Page 1

АПРЕЛЬ 2013


– ½ÌÍÂÈÙ

                  

ÎËÁÂÍýÊÅÂ

JOGPSNLIBSLPWVB

ÉÂÎÜÓ¿ÀËÍËÁ À½ÎÏÍËÈÅ Î˾ØÏÅ ½ÊËÊÎ ÍÂÓÂÊÄÅÜ ¾½ÈÂÏ ÌÍÂÄÂÊϽÓÅÜ

ÏÂɽÊËÉÂͽ NVTJD ÇÅÊË 57 ÇÊÅÀÅ ÚÎΠ¿ØÎϽ¿ÇŠϽÏÍ NVTJD OJHIU ÍÂÎÏËͽÊØ ÌËÌÍ˾ÐÆÏ ÇËÊÁÅÏÂÍÎÇÅ À½ÎÏÍËÊËÉÅÜ ËÏÂÈÅ BVUP JOUFSJPS CFBVUZ GBTIJPO ÏÐÍÅÄÉ ½ÑÅÕ½ ÇÅÊË Ï½ÏÍØ ÇËÊÓÂÍÏØ À½ÈÂÍÂÅ ÇÈоØ ÁÂÏÅ ÎÌËÍÏ

VSCJFUPSCJ

°ÔÍÂÁÅÏÂÈÙÅÀȽ¿ÊØÆÍÂÁ½ÇÏËÍ §©©½ÓÅ¿ÎÇÅÆ ¥ÄÁ½ÏÂÈÙ´±ˆ©§©˜ οÅÁÂÏÂÈÙÎÏ¿Ë ÎÂÍÅܧŸ–Š¬­ ËÏÀ ÁÍÂÎÍÂÁ½ÇÓÅÅ À²½ÍÙÇË¿ ÐÈ®ÐÉÎÇ½Ü ËÑ ³ÂʽÁËÀË¿ËÍʽÜ ¬ÍÅÌÂÍÂÌÂÔ½ÏÇÂͽÄÍÂÕÂÊÅ ÍÂÁ½ÇÓÅÅ˾ÜĽÏÂÈÙÊË †ˆ²½ÍÙÇË¿vÔÏË ÀÁ ÇËÀÁ½˜ ¥ÄÁ½ÂÏÎÜÌÍÅÌËÁÁÂÍÃÇ ÅÎËÁÂÆÎÏ¿ÅÅÐÌͽ¿ÈÂÊÅÜ ÇÐÈÙÏÐÍØÀËÍÎË¿ÂϽ «Ï¿ÂÏÎÏ¿ÂÊÊËÎÏÙĽÎËÁÂÍýÊÅ ÍÂÇȽÉÊØÒɽÏÂÍŽÈË¿ÊÂÎÂÏ ÍÂÇȽÉËÁ½ÏÂÈÙ ­ÂÁ½ÇÓÅÜÅÎÒËÁÅÏÅÄÏËÀË ÔÏËÍÂÇȽÉËÁ½ÏÂÈÙÌËÈÐÔÅÈ ¿ÎÂÊÂ˾ÒËÁÅÉØÂͽÄÍÂÕÂÊÅÜ ÅÈÅÓÂÊÄÅÅ ­½ÎÌÍËÎÏͽÊÜÂÏÎÜÌËÌËÁÌÅÎÇ  ¿ÍËÄÊÅÔÊËÆÏËÍÀË¿È ÇÅÊËϽÏÍ½Ò ϽÏÍ½Ò ÇÈо½Ò ǽÑ ÍÂÎÏËͽŠ Ê½Ò ¾ÐÏÅÇ½Ò ËÑÅνÒÅÇÊÅÃÊØÒ ɽÀ½ÄÅʽÒ ´½ÎÏÙÏÅͽýͽÎÌÍËÎÏͽÊÜÂÏÎÜ ¾ÂÎÌȽÏÊË «ÏÌÂԽϽÊË ¿«««ˆ¤ËÈËÏØÂÎÏͽÊÅÓؘ ÐÈ©½ÍսȽž½Ã½ÊË¿½  ÏÂÈ  ŠŠ ¯ÅͽÃÚÇÄ ¬ËÁÌÅνÊË¿ÌÂÔ½ÏÙ ®ÍËÇÌËÁ½ÔÅÅÊÑËÍɽÓÅÅ ÅÍÂÇȽÉØ¿ÊËÉÂÍv ÁËÔÅÎȽǽÃÁËÀËÉÂÎÜÓ½ ¯ÂÈ  ŠŠ  ŠŠ  ŠŠ  ŠŠ &ŠNBJM JOGPSNLIBSLPW!HNBJMDPN

¬ËÁÌÅÎÊËÆÅÊÁÂÇÎ ¬ËÁÌÅÎǽ °ÇÍÌËÔϽ ˆ®½ÉÉÅϘ ˆ±½ÇÏË͊ÌÍÂÎν˜ ŸÎÂÐÇͽÅÊÎÇËÂÌËÁÌÅÎÊË ½ÀÂÊÏÎÏ¿Ë


ÉÂÎÜÓ¿ÀËÍËÁÂ

½ÌÍÂÈÙÉ½Æ u½ÌÍÂÈÜ «¾È½ÎÏÊËÆÓÂÊÏÍÇÐÈÙÏÐÍØ ˆ¢ÍÉÅÈË¿³ÂÊÏ͘ ÅÅÎÇÐÎÎÏ¿½ ®ÏÍÅϽÍÏ

®½ÌÍÂÈÜ ÇÅÊËϽÏ͈žËÉÉÂ͘

ˆ¥Ä¾Í½ÊÊ˘ ¬ÂÍÎËʽÈÙʽÜ¿ØÎϽ¿Ç½

«ÏÇÍËÂÏÑÂÎÏÅ¿½ÈÙÑÅÈÙÉ ˆ§ÍÂÌÇÅÆÎËʘ

ªÅǽή½ÑÍËÊË¿

½ÌÍÂÈÜ ˆ+B[[UFS˜ 5.*/

5IF3FUVTFT

ˆ&YUSBNVSPT˜ ÌËÁ¾ËÍǽ ÑËÏËÀͽÑÅÆͽ¾ËÏ4FUI ÎË¿ÎÂÀËÉÅͽ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙ ˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ ¿°ÇͽÅʘ

®½ÌÍÂÈÜ *OUFSOBUJPOBM)PVTF

ˆªÂÁÂÈÜ ÅÎ̽ÊÎÇËÀËÇÅÊ˘

½ÌÍÂÈÜ ÇÈоˆ#PMFSP˜

ˆ°ÈÅÓت¾˟ÂÎʽ %K.BOJBL ¬½ÍÅØ .D3ZCJL

®½ÌÍÂÈÜ ©ÐÊÅÓÅ̽ÈÙʽÜÀ½ÈÂÍÂÜ

½ÌÍÂÈÜ ¯Â½Ï͈˜

ŸØÎϽ¿Ç½ÌȽǽϽ§È½Ðν µÏÂǽ

¬ÍÂÉÙÂͽÎÌÂÇϽÇÈÜÌË ÌÙÂΣËÍÁÅ ½ÈÙÎÂͽʽ

½ÌÍÂÈÜ ½ÍϊÇÈоˆ1JOUBHPO˜

½ÌÍÂÈÜ ±ÅȽÍÉËÊÅÜ

ˆªÅÔÂÀËÊÂÍÂÕÂÊ˘ ˆ¥ÖÐͽ¾ËÏИ

.BNBOFU

±ËÏË¿ØÎϽ¿Ç½ ¢¿ÀÂÊÅܧÐÍÅÈÇË

½ÌÍÂÈÜ ±ÅȽÍÉËÊÅÜ

½ÌÍÂÈÜ ¢ÍÉÅÈË¿³ÂÊÏÍ

±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ

¡ÂÉËÊÎÏͽÓÅÜÑÅÈÙɽ ˆŸÐÈÅÔʐÇËÊŘ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ

§ËÊÓÂÍÏ ÑͽÊÓÐÄÎÇËÀË ÍËɽÊν

½ÌÍÂÈÜ ¯Â½ÏÍÅɯµÂ¿ÔÂÊÇË

ˆ5JHFS 5JHFS #VSOJOHCSJHIU˜

®ÌÂÇϽÇÈÙËÏÇËÉ̽ÊÅÅ ,VCJMBJ,IBO*OWFTUJHBUJPOT ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ®ÏÍÅϽÍÏ

®½ÌÍÂÈÜ À½ÈÂÍÂ܈§ËÎÏÛÍÅÊÎÙÇÅÆ ÌÍË¿ÐÈËǘ

±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ

½ÌÍÂÈÜ ½ÍϊÇÈоˆ1JOUBHPO˜

7PTNPZ ©ËÎÇ¿½

u½ÌÍÂÈÜ §ÅÊËϽÏÍØ ˆ¡Ë¿ÃÂÊǢ ˆ§Å¿˜

ˆ¤½¾ØϽÜÉÂÈËÁÅÜ ¡ËÈÀ½ÜÊËÔÙ ÁÂÏÎÏ¿½˜ ÇËÍËÏÇËÀËÉÂÏͽ ¬ÂÍÎËʽÈÙʽÜ¿ØÎϽ¿Ç½ ¡½ÍÙŲÍÅνÊÑË¿ËÆ

§ÅÊËÇËÊÓÂÍÏ ˆ£ËÍéÂÈÙÂΘ

±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ

½ÌÍÂÈÜ $IVSDIJMMqT.VTJD1VC

½ÌÍÂÈÜ ˆ+B[[UFS˜

5IF$JSDMF&OET)FSF ¯Ë;½ŠÊ½Š§ÍÐÔ ®ÌÍËÀͽÉÉËÆ ˆ§ËÎÉËοÌÂÍÂÁŘ

½ÌÍÂÈÜ ±ÅȽÍÉËÊÅÜ

žÂÍʽ͵ÏÍоÂÍ

§ËÊÓÂÍÏÑͽÊÓÐÄÎÇËÀË ËÍÀ½ÊÅÎϽ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙ ˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ ¿°ÇͽÅʘ

u½ÌÍÂÈÜ §ÅÊËϽÏ͈¡Ë¿ÃÂÊǢ

¬½ÊËͽɽ ÑͽÊÓÐÄÎÇËÀËÇÅÊË

±ÂÎÏÅ¿½ÈÙÁËÌÍÂÉÙÂÍÊØÒ ÌËǽÄË¿ÅÓÅÇȽÑÅÈÙÉË¿ ˆ¥ÖÅÏÂÕÌÅËʽ˜ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ


À½ÎÏÍËÈÅ

®ÂÍÀÂƤ½Ò½ÍË¿ ½ÌÍÂÈÜ 

ϽÏÍÅɯ µÂ¿ÔÂÊÇË ®ÌÍËÀͽÉÉËƈ¨ÐÔÕ˜

¬ËÈÅʽ ½À½ÍÅʽ ½ÌÍÂÈÜ 1BOPSBNB-PVOHF

ÍÐÌ̽ˆ¬ÅÇÊÅǘ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

®ÊË¿ËÆÌÍËÀͽÉÉËÆ ˆ¡ÂǽÁ½ÊΘ

ˆ´ÂÍÊØÆȾÂÁ٘ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

®½ÉØÆÌËÌÐÈÜÍÊØÆ ¾½ÈÂÏÊØÆÌÍËÂÇÏˆ®Ë¾½ÔÙÂÎÂÍÁÓ˜ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

®ÌÂÇϽÇÈÙ©ËÎÇË¿ÎÇËÀË ÊÂĽ¿ÅÎÅÉËÀËϽÏͽ

ÍÐÌ̽ˆžÐɾËÇΘ ½ÌÍÂÈÜ ÇÈоˆ£­˜

¥ÍÅʽ§ÍÐÀ

½ÌÍÂÈÜ §§¤ˆ°ÇͽÅʽ˜

®ÌÍËÀͽÉÉËƈ¨Û¾ÅÏÙÊ ÎÈËÃÊ˘

ˆ´ÐÁÅÇŘ

½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

ŸÍËÈÜÒ ®Ï½ÊÅÎȽ¿®½Á½ÈÙÎÇÅÆ ¯½ÏÙÜʽŸ½ÎÅÈÙ¿½

¥ÍÅʽžÅÈØÇ ÅÀÍÐÌ̽ˆ¯¥§˜ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

ŸÎÂÐÇͽÅÊÎÇÅÆÏÐÍ

ªË¿ØÂÍÐÎÎÇÅ ¾½¾ÇÅ ½ÌÍÂÈÜ §§¤ˆ°ÇͽÅʽ˜

¥ÍÅʽžËÀÐÕ¿ÎǽÜ ªÅÊ˧½Ï½É½ÁÄ ½ÌÍÂÈÜ *OTJHIU

.0;(*¯°­Š

®ÊË¿ËÆÌÍËÀͽÉÉËÆ ˆ§ÐÇÈؘ

¬ËϽÌŪ½ÎÏÜ ŸÍÂÉÜ Å®ÏÂÇÈË ÍǽÁÅƨ½ÆÇÅÊ

²¯«ž

®ÂÉÂÊ®ÈÂ̽ÇË¿ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

½ÌÍÂÈÜ 1BOPSBNB#BORVFU)BMM

®ÌÍËÀͽÉÉËƈ­½ÄÊËÓ¿Âϊ ÊØƽÌÍÂÈ٘

ÍÐÌ̽ˆ´¦±˜ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

ÈÂϽÈÙ¾ËÉЈ¡ÂÏÅÀË͘

½ÌÍÂÈÜ §§¤ˆ°ÇͽÅʽ˜

Ÿ½ÈÂÍÅƨÂËÊÏÙ¿ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž


À½ÎÏÍËÈÅ

ˆ®Ç½ÄÇÅÁÈÜ ¿ÄÍËÎÈØҘ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

%BO#BMBO

½ÌÍÂÈÜ §Èоˆ©JÎÏ˘

¤ÂÉÑÅͽ

¯ÅÉÐÍ­ËÁÍÅÀÂÄ

ˆ¤½ÈËÃÊÅÇÅ ÈÛ¾¿Å˜

Ÿ¥ˆ®ÅÊÜܬÏÅÓ½˜

ˆ§ÍÂÆÓÂÍË¿½ ÎËʽϽ˜

¥ËÎÅѧ˾ÄËÊ

½ÌÍÂÈÜ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ

½ÌÍÂÈÜ 1BOPSBNB-PVOHF

®ËÈÙÊØÆÇËÊÓÂÍÏ

§ËÉÂÁÅÜÌËÉËÏÅ¿½É ˆ©½ÈÂÊÙÇÅÒÏͽÀÂÁÅƘ ®¬ÐÕÇÅʽ

ÍÐÌ̽ˆ©ÂÈÙÊÅÓ½˜ ž¥Š ½ÌÍÂÈÜ §§¤ˆ°ÇͽÅʽ˜

½ÌÍÂÈÜ §ÈоˆžËÈÂ͢

ˆ¡ÅÎÇËÏÂǽ ¿½ÍÅܘ

ˆž®¯˜

ÇÐÎÏÅǽ

É½Ü §Èоˆ©ÎÏ˘

§ÅÌÂÈË¿

É½Ü ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ

»¾ÅÈÂÆÊØÆÇËÊÓÂÍÏŸÎÂÒÅÏØ

É½Ü 1BOPSBNB-PVOHF

¡¡¯

É½Ü ²¯«ž

½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

É½Ü ϽÏÍÅɯ µÂ¿ÔÂÊÇË

½ÌÍÂÈÜ §§¤ˆ°ÇͽÅʽ˜

É½Ü ²¯«ž

½ÎÏÍËÈÅ©ËÎÇË¿ÎÇËÀË ÒÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊËÀËϽÏͽ Åɝ¬´ÂÒË¿½

ŸÎËÌÍË¿ËÃÁÂÊÅŝǽÁŠ ÉÅÔÂÎÇËÀ˽ÊνɾÈÜÌÂÎÊÅ ÅÌÈÜÎÇÅ­ËÎÎÅÆÎÇËƝÍÉÅÅ ÅɝŸÈÂÇνÊÁÍË¿½

ˆ§ÍÐÏØ¿ÅͽÃŘ

ˆ«Ç½ÊºÈÙÄؘ

ÅÛÊÜ ²¯«ž

®ÌÂÇϽÇÈÙÌËÌÙÂΠÑͽÊÓÐÄÎÇËÀËÁͽɽÏÐÍÀ½ ºÍÅǽÎÎПÀÈÍËÈÅ ÂÊʽÁÅƲ½Ä½ÊË¿

ÅÛÊÜ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ


½ÊËÊÎ

СТРАСТЬ

¤·ÔÁÇ·ÄÒ¹ÒÌÅ»¿É„¨ÉÇ·ÈÉӒ˜Ç·À·Ä·›¼¦·ÂÓÃÒȤÊÿ§·Æ·È¿§ÔÀμ £·Á—»·ÃȹºÂ·¹ÄÒÌÇÅÂÖ̤·ÔÉÅÉÇ·¾÷ÈɼÇ»¼É¼ÁÉ¿¹ÄÒÌÈÕ½¼ÉŹ È·ÈƼÄÈ· ¿ÈͼĹÈɿ¼ÄÊ·ÇÈÄÖÂË¿ÂÓÃŽ¼ÄпķÌ¿»ÂÖ½¼ÄÐ¿Ä È»¼Â·¹ÔÇÅɿμÈÁ¿À Éǿ¼Ç„Ô¼º·ÄÉÄÒÿ¹Å¾»¼Ç½·ÄÄÒÒ

˜

Ç·À·Ä›¼¦·ÂÓ÷ļÄ·¾Ò¹·¼É„¨ÉÇ·ÈÉӒÔÇÅɿμÈÁ¿ÃÉǿ¼ÇÅà Á·ÁÔÉÅ»¼Â·ÕÉÆÇÅÁ·ÉÄÒ¼ÁÅÃÆ·Ä¿¿ ÄÅ„¸¼¾ÔÇÅÉ¿Á¿ļŸÅÏÂÅÈӒ„¨ÉÇ·ÈÉӒsǼüÀÁËÇ·ÄÍʾÈÁźÅ»Ç·Ã·É¿Î¼ÈÁźÅÉǿ¼Ƿ„¢Õ¸Å¹Äż ÆǼÈÉÊƼĿ¼’—¼ķ¡ÅÇÄÅÈ¢Õ»¿¹¿Ä¨·ÄÓ¼¿¡Ç¿ÈɿĨÁÅÉÉ©Å÷ȹºÂ·¹ÄÒÌÇÅÂÖÌŸ¼È¿Ë¿ÂÓáÅÇÄÅ ¿ÏÓķüÁ·ÂÄ·ȼÁÈÊ·ÂÓÄżÆÇ¿ÉÖ½¼Ä¿¼ü½»Ê»¹ÊÃÖº¼ÇÅ¿ÄÖÿ ÉŹ¼ÇÈ¿Ö›¼¦·ÂÓÃÒsÔÉÅ¿ÈÉÅÇ¿ÖÈÅƼÇ ĿμÈɹ·¿ÂոŹÄÅÀ»Ç·ÃÒ ¾·Ã¼Ï·ÄÄÅÀÄ·Ǽ¹ÄÅÈÉ¿¿üÈÉ¿„§¼»ÁŹÈͼķǿÖ̹ÈÉǼηÕÉÈÖÈÉÅÂÓÈÂŽÄÒ¼ ¿Ä·ÆÇÖ½¼ÄÄÒ¼ÅÉÄÅϼĿÖü½»Ê»¹ÊÃÖ½¼Äпķÿ¥Ä¿ÈÅǼ¹ÄÊÕÉÈÖü½»ÊÈŸÅÀ ÆÒÉ·ÕÉÈÖ÷ĿÆÊ¿ÇŹ·ÉÓ »Çʺ»ÇʺÅà ¿¹ÒÆ·»Ò ÁÅÉÅÇÒ¼ÅÄ¿»¼Â·ÕɹÔÉÅÀÈüÇɼÂÓÄÅÀ¿ºÇ¼ ÈÉ·ÄŹÖÉÈֹȼ¸ÒÈÉǼ¼¿Ǽ¾Î¼¥Ä¿ÆÅÌŽ¿ »ÇʺÄ·»Çʺ·sŸ¼¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÕÉȼÁÈÁ·ÁÅÇÊ»¿¼¸ÅÇÓ¸Ò ÄÅÅÁ·¾Ò¹·ÕÉÈÖÆÇÅÉ¿¹Ä¿Í·Ã¿’ sºÅ¹ÅÇ¿É¿ÈÆÅÂĿɼÂÓ Ä¿Í·Å»ÄÅÀ¿¾ºÂ·¹ÄÒÌÇżÀ¤Êÿ§·Æ·È¥Æ¼Ç·ÉÅǬÅȼ¢Ê¿È—ÂÁÔÀÄ Ç·¸ÅÉ·¹Ï¿ÀÄ·»„¨ÉÇ·ÈÉӒÈ›¼¦·ÂÓÃÅÀ ¿ŸÒÎÄÅÈÅÉÇʻĿηÕпÀÈ—ÂÓÃŻŹ·ÇÅà Êü¼É„ÈĿ÷ÉÓ½¼ÄпÄÉ·Á ÎÉÅÅÄ¿Á·½ÊÉÈÖÅÆ·ÈÄÒÿ¸Åº¿ÄÖÿ’s ÆÅÉÅÃÊÄ·™¼Ä¼Í¿·ÄÈÁÅÃÁ¿ÄÅ˼ÈÉ¿¹·Â¼ º»¼¸Ò·ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä·Á·ÇÉ¿Ä· ηÈÉÓÁÇ¿É¿Á¿¹ÒÈÁ·¾·Â·ÃļĿ¼ÅÉÅà ÎÉŘǷÀ·Ä›¼¦·ÂÓ÷È»¼Â·ÂÏ·ºÄ·ɹÅÇμÈÁÊÕɼÇÇ¿ÉÅÇ¿Õ¦¼»ÇÅ—ÂÓÃŻŹ·Ç·¿«Ç·ÄÈÊ·¥¾ÅÄ·¤Å„¨ÉÇ·ÈÉӒ ›¼¦·ÂÓÃÒ ÈÄÖÉ·Ö¹ÆÇÅÌ·»ÄÅû¿¾·ÀļÇÈÁÅÃÈɿ¼ļ¸ÅÈÁǼ¸Å¹ÄŹźÅ˜¼Ç¿ķ Ô¼º·ÄÉÄ·¿È»¼Ç½·ÄÄ· Ä·ÈÉÅÂÓÁÅ Ä·ÈÁÅÂÓÁÅÃŽ¼É¹ÒºÂÖ»¼ÉÓÈ»¼Ç½·ÄÄÒø¼ÈÁÅÃÆÇÅÿÈÈÄÒÀÆÅ¿ÈÁÈŸÈɹ¼ÄÄźÅüÈÉ·ÆÅ»ÈÅÂÄͼà „¹½¼ÈÉÅÁÅÃÿǼü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄźÅ¸¿¾Ä¼È·’Ÿ¼È¿»¹¼º¼ÇÅ¿Ä¿¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉÈüϷÄÄÒ¼ÎʹÈɹ·s¹¾·¿ÃÄÊÕ ļķ¹¿ÈÉÓ¿ʹ·½¼Ä¿¼sÔÉÅÈÕ½¼É»ÂÖGJMNOPJS¹Èɿ¼›¼¦·ÂÓÃÒ

¯¢§®¯¯¯¹¼ª¡«ª¢³
ÍÂÓÂÊÄÅÜ

Харьков, ул. Сумская, 51 714-04-70, 714-04-71 www.books.ua

Репортер, шпион и финансовый бог, не считая прекрасной леди ¬½ÁÂÊÅ®ÏËÐʽ ¦ÂʬÅÍÎ

©ÎÏÍÂÈÙ vÎ

¼Ä·¦¿ÇÈ· ¸Ç¿É·ÄÈÁźÅ¿ÈÁÊÈÈɹŹ¼»· ½ÊÇķ¿ÈÉ·˜¿˜¿¨¿¿Ä·ÊÎÄźÅÈÅÉÇʻĿÁ· ¼ÂÓÈÁźÅÊÄ¿¹¼Çȿɼɷ Ä·¾Ò¹·ÕÉ·¹ÉÅÇÅÄ¿ÈÁÊÈÈɹŹ¼»Î¼ÈÁ¿Ì’¿Â¿„·ÇÉ»¼É¼Á É¿¹Å¹’ȸ¼ÈÉÖмÀ¿ÈÉÅǿμÈÁÅÀÅÈÄŹÅÀ¤Å¸Â¼ÈÉÖпÀ¿ÈÉÅǿμÈÁ¿ÀÇÅ÷ÄsÔÉÅ ¹È¼º»·ÇÅ÷Ä¿»¼À›¼É¼ÁÉ¿¹¹É·ÁÅÃÈÂÊη¼¿ÏÓ¹ÒºÂÖ»¿É»¼É¼ÁÉ¿¹Åà ¹Ç¼ÃÖ¿ÈÉÅǿμÈÁÅ ºÅÈÊмÈɹŹ·Ä¿Öº¼Çż¹s¹È¼º»·ÆŹŻ»ÂÖμºÅÉŸÅÂÓϼºÅ μÃÆÇÅÈÉÅÏÂÖÆÒ ÆÇÖ½Á¿ ÁԸҿ¿ƼǹÅķηÂÓĿķÁÅƼĿ¼Á·Æ¿É·Â·š¼ÇÅ¿¿Äɼ¼ÁÉÊ·ÂÓÄźÅ¿ÆÈ¿ÌÅÂź¿Î¼È Á¿ÉÅÎÄźÅ¿¾ÂŽ¼Ä¿Ö¦¿ÇÈ·ÅÉ¿ηÕÉÈÖļÈɿ¼ÃÅ¸Ð¼Ä¿Ö ¹Ä¼ÏÄÅÈÉÓտ¿÷ļǷÿ ȹÅÀÈɹ¼ÄÄÒÿÔÆÅ̼—ÄÉ¿ÎÄÅÈÉ¿ ¨Ç¼»Ä¼¹¼ÁŹÓֿ¿¬·ÀɼÁ sº¼ÇÅ¿¦¿ÇÈ·ÃÒÈÂÖÉ Á·É¼ºÅÇ¿Öÿ»ÊÌ· ÃÅǷ¿ ÆÇ·¹· »Å¸Ç· ¾Â·ÉÅÀÔÆÅÌ¿ ¹ÁÅÉÅÇÊտùÒƷ·ÈÂÊηÀÄÅÈÉÓ ÆÇŽ¿ÉÓ½¿¾ÄÓ›¼É¼ÁÉ¿¹Ä·ÖÈ̼÷ É·Á¿ÃŸǷ¾Åà ÈÉ·ÄŹ¿ÉÈÖ÷ÂÅÆǼ»ÈÁ·¾Ê¼Ã·s¼È¿ ÉÅÂÓÁŹÒļ¾Ä·ÁÅÃÒÈÊÆ·»ÁÅûǼ¹Ä¿ÌºÅÇŻŹ »ÅºÃ·É·Ã¿©¼ÃÄÒ̹¼ÁŹ¿Ç·È͹¼ÉÅà Á·Æ¿É·Â·Ä·ÈÉÅÂÓÁŽ¼¸Â¼ÈÉÖм Á·Á¿ ¼Ä¦¿ÇȤ·¾¹·Ä¿Ö·ÇÉ»¼É¼ÁÉ¿¹Å¹„ž·º·»Á· §·Ë·ÔÂ֒ „¡ÅÿɼÉ©¿Í¿·Ä·’ „¦Åȼ»Ä¿ÀÈÊ»’ „§ÊÁ·›½ÅÉÉŒ „š¿¸¼ÂÓ¿™Å¾ÇŽ»¼Ä¿¼’ ºÅ¹ÅÇÖÉȷÿ¾·ȼ¸Ö¹Ä¿ÌÆÅ»ÆÅÂÅÉÄÅÃļÆǿüÉÄźÅ·¹ÉÅÇ·Ä·ÌÅ»ÖÉÁ·ÇÉ¿ÄÊÇÊÁ¿º¼Ä¿Ö §¼Ä¼ÈÈ·ÄÈ· Ç·¾ÒÈÁ¿¹·ÕÉ¿Èμ¾ÄʹϿ¼¿¾Ãʾ¼ÀÄźÅÁ·É·Âź·Ä·¿Ã¼ÄŹ·Ä¿Öϼ»¼¹ÇŹ ¹Òȼ½¿¹·ÕÉļÊÂŹ¿ÃźÅ÷ÈɼǷÁÇ·½¿ÈÉÅǿμÈÁ¿ÌͼÄÄÅÈɼÀs¹È¼ÔÉÅÈÅÆÇŹŽ»¼ÄÅ źÇÅÃÄÒÃÁÅ¿μÈɹÅ÷ÇÉ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¿¿ÉÅÎÄÒÿ»·º¼ÇÇÅɿƷÿÔÆÅÌ„¦¼ÇÈÉÊÁ·¾ÊÕ пÀ’¿„¨ÅĨͿƿÅÄ·’È»¼Â·Â¿¦¿ÇÈ··¹ÉÅÇÅÿÈÉÅǿμÈÁ¿Ì»¼É¼ÁÉ¿¹Å¹„ÅÁÈËÅÇ»ÈÁźÅ ÊÇŹÄ֒„¦·»¼Ä¿¼¨ÉÅÊÄ·’sÄŹÒÀÇÅ÷Ä ¼Ä·¦¿ÇÈ· ÎʹÈɹÊÕпÀȼ¸ÖÁ·ÁÇÒ¸·¹¹Å»¼ ¹»¹·½»ÒÆÅȼ¹Å¼ÄÄÅæ·Ç¿½¼¿¢ÅÄ»Åļķη·99¹¼Á·sºÂʸÅÁ·Ö¿ÎʹÈɹ¼ÄÄ·Ö¿Ä ÉÇ¿º· ÈͼƼÄÄ·ÖÈÅÈÉ·ÂÓÄÒÿÌ·Ç·ÁɼǷÿ ÄÅÇ÷ÿÃÅǷ¿¿¸¼ÈÁÅļÎÄÒßź·Ð¼ Ä¿¼ÃÆÇÅÃÒϼÄÄÒÌ¿ÃƼǿÀ Èž»·ÕпÌ¿ÂÂÕ¾¿Õ ÎÉÅͼÄÉÇÿǷÄ·¹È¼º»·Ä·ÌÅ»¿ÉÈÖ É·Ã º»¼ÈÉÇÅÖÉÁÅÇ·¸Â¿ ¹Ò¸Ç·ÈÒ¹·ÕÉ»Òÿ¾ÉÇʸ¿»¼Â·ÕÉÆÅÂŽ¼Ä¿¼¹ŸмÈɹ¼ºÂ·¹ÄÅÀ ͼÂÓÕȹżÀ½¿¾Ä¿

¯¢§®¯¯¯¹¼ª¡«ª¢³
¾½ÈÂÏ

Черный лебедь · 13 апреля, ХАТОБ

„®

¼ÇÄÒÀ¼¸¼»Ó’sļŸÒÎÄż»¼ÀÈɹŠÁÅÉÅÇżÈŹüз¼É¸·Â¼É ÅƼÇÊ¿ÆÅÔ¾¿Õ™ļßѼ»¿ ÄÖÕÉÈÖÁ·ÈȿμÈÁ·Ö¿ÈŹǼüÄÄ·ÖÌÅÇ¼ÅºÇ·Ë¿Ö ·É·Äͼ¹·ÂÓÄÒ¼ÄÅüǷļ½ÄÅÈÅμɷÕÉÈÖ ÈÅƼÇÄÒÃƼĿ¼Ã Ÿ»¼ÖÈž»·Ä¿ÖÈÉÅÂÓļŸÒÎÄźÅƼÇËÅÇ÷ÄÈ·¹Å¾Ä¿Á·ÊÈ·ÃźÅÃÅÂŻźÅÄ·ȼºÅ»ÄÖÏÄ¿À»¼ÄÓÇÅÈ È¿ÀÈÁźÅ¿ÃÆǼȷǿŧÊÈ·ķ¤ÊÇÉ»¿ÄŹ·™Å»ÄÅÿ¾¿ÄɼǹÓÕ§ÊÈ·ÄÇ·ÈÈÁ·¾·ÂÅȹżÀ¾·»ÊÃÁ¼„¨ÂÅ ¹Åo¸·Â¼ÉpʾǿɼÂÖ·ÈÈÅÍ¿¿ÇʼÉÈÖÈÅÈƼÁÉ·Á¼Ã„¢¼¸¼»¿Äżž¼ÇŒ ȿùÅÂÅÃÁÅÉÅÇźÅÈÂʽ¿É¸¼ÂÒÀ ¼¸¼»ÓœºÅÃÒ¿ÆÇ¿¹ÒÁ¿¿ͼ¾Ç¼ÉÓÄ·¸·Â¼ÉÄÅÀÈͼļ¤ÅļÂÓ¾Ö¾·¸Ò¹·ÉÓ ÎÉŘœ¢¥œsÔÉÅÅÉÈÊÉÈɹ¿¼ »Çʺ¿Ì͹¼ÉŹ ¿ÖǼϿ»Ÿ·¹¿ÉÓÁÇ·ÈÁ¿©¼ÃÈ·ÃÒÃÇÅ»¿Â·ÈÓ¿»¼ÖÈž»·Ä¿ÖÆÇżÁÉ·o®¼ÇÄÒÀ¼¸¼»Óp’ šÂ·¹Ä·Öº¼ÇÅ¿ÄÖ¸·Â¼É·sɼÃÄÅÁŽ·Ö¸·Â¼Ç¿Ä·´ÉÊ¿»¼Õ¹ÅÆÂÅɿ·¡¼ÀÉ¿«¼É·¿¾µ—§ ·ÊǼ·É ÃÄŽ¼Èɹ·É·Äͼ¹·ÂÓÄÒÌÁÅÄÁÊÇÈŹ „¼ÄпķºÅ»·’ ™ÆÇżÁɼ¾·»¼ÀÈɹŹ·ÄÒÈÅ¿ÈÉÒÁÇÊÆļÀ Ï¿Ìɼ·ÉÇŹ§ÅÈÈ¿¿„¡Ç¼Ã¼¹ÈÁźÅ¸·Â¼É·’¿˜ÅÂÓÏźÅɼ·ÉÇ·£ÅÈÁ¹Ò £·Ç¿¿ÄÈÁźÅ¿£¿Ì·ÀÂŹÈÁźÅ ɼ·ÉÇŹ¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ· ɼÃÄÅÁŽ¿¼ÈÅ¿ÈÉÒ¸·Â¼É·¿¾µ—§¿˜Ç·¾¿Â¿¿ ¹οȼÁÅÉÅÇÒ̪¿ÂÓÖà ¦¼»ÇÅ §¿Å»¼·Ä¼ÀÇÅ ·É·Á½¼ÅƼÇÄ·Ö»¿¹·¢·Ç¿È·—ÌüÉŹ· üÍÍÅÈÅÆÇ·ÄÅ ™Ç·ÃÁ·ÌÆÇżÁÉ·ÈÅÈÉÅ¿ÉÈÖÆǼÃӼǷÄÅüǷÈŹǼüÄÄÅÀÌÅǼźǷ˿¿„¢¼¸¼»¿Ä·Ö¹¼ÇÄÅÈÉӒs ÆÂÅ»ɹÅÇμÈÁźÅ·ÂÓÖÄÈ·ɼÃÄÅÁŽ¼À¸·Â¼Ç¿ÄÒ¿·¹ÉÅÇ·ÆÇżÁÉ·˜Ê»ÊÉ¿ÈÆÅÂļÄÒÌÅǼźǷ˿μÈÁ¿¼ ÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿ÖÁ·ÈȿμÈÁźÅ¿ÈŹǼüÄÄźÅǼƼÇÉÊ·ÇŹ ¹ÉÅÃοȼÅ»ÄÅ¿¾¹¼Â¿Á¿ÌɹÅǼĿÀ£¿Ì·¿Â· «ÅÁ¿Ä·„®¼ÇÄÒÀÊÿǷÕпÀ¼¸¼»Ó’ ¦¼Ç¹Å¼ÅÉ»¼Â¼Ä¿¼¸·Â¼É·ÆÅȹÖмÄÅɼüÂÕ¸¹¿ ¹¼ÇÄÅÈÉ¿™ļÃÕ½ÄÅ·ËÇ¿Á·ÄÈÁ¿¼ºÅÈÉ¿ÆǼ»ÈÉ·ÄÊÉ ƼǼ»¾Ç¿É¼Â¼Ã¹ŸǷ¾¼„®¼ÇÄÒ̼¸¼»¼À’™Å¹ÉÅÇÅÃÅÉ»¼Â¼Ä¿¿ÈÅ¿ÈÉÒ¹¼»ÊпÌɼ·ÉÇŹ§ÅÈÈ¿¿¿µ—§ ÆǼ»ÈÉ·¹ÖÉËÇ·ºÃ¼ÄÉÒ¿¾¸·Â¼ÉŹÁ·ÈȿμÈÁźÅķȼ»¿Ö ÅƼÇÄ·Ö»¿¹·¿ÈÆÅÂÄ¿É·Ç¿¿¿¾ÂÕ¸¿ÃÒÌÅÆ¼Ç ··ËÇ¿Á·ÄÈÁ¿¼ºÅÈÉ¿ÆÅÁ·½ÊÉʹ¼Á·É¼ÂÓÄżÏÅÊ
ул. Артема, 10/12, г. Харьков тел. +38(057)752-40-40 reservation@hotel-­aurora.com.ua www.hotel-­aurora.com.ua


ÌÍÂÄÂÊϽÓÅÜ

Открытие бутика Bart ­¹¼ÉÅÎÄÒÀ»¼ÁÅÇrÔÈɼɿμÈÁ·ÖÆÅÉǼ¸ÄÅÈÉÓÈŹǼüÄÄźÅ μÂŹ¼Á·¡ÇÊÆļÀÏ¿À͹¼ÉÅÎÄÒÀ¸ÊÉ¿Á¹ªÁÇ·¿Ä¼„#BSU’ ÅÉÁÇÒÉ»ÂÖÊÈƼÏÄÒÌÂÕ»¼À ͼÄÖпÌÁÇ·ÈÅÉÊ ÊÕÉ¿º·ÇÃÅÄ¿Õ ¹ÈŸÈɹ¼ÄÄÅûÅü¿Å˿ȼ

­

¹¼ÉÒļɼÇÆÖÉÈÉ·Ä»·ÇÉŹ¿ÏÉ·ÃÆŹ„#BSU’sÔÉÅ¿¾ÒÈÁ·ÄÄÅÈÉÓ ÆÇÅÈÉÅÉ·¿ÊÉÅÄ μÄÄÅÈÉÓ ÆÅȼ»Ä¿¼ɼĻ¼ÄÍ¿¿͹¼ÉÅÎÄÅÀÃÅ»Ò ÔÁÈÁÂÕ¾¿¹ÄÒÀ»¼ÁÅÇ ¿¾Å¸¿Â¿¼ ¿»¼À¿ȹ¼½¿ÌǼϼĿÀ ¨Å¾»·É¼ÂÓ÷º·¾¿Ä· ºÅ·ĻÈÁ¿À»¿¾·ÀļÇ#BSUWBOEFS&MTLFO ļÇ·¾ÈÉ·ÄŹ¿ÂÈÖÂÊÎÏ¿Ã ËÂÅÇ¿ÈÉÅû¼ÁÅÇ·ÉÅÇÅùœ¹ÇÅƼ¿ǼÁÅÇ»ÈüÄÅÃÁÄ¿º¿š¿ÄļÈÈ· ÆÅÔÉÅÃÊÇ·¸ÅÉÒ÷ÔÈÉÇÅ Ä¿Áź»·ļÆŹÉÅÇÖÕÉÈÖ ·¼ºÅɹÅÇμÈɹŹÅÈ̿з¼É™ÔÉÅÿÎÄÅʸ¼»¿Â¿ÈÓºÅÈÉ¿ÆÇÅϼ» ϼÀÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿ º»¼ºÅÈÆÅ»¿Ä˜·ÇÉÆÇŹ¼Â÷ÈɼÇÁ·ÈÈ ¨Ã¼ÂÅÈÉÓ¿ļʼÃÄ·ÖË·ÄÉ·¾¿ÖËÂÅÇ¿ÈÉ·ÆÇÅÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖ¹¼ºÅɹÅǼĿÖÌs͹¼ÉÅÎÄÒÌ ÁÅÃÆž¿Í¿ÖÌ¿¸ÊÁ¼É·Ì™Ç·¸ÅɼºÅÈÆÅ»¿Ä˜·ÇÉÈÇ·¹Ä¿¹·¼É͹¼ÉÅÁȽ¼ÄпÄÅÀ ¿ļ¾ÇÖ¼ºÅ ÁÅÃÆž¿Í¿¿Ä·ÆÅÂļÄÒÂոŹÓÕ ÈÃÒÈÂÅÿÊÄ¿Á·ÂÓÄÅÈÉÓ՝¼Äпķ ÆÅÂÊηÕзÖ͹¼ÉÒ ÅÉ„#BSUB’ ÅÐÊз¼ÉȹÅÕ¿¾¸Ç·ÄÄÅÈÉÓ¿¿ÈÁǼÄÄÕÕÂոŹÓ»·ÇÖмºÅ ˜ÊÉ¿Á„#BSU’sÔÉŹȼº»·ȹ¼½¿¼͹¼ÉÒ¿¾šÅ·Ļ¿¿ÔÁÈÁÂÕ¾¿¹ÄÒ¼¸ÊÁ¼ÉÒ ¹ÉÅÃοȼ ¿ȹ·»¼¸ÄÒ¼ ÅËÅÇüĿ¼ÉÅǽ¼Èɹ͹¼ÉÅÎÄÒÿÁÅÃÆž¿Í¿ÖÿȼÿķÇÒ¿÷ÈɼÇÁ·ÈÈÒ ÅɺÅÈÆÅ»¿Ä·˜·ÇÉ·
nер. Банный, 1 Дом на Набережной


NVTJD

¥ÍÅʽžÅÈØÇÅÀÍÐÌ̽ˆ¯§˜

¥ÍÅʽžËÀÐÕ¿ÎǽÜ

¬ËϽÌŪ½ÎÏÜ

½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

½ÌÍÂÈÜ §§¤ˆ°ÇͽÅʽ˜

©ÇÊ»ÄÅÆǼ»ÈÉ·¹¿ÉÓÈŹüÈÉÄż ¹ÒÈÉÊƼĿ¼¿ǿμÈÁÅÀŸÇ¿ÄÒ ˜¿ÂÒÁ¿¸¼ÈÏ·¸·ÏÄÅÀºÇÊÆÆÒ„©Š¡’ ¨Å»¼Ç½·Ä¿¼¿ÌŸǷ¾Å¹¿ɼÁÈÉŹ ÃʾÒÁ¿¿Ä·ÈÉÇżĿÖÁ·Ç»¿Ä·ÂÓÄÅ ÅÉ¿ηÕÉÈÖ

ŸÇ¿Ä·˜ÅºÊϼ¹ÈÁ·Ö¾·Ä¿Ã·¼É ȹÅÕÄ¿ÏÊ¹ÈŹǼüÄÄÅÀÃʾÒÁ¼ ´É·ļ¹¼ÇÅÖÉÄÅÎÊÉÁ·Ö ɷ·ÄÉ¿¹·Ö ÆÅÔɼÈÈ· Ƽ¹¿Í· ÁÅÃÆž¿ÉÅǹÅÆÂÅ з¼É¹ȹżÃɹÅÇμÈɹ¼½¿¾Ä¼ÄÄÒ¼ ¿ÈÁ·Ä¿Ö Ä·»¼½»Ò¿üÎÉÒ

¤¿Á·ÁźÅºÂ·ÃÊÇ·¿Æ·ËÅÈ·©ÅÂÓÁÅ ¸Â¿¾ÅÈÉÓÁÄ·ÇŻʻ¼Â·¼É¦ÅÉ·Æ· ¿¤·ÈÉÕ¡·Ã¼ÄÈÁ¿Ìüº·¾¹¼¾»·Ã¿ ÊÁÇ·¿ÄÈÁźÅ¿ÇÅÈÈ¿ÀÈÁźÅÏÅʸ¿¾·

Ÿ

Ÿ

¤

·ÈÉÖ¿¦ÅÉ·ÆÆÅ¿Èɿļ ÆÅÉÇÖÈ·Õм¼ֹ¼Ŀ¼¹ÆÅÆ Ç¿Ä·˜¿ÂÒÁsÇÅ÷ÄÉ¿ÎÄ·Ö¿üÎ Ç¿Ä·ķη·¾·Ä¿Ã·ÉÓÈÖÃʾÒÁÅÀ ¿Ä»ÊÈÉÇ¿¿¥Äs¸¼¾ºÅÂÅÈÒÀ É·ÕÐ·Ö ļ¹ÒÌÅ»ÖзÖ¾·Ç·ÃÁ¿ ¹»¼ÉÈɹ¼ ƷǷ¼ÂÓÄÅʹ¼Á·Â·ÈÓ ÆÅÆÇÔÆ¼Ç ÄÅɷ·ÄÉ¿¹ÒÀÁÅÃÆž¿ÉÅÇ ÆÅÆÃʾÒÁ¿ ¿ºÇÊÆÆ·„©Š¡’s ÇÊÈÈÁÅÀ¿ɼǷÉÊÇÅÀ¼¼ÁÊÿǷÿ ¿ÆÇÅ»ÕÈ¼Ç ÏÅÊüĥķsÁÊ»ÇÖ¹·Ö ȹŸŻ· ļËÅÇ÷ÉÄÅÈÉÓ ÁÅÂÅÇ¿ÉÄÅÈÉÓ ¸Ò¿—ÄÄ·—Ì÷ÉŹ·¿£·Ç¿Ä·­¹¼É·¼¹· ÁÇ·ÈÅÉÁ·ÈÅÁÇʺÂÒÿËÅÇ÷ÿ ÄÅ ¿¹È¼º»·½¿¹Å¼¿ÈÆÅÂļĿ¼ ˜Ê»ÊοÏÁÅÂÓĿͼÀ ÅÄ·º·ÈÉÇÅ¿ÇŹ·Â· ÆÇ¿ÖÉÄźÅÂÅÈ¿Èɷ֙žÎÄÅ ÆÅ ŸɼÃļüļ¼»¹¼ÈŹüÈÉÄÒ¼ÁÅÃÆÅ ÆŧÅÈÈ¿¿ÈÁżÁÉ¿¹ÅÃÌÅÇŹÅÀÈÉÊ»¿¿ ÅÉ»¼ÂÓÄÅÈÉ¿¿Ìɷ·ÄÉÒļ¸Ò¿¸Ò ¾¿Í¿¿„©Š¡’¿˜¿ÂÒÁʽ¼ʹ¿»¼Â¿ȹ¼É ¦ÅÈÉÊÆ¿¹Ä·Ë¿ÂÅÈÅËÈÁ¿ÀË·ÁÊÂÓɼÉ Ç·ÈÁÇÒÉÒÈÆÅÂÄ· ·ÆÅÆÊÂÖÇÄÅÈÉÓļ ¿»·Â¿ȹſÆÂÅ»ÒƼÈÄ¿„¤¼͋ÂÊÀ’ £šª ŸÇ¿Ä·¿ºÇ·Â·¹¨ÉÊ»¼ÄμÈÁÅÃɼ·ÉǼ »ÅÈÉ¿ºÂ·¸ÒÄʽÄÅÀÅÉüÉÁ¿¤Å¹Ã¼Èɼ ¿„ž¿Ã·’Èɷ¿ÆÅÆÊÂÖÇÄÒÿļÉÅÂÓÁÅ ÆÅ»ÇÊÁŹŻÈɹÅÃœ¹º¼Ä¿Ö¨Â·¹ÊÉ¿Ä· ÅÄ¿Ä·¹ÒÈÅɼËÅÉŤ·ÈÉ¿¿¦ÅÉ·Æ· ¹ÔË¿Ç·ÌÇ·»¿Å¿©™ ÄÅ¿¹¨¼É¿ º»¼¿ÆžķÁÅÿ·ÈÓÈÅȹſøʻÊпà ƼηɷÕÉÄ·ÏÁÅÂÓÄÒ̻ļ¹Ä¿Á·Ì ©¼Æ¼ÇÓÆÇ¿ÏÂŹǼÃÖ»¹Êþ¹¼¾»·Ã Ãʽ¼Ãs¹ÅÁ·Â¿ÈÉÅúÇÊÆÆÒ„¤¼ÈηÈÉÄÒÀ üÂÅ»¿¿ÈÉ·ÄŹÖÉÈÖǿĺÉÅķÿ»ÂÖ ÊÁÇ·¿ÄÈÁźÅÏÅʸ¿¾·ÅÉÆÇ·¹¿ÉÓÈֹŹȼ ÈÂÊηÀ’—¼Áȼ¼Ã¡ÅÇÉļ¹Òà ߿ÂÓÄÒÌ ·ÁżÁÍ¿Ö¿ÎÄÒÌ ÊÁÇ·¿ÄÈÁ¿ÀÉÊÇ ÁÅÉÅÇÒÀÄ·ÎļÉÈÖ¹ÁÅÄͼ ™ºÅ»ÊŸÇ¿Ä·˜ÅºÊϼ¹ÈÁ·ÖÈɷ· »ÅÈÉ¿½¼Ä¿À3O#¿ÈÆÅÂĿɼ¼À ÷ÇÉ·¿Å̹·É¿ÉºÅÇÅ»·ªÁÇ·¿ÄÒ¡ÇÅü Ÿ·»·É¼ÂÓĿͼÀšÇ·ÄÆÇ¿˼ÈÉ¿¹·ÂÖ ÆÅÆÅÂĿ·ÈÓÉ·Á¿Ã¿Ä·ºÇ·»·Ã¿ Á·ÁºÇ·Ä »¹ÊÌʽ¼¿¾¹¼ÈÉÄÒÌÁÅÃÆž¿Í¿À ·ÇÉ¿ÈÉÒ ·ÁɼÇÈÁÅÀƼÈÄ¿¿Ã¼Ä¿—ĻǼÖ£¿ÇÅÄŹ· ÆÇ¿„¦ÖÉÓž¹¼¾»’ ¦¼ÈÄ֚Ż· žÅÂÅÉÅÀ ¿ÈÆÅÂÄÖÉƼÈÄ¿¿¾ÈŸÈɹ¼ÄÄźÅǼƼÇ ·¼¼»¼¸ÕÉÄÒÀ·ÂÓ¸ÅÄ¡Ä¿º·ƼȼĒ šÇ·ÃÃÅËÅÄ ¦Ç¼Ã¿Ö£Ê¾©™¿»Ç ÉÊ·Ç·˜¿ÂÒÁs„©¿ËÀ’ „—ÖÆ¿¹Ê’ ¹Òϼ¹ºÅ»Ê£Ê¾ÒÁ·ÂÓÄÒ¼ ¥Ä¿ļ¸ÅÖÉÈÖ¸ÒÉÓÈüÏÄÒÿ ¹È¼º»· „šÅ»‹¹½¼’ „©Š¡’s„¥Â¼Ä‹’ „™Î¿É¼ÂÓÁ·’ ÁÇ¿É¿Á¿ÆÅÈÉ·¹¿Â¿·ÂÓ¸ÅØźÊϼ¹ÈÁÅÀ ÆÅÕÉÈɼ¸ÄÒ¼ƼÈÄ¿ ÆÇÅÈÉŹǼ¾·Õп¼ÈÖ „¨‹ÇŽ¿Ä¼¦‹ÇŽ¼Ä¼’ „œÄ»ÅÇˋĿ’Ÿ¾Õ ¹Å»¿ÄÇֻȄž¼ÇÁ·ÂÅûÊÏ¿’—ÂÂÒ ¹Æ·ÃÖÉÓ ÔÁÈƼǿüÄÉ¿ÇÊÕÉÈŸǷ¾·Ã¿ ÿÄÁÅÀÁÅÄͼÇÉŹÈÉ·ÄÊÉÁ·¹¼ÇÒÄ·ÊÁÇ· ¦Êº·Î¼¹ÅÀ¿„§ÊÈÈÁ¿Ã·ÂÓ¸ÅÃÅҝ·ÄÄÒ ¡¼Ä¿˜·Ç¸¿ ¯É¿Ç¿Í¿Ç·»¿ÈÉÁ·¡ÔÉ ¿ÄÈÁ¿¼Ä·ÇÅ»ÄÒ¼ƼÈÄ¿ ÁÅÉÅÇÒ¼·ÇÉ¿ÈÉÒ —ºÊ¾·ÇŹÅÀ¤·ÅÈÄŹ·Ä¿¿ɼÁÈÉŹÆ¼È¼Ä ™·È¿Â¿ÀŸ¹·ÄŹ¿Î¿—ÄÁ·ÆʼüÉοͷ ¿ÈÆÅÂÄÖɹ»ÊÔɼ¤¼»·ÇÅÃÉÊÇÄÅÈ¿É ÅÆʸ¿ÁŹ·ÄÄÒ̹¸ÊÁ¼ɼÁ·ÂÓ¸ÅÃÊ ¿»Ç¤Ê·ɼÁÈÉÒÌ¿ÉŹ¤·ÈÉ¿¿¦ÅÉ·Æ· Ä·¾¹·Ä¿¼„¢ÊÎÏ¿¼ÊÁÇ·¿ÄÈÁ¿¼Ì¿ÉҒœÐ¼ ŸÇ¿ÄÊÆÇ¿ÄÖ¿¹μÄÒ¨ÅÕ¾·ƿȷɼ¼À ȷÿ¾Ä·¼É¼ ÊÈÂÒϿɼÇ·¾s¾·ÆÅÃĿɼ Å»¿ÄÆŹŻÆÅȼɿÉÓÈÁÅÄͼÇɷÿ¹ÈÕªÁ ¨¼ºÅ»ÄÖÊŸÇ¿ÄҘźÊϼ¹ÈÁÅÀȼÃÓ Ä·¹ÈÕ½¿¾ÄÓ„®Ê÷μηÖ¹¼ÈÄ·’ „—©Ò Ç·¿ÄÊsÕ¸¿Â¼ÀɹÅÇμÈÁÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ ·ÂÓ¸ÅÃŹœ¼º·ÈÉÇÅ¿ÆÅÆǼ½Ä¼ÃÊ ¢Õ¸¿£¼ÄÖ —¤¼¢Õ¸¿£Ä¼£Å¾º¿’ ŸÇ¿ÄÒ˜¿ÂÒÁs¼ÉÄ·Èͼļ ÊÈƼÏÄÒ¿Å̹·ÉÒ¹·ÕÉÃÄŽ¼ÈɹÅ „—ÊķȹŻ¹ÅǼ’ „—ÉÒÃļÅÉÈÅÈÄҒ ºÅÇŻŹ§ÅÈÈ¿¿ ªÁÇ·¿ÄÒ¿¾·Çʸ¼½ÓÖ „¡·ÁÉÒļÁÇÊÉ¿ ÄÅÃÒļÆ·Ç· ļÆ·Ç·’ ˜ÅºÊϼ¹ÈÁ·Öļ¿¾Ã¼ÄּɹҸǷÄÄÅÃÊ ¿»Ç ÈÉ¿ÂÕ ÁÅÉÅÇÒÀÁÇ¿É¿Á¿ηÈÉÅ ¡ÅÄͼÇÉÆÇÅÀ»¼ÉÆÇ¿ÊηÈÉ¿¿ÆÅÆ Ì·Ç·Áɼǿ¾ÊÕÉÁ·ÁÁ·¸·Ç¼ÇÅÁ¿Â¿ ºÇÊÆÆÒ„™Ç¼ÃÖ¿ÈɼÁÂŒ¿—ÇÁ·»¿Ö ɼ·ÉǷ¿¾Å¹·ÄÄÒÀ»½·¾¤·ÈͼļŸÇ¿Ä· ¢·ÀÁ¿Ä· ÆÇŽ¿¹·¼ÉÁ·½»ÊÕƼÈÄÕ ¹¼»ÓÁ·½»·Ö ÈÉÇÅÎÁ·Ä·Æ¿È·Ä·¼¼ÇÊÁÅÀ¥Ä·ºÂʸÅÁÅ ÎʹÈɹʼɽ¿¾ÄÓ¿¼ºÁÅÄ·ÌÅ»¿ÉÅÉÁ¿Á ¹ȼǻͷÌÈÂÊϷɼ¼À

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ 


NVTJD

Ÿ½ÈÂÍÅƨÂËÊÏÙ¿

%BO#BMBO

¯ÅÉÐÍ­ËÁÍÅÀÂÄ

½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž

½ÌÍÂÈÜ ÇÈоˆ©JÎÏ˘

½ÌÍÂÈÜ 1BOPSBNB-PVOHF

™·Â¼Ç¿À¢¼ÅÄÉÓ¼¹sͼ·ÖÔÆÅÌ· ¹ÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÃÏÅʸ¿¾Ä¼È¼ ´ÉŹ¼ÎÄÅ·ÁÉÊ·ÂÓÄÒÀ ÔļǺ¿ÎÄÒÀ ¹¼ÎÄÅÃÅÂÅ»ÅÀ¿ÈÆÅÂĿɼÂÓ

™Æ¼Ç¹Ò¼ÈÃÅ»·¹ÈÁÅÇÊÃÒÄÈÁ¿Ã ¿ÈÆÅÂĿɼ¼Ã%BO#BMBOÿÇŹ·Ö ÃʾÒÁ·ÂÓÄ·ÖŸмÈɹ¼ÄÄÅÈÉÓÆžķ ÁÅÿ·ÈÓ¹ºÅ»Ê Áź»·ÅĸÒ ÊηÈÉÄ¿ÁÅÿÆÇÅ»ÕȼÇÅúÇÊÆÆÒ „0;POF’

žÄ·ÁÅÃÈɹžǿɼÂÖÈÔɿù¼ÎÄÅ ÊÂÒ¸·ÕпÃÈÖɷ·ÄÉ¿¹ÒÃÆ·Çļà ÈÅÈÉÅÖÂÅÈӸ·ºÅ»·ÇÖÏÅÊ„$PNFEZ $MVC’©¿ÃÊǧŻǿº¼¾¹ÏÅÊÅɹ¼Î·Â ¾·ÃʾÒÁ·ÂÓÄÊÕƷʾÊ¿ȹÅÀÕÃÅÇ »ÅÄÅÈ¿ÂÆÅÈǼ»ÈɹÅÃƼȼÄÆÅ» º¿É·ÇʦÅÂÊηÂÅÈÓ¹¼È¼ÂÅ

¢

¼ÅÄÉÓ¼¹ŻĿÿ¾ƼǹÒÌÆÅÁ·¾·Â ÅɼμÈɹ¼ÄÄÅÃÊÈÂÊϷɼÂÕ ÎÉÅÉ·ÁżÔÆ·É·½œºÅÖÇÁ¿¼ ÅÉÁÇŹ¼ÄÄÒ¼ÁÅÈÉÕÃÒ ļÈÁÇÅÃÄÒ¼ ɼÂÅ»¹¿½¼Ä¿Ö¿¾·½¿º·É¼ÂÓÄ·ÖÆÅ»·Î· ƼǼ¹¼ÇÄÊ¿ÈğķºÅÂŹÊ¹ÈÕÈÉÇ·ÄÊ ›ÅÈ¿ÌÆÅÇ™·Â¼Ç¿Õ¢¼ÅÄÉÓ¼¹ÊÊ»·¼ÉÈÖ ÆÇ¿¹Â¼Á·ÉÓ¿ÄɼǼÈÁȹżÀƼÇÈÅļ ļÈÃÅÉÇÖÄ·ÉÅÎÉÅÈŹǼüÄÄÒÀÏÅÊ ¸¿¾Ä¼ÈÉ·Á¿ƼÈÉÇ¿ÉËÇ¿Á·Ã¿ ¦¼Ç¹ÒÀÈÅÂÓÄÒÀÁÅÄͼÇÉ™·Â¼Ç¿Ö ¢¼ÅÄÉÓ¼¹·ÈÅÈÉÅÖÂÈÖ·ÆǼÂֺŻ· ¹›Åü¡ÊÂÓÉÊÇÒÏ·ÌɼÇŹ¿ÈÉÇſɼ¼À ™ÅÇÁÊÉÒ¨ɼÌÆÅÇ™·Â¼Ç¿À¢¼ÅÄÉÓ¼¹ ¾·Æ¿È·Â¸Å¼¼·ÂÓ¸ÅÃŹ ÃÄź¿¼¿¾ ÁÅÉÅÇÒÌÇ·ÈÌÅ»¿Â¿ÈÓÿ¿ÅÄÄÒÿ É¿Ç·½·Ã¿¤·ɹÅÇμÈɹ¼¢¼ÅÄÉÓ¼¹· ¹ÒÇÅÈÂÅļÅ»ÄÅÆÅÁżĿ¼¿ ÎÉÅ Ê»¿¹¿É¼ÂÓÄÅ ÂÕ»¿Ç·¾ÄźÅ¹Å¾Ç·ÈÉ· Ä·ÌÅ»Öɹ¼ºÅɹÅÇμÈɹ¼ÎÉÅÉÅ ¸Â¿¾Áż¿ÆÅÄÖÉÄż¢¼ÅÄÉÓ¼¹ļ¸Å¿ÉÈÖ ¸ÒÉÓǼ¹ÅÂÕÍ¿ÅļÇÅùÃʾÒÁ¼¥Ä ¹È¼º»·Ä·Ï·º¹Æ¼Ç¼»¿»Çʺ¿Ì¤·ļºÅ ¿ÄɼǼÈÄÅÈÃÅÉǼÉÓ ¿ÄɼǼÈÄÅÈÂÊÏ·ÉÓ ¿¾·ÆÅÿķÉÓ¼ºÅƼÈÄ¿ ¡ÄŹÅÀÁÅÄͼÇÉÄÅÀÆÇźǷÃü ™·Â¼Ç¿À¢¼ÅÄÉÓ¼¹ºÅÉŹ¿ÉÈÖÅμÄÓ ȼÇÓ¼¾ÄÅ ¾·»ÅºÅ»Å¼¼ÈÉ·ÇÉ·ÔÉÅ ¿ÈÂŽļÀÏ¿¼ǼƼɿͿ¿È¸·Â¼ÉÅà ¿Èž»·Ä¿¼ÔÁÈÉÇ·¹·º·ÄÉÄÒÌÈͼĿμÈÁ¿Ì ÁÅÈÉÕÃŹ¥ÄÆÅÆǼ½Ä¼ÃÊÈÉǼÿÉÈÖ Ê»¿¹ÂÖÉÓ¿Ç·»Å¹·ÉÓȹſÌÆÅÁÂÅÄÄ¿ÁŹ

£

ʾÒÁ·¹Èɿ¼¼¹ÇÅ»ÔÄÈ È·»Á¿¼ ÷ÂÓοÁ¿ÈÃÅ»ÄÒÿÆǿμÈÁ·Ã¿ ÅηÇŹ·Â¿½¼ÄÈÁÊÕÆÅÂŹ¿ÄÊ ÿǷ£Ê¾ÒÁ·ÂÓÄÒ¼ÁÇ¿É¿Á¿»·½¼Ä· ¾Ò¹·ÕÉÉÅÉƼǿŻ„žÅÄÅ÷Ŀ֒ƼÈÄÕ „%SBHPTUFB%JO5FJ’ ¹Ä·ÇÅ»¼¿¾¹¼ÈÉÄÊÕ Á·Á„/VNB/VNB4POH’ ļ¾Ä·ÂÉÅÂÓÁż Ä¿¹ÒÀÿ¿ÅÄŹÁÅÆ¿Àȿĺ·¸Ò¿ ÆÇÅ»·ÄÒ¹œ¹ÇÅƼ¿¶ÆÅÄ¿¿ ·Á·¹¼ÇŹ Ä·„/VNB/VNB4POH’Ä·Ö¾ÒÁ·ÌÇ·ÈÏ¿ ǿ¿ºÇ·Ä¿ÍÒÆÅÆÊÂÖÇÄÅÈÉ¿%BO#BMBO ¦ÅȼÇ·ÈÆ·»·ºÇÊÆÆÒ„0;POF’#BMBO ǼϿ¹¼ÇÄÊÉÓÈÖÁÇÅÁÁÅÇÄÖæ¼Ç¼¼Ì·¹ ¹¢ÅÈ—Ä»½¼Â¼È º»¼¿½¿¹¼ÉÆÅȼÀ»¼ÄÓ %BO»ÅºÅ¿ÈÁ·ÂȹÅÀË¿ÇüÄÄÒÀÈ·ÊÄ» ÆÅ»Çʽ¿ÂÈÖÈÆÇÅ»ÕȼÇÅÃ+BDL+PTFQI1VJH ÆÇÅ»ÕȼÇÉ·Á¿ÌÃÅÄÈÉÇŹ Á·Á+PIO.BZFS 4IFSZM$SPX /P%PVCU 3PMMJOH4UPOFT ¿¾· Æ¿È·ÂÇÅÁ·ÂÓ¸ÅÃÆÅ»Æȼ¹»ÅÄ¿ÃÅÃ$SB[Z -PPQ¤Å¹ÒÀ¿Ã¿»½Ê»¿¹¿ÂÆÅÁÂÅÄÄ¿ÁŹ ¦Åȼ»Ä¿ÀÔÉ·Æ¿ÄŹÒÀËÅÇ÷É %BO#BMBOsÉ·Äͼ¹·ÂÓÄ·ÖÔ¼ÁÉÇÅÄÄ·Ö ÃʾÒÁ·¨ÅÂÓÄ·ÖÁ·ÇӼǷ¹ÔÉÅÃÈɿ¼ ķη·ÈÓÈÌ¿É·„$IJDB#PNC’ ÁÅÉÅÇÒÀ ¾¹Êη¹¼¾»¼¤·ÔÉÅɽ¼Ì¿É¾Ä·Ã¼Ä¿ÉÒÀ Ǽ½¿ÈȼÇ)ZQF8JMMJBNTÈÄÖ¹¿»¼ÅÁÂ¿Æ ÁÅÉÅÇÒÀ¸Ê»ÅÇ·½¿ÂË·ÄÉ·¾¿¿ÃÅÂÅ»¼½¿ ȹſÃÅÉÁÇŹ¼ÄÄÒÃÆŻɼÁÈÉÅÞ·„$IJDB #PNC’ÆÅȼ»Å¹·Â¿ļüļ¼Ê»·ÎÄÒ¼ÉǼ Á¿„+VTUJGZ4FY’ „'SFFEPN’„ª»·ÇÅÃÄ¿½¼ ÆÅÖÈ·’»ÂÖÇÊÈÈÁźŹÅÇÖпÌüÂÅ÷ÄŹ Èɷ¿»ÊÔÉ%BO#BMBOÈÅηÇŹ·É¼ÂÓÄÅÀ™¼ ÇÅÀ˜Ç¼½Ä¼¹ÅÀ ƼÈÄÖ„¢¼Æ¼ÈÉÁ·Ã¿ȼ¾’ ÆÅÂÊο·Ä·ºÇ·»Ê„žÅÂÅÉÅÀšÇ·ÃÃÅËÅĒ ¿¿ǿμÈÁ·ÖÁÅÃÆž¿Í¿Ö„¢¿ÏÓ»ÅÊÉÇ·’ ¿„¢Õ¸¿’ ¹Á¿ƼÄ·ÁÅÉÅÇÊÕÈÄÖ·ÈÓ ·ÁÉÇ¿È·œÁ·É¼Ç¿Ä·™¿ÂÁŹ·

¡

·ÇӼǷ§Å»Ç¿º¼¾·ÏÅÊüķÈÁ· »Ò¹·Â·ÈÓ¹ÆÅÂļÊÈƼÏÄÅ©¿ÃÊÇ ¸Ò¹¼»ÊпÃÆÇźǷÃÃÒ„¡ÇÅÁÅ »¿Â’ £ªž©™ ÏÅÊ„©·ÄÍÒ¸¼¾ÆÇ·¹¿Â’ ¿„ž¹¼¾»ÒÆÇÅÉ¿¹Á·Ç·ÅÁ¼’ ©¤© „£¿ ÄÊÉÄż»¼ÂŒ ÈŹ¼»ÊпģʾÒÁ·ÂÓÄźÅ §¿Äº·’ ¤©™ Ç·¸Åɷ»¿»½¼¼ÃÄ·Ç·»¿Å ¬¿É'. ¸Ò¹¼»ÊпÃÆÇźǷÃÄ£Ê¾Ò Á·ÂÓÄÒÀÁ·ÆÇ¿¾’ „¬¿É'.Æ·Ç·»’¡ÇÅü ÉźŠ¿ºÇ·Â¹ȼǿ·Â¼„žÅÂÅÉ·Öɼз’¿ ÈƼÁÉ·ÁÂÖÌ »Ê¸Â¿ÇŹ·ÂÃÊÂÓÉË¿ÂÓÃÒ „¯¼¹¼Â¿·Èɷÿ’ „žÅÂÊÏÁ·ÆÅÂÄÒÀ ¹Æ¼Ç¼»’¿»Ç ¤Å¹È¼ÔÉŹǼÃÖ©¿ÃÊÇ üÎÉ·ÂÈŹ¼ÇϼÄÄÅÅ»ÇʺÅÃsÅÆÅÁÅǼ Ä¿¿ÃʾÒÁ·ÂÓÄźÅ¥Â¿ÃÆ· ™ºÅ»Ê©¿ÃÊǧŻǿº¼¾»¼¸ÕÉ¿ÇÅ ¹·ÂÈƼÈļÀ„¨ÂÊÏ·ÀȹżɼÂŒ¨Â¼»Ê Õпà ¸Å¼¼ǼϿɼÂÓÄÒÃÏ·ºÅÃÈÉ·Â »ÊÔÉÈž¹¼¾»ÅÀÊÁÇ·¿ÄÈÁÅÀÆÅÆÈͼÄÒ—Ä¿ ¢ÅÇ·Á¦¼ÈÄÖ¿¹¿»¼ÅÁ¿Æ„ª¹Â¼Î¼Ä¿¼’»Å È¿ÌÆÅǾ¹ÊηÉÄ·Ç·»¿ÅÈÉ·ÄÍ¿ÖÌ É·ÄÍÆÅ ·Ì ™ºÅ»Êȹ¼Éʹ¿»¼ÂƼǹÒÀÈÅÂÓ ÄÒÀÁ¿Æ©¿ÃÊÇ·§Å»Ç¿º¼¾·Ä·ƼÈÄÕ „¥©¼¸¼’›·Â¼¼Åľ·Æ¿È·ÂƼÈÄ¿„¨Á·½¿ Ãļ’ „0VUJOTQBDF’ÈŹüÈÉÄÅÈ3FE.BY „¢ÊÎϼļ¸Ê»¼É’ „8FMDPNF5P5IF/JHIU’ „˜Å¼ÄÉŸÅÀ’ œÈ¿©¿ÃÊǧŻǿº¼¾¼Ð¼¿ļ¾·¸Ç·Â ÈÖÄ·¹¼ÇÏ¿ÄÊÉźÅÈ·ÃźŠŹ¼ÖÄÄźÅ üÎɷÿ¥Â¿ÃÆ· ÉÅÅÄÉÅÎÄÅÄ·ÆÇ·¹¿ÂÓ ÄÅÃÆÊÉ¿¦Å»É¹¼Ç½»¼Ä¿¼ÃÉÅÃÊÈÂʽ¿É Ä·ºÇ·»·.FOT"XBSETÅÉÃʽÈÁźÅ ½ÊÇķ·99- ªÁÇ·¿Ä· 

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ ¯¢§®¯¼ª«¨¥¤­¢ª§«
NVTJD

ž¥Š

ž½ÎϽ

½ÌÍÂÈÜ ÇÈоˆžËÈÂ͢

É½Ü 1BOPSBNB-PVOHF

„˜Ÿ’sÇÅÁÃʾÒÁ·ÄÉÒ ¹ȼǻͷÌ ÁÅÉÅÇÒÌ¿ǿÁ¿¿ļ½ÄÅÈÉ¿É·Á½¼ ÃÄźŠÁ·Á¿¿Äɼ¿º¼ÄÉÄÅÀ¸ÇÊ É·ÂÓÄÅÈÉ¿ŸÌƼÈÄ¿ļ¾·É¿Ç·ÕÉÈÖ ¹Ç¼Ã¼Ä¼Ã ÈÁ·½»ÒúŻÅßǼɷÕÉ ÄŹҼÈÃÒÈÂÒ

