Page 1

KieleckieInaczej 2013 Regulamin i Karta zgłoszenia


1. Tematem konfrontacji są Kielce i region świętokrzyski. 2. Konfrontacje są otwarte dla wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych. Udział w konfrontacjach jest bezpłatny. 3. Nadesłane prace powinny być wykonane w ciągu ostatnich 3 lat twórczości. 4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice wywodzącej się z fotografii. 5. Nadsyłane zdjęcia muszą mieć formę odbitki o wymiarach minimum 20×30 cm i maksymalnie 100×70 cm oraz wersję elektroniczną na płycie CD. 6. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace. Zestaw będzie traktowany jako jedna praca (max. 3 zdjęcia w zestawie opisane i z zaznaczeniem, że stanowią one cykl fotograficzny). 7. Prace wraz z ich elektroniczną wersją na płycie CD należy przesyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście. Na odwrocie zdjęcia powinno znajdować się godło autora oraz podstawowe informacje o zdjęciu – tytuł oraz miejsce wykonania (jeżeli da się sprecyzować). Należy także zaznaczyć kierunek (górę) zdjęcia oraz numer, jeśli zdjęcie należy do zestawu. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta z tym samym godłem i wypełnioną kartą zgłoszenia – załącznik do regulaminu. 8. Prace będą traktowane ze starannością, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia w transporcie pocztowym. 9. Termin nadsyłania prac upływa 9 września 2013 r. 10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie otwarcia wystawy w Galerii Lakiernia w Kielcach, której termin zostanie ogłoszony oddzielnie. 11. Nadesłanie prac na konfrontacje fotograficzne jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora Konkursu bezpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do dowolnego niekomercyjnego wykorzystania fotografii. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych prac z zaznaczeniem nazwiska autora. 13. Każdy uczestnik konfrontacji otrzyma okolicznościowy katalog wystawy. 14. Nadesłane zdjęcia nie będą zwracane. 15. Adres na który należy dostarczyć osobiście lub przesłać prace: Fundacja Kultury Wici, Baza Zbożowa, ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce, dopisek „Kieleckie inaczej 2012” 16. Wyboru prac dokona Jury powołane przez organizatora. 17. Organizatorzy przewidują nagrodę Jury, nagrody specjalne i nagrode publiczności w internetowym głosowaniu na stronie https://www.facebook.com/KieleckieInaczej. 18. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.


Karta Zgłoszenia Kieleckie Inaczej 2013

1. Imię i nazwisko .............................................................................................. 2. Telefon ......................................... E-mail ....................................................... 3. Adres do korespondencji ............................................................................ ........................................................................................................................... 4. Wykaz prac (tytuł i opis): Zdjęcie (zestaw) 1 .............................................................................................. ........................................................................................................................... Nazwa pliku (wersja elektroniczna) ...................................................................... Zdjęcie (zestaw) 2 ............................................................................................... ............................................................................................................................ Nazwa pliku ......................................................................................................... Zdjęcie (zestaw) 3 ............................................................................................... ............................................................................................................................ Nazwa pliku ......................................................................................................... Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie fotografie wykonałem osobiście. Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu Fotograficznego.

..........................................

.........................................

Data i miejsce

Podpis autora

regulamin-karta-zgloszeenia-2013  
regulamin-karta-zgloszeenia-2013  
Advertisement