Page 1

Designmanual


Designmanual er et dokument som skal hjelpe med å definere en bedrifts profil. Manualen skal sees på som en verktøykasse med klare retningslinjer for videre bruk. Denne designmanualen er laget for de som skal utarbeide visuell kommunikasjon for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). De grafiske elementene bidrar til å identifisere FFO som avsender. Dette gjelder alt fra brevark, publikasjoner og annonser, både internt og eksternt, til fargebruk og bildestil. Det er viktig å gjøre seg kjent med manualen før bruk av de grafiske elementene.


Innhold

0.0 Forside

4.0 Postalia

0.1 Forord

4.1 Brevark

0.2 Innhold

4.2 Konvolutter

0.3

Oppsummering av verdiord

4.3 Visittkort

1.0

Grafiske Elementer

5.0 Informasjonstrykksaker

1.1 Fargebruk

5.1

1.2 Typografi

5.11 Eksempelside

1.3 Bildestil

5.2

1.4 Mønsterutvikling

5.21 Eksempelside

2.0 Logo 2.1 Emblem 2.2

Logotype i farge

2.3

Logotype i svart/hvitt

2.4 Beskyttelsessone 2.5

Feil bruk av logo

3.0 Profilbærere 3.1 Web 3.2

Penn, USB minnepenn

3.3 Dokumentmapper 3.4 Slipsnål 3.5 Skiltning

Ekstern Publikasjon Intern Publikasjon

5.3 Annonsemaler 6.0 Ekstra 6.1 Powerpoint


Innflytelse Likestilling Solidaritet Deltakelse

-n (eg ‘innstrømning’, etter mlat influxus, influentia, se *influens, eg om tenkt utstrømning fra stjernene som har innvirkning på menneskenes livsvilkår) 1

påvirkning arbeidsmiljøet har i- på produktiviteten

2

makt gjøre sin i- gjeldende

l- mellom kjønnene 1

«like muligheter» i forlengelsen av målet om å «fremme likestilling».

2

like rettigheter, plikter og muligheter på alle samfunnsområder

-en det å være solidarisk, fast samhold vise s- med sine arbeidskamerater 1

følelse av samhørighet og samhold mellom individer

2

brukt i forbindelse med faglig og politisk kamp

-n ~takelse el. ~tagelse -n (av III delta) 1

det å ta del i noe

2 medfølelse


GRAFISKE ELEMENTER

grafisk (fra gr, av graphe ‘tegning, skrivning’) 1

framstilling av tallstørrelser ved hjelp av linjer og flater

elemen’t n3 (fra lat.) 1

Grunnstoff


GRAFISKE ELEMENTER

Fargebruk

Fargene hjelper til å skille den interne og eksterne profilen til FFO. Farger er viktig støttespiller i det kritiske førsteinntrykk, og skaper stemninger. Denne fargeprofilen fokuserer på verdiordene. Den oransje brukes i interne publikasjoner, i sub-brand logo, som detaljfarge i hovedlogo, og som detaljfarge i postalia. Fargen, som er varm av natur, knyttes opp mot verdiordene solidaritet og deltakelse. Den blå brukes i eksterne publikasjoner, i hovedlogo, som detaljfarge i postalia og på visittkort. Fargen, som ofte oppfattes som business, knyttes opp mot verdiordet innflytelse. Den grå brukes i alle publikasjoner, samt som hovedfarge i logo. Det er en nøytral, men klassisk farge som knyttes opp mot likestilling.

C M Y K 13 21 35 0

C M Y K 3 33 50 0

C M Y K 7 51 85 0

PANTONE SC PANTONE 466C

PANTONE SC PANTONE 1485C

PANTONE SC PANTONE 717C

C M Y K 47 18 0 0

C M Y K 71 27 0 0

C M Y K 97 54 11 3

PANTONE SC PANTONE 543C

PANTONE SC PANTONE 542C

PANTONE SC PANTONE 301C

C 0

C 0

M Y K 0 0 51

C M Y K 0 0 0 100

PANTONE SC PANTONE COOL GRAY 9

PANTONE SC PANTONE BLACK

M Y K 0 0 18

PANTONE SC PANTONE COOL GRAY 3


GRAFISKE ELEMENTER

Typografi

Typografi er læren om bokstaver. Det omfatter utforming og behandling av skrift og bokstaver. Det er som en kunst å mestre, og står som et viktig element i enhver grafisk profil. GreyscaleBasic brukes i en noe modifisert versjon i logo. Snittene Bold og Regular brukes. For Rettighetssenteret og Fylkeslaglogo brukes også versaler på minusklenes høyde. News Gothic MT brukes til publikasjoner, både som overskrift og underoverskrift. Brukes på infofeltene til visittkort og brevark.

