Page 1

ISSN 2081-7983

TO BYŁ ROK! Plusy i minusy 2012 roku w subiektywnym podsumowaniu Twojego Zagłębia - str. 4 i 5

nr 1 (148) piątek, 4 stycznia 2012 r.

Nakład 35 000 egz.

Szpital na plus?

Modernizacja 15

Lachowski odchodzi

Wyższy kontrakt z NFZ i umorzenie pożyczek mają przyczynić się do poprawy kondycji finansowej szpitala w Sosnowcu.

Czy tramwaj linii 15 pojedzie tunelem? Takie są plany Tramwajów Śląskich. Mało tego, wkrótce na torach pojawią się nowe wagony.

Drogi Zagłębia Sosnowiec i Marcina Lachowskiego rozeszły się. To duże osłabienie dla drugoligowca, bowiem 31-latek był pierwszoplanową postacią.

 SOSNOWIEC strona 2

 SOSNOWIEC strona 3

 SPORT strona 7

Jesteśmy razem i to jest piękne Będzińska Wigilia już od dziewięciu lat jest nierozłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia w stolicy powiatu będzińskiego. Wieczerza, organizowana z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Będzina, tradycyjnie odbywa się pod murami parafii pw. Świętej Trójcy.

REKLAMA

ło świąteczno­noworoczne życzenia i dzieliło się opłatkiem. Uroczystość tradycyjnie odbyła się pod honorowym patronatem

od wykształcenia, stanu zdrowia czy kondycji finansowej. Jesteśmy ra­ zem i to jest piękne. Niech ten dzień będzie takim impulsem dla innych,

kańców przygotowali 600 porcji świątecznych potraw. ­ Mamy zupę grzybową z łazankami, rybę, kapu­ stę, chleb i ciasto ­ wyliczał w trakcie

FOTO: ŁD

Pomysłodawcą całego przedsię­ wzięcia jest Waldemar Szydło, pre­ zes TPB. ­ Zainspirowała mnie kra­ kowska wigilia dla ubogich i potrze­ bujących. Pomyślałem wówczas, że warto byłoby urządzić takie spotka­ nie integracyjne, z myślą o ludziach z rozmaitych warstw społecznych w naszym mieście. Chodziłem do różnych przedsiębiorstw, ludzi do­ brej woli i prosiłem o wsparcie na ten cel, bowiem przygotowanie tej uroczystości nie jest wcale łatwym zadaniem ­ wspominał Waldemar Szydło. ­ Pierwsza wigilia, ku zasko­ czeniu wielu osób, pokazała, że jej organizacja była potrzebna, a bar­ dzo pozytywnie odebrali ją miesz­ kańcy nie tylko Będzina, ale i po­ wiatu czy innych miast ościennych Zagłębia Dąbrowskiego. Osobiście bardzo cieszę się, że swoim pomy­ słem zaszczepiłem dużą grupę ludzi, z którymi teraz mogę urządzać ko­ lejne edycje naszej wieczerzy ­ do­ dał prezes Towarzystwa Przyjaciół Będzina. O tym, że organizacja przedświą­ tecznej kolacji ma bezcenną war­ tość, świadczy choćby obecność licznie przybyłego społeczeństwa, które 23 grudnia 2012 roku wspól­ nie modliło się, kolędowało, składa­

Na Będzińskiej Wigilii nie zabrakło świątecznych potraw, a mieszkańcy zgodnie z tradycją zasiedli do stołu.

lokalnych władz samorządowych oraz biskupa sosnowieckiego. ­ To są Święta rodzinne, więc jestem bar­ dzo zadowolony, że w tych chwi­ lach jednoczymy się, niezależnie

pomagających potrzebującym przez 365 dni w roku ­ przyznał Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki. Podczas IX Będzińskiej Wigilii or­ ganizatorzy dla przybyłych miesz­

wieczerzy Marcin Lazar, będziński radny, który podkreślił, iż w przygo­ towaniu grudniowej kolacji, z roku na rok, uczestniczy coraz więcej osób. ­ Proces organizacji wi­

gilii rozwija się stopniowo i jesteśmy zadowoleni, że aktywnie uczestni­ czą w niej m.in. włodarze miasta i powiatu będzińskiego, duchow­ ni, pracownicy Miejskiego Ośrod­ ka Pomocy Społecznej czy przed­ stawiciele Zespołu Ziemi Będziń­ skiej. Istotne znacznie ma wspar­ cie sponsorów, przyczyniających się finansowo bądź usługowo do corocznego przygotowania wiecze­ rzy­ mówił Marcin Lazar. Tym razem prawdziwą świątecz­ ną nowością w Będzinie była szopka z żywymi zwierzętami, będąca punktem bacznych obserwacji nie tylko mieszkańców, ale i samego biskupa. ­ Jest tutaj żywa szopka, która przenosi nas do tamtej stajni w Betlejem, w jakiej ponad 2000 ty­ siące lat temu urodził się Pan Jezus. To pokazuje, że te wigilijne obyczaje w Będzinie nie tylko się zakorzeniły, ale nadal kwitną, rozwijają się i z tego trzeba się cieszyć ­ przekazał Grzegorz Kaszak. Dla wielu bezdomnych osób cie­ pły posiłek zjedzony podczas bę­ dzińskiej wieczerzy był jedynym podczas minionych Świąt Bożego Narodzenia.  DOKOŃCZENIE NA STR. 2

POWSTANIE NOWY KOMISARIAT

M

ówiono o przebudowie i rozbudowie, a skończyło się na budowie od podstaw. Mowa oczywiście o policyjnej „jedynce” w Sosnowcu, którą tymczasowo zrównano z ziemią. - Takie rozwiązanie jest korzystniejsze - podkreślił podkomisarz Paweł Warchoł z tutejszej Komendy Miejskiej Policji. Prace dotyczące pierwotnej renowacji obiektu rozpoczęto 19 listopada. - Okazało się, że budowa nowego komisariatu będzie tańsza i efektywniejsza, niż modernizacja poprzedniego budynku. Poza tym stare ściany nie wytrzymałyby natężenia przeprowadzanych prac - przekazał Paweł Warchoł. Przypominamy, iż tę inwestycję sfinansuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, lecz swój udział w renowacji komisariatu będą mieć również władze samorządowe Sosnowca. - Urząd Miejski w ramach corocznej współpracy przeznacza pewną kwotę na zwiększenie liczby patroli policyjnych bądź na cele inwestycyjne. Tym razem będzie to właśnie cel inwestycyjny, a mianowicie remont tego komisariatu, jednak to, jaką kwotą go wspomożemy, okaże się dopiero po ustaleniu ostatecznego budżetu - powiedział Rafał Łysy, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu. Modernizacja komisariatu wstępnie miała kosztować 6 mln zł, jednak teraz oficjalnie jeszcze nie wiadomo, ile wyniesie jego ponowna buŁD dowa. 13_01980_1


PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2013 | NR 1 (148)

» BĘDZIN 5.01 ­ Teatr Dzieci Zagłębia. Bajka o Stworku bez kolorku. Start o 11. 11.01 ­ Starostwo Powiatowe. Wystawa "Siedem spoj­ rzeń" realizowana przez gru­ pę fotograficzną G7. » DĄBROWA GÓRNICZA 6.01 ­ Hala Centrum. 13. ko­ lejka OrlenLigi. Mecz Tau­ ron MKS Dąbrowa Górnicza ­ Bank BPS Muszynianka Fa­ kro Muszynka. Start o 14.30. 6.01 ­ Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Wieczór kolęd i pasto­ rałek w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Ireneusza Deustera wraz z so­ listami. Start 16.30. » CZELADŹ 4.01 ­ Muzeum Saturn. Spo­ tkanie z Janem Powałką. Wer­ nisaż uświetni koncert wło­ skiej muzyki. Start o 17. Wstęp wolny.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

­ Chwała tym ludziom, że orga­ nizują takie spotkania. Dla takich jak ja, to bardzo dużo znaczy. Nie mam domu, więc nie mogę po­ czuć tej rodzinnej, świątecznej at­ mosfery, z którą tutaj się spotka­ łem ­ zaznaczył pan Jarosław. ­ Nie ukrywam, że dobrze mi się powo­ dzi, ale to jest dodatkową moty­ wacją do tego, aby dzielić się z in­ nymi zwłaszcza w okresie Świąt, a nie odwracać się od nich. Pró­ buję ich zrozumieć i wesprzeć, jak tylko mogę ­ stwierdziła pani Anna. Nie stety, na mapie Zagłębia Dąbrow skiego są wciąż miej­ scowości, w jakich zapomina się o wspólnej wigilii czy budowie świątecznej szopki. ­ Życzę tym miastom, aby poszły w ślad za Będzi nem – zakończył biskup Kaszak. Towarzystwo Przyjaciół Będzi­ na, w podziękowaniu za pomoc

Przemysław Wydra (Solidarna Polska)

Nie zabrakło również dzielenia się opłatkiem.

w przygotowaniu wigilii wszyst­ kim sponsorom i wolontariu­ szom, organizuje specjalny kon­ cert ­ utrzymany w tonach świą­

Zmiany w szpitalu Wyższy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, umorzenie pożyczek udzielonych przez gminę czy zmiany w rachunkowości mają przyczynić się do poprawy kondy­ cji finansowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu. O ile w ubiegłym roku kontrakt Szpitala Miejskiego z NFZ wy­ niósł niespełna 7 mln zł, o tyle teraz wyniesie ok. 11 mln zł. Dodatkowo, władze samorządowe miasta umorzyły Szpitalowi Miej­ skiemu  spłatę pożyczek (ponad 8 mln zł) udzielonych w ostatnich trzech latach. To w głównej mierze przyczyni się do możliwości przekształcenia placówki w spółkę komunalną, co ma spowodować poprawę sytuacji finansowej szpitala, bowiem ta jest daleka od idealnej. ­ Obecnie zobo­ wiązania szpitala wynoszą ok. 50 mln zł, bez uwzględnienia kwoty umorzenia, a niespełna 12 mln z

tej kwoty stanowią zobowiązania wymagalne. Pogorszenie całej sytu­ acji może skutkować zablokowa­ niem szpitalnego konta – przyznał Karol Winiarski, przewodniczący komisji budżetowej w Radzie Miejskiej Sosnowca. Teoretycznie deficyt finansowy w szpitalnej kasie wraz z upływem kolejnych miesięcy powinien zmniejszyć się o ponad 7 mln zł. – Zadłużenie szpitala na koniec 2012 roku wyniosło powyżej 9 mln zł, natomiast na koniec 2013 powinno wynieść niecałe 2 mln zł. Częściowo wynika to ze zmian zawartych w rachunkowo­ ści, zmian organizacyjnych, amor­ tyzacji pewnych źródeł w sposo­ bie księgowania, ale i z działań oszczędnościowych mających na celu znaczne oddłużenie szpitala (uniknięcie kosztów sądowych czy komorniczych). Ma to duży związek z przekształceniem Szpi­

teczno­noworocznych ­ w murach Powiatowej Biblioteki Miejskiej, który odbędzie się 24 stycznia o godz. 17.00. ŁUKASZD YTKO

Przekształcenie szpitala ma poprawić jego finanse.

tala Miejskiego w spółkę. Kondy­ cja finansowa placówki jest słaba, jednak widać już zielone światełko w tunelu ­ mówił Karol Winiarski. Z optymizmem o dość realnej poprawie sytuacji finansowej szpi­ tala wypowiedział się jego dyrek­ tor, Artur Nowak. – Cały plan jest dziełem naszego autorstwa i zamie­ rzamy go zrealizować w najbliższej przyszłości. Zrobimy wszystko, aby nie pogłębiać zadłużenia szpitala. Chcemy ustabilizować stan szpital­ nego konta – podkreślił Artur No­ wak. ŁD

Kolejnym radnym, którego przedstawiamy na naszych łamach jest Przemysław Wydra. - Na początku nawet nie myślałem o tym, aby zostać radnym. Po pracy udzielałem się jako wolontariusz w przykościelnej świetlicy dla młodzieży oraz organizowałem zajęcia sportowe dla dzieci. Moja działalność została zauważona i zaproponowano mi startowanie w wyborach. Mimo że, na liście wyborczej nie miałem eksponowanego miejsca, to sosnowiczanie postanowili mi zaufać – mówi nam samorządowiec. Radny z zawodu jest nauczycielem, co poniekąd determinuje jego działania. - Zależy mi na losie najmłodszych mieszkańców Sosnowca. Z mojej inicjatywy rozpoczęto wprowadzanie zdrowej żywności w sklepikach szkolnych. Na początku ubiegłej kadencji wraz z grupą radnych zainicjowaliśmy termomodernizację placówek oświatowych w naszym mieście – dodaje. Przemysław Wydra ma także plany

CZELADŹ Co z łupem chcieli zrobić złodzieje? Tego nie wiemy, jednak sądząc po dacie, skradzione warzywa mogły trafić na sylwestrowy stół. W nocy z niedzieli na poniedziałek, pół godziny po północy 25-letni mieszkaniec Czeladzi, wspólnie z drugim sprawcą, po usunięciu kraty zabezpieczającej okno i wybiciu szyby, włamał się do sklepu warzywnego. Widok policyjnego radiowozu spłoszył jednego z włamywaczy. Drugiemu z mężczyzn nie udało się już uciec i po chwili był w rękach policjantów. Złodzieje ze sklepu ukradli głównie buraki i paprykę. Zatrzymany mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu teraz kara nawet 10 lat więzienia.

