Page 1


・ 鞋 NO: 1H6002 SIZE: 25-32 COLOR: 紅、藍、黑

・ 洋裝 髮夾 NO: 1H3033 1F4415 SIZE: 5-9 F1 COLOR: 紫 紅、桃紅

・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 8H2131 8H1039 80-99cm 80-99cm 白 黑

・ 上衣 帽 NO: 1H2165 1H4213 SIZE: 5-15 54 COLOR: 桔 黑

1


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 洋裝 髮夾 襪 襪 ( 右 ) 鞋 鞋(右) 1H2164 1H1023 8H3043 8H4403 1H4010 1H4A08 8H6A03 1H6006 5-11 5-15 90-99cm 02 3-11 2-11 21-32 25-32 白 藍、黑、灰 桔 紅、黃、藍 彩條 黃、綠、藍 紅、粉、黑 紅、黑

墨綠

桃紅

桃紅

2


・ 上衣 褲 帽 襪 鞋 NO: 1H2165 1H1040 1H4213 1H4012 1H6012 SIZE: 5-15 5-15 54 3-11 26-33 COLOR: 桔 黑 黑 黑 紅、寶藍

3


・ 上衣 褲 襪 鞋 NO: 1H2166 1H1078 1H4012 1H6002 SIZE: 5-11 5-15 3-11 25-32 COLOR: 黑 黑 黑 紅、藍、黑

4


・ 上衣 ( 左一 ) 上衣 ( 左二 ) 上衣 ( 右二 ) 上衣 ( 右一 ) 褲 裙 NO: 8H2132 1H2046 1H2167 1F2002 8H1119 1F5010 SIZE: 80-99cm 5-18 5-15 5-17 80-99cm 5-9 COLOR: 黑 紫、深藍 黑 紅、黃、黑 黑 粉、藍、黑

5

淺藍、淺灰 粉、桃紅

帽 面具 4208 1F4813 54 F1 白、灰 黑


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 裙 1H2167 1H5010 5-15 5-9 黑 藍、粉、黑

帽 襪 鞋 1H4208 1H4012 1H6006 54 3-11 25-32 白、灰 黑 紅、黑、桃紅

・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 面具 襪 鞋 8H2132 8H1119 1F4813 1G4A04 8H6006 80-99cm 80-99cm F1 2-11 25-32 黑 黑 黑 紅、黃、綠 藍、黑

藍、粉、紫 黑、白、灰 淺藍、螢黃 螢桃

6


・ 洋裝 上衣 NO: 1H3033 1F2222 SIZE: 5-9 5-11 COLOR: 紫 紅、藍、黑

襪 1G4A04 2-11 紅、黃、綠、藍

米、灰

粉、紫、白、灰 黑、螢桃、螢黃

深藍

・ 鞋 NO: 1H6006 SIZE: 25-32 COLOR: 紅、黑、桃紅

・ 髮夾 NO: 1F4427 SIZE: F1 COLOR: 銀

7


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 內搭褲 8H2131 8H1039 8H1001 80-99cm 80-99cm 60-99cm 白 黑 紅、黃、藍

襪 鞋 1H4A05 8H6013 02-11 20-24 紅、黑 藍、黑

黑、桃紅 深藍

・ 帽 NO: 1H4C02 SIZE: 50-54 COLOR: 黑、桃紅

8


・ 上衣 ( 內 ) 上衣 NO: 1H2050 1F2001 SIZE: 5-15 5-11 COLOR: 淺灰 紅、黃、米

9

黑、淺灰 藍、寶藍

上衣 ( 右 ) 褲 內搭褲 ( 右 ) 1H2088 1H1045 1H1071 5-15 5-15 5-15 黑 黑 白、灰


・ 上衣 褲 玩偶 NO: 1H2042 1H1028 1HB305 SIZE: 5-15 5-15 F1 COLOR: 黑 黑、灰 寶藍

・ 外套 襪 NO: 1F2180 1G4A04 SIZE: 5-11 2-11 COLOR: 黑 紅、黃、綠

鞋 1H6006 25-32 紅、黑、桃紅

藍、粉、紫 黑、灰、白 螢桃、螢黃 深藍

・ 玩偶 鞋 NO: 1HB304 8H6018 SIZE: F1 20-24 COLOR: 綠 紅、藍

10


・ 洋裝 NO: 3011 SIZE: 5-11 COLOR: 粉、淺灰

11

斗篷 襪 鞋 3A0363 4014 6A04 52 3-11 20-32 紅 粉 粉、灰


小紅帽熊愛你 有愛心、有勇氣、不怕大野狼 只要擁有關懷的心 大家都能平平安安

・ 襯衫 上衣 裙 髮夾 襪 NO: 2060 2068 5009 4412 4A10 SIZE: 5-11 5-15 5-9 F1 2-11 COLOR: 白 淺粉 紅 紅 紅、粉

・ 帽 玩偶 NO: 4216 B309 SIZE: 54 F1 COLOR: 紅 紅

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔

12


・ 上衣 裙 帽 NO: 2144 1G5017 3D8712 SIZE: 5-15 5-9 54 COLOR: 粉 粉 紅、桃紅

襪 4015 3-11 紅、粉、黑

灰、桃紅

粉、深藍

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔

・ 上衣 褲 NO: 2062 1F1064 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 粉 粉、灰、深藍

13

襪 4A10 2-11 紅、粉


・ 上衣 裙 側背包 NO: 2063 8H5A02 4113 SIZE: 5-11 80-99cm・5・7 F1 COLOR: 粉 紅 紅

襪 4A10 2-11 紅、粉

鞋 6A04 20-32 粉、灰

14


・ 襯衫 背心 NO: 2060 2069 SIZE: 5-11 5-11 COLOR: 白 紅、粉

褲 帽 1029 4209 5-11 54 紅 紅、黃、牛仔

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔 ・ 背包 NO: 8H4104 SIZE: 02 COLOR: 紅

・ 帽 NO: 4204 SIZE: 54 COLOR: 紅、紫、黑

15

鞋 6A03 20-32 紅、牛仔、桃紅


・ 上衣 襪 NO: 2064 4001 SIZE: 5-15 3-11 COLOR: 粉 粉、白

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔

玩偶 B309 F1 紅

16


・ 洋裝 帽 襪 襪 ( 右 ) 鞋 NO: 3011 4216 4028 4014 6007 SIZE: 5-11 54 3-11 3-11 25-32 COLOR: 粉、淺灰 紅 紅、粉、米 粉 紅、粉、牛仔

17

淺灰、桃紅

鞋(右) 6A04 20-32 粉、灰


・ NO: SIZE: COLOR:

襯衫 上衣 襪 鞋 2060 2129 4024 6006 5-11 5-11 3-11 25-32 白 灰 黃、藍 紅、黑、桃紅

・ 鞋 NO: 6A04 SIZE: 20-32 COLOR: 粉、灰

18


2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

9.

19

帽 1 4204 54

玩偶 2 包 3 B309 4111 F1 F1

帽 4 帽 5 頸枕玩偶 6 4216 4212 1F4809 54 54 F1

側背包 7 4113 F1

口罩 8 B002 F1

口罩 9 B004 F1

紅、紫、黑

紅、黃、黑 彩點

紅、桃紅

金、銀

紅、黃 藍、粉


2. 1.

3.

6.

5.

4.

8.

9.

7.

手提包 1 帽 2 帽 3 帽 4 4114 4202 4206 4209 F1 54 54 54

口罩 5 口罩 6 側背包 7 證件夾 8 B006 B007 4112 B008 F1 F1 F1 F1

背包 9 8H4101 02

白、彩條

紅、黑

紅、藍

紅、黃、牛仔

粉、黑、白 灰、桃紅

綠、粉、彩條 黑、灰、彩點

20


・ NO: SIZE: COLOR:

襯衫 上衣 側背包 2060 2055 4112 5-11 5-11 F1 白 白 紅

襪 鞋 4A01 6007 2-11 25-32 彩點 紅、粉、牛仔

・ 帽 口罩 NO: 4206 B007 SIZE: 54 F1 COLOR: 紅、藍 粉、黑、白

21

灰、桃紅


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 2162 1020 5-11 5-15 黃 黑、牛仔

帽 3D8712 54 紅、桃紅

粉、深藍

側背包 4109 F1 紅、黑、桃紅

鞋 6003 25-32 藍、桃紅

22


・ 上衣 外套 褲 襪 NO: 2124 2041 1013 4009 SIZE: 5-15 5-15 5-15 3-11 COLOR: 藍 紅 牛仔 黑、桃紅

23

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅


・ 上衣 褲 NO: 2059 1001 SIZE: 5-11 5-15 COLOR: 白 紅、黃、藍

帽 4209 54 紅、黃、牛仔

襪 4007 3-11 黃、黑、白

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

粉、黑、灰 桃紅 ・ 玩偶 NO: B309 SIZE: F1 COLOR: 紅

・ NO: SIZE: COLOR:

背包 8H4101 02 紅、黑

24


・ 上衣 外套 裙 帽 襪 NO: 2065 2067 8H5A02 388719 4004 SIZE: 5-15 5-15 80-99cm・5-9 52・54 3-11 COLOR: 白 紅 紅 桃紅 粉、黑

25

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 帽 2066 1068 308704 5-15 5-11 52-56 桃紅 紅 紅、桃紅

側背包 1E4102 F1 紅、牛仔

襪 4015 3-11 紅、粉、黑

鞋 6A03 20-32 紅、牛仔

桃紅

灰、桃紅

桃紅

黃、深藍

・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 內搭褲 2130 1068 5-15 5-11 米 紅

褲 背包 鞋 1010 4114 6006 5-15 F1 25-32 藍 紅 紅、黑、桃紅

26


27

・ 背心 褲 NO: 2069 1020 SIZE: 5-11 5-15 COLOR: 紅、粉 黑、牛仔

襪 4015 3-11 紅、粉、黑

灰、桃紅

鞋 6A04 20-32 粉、灰


・ 外套 褲 裙 帽 鞋 NO: 2041 1026 1G5002 4202 6007 SIZE: 5-15 5-11 5-9 54 25-32 COLOR: 紅 白 紅 白 紅、粉、牛仔

・ 口罩 NO: B006 SIZE: F1 COLOR: 白、彩條

28


・ 洋裝 褲 髮箍 NO: 3008 1043 1G4407 SIZE: 5-11 5-11 F1 COLOR: 粉 紅 紅、黃、白

29

桃紅、寶藍 湖水綠

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔


・ 披風 NO: 2198 SIZE: 5-7 COLOR:

粉、灰

・ 洋裝 帽 NO: 3031 4212 SIZE: 5-11 54 COLOR: 淺粉 金、銀

襪 鞋 4028 8H6A02 3-11 21-32 紅、粉、米 紅、金、銀

淺灰、桃紅

30


31

・ 上衣 披風 NO: 2108 2198 SIZE: 5-15 5-7 COLOR: 淺灰 粉、灰

裙 帽 1G5023 4212 5-9 54 淺粉 金、銀

襪 鞋 4028 6009 3-11 26-33 紅、粉、米 黑、桃紅

淺灰、桃紅


・ 上衣 NO: 1F2002 SIZE: 5-17 COLOR: 紅、黃、淺藍

裙 5010 5-9 藍、粉、黑

髮夾 襪 1G4424 4027 F1 3-11 紅、黃、綠 粉、米、桃紅

藍、粉、紫 白

粉、黑、淺灰 桃紅

鞋 8H6A01 21-32 黑、銀

・ 玩偶 玩偶 ( 右 ) NO: B311 B310 SIZE: F1 F1 COLOR: 紫 粉

32


・ 上衣 外套 裙 髮飾 襪 NO: 2170 2169 1G5016 3A0358 4028 SIZE: 5-11 5-9 5-9 52 3-11 COLOR: 淺粉 粉 淺粉 紅、粉、白 紅、粉、米

33

灰、金、銀 淺桔

淺灰、桃紅

鞋 8H6A02 21-32 紅、金、銀


・ 上衣 裙 襪 NO: 2123 8H5A01 1G4A05 SIZE: 5-15 80-99cm・5-9 2-11 COLOR: 粉 金 藍、粉、黑

鞋 8H6A03 21-32 紅、粉、黑

・ 披風 NO: 3A0367 SIZE: 52 COLOR: 金、銀

34


35


鉛筆 1 鉛筆盒 2 1HB509 1HB503 F1 F1

筆記本 3 1HB501 F1

紙膠帶 4 文件夾 5 1HB510 1HB505 F1 F1

紅、彩點 粉、淺粉 灰、彩條

彩條、彩點

黃、粉

紅、黃、桃紅 綠、粉、軍綠 灰、彩點

粉、彩條 灰、彩點

36


37

彩色筆 1 彩虹筆 2 1HB512 1HB507 F1 F1

夾鏈袋 3 書包 4 尺 5 1HB508 1F4102 1HB506 F1 F1 F1

彩條

粉、彩點

紅、桔、黃 綠、藍、粉

粉、灰


零錢包 鉛筆盒 1H4102 1HB504 F1 F1 紅、黃、綠 藍、粉

紅、黃、綠 藍、粉

38


39


40


卡漫熊麻吉 從小到大最重要的記憶就是麻吉 麻吉各有不同的本領 一起學習、一起成長 麻吉是最棒的禮物

41


・ 上衣 褲 帽 口罩 NO: 2112 1037 4213 B007 SIZE: 5-11 5-15 54 F1 COLOR: 灰 綠 黑 粉、黑、白

灰、桃紅

襪 4009 3-11 黑、桃紅

鞋 玩偶 6001 B304 25-32 F1 黑、灰 綠 42


・ 上衣 褲 帽 NO: 2099 1066 1G4204 SIZE: 5-11 5-15 54 COLOR: 米 牛仔 紅、黃、牛仔

43

黑、白、桃紅 寶藍

襪 4A08 2-11 黃、綠、藍

鞋 布偶 6012 B302 26-33 F1 紅、寶藍 藍


・ 上衣 褲 NO: 2111 1028 SIZE: 5-11 5-15 COLOR: 綠 黑、灰

襪 鞋 玩偶 玩偶 ( 右 ) 4A06 6011 B305 B303 2-11 25-32 F1 F1 粉、黑 黑、灰 寶藍 黃

・ 帽 背包 NO: 4203 4101 SIZE: 54 F1 COLOR: 藍、黑 紅、桃紅

牛仔

44


・ 上衣 褲 帽 NO: 2109 1044 4215 SIZE: 5-11 5-11 54 COLOR: 黃 黑 黑、牛仔

・ 玩偶 ( 左至右 ) NO: B302 B306 B304 B305 B303 SIZE: F1 F1 F1 F1 F1 COLOR: 藍 彩條 綠 寶藍 黃