GreyscaleBasic

Aa

ABC DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY ZØÅ ab cdefgh ijklmnop qrstuvwxyzæøå

News Gothic MT

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Times New Roman

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

TImes New Roman brukes i all mengdetekst på publisert materiale. Arial Arial er en websafe font, og brukes sågar til all tekst på web.


GRAFISKE ELEMENTER

Bildestil

BIldestil er også et kritisk element i profileringen til en bedrift. Bildestil kan alene definere hvilke verdiord en stråler utad. Det er satt fokus på mennesket i FFO sin bildebruk. Det er i tillegg en framtidsvisjonær stil som skal føres, gjennom bilder av horisont, barn og fokusområdene. Det vektlegges høyoppløselige fotografi med lange horisontale utsnitt av mennesker, enten nærbilder eller gruppebilder. Stemningen er enten positiv eller følsom. Både farge og svart hvitt kan brukes. Logo kan trykkes enten delvis eller over bildet. For eksempler på dette henvises det til forslag på webside og publikasjoner.


GRAFISKE ELEMENTER

Mønsterutvikling

Mønster er en måte å gi organisasjonen et femte gjenkjenningselement. I denne profilen er det ikke lagt overhengende vekt på mønster, det er utelukkende utviklet til bruk som en border. Bruksområdet er i denne profilen begrenset til publikasjoner og visittkort. Det er utviklet med tanke på de to fargene som preger profilen; den eksterne blå og den interne oransje.

RAPPORT

Eksempler på bruk av border er å finne under kapittelet om informasjonstrykksaker.

BORDER


LOGO

logo m1 (gj eng. fra gr, av logos ‘ord, tale’) firma- el. varemerke med spesiell grafisk utforming, brukt som kjennemerke


LOGO

Emblem

Det gamle piktogrammet bestod av en abstrahering av et seriende menneske. I den nye profilen ønsker FFO å snakke om det seirende mennesket gjennom sin bildebruk. I emblemet er det fokusert på synlighet på avstand, og gjennom dette kan emblemet eksponeres alene på en profilbærere for å vise at det er snakk om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. EKSTERN

Visuelt skilles det mellom det eksterne FFO og det interne. Det eksterne er preget av de blå business fargene, mens det interne er til motsetning en varmere, mer mennesklig oransj. Intensjonen med å ha et emblem er at FFO kan gradvis gå over til å kun bruke sin forkortelse som merke. Dette tas igjen på profilbærerne som utelukkende preges av kun emblem og ikke logotype.

INTERN, SUB-BRAND


LOGO

Logotype, Farger

Den sammensatte logotype består av emblem (FFO.) og type (Funsksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Typen er venstrestilt i forholwd til piktogram. Det er lagt vekt på synlighet på avstand, samt en finurlig fargevariant som skal hjelpe til med å skille logo fra andre konkurrerende logoer. I sub-brand logo er brandet (her Akershus) satt i versaler og med noe mer luft enn til resten av teksten. Typografisk er GrayscaleBasic brukt. Teksten ‘Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon’ er satt i bold, mens sub-brand ‘Akershus’ er satt i versaler på minusklenes høyde, snittet er i regular.


LOGO

Logotype, Sort, Negativ.

Sort versjon skal brukes p책 fax. Negativ form brukes hvis logo m책 under omstendigheter vises p책 svart.


LOGO

Beskyttelsessone

Beskyttelsessonen til logo defineres ved avstanden mellom utsidene av de horisontale linjene til F i piktogrammet. Logo kan likevel plasseres ovenpå bilder, men marg til kant av ark skal aldri overskride nevnte beskyttelsessone. Sonen er den samme for sub-brand, hvor F da måles ned fra sub-brand tekst. Beskyttelsessonen gjelder også også som minste marg til start av annen tekst. Beskyttelsessone for intern logo måles på samme måte. For videre informasjon, se feil bruk av logo.