BĘDZIN Pogoda zimą bywa dość zdradliwa, o czym przekonali się kierowcy w niedzielne południe w Będzinie. Tam zderzyło się ze sobą aż 7 samochodów. Do zdarzenia doszło około godziny 11 na DK86 w Będzinie na wysokości zajezdni tramwajowej. - W kierunku na Częstochowę zderzyło się 7 samochodów. Na szczęście, nikomu nic się nie stało - mówi nam Paweł Łotocki z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Droga przez ponad godzinę była zablokowana. Przyczyną zdarzenia była najprawdopodobniej śliska jezdnia. - Choć pogoda jest ładna, to jednak lokalnie może dochodzić do zlodowacenia jezdni. To najprawdopodobniej przyczyniło się do zdarze-

Adres redakcji i biura ogłoszeń: Adres: Wydawca: MediaCo Ewelina Dyc Redaktor naczelna: Ewelina Dyc Druk: Drukarnia Grupy Wydawniczej Polskapresse sp.z o.o.

Tel./fax:

KRONIKA POLICYJNA

41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 45 (32) 263 14 16

Email: biuro@twojezaglebie.pl Internet: www.twojezaglebie.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach tygodnika „Twoje Zagłębie”. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w części lub w całości bez jego zgody.

na dalszy ciąg kadencji. - W najbliższym czasie mam zamiar podjąć interwencję w imieniu mieszkańców Zagórza, którzy zgłosili się do mnie z prośbą dotyczącą zagospodarowania działek przy Pl. Papieskim. Do końca kadencji chciałbym zrealizować resztę mojego programu wyborczego. Niestety pogarszająca się sytuacja finansowa miasta może mi to uniemożliwić, dlatego skupię się na wspieraniu inwestycji już rozpoczętych oraz interweniowaniu w sprawach mieszkańców miasta – zakończył. Radny prowadzi dyżury w Urzędzie Miejskim, Gimnazjum nr 7 i pod nr. tel. PL 531712045 (17.30 – 18.30).

Gwiazdy w Teatrze Zagłębia Gwiazdorska obsada i Woj­ ciech Malajkat w roli reżyse­ ra. Tak rozpoczyna się rok w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. "Prawda" Floriana Zellera w reżyserii i opracowaniu muzycznym Wojciecha Malajkata to wejście z przytupem w nowy rok sosnowieckiego Teatru Zagłębia. Florian Zeller to zaledwie 34-letni powieściopisarz i dramaturg. Debiutował w wieku 23 lat powieścią „Sztuczne śniegi”. Od publikacji powieści „Julien Parme” (2006 r.), która była nominowana do nagrody Goncourtów, skupił się na dramatopisarstwie. Najnowszy utwór „Prawda” to pogodna komedia oparta na chwycie narastającego absurdu. Autor "zagląda" do naszych domów i REKLAMA

KRONIKA POLICYJNA

FOTO: ARCH TZ

» SOSNOWIEC 4,6,9.01 ­ Górka Środulska. Transmisje z Pucharu Świa­ ta w skokach narciarskich. Start 13.45 (4.01), 16.30 (6.01), 20.30 (9.01). Wstęp wolny. 5.01 ­ Energetyczne Centrum Kultury. Koncert kar­ nawałowy w wykonaniu Ener­ gy Band – zespołu rozrywko­ wego Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury ­ Energetyczne­ go Centrum Kultury pod dy­ rekcją Katarzyny Pumy Pia­ seckiej. Start 19, wstęp 80 zł. 9.01 ­ Miejska Biblioteka Publiczna. Spotkanie z Markiem Bieńczykiem, laureatem Lite­ rackiej Nagrody NIKE 2012. Dyskusję poprowadzi dr hab. Dariusz Nowacki. Start o 18. 10.01 ­ MDK Kazimierz. Pa­ pieroplastyka dla dzieci i mło­ dzieży.

Jesteśmy razem i to jest piękne

FOTO: ŁD

WYDARZENIA

www.twojezaglebie.pl

FOTO: ARCH TZ

2

REGION

sypialni. Za reżyserię odpowiedzialny jest znany i wybitny aktor, Wojciech Malajkat. Jednak dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Syrena w Warszawie podjął się także opracowania muzycznego. Za scenografię i kostiumy odpowiedzialny jest Wojciech Stefaniak. Malajkat i Stefaniak współpracowali ze sobą m.in. przy realizacji „Plotki” F. Vebera w "Syrenie". Jednak nie tylko reżyser przyciąga, ale także sama obsada. W rolach głównych zobaczymy bowiem Ewę Kopczyńską, Małgorzatę Sadowską, Grzegorza Kwasa, a także Wojciecha Leśniaka. Prapremiera spektaklu już w piątek (4.01) o 19. Kolejne spektakle w sobotę i w niedzielę o 19. Zapraszamy. PL 13_02052_1

KRONIKA POLICYJNA

nia. Apelujemy o rozwagę, przy takich warunkach kierowcom wydaje się, że można "przycisnąć", a to jest zdradliwe - dodaje Paweł Łotocki. SOSNOWIEC Tuż po Świętach działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego sosnowieckiej komendy przyniosły zaskakujące wyniki. Funkcjonariusze zatrzymali sześciu kierowców prowadzących na „podwójnym gazie”. Trzech spośród nich zatrzymano w rejonie Pogoni. Wyniki przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu były dość zróżnicowane. Rekordzistą w negatywnym tego słowa znaczeniu okazał się 32-letni sosnowiczanin, którego badanie wykazało 3,5 promila.

BĘDZIN W drugi dzień Świąt będzińscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, sprawców rozboju w centrum miasta. Przestępcy napadli na 48-letniego mieszkańca Psar ok. północy, przy ul. Piłsudskiego. W momencie, gdy poszkodowany chciał kupić leki w pobliskiej aptece, został zaatakowany przez wspomnianych mężczyzn. Zatrzymani, którzy pobili przyjezdnego z Psar i ukradli mu telefon komórkowy, to 41-letni mieszkaniec Sosnowca, jego dwaj synowie (18 i 19 lat) oraz 30-letni kolega. Mundurowi szybko złapali przestępców, a następnie odebrali im skradziony telefon. O ich dalszym losie zadecyduje prokurator, a za popełnione przestępstwo mogą spędzić za kratami nawet 12 lat.

