Page 1

ความรู IC (ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล)


สารบัญ • • • • • • • • • • • • • • • •

MY 5 Moment สําหรับสุขอนามัยของมือ STANDARD RRECAUTIONS CAUTI Bundle CLABSI Bundle HAP Bundle SSI Bundle VAP Bundle MDRO Bundle การคัดแยกขยะ การแยกประเภทขยะ ตารางการแยกผูปวยตามการแพรกระจายของเชื้อโรค และการใสเครื่องปองกันสวนบุคคล ตารางกําหนดวันหมดอายุของยา น้ํายา และเวชภัณฑทางการแพทย การตรวจสอบ อุปกรณ เครื่องมือปราศจากเชื้อ กอนใชงาน วิธีการใสหนากากอนามัย การใสและถอดเครื่องปองกันสําหรับคัดกรองผูปวยติดเชื้อ 1 การใสและถอดเครื่องปองกันสําหรับคัดกรองผูปวยติดเชื้อ 2

เลือกขอมูลที่ตองการคนหา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20


กอนทําหัตถการ

กอนสัมผัส ผูปวย

หลังสัมผัสผูปวย

หลังสัมผัสสารคัดหลัง

หนา : ฝามือถูฝา มือและนิ้วถูซอก นิ้ว

หลัง : ฝามือถู หลัง มือและนิ้วถู ซอกนิ้ว

ปน : ใชหลังมือถู ฝามือ

MN-ICC-021 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 6 ต.ค.60) REV01

หลังสัมผัสสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวย

โปง : ถูนิ้วหัวแม มือ

ปลาย : ใชปลาย นิ้ว ถูขวางมือ

ขอ : ถูรอบ ขอมือ

หน้ า 1/1


ใช Standard precautions สําหรับผูปวยทุกรายที่มีโอกาสสัมผัสกับ : ผิวหนังที่มี บาดแผล สารน้ําจากรางกาย สารคัดหลั่ง และสิ่งขับถายยกเวนเหงื่อ

WASH HANDS

WEAR GLOVES

WEAR MASK

WEAR GOWN

SHARPS DISPOSAL

ลางมือทุกครั้ง หลังสัมผัสเลือด สารน้ํา หรือ สารคัดหลั่งของ ผูปวย และ ทุกครั้งหลัง ถอดถุงมือ

สวมถุงมือทุก ครั้งที่คาดวาจะ มีการสัมผัส เลือด สารน้ํา หรือสารคัดหลั่ง ของผูปวย

ใสผาปดปาก ปดจมูกและ แวนปองกันตา ทุกครั้งที่คาดวา จะมีการ กระเด็นของ เลือด สารน้ํา หรือสารคัดหลั่ง กระเด็นถูก ใบหนา

สวมเสื้อคลุม หรือผากันเปอน (ยาง/พลาสติก) หรือรองเทาบูท เมื่อคาดวาจะมี เลือด สารน้ํา หรือสารคัดหลั่ง กระเด็นถูก ลําตัว / เทา

ทิ้งของมีคมใน ภาชนะที่จัดให โดย หาม สวมปลอกเข็ม กลับ หรือ ปลด หัวเข็ม

MN-ICC-069 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 24 ม.ค.61) REV00

หน้ า 1/1


Hand hygiene

Avoid

Review urinary

Maintain urinary

unnecessary urinary catheters

catheters necessity daily

catheters based on recommended

ลางมือตามหลักการ 6 ทา 5 ขณะ

ขอบงชี้การใสสายสวน ปสสาวะ

ทบทวนขอบงชี้การใส สายสวนปสสาวะทุกวัน

การดูแลผูปวยคาสายสวน ปสสาวะ

1. ลางมือดวยน้ําและสบูผสม น้ํายาฆาเชื้อ 6 ขั้นตอน นานอยางนอย 30 วินาที หรือลางมือดวย alcohol hands rub อยางนอย 20 วินาที 2. ลางมือใหครบ 6 ทา ตาม หลักการ 5 moment

1. มีปสสาวะคางไมสามารถ ไหลออก 2. มีการอุดตันทางเดิน ปสสาวะ 3. เพื่อติดตามปริมาณน้ํา ปสสาวะอยางใกลชิดใน ผูปวยวิกฤติ 4. ผูปวยไมใหความรวมมือ ในการตวงปสสาวะ 5. ผูปวยมีภาวะไตวาย เฉียบพลัน 6. จําเปนตองใสสายสวน ปสสาวะในผูปวยกอน ผาตัด 7. ในผูปวยหนัก ชวยเหลือ ตัวเองไมได 8. ผูปวยปสสาวะไหล ตลอดเวลา