˜·ÈÉ·Â¿Ç¿Î¼Ä üÂÅ»¿Î¼Ä¨¼ºÅ»ÄÖ Ä·¹¼ÇÄż ʽ¼ÉÇÊ»ÄÅÄ·ÀÉ¿¸Å¼¼ ÆÅÆÊÂÖÇÄźÅÌ¿ÆÌÅÆ¿ÈÆÅÂĿɼÂÖ ¹§ÅÈÈ¿¿

¦

ÅÆÊÂÖÇÄÅÈÉÓ™·È¿Â¿Ö™·ÁʼÄÁÅ Á·Á¿¼ºÅ¿ÎÄÅÈÉÓ ¿Ã¼¼É ·Î¿Ä·ÖȺŻ·ºÇÊÆÆ· »¹¼ÈÉÅÇÅÄÒ¥»Ä·ÈÉÅÇÅÄ·s „˜Ÿ’sŻķ¿¾È·ÃÒÌ ¸ÇÊÉ·ÂÓÄÒÀ ԺſÈÉ¿ÎÄÒÀ ÆÅÏÂŹ·ÉÒÀ ÊÈƼÏÄÒÌÇÅÈÈ¿ÀÈÁ¿ÌÇÅÁ Ãʽ·ÄÆſüĿ¤·º·ÄÅ›Çʺ·Ös ºÇÊÆƦ¼ÈÄ¿„™·Ç¹·Ç·’ „¤¿ÁÉÅļ ¿ǿÎÄ·ÖÄ·ÉÊÇ· ÉÖºÅɼÕзÖÁüÂÅ»¿Á¼ ÆÇ¿»¼É’¿„¦ÅÂÁŹĿÁÊÄ¿ÁÉÅļƿϼɒ ¿ÇÅ÷ÄÉ¿Á¼ s˜·ÈÉ·¡ÅļÎÄÅ ÊŸſÌ úÄŹ¼ÄÄÅÈɷ¿̿ɷÿÇ·»¿ÅÈÉ·ÄÍ¿À ÔÉ¿ÌƼÇÈÅÄ·½¼ÀȹÅÖÅÉ»¼ÂÓÄ·Ö·ÇÿÖ ¨Ä¿Ì Á·ÁºÅ¹ÅÇ¿ÉÈÖ ¹È¼¿ķηÂÅÈÓ ÆÅÁÂÅÄÄ¿ÁŹ ÅÉ¿ηÕзÖÈÖÆÅÈÉ·ÉÊÈÊ £Ê¾ÒÁ·ÄÉŹķη¿ÆÇ¿ºÂ·Ï·ÉÓÄ· Ì·Ç·ÁɼÇÊ¿ɼÃƼǷüÄÉÊ ÁÇÊÆļÀÏ¿¼ÇÅÁ˼ÈÉ¿¹·Â¿ É·Á¿¼Á·Á ¤¼Ê»¿¹¿É¼ÂÓÄÅ¿ÉÅ ÎÉÅ»ÂÖ „£·ÁÈ¿»ÇÅÒ „¤·Ï¼Èɹ¿¼’ „¡ÇÒÂÓ֒ Ì·ÇÓÁŹÈÁÅÀÆʸ¿Á¿ ÆÅȼзÕмÀÈÉÅÂÓ „¦ÇÅÈÉÅÇÅÁ’ŸÃ¼ÄÄÅÈ„˜Ÿ’¾·ÁÂÕοÂÅ ÁÇ·È¿¹Å¼üÈÉÅ Á·Á1BOPSBNB-PVOHF ȹÅÀƼǹÒÀÁÅÄÉÇ·ÁÉÇÅÈÈ¿ÀÈÁż ¹»¼ÄÓÇŽ»¼Ä¿¼¾·¹¼»¼Ä¿ÖÆÇ¿¹¼¾Â¿ ÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÓÈɹÅ4POZ.VTJD ¿Ã¼ÄÄÅ„˜·ÈÉʒ „˜Ÿ’Á·½»ÒÀºÅ»ÈÇÒ¹·ÕÉÄŹҼ ™·È¿Â¿À™·ÁʼÄÁÅÈɷ¾ķüĿÉÒà ķºÇ·»Ò¨Ä·Î·Â·ÁÅÃÆž¿Í¿Ö„£ÅÀÇÅÁÄ ¹Å»¿Ä»¼ÄÓ¡ÔÉÅÃÊÅÄϼ¹ÈÕ ÇÅÂ’ ¾·Æ¿È·ÄÄ·Ö¯ÊÇÅÀ»ÊÔÉÅÃȵ¿¼À ȹÅÕÈžķɼÂÓÄÊÕ½¿¾ÄÓÈ»¼ÉÈɹ· ®¿Î¼Ç¿ÄÅÀ ·É·Á½¼Á¿ÆÄ·ļ¼ ÆÅÂÊο· ÃʾÒÁ·ÂÓÄ·ÖÏÁÅ· Êο¿м ¾·É¼Ã „žÅÂÅÉÅÀºÇ·ÃÃÅËÅĒ¿„¦Ç¼Ã¿Õ£Ê¾ Èž»·Ä¿¼ÆÇŸÄÒ̺ÇÊÆÆ¿Ä·Æ¿È·Ä¿¼ ©™’™ºÅ»Ê¾··ÂÓ¸ÅÄŸÄÅ÷ÇÁ¿’ ƼȼĹÈÉÅ ÄÊ¿ÉÅÂÓÁÅÆÅÉÅà ÃʾÒÁ·ÄÉÒÆÅÂÊο¿ÆǼÿÕ„žÅÂÅÉ·Ö ÁÇÅÆÅÉ¿¹·ÖÇ·¸ÅÉ·Ä·ÈÉÊ»¿¿™ºÅ»Ê šÅǺÊÂÓ֒¹ÄÅÿķͿ¿„™Ÿ—ºÅ»·’ ˜·ÈÉ·¾·Ö¹¿ÂÅȼ¸¼ƼǹÒ÷ÂÓ¸ÅÃÅà ™ºÅ»Ê„˜Ÿ’¸Ò¿ÄÅÿĿÇŹ·ÄÒ ÆŻķ¾¹·Ä¿¼Ã„¥È¼ÄӒ¨ɼÌÆÅÇƼÈÄ¿ Ä·ÆǼÿÕ„£Ê¾©™’Á·Á„¢ÊÎÏ·Ö „ªÇ¸·Ä’ „¬ÔÄ»¾—Æ’ „§ÅÈÉŹ’ „¢Õ¸Å¹Ó ÇÅÁºÇÊÆÆ·’ ·É·Á½¼Á·Á„¢ÊÎÏ¿À ¸¼¾Æ·ÃÖÉ¿’ „¨ÅÂÄÍ·ļ¹¿»ÄŒ¿ ÇÅÁÆÇżÁɒ¿¹Á·É¼ºÅÇ¿¿„¢ÊÎÏ·Ö „¡·Â¿ËÅÇĿ֒Èɷ¿ηÈÉÓÕÇÔÆ¿ÈÉÅÇ¿¿ ÁÅÃÆž¿Í¿Ö’Ä·.573."nŸÉ·Á §ÅÈÈ¿¿ ÆÅÎÉ¿Á·½»ÒÀºÅ» —ÂÓ¸ÅÃÒ„˜Ÿ’Ç·ÈÆÇÅ»·ÕÉÈÖ ÈÃÅÂÄ¿¼ÄÅÈÄÅÀÈÁÅÇÅÈÉÓÕ ·ÃÄź¿¼¿Ì Ä¿Ìʽ¼Èɷ¿„¾ÅÂÅÉÒÿ’™ºÅ»Ê ÈÅÈÉÅÖÂÈֻźŽ»·ÄÄÒÀǼ¿¾·ÂÓ¸Å÷ „4QJSJU’ ¹Ã¼ÈɼÈÁÅÉÅÇÒÃķηÂÈÖÄŹÒÀ ÔɷƹɹÅÇμÈɹ¼ÃʾÒÁ·ÄÉŹ—ÂÓ¸Åà ÆÅÂÄÅÈÉÓÕȹ¼»¼Ä¹¢ÅÄ»Åļ ·»ÂÖ ¼ºÅ¾·Æ¿È¿¿ÈÆÅÂӾŹ·ÄÅÊÄ¿Á·ÂÓÄż ÈÉÊ»¿ÀÄżŸÅÇʻŹ·Ä¿¼ ™¬·ÇÓÁŹ¼„˜Ÿ’¹ÒÈÉÊÆÖÉÈÄŹÅÀ ÆÇźǷÃÃÅÀ™Ç·ÃÁ·ÌÁÅÄͼÇÉ·ÈÅÈÉÅ¿ÉÈÖ ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿Ö·ÂÓ¸Å÷„4QJSJU’ ·É·Á½¼ ÆÇž¹ÊηÉÆÅÂÕ¸¿¹Ï¿¼ÈÖÌ¿ÉÒ

¤

¥ËÎÅѧ˾ÄËÊŝǽÁÂÉÅÔÂÎÇÅÆ ½ÊνɾÈÙÌÂÎÊÅÅÌÈÜÎÇÅ ­ËÎÎÅÆÎÇËƝÍÉÅÅ ÅɝŸÈÂÇνÊÁÍË¿½ É½Ü ²¯«ž ŸÅȿˡŸ¾ÅÄsÈ·ÃÒÀÉ¿ÉÊÂŹ·Ä ÄÒÀ¿ʹ·½·¼ÃÒÀƼ¹¼Í§ÅÈÈ¿¿ ¨¹ÅÕÈÅÂÓÄÊÕƼ¹Î¼ÈÁÊÕÁ·ÇÓ¼ÇÊ ÅÄķοķ¼м¹ºÅ»Ê

ª

½¼Éź»·ƼÈÄ¿¡Å¸¾ÅÄ·¸ÒÈÉÇÅ ÈÉ·ÄŹ¿Â¿ÈÓÏÂÖº¼Ç·Ã¿ ¼ºÅ·ÁÉ¿¹ÄÅÆÇ¿ºÂ·Ï·Â¿Ä· ɼ¼¹¿»¼Ä¿¼ ÅÄÈÉ·ÂÆÅÈÉÅÖÄÄÒà ÊηÈÉÄ¿ÁÅÃÄŹźŻĿÌ„¥ºÅÄÓÁŹ’ ·º·ÈÉÇÅÂÓÄ·ÖÁ·ÇÉ·¹ÒÌÅ»¿Â·¾·ÆǼ»¼ÂÒ ¨Å¹¼ÉÈÁźÅ¨ÅÕ¾· ©¹ÅÇμÈÁ·Ö¸¿ÅºÇ·Ë¿ÖŸÅÈ¿Ë·¡Å¸¾ÅÄ· Ä·ÈÒмÄÄ·¿¿ÄɼǼÈÄ·¥ÄŸ·»·É¼ÂÓ É·Á¿ÌÄ·ºÇ·»¿É¿ÉÊÂŹ Á·Á¤·ÇÅ»ÄÒÀ ·ÇÉ¿Èɨ¨¨§ ¤·ÇÅ»ÄÒÀ·ÇÉ¿ÈÉ ªÁÇ·¿ÄÒ ¢·ÊǼ·ÉÆǼÿ¿¢¼Ä¿ÄÈÁźÅ ¡ÅÃÈÅÃÅ· šÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄÅÀÆǼÿ¿ ¨¨¨§ ÆǼÿ¿¦Ç·¹¿É¼ÂÓÈɹ· §ÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀ«¼»¼Ç·Í¿¿¹Ÿ·ÈÉ¿ÁÊÂÓÉÊÇÒ ŸÅȿˡŸ¾ÅÄÄ·ºÇ·½»¼ÄÅÇ»¼ÄÅà „ž·¾·ÈÂʺ¿ƼǼ»¥É¼Î¼ÈɹÅÒ***  ** ¿* ÈɼƼļÀ ÅÇ»¼ÄÅà ›Çʽ¸ÒÄ·ÇŻŹ¾·¹ÒÈÉÊƼĿÖƼǼ» ÈŹ¼ÉÈÁ¿Ã¿¹Å¿Ä·Ã¿¹—˺·Ä¿Èɷļ ÅÇ»¼ÄÅà £Ê½¼Èɹ· ¾·ÅÁ·¾·Ä¿¼ÆÅÃÅп ¹ÅȹŸŽ»¼Ä¿¿¾·ÂŽĿÁŹÄ·›Ê¸ÇŹÁ¼ œºÅÄ·ºÇ·»ÒºÅ¹ÅÇÖÉÅÉÅà Ä·ÈÁÅÂÓÁÅ ŸÅȿˡŸ¾ÅÄɷ·ÄÉ¿¹¿μÂŹ¼Î¼Ä Ä·ÈÁÅÂÓÁÅÂÕ¸¿ÃÈÂÊϷɼÂÖÿ ¤¼ÈÁÅÂÓÁÅÇ·¾ŸÅȿˡŸ¾ÅÄÆÇÅзÂÈÖ ÈÅÈͼÄÅÀ¿¾¾·ÆÇŸ¼ÃÈž»ÅÇŹӼà ÄÅ ÈÄŹ·¹ÒÌÅ»¿ÉÄ·ÂÕ¸¿ÃÊÕÈͼÄÊ¡·½»ÒÀ ¼ºÅÁÅÄͼÇÉÆÅÁÂÅÄÄ¿Á¿¹ÅÈÆǿĿ÷ÕÉ Á·ÁÆÅ»·ÇÅÁÈʻӸÒ™ȹſ¼ÉŸÅÈ¿Ë ¡Å¸¾ÅÄs¿¾¹¼ÈÉÄÒÀÆÅ¿ɿμÈÁ¿À ¿ŸмÈɹ¼ÄÄÒÀ»¼ÖɼÂÓ ÆÅÈÉÅÖÄÄÒÀ ÊηÈÉÄ¿Á¸Â·ºÅɹÅǿɼÂÓÄÒÌ·ÁÍ¿À ¿ÁÅÄͼÇÉŹ¤ÅÅÄļÃŽ¼ÉÆǼ»ÈÉ·¹¿ÉÓ ȼ¸Ö¹Ä¼ÁÅÄͼÇÉÄÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿™¼ºÅ ǼƼÇÉʷǼÅÁÅÂÅƼȼÄ

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ 


NVTJD

«Ç½ÊºÈÙÄØ ÅÛÊÜ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ

¬ÅÇÊÅÇ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž ´½ÆÑ ½ÌÍÂÈÜ ²¯«ž §ÅÌÂÈË¿ É½Ü ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ

„¥Á¼·Ä´ÂӾҒsÔÉÅÃʾÒÁ·»ÂÖ »ÊÏ¿ ļ¿ÈμÇÆ·¼ÃÒÀ¿ÈÉÅÎÄ¿Á ¹»ÅÌÄŹ¼Ä¿Ö¿ÁÇ·ÈÅÉÒ

¡¿ÉÒ ÃÅÄÈÉÇÒ ¼º¼Ä»Ò„®·À˒ „¦¿ÁÄ¿Á’ ¡¿Æ¼ÂŹ

š

ÇÊÆÆ·„¥Á¼·Ä´ÂӾҒÆÅÖ¹¿Â·ÈӹŠ¢Ó¹Å¹¼¹ºÅ»Ê ¿ʽ¼¹Ã ÃʾÒÁ·ÄÉÒ¹ÒÈÉÊƿ¿Ä·Å»ÄÅà ¿¾¼¹ÇÅƼÀÈÁ¿Ì˼ÈÉ¿¹·Â¼ÀÄ·Å»ÄÅÀ Èͼļȼº¼Ä»·ÇÄÒÿ„%FFQ1VSQMF’ ©·ÁÅÀɹÅÇμÈÁ¿ÀÇÅÈÉ»ÅÁ·¾Ò¹·Â ¿ÏÓÉÅ ÎÉÅÃʾÒÁ·ÄÉҹҸǷ¿ ÆÇ·¹¿ÂÓÄÒÀÆÊÉӥĿÈÅÈǼ»ÅÉÅο¿ÈÓ Ä·Á·Î¼Èɹ¼ÄÄÅþ¹ÊηĿ¿ ºÂʸÅÁ¿Ì ɼÁÈÉ·Ì ÔÁÈÆǼÈÈ¿¹ÄÒ̽¿¹ÒÌÁÅÄͼÇÉ·Ì ÆÅÈÉ·¹¿¹Ä·ÆÅȼ»Ä¼¼üÈÉŹÅÆÇÅÈ „ËÅÇ÷ɷ’¿ÁÅÃüÇÍ¿¿„¥Á¼·Ä´ÂӾҒ ļÇ·¾ÆÇ¿¾Ä·¹·Â¿ÂÊÎϼÀMJWFºÇÊÆÆÅÀļ ÉÅÂÓÁŪÁÇ·¿ÄÒ ÄÅ¿™ÅÈÉÅÎÄÅÀœ¹ÇÅÆÒ ªÈƼÌ„¥Á¼·ÄœÂÓ¾¿’Ç·ÈɼÉÈÁ·½»Òà ºÅ»ÅåĿ¹ÒÈÉÊƷ¿Ä·È·ÃÒ̾ķοÃÒÌ ÿÇŹÒÌÇÅÁ˼ÈÉ¿¹·ÂÖÌ™ºÅ»Ê ºÇÊÆÆ·ÅÉҺǷ·ƼǹÒÀÁÅÄͼÇɹ¡Ç¼Ã¼ ÈŸǷ¹¹ÉÒÈÖÎÄÅþ·Â¼ÆÅÂÄÒÀ·ÄÏ·º ¡ÅÄͼÇÉÈÅÈÉÅÖÂÈÖ¹ÈÅÆÇŹŽ»¼Ä¿¿ È¿ÃËÅĿμÈÁźÅÅÇÁ¼ÈÉÇ·£™¨§«ÆÅ» ÊÆÇ·¹Â¼Ä¿¼Ã«¼Â¿ÁÈ·—Ç·ÄŹÈÁźÅ ™ÆÇÅÏÂÅúŻÊÃʾÒÁ·ÄÉÒ¹ÒÈÉÊƿ¿ ¹¢ÅÄ»ÅļÄ·3FE3PDLT'FTUJWBMÄ·Á·ÄÊļ ¾·ÁÇÒɿ֥¿ÃÆ¿·»Ò ¬·ÇÓÁŹ»ÅºÅ½»·ÂÔÉźÅÁÅÄͼÇÉ· ™Å›¹ÅÇͼ¨ÆÅÇÉ·¼º¼Ä»·ÊÁÇ·¿ÄÈÁźÅ ÇÅÁ·ºÇÊÆÆ·„¥Á¼·Ä´ÂӾҒÆǼ¾¼ÄÉʼÉ ÄŹÊÕÈÉÊ»¿ÀÄÊÕÆ·ÈÉ¿ÄÁÊ¿ÄŹÊÕ ÁÅÄͼÇÉÄÊÕÆÇźǷÃÃÊ

¢

Õ¸ÒÌÔƿɼÉŹ¸Ê»¼É÷ÂÅ»ÂÖÂÕ¸ÅÀ¿¾ÉǼ̺ÇÊÆÆ ÁÅÉÅÇÒ¼ÈÄŹ· ÆÅȼÉÖɬ·ÇÓÁŹÈÁÅÄͼÇɷÿ™·ÃÃŽ¼ÉļÄÇ·¹¿ÉÓÈÖ¹ÅÁ·Â¯ÁÂÖÇ ÈÁźŠÇ·¾»Ç·½·ÉÓÆÇÅÈɼÍÁ·ÖÊ»·ÂÓ¯·ÌÇ¿Ä·¿Â¿¹Ò¾Ò¹·ÉÓļÆÇ¿Ö¾ÄÓ Æ·ËÅÈÄÅÈÉÓºÇÊÆÆÒ„¡¿Æ¼ÂŹ’¹ÅºÂ·¹¼Èȷÿá¿Æ¼ÂŹÒäÅÅ»ÄźÅ¹ÒÉÅÎ ÄÅļ¸Ê»¼É¼ÅÉÇ¿Í·ÉÓÔÉ¿ÉÇ¿ÁżÁÉ¿¹·»·¹ÄÅ¿ÆÇÅÎÄž·ÄÖ¿ȹżüÈÉÅ ÆÅ»ÈÅÂÄͼÿŸÇÅÈ¿ͼÂÒüº¿ÅÄÅù¼ÇÄÒÌ¿ÆǼ»·ÄÄÒÌÆÅÁÂÅÄÄ¿ÁŹ ¤·ÁÅÄͼÇɷ̸ŻÇÒÌ¿ļÊÄÒ¹·ÕпÌÊÇ·ÂÓͼ¹ ÔÈɼÉÈɹÊÕп̹üÇÊ ȹſ̹žÎÄÅÈɼÀƼɼǸÊǽͼ¹¿ÃÅÈÁ¹¿Î¼À ÆÇŻŽ·ÕпÌÊÆÅÇÄŹž»¼ ·¹·ÉÓÆÅιÊÌ·Ç»ÔÄ»ÌÔ¹¿ ¾·ÂÒÂÅÃÖÉÈÖļÉÅÂÓÁÅÅÉÈÉ·ÇÒÌ¿ÆÇŹ¼Ç¼ÄÄÒÌ ¹Ç¼Ã¼Ä¼ÃË·Ä·ÉŹ ÄÅ¿ÅÉÃÅÂÅ»ÅÀÆÅÇÅÈ¿ÂÕ¸¿É¼Â¼ÀÇÅÁÄÇÅ· ™μÃȼÁÇ¼É ¡Ç¼ÆÁ·Ö¾·Á·ÂÁ·ÈŹ¼ÉÈÁ¿ÃŸǷ¾Åý¿¾Ä¿ ¹¼Ç·¹ȹſÈ¿ÂÒ ÊüĿ¼¸ÒÉÓȷÿÃÈŸÅÀ¿ÅÉ»·¹·ÉÓÈÖÆÅÂÄÅÈÉÓÕȹżÃÊ»¼ÂÊsÔÉÅʽ¼ Á·Á ÿĿÃÊà ļÆÂÅÌÅÀËÊÄ»·Ã¼Äɤ·¹¼ÇÄÖÁ·¹·ÃÔÉÅÈÁ·½ÊÉ¿¸Ò¹Ï¿ÀÈÉÇÅ¿ ɼÂÓ¿»¼ÆÊÉ·ÉÇ·ÀÈŹ¼É·™Â·»¿Ã¿Ç¯·ÌÇ¿Ä ¿¾·ÁÅÄο¹Ï¿ÀƿɼÇÈÁ¿À¦Å ¿ɼÌ´»ÃÊÄ»¯ÁÂÖÇÈÁ¿À ¿¸Ò¹Ï¿À¹ÅÁ·Â¿ÈÉ™Ÿ—„¢¼ÀÈÖ ƼÈÄ֒™·Â¼Ç¿À ¡¿Æ¼ÂŹ ™Å¾Ä¿Á·¼ÉÉ·ÁżÎʹÈɹŠÎÉŹȼÉÇ¿ºÇÊÆÆÒÈÃź¿Ê»¼Ç½·ÉÓÈÖÄ·Æ·¹Êļ ¸Â·ºÅ»·ÇÖ ·¹ÅÆǼÁ¿¡·Á¹ƼÈļ¿¾·ÂÓ¸Å÷¡¿Æ¼ÂŹ· „¿ÉÓ¹ÅÆǼÁ¿’ ¡ÉÅ ¾Ä·¼É ÆÅÖ¹¿Â¿ÈÓ¸ÒÉ·Á¿¼ÃʾÒÁ·ÄÉÒ ¼È¿¸Ò¾·½¼Â¼¾ÄÒþ·Ä·¹¼ÈÅÃļ¸ÒÂÅ É·ÁźÅ¿ÄËÅÇ÷ͿÅÄÄźÅºÅÂÅ»·Ä·¾·Æ·»ÄÊÕÃʾÒÁÊ ¿Á·½»·ÖÆ·ÈÉ¿ÄÁ· »Å ϼ»Ï·Ö„ÅÉÉÊ»·’ ͼĿ·ÈÓÄ·¹¼È¾ÅÂÅÉ·¡Åº»··ÆÆ·Ç·ÉÊÇʾ·Î·ÈÉÊÕÆÇ¿ÌÅ»¿ ÂÅÈÓÁ¼ƷÉÓÈŸÈɹ¼ÄÄÒÿÇÊÁ·Ã¿¿¾ĿμºÅ¡Åº»·ɼÁÈÉÒ¹ƼÈÄÖ̾ķο¿ ¸ÅÂÓϼÈ·ÃÅÀÃʾÒÁ¿ ·ȼÀηÈÔÉÅÎÊÉÓ¿ļºÂ·¹ÄÒÀ·ÇºÊüÄÉ„ÊмǸÄÅÈÉ¿’ ÇÊÈÈÁźÅÇÅÁ·¹ÊÈɷ̼ºÅÁÇ¿É¿ÁŹ ®ÉÅÄŹźŠ„¦¿ÁÄ¿Á’¹ÆÇÅÏÂÅúŻʹÒÆÊÈÉ¿Âȹ¼½¿À·ÂÓ¸ÅĦ¼¹¼Í»¼ Á·»·ÄÈ·’¹ÊÄ¿Á·ÂÓÄÅÀÈɿ¿ÈÉ¿Á¼¿Ã¼Ä¿¯ÁÂÖÇÈÁźÅ„®·À˒ÉÅ¿ÆÇŻŠ½·¼ÉÆÇ·¾»ÄŹ·ÉÓ»¹·»Í·É¿Â¼ÉÄ¿ÀÕ¸¿Â¼À·ÂÓ¸Å÷„›¼É¿ºÅǒ ÉÅ¿·ÁÉ¿¹ÄÅ ºÅÉŹ¿ÉÈÖÁ¹ÒÆÊÈÁÊÄŹźÅÆÇÅ„Á¿ÄÅ ¹¿ÄÅ¿»ÅÿÄŒ¡¿Æ¼ÂŹÈÅÉŹ·Ç¿Ð¿ ¸Ê»¼ÉÅÉüηÉӹś¹ÅÇͼÈÆÅÇÉ·»¼ÈÖɿ¼ɿ¼ºÇÊÆÆÒ Á·ÁȹſÿƼÈÄÖÿ É·Á ¿̿ɷÿ¹Ç¼Ã¼Ä„—Ç¿¿’ ŸÎÉŽ¼»·ÂÓϼ ª¹È¼ÌķϿ̺¼Çż¹ ÆÅÌŽ¼ ̹·É¿Éȿ¼ÄÅÁ¾·Ã·ÌÄÊÉÓÈÖ Ä·ǼÁÅǻһźŽ¿É¼ÂÓÈɹ·¹Èɿ¼„3PMMJOH4UPOFT’™¼»Ó¼È¿ÉÒÈÆÅÈŸ¼Ä ÈŸ¿Ç·ÉÓÁÅÄͼÇÉÄÒ¼¾·ÂÒ¿»¹ÅÇÍÒÈÆÅÇÉ· Ç·¾Ã¼ÄÖ¹ϼÈÉÅÀ»¼ÈÖÉÅÁ ¼È¿ ɹſɹÅÇμÈÁ¿¼ÆÅÉʺ¿¼Ð¼¿ÄɼǼÈÄÒ¿ļÅ»ÄÅÃÊμÂŹ¼ÁÊ ¿ɹſƼÈÄ¿ÈÆÅ ÈŸÄÒ¹»ÅÌÄŹ¿ÉÓ¿¹ÅÅ»Êϼ¹¿ÉÓļÅ»ÄÅÆÅÁżĿ¼¸Â·ºÅ»·ÇÄÒÌÈÂÊϷɼ¼À ÉŹÅÉÅÄÅsÂÊÎϼ¼¼Á·ÇÈɹÅÅÉÈÉ·ÇÅÈÉ¿

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ 


NVTJD

›

½·¾sÃʾÒÁ·È¹Å¸Å»Ò ļ¿Ã¼ÕзֺǷĿͿÆǼÆÖÉ Èɹ¿À»ÂÖ¿ÄÅÈɿ¼¹Ò̹ÁÂÕμĿÀ¨¼ºÅ»ÄÖ»½·¾¿ÄɼÇ Ä·Í¿ÅÄ·Â¼Ä ÅÄʽ¼ÅÉÅǹ·ÂÈÖÅÉÁÅÇļÀļºÇ¿ÉÖÄÈÁÅÀ ÃʾÒÁ¿¿ÈÉÊÆ¿ÂÄ·Èɼ¾ÕÿÇŹźÅÃʾÒÁ·ÂÓÄźÅÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ· ¡·ÁÅÆǼ»¼Â¿ÉÓ¹ºÊмÈɿ¼¹ÅºÅÃʾÒÁ·ÂÓÄźÅÁ·Â¼À»ÅÈÁÅÆ· ÎÉž¹ÊοɿüÄÄÅ»½·¾Å¹·ÖÃʾÒÁ· $PPM+B[[ )BSE#PQ )PU+B[[ -BUJO+B[[ 'SFF+B[[ 'VTJPO +B[['VOL 1SPHSFTTJWF+B[[ +B[[SPDL 8PSME+B[[ #FCPQs¹È¼ºÅ ¿ÏÓ÷·ÖÉÅ¿Á·¹È¼ºÅ»½·¾Å¹ÅºÅÇ·¾ÄÅŸǷ¾¿ÖŸ¼È¿ ¹·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁÅÀÃʾÒÁ¼ÉÅÂÓÁÅȼÀηÈÆÇ¿Ï¿ÁÆÂÕǷ¿¾ÃÊ ¿»¼À¿Èɿ¼À ÉÅ»½·¾ʽ¼Ä·º¼Ä¼É¿Î¼ÈÁÅÃÊÇŹļ¸Ò ¿ÅÈÉ·¼ÉÈÖÅÉÁÇÒÉÒÃÁÂÕ¸ÒÃÄŹ·Í¿Öæǿμà BQSJPSJ Æʸ¿Á·Ä·ÈÉÇżķ¹ÅÈÆǿĿ÷ÉÓ¹»½·¾¼¹¼ÈÓÈƼÁÉÇɼμĿÀ ÅÄ·ÅÉÁÇÒÉ·»ÂֹȼºÅÄŹźÅ ™»½·¾Å¹Åû¹¿½¼Ä¿¿¬·ÇÓÁŹļÆǼ»ÈÉ·¹ÂÖ¼ÉÈÖ ÆÇŹ¿ÄÍ¿·ÂÓÄÒÃÅÈÉÇŹÁÅà ·ʹ¼Ç¼ÄÄÅ»¼Ç½¿É·ÁÉ¿¹ÄÊÕ Æž¿Í¿Õ ÈÉ·¹ ¹ÅÆǼ»¼Â¼ÄÄÅÃÈÃÒȼ ÃʾÒÁ·ÂÓÄÅÀ£¼ÁÁÅÀ »ÂÖ»½·¾Å¹ÒÌ˼ÈÉ¿¹·Â¼À¿ÁÅÄͼÇÉŹÁ·ÁÅɼμÈɹ¼ÄÄÒÌ ÆÇÅ˼ÈÈ¿ÅÄ·ÂÓÄÒÌÃʾÒÁ·ÄÉŹ É·Á¿º·ÈÉÇÅ¿ÇÊÕпÌÿÇŹÒÌ ¾Ä·Ã¼Ä¿ÉÅÈɼÀšÇ·»ÊÈ»½·¾Å¹ÅÃÊ»¹¿½¼Ä¿Õ¾·»·¼ÉºÊÇÊ Ì·ÇÓÁŹÈÁźÅ»½·¾·s¨¼Çº¼À›·¹Ò»Å¹¡ÅÄͼÇÉÒÆ¿·Ä¿ÈÉ· ¿ÃÆÇŹ¿¾·ÉÅÇ·sÔÉÅÊÈÉÅÀο¹ÒÀ¸Ç¼Ä»Á·Î¼Èɹ¼ÄÄÅÀÃʾÒÁ¿s ¹È¼º»·ÔË˼ÁÉÄÒÀ Ç·¾ÄÒÀ ÄŹÒÀ¿Å»ÄŹǼüÄÄÅÉ·ÁÅÀ ¸Â¿¾Á¿À¿ÆÅÄÖÉÄÒÀ¥Ä¸Â¼ÈÉÖпÀ¹¿ÇÉÊž ÁÅÉÅÇÒÀÊüÂÅ ¹Æ¼ɷ¼É¹ȹſ¿ÃÆÇŹ¿¾·Í¿¿Ç·¾ÄÅÄ·Í¿ÅÄ·ÂÓÄÒ¼¿ÄÉÅÄ·Í¿¿s ÅÉ¿¾¹¼ÈÉļÀÏ¿Ìɼû½·¾Å¹ÒÌÈÉ·Ä»·ÇÉŹ»ÅÁ·ÈȿμÈÁÅÀ ÃʾÒÁ¿¿ËÅÂÓÁÂÅÇ·¨¼Çº¼À›·¹Ò»Å¹ ÈÂŹÄÅÇ·ÈÆÊÉÒ¹·Ö

Джазовые горизонты ÁÂʸÅÁĿɼÀ »ÅÆÅÂÄÖ¼Éȹſ¹ÒÈÉÊƼĿÖ·ÁÅÄ¿ÎÄÒÿ ÁÅÃüÄÉ·Ç¿Öÿ Ç·ÈÈÉ·¹ÂÖֹȼÉÅÎÁ¿Ä·»„¿’œ½¼Ã¼ÈÖÎÄÅ ˿·ÇÃÅÄ¿ÖÄ·Å»¿Ä»¼ÄÓÈÉ·ÄŹ¿ÉÈÖÊÕÉÄÒÃüÈÉÅà ¹ÁÅÉÅÇÅà ɼÆ¿ÉÈÖźÅļÁ›½·¾Å¹Ò̹¼Î¼ÇŹ¨¼Çº¼Ö›·¹Ò»Å¹·šÂ·¹ÄÒÀ ¿ÌÁÅļÁs¾Ä·ÁÅÃÈɹÅÌ·ÇÓÁŹÈÁÅÀÆʸ¿Á¿ÈÇ·¾Â¿ÎÄÒÿ ¿ÈÆÅÂĿɼÂÖÿ»½·¾Å¹ÅºÅüÀÄÈÉǿ÷ ¿ļ¿¾Ã¼ÄÄÒÃË¿Ä·ÂÅà Ôɿ̹¼Î¼ÇŹÈÉ·ÄŹ¿ÉÈÖÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÒÀ+BNTFTTJPOÈÊηÈÉ¿¼Ã È·ÃźÅ¨¼Çº¼Ö›·¹Ò»Å¹·¿ÆÇ¿ºÂ·Ï¼ÄÄÒÌÃʾÒÁ·ÄÉŹ ™·ÆǼ¼»½·¾Å¹·Ö¹ÈÉǼηÈÅÈÉÅ¿ÉÈÖοÈ· ¥»Ä¿Ã¿¾¾Ä·Î¿É¼ÂÓÄÒÌÈŸÒÉ¿À·ÆǼÂÓÈÁźÅ¬·ÇÓÁŹ· ÈɷļɹÒÈÉÊƼĿ¼ÔÁÈÉÇ·¹·º·ÄÉÄÅÀ¿¾·½¿º·É¼ÂÓÄÅÀ¤¿ÄÅ ¡·É·Ã·»¾¼*OTJHIUs·ÆǼÂÖ¹1BOPSBNB-PVOHF)BMM ŸÌÃʾÒÁ·ÈÉÅ¿ÉÄ·ƼǼÁǼÈÉÁ¼È·ÃÒÌÇ·¾ÄÅÆ·ÄŹÒÌ¿ ļŽ¿»·ÄÄÒÌÈɿ¿ÈɿμÈÁ¿ÌÄ·ÆÇ·¹Â¼Ä¿À ÆÇ¿¹Â¼Á·Ö ¹Ä¿Ã·Ä¿¼ļÉÅÂÓÁÅļŸÒÎÄÒÃÈ·ÊÄ»Åà ÄÅ¿Ì·Ç¿¾ÃÅÀ ¿˼¼Ç¿ÎÄÅÀÔļǺ¼É¿ÁÅÀÈÅ¿ÈÉÁ¿Ÿ¾»¼ÈÓļÉ·Á¹·½¼ÄɼÇÃ¿Ä ÆÅ»ÁÅÉÅÇÒÀÆÅÆ·»·¼ÉÃʾÒÁ·ÁżÁÉ¿¹· ÈÁÅÂÓÁÅ¿ÌÅÈŸÒÀ Ä·ÈÉÇÅÀs¿ºÇ·ÉÓ·¸ÈÅÂÕÉÄÅ»Âֹȼ̿»ÂÖÁ·½»ÅºÅ ÅÆǼ»¼ÂÖÖ ȹżɹÅÇμÈɹÅÁ·Á1FPQMF.VTJD¦ÅÉÅÃÊÉ·ÁÆÇÅÈÉÒÄ·¾Ò¹·Ä¿Ö ¿Ì·ÂÓ¸ÅÃŹs8IJUF #MBDL #MVF 3FE  (SFFO ¿͹¼É¹Ä¿ÌÆÇźǷÃÿÇʼÉÅÆǼ»¼Â¼ÄÄż ¹ÅÈÆÇ¿ÖÉ¿¼ ļÁ¿ÀÿÇ¿»¼À¿ȿùÅÂŹ¤¿ÄÅ¡·É·Ã·»¾¼ *OTJHIUsÔÉŻǷÀ¹ ü»¿É·Í¿Ö »Ç·Ã·ƼǼ½¿¹·Ä¿À Ÿ·μÄÄ·Ö ¹»½·¾Å¹Ò¼º·ÇÃÅÄ¿¿ ¿ÄÉÅÄ·Í¿¿ºÇʾ¿ÄÈÁźÅËÅÂÓÁÂÅÇ·¿Ç¿ËÒ ÇÅÁÃʾÒÁ¿ ®ÉżÈÉÓ»½·¾ ´ÉÅÆǼ½»¼¹È¼ºÅÃʾÒÁ·ÆÇÅ˼ÈÈ¿ÅÄ·ÂŹ ¹ÁÅÉÅÇÅÀÊ»·ÎÄÅÈÅμɷ¼ÉÈÖȹŸŻ·¿ÉÇ·»¿Í¿Ö ¿ÃÆÇŹ¿¾·Í¿Ö ¿ÈÉ·Ä»·ÇÉ ÔļǺ¼É¿Á·¿Èž¼ÇÍ·Ä¿¼ ÉżÈÉӹȼÉÅ ÎÉÅÈÂʽ¿É ¹ÒÈϿÿ»¼·Â·Ã¿ÈÁÊÈÈɹ·

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ 


NVTJD

¦

¹¿Ä¼ºÇ¼É ¹ÁÅÉÅÇÅÃķüϷÄÒÈɿ¿ ¿ÄÉÅÄ·Í¿¿ ¾Ä·ÁÅÃҼǿÉÃÒ ļÎʽ»Ò¼ ½¿¹ÊмÃÊ¹ÈŹǼüÄÄÅÃÿǼμÂŹ¼ÁÊ ¹ÅƼǼÈŹǼüÄÄźÅÁÅÃÆž¿ÉÅÇ·ÈÅ¿ÈÉ ¹Ã¼ÈÉÅǼοɷɿ¹·οɷ¼ÉÇÔÆ Ÿ¾μºÅ ȼ»Ê¼É ÎÉŸÅÖÉÓÈÖ¼¼ļÈÉÅ¿É ¹ļÀ Á·½»ÒÀÈÂÊϷɼÂÓÄ·À»¼É¸Â¿¾Áż¼ÃÊ ¿¾Ä·ÁÅÃż ·̷Ľ¼ÈɹŹ¾·¹¼»¼Ä¿ÖÌ ÁÅÄͼÇÉÄÒ̾·ÂŹ ¹É·ÁÅÃÈÂÊη¼ ÁÇ·Àļ ļÊüÈÉÄŨŹǼüÄÄ·ÖÃʾÒÁ·sÔÉÅ ÃʾÒÁ·»Çʺ·Ö ¼¼¼Ð¼ļÄ·Êο¿ÈÓ ŸÑÖÈÄÖÉÓÈÂŹ·Ã¿ ļÆÇ¿»Ê÷ÄÒ ·»¼Á¹·ÉÄҼϷ¸ÂÅÄÒ»ÂÖ¹ÒÇ·½¼Ä¿Ö ¹ÅÈÉÅǺŹÆʸ¿Á¿ ÃʾÒÁŹ¼»Ò¼Ð¼ļ ¹ÒÇ·¸Åɷ¿ÆÅÄÖÉ¿ÀÄÒÀ·ÆÆ·Ç·É»ÂÖ¼¼ ·Ä·Â¿¾· ÄÅÔÉÅÈŹ¼ÇϼÄÄÅļžķη¼É ÎÉÅÉ·Á·ÖÃʾÒÁ·ļ»ÅÈÉÅÀÄ·¸ÒÉÓ ÊÈÂÒÏ·ÄÄÅÀ ¨ÉÇ·ÌƼǼ»ÄŹ¼ÀϼÀÃʾÒÁÅÀ ÁÊÂÓÉÊÇÄÒ¼ÈÉÅ¿ÍÒs£ÅÈÁ¹· ¨·ÄÁÉ ¦¼É¼Ç¸ÊǺ ÅÉηÈÉ¿s¡¿¼¹ ʽ¼ÊÈƼ¿ ƼǼ¸ÅÇÅÉÓ¡·ÁÊɹ¼Ç½»·ÕÉÈÉÅ¿ÎÄÒ¼ ÁÇ¿É¿Á¿ ÄŹ·ÖÃʾÒÁ·¿ÈÆÅÂÄÖ¼ÉÈÖ ǼºÊÂÖÇÄÅ¿ÁÅÄͼÇÉÄÒ¼¾·ÂÒļÆÊÈÉÊÕÉ ·ÆÅÇÅÀƼǼÆÅÂļÄÒ½¼Â·Õпÿ ÊÈÂÒÏ·ÉÓ„ȹ¼½·ÎÅÁ’¬·ÇÓÁŹ »·¸ÒļÆÅÆ·ÈÉÓ¹ǷĺÆÇŹ¿ÄÍ¿¿ ÆÇÅÈÉÅŸ־·Ä¹ÁÂÕοÉÓÈÖ¹ÿÇŹż »¹¿½¼Ä¿¼ÆÅÆÊÂÖÇ¿¾·Í¿¿¿ÆÇÅÆ·º·Ä»Ò ÈŹǼüÄÄÅÀ·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁÅÀÃʾÒÁ¿ ¨Â¼»Ê¼ÉÅÉüɿÉÓ ÎÉÅÆÅÆÒÉÁ¿ ÁÉÅÃÊʽ¼ÆǼ»ÆǿĿ÷ÕÉÈÖ™ÅƼÇ ¹ÒÌ ÈÅÆǼ»¼Â¼ÄÄÅÀƼǿŻ¿ÎÄÅÈÉÓÕ ÈŹǼüÄÄ·ÖÃʾÒÁ·¿ÈÆÅÂÄÖ¼ÉÈÖ ¹˿·ÇÃÅÄ¿¿ ¹Èɼķ̪Ŀ¹¼Çȿɼɷ

¿ÈÁÊÈÈɹ ÆǿμÃÁ·Á Ì·ÇÓÁŹÈÁ¿Ã¿ÃʾÒÁ·Äɷÿ É·Á ¿º·ÈÉÇÅ¿ÇÊÕпÿ™Å¹ÉÅ ÇÒÌ Ä·ÏÊü¹Ï·ÖÆÅÈÉ·ÄŹÁ· ÅƼÇÒÌ·ÇÓÁŹÈÁźÅÁÅÃÆž¿ÉÅÇ· —°¼É¿ÄÈÁźÅ„˜¼ÈÉ¿·Ç¿À’ ¹¬—©¥˜¼¼Ð¼Ǽ¾ÅÄ¿ÇʼɹÁÇʺ·Ì ÃʾÒÁ·ÂÓÄÅÀŸмÈɹ¼ÄÄÅÈÉ¿ ™ÉǼÉÓ¿Ì ÆŽ·ÂÊÀ ŻĿÿ¾ È·ÃÒÌ»¼ÀÈɹ¼ÄÄÒÌüÉŻŹ¸Ò ¿ÅÈÉ·¼ÉÈÖ˼ÈÉ¿¹·ÂÓÈŹǼüÄÄÅÀ ÃʾÒÁ¿›ÅȼºÅ»ÄÖÏļºÅ »ÄÖÊÄ·ÈÉ·ÁÅÀ¸ÒÂÅ»¿Ä ÅǺ·Ä¿¾Å¹·ÄÄÒÀÈÉÊ»¼Äɷÿ ªÄ¿¹¼Çȿɼɷ¿ÈÁÊÈÈɹ¹ ¿ºÅ»·ÌÆŻķ¾¹·Ä¿¼Ã „›Ä¿ÄŹÅÀÃʾÒÁ¿’©¼Æ¼ÇÓ Á»¹¿½¼Ä¿Õ„¾··¹·Äº·Ç»’ ÆÅ»ÁÂÕη¼ÉÈÖ¿˿·ÇÃÅÄ¿Ö ¹ÁÅÉÅÇÅÀÈÆÅ·ÆǼÂÖ ¸Ê»¼ÉÆÇŹ¼»¼Ä¦¼Ç¹ÒÀ ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÀ˼ÈÉ¿¹·ÂÓ ÈŹǼüÄÄÅÀÃʾÒÁ¿„,IBSLJW DPOUFNQPSBSZ’™¼ºÅÆÇźǷÃü ¼½¼»Ä¼¹ÄÒ¼ÁÅÄͼÇÉÒÈÊηÈÉ¿¼Ã ¼¹ÇÅƼÀÈÁ¿Ì¿ÈÆÅÂĿɼ¼À ¿Ì·ÇÓÁŹÈÁ¿Ì·ÇÉ¿ÈÉŹ ¹ÉÅÃοȼÅÇÁ¼ÈÉÇ·¿ÌÅÇ· ˿·ÇÃÅÄ¿¿ ·É·Á½¼ÆÇŹ¼»¼Ä¿¼ ¿ÈÆÅÂĿɼÂÓÈÁ¿Ì÷ÈɼÇÁ·ÈÈŹ ¥ÉÃʾÒÁ¿ÅÇÁ¼ÈÉÇŹÅÀ ÁÔ¼ÁÉÇÅÄÄÅÀ ÅÉÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿À ÃÅÂÅ»ÒÌ¿»ÅÈÅοļĿÀÃÔÉÇŹ ÿÇŹÒÌÁÅÃÆž¿ÉÅÇÈÁ¿ÌÏÁÅÂs ¹È¼ÔÉŽ»¼ÉȹſÌÈÂÊϷɼ¼À ¹ÆÅȼ»ÄÕÕļ»¼ÂÕ·ÆǼÂÖ ¡·Áƿȷ—¦®¼ÌŹ„¤Å¹Ò¼ ËÅÇÃÒÄʽÄÒ ·¼È¿¿ÌÄ¼É ÉÅ ÂÊÎϼĿμºÅļÄʽÄŒŸÈÉ¿Ä· Ä·¹È¼¹¼Á·

в ко де рь гар Ха ван

ва

ÅÁÂÅÄÄ¿Á¿Á·ÈȿμÈÁÅÀÃʾÒÁ¿sÔÉÅ ÅÈŸÒÀÁÇʺÅ¸Ð¼Ä¿Ö ÁÅÉÅÇÒÀºÅÇ»¿ÉÈÖ ȹżÀÔ¿ɷÇÄÅÈÉÓÕ¿ļÆǼüÄÄÅ ºÅÉŹÁ¿Î¿ÉÓÈ־ķĿÖÿ¿ÊüĿÖÿºÅ¹ÅÇ¿ÉÓ Å¹ÒÈÅÁÅ߹ȼǼ½¼ȼºÅ»ÄÖ¹ÈÉǼɿÏÓ ¹ÁÅÄͼÇÉÄÒ̾·Â·Ì˿·ÇÃÅÄ¿¿ÃÅÂŻż ÆÅÁżĿ¼ÈÂÊϷɼ¼Às¿Ãʽ¼¹ÉÖºÅÈÉÓ ¹ÅμǼ»ÄÅÀÇ·¾ÈÂÊÏ·ÉÓ¦ÖÉÊÕ˜¼ÉÌŹ¼Ä·¿Â¿ ½¼ÁÅÄͼÇÉÒ§·Ì÷ĿÄŹ·˜¼ÈÈÆÅÇÄÅ »ÂÖ É¼Ì ÁÉÅÉÅÂÓÁŹÈÉÊÆ·¼ÉÄ·Èɼ¾ÕÁ·ÈÈ¿Á¿ ÔÉ¿ÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿ÖsļÆǼüÄÄÒÀ·ÉÇ¿¸ÊÉ ÃʾÒÁ·ÂÓÄźÅ¸·º·½·¥»Ä·ÁÅÉ·ÁżÆÅÄÖÉ¿¼ Á·Á „ÈŹǼüÄÄ·Ö·Á·»¼Ã¿Î¼ÈÁ·ÖÃʾÒÁ·’ »ÂÖÄ·Ï¿Ì ÊϼÀ»ÅÈ¿ÌÆÅÇÅÈÉ·¼ÉÈÖμÃÉÅÔÆ·É·½ÄÒà ļŸÒÎÄÒà »¿ÁŹ¿ÄÄÒßǼÎÓ¾»¼ÈÓ¿»¼Éļ ÅÃʾÒÁ¼¯¼Ä¸¼Çº· ¡¼À»½· ¯Ä¿ÉÁ¼d™È¼ÔÉÅÌÅÉÓ ¿¿Ã¼ÄʼÉÈÖÈŹǼüÄÄÅÀÃʾÒÁÅÀ ʽ¼ƼǼ¹·Â¿ÂÅ ¾·ÆÅÂʹ¼ÁŹÊÕ»·¹ÄÅÈÉÓ§¼ÎÓ¿»¼ÉÅÃʾÒÁ¼ ȹ¼½¼À ÊÂÓÉÇ·ÈŹǼüÄÄÅÀ ÁÅÉÅÇÊÕŸÒÎÄÅ ÆÇ¿ÄÖÉÅÄ·¾Ò¹·ÉÓ·¹·Äº·Ç»Åà ¥»Ä·ÁÅμý¼ÃŽ¼ÉÊ»¿¹¿ÉÓÈÂÊϷɼÂÖ ÈŹǼüÄÄÒÀÁÅÃÆž¿ÉÅÇ ¡·¾·ÂÅÈÓ¸Ò ÊÀ÷ ɼÇÆÁ¿ÌÈž¹ÊοÀ Ǽ¾Á¿ÌÇ¿ÉÃŹ ļŽ¿»·ÄÄÒÌ ɼøÇŹ¿»¼Ç¾Á¿ÌÄ·¾¹·Ä¿ÀsÔÉÅʽ¼ ÆÇÅÀ»¼ÄÄÒÀÔɷƨ·ÃÒÀÆŹ¼ÇÌÄÅÈÉÄÒÀÈÆÅÈŸ ÆÇ¿¹Â¼Î¼Ä¿Ö¹Ä¿Ã·Ä¿ÖÁȹżÃÊɹÅÇμÈɹÊ»ÂÖ ÁÅÃÆž¿ÉÅÇ·sÔÉŹҾ¹·ÉÓ¸ÊÇÕļºÅ»Å¹·Ä¿Ö ÊÁÅÄȼǹ·É¿¹ÄÅÀÆʸ¿Á¿ ¾·ÈÉ·¹¿ÉӺŹÅÇ¿ÉÓ Åȼ¸¼¤ÅÉ·ÁÅÀ¹·Ç¿·ÄÉÇ·¾¹¿É¿ÖÁÅÃÆž¿ÉÅÇÈÁÅÀ Á·ÇÓ¼ÇÒ¸Ò¹žÎ¼Ä ÈÁÅǼ¼ »ÅÔÆÅÌ¿ ¹È¼Å¸Ð¼ÀºÂŸ·Â¿¾·Í¿¿ Áź»·Ë·ÄÉ·¾¿ÖɹÅÇÍ· Ãź·Ç·¾ºÊÂÖÉÓÈÖļÄ·ÏÊÉÁÊ ÆǼ»ÈÉ·¹ƼǼ» Æʸ¿ÁÅÀ¹Å¹È¼ÀÊÄ¿Á·ÂÓÄÅÈÉ¿ ¸¼¾¸Å־Ŀ¸ÒÉÓ Ÿ¹¿Ä¼ÄÄÅÀ¹Æ·º¿·É¼™ÈÆÅÃÄ¿Ã Á·Á¹Å»ÄÅ¿ ÉŽ¼¹Ç¼ÃÖ ÄŹǷ¾ÄÒÌÈÉÇ·Ä·Ì ÁÅÃÆž¿ÉÅÇÒ —¯¼Ä¸¼Çº —¹ÈÉÇ¿Ö ¿®—À¹¾ ¨¯— Èɷ¿ Èž»·É¼ÂÖÿÄŹÅÀɼÌÄ¿Á¿ÁÅÃÆž¿ÉÅÇÈÁźÅ Æ¿ÈÓ÷ ÈÉÅÀ¿ÏÓÇ·¾Ä¿Í¼À ÎÉÅ—¯¼Ä¸¼Çº Êɹ¼Ç»¿Â¼¼Ä·¾¹·Ä¿¼ ÈÉ·¹¼»¿ÄÅ¿ÎÄÒà Ÿ·»·É¼Â¼Ã·¹ÉÅÇÈÁ¿ÌÆÇ·¹Ä·ȹż¿¾Å¸Ç¼É¼Ä¿¼ s »Å»¼Á·ËÅÄ¿Õ ·®—À¹¾ ÆÇÅÈÉÅÆŹżɹÅÇμÈÁźÅ º¼Ä¿Ö ÆÅÂӾŹ·ÂÈÖÉÅÀ½¼ɼÌÄ¿ÁÅÀ Ä¿ÎÊÉÓ ļÆŻžǼ¹·ÖÅÄŹŹ¹¼»¼Ä¿ÖÌ·¹ÈÉÇ¿ÀÈÁźÅ „Áżº¿’¨¼ºÅ»ÄÖ½¼É·Á·ÖÈ¿ÉÊ·Í¿ÖÆÇÅÈÉÅ ¿ÈÁÂÕμķsÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼ÃÉÅÃÊÈÂʽ·ÉžÊĺ¿ ÆÅÈÉÃÅ»¼ÇÄ¿¾Ã·¿ŸÐÄÅÈÉÓɹÅÇμÈÁźÅüÉÅ»· ÈŹǼüÄÄÒÌÁÅÃÆž¿ÉÅÇŹs„™È¼Ê¹È¼Ì¹È’ ¦ÅÂÊη¼ÉÈÖ ÎÉÅÈŹǼüÄÄ·ÖÃʾÒÁ· ÉÅÉÈ·ÃÒÀ ÆǼÈÂŹÊÉÒÀÆÅÈÉÃÅ»¼ÇÄ¿¾ÃsÔÉŹȼºÅÄ·¹È¼ºÅ

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ 


NAOKA

·ÆǼÂÖ¹ÁÂʸ¼„;FQQFMJO 1VC’ ʦÊÏÁ¿ÄÈÁ·Ö ÈÅ ÈÉÅ¿ÉÈÖ¹ÒÈÉÊƼĿ¼ÃÅÂÅ»ÅÀ »Ä¼ÆÇÅƼÉÇŹÈÁÅÀÇÅÁºÇÊÆÆÒ „/BPLB’¢¿»¼Ç¿ÈÅ¿ÈɺÇÊÆ ÆÒsœÁ·É¼Ç¿Ä·¦ÅÂÅÌ¿Ä·

NVTJD

Èɷ·¿ǿÁ· È·Ãŷķ¿¾¿½¼Â·Ä¿¼ „ÄÒÇÄÊÉÓ¹ºÂʸ¿ÄÊȹżºÅ¶’¤¼ÃÄźÅ Æž½¼ÃÒÆÇ¿ÈÉÊƿ¿ÁÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ ÆÇźǷÃÃÒ„›¼¹ÅÎÁ·ÈÅÈÆ¿ÎÁ·Ã¿’ ÁÅÃÆž¿Í¿¿ÁÅÉÅÇÅÀÃŽÄÅÄ·¾¹·ÉÓ ÅÈÉÇÅÈÅÍ¿·ÂÓÄÒÿ ·¿Äź»· ÆÅÃļĿÕ ļÁÅÉÅÇÒÌÁÇ¿É¿ÁŹ ÈÆÇ¿¹ÁÊÈÅà Ǽ¹ÅÂÕÍ¿¿¦¼ÈÄÖ„©ÒļÇÅ»¿ÏÓÈ֒ ÆŻĿ÷¼ÉÆÇŸ¼ÃÒ·¸ÅÇÉŹ „›¼¹ÅÎÁ· ÈÅÈÆ¿ÎÁ·Ã¿’sÅÆÅÁ¿ÄÊÉÒÌ»¼ÉÖÌ „’ „¨Á·¾Á·Å¸ÅÂÓÏÅÀÂÕ¸¹¿’ „¥Ä¿’ „›Å÷ÏÄ¿À¬Å’ „£Ò¸Ê»¼ÃƼǹҼ’ „›·¹·À’¿»Çʺ¿¼sÁ·½»·ÖƼÈÄÖ ÆŻĿ÷¼ÉÅÆǼ»¼ÂÄÄÊÕÆÇŸ¼ÃÊ£Ò »ÅºÅÇ·¾ÃÒÏÂÖ¿ ÁÁ·ÁÅÃÊÈÉ¿ÂÕÃŽÄÅ ÅÉļÈÉ¿ķϼɹÅÇμÈɹŤ·ÇÅÁÔÉÅļ È¿ÂÓÄÅÆÅÌŽ¼ ÅÉÆÅÆÁÊÂÓÉÊÇÒ»·Â¼ÁÅ ·ÁËÅÂÁÊÃҹşмļ¿Ã¼¼ÃÄ¿Á·ÁźÅ s§½ÏÜ ÄÁͽ¿ÎÏ¿ÐÆϬÂÍ¿ØÉÁÂÈËÉÎÌÍËÕÐ ÅÉÄÅϼĿÖ„´¹Ç¿Á·’sÆÇÅ¿¾ÄÈ—ÄÉÅÄ ËʽĿ½ÊÅÅ ¡ÅÈÉҏ¹ ¿ÃÒÈɷ¿ÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÖÿ s›Å¸ÇÒÀ»¼ÄÓ —ĻǼÀ¨Ä·¾¹·Ä¿¼Ã¿ÄɼǼÈÄ·Ö ÊÄ¿Á·ÂÓÄźÅÃʾÒÁ·ÂÓÄźÅÄ·ÆÇ·¹Â¼Ä¿Ö ¿ÈÉÅÇ¿Ö¹ÒÏ·™Å¹È¼Ã„¹¿ÄŹ·É’ÃÅÀÂÕ¸¿ÃÒÀ ÁÅÉÅÇżÅÉŸǷ½·¼ÉÈƼɼĿÖ ÖÆÅÄÈÁ¿ÀƿȷɼÂÓ¬·ÇÊÁ¿£ÊÇ·Á·Ã¿¿¼ºÅÇÅ÷Ä ÈÉÇÊÁÉÊÇ¿ÇŹ·ÄÄÒÌÈ¿ÕÿÄÊÉÄÅÈɼÀ ÆÅ» „¤Åǹ¼½ÈÁ¿À¼Ȓ ʽÅμÄÓÆÅÄÇ·¹¿ÂÅÈÓÃļ Ä·¾¹·Ä¿¼Ã„£#BTF’¦ÇÅмºÅ¹ÅÇÖ Ä· ¿Ãֺ·¹ÄÅÀº¼ÇÅ¿Ä¿žÄ·ÉÅÁ¿£ÊÇ·Á·Ã¿ÃźÊÉ Ä·ÏÊÃʾÒÁÊÆŹ¿ÖÂÅÉ·ÁÃÄźÅÁÊÂÓÉÊÇ ÅÉüɿÉÓ ÎÉź¼ÇÅ¿ÄÕ¾¹·Â¿¤·ÅÁÅ ŻķÁÅÈʻӸÊ ÎÉÅÈÂŽÄÅÈÅÆÅÈÉ·¹¿ÉÓÄ·ÈÌÅÉÓÈÅ»ÄÅÀ ÆÅȼ»Ä¼À¸ÊÁ¹Ò¹Ä·¾¹·Ä¿¿ķϼºÅÁżÁÉ¿¹· ¿¾Ä¿Ì›·¿ÃʾÒÁÊÃÒÈÂÊÏ·¼ÃÅμÄÓ ǼϿÂÌʻŽĿÁ ¿¾¹¼ÈÉÄÒÀÁÅÿÁÈ¿ÈÉ£·ÁÈ¿Ã Ç·¾ÄÊÕ ˜Åº»·ÄŹÈÁ¿À¨ɼÌÆÅÇÄ·ÏÆÇżÁɺÅǻŠsŸØ½É¾ÅÓÅËÄÊØ s¤·¹¼ÇÄż »·d£Òʹ¼Ç¼ÄÒ¹ÉÅà ÎÉÅ ¿Ã¼ÄʼÉÈÖ„/BPLB’¡ÈÉ·É¿ ¹ÂźÅɿƼºÇÊÆÆÒ ¼È¿Ç·¸ÅÉ·ÉÓ ÉÅÊÈƼÌļ¿¾¸¼½¼Ä—ÃÒ ļÈÂÊη¼ÄͼÄÉÇ·ÂÓÄÒÀ¾Ä·ÁsÉǼɿÀºÂ·¾ Ç·¸ÅÉ·¼Ãs¿ļÉÅÂÓÁÅÄ·»ÃʾÒÁÅÀ ÁÅÉÅÇÒÀ¼ÈÉÓÊÁ·½»ÅºÅ ÄÅÅÉÁÇÒ¹·¼ÉÈÖÉÅÂÓÁÅ ÄÅ¿Ä·»Æ¿·ÇÅà ÌÅÉÖÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÅ Ê¿¾¸Ç·ÄÄỌ̀ļÁ·½¼ÉÈÖ ÈÅμɷĿ¼¾¹ÊÁŹ ÅμÄÓÈÂŽÄŹÒÉÖº¿¹·ÉÓÃÄź¿¼ ¿¸ÊÁ¹Ä·¾¹·Ä¿ÖÅμÄӸ¿¾Á¿Ä·Ã¡Åº»·ÖºÅ¹ÅÇÕ ÅǺ·Ä¿¾·Í¿ÅÄÄÒ¼¹ÅÆÇÅÈÒ ¿ÈÁ·ÉÓ „/BPLB’ ÃļÆǼ»ÈÉ·¹ÂÖ¼ÉÈÖ»¼¹ÊÏÁ· ÁÅÉÅÇ·Ö üÎɷɼÂÓÄÅ¿ºÇ·¼ÉÄ·ËÅÇɼÆÓÖÄŤ·¹¼ÇÄÖÁ·ÊÄ·È ¼»¿ÄÅÃÒϼÄÄ¿ÁŹ¿ÈÆÅÄÈÅÇŹ¥Î¼ÄÓ Ä·»¼¼ÃÈÖÄ·ÆÅ»ÈÁ·¾Á¿Ä·Ï¿ÌÈÂÊϷɼ¼À ÈļÀ¼ÈÉÓÎÉÅÉÅŸм¼ ˜¿¾Ä¼È¿ɹÅÇμÈɹÅs¹¼Ð¿Á·Ç»¿Ä·ÂÓÄÅ sˆ«ÏÏËÔÂÊÊØÆÍÅÏÉ ÚÉËÓÅËʽÈÙÊØÂ̽ÍÏÅÅ ÀÅϽÍØ Ò½ÍÅÄɽÏÅÔÊØÂÇȽ¿ÅÕÅÅ¿ËǽÈÎÀÈоËÇÅÉ Ç·¾ÄÒ¼ ÌÅÉÖÃÒ¹¼Ç¿Ã ÎÉÅÄ·ÃÊ»·ÈÉÈÖ ÏÂɾÍËɘ­½ÎÎǽÃÅÏ ÌËýÈÐÆÎϽ ËÉÐÄØǽÈÙÊËÉ Ç·¾ÂÅ÷ÉÓ¸·ÇÇ¿Á·»ÒÄÒļÏļºÅÏÅÊ ÎÏÅÈ ÅÎÏËÍÅÅÅÎËÎϽ¿ÂÀÍÐÌÌØ ¸¿¾Ä¼È·¿»ÅļÈÉ¿»ÅÂÕ»¼ÀÃʾÒÁÊ sŸÈÉÅÇ¿ÖÁżÁÉ¿¹·ķη·ÈӹȼºÅÆźŻ· ÁÅÉÅÇÊÕÈÉÅ¿ÉļÉÅÂÓÁÅÈÂÊÏ·ÉÓ Ä·¾·» Áź»·ÖÆÇ¿ºÂ·È¿Â·ÁÈÅÉÇʻĿμÈɹÊ ÄÅ¿ÈÂÒÏ·ÉÓ ¿¾¹¼ÈÉÄźÅ¸·Ç·¸·ÄпÁ·ƼÇÁÊÈÈ¿ÅÄ¿ÈÉ·—ÄÉÅÄ· ¡ÅÈÉҏ¹·¥ÆÒÉ¿ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒ¼ÈÆÅÈŸÄÅÈÉ¿ ·Ç·Ä½¿ÇŹпÁ· ÁÅÉÅÇÒÿŸ·»·¼É¡ÅÈÉҏ¹ ÆǼ¹Ç·É¿Â¿ƼÈÄ¿„/BPLB’¹»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÅ È¿ÂÓÄÒ¼ÁÅÃÆž¿Í¿¿¤¼ÃÄźÅÆž½¼ÁÁżÁÉ¿¹Ê ÆÇ¿Èż»¿Ä¿Â¿ÈÓ¸·È¿ÈÉÁ·µÂ¿ÖœÃ¼ÂÓÖÄŹÈÁ·Ö ¿º¿É·Ç¿ÈÉ£·ÁȿØÅÇÅ»¿Ä¦Ç·ÁɿμÈÁ¿ÈÇ·¾Ê ÆÅÖ¹¿Â·ÈÓƼǹ·ÖÁÅÄͼÇÉÄ·ÖÆÇźǷÃ÷s „¦ÅºÇʽ¼Ä¿¼’ sÅÈÄŹÄÅÀɼÃÅÀÁÅÉÅÇÅÀ ¥ª¯¢­Ÿ¹»¥­«Ÿ¨ª¡­¢¦§­®ª¼¶¥² ±«¯« ­±¥¥¡ª¥¨®¯«¨¬ª¥§

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ 


Музыкальные паблики

&=NVTJD= ªË¿Ø½ÈÙ¾ËÉØ IUUQWLDPNOFXBMCVNT ©ÊɹȼÖÈÄÅÁ·Á¸Å½¿À»¼ÄәƷ¸Â¿Á¼ „¤Å¹Ò¼·ÂÓ¸ÅÃҒÆÅÖ¹ÂÖÕÉÈÖÈ·ÃÒ¼ ȹ¼½¿¼Ǽ¿¾ÒÌÅÉÓÈÁÅÂÓÁÅÄ¿¸Ê»Ó ¿¾¹¼ÈÉÄÒÌ¿ÈÆÅÂĿɼ¼À Æǿμà ¿Äź»·»·½¼Ç·ÄÓϼ μùÒÌÅ»¿É¹ȹ¼É ¿ͼľ¿ÅÄÄÒÀ»¿ÈÁ§·¾Êü¼ÉÈÖ ÈÕ»· ÌÅ»ÖÉļ¾·ÎÊ»¼È·Ã¿¿»¿ÁŹ¿ÄÁ·Ã¿ ·ÎÉŸÒƼǹÒÃÆÅÈÂÊÏ·ÉÓÆ·ÈÉ¿ÄÁÊ ÁÅÉÅÇ·ÖμǼ¾Æ·ÇʻļÀ¿É·Á¸Ê»¼ÉÊ¹È¼Ì Ä·ÈÂÊÌÊ

IUUQWLDPNF@NVTJD ¨Å¾»·É¼Â¿&=NVTJD=ÆÅķηÂÊ ÈŸ¿Ç·Â¿ÈÓÈž»·ÉÓÄ·¸·¾¼ȹżºÅÉǼÁ ¸Âź·ļ¾·¹¿È¿ÃÒÀȼɼ¹ÅÀ¼À¸Â¿Â¿ ÆÅÁÇ·ÀļÀüǼÈ·ÃÅÈÉÅÖɼÂÓÄÒÀÈ·ÀÉ ¥»Ä·ÁŽ¼¹ÒÖÈÄ¿ÂÅÈÓ ÎÉÅμÂŹ¼Î¼ÈɹÅ ¹¼ÈÓ÷ļÅÌÅÉÄÅÆÅÁ¿»·¼ÉÄ·È¿½¼ÄÄÒ¼ üÈÉ·s¿Ã¿¾»¼ÈÓÌÅÇÅÏÅ&=NVTJD= ǼϿ¿ÅɻŸǷ»Å¸Ç·ļ¿ÈÁ·ÉÓ¿Èɷ¿ Ç·¾¹¿¹·ÉÓȹÅÀÆÇżÁÉ™¡™¿Éź¼¿Ã¼¼Ã Å»¿Ä¿¾È·ÃÒÌ÷ÈÏÉ·¸ÄÒÌÆ·¸Â¿ÁŹ È·» Ç·ÈÌÅ»ÖпÌÈÖÉÇÅÆÅÁ ŸѼ»¿Ä¿¹Ï¿À ¼Ð¼È»¹¼ÈÅÉÄ¿ÆÅ»¸ÂźŹÈÈ·ÃÅÀ Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÅÀÃʾÒÁÅÀ ÁÅÉÅÇÊÕÉÅÂÓÁÅ ¹Å¾ÃŽÄÅÄ·ÇÒÉÓ¹ȼɿ

NVTJD

#BENVTJD'. IUUQWLDPNCBE@TPVOE žÄ·ÎÅÁ„'.’¹Ä·¾¹·Ä¿¿Æ·¸Â¿Á· ÆÇÅÈÉ·¹Â¼ÄļÈÂÊηÀÄÅ#BENVTJD Á·Áʽ¼ļÇ·¾¸Òž·Ã¼Î¼ÄÅ ÆÇżÁÉ ·¹ÉÅÇÈÁ¿À Ä·÷ļÇÈ·ÃÅÆ·ÂÓÄÅÀ Ç·»¿ÅÈÉ·ÄÍ¿¿ ¹¼Ð·ÕмÀÄ·ȹÅÀ ÈŸÈɹ¼ÄÄÒÀ÷ļǨÅÅɹ¼ÉÈɹ¼ÄÄÅ ÈÂÊϷɼÂÖÃÆÇ¿ÌÅ»¿ÉÈÖÆÅ·º·ÉÓÈÖÄ· ¸¼¾ÊÆǼÎÄÅÈÉÓ¹ÁÊÈ·¼¼ÅÉÍ·ÅÈÄŹ·É¼ÂÖ «ÇÔÄÁ¿ž·º·Ç¿ÄÒη¦ÇÅÈÉÅÀǼͼÆÉ »¼Â·ÀÉ·Á ÎÉŸÒÄÇ·¹¿ÂÅÈÓɼ¸¼È·ÃÅÃÊ ·É·Ã ºÂÖ»¿ÏÓ ¿¼»¿ÄÅÃÒϼÄÄ¿Á¿ ÆÅ»ÉÖÄÊÉÈÖ¨#BENVTJDÉ·Á¿ÆÅÂÊοÂÅÈÓ ÊºÂ·¹ÄźÅÅÁÅÂŷüǿÁ·ÄÈÁźÅ ÃʾÒÁ·ÂÓÄźÅÆ·¸Â¿Á·ʽ¼¸ÅÂÓϼ ÉÒÈÖÎÆŻƿÈοÁŹ

