. Razem z Antonim (granym przez Mateusza Kościukiewicza), starszym bratem, wyruszają do jednostki w Świnoujściu. Podczas kilkudniowej podróży przez Polskę odwiedzają starych znajomych i zawierają nowe znajomości. Antoni chce przygotować Adama do życia w jednostce. Spotkanie z piękną kobietą graną przez Annę Przybylską wywoła mnóstwo

REPERTUARY Sosnowiec, ul. Teatralna 4

5:30 Polska non stop 5:40 Polska non stop 5:55 TVP Info w TVP 1 7:45 ZUS dla ciebie 8:00 Wiadomości 8:05 Pogoda 8:10 Polityka przy kawie 8:25 Telezakupy 8:55 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 5 (69) 9:55 Natura w Jedynce (13) 11:00 Świat się kręci 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:30 Przepis dnia 12:40 Natura w Jedynce: Kameleony 13:40 Jedna scena: „Sami swoi” 14:00 Jaka to melodia? 14:50 Przepis dnia 15:00 Wiadomości 15:05 Pogoda 15:15 Klan (2498) 15:45 Sprawa dla reportera 16:40 Polska non stop 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? 17:55 34. Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark 2013 - Kabaretowa noc pod gwiazdami 18:30 Świat się kręci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Biało-czerwoni 20:10 Rajdowe Mistrzostwa Świata: Rajd Wielkiej Brytanii 20:15 Pogoda 20:20 Piąty stadion Live (44) 20:30 Piłka nożna 20:40 Piłka nożna 22:55 Piąty stadion Live (45) 23:05 Krzyk 2 1:10 Świat się kręci 2:00 Weekendowy magazyn filmowy 2:30 Mistrz 4:30 Zakończenie programu TVP 2

12:25 Jaka to melodia? 13:00 Blondynka 2: Mężczyzna jest jak pitbul (24) 13:50 Zwierzęta świata: Enklawy dzikiej przyrody: Yellowstone (10) 14:30 Okrasa łamie przepisy: Gęś z jabłkami inaczej 15:10 Opowieści na dobranoc 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ojciec Mateusz 10: Radar (132) 18:25 Pogotowie rachunkowe (1) 19:10 Smerfy w Jedynce: Smerfy: Smerfonia w tonacji C (13) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Biało-czerwoni 20:10 Rajdy samochodowe: Rajd Wielkiej Brytanii 20:15 Pogoda 20:25 Komisarz Alex 4: Śmierć dziewczyny (51) 21:25 Hit na sobotę: Mamma Mia! 23:20 Żywe trupy 3 (11) 0:15 Na pewno, być może 2:20 Krzyk 2 4:20 Piękniejsza Polska (8) 4:40 Zakończenie programu TVP 2

13_00520_37

komplikacji w życiu młodego poborowego. Film znacznie odbiegający od tego, co zwykła serwować nam polska kinematografia. Zdecydowanie warto się wybrać do kin, by się o tym przekonać. KM

15.11-21.11.2013

REPERTUAR W PARYŻU ŻYJE SIĘ JAK NA PROWINCJI KORZENIEC NAJMNIEJSZY BAL ŚWIATA ALICJA W KRAINIE CZARÓW 

Adwokat Rysiek Lwie Serce 3D Rysiek Lwie Serce 2D

Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 2

15.11.2013

TVP 1

19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Superkino: Starcie tytanów 22:20 W morzu ognia 0:25 Kuba Wojewódzki (11) 1:30 Uwaga! 1:45 Arkana magii 3:05 Rozmowy w toku: Uwaga, przystojny paker szuka żony! 4:00 Zakończenie programu