1. พยาบาลสอบถามความ จําเปนการคาสายสวน ปสสาวะกับแพทยทุกวัน 2. ถอดสายสวนปสสาวะเมื่อ หมดความจะเปน

1. ลางมือและสวมถุงมือกอน สัมผัสสายสวนและเท ปสสาวะ 2. วางถุงปสาวะต่ํากวาระดับ กระเพาะปสสาวะ/สูงกวา พื้น 6 นิ้ว 3. ดูแลสายสวนปสสาวะและ ถุงรองรับใหอยูในระบบปด 4. ยึดตรึงตําแหนงบริเวรหนา ขา และเปลี่ยนตําแหนงวัน ละ 2 ครั้ง 5. เก็บตัวอยางปสสาวะโดยใช เทคนิคปลอดเชื้อ 6. ทําความสะอาดอวัยวะสืบ พันธดวยน้ําและสบูอยาง นอยวันละ 2 ครั้ง และหลัง ขับถาย 7. หลังดูแลสายสวนหรือเท ปสสาวะใหถอดถุงมือและ ลางมือ

MN-ICC-024 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 6 ต.ค.60) REV01

หน้ า 1/1


Hand hygiene

Maximal

Chlorhexidine

Optimal

Care and

barrier antiseptic

skin antiseptic

catheter site selection

review of line necessity

ลางมือตามหลักการ สวมเครื่องปองกัน ทําความสะอาด 6 ทา 5 ขณะ กอนใสสายสวน ผิวหนังดวย 1. ลางมือดวยน้ํา 1. แพทยใสเครื่อง Chlorhexidine และสบูผสมน้ํายา ปองกันเต็ม 1. ใช 2% ฆาเชื้อ 6 ขั้นตอน รูปแบบ ไดแก Chlorhexidine นานอยางนอย เสื้อคลุม หมวก in 70% 30 วินาที หรือ ถุงมือ Mask alcohol เช็ด ลางมือดวย แวนตา ผิวหนัง และรอ alcohol hands 2. พยาบาลใสเครื่อง ใหแหงประมาณ rub อยางนอย ปองกัน ไดแก ถุง 30 วินาที กอน 20 วินาที มือ Mask แทง 2. ลางมือใหครบ 6 3. คลุมผาปลอดเชื้อ ทา ตามหลักการ บนตัวผูปวย * หามใชในเด็กอายุ 5 moment ตั้งแตศรีษะจรด <2 เดือน ใหใช เทา เปดเฉพาะ Povidone lodine สวนที่ทําหัตถการ แทน

MN-ICC-022 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 6 ต.ค.60) REV01

เลือกตําแหนงใส การดูแลสายสวน สายสวนที่เหมาะสม หลอดเลือด 1. พิจารณา Rt. 1. ประเมินความ Lntemal จําเปนของสาย Jugular vein สวนทุกวัน และ 2. ลางแผลทุก 2 วัน Subclavien ถาปดดวย vein กอน Sterile 2. หลีกเลี่ยง Tegaderm ลาง Femoral vein ไดทุก 7 วัน 3. เปลี่ยนสาย และ ตําแหนงทันที ที่ พบการติดเชื้ 4. หลีกเลี่ยงการดูด เลือดสงตรวจ หรือเปดรอยตอ โดยไมจําเปน 5. ใชหลัก Aseptic Technique

หน้ า 1/1


Hand hygiene

ลางมือตามหลักการ 6 ทา 5 ขณะ 1. ลางมือดวยน้ําและสบู ผสมน้ํายาฆาเชื้อ 6 ขั้นตอน นานอยางนอย 30 วินาที หรือลางมือ ดวย alcohol hands rub อยางนอย 20 วินาที 2. ลางมือใหครบ 6 ทา ( หนา-หลัง-ปน-โปงปลาย-ขอ ) ตาม หลักการ 5 moment

MN-ICC-031 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 6 ต.ค.60) REV02

Avoid

Review urinary

unnecessary urinary catheters

catheters necessity daily

Assessment risk factor 1. Major operation และ (ขอใดขอหนึ่ง) 1.1. ผาตัดชองทอง ชองอก 1.2 มีอายุมากกวา 60 ป 1.3 Pain score หลัง ผาตัด >5คะแนน 2. Dx.Stroke 3. Dx.Guilain-Barre Syndrome 4. Dx.Myasthenia Gravis 5. Dx.Alteration of conscious 6. ตองดูดเสมหะ 7. On ET Tube, TT Tube ที่ไมได on respirator 8. Bed ridden

Prevention HAP จัดทานอนศรีษะสูง 30-45 องศา พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง Early ambulate / effective cough / deep breathing Tube feeding test Oral care ดวย 0.12% CHG. ใช sterile technique ในการดูดเสมหะ สวมถุงมือในการดูด เสมหะทุกครั้ง และลาง มือกอน – หลัง ดวย Hibiscrub

