Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 1 styczeń yczeń 2008 cena 1,50

(w tym 0% VAT)


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Kiełbaski rawickie - powrót do tradycji

R

ozwój przemysłu mięsnego na terenie Ziemi Rawickiej, postrzegany w dniu dzisiejszym poprzez pryzmat dynamicznego wzrostu przedsiębiorstw z tejże branży, posiada s swoją historyczhi nie ni ukształtowaną to prawidłowość. w UdokumenU towane to początki cz funkcjonowania cj rzeźnictwa rz w Rawiczu sięgają si bowiem w XVI wieku, kiew dy to nadane zostały rzeźnikom rawickim t ł przywileje il j statutowe t t t ź ik i k przez Cech Rzemieślników we Wrocławiu, zaś pod koniec 1639 roku dokonano pierwszego wpisu mieszkańców nowo powstałego Rawicza do ksiąg miejskich, wśród których figurowali pierwsi reprezentanci mięsnej profesji. Szczególny, postrzegany także w kategorii ówczesnej promocji miasta i regionu, rozwój sektora przetwórstwa mięsnego miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku, jak również w okresie międzywojennym. To wówczas utrwaliła się i historycznie ugruntowała nazwa produktu: kiełbaski rawickie, podkreślająca jego nieodłączną geograficzną tożsamość oraz regionalną recepturę. Wyrób ten w zadziwiający sposób utrwalił się jako charakterystyczny atrybut literackich i artystycznych dokonań (np. wiersze, piosenki, przyśpiewki, obrazy, widokówki) promujących nie tylko samo miasto, ale również słynący na całą Europę z unikalnej smakowitości i wartości energetycznych pro-dukt wędliniarski. Jego historycznie utrwalana tożsamość, receptura i unikatowość stały się przyczynkiem do podjęcia przez Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa - Rawicz” działań mających na celu mobilizację zakładów mięsnych i h reprezentujących t j h ZieZi mię Rawicką do podjęcia trudu produkcji kiełbasek rawickich w oparciu o ich dawną recepturę. Podczas IV edycji Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu producenci wyrobów mięsnych przygotowali, w ramach konkursu na "Rawicki Produkt Wędliniarski 2007", kiełbaski rawickie, zgodnie z ich historycznie utrwalonym przepisem. Wszystkie zgłoszone do konkursu firmy poddały się certyfikacji, co świadczyło o dużym zainte-

G R

2

Rok XV, nr 169

resowaniu pomysłem i utwierdziło inicjatorów działań w celowości podejmowanego zamierzenia. Kluczowym jednak momentem oraz niekwestionowanym sukcesem rawickiego stowarzyszenia było uzyskanie w dniu 14 listopada 2007 roku wpisu kiełbasek rawickich na listę produktów tradycyjnych przez Departament Programowania i Analiz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wysoka ocena złożonego wniosku przez Zarząd Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stała się zaczątkiem działań legislacyjno-orga-

i j h nad d opracowaniem i i k o rejestrację j t j ChroCh nizacyjnych wniosku nionego Oznaczenia Geograficznego dla kiełbasek rawickich w Komisji Europejskiej. 13 grudnia 2007 roku odbyła się w rawickim ratuszu uroczysta degustacja kiełbasek rawickich, zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia, której uczestnikami byli reprezenta tanci: władz parlamentarnych, Akadem Ekonomicznej w Poznaniu, Stowamii rz rzyszenia Rzeźników i Wędl-niarzy RP, Po Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lo Lokalnego, władz samorządowych pow wiatu Rawickiego oraz jego poszczegól-

gmin mediów, mediów nych gmin, członków Stowarzyszenia ODW w Rawiczu, jak również instytucji i organizacji ze Stowarzyszeniem współpracujących.

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 1 (169), styczeń 2008. Numer zamknięto 5.01.2008. W programie uroczystości znalazły się m.in.: odczyt na temat historii kiełbasek rawickich połączony z prezentacją multimedialną (Wiesław Chudy i Piotr Mosiek - Stowarzyszenie ODW w Rawiczu), wykład poświęcony procesom technologicznym produkcji wyrobu tradycyjnego (dr Jerzy Mróz - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), wystąpienie na temat idei promocji wyrobu regionalnego (Witold Wróbel - Stowarzyszenie AGRO-UNIA z Poznania). Istotnym elementem uroczystości było wręczenie przez władze Stowarzyszenia ODW w Rawiczu certyfikatów produkcji kiełbasek rawickich następującym zakładom branżowym: PKM DUDA s. a., ZPM DWORECKI s.j., Ubojnia-Masarnia FOLMAS sp. z o.o., PPH UBÓJ I PRZETWÓRSTWO INDYKA JOANNA GIŻEWSKA, ZPM MAJEROWICZ, MATRO MASARNIA T.R.M.A. PIETRUSZKA s.j., Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski TADEUSZ SZCZEPANIAK. Całość wydarzenia zakończona została degustacją kiełbasek rawickich wyprodukowanych przez zakłady mięsne uhonorowane certyfikatem produkcji tegoż wyrobu tradycyjnego. Szczególne walory promowanego produktu tradycyjnego rawickie stowarzyszenie zamierza lansować nie tylko poprzez uzyskiwanie kolejnych certyfikatów podkreślających jego wyjątkowy i wpisany w tradycję regionu charakter. Istotnym polem do podejmowania różnorodnych działań promocyjnych będą także wszelkie regionalne i ogólnokrajowe imprezy branżowe, w szczególności zaś, co oczywiste, jubileuszowa, piąta już edycja Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu, która odbędzie się w dniach: 20-22 czerwca 2008 r. Gorąco zapraszając już dzisiaj wszystkich Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu - wyrażamy nieukrywaną nadzieję na przychylność i wsparcie w promocji naszego produktu tradycyjnego żywo wpisanego w historię oraz kulturę Ziemi Rawickiej. PIOTR MOSIEK członek Stowarzyszenia „Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa - Rawicz”

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 REDAKTOR NACZELNY Henryk Pawłowski rawicka@gazeta.pl Adres do korespondencji: GR, ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak i H. Pawłowski DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XV, nr 169

azeta Gawicka R

W numerze: SPRAWY LOKALNE

Kiełbaski rawickie - powrót do tradycji ........................................ 2 XIII sesja Rady Miejskiej ............................................................ 4 Gospodarka odpadami ............................................................... 5 Sieć ciepłownicza ...................................................................... 5 Centrum Informacji Gospodarczej ............................................ 6 Narada sołtysów Gminy Rawicz ................................................. 6 Zebranie w Żylicach ................................................................... 7 Remonty w "piątce" .................................................................... 7 Ostatnia sesja w 2007 roku ........................................................... 8 Betlejemskie światło .................................................................. 8 Przedszkolne jasełka .................................................................. 9 Opłatek u seniorów ..................................................................... 9 Dodatkowy sprzęt dla OSP ........................................................ 10 Strażackie podsumowanie ....................................................... 10 Opłatkowe spotkanie w PSP ...................................................... 11 Medale za obronność ................................................................ 12 Rocznica powstania ................................................................ 14 Nowe czasopismo ................................................................... 15 Seniorzy w Dębnie .................................................................. 17 Grube ryby ............................................................................... 19 Plany MZR na rok 2008 ............................................................. 22

HISTORIA Pomnik Państwa Podziemnego ................................................ 14 Stefan Kląskała - powstaniec wielkopolski ................................ 20

EDUKACJA Mój świat, moje marzenia ......................................................... 15

KULTURA Przegląd dorobku artystycznego ............................................... 16 Repertuar kina na styczeń .......................................................... 17 Baśniowy świat ........................................................................ 23

POLITYKA Spotkanie z parlamentarzystami LiD ....................................... 12 Podsumowanie Porozumienia Samorządowego ...................... 13

GOSPODARKA Podwyżki stóp procentowych ................................................... 13

FELIETONY Dlaczego tylko my? .................................................................. 18

FILATELISTYKA Joseph Conrad ......................................................................... 24

Nr 1/2008

G R

3


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

XIII sesja Rady Miejskiej

N

a XIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 5 grudnia 2007 roku, radni m.in. przegłosowali wysokość podatku rolnego. Podatek ten, w związku ze wzrostem ceny żyta w 2007 roku z 35,52 zł do 58,29 zł (wysokość podatku jest ściśle związana z ceną jednego kwintala żyta) mógłby wzrosnąć w 2008 roku o 64%. Na wniosek Zbigniewa Lubawego, przewodniczącego kolegium sołtysów gminy Rawicz, burmistrz Tadeusz Pawłowski spotkał się z reprezentacją sołtysów. W dyskusji wspólnie ustalono, że podstawa opodatkowania w podatku rolnym może być przez rolników przyjęta na poziomie 40 zł za kwintal żyta. Dawałoby to kilkunastoprocentowy wzrost podatku rolnego w stosunku do stawki obowiązującej w 2007 r. Dodajmy, że taki pułap najczęściej został ustalony w innych gminach naszego regionu. Oto wysokości podatku rolnego ustalone przez poszczególne rady gmin na 2008 r.: Bojanowo - 35,52 zł Gostyń - 40 zł Jarocin - 58,29 zł Jutrosin - 34 zł Kobylin - 40 zł Kościan gm. miejska - 58,29 zł Kościan gm. wiejska - 40 zł Krobia - 40,80 zł Krotoszyn - 40 zł Leszno - 58,29 zł Miejska Górka - 34 zł Pakosław - 34 zł Rydzyna - 51 zł Śrem - 51 zł Trzebnica - 42 zł Wolsztyn - 45 zł Wschowa - 35,52 zł Żmigród - 35 zł Średnia stawka z tych 18. gmin wynosi 42,93 zł. Przedstawiona przez burmistrza na sesji propozycja stawki podatku rolnego na poziomie 40 zł na kwintal żyta nie przeszła. Na wniosek opozycji radni przegłosowali jednym głosem stawkę, jaka obowiązywała w roku 2007, czyli 35,52 zł. Tak więc na XIII sesji powtórzyła się sytuacja, kiedy opozycja na sesji wrze-

G R

4

śniowej swoimi głosami zadecydowała o niepodnoszeniu stawek podatków od nieruchomości, pozostawiając je tym samym na poziomie roku 2007, 2006 i 2005. Burmistrz proponował podniesienia stawek podatkowych na 2008 r. o wskaźnik inflacji, czyli 2,2%. - Obie te decyzje sprawiły - mówi burmistrz Tadeusz Pawłowski - że do-

przy inflacji przekraczającej już podobno 3,5%, pozostawienie w gminie Rawicz stawek podatków na 2008 r. na poziomie z 2005 r. spowoduje zastój w rozwoju gminy. Tłumaczenie opozycji, że niskie podatki służą rozwojowi gminy, jest zabiegiem czysto socjotechnicznym. Na obniżeniu podatków niezamożni mieszkańcy gminy Rawicz w przyszłym roku de facto nie zyskają nic, bo najczęściej nie płacą podatków. Dodatkowo zmniejszenie środków w budżecie spowoduje zahamowanie inwestycji, co zauważą wszyscy mieszkańcy. Średnio

chody własne gminy zostaną zmniejszone na starcie w 2008 r. w stosunku do uzyskanych dochodów w 2007 r. Dobrowolna rezygnacja Rady z podwyższenia podatków o skalę infl acji powoduje, że w 2008 r. rezygnujemy z kilkuset tysięcy zł dochodów własnych. Umniejszając swoje dochody gmina powoduje, że minister finansów dodatkowo umniejsza subwencję na następny rok. Razem jest to już niebagatelna kwota. Rada uchwalając niższe od ministerialnych stawki podatkowe potencjalnie obniżyła dochody o ok. 1,8 mln zł. Dodając jeszcze umniejszenie subwencji przez ministra, radni zrezygnowali łącznie z wpływów o około 2,5 mln zł. A jest to, dla porównania, około 2 km porządnej drogi. Jest oczywiste, że w czasie wzrostu gospodarczego na poziomie, jak obecnie - powyżej 7% w skali roku oraz

zamożni nie będą musieli w przyszłym roku wydać od 1,2 zł do 7,5 zł, a bogaci po kilkadziesiąt złotych. Najbogatsi, którzy płacą rocznie ponad 50 tys. podatków lokalnych (głównie są to osoby prawne - przedsiębiorcy), w przyszłym roku nie będą musieli wydać po ok. 1000 zł. Tak więc ostatecznie opozycja bogatym zaoszczędziła wydatek niewielkich kwot, kosztem rozwoju gminy. W obecnej sytuacji, gdy w naszej gminie rośnie lawinowo liczba wydanych warunków zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego (w 2007 r wzrost wyniósł ponad 100% w stosunku do 2006 r.) potrzebne jest radykalne przyspieszenie rozbudowy infrastruktury - zwłaszcza sieci wodnej i kanalizacyjnej, a później i dróg. Populistyczne gesty, które umniejszają dochody gminy, są ewidentnie szkodliwe. (P)

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

Gawicka azeta R


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

W

Lesznie spotkali się 12 grudnia 2007 roku szefowie 18. gmin uczestniczący w programie pod nazwą „Gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Podczas narady mówiono, że realizacja wspólnego zadania - czyli budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz zamykanie i rekultywacja 13. gminnych składowisk - pomimo różnych utrudnień i kłopotów, posuwa się do przodu. Kłopoty wynikają przede wszystkim z niekorzystnego (dla realizacji tej inwestycji) kursu euro w stosunku do złotego oraz z braku odpowiednich wykonawców firm, które byłyby w stanie podołać realizacji zadania. Zebrani podjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu z WFOŚiGW na realizacją kolejnego etapu zadania. (P)

Gospodarka odpadami

Sieć ciepłownicza urmistrz Tadeusz Pawłowski spotkał się 10 grudnia 2007 roku z pracownikami kotłowni Zakładu Usług Komunalnych w Ra-

B

Kotłownia ZUK produkuje głównie ciepło dla Rawickiej Spółdziel-

wiczu. i R Rozmawiano i na temat ffunkcjok j nowania kotłowni, aktualnej sytuacji oraz perspektyw.

k i nii Mi Mieszkaniowej, która dysponuje z kolei również własną kotłownią, kupioną od Gazometu. Sytuacja ekonomiczna wymusza dążenie do optymalizacji sie-

Gawicka azeta R

Rok XV, nr 169

ci ciepłowniczej. Jednym ze sposobów może być połączenie magistralą ciepłowniczą obu dotychczasowych źródeł ciepła, tzn. kotłowni pogazomeckiej i kotłowni ZUK,

d i nimi i i przez jjedną d oraz zarządzanie instytucję. Temat optymalizacji sieci ciepłowniczej był wstępnie omawiany przez burmistrza T. Pawłowskiego z W. Karpińskim, prezesem Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (P)

Nr 1/2008

G R

5


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Centrum Informacji Gospodarczej

W

Ratuszu zainaugurowało działalności Centrum Informacji Gospodarczej. Jest to wspólna inicjatywa Burmistrza Gminy Rawicz Tadeusza Pawłowskiego i Prezesa Zarządu VENTO Consulting Sp. z o.o. - Pawła Schmidta. Na spotkaniu w dniu 17 grudnia 2007 r. zaprezentowano ofertę skierowaną dla przedsiębiorców, opartą na współpracy samorządu gminnego z firmą VENTO Colsunting, zajmującą się doradztwem w sprawie wykorzystywania pomocowych środków unijnych oraz przygotowywaniem wniosków o dofinansowywanie, nadzorem nad przebiegiem realizacji i rozliczaniem uzyskanych dotacji.

Konsultacje dla przedsiębiorców w sprawie możliwych źródeł finansowania inwestycji oraz tzw. projektów „miękkich” w latach 2007-2013 są bezpłatne i będą udzielane dwa razy w miesiącu w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu. Najbliższe dwa terminy, w których od godz. 12.00 dyżurować będzie konsultant firmy VENTO, to środa 16 stycznia i środa 30 stycznia 2008 r. VENTO Consulting prowadzi tego typu usługi już w innych miastach. Jeśli pomysł przyjmie się w Rawiczu, planowane jest rozszerzenie oferty w przyszłości. Między innymi konsultanci chcą doradzać przy tworzeniu i rejestracji podmiotów gospodarczych,

pomagać firmom konstruować biznes plany nowych przedsięwzięć. (T)

Narada sołtysów Gminy Rawicz

O

statnia w minionym roku narada sołtysów Gminy Rawicz odbyła się 19 grudnia w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz. W obradach, oprócz naczelników

G R

6

Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, uczestniczyli reprezentanci Powiatowego Weterynarza, leszczyńskiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, kie-

Rok XV, nr 169

rownik Zarządu Dróg Powiatowych, naczelnik Wydziału Rolnictwa z rawickiego Starostwa i szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oprócz zagadnień związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami w rolnictwie, omówionymi przez weterynarza (na zdjęciu), obrady, jak zwykle, zdominowane zostały sprawami regulacji rowów i rzeczek płynących na pograniczu Gminy Rawicz z Dolnym Śląskiem. O ile po „naszej stronie”cieki podstawowe i rzeki są - mniej lub bardziej - wyczyszczone, to dalsze odcinki rzek po stronie będącej w jurysdykcji Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych są zaniedbane i zarośnięte. Sołtysi skarżyli się, że są zapuszczone do tego stopnia, że woda ulega spiętrzeniu po naszej stronie i powoduje podtopienia obszarów rolnych na Hazach. (T)

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Zebranie w Żylicach

K

rystyna Zaporowska, sołtys Żylic, na wniosek mieszkańców zorganizowała spotkanie z burmistrzem Gminy Rawicz. Mieszkańców interesowała sprawa podatku rolnego. Chcieli się dowiedzieć, po co była cała ta gra w Radzie Miejskiej z wysokością podatku rolnego. Interesowali się również tym, czego mogą dla swojej wsi oczekiwać od samorządu w roku 2008. Po przedstawieniu przez burmistrza statystyk dotyczących podatków lokalnych zebrani zgodzili się z poglądem, że obniżanie czy też pozostawianie stawek podatkowych od lat niezmienionych przynosi gminie więcej strat, niż pożytku. Wśród poruszanych tematów była też sprawa dowozu dzieci do szkół i

funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Zdaniem mieszkańców wsi,

autobusy dowożące dzieci do gimnazjum są przeładowane. Burmistrz poinformował, że zleci kolejną kontrolę, choć kilkakrotnie przeprowa-

dzone w tym roku inspekcje policji nie wykazały takich sytuacji. (T)

Remonty w "piątce" W

ostatnim czasie przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 5 w Sarnowie kilka remontów remontów. Od Od-

nowione zostały korytarze szkolne, pomalowano klasy, naprawiono pokrycie dachowe. Została także odświeżona sala sportowa. Warto dodać, że prace malarskie zostały wykonane pod okiem plastyka. Michał Bródka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Sarnowie, zapowiada, że jak tylko zima ustąpi, dokończone zostanie też szkolne „miasteczko ruchu drogowego”. (O)

Gawicka azeta R

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

G R

7


Gawicka azeta R

październik

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Ostatnia sesja w 2007 roku P

o raz ostatni w 2007 r. w sali Portretowej obradowali 28 grudnia radni Rady Miejskiej Gminy Rawicz. W sprawozdaniu ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym burmistrz T. Pawłowski poinformował o kłopotach związanych z brakiem chętnych przewoźników do świadczenia usług przewozowych komunikacji miejskiej w Gminie Rawicz. T. Pawłowski powiedział: "Po unieważnieniu 12 grudnia 2007 r. pierwszego przetargu naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego zwrócił się 13 grudnia 2007 r. do PKS - przewoźnika, który aktualnie do 31.12.2007 r. świadczy usługi przewozów komunikacyjnych, z pytaniem, czy przyjmie zlecenie na świadczenie przewozów w styczniu 2008 r. Po ponownym zapytaniu naczelnika 27 grudnia 2007 r., odpowiedzi udzielił główny dyspozytor PKS Leszno S.A., czyli kierownik leszczyńskiego oddziału PKS, który stwierdził, że PKS nie przyjmie zlecenia wykonywania usług komunikacji miejskiej w styczniu 2008 roku. 28.12.2007 r. naczelnik WI-T zwrócił się do firmy "AUTOKAR" - miejscowego przewoźnika - z pytaniem, czy przyjmie zlecenie na świadczenie przewozów w styczniu 2008 r. Właściciel firmy odmówił przyjęcia zlecenia z uwagi na brak możliwości realizacji. Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego nie jest obecny na sesji, ponieważ prowadzi rozmowy z

mniejszymi przewoźnikami, którzy obiecali się porozumieć w sprawie przyjęcia zlecenia na obsługę w styczniu wszystkich dotychczas funkcjonujących linii komunikacji miejskiej. Jeśli jednak do porozumienia nie dojdzie, to w związku z brakiem przewoźnika, który chciałby świadczyć usługi przewozowe, od 2 stycznia 2008 r. zostaną zawieszone wszystkie kursy komunikacji miejskiej do odwołania. (...) W dniu unieważnienia przetargu został ogłoszony nowy nabór ofert do ponownego przetargu. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na 7 stycznia i 2008 r. W drugim naborze zmieniliśmy warunki przetargowe. Oferty mogą być złożone na pakiety, odpowiadające odpowiednim liniom komunikacji miejskiej. Ma to ułatwić składanie ofert także tym przewoźnikom, którzy posiadają koncesje na świadczenie przewozów, ale nie dysponującym tak licznym taborem, aby zapewnić obsługę wszystkich dotychczasowych linii.

Ponadto Urząd ogłaszając przetarg w specyfikacji ujął tylko niezbędne wymogi wynikające z ustawy o zamówieniach

publicznych i sugestie zgłaszane przez radnych". Sesja oprócz części merytorycznej, w której radni uchwalili listę zadań inwestycyjnych niewygasających z końcem 2007 r. oraz dokonali ostatecznych poprawek w budżecie na 2007 r., miała też część świąteczną - radni złożyli sobie życzenia, a Andrzej Walus zagrał kolędy. (P)

Betlejemskie światło W

Klubie „Neptun” odbyła się 18 grudnia wieczornica, wieczornica którą rozświetlało Betlejemskie Światł tło Pokoju, przynoszone, jak co roku, ro do domów i instytucji przez harcerzy. ha Zebrani wysłuchali okolicznościowych śc wierszy związanych z Bożym ży Narodzeniem. Recytacje były przeplatane kolędami śpiewanymi pr przez pr wszystkich zebranych przy akompaniamencie ak gitarowym hm. Piotra P Popielasa, komendanta Hufca ZHP w Rawiczu. W przedwigilijnej harcerskiej wieczornicy w uczestniczył ks. Dawid Szymański. Sz (U)

G R

8

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Przedszkolne jasełka W

Przedszkolu nr 6, tradycyjnie w okresie przedświątecznym, dzieci wystąpiły z jasełkami. W scenerii betlejemskiego żłóbka przedszkolaki śpiewały pastorałki i recytowały okolicznościowe przypowieści biblijne. W repertuarze przedszkolaków znalazły się zarówno tradycyjne, jak i bardziej współczesne aranżacje kolęd i pastorałek. Na zdjęciu po prawej: Jadwiga Walkowiak, kierownik Przedszkola nr 6, życz czy milusińskim, ro rodzicom i zaproszonym gopr śc ściom Wesołych Św Świąt. (R)

Opłatek u seniorów W

dziennym Domu Pomocy Społecznej odbyło się 21 grudnia spotkanie opłatkowe mieszkańców Domu Seniora i osób korzystających z usług DDPS. W części artystycznej wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3, przygotowana przez M.

G azeta Rawicka

Rok XV, nr 169

Poleszaka, nauczyciela z "trójki". Dzieci śpiewały kolędy, ale w nietypowych aranżacjach, które pozwoliły zaprezentować różne style muzyczne. (T)

Nr 1/2008

G R

9


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Dodatkowy sprzęt dla OSP

W

sarnowskim Ratuszu odbyło się gminne podsumowanie pierwszych powiatowych zawodów sprawnościowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W zawodach zwyciężyła drużyna OSP z Sarnowy, zdobywając puchar starosty. Podsumowanie zawodów było też okazją do przekazania jednostkom OSP dodatkowego sprzętu. Burmistrz T. Pawłowski przekazał komendantom wszystkich jednostek sprzęt ratowniczy i dodatkowe wyposażenie, które Gmina Rawicz zakupiła dla poszczególnych OSP za kwotę ok. 35 tys. zł. (T)

Strażackie podsumowanie

W

Zielonej Wsi 18 grudnia 2007 roku odbyło się zebranie prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Rawicz, podsumowujące działalność strażaków w 2007 roku. Przed częścią merytoryczną spotkania ksiądz Wojciech Poźniak, wikary zielonowiejskiej parafii św. Floriana, złożył strażakom oraz zaproszonym gościom świąteczne życzenia.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rawiczu - dh Jan Solak omówił ważniejsze wydarzenia i akcje, w których brały udział jednostki OSP na terenie gminy Rawicz. Mł. kpt. Krzysztof Skrzypczak, komendant gminny OSP, wręczył prezesom OSP nowe umundurowanie dla członków jednostek. (S)

G R

10

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Opłatkowe spotkanie w Państwowej Straży Pożarnej

W

świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbywało się 19 grudnia 2007 roku tradycyjne spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem rocznej działalności PSP. Na zaproszenie mł. bryg. Sławomira Rojdy, komendanta powiatowego PSP w Rawiczu, na spotkanie przybyli: starosta Zdzisław Maćkowiak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rawiczu - dh Jan Solak, komendant powiatowy Policji w Rawiczu - mł. insp. Sławomir Śmiełowski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu - Grażyna Marczyńska, wicedy-

G azeta Rawicka

rektor Zakładu Karnego w Rawiczu mjr Bogdan Wojtal, burmistrzowie Rawicza - Tadeusz Pawłowski, Bojanowa - Józef Zuter, wójt Pakosławia - Kazi-

Rok XV, nr 169

mierz Chudy oraz prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa - st. asp. w st. spocz. Tadeusz Szkudlarek. Tegoroczne spotkanie przy choince różniło się nieco od poprzednich. A to za sprawą ślubowania, jakie na sztandar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej złożył nowo przyjęty do służby strażak. Komendant Powiatowy PSP przyjął Betlejemskie Światło Pokoju przyniesione do komendy przez harcerzy z Izbic. Następnie mł. bryg. Sławomir Rojda przedstawił zebranym osiągnięcia w zakresie inwestycji i zakupów wyposażenia w 2007 r. Na zakończenie spotkania uczestnicy podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia. (T)

Nr 1/2008

G R

11


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Medale za obronność

P

odpułkownik Andrzej Stenka, komendant WKU w Lesznie wręczył Janinie i Czesławowi Świtałom medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Państwo Świtałowie z Dębna Polskiego w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz otrzymali nadane przez Ministra Obrony Narodowej srebrne medale za wzorowo pełnioną służbę przez trzech synów. (T)

Spotkanie z parlamentarzystami LiD

W

Ratuszu spotkali się 28 grudnia członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej powiatu rawickiego z posłami LiD okręgu kalisko-leszczyńskiego. W zebraniu uczestniczyli posłowie: Leszek Aleksandrzak, przewodniczący wielkopolskiego SLD i Wiesław Szczepański, wiceprzewodniczący struktur krajowych SLD. O sytuacji w SLD po wyborach parlamentarnych mówił L. Aleksandrzak. Stwierdził, że w kraju SLD uzyskał gorszy wynik, niż w wyborach poprzednich, natomiast w Wielkopolsce zdobył o jeden mandat poselski więcej, między innymi także dzięki dobremu

wynikowi w takich powiatach, jak rawicki. Powiedział o zadaniach, jakie czekają działaczy w najbliższym czasie. Do najważniejszych z nich zaliczył przygotowania do wyborów do parlamentu europejskiego. W. Szczepański przedstawił aktualne sprawy, jakimi zajmują się posłowie w Sejmie. Powiedział o tworzeniu się speckomisji oraz o próbach stworzenia poselskiego lobby na rzecz Wielkopolski. Poinformował, że przesunięty zostanie termin rozpoczęcia modernizacji linii kolejowej Wrocław - Poznań, natomiast rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej jest możliwe od października 2008 r., ponieważ są na to środki w uchwalonym budżecie państwa. (T)

G R

12

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Podsumowanie Porozumienia Samorządowego

W

rawickim biurze parlamentarno-samorządowym spotkali się 17 grudnia 2007 roku radni powiatowi i gminni z klubów Porozumienia Samorządowego. Wiceburmistrz Piotr Domaniecki podsumował rok działalności PS, jaki upłynął od wyborów samorządowych. P. Domaniecki omówił również najważniejsze zamierzenia Porozumienia Samorządowego na 2008 rok. (T)

Podwyżki stóp procentowych

J

ak wynika z informacji GUS, inflacja szybko pnie się w górę. W listopadzie 2007 r. skoczyła w ujęciu rocznym do 3,6 proc, to jest 0,6 pkt. proc. więcej niż w październiku. Nie potwierdziły się więc wcześniejsze szacunki resortu finansów, który spodziewał się wzrostu inflacji do 3,5 proc. Zawiodły także prognozy niektórych ekonomistów, którzy na ogół oczekiwali wzrostu cen do 3,4 procent. Tak duży wzrost inflacji daje Radzie Polityki Pieniężnej zielone światło do dalszych podwyżek stóp procentowych o 25 pkt. Bazowych, a nawet 50 pkt. Inflacji już tak szybko się nie wyhamuje. W grudniu

G azeta Rawicka

może przekroczyć 4 proc., a w pierwszym kwartale przyszłego roku może kształtować się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Bardziej pesymistyczne są prognozy specjalistów bankowości, analityków, według których w przyszłym roku główna stopa procentowa może przekroczyć nawet 6 proc. Ekonomiści w swej ocenie są zgodni, że obecnie za wzrost inflacji odpowiada przede wszystkim drożejąca żywność. Do tego dochodzą podwyżki cen paliw oraz towarów i usług związanych z gospodarstwem domowym i użytkowaniem mieszkania. W grudniu potaniały jaja i drób w wyniku ptasiej grypy, ale na po-

Rok XV, nr 169

czątku roku inflację wzmocnią podwyżki prądu i gazu. Według mojej skromnej oceny, inflacja wyrwała się spod kontroli i przekroczyła górną granice odchyleń od celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. plus minus jeden punkt procentowy. Dlatego kolejne podwyżki stóp procentowych są nieuniknione w pierwszym kwartale 2008 roku. Ciekawe mogą być reakcje konsumentów. Prawdopodobnie pogodzą się z zaistniałymi podwyżkami i będą występować z nowymi żądaniami płacowymi, a to spowoduje niezadowolenie, niepokoje społeczne i wzrost inflacji. JAN ŚWIERZEWSKI

Nr 1/2008

G R

13


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Rocznica powstania

D

nia 27 grudnia, w 89. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, przedstawiciele samorządu Gminy Rawicz złożyli kwiaty przed pomnikiem Żołnierza Polskiego. Warto przypomnieć, że pomnik ten, postawiony w 1926 roku, był wtedy pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego. Zniszczony w czasie II wojny światowej, został odbudowany w 1980 roku. (P)

Pomnik Państwa Podziemnego

K

ilka miesięcy temu, 26 września 2007 roku, odsłonięty został w Poznaniu Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Nie oznacza to jednak, że całkowicie został ukończony proces tworzenia pomnika. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu umieszczać będzie przy pomniku imienne tabliczki z informacjami o obywatelach polskich poległych, pomordowanych i zmarłych w wyniku prześladowań od 1 września 1939 roku do 3 lipca 1945 roku, w okresie istnienia Polskiego Państwa Podziemnego. Powyższe dotyczy osób: „ urodzonych, mieszkających lub działających na terenie województwa poznańskiego w latach II Rzeczypospolitej oraz w okresie istnienia Polskiego Państwa Podziemnego, „ deportowanych, które straciły życie w innych miejscach kraju i poza nim,

G R

14

„ uznających konstytucyjne władze cywilne i wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej, działające na obczyźnie i w kraju poprzez struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Zgłaszający osobę odpowiadającą tym kryteriom proszeni są o wypełnienie ankiety i złożenie jej lub przysłanie pocztą do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Stary Rynek 9, 61-772 Poznań, codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00, także w soboty i niedziele. Wraz z ankietą należy przedłożyć, lub przesłać do wglądu odpowiednie oryginały dokumentów i ich kserokopie (dokumenty po poświadczeniu kserokopii zostaną zwrócone). Społeczny Komitet prosi także o dołączenie krótkiego życiorysu zgłaszanej osoby, który umieszczony będzie na stronach informacyjnych ustawionego przy pomniku komputerowego kiosku multimedialnego. W życiorysie winny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące losów zgła-

Rok XV, nr 169

szanej osoby w czasie wojny, a także - jeżeli to możliwe - opisane okoliczności śmierci. Życiorys należy podpisać, podając imię i nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy. Komitet zastrzega sobie prawo do redakcji i weryfikacji tekstów, a także do ich odrzucenia w przypadku, gdyby podane informacje nie odpowiadały prawdzie. Tabliczka żeliwna z danymi będzie miała wymiary 15 x 25 cm. Jej koszt wynosi 90 złotych, które należy wpłacić w terminie pięciu dni od dnia złożenia ankiety na konto: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska, al. Niepodległości 16, 61–713 Poznań, numer 71 1090 2734 0000 0001 0676 1765 z dopiskiem „Tabliczka”. Ankietę można pobrać ze strony www. solidarnosc.org.pl/panstwopodziemne. Tam też zapoznać się można z dodatkowymi informacjami. (RM)

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Mój świat, moje marzenia W

Ratuszu odbyło się 18 grudnia 2007 roku podsumowanie Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój świat, moje marzenia”. Do konkursu przystąpiły 33 placówki z powiatu rawickiego, gostyńskiego, leszczyńskiego, jarocińskiego i górowskiego. Ogółem nadesłano 625 prac. Przyznano 62 nagrody, a także

W okolicznościowym przedstawieniu brały bowiem udział wspólnie dzieci z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3.

nagrody specjalne: dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, organizatora, prezesa Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Podsumowanie konkursu miało charakter spotkania integracyjnego.

G azeta Rawicka

Na zakończenie uczestnicy podsumowania konkursu zwiedzili czynną w Muzeum Ziemi Rawickiej wystawę „Baśniowy świat Andersena”. (L)

Nowe czasopismo

P

ojawiło się nowe czasopismo lokalne na naszym terenie. W grudniu wyszedł pierwszy numer "Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego". Będzie to dwumiesięcznik o charakterze informacyjnoedukacyjnym. Jego wydawcą jest Starostwo w Rawiczu. Jak czytamy w artykule wstępnym, "podstawowym zadaniem czasopisma będzie informowanie społeczeństwa o wydarzeniach w

Rok XV, nr 169

Starostwie, w powiecie rawickim, o działaniach i podejmowanych uchwałach Rady i Zarządu Powiatu, o pracy komisji Rady, wydziałów, biur i pozostałych jednostek Starostwa oraz wielu innych sprawach dotyczących mieszkańców Ziemi Rawickiej. W każdym numerze czasopisma zamierzamy także przeznaczyć kilka stron na wiadomości dotyczące historii i geografii naszego powiatu, dziejów miejsc i miejscowości, opisów tych miejsc itp." Redaktorem naczelnym pisma jest Janusz Hamielec. Redakcji "Orędownika Samorządowego Powiatu Rawickiego" życzymy powodzenia. HP

Nr 1/2008

G R

15


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Gimnazjum nr 1 w Rawiczu

Przegląd Dorobku Artystycznego

W

Domu Kultury po raz ósmy Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Rawiczu prezentowało swój dorobek artystyczny. Na tegoroczny przegląd, który odbył się 12 grudnia, uczniowie przygotowali różnorakie propozycje estradowe. Kilka utworów zagrał zespół muzyczno-wokalny „Arkasam”, składający się z uczniów Gimnazjum.

Były też scenki teatralne, humorstyczny pokaz "służbowych mundurków dla nauczycieli" i występ zespołu chóralnego. Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Rawiczu Elżbieta Dudek i wicedyrektor Hanna Giera wręczyły nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego na najładniejszą kartkę świąteczną zorganizowanego po raz pierwszy dla uczniów szkół z powiatu rawickiego. Na zakończenie VIII Przeglądu Dorobku Artystycznego zagrali i zaśpiewali nauczyciele Gimnazjum. (T)

G R

16

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Seniorzy w Dębnie W

świetlicy Domu Strażaka w Dębnie Polskim Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało 9 grudnia 2007 roku „Dzień Seniora”. Uczestnicy bawili się przy śpiewach w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Dębioki” oraz zespołu wokalnego Klubu Seniora „Wrzos”. (T)

Repertuar na styczeń 4 - 8 STYCZNIA „ godz.18.00 "FILM O PSZCZOŁACH" - animowany pr. USA „ godz.20.00 "1408" - triller pr. USA 11 - 15 STYCZNIA „ godz.18.00 "NIE MA TAKIEGO NUMERU" - komedia pr. POLSKA „ godz.20.00 "UKRYTA STRATEGIA" - dramat pr. USA 18 - 22 STYCZNIA „ godz. 18.00 "STRAŻACKI PIES" - familijny pr. USA „ godz. 20.00 "HITMEN"- akcja/triller pr. USA

G azeta Rawicka

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

G R

17


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Listy z Ameryki

Dlaczego tylko my?

D

laczego my? Dlaczego nas akurat mają za naród imbecyli, kretynów i skończonych idiotów? Uwzięli się na nas? Czy też my się sami „podkładamy”? Jeśli w przedwojennej Polsce uliczni sprzedawcy reklamowali swój wątpliwej jakości towar z walizki gromkim: „amerykańska automata do wiązania krawata” i ludzie kupowali tłumnie - to jest na to logiczne wytłumaczenie. Po pierwsze, to miało miejsce 75 lat temu. Po wtóre, kluczem do ich uczciwej, przedwojennej mentalności był przymiotnik „amerykańska”. Słowo, będące wówczas synonimem nie tylko czegoś nowego, ale przede wszystkim przodującej doskonałości technicznej, trwałości i renomowanej solidności. Tak było wtedy. Lecz czym wytłumaczyć fakt, że dzisiaj też ciągle nabijają nas w butelkę? Dlaczego w kolejnym stuleciu dwie następne generacje dobrowolnie „podkładają się” wnukom tamtych krasomówczych cwaniaków? Rzeka słów i nacisk pozostały te same. Walizkę zastąpiły mass media. Naiwności, niestety, nie zastąpiło nic. Ale ad rem. Powód, dla którego rozwodzę się nad naszą naiwnością, jest taki: facet z Kanady, Polak oczywiście, opowiedział mi o oszukańczej - jego zdaniem - reklamie Transfer Faktor, która ludzi tylko zwodzi, omamia; czyste szarlataństwo. Obiecuje cuda, kosztuje majątek, a nie działa. Kiedy zachorować, jak każdy inny też chciał leczyć się bezinwazyjnie. Najpierw kupował od jednego człowieka, który mu ten środek przywoził do domu. Później, kiedy ten Wiesław nagle zniknął, kupował spod lady w polskim sklepie. Z początku brał zwykły

G R

18

Transfer Faktor, a kiedy ten nie pomagał, zaczął kupować Transfer Faktor Plus, ten niby silniejszy. Płacił po $100 amerykańskich za jedno opakowanie i też mu nic nie pomogło. Skończyło się szpitalem i operacją. Na ostatnią chwilę, na pięć przed dwunastą - jak orzekli lekarze. Pytali, dlaczego tak długo zwlekał. Pokazał pojemnik Transfer Faktor. Złapali się za głowę... Dla mnie jego sprawa jest jasna jak słońce. Transfer Faktor na pewno mu nie zaszkodził. Nieubłagany postęp choroby, długie zwlekanie z leczeniem - to zaszkodziło; mogło nawet życie kosztować. Przecież wiemy, że mass media nie żyją ze słuchaczy czy z czytelników. Żyją z płatnych ogłoszeń, jako że „reklama jest dźwignią handlu”. Toteż dzisiaj co druga reklama chcee nas uzdrawiać uzdrawiać, odchudzać, podbudowywać nasz system immunologiczny, wzmacniać naszą odporność, „czyścić” od środka i z zewnątrz. Ale najefektywniej „czyści” tylko nasze portfele. A gdy urządza pranie, to raczej naszych móżdżków. Niemniej wszystkie mass media zastrzegają się, że nie odpowiadają za

Rok XV, nr 169

treść przekazywanych reklam i komunikatów. To, że Transfer Faktor ma rzekomo podnosić sprawność komórek obronnych o 248% (czyżby 100% nie wy-

starczyło?), starczyło?) co zapobiega wypadawypada niu włosów podczas radio i chemioterapii - należy między bajki włożyć. Najprościej zapytać o to onkologa, dlaczego jego szpital nic o tym naturalnym cudzie nie wie, nie korzysta z niego. Dlaczego lekceważy odkrycie stulecia? To, że TF ma być pomocny w zwalczaniu wszystkich rodzajów

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R raka, stwardnienia rozsianego, AIDS, Parkinsona (czyżby Watykan nie było stać na kilkadziesiąt opakowań, ażeby naszego Papieża ratować?), półpaśca, Alzheimera i wiele innych, jak dotąd nieuleczalnych chorób - to betka. To, że buduje odporność na prostatę, na depresję,na serce, płuca, mózg, alergię, nerki, wątrobę, krążenie, żołądek, astmę, na artretyzm, reumatyzm, żylaki, choroby skórne - to też jeszcze ciągle małe piwo. Ale, że działa na potencję - to jest dopiero epokowe odkrycie! Panowie do dzieła! Viagra - precz do diabła! Czyżby ktoś wynalazł wreszcie panaceum na wszystkie schorzenia świata i nie dostał za to Nobla z medycyny? Ech, nie ma sprawiedliwości na świecie! No, ale teraz na poważnie. W USA Transfer Faktor można kupić w każdym „Health Shop”, w każdej drogerii. Ceny są różne, przeciętna to $37. Transfer Faktor nie jest żadnym lekiem. Jest czymś, co po angielsku nazywa się „dietary suplement”, a po polsku ja bym to nazwała: uzupełnienie lub dodatek do pokarmu. Tak jak te witaminy czy herbatki ze sklepów żywnościowych, które sami sobie aplikujemy .Gdyby TF był lekiem, musiałby być zatwierdzony przez FDA (Food and Drug Administration - rządową kontrolę farmakologiczną) - a nie jest! Transfer Faktor pochodzi z siary. Według encyklopedii jest to wydzie¬lina gruczołów mlecznych samic ssaków, wytwarzana w czasie ciąży. Zawiera więcej soli i białka, aniżeli zwykłe mleko. Przypuszczam, że chodzi o mleko krowie. Jestem więc rozczarowana, że tylko od krowy. Bo gdyby to było mleko oślicy lub klaczy, łatwiej by mi było zrozumieć (acz nigdy pogodzić), dlaczego mają nas za takich osłów, względnie tak łatwo mogą robić w konia. Transfer Faktor w Kanadzie jest nielegalny, nie jest dopuszczony do sprzedaży. Tym należy tłumaczyć najazd Polaków z Kanady na przygraniczne sklepy w USA, gdzie do niedawna TF leżał na półkach la-

G azeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

tami, a teraz wykupili wszystko, nie bacząc na cenę. Ja akurat z przekonaniem wyznaję mariaż medycyny konwencjonalnej z alternatywną. Trzeba tylko wiedzieć, co jest co i na co pomaga, i do tego skonsultować z lekarzem. Gorzko więc rozmyślam nad tym: dlaczego tylko my? Dlaczego nie przestajemy być tacy naiwni? Dlaczego ciągle się „podkładamy”? Lecimy na lep gładkich słów ludzi, dla których my jesteśmy wyłącznie kasą? Wszak był już cudowny preparat prof. Tołpy, były ziółka z Tybetu, była Vilkakora z Peru, jest Amol z Niemiec. Też kuriozum, bo obojętnie, czy się

go wącha, pije czy nim smaruje - leczy wszystko! Teraz mamy Transfer Faktor z USA, ale już go wypiera „rewelacyjna” Noni (Morinda Citrifolia), ziółko z Polinezji, które w tej chwili robi szaloną karierę, w Polsce. Też „leczy wszystko”. Jak leci! (Mojego szwagra nie wybawiła od cierpienia i operacji!) A kiedy i ta moda przeminie, po Noni będzie Szmoni i inne Bzduroni. A ja już łudziłam się, że Polak-obieźyświat zmądrzał. Że przestał cierpieć na acute zagranitis, że byle egzotyczne barachło już mu nie imponuje… JANINA MIKOŁAJCZAK

Grube ryby

K

olejna „porcja” różnych gatunków ryb została w ramach zarybiania łowiska wpuszczona do stawu „Płoć”. Tym razem do stawu trafiły dorodne sztuki karpi, szczupaków, płoci. Po okresie „kwarantanny” wędkarze będą mieli sporo atrakcji. (T)

Rok XV, nr 169

Nr 1/2008

G R

19


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Stefan Kląskała powstaniec wielkopolski

P

od koniec roku 2007 Muzeum Ziemi Rawickiej wzbogaciło swoje zbiory o bardzo cenne dary. Otóż pani Helena Kląskała podarowała do zbiorów muzealnych mundur powstańczy po swoim ojcu - Stefanie Kląskała, jego odznaczenia, legitymacje, dyplomy, nadania i dokumenty. Stefan Kląskała urodził się 29 sierpnia 1901 r. w Baszkowie k. Kobylina. Szkołę podstawową ukończył w Baszkowie, potem kontynuował naukę w Niemczech. Jako siedemnastoletni młodzieniec walczył w Powstaniu Wielkopolskim w szeregach I kompanii Koźmińskiej pod Rawiczem. Po powstaniu został zawodowym wojskowym w 83 p.p., przekształconym w Pułk Strzelców Poleskich i przeniósł się do Kobrynia. W 1926 r. ożenił się z Marianną Włodarczyk z Sarnowy. W Kobryniu przyszły na świat dwie córki państwa Kląskałów: Helena i Stefania, która zmarła w obozie koncentracyjnym. W 1939 r. jako starszy sierżant brał udział w kampanii wrześniowej. Walczył w armii gen. Kleberga, pod Kockiem dostał się do niewoli rosyjskiej. 13-14 września wywieźli Polacy rodzinę Kląskałów i inne rodziny 20 km za Kobryń. 20 września wkroczyli do Kobrynia Rosjanie. W grudniu 1939 r. rodzina Kląskałów została wysiedlona do Pabianic, a następnie była przerzucana z obozu do obozu do listopada 1939 r. W 1940 r. rodzina została wysiedlona do Generalnej Guberni, do Skarżyska. Ostatnie miejsce pobytu to wieś Kowiesy, między Rawą Mazowiecką a Mszczanowem - tam rodzina Kląskałów została do końca wojny. Stefan Kląskała pracował w magazynach zboża, początkowo jako robotnik, potem pracownik umysłowy. W kwietniu 1945 r. rodzina Kląskałów wróciła do Sarnowy, gdzie Stefan Kląskała pracował jako pracownik umysłowy w Radzie Narodowej, później w Urzędzie Skarbowym. Działał w ZBOWiD, dostał awans na porucznika przed 1990 r. Zmarł 3 grudnia 1992 r. Pochowany został w Rawiczu. Prezentujemy Państwu fragmenty powstańczych wspomnień Stefana Kląskały.

Szczegółowy opis walk powstańczych I kompanii Koźmińskiej pod Rawiczem w czasie od 3 lutego do 10 lutego 1919 r. Na kilka dni przed pierwszą bitwą o Rawicz kompania rozlokowana została w Miejskiej Górce oraz na folwarku w Starej Górce. W dniu 3 lutego po południu kompania została zaalarmowana i postawiona w stan gotowości marszowej. Otrzymałem następnie rozkaz wymarszu przez Niemarzyn do Zielonej Wsi i zakwaterowania się tam w szkole z zadaniem bojowym: zająć folwark Krystynki, następnie wieś Dębno Polskie, a stamtąd uderzyć na Rawicz. W jakiej formie i kto mi ten rozkaz przekazał, nie przypominam sobie już. W

G R

20

każdym razie nie otrzymałem go na piśmie. Dowiedziałem się jedynie, że pluton zielonowiejski (zdaje się około 50. powstańców, stacjonujących wówczas w Wydawach i Zielonej Wsi) miał przekroczyć most na Orli, zniszczyć tor kolejowy Wrocław – Rawicz, a następnie nacierać również na Dębno Polskie. Przydzielony został mu w tym celu (lub też miał go w swoim składzie) patrol saperski. Z prawej mojej strony miał uderzyć na Szymanowo batalion słupecki pod dowództwem Kamińskiego (którego nie poznałem), a następnie na Rawicz. Batalion ten, według udzielonych mi danych, składał się z dwóch kompanii. W Miejskiej Górce pożegnał kompanię ks. Dadaczyński, późniejszy

Rok XV, nr 169

kapelan 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich, kończąc swe przemówienie wielce patriotyczne słowami: „… a teraz idźcie i bijcie Niemców, bo mają miękkie czaszki.” O oznaczonej godzinie (drugiej po północy dnia 4 lutego) po wskazaniu mi ogólnego kierunku przez przydzielonych mi przewodników (którzy nota bene zaraz potem się ulotnili) rozpocząłem natarcie na Krystynki, i to dwoma plutonami w pierwszej linii. Po zajęciu tej miejscowości, w której zdobyliśmy trochę sprzętu wojskowego i kilku jeńców, prawie bez zatrzymania się rozwijało się natarcie na Dębno Polskie. Wieś ta została zdobyta szturmem w ataku frontalnym. Linia niemiecka była rzęsiście oświetlana rakietami, a bateria była w pełnej akcji, tak że

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R utrzymanie kierunku natarcia nie nastręczało żadnej trudności. Kompania zdobyła tam baterię 75-tek, wozy taborowe, 22 koni, różny sprzęt wojenny oraz wzięła do niewoli 17. jeńców, w tym 1 oficera. W tym samym czasie przybyła z lewej strony grupa powstańców z oddziału zielonowiejskiego i od nich dowiedziałem się, że toru kolejowego nie zniszczono, gdyż „saperzy zabłądzili w ciemnościach”. W momencie, gdy doskakiwaliśmy do dział będących w pełnej akcji (ogień był kierowany ponad naszą linię natarcia), zdarzył się zabawny incydent. Dobiegała do baterii widocznie zapóźniona reszta obsługi. Gdy zobaczyli nas przy działach, któryś z Niemców zawołał: „Warum habt ihr uns so spaet geweckt” (dlaczegoście nas tak późno obudzili). Odpowiedziałem, oczywiście również po niemiecku: „Jhr kommt gerade zurecht” (przychodzicie akurat na czas). Widocznie, z uwagi na identyczne prawie mundury nasze, Niemcy nie zorientowali się w sytuacji. Po jako takim uporządkowaniu szeregów kompanii, która w pogoni za niedobitkami załogi niemieckiej i w poszukiwaniu za taborem, końmi i sprzętem wojennym, staczając w uliczkach wioski drobne potyczki, rozproszyła się (a panowały egipskie ciemności), mogłem pomyśleć o dalszej akcji według otrzymanego zadania. Przede wszystkim jednak wyekspediowałem całą zdobycz wraz z jeńcami do Miejskiej Górki. Konwojował ich oraz cały tabor ze swymi ludźmi b. kapral kompanii Feliks Galiński, a później szef sierżant kompanii. W międzyczasie też dołączyli się powstańcy zielonowiejscy. W każdym razie tej nocy już ich nie widziałem. Przypuszczam, że wrócili do swej wsi, by odpocząć po trudach tej nocy. W dalszej akcji kompanii udziału nie brali. Według późniejszej relacji Galińskiego, w Miejskiej Gorce wiwatowano na cześć „Koźminiaków”, kiedy zjawili się tam ze zdobyczą. Od strony Szymanowa nie dochodziły nas przez cały ten czas żadne od-

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA głosy walki. Nie otrzymałem też od dowództwa odcinka żadnych informacji albo rozkazów. Chcąc się upewnić przed rozpoczęciem dalszych działań w kierunku już na samo miasto Rawicz, czy Szymanowo zostało już zdobyte, czy nam z tej strony nic nie zagraża, wysłałem 1 pluton pod dowództwem sierżanta Walkowiaka z rozkazem zdobycia potrzebnych wiadomości, ewentualnie zaś wsparcia w razie potrzeby natarcia słupeckiej kompanii. Ja sam, po zabezpieczeniu północnozachodniego skraju wsi placówkami, wybrałem się z silnym patrolem (około 20 ludzi) na zwiad w kierunku Ra-

i j j po drodze d d ffolwark l k wicza, zajmując Kąty. Stwierdziłem, że załoga Rawicza została już zaalarmowana (wszystkie chyba dzwony biły na alarm). Zawróciłem więc celem przygotowania ostatecznego natarcia. Wówczas to natrafiliśmy na patrol niemiecki, a może to były rozbitki z Dębna, rozpoznany w ciemności przez to, że zawołano w naszym kierunku: „Parole!” Nastąpiła krótka wymiana strzałów, w wyniku której jeden z Niemców został trafiony - krzyczał i jęczał. Zaległa po-

Rok XV, nr 169

tem cisza i już bez przeszkód wróciliśmy do wsi, kiedy zaczęło świtać. W tym też czasie powrócił 1 pluton meldując, że pod Szymanowem jest kompletny spokój i że stamtąd zostali ostrzelani. Nazajutrz dowiedziałem się, że na przedpolu Szymanowa zginął dowódca Kamiński (podobno z towarzyszącym mu adiutantem) od własnych granatów ręcznych, które miał przytroczone do pasa i które przy położeniu się na ziemię zostały odbezpieczone, i że w związku z tym kompanie słupeckie wróciły do swych baz wyjściowych bez dalszego prowadzenia natarcia. Krótko po powrocie 1 plutonu nadszedł posterunek ne z meldunkiem, że wojsko sk niemieckie wyładowuje się w szczerym polu w z wagonów naprzeciwko wsi w i że szykuje się do natarcia. W tej sytuacji naleta żało ża raczej pomyśleć tylko o obronie, celem utrzymania ni w naszym ręku choćby Dębna Polskiego. Ale nie ni zdążyłem wydać odpowiednich rozkazów, kiepo dy od konnego ordynansa otrzymałem polecenie doot wódcy odcinka natychmiaw stowego wycofania się do st Zielonej Wsi. Z Kompania wycofała się w porządku, ale już pod po ostrzałem Niemców, którzy zdążyli obsadzić kt wschodni skraj wsi. Pow nieważ jednak odgryzalini śmy śm się im, nie odważyli się i następować, albo też nie było to na razie ich zamiarem. Tak zakończył się pierwszy dzień walki o Rawicz na podanym przeze mnie południowym odcinku natarcia. Kompania obsadziła Zieloną Wieś oraz Stwolno. Główną kwaterę stanowiła szkoła w Zielonej Wsi. cdn. wstęp oraz opracowanie tekstu: BOŻENA RAUS

Nr 1/2008

G R

21


Gazeta Rawicka

G styczeń R

G a z e t a RAWICKA

Plany Muzeum Ziemi Rawickiej na rok 2008

O

statnie w minionym roku posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Rawickiej odbyło się 18 grudnia 2007 roku. Poświęcone było rocznemu podsumowaniu działalności placówki oraz planom wystawienniczym muzeum w roku 2008. W roku 2007 Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowało 16 wystaw czasowych. Największym wydarzeniem artystycznym była prezentacja dorobku artystycznego 23. artystów w ramach IV Międzynarodowego Biennale Sztuki Europejskiej, któ-

cyjnej muzeum zorganizowało w minionym roku kilkadziesiąt zajęć dla dzieci i młodzieży, spotkań autorskich, konkursów, wystaw oświatowych. Najpoważniejszym przedsięwzięciem w tym zakresie była Międzynarodowa Konferencja Kulturalna pod nazwą " Kolor w życiu i sztuce", która odbyła się w ramach IV Biennale Sztuki Europejskiej. Placówka prowadziła także w minionym roku działalność naukowobadawczą, dotyczącą następujących tematów: historia parafii w Łaszczynie, starodruki w zbiorach muzeum,

ra miała miejsce na przełomie sierpnia i września. Najwięcej zwiedzających zgromadziła natomiast ostatnia w roku 2007 wystawa - "W świecie baśni Andersena" (patrz: artykuł na stronie 23). W zakresie działalności eduka-

biogramy powstańców wielkopolskich z powiatu rawickiego, prace badawcze w Archiwum Państwowym w Lesznie dotyczące dokumentów sarnowskich. Wprowadzano także dane do komputerowej bazy, dotyczące eksponatów etnograficznych.

G R

22

Rok XV, nr 169

Spośród eksponatów, jakie Muzeum Ziemi Rawickiej pozyskało w roku 2007, do najcenniejszych należy odlew w brązie przedstawiający ppłk Witolda Czachowskiego, komendanta Korpusu Kadetów w Rawiczu. Do cennych eksponatów należą również pamiątki po Stefanie Kląskale, powstańcu wielkopolskim, które przekazała muzeum jego córka - pani Helena Kląskała. W planach wystawienniczych Muzeum Ziemi Rawickiej na rok 2008 znalazło się 15 wystaw. Są wśród nich między innymi ósme prezentacje sztuki europejskiej w ramach II Spotkań Artystów Akademickich, retrospekcyjna wystawa twórczości Zbigniewa Łukowiaka, wystawa dorobku artystycznego Jacka Jarczewskiego z okazji 20-lecia pracy twórczej, wystawa fotografii Marka Klimaszewskiego oraz ekspozycje innych rawickich artystów. Nie zabraknie również w 2008 roku ekspozycji związanych z historycznym rocznicami - 90. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego, 200-leciem śmierci Carla Gottharda Langhansa, 64. rocznicą powstania warszawskiego. Pierwsza wystawa w roku 2008 nosi tytuł "Powiat rawicki w powstaniu wielkopolskim". Jej otwarcie nastąpi 10 stycznia 2008 roku. Zaplanowany jest na ten dzień również wykład "Południowo-zachodnia Wielkopolska w powstaniu", który wygłosi w Ratuszu pracownik Instytutu Pamięci Narodowej z Poznania. HP

Nr 1/2008

Gazeta Rawicka


G styczeń R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Baśniowy świat

W

grudniu 2007 r. w Muzeum Ziemi Rawickiej czynna była wystawa "Baśniowy świat Andersena", na której przedstawio stawiono teatrzyki marionetkowe z Muzeum Lalek w Pilźnie (na Podkarpaciu). Muzeum Lalek działa przy utworzonej w 1981 roku Pracowni Artystycznej "Kasia". Prezentowane w Rawiczu marionetki pochodzą z kolekcji stworzonej specjalnie z okazji 200lecia urodzin Hansa Christiana Andersena. Premiera wystawy miała miejsce w 2005 roku w ojczyźnie pisarza - w Danii. Autorzy ekspozycji wybrali 10 najbardziej znanych baśni Andersena

nyy z płyty. nych

G azeta Rawicka

Rok XV, nr 169

i przygotowali do nich scenki z marionetkami. Wystawa w Muzeum Ziemi Rawickiej cieszyła się olbrzymim powodzeniem. Obejrzało ją ok. 1400 najmłodszych miłośników świata baśni. W trakcie oglądania mogli oni też posłuchać utworów Andersena odtwarza(HP)

Nr 1/2008

G R

23


G styczeń R

G a z e t a FILATELISTYCZNA

R

ok 2007 obchodzony był jako "Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego". W ten sposób upamiętniono 150. rocznicę urodzin słynnego pisarza. W dzień rocznicy 3 grudnia - wszedł do obiegu wydany przez Pocztę Polską znaczek pocztowy wartości 3,00 zł, na którym przedstawiono podobiznę Josepha Conrada na tle fragmentu rękopisu powieści "Jądro ciemności". Autorami projektu znaczka są Maciej Jędrysik i Jan Maciej Kopecki

- naczelny grafik Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Emisji znaczka towarzyszyły: koperta Pierwszego Dnia Obiegu FDC oraz okolicznościowy datownik stosowany w Urzędzie Pocztowym Kraków 1. Joseph Conrad, a właściwie Teodor Józef Konrad Korzeniowski (herbu Nałęcz), rodził się 3 grudnia 1857 w Berdyczowie (dzisiaj - na Ukrainie). Był wybitnym pisarzem polskim, tworzący wyłącznie w języku angielskim. Jego rodzice za działalność przeciwko caratowi zostali zesłani w głąb Rosji, do Wołogdy. Po śmierci matki wychowywał go wuj, Tadeusz Bobrowski. Jako ciekawostkę można podać fakt, że drugi wuj przyszłego pisarza - Stefan, jeden z przywódców powstania styczniowego, zginął w pojedynku w łaszczyńskim lesie pod Rawiczem. Po powrocie ojca z

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

Filatelistyka Joseph Conrad wygnania w 1868 zamieszkał w Krakowie, gdzie uczył się w gimnazjum św. Anny. Jako siedemnastolatek Conrad wyjechał do Marsylii, skąd wyruszył w swoją pierwszą w życiu podróż morską. Pływając jako marynarz na wielu statkach zwiedził porty na Dalekim Wschodzie, w Australii i Oceanii, Ameryce Środkowej. Był też kapitanem statku parowego kursującego po Kongo. W 1894 roku osiadł na stałe pod Londynem. Założył rodzinę. W roku 1889 zaczął pisać swoją pierwszą powieść, "Szaleństwo Almayera", która ukazała się drukiem sześć lat później. Jednak mimo uznania krytyki nie był pisarzem popularnym. Dopiero w 1916 roku, wraz z ukazaniem się "Gry losu", zdobył popularność. Najbardziej znane jego utwory to: "Murzyn z załogi Narcyza" (1897), "Lord Jim" (1900), "Tajfun" (1902), "Jądro ciemności" (1902), "Smuga cienia" (1917), "Ocalenie" (1920). Zasłynął jako pisarz morski i takie

Rok XV, nr 169

utwory, jak "Murzyn z załogi Narcyza" i "Tajfun", są uważane za czołowe osiągnięcia literatury marynistycznej. Nikt tak wspaniale, jak Conrad, nie potrafi pisać o zdradliwych urokach morza i o ciężkiej pracy marynarzy. Jednakże akcja większości utworów Conrada nie toczy się na wodzie. Tłem dla nich są kraje Dalekiego Wschodu, także Afryka i Ameryka Łacińska, najczęściej jednak Francja, Anglia i różne kraje Europy. Bohaterami jego książek są Anglicy, Francuzi, Włosi, Niemcy, Polacy, Norwegowie, Hiszpanie, Holendrzy. Właśnie z tego względu można Conrada nazwać pisarzem prawdziwie europejskim, bo podejmuje w swoich książkach tematy ważne i typowe dla naszego kontynentu. Mimo iż tworzył po angielsku i większość życia spędził poza ojczystą ziemią, zawsze podkreślał swoją polskość. Joseph Conrad zmarł 3 sierpnia 1924 w Oswalds, pod Canterbury, w południowo-wschodniej Anglii. (ANKE)

Nr 1/2008

G R

24

Gazeta Rawicka  

Gazeta Rawicka nr 1

Gazeta Rawicka  

Gazeta Rawicka nr 1

Advertisement