45

・ NO: SIZE: COLOR:

口罩 B007 F1 粉、黑、白

灰、桃紅


・ 上衣 褲 側背包 NO: 2085 1046 4106 SIZE: 5-15 5-9 F1 COLOR: 彩條 牛仔 粉、黑

鞋 6A02 20-32 粉、灰

46


・ 上衣 腰包 NO: 2110 4105 SIZE: 5-11 F1 COLOR: 紅 黑、桃紅

47

・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 2102 5-11 藍

證件帶 B001 F1 紅、粉、黑

彩條

襪 鞋 玩偶 4024 6005 B301 3-11 25-32 F1 黃、藍 藍、黑 紅


・ 洋裝 帽 NO: 3014 4C02 SIZE: 5-15 50-54 COLOR: 藍 黑、桃紅

襪 4024 3-11 黃、藍

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

・ 鉛筆 NO: B509 SIZE: F1 COLOR: 紅、粉、灰

彩點、彩條 淺粉

48


・ 玩偶 ( 左至右 ) NO: B310 B309 B313 B311 SIZE: F1 F1 F1 F1 COLOR: 粉 紅 彩點 紫

・ 洋裝 褲 襪 鞋 NO: 3035 1034 1G4A04 6003 SIZE: 5-15 5-15 2-11 25-32 COLOR: 黃 桃紅 紅、黃、綠 藍、桃紅

・ NO: SIZE: COLOR:

49

背包 玩偶 4101 B310 F1 F1 紅、桃紅 粉

藍、粉、紫 黑、螢光黃 白、螢光桃 灰、深藍


・ 洋裝 帽 NO: 3036 4206 SIZE: 5-15 54 COLOR: 桃紅 紅、藍

玩偶 襪 B308 4001 F1 3-11 綠 粉、白

鞋 6007 25-32 紅、粉

牛仔

・ 杯套 NO: 4110 SIZE: F1 COLOR: 紅、桃紅

50


51

・ 上衣 NO: 2179 SIZE: 5-11 COLOR: 白、淺綠

裙 裙 ( 右 ) 襪 襪 ( 右 ) 鞋 1G5002 5003 4004 4001 6007 5-9 5-9 3-11 3-11 25-32 紅 桃紅 粉、黑 粉、白 紅、粉

牛仔

・ 背包 NO: 4B01 SIZE: 02・F1 COLOR: 粉、黑


・ 上衣 裙 玩偶 NO: 2103 1G5003 B313 SIZE: 5-15 5-9 F1 COLOR: 米 淺粉 彩點

52


・ 上衣 裙 NO: 2104 5010 SIZE: 5-15 5-9 COLOR: 粉 藍、粉、黑

53

襪 鞋 4A10 6009 2-11 26-33 紅、粉 黑、桃紅

・ 玩偶 NO: B312 SIZE: F1 COLOR: 藍


・ 上衣 NO: 1F2002 SIZE: 5-17 COLOR: 紅、黃、粉

裙 5010 5-9 藍、粉、黑

裙 ( 中 ) 襪 8H5A01 4027 80cm-9 3-11 金 粉、米、桃紅

鞋 8H6A01 21-32 黑、銀

淺藍、淺灰 黑、桃紅

54


2.

1.

4.

3.

6.

5. 7.

8.

9.

55

12.

11.

10.

帽 1 髮夾 2 髮束 3 帽 4 票卡套 5 4205 4407 4406 4214 B008 54 F1 F1 54 F1

背包 6 腰包 7 口罩 8 口罩 9 帽 10 4B01 4105 B007 B003 4209 02・F1 F1 F1 F1 54

側背包 11 鞋 12 4106 6A02 F1 20-32

粉、淺粉

粉、黑

粉、黑

黃、粉、黑

綠、粉、彩條 黑、灰、彩點

黑、桃紅

粉、黑、白 灰、桃紅

綠、藍 粉、白

紅、黃、牛仔

粉、灰


1. 3.

2.

5.

4.

6.

帽 1 口罩 2 帽 3 杯套 4 票卡套 5 背包 6 4207 B003 4206 4110 B009 4101 54 F1 54 F1 F1 F1 黑、白

綠、藍 粉、白

紅、藍

紅、桃紅

紅、藍

紅、桃紅

56


1. 1.

1.

1.

2.

3. 4.

57

襪 1 4A03 2-11

襪 2 襪 3 襪4 4A02 4008 4009 2-11 3-11 3-11

紅、黃、藍、粉

粉、黑

綠、粉

黑、桃紅


1.

2.

3.

2.

2.

2.

4.

襪 1 4A08 2-11

襪 2 4A12 2-11

襪 3 襪4 4A10 4A09 2-11 2-11

黃、綠、藍

黃、藍、粉 黑、白、深藍

紅、粉

黃、粉

58


1. 1.

3.

4.

2.

5. 5.

6.

6.

7.

襪 1 襪 2 襪 3 襪 4 襪 5 襪 6 襪7 4001 4A10 4014 4A01 4024 4A06 4A12 3-11 2-11 3-11 2-11 3-11 2-11 2-11

59

粉、白

紅、粉

彩點

黃、藍

粉、黑

黃、藍、粉 黑、白、深藍


1.

2.

4.

3.

襪 1 襪 2 4004 4A13 3-11 2-11

襪 3 4A08 1-11

九分褲襪 4 4A07 2-11

粉、黑

黃、綠、藍

粉、黑

粉、黑、白

60


61

・ NO: SIZE: COLOR:

洋裝 上衣 ( 右 ) 3018 2082 5-15 5-15 黑 黑

帽 4207 54 黑、白

背包 襪 4B01 4008 02・F1 3-11 粉、黑 綠、粉

襪 ( 右 ) 4A03 2-11 紅、黃

藍、粉

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

鞋 ( 右 ) 6012 26-33 紅、寶藍


・ 上衣 褲 帽 襪 NO: 2134 1078 4211 4007 SIZE: 5-15 5-15 54 3-11 COLOR: 灰 黑 藍、黑 黃、黑、白

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

・ 背包 玩偶 NO: 4107 B306 SIZE: F1 F1 COLOR: 寶藍 彩條

62


63

・ 上衣 內搭褲 褲 帽 NO: 2100 1048 1028 4214 SIZE: 5-15 5-15 5-15 54 COLOR: 灰 紅、黑 黑、灰 黃、粉、黑

襪 4005 3-11 紅、黃、藍

鞋 6002 25-32 紅、藍、黑


・ 洋裝 帽 NO: 3013 4209 SIZE: 5-15 54 COLOR: 桃紅 紅、黃、牛仔

口罩 B007 F1 粉、黑、白

灰、桃紅

側背包 4105 F1 黑、桃紅

襪 4009 3-11 黑、桃紅

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

64


・ 上衣 褲 帽 NO: 2101 1015 4207 SIZE: 5-11 5-11 54 COLOR: 白 黑 黑、白 口罩 布偶 B003 B306 F1 F1 綠、藍 粉、白

65

彩條

襪 4024 3-11 黃、藍

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔


・ 洋裝 內搭褲 NO: 3019 1001 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 白 紅、黃、藍

襪套 側背包 鞋 髮夾 1F4D01 4109 6006 4417 02・F1 F1 25-32 F1 紅、藍、灰 紅、黑 紅、黑 紅、黃、藍

粉、黑、灰 桃紅

桃紅

桃紅

粉、紫

66


67

・ 上衣 褲 帽 襪 NO: 2079 1032 4211 4007 SIZE: 5-15 5-11 54 3-11 COLOR: 黑 黑 藍、黑 黃、黑、白

鞋 6003 25-32 藍、桃紅


・ 上衣 玩偶 襪 NO: 2082 B303 4A03 SIZE: 5-15 F1 2-11 COLOR: 黑 黃 紅、黃

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

藍、粉

・ 口罩 NO: B002 SIZE: F1 COLOR: 紅、黃、黑

彩點

背包 4B01 02・F1 粉、黑

68


・ 洋裝 側背包 NO: 3017 1E4102 SIZE: 5-9 F1 COLOR: 灰 紅、牛仔

襪 鞋 4A02 6006 2-11 25-32 粉、黑 紅、黑、桃紅

桃紅

・ 上衣 褲 帽 NO: 2105 1013 4209 SIZE: 5-15 5-15 54 COLOR: 灰 牛仔 紅、黃、牛仔

69

側背包 4106 F1 粉、黑

玩偶 B311 F1 紫


・ 外套 褲 帽 NO: 2083 1035 4214 SIZE: 5-11 5-9 54 COLOR: 灰 灰 黃、粉、黑

玩偶 鞋 B310 6007 F1 25-32 粉 紅、粉、牛仔

70


2. 1.

6.

4. 3.

5.

8. 7.

玩偶不包含面具配件

帽 1 玩偶 2 玩偶 3 口罩 4 面具 5 玩偶 6 鞋 7 玩偶 8 4208 B308 B303 B005 1F4813 B306 6001 B304 54 F1 F1 F1 F1 F1 25-32 F1 白、灰

71

黑、紅、藍

彩條

黑、灰


72


褲 襪 鞋 1001 4007 6006 5-15 3-11 25-32 紅、黃、藍 粉、黑、灰 桃紅

黃、黑、白

紅、黑、桃紅 短褲 襪 鞋 1028 4005 6002 5-15 3-11 25-32 黑、灰

紅、黃、藍

紅、藍、黑

褲 1001 5-15 紅、黃、藍、粉 黑、灰、桃紅

73


2.

1. 1.

5. 4.

4.

3.

7.

6.

襪 1 襪 2 襪 3 襪 4 襪 5 襪套 6 襪7 4007 4A05 4011 4015 4010 4301 4012 3-11 2-11 3-11 3-11 3-11 F1 3-11 黃、黑、白

紅、黑

紅、粉、黑 灰、桃紅

彩條

黑、桃紅

74


螢光熊亮眼 換上最亮眼的螢光色 跟上街頭的螢光浪潮 手拉手向前走 我們就是目光的焦點

・ 上衣 外套 褲 鞋 NO: 2012 2018 1069 6005 SIZE: 5-15 5-15 5-11 25-32 COLOR: 黑 寶藍 黑 藍、黑

75


・ 上衣 外套 褲 襪 鞋 NO: 8H2A09 2018 1015 4008 6002 SIZE: 80-99cm・5-15 5-15 5-11 3-11 25-32 COLOR: 黑 寶藍 黑 綠、粉 紅、藍、黑

・ 洋裝 帽 NO: 8H3A02 4209 SIZE: 80cm-11 54 COLOR: 黑 紅、黃、牛仔

襪 4A13 2-11 粉、黑、白

鞋 側背包 6006 4109 25-32 F1 紅、黑 紅、黑

桃紅

桃紅

76


・ 上衣 褲 襪 鞋 NO: 2145 1044 4015 6003 SIZE: 5-15 5-11 3-11 25-32 COLOR: 黑 黑 紅、粉、黑 藍、桃紅

灰、桃紅

・ 腰包 NO: 1F4103 SIZE: F1 COLOR: 綠、寶藍

77

黑、軍綠


・ 洋裝 襪 NO: 3034 4009 SIZE: 5-11 3-11 COLOR: 黑 黑、桃紅

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

78


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 2086 5-11 紅、黃、綠

內搭褲 褲 褲 ( 右 ) 帽 帽 ( 右 ) 鞋 1021 1015 1069 4211 4213 6012 5-11 5-11 5-11 54 54 26-33 黑 黑 黑 藍、黑 黑 紅、寶藍

鞋 ( 右 ) 6007 25-32 紅、粉、牛仔

79

側背包 腰包 1F4106 4103 F1 F1 彩條 紅、黑


・ 上衣 NO: 2008 SIZE: 5-11 COLOR: 黃

褲 背包 1028 4108 5-15 F1 黑、灰 紅、黑、桃紅

・ 上衣 NO: 2086 SIZE: 5-11 COLOR: 紅、黃、綠

褲 1032 5-11 黑

帽 4203 54 藍、黑

牛仔

・ 上衣 NO: 2086 SIZE: 5-11 COLOR: 紅、黃、綠

褲 背包 1037 4108 5-15 F1 綠 紅、黑、桃紅

80


・ 洋裝 腰包 NO: 3012 1E4105 SIZE: 5-15 F1 COLOR: 黑 紅、牛仔

81

黑、桃紅

袖套 1E4302 F1 黑


・ NO: SIZE: COLOR:

洋裝 上衣 ( 右 ) 3016 2086 5-11 5-11 黑 紅、黃、綠

褲 裙 1027 5010 5-15 5-9 黑 藍、粉、黑

側背包 4109 F1 紅、黑、桃紅

證件帶 B001 F1 紅、粉、黑

證件套 1F4811 F1 紅、黃、綠

彩條

藍、紫、桃紅

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

82


・ 上衣 裙 帽 NO: 2071 5008 4201 SIZE: 5-17 5-11 54 COLOR: 桃紅 黑 紅、彩條

襪 鞋 腰包 4013 6006 1F4103 3-11 25-32 F1 彩條 紅、黑 綠、寶藍

83

桃紅

黑、軍綠


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 上衣 ( 右 ) 2071 2070 5-17 5-15 桃紅 彩條

洋裝 襪 3012 4A13 5-15 2-11 黑 粉、黑、白

襪 ( 右 ) 4010 3-11 彩條

鞋 6003 25-32 藍、桃紅

・ 上衣 裙 帽 NO: 2014 5001 4215 SIZE: 5-15 5-11 54 COLOR: 彩條 桃紅 黑、牛仔

背包 玩偶 4B01 B303 02・F1 F1 粉、黑 黃

84


・ )NO: SIZE: COLOR:

85

上衣 上衣 ( 右 ) 2011 2009 5-15 5-15 藍 彩條

外套 褲 褲 ( 右 ) 2007 1010 1006 5-15 5-15 5-15 藍 藍 藍

襪 4008 3-11 綠、粉

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

鞋 ( 右 ) 6009 26-33 黑、桃紅


・ 上衣 洋裝 褲 襪 鞋 NO: 2011 3027 1010 4008 6006 SIZE: 5-15 5-17 5-15 3-11 25-32 COLOR: 藍 藍 藍 綠、粉 紅、黑、桃紅

・ 洋裝 襪 鞋 NO: 3027 4A09 6007 SIZE: 5-17 2-11 25-32 COLOR: 藍 黃、粉 紅、粉、牛仔

86


1.

2. 3.

5.

4.

6.

7.

10. 8. 9.

87

帽 1 4214 54

帽 2 帽 3 證件套 4 4211 4207 B008 54 54 F1

背包 5 腰包 6 4B01 4105 02・F1 F1

口罩 7 B007 F1

鞋 8 口罩 9 6013 B002 25-32 F1

襪 10 4A03 2-11

黃、粉、黑

藍、黑

粉、黑

粉、黑、白 灰、桃紅

黃、桃紅

紅、黃 藍、粉

黑、白

綠、粉、彩條 黑、灰、彩點

黑、桃紅

紅、黃、黑 彩點


1.

3.

2.

4. 5.

6.

7. 9.

8.

11.

10.

帽 1 4214 54

口罩 2 玩偶 3 證件套 4 B003 B304 B008 F1 F1 F1

側背包 5 鞋 6 帽 7 背包 8 口罩 9 帽 10 襪 11 4106 6A02 4211 4107 B002 4210 4A04 F1 20-32 54 F1 F1 54 2-11

黃、粉、黑

綠、藍 粉、白

粉、黑

綠、粉、彩條 黑、灰、彩點

粉、灰

藍、黑

寶藍

紅、黃、黑 彩點

黑、寶藍

88


1.

1.

1.

4.

2. 3.

7.

5.

6.

89

襪 1 4005 3-11

襪 2 襪 3 襪 4 襪 5 4A04 4013 4A02 4006 2-11 3-11 2-11 3-11

襪套 6 襪7 4A11 4003 2-11 3-11

紅、黃、藍

藍、黑

彩條

粉、黑

黑、白、灰、軍綠


1.

2.

3.

4. 5.

6.

3.

3.

襪 1 襪 2 4A11 4015 2-11 3-11

襪 3 4006 3-11

襪 4 襪 5 襪6 4002 4A05 4009 3-11 2-11 3-11

藍、黑

黑、白、灰 軍綠

紅、粉、黑 灰、桃紅

紅、黑

黑、桃紅

90


・ 洋裝 帽 NO: 3025 4209 SIZE: 5-11 54 COLOR: 黑 紅、黃、牛仔

襪 4A03 2-11 紅、黃、藍

91

鞋 6009 26-33 黑、桃紅


・ 上衣 褲 帽 NO: 2013 1013 4C02 SIZE: 5-15 5-15 50-54 COLOR: 彩條 牛仔 黑、桃紅

襪 4009 3-11 黑、桃紅

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

背包 8H4101 02 紅、黑

92


・ 上衣 襪 鞋 NO: 2006 4003 6006 SIZE: 5-15 3-11 25-32 COLOR: 黑 黑 紅、黑、桃紅

・ 上衣 褲 帽 包 鞋 NO: 2005 1020 4C01 4111 6007 SIZE: 5-15 5-15 50-54 F1 25-32 COLOR: 黑 黑、牛仔 黑 紅、桃紅 紅、粉

93

牛仔


・ 口罩 NO: B006 SIZE: F1 COLOR:

・ 上衣 NO: 2121 SIZE: 5-17 COLOR: 黑

白、彩條

褲 帽 鞋 8H1A01 4201 6009 60-99cm・5・7 54 26-33 黑、白 紅、彩條 黑、桃紅

・ 帽 NO: 4C02 SIZE: 50-54 COLOR: 黑、桃紅

鞋 6A01 20-32 粉、黑

94


・ 上衣 裙 NO: 2052 5010 SIZE: 5-15 5-9 COLOR: 桃紅 藍、粉、黑

95

帽 4201 54 紅、彩條

襪 鞋 4A08 6003 2-11 25-32 黃、綠、藍 藍、桃紅


・ 上衣 裙 襪 NO: 212 7 5006 4004 SIZE: 5-15 5-9 3-11 COLOR: 黑 黑 粉、黑

鞋 6009 26-33 黑、桃紅

・ 帽 NO: 4204 SIZE: 54 COLOR: 藍、紫、黑

96


・ NO: SIZE: COLOR:

97

上衣 上衣 ( 右 ) 2017 2135 5-11 5-15 藍 淺粉

褲 裙 襪 1015 1G5002 4024 5-11 5-9 3-11 黑 紅 黃、藍

襪 ( 右 ) 4001 3-11 粉、白

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

鞋 ( 右 ) 6006 25-32 紅、黑、桃紅


・ 上衣 裙 襪 鞋 NO: 2122 8H5A01 4013 8H6A03 SIZE: 5-15 80-99cm・5・9 3-11 21-32 COLOR: 紅 金 彩條 紅、粉、黑

98


・ 上衣 裙 襪 鞋 NO: 2125 1G5017 4004 6003 SIZE: 5-15 5-9 3-11 25-32 COLOR: 米 粉 粉、黑 藍、桃紅

99

・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 領結 2017 1D4313 5-11 F1 藍 黃、桃紅

黑、寶藍


・ 上衣 上衣 ( 右 ) NO: 2126 2124 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 黃 藍

褲 褲 ( 右 ) 1010 1013 5-15 5-15 藍 牛仔

襪 4004 3-11 粉、黑

100


2.

1.

3.

5. 4.

6.

7.

8.

帽 1 背包 2 帽 3 帽 4 證件帶 5 票卡夾 6 帽 7 鞋8 4C02 4108 4201 4215 B001 1F4811 4203 6012 50-54 F1 54 54 F1 F1 54 26-33 黑、桃紅

101

紅、黑、桃紅

紅、彩條

黑、牛仔

紅、粉、黑 彩條

紅、黃、綠 藍、紫、桃紅

藍、黑、牛仔

紅、寶藍


1.

1.

1.

2.

4.

3.

5. 8.

6.

7.

帽 1 帽 2 口罩 3 帽 4 票卡夾 5 側背包 6 鞋 7 背包 8 4209 4214 B006 4204 B008 4109 6A01 8H4101 54 54 F1 54 F1 F1 20-32 02 紅、黃、牛仔

黃、粉、黑

白、彩條

紅、紫、黑

綠、粉、彩條 黑、灰、彩點

紅、黑、桃紅

粉、黑

紅、黑

102


・ NO: SIZE: COLOR:

洋裝 3009 5-11 藍、桃紅

洋裝 ( 右 ) 褲 髮箍 髮夾 ( 右 ) 8H3013 8H1113 1F4444 4417 80-99cm 60-99cm F1 F1 藍、桃紅 紫、桃紅 淺粉 紅、黃、藍

襪 4015 3-11 紅、粉、黑

灰、桃紅

103

粉、紫

鞋 8H6A03 21-32 紅、粉、黑

鞋(右) 8H6009 20-24 藍、黑


・ 洋裝 褲 NO: 3010 1025 SIZE: 5-9 5-11 COLOR: 藍、桃紅 藍、紫、桃紅

髮箍 3A0574 52 紅、藍、粉

104


・ 上衣 NO: 2058

裙 5010

SIZE: COLOR:

5-15 藍、紫、桃紅

5-9 54 2-11 21-32 藍、粉、黑 粉、淺粉 藍、粉、黑 黑、銀

105

・ NO: SIZE: COLOR:

帽 襪 鞋 4205 1G4A05 8H6A01

上衣 外套 褲 8H2124 8H2153 8H1114 80-99cm 60-99cm 60-99cm 淺灰 藍、粉 藍

鞋 8H6009 20-24 藍、黑


・ 上衣 裙 NO: 2056 1G5023 SIZE: 5-11 5-9 COLOR: 淺藍 淺粉

・ 洋裝 NO: 3010 SIZE: 5-9 COLOR: 藍、桃紅

・ 鞋 NO: 8H6A03 SIZE: 21-32 COLOR: 紅、粉、黑

106


107

・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 上衣 ( 右 ) 8H2125 2143 80-99cm 5-11 淺藍 淺粉、淺紫

褲 襪 8H1092 4A08 80-99cm 2-11 牛仔 黃、綠、藍

鞋 8H6001 20-24 紅、藍

鞋 ( 右 ) 6A03 20-32 紅、牛仔

桃紅

玩偶 B306 F1 彩條


・ 洋裝 NO: 3009 SIZE: 5-11 COLOR: 藍、桃紅

襪 鞋 4001 6007 3-11 25-32 粉、白 紅、粉、牛仔

・ 帽 NO: 4204 SIZE: 54 COLOR: 紅、紫、黑

108


・ 上衣 裙 襪 鞋 NO: 2058 5010 4027 8H6A03 SIZE: 5-15 5-9 3-11 21-32 COLOR: 藍、紫、桃紅 藍、粉、黑 粉、米、桃紅 紅、粉、黑

・ 上衣 NO: 2143 SIZE: 5-11 COLOR: 淺粉、淺紫

109

褲 1025 5-11 藍、紫、桃紅

髮夾 鞋 4415 6007 F1 25-32 紅、桃紅 紅、粉、牛仔


・ 上衣 ( 右 ) 洋裝 外套 褲 裙 髮夾 襪 襪 ( 右 ) 鞋(右) NO: 2058 8H3013 8H2153 1025 3A0360 1G4424 8H4002 1G4A04 8H6A03 SIZE: 5-15 80-99cm 60-99cm 5-11 52 F1 02 2-11 21-32 COLOR: 藍、紫、桃紅 藍、桃紅 藍、粉 藍、紫、桃紅 紅、灰、銀 紅、黃、綠 紅、粉、黑 紅、黃、螢光黃 紅、粉、黑

金、淺桔 粉、桃紅

藍、粉、紫 白

綠、藍、螢光桃 粉、紫、黑、白 灰、深藍

110


1.

2.

3.

4.

5. 6.

9.

11.

8.

7.

10.

髮夾 1 髮束 2 髮束 3 髮束 4 髮飾組 5 髮夾 6 髮束 7 髮夾 8 髮夾 9 髮夾 10 髮夾 11 4417 4405 4416 4426 4403 4414 4404 4415 4409 4111 4408 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 紅、黃、藍 粉、紫

111

紅、藍、粉

紅、黃、藍 粉、紫

紅、黃、藍 粉

黃、藍、粉

黃、藍、粉

紅、桃紅

紅、粉


2. 1.

1.

2.

3.

襪 1 4027 3-11

襪 2 襪3 4026 4028 3-11 3-11

粉、米、桃紅

紅、淺灰

紅、粉、米 淺灰、桃紅

112


運動熊活力 左 3 圈、右 3 圈 脖子動動、屁股扭扭 我們精力充沛、熱力四射 來吧!一起活力每一天

・ 上衣 上衣 ( 右 ) NO: 2036 2037 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 黑 黑

褲 ( 左 ) 1001 5-15 紅、黃、藍

粉、黑、灰 桃紅

113

襪 4009 3-11 黑、桃紅

襪 ( 右 ) 鞋 鞋(右) 4002 6007 6002 3-11 25-32 25-32 黑 紅、粉、牛仔 紅、藍、黑


・ 上衣 內搭褲 NO: 2045 1021 SIZE: 5-15 5-11 COLOR: 黑 黑

短褲 1G1005 5-15 黑

・ 上衣 NO: 2037 SIZE: 5-15 COLOR: 黑

・ 帽 襪 鞋 NO: 4208 4A05 6002 SIZE: 54 2-11 25-32 COLOR: 白、灰 紅、黑 紅、藍、黑

114


・ NO: SIZE: COLOR:

洋裝 褲 襪 鞋 3005 1017 4A05 6006 5-11 5-15 2-11 25-32 紅 紅、黑 紅、黑 紅、黑、桃紅

・ 背包 NO: 1F4127 SIZE: F1 COLOR: 黑

115


・ 上衣 外套 褲 NO: 2089 2133 1047 SIZE: 5-15 5-15 5-15 COLOR: 黑 紅 黑、灰

帽 4213 54 黑

116


・ 上衣 褲 NO: 2090 1017 SIZE: 5-17 5-15 COLOR: 黑 紅、黑

背包 襪 4104 1G4A04 F1 2-11 紅、黑 紅、黃、綠、藍

117

粉、紫、螢光黃 黑、白、螢光桃 灰、深藍

鞋 6001 25-32 黑、灰


・ 上衣 外套 NO: 2176 2080 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 白、灰 紅

褲 襪 1013 4A11 5-15 2-11 牛仔 藍、黑

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

・ 背包 玩偶 NO: 4104 B310 SIZE: F1 F1 COLOR: 紅、黑 粉

118


・ 上衣 外套 NO: 2173 2131 SIZE: 5-15 5-11 COLOR: 黑、白、灰 黑

119

裙 鞋 5010 6006 5-9 25-32 藍、粉、黑 紅、黑、桃紅


・ 上衣 NO: 2173 SIZE: 5-15 COLOR: 黑、白、灰

褲 1013 5-15 牛仔

帽 襪 鞋 4201 4009 6006 54 3-11 25-32 紅、彩條 黑、桃紅 紅、黑、桃紅

120


・ 上衣 NO: 2040 SIZE: 5-15 COLOR: 紅、黑

褲 證件套 1009 B008 5-15 F1 黑 紅、粉、彩條

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

黑、灰、彩點

・ 外套 NO: 1F2180 SIZE: 5-11 COLOR: 黑

121

・ 上衣 ( 右 ) NO: 2090 SIZE: 5-17 COLOR: 黑


・ 上衣 上衣 ( 右 ) NO: 2044 2173 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 黑 黑、白、灰

褲 1038 5-15 黑、深藍

122


・ 上衣 NO: 2040 SIZE: 5-15 COLOR: 紅、黑

123

洋裝 帽 3026 4C02 5-11 50-54 灰 黑、桃紅

背包 襪 鞋 1F4118 4004 6012 F1 3-11 26-33 紅 粉、黑 紅、寶藍


・ NO: SIZE: COLOR:

洋裝 證件帶 證件套 3026 B001 1F4811 5-11 F1 F1 灰 紅、粉、黑 紅、黃、綠

彩條

藍、紫、桃紅

・ 背包 NO: 1F4118 SIZE: F1 COLOR: 紅

・ 襪 NO: 4004 SIZE: 3-11 COLOR: 粉、黑

124


・ 上衣 褲 NO: 2091 1047 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 黑 黑、灰

125

帽 4203 54 藍、黑、牛仔

襪 4007 3-11 黃、黑、白

鞋 6012 26-33 紅、寶藍


・ 上衣 褲 NO: 2113 1012 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 紅、灰 灰、深藍

側背包 鞋 1F4103 6003 F1 25-32 綠、寶藍 藍、桃紅

黑、軍綠

126


・ 上衣 褲 NO: 2115 1071 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 灰 白、灰

襪 4015 3-11 紅、粉、黑

灰、桃紅

鞋 6003 25-32 藍、桃紅

・ 洋裝 帽 NO: 3007 4209 SIZE: 5-11 54 COLOR: 紅、灰 紅、黃、牛仔

127

側背包 1F4116 F1 黑、桃紅


・ 上衣 外套 褲 帽 NO: 2084 2132 1056 4210 SIZE: 5-15 5-9 5-15 54 COLOR: 灰 淺灰 牛仔 黑、寶藍

・ 外套 NO: 2039 SIZE: 5-15 COLOR: 紅、深灰

褲 1018 5-15 深藍、深灰

帽 4C02 50-54 黑、桃紅

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

128


4. 1. 2.

3.

5.

6.

7.

9.

8.

129

帽 1 證件帶 2 4213 B001 54 F1

證件套 3 1F4811 F1

帽 4 側背包 5 4215 4109 54 F1

背包 6 腰包 7 鞋 8 襪9 4104 4103 6011 4011 F1 F1 25-32 3-11

紅、黃、綠 藍、紫、桃紅

黑、牛仔

紅、黑

紅、粉、黑 彩條

紅、黑、桃紅

紅、黑

黑、灰


2. 4. 1.

3.

5.

6.

7.

9.

8.

帽 1 證件帶 2 證件套 3 帽 4 側背包 5 背包 6 腰包 7 鞋 8 襪9 4203 B001 1F4811 4210 4109 4104 4103 6002 4002 54 F1 F1 54 F1 F1 F1 25-32 3-11 藍、黑 牛仔

紅、粉、黑 彩條

紅、黃、綠 藍、紫、桃紅

黑、寶藍

紅、黑、桃紅

紅、黑

紅、黑

紅、藍、黑

130


・ 上衣 外套 褲 證件帶 NO: 2092 2057 1067 B001 SIZE: 5-15 5-15 5-15 F1 COLOR: 米 深藍 牛仔 紅、粉、黑

131

彩條

證件套 鞋 B009 6001 F1 25-32 紅、藍 黑、灰


・ 上衣 裙 襪 NO: 2093 5002 4007 SIZE: 5-15 5-9 3-11 COLOR: 米 深藍 黃、黑、白

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

132


・ 上衣 褲 鞋 NO: 2094 1046 6002 SIZE: 5-11 5-9 25-32 COLOR: 深藍 牛仔 紅、藍、黑

133


・ NO: SIZE: COLOR:

洋裝 帽 3024 1G4204 5-11 54 深藍 紅、黃、牛仔

側背包 襪 鞋 1E4102 4A05 6007 F1 2-11 25-32 紅、牛仔 紅、黑 紅、粉

桃紅

黑、白、桃紅 寶藍

牛仔

・ 上衣 NO: 2092 SIZE: 5-15 COLOR: 米

134


・ 上衣 褲 襪 NO: 2033 1070 4007 SIZE: 5-15 5-15 3-11 COLOR: 紅、深藍 紅、深藍 黃、黑、白

135

鞋 6002 25-32 紅、黑、藍

・ 洋裝 NO: 3007 SIZE: 5-11 COLOR: 紅、灰

褲 1012 5-15 灰、深藍

側背包 鞋 1E4102 6010 F1 26-33 紅、牛仔 紅、黑

桃紅


・ 上衣 褲 襪 NO: 2033 1070 4007 SIZE: 5-15 5-15 3-11 COLOR: 紅、深藍 紅、深藍 黃、黑、白

鞋 6002 25-32 紅、藍、黑

136


137

・ 上衣 褲 NO: 2024 1018 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 紅、深藍 深藍、深灰

褲 ( 右 ) 帽 1070 1G4204 5-15 54 紅、深藍 紅、黃、牛仔

黑、白、桃紅 寶藍

襪 鞋 4A11 6012 2-11 26-33 藍、黑 紅、寶藍


・ 上衣 ( 右 ) NO: 2046 SIZE: 5-18 COLOR: 紫、深藍

帽 1G4204 54 紅、黃、牛仔

襪 證件帶 4A11 B001 2-11 F1 藍、黑 紅、粉、黑

證件套 1F4810 F1 桃紅、彩條

黑、白、桃紅 寶藍

寶藍

彩條

・ 褲 NO: 1038 SIZE: 5-15 COLOR: 黑、深藍

襪 4007 3-11 黃、黑、白

鞋 6002 25-32 紅、藍、黑

138


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 鞋 2087 1016 6012 5-15 5-15 26-33 紅 深藍 紅、寶藍

・ 上衣 褲 帽 NO: 2035 1048 1F4225 SIZE: 5-15 5-15 54 COLOR: 紅 紅、黑 紅、牛仔

139

寶藍、軍綠

襪 鞋 4007 6006 3-11 25-32 黃、黑、白 紅、黑、桃紅


・ 上衣 NO: 2113 SIZE: 5-15 COLOR: 紅、灰

上衣 ( 右 ) 背心 2034 2049 5-15 5-15 米 藍、紫、深藍

褲 襪 1070 4007 5-15 3-11 紅、深藍 黃、黑、白

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

140


・ 上衣 上衣 ( 右 ) NO: 2034 2025 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 米 深藍

141

褲 褲 ( 右 ) 1066 1056 5-15 5-15 牛仔 牛仔

帽 4203 54 藍、黑、牛仔

帽(右) 4211 54 藍、黑


・ 帽 NO: 2031 SIZE: 5-15 COLOR: 深藍

・ 帽 NO: 4210 SIZE: 54 COLOR: 黑、寶藍

鞋 6003 25-32 藍、桃紅

褲 襪 1070 4007 5-15 3-11 紅、深藍 黃、黑、白

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

142


・ 上衣 上衣 ( 右 ) NO: 2034 2025 SIZE: 5-15 5-15 COLOR: 米 深藍

外套 褲 褲 ( 右 ) 證件帶 ( 右 ) 2057 1066 1056 B001 5-15 5-15 5-15 F1 深藍 牛仔 牛仔 紅、粉、黑

證件套 ( 右 ) 1F4811 F1 紅、黃、綠

藍、紫、桃紅

143

彩條

帽 4203 54 藍、黑、牛仔

帽(右) 4211 54 藍、黑


・ 外套 褲 襪 NO: 2080 1067 4A11 SIZE: 5-15 5-15 2-11 COLOR: 紅 牛仔 藍、黑

・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 2128 5-15 淺灰

帽 1G4204 54 紅、黃、牛仔

黑、白、桃紅 寶藍

144


145

・ 上衣 NO: 2047 SIZE: 5-18 COLOR: 藍、紫、墨綠

褲 1023 5-15 藍、黑、灰

口罩 B002 F1 紅、黃、黑

墨綠

彩點

腰包 襪 鞋 鞋(右) 4105 4A04 6003 6012 F1 2-11 25-32 26-33 黑、桃紅 藍 藍、桃紅 紅、寶藍


・ 上衣 NO: 2046 SIZE: 5-18 COLOR: 紫、深藍

褲 1044 5-11 黑

146


・ 上衣 NO: 2047 SIZE: 5-18 COLOR: 藍、紫、墨綠

褲 腰包 襪 鞋 1023 4105 4006 6003 5-15 F1 3-11 25-32 藍、黑、灰 黑、桃紅 黑、白、灰 藍、桃紅

墨綠

147

軍綠


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 背心 2048 2049 5-15 5-15 淺灰 藍、紫

褲 褲 ( 右 ) 1066 1056 5-15 5-15 牛仔 牛仔

帽 1F4225 54 紅、牛仔

證件帶 B001 F1 紅、粉、黑

證件套 1F4811 F1 紅、黃、綠

襪 4006 3-11 黑、白、灰

深藍

寶藍、軍綠

彩條

藍、紫、桃紅

軍綠

深藍

鞋 6002 25-32 紅、藍、黑

148


・ 襯衫 褲 帽 NO: 2172 1046 1G4204 SIZE: 5-15 5-9 54 COLOR: 牛仔 牛仔 紅、黃、牛仔

鞋 6012 26-33 紅、寶藍

黑、白、桃紅 寶藍

・ 上衣 NO: 2075 SIZE: 5-15 COLOR: 彩條

149


・ 上衣 NO: 2047 SIZE: 5-18 COLOR: 藍、紫

上衣 ( 右 ) 2161 5-15 藍

褲 帽 1G1005 4215 5-15 54 黑 黑、牛仔

襪 4008 3-11 綠、粉

鞋 6002 25-32 紅、藍、黑

墨綠

150


・ NO: SIZE: COLOR:

151

上衣 2095 5-15 淺灰、墨綠

褲 帽 1028 4214 5-15 54 黑、灰 黃、粉、黑

側背包 4106 F1 粉、黑

・ 上衣 褲 NO: 2047 1023 SIZE: 5-18 5-15 COLOR: 藍、紫 藍、黑

側背包 證件套 1F4103 1F4811 F1 F1 綠、寶藍 紅、黃、綠

黑、軍綠

墨綠

灰、墨綠

藍、紫、桃紅


・ NO: SIZE: COLOR:

上衣 褲 帽 2095 1037 1F4222 5-15 5-15 54 淺灰 綠 藍、牛仔

墨綠

襪 4005 3-11 紅、黃、藍

鞋 6002 25-32 紅、藍、黑

桃紅、軍綠

152


・ 上衣 褲 髮夾 NO: 2H01 1H01 8H4403 SIZE: 90・99cm・5-13 90・99cm・5・13 02 COLOR: 粉 粉 紅、黃、藍

髮箍 1G4407 F1 紅、黃、白

桃紅、寶藍 湖水綠

153

桃紅

襪 玩偶 4A10 B308 2-11 F1 紅、粉 綠


・ 玩偶 NO: B301 SIZE: F1 COLOR: 紅

・ 枕套 單人床包 單人被套 NO: B107 B105 B103 SIZE: F1 F1 F1 COLOR: 淺藍、淺粉 淺藍、淺粉 白

154


・ 上衣 褲 NO: 2H02 1H02 SIZE: 90・99cm・5-13 90・99cm・5-13 COLOR: 白 白

155


・ 洋裝 髮束 NO: 3802 4416 SIZE: 3-11 F1 COLOR: 白 紅、黃、藍

粉、紫

・ 玩偶 玩偶 NO: B311 B310 SIZE: F1 F1 COLOR: 紫 粉

156


・ 洋裝 髮夾 NO: 3801 4403 SIZE: 3-11 F1 COLOR: 粉 黃、藍、粉

157

玩偶 B309 F1 紅


・ 上衣 NO: 2H02

褲 1H02

安全帶抱枕 B101

SIZE: 90・99cm・5-13 90・99cm・5-13 F1 COLOR: 白 白 藍、粉

・ 枕套 NO: B107 SIZE: F1 COLOR: 淺藍、淺粉

單人床包 B105 F1 淺藍、淺粉

單人被套 B103 F1 白

158


・ 內褲 1 內褲 2 內褲 3 內褲 4 內褲 5 內褲 6 玩偶 NO: 8002 8005 8001 8007 8008 8004 B310 SIZE: 3-13 3-13 3-13 3-13 3-13 3-13 F1 COLOR: 白 白 淺紫 桃紅 彩點 粉 粉

159


・ 內褲 1 內褲 2 內褲 3 內褲 4 內褲 5 內褲 6 NO: 8014 8011 8017 8013 8012 8015 SIZE: 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15 3-13 COLOR: 白 灰 藍 灰 藍花紗 淺灰

160


161


・ 上衣 褲 襪 NO: 2H03 1H03 4A12 SIZE: 90・99cm・5-13 90・99cm・5-13 2-11 COLOR: 淺藍 寶藍 黃、藍、粉

襪 ( 右 ) 4007 3-11 黃、黑、白

抱枕 B102 F1 紅、桔、綠

藍、紫、桃紅

黑、白、深藍

162


・ 上衣 褲 NO: 2H05 1H05 SIZE: 90・99cm・5-13 90・99cm・5-13 COLOR: 白 寶藍

・ 枕套 單人床包 單人被套 抱枕 NO: B107 B105 B103 B102 SIZE: F1 F1 F1 F1 COLOR: 淺藍、淺粉 淺藍、淺粉 白 紅、桔、綠

163

藍、紫、桃紅


・ 上衣 褲 襪 NO: 2H06 1H06 4015 SIZE: 90・99cm・5-13 90・99cm・5-13 3-11 COLOR: 藍花紗 藍花紗 紅、粉、黑

灰、桃紅

・ 寢具組 NO: B108 SIZE: F1 COLOR: 白色

164


2.

1.

3.

安全帶抱枕 1 安全帶抱枕 2 抱枕 3 B101 B109 B102 F1 F1 F1 藍、粉

165

白、彩點

紅、桔、綠 藍、紫、桃紅


166


鞋 6A01 20-32 粉、黑

鞋 6A02 20-32 粉、灰

鞋 6A03 20-32 紅、牛仔 桃紅

鞋 6A04 20-32 粉、灰

167


鞋 6009 26-33 黑、桃紅

鞋 6006 25-32 紅、黑、桃紅

鞋 8H6A02 21-32 紅、金、銀

鞋 8H6A01 21-32 黑、銀

168


鞋 6012 26-33 紅、寶藍

鞋 6010 26-33 紅、黑

鞋 6003 25-32 藍、桃紅

169

鞋 6001 25-32 黑、灰

鞋 6002 25-32 紅、藍、黑


鞋 6013 25-32 黃、桃紅

鞋 8H6A03 21-32 紅、粉、黑

鞋 6007 25-32 紅、粉、牛仔

襪 鞋 4004 6005 3-11 25-32 粉、黑 藍、黑

鞋 6011 25-32 黑、灰

170


Profile for Pop Bear

WHY AND 1/2 秋季大童目錄  

WHY AND 1/2 秋季大童目錄  

Profile for whyand12