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

หน้ า 1/1


Clipper

Antibiotic

Temperature Sugar control

Prophylaxis

• หากจําเปนตองโกน ขนใหใช Clipper blade แทนการใช ใบมีด • โกนขนกอนผาตัด ไมเกิน 2 ชั่วโมง

• ใหยา ATB กอนลง มีดไมเกิน 1 ชั่วโมง • ยกเวน Vancomycin ให 2 ชั่วโมง

MN-ICC-021 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 6 ต.ค.60) REV01

Skin preparation

• ควบคุมอุณหภูมิ รางกายผูปวย ระหวางผาตัด และ หลังผาตัด ไมใหต่ํา กวา 36 องศา เซลเซียส

• ในผูปวยเบาหวาน ควบคุมระดับน้ําตาล ในเลือดกอนผาตัดไม เกิน 200 Mg/dl

• ใชน้ํายาทําลายเชื้อ (2% Chlorhexidine in 70% Alcohol หรือ Providone Iodine with alcohol)

หน้ า 1/1


Weaning assessment

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Hand hygiene

ลางมือตาม ขอบงชี้การใส หลักการ 6 ทา 5 Ventilator ขณะ ภาวะขาด 1. ลางมือดวยน้ํา ออกซิเจน หรือ และสบูผสม ระบบหายใจ น้ํายาฆาเชื้อ ลมเหลว 6 ขั้นตอน นาน มีพยาธิสภาพที่ อยางนอย 30 ปอด วินาที หรือลาง พบปญหาเกี่ยวกับ มือดวย หลอดลม alcohol ภาวะหัวใจวาย hands rub อื่นๆ อยางนอย ใช Weaning 20 วินาที daily 2. ลางมือใหครบ 6 assessment ทา ตาม ใช Weaning หลักการ 5 protocol moment

MN-ICC-023 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 6 ต.ค.60) REV01

Aspiration

Prevent contamination

มาตรการปองกัน การสําลัก 1. จัดใหผูปวย นอกศรีษะสูง 30 – 45 องศา 2. Monitor cuff pressure ให คาอยูระหวาง 20-30 cmH20 3. ดูดเสมหะกอน ใหอาหารทาง สาย 4. เทน้ําที่ตกคาง ใน ventilator circuits

มาตรการปองกัน การปนเปอน 1. ใช resuscitator bag และขอตอ 1 ชุด ตอผูปวย แตละราย 2. หัวตอของ resuscitator bag ใหเช็ดดวย แอลกอฮอล 70%

Oral care

Consult Physical therapy

1. ทําความสะอาด 1. ปรึกษา กายภาพบําบัด ชองปากของ วันที่ 3 ของการ ผูปวยวันละ 2 ครั้ง ดวย 0.12% ใสเครื่องชวย หายใจ chlorhexidine 2. ปรึกษาอายุร solution แพทย วันที่ 7 ของการใส เครื่องชวยหายใจ

หน้ า 1/1


Hand hygiene 1. ลางมือ 6 ทา (หนา–หลัง– ปน–โปงปลาย–ขอ ) 2. ลางมือตาม หลักการ 5 moment - กอนสัมผัสผูปวย - กอนทําหัตถการ - หลังสัมผัสสารคัด หลั่ง - หลังสัมผัสผูปวย - หลังสัมผัส สิ่งแวดลอม รอบตัวผูปวย 3. ลางมือดวย สบู เหลว สบุผสม น้ํายาฆาเชื้อ หรือ Alcohol based hand rub

Education staff / patient and family

Contact precaution

Cleaning environment

Communication

Optimize antibiotic used

1. จัดให้อยู่ในห้อง 1. ทําความสะอาด 1. สื่อสารดวยปาย 1. ควบคุมการใชยา 1. ให้ความรู้ พื้น ผนัง และ antibiotic อยาง หนาหอง และ เดียว บุคลากรที สิ่งแวดลอมอื่นๆ เหมาะสม ปายติดแฟม 2. แยกของใช้ เช่น เกียวข้อง ดวย 0.5% (Drug used ผูปวย เครืองวัดความ 2. ให้ความรูผ้ ปู้ ว่ ย ั sodium evaluation-DUE) 2. สื่อสารผาน ดัน, หูฟง, ปรอด และญาติในการ hypochlorite ระบบ SSB เฝา วัดไข้, urinal ป้องกันการติด (VIRKON) ระวัง 3 เดือน male, bed pan เชือดือยา 2. ทําความสะอาด 3. เวชภัณฑ์ อุปกรณทางการ disposable แพทย อุปกรณ 4. สวมเครือง อื่นๆ ดวย ป้องกันร่างกาย Caviwipe ส่วนบุคคล (Mask-GownGlove)