16.11 - 18:00 17.11 - 12:00 19.11 - 12:00 20.11 - 10:00

KINO PREMIEROWE 11:15 13:45 16:15 18:45 12:15 10:00* REPERTUAR BIEŻĄCY 19:00

21:15 16:45 14:30

Bilet na Księżyc 21:30 Gra Endera (dubbing) 13:15 Gra Endera (napisy) 20:15 Kapitan Phillips 15:45 18:30 21:15 Mój biegun 12:45 Thor: Mroczny świat 3D (dubbing) 10:00* 14:40 Thor: Mroczny świat 3D (napisy) 17:00 19:20 21:40 Thor: Mroczny świat 2D (dubbing) 12:20 Wałęsa. Człowiek z nadziei 17:30 Wenus w futrze 13:30 18:00 22:30! Wyścig 15:30 20:00 22:30! KINO FAMILIJNE Klopsiki kontratakują 2D 10:30* 15:15 Kumba 2D 11:30 Turbo 2D 11:00 * - tylko w sobotę i niedzielę ! - tylko w piątek i sobotę

ADWOKAT DON JON RYSIEK LWIE SERCE 3D RYSIEK LWIE SERCE PAPUSZA 

Dąbrowa górnicza, ul. jana III sobieskiego 6

Piątek

15:45 Panorama kraj 16:05 Pogoda 16:20 U Pana Boga w ogródku (10) 17:15 Szkoła życia: Chora decyzja (47) 18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Barwy szczęścia (1007) 20:00 Boscy w sieci (10) 20:05 Barwy szczęścia (1008) 20:45 Rodzinka.pl (123) 21:15 Rodzinka.pl (124) 21:50 Dzięki Bogu już weekend 23:05 Tylko dla dorosłych 23:20 Piąty stadion: Sponsorzy (80) 23:25 Kryminalne zagadki Las Vegas 11 (11) 0:20 Przyjęty 2:00 Nowa: Porachunki (5) 2:50 Kryminalne zagadki Las Vegas 11 (11) 3:40 Zakończenie programu POLSAT 5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z Polsat News 8:15 Świat według Kiepskich (75) 9:00 Malanowski i partnerzy (65) 9:30 Malanowski i partnerzy (66) 10:00 Trudne sprawy (178) 11:00 Dlaczego ja? (352) 12:00 Nasz nowy dom (7) 13:00 STOP Drogówka 14:00 Pierwsza miłość (1780) 14:45 Trudne sprawy (384) 15:50 Wydarzenia 16:10 Prognoza pogody 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i partnerzy (607) 17:00 Dlaczego ja? (492) 18:00 Pierwsza miłość (1781) 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Prognoza pogody 19:30 Świat według Kiepskich (369) 20:00 Tylko taniec. Got to dance 4 (9) 22:00 Kiedy dzwoni nieznajomy 0:00 Boa kontra pyton 2:00 Dziewczyny z fortuną 3:30 Tajemnice losu TVN

www.twojezaglebie.pl

PREMIERY

11:45, 17:00, 20:00 14:00, 19:30, 21:30 11:30, 15:45 3:45, 18:00 19:00*

POZOSTAŁE TYTUŁY THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D (napisy) 18:30*, 19:00**, 21:00*, 21:30** THOR: MROCZNY ŚWIAT 3D (dubbing) 13:30 THOR: MROCZNY ŚWIAT (dubbing) 11:00, 16:00 WENUS W FUTRZE 16:00, 18:15***, 22:30 WYŚCIG 16:30, 21:45 KAPITAN PHILLIPS 20:30 BILET NA KSIĘŻYC 14:15 NAJWIĘKSZY Z CUDÓW 3D 14:30 NAJWIĘKSZY Z CUDÓW 12:15 GRA ENDERA (dubbing) 2:00 KINO KONESERA DZIEWCZYNA Z LILIĄ 18:15**** KINO KOBIET DON JON 18:30** * - oprócz czwartku ** - tylko w czwartek *** - oprócz środy **** - tylko w środę


W ZAGŁĘBIU www.facebook.com/twojezaglebie

piątek 15 listopada 2013 | nr 46 (191)

Najbliższy weekend w Sosnowcu upłynie pod znakiem Pucharu Świata Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn. Będzie to już dziesiąta edycja tej wielkiej imprezy. Łukasz Dytko

Podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Żeromskiego, organizatorzy zapewnili, że ranga Pucharu Świata z roku na rok rośnie. - Bardzo się cieszymy, że nasza impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. W jej pierwszej edycji rywalizowało ze sobą 110 zawodników i zawodniczek, natomiast w tegorocznej, jubileuszowej wystartuje ich około 250 - powiedziała Agnieszka Czechowska-Kopeć, zastępca prezydenta Sosnowca. - W tegorocznej edycji Pucharu Świata będą uczestniczyć reprezentanci dwudziestu dwóch państw, jednak po raz pierwszy w Sosnowcu ugościmy reprezentantów Chorwacji, Danii, Portoryko czy Serbii - dodała Agnieszka CzechowskaKopeć. W tym roku najbardziej liczną reprezentacją podczas Pucharu Świata będzie Polska, w barwach której wystąpi 40 zawodników i zawodniczek. Wśród nich nie zabraknie przedstawicieli i przedstawicielek TMS Zagłębie Sosnowiec. Z 24 reprezentantów będą się natomiast składać ekipy Niemiec, Włoch, Węgier oraz Stanów

foto: ŁD

l.dytko@twojezaglebie.pl

To kolejna edycja zawodów, która odbędzie się w Sosnowcu.

Zjednoczonych. Do Sosnowca przybędą także reprezentacje m.in. Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Ukrainy oraz Francji i Białorusi. - Przygotowania do Pucharu Świata idą bardzo intensywnie. Od wielu lat jesteśmy chwaleni za jego organizację i wierzę, że tym razem będzie tak samo - przekazała Beata Rak, prezes TMS Zagłębie. Z dużym optymizmem do zbliżającej się imprezy podchodzi trener Andrzej Bil. - Obsada zawodów będzie bardzo silna, nawet silniejsza niż na mistrzostwach

Referendum coraz bliżej Do referendum w Czeladzi pozostał niespełna miesiąc. Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość tamtejszych mieszkańców chce odwołania burmistrz Teresy Kosmali. Wbrew trudnej sytuacji finansowej w mieście i nagonki ze strony opozycji, burmistrz miasta wierzy, że czeladzianie nie zaufają radnym z czeladzkiej PO, przez których to referendum zostało zainicjowane. - Apeluję do mieszkańców Czeladzi, aby nie dali się wciągnąć w brudną walkę polityczną - podkreśliła Teresa Kosmala. W mieście krążą opinie, że za kadencji obecnej burmistrz nie dzieje się kompletnie nic. To stawia Teresę Kosmalę w negatywnym świetle. - Moim głównym i podstawowym zadaniem od początku kadencji było uporządAUTOREKLAMA

kowanie stanu finansów gminy. Na początku kadencji udało się zmniejszyć zadłużenie gminy aż o 13,5 mln zł (z 42,5 mln do 29 mln zł) - powiedziała burmistrz miasta. W Czeladzi sporo mówiło się na temat przekroczenia kompetencji oraz przyjęcia korzyści majątkowych przez Teresę Kosmalę. Z biegiem czasu okazało się, że te domniemania były bezpodstawne. - Od pierwszego dnia towarzyszyła mi nagonka ze strony opozycji, jednak mimo to udało nam się także zrealizować budżet za 2012 rok bez deficytu - po raz pierwszy od wielu lat. Równocześnie, olbrzymim wysiłkiem finansowym i dzięki ciężkiej pracy wielu doprowadziliśmy do końca jedne z największych inwestycji w historii czeladzkiego samorządu - przyznała burmistrz. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.twojezaglebie.pl. ŁD

świata, jednak większe nadzieje pokładamy w naszych juniorkach, bowiem wśród juniorów wystąpi tylko Krzysztof Kaczkowski - przyznał szkoleniowiec. - Konkurencja będzie bardzo silna, ale mamy nadzieję, że którejś z nas uda się stanąć na tym przysłowiowym „pudle” - dodała nasza zawodniczka, Angelika Wątor. Zawody odbędą się w hali MOSiR przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu. Pozostaje nam trzymać kciuki, że po ich zakończeniu będziemy mogli głośno mówić nie tylko o sukcesie organizacyjnym, ale również i o bardzo dobrych