3FE%JTDP IUUQWLDPNSFE@EJTDP ¨Å¹¼ÇϼÄÄŹÅÈ̿ɿɼÂÓÄÒÀÆ·¸Â¿Á ÅÈŹ¼ÉÈÁÅÀÃʾÒÁ¼Ì ÅÍ¿ËÇŹ·ÄÄÅÀ ȻſÈÉÅǿμÈÁ¿Ì¸Å¸¿Ä¿¼º¼Ä»·ÇÄÒÌ Á·ÈȼÉ„ÔÃÁ·Ï¼Á’™ÅƼǹÒÌ ĿμºÅ ÆŻŸÄźŠ¹Å¹ÈÖÁÅÃÈÂÊη¼¹É·Á¿Ì ÷ÈÏÉ·¸·Ì Ä¿º»¼»Ä¼ÃÈźļÃʽ¼ļ ÈÒмÏÓ—¹Å¹ÉÅÇÒÌ ÁÇÅüÈŸÈɹ¼ÄÄÅ ÉǼÁ¸Âź· 3FE%JTDP¹ÒÆÅÂÄÖ¼É ȹżŸǷ¾ÄÊÕËÊÄÁÍ¿Õ·ÂÓɼÇÄ·É¿¹ÄźŠ ¹ļÁÅÉÅÇÅÀÈɼƼĿÌ¿ÆÈɼÇÈÁźÅÁ·Ä·Â· ¤ÅÈÉ·ÂÓº¿Ö ÈÆǿ¿μÈɹÊÕпÿ ÈÂÊηÕ¹¿»¼ÅÈ:PV5VCF¿·ÊɼÄÉ¿ÎÄÒÿ ƼÄÅÎÄÒÿËÅÉÅÁ·ÇÉÅÎÁ·Ã¿sÉ·Á·Ö ȼ¸¼¹Ò»Ê÷ÄÄ·ÖÉÅÈÁ·ÆÅɼùǼüķà ÁÅÉÅÇÒ¼ÁÅÄο¿ÈÓ»ÅÇŽ»¼Ä¿Ö ¸ÅÂÓÏ¿ÄÈɹ·οɷɼ¼À¸Âź·

žÈÐÃÁ½ÛֽܽÐÁÅËĽÌÅÎÙ IUUQWLDPNCBVEJP[BQJT ™ºÇ·Ë¼„¥ÁÅÃÆ·Ä¿¿’¹ÔÉÅÃÆ·¸Â¿Á¼ ¾Ä·Î¿ÉÈÖ„©Åɷ¿ɷÇÄ·ÖȼÁÉ·ÂÕ¸¿É¼Â¼À ÌÅÇÅϼÀÃʾÒÁ¿’¦Ç¼»¹Å»¿É¼ÂÓÈɹʼÉ ¹ȼÁɼÁ¿¼¹ÈÁ¿ÀÌʻŽĿÁ—ÄÉÅÄ ¯Ã·ÇºÅ¹¿Î§ÊÁŹŻ¿É¼ÂÓÆ·¸Â¿Á·s μÂŹ¼ÁÏ¿ÇÅÁ¿Ì¹¾ºÂֻŹ ͼĿɼÂÓ ÔÁ¼ÁÉ¿Á¿¿ÆÒÉ¿¹ÒÀƼǹÅÅÉÁÇÒ¹·É¼ÂÓ ÆÇ¿Îʻ¿¹ÒÌËÅÇé·ÁÅÀ½¼ÊļºÅ ¿ÉǼÁ¸ÂźsÈÿÇÊÆÅÄ¿ÉÁ¼¦Å»Å¸ÄÒÀ ÆÅ»ÌÅ»ÁËÅÇÿÇŹ·Ä¿ÕƼÀ¿ÈÉŹ Ä·Á·½»ÒÀ»¼ÄÓÇ·¾»¼ÂÖÕÉʽ¼ÆÅÎÉ¿ ÉÒÈÖÎÆŻƿÈοÁŹ

UXFMWFCSJDLT IUUQWLDPNUXFMWFCSJDLT „›¹¼Ä·»Í·ÉÓÁ¿ÇƿμÀ’sÆ·¸Â¿Á ɼ÷ɿμÈÁ¿À ÄÅÁ·ÁÅÀŸ¾ÅÇÃŽ¼É ŸÅÀÉ¿ÈÓ¸¼¾ËÅÂÁÃʾÒÁ¿ÈÈ·ÃÒÿ Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒÿÆÇ¿ÈÉ·¹Á·Ã¿¹ÇÅ»¼ „·ÄÉ¿’ „ÆÇÅÉÅ’ „ÆÈ¿ÌÅ’ „ÆÅÈÉ’¿É·Á »·Â¼¼ ÎÉÅÁÅÃʹºÅÂŹÊ¹¾¸Ç¼»¼É™Ÿмà ¸¼¾¾·¹ÅÇ·½¿¹·Õп̺¿É·ÇÄÒÌƼȼÄÅÁ ʽ¼Ä¿ÁÊ»· ·ÉÊɿ̹¿¾¸ÒÉÁ¼¿È·ÃźÅ ÅÉüÄÄźÅÁ·Î¼Èɹ·

ª¡¯¢©«¦­ž«¯¨¥ª¡­¢¦ «­µ§«Ÿ ª¡­¢¦§­®ª¼¶¥² «¨¹ ¤Ÿ¡ «¨¹ µ°ž¥ª ¼ª«¨¥¤­¢ª§«

3q/q#t)*1Š)01t101t30$,tº®¯­¡t+";;t§¨®®¥§ 


ÇÅÊË

КИНО ВЕСНА

Ÿ½ÌÍÂÈÂÐÇͽÅÊÎÇÅÂÇÅÊËɽÊØÏͽÁŊ ÓÅËÊÊËËÃÅÁ½ÛÏÎÛÍÌÍÅÄË¿ËϱͽÊÓÐĊ ÎÇËÆ¿ÂÎÊØŸÚÏËÉÀËÁÐ ÇËÊÂÔÊËàÊ ˾ËÆÁÂÏÎܾÂĈ¡ËÈÀÅÒÊËÔÂÆÇËÍËÏÇËÀË ÉÂÏͽ˜ÅÁËÌÍÂÉÙÂÍÊØÒÌËǽÄË¿ÑÅÈÙÉË¿ ÀËÁ½ ®Ì˽ÌÍÂÈÜ¿ÇÅÊËϽÏÍÂÅÉ¡Ë¿Š ÃÂÊÇË¿ͽÉǽÒÁËÌÍÂÉÙÂÍÊØÒÌËǽÄË¿ ÄÍÅÏÂÈÜɾÐÁÐÏÌÍÂÁÎϽ¿ÈÂÊ؈.ËCJVT˜ ÕÌÅËÊÎÇÅÆÏÍÅÈÈÂÍ ÍÂúÍÅÇ­ËÕ½Ê ˆºÍÊÂÎÏÅ®ÂÈÂÎÏÅʽ˜ ½ÊÅɽÓÅÜ ÍÂÞÂʊ ýÉÂÊ­ÂÊÊ ®ÏÂѽÊ«¾ÙÂÅŸÂÊνʬ½Ï½Í ˆŸÇÐÎÍÃÅÅÇËÎÏŘ Áͽɽ ÍÂã½Ç «ÁÅÜÍ ˆŸÁËɘ ÏÍÅÈÈÂÍ ÍÂñͽÊÎн «ÄËÊ ˆªÂ¾ÂÎÌËÇËÅÏ٘ ÇËÉÂÁÅÜ ÍÂÃ¥¿½Ê ÏϽÈÙ ϽÇÃÂÏÂɽÏÅÔÂÎǽÜÍÂÏÍËÎÌÂNJ ÏÅ¿½ÑÅÈÙÉË¿ˆ¥ÖÅÏÂeÕÌÅËʽ˜ÇËʊ Ó½²²vʽԽȽ²²*¿¿ǽÍÏÅÊ؈¡ËÎÙÂʽ ŠÀ˘ ÍÂéÅÕÂÈ١¿ÅÈÙ ˆ¬½ÏÍÅËÏؘ ÍÂúÍÅÇ­ËÕ½Ê ˆ¬ÍËÖ½ÈÙÊËÂÁÂÈ˘ ÍÂçÍÅÎώʧ½ÍÅËÊ ÅˆµÌÅËÊ Ø ˜ ÍÂêÅÇËÈÜ®½½Á½ ¡ËÈÀÅÂÊËÔÅÇËÍËÏÇËÀËÉÂÏͽ

u½ÌÍÂÈÜ ÇÅÊËϽÏÍØÅÉ¡Ë¿ÃÂÊÇËň§Å¿˜

™

¼ÈÓ÷ÆÅÆÊÂÖÇÄÒ¼¼Ð¼ÈƼǹźÅ˼ÈÉ¿¹·ÂÖ „«Ç·ÄÍʾÈÁ·Ö¹¼ÈÄ·’¹ºÅ»Ê „›Å º¿¼ÄÅοÁÅÇÅÉÁźÅüÉÇ·’ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÅ ÆǼ»ÈÉ·¹ÂÖÕÉȸÅÇÄ¿ÁÂÊÎÏ¿ÌËÇ·ÄÍʾÈÁ¿Ì ÁÅÇÅÉÁÅüÉÇ·½ÄÒÌË¿ÂÓÃŹ´ÉŹžÎÄÅÈÉÓ ÆÅÈüÖÉÓÈÖ ÆÅüÎÉ·ÉÓ Ç·ÈÎʹÈɹŹ·ÉÓÈÖd¿ÆÇÅ ¹¼ÈÉ¿¸¼ÈÈÅÄÄÊÕÄÅÎÓ¹Á¿ÄÅɼ·ÉǼ¥ÈŸ¼ÄÄÒÀ ·ÁͼÄÉsÄ·ļ»·¹ÄÅÈÄÖÉÒ¼Á·ÇÉ¿ÄÒ«¿ÂÓÃÒ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÄÒ¼¹ÆÇźǷÃüÔÉźÅºÅ»·ÆÇ¿ ÆÅ»»¼Ç½Á¼·º¼ÄÉÈɹ·6OJGSBODF ¸Ò¿Ä·ºÇ·½»¼ Äҿ¿ÆǿĿ÷¿ÊηÈÉ¿¼¹È·ÃÒÌÆǼÈÉ¿½ÄÒÌ ËÇ·ÄÍʾÈÁ¿Ì¿ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌÁ¿ÄÅ˼ÈÉ¿¹·ÂÖÌ ¹¡·ÄÄ·Ì ¡Â¼ÇÃÅÄ«¼ÇǷļ ˜¼Ç¿ļ ¤ÓÕ ÅÇÁ¼ ©ÅÇÅÄÉÅd«·ÄÉ·ÈɿμÈÁ¿¼»Ç·ÃÒ ȼÄɿüÄÉ·ÂÓ ÄÒ¼ÁÅü»¿¿ ·Ä¿Ã·Í¿ÅÄÄҼ˿ÂÓÃÒ ÿ˿μÈ Á¿¼¿ÈÉÅÇ¿¿ ÃÕ¾¿ÁÂÒsÁ·½»ÒÀÄ·À»¼É»ÂÖȼ¸Ö ÎÉÅÉÅÅÆǼ»¼Â¼ÄÄż™Å¾ÃŽÄÅ „›Åº¿¼ÄÅοd’ ÔÉźÅºÅ»·»ÅÁ·½ÊɼмǷ¾ ÎÉÅËÇ·ÄÍʾÈÁ¿ÀÁÅ ÇÅÉÁ¿ÀüÉÇd¿Ã¼¼ÉÆÅÂÄÅüÉÇ·½ÄÒ¼·Ã¸¿Í¿¿


ÇÅÊË

Не испытывая зла,

с милосердием ко всем

„¢

¨ÅÊÇËÈÙÊ

­ÂÃÅÎÎÂÍ®ÏÅ¿ÂÊ®ÌÅȾÂÍÀ ŸÍËÈÜÒ¡ÚÊÅÚÈ¡ÚƊ¨ÙÛÅÎ ¡ÃËÄÂÑ ËÍÁËʊ¨Â¿ÅÏÏ ¯ËÉÉŨšÃËÊÎ ®½ÈÈűÅÈÁÎ ¡ÃÂÇźÍȲÂÆÈÅ

¿ÄÁÅÂÓĒ¨É¿¹¼Ä·¨Æ¿Â¸¼Çº·»¼ÃÅÄÈÉÇ¿ÇʼÉμÉÁÅÈÉÓ¿»¼¿ÅÉÅà ÎÉÅ ÅÁÅÄηĿ¼¹ÅÀÄÒsÔÉÅļķηÂÅÿǷ ÔÉÅķηÂźǷ½»·ÄÈÁÅÀ¿ÈÉÅ Ç¿¿œÈ¿Ç·¹¼ÄÈɹÅÂÕ»¼ÀƼǼ»˜ÅºÅÃļ»ÅÁ·¾Ê¼ÃÅ¿ļÅÆÇŹ¼Ç½¿ÃÅ ÉÅÇ·¹¼ÄÈɹŹȼÌƼǼ»¾·ÁÅÄÅÃsÔÉÅÉ·»ÅÈÉ¿½¿Ã·ÖμÇÉ· ¾·ÁÅÉÅÇÅÀ ÂÅ÷ÕÉÈÖÆǼ»Ç·ÈÈÊ»Á¿ ¿È·ÃÒÀÆÇÅÎÄÒÀ¿¾Ä¿Ì¾·ÁÂÕη¼ÉÈÖ¹ÉÅà ÎÉÅ„¤¿ÁÉÅļ »Å½¼ÄŸÑÖ¹ÂÖÉÓÇ·¹ÄÒÿÉ¼Ì ÁźÅȷÚÅÈÆÅ»ÓÈž»·ÂļǷ¹ÄÒÿ’™šÇ·½»·ÄÈÁÅÀ ¹ÅÀļ¨¯—ÆÅɼÇÖ¿¸Å¼¼ÆÅÂÊÿ¿ÅÄ·μÂŹ¼Ásż¼Æǿοķ̾·¿ÄɼǼÈŹ·ÄÄÒ¼ ÃźÊÉÆÇÅμÈÉÓ¹Êμ¸Ä¿Á¼¿ÈÉÅÇ¿¿¤ÅÎÉÅÁ·È·¼ÉÈÖÆÅȼ»Èɹ¿À ÅÉüķÇ·¸Èɹ·s ºÂ·¹ÄÒÀ¿Éź¹ÅÀÄÒü½»Ê¿Ä»ÊÈÉÇ¿·ÂÓÄÒè¼¹¼ÇÅÿƷÄÉ·ÉÅÇÈÁ¿ÃµºÅÙ„¢¿Ä ÁÅÂÓļ’ÆÇÅ»¼ÃÅÄÈÉÇ¿ÇŹ·ÄÅ¿ÏÓÁÂÕμ¹Å¼ÈŸÒÉ¿¼ÆÅ¿ɿμÈÁÅÀ¿ÈÉÅÇ¿¿¨¯— ºÅ»·sÆÇ¿ÄÖÉ¿¼ÁÅÄÈÉ¿ÉÊÍ¿ÅÄÄÅÀÆÅÆÇ·¹Á¿ŸÅÉüļÇ·¸Èɹ· ÁÅÉÅÇ·Ö¾·¹¼Ç Ͽ·¹ÅÀÄÊ¿¹ÒÈÉǼÂÅùɼ·ÉÇ·ÂÓÄÅÀÂŽ¼ÅÁÅÄο·½¿¾ÄÓÆǼ¾¿»¼ÄÉ·¢¿ÄÁÅÂÓÄ· œÈ¿¸Ò—¹Ç··Ã¢¿ÄÁÅÂÓÄļ¾·Ï¼ÂÄ·ɼÇÇ¿ÉÅÇ¿Õ»¹ÊÌÈÅÉÆÖÉ¿»¼ÈÖɿ¼ÉļºÅÇ·ÈŹźÅ ÆǼ¾Ç¼Ä¿Ö ¿ÈÉÅÇ¿Ö¨¯—¹ÇÖ»¿ÆÅÏ·¸Ò»Çʺ¿ÃÆÊɼÃsÇ·¸ÈɹŸÒŸÒÅÉüļÄÅ ȸÅÂÓϿÿ¿Â¿üÄÓϿÿ¹Å¼ÄÄÒÿ ¹Ç¼Ã¼ÄÄÒÿ¿Â¿»¿ÈÁÊÈÈ¿ÅÄÄÒÿÆÅɼÇÖÿ¤Å ÃÅÂÄ¿¼ÄÅÈÄ·ÖÅÉüķÇ·¸Èɹ·„ȹ¼ÇÌ¿¸¼Ç·ÂÓÄÒÒ¢¿ÄÁÅÂÓÄÅÃsÔÉÅ„ÆÅÎÉ¿·ÆÅÁ· ¿ÆȿȒ ÅÉļºÅÇÊÁÅÀÆÅ»·ÉÓ»Åü½Ç·ÈŹÒ̸ǷÁŹ¿ ÎÉÅļüļ¼ʽ·ÈÄÅ »ÅÆÇ·¹· ºÅÂÅÈ· ÆǼ»ÅÈÉ·¹Â¼ÄÄźÅ½¼Äпķé·ÁÅÀÁÅÃÆÇźǼÈÈ¿¾Ã·ÆÅȿ·Ã¿ÏÓÅμÄÓ ʸ¼½»¼ÄÄÅÀ¿ÎÄÅÈÉ¿ „È·ÃÅÃÊμÂŹ¼ÎÄÅÃÊμÂŹ¼Áʒ „È·ÃÅÃÊμÈÉÄÅÃÊμÂŹ¼ÁÊ —üǿÁ¿’ ÁÅÉÅÇÒÀÇ·»¿¿»¼¿Å¾·ÁÅÄÄÅÈÉ¿ºÅÉŹÆǿüĿÉÓļ¾·ÁÅÄÄÒÀÈ¿ÉÊ·É¿¹ÄÒÀ ÆÇ¿¼Ã s¿¾·ÔÉÅÆ·ÉÖÉļÆÅ¿ɿμÈÁÅÀƼÇÈƼÁÉ¿¹ÅÀ · Á·ÁÆÅÁ·¾·Â·¿ÈÉÅÇ¿Ö s ½¿¾ÄÓÕ´É·ÈÉ·ÂÓÄ·ÖÉÅÎÄÅÈÉÓÈŸÒÉ¿À ÅοмÄÄ·ÖÅÉÆ·ËÅÈ·¿¼º¼Ä»·ÇÄÒÌÆŻǟ ÄÅÈɼÀ ÊÁ·¾Ò¹·¼ÉÄ·ºÂ·¹ÄżsŸмÈɹÅÇŽ»·¼ÉÈÖļÄ·ÆÅÂÖÌÈÇ·½¼Ä¿À ļÉÅÂÓÁÅÄ· Ä¿Ì ·ȿ·ÿÉ¼Ì ÁÉž·Ä¿Ã·¼ÉȹÅÀÆÅÈÉļ¿¾ļ¼ÆÅÀÈÂÊηÀÄÅÈÉ¿¿ÈÉÅÇ¿¿

¯¢§®¯¯¯¹¼ª¡«ª¢³
ÇÅÊË

Франко Дзеффирелли «Ç·ÄÁÅ›¾¼Ë˿Ǽ¿¹È¼º»· ¿ÄɼǼÈŹ·Â¿ɼÃÒ ¿Ã¼Õп¼ÈÉ·ÉÊÈ „¹¼Â¿Á¿ÌÆÇŸ¼ÃμÂŹ¼Î¼Èɹ·’ ÄŸÅÂÓϼ¹È¼ºÅsϼÁÈÆ¿ÇŹÈÁ¿À »Ç·Ã·É¿¾Ã¿„½¿¾ÄÓ »ÊÌ ¹¼Ç·’ ¾·ÁÂÕμÄÄÒ¼¹»¹ÊÌÉÒÈÖμ¼Éļà ÅÆÒɼ¾·Æ·»ÄźÅÌÇ¿ÈÉ¿·ÄÈɹ·¼ÉÄ¿À«Ç·ÄÁÅ›¾¼Ë˿Ǽ¿ Á¿ÄÅǼ½¿ÈȼÇ „ªÁÇÅмĿ¼ÈÉÇÅÆÉ¿¹ÅÀ’ „§ÅüÅ¿ ›½ÊÂÓ¼ÉÉ·’ „Ÿ¿ÈÊÈ¿¾¤·¾·Ç¼É·’ „¥É¼ÂÂŒ „š·Ã¼ɒ „®·ÀÈ£ÊÈÈÅ¿Ŀ’ „¡·Â·ÈÄ·¹È¼º»·’ ÅƼÇÄÒÀÈͼÄźǷË „—¿»·’ „©Ç·¹¿·É·’ „¦·ÖÍҒ „©ÅÈÁ·’ „«·ÂÓÈɷ˒ „¡·ÇüĒ „©ÊÇ·Ä»Åɒ „¥É¼ÂÂŒ „˜Åº¼Ã·’ „›ÅĝʷĒsÈÆÅ ÌʻŽĿÁ »Ç·Ã·ÉÊǺ ȼºÅ»ÄÖÆǼ¸Ò¹·ÕпÀÆÇÅÈÉÅ ¹ÈÉ·ÉÊȼ„¼º¼Ä»·ÇÄźÅ¿É·ÂÓÖÄÍ·’ ¹È¼º»·Ä·ÌÅ»¿ÂÈÖ¹ͼÄ ÉǼ¼¹ÇÅƼÀÈÁ¿ÌÁÊÂÓÉÊÇÄÒÌɼμĿÀ ¿ÆÅÉÅÃÊʹ¼Ç¼Ä ÎÉÅ „ÁÊÂÓÉÊÇ·sÔÉÅÈʻӸ·’ Ç·¹ÄÅÁ·Á¿ÅÉÈÊÉÈɹ¿¼ÁÊÂÓÉÊÇÒ ŸÉ·ÂÓÖÄÈÁ¿À„È·ÆŽÅÁ’»ÅÇź›¾¼Ë˿Ǽ¿Á·ÁÄ¿Á·ÁÅÀ »ÇʺÅÀs¿¼ºÅ¸Â¼ÈÁÊ›¾¼Ë˿Ǽ¿ÆÅȹÖÉ¿ÂϼÈÉÓ»¼ÈÖÉ ÆÖÉÓ¼ÉȹżÀ½¿¾Ä¿ sÎÉÅļÅÉüÄּɟ־·ÄÄÅÈÉ¿ÊÁ·¾Ò ¹·ÉÓÄ·„¿¾¹¼ÎÄÊÕ¿É·ÂÓÖÄÈÁÊÕļŸ־·É¼ÂÓÄÅÈÉÓ¿ÈÉǼü Ä¿¼¿ÈÁ·ÉÓ»¼Ë¼ÁÉÒÊ»Çʺ¿Ì ¾·¸Ò¹·ÖÅÈŸÈɹ¼ÄÄÒ̙ȼÔÉÅ Ä·ÃȹÅÀÈɹ¼ÄÄÅ »·¤Åȼ»Ê¼ÉÆÅÃÄ¿ÉÓ ÎÉşɷ¿ÖsÌÇ· ĿɼÂÓÄ¿Í·¸ÅÂÓϼÀηÈÉ¿ÿÇŹźÅÁÊÂÓÉÊÇÄźÅķȼ»¿Ö’ ŸǼ¿º¿Å¾ÄźÅÉ·Á½¼ÆÖÉÓ¼ÉÄ·¾·»Á¿ÄÅǼ½¿ÈȼÇ ¿ÅƼÇÄÒÀÆÅÈÉ·ÄŹпÁ«Ç·ÄÁÅ›¾¼Ë˿Ǽ¿ÆǼ»ÂŽ¿Â ȹſÊÈÂʺ¿¿Ã¿»½Ã¼ÀÁ¼Ç· ž¼Ëʧ·ÉͿĺ¼ÇÊ ÈÉ·¹Ï¼ÃÊ ¦·ÆÅÀÇ¿ÃÈÁ¿Ã˜¼Ä¼»¿ÁÉÅÃ97*™ÆÇÅμà ›¾¼Ë˿Ǽ¿ ÆÇ¿¾Ä·¼É„©ÅÂÓÁÅ­¼ÇÁŹÓ¿¸Ç¿É·ÄÈÁ¿ÀÁÅÇż¹ÈÁ¿À»Åà ÊüÕÉ»¼Â·ÉÓļÁÅÉÅÇÒ¼¹¼Ð¿´ÉÅļ¹¼ÇÅÖÉÄÒÀÈƼÁ É·ÁÂÓ ¸Å¼¼ÉźŠÔÉÅLPMPTTBM Èͼķ ÁÅÉÅÇ·Ö ¼È¿¸Ò¼¼ ÆÇ¿ÏÂÅÈÓÈĿ÷ÉÓ¹Á¿ÄÅ ļ¸Ò·¸ÒÈÉÅÂÓÈŹ¼ÇϼÄÄÅÀ ¨¼ÁǼɺǷĻ¿Å¾ÄÒÌͼÇÁŹÄÒÌüÇÅÆÇ¿ÖÉ¿À¾·ÁÂÕη¼ÉÈÖ ¹ÉÅà ÎÉÅÁ·½»ÒÀÉÅÎÄžķ¼ÉȹÅÕÇÅÂÓ¿¿ÈÆÅÂÄּɼ¼ ȹ¼Â¿Á¿Ã»ÅÈÉÅ¿ÄÈɹÅà Á·½»ÒÀsÅÉÆÅȼ»Ä¼ºÅÃÅÄ·Ì· »ÅÈ·ÃźÅ¦·ÆÒ ¹ÁÂÕηÖÆʸ¿ÁÊ ÈÂʽ¸ÊÆÅÇÖ»Á· ÅƼǷ ÉÅÇŹ¿½ÊÇķ¿ÈÉŹž·¹È¼ÃÔÉ¿ÃÈÉÅ¿ÉźÇÅÃÄ·ÖÁÊÂÓ ÉÊÇ·¿¹¼Â¿Á·ÖÉÇ·»¿Í¿Ö¥É¿ÎÄ·ÖǼ½¿ÈÈÊÇ·ÔÉźŹÅÇÕ

Ö ÁÅÉÅÇÒÀŸÒÎÄŸҹ·¼ÉÅμÄÓÉǼ¸Å¹·É¼ÂÓÄÒҩź»· ¹ºÅ»Ê ›¾¼Ë˿Ǽ¿Èοɷ ÎÉÅŸǷ¾ÊÆÅÄÉ¿Ë¿Á·„ļ »ÅÈÉ·¼ÉɼÆÂÅÉҒ¿ÎÉŘ¼Ä¼»¿ÁÉ97*ļ¹ÒºÂÖ»¿É„ÈηÈÉ¿ ¹ÒÃÌÇ¿ÈÉ¿·Ä¿ÄÅÒ Åμÿ¾·Ö¹¿Â¹Ç·¾ºÅ¹ÅǼȹÒÈϿÿ ÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÖÿ™·É¿Á·Ä·¦ÅÃļĿÕ›¾¼Ë˿Ǽ¿ ÈÉ¿ÂÓ ŸмĿÖ˜¼Ä¼»¿ÁÉ·97*÷ÂÅÈÅÅÉÄÅÈ¿ÂÈÖÈɼà ÎÉÅÆÇÅ¿È ÌÅ»¿É¹ÅÁÇʺ„¦·Æ· Á·ÁÉ¿Æ¿ÎÄÒÀÆǼ»ÈÉ·¹¿É¼ÂÓÌÅÂÅ»ÄÅÀ ¸·¹·ÇÈÁÅÀË·ÁÉÊÇÒ ÷ÂÅÊÂÒ¸·¼ÉÈÖ ÌÅÉÖÅÄ¿¿Äɼ¼ÁÉÊ·Â ¼ºÅÅ»¼½»ÒÈ¿ÏÁÅÃÆÅÃƼ¾ÄÒ¿¸ÇÅÈ·ÕÉÈÖ¹ºÂ·¾·’ ™ºÅ»Ê¦·ÆÈÁ¿ÀÆǼÈÉÅ¿«Ç·ÄÁÅ›¾¼Ë˿Ǽ¿ ¹ÄŹÓ¹ͼÄÉǼ¹Ä¿Ã·Ä¿ÖsÁ·Ç»¿Ä·Â¬ÅÇ̼£·Ç¿Å˜¼ÇºÅÂÓÅ ÄŹſ¾¸Ç·ÄÄÒÀºÂ·¹·§¿ÃÈÁÅÀͼÇÁ¹¿ÆÅ»¿Ã¼Ä¼Ã«Ç·Ä Í¿ÈÁ ŸÑÖÈÄ¿ÂȹÅÀ¹Ò¸ÅÇÉÇÅÄÄźÅ¿Ã¼Ä¿ºÂʸÅηÀÏ¿Ã ÆÅÎɼĿ¼ÃÁÁ·ÉÅ¿μÈÁÅÃÊȹÖÉÅÃÊ«Ç·ÄÍ¿ÈÁÊ—ÈÈ¿¾ÈÁÅÃÊ šÂ·¹ÄÅÀ¿¾¸ÅºÅÈÂŹÈÁ¿Ì¿»¼À«Ç·ÄÍ¿ÈÁ·¿¾—ÈÈ¿¾¿¸Ò· ¿»¼Ö»Å¸ÇŹÅÂÓÄÅÀ¸¼»ÄÅÈÉ¿ ÆÇ¿¸Â¿½·ÕзÖÁ„ÆǿüÇÊ ½¿¾Ä¿¿¸¼»ÄÅÈÉ¿¬Ç¿ÈÉ·’ ÎÉÅÆž¹Å¿ÂÅÿÇŹÒÃü»¿· È»¼Â·ÉӹҹŻń¹Å¾¹Ç·Ð¼Ä¿¼ͼÇÁ¹¿Á¿ÈÉÅÁ·Ã¹¼ÇҒ¡·Ç É¿ÄÊŽ¿¾Ä¿Á·ÉÅ¿μÈÁźÅȹÖÉźÅ«Ç·ÄÍ¿ÈÁ·—ÈÈ¿¾ÈÁźÅ «Ç·ÄÁÅ›¾¼Ë˿Ǽ¿ÈÄÖÂÈÅÇÅÁ¼ÉÄ·¾·»sË¿ÂÓÄ˜Ç·É ¨ÅÂÄͼ ȼÈÉÇ·¢ÊÄ·’Èɷ»¼ÃÅÄÈÉÇ·Í¿¼ÀÃÅÇ·ÂÓÄÒÌ¿÷ɼ Ç¿·ÂÓÄÒÌÆÇŸ¼Ã¨Ç¼»Ä¼¹¼ÁŹÓÖ ·É·Á½¼¿»¼¼ÀÅÉÅà ÎÉÅ »ÂÖÉźŠÎÉŸÒ¸ÅÇÅÉÓÈÖȻź÷ɷÿͼÇÁ¹¿ ļŸ־·É¼ÂÓÄÅ ÈÉ·ÄŹ¿ÉÓÈּǼɿÁÅÃs»ÅÈÉ·ÉÅÎÄÅÅÈÄŹ·ÉÓÈŸÈɹ¼ÄÄż ¿Äɼ¼ÁÉÊ·ÂÓÄżɼμĿ¼¹ÄÊÉÇ¿ÌÇ¿ÈÉ¿·ÄÈÁÅÀǼ¿º¿¿ ÈÉ·ÉӺ·¹ÅÀĿмÄÈɹÊÕмºÅÅÇ»¼Ä· ¹Â¿Ö¹Ï¼ºÅÄ·ÈʻӸÊ ͼÇÁ¹¿¨¼ºÅ»ÄÖ»ÂÖÉźŠÎÉŸÒÂÊÎϼÆÅÄÖÉÓ¿»¼¿¿ÃÅÉ¿ ¹·Í¿¿ÄŹźÅ¦·ÆÒ«Ç·ÄÍ¿ÈÁ· ¨£Ÿ¹ȹſÌ˼ϸÔÁÁÅà üÄÉ·Ç¿ÖÌÆǼ»Â·º·ÕÉžķÁÅÿÉÓÈÖÈ„¦¼ÈÄÓÕŨÅÂÄͼ’ È·ÃźÅ«Ç·ÄÍ¿ÈÁ·—ÈÈ¿¾ÈÁźÅ Ä·Î9***¹¼Á· ¿Á·ÇÉ¿ÄÅÀ «Ç·ÄÁÅ›¾¼Ë˿Ǽ¿„˜Ç·É¨ÅÂÄͼ ȼÈÉÇ·¢ÊÄ·’  ¯¢§®¯¯¯¹¼ª¡«ª¢³
UW

´ÉÅɼ¼Á·Ä·ÂÈÉÇ·ÄÄÒÌÃÊÂÓÉȼǿ·ÂŹ Èž»·ÄÄÒÌ»ÂÖÉźŠÎÉŸÒ¹ÅÈÆ¿É·ÉÓÄŹżÆÅÁżĿ¼ »¼É¼Àsļ»¿Èļ¼¹ÈÁż¡Â·ÈȿμÈÁ¿À»¿ÈļÀ»ÅļÂÓ¾ÖÁÅÄÁǼɼÄǼ·Â¿ÈÉ¿Î¼Ä ÔÉÅÿÇ ÆÅÂÊÉÅÄŹ¿Æ·¹ÄÒÌ¿ĿÀ Í·ÇÈɹÅüÂÁ¿Ì»¼É·Â¼À™ÈÅμÄÓÆÇÅÎÄÅ¿ÆÂÅÉÄÅ ¿ļÁÊ»· ¹É¿ÈÄÊÉÓÈÖ»¼ÉÈÁÅÃʹşǷ½¼Ä¿Õ¥ÄÅÆÇ¿ÌÅ»¿ÉÄ·ºÅÉŹ¼ÄÓÁż¿ºÅÉŹ¼ÄÓÁżÆÅÂÊη¼É Ÿ»·½¼ļÆÒÉ·¼ÉÈÖμºÅÉÅÉ·ÃÈ»¼Â·ÉÓÈÁ·¾Á·ƼǼķÈÒмķÈ·ÃÅÀÈŸÅÀ Ä·¸¿É·ÆÅ»¾·¹Ö¾ÁÊ üÂÅηÿ¿¾·ÁÊÆÅǼķ s¹É·ÁÅù¿»¼¿ÈÊмÈɹʼÉÆÅÉÅùȞķĿ¿Ǽ¸ÄÁ·¥½¿¹Ï·Ö ¿¾·Èʼɿ¹Ï·ÖÈÖÁ·ÇÉ¿Ä·ƼǼ»¹¿½Ä¿Á· „/JDLFMPEFPO’ÈÇ·¾ÊÅÉÁ·¾·ÂÈÖÅÉÉ·ÁÅÀ·Á·»¼Ã¿ÎÄÅÈÉ¿ ¿¼ºÅ ƼǿŻÆÅ¿ÈÁ·ķηÂÈÖÈÉźŠÎÉÅÆÇÅÈÉÅÆÅÁ·¾Ò¹·Â¿¹¿»¼ÅÁÅ ÿÁÈÒsÅÉÈÁ·Ä¿ÇŹ·ÄÄÒ¼ÈÉÇ·Ä¿ÍÒ½ÊÇķ·´É¿¹¿»¼ÅÁÅÿÁ ÈÒ Á·ÁɼƼÇÓÆÅÄÖÉÄÅ ¿¸Ò¿Éź»·¹ÃÁ¿¸¼ÇÆÇÅÈÉÇ·Ä ÈɹÅà ¹¼Çļ¼ ÌÅÇÅϼÀÆÅ»ºÅÉŹÁÅÀÁļÃÊ ™¿¾¹¼ÈÉÄÅÀÈÉ·ÉÓ¼„¡ÅÿÁÈÒ¿ÁÅÿÁÈŹ·Ö¸Å¼¾ÄӒ  ™¿ÁÉÅÇœÇÅ˼¼¹ƿϼÉ„¨ÁÅÂÓÁÅÇ·¾ ÈÆÊÈÁ·ÖÈÓÆÅÔÈÁ·Â·ÉÅÇÊ ¿Â¿ÈÉÅÖÈÇÕÃÁÅÀ¹¿Ä·Ä·»¿ÆÂÅ÷ɿμÈÁÅÃÆÇ¿¼Ã¼ ÖÂŹ¿Â ȼ¸ÖÄ·ÃÒÈ¿ ÎÉŹÅÁÇʺüÄÖÄ·ÌÅ»ÖÉÈÖƼÇÈÅÄ·½¿ÁÅÿÁÈŹ ÈÄ·ÆÇÖ½ÄÄÒÿ Á·Ç¿Á·ÉÊÇÄÒÿ ºÂÊÆÒÿ ¹Å¾¸Ê½»ÄÄÒÿ ÉмÈ·¹ÄÒÿ ÌÅÌÅÎÊпÿ¿ͷÿ ºÇÅɼÈÁÄÒÿɼÂÅ»¹¿½¼ Ä¿Öÿd£Ä¼ÆÇ¿ÏÂÅÈÓÄ·ÁÅļÍÈÿǿÉÓÈÖÈÅȹżÀÁÅÿÁ ÈŹÅÀ¸Å¼¾ÄÓՙǷ¾ºÅ¹ÅÇ·ÌÖÈÉ·Ç·ÕÈÓÈÃÅÉǼÉÓÿÃÅÂÕ»¼À ÅÄ¿ÔÉÅÆǿĿ÷Õɾ·¾Ä·Áļ¿ÈÁǼÄÄÅÈÉ¿ ¿Â¿¹ÆÅ ɟ»·ÅÄ¿ ÈοɷÕÉ ÎÉÅÖμÃÉÅÈÃÊÐÄ ™ŸſÌÈÂÊηÖÌÅÄ¿ÆÇ·¹ÒÃļ ÆÇ¿ÌÅ»¿ÉÈÖÆǿɹÅÇÖÉÓÈÖ ¿ÂÕ»¿ÈÃÊзÕÉüÄÖ¶ļÃÅºÊ ¿ÔÉÅ ÅÈŸ¼ÄÄÅÈÁ¹¼ÇÄÅ ÅÉÄÅÈ¿ÉÓÈÖÁÄ¿ÃȼÇӏ¾ÄÅ ÎÉÅÄ·¾Ò¹·¼ÉÈÖ oÆÅμÂŹ¼Î¼ÈÁ¿pŸÌÆÅÆ·ÇÉŹҼË¿ºÊÇÒÁ·½ÊÉÈÖÃļÇ·È ÁǷϼÄÄÒÿË·ÄÉÅ÷ÿ£Ä¼ÈÉÇ·ÄÄÅÈĿÿͼÂŹ·ÉÓÈ֥Ŀ ÈÉÇ·ÄÄÅϼ¹¼ÂÖÉÈ֡ź»·ÅÄ¿»·¹ÖÉÈÖÃÖÈÅà Öļ¸ÇÅÈ·ÕÈÓ¿Ì ÈÆ·È·ÉÓ ÌÂÅÆ·ÉÓÆÅÈƿļ ÃļÁ·½¼ÉÈÖÅÄ¿ÏÊÉÖɦÅÇÅÀüÄÖ Å̹·ÉÒ¹·¼É½¼Â·Ä¿¼ÉÁÄÊÉÓ¿ÌÈ·ÆŽÄÒÃÏ¿ÂÅÒ

§¼ÎÓŹ¿ÇÉÊ·ÂÓÄÅÀǼ·ÂÓÄÅÈÉ¿sÁÅÉÅÇÊÕ„»¿Èļ¼¹ÈÁ¿¼’ ÃÊÂÓÉ¿Á¿ È¿ÏÁÅþ·ÄÖÉÒ¼ÆÇ·¹»ÅÆŻŸ¿¼Ã Èž»·ÉÓ¿ļÈÉǼ ÿ¿ÈÓ ·„Ä¿Á¼ÂÅ»¼ÅÄŹÈÁ¿¼’Èž»·¹·Â¿„¥Ì ʽÔÉ¿»¼ÉÁ¿’ „¤·ÈÉÅÖп¼ÃÅÄÈÉÇҒ „´À —ÇÄÅÂÓ»’ „¡ÅÉÅƏȒsȼǿ·ÂÒ È»¼Â·¹Ï¿¼„/JDLFMPEFPO’ÈÊƼÇÆÅÆÊÂÖÇÄÒÃs¿ÅÈŸ¼ÄÄÅ„šÊ¸Á· ˜Å¸¡¹·»Ç·ÉÄÒ¼¯É·ÄҒ¹ÁÅÇļļÉ·Á¿¼ Á·ÁÊ„%JTOFZ$IBOOFM’ ªÄ¿ÌÔÈɼɿÁ·Áʸ¿¾Ã· Ë¿ºÊÇÁ¿ƼÇÈÅÄ·½¼À·¸ÈÉÇ·ÁÉÄÒ¿º¼Å üÉÇ¿ÎÄÒ ¹ÅŸм¹ÈsÊÈÂŹÄÅÈÉÓ ¿ÔÉÅÊÈÂŹÄÅÈÉÓ„¿ÁÅÄÅÁ’ ¾Ä·ÎÁŹ ªÎ·É„Ä¿Á¼ÂÅ»¼ÅÄŹÈÁ¿¼’ÃÊÂÓÉ¿Á¿ÉÅÃʽ¼ ÎÉÅ¿¹È¼»¼Â·ÉÓ Ç·¾Â¿Î¿¼ü½»ÊÆÂÅ̿ÿÌÅÇÅÏ¿Ã ¾·Ð¿Ð·ÉÓÉźŠÁÉÅÈ·¸¼¼ ɼ¸Ö sÄÅ¿ÄÒÿ¹¿¾Ê·ÂÓÄÒÿÈǼ»Èɹ·Ã¿ ¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÖ»ÇÊ º¿¼¹Å¾ÃŽÄÅÈÉ¿ª¹¿ÇÉÊ·ÂÓÄÅÀǼ·ÂÓÄÅÈÉ¿¿Ì¸ÅÂÓϼ ¼Àļ ÄʽÄÅÆÇ¿»¼Ç½¿¹·ÉÓÈÖ„ÆÇ·¹»Ò½¿¾Ä¿’ ¾»¼ÈÓÉÅÂÓÁÅ„ÆÇ·¹»· ¿ÈÁÊÈÈɹ·’ ¿ÅÄ·ļÈÆÅÉÒÁ·¼ÉÈÖƼǼ»ɼà ÎÉŸÒ¹ÒÇ·¾¿ÉÓȼ¸Ö ļǼ·Â¿ÈÉ¿ÎÄÅ ™Á¿¸¼ÇÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ¼¹ÈÉ·ÁżsÊÈÂŹÄż ·¸ÈÉÇ·ÁÉÄż ¿ļ½¿¾Ä¼ÄÄż sÄŽ¿¹É£¿Ç¹ÄÊÉÇ¿ÁÅÃÆÓÕɼǷ Á·Á¿ÿÇ ÈÄ·Çʽ¿ ÁÅļÎÄÅ ÈÅȹſÿÆÇŸ¼÷ÿ¿ļ»ÅÈÉ·ÉÁ·Ã¿ ÄÅ ʽ¼»·¹ÄźÂÊÆżºÅÇʺ·ÉÓ ¸ÅÀÁÅÉ¿ÇŹ·Éӿ¿ÈÉ·¹¿ÉÓźǷĿ μĿÖ„/JDLFMPEFPO’·»·ÆÉ¿ÇʼÉÆÊÉÓÁļÃÊ ¯¢§®¯ª¡­¢¦§­®ª¼¶¥²
ÇÊÅÀÅ

ПОВОРОТ ВИНТА ·ÆǼÂÖ¿ÈÆÅÂÄÖ¼ÉÈÖ¼ÉÁÇÊÆļÀϼÃÊ ·ÄºÂŷüǿÁ·ÄÈÁÅÃÊƿȷɼÂÕš¼ÄÇ¿ ›½¼ÀÃÈÊ r 

™

ȼºÅ¹ÅÇÖÉs·ÌļÈÉÅ¿ÂÅƼǼ¸¿Ç·ÉÓÈÖš¼ÄÇ¿›½¼ÀÃÈÊ ¹œ¹ÇÅÆÊ ļÄʽÄŸÒÂÅÉ·Á¼ÂÕ¸¿ÉÓ¿ÆǼÁÂÅÄÖÉÓÈÖÄÊ ÎÉÅÔÉž·¹ÉÅÇÅÀ©ÊǺ¼Ä¼¹ ÉǼɿÀ«ÂŸ¼Ç›Çʺż»¼ÂÅs £·ÇÁ©¹¼Ä Ä¿ÁÊ»·ļʼ¾½·¹Ï¿À¿Èž»·¹Ï¿À—üǿÁ¼Ä·Í¿Å Ä·ÂÓÄÊÕ¿ɼǷÉÊÇÊ ¤·¿¹ÄÅÈÉÓ ļÅÆÒÉÄÅÈÉÓ s¹·Ç¹·ÇÈɹÅÆÇÅÈÉÅ»ÊÏ¿¼ ÄÅ ¹ÊÂÓº·ÇÄÅÈÉÓ›½¼ÀÃȹ¿»¼Â¹È¼ÔÉ¿ÅÉɼÄÁ¿¹ËÅÇÿÇÊÕмÃÈÖ Ì·Ç·ÁɼǼ·Ã¼Ç¿Á·ÄÍ·¿·Ã¼Ç¿Á·ÄÈÁÅÀÁÊÂÓÉÊÇÒ ¹¿»¼Â¿¼¹ÇÅ ƼÀÍ· ¾·ÁÅÉÅÇÒÃÈÉÅÖ¿ÉÒÈÖο¼ÉÍ¿¹¿Â¿¾·Í¿¿ sÎÅÆÅÇÄźÅ ¿ηÈÉŸÅÂÓϼÄ¿Á·ÁźÅ¤ÅĿμºÅÈÈŸÅÀÆÅ»¼Â·ÉÓļÃź ÊļºÅ¸Ò¹ҸÅÇ ¿ÅļºÅÈ»¼Â·Âļ¹ÆÅÂӾʗüǿÁ¿ ›ÂÖÃÄź¿Ì ÈŹǼüÄÄ¿ÁŹ ÅÄÉ·Á¿¾·É¼ÇÖÂÈÖ¹œ¹ÇÅƼ Ä¼É ÆÅÆÊÂÖÇÄÒÃÅĸҠ·Áź»·ķϏÂÈÖ ʽ¼º»¼ÉŹȼǼ»¿ ļ99¹¼Á· ÅÁ·¾·ÂÅÈÓ ÎÉÅ„¹ÉÅÇÅÀ©ÊǺ¼Ä¼¹«ÂŸ¼Ç’¾»ÅÇŹÅ ÅƼǼ»¿ÂÔÆÅÌÊ¿ ļÅÉÄÅÈÖÈÓ ÆŸÅÂÓÏÅÃÊÈΏÉÊ Ä¿ÁÎÓ¼À¿ ɼǷÉÊǼ ¹ÈÕ½¿¾ÄÓÅÉÄÅÈ¿ÂÈÖÁ¿ɼǷÉÊǼÁ·ÁÉ·ÁŹÅÀŸÁź »·Èɷ¿Ç·¾¸¿Ç·ÉÓÈÖ ÅÉÁÊ»·¹ļÀ¹¾ÖÂÈÖÃÅ»¼ÇÄ¿¾Ã ›½ÅÀÈ ™ÊÂË ž¹¼¹Å ˜¼ÁÁ¼É ÉÅÊƏÇ¿ÈÓ¹ļºÅs›½¼ÀÃÈ·žÄ·Ã¼Ä¿Éż »½ÅÀÈŹÈÁż„ÃÅÂηĿ¼ ¿¾ºÄ·Ä¿¼¿÷ÈɼÇÈɹŒsËÅÇÃÊ· ¿»¼·ÂÓÄźÅɹÅÇÍ·sÌ·Ç·Áɼǿ¾Ê¼É›½¼ÀÃÈ· ÎÓÖ½¿¾ÄÓÈÁʻķ ¿ÃÅÂη¿¹· ÅÄ»·½¼ļ½¼Ä¿ÂÈÖ ÄÅÄ·ÈÒмķɼà ÎÉÅ»½ÅÀ ÈŹÈÁ¿Àº¼ÇÅÀÄ·¾¹·Â„ÆÅ¿ÇŹÁÅÀÄźɼÀ’ sÆÅ¿ÇŹÁÅÀÈÉ¿ÂÖ ¨ÉźÅ¹Ç¼Ã¼Ä¿ÈÉ·ÂÅÇ·ÈÌŽ¿ÃüÈÉÅÃÄ·ÌÅ»¿ÉÓÊ›½¼ÀÃÈ· ÉÅÉÅ ÉÅÔÉÅ μºÅļ¸ÒÂÅʼºÅÈŹǼüÄÄ¿ÁŹÄ·ÆÇ¿Ã¼Ç „ÆÅÉÅÁ ÈžķĿ֒ s·¼È¿ļ̹·É·ÂÅÊ÷ ÅÉ»¼ÂÒ¹·ÉÓÈÖ„º¼Ä¿·ÂÓÄÒà Èɿ¿ÈÉÅÒ¿„ÈŹ¼ÇϼÄÈɹÅÃËÅÇÃÒ º»¼¹È¼Ä¿É¿ȹ־·ÄÒ¿Ä¿ ŻķļÉÅÇοɒ ¨Ç¼»¿Ä·ÌÅ»ÅÁ›½¼ÀÃÈ· ÈÉ·¹Ï¿ÌË¿ÇüÄÄÒà ɹÇ»Òà ¼ºÅ ÆÇ¿ÃÅà s÷ÂÅÊÂŹ¿ÃÒÀ¿¾º¿¸¹ÄÊÉÇ¿ËÇ·¾ÒsË¿ÄÉ ÂŹÁ¿À ÌÅ» ÁÅÉÅÇÒÀ Á·½¼ÉÈÖ ÆŹÉÅÇ¿ÉÓÆÅȼļºÅ¹¿ɼǷÉÊǼÄ¿ÁÉÅ ļÆÒÉ·ÂÈÖ ¿Â¿ļÊ»·¹·ÂÅÈÓ¥»Äſ¿»¹·ÈÂŹ·¹ȼǼ»¿Ä¼ ËÇ·¾ÒÁ·Á¸ÒÄ·ÇÊÏ·ÕÉÂź¿ÁÊ¿ÆŹÅǷο¹·ÕɹÈÉÅÇÅÄÊs ļǼ¾ÁÅ Äž·Ã¼ÉÄÅ s¿ÎÊÉÓȸ¿¹·¼ÏÓÈÖÈÉÅÂÁ· ÉÅÇÞ¿ÏÓ Ä·ÔÉÅÃÆŹÅÇÅɼ¤·¹¼ÇÄż ÔÉÅÎÉŸÒȼºÁ·¹ÈÉÇÖÌÄÊÉÓÈÖ Æ·¹ÄÒÀ ʸ·ÕÁ¿¹·ÕпÀÇ¿ÉûÂÖοɷɼÂÖηÈÉÅ»¹¿½¼ÉÈÖʽ¼ È·ÃÆÅȼ¸¼ ¸¼¾ÃÒÈ¿Ÿ¹Ã¼ÈɼÈɼÃsÆÇ¿»·ÉÓÆÇÅ¿ÈÌÅ»ÖмÃÊ ÈÉÇ·ÄÄÅÈÉ¿ŸÄÉÇ¿º¿ ¼È¿ÌÅɿɼ ¤ÅÈÊÉÓļ¹ÔÉÅà ÔÉŹȼºÅÆÅÂŹ¿Ä·ÉÇÕÁ· ·¹ÉÅÃs¹ÅÉ È·ÃżºÂ·¹Äż ¾·ÁÂÕοɼÂÓÄ·ÖηÈÉÓ „ÆǼÈÉ¿½’ËÅÁÊÈ· sÎÉÅ ÆÇ¿ƼǼοÉÒ¹·Ä¿¿¹ÈÈÉ·ÄŹ¿ÉÈÖÄ·ȹſüÈÉ·¿Âź¿Á·ÉÅÇ ½¼ÈÉ¹Ê¼É ¿º»¼ ¹ΏÃ¸Ò·ÈÉÇ·ÄÄÅÈÉÓ»·½¼ļÄ·ÀÉ¿ ¿ÂÂÕ¾¿Ö Ç·Èȼ¿¹·¼ÉÈÖ ÄÅÅÈÉ·ÉÈÖʻŹÅÂÓÈɹ¿¼ÅÉƼǼ½¿ÉÅÀÈÉÇ·ÄÄÅÈ É¿¨ÉÇ·ÄÄżʻŹÅÂÓÈɹ¿¼ ™¾Ä·Ã¼Ä¿ÉÅÀ ¹ÉÅÃοȼÁź»·ÉÅ¿ÈÁ·Ä»·ÂÓÄžķüĿÉÅÀ ÆŹ¼ÈÉ¿„¦Å¹ÅÇÅɹ¿ÄÉ·’ s„ÆÇÅÆÇ¿¾Ç·ÁŹ’sÄ·ÔÉÅà ÆÇ¿Ã¼»¼Ç½¿ÉÈÖļÉÅÂÓÁÅÈÉ¿ÂÓ ·¿¹ÈÖsË·¸Ê· ÁÅÄË¿ÁÉ º¼ÇÅ¿ÄÖ ¼ÆÅÈÉÊÆÁ¿sÁÅÄÈÉÇÊÁÍ¿Ö—¼Ð›½¼ÀÃÈÄ·ÌÅ»¿É »ÂÖļºÅÄ·¾¹·Ä¿¼sÔÉÅÄ·¾¹·Ä¿¼ÆŹ¼ÈÉ¿ sÄŹÅÉÁÇÒÉÊÕļ ºÅ¹ÅÇ¿É „ÆŹÅÇÅÉʹ¿ÄÉ·’»·ÉÈÖ»Çʺż ÆÇÅÈÉżŸÑÖÈļĿ¼ ¤Å¿ÅÄÅs¹¿ÄɹÁÇÊο¹·¼ÉÈֿ¿¹ÒÁÇÊο¹·¼ÉÈÖ »¼Â·Ö ÈÕ½¼ÉȹŸŻÄÒà üÄÖÕпÃÁÅÄË¿ºÊÇ·Í¿Õ sÈÅ»¼Ç½¿É Ç·¾ÄÅÎɼĿ¼ ¯¢§®¯ª¡­¢¦§­®ª¼¶¥²
ÇÊÅÀÅÚÎÎÂ

ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Пять способов убить сюжет ¨ÆÅÈŸƼǹÒÀ¥Æɿ÷ÂÓÄÒÀ ™ÈÁÅǼÆÅȼÉźŠÁ·Á—ÄÉÅÄÊ¥¸Ì¼Ç¿ÏÉŹÊž·Ì¼Ç·Î¿ÄÊ ¿ÈÆÅÂÄ¿ÂÅÈÓÈÅÇÅÁ ¼ÃÊÈɷ¿¹ÈÉǼηÉÓÈÖÊüÇÏ¿¼ÇÅ»Èɹ¼Ä Ä¿Á¿¿¾Ä·ÁÅÃÒ¼¦ÅÌÊ»¼¹Ï¿¼ ÆÅÃÅÂÅ»¼¹Ï¿¼ ļʾķÕп¼ ¼ºÅŸÄ¿Áź»·¹¬·ÇÓÁŹ¼ ¹È¼º»·¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì ÄÅÉÅÂÓÁÅÄ· ɼÇÇ¿ÉÅÇ¿¿ªÁÇ·¿ÄÒ¤¿ÉÇÊÆŹ Ä¿Ë·ÄÉÅÃŹ—ÄÉÅÄļ¸ÅÖ Èֹȏ½É·Á¿»¹¼Ä·»Í·ÉÓ¼ÉÈÉ·ÇÏ¿ÃÅƼÇÅùʺÅÂŹÁ¼ ÁÊ»· ÊϏÂÆÅȼË¿ÂÅÂź¿Î¼ÈÁźÅ™ÉŹǼÃÖ¸ÒÂÅÃÅ»ÄÅ¿»É¿ÆÅȼ Ë¿ÂË·Á·¹ÿ¿Ϳտ¿ºÅȸ¼¾ÅÆ·ÈÄÅÈÉÓ ɼøż¼—ÄÉÅļЏ Ä·ƼǹÅÃÁÊÇȼÈÉ·ÂÈÅÉÇʻĿηÉÓÈÊÄ¿¹¼ÇȿɼÉÈÁ¿ÃƼǹÒà ÅÉ»¼ÂÅà ļÆž·ÂÉÊ ļÆÅ»ÊÇ¿»¼Ç¼¹¼ÄÈÁÅÀ ļ¿¾¾·ÆǼ ÿ¿s¹ÅŸмļ¿¾¾·»¼Ä¼º s·ÆÅÉÅÃÊÎÉÅÊü ÂÕ¸¿Â¿ÌÅɼ ÈÉǼÂÖÉÓ¹ÂÕ»¼Àļ¹·½ÄŹÁźŠ¿ÏÓ¸ÒÔÉŸÒž·ÁÅÄÄÅ —ÄÉÅÄ·ÅÈÉ·¹ÂÖ¿¹·ÈÆ¿Ç·ÄÉÊǼ ÄÅÅľ·Ð¿É¿Â»¿ÆÂÅÃsÁÅ ļÎÄŠȼºÅÉÅ˷ÿ¿¼À ÁÅÉÅÇÊÕÅÄÆÇ¿ÄÍ¿Æ¿·ÂÓÄÅ ¹Ò¾Ò¹· ÕмļüÄÖ sÆŚźÅÂÕ ¿ÊϏÂÈÉǼÂÖÉÓ¹ÂÕ»¼À¡ÈÂÅ¹Ê ¾· ¹ÅȼÃÄ·»Í·ÉÓ¼ÉÇ·¸ÅÉÒ¹ÅǺ·Ä·Ì¼ÃÊÊ»·ÂÅÈÓÄ·ÈÉǼÂÖÉӹȼºÅ »¹·»Í·ÉÓμÂŹ¼Á ɼÎÊÉÓ¸ÅÂÓϼ μà ¨ÆÅÈŸ¹ÉÅÇÅÀ ¨ºÇŹ¿È¿Ä·¸Ç·ÁÊËÒÇÅÎÁ·ƼÈɷȧ¿ÈÆ·Ç¿È·ÉÂÅÄ»·ºÇÕ §ÒÄ¿Á¿§ÒÄ¿Á¿¹È¼¸Ç¿ÎÄÒ¼ ºÇ¿ÏÄ¿ÄÒÆÖÈÉ¿ºÅÏÊþ·Ç·»¿¼ ËÇÒÈÁ·™Ì·ÇÅÁ·ÈÈÊÇs·Ë¿Á¿Ä··ÇŹ·ÐÊÇ ÈʺÅÇ¿¼¼ÈÉ·Ä¾Ò ™¿ÈÁ¼ÂÓÇ¿ÈÁ·ÆÇ·ºÈÁ·Ç·ºÇ·¹·À·ËÉ·Ä»¿ÂÅÎÁ·¹ÊÁ¤¼ÈÁ·¸¼ÈÁ· »·Ç·¾¹¼ÇÊÄÓÖ¾»·ÁÅÂÅÆ· ˜Ê»¼º·ÇÊÆ£·Ì¿Æ·ÇÄ·Ì¿ sšÇÒÄ»· «·ÈÁ·ËÉÅÇ·šÇÒÄ»· s™ÅÇ¿¹ÅÇ¿Ë·ÈÁ·ËÉÅÇ·ž»·›Ç·¹¿É·ÌÊǹ¿ÈÂŏÄÍ· s™¿Ç¿ s£¼È¹¿Ç¿§·Ç¿¸¿É·¾»Å¾»·¡Ç·¸Ç·ÃʼÎÁ·¥Èɷ¿¾¿¼ s¬ÊÄ¿ÌÊÄ¿ÅÈɷ¿¾¿¼ ¦ÇÊÁ·ÉÖ»Ó ¸·Æ·ĿɷÌÊÃźÇÒÄ¿¼¸·Æ·Ç¿ÁÇÊԾž·ÁÂÅ ¹ÓÖÄÄ·™ÅÈÉ·Ç¿É·ļºÊÈ ļºÊȦ·ÈÉ·Ç¿É·ÁÊÈÁ¿ÄÌÊÉ™ÅÈӻŠÁ¼»Å¹·ÈÉ·Ä¿¼ Á¹¼»Å¹·ÆÅÄ¿¼—˺¿ÇºÊǾŠºÊǾÅ¿ºÊǾŠ ¾»·ÆÇ¿ÖÉÄ·¼™¿ÄÁ·ƼǼÈÁÊÄ¿¹Ï¿ÇÊÏ·ÇÊÏ·ºÊÇÓ¼ÈÉ· ¹·ÈÉ· ¸¼ÈÁŸÖ·ÇÊ»Á·Ç¿È·§¿¾ÄÒÏ¿ºÇ·¹¿¼ºÇ·¹¿¼¹·ÿÏӏÇÊÈ ™¿ÄÓÖº»Ç·Ç·¸¼ÈÆÅι¼Ä¿Á¹¼¼ÈŹÓÖÄ·¼Á·ÆÇ¿È·Ì·™ÅÈÉ·¿ ÄÍ·»Ç·Ä¾·ºÇ¼Â¼É· ¹ÅÈÉ·¿ ¹ÅÈÉ·™ÅÈÉ·Ç¿»·¹ÅÃÁ·ÆÊÇž»¼ Ä¿ÈÆÅÇÊÉÉÇÅÃÁÅ»ÓÖÌ· ¨ÆÅÈŸÉǼɿÀ§·»¿Á·ÂÓÄÒÀ ¨ÆÅÈŸμɹÇÉÒÀ¦·Â¿·É¿¹ÄÒÀ —ÄÉÅÄÆÇÅÈÄÊÂÈÖ ÅÉÁÇÒº·¾·¿ÆÇÅÉÖÄÊÂÇÊÁÊÆź·»¿ÉÓ ÁÅÉ·§ÊÁ·Ä·ÉÅÂÁÄÊ·ÈÓÄ·É·ÆÅÁ ž·ÉÇ¿»ÄÖ»ÅÔÉźÅ—ÄÉÅľ·ÏÂ¹÷º·¾¿Ä¿ÆÅ¿ÈÁ·ÂºÂ·¾·Ã¿ ÁŸ·ÈʨÒÇÒ ÷ÈÂÅ ÈÅÈ¿ÈÁ¿ ¹¼Éοķ ¼ÐÄ·¹¿ÉǿļÇÒ¸ÄÒ¼ ÁÅÄÈ¼Ç¹Ò Æ·ÏɼÉÒ Å¿¹Á¿ ¿ÃÅÄÒ—ÄÉÅĹÒϼ¿¾÷º·¾¿Ä· ļ»ÅºÅÆÅÈÉÅÖ Ç·ÈÈ÷ÉÇ¿¹·ÖÉÅ ÎÉŸÒÂÅƼǼ»¼ºÅºÂ·¾·Ã¿ ¨ÆÊÈÉּЏÆÖÉӻļÀ—ÄÉÅÄȼÂƼǼ»ɼ¼¹¿¾ÅÇÅÿ¹ÁÂÕ ο¼ºÅ®¼Ç¼¾»¹·ηȷ¹ÒÁÂÕο¿ÆÅϏÂÈÆ·ÉÓ ¨ÆÊÈÉּЏ»¹·»ÄÖ—ÄÉÅÄÆÅμȷ¸ÅÇŻʿÆÅÈÃÅÉǼ¹¾¼Ç Á·ÂŦÅÈÉÅÖÂƼǼ»¾¼ÇÁ·ÂÅà ¹¾ÖÂ¸Ç¿É¹Ê ÆÅÂŽ¿Â¼ÈÆÇ·¹· 

¹¾Ö¸·ÂÂÅÄοÁÈƼÄÁÅÀ Ä·»·¹¿Â ¹Ò»·¹¿Â¤·Ã·¾·ÂÈķη· ÆÅ»¸ÅÇÅ»ÅÁ ÆÅÉÅÃЏÁ¿ ÆÅÉÅÃÄ·»¹¼ÇÌļÀºÊ¸ÅÀ™¾ÖÂ¸Ç¿É¹Ê ž·üÈÖÍ»ÅÔÉźÅ—ÄÉÅÄÆÇÅϏÂÆÅÊ¿ͼÉÇ¿Á¹·Çɷ· ÅÉÁÇÒ»¹¼ÇÓ¿ÆÅ»ÄÖÂÈÖÆżÈÉĿͼÄ·ȼ»ÓÃÅÀÔÉ·½›ÅÈÉ·Â ¿¾Á·Ç÷ķÁÂÕο Å»¿Ä¿¾Ä¿Ì¹ÈÉ·¹¿Â¹¾·ÃÅÁ¿ÅÉÁÇÒ»¹¼ÇÓ ™ÆÇ¿ÌŽ¼ÀÄ·½·ÂÄ·ÁÄÅÆÁʹÁÂÕηɼÂÖ¿ƼǼŸÊÂÈÖ ¨ÆÊÈÉÖ»¹·»Í·ÉÓ»¹·»ÄÖ—ÄÉÅÄÆÅÈÉ·¹¿ÂηÀÄ¿Á ÈÄÖ ηÀÄ¿Á ķ¿Â¿¾ļºÅ¹Å»Ê¹ηÏÁÊ¿ÈÄŹ·ÆÅÈÉ·¹¿Â¦Åƿ¿¾ ηÏÁ¿ ÆÅÈÉ·¹¿Â ÆÅƿ¿¾ηÏÁ¿ ÆÅÈÉ·¹¿Â¦ÅμȷÂϼÕ¤·ÏÂ ÇÅ»¿ÄÁÊ ž·ļ»¼ÂÕ»ÅÔÉźÅ—ÄÉÅÄÆÅÉÇź·ÂÇÅ»¿ÄÁÊ ÆÅÉÅù¾Öº·¾¼ ÉÊ¿Ç·ÈÁÇÒÂÄ·ÉǼÉÓ¼ÀÈÉǷĿͼ ž·ļ»¼ÂÕ»ÅÔÉźÅ—ÄÉÅľ·ÁÇÒº·¾¼ÉÊ ÈÂŽ¿Â¼¹»¹Å¼ ÆÅÉÅùμɹ¼ÇÅ¿¾·ÈÊÄʹŹÄÊÉǼÄÄ¿ÀÁ·Ç÷ÄÆ¿»½·Á· ¨ÆÊÈÉÖ»¹·»ÄÖ—ÄÉÅÄÅÆÊÈÉ¿ÂÈ»¿¹·Ä·ÇÊÁÊ¿ÆÅ¿ÈÁ·ÂÁÅÉ· ¨ÆÊÈÉÖÉÇ¿»ÄÖ—ÄÉÅÄÆÅ»ÅϏÂÁɼ¼ËÅÄÊ ÈÄÖÂÉÇʸÁÊ ÆÇ¿ÂŽ¿Â¼ÁÊÌÊ Ä·¸Ç·ÂÍ¿ËÇÒμÉÒǼ ȼÃÓ »¹· ¹ÅȼÃÓ ȼÃÓ ¹ÅȼÃÓ sÆÅÉÅÃÆÇÅÈÂÊÏ·ÂȼÃӻź¿ÌºÊ»ÁŹ¿ÆÅÂŽ¿Â ÉÇʸÁÊÄ·üÈÉÅ ž·»¼ÄÓ»ÅÔÉźÅ—ÄÉÅÄÆÅ»ÅϏÂÁÅÁÄÊ¿ÅÉÁÇÒ¼ºÅ ¨ÆÅÈŸÆÖÉÒÀªÄ¿¹¼ÇÈ·ÂÓÄÒÀ ¶ÂÕ¸ÂÕ Îɟҹȏ¸ÒÂÅÉ·Á Á·Á»Å½ÄŸÒÉÓ ·¼È¿É·Á ÅÄÅļ¸Ê»¼É ÉÅsÎÉÅ»¼Â·ÉÓ ļ¸ÇÅÈ·ÉÓ½¼Ä·ÆÅ»ÅÇź¼ Ö ¼È¿ Ä·»Å ¿É·ÁÈÃźÊ¹ÈÊÈÉÇÅ¿ÉÓ ÉÅÂÓÁŸÒļÆÅÂÊοÂÅÈÓÌʽ¼ ÂÊÎϼ¹ÅŸмļÉÇź·ÉÓ μÃÆÅÉÅÿÈÁ·ÉÓ¿ºÅ¹ÅÇ¿ÉÓ¾·Î¼Ã Ö ¼È¿¹È¾Ä·Â·ķƼǏ» ļÈÁ·¾·Â·ȼ¸¼sļÄ·»Å ÆÅÈÃÅÉÇ¿ Èķη· ·¾·É¼Ã¸¼Ç¿ s·¹¼»ÓÃŽÄÅ¿ÈŹȼø¼¾ÔÉźŠÄ¼É ÁÅļÎÄÅ ļÈŹȼà ÄÅļÃÄźÅÃŽÄÅ ¿ÁÅļÎÄÅ »¼ÂÅļ¹ÆÇ¿ ¹ÒÎÁ¼¿Â¿ÆÇ¿ÄÍ¿Æ·Ì ·ÆÇ¿ÄÍ¿ÆÒÊɼ¸ÖŻĿ ÊüÄÖs»Çʺ¿¼ ·¹ÉÅà ÎÉÅÆÅȼÔÉźÅ¸Ê»¼É¼È¿¸Ê»¼ÉÅ»ÄÅs·»ÄÅ ÌÅÇÅÏÅ ·¼È¿ļÉsÉÅļŸ¿½·ÀÈÖ ʽÂÊÎϼÖȷ÷ Á·Á¹È¼º»· ¾·Î¼Ã ½¼ÆÅÉÅúŹÅÇ¿ÉÓļÄʽÄŸÒÂÅÔÉźÅ»¼Â·ÉÓ s»¼Â·ÉÓÄʽÄÅ Áź»·¾Ä·¼ÏÓ ÎÉÅÅÄÅļ¸Ê»¼ÉÆÅÉÅþ·¹È¼Ã¿ÔɿÿÁ·Á¸¼ÂÓÃÅ Ä·ºÂ·¾Ê ·ķŸÅÇÅɼȿ¾Ä·¼ÏÓ ÎÉÅÌÅɼ·ÉźŠμºÅÌÅɼ· ÉÅ»·¹·À ļÄ·»Å¿ÈÁ·ÉÓȼ¸¼ÆŹŻ¿ÅÆÇ·¹»·Ä¿Ö ɼøż¼ ÎÉÅ ÅÄ¿¸Ê»Êɼȿ¿ļÉ·Á¿Ã¿½¼ÉÅÎÄÅ Á·ÁÅÄÅ ÉÅļÂÊÎϼ μà »ÅÔÉźŠÆÅÉÅÃÊÎÉÅÁź»·ÉÒ»Ê÷¼ÏÓ ÎÉŹÅÉ¿ÆÅμÃʸÒÄ¼É ÉÅŸ־·É¼ÂÓÄŹÒÌÅ»¿ÉÉ·Á Á·Á¹ÒÌÅ»¿É¹È¼º»·sļÂÊÎϼ¿ļ Ìʽ¼ ·ÆÇÅÈÉÅÁ·Á¼ÐÅ»ÄÅÁŹȼÃÊÆÇÅμÃÊ É·ÁÅÃʽ¼ÉÅÎÄÅ ·¹ÅÉÁź»·ÉÒļ»Ê÷¼ÏÓŸÔÉÅà Á·ÁÅÉÅà ÉŹÒÌÅ»¿ÉÆÅ»ÇÊ ºÅÃÊ¿¿Äź»·»·½¼É·Á Á·Áļ»Ê÷· ÆÅÉÅÃÊÎÉżȿ¸ÒÅÄÅÉ·Á ¹È¼º»·¿¸ÒÂÅ ÉÅÉÅÂÓÁÅÅ»¿ÄÇ·¾¿Ä¿Áź»·ÆÇ·¹¿ÂÓÄÅ Ö¾·Ã¼Î· ·º»¼¸ÒÄ¿ÆÅÖ¹ÂÖÂÅÈÓ ÆÊÈÉÓ»·½¼¿»¹·»Í·ÉÓÇ·¾ÆÅ»ÇÖ» ÅÄÅ ÆÊÈÉÓÌÅÉÓÅ»¿ÄÇ·¾ ·ÆÇÅ¿¾ÅÀ»É¿Ä·Î¼ s¿ÁÅļÎÄÅ ÅÆÖÉÓļ Ä·ÌÅ»¿ÏÓÔÉ¿ÌsÁ·Á¿Ì sÈÂŹ ÁÅÉÅÇÒ¼ ¼È¿¿ÆÅÖ¹ÂÖÕÉÈÖ ÉÅ É·Á ÎÉÅÉÒ¿ļÇ·»·Ä¿¿Ã Ä¿ȼ¸¼È·ÃÅÀ ÆÅÉÅÃÊÎÉÅÂÊÎϼ¸Ò ¸¼¾Ä¿Ì¹Å¹È¼·ÄÉÅÄŹÈÁ¿¼Ö¸ÂÅÁ¿Á·Á¿¼ÉÅ ¹È»¼ÂŹÆÇ¿¹ÒÎÁ¼ ¼È¿Ä·ÊοÉÓÈÖÆÅ»ÇʺÅÃÊ ÉÅÈÃŽ¼ÏÓ¿É·Á ÈŹȼÃÔÉ¿Ã Á·Á ¸Ê»ÉÅ¿ļÉ¿ÌÈŹȼà ¼È¿ ÁÅļÎÄÅ ÉÅÂÓÁÅļ»ÅºÅsÅ»¿ÄÇ·¾ ¿Â¿ļÈÁÅÂÓÁÅs·ÆÅÉÅÃÈÄŹ· ¿É·Á¹È¹Ç¼ÃÖ ª¡­¢¦§­®ª¼¶¥²
ÇÊÅÀÅ