MN-ICC-059 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 6 ต.ค.60) REV01

หน้ า 1/1


การคัดแยกขยะ


¡ÒäѴá¡»ÃÐàÀ·¢ÂÐ • ซองเวชภัณฑตาง • ซองหุมปรอทวัดไข • หมวกคลุมผม • ที่รองหมอน / เตียง (ที่ไมเปอนสารคัดคลั่ง) • Caviwipes (ที่ไมเปอน สารคัดคลั่ง) • สติ๊กเกอรที่มีชื่อคนไข ใหฉีกชื่อแบบอานชื่อ ไมได • หลอด (nebule), NSS, sterile water 10 ml. • กระดาษหอของ ปราศจากเชื้อ (ที่ไมเปอนสารคัดคลั่ง) • ขวด Betadine (แบบ แบงใช และเทน้ําออก กอนทิ้ง)

• กลองกระดาษ / ลัง (กลองถุงมือ, กลอง syring ฯลฯ) • ขวดพลาสติก (ขวดน้ํา ฯลฯ) • กระดาษเอกสารตางๆ ที่ไมมชี ื่อคนไข • กระปองบรรจุเครื่องดื่ม • หนังสือพิมพ, นิตยสาร • กลองยา (ตองลอกชื่อ คนไขออก) • ขวดน้ําเกลือ • กระปุก Caviwipes • กระดาษหอกระดาษ A4 • ขวด Alcohol, Chlorhexidine (แบบแบงใช และเทน้ํา ออกกอนทิ้ง)

• Vial (ขวดยาฉีด) • ถานไฟฉาย • หลอดไฟฉาย • ปรอทวัดไข • ขวดยาน้ําทุกชนิด • กระปองสเปรยปรับ อากาศ • ขวด / ภาชนะ ที่ใส สารเคมีตางๆ • NSS bag 100 ml. ผสม ยาฉีด • แกว / จาน ที่แตก (ตองหอดวย กระดาษ กอนทิ้ง) • แผน DVD ขอมูลคนไข *ตองหัก หรือทําใหไม สามารถเปดอานขอมูลได

ถุงสีเทา • ขยะเคมีบําบัด (ใสถุงสีเทากอน)

¢ÂзÑÇè ä»

¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅ

MN-ICC-071 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 21 เม.ย. 61) REV00

¢ÂÐÍѹµÃÒÂ

• Mask, N95 • Syringe • เอกสารที่มีชื่อผูปวย • ถุงมือ • สําลี • Gauz เชน • ไมกดลิ้น • ขวด Aquapak ใบรับรองแพทย, • ชุดกาวนกันน้ํา ใบเสร็จรับเงิน • ผาออมสําเร็จรูป • ขอมูลความลับ • ขยะที่ออกจากหองแยก • เอกสารทีม่ ีรูปคนไข, • กระปุกเก็บปสสาวะ ประวัติคนไข, (เทน้ําออกกอนทิ้ง) เบอรโทรคนไข ฯลฯ • สายน้ําเกลือ (ตัดสวนมีคมออกกอน) • กระดาษหอเครื่องมือแพทย (ที่เปอนสารคัดคลั่ง) • Caviwipes (เปอนสารคัดคลั่ง) • ถุงปสสาวะ (เทปสสาวะออกกอน) • ที่รองหมอน / เตียง (เปอนสารคัดคลั่ง) ถังทิ้งเข็ม (ขยะติดเชือ้ ) • Ampule • หัวเข็ม • ใบมีด, มีดโกน • ขวดวัคซีนตางๆ • แผนกระจกสไลด • ของแหลมคมที่มีปลาแหลม • สวนปลายแหลมคมของชุด สารน้ํา / ใหเลือด

¢ÂеԴàª×Í é

¢ÂÐÊÔ·¸Ô¼» ٌ dž  หน้ า 1/1


ตารางการแยกผูปวยตามการแพรกระจายของเชื้อโรค และการใสเครื่องปองกันสวนบุคคล โรค

การแพรกระจายของเชื้อ โรค

อุปกรณปองกันรางกายสวน บุคคล Mask

Gown

Glove

ระยะเวลาการติดเชื้อ

Conjunctivitis Chicken pox Diphtheria

Contact precaution Airborne Precaution Droplet +Contact precaution

+ +

+ +

+ + +

จนกว่าจะหาย จนกว่าตุ่มนําจะแห้ง จนกว่าหมดเชือ

Dysentery Enterovirus / HFMD Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Herpes simplex (เริ ม)(Disseminated)