„TWOJE ZAGŁĘBIE” DOSTĘPNE JEST W EUROSKRZYNKACH W SOSNOWCU I DĄBROWIE GÓRNICZEJ ORAZ W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH: BĘDZINPUP ul. Krasickiego 17a • UM ul. 11 listopada 20 • "PRO-MED" ul. 9 Maja 3 • "RANCZO" ul. Bema 2a • Sklep Spożywczy ul. Chmielewskiego/Pawilon 1 • US ul. I Armii Wojska Polskiego 1 • „SONAR” Al. Kołłątaja 24 • Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 39 • Będzin "JUWIKA" ul. Skalskiego 1 • Sklep J.Z. Czerwińscy ul. Skalskiego 6 • „ADUŚ” ul. Szkolna 8 CZELADŹUM ul. Katowicka 45 • Sklep Ogólnospożywczy ul. Norwida 9 • „MAXIM” ul. Nowopogońska 217 • "KESZ" ul. Nowopogońska 224 • "MYSZKA" ul. Nowopogońska 226 • Sklep ogólnospożywczy ul. Nowopogońska 244 • Sklep ogólnospożywczy ul. Poniatowskiego • "NIKO" ul. Zwyciestwa 2 DĄBROWA GÓRNICZA Delikatesy „WRONA” ul. Piłsudskiego 36c/621 • Kiosk "KOLPORTER" ul. Norwida 28 • „HANEX” ul. Augustynika 13 • "ATU" ul. Augustynika 7 • UM ul. Graniczna 21 • C.H. Pogoria (punkt informacji miejskiej) ul. Jana III Sobieskiego 6 • Społem Al. Kościuszki 17 • ZUS Al. Kościuszki 48 • "SUPER-REPUS" ul. Łukasińskiego 30B • "BELLIS-1" ul. Majewskiego 4 • PUP ul. Sobieskiego 12 • LEWIATAN ul. Topolowa 50A • "KULBAK" ul. Warszawska 74 • PIEKARNIA ul. Warszawska 78 SOSNOWIEC CENTRUMUS ul. 3 Maja 20 • CIM ul. Modrzejowska 1a • C.F. Helios ul. Modrzejowska 32B • Redakcja "Twoje Zagłębie" ul. Modrzejowska 45 • ZUS ul. Partyzantów 1 • Lunch Bar ul. Partyzantów 11 • ARL ul. Teatralna 9 • UM Al. Zwycięstwa 20 SOSNOWIEC DAŃDÓWKASklep "ABC" ul. 11 Listopada 45 SOSNOWIEC KAZIMIERZ GÓRNICZY"BART-POL" ul. Główna 26 • Sklep "MATI" ul. Wagowa SOSNOWIEC KLIMONTÓW„AGA-2” ul. Dobrzańskiego 119 • „CEMAL” ul. Zapolskiej 10B SOSNOWIEC MACZKIApteka "MACZKI" ul. Krakowska 13 • „AS” ul. Krakowska 15 SOSNOWIEC MILOWICESpołem ul. Saturnowska 32 • AGA – market ul. Słoneczna 14 SOSNOWIEC NIWKASklep Wielobranżowy ul. Wojska Polskiego 119 STARY SOSNOWIECLewiatan ul. Sobieskiego 27 • Zakład Mięsno-Wędliniarski Bogdan Janik ul. Moniuszki 41 • SOSNOWIEC POGOŃApteka "Max Medic" ul. Gospodarcza 32 • "ZUZA" ul. Gospodarcza 4 • "ADEX" ul. Grota Roweckiego 36 • Akademiki Pogoń ul. Lwowska 2 • Apteka „Na Orlej” ul. Orla 30 • "DARIA" ul. Orla 30 • PIEKARNIA J.Z. Czerwińscy ul. Zamenhoffa SOSNOWIEC SIELECSklep Spoż.-Monopo. „Gwiazda” ul. Narutowicza 52 • Sklep Spożywczy ul. Sielecka 30 .


SOSNOWIEC www.facebook.com/twojezaglebie

PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2013 | NR 1 (148)

3

Nie było pantofelków ani karocy, a to dlatego, że atrakcji było dużo więcej! Nasz kopciuszek miał potencjał i stał się przepiękną księżniczką, która w towarzystwie swojego księcia spędziła niezapomnianą noc. Dobrymi wróżkami dbającymi o piękną księżniczkę były firmy, które wraz z Twoim Zagłębiem zapewniły tę niezwykłą przemianę. Klub Zdrowego Stylu Życia ufundował aż osiem zabiegów upiększających, a Organic Spa spowodowało, że cera naszej bohaterki była gładka niczym aksamit. Nails Center zadbało o powalający makijaż oraz paznokcie, a Warsztat Fryzur wręcz z zegarmistrzowską precyzją ułożył przepiękną fryzurę pani Małgosi. Urodę naszej bohaterki podkreśliła olśniewająca suknia, którą uszyły uczennice Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu. Wszyscy uwijali się niczym myszki z baśni Disneya. Wielkim finałem był bal w Szafranowym Dworze w Czeladzi. W odróżnieniu od baśni nasza bohaterka nie musiała wracać przed północą, a niesamowita zabawa trwała do białego rana. Księżniczka Twojego Zagłębia była bardzo zadowolona. - Zmiany są bardzo widoczne, zabiegi były relaksujące, a obsługa bardzo miła. Bal wypadł bardzo fajnie - powiedziała nam pani Małgosia.

„Piętnastki” będą jeździć tunelem TŚ są w początkowej fazie realizacji całego projektu. – Opracowaliśmy pełną dokumentację techniczną, jednak termin rozpoczęcia budo­ wy jest nieznany. Na początku roku spodziewamy się uzyskania zgody na planowaną inwestycję – poin­ formował rzecznik prasowy TŚ, Andrzej Zowada. Jej wartość sięgnie blisko 70 mln zł! – Pod ul. Braci Mieroszewskich

FOTO: ŁD

Budowa tunelu, przedłużenie linii tramwajowej w Zagórzu oraz ok. 10 nowych „piętna­ stek” to zmiany, jakie Tramwaje Śląskie planują wprowadzić w najbliższych latach w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego.

Modernizacja "15" to flagowa inwestycja Tramwajów Śląskich w Sosnowcu.

zostanie wybudowany tunel, który umożliwi bezkolizyjny przejazd ­ wytłumaczył Andrzej Zowada. TŚ mają w planach wybudowanie ok. 4 km nowego torowiska, po któ­ rym będzie jeździć ok. 10 nowych tramwajów (nr 15). ­ Trasa będzie

prowadzić od okolic skrzyżowania przy al. Wolności, ul. Białostocką, al. Paderewskiego i ul. Rydza Śmi­ głego w okolice skrzyżowania przy ul. Braci Mieroszewskich – konty­ nuował rzecznik. Przedłużenie linii tramwajowej zostanie sfinanso­

Władze Sosnowca ogłosiły dwa przetargi na nieruchomości zloka­ lizowane przy ul. 3 Maja. Pierwszy z nich dotyczy dawnego budyn­ ku Pałacu Ślubów, natomiast dru­ gi skwerku znajdującego się obok popularnego „ślimaka”. Była siedziba Pałacu Ślubów zo­ stała wystawiona na przetarg, choć pier wotnie chciano ją od­ dać w 15­letnią dzierżawę. Skąd ta zmiana? ­ Prezydent Kazimierz Górski zdecydował się wystawić ten budynek na sprzedaż, bowiem inwestorzy są zainteresowani jego kupnem, a nie wydzierżawieniem ­ wyjaśniła  Anna Jasikowska­Bo­ żyk z Wydziału Informacji i Pro­ mo cji Miasta sosnowieckiego

FOTO: ŁD

Czekają na inwestycje

"Pałac" został wystawiony na przetarg.

magistratu. ­ Rozstrzygnię cie przetargu zaplanowano na koniec lutego 2013 roku. Cena wywo­ ławcza wynosi 1,1 mln zł ­ doda­ ła Anna Jasikowska­Bożyk. Z kolei wspomnianą wyżej dział­ kę, o powierzchni 2687 m kw. wystawiono na przetarg już po

raz drugi, bowiem poprzednio na jej kupno nie było chętnych. W związku z tym władze miasta dały kolejną okazję inwestorom do nabycia tego terenu. ­ Pojawiła się firma zainteresowana kupnem skwerku, specjalizująca się m.in. w handlu i budownictwie miesz­ kaniowym ­ ujawniła Henryka Nowak z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej­ skiego w Sosnowcu. ­ Na 1 mar­ ca zaplanowano otwarcie ofert – zakończyła Henryka Nowak. Zgodnie z nowym operatem sza­ cunkowym wartość działki oraz jej cena wywoławcza wynosi 1,23 mln zł i jest niższa w porównaniu z wcześniejszym o niespełna 170 tys. zł. ŁD

wane nie tylko przez TŚ, ale i przez Unię Europejską. – Trud­ no powiedzieć, ile środków na ten cel przeznaczy UE. Na dziś jest to ok. 59% całej kwoty, lecz wszyst­ ko może ulec zmianie. Pozyskanie pieniędzy będzie możliwe w kolej­ nym okresie finansowania na lata 2014–2020 ­ dodał. Pomysł przy­ padł do gustu władz samorządo­ wych Sosnowca. ­ Jest to świetna inwestycja, zwłaszcza dla miesz­ kańców Zagórza, na którą bardzo długo czekaliśmy. Teraz będzie nam ją łatwiej zrealizować ­ stwier­ dził prezydent Kazimierz Górski. Nowa pętla ma powstać w okoli­ cach skrzyżowania  przy  ul. Bra­ ci Mieroszewskich. ŁD

Budowa ronda zakończona

D

obiegła końca budowa sosnowieckiego ronda w kształcie… jajka, zlokalizowanego w okolicach ul. Komuny Paryskiej i Sokolskiej. Cała inwestycja została przeprowadzona z inicjatywy Centrum Handlowego Auchan. - My jedynie dokonaliśmy odbioru ronda, sprawdziliśmy, czy wszystkie prace wykonano prawidłowo - mówił Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. - Na pewno budowa ronda była bardzo dobrym pomysłem, bowiem w tej okolicy jest sporo ulic i wcześniej co jakiś czas dochodziło tu do niepotrzebnych wypadków samochodowych - zakończył Rafał Łysy. Dzięki skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, by nie powiedzieć jajowatym, będzie bezpieczniej. PL

REKLAMA

REKLAMA

13_02028_1

AUTOREKLAMA

13_02092_1


4

PODSUMOWANIE ROKU PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2013 | NR 1 (148)

www.twojezaglebie.pl

M

inione 365 dni to 1730 newsów, które pojawiły się na naszej stronie www.twojezaglebie.pl oraz 51 numerów papierowych naszego tygodnika. 2012 rok to przede wszystkim sprawa małej Magdy z So­ snowca, która odbiła się echem we wszystkich mediach. Na szczęście nie brakowało też pozytywów. Tak nale­ ży postrzegać m.in. reprezentowanie przez Ewę Farną Sosnowca w programie TVP emitowanym w tzw. prime time. O promocję regionu zadbał także fe­ nomenalny spektakl „Korzeniec” oraz zespół Fair We­ ather Friends. Ten wystąpił m.in. na Coke Live Music Festival oraz Open'er Festival. W ubiegłym roku, bardziej niż zwykle, odznaczyliśmy się też my – redakcja Twojego Zagłębia. Zorganizowali­ śmy wiele akcji, ale jedna najbardziej zapadła wszystkim w pamięci. „Twoje Zagłębie – Twoja Szkoła – Twój Głos”


PODSUMOWANIE ROKU www.facebook.com/twojezaglebie

pokazała, że można zaktywizować uczniów. W trakcie internetowej części akcji oddano ponad 51 000 głosów. Zachwytu nie kryli także rządzący Sosnowcem a do dziś słyszymy, że impreza powinna służyć innym za wzór. Wśród negatywów należy wymienić nieudaną reformę edukacyjną w Sosnowcu (opuszczone szkoły do dziś sto­ ją puste), indolencję urzędniczą wobec ruiny po byłych zakładach mięsnych „Duda”, a także falę podwyżek KZK GOP, która swoim zasięgiem obejmie także 2013 rok. Oczywiście, każde z podsumowań należy do subiek­ tywnych, jednak TZ daje także możliwość wypowiedze­ nie się swoim czytelnikom. Zapraszamy na naszą stro­ nę www.twojezaglebie.pl, gdzie trwają głosowania pod­ sumowujące rok. Czekamy na Państwa komentarze. PAWEŁ LEŚNIAK

PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2013 | NR 1 (148)

5


PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2013 | NR 1 (148)

www.twojezaglebie.pl

Kilka tysięcy osób wzię­ ło udział w sylwestrowej imprezie, która odbyła się w będzińskim parku na Dolnej Syberce. Ku zaskoczeniu wielu uczestników na scenie pojawi­ ła się grupa New Factory, ma­ jąca pierwotnie wystąpić jako Fun Factory reloaded. - Syndykat Artystyczny z Krakowa złożył nam ofertę dotyczącą występu Fun Factory reloaded w Będzinie. Zespól bardzo nam się spodobał, więc podpisaliśmy umowę. Tydzień przed Sylwestrem otrzymaliśmy z kolei pismo od Rekardo Heiliga z niemieckiej grupy Fun Factory, mówiące, iż żadna inna agencja nie ma uprawnień do występowania na secnie pod nazwą Fun Factory, niezależnie od tego czy REKLAMA

będzie tam widniał napis: reloaded, czy jakiś inny- tłumaczył Łukasz Komoniewski. - Dodatkowo na dwa dni przed organizacją imprezy dostaliśmy pełną dokumentację od Rekardo Heiliga w języku… niemieckim. Czasu było zbyt mało na pełne, bezbłędne tłumaczenie, jak i na zmianę nazwy zespołu na plakatach, więc postanowiliśmy pozostawić pierwszą wersję - mówił prezydent. Władze miasta otrzymały od przedstawiciela niemieckiej grupy także informację, podkreślającą, że istnieje możliwość sprowadzenia prawdziwej grupy Fun Factory do Będzina, zamiast New Factory, za te same pieniądze. - Sprawa jest skomplikowana, a przy tym bardzo niecodzienna, bowiem obydwie agencje chcą udowodnić swoją wyższość. Czekamy na roz-

FOTO: UM BĘDZIN

Spór o Sylwestra w Będzinie

Na scenie pojawił się New Factory

wój całej sytuacji, wtedy będziemy mogli się do niej odpowiednio ustosunkować - kontynuował prezydent Komoniewski. Tuż po występie New Factory zapre-

zentował się również Jacek Stachursky, dla którego była to już kolejna wizyta w Będzinie. Wejście w Nowy Rok mieszkańcom uświetnił pokaz fajerwerków, po którym imprezę "rozkręcał" didżej. - Z rozmów, jakie przeprowadziłem z uczestnikami Sylwestra wynika, iż ten spełnił ich oczekiwania. Cieszy mnie to, że na Dolnej Syberce pojawiło się więcej osób, niż przed rokiem, a to pokazuje, że organizacja takich imprez jest bardzo potrzebna - zakończył Łukasz Komoniewski Prezydent przyznał, że w 2013 roku również nie zabraknie rozrywki. W planach włodarzy miasta jest zorganizowanie m.in.: Dni Będzina, dyskoteki pod gołym niebem czy kolejnego plenerowego Sylwestra. ŁD 13_00402_1

Urząd w Czeladzi nie zapłacił za samochód Do 13 grudnia czeladzki magi­ strat miał zapłacić 320 tys. zł za zakup nowoczesnego samo­ chodu dla miejscowej OSP. Owej opłaty Urząd Miejski jednak nie uiścił, dlatego też pojazd cały czas stoi w stra­ żackim garażu. Rozczarowany zaistniałą sytu­ acją jest Marek Popielski, naczel­ nik Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi. – Cały czas mamy na­ dzieję, że urzędowi uda się zdobyć środki na sfinansowanie zakupu. My nie mamy takiej sumy, a nowy samochód jest dla nas niezbędny, gdyż trzy, które posiadamy, są już stare i zużyte. Jeden z nich liczy sobie 14 lat ­ powiedział Marek Popielski. – Jesteśmy ciekawi, co w tym momencie zrobi Rada Miej­ ska, mamy nadzieję, że może w 2013 roku samorządowcy wygo­ spodarują odpowiednie środki na ten cel ­ dodał naczelnik.   Trud­ no przypuszczać, aby nowoczesny pojazd na dłużej zagościł nad Bry­ nicą, bowiem jeżeli Urząd Mia­ sta nie zapłaci, to o dalszym losie samo chodu zadecyduje Woje­ wódzki Związek Ochotniczej Stra­

ży Pożarnej. – To boli, że urząd nie ma pieniędzy na zakup wcześniej obiecanego nam samochodu, tym bardziej, że do tej pory burmistrz nie podpisała umowy dotyczącej jego zakupu, którą z nami zawarła. Rozmawialiśmy z nią wielokrotnie, lecz żadnych efektów tych rozmów niestety nie widać ­ wtajemniczył naczelnik. Oficjalnego stanowiska w tej sprawie nie zajęła Teresa Kosma­ la, burmistrz miasta. W jej imie­ niu wypowiedziała się Karolina Jury niec, peł niąca obowiązki rzecznika prasowego w czeladz­ kim magistracie. – Jest to bardzo skomplikowana sprawa, więc na jej wyjaśnienie trzeba będzie troszkę poczekać. Prawdą jest, że Urząd Miejski do 13 grudnia nie uiścił swojej części zapłaty na ten samo­ chód, gdyż nie ma na to środków finansowych – mówiła Karolina Juryniec. Według naszych informacji po­ jazd miał zostać sfinansowany z pieniędzy pozyskanych ze sprze­ daży działek na terenie miasta. Najnowsze, nieoficjalne, donie­ sienia mówią o jednej sprzedanej działce. ŁD

Witacze w powiecie? FOTO: MAT. PRAS.

6

BĘDZIN, CZELADŹ, DĄBROWA GÓRNICZA

Znaki pojawią się w Sosnowcu

Tak wygląda ostateczny projekt tablic, które na początku roku staną przy drogach wlotowych do Sosnowca od strony górnośląskich miast. Z początkowych rozmów wynikało, iż zostaną postawione cztery tablice, jednak po dokładnej analizie okazało się, że będzie ich nieco więcej. - Na granicy Sosnowca z Katowicami czy Mysłowicami

pojawi się łącznie sześć, siedem “witaczy” (m.in. przy ul. Ostrogórskiej, Orląt Lwowskich i Sobieskiego). Chęć postawienia takich tablic, na terenie powiatu będzińskiego, wyraziło tamtejsze starostwo, więc w sumie możemy spodziewać się ich ok. 10 - mówił Arkadiusz Chęciński, wiceprezydent Sosnowca. Głos w tej sprawie zabrał również Krzysztof Malczewski, starosta będziński. – “Witacze” są pomysłem Sosnowca, jednak my z władzami tego miasta na razie nie prowadziliśmy żadnych oficjalnych rozmów na ten temat. Na pewno chcielibyśmy ustalić jeden wspólny wzór dla tych “witaczy” – przekazał starosta. Arkadiusz Chęciński poinformował nas również, że wykonanie tablic będzie kosztować kilkaset złotych, więc budżet miasta z pewnością na tym nie ucierpi. ŁD

Krzesełka z "Kotła Czarownic" marnują się Pewien czas temu do Dąbro­ wy Górniczej trafiło 3000 krze­ sełek ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Już wtedy mó­ wiło się, że część z nich pojawi się na trybunach stadionu przy ul. Konopnickiej, gdzie swoje mecze rozgrywa, najwyżej no­ towany spośród miejscowych klubów piłkarskich, Zagłębiak. Od ubiegłego roku siedziska są składowane się w tamtejszym Centrum Sportu i Rekreacji, wcześniej znajdowały się w innych miejscach. - Krzesełka nie są naszą własnością. Urząd Miejski poprosił nas o ich przechowanie, a my mamy na nie miejsce, więc się zgodziliśmy, jednak nie decydujemy o przyszłości siedzisk wyjaśnił Henryk Mańka, zastępca dyrektora CSiR-u w Dąbrowie Górniczej. Ciekawostką jest fakt, iż krzesełka zostały wykupione ze Stadionu Śląskiego za symboliczną kwotę (1 krzesełko - 1zł). - Obecnie jest ich nieco mniej,

gdyż zostały już zamontowane na innych, mniejszych obiektach. Na stadionie przy ul. Konopnickiej najprawdopodobniej pojawi się 1500 krzesełek, jednak nie wiadomo, kiedy ten proces nastąpi, ponieważ cały czas czekamy na jego realizację w biurze inwestycji miejskich - przekazał Damian Rutkowski, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM w Dąbrowie Górniczej. - Jest pewien problem, bo Stadion Śląski nie przekazał nam systemu zamocowań do krzesełek, a funkcjonuje niewiele firm, które się nim posługują. Wynika z tego, że montaż będzie droższy od zakupu - wtajemniczył Damian Rutkowski. Z niecierpliwością na instalację siedzisk czekają władze Zagłębiaka. - Stadion wygląda, jak wygląda, a siedzisk na trybunach nie ma zbyt wiele, dlatego bardzo zależy nam na montażu tych krzesełek, bowiem nasz obiekt wówczas zyskałby na wartości - podkreślił Grzegorz Klamra, prezes klubu. ŁD


SPORT / KULTURA www.facebook.com/twojezaglebie

Uczczą pamięć Mazura

FOTO: ARCH TZ

Turnie odbędzie się po raz 18.

szyce, MKS Sławków, ZEW Kazi­ mierz, Przemsza Okradzionów, Płomień Niegowonice. Grupa III – Będzin (Łagisza), 20.01, godz. 08:00 Sarmacja Będzin, RKS Grodziec, Pionier Ujejsce, Milenium Woj­ kowice, Błękitni Sarnów, Zagłębie Sosnowiec (juniorzy). Grupa IV – Cze ladź, 26.01, godz. 08:00 Zagłębiak D. Górnicza, AKS Niw­ ka Sosnowiec, MCKS Czeladź, Cy­ klon Rogoźnik, Jedność Strzyżo­ wice, Orzeł Dąbie. Grupa V – Zawiercie, 02.02, godz. 08:00 Warta Zawiercie, Strażak Mierzę­ cice, Niwy Brudzowice, Skalniak Kro czyce, Źródło Kromołów, Olimpia Włodowice. ŁD

Odejście Lachowskiego

INNE  "VADEMECUM" oprawa wesel oraz imprez ¢ firmowych tel. 605-888-578

 MAREX - skupujemy samochody do kasacji, w każdym stanie technicznym i wizualnym (używane, uszkodzone, powypadkowe). Oferujemy własny transport, płatność gotówką, wydajemy zaświadczenia o demontażu. Tel. 696-084-295, 800-180-001 (infolinia bezpłatna).  FIAT SEICENTO VAN 1.1 B+LPG, ROK PRODUKCJI 2000, PRZEBIEG 200 TYS., BIAŁY, BEZWYPADKOWY. TEL. 604-755-422. 

USŁUGI

ZDROWIE

 LEKARSTWO NA CELLULIT- ZABIEGI BODY THERM. OLKUSZ UL. SŁAWKOWSKA 5 TEL. 516130-039

NAUKA  Korepetycje, j.angielski, Sosnowiec, 506-597-827

 Szkolenia zawodowe, obsługa BHP i P.POŻ., szkolenia operatora wózka widłowego. Tel. 605-888578, www.phus-atut.pl  Legalizacja gaśnic. Tel. 605-888-578, www.phusatut.pl  Wieczór sylwestrowy w Dąbrowie Górniczej­Gołonogu zaginęła 6­letnia suczka rasy mieszanej, wysokość około 40cm. Czarno­biała, na pysku przypalana, miała na szyi czerwoną obrożę i smycz w kasetce, wabi się Pusia. Prosimy o kontakt tel.504­442­094.Czeka nagroda.

BUDOWLANO-REMONTOWE

 Agent ochrony – kursy do licencji, raty (praca). 0-32-203-27-01, 0-605-294-324.

 Usługi elektryczne. Tel. 511-720-085.

FINANSE

 Kompleksowe

 Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: 600 400 295 7 dni w tygodniu 7:00-21.00

ocieplanie budynków , kosztorys i wycena gratis.

wykańczanie

wnętrz,

Tel. 504-362-205

REKLAMA

12_02231_1

Drogi Zagłębia Sosno­ wiec i Marcina Lachow­ skiego rozeszły się. To duże osłabienie dla drugoligow­ ca, bowiem 31­latek był pierwszoplanową postacią.

REKLAMA

04-10.01.2013

04.01 PIĄTEK PRAWDA

19:00

05.01 SOBOTA PRAWDA

18:00

06.01 NIEDZIELA PRAWDA

18:00

08.01 WTOREK ALICJA W KRAINIE CZARÓW

10:00

09.01 ŚRODA ALICJA W KRAINIE CZARÓW

10:00

SOSNOWIEC,

bu, ponieważ Marcin jest bardzo dobrym zawodnikiem, mającym świetne predyspozycje do gry w piłkę - ocenił szkoleniowiec. Marcin Lachowski w barwach sosnowieckiego klubu rozegrał 191 meczów, w których strzelił 56 goli. ŁD

REPERTUARY

13_00520_1

SOSNOWIEC

ul. MODRZEJOWSKA 32b

13_02021_1

Marcina Lachowskiego nie zobaczymy w barwach Zagłębia

ul. Teatralna 4, www.teatrzaglebia.pl

Krótko na ten temat wypowiedział się sam piłkarz. - Odchodzę i tyle, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem - przyznał “Lacha”. Głos w tej sprawie zabrał Leszek Baczyński, prezes klubu. - Rozstaliśmy się w zgodzie. Porozmawialiśmy przy stole, wymieniliśmy swoje przemyślenia i doszliśmy do takiego, a nie innego wniosku - przyznał sternik. Swojego smutku z zaistniałej sytuacji nie ukrywał także trener Zagłębia, Mirosław Kmieć. - To ogromna strata dla kluREKLAMA

Jestem po rozwodzie. Z małżeństwa mam małoletniego syna. Mocą wyroku rozwodowego wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem powierzono mnie, pozostawiając ojcu prawo do współdecydowania o istotnych sprawach życiowych dziecka, dotyczących wyboru szkoły, zawodu, organizacji wypoczynku i leczenia. Aktualnie dziecko mieszka ze mną, ale ze względu na fakt, iż bardziej emocjonalnie związane jest z ojcem oraz domaga się codziennych spotkań w miejscu jego zamieszkania, chciałabym prosić sąd o to, żeby jednak syn zamieszkał z tatą. Zmiana miejsca zamieszkania dziecka jest możliwa? Owszem, jednak należy w tej sytuacji złożyć do sądu wniosek o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania, żądając zmiany zawartego w wyroku rozwodowym, orzeczenia o władzy rodzicielskiej poprzez rozszerzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron i przyznanie jej obojgu rodzicom oraz ustalenie, że miejscem zamieszkania małoletniego dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania ojca. Zgodnie z kodeksem cywilnym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Dlatego tak ważne jest jej rozszerzenie na ojca, z którym dziecko ma zamieszkać, gdyż jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Tym samym, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód.

AUTO-MOTO  Autoskup- każde, najlepiej płacę. Tel. 888-666-791

Zaprasza

REKLAMA

Sosnowiec, ul. Targowa 9 tel. 601 050 010 32 292 88 88

REKLAMA

13_00520_1

ul. JANA III SOBIESKIEGO 6

AUTOREKLAMA

602766546

 Gotówkowe,Konsolidacyjne, Chwilówki BEZ OGRANICZEŃ,Sosnowiec tel 32 793 53 73, Katowice ¢tel. 32 725 29 35, Siemianowice tel 32 724 89 27

DĄBROWA GÓRNICZA

Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego

NIERUCHOMOŚCI  Sosnowiec Pogoń - nowe mieszkania z windą. Tel.

FOTO: ARCH TZ

Bezpieczny internet nie tylko od święta Według najnowszych statystyk dzieci i młodzież w Unii Europejskiej spędzają średnio dwie godziny dziennie korzystając z Internetu. Dostęp do sieci pomaga im w edukacji i rozwijaniu swoich zainteresowań, ale przede wszystkim umożliwia kontakt z rówieśnikami, relaks i zabawę. Niestety, często nie zdają oni sobie sprawy z zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci. Dlatego to naszym zadaniem - dorosłych - jest zapewnienie im bezpieczeństwa oraz właściwej, niezbędnej ochrony w Internecie. W tym celu również unijne instytucje pracują nad odpowiednimi przepisami. Jednym z ostatnich przyjętych dokumentów w tym obszarze jest rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony dzieci w świecie cyfrowym. Rezolucja podkreśla znaczenie Internetu jako źródła wiedzy i informacji oraz jako narzędzia komunikacji, wyrażania poglądów, uczenia się czy komunikowania z rówieśnikami i rodziną. Jednocześnie sieć www jest jednak źródłem zagrożeń, na które narażone są szczególnie osoby małoletnie. Dlatego tak ważna jest ich odpowiednia edukacja pozwalająca na bezpieczne poruszanie się po świecie cyfrowym. To również konieczność współpracy rodziców, opiekunów, szkół, organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz dostawców usług w zakresie ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu. Dynamiczny rozwój technologiczny powoduje, że wyzwań jest coraz więcej. Większość naszych dzieci nie wyobraża już sobie świata bez Internetu - tym większy spoczywa na ich opiekunach obowiązek ochrony przed szkodliwymi treściami i uświadamiania zasad bezpiecznego poruszania się po tym cyfrowym świecie. Dlaczego poruszam ten temat? Czas przyjęcia parlamentarnej rezolucji przypadkowo zbiegł się z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie sprzedaż sprzętu elektronicznego zapewniającego dostęp do Internetu zawsze gwałtownie wzrasta. Rozważając więc zakup tego typu prezentu dla naszych pociech, powinniśmy pomyśleć o korzyściach, ale też o zagrożeniach płynących z Internetu. Być może warto poświęcić kilka chwil i wspólnie porozmawiać na ten temat. Korzystając z okazji, pragnę także złożyć Państwu najlepsze życzenia z okazji rozpoczynającego się właśnie Nowego Roku. Życzę, aby przyniósł Państwu spełnienie wszystkich planów i zamierzeń. Wszystkiego dobrego!

7

OGŁOSZENIA DROBNE

13

stycznia rozpoczną się eli mi na cje do XVIII Halowych Mistrzostw Zagłębia Dąbrowskiego w Piłce Nożnej, nazy wanych Memoriałem im. Włodzimierza Mazura. W pię­ ciu turniejach kwalifikacyjnych wystąpi łącznie 30 drużyn. Awans do finałowych zmagań, które odbędą się 17 lutego (począ­ tek o godz. 13.00) w Hali MO­ SiR w Sosnowcu przy ul Żerom­ skiego, wywalczą tylko zwycięzcy poszczególnych grup. Udział w turnieju finałowym, bez konieczności gry w eliminacjach, mają zapewniony piłkarze Zagłę­ bia Sosnowiec, będący gospoda­ rzem całej imprezy. W tegorocz­ nych roz gryw kach zabrak nie obrońców tytuły sprzed roku, a mianowicie Czarnych Sosno­ wiec, którzy kilka miesięcy temu zniknęli z piłkarskiej mapy na­ szego kraju. Grupa I – Sie wierz, 13.01, godz. 08:00 Unia Ząbkowice, Przemsza Sie­ wierz, Tęcza Błędów, Łazowianka Łazy, Ostoja Żelisławice, MKS Po­ ręba. Grupa II – Sław ków, 19.01, godz. 08:00 Górnik Piaski, Unia Strzemie­

PREMIERY STRAŻNICY MARZEŃ STRAŻNICY MARZEŃ BEJBI BLUES

12.45, 16.45 10.45, 14.45, 18.45 10.45, 13.00, 17.15, 19.30, 21.45

POZOSTAŁE TYTUŁY HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ 2D (DUBBING) HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ 2D (NAPISY) HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ 3D (DUBBING) HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ 3D (NAPISY) GAMBIT, CZYLI JAK OGRAĆ KRÓLA

PREMIERY BEJBI BLUES STRAŻNICY MARZEŃ STRAŻNICY MARZEŃ 3D

13_01668_1

10.00, 13.30 17.00, 20.30 11.00, 14.30 18.00, 21.30 15.15, 20.45

1:00, 13:15, 15:30, 17:45, 19:30, 21:45 11:15, 15:15, 18:45 9:15, 13:15, 17:30

POZOSTAŁE TYTUŁY HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ (DUBBING) HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ (NAPISY) HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ 3D (DUBBING) HOBBIT: NIEZWYKŁA PODRÓŻ 3D (NAPISY) GAMBIT, CZYLI JAK OGRAĆ KRÓLA ATLAS CHMUR

POKAZY PRZEDPREMIEROWE BEJBI BLUES STRAŻNICY MARZEŃ 3D STRAŻNICY MARZEŃ 2D

SOSNOWIEC

13_01654_1

ul. SIENKIEWICZA 2

REKLAMA

PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2013 | NR 1 (148)

REPERTUAR BIEŻĄCY 360 ATLAS CHMUR GAMBIT, CZYLI JAK OGRAĆ KRÓLA HOBBIT 3D (NAPISY) HOBBIT 3D (DUBBING) HOBBIT 2D (NAPISY) HOBBIT 2D (DUBBING)

10:00, 13:30 17:00, 20:00 1:00, 14:30 18:00, 20:30, 21:30 11:30, 16:45, 20:45 13:30

11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 11:00, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 12:00 16:15, 18:30, 20:45 21:15 14:45, 17:00, 19:15, 21:45 18:20, 21:40 11:20, 15:00 16:40, 20:00 10:00*, 13:20

KINO FAMILIJNE DINO MAMA 2D RENIFER NIKO RATUJE BRATA 2D * - TYLKO W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ

10:30*, 12:30 10:15*, 14:15


8 REKLAMA

REKLAMA PIĄTEK, 4 STYCZNIA 2013 | NR 1 (148)

www.twojezaglebie.pl

13_00486_1

twojezaglebie_2013_148_01  
twojezaglebie_2013_148_01  

twojezaglebie_2013_148_01

Advertisement