НЕ ВЕРЬТЕ ХРОМОЙ СОБАКЕ

Непраздные заметки о литературе нон-фикшн

ÈÂÇνÊÁÍ®ÂǽÓÇÅÆ

¢ÈÂʽ¬ÂÏÍË¿ÎǽÜ

v®¬¾ ˆ¨ÅɾÐάÍÂÎΘ vÎ

v©ˆ±½È½ÊÎÏÂ͘ vÎ

¬ËÎÈÂÁÊÅÆ¿ÅÏËÇÌÍËÀÍÂÎν

žÂÄØÉÜÊÊØÂÎË˾ÖÂÎÏ¿½

§ËÈÅʧͽÐÔ

®ÏͽÊʽÜÊŠÎÉÂÍÏÙ ÊÂËÈžÂͽÈÅÄɽ v©ˆ¡ÂÈ˘ vÎ

¤

¼ÆÇ¿ÈÉ·ÂÅ ÁÅļÎÄÅ ¹È·ÃÅÃķη¼ Ÿ¾ÅÇ·¸ÅÇÃÅÉ·ÉÓͼÌŹҼŸ¿»Ò ¹¼»Ó„ÄÅÄË¿ÁÏĒsÔÉŹȼɷÁ¿ ļ„Ë¿ÁͿ֒ Á·ÁºÅ¹·Ç¿¹·ÂºÅǼÂźÅƼ» ¹ÈŹ¼ÉÈÁÅÀÁ¿ÄÅÁ·ÈÈ¿Á¼ ·¹ÆÅÂļ¹ÄÖÉÄ·Ö „»¿ÁͿ֒ÉÇ·ÄÈ¿ÇʼÃźÅÇÒÄÁÅÃËÅÇ÷ɷ ¿ɼǷÉÊÇҩżÈÉÓ ¹ÆÅÂļÁÅÃüÇμÈÁż ֹ¼Ŀ¼Ÿ¼È¿ʽ¼ºÅ·¹ÉÅÇ·Ãļ»ÅÈʺ ¿»¼ÄÉ¿Ë¿Í¿ÇŹ·ÉÓ½·ÄÇŹÊÕËÅÇÃÊȹżºÅ ÆÇÅ»ÊÁÉ· ¾·Ä¿ÌÔÉÅÈ»¼Â·ÕÉ¿¾»·É¼Â¿ ¤ÅÈ»¼Â·ÕÉʽ¼ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¼ÄÄž·ÆÇÅÈ·Ã ÇÒÄÁ· ·ļÈÅŸǷ¾ÄÅÉ·¸¼Â¿ÅɼÅǼɿÁÅ ¿ɼǷÉÊÇÄÒÌǷĺ·Ì©·Á Ä·ÆÇ¿Ã¼Ç ʽ ¿ļÈÁ·¾·ÉÓÁÁ·ÁÅÃÊ¿ɼǷÉÊÇÄÅÃʹ¼ »ÅÃÈɹÊÆÇ¿Ä·»Â¼½·Ð¼¼ÅμǼ»Äż»¼É¿Ð¼ ™¿ÁÉÅÇ·¦¼Â¼¹¿Ä· ÈÅÍ¿·ÂÁ· ÌʻŽÁ· s ÇÅ÷Ä„˜ÔÉ÷Ä—ÆÅÂÂŒsǼÁ·ÿÇʼÉÈÖ ļÈÁÇÅÃÄÅ¿¸¼¾Å¹ÈÖÁźÅ¹ÁÊÈ·sÁ·Á „ÅμÄÓÉÅÂÈÉÒÀÇÅ÷Ē—ʽ¹ÈÂÊη¼¸Å¼¼ ¸Â¿¾ÁźÅķϼÀɼü„›Ä¼¹Ä¿Á·’™¿ÉÅÂÓ»· šÅøÇŹ¿Î· Á·ÁÊ»¿¹ÂÖ¼ÉÈÖ„ÄŹÅÿÇ ÈÁ·Ö’ÇʸǿÁ·„/POGJDUJPOțÿÉÇ¿¼Ã ˜·¹¿ÂÓÈÁ¿Ã’ ¿¾»·É¼Â¿¿¹Å¹È¼„Ä·¾¹·Ä¿¼ Ä·ŸÂŽÁ¼»·Â¿ÏÇ¿ËÉÅà Ç·¾·¹ÉÇ¿ÆǼ ¹ÒÏ·ÕпÿÃÖ·¹ÉÅÇ·½·Äǹ·½Ä¼¼’ ŸÉ·Á ÈÆÇÅÈ Á·Á¹¿»¿Ã ÆǼ¹ÒÏ·¼É ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼Ÿ½¼Â·ÕпÌοɷÉÓ¸¼ÈË· ¸ÊÂÓÄÒ¼ɼÁÈÉÒsÉÅ¿¿¾¹¼ÈÉÄÒÌ·¹ÉÅÇŹ ¹ÇÅ»¼ŸÂÓ¿¨ÉźŹ· ¹ÄŹÓÅÉÁÇҹϿÃȼÀ ½·ÄǹȼǼ»¿Ä¼»¼¹ÖÄÅÈÉÒÌ ¿›Ã¿ÉÇ¿Ö ˜ÒÁŹ· Éź»·½¼ÆÇŻŽ¿¹Ï¼ºÅÉÇ·»¿ Í¿Õ¹¿ÎÄÅĸÂÊ»¼ÉÇÊ»·’ ·ÉÅ¿´»Ê·Ç»· ¢¿ÃÅÄŹ· „¾·ÁÇҹϼºÅɼÃʒ¹Äʼ¹ÒÌ ¿ʽ¼»·¹ÄÅļÆ¿ÏÊмºÅĿμºÅ ÁÇÅü „ÇÅ÷ÄÄÅÀ’Æʸ¿ͿÈÉ¿Á¿„¿¾ȼ¸Ö’ s ̹·É·¼É¡ÈÉ·É¿ ÎÉÅÉ·ÁżÔÉÅÉÈ·ÃÒÀ„ÄÅÄ Ë¿ÁÏĒ ÉŸ¿ÏÓ„ļ¹Ò»Ê÷Äķ֒ÆÇž· ÊÉÅÎÄÖÉÓ Ä·¹¼ÇÄż ļÈÉſɛļ¹Ä¿Á¿ ¿Æ¿ÈÓ÷ ÔÈȼ¿üÃÊ·ÇÒ¿ÆÇÅηÖ¿ÈÉÅÇ¿ÁÅ »ÅÁÊüÄÉ·ÂÓÄ·ÖÆÇž·¹ÇÅ»¼¸¿ÅºÇ·Ë¿À 

Ä·Æ¿È·ÄÄÒÌÄ·ÅÈÄŹ¼»ÅÁÊüÄÉ·ÂÓÄÒÌ ȹ¿»¼É¼ÂÓÈɹ¡ÈÉ·É¿ ·¹ÉÅÇÔÁÈƼǿ üÄÉ·ÂÓÄÅÀÔÄÍ¿ÁÂÅƼ»¿¿„¢¿É¼Ç·ÉÊÇ· ÄÅÄË¿ÁÏÄOPOGJDUJPO’œÂ¼Ä·£¼ÈɼǺ·¾¿ Èοɷ¼É»·ÄÄÒÀ½·ÄÇ„Ä·¿¹ÄÒÃÆ¿ÈÓÃÅÒ Ÿ¹È¼É·Á¿¹ÅÆÇÅÈÒÅÈɷ¿ÈÓ¤·ÆÇ¿Ã¼Ç ļÉÅÂÓÁÅÅ„Ä·ÌÅ»ÖмÃÈÖÄ·Æ¿Á¼’ ·ÆÇÅÈ ÉÅŹÄÖÉÄÅÃÄÅÄË¿ÁÏĹ¸Â¿½·Àϼà ǷÈÈÃÅÉǼĿ¿£ÄźÅ¿¼ºÅ¹ƼǼ¹Å»·Ì ¿ÆÅμÃÊÉ·Á÷ÂÅ·¹ÉÅÇŹ¿¾»·¼ÉÈÖ¹ÔÉÅà ½·ÄǼ ™ƼǼ¹Å»·ÌÔÉźÅ»Å¸Ç·̹·É·¼É Á·½»ÒÀÄÅÇŹ¿ÉÊ̹·É¿ÉÓÈÖ¾·¸¿ÅºÇ· Ë¿Õ¹ÂÊÎϼÃÈÂÊη¼¸Â¿¾ÁźÅ¾Ä·ÁÅÃźŠ ÅÁ·¾·¹Ï¼ºÅÈÖ¹»Çʺ¾Ä·Ã¼Ä¿ÉÒà ¿Éź»· ¹ÒÌÅ»¿É¿¸Å¸¼Â¼ÉÇ¿¾Å¹·ÄÄ·Ö¸¿ÅºÇ· Ë¿Ö¿¹ÅÂÓÄÒÀƼǼÈÁ·¾ÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿À º¼ÇÅÖ¹ÇÅ»¼ÇÅ÷ķ„¢¿ÃÅÄŹ’´Ã÷ÄÊÔÂÖ ¡·ÇǼǷ —»£·Çº¿Ä¼Ã ¿¸Å¹Å¹È¼ „¿¾ÄÓ¦·¾Å¿Ŀ’ Ä·Æ¿È·ÄÄ·Ö»ÇʺÅà Ż¿Å¾ÄźÅÁ¿ÄÅǼ½¿ÈȼǷ´ÄÍŨ¿Î¿Â¿·ÄÅ ¢¿Ã¸ÊȦǼÈÈ  ¨ÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀ¹¼ÇÈ¿¼ÀÄÅÄË¿ÁÏÄ ¿ÈÂŽļ¼ ¿ÆÇÅм¨Å»ÄÅÀÈÉÅÇÅÄÒ Á·Á Êɹ¼Ç½»·ÕÉÄ·Å»ÄÅÃÆÅÆÊÂÖÇÄÅÃÈ·Àɼ ¹Ç·¾»¼Â¼„¨ÆÇ·¹ÅÎÄ¿ÁƿȷɼÂ֒ „ÆÅ »·¹ÂÖÕм¼¸ÅÂÓÏ¿ÄÈɹÅÁÄ¿º ¹ÒÆÊÈÁ· ¼ÃÒ̹§ÅÈÈ¿¿ sÔÉÅÄÅÄË¿ÁÏĒ¡Åº»· οɷɼÂÓÆÇ¿»¼É¹ȼ¸ÖÅÉÁ·É¼ºÅÇ¿ÎÄÅÈÉ¿ ÆŻŸÄźÅ¾·Ö¹Â¼Ä¿Ö ºÅÂÅÈ·¹ÉÅÇ·ÅÁǼÆ Ä¼É Á·ÁÊÊοɼÂÓÄ¿ÍÒļüÍÁźÅÖ¾ÒÁ· ¹Ç·ÈÈÁ·¾¼›Å¹Â·ÉŹ· ¿»·Â¼¼ÃÒʾķ¼Ã ÎÉÅ„ÄÅÄË¿ÁÏÄ»ÂÖ¹¾ÇÅÈÂÒ̸ҹ·¼É ȼ»ÊÕп̹¿»Å¹d’¡·Á¸ÒÉ·ÃÄ¿¸ÒÂÅ ÄÅ ¹ηÈÉÄÅÈÉ¿ ÁÄ¿º·š¼ÅǺ¿Ö›¼ÇÂʺÓÖÄ· „¡·ÁÊÈÉÇżÄÔÉÅÉÿǒ ŸÄÈÉ¿ÉÊÉš·À»·Ç·  ʽ¼ÆÅƷ·¹¹¿»Å¹ÅÀÈÆ¿ÈÅÁ¸¼ÈÉȼ ¼ÇŹ¹Á·É¼ºÅÇ¿¿OPOGJDUJPOÃÅÈÁŹÈÁźÅ ÷º·¾¿Ä·„«·Â·ÄÈɼǒŸÌÅÉÓÁÇ¿É¿Á ¨É·Ä¿È·¹¢Ó¹Å¹ÈÁ¿ÀÄ·$PMUBSVÈοɷ¼É ÎÉÅ„ÉÊÉ¿ÊÈ·ÃźÅÄ·¿¹ÄźÅοɷɼÂÖ

¹Å¾Ä¿Á·ÕÉļÁÅÉÅÇÒ¼ÆŻžǼĿÖÄ·ÆǼ» üÉüÉÅ»ÅÂź¿¿¿ÉźŠÄ·ÈÁÅÂÓÁÅËÅÁÊÈÒ ¹ÔÉÅÃÇÅ»¼¿Ã¼ÕÉÅÉÄÅϼĿ¼ÁÄ·ÊÁ¼’ ÄÅ ʽ¼Æž»ÄÅüɷÉÓÈÖ ¿¸ÅÁÄ¿º¼ÆÅÆÊÂÖÇ ÄÅÀs¸ÒÉÓ Á·ÁÈοɷÕÉÆÇÅ»·¹ÍÒ¸ÊÁ¹ ·ļÁǿɿμÈÁ¿Ì¾·Ã¼Î·Ä¿À ©·Á¿ÃŸǷ¾Åà ¹ƼÈÉÇÅÃÿǼÄÅÄ Ë¿ÁÏÄɼĻ¼ÄÍ¿¿ʽ¼ļÄ·ÐÊÆÒ¹·ÕÉÈÖ ¹È¼ÆÊÕ ¿ÃÒÈ¿ÄÅÈÖÉÈÖ¹¹Å¾»Ê̼ ·ÆÅȼÃÊļ¹¼ÇÓɼ ÈÂŹÄÅÌÇÅÃÅÀÈŸ·Á¼ ¿ȼ¾·Ã½¼ÄпÄÒ ÈÂÊÌ·ÃÅÉÅà ÎÉÅ÷ÂÅ ·¹ÉÅÇŹ¿¾»·¼ÉÈֹŹȼķÇÅ»ÄÅý·ÄǼ ÄÅÄË¿ÁÏÄ™ÅƼǹÒÌ ÅÄļ¹È¼º»·¼ºÅÁ ¿ÈÉÇź¿¼ȼÇÓ¼¾ÄÅÈÉ¿¹ÇÅ»¼„¨ÉÇ·ÄÄÅÀ ļÈüÇÉ¿ļÅ¿¸¼Ç·Â¿¾Ã·’¡Å¿ķ¡Ç·Êη Ÿ¾»·É¼ÂÓÈÁ¿À»ÅÄ›¼ÂŒ „¦Åȼ» ļºÅ¹¿ÉÁ·ÆÇźǼÈÈ·’—¼ÁȷĻǷ¨¼Á·Í ÁźÅ ¢¿Ã¸ÊȦǼÈÈ ¿„˜¼¾ÒÃÖÄÄÒÌ ÈÅŸмÈɹ’œÂ¼ÄÒ¦¼ÉÇŹÈÁÅÀ «·Â·ÄÈÉ¼Ç  ļ¹È¼º»·ÁÅÃƼÄÈ¿ÇÊÕÉÈÖ¸¿ÅºÇ·Ë¿ μÈÁÅÀ¹ÅÂÓĿͼÀÉ¿Æ·„§¼·Â¿¾Ã·ÈʻӸҒ —¼ÁȷĻǷ¦ÊÉŹ· ¤Å¹Å¼¿ɼǷÉÊÇÄż ŸžǼĿ¼ „©ÅÉ·ÂÓÄÅÀ„™ÅÀÄҒ —¼Á·´ÆÏɼÀÄ· ªÃÂÖÊÉ ¿„¡ÂÕμÀ ÈηÈÉÓ֒œÂ¼ÄÒ©ÅÂÈÉÅÀŸ—¼Áȼ¼©ÅÂÈÉÅà ¤Å¹Å¼¿ɼǷÉÊÇÄżŸžǼĿ¼  ¤Ê ·¹Å¹ÉÅÇÒÌ ¹¹¼È¼ÂÅÀÏ¿ÆÊÎÁ¼ɼÇ ÿķ„ÄÅÄË¿ÁÏĒ ÈÂŹÄŹƼļ»Ä¼À ÉÅ ÄÊÉ¿ļʻ·¹Ï¿¼ÈÖÇÅ÷ÄÒ ¿ļÆÇ·¹Â¼ÄÒ¼ ÁÅÄÁÊÇÈÄÒ¼ÇÊÁÅÆ¿È¿ ¿»·½¼ÇÅÈÈ¿ÀÈÁ·Ö ÁÄ¿½Ä·ÖÖÇ÷ÇÁ·ÈÉ·Á¿ÃÄ·¾¹·Ä¿¼Ã¿Ã¼ ¼ÉÈÖ¨ÁÅÇſøʻ¼ÉŸžķμķ¹ÈÖÄ·Ï· ÆŻļ¸¼ÈÄ·Ö¿ɼǷÉÊÇ· ÈÉǼÃÖзÖÈÖ Áļ¹Ò»Ê÷ÄÄÒÿÈÉÅÇ¿ÖÃÉÅ¿¿¾ȼ¸Ö ÉÅ ¿¿¾ÆÇÅοɷÄÄÒÌÇÅ÷ÄŹ»¼ÉÈɹ·„´ÉÅ ¸ÒÂÓ sƼǼÈÆÇÅÈ¿ÉÄ·È ÈÂŹÄŹǷÈÈÁ·¾¼ ›Å¹Â·ÉŹ· Ê»¿¹Â¼ÄÄÒÀοɷɼÂÓs¡·Á·Ö ɷøÒÂÓ sļÃÄźÅÆÅ»ÁÅÇǼÁÉ¿ÇʼÃÃÒ Åɹ¼És´ÉÅÆÇ·¹»·’¨ÂŹÅà Ä·Æ¿È·ÄÄÅÃÊ ¹¼Ç¿ÉÓ ¯¢§®¯¥ «­¹ž«ª¡­¹Š¯¢­¢¶¢ª§«
Магазины книг ул.  Петровского,  6/8

­ÂÃÅÉͽ¾ËÏØ ÌÊuξu ¿Îu

пр. Ленина,  17


¿ØÎϽ¿ÇŽÊËÊÎØ ˆ&YUSBNVSPT˜ŸØÎϽ¿Ç½ ÑËÏËÀͽÑÅÆ£ÐÈÙÂʽ©½ÈȽʽ ®½ÌÍÂÈÜ ¢ÍÉÅÈË¿³ÂÊÏÍŸͽÉǽÒ ÑÂÎÏÅ¿½È܈±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ

„&

ÑËÏËWJTUBWLB+VMJFO.BMMBOEu&ÍÉÅÈË¿³ÂÊÏÍ

¿ÏËÌËÍÏÍÂÏ ²½ÍÙÇË¿ÎÇÅÆÒÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆÉÐÄÂÆ ÂÊʽÁÅƧ½¿Ï½Í½ÁÄ  ½ÈÂÍÂ܈©ÅÎÏÂÓÏ¿Ë®È˾ËýÊÖÅÊŘ

953".6304’sÔÉÅÄŹÒÀ»Ä¼¹ Ä¿ÁÆÊɼϼÈɹ¼ÄÄ¿Á· ¹ÁÅÉÅÇÅà ÆÇÅȼ½¿¹·ÕÉÈÖ»¹·ºÅ»·ÅÉÁÇÒÉ¿À ¿ɹÅÇμÈɹ·¹¹ÅÈÓÿÈÉÇ·Ä·ÌŸÄ»¿¿ ¡¿É·¼ £¼ÁÈ¿Á¼ ®¿Â¿ ŸÄ»Åļ¾¿¿ ™Ó¼É ķü ¨¼Ä¼º·Â¼¿¦·Â¼Èɿļ´ÉÅļÉÅÂÓÁÅ ÈÅÉÇʻĿμÈɹÅ·¹ÉÅÇ·ÈüÈÉÄÒÿÊǸ· Ä¿ÈɿμÈÁ¿Ã¿ÌʻŽĿÁ·Ã¿¿ÆÇÅÈÉÒÿ ½¿É¼ÂÖÿ ¹ÅÈÆÇ¿ÖÉ¿¼ÄŹźÅÅÆÒÉ· ¿÷ÈɼÇÈɹ· ÈÉǼüĿ¼ļÄ·¹Ö¾Ò¹·ÉÓ ÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿¼ ·È»¼Â·ÉӹžÎÄÒüºÅ ÈÊмÈɹŹ·Ä¿¼¹º·ÇÃÅÄ¿¿ÈŹȼÃÅÁÇÊ ½·ÕпÃsÉ·Á¿Ã¿¸Ò¿ȹżŸǷ¾ÄÒ¼ ɹÅÇμÈÁ¿¼ɼ¾¿ÈÒ·¹ÉÅÇ·Ä·ÆÇÅÉÖ½¼Ä¿¿ ÆÊɼϼÈɹ¿Ö¹ÅÁÇʺȹ¼É· ¦ÅÁ·¾Ë¿ÂÓ÷„ªÂ¿ÎÄÒ¼¿ÁÅÄҒ4FUI ¹ÆÇ¿ÈÊÉÈɹ¿¿·¹ÉÅÇ· s·ÆǼÂÖ¹

£Å¿ËÌÅÎÙ ÂÊʽÁÅܧ½¿Ï½Í½ÁÄ $½ÌÍÂÈÜ ²½ÍÙÇË¿ÎÇÅÆÒÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆ ÉÐÄÂÆ

¤

·ƼÇÈÅÄ·ÂÓÄÅÀ¹ÒÈÉ·¹Á¼ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ ÄҸż¼Ç·¸ÅÉ ¹ÒÆÅÂļÄÄÒÌÄ· ÆÇÅÉÖ½¼Ä¿¿ÉǼÌ»¼ÈÖɿ¼ɿÀ¦ÅÂŹ¿Ä· ¿¾Ä¿Ìsļ¸ÅÂÓÏ¿¼ƼÀ¾·½¿Ì·ÇÓÁŹÈÁ¿Ì »¹ÅÇ¿ÁŹ Ǽ·Â¿ÈÉ¿ÎÄÒ¼¿¿ǿμÈÁ¿¼ ™ÔÁÈÆž¿Í¿Õ¹ÅÏ¿ÃÄźÅοȼÄÄÒ¼ ·¹ÉÅÆÅÇÉǼÉÒÌʻŽĿÁ· ¹Ä¿Ì¹ÆÅÂÄÅÀ üǼÇ·ÈÁÇÒ¹·¼ÉÈÖºÇʾ¿ÄÈÁ¿ÀɼÃƼǷ

üÄÉ÷ÈɼǷ´ÁÈÆǼÈÈ¿ÅÄ¿ÈɿμÈÁż ļ¿ÈÉŹÈɹÅ͹¼É· ¸¼Ï¼ÄÒÀ÷¾ÅÁ »Ç·Ã· ɿμÈÁżÈÅÆÅÈÉ·¹Â¼Ä¿¼ȹ¼É·¿ɼĿ

ŸØÎϽ¿Ç½ͽ¾ËÏÎÏÐÁÅÅÌÂÎËÔÊËÆ ½ÊÅɽÓÅň"SUŠZPV˜ $½ÌÍÂÈÜ À½ÈÂÍÂ܈©ÅÎÏÂÓÏ¿Ë ®È˾ËýÊÖÅÊŘ

¡

ÇÅüÈÉ·É¿ÎÄÒÌÇ·¸ÅÉ ÆÅȼɿɼ¿¹Ò ÈÉ·¹Á¿ÈÃźÊÉʹ¿»¼ÉÓÃÊÂÓÉË¿ÂÓÃÒ Èž»·ÄÄÒ¼»¼ÉÓÿ ÆÅÈÃÅÉǼÉÓ¹¿»¼Å¾· Æ¿È¿¿„½¿¹Ò¼¹ÒÈÉÊƼĿ֒ÁÅÄͼÇÉÄÒÌ ºÇÊÆÆ¿ÈƼÁÉ·Á¼Àɼ·ÉÇ·ƼÈÅÎÄÅÀ·Ä¿ ÷Ϳ¿™üÇÅÆÇ¿ÖÉ¿ÖÌÆÇ¿ÃÊÉÊηÈÉ¿¼ ÊμĿÁ¿Ç·¾ÄÒ̹žǷÈÉÄÒ̺ÇÊÆÆ

ˆª½ÏÛÍÉËÍϘŸØÎϽ¿Ç½­Ëɽʽ À½ÎÜʽ ®½ÌÍÂÈÜ À½ÈÂÍÂÜÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÀËÅÎÇÐÎÎÏ¿½ ˆ®˜

¦

ÅÈÂŹ·Ã·¹ÉÅÇ· ¹ÒÈÉ·¹Á·„¤·ÉÕÇ ÃÅÇɒsÔÉŹƼηɼĿÖÅÉÅÁÇʽ·Õ мºÅÿǷ ¼ºÅÇ·¾ÄÅŸǷ¾¿Ö ¹¾·¿ÃÅȹÖ ¾¼À¿¹·Ç¿·Í¿À ÁÅÉÅÇÒ¼ŸѼ»¿ÄÖ¼ÉļÎÉÅ Ÿм¼s»¹¿½¼Ä¿¼›¹¿½¼Ä¿¼ÉŽ¼¸Ò¹·¼É Ç·¾ÄÒÃüÇÍ·Õм¼ÆÅÇÌ·Ä¿¼¸·¸ÅÎÁ¿ „¾·¹¿ÈÏ¿À’Ä·»͹¼ÉÁÅÃÁÅ¿¸Ç¿ ÆÊɼ ϼÈɹ¿¼»Â¿ÄÅÕ¹½¿¾ÄÓ ŸüÄÃÒÈÂÖÿ ¾·Ë¿ÁÈ¿ÇŹ·ÄÄÒ¼Á¿ÈÉÓÕ¿ÁÇ·ÈÁ·Ã¿ úÄŹ¼Ä¿Ö½¿¾Ä¿ ¹ÄÊÉǼÄļ¼»¹¿½¼Ä¿¼ „üÇɹÅÀ’Ä·ÉÊÇÒd›·½¼»¿·ÂźÁ·ÇÉ¿ÄÒ Èžǿɼ¼üÈÉÓ»¹¿½¼Ä¿¼›¹¿½¼Ä¿¼s ÔÉŽ¿¾ÄÓ ·½¿¾ÄÓsÆǼÁÇ·ÈÄ· ͽʽÏØuÀ½ÈÂÍÂ܈®˜ ­ËɽʝÀ½ÎÜÊ

ˆ°ÈÅÓت¾˟ÂÎʽ¬½ÍÅØ ±ËÏË¿ØÎϽ¿Ç½¢¿ÀÂÊÅܧÐÍÅÈÇË ®½ÌÍÂÈÜ *OUFSOBUJPOBM)PVTF

«

ÅÉÅ¿ÈÉÅÇ¿¿ÅÈŸÒÉ¿ÖÌ¿ÎʹÈɹ·Ì ÁÅÉÅÇÒ¼¹Ò»·ÂÅÈÓÆÇŽ¿ÉÓ·¹ÉÅÇÊ ÇŹÄźŻķ¾·»Ä·Ê¿ͷÌÅ»ÄźÅºÅÇÅ»· ™¼ºÅÊ¿ͷÌÅÉÇ·½·¼ÉÈÖļ¸Å ¹ļ¸¼Ä·» Ä¿ÃsÆÇ¿ÈÊÉÈɹ¿¼¹¼ÈÄÒ ¿¾Ã¼Äο¹ÒÀ ¹¼É¼Ç¹¼ÈÄÒs¹Ÿ¿Á¼¼ºÅ½¿É¼Â¼ÀšÅÇÅ» ÔÉÅÉs¦·Ç¿½™ÒÈÉ·¹Á·Èž¹ÊÎÄ·»ÊÌÊ ˼ÈÉ¿¹·ÂÖ„«Ç·ÄÍʾÈÁ·Ö¹¼ÈÄ·’ ÆÇÅÌÅ»Ö мºÅ¹·ÆǼ¼¹ªÁÇ·¿Ä¼
¿ØÎϽ¿ÇŽÊËÊÎØ ˆªÅÔÂÀËÊÂÍÂÕÂÊ˘ŸØÎϽ¿Ç½ ͽ¾ËϧȽÐνµÏÂǽ ®½ÌÍÂÈÜ ²½ÍÙÇË¿ÎǽÜÉÐÊÅÓÅ̽ÈÙʽÜ À½ÈÂÍÂÜ

¡

·ÊȯɼÁ¾·Ä¿Ã·¼ÉÈÖÈž»·Ä¿¼ÃÆ· Á·É·ÅÁÅÂżɟÁ·ÁÄ¿ÈÉÇ·ÄÄÅ ļÁÅÉÅÇÒ¼¿¾¼ºÅƼǹÒÌÇ·¸ÅÉÅÈÉ·ÕÉÈÖ ÁÇ·Àļ·ÁÉÊ·ÂÓÄÒÿ¿ȼºÅ»ÄÖ™¼»Ó·¹ÉÅÇ Á·È·¼ÉÈÖÆÇŸ¼ÃºÂŸ·ÂÓÄźÅ÷ÈÏÉ·¸· Ä·ÆÇ¿Ã¼Ç »Å¸ÒηļËÉ¿ ¹Å»· ÃÊÈÅÇ ŸÆÇŸ¼ÃÒÔÉ¿Ä¿ÁÊ»·ļ¿Èμ¾·ÕÉ™Ò ÈÉ·¹Á·Ä·¾Ò¹·¼ÉÈÖ„¤¿Î¼ºÅļǼϼÄŒs ļǼϼÄÅÆÅÉÅÃÊ ÎÉÅÃÒ½¿¹¼ÃÄ·ÔÉÅÀ Æ·ļɼ¿ļÊ»¼ÂּûÅÈÉ·ÉÅÎÄźÅ¹Ä¿ ÷ĿÖȹżÃÊüÈÉÊÆÇŽ¿¹·Ä¿Ö—¹ÉÅÇ ʹ¼Ç¼ÄÎÉŸÒ¸Ò¿¿¾Ã¼Ä¼Ä¿Ö ļŸÌÅ»¿ ÃÅ»¼ÀÈɹŹ·ÉÓ¹ÆÅ¿ɿμÈÁÅÀËÅÇü

ˆ¤½¾ØϽÜÉÂÈËÁÅÜÁÂÏÎÏ¿½˜ ¬ÂÍÎËʽÈÙʽÜ¿ØÎϽ¿Ç½ ¡½ÍÙŲÍÅνÊÑË¿ËÆ ®½ÌÍÂÈÜ À½ÈÂÍÂ܈§ËÎÏÛÍÅÊÎÙÇÅÆ ÌÍË¿ÐÈËǘ

¨

žķɼÂÓÄ·Ö½¿¾ÄÓÈž»·¼ÉÆÇÅÎÄÊÕ »¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÅÈÉÓ ¹ÁÅÉÅÇÊÕÅμÄÓ ÈÂŽÄÅÆÇŸǷÉÓÈÖ»¼ÉÈÁÅÀÖÇÁÅÈÉ¿ ļÆÅÈǼ»Èɹ¼ÄÄÅÈÉ¿¿ÈÂÊηÀÄÅÈÉ¿ŸÃÒ Ÿ÷ÄÒ¹·¼Ãȼ¸Ö ¼È¿ʹ¼Ç¼ÄÒ ÎÉÅļ ÌÅÉ¿ÃÈҺǷÉÓÈÄŹ·¿ÈÄŹ·¦Å̹·Â·ºÂÊ ÆÅÈÉ¿©ÅÀļȼÇÓ¼¾ÄÅÈÉ¿ ÁÅÉÅÇ·Ö»¹¿½¼É ķÿ¿¾·ÈÉ·¹ÂÖ¼ÉÊ»¿¹ÂÖÉÓÈÖ¿¿ÈÁ·ÉÓ ÈÅÃļ¹·ÉÓÈÖ¿ļÊÈÆÅÁ·¿¹·ÉÓÈÖ›¼ÉÈɹÅs

ļ¹ÅÈÆÅÿķĿ¼¿ļÄ·ÆÅÿķĿ¼ķϼÀ ¹¾ÇÅÈÂÅÀÁÅÈÄÅÈÉ¿¿μÇÈɹÅÈÉ¿´ÉÅ ƼǼ½¿¹·Ä¿¼ÉÅÀÊ»¿¹¿É¼ÂÓÄÅÀÃʾÒÁ¿ ÁÅÉÅÇÊÕÃÒº»¼ÉÅÈÂÊηÀÄž·¸Ò¿ ÈÆÇÖ ɷ¿Á·Á„ȼÁǼɒ¤ÅÃÒ¼¼ÈÂÒÏ¿Ã¿Äź»· ¹È·ÃÒ¼ÈηÈÉ¿¹Ò¼»Ä¿ķϼÀ½¿¾Ä¿¥Ä· ÆÅÃź·¼ÉÄ·ÃļÆÅɼÇÖÉÓÈÖ

ˆ¥ÀÍØʽǽÊÐʘŸØÎϽ¿Ç½ ¥ÈÙÁ½Ê½¼ÒÅʽ ®½ÌÍÂÈÜ À½ÈÂÍÂÜÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÀËÅÎÇÐÎÎÏ¿½ ˆ®˜

¼ÖÂÍÅÓ½ ̽ÎÏÂÈÙuÀ½ÈÂÍÂ܈®˜ ¥ÈÙÁ½Ê¼ÒÅÊ ½ÈÂÍÂ܈§ËÎÏÛÍÅÊÎÙÇÅÆÌÍË¿ÐÈËǘ ¡½ÍÙܲÍÅνÊÑË¿½

Ÿ

¾¹¼ÈÉÄÒÀÌ·ÇÓÁŹÈÁ¿ÀºÇ·Ë¿ÁÆÇÅ »Å½·¼ÉɼÃÊ„¿ºÇҒÈË·ÁÉÊÇÅÀ ËÅÇÃÅÀ ͹¼ÉÅÞ·»ÊÃÒ¹·ÖȹſÇ·¸ÅÉÒ Á·ÁÅÉÁ¿ÁÄ·¹Æ¼Î·É¼ĿÖÅÉÅÁÇʽ·Õ мºÅÿǷ ·¹ÉÅÇ»¼Â·¼ÉÆÅÆÒÉÁʹÒÖ¹¿ÉÓ ¹¾·¿ÃÅȹ־¿½¿¹ÅÆ¿È¿ ÃʾÒÁ¿¿ÆÅÔ¾¿¿

ˆ¥Ä¾Í½ÊÊ˘¬ÂÍÎËʽÈÙʽÜ ¿ØÎϽ¿Ç½ªÅǽν®½ÑÍËÊË¿½ ¡ËÉ½Ü «¾È½ÎÏÊËÆÓÂÊÏÍÇÐÈÙÏÐÍØ ÅÅÎÇÐÎÎÏ¿½

™

Ŀ÷ĿÕÌ·ÇÓÁŹÈÁÅÀÆʸ¿Á¿ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒÄ·ÉÕÇÃÅÇÉÒ ÆÅÇÉǼÉÒ ƼÀ¾·½¿¿ÈÕ½¼ÉÄÒ¼ÁÅÃÆž¿Í¿¿ÈÕÇǼ ·Â¿ÈɿμÈÁźÅÌ·Ç·ÁɼǷ ¸Å¼¼Ç·¸ÅÉ ¥ÈďĿķ¾Ä·Î¼Ä¿¼ÔÉÅÀ¹ÒÈÉ·¹Á¿s ÊÁǼƼĿ¼ÁÊÂÓÉÊÇÄÒÌȹ־¼Àü½»Ê ÈÉǷķÿ¿¾Ä·ÁÅÃÈɹÅÈɹÅÇμÈɹÅà ÌʻŽĿÁ· »ÂÖÁÅÉÅÇźÅÈÊÉÓ¹ÅÈÆÇ¿ÖÉ¿Ö ½¿¾Ä¿ÅÉÇ·½·¼ÉÈÖ¹·Ç̿ɼÁÉÊÇÄÒÌƼÀ¾· ½·Ì ÆÅÇÉǼɷÌ¿Ä·ÉÕÇÃÅÇÉ·Ì

«¾È½ÎÏÊËÆÓÂÊÏÍÇÐÈÙÏÐÍØÅÅÎÇÐÎÎÏ¿½ ªÅǽή½ÑÍËÊË¿

­ËÃÁÂÊÅÂÁÅʽÎÏÅÅ ™¡ÊÂÓÉÊÇÄÅ»¼ÂŹÅÃͼÄÉǼ„§Ê¸·Ä¼ÄÁÅ ¿Æ·ÇÉļÇҒÈÆÅ·ÆǼÂÖÆÇÅÀ»¼ÉÕ¸¿Â¼À Ä·Ö»¿Ä·ÈɿμÈÁ·Ö¹ÒÈÉ·¹Á·ÆǼ»È¼»·É¼ÂÖ ɹÅÇμÈÁźÅÁÂʸ·„šÅÈÉ¿Ä·ÖÄ·›¹ÅÇÖÄÈÁÅÀ’ ™Â·»¿Ã¿Ç·¨ÁÆ·¿¼ºÅÆÅȼ»Å¹·É¼Â¼Às ¡È¼Ä¿¿ ¡¿Ç¿Â·¿¤¿Á¿ÉÒ

™

ÒÈÉ·¹Á·„§Å½»¼Ä¿¼»¿Ä·ÈÉ¿¿’sÆǼ½»¼¹È¼ºÅÔÉ·Æ ½¿¾Ä¼ÄÄÅɹÅÇμÈÁźÅÆÊÉ¿Ä·Å»ÄÅÀ¿¾¹¼ÇϿĹ¼ÎÄźÅ ¹ÅÈÌŽ»¼Ä¿Ö¤¼Á¿À¼ºÁ¿ÀÆÇ¿¹·Â ÈÆž¿Í¿¿ÁÅÉÅÇźÅ ÌÅÇÅÏÅÆÇÅÈ÷ÉÇ¿¹·¼ÉÈÖŸǼɼÄÄż¿ÆÅÈÉ¿ºÄÊÉż ÈŹ¼ÇϼÄÄż ¿ÈŹ¼ÇÏ·Õм¼ÈÖ¥ÉμÉ¿¹Å¹¿»¼ÄÆÅÈÉÇżÄÄÒÀ›¥£ ÇŽ»¼Ä ÄÒ¼›¥®³¿¨²¤ ÆŻǷÈÉ·ÕпÀ™¤ª¡ ÆÅÈ·½¼ÄÄÒ¼»¼Ç¼¹ÓÖ ƼǨ¡¦É¿¹·¿ǼÉÇŨ¡¦É¿¹·´ÉÅÉÅÉÈÂÊηÀ Áź»·ÊÿÃÊ» ÇÅÈÉÓÄ·ÁÅļÍÅÁ·¾·Â¿ÈÓ¹ŸÑÖÉ¿ÖÌ»Çʺ»Çʺ· ·¹È¼¹Ã¼Èɼs ¹ŸÑÖÉ¿ÖÌ»¿Ä·ÈÉ¿¿™Â·»¿Ã¿Ç·¨ÁÆ·œÈÉÓŸ¿ÂÓÄ·Öƿз»ÂÖ Ç·¾ÃÒϼĿÀ ÆÇ¿ÁÅÂŹ Èɼ¸· ÊÿÇÅɹÅÇ¼Ä¿Ö ÔÃÅÍ¿ÅÄ·ÂÓÄźÅ ÆÅÉÇÖÈ¼Ä¿Ö ļ»ÅÊüĿÖÆÅÆŹŻÊ½¿¾Ä¼ÄÄźÅļÈŹ¼ÇϼÄÈɹ· ¿ǼϿɼÂÓÄÅÈÉ¿¹ŻżĿ¿ÆÅÂÅÈÒÆǼÆÖÉÈɹ¿À©ÊɸҹÆÅÇÊ ¹ÈÆÅÃÄ¿ÉÓÃÊ»ÇźÅ¨ÅÂÅÃÅÄ·¹È¼ÆÇÅÀ»¼ÉÆÇÅÀ»¼É¿ÔÉÅĿμºÅ ļÆÇÅÌÅ»¿É rÅÉμÉ¿¹Å¹¿»¿ÃÃÒÉǼÉÓÕÄ·»Æ¿ÈÓÄ·ÿËÅÂÅ º¿Î¼ÈÁÅÃÁÅÂÓͼ©Å ÎÉŹ»Êϼ¸¼ÈÈüÇÉÄÅ ÅÈÉ·¼ÉÈÖÄ·¹¼ÎÄÅ ›¼ÄÓȼºÅ»ÄÖÏÄ¿ÀÊ»¿¹¿É¼Â¼Ä¿ļÆŹÉÅÇ¿Ã ¿¹Ç¼ÃÖļ¸Ò¹·¼É ÆÅ»ÂÒèÅÉǼÃÈÂÊηÀÄÒ¼μÇÉÒ sȿùÅ¿μÈÁ¿ÆÇ¿¾Ò¹·¼É Ä·ÈÆÇżÁÉ„›¿Ä·ÈÉ¿¿’¦Åȼ»Ê¼ÃÔÉÅÃÊÆÇ¿¾Ò¹Ê ¯¢§®¯ª°©Ÿ«¨¹¬¢
ϽÏÍ

К Международному дню танца…



ÊÇķ„©·Ä¼Í¹ªÁÇ·¿Ä¼¿ÿǼ’ ÇÅ»¿ÂÈÖÇŹÄÅ»¹·ºÅ»·Ä·¾·» ¹Á·ÄÊÄÔÉźÅ¾·Ã¼Î·É¼ÂÓÄÅ ºÅÆÇ·¾»Ä¿Á·œºÅÄŹÒÀ¹ÒÆÊÈÁ  ÆÅȹÖмÄÇ·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ÷ÈƼÁÉ·Ã ÈŹǼüÄÄÅÀÌÅǼźǷ˿¿ž»¼ÈÓÃŽÄÅ ÆÇÅοɷÉÓÅ˼ÈÉ¿¹·Â¼„›Öº¿Â¼¹§4’ ÆÅȹÖмÄÄÅÃÕ¸¿Â¼Õ›½ÅÄ·¤ÅÀ÷À¼Ç· ¹¨·ÄÁɦ¼É¼Ç¸ÊǺ¼ 997˼ÈÉ¿¹·Â¼ÈŹ ǼüÄÄÅÀÌÅǼźǷ˿¿ *'.$ ÆÇÅÌÅ »¿¹Ï¼Ã¹™¿É¼¸ÈÁF ÆÅ¿ÈÁ·ÌÈŹǼüÄÄÒÌ É·ÄÍŹпÁŹ¦ÅÂÓÏ¿ Á·ÇÄ·¹·Â¼È·ÂÓÈÒ ¿ÁʸÁ¼ÃÔÇ·ÆŸ·ÂÓÄÅÃÊÉ·ÄÍʹ¬·ÇÓÁÅ ¹¼ ·É·Á½¼É·ÄÍŹпÁ·ÌË·üÄÁÅ ¸ÊÉÅ „Ǽ¿ÄÁ·ÇÄ·Í¿¿’ÁÅÇÅÂÖÆÅÆÃʾÒÁ¿£·À Á·›½¼ÁÈÅÄ·¹Í¿ÇÁ¼„›Õ¨Å¼ÀÂӒ ¡ÅÇǼÈÆÅÄ»¼ÄÉÒ½ÊÇķ·¹¾Ö¿¿ÄɼÇ ¹ÓÕʹ¼Â¿ÁźÅÉ·ÄÍŹпÁ·™Â·»¿Ã¿Ç· ™·È¿ÂÓ¼¹·¿¸·Â¼ÉüÀÈɼǷ—ÂÂҧʸ¿ ÄÅÀ ÆÅÆÒɷ¿ÈÓÇ·¾Å¸Ç·ÉÓÈÖ¹ÄÒļÏļà ÈÉ·ÉÊȼÁżÁÉ¿¹·„©Å»¼È’¤¼ÈÁÅÂÓÁÅ ÈÉÇ·Ä¿ÍÆÅȹÖмÄÅȹ¼½¿Ã¸·Â¼ÉÄÒà ÆǼÃӼǷÿȟÒÉ¿ÖùÿǼÄ·ÇÅ»ÄÅ ºÅÉ·ÄÍ·sÊÁÇ·¿ÄÈÁźÅ¿ºÇʾ¿ÄÈÁźÅ ¤¼¾·¸ÒÉÒ¿Õ¸¿ÂÖÇÒs¹ÄÊÁʹ¼Â¿ÁźÅ ŸºÅÇ֣ſȼ¼¹·¿ÈÆÅÂÄ¿ÂÅÈÓÆŹ¼Á· ¤Å¸Ò¹·ÕÉ¿Õ¸¿Â¼¿ÈƼÁÉ·Á¼ÀsÉ·Á „°¼ÂÁÊÄοÁʒ¦®·ÀÁŹÈÁźÅ¿ÈÆÅÂÄ¿ ÂÅÈÓÂ¼É „™¼ÈļȹÖмÄÄÅÀ’Ÿ¨ÉÇ· ¹¿ÄÈÁźÅsļÃÄź¿ÃüÄÓϼs¼É ™ÅÁÇʺÔÉźÅ»¼É¿Ð·¨ÉÇ·¹¿ÄÈÁźÅ¿¼ºÅ ¿ÄɼÇÆǼɷͿÀ¹¸·Â¼ÉÄÅÃɼ·ÉǼ»ÅÈ¿Ì ÆÅÇļÆǼÁǷзÕÉÈÖÈÆÅÇÒ ¦ÅÈÉ·ÄŹÁʺŻ·ÅÈÊмÈɹ¿Â¹»Ö º¿Â¼¹ÈÁÅÀ·ÄÉǼÆÇ¿¾¼™·Í·¹¤¿½¿ÄÈÁ¿À ¹¼Â¿Á¿ÀÉ·ÄÍŹпÁ¿ļǷÈÆžķÄÄÒÀ Éź»·¸·Â¼ÉüÀÈɼÇȼºÅ¸Å¼¾Ä¼ÄÄÅÀ ÎʹÈɹ¿É¼ÂÓÄÅÈÉÓÕÁÿÇÊ £ÅǿȘ¼½·Ç¹ºÅ»ÊÔÉ¿ÃÈƼÁÉ·Á ¼ÃÆÅÂŽ¿ÂķηÂÅÄŹÅÃÊÔÉ·ÆÊȹżºÅ ɹÅÇμÈɹ·„¦ÊÈÉÓÅĸʻ¼Éº¿ÃÄÅÃ

¼»¿Ä¼Ä¿Õ£Ê½Î¿ÄÒ¿¼ÄпÄÒ¹ºÂÊ ¸¿Ä¼¿ÌÆÂÅÉ¿ ¼»¿Ä¼Ä¿Õļ¸·¿¾¼Ã¿ É·ÄÍʽ¿¾Ä¿¿Â¿ÈüÇÉ¿ ¸¼ÈÁÅļÎÄÅÃÊ Á·Á™¼ÈÄ·’ ¼ÄÈɹ¼ÄÄÅÈÉÓļÉÅÂÓÁÅÁ·ÁÆÇ¿¾Ä·Á ÆÅ· ·Á·ÁȿùÅÂÈÅÍ¿·ÂÓÄźÅÆǼŸǷ ½¼Ä¿ÖÿǷ ÆǼŸ·»·Â·¹¿ÄɼÇÆǼɷͿ¿ „™¼ÈÄҒ¦¿ÄÒ˜·ÊϺŻ·¤¼ÈÂÊ ηÀÄÅÁÇ¿É¿Á·¿¾Ç¿É¼Â¿ʹ¿»¼Â¿¹ÔÉÅÀ ÆÅÈÉ·ÄŹÁ¼·ÆÅÂź¿Õ˼ÿĿ¾Ã· Ÿ¾¾·Çʸ¼½ÄÒÌÆÅÈÉ·ÄŹпÁŹÄ·¿¸Å ¼¼Ç·»¿Á·ÂÓÄÒÃÖ¹¿ÂÈÖËÇ·ÄÍʾ·Â¸·Ä ÈÁźÅÆÇÅ¿ÈÌŽ»¼Ä¿Ö—Ľ¼Ä¦Ç¼ÂӽŠÁ·½ ÁÅÉÅÇÒÀ¹ȹżÀ„™¼ÈļȹÖмÄÄÅÀ’ ÆÅÁ·¾·ÂÆǿüÇȼÁÈÊ·ÂÓÄźÅÔÁÈÉǼÿ¾Ã· ™¸Ò¹Ï¼Ã¨¨¨§„™¼ÈÄ·ȹÖмÄķ֒ Ÿ¨ÉÇ·¹¿ÄÈÁźÅʹ¿»¼Â·ȹ¼ÉÇ·ÃÆÒÉÅÂÓ ÁŹºÅ»Ê Ä·Èͼļ˜ÅÂÓÏźÅɼ·ÉÇ· ¹£ÅÈÁ¹¼ ·¹ªÁÇ·¿Ä¼Ä·Ì·ÇÓÁŹÈÁÅÀ Èͼļs¹ºÅ»Ê ¦ÅÈÉ·ÄŹпÁ—·§Ê¸¿Ä·ÆÇÅοɷ· ¸·Â¼ÉÁ·ÁÉÇ·º¿Î¼ÈÁÊÕ¿ÈÉÅÇ¿Õ»¼¹ÊÏÁ¿ ¿¾¸Ç·ÄÄÅÀÄ·¾·Á·Ŀ¼Ö¾ÒμÈÁ¿Ã¸Åº·Ã ´É·ÌÅǼźǷ˿μÈÁ·Ö¹¼ÇȿֹҺŻÄÅ ÅÉ¿η¼ÉÈÖÅÉÃÄźÅοȼÄÄÒÌÉÇ·ÁÉŹÅÁ ¸·Â¼É·¨ÉÇ·¹¿ÄÈÁźŠº»¼È·ÁÇ·ÂÓÄżÆÅ» üÄÖ¼ÉÈÖÈÅÍ¿·ÂÓÄÒÿ¿Â¿ȼÁÈÊ·ÂÓÄÒÿ ÃÅÉ¿¹·Ã¿ ™÷¼Ì·ÇÓÁŹÈÁ·ÖÉÇÊÆÆ·ÆÅÁ·½¼É „™¼ÈÄÊȹÖмÄÄÊՒÄ·¬˼ÈÉ¿¹·Â¼„¨ÉÇ· ¹¿ÄÈÁ¿À¿ªÁÇ·¿Ä·’¹¢ÊÍÁ¼ ļ»·Â¼ÁÅÅÉ üÈÉ º»¼½¿Â¿ɹÅǿ¹¼Â¿Á¿ÀÁÅÃÆž¿ÉÅÇ œÐ¼Å»ÄÅÈŸÒÉ¿¼ÆÇ¿ÊÇÅμÄÅÁ£¼½ »ÊÄ·ÇÅ»ÄÅÃÊ›ÄÕÉ·ÄÍ·sÆǼÃӼǷ ¸·Â¼É·„¡ÅÇȷǒ

¯¢§®¯¥±«¯«¨¢§®ª¡­´¢¬¨«Ÿ
ϽÏÍ

Жизнь в эпоху перемен ™

ÆÇÅÏÂÅúŻʗ¹ÈÉÇ¿ÀÈÁ¿ÀÁÊÂÓÉÊÇÄÒÀËÅÇÊÃÆÇ¿ÆÅ»»¼Ç½Á¼ºÅÈÊ»·ÇÈɹ¼Ä ÄÒÌ¿ŸмÈɹ¼ÄÄÒÌÈÉÇÊÁÉÊÇ—¹ÈÉÇ¿¿ÆÇŹŻ¿Â¹ªÁÇ·¿Ä¼»Ç·Ã·ÉÊǺ¿Î¼ÈÁ¿À ÁÅÄÁÊÇÈ„šÅ¹ÅÇ¿ÉÓźǷĿͷ̝¿¾ÄÓ¹ÔÆÅÌÊƼǼüĒ™ķη¼ºÅ»·ÄÒļÏ ļºÅ·¹ÉÅǿɼÉÄżü½»ÊÄ·ÇÅ»Äż½ÕÇ¿ź·ȿÂÅǼ¾ÊÂÓÉ·ÉÒÆŸ¼»¿É¼Â¼ÃÁÅÄÁÊÇÈ· ÈÅȹżÀÆÓ¼ÈÅÀ„›¼É·Â¿¾·Í¿Ö’ÈÉ·ÂÌ·ÇÓÁŹηĿÄsÅ»¿Ä¿¾ÅÈÄŹ·É¼Â¼À©¼·ÉÇ·Ä· ÊÁ·Ì ¼ºÅÆÇÅ»ÕȼÇ¿·ÁɼǛÿÉÇ¿À©¼ÇÄŹÅÀ v¡ÉÅÏÍÅÆ ͽÎÎǽÃÅÏÂËÇËÊÇÐÍÎÂvÂÀËËÎ˾ÂÊÊËÎÏÜÒÅËÎÊË¿ÊËÆÓÂÈÅ sœºÅÆÇ¿»Ê÷¿ķη¹ºÅ»Ê·¹ÈÉÇ¿ÀÈÁ¿ÀǼ½¿ÈȼÇ¡Ç¿ÈÉ¿·Ä¦·ÆÁ¼ ¡·½»ÒÀºÅ»ÁÅÄÁÊÇÈÆÇŹŻ¿ÉÈÖ¹ÄŹÅÀÈÉǷļ™ÅÈÉÅÎÄÅÀœ¹ÇÅÆÒ›ÅķȼºÅÊÈƼ¿ ÆÇŹ¼ÈÉ¿¹£·Á¼»ÅÄ¿¿ ¨¼Ç¸¿¿ ¬Åǹ·É¿¿ ˜ÅÈÄ¿¿¿š¼ÇͼºÅ¹¿Ä¼ —¸·Ä¿¿ ˜Åº· Ç¿¿ §ÊÃÒÄ¿¿™ºÅ»ÊƼǹÒÀ¿¼»¿ÄÈɹ¼ÄÄÒÀÆÅÁ·Ç·¾ÁÅÄÁÊÇÈÆÇÅϼ»ÂÖ ÊÁÇ·¿ÄÈÁ¿Ì»Ç·Ã·ÉÊǺŹž·Î¼ÃÔÉÅ»¼Â·¼ÉÈÖ ¤·ÃÅÀ¹¾ºÂÖ» ¿»¼ÖÆÇÅÈÉ·¿º¼Ä¿·ÂÓÄ· ÈÆÅÃÅÐÓÕÉ·ÁźÅ¹ÅÉɹÅÇμÈÁźÅÈÅǼ¹ÄŹ·Ä¿ÖÆÅ¿ÈÁ·»ÅÈÉ¿º·¼ÉÈÖÈÇ·¾ÊļÈÁÅÂÓÁÅ ͼ¼À ÆÇÅ˼ÈÈ¿ÅÄ·ÂÓÄÒÌ¿ÈÅÍ¿·ÂÓÄÒÌ™ÅƼǹÒÌ ÈÉÇ·ÄÒ™ÅÈÉÅÎÄÅÀœ¹ÇÅÆÒ ÈÉÅÎ Á¿¾Ç¼Ä¿Öɼ·ÉÇ·ÂÓÄźÅ¿ÈÁÊÈÈɹ· »ÂÖ¾·Æ·»Äż¹ÇÅƼÀͼ¹sUFSSBJODPHOJUB¡ÅÄÁÊÇÈ »·¼É¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÇ·ÈÈÃÅÉǼÉÓ ÎÉŽ¼¾»¼ÈÓÆÇÅ¿ÈÌÅ»¿É ÅÉÁÇÒÉÓ»ÂÖ¼¹ÇÅƼÀÈÁźÅ ɼ·ÉÇ·Á·Á¿¼ÉÅÄŹҼ¿Ã¼Ä· Ÿ¼ÈƼοÉÓ¼ÃÊÆÇ¿ÉÅÁȹ¼½¼ÀÁÇŹ¿´ÉÅÅμÄÓ¹·½ÄÅ ÆÅÉÅÃÊÎÉŸ¼¾ļ¼ÂÕ¸·ÖÈÉÇÊÁÉÊÇ·Ç·Äſ¿ƞ»ÄÅÁÅÈļ¼É™Å¹ÉÅÇÒÌ ÁÅÄÁÊÇÈļȼÉ ¹·½ÄÊÕÿÈÈ¿Õ ÆÅÈÁÅÂÓÁÊ»·¼É¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓɷ·ÄÉ¿¹ÒûǷ÷ÉÊǺ·Ã¿¾™ÅÈÉÅÎÄÅÀ œ¹ÇÅÆÒÆÇÅÖ¹¿ÉÓȼ¸ÖÄ·ÄŹÅûÂÖÄ¿ÌÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ¼™ÉǼÉÓ¿Ì ÉÊɼÈÉÓÈÅÍ¿ÅÁÊÂÓ ÉÊÇÄ·ÖÈÅÈÉ·¹ÂÖÕзÖ¾·Æ·»Äż¹ÇÅƼÀÍÒ¹÷ÈȼȹżÀļÅμÄÓÆǼ»ÈÉ·¹ÂÖÕÉ ÎÉž· ÂÕ»¿½¿¹ÊÉÆÅÈÅȼ»ÈɹÊÈĿÿ ¾·¸Â¿½·ÀϿÿºÇ·Ä¿Í·Ã¿—μǼ¾ɼ·ÉÇÆÇÅ¿ÈÌÅ»¿É ¹ÅÉÔÉÅÉÃÅüÄÉʾķ¹·Ä¿Ö ·¾Ä·Î¿É ¸·ÇÓ¼ÇÒÈÉ·ÄŹÖÉÈÖüÄÓϼ ºÇ·Ä¿ÍÒsÉÅÄÓϼ ¤¼»·ÇÅüÀÉÃÅÉ¿¹ÁÅÄÁÊÇÈ·sºÅ¹ÅÇ¿ÉÓźǷĿͷ̛ÊÃ·Õ ÆÅÔÉÅÃÊÅǺ·Ä¿¾·ÉÅÇÅà ÆÇżÁÉ·¿ÈÉ·ÂÅ—¹ÈÉÇ¿ÀÈÁż˼»¼Ç·ÂÓÄżÿĿÈɼÇÈɹÅÆż¹ÇÅƼÀÈÁ¿Ã¿ü½»ÊÄ· ÇÅ»ÄÒû¼Â·Ã©·ÁŹÒ¹ÁÇ·Éͼͼ¿ÁÅÄÁÊÇÈ· Ä·ÈÁÅÂÓÁÅÖÆÅĿ÷Õ®ÉÅÁ·È·¼ÉÈÖ¼ºÅ ÅÈŸ¼ÄÄÅÈɼÀ Ö¸Ò¹Ò»¼Â¿ÂɼÊÈÂŹ¿Ö Ä·ÁÅÉÅÇÒÌÅÄÆÇŹŻ¿ÉÈ֥Ŀ¹ÒÆ¿È·ÄÒÉ·Á ÎÉÅÆž¹ÅÂÖÕÉÊηÈÉÄ¿Á·Ã»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÅÇ·ÈÈοÉÒ¹·ÉÓÄ·ŸѼÁÉ¿¹ÄÊÕÅͼÄÁÊ©·Á Ä¿ÁÉÅ¿¾ÁÅÄÁÊÇÈ·ÄÉŹļ¾Ä·ÂÈÅÈÉ·¹·½ÕÇ¿ ·¾Ä·Î¿É ļÃźÆŹ¿ÖÉÓÄ·¼ºÅǼϼĿ¼ ¨·ÃŽÕÇ¿¸ÒÂÅü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒà ¹ļºÅ¹ÌÅ»¿Â¿¿ÊÁÇ·¿ÄÍÒ ¿·¹ÈÉÇ¿ÀÍÒ ¿ļÃÍÒ ™ȹÅÕÅμǼ»Ó ¿Ãļ¸Ò¿¿¾¹¼ÈÉÄҿüķÁÅÄÁÊÇÈ·ÄÉŹÅÄ¿Ç·¸Åɷ¿¿ÈÁÂÕο ɼÂÓÄÅÈÆÇÅÄÊüÇŹ·ÄÄÒÿɼÁÈɷÿ¢¿ÏÓÆÅȼÉźŠÁ·ÁÅÆǼ»¼Â¼ÄÂÊÎÏ¿ÀɼÁÈÉ ¹ÈÁÇÒ¹·¼ÉÈÖ¿ÃÖ·¹ÉÅÇ·¨Å¸Èɹ¼ÄÄÅ ÔÉ¿ÊÈÂŹ¿ÖÈɷ¿»ÂÖüÄַǺÊüÄÉÅÃÆÅÊηÈÉ ¹Å¹·ÉÓ¹ÁÅÄÁÊÇȼ£ÅÀɼÁÈÉ Á·ÁÃļÆÅÉÅÃÈÁ·¾·Â¿ ϼÂÆÅ»ÄÅüÇÅÃȼÃÓ ¿¼ºÅ ¼»¿ÄÅ»ÊÏÄÅÅÆǼ»¼Â¿Â¿ÂÊÎÏ¿Ã vˆ«ÔÂɘ¿½Õ½ÌÙÂν ´ÏËËʽÐÏ¿ÂÍÃÁ½ÂÏ §½ÇÅÂÎÈËÃÅ¿ÕÅÂÎÜÎÏÂÍÂËÏÅÌØͽÄÍÐÕ½ÂÏ s¤¼»ÊÃ·Õ ÎÉÅÅÄ·ÎÉÅÉÅÇ·¾ÇÊÏ·¼É¿Â¿Êɹ¼Ç½»·¼É¨ÁÅǼ¼ÅÉÇ·½·¼É¥ÉÇ·½·¼É Ãż¿ÎÄżÅÐÊмĿ¼¹Ç¼Ã¼Ä¿ ¹ÁÅÉÅÇżÃÒ½¿¹¼Ã—¹È¼ɼÈ¿ÉÊ·Í¿¿ ¹¾·¿ÃÅÅÉÄÅ ϼĿÖ¿ÁÅÄË¿ÁÉÒ ÁÅÉÅÇҼɷþ·ÂŽ¼ÄÒ ŸÅÈÉÇÖÕÉÈÖŻĿßÈÉÅÖɼÂÓÈɹÅà ÅÄ¿ÆÇŽ¿¹·ÕÉÈÖƼÇÈÅÄ·½·Ã¿¹ÅμÄÓÄ·ÆÇÖ½¼ÄÄÅÀ·ÉÃÅÈ˼ǼºÅÇÅ»· Å̹·Î¼ÄÄźÅ ÆÇÅɼÈÉÄÒÿ·ÁÍ¿Öÿ vˆ£ÅÄÊÙ¿ÚÌËÒÐÌÂÍÂÉÂʘÁÈÜÉËÈËÁØÒvÚÏËǽǽ܊ÏËÅÎÇÈÛÔÅÏÂÈÙʽÜÃÅÄÊÙ s¤¼»Ê÷Õ¦ÇÅÈÉŸÅÂÓÏż¹¿»¿ÉÈÖÄ·Ç·ÈÈÉÅÖÄ¿¿Ÿ¿ÈÁÂÕοɼÂÓÄÅÈÉÓÉźÅ¿Â¿ ¿ÄźÅÅÉǼ¾Á·½¿¾Ä¿ÃŽÄŸʻ¼ÉÅͼĿÉÓ¿ÏÓÈÆÊÈÉÖÁ·ÁżÉŹǼÃÖ ¹ÁÅÄɼÁÈɼ »Çʺ¿ÌÈŸÒÉ¿À¬ÅÉÖ¹ÇÖ»¿ÁÉÅÉŸʻ¼ÉÈÆÅÇ¿ÉÓÈɼà ÎÉÅÃÒ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄŽ¿¹¼Ã ¹ÔÆÅÌÊȼÇÓ¼¾ÄÒÌÆ¼Ç¼Ã¼Ä ÁÅÉÅÇÒ¼ÄÅÈÖɺŸ·ÂÓÄÒÀÌ·Ç·ÁɼÇ©¼¹È¼»¼ÂŹÉÅà Á·Á ÃÒȷÿÔÉÅÅÐÊз¼Ã ÎʹÈɹʼÿ¾·ÆÅÁÇŹÅÃÈŹ¼ÇϼÄÄÅŸÒÎÄÒ̹ÇÅ»¼¸Ò»Ä¼À »ÇʺÅÀÆÊÂÓÈ©¼ÃÅÂŻҼÂÕ»¿ ÁÅÉÅÇÒ¼ÈÂÒϷɼºÅ Ä·¹¼ÇÄż ÆÇŽ¿¹ÊÉ¿ÈÁÂÕο ɼÂÓÄÊÕ½¿¾ÄÓ v®Ë¿ÍÂÉÂÊʽÜÁͽɽÏÐÍÀÅÜvÒ½ÍÙÇË¿ÎǽÜ¿Ô½ÎÏÊËÎÏÅvǽÇѽÇÏÎÐÖÂÎÏ¿ÐÂÏ s¡ÅļÎÄÅ ÈŹǼüÄķֻǷ÷ÉÊǺ¿Ö¼ÈÉÓ »Çʺż»¼ÂÅ Á·ÁźÅÅÄ·Á·Î¼Èɹ·¿Á·Á¿¼ ɼĻ¼ÄÍ¿¿¹ļÀÆǼŸ·»·ÕɣźÊÈÁ·¾·ÉÓ ÎÉÅ¿ÎÄÅ»ÂÖüÄÖÈÂŽ¿¹Ï¿ÀÈÖ¹ÈŹ ǼüÄÄÅÀÊÁÇ·¿ÄÈÁÅÀ»Ç·Ã·ÉÊǺ¿¿üÀÄÈÉÇ¿ÃÈŹ¼ÇϼÄÄÅļ¸Â¿¾ÅÁ˜Å¼¼ÉźŠÃļ Á·½¼ÉÈÖ ÄÒļÏÄÖÖº¼Ä¼Ç·ÂÓÄ·Ö¿ĿÖÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÉÊÆ¿ÁŹÅÀ¦Å·º·Õ üÀÄÈÉǿûÅ ½¼Ä¿¾Ã¼Ä¿ÉÓÈÖ®ÉÅÁ·È·¼ÉÈÖÌ·ÇÓÁŹÈÁÅÀ»Ç·Ã·ÉÊǺ¿¿ ÖŸÔÉÅÃÅμÄÓ÷ÂÅÈÂÒÏ·Â ¿¹ÅŸмĿμºÅļοɷ´ÉÅļ¾Ä·Î¿É ÎÉż¼ļÉ´ÉÅ¾Ä·Î¿É ÎÉÅȼºÅ»ÄÖ¹ɼ·ÉÇ·ÂÓ ÄÅÃÿǼÇ·¾Åǹ·ÄÒÈż»¿ÄÖÕп¼ȹ־¿ļÉÄÅÇ÷ÂÓÄÅÀƼǿŻ¿Á¿ ÉÅÂÓÁÅÉÅÂÓÁÅ ¾·ÇŽ»·ÕÉÈÖÁÅÃÃÊÄ¿Á·Í¿ÅÄÄÒ¼ÆÂÅз»Á¿»ÂֻǷ÷ÉÊǺŹ¿É» v¯Â½ÏÍʽ£ÐÇ½Ò ÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÂÉÇËÏËÍËÀËÜ¿ÈÜÂÏÎÜ¿½Õ½ÎÐÌÍÐÀ½«ÈÙÀ½¯ÂÍÊË¿½Ü ¾ÐÁÂÏÎϽ¿ÅÏÙ¿½ÕÐÌÙÂÎÐ §½ÇË¿ØÎÂÀËÁÊÜÌÂÍÎÌÂÇÏÅ¿ØÌÍËÁ¿ÅÃÂÊÅÜÌÙÂÎØÇÄÍÅÏÂÈÛ ¿°ÇͽÅÊ s™©¼·ÉǼÄ·ÊÁ·ÌÅÄ·ÁÆÅÈÉ·ÄŹÁ¼ļÆ·ĿÇʼÉÈÖ ÉÁÊÄ·ÈÁ·Ã¼ÇÄ·ÖÈͼķ ·ÔÉ·¹¼ÐÓÉǼ¸Ê¼ÉÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ·ÆŸÅÂÓϼ¤ÅÊÄ·Èʽ¼¿»ÊÉ»Çʺ¿¼ÈƼÁÉ·Á¿ÆÅÃÅ¿Ã ÆӼȷÿ¿¿ÄÈͼĿÇŹÁ·Ã„8FDBSFBMPU’ „¦Â·Èɿ¿ÄÿǷ’ „›ÅÇÅɼ֒®ÉÅÁ·È·¼ÉÈÖ „›¼É·Â¿¾·Í¿¿’ ÉÅÆÅÊÈÂŹ¿ÖÃÁÅÄÁÊÇÈ· ¹ÅÉÄÅϼĿ¿ļ¼¹ÈÉÊƿ¿¹È¿ÂÊÅÆǼ»¼ ¼ÄÄÒ¼źǷĿμĿÖ¦ÅÁ·ÅÄ·ļ¸Ê»¼ÉÆÅÈÉ·¹Â¼Ä·¿ÈҺǷķ¹š¼Ç÷Ŀ¿ Ä·Èͼļ ºÅÈÊ»·ÇÈɹ¼ÄÄźÅɼ·ÉÇ·¹¡·ÇÂÈÇÊÔ ·ÔÉŻŽÄÅÈÂÊοÉÓÈÖ¹¸Ê»ÊмÃȼ¾Åļ ÅÄ·ļ ÃŽ¼É¸ÒÉÓÆÅÈÉ·¹Â¼Ä·¹ªÁÇ·¿Ä¼ 