Dąbrowskie obserwatorium

startach naszych reprezentantów. W dotychczasowych dziewięciu edycjach Pucharu Świata Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn wzięło udział 1878 zawodników i zawodniczek z trzydziestu jeden państw, a reprezentanci Polski jedenastokrotnie stanęli na podium, trzykrotnie odbierając medale złote, trzykrotnie srebrne i pięciokrotnie brązowe. Po raz ostatni „krążki” w Pucharze Świata Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn nasza reprezentacja zdobyła w 2009 roku. Ze złota cieszyła się wówczas Matylda Ostojska, ze srebra Małgorzata Kozaczuk, a z brązu Marta Puda. n

HARMONGORAM: Sobota (16.11.2013 r.) godz. 10:00 - Walki eliminacyjne w szabli kobiet godz. 16:30 - Walki finałowe (8-ka) godz. 18:00 - Uroczyste wręczenie pucharów oraz nagród Niedziela (17.11.2013 r.) godz. 10:00 - Walki eliminacyjne w szabli mężczyzn godz. 16:30 - Walki finałowe (8-ka) godz. 18:00 - Ceremonia wręczenia pucharów i nagród reklama

Może niewielu wie, że Dąbrowa Górnicza ma się czym pochwalić. I nie chodzi tu o Pałac Kultury Zagłębia czy jeziora Pogoria, ale o teleskopowe obserwatorium. To znajduje się w Zespole Szkól nr 1 im. Związku Orła Białego przy ul. Konopnickiej 56 i jest otwarte od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. W obserwatorium odbywają się teleskopowe pokazy Słońca, prelekcje czy prezentacje. Emitowane są filmy popularnonaukowe z dziedziny astronomii i astronautyki .Na dachu budynku tej placówki znajduje się kopuła obserwatorium o średnicy 3,20 m. W jej wnętrzu mieści się czynny amatorski teleskop Cassegraina o średnicy głównego lustra 500 milimetrów. BO

AUTOREKLAMA

13_02214_2

Piłsudski w Czeladzi III Powiatowy Festyn Rodzinny w Czeladzi z okazji Święta Niepodległości jest już historią. Tegoroczny piknik był wyjątkowy, bowiem pojawił się na nim „marszałek Józef Piłsudski”. Impreza już po raz kolejny została zorganizowana przy tamtejszym Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, a jej uczestnicy mogli rozkoszować się słodkim tortem w narodowych barwach, a także posilić się wojskową grochówką. Atrakcji tego dnia nie brakowało, a każdy, niezależnie od wieku, mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. - Już po raz trzeci zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnej zabawy. Chcemy pokazać, że poza uroczystą atmosferą, jaka przynależna jest temu świętu, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to także czas radosnego świętowania tej narodowej pamiątki - powiedział Krzysztof Malczewski, starosta będziński, który wspólnie z „marszałkiem Piłsudskim” AUTOREKLAMA

foto: MATT PRAS

Puchar Świata w Sosnowcu

7

Tak świętowano w Czeladzi.

rozdawał napotkanym mieszkańcom biało-czerwone flagi. Bardzo efektownie wyglądał z kolei pokaz ratowania uwięzionego w samochodzie poszkodowanego, który zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Najmłodsi uczestnicy festynu także zmnaleźli coś dla siebie, bowiem bardzo chętnie rywalizowali w specjalnym konkursie z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanym przez funkcjonariuszy policji. OPRAC.BO


8

sport piątek 15 listopada 2013 | nr 46 (191)

www.twojezaglebie.pl

WYNIKI SPORTOWE

Rubryka powstaje we współpracy z

Porażka musi boleć

PIŁKA NOŻNA II liga (16. kolejka) Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2:1 Zagłębie Sosnowiec

Wydawało się, że po meczu z Ostrovią sosnowiczanie dopiszą do swojego dorobku komplet punktów. Niestety, z Wielkopolski wracają na tarczy, ponownie tracąc gola w końcówce meczu.