Contact precaution Contact precaution Contact precaution Contact precaution Contact precaution Contact precaution

+

+ + + + + +

+ + + + + +

จนกว่าจะหาย 7 วันแรก จนกว่าหมดเชือ จนกว่าหมดเชือ จนกว่าหมดเชือ จนกว่าจะหาย

Herpes zoster (งูสวัด)(Disseminated)

Contact precaution

+

+

+

จนกว่าจะหาย

Herpangina HIV Influenza Measles Meningococcal disease MDR, MRSA, VISA,VRSA

Contact precaution Contact precaution Droplet precaution Airborne Precaution Droplet precaution Contact precaution

+ + + -

+ + + +

+ + +

7 วันแรก ตลอดไป 7 วัน 4 วันหลังผืนขึน 24 ชัวโมงหลังให้ยา จนกว่าหมดเชือ

Pneumonia (Infant)

Droplet+Contact precaution

+

+

-

จนกว่าจะหาย

Pertussis Rabies Rubella RSV

Droplet precaution Contact +Droplet precaution Droplet precaution Droplet+Contact precaution

+ + + +

+ +

+ -

จนกว่าจะหาย ตลอดไป จนกว่าจะหาย จนกว่าจะหาย

Scabies Tuberculosis (Pulmonary)

Contact precaution Airborne Precaution

+

+ +

+ -

24 ชัวโมงหลังรักษา 2 สัปดาห์หลังให้ ยา

Wound Infections

Contact precaution

-

+

+

จนกว่าจะหาย

+ หมายถึง ใหพิจารณาใสเครื่องปองกันหากมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง MN-ICC-062 (วันที่ประกาศใชครั้งลาสุด 28 ส.ค. 60)

หนา 1/1


ตารางกําหนดวันหมดอายุของยา นํายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการยา

วันหมดอายุ

หมายเหตุ

ยาเม็ด ยาทีอยู่ในบรรจุภณ ั ฑ์ของบริษทั ผูผ้ ลิต (แผงยา ซองยา) ยาเม็ดเปลือย - ยาเม็ด (ไม่เปลียนภาชนะบรรจุ) - ยาเม็ด (เปลียนภาชนะบรรจุ -Pre pack)

ดูวนั หมดอายุตามทีบริษทั ผูผ้ ลิตกําหนด

ยาทีระบุวนั ผลิตแต่ไม่ระบุวนั หมดอายุ กําหนดให้มอี ายุ 5 ปี นบั จากวันผลิต

- กําหนดวันหมดอายุตามทีระบุขา้ งขวด - มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันทีแบ่ง บรรจุ แต่ตอ้ งไม่เกินอายุยาทีระบุจาก บริษทั ผูผ้ ลิต

ยาฉี ด ยาผงปราศจากเชือ

ดูจากคู่มอื การบริหารยา และความคงตัว ของยาฉีดหลังผสม(MN-PTC-007)

ยา/สารละลาย multiple use - Lidocain, Xylocain injection - Insulin - Heparin - ยาฉีด Triamcinolone

3 วัน หลังเปิ ดใช้ 1 เดือน หลังเปิ ดใช้ 7 วัน หลังเปิ ดใช้ 7 วัน ทีอุณหภูมหิ อ้ ง

ยาฉีดจาก Ampule / vial แบ่งใช้

24 ชัวโมง ทีอุณหภูมหิ อ้ ง

วัคซีนชนิดต่างๆ

ใช้ชนิด single use

Verorab ชนิดแบ่งฉีด

24 ชัวโมง หลังเปิ ดใช้

(แบ่งใส่ syringe ระบุชอยา ื วันที เวลา) อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

สารนํา / สารละลาย NSS / Sterile water

24 ชัวโมง หลังเปิ ดใช้

NSS / Sterile water ชนิด Nebule

ใช้แล้วทิงทันที

สารละลายทีให้ทางหลอดเลือด

24 ชัวโมง หลังเปิ ดใช้

นําเกลือสําหรับ Irrigate

24 ชัวโมง หลังเปิ ดใช้

ยานํา ยานําทียังไม่ได้เปิ ดใช้

ดูวนั หมดอายุตามทีบริษทั ผูผ้ ลิตกําหนด

ยานํา

เก็บไว้ไม่เกิน 3 เดือน หลังเปิ ดใช้ เก็บในอุณหภูมหิ อ้ ง

MN-ICC-025 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 26 ก.ย. 60) REV02

ยาทีระบุวนั ผลิตแต่ไม่ระบุวนั หมดอายุ ให้ มีอายุ 3 ปี นบั จากวันผลิต การแช่ตเู้ ย็นไม่ชว่ ยยืดอายุ แต่ทาํ ให้ยา ตกตะกอน หรือนําเชือมตกผลึก ยกเว้น AZT syrup ต้องเก็บในตูเ้ ย็น หน้ า 1/5