¯¢§®¯»¨¥¦µŸ¢³


ϽÏͽÊËÊÎØ

ˆŸÅÆ¡ËÇÐÁͽɽ˜ ÉÅÎÏÅÔÂÎÇËÂͽÈÅÏŠϽÏ͈§ËÏÂÈËǘ ½ÌÍÂÈÜ

ˆ®Ï˾ËÛžÂÄ Ͼܘ

ÉÂÈËÁͽɽ ϽÏÍÅɯ µÂ¿ÔÂÊÇË ½ÌÍÂÈÜ

ˆ5JHFS UJHFSCVSOJOH ˆ¤ÂÈÙÁ½˜ CSJHIU˜ ¿ËÎÌËÉÅʽÊÅÜ¿ÎÏÅÈ ÎÌÂÇϽÇÈÙËÏÇËÉ̽ÊÅÅ ,VCJMBJ,IBO*OWFTUJHBUJPOT ϽÏÍÅɯ µÂ¿ÔÂÊÇË

ÁýÄ ϽÏ͈'PSUF˜ ½ÌÍÂÈÜ

½ÌÍÂÈÜ

¨

ʻӸ·¾·ÄÅÈ¿É»¹ÊÌ ÃÅÂÅ»ÒÌÂÕ»¼Às ºÅÇÅ»ÈÁźÅ½¿¾Ä¼ÂÕ¸· ¿ÊÉÅÄμÄÄźÅËÇ·ÄÍÊ ¾·s¹»¿ÁŹ¿ÄÄÊÕÊÁ Ç·¿ÄÈÁÊÕºÂʸ¿ÄÁʪ½¼ ¹·¹ÉŸÊȼ Ä·ÁÅÉÅÇÅà »ÇʾÓÖÅÉÆÇ·¹ÂÖÕÉÈÖ „Ä·ȼÂŒsÁÆÇ¿ÖɼÂÕ Ä·ȹ·»Ó¸Ê sķοķÕÉ ÆÇÅ¿ÈÌÅ»¿ÉÓ¹¼ÈÓ÷ ļŸÒÎÄÒ¼ֹ¼ĿÖ Ÿ»·Â¼¼·¸ÈÅÂÕÉÄÅ ¼ÈɼÈɹ¼ÄÄżÆŹ¼»¼ Ä¿¼üÈÉÄÒ̽¿É¼Â¼À Á·½¼ÉÈÖº¼ÇÅÖÃļ ¹ÆÅÂļÄÅÇ÷ÂÓÄÒà —÷ÂÓοÏÄ¿Á¹»Åü ½¼Ä¿Ì·ÆÅÊÉÇʾ·Á·Ä ο¹·¼ÉÈÖ¿¹Å¹È¼ÆÅÂÄÅÀ ½ÊÉÓÕsÁÉÅÉÅʸ¿¹·¼É ÁÇ·È·¹¿ÍÊļ¹¼ÈÉÊ ¦Å¾·¹¼Ð·Ä¿Õ ÁÅÉÅÇż „¸Ê»ÊзÖÆÅÁÅÀÄ¿Í·’ ķƿȷ·ƼǼ»ÈüÇÉÓÕ ¿Ã¼ÄÄÅÄ·„¿ÄÅÈÉÇ·ÄÍ·’ ¹Å¾Â·º·¼ÉÈÖŸ־·ÄÄÅÈÉÓ ¹ɼμĿ¼ļÈÁÅÂÓÁ¿Ì ÄÅμÀÅÉƼ¹·ÉÓ¼¼ ¹¾·¸ÇÅϼÄÄÅÀͼÇÁ¹¿ ©¿Æ¿ÎÄźźż¹ÈÁ·ÖÈ¿ ÉÊ·Í¿Ö ƼǼļȼÄÄ·Ö¹ ÈŹǼüÄÄÅÈÉÓ ¾·Á·Äο ¹·¼ÉÈÖļÈÇ·¾Ê™¿Éź¼ ¿ÈÁǼÄÄÅÈÉÓ¿Ä·ÈÒ мÄÄÅÈÉÓ·ÁɼÇÈÁ¿Ì ÎʹÈɹ ÊÃÄŽ¼ÄÄ·ÖÄ· ÷ÈɼÇÈɹŻǷ÷ÉÊǺ· »·Ä·¿ºÇʹşǷ½¼Ä¿Ö ¾Ç¿É¼ÂÖ Ö¹ÖÉÆŻ¿ÄÄż ÎʻŠ¹¼Ç¿ÉÓ¹ÁÅÉÅÇż ɼøż¼¾·¸·¹ÄÅ μà ¸ÅÂÓϼ¿ÈÁÂÕμĿÀ ÆǼ»ÈÉ·¹ÂÖ¼ÉÄ·ÃǼ·ÂÓ Ä·Ö»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÅÈÉÓ ¥

ÉμºÅÂÕ»¿É·Á ¸¼ÈÁÅļÎÄŻźŠÅɹÒÁ·ÕÉÅÉ»Çʾ¼À ¿ÂÕ¸¿ÃÒÌ Åɽ¼Ä ¿Ãʽ¼ÀsÆÅȼ¿Ì ÊÌÅ»· ¥ÉμºÅ¾·É¼Ã Á·»¸¿Ð¼ÄÈÁ¿¼ÆÅ¿ÇÅ ¹·ÄÄҼƿÉÒÉ·Á÷º ļɿμÈÁ¿ÆÇ¿ÉÖº¿¹·ÕÉ ¿Ì ¦ÅμÃÊ Ä·ÁÅÄ¼Í ¿Ä¼ÇÍ¿ÖÂÕ¸¹¿ÆǼ¹Ç· з¼É½¿¾ÄÓļÁÅÉÅÇÒÌ ¿¾ÅÈÉ·¹Ï¿ÌÈÖ¹ÈÊпÀ ·» ·ÅÉÈÊÉÈɹ¿¼ÔÉÅÀ ¿Ä¼ÇÍ¿¿»¼Â·¼É½¿¾ÄÓ ¿ÄÒÌÆÅÆÇÅÈÉÊļ¹Å¾ ÃŽÄÅÀ ™Ôɿ̽¿¹Å ÉǼƼÐÊпÌÆÇŸ¼÷Ì ÆÅȹżÃÊÆÇŸʼÉ Ç·¾Å¸Ç·ÉÓÈÖȼÄɿüÄ É·ÂÓÄŸÇÅ»¹¼ÀÈÁ·Ö ÁÅü»¿Ö„›¼¹¿ÎÄ¿ÁÄ· Á·»¸¿Ð¼’™Ǽ½¿ÈÈÊǼ ¥Â¼º·§ÊÈŹ·ÅÄ· ÆÇ·¹ »· Ç·»¿Á·ÂÓÄÅüÄÖ¼É ÉÅÄ™¿Éź¼sļÆÇ¿¼Ã ¼÷Ö»ÂÖÈ·¹ÖÄÈÁ¿Ì Ï¿ÇÅÉ»·Ç¹¿Ä¿ÈÉÈÁ·Ö Ë¿ÂÅÈÅË¿Ö¸ÇÅ»¹¼À ÈÁźÅƼǹſÈÉÅÎÄ¿Á· ¹¾Ä·Î¿É¼ÂÓÄÅÀÈɼƼĿ „ÈǼ¾·¼ÉÈ֒ ·Ë¿Ä·Â ¾·ÈÉ·¹ÂּɹÈÆÅÃÄ¿ÉÓ ÅļÆǼÌÅ»ÖпÌͼÄÄÅÈ ÉÖÌ¥ÂÕ¸¹¿ Å»Çʽ¸¼ ÅļŸÌÅ»¿ÃÅÈÉ¿ȼÇÓ¼¾ ÄźÅÆÅ»ÌÅ»·ÁļÈʼÉ ÄÒù¼Ð·Ã 

¨

ÃÅüÄÉ·ƼǹźÅ ¹ÒÈÉÊƼĿÖÉ·Äͼ ¹·ÂÓÄÅÀºÇÊÆÆÒ,VCJMBJ ,IBO*OWFTUJHBUJPOT ,,* ¹º¼¼ÈÅÅÈÄŹ·É¼ÂÓ É·ÄÍŹпÁ¿ÌÅǼź Ç·Ë«Ç·ÄÁ£¿Á¼Â¼ÉÉ¿ Ä·ÆÇ·¹ÂּɹÈÕȹÅÕ ÔļǺ¿Õ¹ÁǼ·É¿¹Äż ÇÊÈÂŚ·¹Ä·Öɼ÷ɹÅÇ μÈÁźÅÆÅ¿ÈÁ·sŸм¼ ÆÇ¿ÁÂÕμĿ¼ ÇŽ»¼ÄÄż ¿¾ͼÆÅÎÁ¿¾Ä·ÁÅÃÈɹ ¹ÈÉǼÎÄÒ̹¾ºÂֻŹ ¹Æ¼Î·É¼ĿÀÅÉŹÈÕ»Ê ¿ÄŹÒÌɼÌÄ¿ÁÉ·ÄÍ· $ƼÁÉ·ÁÂÓÈŹǼüÄ ÄźÅÉ·ÄÍ·„©¿ºÇ É¿ºÇ ¸·ºÇÖÄÒÀȹ¼É’ Èž»·Ä ÄÒÀ¹º ŸѼ»¿ ÄÖ¼ÉÄ·ÈͼļÉ·ÄÍÅÇŹ ¿¾¶ÆÅÄ¿¿ ™¼ÄºÇ¿¿ ¯¹¼Í¿¿ ¨ÂŹ·Á¿¿ £Å ¾·Ã¸¿Á·¿«Ç·ÄÍ¿¿ ¤·ÈͼļÔÉ·ÅÈÅ ¸¼ÄÄÅÈÉÓ¿¸Åº·ÉÈɹÅ ¹ÅÆÂÅзÕÉÈÖ¹ÆÇÅÈÉÊÕ ¿Å»ÄŹǼüÄÄÅʹ¼ Á·É¼ÂÓÄÊÕÆÅÈÉ·ÄŹÁÊ ÈÁÇÅÃÄÊÕ¿ÆÅÄÖÉÄÊÕ ÆÅËÅÇü »¼ÁÅÇ·Í¿¿ ÅÉÈÊÉÈɹÊÕÉ Äž·½¿º· ɼÂÓÄÊÕ¹ȹżÃÇ¿Éü „©¿ºÇd’Á·È·¼ÉÈÖÆÇÅ ¸Â¼ÃÊÈÁÅǼĿÖķϼÀ ½¿¾Ä¿ ÈÆÅÈŸÄÅÈÉ¿Á·½ »ÅºÅÁÆÅÎÉ¿·ÁÇŸ·É¿ μÈÁÅÀÔÁ¹¿Â¿¸Ç¿ÈÉ¿Á¼ ÁÁÅÉÅÇÅÀļŸÌÅ»¿ÃÅ ŸǷɿÉÓÈÖ ÎÉŸÒŸž ķοÉÓȹżÅÉÄÅϼĿ¼ ÁÿÇʴļǺ¿ÎÄ·Ö ÌÅǼźǷ˿ÖÈƼÁÉ·ÁÂÖ ÆŻμÇÁ¿¹·¼ÉÈÖǼ¾Á¿Ã¿ ƼǼÌÅ»·Ã¿¹ÈÅÆÇŹŽ »¼Ä¿¿¿ÃÆÊÂÓÈ¿¹ÄÅÀ ÃʾÒÁ¿



¿¾ÄÓsÉÇ·º¼»¿Ö »ÂÖÉźŠÁÉÅ ÎʹÈÉ¹Ê¼É ¿ÁÅü»¿Ö »ÂÖÉźŠÁÉÅÃÒÈ¿É ™ÈÆÇ·¹¼»Â¿¹ÅÈÉ¿ ÔÉÅÀ·ÁÈ¿ÅÃÒ¿ÏÄ¿À Ç·¾ÃŽÄÅʸ¼»¿ÉÓÈÖ ÆÅÈÃÅÉǼ¹ŸÇÅÈÏÊÕ ÿ˷ÿ¿ÈÉÅÇ¿Õ¹¾·¿ ÃÅÅÉÄÅϼĿÀ«Ç¼ÄÈ¿È· ¿ž¼ÂÓ»Ò«¿Í»½¼Ç·ÂÓ» «Ç¼ÄÈ¿È Á·Á¿ÆÅÂŽ¼ ÄÅƿȷɼÂÕÃʽοļ ÃÒȿž¼ÂÓ»· ¸Ê»Êο ½¼ÄÅÀ¸¼ÈÈÉÇ·ÈÉÄźÅ ·Ä·Â¿É¿Á· ÆǼ¿ÃÊмÈ ɹ¼ÄÄÅÎʹÈɹŹ·Â· ›ÅÉ·ÁÅÀÈɼƼĿ ÎÉÅ ¬ÔÿĺÊÔÀŻķ½»Ò ŸǷɿ¹Ŀ÷Ŀ¼ȹż ºÅÁżº¿Ä·Ô¼üÄÉÒ ÈÊ÷ÈϼÈɹ¿Ö ÆÇ¿ÈÊÉ ÈɹŹ·¹Ï¿¼¹¼¼ÆŹ¼»¼ Ä¿¿¥ÄÅÁ·¾·ÂÈÖÆÇ·¹s ÅÈÉ·ÉÅÁ½¿¾Ä¿ž¼ÂÓ»· ÆÇŹ¼Â·¹ÆÈ¿Ì¿·ÉǿμÈ ÁÅÀÁ¿ĿÁ¼Ÿ¹È¼½¼s ÆÇÅÉÅÉ¿ÆÅÃÆÅÎÉ¿¹È¼Ì ¿ɼǷÉÊÇÄÒú¼ÇÅ¿ÄÓ «¿Í»½¼Ç·ÂÓ»·¸Ò·¼ºÅ ½¼Ä· ¿¸¼¾ļ¼ ¹Å¾ÃŽ ÄÅ «Ç¼ÄÈ¿ÈļÈÅÈÉÅÖ ÈÖ¸ÒÁ·ÁƿȷɼÂÓs¹Å ¹ÈÖÁÅÃÈÂÊη¼¸¼¾ļ¼ ÔÉŸÒ¸һÇʺÅÀÆ¿ ȷɼÂÓ ¥ÈÄŹÅÀÈƼÁÉ·ÁÂÖ ÆÅÈÂʽ¿Â·ÁÄ¿º·üÃÊ ·ÇŹž¼ÂÓ»Ò™¿ÈÆÅ ļĿ¿µÂ¿¿¨·¹Á¿ÄÅÀ ÆŻǟÄÅÈÉ¿½¿¾Ä¿ ÔºÅͼÄÉÇ¿ÎÄÅÀÃʾÒ «¿Í»½¼Ç·ÂÓ»·Ç·ÈÁÇÒ ¹·ÕÉÈÖ»ÅÈÉ·ÉÅÎÄÅÉÅÄ ÁÅ ÈÉ¿ÂÓÄÅ¿¹¹¼ÈÓ÷ ļŸÒÎÄÅÃȹ¼É¼ ¯¢§®¯»¨¥¦µŸ¢³


/057/

780-08-69


NVTJD½ÊËÊÎØ

§È½ÎÎÅǽÅÍËÇËÇË ½ÌÍÂÈÜ ²ª°¥ ÅÉ¥¬§ËÏÈÜÍ¿ÎÇËÀË

™

ÒÆ¿ÈÒ¹·Ö¾¹ÊÁ· ÿ¿¾ÒÈÁ·ÄÄÒ¼ ÅÇķüÄÉÒ¹Èɿ¼ ÇÅÁÅÁÅ ¦Ÿ®·ÀÁŹ ÈÁ¿ÀÈž»·Â¿ÈÉ¿ÄÄÒÀ ϼ»¼¹ÇÇÅ÷ÄɿμÈÁźÅ ¿ÈÁÊÈÈɹ· ÈÉ·¹Ï¿À ¹¿¾¿ÉÄÅÀÁ·ÇÉÅÎÁÅÀ ¹¿ÅÂÅÄμÂÓÄźÅǼƼÇ ÉÊ·Ç·™·Ç¿·Í¿¿Ä·ɼÃÊ ÇÅÁÅÁÅ»ÂÖ¹¿ÅÂÅÄμ¿ ÈÅÇÁ¼ÈÉÇÅÃǼºÊÂÖÇÄÅ ¾¹ÊηÉÄ·¹È¼ÌÿÇŹÒÌ ÁÅÄͼÇÉÄÒÌÆÂÅз»Á·Ì ·ÆǼÂÖ¹ÈÅÆÇŹŽ»¼ Ä¿¿£ÅÂÅ»¼½ÄźÅÅÇ Á¼ÈÉÇ·„¨ÂŸŽ·ÄÈÁ¿À’ ¹ÒÈÉÊÆ¿É¿¾¹¼ÈÉÄÒÀ Ì·ÇÓÁÅ¹Î·Ä¿Ä ÆÇÅ˼ÈÈÅÇ ™ÒÈϼÀ¯ÁÅÂÒ£Ê¾Ò Á¿¹¼Ä¼¹¼¿™ÒÈϼÀ ¯ÁÅÂÒŸÈÁÊÈÈɹ¹˜¼Çļ ›¼Ä¿È¨¼¹¼Ç¿Ä ÁÅÉÅÇÒÀ ÈƼͿ·Â¿¾¿ÇʼÉÈÖļ ÉÅÂÓÁÅÄ·ÈŹǼüÄÄÅà ¿ÈÆÅÂĿɼÂÓÈɹ¼ ÄÅ ¿ÆÇŻŽ·¼ÉÉÇ·»¿Í¿¿ ·ÊɼÄÉ¿ÎÄźÅÃʾ¿Í¿ÇÅ ¹·Ä¿Ö ¿ºÇ·Ö¹·Äȷø¼ ÈÉ·Ç¿ÄÄÒÌ¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ Ä·¸·ÇÅÎÄÅÀ¹¿ÅÂÅÄμ¿ ¦ÅÿÃÅ™·Ç¿·Í¿À ¦Ÿ®·ÀÁŹÈÁźÅ¹ÁÅÄ ͼÇɼÆÇž¹Êοɨ¿ÃËŠĿ֐¨¦ÇÅÁÅËÓ¼¹· ÆÅÂÊο¹Ï·ÖÄ·¾¹·Ä¿¼ „¡Â·ÈȿμÈÁ·Ö’™ļÀ ÁÅÃÆž¿ÉÅÇÈÂŹÄÅ¿ºÇ· ¼É¹Á·ÈÈ¿ÁÊ ¹ÅÈÈž»· ¹·ÖÈɿ¿ÈÉ¿ÁÊÔÉ·ÂÅÄ ÄźÅÁÅÃÆž¿ÉÅÇ·ÔÆÅÌ¿ Á·ÈÈ¿Í¿¾Ã·s š·À» Ä·›ÅÆÅÂÄ¿ÉÆÇźǷÃÃÊ ƼÀ¾·½Ä·Ö¾·Ç¿ÈŹÁ· ÈÊÇŹÅÀ¸Ç¿É·ÄÈÁÅÀ ÆÇ¿ÇÅ»Òsʹ¼ÇÉÕÇ· „š¼¸Ç¿»Ò ¿Â¿«¿Äº· ÂŹ·ƼмǷ’ļüÍÁźÅ ÇÅ÷ÄÉ¿Á·«£¼Ä»¼ÂÓ ÈÅÄ·˜·ÇÉÅÂÓ»¿§ÅÊËÇËÊÓÂÍÏ ˆ£ËÍéÂÈÙÂΘ

¬½ÊËͽɽÑͽÊÓÐÄÎÇËÀË ÇÅÊË ½ÌÍÂÈÜ ±ÅȽÍÉËÊÅÜ

„«

ÅÁÊÈÄ¿Á ÁÅÉÅ ÇÒÀÈÁ·»Ò¹·¼É Á¿Ä¼Ã·ÉźǷ˹ÏÂÖÆÊ ÎÉŸÒÈž»·ÉÓ¿¾ļºÅ Á¿ÄŒ©·ÁºÅ¹ÅÇ¿Â ´»º·Ç£ÅǼÄÅÈ·ÃÅÀ ¹Ò»·ÕмÀÈÖ¿ÎÄÅÈÉ¿ ¿ÈÉÅÇ¿¿Á¿ÄÅsÅǽ¼ £¼ÂӼȼ r ¦¿Åļǹ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¿ Á·Ã¼ÇÒ»ÂÖÌʻŽ¼ÈÉ ¹¼ÄÄÅÀÈѼÃÁ¿ Åǽ £¼ÂÓ¼ÈÆÇÅÈ·¹¿ÂÈÖ ÆÅÔÉ¿ÎÄÅÈÉÓÕ º·ÇÃÅ Ä¿¼À ÎÊ»·Î¼ÈɹÅÿ ÆÅÈÉ·ÄŹÁ·Ã¿ÉÇÕÁŹ ¦¼Ç¹ÅÅÉÁÇÒ¹·É¼ÂÓ „ÈͼĿμÈÁÅÀ¿ÂÂÕ¾¿¿’ ¹ÅÆÂÅмĿÖǼ·ÂÓÄÅÈÉ¿ ǼÁ·ÃÄÒÌÇÅ¿ÁŹ Ä·ÊÎÄÅË·ÄÉ·ÈɿμÈ Á¿ÌË¿ÂÓÃŹ ɷ·ÄÉ ÇŽ»¼ÄÄÒÀ¹¦·Ç¿½¼¿ Êο¹Ï¿ÀÈÖ¿ÈÁÊÈÈɹÊ¿Â ÂÕ¾¿À¹¢ÅÄ»Åļ £¼ÂÓ¼È ƼǹÒÃÈǼ»¿»Çʺ¿Ì ¹ÅÈÆÇ¿ÄÖÂÁ¿ÄÅÁ·Á ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒÀÈƼÁÉ·ÁÂÓ¿ Ç·¾¹Â¼Á·É¼ÂÓÄż»¼ÀÈɹÅ ›·½¼μǼ¾ÈÉżɿÖ ¼ºÅË¿ÂÓÃÒļÊÉǷɿ¿ ·ÁÉÊ·ÂÓÄÅÈÉ¿¡¿ÄÅÁÅÄ ͼÇÉ„Åǽ£¼ÂӼȒ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÄÒÀ¹º ¹Ç·ÃÁ·Ì¥»¼ÈÈÁźÅ £¼½»ÊÄ·ÇÅ»ÄźÅÁ¿ÄÅ ˼ÈÉ¿¹·ÂÖ Èž»·Ä¼ºÅÄ· ȼ»Ä¿Á·Ã¿£·Ç¿´Â¼Ä ɼÁÈÉ ¿¢ÅÊǼÄÈÅâ¼¼ Ç¿Èȼ ËÅÇɼƿ·ÄÅ ´ÉÅ ¼Ð¼Żķ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ Ä·ÆÅÃÄ¿ÉÓ ÎÉÅļÃż Á¿ÄÅÄ¿Áź»·ļ¹ÈÉǼɿÉ É¿Ï¿ÄʹÁ¿Äž·Â¼ —¹ÉÅÇ¿¿ÈÆÅÂÄ¿ ɼÂÓɼÁÈÉ· ÆŝÅǽÊ £¼ÂÓ¼ÈÊ s£·Ç¿´Â¼Ä ¢¼¼Ç¿Èȼ

®ÇÍÅÌǽɽÎÏÂͽ нÁ½ÊÅÊÅ

«Ïž½Ò½ ÁËÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÎÏÅ

©

¥

½ÌÍÂÈÜ ±ÅȽÍÉËÊÅÜ

¼Ä»¼ÄÍ¿ÖÆÅȼ»Ä¿Ì ¼É¹È˼ǼÈÁÇ¿Æ¿Î ÄźÅ¿ÈÆÅÂĿɼÂÓÈɹ·s ˼ÄÅüÄÁÅǼÀÈÁ¿Ì ÃʾÒÁ·ÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒ¼ ļƼǼÈÉ·ÕÉÆÅÇ·½·ÉÓ ȹſÃÆÇÅ˼ÈÈ¿ÅÄ· ¿¾ÃÅÃ¥ÉÉÅμÄķֻŠ¸Â¼ÈÁ·ɼÌÄ¿Á·¿ºÇÒ ¹ÈÅμɷĿ¿ÈÏÉÇ¿ÌÅ ¹ÅÀ˿¿ºÇ·ÄÄÅÈÉÓÕ Èɷ·ʽ¼ÆÇ¿¾Ä·ÁÅà ¿ÈÆÅÂĿɼÂÓÈÁźÅÈÉ¿ÂÖ ·¾¿·ÉÈÁ¿ÌÃʾÒÁ·ÄÉŹ ™¼ÇÅÖÉÄÅ ÉÅÉÂÅÈÁ¿¹Ò ÌżÄÄÅÈÉÓ ÁÅÉÅÇÒÿ ¸Ç·¹ÊÇÄÅмºÅÂÖÕÉ ¿ÈÆÅÂĿɼ¿ȼºÅ»ÄÖ Ä·ÌÅ»¿ÉȹżºÅÈÂÊÏ· ɼÂֹŹȼÌʺÅÂÁ·Ì ¾¼ÃÄźÅÏ·Ç·¿¹È¼º»· ¹ÈÉǼη¼ÉÈÖ¹ÅÈÉÅǽ¼Ä ÄÒÿŹ·Í¿Öÿ £ÅÂÅ»·ÖÁÅǼÀÈÁ·Ö ÈÁÇ¿Æ·ÎÁ·ªÀµÄ¬Åĺ ÊμĿͷÆÇÅÈ·¹Â¼ÄÄźÅ Ƽ»·ºÅº·ž·Ì·Ç·˜ÇÅÄ· ¿ºÇ·ÕзÖÄ·¿ÄÈÉÇÊ üÄɼº÷ÈɼǷ ›½šÊ·»·Ä¿Ä¿ ÈŹǼ üÄÄ¿Á·—¨ÉÇ·»¿¹·Ç¿ ¹»ÊÔɼÈÁ¿¼¹ÈÁ¿ÃÆ¿· Ä¿ÈÉÅۼĿÈÅö¹ÅÇ ÈÁ¿Ã¿ÈÆÅÂĿɦ¼Ç¹Ò¼ ÈÅÄ·ÉÒ»ÂÖÈÁÇ¿ÆÁ¿¿ ËÅÇɼƿ·ÄÅ¢¹·Ä˜¼É ÌŹ¼Ä·¿¨¦ÇÅÁÅËÓ¼¹· ·É·Á½¼¹¿ÇÉÊžÄÒÀ ´ÉÕ»¹ËÅÇü¹·ÂÓÈ· ¡¨¼Ä¨·ÄÈ·¹ƼǼ ÂŽ¼Ä¿¿¹¼Â¿Î·ÀϼºÅ ÈÁǿƷηķη·¬¬¹¼Á· ´Ÿ¾·¿

½ÌÍÂÈÜ ±ÅȽÍÉËÊÅÜ

Ǻ·ÄÄ·ÖÃʾÒÁ· ÆǼÁÇ·ÈÄ·ȹżÀ ļ¿ÈÈÖÁ·¼ÃÅÀÄŹ¿¾ ÄÅÀ¿ļŽ¿»·ÄÄÅÈÉÓÕ ¹¿ÄɼÇÆǼɷͿÖÌ ¡·½»ÒÀ¿ÈÆÅÂĿɼÂÓ ļÆǼüÄÄÅÆÇ¿¹ÄÅÈ¿É ÎÉÅÉÅȹż ¦ÅÂÓÈÁ¿ÀÅǺ·Ä¿ÈÉ š¼»¼Ã¿ÄšÇʸ¸· ¹ÒÆÊÈÁ Ä¿Á÷ÔÈÉÇŧÅ÷ķ ¦¼ÇÊÍÁźŠ¾·Ç¼ÁÅüÄ »Å¹·Âȼ¸ÖļÉÅÂÓÁÅÁ·Á ļ¾·ÊÇÖ»ÄÒÀ¿ÈÆÅÂÄ¿ ɼÂÓ ÄÅ¿Á·ÁÅǺ·Ä¿ ¾·ÉÅÇÅ»ÄźÅ¿¾È·ÃÒÌ ¾Ä·Î¿É¼ÂÓÄÒÌÁÊÂÓÉÊÇ ÄÒÌÆÇżÁÉŹ¦ÅÂÓ Ï¿s£¼½»ÊÄ·ÇÅ»ÄźÅ ÅǺ·ÄÄźÅ˼ÈÉ¿¹·ÂÖ ¹¡·Ë¼»Ç·ÂÓÄÅÃÈŸÅǼ º¦¼ÂÆ¿Ä™ÆÇźǷÃü Ì·ÇÓÁŹÈÁźÅÁÅÄͼÇÉ· ÈÅοļĿÖ¹¼Â¿Á¿ÌÁÅà ƞ¿ÉÅÇŹÅǺ·Ä¿ÈÉŹ ÅÉŸ¨˜·Ì·»ÅÈŹǼ üÄÄÅÈÉ¿£Å½ÄÅÆÇÅ ȼ»¿ÉÓ¿ÈÉÅǿμÈÁÊÕ Ô¹ÅÂÕÍ¿ÕÅǺ·ÄÄźÅ ¿ÈÁÊÈÈɹ·ÅÉÆÅ¿ËÅÄ¿¿ ÔÆÅÌ¿¸·ÇÅÁÁÅÁ¾¹Ê ÁŹÒÃÈƼÍÔË˼ÁÉ·Ã ¬¬¹¼Á· ÅÉÇ·½·Õпà ÅÈÉÇÅÈŹǼüÄÄÒ¼Ÿ Ç·¾ÄÒ¼ÈÉ¿Ì¿¿ ÁÅÉÅÇÒ¼ Ä·Ï¿ȹżÅÉÇ·½¼Ä¿¼ ¹ɹÅÇμÈɹ¼¶¦¼É¼ÇÈ· š£ÊϼÂÖ ¶¶ÄÈ·

¯¢§®¯«¨¹ µ°ž¥ª


NVTJD

Земфира

«Жить в твоей голове» [Navigator Records; II.2013]

½ÌÍÂÈÜ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ ªÁÇ·¿ÄÈÁ¿¼Ë·Ä·ÉÒž¼ÃË¿ÇÒÈÃźÊÉÊÈÂÒÏ·ÉÓ¼¼ƼÈÄ¿ ¹ÆÅ»»¼Ç½ÁÊÄŹźÅ·ÂÓ¸Å÷

¤

Ź·ÖÆ·ÈÉ¿ÄÁ·ž¼ÃË¿ÇÒsοÈɼÀϼÀ¹Å»ÒÅÁÈÕÃÅÇÅÄ ¥Ä·ļ¾·Æ¿ÈÒ¹·Â·ÆÅÂÄÅͼÄÄÒÌ·ÂÓ¸ÅÃŹ»¼¹ÖÉÓÂ¼É ¿¾·ÔÉŹǼÃÖŽ¿»·Ä¿¼¿ÈμÇÆ·ÂÅÈ·ÃÅȼ¸ÖœÐ¼ļ ¹Òϼ»Ï·ÖÆ·ÈÉ¿ÄÁ·ƼǼÏ·¹Ç·¾ÇÖ»¼º¼Ä» Ä¿ÁÉż¼ÅÈŸÅļ ½»·Â Ä¿ÁÉÅļ¹¼Ç¿ÂœÈ¿ÊμÈÉÓÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄŹÒÈÅÁ¿¼ÉǼ¸Å ¹·Ä¿Ö Ǽ¿¾·¿¹Å¹È¼ļÃÄźÅÆŸ·¿¹·Â¿ÈÓ ¦ÅÖ¹¿¹Ï¿ÈÓ¸¼¾ǼÁ·ÃÒ ÆÇÅÃÅÁ·ÃÆ·Ä¿¿ ÈÅÆÊÉÈɹÊÕпÌ¿Ä ɼǹÓÕ ¹ÆÅÂÄÅÿÄËÅÇ÷ͿÅÄÄÅù·ÁÊÊü „¿ÉÓ¹ÃżÀºÅÂŹ¼’ ÉÊɽ¼Èɷ·ºÂ·¹ÄÒÃÃʾÒÁ·ÂÓÄÒÃÈŸÒÉ¿¼ÃºÅ»·¡ÉŹşмÃź ÆǼ»ÆÅÂŽ¿ÉÓ ÎÉŹÒÌÅ»ÄŹźÅÇÊÈÈÁźÅ·ÂÓ¸Å÷È·ÃÆÅȼ¸¼ÃŽ¼É ÆÇÅ¿¾¹¼ÈÉ¿ÆŻŸÄÒÀÔË˼ÁÉž·»ÄÖ„¿ÉÓd’Ä·¶Ä»¼ÁȣʾÒÁ¼ ÆÇÅÈÂÊϷ¿¸Å¼¼ÃÂÄÇ·¾ ·¾·ºÂ·¹Ä·ÖƼÈÄÖ¹ÒÏ·Ä·ƼǹÊÕ ÈÉÇÅÎÁÊ ŸÈÉ·¹¿¹(BOHOBN4UZMF¦Å»Å¸Ä·ÖÆÅÆÊÂÖÇÄÅÈÉÓsËÊÄÁ Í¿ÖÈÁÅǼ¼ÅÉÅÇÅÆ¿ μùÅÈ̿мĿÖ„¿ÉÓ¹ÃżÀºÅÂŹ¼’ÅÈÉ·¼ÉÈÖ ļÆžķÄÄÅÀ¿ÊÈÁÅÂÓ¾·¼ÉÈÁ¹Å¾ÓÆ·ÂÓÍÒœ¼ÌÅμÉÈÖƼǼÈÂÊÏ·ÉÓ ÉÒÈÖÎÊÇ·¾sÎÉŸÒÆÅÄÖÉÓ ÎÉÅÆÇÅ¿ÈÌÅ»¿É©Ð¼ÉÄÅ ¨ƼǹźÅ¹¾ºÂÖ»·Æ·ÈÉ¿ÄÁ·ÆǼ»ÈÉ·¹ÂÖ¼ÉÈÖÈÁÇÅÃÄÅÀ ¿Ä É¿ÃÄÅÀ¿ÈŹȼÃļÆÇ¿ÉÖ¾·É¼ÂÓÄÅÀœÈ¿ļÈÁ·¾·ÉÓ¸¼È͹¼ÉÄÅÀ ªÔÉźÅÈÂŹ·Åμ¹¿»ÄÅÅÉǿͷɼÂÓÄÒ¼ÁÅÄÄÅÉ·Í¿¿ ÄŹÈÂÊη¼ È§·Ã·¾·ÄŹÅÀÅÄÅ ÈÁÅǼ¼ ÁÅÃÆ¿üÄÉ´É·ÂÅÄÄ·ÖȼÇÅÈÉÓ¿Ç·È ËÅÁÊÈÄŹźÅ·ÂÓ¸Å÷ÇÅ»ÄÖÉž¼ÃË¿ÇÊȺ¼Ä¿¼ÃËÅÉźǷ˿¿¡·Ç ÉÓ¼˜Ç¼ÈÈÅÄÅöÈÄ·Ö¹¼Â¿Î¿Ä·ÆÇ¿ŸмÀÇ·¾ÃÒÉÅÈÉ¿ÁÅÄÉÊÇŹ ™ÒÂŽ¿¹„¿ÉÓd’Ä·¶Ä»¼ÁȣʾÒÁʹ»¼Äӹȼ̹Âո¼Ä ÄÒÌ ž¼ÃË¿Ç·Ä·ÈÊÉÁ¿Èɷ·ºÂ·¹ÄÅÀɼÃÅÀ¹ÇÊÈÈÁźŹÅÇÖмà ¿ÄɼÇļɼ™ȼɿÉÅÂÓÁÅ¿Ç·¾ºÅ¹ÅÇŹ¸ÒÂÅ ÎÉÅÆÇÅļ¼s»·ÆÇÅ ÊÆ·¹Ï¿ÀÄ·ȼ»ÊÕпÀ»¼ÄÓμÂÖ¸¿ÄÈÁ¿ÀüɼÅÇ¿ÉŸÁÉžķ¼É ÎÉŸÒŸż¼¹·½ÄÒà ¬¹·Â¿ÉÓs¿Â¿Çʺ·ÉÓsž¼ÃË¿ÇʹȼÇÓ¼¾Ä¿ÁÉÅļǼϿÂÈÖ ¦ÇÅÈÉÅÆÅÉÅÃÊ ÎÉÅļÖÈÄÅ Á·ÁÁÆÇÅ¿¾Åϼ»Ï¼ÃÊÅÉÄÅÈ¿ÉÓÈÖ ¤·ļ¼¹»Çʺ¹¾ºÂÖÄÊ¿ Á·ÁÄ·üɼÅÇ¿É sÈļÅÁǷϼÄÄÒà ¹ÁÊÈŹпÄÅÀ¸Â·ºÅºÅ¹¼Ä¿¼Ã›· ÅÄ·ÆÅÆǼ½Ä¼ÃÊÇ¿ËÃʼÉ ¹¿ÄÅ¿Á¿ÄÅ ÆżÉÎÉÅÉÅÈŹȼÃļ¹Ç·¾ÊÿɼÂÓÄżÆÇÅǼÈÄ¿ÍÒ

¿η¼Á ÄÅ μÈÉÓÆÅμÈÉ¿ Áź»·ÔÉÅÁźÅÉÅÈÃÊзÂÅ ¦Å»Å¸ÄÒ¼ ¹ÅÂÓÄÅÈÉ¿¹ŸÌŽ»¼Ä¿¿ÈÅÈɿ¼Ã¿¹ÁÊÈÅÃs¼¼¿Ã÷ļÄÉÄż ŸÄ¿Áź»·ļÈÅÈÉ·¹ÂÖ¿È·ÃÊÕÈÊÉÓ ¨ºÂ·¹ÄÅÀÇÊÈÈÁÅÀƼ¹¿Í¼ÀÉ·Á·ÖÏÉÊÁ·Êļ¼¸¼¾ÅºÅ¹ÅÇÅÎÄÒÀ ÁǼ»¿É»Å¹¼Ç¿Ö ÄÅÆÇ¿ÔÉÅþ·ÂÕ¸ÊÕ ÌÅÉÓ¸ÒÈ·ÃÊÕÁÇÅÌÅÉÄÊÕ ÆÇÅ÷ÏÁʼ¼ºÅÉŹÒ¹¾»¼ÇÄÊÉÓÄ·Ǽ¼ž¼ÃË¿ÇÊÄÅÈÖÉÄ·ÇÊÁ·Ì ÄÅ ĿμºÅļÆÇÅзÕÉ„¿ÉÓ¹ÃżÀºÅÂŹ¼’¹ÔÉÅÃÈÃÒȼʹ¼Á· ɼÂÓÄÒÀÉÇÕÁsÅÄ·È¿ÏÁÅÃļÅÆǼ»¼Â¼ÄÄ· ¼¼ļ¾·ÎÉÅÂÕ¸¿ÉÓ ¿ļ¾·ÎÉÅļķ¹¿»¼ÉÓ¥ÈÉ·¼ÉÈÖÉÅÂÓÁÅÈž¼ÇÍ·Ä¿¼¦Â·ÈÉ¿ÄÁ· Á·ÁÁÅüɷ ÁÅÉÅÇ·ÖÄ·ºÂ·¾ÅÁÈ¿ÏÁÅÃ÷· ÎÉŸÒÆÅÄ·ÈÉÅÖм ÃʹƼηɿÉÓ ¹Ǽ·ÂÓÄÅÈÉ¿È¿ÏÁÅû·Â¼ÁÅ ÎÉŸÒÆÅÄ·ÈÉÅÖ мÃÊÄ·Æʺ·ÉÓ ÄÅÈ¿ÏÁÅÃǼ»Á·¿¾Ä·Î¿Ã· ÎÉŸÒÆÇÅÀÉ¿ ļ¾·Ã¼Î¼ÄÄÅÀ¦ÅÖ¹¿¹Ï¿ÈÓÈÂŹÄÅ¿¾Ä¿ÅÉÁÊ»· ÅÄ·¹Æ¼Î·ÉÂÖ¼É Ç·¾Ã·ÌÅÃÈŸÈɹ¼ÄÄÅÀļÅÆžķÄÄÅÈÉ¿ ¤Å¹Ò¼ƼÈÄ¿ž¼ÃË¿ÇÒÆǼ»Ä·¾Ä·Î¼ÄÒ»ÂÖ¿ÎÄźÅÆÅÂӾŠ¹·Ä¿ÖŸÌļÂŹÁŹÒÁ·»Ò¹·ÉÓ»Çʺ»ÇʺÊÄ·ÈɼÄÊ Í¿É¿ÇŹ·ÉÓ ¹ɹ¿É·Ì¿ÈÉ·ÉÊÈ·Ì »·½¼ÈÉ·¹¿ÉÓÁÅÃÊÉŹÁÅÂÅÄÁ·Ì ÅÈÉ·¹Ï¿ÈÓ Ä·¼»¿Ä¼©Å ÎÉÅÅÄ·ÆÅ¼É ¹ÅŸмļÂŹÁÅÆÇÅ¿¾ÄÅÈ¿ÉÓ¹ÈÂÊÌ ·¿Äź»·»·½¼ÆÇÅȼ¸Öœ¼ÄŹҼƼÈÄ¿sļ¼ÆÒ¼ÅÈÁÅÂÁ¿ Åɸ¼ÈÁ¿¿ÅɺÅÂÅÈÁ¿μºÅÉÅļÆÅ»ÁÅÄÉÇÅÂÓÄźŠÈÂÊηÀÄž· ÈÉ¿ºÄÊÉźÅ¹Ç·ÈÆÂÅÌ¿Ä·¸ÂÕ»·¼ÃźÅÈ¿ÂÓÄÅ¿¾»·Â¼Á· ÈÂŹÄÅμ Ǽ¾ÅÁÊÂÖÇɼ¼ÈÁÅÆ·¥»Ä¿ÃºÂ·¾ÁÅà Ä·¼»¿Ä¼ÈȷÿÃÈŸÅÀ©Å ¿ÉÇ·º¼»¿Ö ÉÅ¿Ë·ÇÈ—ÈÁÅǼ¼¹È¼ºÅÅ»¿ÄÅμÈɹŠÆÅÄÖÉż Á·Á ™È¼Â¼ÄÄ·Ö ÁÅÉÅÇ·Ö¸¼ÈÆǼÈÉ·ÄÄÅÇ·ÈÏ¿ÇÖ¼ÉÈÖ»ÅÁÅÄÍ·¹Ç¼Ã¼Ä „¿ÉÓ¹ɹżÀºÅÂŹ¼’¾·¹ÅÇ·½¿¹·¼ÉÈŸÈɹ¼ÄÄÅÀ¿»¼·ÂÓÄÅ ž¹ÊμÄÄÅÀÆÊÈÉÅÉÅÀ„£¼»Â¼ÄÄÅ ü»Â¼ÄÄÅ ü»Â¼ÄÄÅÆ·»·ÕÖ ÉÒ¹¿»¿ÏÓȼ¾Ò Ö¹¿½Ê»ÄŒ sÆżÉž¼ÃË¿Ç·¹¾·ÁÂÕοɼÂÓÄÅÀ ƼÈļ„šÅÇ·’—ƼǼ»ºÂ·¾·Ã¿μÇɾķ¼ÉÈÁ·ÁÅÀÇ·»ÅÈÉ¿sËÅÉÅ Á·ÇÉÅÎÁ·«¼Â¿ÁÈ·˜·Êú·ÇÉļǷ ÁÅÉÅÇÒÀÈ¿»¿É¹ȹżÀÁ·ÆÈʼ Ä·ÁÇ·ÕÈÉÇ·ÉÅÈ˼ÇÒ¿ºÅÉŹ¿ÉÈÖÈŹ¼ÇÏ¿ÉÓÆÇÒ½ÅÁ¹¸¼¾»ÄÊ ¶¹ÒÇÒ¹·Õȹżȼǻͼ ÃļÅÄÅʽ¼ļÄʽÄŨ¼ºÅ»ÄÖɼÂÅ ¸Ê»¼ÉÄ·À»¼ÄŹǼÁ¼

®ÐÌÂÍÀÍÐÌ̽¯Ëɽ¦ËÍǽ ÊË¿ØƪÅǧÂÆ¿ÅÁËÈÀËÃÁ½ÊÊË¿ËĿͽÖÂÊÅÂ.Z#MPPEZ7BMFOUJOFvÂÖÂÏÍÅ ¿½ÃÊØÒÌȽÎÏÅÊÇÅÑ¿ͽÈÜ

"UPNTGPS 1FBDF r"NPLs

/JDL$BWF r1VTIUIF4LZ "XBZs

.Z#MPPEZ 7BMFOUJOF rNCWs ¯¢§®¯ª¡­¢¦ «­µ§«Ÿ
NVTJD½ÊËÊÎØ

5IF3FUVTFT

žÐɾËÇÎ

.BNBOFU

¯½Í½Ç½ÊØ

ˆ+B[[UFS˜ 5.*/

ÇÈоˆ£½Í½˜

½ÍϊÇÈоˆ1JOUBHPO˜

ÇÈоˆ£½Í½˜

„˜

¤

¢

½ÌÍÂÈÜ

¨

ŹȼÃļ»·¹ÄÅ £¿Ì·¿Â§Å»¿Å ÄŹ ¼ÉÄ¿À ÇÅ÷ÄÉ¿ÎÄÒÀƷǼÄÓ ɷ·ÄÉ¿¹ÒÀ¿ļËÅÇ ÷ÉÄÒÀ ¾·Æ¿È·Â·¹ÉÅÇ ÈÁ¿¼ƼÈÄ¿Ä·¼À¸Â¼ „¨Ä¼º¿Ç¿’©·Áȹ¼É ʹ¿»¼Â·ÂÓ¸ÅÄ8BMU[ #BMUJLB’s¹ÅÈÆÅÿķ Ä¿ÖÅÏÁÅÂÓÄÒÌÁ·Ä¿ ÁÊ·ÌÄ·ÆÇ¿¸·ÂÉ¿ÀÈÁ¿Ì ÁÊÇÅÇÉ·Ì ÇÅ÷ÄÉ¿ μÈÁ¿¼ƼǼ½¿¹·Ä¿Ö »¼ÉÈÁ¿¼üÎÉÒ¿É» ›Å„¨Ä¼º¿Ç¼À’ £¿Ï·¾·Æ¿ÈÒ¹·ÂƼÈÄ¿ ¹»Å÷ÏÄ¿ÌÊÈÂŹ¿ÖÌ ÆÇ¿ÆÅÃÅпÆÅ»ÇÊÎÄÒÌ ÈǼ»Èɹ¹¾·ÆÅÇŽͼ Ä· ¼ÉļÀ¹¼Ç·Ä»¼ ¹ÄÊÉÇ¿ ¹Å»ÅÄ·ÆÅÇÄÅÀ¸·ÏÄ¿¿ É»¨¼ºÅ»ÄÖÁÅÄͼÇÉÄÒÀ ÈÅÈÉ·¹„5IF3FUVTFT’s ÔÉÅ£¿Ï·§Å»¿ÅÄŹ ¹ÅÁ·Â ÉÇʸ· ¸ÂÅÁ ˼ÀÉ· ÊÁʼ¼ º¿É·Ç· ¡¿Ç¿Â¦·Ç·ÈÉ·¼¹ ¹ÅÁ·Â º¿É·Ç· ÊÁʼ¼ Æ¿·Ä¿ÄÅ ƼÇÁÊÈÈ¿Ö £¿Ï·¢Ó¹Å¹ º¿É·Ç· ÊÁʼ¼ ƼÇÁÊÈÈ¿Ö ¿¢¼Ç·¨·¹¼ÂÓ¼¹·½ÌÍÂÈÜ

ÊøÅÁȒs ÊÄ¿Á·ÂÓÄ·Ö ÊÁÇ·¿ÄÈÁ·Ö ºÇÊÆÆ·ŸÌƼÈÄ¿Ä· ÈÉÅÂÓÁÅÆÂÅÉÄŹǼ¾· ÕÉÈֹƷÃÖÉÓ ÎÉÅ ÆÅ ÈÂÊÏ·¹¿ÏÓÇ·¾ ¸Ê»¼ÏÓ ķƼ¹·ÉӼмļÈÁÅÂÓÁÅ »Ä¼À¾·ÃÒÈÂŹ·ÉÒ¼ Ç¿ËÃŹ·ÄÄÒ¼ÈÉÇÅÎÁ¿ Ÿ¹ÅÉ¿ο¼ÅÉÆÅÆÈÒ ÁÅÉÅÇ·ÖÆǿ¿Ʒ¼É Á·Á ½¹·ÎÁ· „˜ÊøÅÁȒļ ÌÅμÉÈÖÆÇźÅÄÖÉÓ¿¾ ȹżÀºÅÂŹÒ „˜ÊøÅÁȒÃŽ¼É ɷ·ÄÉ¿¹Å„ÈҺǷÉӒ ÂոżÄ·ÈÉÇżĿ¼ ¤ÅÈÉ·ÂÓº¿ÇŹ·ÉÓÆÅ» „¨·Ä»·Â¿’ ÂÕ¸¿ÉÓÆÅ» „™·ÌɼǷÒ ÈüÖÉÓÈÖ ÆÅ»„¬ÅÉÉ·¸ÒΒ ºÇÊÈ É¿ÉÓÆÅ»„¤·Å»¿Ä͋’d ¡·½»·ÖƼÈÄÖsÔÉÅ÷ ¼ÄÓÁ·Ö¿ÈÉÅÇ¿Ö ¹ÁÅ ÉÅÇÅÀÉÅÄÁÅÆŻüμÄÒ ÎʹÈɹ· Ä·ÆÅÂÄÖÕп¼ Ä·Ïʽ¿¾ÄÓ ¨Á·½»ÒúŻÅÃÃÊ ¾ÒÁ·ÄÉÒÈÉ·ÄŹÖÉÈֹȼ ¸Å¼¼¹ÅÈÉǼ¸Å¹·ÄÄÒÿ ¾·ÆǼ»¼Â·Ã¿ªÁÇ·¿ÄÒ ¿§ÅÈÈ¿¿ ¾·Æ¿ÈÒ¹·ÕÉ »ÊÔÉÒÈ¿¾¹¼ÈÉÄÒÿ¿È ÆÅÂĿɼÂÖÿ ÈĿ÷ÕÉ ÌÅÇÅÏ¿¼Á¿ÆÒ¿ÆÅÈ ÉÅÖÄÄÅÇ·»ÊÕÉÆÅÁÂÅÄ Ä¿ÁŹÄŹÒÿƼÈÄÖ ÿ™ÁÂʸ¼„·Ç·’ „˜ÊøÅÁȒÅÉҺǷÕÉ ¸ÅÂÓÏÅÀÈÅÂÓÄÒÀ ÁÅÄͼÇÉ ÈÅÈÉÅÖпÀ¿¾ ÈÉ·ÇÒÌÌ¿ÉŹ¿ÄŹÒÌ Æ¼È¼Ä ÁÅÉÅÇÒ¼¹ÅÀ»ÊÉ ¹ȼ»ÊÕпÀ·ÂÓ¸Åà ºÇÊÆÆÒ

½ÌÍÂÈÜ

¼É·ÁηÈÉÅ Ä·›Åĸ·Èȼ ÆÅÖ¹ÂÖÕÉÈÖ È·ÃÅÇÅ»Á¿¡Ä¿Ã ÃŽÄÅÅÉļÈÉ¿ºÇÊÆÆÊ „.BNBOFU’ ÁÅÉÅÇ·ÖÆÅ Ö¹¿Â·ÈӹŹǼüķÈÉ· ÄŹ¼ĿָǿÈÉÅÂÓÈÁÅÀ ¹ÅÂÄÒ¹ÆÅÈÉÈŹ¼ÉÈÁÅà ÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ¼£ÅÂÅ»Òà ÃʾÒÁ·ÄɷüÉÄ·¾·» ÌÅɼÂÅÈÓÆÇÅÖ¹¿ÉÓȼ¸Ö ¹μÃÉÅļËÅÇ÷ÉÄÅà ÅÉ¿ÎÄÅÃÅÉÆÅÆÃʾÒÁ¿ ¿Ï·ÄÈÅÄ· ·ÁÉÊ·ÂÓÄÒÌ Ä·ÉÅÉÃÅüÄÉ™ÅÈÄŹ¼ ¿ÌÈÉ¿ÂÖ¼½¿ÉUSJQIPQ EPXOUFNQP ESVNOCBTT ¬ÅÉÖ Á·ÁºÂ·È¿É¿ÈÉÅÇ¿Ö ÁżÁÉ¿¹· ¹ÆÅ¿ÈÁ·Ì ÄʽÄźÅ„¹ÁÊÈ·’¸Ò¿ ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÄÒNJOJNBM EVC GVOL EJTLPÌ NJOJNBMUFDI ·ËÇ¿Á·Ä ÈÁ¿À»½·¾¿»Ç ˜Â·ºÅ»·ÇÖÉÅÃÊ ÎÉÅÃʾÒÁ·ÄÉÒ·Á É¿¹ÄÅ¿ÆÇÅ»ÊÁÉ¿¹ÄÅ Ç·¸ÅÉ·ÕÉ ¹ÒÈÉÊÆ·ÕÉ Ä·É·Á¿Ì˼ÈÉ¿¹· ÂÖÌ Á·Á„¡·;·Äɿƒ „45&3&0-&50’ „š¥š¥¢³'&45’ „¨Â·¹ÖÄÈÁ¿À˜·¾·Ç’ „¨Åȼ»Ä¿À£¿Ç’ ºÇÊÆÆÊ „.BNBOFU’ÆÇ¿ºÂ·Ï·ÕÉ „Ç·¾ÅºÇ¼¹·ÉӒÆʸ¿ÁÊ ƼǼ»É·Á¿Ã¿ÃÅÄÈÉÇ· ÿ Á·Á„3FE4OBQQFS’ „"VEJP#VMMZT’ ™¼È¼ÄÄ¿ÀÉÊÇ „.BNBOFU’ÆÅȹÖмÄ ¼ɿÕºÇÊÆÆÒ

½ÌÍÂÈÜ

¼º¼Ä»·ÇÄ·Ö Æ·ÄÁÇÅÁºÇÊÆÆ· §ÅÈÈ¿¿ ÆÇ·¾»ÄÊÖ ȹż¼ɿ¼ ÆÅȼɿÉ ¹Ç·ÃÁ·ÌÉÊÇ·¬·ÇÓÁŹ „©·Ç·Á·ÄҒ ÁÇÅü ÄŹÒÌÆ¼È¼Ä ¿ÈÆÅÂÄÖÉ ¹È¼Ã¿ÂÕ¸¿ÃҼ̿ÉÒ ½¼ÈÉÁ¿ÀÉǼÁ„£¼ÏÁ¿ ÈÁÅÈÉÖÿ’ Ä·ÁÅÉÅÇÒÀ ¸ÒÂÈŹȼÃļ»·¹ÄÅÈÄÖÉ ÈÁ·Ä»·ÂÓÄÒÀ¹¿»¼ÅÁÂ¿Æ ¿ǿμÈÁ¿À¸Å¼¹¿Á „ÈÂŹ’ »ÊÔÉÈ¢ÊÈ¿ÄÔ š¼¹ÅÇÁÖÄ „¨Å¸·ÎÓ¼ ȼǻͼ’ „¨Æ·È¿¸Åɼ¸¼’ „ªÂ¿Í·¨¹Å¸Å»Ò’¿»Ç ¦ÅȼÉǼ̼ÉļºÅ ¾·ÈÉÅÖ„©·Ç·Á·ÄҒ ¹ÒÆÊÈÁ·ÕÉÄŹÒÀ ·ÂÓ¸ÅÃÆŻķ¾¹·Ä¿¼Ã „.BYJNVN)BQQZ*’ £¼ÂÅ÷ÄÒ¿ÆÅÁÂÅÄÄ¿ Á¿ºÇÊÆÆÒÈÃźÊÉÈÄ¿Ã žķÁÅÿÉÓÈÖļÃÄźÅ Ç·ÄÓϼÁÅÄͼÇÉ·s ¹¨¼É¿¿¹ÃʾÒÁ·ÂÓÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·Ì»¿ÈÁÆÅÖ¹¿É ÈÖ÷ÇÉ·ºÅ»· ¤Ê·ÁÅÄͼÇɹ¬·ÇÓ ÁŹ¼ÈɷļÉηÈÉÓÕ ÉÊÇ·„.BYJNVN)BQQZ 5PVS’¹ÆÅ»»¼Ç½ÁÊ ÄŹźÅ»¼É¿Ð· „.BYJNVN)BQQZ*’s ¹È¼ºÅ¿ÏÓƼǹ·ÖηÈÉÓ »¹ÅÀÄÅÀÆ·ÈÉ¿ÄÁ¿ ¡ÇÅüÉźŠÔÉÅƼǹÒÀ ·ÂÓ¸ÅÄ©·Ç·Á·ÄŹ’ ¾· Æ¿È·ÄÄÒÀ¹œ¹ÇÅƼÆÇ¿ ÊηÈÉ¿¿¾¹¼¾»ÿÇŹźÅ Æ·ÄÁÇÅÁ· %JF—S[UF "OUJ'MBH¿»Ç 

NVTJD½ÊËÊÎØ

5IF$JSDMF&OET)FSF ¯Ë;½ŠÊ½Š§ÍÐÔ ½ÌÍÂÈÜ

½ÌÍÂÈÜ

7PTNPZ ©ËÎÇ¿½

®ÂÉÂÊ®ÈÂ̽ÇË¿

$IVSDIJM

ˆ+B[[UFS˜

½ÍϊÇÈоˆ1JOUBHPO˜

²¯«ž

ª

¡

Ÿ

É·ÂÓÖÄÈÁ·ÖÆÅÈÉ üɷºÇÊÆÆ· „5IF$JSDMF&OET )FSF’¹Æ¼Ç¹Ò¼ÆÅȼɿÉ ¬·ÇÓÁŹ¹Ç·ÃÁ·ÌÉÊÇ· ¹ÆÅ»»¼Ç½ÁÊ»¼¸ÕÉÄźÅ ·ÂÓ¸Å÷„5IF%JWJTJPO "IFBE’ ÁÅÉÅÇÒÀ¹Òϼ ¹ÖĹ·Ç¼ºÅ»·£Ê ¾ÒÁ·ÄÉÒÆžķÁÅÃÖÉÈÖ ÈμÉÒÇÓÃÖºÅÇÅ»·Ã¿ ªÁÇ·¿ÄÒ¿§ÅÈÈ¿¿ ™ÅÁ·Â¿ÈÉ›½ÅÄ Ä¿¢ÅÄ·Á º¿É·Ç¿ÈÉÒ «Ç·ÄμÈÁÅ£ÕÇÉ·È ¿£·ÇÁÅ›½¿·ÄÄ¿Ä¿ ¸·È¿ÈÉ«Ç·ÄμÈÁÅ¢¿¾¾¿ ¿Ê»·ÇÄ¿Á«¿Â¿ÆÅ «Ê÷ÉÅɷ·ÄÉ¿¹ÅÈü Ï¿¹·ÕÉÈÇ·¾ÊļÈÁÅÂÓÁÅ Ä·ÆÇ·¹Â¼Ä¿ÀsÈ·»½ Ì·Ç»ÁÅÇ Ôø¿¼ÄÉ¿ÆÅÈÉ üɷ™Ǽ¾ÊÂÓɷɼs Ä·ÈÒмÄÄżÔÆ¿ÎÄż ¾¹ÊηĿ¼ ž·Ö¹¿Â·Åȼ¸¼ºÇÊÆÆ· ļÉ·Á»·¹ÄÅ™ºÅ»Ê ÃʾÒÁ·ÄÉÒ¹ÒÆÊÈɿ¿ μÉÒǼÌƼȼÄÄÒÀǼ¿¾ „8IFSF5JNF-FBWFT5IF 3FTU’ ÁÅÉÅÇÒÀÇ·ÈÁÇÒ ÈÊÉÓÃʾÒÁ¿„5IF$JSDMF &OET)FSF’©Ö½¼ÈÉÓ ¿ü·ÄÌÅÂ¿Ö üÂÅ»¿Á· ¿ÈÂŽÄÒ¼º¿É·ÇÄÒ¼ Ç¿ËÒs¹È¼ÈüϷÂÅÈÓ ¿»·ÂÅļÆÂÅÌÅÀǼ¾ÊÂÓ É·É¡·ÁÊɹ¼Ç½»·ÕÉ ȷÿÃʾÒÁ·ÄÉÒ Ä·¿Ì ɹÅÇμÈɹÅÆŹ¿Ö·ÃÊ ¾ÒÁ·¿ÌÁÊÿÇŹ„%FWJM 4PME)JT4PVM’ „0I 4MFFQFS’ „&OWZ’ „3JOPB’ „"SDIJUFDUT’ „$VMU0G -VOB’ „*TJT’

„©

ÅǸ·Ä·¡ÇÊ μ’sÔÉÅ ÆÖÉÓÆÇÅ˼È È¿ÅÄ·ÂÓÄÒÌÃʾÒÁ·Ä ÉŹ ÁÅÉÅÇÒ¼¾·»¼ÈÖÉÓ ¼ÉÆÅÁÅǿ¿ÁÇÊÆļÀ Ï¿¼ÇÅÁ˼ÈÉ¿¹·Â¿´ÉÅ ÃʾÒÁ·»ÂÖȹŸŻÄÅ ÃÒÈÂÖпÌ¿Å»ÊÌÅɹÅ ǼÄÄÒÌÂÕ»¼À ͼÄÖпÌ ¹ɹÅÇμÈɹ¼¿ÈÁǼÄ ÄÅÈÉÓ¿ɷ·ÄÉ¿¹ÊÕ ÆÇÅÈÉÅÉÊ ›¼¸ÕɺÇÊÆÆÒ ÈÅÈÉÅÖÂÈÖ¹ºÅ»Ê ¹ƿɼÇÈÁÅÃÁÂʸ¼„£Å ÂÅÁŒ¨Ç·¾Ê½¼¾·¹Å¼¹·¹ ÆÇ¿¾Ä·Ä¿¼Æʸ¿Á¿ ÃʾÒÁ·ÄÉÒķη¿ ·ÁÉ¿¹ÄÊÕº·ÈÉÇÅÂÓÄÊÕ »¼ÖɼÂÓÄÅÈÉÓÈķη· ÆÅÁÅÇÖ¿ÈͼÄÒļ¸ÅÂÓ Ï¿ÌÁÂʸŹ ·¾·É¼Ã¹Ò ÇÅÈ¿»ÅÇÅÁ˼ÈÉ¿¹· ¼À„¦ÇÅÇÒ¹’ „¥ÁÄ· ¥ÉÁÇÅÀ’ „¤—¯œÈÉ ¹¿¼ ’ ¿ÃÄź¿Ì»Çʺ¿Ì ¦¼Ç¹ÒÀ·ÂÓ¸ÅúÇÊÆ ÆÒ„¤¼Æȿ̒¹ºÅ»Ê ÈÆÇÅ»ÕÈ¿ÇŹ·Â—ĻǼÀ —ÂÖÁÇ¿ÄÈÁ¿À ¿¾¹¼ÈÉ ÄÒÀÆÅÇ·¸ÅɼÈÆÅÆÊ ÂÖÇÄÒÿºÇÊÆƷÿ „®·À˒ „.BSLTDIFJEFS ,VOTU’¿„¢¼Ä¿ÄºÇ·»’ ™ºÅ»Ê„©ÅǸ·Ä· ¡ÇÊμ’»·Â·ÁÅÄͼÇÉÒ ¹«¿ÄÂÖÄ»¿¿¿¯¹¼Í¿¿ ¨ÔÉ¿ÌÆÅǺÇÊÆÆ·ķη ·Ï·º¾·Ï·ºÅþ·¹Å¼ ¹Ò¹·ÉÓœ¹ÇÅÆÊ

½ÌÍÂÈÜ

½ÌÍÂÈÜ

Ä¿Á·ÂÓÄ·Ö ÇÅÈÈ¿ÀÈÁ·Ö ºÇÊÆÆ·„7PTNPZ’ ȼÿÿÂÓÄÒÿÏ·º·Ã¿ ÆÇ¿¸Â¿½·¼ÉÈÖÁÊÈƼÌÊ ¡·ÁÉÅÂÓÁŹºÅ»Ê ¹Òϼ»¼ÃÅ·ÂÓ¸Åà ºÇÊÆÆÒ ¼¼ɷ·ÄÉ ÆÇ¿¾Ä·Â¿ļÉÅÂÓÁÅ ÃʾÒÁ·ÂÓÄÒ¼ÁÇ¿É¿Á¿ ÄÅ¿É·Á¿¼ÃÔÉÇÒÇÅÈ È¿ÀÈÁźÅÏÅʸ¿¾Ä¼È· Á·Áœ¹º¼Ä¿À£·ÇºÊÂ¿È ›¿·Ä·—Ǹ¼Ä¿Ä· £¿Ì· ¿Â¡Å¾ÒǼ¹ ™Â·»¿Ã¿Ç £·É¼ÍÁ¿À¿»Çʺ¿¼ ¢¿»¼ÇºÇÊÆÆÒ „7PTNPZ’ƼÇÃÈÁ¿ÀÃÊ ¾ÒÁ·ÄÉ—ÄÉÅÄUI™ÅÈÓ ÃÅÀʽ¼ÉÇ¿ºÅ»·½¿¹¼É ¹£ÅÈÁ¹¼ž·ÔÉŹǼÃÖ ÅÄÈɷ¿¾¹¼ÈÉÄÅÀË¿ ºÊÇÅÀ¹ÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀÇÅÁ ÃʾÒÁ¼¨·ÃÒÀ¸ÅÂÓÏÅÀ ÊÈƼ̺ÇÊÆÆÒsºÇ·Ä ÆÇ¿Ä·ü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÅà ÇÅÁ˼ÈÉ¿¹·Â¼„¡§¥¡ §¥¡’ž·ÆŸ¼»ÊǼ¸ÖÉ· ÆÅÂÊο¿Å»¿Äÿ¿ÅÄ Çʸ¼À Ä·ÁÅÉÅÇÒ¼ ¾·Æ¿È·Â¿»¼¸ÕÉÄÒÀ ·ÂÓ¸ÅĮʹÈɹ¿Â¿Ð¼’ ÈÁÅÉÅÇÒÃÅÄ¿¿ÆÇ¿¼»ÊÉ ¹¬·ÇÓÁŹ ©¹ÅÇμÈɹźÇÊÆÆÒ „7PTNPZ’¾·ÆÅÿķ ¼ÉÈÖÖÇÁ¿Ã¹ÅÁ·ÂÅà ÉÖ½¼ÂÒÿǿ˷ÿ ¿¿ÈÁǼÄĿÿɼÁÈɷÿ ¦ÅȼÁÅÄͼÇÉ·¹Ò¿¸Å ÈɷļɼÖÇÒÃÆÅÁÂÅÄ Ä¿ÁÅÃÃʾÒÁ·ÄÉŹ ¿¸ÅÆÇÅÈÉÅÆÅÂÊοɼ ÆÇ¿ÖÉÄÒ¼ÅÐÊмĿÖÅÉ ȹ¼½¼ÀÁ·Î¼Èɹ¼ÄÄÅÀ ÃʾÒÁ¿

™¤Ð¿Á ÊηÈÉÄ¿Á ÆÇżÁÉ·$PNFEZ $MVC ÆÇÅ»ÕȼÇ ¿·ÁÉ¼Ç Ƽ¹¼Í¿ÃʾÒ Á·ÄÉs¹È¼ÔÉÅŨ¼Ã¼Ä¼ ¨Â¼Æ·ÁŹ¼ ¡·ÇӼǷ¨¼Ã¼Ä· ¨Â¼Æ·ÁŹ·ķη·ÈÓ ÈÕÃÅÇ·sÈÁÅ÷ĻÒ ¡™¤„¨¸ÅÇÄ·Ö¦ÖÉ¿ºÅÇ ÈÁ·’ Á·Æ¿É·ÄÅÃÁÅÉÅÇÅÀ ÅĸÒÂ¥¸ÅÈÄŹ·¹Ï¿ÈÓ ¹£ÅÈÁ¹¼ ¨¼Ã¼Ä¹ÒÈÉÊ Æ¿Â¹ÇÅ¿ÆÇÅ»ÕȼǷ ¿·¹ÉÅÇ·ÏÅÊ„¤·Ï· 3VTTJB’ ©¤© ·É·Á½¼ ÆÇÅ»ÕȼǷ¿ÈͼķǿÈÉ· ÁÅü»¿ÀÄÒÌȼǿ·ÂŹ „ŸÄɼÇÄҒ „ªÄ¿¹¼Ç’ ¿„ªÄ¿¹¼Ç¤Å¹·ÖŸ зº·’ ™ºÅ»Ê¨¼Ã¼Ä ¨Â¼Æ·ÁŹķηÂ¹Ò ÈÉÊÆ·ÉÓÈÅȹſÿ ƼÈÄÖÿ¹$PNFEZ$MVC ˜Â·ºÅ»·ÇÖÈüÏÄÒà ¿·ÁÉÊ·ÂÓÄÒÃɼÁÈÉ·Ã ɹÅÇμÈɹŨ¼ƷÁŹ· ÆÅÏÂŹķÇÅ» ¾·ÆÅ ÂÅÄ¿ÂÅÈÅÍ¿·ÂÓÄÒ¼ ȼɿ¿É·ÄÍÆÅÂÒœºÅ ƼÈÄ¿úÄŹ¼ÄÄÅÈɷ¿ ¿»¼Ç·Ã¿ÆÇÅÈÃÅÉÇŹ ¿ÈÁ·Î¿¹·Ä¿À¹ŸÄ ɼÇļɼ¨¼Ã¼ÄǼϿ Ȼ¼Â·ÉÓÆÅ»·ÇÅÁȹſà ÆÅÁÂÅÄÄ¿Á·Ã¿¾·Æ¿ È·ÂÈ·ÃÒ¼ÆÅÆÊÂÖÇÄÒ¼ ƼÈÄ¿¹¾¹ÊÁž·Æ¿ÈÒ¹· ÕмÀÈÉÊ»¿¿ÈÊηÈÉ¿¼Ã ÃʾÒÁ·ÄÉŹŸÅÉÆÇ· ¹¿ÂÈÖ¹º·ÈÉÇÅÂÓÄÒÀÉÊÇ ÈÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¼ÀÆ·È É¿ÄÁ¿„¨¼Ã¼Ä¨Â¼Æ·ÁŹ —ÂÓ¸ÅÐ’

¯¢§®¯«¨¹ ¤Ÿ¡ ¼ª«¨¥¤­¢ª§«
OJHIU ¡ÂʸķÖ½¿¾ÄÓļÃÒÈ¿÷¸¼¾»¿»½¼¼¹ Æ¿»½¼¼¹ ¿¸·ÇüÄŹ$ÉǼÃÖÈÓÊ»¼Ç½·ÉÓ¿ÄɼǼÈÆʸ¿Á¿ ·ÇÉ»¿Ç¼ÁÉÅÇ·ÁÂʸŹ¾·ÆÅÂÄÖÕÉÆÇźǷÃÃÊÇ·¾Â¿ÎÄÒÿ ÏÅÊÔ¼üÄɷÿ É·Äͼ¹·ÂÓÄÒÿ¹ÒÈÉÊƼĿÖÿ ¿½¿¹ÒÿÁÅÄͼÇɷÿ™ÆÅȼ»Ä¼¼¹Ç¼Ãֹȼ¸ÅÂÓÏÊÕ ÆÅÆÊÂÖÇÄÅÈÉÓÄ·¸¿Ç·ÕÉÉÇ·¹¼ÈÉ¿ÏÅÊ ·ÉÇ·¹¼ÈÉ¿»¿¹Ò ÈÉ·ÄŹÖÉÈÖηÈÉÓÕȹ¼ÉÈÁ¿Ì¿ÁÂʸÄÒÌÉÊÈŹÅÁ

Травести в массы

ª½ÌÍËÎÏËͽÒ°ÇͽÅÊØÅ­ËÎÎÅÅÁË¿ËÈÙÊË ÉÊËÀËÌÍÂÁÎϽ¿ÅÏÂÈÂÆÅÎÇÐÎÎÏ¿½Ïͽ¿ÂÎÏÅ ®½ÉØÂÜÍÇÅÂÅÄÊÅÒ

ŸÂÍǽ®ÂÍÁÛÔǽ šÅ¹ÅÇÖŸÊÁÇ·¿ÄÈÁ¿ÌÉÇ·¹¼ÈÉ¿»¿¹·Ì ÉÊɽ¼ÆÇ¿ÌÅ»¿ÉÄ·ÊÙ¼ÇÁ·¨¼Ç»ÕÎÁ· Ÿ ¸ÒÉÓÃŽ¼É ȷÛ·Ä¿ÂÁÅȼ¸ÖÉ·Áļ Æž¿Í¿ÅÄ¿ÇÊ¼É ÄŹȼÆÇ¿¾Ä·Á¿ÉÇ·¹¼ÈÉ¿ Ä·¿ÍÅÔÉÅ¿Ä·Á·»Ä·ÖºÇÊ»Ó ¿ÁźÅÉÒ ¿Á·¸ÂÊÁ¿©Å ÎÉÅ»¼Â·¼É¨¼Ç»ÕÎÁ· ÈÂŽ ÄÅÄ·¾¹·ÉÓ¿ÈÁÊÈÈɹÅèÁÅǼ¼ ÔÉÅÆÇÅÈÉÅ ¹·É·ÖÆ·ÇÅ»¿ÖÄ·ÉÇ·¹¼ÈÉ¿ Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄ·Ö Ä·÷ÈÈŹźÅ¾Ç¿É¼ÂÖ¨¼Ç»ÕÎÁ·ȼ»Ê¼É ŸǷ¾Ê¹¼È¼ÂÅÀÊÁÇ·¿ÄÈÁÅÀÆÇŹŻĿÍÒ ÁÅÉÅǷּм¿ÆżÉ