IV liga (15. kolejka) Górnik Piaski 0:1 Slavia Ruda Śląska

Paweł Leśniak

Sarmacja Będzin 2:0 Gwarek Tarnowskie Góry

p.lesniak@twojezaglebie.pl

MLKS Woźniki 3:0 Zagłębiak Dąbrowa Górnicza Pilica Koniecpol 0:0 RKS Grodziec V liga (15. kolejka) Unia Strzemieszyce 1:3 Pionier Ujejsce Górnik 09 Mysłowice 0:0 Tęcza Błędów AKS Niwka Sosnowiec 0:3 Warta Zawiercie Strażak Mierzęcice 2:1 Pogoń Imielin Unia Ząbkowice 1:0 Przemsza Siewierz SIATKÓWKA

foto: MW

Sosnowiczanie do meczu z Ostrovią przystąpili w zmienionym składzie. Kontuzjowanego Pawła Domańskiego zastąpił Rafał Sadowski, a w defensywie za pauzującego za kartki Jovana Ninkovicia pojawił się Adrian Marek. W meczu zabrakło także Sławomira Jarczyka, który usiadł na ławce jego zastąpił Radosław Kursa. Przed pierwszą okazją do zdobycia bramki stanął w 11. minucie Łukasz Tumicz, jednak piłkę skierował obok bramki. To właśnie Tumicz miał najlepsze sytuacje, ale ponownie brakowało precyzji. Niestety, po zmianie stron to gospodarze otworzyli wynik spotkania. W 59. minucie Marek Szymanowski dośrodkował do Michała Wrzesińskiego, a ten skutecznie zamknął akcję. - W drugiej połowie wydawało się, że obraz gry nie zmieni się, że będzie bezpieczne granie z naszej strony i próba stwarzania sytuacji po kontrataku lub ataku pozycyjnym. Okazało się, że dostaliśmy bramkę w najmniej odpowiednim momencie - przyznał Mirosław Smyła, trener Zagłębia. Na sosnowiczan strata bramki podziałała jak płachta na byka

Tym razem Łukasz Tumicz nie trafił do siatki rywala. Czy uda mu się w meczu z Odrą Opole?

i w kolejnej akcji nasi piłkarze wyrównali. Tomasz Szatan popisał się wyborną akcją lewą stroną i z linii końcowej dośrodkował na dalszy słupek. Piłka idealnie spadła na głowę Hubert Tylca, który umieścił piłkę w siatce. Wydawało się, że nasz zespół pójdzie za ciosem i spróbuje przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Gdy wszyscy byli pewni, że mecz zakończy się remisem, gospodarze zdołali w 89. minucie zadać decydujący cios, a bohaterem Ostrovii

został Damian Michalski. - Kontuzje i kartki wymusiły zmiany w obronie, a ten mecz pokazał, że musimy jeszcze się zgrać, gdyż rywale mieli dwie okazje i obie wykorzystali. Nie oszukujmy się, więcej strzałów nie oddali – mówił po meczu Michał Grudniewski. - Rozżalony troszkę jestem, gdy się traci bramkę w 89. minucie, to musi boleć. Piłka nożna jest trudną, ale piękną dyscypliną sportu, często takie sytuacje obracają się w drugą stronę - powiedział trener

Zagłębia, Mirosław Smyła. - Mogło się wszystko wydarzyć. Gdy wszedł nasz napastnik, wydawało się, że coś stworzymy i tak też się stało, jednak „Jankes” nie wykończył sytuacji. W piłce często tak jest, że sytuacje mszczą się i tak też się stało – dodał. W sobotę sosnowiczanie podejmą Odrę Opole na Stadionie Ludowym. Goście zajmują 11. miejsce w lidze i na wyjazdach ani razu nie wygrali. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13. n

Orlen Liga (6. kolejka) Tauron MKS Dąbrowa Górnicza 2:3 Impel Wrocław I liga (7. kolejka) AGH 100 RK Kraków 0:3 MKS Banimex Będzin III liga (7. kolejka) Płomień Sosnowiec 3:0 MKS Banimex Będzin II KOSZYKÓWKA I liga (7. kolejka) MKS Dąbrowa Górnicza 90:83 Polfarmex Kutno

Runda jesienna za nami

Kiedyś zasiadali na nich kibice Górnika Zabrze, a już wkrótce zasiądą na nich fani Górnika Piaski. Mowa o siedziskach, które niebawem pojawią się na czeladzkim obiekcie.

Spośród zagłębiowskich IVligowców rywalizujących w I grupie śląskiej swoje sobotnie spotkanie wygrała jedynie Sarmacja Będzin. Zwycięstwo podopiecznych Radosława Gabigi zapewniło im awans na piąte miejsce w tabeli (23 pkt).

To nigdy nie stanie się nudne. Płomień Sosnowiec wygrał 7. ligowy mecz z rzędu i pewnie kroczy do zwycięstwa w swojej grupie.

Będzinianie na własnym stadionie pokonali Gwarka Tarnowskie Góry 2:0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Michał Woźniak w 4. i Artur Nowak w 17. minucie. Zwycięstwo Sarmatów mogło być okazalsze, jednak w drugiej połowie spotkania Michał Skórski nie wykorzystał rzutu karnego po faulu na Łukaszu Wawrzyniaku. Poirytowani niekorzystnym rezultatem goście kończyli mecz w podwójnym osłabieniu. - Rozegraliśmy bardzo dobry mecz. W pierwszej połowie mieliśmy przewagę i zdominowaliśmy przeciwnika. Szkoda, że nie udało nam się wykorzystać wszystkich okazji, ale mimo to cały zespół zasłużył na wyróżnienie - powiedział Jakub Komander, drugi trener Sarmacji. Niespodziewanej porażki doznał za to Górnik Piaski. Czeladzianie przegrali przed własną publicznością ze Slavią Ruda Śląska 0:1. Przyjezdni zdobyli bramkę w 93. minucie z rzutu karnego, po tym jak piłka trafiła w rękę Michała Zaparta. - Co zrobić? Stało się, taki jest sport. Sędzia wcześniej mógł podyktować trzy rzuty karne dla nas i nie podyktował ani jednego. Szkoda

W sobotę do Sosnowca przyjechała drużyna rezerw MKS-u Będzin - jedynego zespołu, który urwał seta sosnowiczanom w pierwszej rundzie. W pierwszej partii wszystko wskazywało na to, że w tym spotkaniu również tak będzie. Mocne otwarcie gości i kilkupunktowa przewaga spowodowały, że Płomień musiał odrabiać straty. To nie okazało się jednak problemem i sosnowiczanie bez większych trudów wygrali seta do 19. W drugiej odsłonie dominacja gospodarzy była znacząca. Udane kontry i punktowe zagrywki dały zespołowi sporą przewagę, której goście nie byli w stanie odrobić. Partia wygrana szybko i pewnie do 15. Trzeci set to przede wszystkim zmiany w wyjściowej szóstce naszego zespołu i po raz kolejny prowadzenie Będzina 4:0. Przy stanie 14:18 o jedyny czas w tym meczu poprosił Dariusz Sobieraj i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Po powrocie na parkiet nasz zespół wziął się w garść i odrobił straty w fantastycznym stylu, wychodząc na prowadzenie 19:18. Końcówka spotkania była bardzo emocjonująca, co podobało się sosnowieckiej publiczności. Kibice głośno dopingowali swój zespół, który dzięki ich pomocy wygrał do 23. Kolejny mecz Płomień rozegra w Siemianowicach Śląskich, gdzie zmierzy się z MUKS Michałkowice - aktualnym wiceliderem tabeli. OPRAC.RM

Stadion wymaga renowacji.

Sporym problemem dla kibiców czeladzkiego IV-ligowca jest parking, a w zasadzie jego brak, bowiem podczas meczów fani futbolu pozostawiają swoje pojazdy po jednej stronie ulicy, utrudniając w ten sposób ruch drogowy pozostałym użytkownikom. Rozwój czeladzkiego stadionu i okolicznej infrastruktury jest niezwykle istotny, ponieważ Górnik Piaski w ostatnim czasie osiąga zdecydowanie najlepsze wyniki w swojej historii. Klub z dzielnicy miasta po raz drugi z rzędu walczy o awans do III ligi, a po rundzie jesiennej zajmuje pierwsze . Co ciekawe, aż 1500 siedzisk z „Kotła Czarownic” już dawno temu pozyskał za to Zagłębiak Dąbrowa Górnicza, jednak sympatycy tego klubu w dalszym ciągu nie mogą z nich korzystać. Siedziska bowiem leżą cały czas w jednym z magazynów i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle zostaną zamontowane na stadionie przy ulicy Konopnickiej (także i w tym przypadku krzesełka można było nabyć za symboliczną złotówkę). ŁD

Płomień wygrywa

foto: ŁD

Wkrótce na trybunie stadionu przy ulicy Mickiewicza zostanie zamontowanych 200 krzesełek w szarym kolorze. - Siedziska na pewno pojawią się przed początkiem rundy rewanżowej, choć ich montaż chcielibyśmy rozpocząć jeszcze przed nadchodzącą zimą powiedział naszemu tygodnikowi Krystian Dąbrowski, kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi. Stadion Górnika Zabrze aktualnie znajduje się w fazie generalnej przebudowy, a siedziska można było nabyć po rozbiórce starych trybun. - Koszt zakupu jednego krzesełka wynosił jedynie symboliczną złotówkę, ale my zakupiliśmy je razem z metalowymi konstrukcjami do montażu, więc za sztukę zapłaciliśmy siedem złotych - dodał Krystian Dąbrowski. - Aktualnie jesteśmy także w trakcie budowy klatki dla kibiców drużyn przyjezdnych- zakończył kierownik. W budżecie miasta niestety nie ma środków finansowych na generalną modernizację całego obiektu. - Wcześniej staraliśmy się o krzesełka ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie, jednak nie udało nam się ich pozyskać - przyznał Paweł Mysłek, prezes Górnika Piaski.

foto: mw

Nowe krzesełka

siatkówka

W tym sezonie dąbrowski Zagłębiak przeżywa ciężkie chwile.

tej porażki, bo nie przypominam sobie, aby Slavia zagrażała naszej bramce - przekazał Artur Szymkowski, szkoleniowiec Górnika. Mimo przegranej czeladzianie utrzymali pozycję lidera (32 pkt). Punktem musiał się natomiast zadowolić RKS Grodziec. Będziński zespół zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Pilicą Koniecpol 0:0. Goście od 50. minuty grali w osłabieniu, ponieważ boisko za dwie żółte i czerwoną kartkę musiał opuścić Bartosz Garczarczyk. - Mieliśmy więcej klarownych sytuacji. Sam Damian Koch mógł strzelić dwie bramki, a Adrian Kardaś trafił w słupek - mówił Sebastian Gzyl, trener RKS-u. Beniaminek zajmuje w tabeli dwunaste miejsce (17 pkt).

Już tradycyjnie bez punktów obeszli się piłkarze dąbrowskiego Zagłębiaka. Podopieczni Michała Chmielowskiego przegrali tym razem w Woźnikach z tamtejszym MLKS-em 0:3. Dąbrowianie pozostają na ostatniej pozycji i ich szanse na utrzymanie w IV lidze są coraz mniejsze (7 pkt). Już w najbliższy weekend, awansem, zostanie rozegrana pierwsza seria spotkań rundy rewanżowej. W sobotę bardzo ciekawie będzie w Będzinie, gdzie Sarmacja podejmie na własnym stadionie RKS Grodziec. Górnik Piaski zagra przed własną publicznością z Przyszłością Ciochowice, a w niedzielę dąbrowski Zagłębiak zmierzy się na wyjeździe z LKS-em Kamienica Polska. ŁD

Twojezaglebie 2013 191 46  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you