LOGO

Feil bruk av logo

Logoen skal aldri fordreies, strekkes uproposjonalt, roteres eller farges på noen annen måte. Den skal heller ikke vises i sammenheng med andre fonter enn definert i dette designdokument. Alle effekter (fallskygge, bevel, etc.) skal unngås. Under det inkluderes også all outline og stroke.

X

X

X

X

Logo skal alltid plasseres på det stedet som er gitt i publikasjonsmalene, web og postialia. Logo kan brukes ovenpå bilder i tråd med gitt bildestil.


PROFILBÆRERE

profile’re v2 (fra it., av *pro- og et ord som svarer til lat. filum ‘tråd’) 1

gi noe en bestemt profil

I bære bar, båret (norr bera, sm o s lat. ferre ‘bære’) 1

ha på seg; gå med; b- bunad / b- sin hatt som en vil


PROFILBÆRERE

Web

I redesignet av websidene er det først og fremst gjort en forenkling av sidens sitemap. Målet var å holde seg til et fåtall linker på hovedsiden som skal fungere som kapittel som tar en videre innover på siden.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon www.ffo.no Most Visited

Selve utformingen er basert på et 960 pixels 12 grid system. Navigasjonen er satt til venstre, og bildebruk med de horisontale utsnittene er tatt igjen her.

Getting Started

Google

Latest Headlines

Nyheter FFO i møte med HOD Flere viktige saker stod på dagsorden da FFO møtte statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet nylig. Samhandlingsreformen, lokalsykehusstrategien, rehabilitering og lokalmedisinske sentra var tema som ble diskutert i møtet 26. august. (mer)

Det er vedlagt funksjoner for blinde og svaktsynte, og i tillegg vil siden ha en engelskspråklig del.

Inviterer til seminar på 60-års dagen Tirsdag 21. september er det 60 år siden FFO ble stiftet. Bursdagen markeres med fagseminaret ”Funksjonshemmede og arbeid”, og du inviteres herved til å delta.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon www.ffo.no Most Visited

Getting Started

Google

Latest Headlines

(mer) Done

Nyheter Om FFO Videmodit quis maioreperum ea dolenFFO i møte med HOD

da ndipicium dolupta assimil magnissin coris plibus praeprae et occus minctes

doloresecea nistio cumdaacit, Flere viktige sakercum stodunt, på dagsorden FFO møtte officid exernatur sandam re i nus esereri statssekretær Ragnhild Mathisen Helseog omsorgsdepartementet nylig.olupta Samhandlingsreformen, lokalsykeoreiur adiscim quo dolorum husstrategien, rehabilitering og lokalmedisinske sentra ent officiasped earum faccuptis ex varet tema som ble diskutertdel i møtet 26. anis august. alignim oloresciis iuntem (mer) alictem aborest aspide eos el invelli tatium quis quibusa nissunt.

Inviterer til seminar på 60-års dagen Usae cum fugia que poria dolest re sum voluptam quas aut repelest, te

ditio 21. et dolore eumerveliquaectio volore Tirsdag september det 60 år siden FFO ble stiftet. Bursdagen markeres fagseminaret moluptibus nis etmed pores maio. Sed”Funksjonshemmede og arbeid”, og du inviteres herved til å delta. eatur, cus rernat. Ebit, volupta tionsequi dolupta tiisquam (mer) reped minvell aborrum, nimusdae ven-

Done


PROFILBÆRERE

Dokumentmapper

Etter ønske om større synlighet i det offentlige rom må en tenke på hvilke arbeidsområder FFO har. En dokumentmappe kan ofte bli til bruk ved lobbyarbeid i Stortingets korridorer. Mappen skal kunne omfatte ark på størrelse A4. Den skal i tillegg kunne holde brosjyrer. Denne mappen er ment som et eksempel på en mulig løsning. Den er gjort i et skinnaktig finish med glidelås rundt. Emblem er trykket inn i skinnet, og er plassert nede i høyre hjørne med dobbel sikkerhetssone til kantene.


PROFILBÆRERE

Slipsnål

En slipsnål kan være med på å skape en seriøs profil. Gjennom sin tradisjonelle stil kan slipsnålen bære en troverdighet og en integritet til profilen som vil være viktig når man vil influere andre. Den tiltenkte bieffekten av slipsnålen er å øke synlighet i de offentlige arbeidsområder. Nålen er inbundet i det gullbelagte metallet, og kan i tillegg være noe en kan sende ut til nye medlemsorganisasjoner.


PROFILBÆRERE

Penn, Minnepenn

Penner er som forbruksvare å regne, og er en billig men effektiv måte å spre logo på. De er ment til å være billige til allbruk, og er derfor de kulepenner av plastikk. Minnepenner er et svært nyttig redskap til å frakte dokumenter på. Dette kan være nyttig i forbindelse med konferranser eller innlegg i andre fora. Begge deler kan være fine å gi bort til medlemsorganisasjoner.


PROFILBÆRERE

Skiltning

Skiltningen er fra Mariboesgate 13, hvor FFO har sitt hovedkontor. Bygningingen deles med flere andre organisasjoner, og kan av den grunn ikke profileres på noen annen stil på utsiden enn resten. Eksemplene som er gitt her er fra utsiden. Det er totalt fire skilt som stikker ut fra veien hvor FFO blir å ha sitt emblem nederst. I tillegg er det eksponering av logo på døren i inngangspartiet.


POSTALIA

post -en (fra it., av mlat posta, eg ‘sted der posthester stĂĽr oppstilt’) 1

samling brev, aviser, pakker e l sendt gjennom et postverk


POSTALIA

Brevark

Brevarket er utformet med tanke på sin plass i en standard C6 konvolutt med vindu.

1 CM 01/09/10

3 CM Olav Tønnesen

Datoteksten, overskrift og informasjon nederst er i typen News Gothic MT.

Nedre Slotsgate 4 Inngang A, 4V 0190 Oslo

All annen tekst er i Times New Roman.

Vedrørende din organisasjons medlemsskap i FFO

10 CM

Pudipsant es cuscid eaquat invendae doloribus audanist et utas expeles vit, offictetum net ut remqui unt qui vellant orento beris autet pres alia perrupta se eatur, ipsandi sum eum dis sed eos pliaeratur? Doloresed ea simus vent pro con percim fugit ipsam quam elessim agnimetur? Qui dolupturerum ut ut vent, quid estrum explicat re por moluptatqui beribus num fugiasp ienderis dolorerum delluptatur accaboratia provid es cus pa veritam nonet is enis aut ut officia sita et lam quodit ullia cum desciis suntore velique sitas endaectis pero in eatus alique landam nobitatur, corum reptas int aut dolupta eceatum illibust autent et estem nulparum quodiore nos utemporest ommodit, offictus est volut volupta turibus, quibus autaqui venim idenim ent lab int eosam et es ea pos rendae volorrovidi opta cusdaec aborehent laut at et fugit idelique qui rendae alis volor arior ad qui voloremoles et verupti sitibus dionse od modigen istrunt. Sunt. Eptiorumque volo dolore arit remporum ium inisit re nusa veliat et hilloriaepe voluptat. El mo odigenis senditatem eos mil molescient et dolut eum es re, senturiorum enis doluptatio to eaquatu repuda dit molorep uditiis con et imos perum et aut et que aligeni minimol upienis iminum harcid quatiis ape num eum ut quo blaborae venitem ipsam cus voluptatur sitas imus, offic temque eumqui duciae. Aborepudis aut que volupta tiostrum nobit omnimus, cus illestium hicimi, sitiosa secullenis et aut est et quas ducium quae nobisquas exerum secatqui volecusci tem rerro et aut harisquam, saerior ehenditibus inctus et min ex ex es nus sedi offic tenimus, quam eatiis est deresci enihicabor alicima gnistis ario quist, utemo eicimagnimus aut eossit ut minvellaccus estibusae rem renestion prent eate estis eos eos enis quo conserat essi cor solut et quosam, invel mod ut lam volor magnis cor suscienem que porum et ulparchillam ullendi taepero voloriatem abores cum res acid quiatem eaquunt ex exces ea dolecta turerum rehenis porerunto tem. Nam veliquo omnihiti to beritaquam expeles conse ventem fugit ut arciend andandunt unt.