©

¼ÇÿÄ„ÉÇ·¹¼ÈÉ¿’ ÎÉÅž ķη¼É„ƼǼŻ¼ÉÒÀ’ ÊÌÅ »¿ÉÁÅÇÄÖÿ¹ɼ·ÉÇ·ÂÓÄż ¿ÈÁÊÈÈɹřù¼Á¼Ä·Èͼļ ¼¹ÇÅƼÀÈÁ¿Ìɼ·ÉÇŹļ¸ÒÂÅ·Á ÉǿȽ¼ÄÈÁźÅÆÅ·s¹È¼½¼ÄÈÁ¿¼ ÇÅ¿¿ÈÆÅÂÄÖ¿ÃʽοÄÒ ¨¼ºÅ»ÄÖÉÇ·¹¼ÈÉ¿ÏÅÊļ ŸÒηÀÄÅÆÅÆÊÂÖÇÄҹŹȼà ÿǼ ÄÅÈɼ·ÉÇ·ÂÓÄÅÀÈͼÄÒ ÅÄ¿ƼǼüÈɿ¿ÈÓÄ·ÁÂʸÄÊÕ ¡·Á¿¹ÈÂÊη¼ÈÅÈÉÇ¿ÆÉ¿¾Åà ¹ÉÇ·¹¼ÈÉ¿ÏÅÊÈÊмÈɹʼÉ ÉÅÄÁ·ÖºÇ·ÄÓü½»Ê¿ÈÁÊÈÈɹÅà ¿ÆÅÏÂÅÈÉÓÕ¤¼ÁÅÉÅÇÒ¼ÉÇ·¹¼È É¿»¿¹ÒÉÅÄÁÅÁÅÆ¿ÇÊÕɽ¼ÄÈÁ¿¼ μÇÉÒ Å»¼¹·ÕÉÈÖÃÅ»ÄÅ¿Ô¼º·Ä ÉÄÅ¿ÆÅÇÅÀ¹ÒºÂÖ»ÖÉ»·½¼ÂÊÎϼ Ä·ÈÉÅÖп̽¼ÄпÄ›Çʺ¿¼½¼ Ö¹ÂÖÕÉÈÖÆÇ¿¹¼Ç½¼ÄÁ·Ã¿ºÇÅɼÈ Á·¿»ÅÆÊÈÁ·ÕÉļÆÇ¿ÈÉÅÀÄÅÈÉ¿ ¿ÆÅÏÂÅÈÉ¿Ä·Èͼļ ž·Î·ÈÉÊÕ¹ͼÄÉǼÉÇ·¹¼ÈÉ¿ ÏÅÊsÆ·ÇÅ»¿ÖÄ·¾¹¼¾»¨·ÃÒ¼ ÆÅÆÊÂÖÇÄÒ¼ŸѼÁÉÒÆ·ÇÅ»¿Às £·»ÅÄÄ· ¯¼Ç £Ôǿ¿Ä£ÅÄÇÅ ˜·Ç¸·Ç·¨ÉǼÀ¾·Ä»¿-BEZ(BHB ¤ÅÃÄź¿¼·ÁɼÇÒÆǼ»ÆÅοɷÕÉ Èž»·¹·ÉÓÈŸÈɹ¼ÄÄÒ¼ÅÇ¿º¿ Ä·ÂÓÄÒ¼ÌÅǼźǷ˿μÈÁ¿¼¿¹Å Á·ÂÓÄÒ¼ÄÅüǷž·ÂźÊÈƼÏÄźÅ ÏÅÊsļÉÅÂÓÁŹ¿ÄɼǼÈÄÅÀ ÆÇźǷÃü ÄÅ¿¹ŸмÀÁ·ÇÉ¿Ä Á¼ ÁÅÉÅÇ·ÖÈž»·¼ÉÈÖÆÇ¿ÆÅÃÅп ÆÇ·¹¿ÂÓÄźÅ÷Á¿Ö½·¿źÇÅÃ ÄźÅÁÅ¿μÈɹ·ÈͼĿμÈÁ¿Ì ÁÅÈÉÕÃŹŸÁÅļÎÄŽ¼ Ä¿Å»ÄÅ ÉÇ·¹¼ÈÉ¿ÏÅÊļÃŽ¼É¸ÒÉÓÊÈ ƼÏÄÒø¼¾ÌÅÇÅÏ¿Ì·ÁɼÇÈÁ¿Ì »·ÄÄÒÌ¿Ì·Ç¿¾ÃÒ

¤½Ä½ª½ÌËÈÅ ž·¾·¤·ÆÅ¿ÆÇÅ»¼Â·Â·¸ÅÂÓÏÅÀ ÆÊÉÓÅÉÊοɼÂÖķηÂÓÄÒÌÁ·ÈÈŹ ™Â·»¿Ã·¡·¾·Äͼ¹·»ÅÊηÈÉÄ¿Á· ¿¹¼»ÊмºÅ¹¼Î¼Ç¿ÄÅÁ¹ÂÊÎÏ¿Ì ÁÂʸ·Ì£ÅÈÁ¹Ò™Â·»¿ÃÈž»·Â ȹÅÕž·¾Êļ¾·¹¿È¿ÃÅÀ¿ȹŸÅ »ÅÂÕ¸¿¹ÅÀ»·ÃÅÀ ÈÇ·¾¸¿ÉÒà ȼǻͼÿüÎɷÿÅļȸÒÉÅÎÄÅÀ ÂÕ¸¹¿ž·¾·ÅÈÄŹ·Â·ÉÇ·¹¼ÈÉ¿ ɼ·ÉÇ„§·ÀÈÁ¿¼ÆÉ¿ÍҒ ÁÅÉÅÇÒÀ ¾·¹Å¼¹·Â¹È¼ÇÅÈÈ¿ÀÈÁżÆÇ¿¾Ä·Ä¿¼ ¦ÅÿÃÅÁÂʸÄÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿ ž·¾·¹¼»¼Éɼ¼ƼǼ»·Î¿¿Èž»·¼É Å»¼½»Ê»ÂÖȼ¸Ö¿ÁżºÆÅÈͼļ

©ËÊÍË ¨É¿ÂÓÄ·Ö ¿¾ÖÐÄ·Ö ÊÉÅÄμÄ Ä·Ö©·ÁÅÀ¹¿»¿É¾Ç¿É¼ÂÓÊÁÇ· ¿ÄÈÁÊÕÉÇ·¹¼ÈÉ¿»¿¹Ê£ÅÄÇÅ œ¼÷ļǷà ÊÌŽ¼ÄÄÅÈÉ¿ ¿ÊüĿÕÆǼÆÅ»·ÉÓȼ¸ÖÆž· ¹¿»Ê¼ÉÁ·½»·Ö¹ÉÅÇ·Ö½¼Äп Ä·¤¼»·ÇÅãÅÄÇÅÆÅÁÅÇÖ¼É ļÉÅÂÓÁÅÁÂʸÄÒ¼ÆÂÅз»Á¿ ÄÅ¿ɼ¼¹¿»¼Ä¿¼™„§Å¾ÃŹ·Ì ÆÇÅͼ’¿¹„¯ÅÊ£ÅÄÇŒÅÄ· »¼Ç¾Á·Ö¿ÅÈÉÇÅÊÃÄ·Ö—Ä· ÁÂʸÄÅÀÈͼļ£ÅÄÇÅsÔÉÅ ÈÊпÀÆÇ·¾»Ä¿Á ¯¢§®¯¼ª«¨¥¤­¢ª§«
OJHIU

©½ÍÈÂʵǽÊÁ½ÈÙ ¬·ÇÓÁŹηÄÁ·£·Ç¼Ä¯Á·Ä»·ÂÓÈÃź· Èž»·ÉÓÅ»ÄÅ¿¾È·ÃÒÌÂÊÎÏ¿ÌÉÇ·¹¼ÈÉ¿ÏÅÊ ¹ªÁÇ·¿Ä¼™ȹżÃ¸·Â¼É¼ÅÄ·ÈŸǷ·ÁÇ· È¿¹ÒÌ¿ɷ·ÄÉ¿¹ÒÌÉ·ÄÍÅÇŹ™·Çȼķ¼ £·Ç¼Ä»¼ÈÖÉÁ¿ÆÅÈÉ·ÄŹÅÁ ¹ÅÁ·ÂÓÄÒÌ ¿É·Äͼ¹·ÂÓÄÒÌÄÅüÇŹ¯ÅÊ£·Ç¼Ä ¯Á·Ä»·ÂÓÎǼ¾¹ÒηÀÄÅÆÅÆÊÂÖÇÄž·ºÇ· ĿͼÀ¥Ä·Æž¿Í¿ÅÄ¿ÇʼÉȼ¸ÖÁ·Áļ½ÄÊÕ ¿ÌÇÊÆÁÊÕ÷»·Ã ÁÅÉÅÇ·Ö¼ºÁÅÆǼ¹Ç·Ð· ¼ÉÈÖ¹ÈÁ·Ä»·Â¿ÈÉÁÊ

žÂÈȽ«ÀÐÍÓË¿½ ˜¼Â·¥ºÇÊÍŹ·s¼Ð¼Å»¿ÄÆǿüÇÉźŠÁ·ÁÉÇ·¹¼ÈÉ¿·Ç É¿ÈÉÃŽ¼ÉÈÉ·ÉÓļÅÉѼüÃÅÀηÈÉÓÕȹ¼ÉÈÁÅÀÉÊÈŹÁ¿ ˜¼Â·¹¼»¼ÉÊÉǼÄļ¼ÏÅÊ„ž·ÇÖ»Á·’Ä·Ç·»¿Å„¢ÕÁÈ'.’ ƿϼÉ¿¿ÈÆÅÂÄÖ¼ÉƼÈÄ¿ ¹ÒÈÉÊÆ·¼ÉÄ·¹¼Î¼Ç¿ÄÁ·Ìœ¼ÂÕ ¸Öɾ·¿ÈÁÇÅüÉÄÒÀÕÃÅÇ Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÄÒÀÄ·„¾ÅÂÅÉÊÕ ÃÅÂÅ»¼½Ó’¿ÈÉÅ¿ÎÄÒÀºÂ·ÃÊÇ

4IBOUFZ1SPKFDU ™ÔÉÅÃÃÅÈÁŹÈÁÅÃÆÇżÁ ɼŸѼ»¿Ä¿Â¿ÈÓÈÇ·¾ÊÉÇ¿ ·ÁɼǷ Ç·¸ÅÉ·Õп¼¹½·Ä ǼÉÇ·¹¼ÈÉ¿™¿Ìɼ·ÉÇ· ¿¾Å¹·ÄÄÒÌÏÅÊÆǼ»ÈÉ·¹ ¼ÄÒÁ·ÁÆ·ÇÅ»¿¿Ä·¾¹¼¾» ÏÅʸ¿¾Ä¼È· É·Á¿ÅÇ¿º¿ Ä·ÂÓÄÒ¼ÄÅüǷ Èž»·Ä ÄÒ¼ȷÿÿ·ÁɼǷÿž· »¹·ºÅ»·ÈÊмÈɹŹ·Ä¿Ö ÁżÁÉ¿¹ÊÈƼ¾·¹Å¼¹·ÉÓ ÃÄŽ¼ÈɹÅÄ·ºÇ·»„¢ÊÎ Ï¿ÀÁÅÈÉÕúŻ·’s¾· È·Ãż¸ÅÂÓÏżÁÅ¿μÈɹÅ ÖÇÁ¿ÌÁÅÈÉÕÃŹ „£¿ÈÈ ¤·Ï¼’ „£¿ÈÈÏ·Çà ’ „˜Åº¿ÄÖ’ „™¿Í¼%JWB’

ˆ¯Â½Ï͢ „©¼·ÉÇŒsÅ»ÄÅ¿¾È·ÃÒÌ¿¾¹¼ÈÉÄÒÌÃÅÈÁŹÈÁ¿ÌÉÇ·¹¼ÈÉ¿ ÏÅʦÖÉÓɷ·ÄÉ¿¹ÒÌ·ÁɼÇŹÆÅÁ·¾Ò¹·ÕÉÄ·ÈͼļͼÂÒÀ ÈƼÁÉ·ÁÂÓ Èž»·ÄÄÒÀÆŹȼþ·ÁÅÄ·Ãɼ·ÉÇ·¿ÌÅǼźǷ˿¿ ¥Ä¿¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÕÉ»ÅÇź¿¼ÁÅÈÉÕÃÒ¿»¼ÁÅÇ·Í¿¿ ÆÅÈÉÅÖÄÄÅ ÆÇ¿»ÊÃÒ¹·ÕÉÄŹҼÈƼÁÉ·Á¿¿¹ÒÈÉÊÆ·ÕÉÈ¿ÄÅÈÉÇ·Ä ÄÒÿ¾¹¼¾»·Ã¿¤·ȼºÅ»ÄÖÏÄ¿À»¼ÄÓ„©¼·ÉÇŒÈοɷ¼ÉÈÖ ÄŹÅÀ¹¼ÇÏ¿ÄÅÀ¹¿ÈÁÊÈÈɹ¼ÉÇ·¹¼ÈÉ¿
OJHIUEK %K.BOJBL.$3ZCJL ½ÌÍÂÈÜ

ÇÈоˆ#PMFSP˜

¦

Ç¿ÖÉÄÅ Áź»·ɷ·ÄÉ¿¹Ò¼ ÖÇÁ¿¼ÂÕ»¿ŸѼ»¿ ÄÖÕÉÈÖ©·Á¿ÃÆǼÁÇ·ÈÄÒÃÉ·Ä»¼ÃÅÃÈɷ»ÊÔÉ %K.BOJBL¿.$3ZCJL ÁÅÉÅÇÒÀÆÇ¿¾Ä·ÄÂÊÎÏ¿Ã ÁÂʸÄÒÃÆÇżÁÉÅêÁÇ·¿ÄÒ›¹·˼ÄÅüķ¹Å»ÄÅÃË· ÁÅļ.$3ZCJLsμÂŹ¼ÁÆÇ·¾»Ä¿Á %K.BOJBLsμÂŹ¼Á ÅÇÁ¼ÈÉÇ .$3ZCJLsÆǼÁÇ·ÈÄÒÀ¹¼»ÊпÀ ϼËǼ»·ÁÉÅÇÆÅ ÆÊÂÖÇÄźÅ½ÊÇķ·„.BYJN’ ¹¸¿ÅºÇ·Ë¿¿Åȼ¸¼ºÅ¹ÅÇ¿É ÈÁÇÅÃÄÅ„¶s£¨¡ÅǼÄÄÅÀÁ¿¼¹ÂÖĿħÅȹÁÂʸ·Ì ¿¹ÊÈμǼƷÌÅÀ¡Å˼ļÆÓÕ¢¼É·ÉÓļ¸ÅÕÈÓšÅǽÊÈÓ »ÇʾÓÖÿd’¿É» %K.BOJBLs»¿»½¼À¿ÆÇÅ»ÕȼÇŸºÇ·¼ÉIPVTF¿FMFDUSP IPVTFœºÅÉǼÁ¿ÆǼÁÇ·ÈÄž¹ÊηÉļÉÅÂÓÁÅÄ·É·ÄÍÆÅ·Ì ÂÊÎÏ¿ÌÁÂʸŹªÁÇ·¿ÄÒ „"VSB’ „)FBWFO’ „%BOUF’ „4LZ#BS’ ÄÅ¿Ä·¹ÅÂÄ·ÌÇ·»¿ÅÈÉ·ÄÍ¿¿,JTT'N

±ÅʽÈÕËЊÌÍËÂÇϽ ˆ¡ÛÃÅʽ§Í½ÎËÏؘ

§ËÊÇÐÍÎÇͽÎËÏØ ˆ.JTT'BTIJPO˜

ÇÈоˆ©JÎÏ˘

ÇÈоˆ§ËÉ̽Θ

œ

¡

½ÌÍÂÈÜ

½¼ºÅ»ÄŹ¬·ÇÓÁŹ¼ÆÇÅÌÅ»¿É÷ÈÈ· ¹È¼¹Å¾ÃŽÄÒÌÁÅÄÁÊÇÈŹÁÇ·ÈÅÉÒ ÄÅÈ·ÃÒÃ÷ÈÏÉ·¸ÄÒÃÆÇżÁÉÅà ÅÈÉ·¼ÉÈÖ„›Õ½¿Ä·¡Ç·ÈÅÉҒ ÁÅÉÅÇ·Ö ¹ÆÖÉÒÀÇ·¾ÈÅÈÉÅ¿ÉÈÖ¹ÁÂʸ¼„£JÈÉŒ ¤·ÈͼļÁÂʸ·¾Ç¿É¼Â¿ʹ¿»ÖÉ»¼ ¹ÊϼÁ¿¾¹Ê¾Å¹¬·ÇÓÁŹ· ÁÅÉÅÇÒ¼ ÆŸ¼»¿Â¿¹ÅɸÅÇÅÎÄÒÌÉÊǷ̙ȼ»¼Ë¿Â¼ ÆÇÅÀ»ÊɹɷÄͼ¹·ÂÓÄÅɼ·ÉǷ¿¾Å¹·Ä ÄÅÀËÅÇü ·ºÂ·¹ÄÒÃÆÅ»·ÇÁÅþǿɼÂÖà ÈɷļÉÁÅÄͼÇÉÊÁÇ·¿ÄÈÁźÅSAOAC»ÊÔÉ·s ©·Ã¼Ç·Ä¿—¼ķ¥Ã·Çº·Â¿¼¹·

DJ's 

½ÌÍÂÈÜ

·½»ÒÀÁÅÄÁÊÇÈÁÇ·ÈÅÉÒ¹¬·ÇÓÁŹ¼ sÔÉÅļÆÇÅÈÉÅÏ·ÄÈ»ÂÖ»¼¹ÊϼÁ ÆÅÁ·¾·ÉÓȼ¸Ö ÄÅ¿¹ļÁÅÉÅÇÅÀÈɼ ƼĿȹ¼ÉÈÁżüÇÅÆÇ¿ÖÉ¿¼ º»¼ÈŸ¿Ç·ÕÉ ÈÖɷ·ÄÉ¿¹Ò¼ ¿ÄɼǼÈÄÒ¼ÂÕ»¿ ·ÆǼÂÖÄ·ÁÅÄÁÊÇȼ„.JTT'BTIJPO’ ÁÅÉÅÇÒÀÆÇÅÀ»¼ÉÆÇ¿ÆÅ»»¼Ç½Á¼¦ÇÅ »ÕȼÇÈÁźÅͼÄÉÇ·£·Ç¿¿˜·¹Ê ºÅÈɼÀ ÁÂʸ·Ž¿»·ÕÉļÉÅÂÓÁÅÁÅÄͼÆÉÊ·ÂÓÄÒ¼ ¹ÒÌÅ»ÒÊηÈÉÄ¿Í ÆÅÁ·¾Ò¹¼»ÊпÌ »¿¾·ÀļÇŹ¬·ÇÓÁŹ· ¹ÒÈÉÊƼĿÖÉ· ·ÄÉ¿¹Ò̸¿É¸ÅÁȼÇŹ ¾·½¿º·É¼ÂÓÄÒÌ Ì¿ÆÌÅÆ¿ÈÆÅÂĿɼ¼À É·ÄÍÅ¹Ð¿Í ·É·Á ½¼Å»ÄźÅ¿¾ÂÊÎÏ¿ÌÈÁǿƷμÀªÁÇ·¿ÄÒ ž»¼ÈÓ¹ÒÈÉÊÆÖÉ·ÊǼ·Éü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÌ ÁÅÄÁÊÇÈŹ¡È¼Ä¿Ö¡ÅÉ ÈÁÇ¿ÆÁ· ·ÇÉ¿ÈÉÒ É·Äͼ¹·ÂÓÄÅÀ·ÇÉÈÉÊ»¿¿„¦Â¼Ã֒ ¸¿É ¸ÅÁȼÇ™·Â¼ÄÉ¿Ä®¼Ç¼¹·ÉÒÀ¿»Ç

"STIBOJUTB ½ÌÍÂÈÜ

0QJVNQBSUZCBS

ž

·Æȼ¹»ÅÄ¿ÃÅÃ"STIBOJUTBÈÁÇÒ¹·¼ÉÈÖ »¿»½¼À¿ÆÇÅÃÅÊÉ¼Ç ÁÊÂÓÉŹ·Ö¿Î ÄÅÈÉÓÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀÔ¼ÁÉÇÅÄÄÅÀÈͼÄÒ —Çɼ×ÇÏ·Ä¿Í· ™¼ÉÅÄÁÊÆ¿ÂȹÅÕƼǹÊÕUFDIOP Æ·ÈÉ¿ÄÁÊ¿ÆÅÄÖ μÃÌÅμɾ·Ä¿Ã·ÉÓÈÖ ¹½¿¾Ä¿¥ÄÅÉҺǷÂȹÅÀƼǹÒÀȼÉ ¹ÁÂʸ¼„­¼ÆƼ¿Ē º»¼ÆÇÅ»¼ÃÅÄÈÉÇ¿ ÇŹ·ÂÃʾÒÁ·ÂÓÄÒ¼ÆÇ¿ÈÉÇ·ÈÉ¿ÖÁUFDIOP EFFQIPVTF¿FMFDUSP¦ÅÿÃÅ»¿»½¼¿Äº· —ÇɼÃÆÅÁ·¾·Âȼ¸ÖÁ·Áɷ·ÄÉ¿¹ÒÀ ÆÇÅÃÅÊɼÇ¥ÄÅǺ·Ä¿¾Å¹Ò¹·Âļ¹¼ÇÅÖÉÄÅ ÊÈƼÏÄÒ¼¹¼Î¼Ç¿ÄÁ¿„4VNNFS4FTTJPO’ ¹„+FU4FUn¼’¿ɼÌÄŹ¼Î¼Ç¿ÄÁ¿„¦Ç¿ÁÂÕ μĿִ¼ÁÉÇÅÄ¿Á·’¹„«Â¼ºÃ·É¿ÎÄÅÀ ¨Å¸·Á¼’¤·Î¿Ä·ÖȺŻ·—ÇɼÃÊÈƼ Ɵҹ·ÉÓǼ¾¿»¼ÄÉÅÃÂÊÎÏ¿ÌÁÂʸŹ ¿¸·ÇŹ£ÅÈÁ¹Ò ŸѼ̷ÂȺ·ÈÉÇÅÂÖÿ ÃÄŽ¼ÈɹźÅÇŻŹ§ÅÈÈ¿¿¿¸Â¿½Ä¼ºÅ ¾·Çʸ¼½ÓÖ —Çɼà Ÿ·»·É¼ÂÓÈ·ÃÅÀ¸ÅÂÓÏÅÀ ÁżÁÍ¿¿ÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀÉ·Äͼ¹·ÂÓÄÅÀÔ¼Á ÉÇÅÄÄÅÀÃʾÒÁ¿ ÅÈÄŹ·ÂÈŸÈɹ¼ÄÄÒÀ ¼À¸Â&MFDUSPÏ¿Á»ÂÖËÅÇÿÇŹ·Ä¿Ö¿Ç·¾ ¹¿É¿ÖÇÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀÔ¼ÁÉÇÅÄÄÅÀÈͼÄÒ


OJHIUร’รร‹รŠร…ร‡ยฝ

Dj Ravin (Buddha Bar. Paris) ร‰ยฝรรยฝ 1BOPSBNB-PVOHF

ยก

ร‚รŠยธรŠ1BOPSBNB-PVOHFร‰ยทรยฟยปยผร‰ยทร‰รƒร…รˆร‹ยผร‡ยทยฟยทร„ร‰รŠร‡ยทยฝ รร…ร‰ร…ร‡ร’ยผรˆร…ร†ร‡ร…ยนร…ยฝ ยปยทร•ร‰รˆยผร‰ร’ร†ยทร‡ยฟยฝรˆรร…ยบร…ยบร…รˆร‰ร–%K3BWJOยนร…รˆร‰ร…รŽร„ร’ยผรˆร‚ยทยปร…รˆร‰ยฟยฟร‚ยผร†ยผรˆร‰รยฟ ร‡ร…ยพ ยทร‡ร…รƒยทร‰รยทร‚ร“ร–ร„ยท รˆร‰ยทร‰รŠยฟย˜รŠยปยปร’ยฟร‚ยผยบรยทร– ร…รŽยทร‡ร…ยนยทร‰ยผร‚ร“ร„ยทร–รƒรŠยพร’รยทย™รˆยผร”ร‰ร… ร‡ยทรˆรˆร‚ยทยธร‚ร–ยผร‰ ยพยทรŽยทร‡ร…ยนร’ยนยทยผร‰ยฟร†ร…ยบร‡รŠยฝยทยผร‰ยนร„ยผรยฟร€รƒรŠยพร’รยทร‚ร“ร„ร’ร€ร‰ร‡ยทร„รˆ ยšร…รˆร‰ยฟ1BOPSBNBยนรˆยผยบยปยทยนรˆร‰ร‡ยผรŽยทร•ร‰%K3BWJOรˆร…ยบร‡ร…รƒร„ร…ร€ร‡ยทยปร…รˆร‰ร“ร•ยปยผยนรŠรรยฟ ร‹ร…ร‰ร…ยบร‡ยทร‹ยฟร‡รŠร•ร‰รˆร–รˆร„ยฟรƒร„ยทร†ยทรƒร–ร‰ร“ ร†ร…รˆร’ร‚ยทร•ร‰ยนร…ยพยปรŠรร„ร’ยผร†ร…รยผร‚รŠยฟยฟร†ร…ร‚ร„ร… รˆร‰ร“ร•ร…ร‰ยปยทร•ร‰รˆร–ยนร…ยนร‚ยทรˆร‰ร“ยผยบร…#VEEIBรŽยทร‡

Pavel Petel Show ร‰ยฝรรยฝ ร‡รˆรยพยˆยญยฝรร‰ร…รย˜

ย™

ยฃยผยฝยปรŠร„ยทร‡ร…ยปร„ร’ร€ยฝยผร„รˆรยฟร€ยปยผร„ร“รร‚รŠยธย„ยงยทยปรƒยฟร‡ย’ร‡ยผรยฟร‚ร†ร…ร„ยทรˆร‰ร…ร–รยผรƒรŠรŠยปยฟยนยฟร‰ร“ ร†ร‡ยผรร‡ยทรˆร„รŠร•ร†ร…ร‚ร…ยนยฟร„รŠรร‚รŠยธยท ร†ร‡ยฟยบร‚ยทรˆยฟยนรˆรยทร„ยปยทร‚ร“ร„ร…ยบร…ยฟรƒรŠรˆรรŠร‚ยฟรˆร‰ร…ยบร…ยฆยทยนร‚ยท ยฆยผร‰ยผร‚ร–ยฆยทยนยผร‚ร†ร…รยทยพยทร‚ร”ร‡ร…ร‰ยฟรŽยผรˆรร…ยผรร…รŠ รร…ร‰ร…ร‡ร…ยผยนยพยธรŠยปร…ร‡ยทยฝยฟร‚ร…รร‚รŠยธยกร‰ร…ร‰ร…ยธร’ร‚ ย„ยพยทย’ร‰ยทรร…ยผย„ยฟรˆรรŠรˆรˆร‰ยนร…ย’ รร‰ร…ร‰ร…ร‡ยผยพรร…ย„ร†ร‡ร…ร‰ยฟยนย’ ร„ร…ย„ยงยทยปรƒยฟร‡ย’ รยทรยนรˆยผยบยปยท รˆร†ร‡ยทยนยฟร‚รˆร–รˆร… รˆยนร…ยผร€รƒยฟรˆรˆยฟยผร€รŠยปยฟยนร‚ร–ร‰ร“ ร”ร†ยทร‰ยฟร‡ร…ยนยทร‰ร“ยฟยธร’ร‰ร“ย
ÒÍËÊÅǽOJHIU

«Друга Ріка» ™ ɽÍϽ ˆžËÈÂ͢

ÆÅȼ»Ä¼¼¹Ç¼ÃÖÁÂʸ„˜Å¼ÇŒ»¼Â·¼ÉÈÉ·¹ÁÊÄ·½¿¹Ò¼ÁÅÄͼÇÉÒÈÊηÈ É¿¼ÃÊÁÇ·¿ÄÈÁ¿Ì¿ÇÅÈÈ¿ÀÈÁ¿Ì¾¹¼¾»¤¼ÊÈƼ¿ÈɼÄÒÁÂʸ·ÅÉ»ÅÌÄÊÉÓÅÉ ·ÄÏ·º·Ä·ÁÅÄͼÇɼŸ¹·Ä·›ÅÇÄ· Á·ÁÈÄŹ·ÉÅÂÆ·ºÅÈɼÀÆÇ¿Ï·ÆÅÈÂÊÏ·ÉÓ ÊÁÇ·¿ÄÈÁÊÕÆÅÆÇÅÁºÇÊÆÆÊ„›Çʺ·§‹Á·’ ›¼¹ÊÏÁ¿ļÈÃź¿ÊÈÉÅÖÉÓƼǼ»Ì·Ç¿¾Ã·É¿ÎÄÒùÅÁ·Â¿ÈÉÅٷ¼ǿ¼Ã ¬·ÇοϿÄÒÃÅÄ¿¹Å¹ÈÕÆŻƼ¹·Â¿ É·Äͼ¹·Â¿¿ÈÉÇſ¿ºÂ·¾Á¿ÃʾÒÁ·ÄÉ·Ã ™ȹÅÕÅμǼ»Ó „›Çʺ·§‹Á·’ÆÅÇ·»Å¹·Â·Æʸ¿ÁÊ̿ɷÿ¹½¿¹ÅÿÈÆÅÂļĿ¿ ¿»ÅÁ·¾·Â· ÎÉÅÈǼ»¿ÅɼμÈɹ¼ÄÄÒ̸¼Ä»Å¹¼ÈÉÓÆÇÅ˼ÈÈ¿ÅÄ·ÂÒ

Moonbeam

ɽÍϽ ÇÈоˆ©JÎÏ˘

.

PPOCFBNÆÇ¿ÂÕ¸ÒÌÊÈÂŹ¿ÖÌ ¹Âոż¹Ç¼ÃÖ ¹ÂÕ¸ÅúÅÇÅ»¼ÈŸ¿Ç·ÕÉźÇÅÃ ÄżÁÅ¿μÈɹÅÂÕ»¼À¨ÁÅÂÓÁŸÒÇ·¾Ä¿ÆÇ¿¼¾½·Â¹Ä·ÏºÅÇÅ»ÔÉÅÉ»ÊÔÉ ¿Â¿ »·½¼ηÈÉÓ¼ºÅ s·ÄÏ·º ÷ÇÉ·¹ÁÂʸ¼„£JÈɌȟǷ¿ÈÓļÉÅÂÓÁÅͼĿɼ¿Á·Î¼Èɹ¼ÄÄźÅÈ·ÊÄ»· ÄÅ¿ɼ ÁÉÅ¿ÏÄ¿ÀÇ·¾ļÆÇÅÉ¿¹ÈÉ·ÉÓηÈÉÓպǷĻ¿Å¾ÄźÅÏÅÊ¡źÇÅÃÄÅÃÊ ÈŽ·Â¼Ä¿Õ .PPOCFBN¸ÒÂļ¹ÆÅÂÄÅÃÈÅÈÉ·¹¼s¦·¹¼Â¬¹·Â¼¼¹¹ºÅÇ»ÅÃÅ»¿ÄÅ μÈɹ¼¹Å¾¹ÒÏ·ÂÈÖÄ·»É·ÄÍÆÅÂÅÃ
ÍÂÎÏËͽÊØ

Ужин со звездой Мишлен £

·ÔÈÉÇÅÁÊ¿ķÇ¿¾š¼Ç÷Ŀ¿ Ÿ·»·É¼ÂÓ¾¹¼¾»Ò£¿Ï¼ÄϼËÆŹ·Ç ©¿ÂÓ÷Ĭ·ÄÄ ¹ķη¼¹¼ÈÄÒÆÇ¿¸ÒÂȹ¿¾¿ÉÅù¬·ÇÓÁŹ¦ÅÔÉÅÃÊ ÈÂÊηÕ÷ÇÉ·ȹ¼ÉÈÁ¿¼ºÊÇ÷ÄÒÈŸǷ¿ÈÓÄ·º·Â·ʽ¿Ä¹ǼÈÉÅǷļÉ¿ÌÅÅ Á¼·ÄÈÁÅÀÁÊÌÄ¿„1BDJGJD4QPPO’¨·Â·É¿¾¾¼Â¼ÄźÅ÷ĺÅȹּÄÅÀºÅ¹Ö»¿ÄÅÀ ÇʼÉÈÉÊÄÍÅÿŹÅзÿ¹Ç¿ÈŹÅÀ¸Ê÷º¼È¹Ó¼ÉÄ·ÃÈÁ¿ÃÈÅÊÈÅû¿Æ ÆÇÖÄ·Ö ÈɼÇÂÖ»ÓÈ·ÇÉ¿ÏÅÁ·Ã¿¹ÈƼͿÖÌÁ·Ç¿¿ÉÇÅƿμÈÁ¿¼ËÇÊÁÉÒȾ·ÃÅÇŽ¼Ä ÄÒÃË¿ÈÉ·ÏÁŹÒÃÆ·Ç˼ÆÇ¿Ï¿ÈÓÆÅ»ÊϼÆʸ¿Á¼šÅÈÉ¿¹ÒÈÅÁÅÅͼĿ ¿÷ÈɼÇÈɹÅϼ˷ŸÃ¼ÄÄÅÅÄÇ·¾Ç·¸ÅÉ·ÂŸÄŹ¼ÄÄżüÄÕǼÈÉÅÇ·Ä· „1BDJGJD4QPPO’¿ʽ¼ȼÀηȾ»¼ÈÓÃŽÄÅÄ·È·½»·ÉÓÈÖ·¹ÉÅÇÈÁ¿Ã¿º·ÈÉÇÅÄÅ ÿμÈÁ¿Ã¿¾ÒÈÁ·Ã¿™È¼Ã ÁÉž·¸ÅÉ¿ÉÈÖÅȹżÃ¾»ÅÇŹӼ¿¹ÉŽ¼¹Ç¼ÃÖÄ¿ ¹μÃȼ¸¼ļÅÉÁ·¾Ò¹·¼É ļÈÅÃļÄÄÅ ÆÅÄÇ·¹ÖÉÈÖ¸ÂÕ»·¿¾ȹ¼½·ÀÏ¿ÌÆÇÅ »ÊÁÉŹÈÉÇ·¹·Ã¿¿ÈƼͿÖÿ ÆÇ¿ºÅÉŹ¼ÄÄҼķºÇ¿Â¼ ¹ÁÅɼÂÁ¼¿Â¿Ä·Æ·ÇÊ ´Â¿ÉÄÒ¼¹¿Ä· ÆŻŸǷÄÄÒ¼ÈƼͿ·ÂÓÄÅÁʽ¿ÄÊ ÈÅÈÉ·¹¿Â¿¿»¼·ÂÓÄÊÕ Æ·ÇÉ¿ÕÈÁÊ¿ķÇÄÒÿϼ»¼¹Ç·Ã¿ºÄ·¬·ÄÄ·¿¹·ÖÃʾÒÁ· ÆÇ¿ÖÉÄÒ¼ÈÕÇ ÆÇ¿¾Ò¿ÆÅ»·ÇÁ¿¿»¼·ÂÓÄÅÆŻμÇÁÄÊ¿Ä·ÈÉÇżĿ¼ÆÇ·¾»Ä¿ÎÄźÅ¹¼Î¼Ç· «®¯¥ª¥³ˆ²­¹§«Ÿ¬¨®˜ Ìͬͽ¿ÁØ ¯ÂÈ ŠŠ
КРАЩИЙ СТЕЙК

НАШОГО МІСТА пр. Правды · 705-23-36 пр. Правды · 705-23-36


ÌËÌÍ˾ÐÆÏÂ

ŸÂÎÂÊÊÜÜÀ½ÍÉËÊÅÜ ™Ç¼ÃÖ™¼Â¿ÁźÅ¦ÅÈÉ· ÈƼͿ·ÂÓÄÅ»·¼ÉÈÖ ÎÉŸÒ ÃŽÄŸÒÂÅÈŸǷÉÓÈÖ ÈÅÈǼ »ÅÉÅοÉÓÈÖ¿ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÉÓÈÖ Á¹ÈÉǼμÆ·ÈÌ·ÂÓÄÒ̻ļÀ ™ÔÉÅÉƼǿŻ¹„,P,"8—’ ÆǼ»Â·º·ÕɺÅÈÉÖÃÈƼͿ·ÂÓ ÄżÆÅÈÉÄżüÄզǼÁÇ·ÈÄ·Ö ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÅͼĿÉÓɷ·ÄÉ ÆŹ·ÇŹsÆÅÆÇŸŹ·ÉÓȷ·É È¿ÄÉÇ¿ºÊÕпÃÄ·¾¹·Ä¿¼Ã „£ÅÂÅ»¿ÂÓÄÒ¼Ö¸ÂÅÁ¿’ ¤·¸ÅÇÆÇÅ»ÊÁÉŹ»ÂÖļºÅ ÆÇÅÈÉ¿ÅÇ¿º¿Ä·Â¼Ä ¿¹ÁÊÈ ÆÅÂÊη¼ÉÈÖÅÈŸÒà Èļ¾·¸Ò ¹·¼ÃÅÀÄÅÉÁÅÀ™¼ÈÄÒ¶¸ÂÅÁ¿ 

ÃÅÇÁŹÓ¿ȼÂÓ»¼Ç¼ÀsÔÉŽ¼ Ä·ÈÉÅÖпÀ¿ÈÉÅÎÄ¿ÁÔļǺ¿¿ «¿ÇüÄÄ·Ö¾·ÆÇ·¹Á·Áȷ·ÉÊ ºÅÉŹ¿ÉÈÖ¹ÉÅý¼Èɿ¼s ȹ¼½¼ÈÉÓ ¿¾ÒÈÁ·ÄÄ·ÖÆÇÅÈÉÅ É·¹¿ÈÆÅÂļĿ¿¿ļ¹¼ÇÅÖÉ ÄÒÀǼ¾ÊÂÓɷɷƼÂÓÈ¿ÄŹÒÀ ËǼÏ¿ÈÅÊÈÉ·¸·ÈÁÅ ½ÎÏÍËÊËÉÅÔÂÎÇÅÆĽÈ ÇËÑÂÆÊň,P,"8˜ ÐÈ¡½ÊÅÈ¿ÎÇËÀË ˆ®È˾ËÁÎǽܰνÁÙ¾½˜ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ XXXLPLBXBJOGP

­ÂÎÏËͽʈ"M$VJTJOF˜ ÐÈ´½ÆÇË¿ÎÇ½Ü žÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂÎÏËÈÅÇË¿ÌËÏÂÈ ŠŠ XXXBMDVJTJOFDPNVB

™ǼÈÉÅǷļ„"M$VJTJOF’ÃŽÄÅļÉÅÂÓÁŹÁÊÈÄÅÆżÈÉÓ ÄÅ ¿¹ÈÉǼɿÉÓÈÖÈ»ÇʾÓÖÿ ÊÈÉÇÅ¿ÉÓÇÅ÷ÄɿμÈÁżȹ¿»·Ä¿¼ ¾·ÈÉÅÂÓ¼¹ÁÇʺÊȼÃÓ¿ ÁżºÆÅÇ·¸Åɼ—»ÂÖÉ¼Ì ÁÉÅÆÅÈÉ¿É ÈÖ ¯¼ËÆŹ·ÇǼÈÉÅÇ·Ä·ÆÅ»ºÅÉŹ¿ÂÇ·¾ÄÅŸǷ¾ÄżÆÅÈÉÄż üÄÕ™Òʸ¼»¿É¼ÈÓ ¦ÅÈÉsÔÉŹÁÊÈÄÅ ¡ȹ¼ÉÂÅÃÊÆÇ·¾»Ä¿Áʦ·ÈÌ¿ÆǼ»Â·º·¼Ã™·Ã»¼ÁÅÇ·É¿¹ÄÅ ÅËÅÇüÄÄÒ¼ÁÅǾ¿ÄÒ Ä·ÆÅÂļÄÄÒ¼ÁÊ¿ηÿ ÁǷϼÄÒÿ ÖÀͷÿ »Å÷ÏļÀÁŸ·ÈÅÀ ¸Ê½¼Ä¿ÄÅÀ¿ÁÇ·ÈÄÒù¿ÄÅà ¡ÅÄ»¿É¼ÇǼÈÉÅÇ·Ä·ÅËÅÇÿÉÁÊ¿οÁ·Á¹ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÅà Èɿ¼ É·Á¿È͹¼ÉÅÎÄÒû¼ÁÅÇÅáÅǾ¿ÄÊÃŽÄž·Á·¾·ÉÓÆÅ ɼ¼ËÅÄʿ¿¹Ò¸Ç·ÉÓ¹÷º·¾¿Ä¼ˆ¬½ÊÎÇËÂÎÂÈ˘ žÂÈÀËÍËÁÎÇËÂÕËÎΠ ¯ÂÈ ŠŠ

™¼Â¿Á¿À¦ÅÈɹǼÈÉÅǷļ„¦·ÄÈÁż¨¼ÂŒ ¦ÅÈÉÄżüÄÕ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÄż¹ǼÈÉÅǷļ„¦·ÄÈÁż¨¼ÂŒ s ÔÉÅÈÅμɷĿ¼ÉÇ·»¿Í¿ÀÈÉ·Ç¿ÄÄÅÀÈ·¹ÖÄÈÁÅÀÁÊÌÄ¿¿ÈŹǼ üÄÄÒÌ»ÅÈÉ¿½¼Ä¿ÀÁÊ¿ķÇÄźÅ¿ÈÁÊÈÈɹ· ›ÂÖȹſ̺ÅÈɼÀÃÒÆÅ»ºÅÉŹ¿Â¿ÆǼÁÇ·ÈÄÒÀ¹Ò¸ÅǹÁÊÈÄÒÌ ¿Æż¾ÄÒÌÆÅÈÉÄÒ̸ÂÕ»ÆÅÈÉÄÒÀ¸ÅÇÐÈË·ÈÅÂÓÕ¿ºÇ¿¸·Ã¿ »¼ÇÊÄÒÈȼúÅÀ ·ÆƼɿÉÄÒ¼Á·ÇÉÅ˼ÂÓÄÒ¼¾Ç·¾ÒȺǿ¸·Ã¿ ºÅÂʸÍÒÈŹÅзÿ¿¾Ƽο ¹¼È¼ÄÄ¿Àȷ·ɿÁ¿¾ÃÅÂÅ»ÅÀ Á·ÆÊÈÉÁ¿ ¸Åº·ÉÒÀ·ÈÈÅÇɿüÄÉÇÒ¸ÄÒ̸ÂÕ» ¾·Æ¼Î¼ÄÄÒ¼ŹÅ п ÆÅÈÉÄÒ¼¹·Ç¼Ä¿ÎÁ¿¿¸Â¿ÄοÁ¿ÈÇ·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒÿķοÄ Á·Ã¿s¹È¼ ÎÉżÈÉӹƷÄÈÁÅÃÆźǼ¸Á¼¿Ä·Æ·ÄÈÁÅÀºÇÖ»Á¼d ¦ÅÈɿɼÈÓÄ·¾»ÅÇŹӼÈǼÈÉÅÇ·ÄÅĦ·ÄÈÁż¨¼ÂŒ

ÌÍÂÈÙ¿ˆ¨Å¿ÂÍÌÐȘ ™¼ÈÄÊÆÇ¿ÄÖÉŹÈÉǼηÉÓ ŸÄŹÁ·Ã¿¦ÅμÃʸÒļ ÁÊ¿ķÇÄÒÿ „¢¿¹¼ÇÆÊÂӒ ÆÅ»ºÅÉŹ¿Â»ÂÖȹſ̺ÅÈɼÀ ÃÄŽ¼ÈɹÅÄŹÒ̸ÂÕ» ÁÅÉÅÇҼķ¹¼ÇÄÖÁ·ÆÇ¿»ÊÉÈÖ ÆŹÁÊÈÊ¿ÆÅÁÂÅÄÄ¿Á·Ã¿¾ÒÈ Á·ÄÄÅÀÁÊÌÄ¿ ¿ËÊɸÅÂÓÄÒà ¸Å¼ÂÓпÁ·Ã›ÂÖÉ¼Ì ÁÅÃÊ ÌÅμÉÈÖ¼ºÁÅÈÉ¿ sÄ·Ï¿ÄÅ ¹Ò¼¹¼È¼ÄÄ¿¼ȷ·ÉÒȷƼÂÓ È¿ÄÅà ȼÂÓ»¼Ç¼¼Ã ÆÅÿ»Å ǷÿμÇÇ¿ ¾¼Â¼ÄÒÃÿÁÈÅà ›ÂÖÉ¼Ì ÁÉÅÆǿϼÂƟżÉÓ ¾·ÂÕ¸¿ÃÊÕÁÅÃ·Ä»Ê sÆ¿¹ Ä·Ö¾·ÁÊÈÁ·„¢ÅÇ»¤¼ÂÓÈÅĒ

ȹ¿ÄÒ¼Ǽ¸ÇÒÏÁ¿ºÇ¿ÂÓ ÈÅÎÄÒÀÇÅÈɸ¿Ë ½·Ç¼ÄÒÀ ÈÊÂʺÊÄ¿¿Á·ÇÉÅ˼ÂÓÄÒÀ »ÕϼȹÈÅÆÇŹŽ»¼Ä¿¿»¹ÊÌ ÆÇÖÄÒÌÈÅÊÈŹ—¼Ð¼sȼú· ¹ÆÇÖÄÒÌ÷ǿķ»·Ì ļ½Ä·Ö ɼÂÖÉ¿Ä·¹¹¿ÄÄÅÃÈÅÊȼ ÊÉ¿Ä·ÖºÇÊ»Á·¹È·ÃÒÌ¿¾ÒÈ Á·ÄÄÒÌÈÅμɷĿÖÌȺÇÊϼÀ ÈÒÇÅÿÌÇÊÈÉÖмÀ¾¼Â¼ÄÓÕd ™¼ÈÄ·ÉÅÂÓÁÅķοķ¼ÉÈÖ ­ÂÎÏËͽʊ̽¾ˆ-JWFSQPPM˜ ÐȬÈÂÒ½ÊË¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ XXXMJWFSQPPMŠQVCDPNVB


ÍÂÎÏËͽÊØ

Вина, которые пьют миллионеры… ™ÅËÇ·ÄÍʾÈÁÅÃǼÈÉÅǷļ„¯·ÉŒ¿ÄɼÇÓ¼Ç üÄÕ ȼǹ¿Ès¹È¼Ä·ÆÇ·¹Â¼ÄÅÄ·ÉÅ ÎÉŸÒ ʻŹ¼ɹÅÇÖÉÓÆÅÉǼ¸ÄÅÈÉ¿ºÅÈÉ֥ɻÒÌ ¾»¼ÈÓļ¿¾Ã¼ÄÄÅÆǼ¹Ç·Ð·¼ÉÈֹķÈÉÅÖпÀ ÆÇ·¾»Ä¿Á ›¼ºÊÈÉ·Í¿Ö¹ǼÈÉÅǷļ„¯·ÉŒ¸Ò·ÆÅȹÖмķ¹¿Ä·Ã ˜ÅǻŚǷġÇա·Èȼ¦Å»ÇÅ÷ÄɿμÈÁ¿¼üÂÅ»¿¿ È·ÁÈÅËÅÄ·ºÅÈÉ¿Ä·È·½»·Â¿ÈÓ¹¿Ä·Ã¿ ÁÅÉÅÇÒ¼ÆÓÕÉ ÿ¿ÅļÇÒ´ÁÈƼÇÉÆŹ¿Ä·Ã›·Ä¿¿Âž·ÃÅÀÈÁ¿À ʹ¼Á·É¼ÂÓÄÅÇ·ÈÈÁ·¾·ÂÅÿǼ¹¿Ä·™ÌÅ»¼»¼ºÊÈÉ·Í¿¿¸Ò· ÆÇŹ¼»¼Ä·ÂÅÉ¼Ç¼Ö ÈÉ·¹Ï·Öʽ¼ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÅÀ ¿ºÅÈÉ¿ ǼÈÉÅÇ·Ä·ÊÏ¿ÈÆÅ»·ÇÁ·Ã¿ ÆǼ»ÅÈÉ·¹Â¼ÄÄÒÿ÷º·¾¿ÄÅà „¨ÆÊÉÄ¿Á’ ™È¼º»·Ç·»Ò¹¿»¼ÉÓ™·È¹ÅËÇ·ÄÍʾÈÁÅÃǼÈÉÅǷļ„¯·ÉŒÄ· §Ò÷ÇÈÁÅÀ ɼÂ
ÍÂÎÏËͽÊØ

8 марта в «Синдикате Вкуса»

™

ǼÈÉÅÇ·Ä·Ì„¨¿Ä»¿Á·É· ™ÁÊÈ·’ÅÉÏÊüÂÆÇ·¾»Ä¿Á ÷ÇÉ·sÈ·ÃÒÀļ¾·¸Ò¹·¼ ÃÒÀ¿ļ½ÄÒÀÆÇ·¾»Ä¿Á¹¼ÈÄÒ ¨Æ¼Í¿·ÂÓÄÒ¼ºÅÈÉ¿s˿ķ¿ÈÉ ɼ¼ÏÅÊ„¬Ë·ÁÉÅǒ¥Â¼º¡¼Ä¾Å¹ ÈÅ¿ÈɺÇÊÆÆÒ„¤¼Ç¼·ÂÓÄÒ¼ Æ·Í·ÄҒ—ÇÉÊǨÅÏ¿Ä Ƽ¹¼Í §¿Î·Ç» ·ÇÉ¿ÈÉÒÅÇ¿º¿Ä·ÂÓÄźÅ ½·ÄÇ·—¼ÁȷĻǥÈÉÇŹÈÁ¿À ¿›Ã¿ÉÇ¿À§·»Å¹ÆÅ»·Ç¿Â¿ÃÅǼ Ç·»ÅÈÉ¿ ʻŹÅÂÓÈɹ¿Ö¿¹¼È¼ÂÓÖ šÅÈÉ¿ÈʻŹÅÂÓÈɹ¿¼ÃÉ·Äͼ¹· ¿¿Ƽ¿Á·Ç·ÅÁ¼—Á·Á¿Ä·Î¼ ™¼ÈÄ·

§ ª« ¢­¥ ² ¢´  Ÿ ¯ ¦ «® ® VB «¯ PW ¢ª ¢± BSL VB Ÿ® ¯­¥¯ LI BSLPW PWVB B L « L ®© VTI MLI IBS VB XQ JOEB GGL SLPW VB XX XN BSJLP JLIB BSLPW I X I O T X X ŠHP BL XX XOF POUBO XX XN X X

ÐȬÐÕÇÅÊÎÇ½Ü ¯ÂÈŠŠ

Ðȧ¿ÅÏÇŊ«ÎÊË¿ÙÜÊÂÊÇË ¯ÂÈŠŠ

ÌÍÈÂÏŸ¨§®© ¯ÂÈŠŠ

ÌͨÂÊÅʽ ¯ÂÈŠŠÇËÊÁÅÏÂÍÎÇÅÂÀ½ÎÏÍËÊËÉÅÜ

®¿ÂýÜÁËɽÕÊÜÜ¿ØÌÂÔǽ ÅÚÇÎÇÈÛÄÅ¿ÊØÂÏËÍÏØ ¡ÅÄ»¿É¼ÇÈÁ·ÖǼÈÉÅÇ·Ä· „.3PZBM’ÆÅÇ·»Ê¼ÉÂÕ¸¿É¼ ¼À¹ÁÊÈÄÅÀ¿ȹ¼½¼À¹ÒƼÎÁ¿ ÆÇÅ»ÊÁÍ¿¼ÀÈŸÈɹ¼ÄÄźÅ ÆÇÅ¿¾¹Å»Èɹ·sķοķÖÅÉ ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÒ̸ÊÂÅμÁ¿Æ¿ ÇŽÁŹÈÈ·ÃÒÿÇ·¾ÄÅŸǷ¾ ÄÒÿķοÄÁ·Ã¿»Å¿¾ÒÈÁ·Ä ÄÅÀ¿É·ÂÓÖÄÈÁÅÀο·¸·ÉÉÒ ž»¼ÈÓÃŽÄž·Á·¾·ÉÓÉÅÇÉ»ÂÖ ÂոźÅÆÇ·¾»Ä¿Á·Á·ÈȿμÈ Á¿À Õ¸¿Â¼ÀÄÒÀ ȹ·»¼¸ÄÒÀ ÃÄźÅÖÇÊÈÄÒÀ ÆÇ·¾»Ä¿Î ÄÒÀÁ»ÄÕÇŽ»¼Ä¿Ö »¼ÉÈÁ¿À Ç·¾ÄÅÀËÅÇÃÒ¿ɼ÷ɿÁ¿ —É·Á½¼ÔÁÈÁÂÕ¾¿¹ÄÒ¼ȹ·

»¼¸ÄÒ¼Á·Ç·¹·¿¿Ï¿ÏÁ¿£Ò ÆǼ»Â·º·¼ÃÏ¿ÇÅÁ¿À·ÈÈÅÇÉ¿ üÄÉÁÅÄ»¿É¼ÇÈÁÅÀÆÇÅ»ÊÁ Í¿¿ÆÅ»¾·Á·¾Æ¿ÇŽÄÒ¼ ÏÉÇÊ»¼Â¿ Áʼ¸ÖÁ¿ ƼμÄÓ¼ Æ¿Çź¿ Á·ÆÁ¼ÀÁ¿ ο¾Á¼ÀÁ¿ ɿǷÿÈÊ¿»Çʺ¿¼·ÁÅà Èɹ·¨ÂոŹÓÕ¿ÈƼμÄÄ·Ö ÆÇÅ»ÊÁÍ¿ÖÄ·Ï¿Ì÷ÈɼÇŹ ÆÅÇ·»Ê¼É™·ÈļÆŹÉÅÇ¿ÃÒà ¹ÁÊÈÅÿ¿ÈÆÅÂļĿ¼Ã ­ÂÎÏËͽʊ¾½Íˆ.Š3PZBM˜ ÐȧËÎÉÅÔÂÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ

µËÇËȽÁÊËÂȽÇËÉÎÏ¿Ë

¢¼ºÁ¿À·ÇÅ÷ÉÁÅ˼ ¹ÁÊȸ¼ÂÓº¿ÀÈÁźÅºÅÇÖμºÅ ÏÅÁÅ·»· ¹ÅÈÆÅÿķĿÖ ÅÁ·Ç·Ã¼Â¿¿ÁǼøÇÕ¼ ÷ÄÖÉÄ·È¹ÄŹÓ¿¹ÄŹÓ¾·ÀÉ¿ ¿ÅÁÊÄÊÉÓÈÖ¹·ÉÃÅÈ˼ÇÊ ™¼ÄÈÁÅÀÁÅ˼ÀÄ¿™È·ÃÅà ͼÄÉǼºÅÇÅ»· ¾·ž¼ÇÁ·ÂÓÄÅÀ ÈÉÇʼÀ ÆÇ¿É·¿ÂÈÖ·ÁÅÃÒÀ ÁÊÈÅμÁ™¼ÄÒ¹¬·ÇÓÁŹ¼ º»¼ ʽ¼ÃÄźÅ¼ÉºÅÈɼÀ¿»Çʾ¼À ÁÅ˼ÀÄ¿Ç·»ÊÕÉÂÊÎÏ¿Ã ¹ºÅÇÅ»¼ÁÅ˼

—¿¾»¼È¼ÇÉŹÅÈŸ¼ÄÄŹȼà ÆÅÂÕ¸¿ÂÈÖ·¹ÈÉÇ¿ÀÈÁ¿À ÏÅÁÅ·»ÄÒÀÉÅÇÉ„ž·Ì¼Ç’ ¹ÁÅÉÅÇÅúÅÇÓÁ¿ÀμÇÄÒÀ ÏÅÁÅ·»¿Á¿È¿ÄÁ··¸Ç¿ÁÅ È·Èž»·ÕɹÅÈ̿ɿɼÂÓÄż ÈÅμɷĿ¼ÇÅÈÁÅÏÄźÅ¹ÁÊÈ· ¹ÅÆÂÅмÄÄż¹½¿¾ÄÓɷ·ÄÉ ¿¹ÒÃÁÅÄ»¿É¼ÇÅÃ

¡·Ë¼„¯ÅÉ¿’sÊ»·ÎÄż ÈÅμɷĿ¼ÔÉĿμÈÁ¿ÌÁÊ¿ Ä·ÇÄÒÌÉÇ·»¿Í¿ÀªÁÇ·¿ÄÒ ¿¡·¹Á·¾·™„¯ÅÉ¿’¹È¼º»· ÆÇ¿ÖÉÄž·ÀÉ¿ ÎÉŸÒ¹ÁÊÈÄÅ ÆżÈÉÓ¿ÅÁÊÄÊÉÓÈÖ¹·ÉÃÅÈ ˼ÇÊÇ·»ÊÏ¿Ö¿»Å¸ÇŽ¼ ·ɼÂÓÄÅÈÉ¿¡ÊÌÄÖ¾»¼ÈÓ ļ¹¼ÇÅÖÉÄŹÁÊÈÄ·¿ÆÇ¿ÖÉÄÅ Ê»¿¹Âּɻ¼ÃÅÁÇ·É¿ÎÄÅÈÉÓÕ ͼħ·ÈÆÅÂŽ¼ÄÄż¹É¿ÌÅà ͼÄÉǼºÅÇÅ»·Á·Ë¼„¯ÅÉ¿’ Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖÁÅÃËÅÇÉÄÒÃüÈÉÅà »ÂÖȼüÀÄźÅÅÉ»ÒÌ· ÇÅ ÷ÄɿμÈÁźÅʽ¿Ä·¿ÆÇÅÈÉÅ

ɼÆÂÒÌ»Çʽ¼ÈÁ¿ÌÆÅÈ¿»¼ÂÅÁ ¡·Ë¼s·ÁÉ¿¹ÄÒÀÊηÈÉÄ¿Á ÆÇźǷÃÃÒ„¦Å»¹¼Ï¼ÄÄÒÀ ÁÅ˼’¿¾»¼Èӹȼº»·Ç·»Ò ÆÅ»¼Â¿ÉÓÈÖÈ™·Ã¿ɼÆÂÅà ¿ÊÕÉÅà §¼½¿ÃÇ·¸ÅÉÒ ¡·Ë¼ ¦¤r®© ™¨sȻŠ¦© ¨˜sȻŠ¡Ê¿ķǿÖÈ»Å

ˆŸÂÊÎǽÜÇËÑÂÆÊܘ ÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ

§¬½ÎÒ ¦·ÈÌ·ÂÓÄÒ¼¹¼ÄÅÎÁ¿s ÆÅÆÊÂÖÇÄÒÀ·ÉÇ¿¸Êɦ·ÈÌ¿ ȿùÅ¿¾¿ÇÊÕпÀ¹¼ÎÄÊÕ ½¿¾ÄÓ ¹¼»ÓÁÇʺ·ÖËÅÇ÷ ¹¼ÄÁ·sÔÉÅÈÅÂÄͼ ¿ÈÉÅÎÄ¿Á ¸¼ÈÁÅļÎÄÅÀ½¿¾Ä¿™œ¹ÇÅƼ ʽ¼»·¹ÄÅÆǼÆÅ»ÄÅÈÖÉ ¹¼ÄÅÎÁ¿¹ÆÅ»·ÇÅÁ¸Â¿¾Á¿Ã¿ »ÇʾÓÖêķȽ¼ÔÉÅÃÊÆÅÁ· ÊηÉÈÖ ¿ÆÅÃź·¼É¹ÔÉÅà „¤·Ì¼¸Ä¿Á’ ¨»Å¸ÄҼƷÈÌ·ÂÓÄÒ¼ ¹¼ÄÅÎÁ¿ÈķοÄÁ·Ã¿¿¾÷Á· ÍÊÁ·ÉŹ¿»½¼Ã·sļÉÅÂÓÁÅ ÁÇ·È¿¹Å¼ ÄÅ¿¹ÁÊÈÄżÊÁǷϼ Ä¿¼»ÂÖÆÇ·¾»Ä¿ÎÄźÅÈÉÅ· ¥ÈŸ·ÖǼͼÆÉÊÇ·¿»Å¸ÇÅ»ÊÏ¿¼ÁÅÄ»¿É¼ÇŹŸ¼ÈƼο¹·ÕÉ ÆŻѼÃɼÈÉ· Ç·¹ÄÅüÇÄÊÕ ÈÉÇÊÁÉÊÇÊÃÖÁ¿Ï· ļ½ÄÒÀ ·ÇÅ÷É¿ÈÅÌǷļĿ¼ȹ¼½¼ÈÉ¿ ™¼»Ó÷ÈɼǷ„¤·Ì¼¸Ä¿Á·’ ¾Ä·ÕɹȼȼÁǼÉÒÆÇ¿ºÅÉŹ ¼ĿÖÆǼÁÇ·ÈÄÅÀ¹ÒƼÎÁ¿ ÁÆ·ÈÌ·ÂÓÄÅÃÊÈÉÅÂÊŸļ ¾·¸Ê»Óɼ ÆÅÉÇ·»¿Í¿¿ ¹ȼǼ »¿ÄÊÁ·½»ÅºÅ¹¼ÄÅÎÁ·ºÅÇÁÅÀ ¹ÒÂŽ¿ÉÓÁǷϼÄÒ¼ÖÀÍ· ˆª½ÒȾÊÅǘvɽÀ½ÄÅÊÁÈÜÀÐÍɽÊË¿ ÐÈ¡½ÊÅÈ¿ÎÇËÀË ¯ÂÈ ŠŠ ÐÈ©ÅÍËÊËÎÅÓÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ®ÏËÈĽǽÄË¿ ŠŠ XXXOBIMFCOJLDPN

ÐÈ©ÅÍËÊËÎÅÓÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ


Виноград – это великолеп-

ное сочетание винного бутика и хорошей кухни.

У нас Вы можете

насладиться идеальным сочетанием: • утиной грудки и испанского вина из знаменитой Риохи; • пасты с морепродуктами и освежающего Пино Гриджио; • теплого салата из телятины с горчичным соусом и уникальным австрийским вином JustRustAnti-Aging; • а также на завтрак мы предлагаем Вам оригинальные сэндвичи с итальянским кофе illy или китайским чаем.

Мы работаем для того, чтобы Вы могли наслаждаться вкусом «ЖИЗНИ».

Харьков, ул. Мельникова, 23 тел.: 096-60-64-300; 050-78-222-12 www.vino-grad.com.ua мы в фейсбук: www.facebook.com/vinograd.ua


ÍÂÎÏËͽÊØ

Винные четверги в баре РОКФОР

™¿ÄÅ÷ÇÁ¼É§¥¡«¥§ÈŹüÈÉÄÅȘÕÇÅ™¿ÄÅÉÁÇÒÂȼ¾ÅÄ ¹¿ÄÄÒÌ»¼ºÊÈÉ·Í¿ÀsÁ·½»ÒÀμɹ¼Çº¹¸·Ç¼§ÅÁËÅÇͼĿɼ¿ ¿¾ÒÈÁ·ÄÄźÅ·ÇÅ÷ɷ¿¹ÁÊÈ·¹¿Ä·ÈÃźÊÉÄ·È·»¿ÉÓÈÖ ÆǼÁÇ·ÈÄÅÀ·ÉÃÅÈ˼ÇÅÀɼ÷ɿμÈÁ¿Ì»¼ºÊÈÉ·Í¿À ʾķÉÓ ¿ÈÉÅǿμÈÁ¿¼·ÈƼÁÉÒ¿ÉÅÄÁÅÈÉ¿¹¿ÄÅ»¼Â¿Ö ÆžķÁÅÿÉÓÈÖ È¿ÄɼǼÈÄÒÿÂÕ»Óÿ ¿ÎÄž·»·ÉÓ¹ÅÆÇÅÈÒÅ»ÄÅÃÊ¿¾ ÂÊÎÏ¿ÌÈÅüÂÓ¼ºÅÇÅ»·¿ ÁÅļÎÄŽ¼ ÆÇÅ»¼ºÊÈÉ¿ÇŹ·ÉÓ ÂÊÎÏ¿¼¹¿Ä·÷ÇÉ·™¿ÄÅ÷ÇÁ¼É§¥¡«¥§ ÆÇ¿ºÂ·È¿ÂºÅÈɼÀ»¼ºÊÈÉ·Í¿¿ ¹ÈÅÂļÎÄżÆÊɼϼÈɹ¿¼ÆÅŸÉ· ¿¿ ¿ÃÖÁÅÉÅÇÅÀ·ÈÈÅÍ¿¿ÇʼÉÈÖļÉÅÂÓÁÅ ÈɼÃƼǷüÄÉÄÒÃÄ·ÇÅ»Åà ÄÅ¿ÈÄ·Æ¿É ÁÅøźŹs¹¿ÄÅà ™È¼Ã¿¾¹¼ÈÉÄÅ ÎÉŹŸÉ·Â¿¿ÈÊмÈɹʼÉ ļºÂ·ÈÄÒÀÁÊÂÓɹ¿ÄźǷ»· ·Ç·¾ÄÅŸǷ ¾¿¼¹¿ÄÆÅÇ·½·¼ÉÈ·ÃźÅ¿¾¸·ÂŹ·ÄÄźÅ ¾Ä·ÉÅÁ·¦Ç·ÁɿμÈÁ¿¹¼ÈÓ—ƼÄÄ¿ÄÈÁ¿À ÆÅÂÊÅÈÉÇŹÆÅÁÇÒɹ¿ÄźǷ»Ä¿Á·Ã¿¤Å Á·½»·ÖŸ·ÈÉÓÈÉÇ·ÄÒ»ÅÈ¿ÌÆÅÇÌÇ·Ä¿É ÆǼ»·ÄÄÅÈÉÓȹſÃÉÇ·»¿Í¿Ö輺ŻÄÖ ¹ŸÉ·Â¿¿ÅÁÅÂÅÅË¿Í¿·ÂÓÄÅÆÇ¿¾Ä·Ä ÄÒ̹¿ÄÅ»¼ÂÓμÈÁ¿ÌÇ·ÀÅÄŹ¿ÆÅÎÉ¿ ÿ¿ÅĹ¿ÄÅ»¼ÂŹ ›¼ºÊÈÉ·Í¿ÅÄÄ·ÖÁ·ÇÉ·¹ÔÉÅɹ¼Î¼Ç ÈÅÈÉÅÖ·¿¾ϼÈÉ¿ÖÇÁ¿Ì¿ÈÅÂļÎÄÒÌ ¿ºÇ¿ÈÉÒ̹¿Ä 4BOUFSP1SPTFDDP$SB[F´ÉÅÈÅÂÅüÄ ÄŽ¼ÂÉżÈ¾¼Â¼ÄŹ·ÉÒÃÅÉɼÄÁÅù¿ÄÅ Ç·ÈÁÇÒ¹·¼ÉȹÅÀ¸ÊÁ¼Éʽ¼ÆÇ¿ƼǹÅà ÁÅÄÉ·ÁɼÈĿáź»·¹»ÒÌ·¼ÏÓ¼ºÅ ·ÇÅÃ·É ÅÐÊзÕÉÈÖÄ·ÈÒмÄÄÒ¼ÉÅÄ· ËÇÊÁÉŹ ƼÇÈ¿Á ·Àà ¿͹¼ÉŹ1SPTFDDP 4QVNBOUF$SB[FsÉ¿Ìż¸¼ÂżÈÊÌż¹¿ÄÅ ÆǼ¹ÅÈÌÅ»ÄÒÀ·Æ¼Ç¿É¿¹œºÅ¿»¼·ÂÓÄÅÀ Æ·ÇÅÀ¸Ê»ÊÉÈÒÇÒ¿ÃÅǼÆÇÅ»ÊÁÉÒ #PSUPMPNJPM1SPTFDDP5SFWJTP¦Ç¿ ÖÉÄż¸¼ÂżÈÊÌżÆÅÂÊ¿ºÇ¿ÈÉż¹¿ÄÅ ÁÅÉÅÇżÃŽ¼ÉÈÉ·ÉÓ¿»¼·ÂÓÄÒÃÈÅ ÆÇŹŽ»¼Ä¿¼ÃÁ¸ÂÕ»·Ã¿É·ÂÓÖÄÈÁÅÀ ÁÊÌÄ¿ ÅÈŸ¼ÄÄÅǼº¿ÅÄ·™¼Ä¼ÉÅ´ÉŹ¿ÄÅ ÆÇÅÈÉż ÄÅÊ»¿¹¿É¼ÂÓÄÅȹ¼½¼¼¿È»Åº¿Ã ÆÅȼ¹ÁÊÈ¿¼Ã §Å¾Å¹Å¼$MFUP$IJBSMJ3PTF#SVU ÆÅÁÅÇ¿ÂŹȼ̻¼¹ÊϼÁȹſ÷ÇÅ÷ÉÅà ÁÂʸĿÁ·¿μÇÄ·ÖÈÃÅÇÅ»¿Ä· Ë¿·ÂÁ¿ ȹ¼½¼ÈÉÓ¿ȸ·Â·ÄÈ¿ÇŹ·ÄÄÅÈÉÓº·ÇÃÅ Ä¿ÎÄÅÈ¿¿Èӹż»¿ÄÅ´ÉŹ¿ÄÅÁÇ·È¿¹Å ÈŹüз¼ÉÈÖÈ»¼È¼Çɷÿ¿ËÇÊÁɷÿ˜¼Âż¿ºÇ¿ÈÉż$IJBSMJ-BNCSVTDPEFMM &NJMJB#JBODP´ÉÅÈ·»Áż¹¿ÄÅŸ·»·¼É ¿ÄÉÇ¿ºÊÕп÷ÇÅ÷ÉÅÃÈÄÅÉÁ·Ã¿¸¼ÂÒÌ ͹¼ÉŹ Ö¸ÂÅÁ¿ƼÇÈ¿ÁŹ©·Á½¼Ê»¿¹ÂÖ¼É ¿¼ºÅÄ¿¾Á·Öͼķ ˜Å¼¼ÁǼÆÁż ÄÅļüļ¼Ê»¿¹¿É¼ÂÓ ÄżÆÅÂÊ¿ºÇ¿ÈÉżÁÇ·ÈÄż¹¿ÄÅ$IJBSMJ -BNCSVTDPEFMM&NJMJB3PTTPÉ·Á½¼ Ç·»Ê¼ÉËÇÊÁÉŹÒ÷ÇÅ÷ÉÅà ÄÅʽ¼¸Å¼¼ Ä·ÈÒмÄÄÒÃœºÅÆÇ¿ÄÖÉÅÆÅ»·¹·ÉÓÁÆ·È ɼ ¼ºÁ¿ÃÁÊÏ·ÄÓÖÿÈÒÇ·Ã ´ÉÅÃʹ¿ÄÊÆÇ¿ÈÊпºÂʸÅÁ¿ÀÇʸ¿ÄÅ ¹ÒÀ͹¼É ¿ÄɼÄÈ¿¹ÄÒÀֺŻÄÒÀ·ÇÅÃ·É ¼ºÁ¿¼ÄÅÉÁ¿ÿĻ·ÂÖ¹ÆÅȼ¹ÁÊÈ¿¿™¿ÄÅ ÆÇÅ¿¾¹Å»¿ÉÈÖüÉÅ»ÅÃÏ·Ç÷ ɼ¹ÉÅÇ¿Î Ä·Ö˼ÇüÄÉ·Í¿ÖÆÇŹŻ¿ÉÈÖ¹ļÀÉÇ·ÂÓ ÄÒ̼ÃÁÅÈÉÖÌ ŸÄ·ÆÅȼ»ÅÁ¿¾ÒÈÁ·ÄÄżÈÅÂÅüÄÄÅ ½¼ÂÉżÈ·»Áż¿É·ÂÓÖÄÈÁż¿ºÇ¿ÈÉż ¹¿ÄÅ4BOUFSP"TUJ&UJDIFUB/FSB ÁÅÉÅÇż ÆÇÅ¿¾¹Å»¿ÉÈÖ¿¾ÈÅÇÉ·£ÊÈÁ·É™¼ºÅ·ÇÅ ÷ɼÈÂÒÏÄÒÅÉɼÄÁ¿͹¼ÉŹηÀÄÅÀÇÅ¾Ò ¿ÆÒ¿·Á·Í¿¿ ¸¼ÂÒÌƼÇÈ¿ÁŹ ÇžŹźÅ ÷Çü·»·´ÉÅÊ»¿¹¿É¼ÂÓÄż¹¿ÄÅ¿»¼ ·ÂÓÄÅÈÅμɷ¼ÉÈÖÈļ½ÄÒÿ»¼È¼Çɷÿ ¯¼ËÁÅÄ»¿É¼ÇÈÊƼÇ÷ÇÁ¼É·§¥¡«¥§ œÂ¼Ä·¡·¾·ÇÖÄ»ÅÆÅÂĿ·»¼ºÊÈÉ·Í¿ÅÄÄÊÕ Á·ÇÉÊȹſÿ÷¼ÄÓÁ¿Ã¿ϼ»¼¹Ç·Ã¿s ÁÅÄ˼ɷÿÇÊÎÄÅÀÇ·¸ÅÉÒ šÅÈÉ¿»¼ºÊÈÉ·Í¿¿Ãź¿Ä·È·»¿ÉÓÈÖ Á·ÈȿμÈÁ¿Ã¿ÉÇÕ˼ÂÖÿÁÅÄ˼ɷÿ¿¾ μÇÄźÅ¿ÃÅÂÅÎÄźÅÏÅÁÅ·»·ÈËÊÄ»Ê ÁÅÿÁÊĽÊÉÅÃÁÅÇż¹ÈÁ¿Ã¿Ä½¿ÇÅà ºÂ·¾¿ÇŹ·ÄÄÒÃÈüÈÓÕ¸¼ÂÓº¿ÀÈÁźÅ ÏÅÁÅ·»·

ŸÅÊÊØÂÁÂÀÐÎϽÓÅÅÌÍËÒËÁÜÏǽÃÁØÆ ÔÂÏ¿ÂÍÀ¿¾½Í­«§±«­¿ŸÒËÁʽ ÉÂÍËÌÍÅÜÏÅÂο˾ËÁÊØƤ½Ç½ÄÎÏËÈÅÇË¿ ÌËÏÂÈÂÑËʽÉ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ


ÍÂÎÏËͽÊØ

ˆ²½ÍÙÇË¿¬½È½Î ¬ÍÂÉÙÂÍ«ÏÂÈ٘ Ìͬͽ¿ÁØ ¯ÂÈ ŠŠ XXXLIBSLJWŠQBMBDFDPN

¡ÉÅÈÁ·¾·Â ÎÉÅÈŸÂÕ»¼Ä¿¼™¼Â¿ÁźÅ¦ÅÈÉ·sÔÉÅÆŹŻÆ¿ É·ÉÓÈÖļ¹ÁÊÈÄÅ¿ļǷ¾ÄÅŸǷ¾ÄÅ ›ÂÖϼËÆŹ·Ç·„¬·ÇÓÁŹ ¦·Â·È¦Ç¼ÃӼǥɼÂ֒ÔÉÅÅÉ¿ÎķֹžÎÄÅÈÉӼмǷ¾ ÆÇÅÖ¹¿ÉÓȼ¸Ö¿μÃÉÅÊ»¿¹¿ÉÓÌ·ÇÓÁŹηĨ·Â·É¿¾ÁÊÈÁÊÈ· »nÅǷĽ ÉÊÄÍ·¿¹Ö¼ÄÒÌÉÅ÷ÉŹ ÁǼÃÈÊÆ¿¾ÉÒÁ¹Ò¿˼Ä ̼ÂÖÈ¿ÁÇÅÀÐÊÁ¿ ÂÅÈÅÈÓɼǿÖÁ¿ÈÇ¿ÈÅý·ÈÿÄ¿Ä·»¼È¼ÇÉ ɼÆÂÒÀÃÅÇÁŹÄÒÀÆ¿ÇźDÅǼ̷ÿ ü»Åÿ·ÀÃŹÒà ÈÅǸ¼ÉÅÙȼÔÉÅ¿ÃÄźż»ÇʺżÆÇ¿ºÂ·Ï·¼Ã™·ÈÅɹ¼»·ÉÓ ¹Å¹È¼ÌǼÈÉÅÇ·Ä·Ì„¬·ÇÓÁŹ¦·Â·È¦Ç¼ÃӼǥɼÂ֒È÷ÇÉ· ÆÅ÷Ö

4QPSUCBSˆFMJPO˜ ÌͨÂÊÅʽ Ɉª½ÐÔʽܘ

¯ÂÈ ŠŠ XXXFMJPOLIBSLPWVB

Ÿ»¼·ÂÓÄżüÈÉÅ»ÂÖÈηÈÉ¿¹ÅºÅ¸¼¾»¼ÂÓÖ ¾·¹ÉÇ·Á· ¸¿¾Ä¼È ·Äη¿Æž»Ä¼ºÅʽ¿Ä·ÆÅÇ·¾ÊÃÄÅÀͼļ—ÉÃÅÈ˼Ƿ¾»ÅÇÅ ¹ÅºÅŸǷ¾·½¿¾Ä¿Èļ¾Ä·Î¿É¼ÂÓÄÒÿÆÅÆÇ·¹Á·Ã¿ ¶ÆÅÄÈÁ·Ö ¿¼¹ÇÅƼÀÈÁ·ÖÁÊÌÄÖ¹ÈÅμɷĿ¿È¹¿Ä·Ã¿šÇʾ¿¿ «Ç·ÄÍ¿¿ ŸÉ·Â¿¿ ŸÈÆ·Ä¿¿ ®¿Â¿¿¶ÆÅÄ¿¿s¸Â·½¼ÄÈɹźÊÇ÷ķ Æ·¾Ã¼ÄÄÒÌƷļ¼À»¿·ºÅķ¿ ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ¹Ò¸ÅÇ· ÂÕ¸ÅÀÈÆÊÉÄ¿ÁŹÅÀÉÇ·ÄÈÂÖÍ¿¿ È¿Èɼ÷»¿ÈÁÅÄÉÄÒÌÁ·ÇÉ»ÂÖ ÆÅÈÉÅÖÄÄÒ̺ÅÈɼÀ Á¼Àɼǿĺ 8J'J Æ·ÇÁŹÁ· ­ÂÃÅÉͽ¾ËÏب»Åˆ¿È½¾½Í˜ ÐȬÐÕÇÅÊÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ™ǼÈÉÅǷļ„—¹Â·¸·Ç’¹Ç¼ÃÖÁ·Á¸Ê»Éž·Ã¼»ÂÖ¼ÉÈÖ ·ºÅÈÉ¿ ÅÉÆÇ·¹ÂÖÕÉÈÖ¹¾·Ì¹·ÉÒ¹·Õм¼ÆÊɼϼÈɹ¿¼§¼·Â¿ÈÉ¿ÎÄÒÀ ÷Á¼É»Ç¼¹Ä¼ºÅ·ÇÃÖÄÈÁźÅÁ¹·Çɷ·Èž»·¼ÉÊÄ¿Á·ÂÓÄÊÕ ·ÉÃÅÈ˼ÇÊ ÁÅÉÅÇÊÕ»ÅÆÅÂÄÖÕÉÁÇ·È¿¹Ò¼üÂÅο ™Ï¿ÇÅηÀϼÃÇ·¾ÄÅŸǷ¾¿¿¹ǼÈÉÅǷļÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÒ¸ÂÕ»· ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÅÀºÇʾ¿ÄÈÁÅÀÁÊÌÄ¿»ÅÂ÷ ̷ηÆÊÇ¿ ·ÇÅ÷É ÄÒÀÏ·ÏÂÒÁ ÆÇ¿ºÅÉŹ¼ÄÄÒÀÄ·ÅÉÁÇÒÉÅÃźļ¥¸Ï¿ÇÄż ¸·ÄÁ¼ÉÄżüÄÕÃŽÄÅÆŻŸǷÉÓÆÅ¿Ä»¿¹¿»Ê·ÂÓÄÒÃÆÅ ½¼Â·Ä¿Öà ¹Ò¸Ç·¹ÁÊÌÄÕ¿ÅÈŸҼ¸ÂÕ»·ŸÈÉ¿ÄÄÊÕÁÇ·ÈÅÉÊ Á·¹Á·¾ÈÁźÅ¾·ÈÉÅÂÓÖļ¹Å¾ÃŽÄÅÅÐÊÉ¿ÉÓ¸¼¾ƼÈÄ¿£¼ÂÅ»¿Ö È·ÁÈÅËÅÄ·¿½¿¹ÅÀ¹ÅÁ·ÂÆÅÃźÊÉ™·ÃÅÁÊÄÊÉÓÈÖ¹ÆÇ¿ÖÉÄÊÕ ·ÉÃÅÈ˼ÇÊ ÈÁÅÉÅÇÅÀļ¾·ÌÅμÉÈÖÇ·ÈÈÉ·¹·ÉÓÈÖ š·ÈÉÇÅÄÅÿμÈÁżÆÇŻŽ¼Ä¿¼ǼÈÉÅÇ·Ä·sÏ·ÏÂÒÎÄ·Ö ¿̷ηÆÊÇÄ·Ö Ç·ÈÆÅÂŽ¼ÄÄҼķƼǹÅÃÔÉ·½¼ž·Á·¾·ÉÓ »ÅÈÉ·¹ÁÊÏ·ÏÂÒÁ·Ä·»ÅÃÃŽÄÅÆÅɼ  ¨Æ¼Í¿·ÂÓÄżÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼ÅÉǼÈÉÅÇ·Ä·„—¹Â·¸·Ç’s·ÄΠȻřÁÊÈÄÅ ļ»ÅÇźŠ¸ÒÈÉÇÅ

§½Ñˆ¡ÃÅÊʘ ÐȬÂÏÍË¿ÎÇËÀË ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ XXXDBGFŠEKJOODPN ™ÅÈÉÅÁs»¼ÂÅÉÅÄÁż ŸÐ¼É¼ÊÕÉÄżüÈɼÎÁÅ»ÂÖÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿¿ÆÇŹ¼»¼Ä¿Ö ¸·ÄÁ¼ÉŹ ÆÇ·¾»Ä¿ÁŹ ȹ·»¼¸ ¦Ç¿ÌÅ»¿É¼¹Á·Ë¼„›½¿ÄĒ ž»¼ÈÓÍ·Ç¿É·ÉÃÅÈ˼ǷÊÕÉ· ɼÆÂÅÉÒ¿ÈÆÅÁÅÀÈɹ¿Ö ›ÂÖÆÇŹ¼»¼Ä¿ÖÉÅǽ¼ÈɹÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂּúÅÈÉÖû¹·ÆÇÅÈÉÅÇ ÄÒ̾·Â·¿źÇÅÃÄÊÕ¼ÉÄÕÕÆÂÅз»ÁʦŹ·Ç·Á·Ë¼„›½¿ÄĒ ¹Â·»¼ÕÉ÷ÈɼÇÈɹÅÃÆÇ¿ºÅÉŹ¼ĿÖ¸ÂÕ»¹ÅÈÉÅÎÄÅÀ ¼¹ÇÅ ƼÀÈÁÅÀ ÖÆÅÄÈÁÅÀ¿ÈǼ»¿¾¼ÃÄÅÃÅÇÈÁÅÀÁÊÌÄ¿ źÇÅÃÄÒÀ ¹Ò¸ÅǸÂÕ» ÆÇ¿ºÅÉŹ¼ÄÄÒÌÄ·÷ĺ·Â¼¯¿ÇÅÁ¿À¹Ò¸ÅÇ ÈÆ¿ÇÉÄÒÌÄ·Æ¿ÉÁŹļÅÈÉ·¹¿É¹Ç·¾ÅηÇŹ·Ä¿¿Ä·ÈÉÅÖпÌ ͼĿɼ¼ÀÔÉźÅÆÇ¿ÖÉÄźÅ¿¾Â¿Ï¼Èɹ·§·¾ÄÅŸǷ¾¿¼É·¸·ÁŹ »ÂÖÁ·ÂÓÖÄŹ ÆÇ¿¹¼¾¼ÄÄÒÌÈ™ÅÈÉÅÁ· Ê»¿¹¿ÉÈ·ÃÒÌ¿¾¸·ÂÅ ¹·ÄÄÒ̺ÊÇ÷ÄŹ›ÅÈÉ·¹Á·¾·Á·¾Å¹Ä·»ÅÃÆž¹Å¿ÉȼºÁÅ ÈÉÓÕÆÅÂÊοÉÓÂÕ¸¿ÃÒ¼¸ÂÕ»·˜¼ÈÆ·ÉÄÒÀ8J'J

ÍÂÎÏËͽÊØ

§ËÑÂÆÊ܊ ÇËÊÁÅÏÂÍÎǽÜ ˆ¤ËÈËÏËÆÁÐǽϘ ÐȧͽÎÊËÄʽÉÂÊÊ½Ü ɈÍÒžÂÇÂÏË¿½˜ ¯ÂÈ ŠŠ

¡Å˼ÀÄÖÁÅÄ»¿É¼ÇÈÁ·Ö„žÅÂÅÉÅÀ»ÊÁ·É’s¼»¿ÄÈɹ¼ÄÄż ¾·¹¼»¼Ä¿¼¹¬·ÇÓÁŹ¼ º»¼ÆÅȼɿɼÂÓÃŽ¼ÉÄ·È·»¿ÉÓÈÖ ¹ÁÊÈÅÃȹ¼½¼Å¸½·Ç¼ÄÄźÅÁÅ˼ ¤·ÌÅ»ÖÈÓ¹ķϼÀÁÅ˼Àļ ¹ÒÅÐÊɿɼļŸÒÎÄżÈÆÅÁÅÀÈɹ¿¼ ¿ÊÿÇÅɹÅǼĿ¼¢ÊÎÏ¿¼ÂӹŹÈÁ¿¼¿¼¹ÇÅƼÀÈÁ¿¼ÉÇ·»¿Í¿¿ ļÅÈÉ·¹ÖÉÇ·¹ÄÅ»ÊÏÄÒÿķϿ̺ÅÈɼÀž»¼ÈÓÃŽÄŹҸǷÉÓ ÉÅÉÈÅÇÉÁÅ˼ ÁÅÉÅÇÒÀÆÅ»ÌÅ»¿É¿Ã¼ÄÄÅ»ÂÖ™·ÈªÄ·È¸Å¼¼ ÈÅÇÉŹÁÅ˼¿¾Ç·¾ÄÒÌʺÅÂÁŹÆ·ļÉÒ ¹ÁÂÕηÖÉ·Á¿¼ÔÁ¾ÅɿμÈ Á¿¼ÈÉÇ·ÄÒ Á·Á´Ë¿ÅÆ¿Ö ¼Ã¼Ä ˜Ç·¾¿Â¿Ö š¹·É¼Ã·Â· ¶Ã·ÀÁ· ­ÂÃÅÉͽ¾ËÏب»Å

ªË¿ØÆ ˆ'SFTI-JOF˜

¯­³ˆ¡½ÑÅ ÐÈ ÂÍË¿¯ÍÐÁ½ ¤·ÈÉÅÖпÀÈÔÄ»¹¿ÎsÔÉÅ'SFTI-JOF ©¼Æ¼ÇÓ¿¹„›·Ë¿’ ¨¹¼½¿À̼¸sÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿¼¿ÈÁÊÈÈɹ·¿É·ÂÓÖÄÈÁ¿ÌɼÌÄÅÂÅ ºÅ¹s¹ÒƼÁ·¼ÉÈÖļÆÅÈǼ»Èɹ¼ÄÄÅƼǼ»ÆÅ»·Î¼ÀšÅÈÉÓÖ¹ÂÖ ¼ÉÈÖļÉÅÂÓÁÅȹ¿»¼É¼Â¼Ã ÄÅ¿ÁÅÅÇ»¿Ä·ÉÅÇÅÃÆÇ¿ºÅÉŹ¼ĿÖ ȹżºÅÈÔÄ»¹¿Î·¤·Î¿ÄÁ¿ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼ÄÄҼķ¹¿Éǿļ ÃŽÄÅ ¹Ò¸¿Ç·ÉÓ¹ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¿ÈÈŸÈɹ¼ÄÄÒÿÆǼ»ÆÅÎɼĿÖÿ ™Ò¸¼Ç¿ȹÅÀÂÕ¸¿ÃÒÀÈÔÄ»¹¿Î ­ÂÃÅÉͽ¾ËÏب»Å ¦© ¨˜sÈ»Å

©¼Â

ˆ¨½ÊԘ ÐÈ©½ÍսȽž½Ã½ÊË¿½ ¯ÂÈŠŠ ŠŠŠ

¨Å¹Ç¼Ã¼ÄÄżÁ·Ë¼ÈʻŸÄÒÿ»¿¹·Ä·Ã¿ ÃÖºÁ¿ÃÅȹ¼Ð¼Ä¿¼Ã ¿ÆÇ¿ÖÉÄÅÀÃʾÒÁÅÀ˜Åº·ÉżüÄÕ¹ÁÂÕη¼É¹È¼Ç·¾ÄÅŸǷ ¾¿¼ÆÇÅ»ÊÁÉŹ¿È·ÃÒ¼ÈüÂÒ¼¿ÌÈÅμɷĿÖ´ÉŹ¿ÇÉÊžÄÅ ÆÇ¿ºÅÉŹ¼ÄÄÒ¼¸ÂÕ»·¼¹ÇÅƼÀÈÁÅÀÁÊÌÄ¿ ¸ÂÕ»·¿¾ÃÅǼÆÇÅ »ÊÁÉŹ ÃÖÈÅd›ÅÈÉ·¹Á·¼»Ò¹ÅË¿È¿Ä·»ÅæǿÔÉÅùÈÖ¼»· ºÅÉŹ¿ÉÈÖ„¿¾ÆŻĎ·’¿»ÅÈÉ·¹ÂÖ¼ÉÈÖ¹ÁÇ·ÉηÀϼ¼¹Ç¼ÃÖ ¹ºÅÇÖμù¿»¼œÈÉÓ7*1¾·Â»ÂÖļÁÊÇÖпÌŸ»¼·ÂÓÄżüÈÉÅ »ÂÖ¸¿¾Ä¼È·Äη ¸·ÄÁ¼ÉŹ ËÊÇϼÉŹ ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿À ­ÂÃÅÉͽ¾ËÏب»Å3FTUPŠ(SPVQ'. XXX3FTUPGNDPNVB ¬Å¿ÊËÆÇÈоˆ'SBV.JMMFS˜ ÐȬÂÏÍË¿ÎÇËÀË ¯ÂÈŠŠ ËÍËÁÎÇËÂǽш'SVUUJEJŠ.BSF˜ ÐȬÂÏÍË¿ÎÇËÀË ¯ÂÈŠŠ §ÂÆÏÂÍÅÊÀˆ'VSTIFUŠ.BFTUSP˜¯ÂÈŠŠ «¿ÇüÄÄżÆ¿¹Å'.¡·½»ÅÃʺÅÈÉÕÉǼɿÀ¸ÅÁ·ÂÆ¿¹· ¹ÆÅ»·ÇÅÁs™¨œš›—©Ç·ÄÈÂÖÍ¿ÖÈÆÅÇÉ¿¹ÄÒÌÈŸÒÉ¿À ˜·ÄÁ¼ÉÒ ȹ·»Ó¸Ò Õ¸¿Â¼¿ ÁÅÇÆÅÇ·É¿¹ÒÅɺǿ¹¼Ä ©ÅÇÉÒÄ·¾·Á·¾©¼Â 

ËÏÂÈÅ

ËÎÏÅÊÅÓ½ˆ²½ÍÙÇË¿¬½È½Î˜

Ìͬͽ¿ÁØ ¯ÂÈ  ŠŠXXXLIBSLJWŠQBMBDFDPN &ŠNBJMSFTFSWBUJPO!LIBSLJWŠQBMBDFDPN

¨¹·»¼¸Ä·ÖÄÅÎӹŻ¹ÅÇͼ

ËÎÏÅÊÅÔÊØÆÇËÉÌÈÂÇÎ ˆ©ÂÈÙÊÅÓ½˜

²½ÍÙÇË¿ ͽÆËʬÂÎÇÅ ÐÈ ÂÍË¿¯ÍÐÁ½ ¯ÂÈ ŠŠ

™ÈÉÅ¿ÃÅÈÉÓÆ·Á¼É·¹ÌÅ»¿ÉļÉÅÂÓÁÅÆÇŽ¿¹·Ä¿¼¹ÇÅÈÁÅÏ ÄÅÃÄÅüǼÈÅȹ·»¼¸ÄÒû¼ÁÅÇÅà ÄÅ¿ÆÅ»·ÇÁ¿ÅÉÅɼÂÖ ÆÅȼ мĿ¼¸·ÈȼÀÄ· ¾·¹ÉÇ·Á¹ÄÅüÇ¿»¹·ȼ·ÄÈ·ŸмºÅ÷ÈÈ·½·»ÂÖ ÃÅÂŻŽ¼ÄŹ

¥·¾¿ÈÉ¿Ï¿ÄÒ¿ÆÅÁÅÖsºÅÈÉ¿Ä¿ÎÄÒÀÁÅÃƼÁÈ„£¼ÂÓ Ä¿Í·’sÇ·ÈÆÅÂŽ¼ÄÄ·¸¼Ç¼ºÊ½¿¹ÅÆ¿ÈÄźÅ¹Å»Å¼Ã·¹Å»ÄÅà ¿¾ÁÅÃËÅÇÉÄÒÌÇ·ÀÅÄŹºÅÇÅ»·©ÅÂÓÁž»¼ÈÓÃŽÄÅʹ¿»¼ÉÓ ¾·Á·ÉÈÅÂÄÍ·Ä·¾¼ÇÁ·ÂÓÄÅÀºÂ·»¿¹Å»Ò¿¹»ÅÌÄÊÉÓÈ·»Á¿À ¹Å¾»ÊÌÆÇ¿ÇÅ»Ò ¡ÊÈÂʺ·Ã¹È¼Ì ÁÉÅͼĿÉȹż¹Ç¼ÃÖ ¾·¸ÅÉ¿ÉÈÖÅȼ¸¼ ½¼Â·¼ÉÆÇ¿ÖÉÄÅÅÉ»ÅÌÄÊÉÓ¿Ç·ÈÈ·¸¿ÉÓÈÖ Ô¼º·ÄÉÄÒÌÄÅü ÇŹ ǼÈƼÁÉ·¸¼ÂÓÄÒÌÂÕÁÈ· Ƚ¿¹ÅÆ¿ÈÄÒù¿»Åÿ¾ÅÁÅÄ ŸÄɼÇӼǿʸǷÄÈɹÅÁÅÃÄ·É ɼÆÂÒ¼ÆÅÂÊÉÅÄ·¿»ÅüÂÅμÀ ÆÇÅ»Ê÷ÄÄ·ÖÅǺ·Ä¿¾·Í¿ÖÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ·Èž»·ÕÉÆÇ¿ÖÉÄÊÕ ¿»·½¼¿ÄÉ¿ÃÄÊÕ·ÉÃÅÈ˼ÇÊž»¼ÈÓÍ·Ç¿ÉÊÉÅÄμÄÄ·ÖÇÅÈÁÅÏÓ ¿ÆÅÁÅÀ¡·½»ÒÀÄÅüÇŸÅÇʻŹ·ÄÈÆÊÉÄ¿ÁŹÒÃ57 8J'J ɼ¼ËÅÄÅà ¿Ä»¿¹¿»Ê·ÂÓÄÅÀÈ¿ÈɼÃÅÀÁ¿÷ÉÁÅÄÉÇÅÂÖ ™Ä¿Ã·É¼ÂÓÄÒÀ¿ºÅÈɼÆÇ¿¿ÃÄÒÀƼÇÈÅÄ·ÂÆÇ¿ÈÂÊÏ·¼ÉÈÖÁ ÂÕ¸ÅÃÊÆŽ¼Â·Ä¿ÕºÅÈÉÖ §¼ÈÉÅÇ·Ä„£¼ÂÓÄ¿Í·’Ç·»ÊÏÄÅÆǿüɺÅÈɼÀ¿ÆÅ»·Ç¿ÉÿÇ Ë·ÄÉ·¾¿À¹ÁÊÈ·¾Ä·Ã¼Ä¿ÉÅÀºÇʾ¿ÄÈÁÅÀÁÊÌÄ¿

«ÏÂÈÙˆž½ÁÂʊž½ÁÂʘ

ËÎÏÅÊÅÓ½ªªž¢­¢£ª«¦

¤·ÎĿɼÄŹÊÕ½¿¾ÄÓÇÅÈÁÅÏÄŦÊÈÉÓƼǹ·Ö¸Ç·ÎÄ·ÖÄÅÎÓ ÈɷļÉÅÈŸ¼ÄÄÅÀsÏ¿Á·ÇÄÒÀÄÅüÇÈÇÅ÷ÄɿμÈÁ¿Ã»¼ÁÅÇÅà Ï·ÃÆ·ÄÈÁż ÷ÈÈ·½»ÂÖ»¹Å¿Ì ¾·¹ÉÇ·Á¹ÆÅÈɼÂÓd šÇ·Ä»ÅɼÂÓ„¬·ÇÓÁŹ¦·Â·È’ÈɷļÉ»ÂÖ™·ÈÈÁ·¾ÅÎÄÒà »¹ÅÇÍÅà º»¼¹È¼½¼Â·Ä¿Ö¿ÈÆÅÂÄÖÕÉÈÖ¿ķοķ¼ÉÈÖÄ·ÈÉÅÖзÖ EPMDFWJUB™ÅÈÆÅÂÓ¾ÊÀɼÈÓÈƼͿ·ÂÓÄÒÃÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼Ã»ÂÖ ÃÅÂŻŽ¼ÄŹ¹»¼ÄÓȹ·»Ó¸ÒÅÉÅɼÂÖ„¬·ÇÓÁŹ¦·Â·È’ qÆ·Á¼É„1SFNJFS’sºÇÄÄ·»¹Å¿Ì Å»ÄŻļ¹ÄżÆÇŽ¿¹·Ä¿¼ qÆ·Á¼É„3PZBM’sºÇÄÄ·»¹Å¿Ì »¹Ê̻ļ¹ÄżÆÇŽ¿¹·Ä¿¼ 

ÐȨËÄË¿ÂÊÙǽ  Ì©½È½Ü¡½ÊÅÈ˿ǽ ËÇÍÐÃʽÜÁËÍËÀ½ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ FŠNBJMIPUFM!CBEFOCBEFODPNVBXXXCBEFOCBEFODPNVB ˜·»¼Ä˜·»¼ÄÇ·ÈÆÅÂŽ¼ÄÄ·¸¼Ç¼ºÊ¹Å»Å¼Ã·¹¼ÈÅÆ·ÇÁŹÅÀ ¾Åļ ¹É¿ÿÄÊɷ̼¾»ÒÅÉͼÄÉÇ·ºÅÇÅ»·œºÅÄÅüÇŹÈÅ Åɹ¼ÉÈɹÊÕÉÁ·É¼ºÅÇ¿¿¾¹¼¾»ÅÎÄźÅÅɼÂÖq„ÈÉ·Ä»·Çɒs q„ÂÕÁȒsq„ÆÅÂÊÂÕÁȒsq„·Æ·ÇɷüÄÉҒs ¥É¼ÂÓÅÈķмÄÄŹ¼ÀϿÿɼÌÄÅÂź¿Öÿȼǹ¿È·¿¸¼¾ÅÆ·È ÄÅÈÉ¿ Æž¹ÅÂÖÕпÿÆǼ»ÅÈÉ·¹¿ÉÓºÅÈÉÖùÒÈÅÁ¿ÀÊÇŹ¼ÄÓ ŸÈÂʽ¿¹·Ä¿Ö¿ÆÇŽ¿¹·Ä¿Ö ™È¼ÄÅüǷŸÅÇʻŹ·ÄÒÈÆÊÉÄ¿ÁŹÒÃ57 ÁÅÄ»¿Í¿ÅļÇÅà ÿĿȼÀËÅà ÌÅÂÅ»¿ÂÓÄ¿ÁÅà ÿĿ¸·ÇÅÿ¹·ÄÄÅÀÁÅÃÄ·ÉÅÀ ™Ç·ÈÆÅÇÖ½¼Ä¿¿ºÅÈɼÀÅɼÂÖq§¼ÈÉÅÇ·Ä ¹ÁÅÉÅÇÅÃÆǼ» ·º·¼ÉÈÖÏ¿ÇÅÁ¿À·ÈÈÅÇɿüÄɸÂÕ»¼¹ÇÅƼÀÈÁÅÀ¿Á·¹Á·¾ÈÁÅÀ ÁÊÌÄ¿ ¹¿Ä·«Ç·ÄÍ¿¿ ŸÉ·Â¿¿ šÇʾ¿¿¿ªÁÇ·¿ÄÒq¢Å¸¸¿¸·Ç ÁÇʺÂÅÈÊÉÅÎÄÅ ¿8J'Jq¦Ç·Î¼ÎÄ·Ö Ì¿ÃοÈÉÁ·q™ÈÉǼη ÈÅÆÇŹŽ»¼Ä¿¼ºÅÈÉÖÁÅɼÂÕq¥ÌÇ·ÄÖ¼ÃÒÀÆ·ÇÁ¿Äºqž·Á·¾ ¿»ÅÈÉ·¹Á·½»¿·¹¿·¸¿Â¼ÉŹ ©·Á½¼Ä·ɼÇÇ¿ÉÅÇ¿¿ÁÅÃƼÁÈ·¼ÉÄ¿ÀǼÈÉÅÇ·Ä ÆÅÈ· »ÅÎÄÒÌüÈÉ »¼ÉÈÁ·ÖÆÂÅз»Á· ·Ä¿Ã·Í¿Ö »¼ÉÈÁżÁ·Ë¼ ÆÂÖ½ ϼ¾ÂÅĺ¿ ¹Å»ÄÒ¼·ÉÉÇ·ÁÍ¿ÅÄÒ ¸·ÄÖ ÇÒ¸·ÂÁ· ƼÀÄɸÅ 

ÌÂÍž½ÊÊØÆ ÌËÁ×ÂÄÁ ŠÆÚϽà ¿ÒËÁÎËÎÏËÍËÊØʽ¾ÂÍÂÃÊËÆ

¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ  ŠŠ  ŠŠ FŠNBJMOB@OBCFSF[IOPZ!VLSOFUIPUFMHPUJLBDPNVB £¿Ä¿ÅɼÂÓ¤—¤—˜œ§œ¤¥ sÅÆɿ÷ÂÓÄÒÀ¹Ò¸ÅÇ »ÂÖÉ¼Ì ÁÉÅǼϿÂÆÅȼɿÉÓƼǹÊÕÈÉÅ¿ÍʪÁÇ·¿ÄÒ¹»¼ÂÅ ¹ÅÀ¿Â¿ÉÊÇ¿ÈɿμÈÁÅÀÆż¾»Á¼šÅÈÉ¿Ä¿Í·¤—¤—˜œ§œ¤¥  Ç·ÈÆÅÂŽ¼Ä·Ä·ÆÂÅз»¿§Å¾Ò¢ÕÁȼøÊǺ ¹¿ÈÉÅǿμÈÁÅà ¿»¼ÂŹÅÃͼÄÉǼºÅÇÅ»· ¹É¿ÿÄÊɷ̼¾»ÒÅɽ»¹ÅÁ¾·Â· ¿É¿ÿÄÊɷ̼¾»ÒÅÉü½»ÊÄ·ÇÅ»ÄźÅ·ÔÇÅÆÅÇÉ·¬·ÇÓÁÅ ¹·ª»Å¸ÄżüÈÉÅÇ·ÈÆÅÂŽ¼Ä¿¼Æž¹Å¿ÉºÅÈÉÖúÅÈÉ¿Ä¿ÍÒ ¸ÒÈÉÇÅ¿ÁÅÃËÅÇÉÄŻŸǷÉÓÈÖ¹ÂÕ¸ÅÀÇ·ÀÅĺÅÇÅ»· ™Åɼ¼ÁÅÃËÅÇÉ·¸¼ÂÓÄÒÌÄÅüǷÈŹȼÃļŸÌÅ»¿ÃÒà »ÂÖÈÆÅÁÅÀÄźÅ¿ʻŸÄźÅÅÉ»ÒÌ·™È¼ÄÅüǷÅÈķмÄÒ ÿĿȼÀËÅà ˼ÄÅà Í¿ËÇŹÒÃɼ¼¹¿»¼Ä¿¼Ã ¸¼ÈÆ·ÉÄÒà 8J'J¿ÆÇŹŻÄÒÿÄɼÇļÉ¡ÊÈÂʺ·ÃºÅÈɼÀÆǷμÎÄ·Ö Æ·Ç ÁŹÁ· ÉÇ·ÄÈÆÅÇÉÄżŸÈÂʽ¿¹·Ä¿¼ ¾·Á·¾¿»ÅÈÉ·¹Á·¸¿Â¼ÉŹ ™ºÅÈɿĿͼ¤—¤—˜œ§œ¤¥ Ç·»ÒÁ·½»ÅÃʺÅÈÉÕ ¿¹È¼ Á¿¼ÄÉҿüÕɹžÎÄÅÈÉÓÇ·¾Ã¼ÈÉ¿ÉÓÈÖÈÆÅμÉÅÿÁÅà ËÅÇÉÅÃÄ·ÂÕ¸ÅÀÈÇÅÁŸÄ»¿¹¿»Ê·ÂÓÄÒÀÆÅ»ÌÅ»ÁÁ·½»ÅÃÊ ºÅÈÉÕºÅÈÉ¿Ä¿ÍÒÅÈÉ·¹¿ÉÆÇ¿ÖÉÄÒ¼¹Æ¼Î·É¼ĿÖ


BVUP

Porsche Cayman 

÷ÇÉ·¹·¹ÉÅÈ·ÂÅļ1PSTDIF­¼ÄÉǬ·ÇÓÁŹÆǼ¾¼ÄÉŹ·Â¿ÄŹÒÀ$BZNBO ™ȼǼ»¿Ä¼÷ÇÉ·ÃÅ»¼ÂÓ¸Ò·ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä·Ä·¼Ä¼¹ÈÁÅ÷¹ÉÅÈ·ÂÅļ ¿¹È¼ ºÅμǼ¾Æ·ÇÊļ»¼ÂӻŸǷ·ÈӻŬ·ÇÓÁŹ· 1PSTDIF$BZNBOsȷ÷ÖÕÄ·ÖÃÅ»¼ÂÓ¹¿ļÀÁ¼ļüÍÁźÅ·¹ÉÅß¿ÂÓÄźÅÁÅÄͼÇ Ä·—¹ÉŹÒÆÊÈÁ·ÕÉȺŻ· ŻķÁÅ ļÈÃÅÉÇÖÄ·ÔÉÅ $BZNBOʽ¼ÊÈƼ¾·¹Å¼¹·ÉÓ ȼǻͷÃÄź¿ÌÉÒÈÖÎÆÅοɷɼ¼À¿Ã¼ÄÄÅÔÉÅÀÃÅ»¼Â¿ÆŹȼÃÊÿÇÊ™ƼǹÊÕÅμǼ»Ó ¸Â·ºÅ»·ÇÖ¿ÈÁÂÕοɼÂÓÄÒû¿Ä·Ã¿Î¼ÈÁ¿ÃÌ·Ç·ÁɼǿÈÉ¿Á·Ã ¸¼ÈÁÅÃÆÇÅÿÈÈÄÅÃÊÁ· μÈɹÊȸÅÇÁ¿¿ÅÉüÄÄÅÀÁÅÃËÅÇÉ·¸¼ÂÓÄÅÈÉ¿ÆÇ¿ÆŹȼ»Ä¼¹ÄÅùŽ»¼Ä¿¿˜¼¾ÊÈÂŹ ÄÅ $BZNBOsÔÉÅÆǼ½»¼¹È¼ºÅÈÆÅÇÉÁ·Ç ÅμÃȹ¿»¼É¼ÂÓÈɹÊÕɼºÅɼÌĿμÈÁ¿¼Ì·Ç·Á ɼǿÈÉ¿Á¿ $BZNBOͿ¿ĻÇŹÒÃÈ¿ÂÓÄÒÃÅÆÆž¿ÉÄ¿ÁÅÿŸѼÃÅà ¿ÉÇ· Ç·¾ºÅÄÖ¼ÉÈÖ»ÅÁÃξ· È ·$BZNBO4ÈÈ¿ÂÓÄÒû¹¿º·É¼Â¼ÃŸѼÃÅà ¿É Ç·s¾· È ÄÅÎÉÅļüļ¼¹·½ÄÅsÄŹÒÀ1PSTDIF·»·ÆÉ¿ÇŹ·Ä»ÂÖºÅÇÅ»ÈÁÅÀ¼¾»Ò »¼ÄÓ¾·»Ä¼Ã §·ÈÈʽ»·ÉÓÅÆ·ÈÆÅÇÉÄÒÌÌ·Ç·ÁɼǿÈÉ¿Á·Ì$BZNBOÃŽÄÅÈÁÅÂÓʺŻÄŻźŠŻķ ÁÅ1PSTDIF ¸¼¾ÊÈÂŹÄÅ ¿¾ɼÌÃ·Ï¿Ä ÁÅÉÅÇÒ¼ÄʽÄÅÅÆÇŸŹ·ÉÓ¹»¼Â¼ÈŸÈɹ¼ÄÄÅÇÊÎ ÄÅ„´ÉÅ·¹ÉÅÈž»·ÄÅ»ÂÖÉ¼Ì ÊÁźÅ¸¼Ä¾¿Ä¹Ã¼ÈÉÅÁÇŹ¿’ s¾·Ö¹¿ÂÅ»¿Ä¿¾ÆÅȼɿɼ ¼ÀÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿ Êȼ¹Ï¿ÈÓ¾·ÇÊÂÓÄŹźÅ$BZNBO¡ÇÅüŸÒÁÄŹ¼ÄÄźÅɼÈɻǷÀ¹· ÅÉ·¹ÉÅÈ·ÂÅÄ· ÆÅɼÄÍ¿·ÂÓÄÒ¼¹Â·»¼ÂÓÍÒ·¹ÉÅÃźÊÉÆÇ¿ÄÖÉÓÊηÈÉ¿¼¹ÈƼͿ·ÂÓÄÒÌ ÆÇźǷÃ÷Ì1PSTDIF ¸Â¿½·ÀÏ·Ö¿¾ÁÅÉÅÇÒÌsɼÈɻǷÀ¹Ä·¹¼Äº¼ÇÈÁÅÀÉÇ·Èȼ«ÅÇÃÊ ·¹¬Êĺ·ÇÅǿĺ¼ ™μÈÉÓÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿ÄŹźÅ$BZNBO¹1PSTDIF­¼ÄÉǬ·ÇÓÁŹÆÇÅϼÂÈƼͿ·ÂÓÄÒÀ ÇžҺÇÒÏÈǼ»¿ºÅÈɼÀÆÅοɷɼ¼ÀļüÍÁÅÀ·¹ÉÅß¿ÂÓÄÅÀ÷ÇÁ¿$¹Å¿ÌŸ·»·É¼ ¼ÀÄ·Ï¿ÈƼͿ·ÂÓÄÒ¼ÆÇ¿¾ÒÅÉÆ·ÇÉļǷüÇÅÆÇ¿ÖÉ¿ÖÁÅÃÆ·Ä¿¿&YYPO.PCJM¿ÅË¿ Í¿·ÂÓÄźÅ»¿ÈÉÇ¿¸ÓÕÉÅÇ·¥¥¥„£¿Ç£·È¼Â’ ·É·Á½¼¸ÊÉ¿Á·-#%&44064šÂ·¹ÄÒà ÆÇ¿¾ÅÃÈɷ·ÆÊɼ¹Á·¹Å«Ç·ÄÁËÊÇÉÄ·£¼½»ÊÄ·ÇÅ»ÄÒÀ·¹ÉÅÈ·ÂÅÄ ÁÅÉÅÇÒÀÈÅÈÉÅ¿ÉÈÖ ¹ȼÄÉָǼÄÒļÏļºÅºÅ»· „£ÒÅμÄÓÇ·»ÒÆǼ»ÈÉ·¹¿ÉÓÄŹÒÀ$BZNBO¿Ã¼ÄÄŹ1PSTDIF­¼ÄÉǬ·ÇÓÁŹ ÁÅÉÅ ÇÒÀ ÆÅÃżÃÊÃÄ¼Ä¿Õ Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖÂÊÎÏ¿ÃͼÄÉÇÅÃ1PSTDIF¹ªÁÇ·¿Ä¼ s¾·Ö¹¿Âüļ» ½¼ÇÆÅÆÇÅ»·½·Ã™¿Ä¼ÇŸÃÆÅÇÉȪÁÇ·¿Ä·ŸºÅÇÓ©Á·Î¼ÄÁÅs˜Â·ºÅ»·ÇÖ1PSTDIF­¼ÄÉÇÊ Ê¹È¼ÌÆÅοɷɼ¼À÷ÇÁ¿¼ÈÉÓÊÄ¿Á·ÂÓķֹžÎÄÅÈÉÓÈÉ·ÉÓÊηÈÉÄ¿Á·Ã¿ÆÇźǷÃÃÒ 1PSTDIF%SJWJOH&YQFSJFODF¿ÆÅȼɿÉÓÈƼͿ·ÂÓÄÒ¼üÇÅÆÇ¿ÖÉ¿ÖÆÇÅ¿¾¹Å»¿É¼ÂÖÆÅ ¹È¼ÃÊÿÇÊ ÅÆÇŸŹ·¹ÈÆÅÇÉÁ·ÇÒÄ·ÂÊÎϿ̺ÅÄÅÎÄÒÌÉÇ·ÈÈ·Ìœ¹ÇÅÆҒ

¯¢§®¯ª¡­¢¦ «­µ§«Ÿ
JOUFSJPS ¦Â·ÃÖÁ·Ã¿Ä·sÅ¿ͼɹÅǼĿ¼º·ÇÃÅÄ¿¿¿ ÆÅÁÅÖ¹»Åü ½¿¹ÅÀźÅÄÓ¾·¹ÅÇ·½¿¹·¼É¿ÊÈÆÅ Á·¿¹·¼É¦Å½·ÂÊÀ Á·½»ÒÀÌÅɼ¸ҿüÉÓ¹»Åü ÔÉÅÎʻŠÄÅ»·Â¼ÁÅļ¹Á·½»ÅÀÈŹǼüÄÄÅÀ Á¹·ÇɿǼÃŽÄÅÊÈÉ·ÄŹ¿ÉÓÁ·ÈȿμÈÁ¿ÀÁ·Ã¿Ä £Å½ÄÅ ÁÅļÎÄÅ ÆǿŸǼÈÉ¿Ô¼ÁÉÇÅÁ·Ã¿Ä ÄÅ ȼºÅ»ÄÖÈÊмÈɹʼÉÆÇÅÈÉż ʻŸÄż¿Ô¼º·ÄÉÄż ǼϼĿ¼s¸¿ÅÁ·Ã¿Ä

¦

ǿŸǼÉÖ¸¿ÅÁ·Ã¿Ä ¹ÒÈɷļɼ¹Â·»¼ÂÓͼÃÊÄ¿Á·ÂÓÄźÅ ÊÁǷϼĿÖÆÅüмĿÖ¿¿ÈÉÅÎÄ¿Á·ɼÆ· ÁÅÉÅÇżĿμÃļ ÅÉ¿η¼ÉÈÖÅÉÁ·ÈȿμÈÁźÅÁ·Ã¿Ä·›¿¾·Àĸ¿ÅÁ·Ã¿ÄŹ ÃŽ¼É¸ÒÉÓ¹ÒÆÅÂļĹǷ¾Â¿ÎÄÒÌÈÉ¿ÂÖÌ ÅÉÁ·ÈÈ¿Á¿»ÅÃÅ»¼ÇÄ· ¹ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¿È¿ÄɼÇÓ¼ÇÅù·Ï¼ºÅ½¿Â¿Ð·™Ò¸ÅÇ÷ɼǿ·Â·»ÂÖ ¿¾ºÅÉŹ¼ĿÖ¸¿ÅÁ·Ã¿ÄŹŸϿÇÄÒÀsÔÉÅ¿ÈɼÁÂÅÄ·¿¹ÒÈϼºÅ Á·Î¼Èɹ· ¿ÔÁ¾ÅɿμÈÁżμÇÄż»¼Ç¼¹Å¿¾ÉÇÅƿμÈÁ¿Ì¼ÈŹ ÈÁ·Ä»¿ Ä·¹ÈÁ¿ÀÁ·Ã¼ÄÓ¿·ÂÕÿĿÀd ˜¿ÅÁ·Ã¿Ä·¸ÈÅÂÕÉÄÅÔÁÅÂź¿Î¼Ä ߿¼Ä¿ʻŸ¼Ä©ÅÆÁ·¹ÈÉÇ·¿ ¹·¼ÉÈÖ¹ÂÕ¸ÅÀÆÅÇÉ·Â ÁÅÉÅÇÒÀ¿¾ºÅÉ·¹Â¿¹·¼ÉÈÖÄ·¾·Á·¾˜¿ÅÁ·Ã¿Ä ÆÅÌŽÄ·»¼ÁÅÇ·É¿¹ÄÒÀ ÄÅ ÆŻŸÄÅÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÅÃÊ ºÅÇ¿ÉÄ·ÈÉÅÖ пÃźļ×¹ÄŹÒÌÃÅ»¼ÂÖÌ ʽ¼ÆÅÖ¹¿¹Ï¿ÌÈÖÄ·ÇÒÄÁ¼ ÅĺÅÇ¿É ÃÅÄÅ¿ÉÄÅ ›ÂÖ¸¿ÅÁ·Ã¿Ä·¿ÈÆÅÂӾʼÉÈÖÈƼͿ·ÂÓÄż ÔÁÅÂź¿Î¼ÈÁ¿οÈÉż ÉÅÆ¿¹ÅÄ·Ç·ÈɿɼÂÓÄÅÀÅÈÄŹ¼¦Ç¿ȺÅÇ·Ä¿¿¹Ò»¼ÂÖ¼ÉÈÖ¿ÏÓ ¹Å»ÖÄÅÀÆ·Ç¿»¿ÅÁÈ¿»ʺ¼ÇÅ»·sÔÉÅÃŽÄÅÈÇ·¹Ä¿ÉÓȺÅǼĿ¼Ã ļÈÁÅÂÓÁ¿ÌÈǼ»Ä¿Ìȹ¼Î¼À™¾·¹¿È¿ÃÅÈÉ¿ÅÉÊÈÉ·ÄŹ¼ÄÄźÅÇ·¾Ã¼ Ç·Æ·üĿ¸¿ÅÂź¿Î¼ÈÁźÅÉÅÆ¿¹·ÆÅÉǼ¸ÂÖ¼ÉÈÖ¾·rηÈŹ ¡·Ã¼Ç·ȺÅǷĿֿü¼ÉǼºÊÂÖÉÅÇɼÃƼǷÉÊÇÒ ¿źÅÄÓÃŽ¼É¸ÒÉÓ Æź·Ï¼Ä¹Âոż¹Ç¼ÃÖ¡·Ã¿ÄÒ¸¼¾»Ò÷ǼÀÁǼÆÁ¿ Ä·»¼½ÄÒ¿ÆÇÅ ÈÉÒ¹ÔÁÈÆÂÊ·É·Í¿¿

®ÁÂȽÆÏÂÌͽ¿ÅÈÙÊØƿؾËÍ Å¿ÎÇËÍ¿ØÎÉËÃÂÏ ʽÎȽÃÁ½ÏÙÎÜÐÛÏËÉËÔ½À½ÅÌØȽÛÖÅÉËÀÊÂÉ ¿Î˾ÎÏ¿ÂÊÊËÉÁËÉÂ

®½ÈËÊǽÉÅÊË¿ÅÅÊÏÂÍÙÂͽ ÐÈ¡ÂÍ¿ÜÊÇË ÏÂÈŠŠ ŠŠ
JOUFSJPS

Биокамин

Обыкновенное чудо
Sandwich «Forever Young» Как быстро и результативно омолодить лицо,

из которых имеет свою глубину воздействия.

уставшее в зимних безрадостных днях? Кожа

Каждый вид лазера имеет свою длину волны

после холодов выглядит тусклой и уставшей,

и воздействует на разные структуры кожи.

местами шероховатой. То тут, то там точечки

Один из слоев «сэндвича» — глубокий.

разных оттенков красноватого и коричневого.

Лазер, оказывающий воздействие на структу-

Цвет лица оставляет желать лучшего. Хочется

ры этого слоя, будет влиять на коллаген и обес-

освежить это «уставшее» лицо, но нет времени

печит мгновенную подтяжку кожи (лифтинг).

на длительные курсовые косметологические

Также он устранит точечные сосудики, покрас-

программы!

нения и сузит поры, которые расширяются

Процедура послойного лазерного омоложе-

зимой из-за дефицита кислорода (мало кто

ния, позволяющая достичь одномоментного

похвастается продолжительными прогулками

заметного результата, «Sandwich Forever Young»

в зимнюю стужу). Восстановит кровообраще-

является авторской методикой многокомпо-

ние и устранит избыточную чувствительность

нентного лазерного омоложения кожи.

кожи.

Ее проведение возможно только с использованием трех видов лазерных систем, каждаяВторым слоем, или «начинкой сэндвича», служит лазер, который влияет на пигмент ме-


ланин. Осветляются пигментные пятна. Разгла-

Показания:

живаются мелкие морщинки. Лазер устраняет

• снижение тонуса кожи;;

все проблемы кожи, связанные с фотостарени-

• гиперпигментация;;

ем (действием УФ лучей). Ускоряются процес-

• расширенные сосуды на лице;;

сы деления и своевременного отшелушивания

• ухудшение цвета лица;;

омертвевшых клеток.

• расширенные поры;;

Лазер, работающий в верхнем слое нашего «сэндвича», выполняет лазерный пилинг, как бы полируя кожу. Создается оптически ровная

• профилактика фотостарения. Процедура может проводиться единоразово и курсом 4–5 раз с интервалом 1 раз в 3 недели.

поверхность, которая за счет отражения света

Проведение анестезии не требуется.

воспринимается человеческом глазом как

Появление этой сложной высокотехнологич-

красивая — гладкая, однородная. Процедура,

ной комбинации обусловлено высокой заня-

проведенная в такой комплектации, позволя-

тостью наших пациентов.

ет получить быстрый стимулирующий эффект.

Мы ценим Ваше время и гарантируем Вашу

Кожа реабилитируется в течение 2 дней. Это

удовлетворенность проводимым у нас лечени-

позволяет, проведя ее в пятницу, не прерывать ем. привычного рабочего режима и в понедельник идти на работу.

Отведайте «Sandwich Forever Young»

Центр эстетической медицины и косметологии «Правильная Косметология» г. Харьков, ул. Данилевского, 19-А, 1 эт. e-mail: esthetic@bk.ru www.esthetic.com.ua (096) 251-69-39, (066) 970-38-39 (063) 937-31-05, (057) 705-04-26 


GBTIJPO

ukrainian fashion week

֣Żķ֤¼»¼ÂÖ¹ªÁÇ·¿Ä¼ÆžķÁÅÿ·Ä·ÈÈŹ¾ºÂÖ»·Ã¿ÊÁÇ·¿ÄÈÁ¿Ì»¿¾·ÀļÇŹÄ·ÃÅ»Ê ȼ¾ÅÄ·ÅȼÄÓ¾¿Ã·¬ÅμÉÈÖ¹Ò»¼Â¿ÉÓŸп¼ɼĻ¼ÄÍ¿¿ ÁÅÉÅÇÒ¼ÆÇÅȼ½¿¹·ÕÉÈÖ ÆÇ·ÁɿμÈÁ¿¹Å¹È¼ÌÁżÁÍ¿ÖÌŸÉ·Á ȼ»Ê¼ÉŸǷɿÉӹĿ÷Ŀ¼Ä·É·Á¿¼„¾·ÁÅÄҒÅȼÄļ ¾¿ÃļÀÃŻҟѼà ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿¼ÁŽ¿¿ü̷ Ä·ÉÊÇ·ÂÓÄÅÈÉÓŸǷ¾Å¹ μÉÁ¿¼ºÇ·Ë¿Î¼ÈÁ¿¼ È¿ÂÊÔÉÒ

¨ÅÈÅÜ ¬ÐÎÏË¿ÅÏ ™ÅÈÆÅÿķĿÖ ÅÆż¾»Á¼¹©¸¿Â¿È¿ ¿ŸǷ¾ÇÅ÷Ä É¿ÎÄÅÀ ÈÉ¿ÂÓÄÅÀ ¿ÕÄÅÀ«Ç·ÄÈÊ·¾Ò —Ç»¿¼ºÂ¿¹ÅÈÄŹÊ ÁżÁÍ¿¿»¿ ¾·ÀļǷ¨¿ÂÊÔÉÒ rÌ ŸѼà ÆÇÅÈÉÅÀÆÇ¿ÄÉs ºÅÇÅϼÁ¿ÇÅÃ¸Ò ÅÉɼÄÁ¿ȿļºÅ ¾¼Â¼ÄźÅ¿ÁÇ·È ÄźŠÈÅμɷĿ¼ Ë·ÁÉÊÇ¿ÉÁ·Ä¼Às ÈÅÈÉ·¹ÂÖÕп¼ ÁżÁÍ¿¿¤¿¾Á¿À ÌÅ»ÆǼÁÇ·ÈÄÅ »ÅÆÅÂÄּɼºÁ¿¼ Æ·ÉÓÖ »¼Â·ÖŸǷ¾ ÇÅ÷ÄÉ¿ÎÄÒà ¿ÕÄÒÃ

7JDUPSJB (SFT ¡Å¼ÁÍ¿ÖÆŻķ ¾¹·Ä¿¼Ã„(SBEJTDB’ „ªºÅзÀɼÈӒ ºÅ¹ÅÇ¿ÉŽ¼ÄÈÁÅÀ ÈüÂÅÀȼÁÈÊ·ÂÓ ÄÅÈÉ¿ Ãʽ¼Èɹ¼Ä ÄÅÈÉ¿¿¹Å¼¹Åà ̷ǷÁɼǼ¤¼É ¹Å»¼½»¼ļÉ·ºÇ¼È È¿¿™ļÀÇ·ÈÁÇÒÉ· ÈüÂÅÈÉÓ¿½¼Â·Ä¿¼ ¸ÒÉÓȹŸŻÄÅÀ ¦Ç¼ÁÇ·ÈÄżÈÅμɷ Ä¿¼Æ·ÉÓÖ¿Æ·ÂÓ ÉÅ ŸѼ÷¿Ë·ÁÉÊ ÇÒ ¼ºÁÅÈÉ¿ÉÁ·Ä¼À ¿ļŸÒÎÄÒÌÆÇ¿Ä ÉŹ›Â¿Ä·ÿ»¿ ¿»¼·ÂÓÄÅÅÉÁÇÒ¹·¼É ½¼ÄÈɹ¼ÄÄÊÕÅ¸Ê¹Ó ÆÅÁ·¾Ò¹·¼É½¼ÄÈÁ¿¼ ÄŽÁ¿šÂ·¹Ä·Ö ¿¾ÕÿÄÁ·ÁżÁ Í¿¿sÆÇžǷÎÄÒ¼ Ï¿ËÅÄŹҼÉÁ·Ä¿ ÁÅÉÅÇÒÿÅÉ»¼Â·Ä ¹¼ÇÌÆ·ÉÓ¼¹

¯½ÏÙÜʽ ¤ÂÉÎÇË¿½ Å¢ÈÂʽ ŸËÍËþÅÏ ¨·ÃżļŸÒÎÄż ¹ÁżÁÍ¿¿s¿È ÆÅÂӾŹ·Ä¿¼ü̷ ÁŽ¿¹ļÆÇ¿¹ÒÎ ÄÒÌÈÅμɷĿÖÌ ÈϼÂÁÅÿ»Çʺ¿Ã¿ ¼ºÁ¿Ã¿÷ɼǿ ·Â·Ã¿´É¿ÉÁ·Ä¿ ÁÅÉÅÇÒ¼¹È¼º»·Ä· üÁ·Â¿Ä·ÇÅÈÁÅÏÓ ¿Ï¿Á ÈÃÅÇÖÉÈÖ ·ÁÅÄ¿ÎÄŸ·ºÅ »·ÇÖÁÇÅÕÄ·ÇֻŹ ›¿¾·ÀļÇҹļȿ ¹ȹÅÕÁżÁÍ¿Õ Ô¼üÄÉÒƼÇËÅÇ¿ ÇŹ·ÄÄÅÀ¿¹·Ç¼ÄÅÀ ϼÇÈÉ¿¦·ÂÓÉÅ ÁÊÇÉÁ¿ ½¿Â¼ÉÒ ¸ÂʾÒ¿¸ÇÕÁ¿ ȹŸŻÄźÅÁÇÅÖ Æ·ÉÓÖËÊÉÂÖÇÒ Õ¸Á¿ÿ»¿™È¼ ¹ÈÆÅÁÅÀÄÒÌ¿ ¹Ò»¼Ç½·ÄÄÒÌÉÅ Ä·ÌȼÇÒÀ ¸¼ÂÒÀ μÇÄÒÀ

,BNFOTLBŠ LPOPOPWB ¡·Á¹È¼º»· ÁżÁ Í¿Ö»¿¾·ÀļÇÈÁźÅ »ÊÔÉ··ÁÅÄ¿ÎÄ· ÆÇÅÈÉ·»Ç·Æ¿ÇŹ Á¿ Á·Î¼Èɹ¼ÄÄÒ¼ ÉÁ·Ä¿ ÆǼÁÇ·ÈÄÒÀ ÁÇÅÀ©Ç·»¿Í¿ ÅÄÄÒ¼ ÄÅÖÇÁ¿¼ ͹¼É· ȼÇÒÀ μÇÄ¿ÂÓÄÅÈ¿Ä¿À ºÅÇοÎÄÒÀ ¸¼ÂÒÀ ¿͹¼É·Æ¼ÂÓÈ¿Ä· ÁŽ·ÄÒ¼ÆÅÖÈ· Ï·ÇËÒ ƼÇηÉÁ¿ ÅÈÉÇÅÄÅÈ·ÖŸʹÓs ºÂ·¹ÄÒ¼ÅÉ¿οÖ ÁżÁÍ¿¿ ¨ÉÇź¿À ʺÂŹ·ÉÒÀ ÁÇÅÀÆÇÅÖ¹¿ÂÈÖ ¹ÁÅø¿Ä¼¾ÅÄ·Ì Ê» ¿ļÄÄÒ̽¿Â¼É·Ì Æ·ÂÓÉÅ¿ȹ¿É¼Ç·Ì Æ·ÉÓÖ̸ÕÈÉÓ¼

#PCLPWB ¤·Èž»·Ä¿¼ÄŹÅÀ ÁżÁÍ¿¿¡Ç¿ÈÉ¿ÄÊ ˜Å¸ÁŹÊ¹»ÅÌÄŹ¿Â ÃʽÈÁÅÀÁǼÈÉÓÖÄ ÈÁ¿ÀÁÅÈÉÕë·ÄÉ·¾¿¿ Ä·ɼÃÊÁÅÈŹÅÇÅÉÁ¿ Æ·ÂÓÉÅȹ¿ÉÁ¿ ȹÅ ¸Å»ÄÒ̸ÇÕÁ Æ·ÌÉÒ ÁÅÉÅÇҼķ»¼ÉÒÆŹ¼ÇÌ Õ¸ÅÁ™ÈÕÃʽ¼Èɹ¼Ä ÄÅÈÉÓ½¼ÄÈÁźÅŸǷ¾· ÆŻμÇÁ¿¹·ÕÉÁÅÇÅÉÁ¿¼ ÈÉÇ¿½Á¿¦¿Á·ÄÉÄÅÈÉ¿ »Å¸·¹ÂÖÕÉ÷ÈÈ¿¹ÄÒ¼ ÆÅ»¹¼ÈÁ¿¿¾Á·ÃļÀ Ç·È Ï¿ÉҼǷ¾ÄÅ͹¼ÉÄÒÿ Ä¿ÉÖÿȹ¿É¼Ç·

-*5,074,":" ¡Å¼ÁÍ¿ÖÈÅÈÉÅ¿É¿¾ Æ·ÂÓÉÅ¿½·Á¼ÉŹPWFS TJ[F Ï¿ÇÅÁ¿ÌÈÉÇÊÖ пÌÈÖ¸ÇÕÁ »Â¿ÄÄÒÌ Æ·ÉÓ¼¹¹È»¼Ç½·ÄÄÅÀ ¸Â·ºÅÇÅ»ÄÅÀ͹¼ÉŹÅÀ º·Ãü μÇÄÒÀ ȼÇÒÀ ¸¼ÂÒÀ ¾¼Â¼ÄÒÀ ¤¼Å¸ÒÎÄÒ¼Ô¼üÄÉÒ ¿·ÁȼÈÈÊ·ÇÒ¹ÈÉ·¹Á¿ ¿¾ºÂÖÄͼ¹ÅÀÁŽ¿ ÅϼÀÄ¿Á¿¿¾ÉÁ·Ä¿ ȼÅƷǻŹÒÃÆÇ¿Ä ÉÅà ŸѼÃÄҼϷÇËÒ ¿ŸʹÓÄ·ÆÅ»ÅϹ¼

ÈÂÇÎÂƤ½È¿ÎÇÅÆ ž·Â¼¹ÈÁ¿À¿ÈÆÅÂӾŹ·Â ¹ÆÅÁ·¾¼ļŸÒÎÄÒÀ»¼ ÁÅÇÈͼÄÒsÁ·ÇÉÅÄÄÒ¼ ÁÅÇŸÁ¿©·Á¿ÃŸǷ¾Åà »¿¾·ÀļÇǼϿŸǷ É¿ÉӹĿ÷Ŀ¼ÃŻĿ ÁŹÄ·ÔÁÅÂź¿Î¼ÈÁÊÕ ÆÇŸ¼ÃÊ ¨·Ã·ÁżÁÍ¿Ö¹¼ÈÓ÷ ÈÉÇ·ÄÄ·Ö¨ÆÅÇÉ¿¹ÄÒ¼ ÁÅËÉÒ¹ÈÅμɷĿ¿ÈÏ¿ ËÅÄŹÒÿÆÇ¿ÄÉŹ·Ä ÄÒÿÆ·ÉÓÖÿ¹ÆÅ  ÃÄźÅÈÂÅÀÄÒ¼¸Â¼ÈÉÖ п¼Æ·ÉÓÖÈÅË¿ÈÄÒÿ Çʸ·ÏÁ·Ã¿ ļÈÁÅÂÓÁÅ Ç·¾ÄÒÌÆÇ¿ÄÉŹ¹Å»ÄÅÀ ÁÅÃÆž¿Í¿¿¥ÈÄŹķÖ Ç·È͹¼ÉÁ·s½¼ÂÉÒÀ ȾÅÂÅÉÅÿºÅÂʸÒà ¯¢§®¯¼ª«¨¥¤­¢ª§«
CFBVUZ

Молодость у меня в крови ¬¨¤©«¨¥±¯¥ª v°¯«¨« ¥´ª«¢§¨¢¯«´ª«¢«©«¨«£¢ª¥¢ ¦Â·¾ÃÅ¿ËɿĺsÔÉÅ¿ÄѼÁÍ¿ÅÄÄ·ÖüÉÅ»¿Á·ÅÃÅÂŽ¼Ä¿ÖÈÆÅÃÅ ÐÓÕǼÈÊÇÈŹÈŸÈɹ¼ÄÄźÅÅǺ·Ä¿¾Ã·sÆ·¾ÃÅÀ ŸźÅмÄÄÅÀÉÇÅøÅ Ϳɷÿ¦ÇÅͼ»ÊÇ·ÊÈÁÅÇÖ¼ÉÆÇÅͼÈÈÒǼº¼Ä¼Ç·Í¿¿ »·¼É¹¿»¿ÃÒÀÔ˼ÁÉ ÅÃÅÂŽ¼Ä¿Ö·ÊÉÅÂź¿ÎÄÒÿÁ¼ÉÁ·Ã¿©¼ÇÿĘũ¦Ç·ÈÏ¿ËÇŹҹ·¼ÉÈÖ Á·Á„ŸźÅмÄÄ·ÖÉÇÅøÅͿɷÿÆ·¾Ã·’

¦Â·¾Ã·r½¿»Á·ÖηÈÉÓÁÇŹ¿ ¹ÈÅÈÉ·¹ÁÅÉÅÇÅÀ¹ÌÅ»Öɸ¼ÂÁ¿ ÈÅ¿ ºÅÇÃÅÄÒ ˼ÇüÄÉÒ ¹¿É·Ã¿ÄÒ¿»Çʺ¿¼¹¼Ð¼Èɹ·Ÿ»¼Ö¼¼¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿Ö ¹ü»¿Í¿Ä¼ļÄŹ·™ͼÄÉÇ¿Ëʺ¼¹Ç·Î¿ÆÅÂÊηÕÉÆ·¾ÃÊ ÁÅÄͼÄÉÇ·Í¿Ö ÉÇÅøÅÍ¿ÉŹ¹ÁÅÉÅÇÅÀÆǼ¹ÒÏ·¼ÉÄÅÇ÷ÂÓÄÊÕ¹ÈǼ»Ä¼Ã¹ÆÖÉÓÇ·¾œ¼ ÈüϿ¹·ÕÉÈÅÈƼͿ·ÂÓÄÒÿ¹¼Ð¼Èɹ·Ã¿¿¹¹Å»ÖɹÁŽÊÿÁÇÅ¿ÄѼÁÍ¿ Öÿ¹ÂÕ¸Ò¼ÆÇŸ¼ÃÄÒ¼¾ÅÄÒ¿ÍÅ Ï¼Ö »¼ÁÅÂÓɼ Á¿ÈÉ¿ÇÊÁ ¹ÄÊÉǼÄÄÖÖ ÆŹ¼ÇÌÄÅÈÉÓ¸¼»¼Ç¦Ç¼¿ÃÊмÈɹÅÃÆ·¾ÃÅɼǷƿ¿ƼǼ»»Çʺ¿Ã¿üÉÅ »·Ã¿Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖ·¸ÈÅÂÕÉÄ·Ö¸¼¾ÅÆ·ÈÄÅÈÉÓ»ÂÖ¾»ÅÇŹÓÖ ÅÉÈÊÉÈɹ¿¼Ç¿ÈÁ· ·Â¼Ǻ¿Î¼ÈÁ¿ÌǼ·ÁÍ¿À ÆÅÂÄ·Ö¸¿ÅÈŹüÈÉ¿ÃÅÈÉÓ¹¹Å»¿ÃźÅÆǼƷǷɷ ÈÅǺ·Ä¿¾ÃÅÃÆ·Í¿¼ÄÉ· ›ÂÖÆÅÂÊμĿ֘ũ¦¹Ç·Î¿È·ÂÅÄ·„§ÅÁÈÅ·ķ’¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÕÉ „Ë¿ÇüÄÄÊՒɼÌÄÅÂź¿ÕÅÉ1SPNP*UBMJB

¬«§¤ª¥¼ §¬­«Ÿ¢¡¢ª¥» ¬¨¤©«¯¢­¬¥¥ q¡ÅÇǼÁͿֹžǷÈÉÄÒÌ ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿ÀÁŽ¿ q¨Ä¿½¼Ä¿¼ÉÊǺÅÇ· Ô·ÈÉ¿ÎÄÅÈÉ¿ÁŽ¿¿ͷ ¿ɼ· q©¼Ç·Æ¿ÖÇʸÍŹÒÌ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿À ÁŽ¿¿ÈÉÇ¿À q©¼Ç·Æ¿ÖʺǼ¹ÅÀ¸Å¼¾Ä¿ q—ÂÅƼͿÖÇ·¾Â¿ÎÄźÅº¼Ä¼¾· q§¼·¸¿Â¿É·Í¿ÖÁŽ¿ÆÅȼ ·ºÇ¼ÈÈ¿¹ÄÒ̹ž»¼ÀÈɹ¿À

¬¨¤©«¯¢­¬¥¼ v ½¾ÎËÈÛÏÊË ¾ÂÄË̽ÎʽÜ ÌÍËÓÂÁÐͽ ʽ ËÎÊË¿Â ÌȽÄÉÂÊÊËÀËÇËÊÓÂÊÏͽϽ

ʦÊÏÁ¿ÄÈÁ·Ö ˜ ©¼Â XXXSPLTPMBOBQMVTDPNVB
GBTIJPO

Levi’s œÈ¿™ÒºÅ¹ÅǿɼÅÁ·Î¼Èɹ¼ÄÄÒÌ ÈÉ¿ÂÓÄÒÌ»½¿ÄÈ·Ì ™ÒºÅ¹ÅǿɼÅ-FWJnT

™

ÿÇŹÅÀÃÅ»ÄÅÀ¿Ä»ÊÈÉÇ¿¿¼½¼ºÅ»ÄÅÆÅÖ¹ÂÖÕÉÈÖ ÷ÇÁ¿ ÆǼ»Â·º·Õп¼Á·Î¼Èɹ¼ÄÄÒÀÉŹ·Ç¤Å Ä·»¼½Ä¼¼¹Ò¸¿Ç·ÉÓ¸Ç¼Ä»Ò ¿ÃÖÁÅÉÅÇÒÌļȼÉ ¹ȼ¸¼ÉÇ·»¿Í¿¿ŸÃ¼ÄÄÅÆÅÔÉÅÃÊ-FWJnT·ÁÉʷ¼Äʽ¼ ¼É —üǿÁ·ÄÈÁ·Ö÷ÇÁ·-FWJ4USBVTT$PÆÇÅ¿¾¹Å»¿É ŸʹÓ¿Å»¼½»Ê ·É·Á½¼ÈƼͿ·Â¿¾¿ÇʼÉÈÖÄ·»½¿ÄÈŹÒÌ ¿¾»¼Â¿ÖÌȺŻ·žÄ·Ã¼Ä¿ÉÒÀ¼À¸Â¿¾ÁŽ¿ Ä·ÁÅ ÉÅÇÅÿ¾Å¸Ç·½¼ÄÒ»¹¼ÂÅÏ·»¿ Ç·¾ÇÒ¹·Õп¼»½¿ÄÈÒ ÆÅÖ¹¿ÂÈÖÉÅÂÓÁÅμǼ¾¼É ŸÃ¼ÄÄÅ-FWJ4USBVTTȺŻ·Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖÄŹ·ÉÅÇÅà ¹ÆÇÅ¿¾¹Å»Èɹ¼»½¿ÄÈŹ¨·Ãż¿ÄɼǼÈÄżÉÅ ÎÉÅ »½¿ÄÈÒ Ç·¾Ç·¸ÅÉ·ÄÄÒ¼¹ÉŹǼÃÖ ȼºÅ»ÄÖÈοɷÕÉÈÖ Á·ÈȿμÈÁ¿Ã¿¤·ÆÇ¿Ã¼Ç ¾Ä·Ã¼Ä¿É·ÖÃÅ»¼ÂÓºÅÂÊ ¸ÒÌ»½¿ÄÈŹsÈ·ÃÒÀÆÇÅ»·¹·¼ÃÒÀÆǼ»Ã¼ÉÅ»¼½»Ò¹ ÿǼÆÖÉÓÁ·Ç÷ÄŹ ¹ÒÏ¿¹Á·¹¹¿»¼»¹ÅÀÄÅÀº·ÂÅÎÁ¿ Ä·¾·»Ä¿ÌÁ·ÇÃ·Ä·Ì ÁŽ·ÄÒÀ¼À¸ÂÈ¿¾Å¸Ç·½¼Ä¿¼Ã »¹ÊÌÂÅÏ·»¼À ÁÇ·ÈÄÒÀË·ºÔÉ¿Á¼ÉÁ·ÈÄ·»Æ¿ÈÓÕ -FWJ4USBVTT$P¹È¼º»·ÆŻμÇÁ¿¹·¼Éȹż¿»¼ÇÈɹÅ Ä·ÇÒÄÁ¼™ÈÖÆÇÅ»ÊÁÍ¿ÖÇ·¾»¼Â¼Ä·ÆÅͼÄŹÒÃÁ·É¼ºÅ Ç¿Öà ÁÅÉÅÇҼÎÄÅÅÆǼ»¼Â¿ÉÓÆÅ͹¼ÉÊË·½ÁŹÄ· ¸¿ÇÁ¼ sÁÇ·ÈÄÒÀË·½ÅÁºÅ¹ÅÇ¿ÉÅÉÅà ÎÉŹȼÃÅƼǷͿ ÖÃÆÇÅ¿¾¹Å»Èɹ·¸ÒÂÅÊ»¼Â¼ÄÅÆŹÒϼÄÄż¹Ä¿Ã·Ä¿¼ sÅǷĽ¼¹·ÖsÆÇÅ»ÊÁÍ¿ÖÅÇ¿¼ÄÉ¿ÇŹ·Ä·Ä·ÂÕ»¼À ÈÄ¿¾Á¿Ã¿»ÅÌÅ»·Ã¿ sȼǼ¸ÇÖÄÒÀË·½ÅÁsÅ»¼½»·¿¾ºÅÉŹ¼ķ ÈÆǿüļĿ¼ÃÄŹÒÌ͹¼ÉŹ¿ÄŹÒ̾·ÁÂÕοɼÂÓÄÒÌ ÅƼǷͿÀ ¥»Ä¿ÃÈÂŹÅà NVTUIBWFÂոźÅº·Ç»¼ÇŸ·s»½¿ÄÈÒ -FWJnT ¦Åȼȼ¾ÅÄ·ÈÁ¿»ÅÁ¸Ç¼Ä»-FWJnTÆǼ¾¼ÄÉŹ·Â¹ȹſÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄŹÊÕ¹¼È¼Äļ¼ÉÄÕÕÁżÁÍ¿Õ«ÊɸÅ Á¿ ÉÅÆÒ Çʸ·ÏÁ¿ Á¼ÆÁ¿ ÏÅÇÉÒ Æ·ÇÁ¿ ÉÅÂÈÉŹÁ¿ ½¿Â¼ÉÒ¿»½¿ÄÈÒÖÇÁ¿Ì͹¼ÉŹ¿ÅÉɼÄÁŹÈÁÇ·ÈÅÎ ÄÒÿÆÇ¿Äɷÿ¹ǼÉÇÅÈɿ¼´É·ÆÇÅÈÉ·Ö ÄÅÈÉ¿ÂÓ Ä·ÖÅ»¼½»·ŸѼ»¿Ä¿Â·»ÒÌ·Ä¿¼Ê¿Í¿¼º¼Ä»·ÇÄÊÕ Èɿ¿ÈÉ¿ÁÊÁÅÃÆ·Ä¿¿¹¼Ð¿»ÂÖÃÅÂÅ»ÒÌ ȹŸŻÄÒÌ ÂÕ»¼À ÁÅÉÅÇÒ¼¹½¿¾Ä¿ͼÄÖÉÁÅÃËÅÇÉ ÂÕ¸ÖÉ·ÁÉ¿¹ÄÅ ÆÇŹŻ¿ÉӹǼÃÖ ÆÊɼϼÈɹÊÕÉ ļÈɼÈÄÖÕÉÈÖÂÕ¸¿ÉÓ ¿ÆÇÅÖ¹ÂÖÉÓȹſÎʹÈɹ· ›¼¹ÊÏÁ·Ã-FWJnTÆǼ»Â·º·¼É¹¼ÈÄÅÀÅ»¼ÉÓʾÁ¿¼ ļÃÄźÅÊÁÅÇÅμÄÄÒ¼»½¿ÄÈÒ ÁÅÉÅÇҼÎÄÅÈüÂÅ ÈÅμɷÉÓÈÉÊËÂÖÿÄ·Á·¸ÂÊÁ¼ »½¿ÄÈŹҼÕ¸Á¿Á· Ç·Ä»·Ï¿Æ·ÉÓÖÇʸ·ÏÁ¿ È·Ç·Ë·ÄÒȺ¼ÅüÉǿμÈÁ¿Ã ÆÇ¿ÄÉÅà ÆÅÂÅÈÒ Á¹·»Ç·ÉÒ Á¼ÉÁ·¿É» ›ÂÖ¼ÉÄ¿Ì ¹¼Ð¼À-FWJnT¹Ò¸Ç·ÂÁÇ·ÈÄÒÀ͹¼É¹Å¹È¼Ì¼ºÅÆÇÅֹ¼ Ä¿ÖÌ¿ÅÉɼÄÁ·Ì Á·Á¸¼ÇÖ¼ºÅ¾·ÅÈÄÅ¹Ê É·Á¿»Å¸·¹ÂÖÖ ¹ÆÇ¿ÄÉÒ ¦·ÇļÀ-FWJnTÅ»¼¹·¼É¹¼ÈÄÅÀºÅ»·¹ļÃÄźÅ ȹŸŻÄÒ¼»½¿ÄÈÒÇ·¾ÄÒÌÅÉɼÄÁŹ¿͹¼ÉŹ ·É·Á½¼ ¹¾·Ê½¼ÄÄÒ¼¸ÇÕÁ¿¿ʻ¿ļÄÄÒ¼ÏÅÇÉÒ ÖÇÁ¿¼ËÊɸÅ Á¿¿Çʸ·ÏÁ¿¿»ÅÆÅÂÄÖ¼ÉÔÉŹȼ¹Å¾ÃŽÄÒÿ·ÁȼÈÈÊ· Ƿÿ Á¼ÆÁ¿ ÈÊÃÁ¿ ÊÁÇ·Ï¼Ä¿Ö Ï·ÇËÒ 
ÏÐÍÅÄÉ

МАЙ, ТРУД, ТУРИН! ¦

Ç·¹ÒÈÅÉÇʻĿÁ¿ÉÊÇ·º¼ÄÉÈɹ ºÅ¹ÅÇÖ ÎÉÅ„¹¼ÈÄ·sÂÊÎϼ¼ ¹Ç¼ÃÖ»ÂÖÆÊɼϼÈɹ¿À’©¼ÆÂÅ »Â¿ÄÄÒÀȹ¼ÉŹÅÀ»¼ÄÓ ļɽ·ÇÒ™ÅÈÆÅÂӾŹ·¹Ï¿ÈÓ÷ÀÈÁ¿Ã¿Á·Ä¿ÁÊ·ÿ ÃÒ Æżɼ¿¾Ä·ÁÅÿÉÓÈÖÈȼ¹¼ÇÅßɷ¿¿¬ÅɼÂÅÈÓÆÅÈÃÅÉǼÉӹȼ ¿„©·ÀÄÊÕ¹¼Î¼ÇՒ¹£¿Â·Ä¼ ¿ËǼÈÁ¿›½ÅÉÉŹ¦·»Ê¼ ¿™¿Î¼ÄÍÊ È¼¼Ʒ·ÍÍÅsÁ·ÁºÅ¹ÅǿɺĘ¼ÇÂÊÈÁÅÄ¿„™ŸÉ·Â¿¿Ä·ÌÅ»¿ÉÈÖ ÿÇŹźÅÁÊÂÓÉÊÇÄźÅķȼ»¿Ö’¡ÈŽ·Â¼Ä¿Õ ÈŸÅÇÒ º»¼ Ç·ÈÆÅÂŽ¼ÄÒ¸ÅÂÓÏ¿ÄÈɹÅËǼÈÅÁ¹¼Â¿Á¿Ì¿É·ÂÓÖÄͼ¹ ÅÉÁÇÒÉÒ ÉÅÂÓÁÅÈ»ÅÊÉÇ·¿È»Å»ÄÖ Ãʾ¼¿ÆÅÆÅļ»¼ÂÓÄ¿Á·Ã ¿ÆÇ·¾»Ä¿ÎÄÒûÄÖÃļÇ·¸ÅÉ·ÕÉ ¹ļÁÅÉÅÇÒ¼üÈÉ·¹ÅŸмÄʽ Äž·Á·¾Ò¹·ÉÓ¸¿Â¼ÉÒÆÅ¿ÄɼÇļÉʾ·ÆźŻ· ¤·¹¼ÇÄż ÆÅÔÉÅÃÊÃ·Ö ¹»¼ÄÓ©ÇÊ»· ÃÒÅÁ·¾·Â¿ÈÓ¹©Êǿļ Ä·»¼ÖÈӹȼ½¼ʹ¿»¼ÉÓÆ·зĿÍÊŸ¿ÈÊÈ·¬Ç¿ÈÉ·¹¨Å¸ÅǼŸÅ·ÄÄ·¡Ç¼ÈɿɼÂÖ ÆÅÆ·ÈÉÓ¹ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒÀœº¿Æ¼ÉÈÁ¿ÀÃʾ¼À ÆÇÅÈÉÅ ÆŸÇÅ»¿ÉÓÆźÅÇÅ»ÊÈÆÇÖÃÅʺÅÂÓÄÅÀÆ·ĿÇŹÁÅÀ¼¹ÇÅ »¹· ηȷ¹ÉÅÇÒÃÁ·ÈÈÅÃÁÅÃËÅÇÉ·¸¼ÂÓÄÅÀÔ¼ÁÉÇ¿ÎÁ¿ ·»Çʺ¿Ì¿ļ ¸Ò¹·¼É ¿¾£¿Â·Ä·s¿ÃÒ¹ÉÊÇ¿ÈɿμÈÁÅÿÄËÅͼÄÉǼºÅÇÅ»· Ç·ÈÆÅÂŽ¼ÄÄÅÃÆÇÖÃŹ¹ÅÁ¾·Â¼¦ÇÅÈÉÅÇÄżÆÅüмĿ¼ ÈÉÅÀÁ· ǼȼÆϼķÈÆÇ¿¹¼É¿¹ÒÿÈÅÉÇʻĿͷÿ¿ÃÅǼÆÇÅÈƼÁÉŹ Á·ÇɺÅÇÅ»· ·ÄÅÄÈŹÁÊÂÓÉÊÇÄÒÌüÇÅÆÇ¿ÖÉ¿ÀÄ·Á¿É·ÀÈÁÅà ·ÄºÂ¿ÀÈÁÅà ËÇ·ÄÍʾÈÁÅÃsÇÊÈÈÁźÅļɪÉÇÅùºÅÇÅ»¼É¿ÌÅ ¿ÆÊÈÉÒÄÄÅ Ä·¹¼ÇÄż ¹È¼Ä·»·Î·Ì ¹¼»ÓÆÇ·¾»Ä¿Á½¼Ÿ»¼Ã ¿ÈÁ·ÉӸ¿½·ÀÏ¿¼»ÅÈÉÅÆǿüηɼÂÓÄÅÈÉ¿ ÄÅÈķη·ÁÅ˼¾· ÈÉÅ¿ÁÅÃÄ·Ê¿ͼŸ¹»Çʺ ¾¹ÊÁ¿»ÊÌŹźÅÅÇÁ¼ÈÉÇ· ÈƼϿà ķ¾·»Ä·ÆÂÅз»Ó¿ ÅÎʻŠÄ·ÈÉÅÖзÖ¦¼Ç¹Å÷ÀÈÁ·Ö»¼ÃÅÄ ÈÉÇ·Í¿Ö™¼ÈÓºÅÇŻȟǷÂÈÖ¹ÁÅÂÅÄÄÒ¥ÐÊмĿ¼ÆÇ·¾»Ä¿Á· 


ÏÐÍÅÄÉ ÁÅÃÅÁ¹ºÅǼ¿ȼ¾ÒÄ·ºÂ·¾·Ì ¹È¼ Á·ÁÁź»·ÉÅ ¹ÈŹ¼ÉÈÁÅÀ»¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÅÈÉ¿Ï·Ç¿Á¿ Ë·º¿ ÁÇ·ÈÄÒ¼¸·ÄÉÒ¹ƼÉÂ¿Í·Ì žÊĺ¿¿ÉÇ·ÄÈÆ·Ç·Ä ÉÒ¹ÇÊÁ·ÌºÅÇŽ·ÄÈÉǼ¸Å¹·Ä¿Öÿ¿ÆÇ¿¾Ò¹·Ã¿ ȼºÅ»ÄÖÏļºÅ»ÄÖ ¨·Ãż¹Ç¼ÃÖ¹ÈÆÅÃÄ¿ÉÓ ÎÉÅ©ÊÇ¿Äs¹ÉÅÇÅÀ ÆÅȼ£¿Â·Ä· ÆÇÅÃÒϼÄÄÒÀͼÄÉÇÈÉÇ·ÄÒ ȸ·¾¿ÇÊÕпÿÈÖ¾»¼ÈÓÁÅÃƼÁȷÿÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À ÁÅÄͼÇÄ·'*"5¿¾·¹Å»·Ã¿ÉÖ½¼ÂÅÀÆÇÅÃÒϼÄÄÅÈ É¿¨¹Å¿ÉǼ¸Å¹·Ä¿ÖsÆÇ·¹ÅÄ·ÉÇÊ»¿ÈÅÍ¿·ÂÓÄÊÕ ¾·Ð¿ÉÊsÈÁ·Ä»¿ÇŹ·Â¿¹È¼Ç·¸Åο¼ ÈÂʽ·Ð¿¼ ÈÉÊ»¼ÄÉÒ ƼÄÈ¿ÅļÇÒ »ÅÃÅÌžÖÀÁ¿ ¿ÄÅÈÉÇ·ÄÍÒ ¿»·½¼ÔÁÈÉǼÿÈÉÒ ÆÇ·¹»· ¿ÌÁÅÂÅÄÄÊÊȿ¼ÄÄÅ ÅÌÇ·ÄÖ·ÆÅ¿Ϳ֥Ŀ »¼ÃÅÄÈÉÇ·ÄÉÒ Ä·»¼ÕÉÈÖ ÎÉŹ·ÈÉ¿ÊÈÂÒϷɺÅÂÅÈÄ·ÇÅ»·£ÒÏ¿Ä·¹ÈÉǼ ÎÊÁÅÂÅÄķÿÆÅÆÊÉÄžķÁÅÿ¿ÈÓȺÅÇÅ»ÅÃsļ ¸ÒÂÅÈ¿ÂÅÉÅǹ·ÉÓÈÖÅÉÔÉźÅϼÈɹ¿Ö ÆÅÔÉÅÃÊ ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄżÈÁ·Ä¿ÇŹ·Ä¿¼ºÅÇÅ»·ÆÅ»ÅÈÉÅÆǿü ηɼÂÓÄÅÈÉÖù©ÊǿļļÆÅÂÊοÂÅÈÓ ©ÅÂÓÁŹŹÉÅÇÅÀÆÅÂŹ¿Ä¼»ÄÖÃÒƼǼÏ¿ ÆÅÃÅÈÉʦŠÆÅ»ÄÖ¿ÈÓÄ·¸Â¿¾Â¼½·Ð¿¼ÌÅ ÃÒ¿ʹ¿»¼Â¿ÆǼÁÇ·ÈÄÊÕÆ·ÄÅÇ·ÃʺÅÇÅ»·ÈÅ ÈÃÅÉÇŹÅÀÆÂÅз»Á¿.POUFEFJ$BQQVDDJOJ ºÅÇÒ ¡·ÆÊÍ¿ÄŹ ¤·»ºÅÇÅ»Åùž¹ÒÏ·¼ÉÈ֣ż —ÄÉÅļ¿·Ä· .PMF"OUPOFMMJBOB ȿùÅ©ÊÇ¿Ä· ¹¼Â¿Î¼Èɹ¼ÄÄż¾»·Ä¿¼¹ÒÈÅÉÅÀüÉÇŹ˜·ÏÄÖ ¸Ò·¾·ÂŽ¼Ä·¹ºÅ»Ê ¹ƼǿŻ Áź»·©ÊÇ¿Ä ÈÂʽ¿ÂÈÉÅ¿ͼÀ¹È¼ÀŸÉ·Â¿¿ Á·ÁºÂ·¹Ä·ÖÈ¿Ä· ºÅº·ÈÉÇ·ÄÒ—Ç̿ɼÁÉÅÇ—ÄÉÅļ¿ÆÅŸ¼Ð·Â ÊÂŽ¿ÉÓÈÖ¹¸Õ»½¼É ŻķÁÅÇ·ÈÌÅ»ÒÆǼ¹Òȿ¿ Â¿Ã¿É ·¹ÒÈÅÉ·¹È¼¼Ð¼ļ»ÅÈÉÇżÄÄźÅ¾»·Ä¿Ö ¸Ò·ʹ¼Â¿Î¼Ä·È»ÅüÉÇŹœ¹Ç¼ÀÈÁ·Ö ŸпķÅÉÁ·¾·Â·ÈÓÆÇŻŽ¿ÉÓË¿Ä·ÄÈ¿ÇŹ·Ä¿¼ ÆÇżÁÉ·¿ƼǼ»·Â·¼ºÅºÅÇÅ»ÈÁ¿Ã¹Â·ÈÉÖßÆÅ ȼÀ»¼Äӣż—ÄÉÅļ¿·Ä·ÅÈÉ·¼ÉÈÖÈ·ÃÒÃ¹Ò ÈÅÁ¿ÃÁ¿ÇÆ¿ÎÄÒþ»·Ä¿¼Ãœ¹ÇÅÆÒ ·ÈºÅ»· ¹¾»·Ä¿¿Ç·ÈÆÅ·º·¼ÉÈÖ¤·Í¿ÅÄ·ÂÓÄÒÀÃʾ¼À Á¿Ä¼Ã·ÉźǷ˿¿ ¤·Î·ÂÄ·ÁÇ·ÆÒ¹·ÉӻŽ»Ó ÄʽÄÅÈƼϿÉÓŸ Ç·ÉÄŹͼÄÉÇ ÎÉŸÒÊÁÇÒÉÓÈÖÆÅ»ÆÅÇÉ¿Á·Ã¿¾»· Ä¿À ·¿Ì¹ºÅÇÅ»¼ÃÄźÅ—ÇÅÎÄÒ¼º·Â¼Ç¼¿ƼǹźÅ ÔÉ·½·ÊÁÇÒ¹·ÕÉÂÕ»¼ÀÅÉÈļº· »Å½»Ö¿¼ÉļºÅ ¾ÄÅֹȼǷÈÈοɷÄÅÉ·Á ÎÉŸÒÉÊÇ¿ÄÍÒÃź¿ÌÅ »¿ÉÓÆźÅÇÅ»Ê ļÆÅ»¹¼Çº·ÖÈӹž»¼ÀÈɹ¿ÕÆźŻÒ £Å½ÄÅÈÆÅÁÅÀÄž·ºÂÖÄÊÉÓ¹÷º·¾¿ÄÒ ÆÅÆÇÅ ¸Å¹·ÉÓÆÓ¼ÃÅÄÉÈÁÊÕÁÊÌÄչŻÄÅÀ¿¾ÉÇ·ÉÉÅÇ¿À ¿Â¿Æ¿ÍͼǿÀ ÆÇÅÀÉ¿ÈÓÆÅͼÄÉÇ·ÂÓÄÒÃÊ¿ͷà ¿ÆÂÅз»Öà ļÅÉÁÇÒ¹·Ö¾ÅÄÉ· ¤ÅÃÒÈƼϿÃÆÅÂÊοÉӼмŻ¿Ä„ÆÅ»·ÇÅÁ ÈʻӸҒ¤·QJB[[B$BTUFMMP ü½»Ê¦·Â·ÍÍŧ¼·Â¼ ¿¦·Â·ÍÍÅ£·»·Ã· ķοķ¼ÉÈÖ¾·ÁÂÕοɼÂÓÄÒÀ º·Â·ÁÅÄͼÇÉ„503*/0+";;'&45*7"-’¥»½· ¾Å¹ÅÃ˼ÈÉ¿¹·Â¼ÃÒʾķ¿¿¾¸·ÄļÇŹ ÁÅÉÅÇÒ¼ Ç·¾¹¼Ï·ÄÒÆŹȼÃʺÅÇÅ»Ê ÈÊÁ·¾·Ä¿¼ÃüÈÉ ÆÇŹ¼»¼Ä¿Ö˼ÈÉ¿¹·ÂÖ©Ç·»¿Í¿ÅÄÄÅ„503*/0 +";;'&45*7"-’ÆÇŹŻ¿ÉÈÖ¹ÁÅÄͼ·ÆǼÂÖ Ä· ļºÅÈѼ¾½·ÕÉÈÖ»½·¾Ã¼ÄÒ¿¾œ¹ÇÅÆÒ¿—üǿÁ¿ ´ÉÅϼÈÉӻļÀÁÅÄͼÇÉŹ ¹ÒÈÉ·¹ÅÁ ÈƼÁÉ·Á¼À ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿À¿ÃʾÒÁ¿Ä·¸¼Ç¼º·ÌǼÁ¿¿Ê¿ͷÌ ¹¿ÈÉÅǿμÈÁÅÃͼÄÉǼºÅÇÅ»·©¼ÆÂÒÀ¹¼È¼Ä Ä¿À»Å½»Ó»½·¾ÊļÆÅü̷ Á·½»Ò¼ÆÅÂηȷÆÅ» ºÇÅÃÁ¿¼Ź·Í¿¿ÈüÄÖÕÉÈÖ¹ÒÈÉÊÆ·Õп¼ ÆÅÂÄ·Ö ÆÂÅз»ÓÈÂÊϷɼ¼À »Ç·À¹¿¹ÅÈÉÅǺ ¤ÅÆÅÇ·Ä·ÆÅȼ»ÄÕÕÔ¼ÁÉÇ¿ÎÁÊ´ÉÅÉÎÊ»¼È ÄÒÀ»¼ÄÓ¿½¼Â·Ä¿¼¹¼ÇÄÊÉÓÈÖ¹©ÊÇ¿Ä ÆÅȼɿÉÓ Ʒ·ÍÍÅ¿Ãʾ¼¿ ¼Ð¼Ç·¾ÆÅÆÇŸŹ·ÉÓÆÓ¼ÃÅÄÉÈÁÊÕ ÁÊÌÄÕ¿üÈÉÄÒ¼¹¿Ä·Ä·¹È¼º»·ÅÈÉ·ÄÊÉÈÖÈķÿ ¯¢§®¯¥±«¯«¢¨¢ª«­¢²«Ÿ
ÏÐÍÅÄÉ

¯ÐÍÅÎÏÅÔÂÎÇ˽ÀÂÊÏÎϿˈžËÊŸËÜØ ÐÈž½ÇÐÈÅʽ ËÑ ¯ÂÈ ŠŠ ѽÇÎ ŠŠ &ŠNBJMCPOWH!NBJMSV ¨ÅӝŸ–ËÏ

¯ÐͽÀÂÊÏÎϿˈ²ÅÏ®ÂÄËʽ˜ ÐÈž½ÇÐÈÅʽ Á ËÑ ¯ÂÈ ŠŠ XXXIJUŠTF[POBDPNVB ¨ÅӝŸËÏ

ˆ¡«Ÿ¢­¹¯¢ª©®Ÿ«¥©¢´¯¸˜ Ÿ¸ž¢­¥¯¢®Ÿ«¦²¥¯ ¨ÐÔÕÅÂÌÍÂÁÈËÃÂÊÅÜÎÂÉÂÆÊØÒÏÐÍ˿οØÈÂÏËÉÅIJ½ÍÙÇË¿½ ÍÂÓÅÜ §ÍÅÏ ­ËÁËÎ ɽÏÂÍÅÇ ¯ÐÍÓÅÜ ´ÂÍÊËÀËÍÅÜ ²ËÍ¿½ÏÅÜ ¥Î̽ÊÅÜ ­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅ ÎÌÂÓŽÈÙÊ؝§³¥¥ ŸÂÎÙÉÅÍÁÈܽÇÏÅ¿ÊØÒÅIJ½ÍÙÇË¿½ÔÂÍÂĮϽɾÐÈ °¿ÈÂǽÏÂÈÙʽÜÚÇÄËÏÅǽÅIJ½ÍÙÇË¿½ÔÂÍÂÄ«º  Ë½ µÍŊ¨½Êǽ ©½ÈÙÁÅ¿Ø ¬ÒÐÇÂÏe ¢¿ÍË̽ÈÐÔÕÅÂÚÇÎÇÐÍÎÅËÊÊØÂÌÍËÀͽÉÉØ ÚÇÎÇÐÍÎÅÅÁÈÜÁÂÏÂÆ ¡ÅÎÊÂÆÈÂÊÁ ¥ÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊØÆÌËÁÒËÁÇǽÃÁËÉÐÇÈÅÂÊÏÐ

ÌͨÂÊÅʽ ËÑ ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ &ŠNBJMJOGP!LBSUBNJSBDPNVB XXXLBSUBNJSBDPNVB ¨ÅӝŸ–ËÏ §­¯©¥­v§­¯Ÿµ¢ ««¯¡¸²

ÌÍ ½À½ÍÅʽ ÚÏ ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ ŠŠ ŠŠ XXXCBSCBEPTLIVB ­ÂÃÅÉͽ¾ËÏØu ¨ÅӝŸ–ËÏ ­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂÈÂÏË®ÇÅÁÇÅÁË

¯ÐÍÅÎÏÅÔÂÎÇË ½ÀÂÊÏÎÏ¿Ë ˆ&MMJQTFUPVS˜ ÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü ËÑ ¯ÂÈŠŠ ŠŠ ÐÈ¡½Í¿Åʽ ¯ÂÈŠŠ ŠŠ ¨ÅӝŸ–ËÏ

¥Ä²½ÍÙÇË¿½¯ÐÍÓÅÜ ÍÂÓÅÜ ²½ÈÇÅÁÅÇŠ˧ÍÅÏ Ë­ËÁËÎ ¥Î̽ÊÅÜ ËÏÀÍÊν¿Å½ ÁÊ ´ÂÍÊËÀËÍÅÜ ¯ÐÊÅÎ žËÈÀ½ÍÅÜ ½¿Ï˾ÐÎËÏÀÍÊʽÁÊ ½¿Å½ËÏÀÍÊʽÁÊ

§ËɾÅÊÅÍË¿½ÊÊØÂÚÇÄËÏÅÔÂÎÇÅÂÏÐÍØ ¯¥¨ª¡ Ÿ¹¢¯ª©ž¨¥ ®¥ª ¬°­ ž¨¥ °ž°¡ ¬½ÏϽÆÜ §Ë´½ÊÀ ž½ÊÀÇËÇ ¬ÒÐÇÂÏ §Í½¾Å ž½ÊÀÇËÇ ¬½ÏϽÆÜ ¬ÒÐÇÂÏ ž½ÊÀÇËÇ ¬½ÏϽÆÜ §Ë´½ÊÀ §½É¾ËÁý ž½ÊÀÇËÇ ²ÅÏØÌÍËÁ½Ã ¿Ï˾ÐÎÊØÂÏÐÍØÎËÏÁØÒËÉʽÌ˾ÂÍÂÃÙÂËÏÀÍÊ ®½ÊÇϊ¬ÂÏÂ;ÐÍÀʽ©½ÆÎÇÅÂÅIJ½ÍÙÇË¿½vÀÍÊ  ÍÐÄÅÜʽ©½ÆÎÇÅÂÌͽÄÁÊÅÇÅvÀÍÊν¿Å½ ÁÊÊ §ËÍËÈ¿ÎÇÅÆ̽ÍÇÏÛÈÙ̽ÊË¿§ÂÆÇÂÊÒËÑ žÐÁ½ÌÂÕÏuŸÂʽu ¨ÛÇÎÂɾÐÍÀuÉÎÏÂÍÁ½Éu¬½ÍÅà vÀÍÊ Áʽ¿Ï˾ÐÎ ¬­  ¬­¥£vËÏÀÍÊν¿Å½ ÚÇÎÇÐÍÎÅÅ ªÅÓÓ½u©ËʽÇËu£ÂÊ¿½u©ÅȽÊuŸÂÊÂÓÅÜuŸÂʽvÀÍÊ Áʽ¿Ï˾ÐÎ ¨«ª¡«ª ÂÃÂÊÂÁÂÈÙÊË vËÏÀÍÊ ÁÊ Î½¿Å½ ÚÇÎÇÐÍÎÅÅ §¥¯¦ ¬ÂÇÅÊuµ½ÊÒ½Æu®ÐÔÃËÐu²½ÊÔÃËÐ vËÏÀÍÊ Î½¿Å½ ÁÊ ÚÇÎÇÐÍÎÅÅ ®µʽɽÆÎÇÅÂvËÏÀÍÊν¿Å½ ÁÊÊ

ϽÇéÂÇÎÅǽ §Ð¾½ Ëž½ÈÅ Ë©½¿ÍÅÇÅÆ ¥ÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊØÆÌËÁ¾ËÍÏÐͽÌË¿ÎÂÉʽÌͽ¿ÈÂÊÅÜÉ

¬«­«¯¡¸²¯¹ ©½ÆÎÇÅÂÌͽÄÁÊÅÇÅ ­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂÈÂÏˊ ÍÂÓÅÜ ¯ÐÍÓÅÜ ¢ÀÅÌÂÏ ¥Î̽ÊÅÜ žËÈÀ½ÍÅÜ ´ÂÍÊËÀËÍÅÜ «º µÍŊ¨½Êǽ ©½ÈÙÁÅ¿ØvÅIJ½ÍÙÇË¿½ ¢®¯¹´¯«Ÿ®¬«©ª¥¯¹e

ˆÈÙѽŠÂÍËÏÐÍÎÂÍ¿ÅΘ ²½ÍÇJ¿ÎÙǽÑJÈJÜ

Ìͬͽ¿ÁÅ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ  ŠŠ ¢ŠNBJMBMGB!UENOFUVB ¨JӝŸ–¿Á

­ªª¢¢ž­«ª¥­«Ÿª¥¢¨¢¯«Š§³¥¥¥®§¥¡§¥

ºÇÎÇÐÍÎÅËÊÊØÂÏÐÍØ¿¢¿ÍËÌÐËÏÀÍÊ

ŸØÈÂÏØÅIJ½ÍÙÇË¿½ ¯ÐÍÓÅÜ ¥Î̽ÊÅÜ ÍÂÓÅÜ ´ÂÍÊËÀËÍÅÜ žËÈÀ½ÍÅÜ «º

®¿½Á¾ÊØÂÌÐÏÂÕÂÎÏ¿ÅÜ

§ÅÏ½Æ ¯ÐÍÓÅÜ ¥Ï½ÈÅÜv¿ØÎϽ¿ÇÅÅÕË̊ÏÐÍØ

µË̊ÏÐÍØÅÏÐÍØ¿ØÒËÁÊËÀËÁÊÜ

ºÇÄËÏÅǽ¡ËÉÅÊÅǽʽ ¥ÊÁÅÜ §Ð¾½ ©ÂÇÎÅǽ ¯½ÅȽÊÁ ©½ÈÙÁÅ¿Ø

«ÑËÍÉÈÂÊÅ¿ÅÄ¿®µ §½Ê½ÁÐ ©°¨¹¯¥Ÿ¥¤¸ Ÿ¥ž¥¨¢¯¸¯ÂÈÂÑËÊÊØÂǽÍÏØ5SBWFM4*. ª®­¢§«©¢ª¡°»¯

ŸÅÄË¿½ÜÌËÁÁÂÍÃǽ¿®µÅÁÍÐÀÅÂÎÏͽÊØ ºÇÎÇÐÍÎÅËÊÊØÂÏÐÍØÌË¢¿ÍËÌ Ÿ¥ž¥¨¢¯¸ªŸ®¢ª¬­Ÿ¨¢ª¥¼
ÏÐÍÅÄÉ ÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ ŠŠѽÇΊŠ XXXBSNBEBUPVSDPNVB ¢ŠNBJMJOGP!BSNBEBUPVSDPNVB ¨ÅÓ"#–ËÏ ¬ÍËÁ½Ã½¾ÅÈÂÏË¿ʽÔ½ÍÏÂÍÊØÂÅÍÂÀÐÈÜÍÊØÂÍÂÆÎØ ʽÈÛ¾ØÂʽÌͽ¿ÈÂÊÅÜ žÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂÏÐÍË¿¿ÍÂÃÅÉÂ0/Š-*/& ­½Äͽ¾ËÏǽÅÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊØÒÅÀÍÐÌÌË¿ØÒÏÐÍË¿ ºÇÄËÏÅÔÂÎÇÅÂʽÌͽ¿ÈÂÊÅÜ «ÄÁËÍË¿ÅÏÂÈÙÊØÂÌÍËÀͽÉÉØÅÏÐÍØ¿ØÒËÁÊËÀËÁÊÜ ϽÇÃÂËÑËÍÉÈÂÊÅ¿ÅÄÅÎÏͽÒË¿ËÇ ®ª©¥ª¡¢£ª« ®ª©¥¥ª¯¢­¢®ª« ¤¬«©¥ª»¶¥¦®¼«¯¡¸²®¯ˆ­©¡Š¯°­˜

¯ÐÍÇËÉ̽ÊÅÜ ˆ«ÏÁØҽƘ ÌȧËÊÎÏÅÏÐÓÅÅ ÚϽà ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ŠŠ &ŠNBJMPU!MJTUSV XXXPUEJIBZLIVB

²Ÿ¯¥¯©¢´¯¯¹v¬«­«¯¡¸²¯¹ ­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂÈÂÏÊÂÀËËÏÁØÒ½ÇÓÅËÊÊØÂÌÍÂÁÈËÃÂÊÅÜ ºÇÎÇÐÍÎÅËÊÊØÂÏÐÍØÌË°ÇͽÅÊÂÅ¿¢¿ÍËÌÐ ¬ÈÜÃÊØÆËÏÁØÒοØÈÂÏËÉÅIJ½ÍÙÇË¿½ ¯ÐÍÓÅÜ ¯ÐÊÅÎ ´ÂÍÊËÀËÍÅÜ ¥Î̽ÊÅÜ ÍÂÓÅÜ žËÈÀ½ÍÅÜ ºÉÅͽÏØ µÍŊ¨½Êǽ ¥ÊÁÅÜ ©½ÈÙÁÅ¿Ø ¿Å½¾ÅÈÂÏØ ÏÐÍÅÎÏÅÔÂÎÇÅÂÎÏͽÒË¿ÇÅ TJNŠÇ½ÍÏØÁÂÕ¿ËÀËÍËÐÉÅÊÀ½

ÐȝÍÏÂɽ ¯ÂÈ ŠŠ ѽÇΊŠ  ŠŠ XXXUPVSJTNLIBSLPWVB &ŠNBJMUVEBŠTZVEB!VLSOFU

¯ÐÍÅÎÏÅÔÂÎÇ˽ÀÂÊÏÎÏ¿Ë «««ˆ®§ «¯¥§˜ ÐȬËÈϽ¿ÎÇÅÆÕÈÜÒ ËÑ ¯ÂÈѽÇÎ ŠŠ ŠŠ ©Ë¾ŠŠŠ *$2 &ŠNBJMHPUJLB@UPVSJTN!VLSOFU UPVSJTN!HPUJLBDPNVB ÌÂÍž½ÊÊØÆ ÌËÁ×ÂÄÁ ŠÆÚϽà ËÑ ¿ÒËÁÎËÎÏËÍËÊØʽ¾ÂÍÂÃÊËÆ ¯ÂÈ ŠŠ ¢ŠNBJMHPUJLBUPVSJTN!HNBJMDPN XXXUPVSJTNHPUJLBDPNVB ¨ÅӝŸ–ËÏ

®Ç½ÄËÔʽÜ¢¿ÍË̽ ¤½¿ËͽÃÅ¿½ÛÖ½ÜÚÇÄËÏÅǽ °ÁÅ¿ÈÜÛֽܮǽÊÁÅʽ¿ÅÜ ¤½Ò¿½ÏØ¿½ÛֽܝÉÂÍÅǽ ©¸¤ª¢© ´¢©Ÿ®°¡¥Ÿ¥¯¹

®ÂÉÂÆÊØÆËÏÁØÒ¿ÎÏͽÊÂÉÅÑË¿ÅÈÂÀÂÊÁv ÍÂÓÅÜ

ÐȬËϾÊÅ ¯ÂÈѽÇÎ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ¢ŠNBJMWPZBHF@DMVC!VLSOFU XXXWPZBHFŠDMVCDPNVB ¨ÅӝŸ–ËÏ

­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂv¥Î̽ÊÅÜ ©½ÆËÍǽ ¬½ÎÒ½ÈÙÊØÂÌͽÄÁÊÅÇÅ¿¥ÄͽÅÈ ¥ËÍÁ½ÊÅÜv41"ŠÓÂÊÏÍØ «ºÅIJ½ÍÙÇË¿½ £½ÍÇžÂÍÂÀ½¯ÐÍÓÅÅ ¨ÂÔ¾ÊØÆËÏÁØÒ¿§½ÍÈË¿ØÒŸ½Í½Ò ­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂv´ÂÍÊËÀËÍÅÜ ²ËÍ¿½ÏÅÜ §½ÊÅÇÐÈØÁÈÜ¿½ÕÅÒÁÂÏÂÆʽ˧ÍÅÏÅIJ½ÍÙÇË¿½

Ÿ«§­° ®Ÿ¢¯vŸ©¢®¯¢®ª©¥ ­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂÈÂÏˊ  ÍÂÓÅÜ ¯ÐÍÓÅÜ ¢ÀÅÌÂÏ ¥Î̽ÊÅÜ žËÈÀ½ÍÅÜ ´ÂÍÊËÀËÍÅÜ ºÇÄËÏÅÔÂÎÇÅÂÏÐÍØ ®ÂÆÕÂÈØ ©½¿ÍÅÇÅÆ ©½ÈÙÁÅ¿Ø  Ë½ µÍŊ¨½Êǽ

®¿½Á¾ÊØÂÓÂÍÂÉËÊÅÅʽ©½ÈÙÁÅ¿½ÒÅ¿¡ËÉÅÊÅǽÊ ºÇÎÇÐÍÎÅËÊÊØÂÏÐÍØÌË¢¿ÍËÌÂ

ÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü  ËÑÅÎÊØÆÓÂÊÏ͈¨Åͽ˜ ÚÏ ËÑ ¯ÂÈ ŠŠ ÏÂÈѽÇΊŠ *$2 XXXWTZVEVCVEVLIVB ¨ÅÓ"Ÿ–ËÏ

´ÂÒÅÜvÀËÍÜÔÅÂÌÍÂÁÈËÃÂÊÅÜ ÈÂÔÂÊÅ  «ÍÀ½ÊÅĽÓÅÜÎÂÉÅʽÍË¿ ÇËÍÌËͽÏÅ¿ÊØÒ¿ØÂÄÁÊØÒÏÐÍË¿

­½ÊʾÍËÊÅÍË¿½ÊÅÂʽÈÂÏË ÇÓÅËÊÊØÂÌÍÂÁÈËÃÂÊÅÜÌËʽÌͽ¿ÈÂÊÅÜɯÐÍÓÅÜ ¥Î̽ÊÅÜ ÍÂÓÅÜ žËÈÀ½ÍÅÜv¾ÍËÊÅÍÐÜĽͽÊ ŸØÚÇËÊËÉÅÏÂÁË ªË¿ÅÊǽvË­ËÁËΠ˯½ÎËÎ ¯ÐÊÅÎÅIJ½ÍÙÇË¿½ ϽÇâÀÅÌÂÏ µÍŊ¨½Êǽ «º ¥ÊÁÅÜ ©½ÈÙÁÅ¿Ø ¬ÍÜÉËÆÍÂÆÎʽË©½ÁÂÆÍÐÅ˯ÂÊÂÍÅÑÂÅħſ½ ŸÙÂÏÊ½É §ÅÏ½Æ Ë²½ÆʽÊÙ ¯½ÅȽÊÁ ¡ËÉÅÊÅǽʽ ž½ÈÅ §Ð¾½ ©ÂÇÎÅǽ ®µÅÉÊÁÍ

žÂÈØÂÊËÔÅ¿®½ÊÇϊ¬ÂÏÂ;ÐÍÀÂ

«ÍÀ½ÊÅĽÓÅÜÅÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊËÀËËÏÁØÒ½ ÇËÍÌËͽÏÅ¿ÊØÒ¿ØÂÄÁË¿ ÎÂÉÅʽÍË¿ ÏÍÂÊÅÊÀË¿ ¬ËÁ½ÍËÔÊØÂÎÂÍÏÅÑÅǽÏØÁÈÜŸ½ÕÅÒÎËÏÍÐÁÊÅÇË¿ ©ØËÍÀ½ÊÅÄÐÂÉÁÈÜŸ½ÎÈÐÔÕÅÆËÏÁØÒ

¯ÐÍÅÎÏÅÔÂÎÇËÂÎÏͽÒË¿½ÊÅ ½¿Å½¾ÅÈÂÏØÅÉÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆÍËÐÉÅÊÀ 5SBWFM4JN

®ˆ36440563*450˜Ÿ© ­ª¯¥­«ŸªŸ¢¨¥§«¨¢¬ª¸¦«¯¡¸² ª¨°´µ¥²§°­«­¯²©¥­¬­¥²«¡¥¯¢¬­¼©«®¢¦´®

ŸÎÜ¢¿ÍË̽ºÇÎÇÐÍÎÅËÊÊØÂÏÐÍØ ½¿Ï˾ÐÎ vËÏÐÂÐÈ©ÅÍËÊËÎÅÓÇ½Ü ËÑÅÎ ¯ÂÈŠŠ ѽÇΊŠ &ŠNBJMSVTTPŠUVSJTUP!VLSOFU*$2 ¨ÅӝŸ–ËÏ

½ÑÅÕ½

u½ÌÍÂÈÜ ˆžËÉÉÂ͘ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙÅÎ̽ÊÎÇËÀËÇÅÊË

u½ÌÍÂÈÜ ˆžËÉÉÂ͘ ªÂÁÂÈÜÅϽÈÙÜÊÎÇËÀËÇÅÊË

ÇÅÊË

¡Ë¿ÃÂÊÇËÐȝ¿ÀÐÎϽ ¯ÂÈŠŠ XXXLJOPDFOUSDPNVB ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ËÏÀÍÊ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¬ËÆɽÆÉËÕÂÊÊÅÓÐ ÂÎÈÅ ÎÉËÃÂÕ٘ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ ˆ«ÄŸÂÈÅÇÅÆÅÉËÀÐÔÅƘ% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¡ÃÂÇvÌËÇËÍÅÏÂÈÙ¿ÂÈŊ ǽÊË¿˜% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆÏ½Ç½Ç˾Íؘ% ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ ˆ®ÂÉÂÆǽ§ÍÐÁÎË¿˜% ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¯Í½ÊΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ©ÅÈÈÅËÊÁÈÜÔ½ÆÊÅÇË¿˜ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ§ÈÅÊÇÈÅÊËɘ Áͽɽ ®µ ˆ§Ð§ÅʊÁĽŠÁĽ˜ ÉÑ ­ËÎÎÅÜ u½ÌÍÂÈÜ ˆ«¾ÈÅ¿ÅËʘ ѽÊϽÎÏÅǽ ®µ ˆžÍ½Ï¿½ÅÄÁÃÐÊÀÈÂƘ% ÉÑ ¥ÊÁÅÜ u½ÌÍÂÈÜ ˆ§Ëʊ¯ÅÇŘ Áͽɽ ŸÂÈÅÇˊ ¾ÍÅϽÊÅܪËÍ¿ÂÀÅÜ¡½ÊÅÜ ÂÍɽÊÅÜ ŸͽÉǽÒÑÂÎÏÅ¿½ÈÜ ˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ u½ÌÍÂÈÜ ¡ËÈÀ½ÜÊËÔÙÇËÍËÏÇËÀËÉÂϊ ͽ u½ÌÍÂÈÜ ¬½ÊËͽɽÑͽÊÓÐÄÎÇËÀË ÇÅÊ˱ÂÎÏÅ¿½ÈÙÁËÌÍÂÉÙÂ͊ ÊØÒÌËǽÄË¿ÅÓÅÇȽÑÅÈي ÉË¿ˆ¥ÖÅÏÂÕÌÅËʽ˜ ½ÌÍÂÈÜ ¬ÍÂÉÙÂͽÑÅÈÙɽˆ©Ë¾ÅÐΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ±Í½ÊÓÅÜ 

±­ª³°¤®§¼Ÿ¢®ªŸ°§­¥ª¢ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¡Ë¿ÃÂÊǢ ˆ§Å¿˜ ¡ËÈÀ½ÜÊËÔÙÇËÍËÏÇËÀËÉÂÏͽ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¡Ë¿ÃÂÊǢ ¬½ÊËͽɽÑͽÊÓÐÄÎÇËÀËÇÅÊË

u½ÌÍÂÈÜ ˆžËÉÉÂ͘ '6563&4)0354ŸÂÎʽŠ

u½ÌÍÂÈÜ ˆ©ÅÈÈÅËÊÁÈÜÔ½ÆÊÅÇË¿˜ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ ˆ§ÈÅÊÇÈÅÊËɘ Áͽɽ ®µ ˆ«¾ÈÅ¿ÅËʘ ѽÊϽÎÏÅǽ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ§Ëʊ¯ÅÇŘ Áͽɽ ŸÂÈÅÇˊ ¾ÍÅϽÊÅܪËÍ¿ÂÀÅÜ¡½ÊÅÜ ÂÍɽÊÅÜ 

­ËÎÎÅÜ ÌÍŠÈÂÏÅÜŸ¨§®© ¯ÂÈŠŠ XXXLJOPDFOUSDPNVB ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ËÏÀÍÊ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¬ËÆɽÆÏËÈÎÏÐÒÐ ÂÎÈÅÎÉˊ ÃÂÕ٘ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ

u½ÌÍÂÈÜ ˆ¡ÃÂÇvÌËÇËÍÅÏÂÈÙ¿ÂÈÅǽŠ ÊË¿˜% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ®ÂÉÂÆǽ§ÍÐÁÎË¿˜% ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆÏ½Ç½Ç˾Íؘ% ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ©ÅÈÈÅËÊÁÈÜÔ½ÆÊÅÇË¿˜ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ§ÈÅÊÇÈÅÊËɘ Áͽɽ ®µ ˆ¯Í½ÊΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ ˆžÍ½Ï¿½ÅÄÁÃÐÊÀÈÂƘ% ÉÑ ¥ÊÁÅÜ ˆ«¾ÈÅ¿ÅËʘ ѽÊϽÎÏÅǽ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ§Ëʊ¯ÅÇŘ Áͽɽ ŸÂÈÅÇˊ ¾ÍÅϽÊÅܪËÍ¿ÂÀÅÜ¡½ÊÅÜ ÂÍɽÊÅÜ 

§Å¿

¾ÐÈ»ÍÙ¿½ ¯ÂÈŠŠ XXXLJOPDFOUSDPNVB ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ËÏÀÍÊ u½ÌÍÂÈÜ ˆ«ÄŸÂÈÅÇÅÆÅÉËÀÐÔÅƘ% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ ¬ËÄʽÊÙ ˆ¬ËÆɽÆÏËÈÎÏÐÒÐ ÂÎÈÅÎÉˊ ÐȝǬ½¿ÈË¿½ ÃÂÕ٘ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ ¯ÂÈŠŠ u½ÌÍÂÈÜ XXXLJOPDFOUSDPNVB ˆ¡ÃÂÇvÌËÇËÍÅÏÂÈÙ¿ÂÈÅǽŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ËÏÀÍÊ ÊË¿˜% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¬ËÆɽÆÏËÈÎÏÐÒÐ ÂÎÈÅÎÉˊ ˆ®ÂÉÂÆǽ§ÍÐÁÎË¿˜% ÃÂÕ٘ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¡ÃÂÇvÌËÇËÍÅÏÂÈÙ¿ÂÈÅǽŠ ˆÏ½Ç½Ç˾Íؘ% ÊË¿˜% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ u½ÌÍÂÈÜ u½ÌÍÂÈÜ ˆ®ÂÉÂÆǽ§ÍÐÁÎË¿˜% ˆ©ÅÈÈÅËÊÁÈÜÔ½ÆÊÅÇË¿˜ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¯Í½ÊΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ ˆ¯Í½ÊΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ 

u½ÌÍÂÈÜ ˆžÍ½Ï¿½ÅÄÁÃÐÊÀÈÂƘ% ÉÑ ¥ÊÁÅÜ ˆ«¾ÈÅ¿ÅËʘ ѽÊϽÎÏÅǽ ®µ ˆ§ÈÅÊÇÈÅÊËɘ Áͽɽ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ§Ëʊ¯ÅÇŘ Áͽɽ ŸÂÈÅÇˊ ¾ÍÅϽÊÅܪËÍ¿ÂÀÅÜ¡½ÊÅÜ ÂÍɽÊÅÜ ŸͽÉǽÒÑÂÎÏÅ¿½ÈÜ ˆ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ¿°ÇͽÅʘ u½ÌÍÂÈÜ ¡ËÈÀ½ÜÊËÔÙÇËÍËÏÇËÀËÉÂϊ ͽ

¬½ÍÇ ÐÈ®ÐÉÎÇ½Ü ¯ÂÈŠŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ u½ÌÍÂÈÜ ˆªÂÐÈË¿ÅÉؘ ¾Ë¿ÅÇ ®µ u½ÌÍÂÈ ˆ«ÄŸÂÈÅÇÅÆÅÉËÀÐÔÅƘ% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ ˆ¬ËÆɽÆÏËÈÎÏÐÒÐ ÂÎÈÅÎÉˊ ÃÂÕ٘ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ ˆ¡ÃÂÇvÌËÇËÍÅÏÂÈÙ¿ÂÈŊ ǽÊË¿˜% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ®ÂÉÂÆǽ§ÍÐÁΘ% ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆÏ½Ç½Ç˾Íؘ% ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¯Í½ÊΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¬½ÁÂÊÅ«ÈÅÉ̽˜ ¾Ë¿ÅÇ ®µ ½ÌÍÂÈÜvɽÜ ˆ«¾ÈÅ¿ÅËʘ ѽÊϽÎÏÅǽ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ˆ§Ëʊ¯ÅÇŘ Áͽɽ ŸÂÈÅÇˊ ¾ÍÅϽÊÅܪËÍ¿ÂÀÅÜ¡½ÊÅÜ ÂÍɽÊÅÜ ½ÌÍÂÈÜvÉ½Ü ˆ¡Ë¾ÍËÌËýÈË¿½ÏÙ¿ǽ̊ ǽʘ ¾Ë¿ÅÇ ŸÂÈÅÇ˾ÍÅϽŠ ÊÅÜ®µ ˆ¨ÂÀÂÊÁ½–˜ ¾ÅËÀͽÑŊ ÔÂÎÇÅÆ ­ËÎÎÅÜ ½ÌÍÂÈÜvÉ½Ü ˆ«ÔÂÊÙÎÏͽÕÊËÂÇÅÊˊ˜ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ ˆÉÂÎÜÓ¿˜ ÉÂÈËÁͽɽ ­ËÎÎÅÜ 

,SPOWFSL$JOFNB ˆ¡½Ñ˜ Ɉ ÂÍË¿¯ÍÐÁ½˜

D½ÌÍÂÈÜ ˆ¬½ÍÇ»ÍÎÇËÀËÌÂÍÅËÁ½˜% ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜ ®µ ˆ¯Í½ÊΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ 

D½ÌÍÂÈÜ ˆ¬½ÁÂÊÅ«ÈÅÉ̽˜ ¾Ë¿ÅÇ ®µ ˆ«ÁÊÅÉÉÂÊÙÕ˜ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ ˆ©ÅÈÈÅËÊÁÈÜÔ½ÆÊÅÇË¿˜ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ D½ÌÍÂÈÜ ˆ«¾ÈÅ¿ÅËʘ ѽÊϽÎÏÅǽ ®µ ˆžÍ½Ï¿½ÅÄÁÃÐÊÀÈÂƘ% ÉÑ ¥ÊÁÅÜ ˆ§Ð§ÅʊÁĽŠÁĽ˜ ÉÑ ­ËÎÎÅÜ ˆ§ÈÅÊÇÈÅÊËɘ Áͽɽ ®µ νÌÍÂÈÜ ˆ¨ÂÀÂÊÁ½–˜ ¾ÅËÀͽÑŊ ÔÂÎÇÅÆ ­ËÎÎÅÜ ˆ¡Ë¾ÍËÌËýÈË¿½ÏÙ¿ǽ̊ ǽʘ ¾Ë¿ÅÇ ŸÂÈÅÇ˾ÍÅϽŠ ÊÅÜ®µ ˆ©Ë¾ÅÐΘ ÏÍÅÈÈÂÍ ±Í½ÊŠ ÓÅÜ νÌÍÂÈÜ ˆ®ÏͽÎÏ٘ ÏÍÅÈÈÂÍ ÂÍɽŠ ÊÅܱͽÊÓÅÜŸÂÈÅÇ˾ÍÅϽŠ ÊÅÜ¥Î̽ÊÅÜ ˆÉÂÎÜÓ¿˜ ÉÂÈËÁͽɽ ­ËÎÎÅÜ ˆ­Åј% ÉÑ ®µ»ÃʽÜ §ËÍÂÜ 

žËÉÉÂÍ ¬ËÈϽ¿ÎÇÅÆÕÈÜÒ ¯ÂÈŠŠ XXXCPNNFSPSHVB ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ËÏÀÍÊ u½ÌÍÂÈÜ ˆ°ÇͽÊÎÇÅÂÄÈؘÈÙɽʽÒ ÇËÍËÏÇËÉÂÏͽÃÂLj°ÇͽÅʽ ÐÁ¾½Æ˜ ˆªÂÐÈË¿ÅÉؘ ÏÍÅÈÈÂÍ ®µ ˆžÂÈËÎÊÂÃǽ˜ Áͽɽ ¥Î̽Š ÊÅÜ u½ÌÍÂÈÜ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙÅÎ̽ÊÎÇËÀËÇÅÊË ˆ°ÉËÌËÉͽÔÅÏÂÈÙÊØÂѽʊ ϽÄÅÅ´½ÍÈÙĽ®¿Ëʽ***˜ ÇËÉÂÁÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ ªÂÁÂÈÜÅϽÈÙÜÊÎÇËÀËÇÅÊË ˆ©½ÊÙÜǘ ÏÍÅÈÈÂÍ ±Í½ÊŠ ÓÅÜ ®µ u½ÌÍÂÈÜ '6563&4)0354ŸÂÎʽŠ ˆªÂ¾ÂÎÌËÇËÅÏÙ˜ ÇËÉÂÁÅÜ ±Í½ÊÓÅÜ ½ÌÍÂÈÜvɽÜ '-":*/(%65$)±ÂÎÏÅ¿½ÈÙ ÀËÈȽÊÁÎÇËÀËÇÅÊË  ˆ¨ÛÁ¿ÅÀž½¿½ÍÎÇÅƘ Áͽɽ  ÂÍɽÊÅÜ 

½ÑÅÕ½ϽÏÍ

ϽÏÍ

¯Â½ÏÍËÌÂÍØ Å¾½ÈÂϽ ÅɪŸ¨ØÎÂÊÇËÐÈ®ÐÉÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ XXXIBUPCPSH ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ÉÄ½È ŸÂÔÂÍÇËÉÅÔÂÎÇËÆËÌÂÍØ ˆ®¿½ÁÙ¾½˜©©ÐÎËÍÀÎÇÅÆ ˆ¡ÅÍÂÇÏËÍϽÏͽ˜ ŸŠ©ËÓ½ÍÏ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ¾Ä½È ˆ¨Â¾ÂÁÅÊËÂËÄÂ͢ ¬´½ÆÇË¿ÎÇÅÆ ¾½ÈÂÏ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¾Ä½È §ŠÈÂÏÅÛ®­½ÒɽÊÅÊË¿½ ˆÈÂǢ ËÌÂͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¾Ä½È ˆ²ËÏϽ¾ØÔ˜  È½ÁÇË¿ ÉÛÄÅÇÈÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÉÄ½È ˆ¥ËȽÊϽ˜¬´½ÆÇË¿ÎÇÅÆ ËÌÂͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ÉÄ½È ˆžÂÎÏŽÍÅƘ¶ÂÏÅÊÎÇÅÆ ËÌÂͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ¾Ä½È ˆ¨ÂÏÐÔ½ÜÉØÕ٘¥µÏͽÐÎ ÇËÉÅÔÂÎǽÜËÌÂͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ¾Ä½È ˆ¯ØÎÜÔ½ÅËÁʽÊËÔ٘ ±ÉÅÍË¿ ¾½ÈÂÏÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÉÄ½È ˆ¬Í˼ÍÂÉÐÅ¡½ÊÅÈИ ¨¨ÜÁË¿½ ÉÐÄØǽÈÙʽÜ ÎǽÄǽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž §ËÊÓÂÍψ¤¿ÐÔÅÏÍËɽÊÎe˜ ©ÐÄØǽÈÙÊØÆνÈËÊ ˆ«ÇʽÉÅʽÎϽÍÐÛËÌÂÍИ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ÉÄ½È ¥Ï½ÈÙÜÊÎǽÜÇËÉÅÔÂÎǽÜ ËÌÂͽ

ˆ­ÅϽ˜ ¡ËÊÅÓÂÏÏÅ ˆžÍ½ÔÊØÆ¿ÂÇÎÂÈ٘ ¡Ã­ËÎÎÅÊÅ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ¾Ä½È ŸÂÔÂ;½ÈÂϽʽÉÐÄØÇÐ ¥®Ïͽ¿ÅÊÎÇËÀË ˆŸÂÎʽοÜÖÂÊʽܘ ˆ£½ÍŠÌÏÅÓ½˜ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ¾Ä½È ˆ«ÏÇȽÎÎÅÇÅÁËÉËÁÂÍʽ˜ §ËÊÓÂÍÏÐÔÂÊÅÇË¿ÒËÍÂËÀͽŠ ÑÅÔÂÎÇËÀËËÏÁÂÈÂÊÅÜÐÔŊ ÈÅÖ½ÇÐÈÙÏÐÍØž½ÈÂÏÊËÆ ÉËÈËÁÂÃÅ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ÉÄ½È ˆ¬½ÜÓؘ­¨ÂËÊǽ¿½ÈÈË ËÌÂͽ ÅÎÌËÈÊÜÂÏÎÜʽ ÅϽÈÙÜÊÎÇËÉÜÄØÇ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÉÄ½È ˆ©½ÈÂÊÙÇŽÊÀÂÈؘ ÎÌÂÇϽÇÈÙ¾½ÈÂÏÊËÀËϽÏͽ ²²µÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÉÄ½È ˆª½Ï½ÈǽŠ¬ËÈϽ¿Ç½˜ ª¨ØÎÂÊÇË ËÌÂͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® §ËÊÓÂÍψ©ÐÄØǽ±Í½ÊÓÅÅ ²²¿Âǘ ©ÐÄØǽÈÙÊØÆνÈËÊ ˆ«ÇʽÉÅʽÎϽÍÐÛËÌÂÍИ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ÉÄ½È «ÏÇÍØÏÅÂ7***©ÂÃÁÐʽÍËÁŠ ÊËÀËÇËÊÇÐÍνÇȽÎÎÅÔÂΊ ÇËÀËϽÊÓ½ˆ²ÍÐÎϽÈÙʽÜ ÏÐÑÂÈÙǽ˜ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ÉÄ½È 7***©ÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆÇËÊÇÐÍÎ ÇȽÎÎÅÔÂÎÇËÀËϽÊÓ½ ˆ²ÍÐÎϽÈÙʽÜÏÐÑÂÈÙǽ˜ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¾Ä½È ¤½ÇÈÛÔÅÏÂÈÙÊØÆÇËÊÓÂÍÏ 7***©ÂÃÁÐʽÍËÁÊËÀËÇËʊ ÇÐÍνÇȽÎÎÅÔÂÎÇËÀËϽÊÓ½ ˆ²ÍÐÎϽÈÙʽÜÏÐÑÂÈÙǽ˜

½ÌÍÂÈÜ ®ž ¾Ä½È §ÉÂÃÐʽÍËÁÊËÉСÊÛϽÊÓ½ ¬­¢©¹¢­ˆ§ËÍν͘Á½Ê ¨¡ÂÈž ¾½ÈÂÏ ½ÌÍÂÈÜ ®ž §ËÊÓÂÍÏĽÎȽÍÏ°ÇͽÅÊØ ¢®ÈÂÌÓË¿ËÆ ©ÐÄØǽÈÙÊØÆνÈËÊ ˆ«ÇʽÉÅʽÎϽÍÐÛËÌÂÍИ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¾Ä½È ˆžÂÈËÎÊÂÃǽÅÎÂÉÙÀÊËÉË¿˜ ž¬½¿ÈË¿ÎÇÅÆ ¾½ÈÂϊÎǽÄǽ ÎÌÂÇϽÇÈÙ¾½ÈÂÏÊËÀËϽÏͽ ²²µÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ¾Ä½È ¬­¢©¹¢­ˆ§ËÍν͘Á½Ê ¨¡ÂÈž ¾½ÈÂÏ

¯Â½ÏÍ Jɯ µÂ¿ÔÂÊǽ ¿ÐÈ®ÐÉÎÙǽ ¯ÂÈ ŠŠ ǽν ŠŠ ½ÁÉJÊJÎÏͽÓJÜ XXXUIFBUSFŠTIFWDIFOLPDPNVB Ÿ½ÍÏJÎÏÙÇ¿ÅÏÇJ¿uÀÍÊ Ç¿ÏÊÜ ´¯ ¿ÎÓ

ˆ¡ÐÃÂÌÍËÎϽÎÏË͐ܘ ©½ÍJܨ½ÁË ÏͽÀJÇËÉÂÁJÜ ʽÁJœÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ¬¯ ¿ÎÓ

ˆ¤Ï˾Ëې¾ÂÄϾ˜Æ¿ÂÊ ©ÂÊÔÂÈÈ ĽÌ—ÎËÛˆ¡¿Ô½ÏŠ ÊÅÇʽÁ¿ÔÊÅÉÎÐÌËÇ˗ɘ ÉÂÈËÁͽɽʽÁœÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ¿ÎÓ

ˆ¤ËÆÔÅʽÇ¿½ÍÏÅͽ˜ ©žÐÈÀ½ÇË¿ ÏͽÀÇËÉÂÁÜ ʽÁJœÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ª¡ ¿ÎÓ

ˆ¬ÍÅɽÁËÊÊاÂʨÛÁ¿‘ ŸÁ¿ÂÍϽÇËÉÂÁÜʽÁJœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ Ÿ¯ ÉÎÓ

ˆ©Åʽ©½ĽÆÈ˘©§ÐÈJÕ ÇËÉÂÁJÜʽÁJœÀÒ¿

Ç¿ÏÊÜ ®­ ¿ÎÓ

ˆ®ËÊȐÏÊÙ˜ÊËԐ˜ŸµÂÇÎÌÍ ÇËÉÂÁJ܊Ñ—͐ÜʽÁJœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ´¯ ÉÎÓ

ˆ¬Ë¿ÂÍÊÂÊÊܘŸª½¾ËÇË¿ ÎÓÂʐÔʽѽÊϽĐÜÐÎÏÅȐ ÉËÁÂÍÊʽÁJœÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ¬¯ ¿ÎÓ

ˆ¨Â¿ ÐÍÅÔ®ÅÊÅÔǽ ½¾ËžÂÊÂѐÎÁ¾ÛϽÊÏÇŘ ©§ÍËÌÅ¿ÊÅÓÙÇÅÆ ϽÏͽÈÙʐ ÊÏÍÅÀÅ ¿ÅÎϽ¿½ʽÁJœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ®ž ¿ÎÓ

ˆžËÿÈÙÊÅÆ£ÐÍÁÂʘ £ž©ËÈÙ—Í ©žÐÈÀ½ÇË¿ ÇËÉÂÁÜʽÁœÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ª¡ ¿ÎÓ

ˆ§ÏÐÔ˾ËÏÜҘµ½ÍÈÙ¬ÂÍÍË ¬—ν®¬ÍËÇËÑ—¿Ëœ ®½ÌŠ ÀÍ½ŸÅÎϽ¿½ÁÈÜÁÏÂÆ ʽÁÛÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ª¡ ÉÎÓ

ˆÌËÓJÈÐÊÇÅ ÉÈËÎÏJ ϽÉJÀÍÂÊ٘´ÂÒË¿ ĽÌq—νÉň¬Ëο½Ï½ÊÊܘ ˆŸÂÁɐÁ٘ ˆ¨Â¾ÂÁÅʽ̐ÎÊÜ §½ÈҽИžÂÕÇÂÏʐÆĿˊ ÍÐÕÈÅ¿ÎÓÂÊÇÅʽÁJœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ¬ª ¿ÎÓ

°ͽÉǽÒÑÂÎÏÅ¿½ÈÛ ˆŠ½±Í½ÊÓÐÄÙǽŸÂÎʽ ¿°ÇͽœÊ˜ÒËÍÂËÀͽѐÔʽ ÌËÎϽÊ˿ǽˆ¯ÅÀÍ ÏÅÀÍ ¾½ÀŠ ÍÜÊÂοÏÈËe˜ŸÅÎϽ¿½ʽ ÁÛÐÌËÎϽÊ˿Ӑ±Í½Êǽ ©ÇÂÈÂÏϐ ±Í½ÊÓÜ Ç¿ÏÊÜ ®­ ¿ÎÓ

ˆ¤½ÇËÊ ½¾Ë¨Û¾Ë¿̽ÊÊÅ ÊÊŘŸŸÅÊÊÅÔÂÊÇË ¡Í½É½ÈÛÁÅÊÅ¿ÌËÕÐǽÒ Ö½ÎÏÜŸÅÎϽ¿½ʽÁJœ ÀÒ¿


½ÑÅÕ½ϽÏÍ Ç¿ÏÊÜ ´¯ ÉÎÓ

ˆ ÍËÕJ˜ ®ÏËÏÅÎÜÔ *§½ÍÌÂÊÇˊ§½ÍÅÆ ÇËÉÂÁJÜ ʽÁJœÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ¬¯ ¿ÎÓ

ˆ®ÌËÇÐνÌˊÏ½ÈÆÎÙÇŘ ¢ÁнÍÁËÁ±ÈÌÌË Ľ Ìq—ÎËÛˆ³ÅȐÊÁ͘ ÌÎÅÒËÈˊ ÀÔʽÇËÉÂÁÜʽÁœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ®ž ¿ÎÓ

ˆ¤Ï˾Ëې¾ÂÄϾ˜Æ¿ÂÊ ©ÂÊÔÂÈÈ ĽÌ—ÎËÛˆ¡¿Ô½ÏŠ ÊÅÇʽÁ¿ÔÊÅÉÎÐÌËÇ˗ɘ ÉÂÈËÁͽɽʽÁœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ Ÿ¯ ÉÎÓ

ˆ§ËÍËÈ¿½ÇͽÎŘ©½ÍϐÊ ©½Ç¡ËÊ½Ò ÏͽÀÇËÉÂÁÜ ʽÁœÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ®­ ¿ÎÓ

ˆ°ÇͽÁÂÊÂÖ½ÎÏܘ±Í½ÊÇË ÁͽɽʽÁJœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ´¯ ÉÎÓ

ˆÇÏËÍÎÙǽÀÍÅÉÂÍʽ˜ §ÐʐË®ÉÁÄÐ ¿ÅÎϽ¿½ʽ ÁÛÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ¬¯ ¿ÎÓ

ˆ­Â7*ÄË­©JÎÏÅÔʽÇËÉÂÁJܘ © ËÀËÈÙ ¿ÅÎϽ¿½ʽÁJœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ ®ž ¿ÎÓ

ˆ®ÉÕʐÀÍËՐ˜­§ÐÊJ ÁÂÏÂÇÏſʽÇËÉÂÁJÜʽÁJœ ÀÒ¿ Ç¿ÏÊÜ Ÿ¯ ÉÎÓ

ˆ«ÍÇÂÎÏ͘£½ÊÊÐÆ ¿ÅÎϽŠ ¿½ŠÇËÊÓÂÍÏʽÁJÛ ÀÒ¿

ϽÏÍ

¯Â½ÏÍ Åɝ®¬ÐÕÇÅʽÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈŠŠ ǽÎν ŠŠ ŠŠ XXXSVTESBNBLIVB §½Îνͽ¾ËϽÂÏÎÁË ¬ÂÍÂÍØ¿ÎÁË ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ˆºÏÅÎÉÂÕÊØÂÁÂÊÙÀŘ ­§ÐÊÅ ÁÂÏÂÇÏſʽÜÇËÉÂÁÅÜ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ˆžÂÈØÆÁýħ½ÍËÈÅÊؘ ®©ËÚÉ ÅÍËÊÅÔʽÜÇËÉÂÁÅÜ ¿ŠÒÔ½ÎÏÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ˆ¡ÐÚÊÙܘ­µÂÍÅÁ½Ê ÇËÉŊ ÔÂÎÇËÂÉÐÄØǽÈÙÊËÂÌÍÂÁŠ ÎϽ¿ÈÂÊÅ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆe¤½¾ØÏÙ ÂÍËÎÏͽϽ˜   ËÍÅÊ ÏͽÀÅÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ¡ÂÏÅÎËÈÊÓ½˜© ËÍÙÇÅÆ ÏͽÀÅÇËÉÂÁÅÜÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆ®Ï½ͽÜÁ¿½˜ ­ËÃÁÂÎÏ¿Âʊ ÎÇÅÂÀÍÂÄØ ª¬ÏÐÕÇÅʽ ÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆ£ÂÊÅÏÙ¾½˜ª ËÀËÈÙ ÎË¿Â͊ ÕÂÊÊËÊ¿ÂÍËÜÏÊËÂÎ˾ØÏÅ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ  ½ÌÍÂÈÜ ˆ¡¿ÂÍÅÒÈË̽ÛϘ©±ÂÍÉË ÑͽÊÓÐÄÎǽÜÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒ Ô½ÎÏÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆºÏÅÎÉÂÕÊØÂÁÂÊÙÀŘ ­§ÐÊÅ ÁÂÏÂÇÏſʽÜÇËÉÂÁÅÜ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ

 ½ÌÍÂÈÜ ˆ ȽĽÁÊܘ ©½Ï½²½ÍÅ ¢ ÍÂÉÅʽ ÉÂÈËÁͽɽ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒËÃÅÄÊÅ ÈÛ¾¿Å ÅÕÌÅËÊÎÇËÆÁÂÜÏÂÈÙÊËÎÏÅ ½ÀÂÊϽÁ¿ËÆÊËÆͽĿÂÁÇÅ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆe¤½¾ØÏÙ ÂÍËÎÏͽϽ˜   ËÍÅÊ ÏͽÀÅÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆ©½ÎÏÂÍÅ©½ÍÀ½ÍÅϽ˜ ©žÐÈÀ½ÇË¿ ÌÙÂν©­ËÖŊ ʽ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ®Ï½ͽÜÁ¿½˜ ­ËÃÁÂÎÏ¿Âʊ ÎÇÅÂÀÍÂÄØ ª¬ÏÐÕÇÅʽ ÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ¬ËÉÅʽÈÙʽÜÉËÈÅÏ¿½˜   ËÍÅÊ ÉÐÄØǽÈÙÊØÆ ÎÌÂÇϽÇÈÙ¿ŠÒÔ½ÎÏÜÒ ÌËÉËÏÅ¿½ÉÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÆ µËÈËɊÈÂÆÒÂɽ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆe¤½¾ØÏÙ ÂÍËÎÏͽϽ˜   ËÍÅÊ ÏͽÀÅÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆ£ÂÊÅÏÙ¾½˜ª ËÀËÈÙ ÎË¿Â͊ ÕÂÊÊËÊ¿ÂÍËÜÏÊËÂÎ˾ØÏÅ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆ¡ËÒËÁÊËÂÉÂÎÏ˘«ÎÏÍË¿Š ÎÇÅÆ ÌÙÂνËÃÅÄÊÅ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ©ËÜ̽ÍÅýÊǽ˜­¨½ÉÐÍ  ÑͽÊÓÐÄÎǽÜÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ±ÅÈÐÉÂʽ©½ÍÏÐͽÊ˘ ºÁ±ÅÈÅÌÌË ÇËÉÂÁÅÜ ÌˊÅϽÈÙÜÊÎÇÅ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅŠ ÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¬­¢©¹¢­ˆ°Î½ÁÙ¾½r¬ÂÊÙÇÅs˜ ª«ÎÏÍË¿ÎÇÅÆ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¬­¢©¹¢­ˆ°Î½ÁÙ¾½r¬ÂÊÙÇÅs˜ ª«ÎÏÍË¿ÎÇÅÆ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ˆªËÉÂÍÏÍÅʽÁÓ½ÏØƘ ­§ÐