Page 1

วารสารเมืองคนสวย กลุม่ โรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๕๗

สำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำรำชบุ ร ี เขต ๒ วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔


สารจากประธานกลุ่ม คุยกับท่านประธานกลุ่ม สวัสดีผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกลุม่ เครื อข่ายโพธาราม ๔ กระผมนายกิตติพงษ์ ศรัทธาวานิ ชย์ ประธานกลุม่ โรงเรียนเครื อข่ายโพธาราม ๔ ขอต้อนรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนกลุม่ เครื อข่ายโพธาราม ๔ ทุกคน เข้าสู ก่ ารเปิ ดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และขอบคุณที่ทุกคนร่วมมือกันจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้สาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้จากผลการ ทดสอบระดับชาติ ชัน้ ป.๖ และ ม.๓ มีการพัฒนา ตัง้ แต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไป กลุม่ เครื อข่ายฯ ของเรา จะยิ่งกระชับความสัมพันธ์ย่ งิ ขึ้นไป ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ “วารสารเมืองคนสวย กลุม่ โรงเรียน เครื อข่ายโพธาราม ๔” สุ ดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเป็นกาลังใจในการ ผลิตและติดตามวารสารทุกเดือน

แล้วพบกันใหม่ในฉบับที่ ๒ กิตติพงษ์ ศรัทธาวานิ ชย์

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๒


สารบัญ เรื่ อง

หน้า

สารจากประธานกลุม่

แนะนาสถานศึกษาภายในกลุม่

โครงการดีเด่น

กิจกรรมมองผ่านเลนส์

๑๐

ข่าวความเคลื่อนไหว

๑๒

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๓


ำ น นแ ะ

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโพธาราม ๔ รวม ๑๑ โรงเรียน ๑. โรงเรียนวัดนางแก้ว ๒. โรงเรียนวัดท่าหลวงพล ๓. โรงเรียนวัดศรีประชุมชน ๔. โรงเรียนวัดสมถะ ๕. โรงเรียนวัดชัยรัตน์ ๖. โรงเรียนวัดหนองกลางดง ๗. โรงเรียนวัดขนอน ๘. โรงเรียนวัดเฉลิมอาสน์ ๙. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ๑๐. โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า ๑๑. โรงเรียนวัดโคกทอง

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๔


คนสมถะ โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) ตาบลบางโตนด อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสานักงานเขตพืน ้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนระดับชัน ้ อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จานวน ๑๘๖ คน บุคลากร จานวน ๑๘ คน

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๕


ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวัดหนองกลางดง

โรงเรียนวัดหนองกลางดง (อธิกราษฎร์คณารักษ์)

ประวัติ โรงเรี ย นวั ด หนองกลางดง ตั้ ง อยู่ หมู่ ที่ ๖ ตาบลชาแระ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชุรี ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2467 โดยเจ้าอาวาสสมัยนั้น และชาวบ้านหนองกลางดง ใช้ศาลาเป็นที่เรียนและพัฒนาเป็น ลาดับ เป็ น โรงเรี ย นขนาดกลาง เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น ๒๒๒ คน มีข้ า ราชการครู จานวน ๘ คน ครู พี่ เ ลี้ ย ง จานวน ๒ คน ครู ธุรการ จานวน ๑ คน และช่ า งไม้ ๔ จานวน ๑ คน ผู้บริหารชื่อ นางสาวจินตนา เฮงจันทร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-3223-4927 E-mail : nkdschool@hotmail.com Website : www.Klangdong.org วิสยั ทัศน์ของโรงเรียน

นางสาวจินตนา เฮงจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียน

นางลมัย พุฒเครือ ครู คศ.๓

นางวราภรณ์ อยู่ประเสริฐ ครู คศ.๒

นางกนกอร ดอนพรมมะ ครู คศ.๓

นายเสน่ห์ ดอนพรมมะ ครู คศ.๓

นางสมร ขุนชานิ ครู คศ.๒

นางปราณีต สุภาพ ครู คศ.๒

นางวราภรณ์ ปานเหลือง ครู คศ.๒

น.ส.สุนีย์ เลี้ยงวงค์ ครูศูนย์เด็กเล็ก

น.ส.สุภาพร ทองคา ผู้ดูแลเด็กอนุบาล

น.ส.สุทธินันท์ จันทร์สุข ครูพี่เลี้ยง

น.ส.กนกวรรณ เตชะ โพธา

นายปราการ จังพานิช ช่างไม้ ๔

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ่อนน้อมมีคณุ ธรรม เลิศล้าเทคโนโลยี มีความรู้คู่มีคุณธรรม ประสานชุมชน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน สถานศึกษาพอเพียงปี 2550 อัตลักษณ์ของโรงเรียน การออมทรัพย์ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานสถานศึกษาดีเด่น - เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๐ - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโรงเรียนวัด หนองกลางดง - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๖ - โรงเรียนดีศรีตาบล - รางวัลห้องสมุดมีชีวิต

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๖


...โครงการดี ...โครงการดีเด่น... กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ วิถีชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ /จุดเน้ น สพท.ข้ อที่ 7 ส่ งเสริมการจัด การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานขั้นพืน้ ฐานที่ 14, 15 มาตรฐานปฐมวัยที่ 10 สนองนโยบาย สานักงานเขตพืน้ การศึกษา ราชบุรี เขต 2 กลยุทธ์ ที่ 2 หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิพทั ธ์ มีพณ ิ , นางสาวนัยนา ภุมมาจันทร์ ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง ระยะเวลาดาเนินการ ปี การศึกษา 2557 1. หลักการและเหตุผล เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวทางปฏิบตั ิ ตน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ สร้างภูมิคุม้ กันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ ยง บนพื้นฐาน ของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู ้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและ ระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกัน การ แบ่งปั น ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ความร่ วมมือปรองดองกัน ในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยง ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นาไปสู่ ความสามัคคี การพัฒนา ที่สมดุลและยัง่ ยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ โรงเรียนวัดชัยรัตน์ น้อมนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ สู่กรอบนโยบายสถานศึกษา ดาเนินการ บริ หารการจัดการศึกษาให้บุคลากร ครู นักเรี ยน และชุมชน มีความรู ้ ความเข้าใจ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ชีวติ ประจาวัน พัฒนามาตรฐานคุณภาพผูเ้ รี ยน มีความรู้ ความสามารถคู่คุณธรรม ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่องดาเนิ นชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากร ครู นักเรี ยน และชุมชน มีความรู ้ความเข้าใจ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ชีวติ ประจาวัน 2.2 เพื่อส่ งเสริ มครู นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ 2.3 เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้สู่งาน อาชีพ 2.4 สร้างแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาเพื่อใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน 3. เป้าหมาย ด้านปริ มาณ ครู ผสู้ อน นักเรี ยนทุกคนได้รับการสร้างเสริ ม คุณธรรมนาความรู ้ น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณภาพ ครูสามารถจัดกิจกรรมส่ งเสริ มหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกับการเรี ยนรู ้งานอาชีพ และกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ นักเรียนร้อยละ 80 มีคณ ุ ธรรมนาความรู้นอ้ มนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๗


4. กิจกรรม/การดาเนินงาน ที่

ระยะเวลาดาเนินการ

รายละเอียดกิจกรรม

1 พัฒนาให้ความรูค้ รู เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผูร้ ับผิดชอบ

พ.ค.57 – มี.ค.58

ผอ.วิรตั น์ /นิพทั ธ์

2 จัดกิจกรรมการเรี ยนรูบ้ รู ณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุม่ สาระอืน่ พ.ค.57 – มี.ค.58 พ.ค.57 –มี.ค.58 3 ส่งเสริ มผูเ้ รียนฝึ กปฏิบตั งิ านทักษะการดารงชีวติ - การเพาะชาไม้ดอกไม้ประดับ - การเพาะเห็ด - การทาปุ๋ ยหมัก - การเลี้ยงไก่ - การเลี้ยงปลาดุก - การเลี้ยงหมู - การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว - การแปรรูปอาหาร 4 จัดป้ ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชมุ ชน พ.ค.57 – มี.ค.58

คณะครู นิพทั ธ์ / นัยนา / นักเรี ยน

5 นิเทศติดตามผลและสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

นิพทั ธ์ / นัยนา

มี.ค.58

นิพทั ธ์ / นัยนา

5. งบประมาณ แผนงาน งบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ปี งบประมาณ 2556 งบดาเนินการ จานวนเงิน 25,000 บาท ที่

รายละเอียดกิจกรรมทีใ่ ช้งบประมาณ

1.

ส่งเสริ มผูเ้ รียนฝึ กปฏิบตั งิ านทักษะการดารงชีวติ - ซื้อเมล็ดพันธุผ์ กั สวนครัว - ซื้ออาหารสัตว์ - ซื้อก้อนเชื้อเห็ด - วัสดุแปรรูปอาหาร จัดจ้างทาไวนิลป้ ายนิเทศประชาสัมพันธ์

2.

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 1,000 10,000 3,500 1,000 10,000 -

รวมเป็ นเงินทั้งสิน้

-

10,000

15,000

รวม 1,000 10,000 3500 1,000 10,000 25,000

6. การประเมินผล ที่

ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ

1 ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูบ้ รู ณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกลุม่ สาระอืน่ 2 นักเรี ยนร้อยละ 80พึงพอใจต่อการพัฒนางานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง 3 สถานศึกษาดาเนินการบริ หารจัดการศึกษา การสร้างเสริ มคุณธรรมนา ความรู ้ น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการวัด

เครื่ องมือที่ใช้วดั

และประเมินผล นิเทศ ติดตาม

แบบนิเทศ ติดตาม

สารวจสอบถาม

แบบสอบถาม

ตรวจสอบ

บันทึกรายงานผล

รายงานผล

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๘


7. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ 7.1 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยีและกลุ่มสาระอื่น ๆ 7.2 ครู พฒั นาจัดการเรี ยนรู ้งานอาชีพที่เสริ มสร้างคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุขและมีประสิ ทธิภาพ 7.3 ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจที่ได้รับการพัฒนางานอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างรายได้ระหว่างเรี ยน มีความสุขต่อ การเรี ยนรู ้ 7.4 สถานศึกษามีระบบการบริ หารจัดการศึกษาและการสร้างเสริ มคุณธรรมนาความรู ้ น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้ สนอโครงการ ...................................................... ( นายนิพทั ธ์ มีพิณ ) ครู โรงเรี ยนวัดชัยรัตน์

ผูอ้ นุมตั ิ ........................................ (นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดชัยรัตน์

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๙


์ ท น ล เ น ำ ่ ผ ง กิจกรรม มอ การแข่งขันกีฬานักเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๑๑ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชัยรัตน์

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๑๐


ประสานใจ...กีฬากลุ่มเครือข่าย

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๑๑


ข่าวความเคลือ่ นไหวภายในกลุม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อานวยการ

สพป.รบ.๒ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาวารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.รบ.๒ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๘๐ ท่าน ประกอบด้วย ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม ๔ อาเภอ ๑๔ เครือข่าย นาโดยนายไพรัช นวลขา นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สพป.รบ.๑ เป็น วิทยากรการอบรมในครั้งนี้

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ ๔ ๑๒

วารสารเมืองคนสวย กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโพธารามที่ 4  
Advertisement