10 PT

2,3 CM Vennlig hilsen, Hans H. Hansen Nestleder

Tlf: 815 56 940 Fax: 22 56 98 64

4,1 CM

E-Mail: Info@ffo.no Web: www.ffo.no

8 PT

1,5 CM

Adr: Mariboesgate 13 0183 Oslo

3,3 CM


POSTALIA

Konvolutt C4, E65

Organisasjonen trenger to konvoluttstørrelser. C4 brukes til å sende ut publikasjoner.

Blekebakkveien 1 A, 3725 Skien

Olav Tønnesen

Nedre Slotsgate 4 Inngang A, 4V 0190 Oslo

E65 brukes til brev. Konvoluttene sitt layout er i tråd med Postens retningslinjer for post.

Olav Tønnesen

Nedre Slotsgate 4 Inngang A, 4V 0190 Oslo

Blekebakkveien 1 A, 3725 Skien

1,5 CM


POSTALIA

Visittkort

Visittkortet sitt mål er i første omgang å være en introduksjon til FFO. Det er noe en legger igjen, noe en deler ut. Kostnadene skal holdes nede, og i denne sammenhengen rådes visittkort til å trykkes på halvtungt bestrøket papir.

5 MM

20 MM

Dette visittkortet er 90x50mm.

5 MM

25 MM

10 MM

8 MM

Knut Magne Ellingsen Leder mob 918 43 552 tlf 77 62 52 90 mail ellingsen@ffo.no

8 PT

Hørselhemmedes Landsforbund adr Postboks 6652 pnr 0609 OSLO web www.hif.no 28 MM

6 PT

10 MM


INFORMASJONSTRYKKSAKER

trykksak, 1

(liten) trykt publikasjon en fargerik t-

informasjo’n m1 opplysning, melding, underretning 1

skaffe seg i- om noe


INFORMASJONSTRYKKSAKER

Ekstern Publikasjon, A4

Årsberetning er kjent som en ekstern publikasjon. En ekstern publikasjon er noe som sendes til ikke medlemmer av organisasjonen.

20 %

Årsberetning 2010

14 PT 6 PT

Dette går under den eksterne delen av FFO, og dermed preges forsiden av dette i fargebruken. Det skal være klassisk og innbydende business. 2,5 CM

4 CM

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Mariboesgate 13, 0183 Oslo Tlf. 815 56 940

8,5 CM

Medlemsorganisasjoner ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Autismeforeningen i Norge Cerebral Parese-foreningen Dysleksiforbundet i Norge Forbundet Tenner og Helse Foreningen for Blødere i Norge Foreningen for el-overfølsomme Foreningen for Fragilt X-Syndrom Foreningen for Hjertesyke barn Foreningen for Kroniske Smertepasienter Foreningen for Muskelsyke Foreningen for Søvnsykdommer Hørselshemmedes Landsforbund Iktyoseforeningen i Norge Interesseforeningen for LMBB syndrom Klinefelterforeningen i Norge Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende Landsforeningen Alopecia Areata LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Landsforeningen for Huntingtons Sykdom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Overvektige Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Leverforeningen Marfanforeningen Mental Helse Norge Momentum Morbus Addisons Forening Multippel Sklerose Forbundet i Norge Norges Astma- og Allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Diabetesforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgi Forbund Norges Myalgisk Encefalopati Forening Norges Migreneforbund Norges Parkinsonforbund NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte Norsk Kraniofacial Forening Norsk Cøliakiforening Norsk Dysmeliforening Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Svaksynte Norsk Forening for Analatresi Norsk Forening for Cystisk Fibrose Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom Norsk Forening for Nevrofibromatose Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Norsk Hemokromatoseforbund Norsk Immunsviktforening Norsk Interesseforening for Kortvokste Norsk Interesseforening for Stamme Norsk Landsforening for Laryngektomerte (NLFL) Norsk Lymfødemforening Norsk Porfyriforening Norsk Psoriasisforbund Norsk Revmatikerforbund Norsk Thyreoideaforbund Norsk Tourette Forening Prostatakreftforeningen (PROFO) Ryggforeningen i Norge Rådgivning om spiseforstyrrelser Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen Støtteforening for Kreftsyke Barn Turner Syndrom Foreningen i Norge

9 PT


INFORMASJONSTRYKKSAKER

Forslag på side, ekstern publikasjon

På innsiden er det fokusert på jobbe opp et grid som kan brukes både på interne og eksterne publikasjoner. Det er i tillegg vektlagt en aktiv bruk av luft.

Lorem Ipsum

Mengdeteksten er satt i PMS CoolGray 9, all skrift er i News Gothic MT.

Sit quaepuda nulparum nimin por mollorum ellab ipsapis ut quam quat dolenti orionse quistor ecuptat iscimint anti od maximporpos id etum volendi utem exceatiis aut poria ius, officabore modic tem quasped ignitate volum nes et dit, ut explamusdae dolupiciis et aut audam ulpa aut quam audigendit et, qui doluptatis est, ant dollabo rrovitaque pa volupta cum fuga. Urepeliquate erum acculla borestincto dolore volum eosaerorest lit por aut aut aut lab ipiene sust voluptam, corectu repudamus earum dolendem voluptatam de vendi officipsus asit, cusaerf erfernatis rent aliquas et ma cullabo ritatur? Umque voluptatus excepel litae. Acilicienet venissenis res ut occuscieni bera non net re reritae del experfe rspelic totatet labor miligenda dissit quam, conet re sunte nihillaccab is reperion resti derestio. Itatem ium cus et ommollent.

Ur, ommoluptae laccatur? Quiae. Nam ipid modi cum eumquam, inus, qui sedi consequi volorrovide nemporenim quae aut landi conseque qui vendi occabor porerum et haris sintibus, quis remporeperit int excerit, te sunt essinit, quiae volorrumquis dent, quodi offici officto escipsam, voloreribus quibusa epelita voluptur ab ilitius dolum ium, ex estotat ibusant hicid qui tem volut aut omni a natures adit, cuptur reri doluptatio. Et que es eumenimodio. Pudi qui omnia consedi nis magnam quibus ullenim fugitatus. Porum quam sus adit ditas qui debis volorro vitatquo beature rchilles quia dolor res antus et ommoluptam quia culpari qui cus eicaestia simusa doluptatusam inum si voluptis min re modionseniet labore, offictum qui disquam aut eumque ratem es aut et moloressit enihilliqui doluptas molorib usanimos et aceratem quost, volupta musaper orempor ioreptur sit volectiatius dolore quas rent.


INFORMASJONSTRYKKSAKER

Intern Publikasjon, A4

Den interne publikasjon er noe som sendes til imedlemmer av organisasjonen.

20 %

Håndbok

14 PT

FOR TILLITSVALGTE I FFO

6 PT

Handbøker inneholder vanligvis retningslinjer for lokal bruk. Dette går under den interne delen av FFO, og dermed preges forsiden av dette i fargebruken. Det skal være varm, menneskenært og innbydende.

3 CM

4 CM

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Mariboesgate 13, 0183 Oslo Tlf. 815 56 940

8,5 CM

Medlemsorganisasjoner ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Autismeforeningen i Norge Cerebral Parese-foreningen Dysleksiforbundet i Norge Forbundet Tenner og Helse Foreningen for Blødere i Norge Foreningen for el-overfølsomme Foreningen for Fragilt X-Syndrom Foreningen for Hjertesyke barn Foreningen for Kroniske Smertepasienter Foreningen for Muskelsyke Foreningen for Søvnsykdommer Hørselshemmedes Landsforbund Iktyoseforeningen i Norge Interesseforeningen for LMBB syndrom Klinefelterforeningen i Norge Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende Landsforeningen Alopecia Areata LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Landsforeningen for Huntingtons Sykdom Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Overvektige Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Leverforeningen Marfanforeningen Mental Helse Norge Momentum Morbus Addisons Forening Multippel Sklerose Forbundet i Norge Norges Astma- og Allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Diabetesforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgi Forbund Norges Myalgisk Encefalopati Forening Norges Migreneforbund Norges Parkinsonforbund NORILCO, Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte Norsk Kraniofacial Forening Norsk Cøliakiforening Norsk Dysmeliforening Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forbund for Svaksynte Norsk Forening for Analatresi Norsk Forening for Cystisk Fibrose Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom Norsk Forening for Nevrofibromatose Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Norsk Hemokromatoseforbund Norsk Immunsviktforening Norsk Interesseforening for Kortvokste Norsk Interesseforening for Stamme Norsk Landsforening for Laryngektomerte (NLFL) Norsk Lymfødemforening Norsk Porfyriforening Norsk Psoriasisforbund Norsk Revmatikerforbund Norsk Thyreoideaforbund Norsk Tourette Forening Prostatakreftforeningen (PROFO) Ryggforeningen i Norge Rådgivning om spiseforstyrrelser Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen Støtteforening for Kreftsyke Barn Turner Syndrom Foreningen i Norge

9 PT


INFORMASJONSTRYKKSAKER

Forslag på side, intern publikasjon

På innsiden er det fokusert på jobbe opp et grid som kan brukes både på interne og eksterne publikasjoner. Det er i tillegg vektlagt en aktiv bruk av luft.

Lorem Ipsum

Mengdeteksten er satt i PMS CoolGray 9, all skrift er i News Gothic MT.

Sit quaepuda nulparum nimin por mollorum ellab ipsapis ut quam quat dolenti orionse quistor ecuptat iscimint anti od maximporpos id etum volendi utem exceatiis aut poria ius, officabore modic tem quasped ignitate volum nes et dit, ut explamusdae dolupiciis et aut audam ulpa aut quam audigendit et, qui doluptatis est, ant dollabo rrovitaque pa volupta cum fuga. Urepeliquate erum acculla borestincto dolore volum eosaerorest lit por aut aut aut lab ipiene sust voluptam, corectu repudamus earum dolendem voluptatam de vendi officipsus asit, cusaerf erfernatis rent aliquas et ma cullabo ritatur? Umque voluptatus excepel litae. Acilicienet venissenis res ut occuscieni bera non net re reritae del experfe rspelic totatet labor miligenda dissit quam, conet re sunte nihillaccab is reperion resti derestio. Itatem ium cus et ommollent.

Ur, ommoluptae laccatur? Quiae. Nam ipid modi cum eumquam, inus, qui sedi consequi volorrovide nemporenim quae aut landi conseque qui vendi occabor porerum et haris sintibus, quis remporeperit int excerit, te sunt essinit, quiae volorrumquis dent, quodi offici officto escipsam, voloreribus quibusa epelita voluptur ab ilitius dolum ium, ex estotat ibusant hicid qui tem volut aut omni a natures adit, cuptur reri doluptatio. Et que es eumenimodio. Pudi qui omnia consedi nis magnam quibus ullenim fugitatus. Porum quam sus adit ditas qui debis volorro vitatquo beature rchilles quia dolor res antus et ommoluptam quia culpari qui cus eicaestia simusa doluptatusam inum si voluptis min re modionseniet labore, offictum qui disquam aut eumque ratem es aut et moloressit enihilliqui doluptas molorib usanimos et aceratem quost, volupta musaper orempor ioreptur sit volectiatius dolore quas rent.


INFORMASJONSTRYKKSAKER

Annonsemal, 21B

Dette er en mal på en profileringsannonse. I all essens en kombinering av bildestil, typografi og fargepalett. Header er satt til News Gothic Mt, ingress i kursiv. Logo er plassert nede i høyre hjørne, husk på beskyttelsessone.

Udi conseni hillaborit endia volestis perior? Dae ex esequiamus magnamusciae.

se oss.


INFORMASJONSTRYKKSAKER

Annonsemal, 21B

Dette er en mal på en stillingsannonse. Målet på en 21B er en standard som brukes i aviser. Målene er 45x107mm. Header er satt til News Gothic Mt i kursiv. Logo er plassert øverst, husk på beskyttelsessone. Nettsiden plasseres nederst.

Søker teamleder Git dolupta turitatur? Et utem nobitio officit idundis et acia nim rae. * Por aut vel modigna * Temquodiam litatincti * Suntem acessum Søknad sendes innen 14. juli på våre nettsider.

www.ffo.no


EKSTRA

ekstra (fra lat. ‘utenfor’) 1

uvanlig, adv: e- god kvalitet / er det noe e- på ferde? / subst: det lille e-

2

i tillegg, du har skaffet meg mye e-


EKSTRA

Powerpoint

Powerpoint er basert på profilannonsen, og er dermed satt opp i likt for å skape en rød tråd. Her er eksempler på en velkomstside/førsteside og en infoside. I likhet med tidligere ser vi logo plassert nederst til høyre.

VELKOMSTSIDE

INFOSIDE


FFO Designmanual  

Designmanual for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)