รายการยา

วันหมดอายุ

ยานําแบ่งใช้ (Multiple use)

เก็บไว้ไม่เกิน 1 เดือน หลังเปิ ดใช้ เก็บในอุณหภูมหิ อ้ ง

ยาปฏิชวี นะชนิดผงแห้ง

- เก็บในอุณหภูมหิ อ้ ง ได้ 7 วัน หลังผสม - เก็บในตูเ้ ย็น ได้ 14 วัน หลังผสม

หมายเหตุ

(ยกเว้นยาทีมีขอ้ บ่งใช้เฉพาะ เช่น Zithromax เก็บได้ 7 วันหลังผสม)

ยาหยอดตา / ยาป้ ายตา /ยาหยอดหู เติมสารต้านเชือ (Preservative)

1 เดือน หลังเปิ ดใช้

ไม่เติมสารต้านเชือ (non-Preservative) เช่น tear natural nebule

24 ชัวโมง หลังเปิ ดใช้

ยาใช้ภายนอก ครีม / ขีผึง / โลชัน

6 เดือน หลังเปิ ดใช้

ครีมผสมยาปฏิชวี นะ

1 เดือน หลังเปิ ดใช้

ยาครีมแบ่งบรรจุ ยานวดชนิดต่างๆ

6 เดือน หลังแบ่งบรรจุ 1 เดือนหลังเปิ ดใช้ 3 เดือน หลังเปิ ดใช้

Xylocain Spray

6 เดือน หลังเปิ ดใช้

Xylocain jelly

3 เดือน หลังเปิ ดใช้

เจลหล่อลืน - K-Y jelly (ชนิดหลอด 50 กรัม - Sterile gel (ชนิดซอง 4 กรัม) Xylocain viscous liquid jelly

3 เดือน หลังเปิ ดใช้ ใช้แล้วทิงทันที 3 เดือน หลังเปิ ดใช้

Xylocain viscous liquid jelly (แบ่งบรรจุ)

หรือสังเกตสัญลักษณ์ขา้ งผลิตภัณฑ์ (ถ้า มี)

แนะนําให้ใช้ชนิด single use

1 เดือน หลังเปิ ดใช้

นํายา Alcohol - บรรจุภณ ั ฑ์จากบริษทั - แบ่งบรรจุ ทุกขนาด

6 เดือน หลังเปิ ดใช้ 6 เดือน นับจากวันทีแบ่ง 24 ชัวโมง หลังเปิ ดใช้

MN-ICC-025 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 26 ก.ย. 60) REV02

และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต

หน้ า 2/5


รายการยา Betadine - บรรจุภณ ั ฑ์จากบริษทั - แบ่งบรรจุ ทุกขนาด Chlorhexidine (ทุกความเข้มข้น) - บรรจุภณ ั ฑ์จากบริษทั ขนาด > 30 ml. - บรรจุภณ ั ฑ์จากบริษทั ขนาด 30 ml. - แบ่งบรรจุ ทุกขนาด Hydrogen peroxide บรรจุภณ ั ฑ์จากบริษทั แบ่งบรรจุ ทุกขนาด Ammonia - บรรจุภณ ั ฑ์จากบริษทั - แบ่งบรรจุ ทุกขนาด Formalin - บรรจุภณ ั ฑ์จากบริษทั

วันหมดอายุ

หมายเหตุ

6 เดือน หลังเปิ ดใช้ 6 เดือน นับจากวันทีแบ่ง 3 วัน หลังเปิ ดใช้

และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต

6 เดือน หลังเปิ ดใช้ 3 วัน หลังเปิ ดใช้ 6 เดือนนับจากวันทีแบ่ง 3 วัน หลังเปิ ดใช้

และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต

1 ปี หลังเปิ ดใช้ 6 เดือนนับจากวันทีแบ่ง 3 วัน หลังเปิ ดใช้

ควรเก็บในภาชนะทีกันแสง และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต

1 ปี หลังเปิ ดใช้ 6 เดือนนับจากวันทีแบ่ง 3 วัน หลังเปิ ดใช้

และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต

1 ปี หลังเปิ ดใช้

แนะนําให้ใช้ชนิด single use

สบู+่ นํายาล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ (Liquid /Foam) - บรรจุภณ ั ฑ์สาํ เร็จรูป - แบ่งบรรจุ ทุกขนาด สบู่ผสมนํายาฆ่าเชื (Betadine/Hibiscrub) - บรรจุภณ ั ฑ์สาํ เร็จรูป - แบ่งบรรจุ ทุกขนาด แอลกอฮอล์ แฮนด์ เจล - บรรจุภณ ั ฑ์สาํ เร็จรูป(Purell) - บรรจุภณ ั ฑ์สาํ เร็จรูป(Clean Hand Gel)

1 ปี หลังเปิ ดใช้ 7 วัน หลังแบ่งใส่ภาชนะทีแห้งสะอาด 1 ปี หลังเปิ ดใช้ 7 วัน หลังแบ่งใส่ภาชนะทีแห้งสะอาด 1 ปี หลังเปิ ดใช้ 3 เดือน หลังเปิ ดใช้

และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต

และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต และไม่เกินวันหมดอายุจากบริษทั ผูผ้ ลิต

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ นํากลันอ็อกซิเจน สําเร็จรูป สําหรับ nasal canular

- Single patient use (ใช้เฉพาะคนไข้แต่ ละคนเท่านัน)

MN-ICC-025 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 26 ก.ย. 60) REV02

ปิ ดจุกสะอาด/ผ้าก๊อซสะอาดทีบริเวณข้อ ต่อกับสายพ่นยาเมือปลด หน้ า 3/5


รายการยา

วันหมดอายุ

- สําหรับ nebulizer

- 1 เดือนหลังเปิ ดใช้

IV Set IV Set Drip ยา

72 ชัวโมง หลังจากเปิ ดใช้งาน 24 ชัวโมง หลังจากเปิ ดใช้งาน

สายให้อาหาร (Nutri-drip) (ล้าง, แขวนให้ 24 ชัวโมง แห้ง ปิ ดส่วนปลาย) Blood Set เปลียนทุก unit สาย Suction ใช้ครังเดียวทิง

หมายเหตุ

ล้างและผ่านนําร้อนก่อนใช้งานซํา

สาย Suction Connector (Disposable)

24 ชัวโมง เปลียนทิง

สาย Suction Silicone (เหลือง / สัน) ถุง Flex liner (Disposable) สาย Oxygen canular (Disposable)

24 ชัวโมง ส่งอบแกส เปลียนเมือ ¾ ถุง ใช้จนจบ case หรือเมือเปื อน

ใช้ case / case ใช้ case / case

Set พ่นยา (Disposable)

ใช้จนจบ case ไม่เกิน 7 วัน

ใช้ case / case

สาย Corrugate (Disposable) Collar mask

24 ชัวโมง ใช้แล้วทิง 24 ชัวโมง ส่งอบแกส

ใช้ case / case

Face mask /Ambu mask /สาย Oxygen ใช้จนจบ case ส่งอบแกส Airway

ใช้จนจบ case แล้วทิง

Tray ฉีดยา

8 ชัวโมง ส่งอบแกส

ใช้ case / case แนะนําใช้ Disposable ล้างทุกวันและเมือเปื อน ใช้ case / case ติดแถบสีระบุเวลา

Syringe Feed (พลาสติก)

ใช้จนจบ case หรือฝืดแล้วทิง

ผ่านนําร้อนก่อนใช้

ตารางกําหนดวันหมดอายุสตู รตํารับยาเตรียมในโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา รายการยา

วันหมดอายุ ตํารับยาเตรียมเอง

LCD in TA. cream LCD in cream base UREA cream UREA in TA. cream Cream base

- มีอายุ 1 ปี นับจากวันทีเตรียม - มีอายุ 6 เดือนหลังแบ่งบรรจุ

Clindamycin Solution MN-ICC-025 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 26 ก.ย. 60) REV02

หน้ า 4/5


รายการยา TA. Milk lotion TAR SHAMPOO Ephedrine Nose Drop Hypertonic Drop (3%NaCl) 5% Magnesium Chloride Solution 60ml ZINC Sulfate solution (5mg/ml) 60ml Chloral Hydrate Syrup (100mg/ml) 30ml

วันหมดอายุ

- มีอายุ 1 เดือน นับจากวันทีเตรียม

- มีอายุ 3 เดือน นับจากวันทีเตรียม

Oseltamivir Suspension (10mg/ml) 60ml

- มีอายุ 10 วัน นับจากวันทีเตรียม

SMW mouthwash 8 Oz.

- มีอายุ 1 ปี หลังจากวันทีเตรียม - มีอายุ 6 เดือนหลังแบ่งบรรจุ

ยาแบ่งใช้ ( Pre-pack ) TRIAMCINOLONE (TA.) CREAM BETA-N CREAM

มีอายุ 6 เดือนหลังแบ่งบรรจุ

CLOTRIMAZOLE CREAM SALICYLIC ACID OINTMENT SKINOREN CREAM TOPICORTE CREAM RETIN A CREAM MINOXIDIL LOTION ULCEFATE Suspension 60ml 70% SORBITOL Solution

หมายเหตุ : หลังเปิดใช้ยาแล้วให้ใช้ตามคําสังแพทย์ เมือแพทย์หยุดการใช้ยาแล้วให้ทงทั ิ นที ไม่ควรนํากลับมาใช้ใหม่

MN-ICC-025 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 26 ก.ย. 60) REV02

หน้ า 5/5


การตรวจสอบ อุปกรณ เครื่องมือปราศจากเชือ้ กอนใชงาน 1.การตรวจสภาพหีบหอ

2.การตรวจสอบฉลาก (Sticker) หนาหีบหอ

1.1 หอดวยผา 2 ชั้น 2ผืน/กระดาษ 2 ชั้น : *หอผา/กระดาษ อยูในสภาพเรียบรอย ไมหลุดลุย แหง ไมขาดเปนรู 1.2 ซองชนิดกระดาษ-พลาสติก : *กระดาษ และพลาสติกไมฉกี ขาด หรือเปนรู ไมเปยกชื้น และขอบซองทุกดานถูกซีลปดสนิท

รอบที่บรรจุเขาเครือ่ ง หมายเลขเครื่อง แผนก

วิธีการทําให ปราศจากเชื้อ วันผลิต วันหมดอายุ

ระยะเวลาการคงสภาพปราศจากเชื้อ 1.หอดวยผา 2 ชั้น 2ผืน/กระดาษ 2 ชั้น ทําใหปราศจากเชื้อดวยการอบไอน้าํ มีอายุ 14 วัน 2.บรรจุซองชนิดกระดาษ-พลาสติก Seal ปดสนิทดวยความรอนมีอายุ 6 เดือน หมายเหตุ: เก็บในตูปดมิดชิด

3.การตรวจสอบตัวบงชี้ทางเคมี 3.1ตัวบงชี้ภายนอก *Autoclave Tape: เปลี่ยนจาก สีครีม เปน สีดํา กอน ผานการอบดวยไอน้ํา หลัง ผานการอบดวยไอน้ํา *ตัวบงชี้หนาซอง: ชนิดกระดาษ-พลาสติก - อบฆาเชื้อดวยไอน้ํา : ซอง Flat vp stericlin บ.พีเอ็นเอ็น เปลี่ยนจาก สีชมพู เปน สีน้ําตาล กอน ผานการอบดวยไอน้ํา หลัง ผานการอบดวยไอน้ํา - อบฆาเชื้อดวยไอน้ํา : ซองบรรจุเวชภัณฑ บ.อินเด็กซ เปลี่ยนจาก สีฟา เปน สีเขียวดํา กอน ผานการอบดวยไอน้ํา หลัง ผานการอบดวยไอน้ํา - อบฆาเชื้อดวยแกส Ethelene oxide(E.O.) : ซอง Flat vp stericlin บ.พีเอ็นเอ็น เปลี่ยนจาก สีฟา เปน สีเหลือง

3.2 ตัวบงชี้ภายใน *แถบ Internal Indicator : PMS เปลี่ยนจาก สีเทา เปน สีดํา

กอน ผานการอบดวยไอน้ํา

หลัง ผานการอบดวยไอน้ํา *แถบ Internal Indicator : gke เปลี่ยนจาก สีเหลือง เปน สีดํา

กอน ผานการอบดวยไอน้ํา

หลัง ผานการอบดวยไอน้ํา *E.O. Indicator : เปลี่ยนจาก สีน้ําตาล เปน สีเขียว

กอน ผานการอบดวยแกส หลัง ผานการอบดวยแกส - อบฆาเชื้อดวยแกส Ethelene oxide(E.O.) : ซองบรรจุเวชภัณฑ บ.อินเด็กซ เปลี่ยนจาก สีชมพู เปน สีเหลือง

กอน ผานการอบดวยแกส

กอน ผานการอบดวยแกส

หลัง ผานการอบดวยแกส

หลัง ผานการอบดวยแกส

MN-CSD-002 (วันทีประกาศใช้ครังล่าสุด 30 เม.ย. 61) REV00

หน้ า 1/1


วิธีการใสหนากากอนามัย

MN-ICC-074

หน้ า 1/1


การใส และถอดเครื่องปองกัน สําหรับคัดกรองผูปวยติดเชื้อ 1

MN-ICC-075

หน้ า 1/1


การใส และถอดเครื่องปองกัน สําหรับคัดกรองผูปวยติดเชื้อ 1

MN-ICC-076

หน้ า 1/1


ความรู้ IC  
ความรู้ IC  
Advertisement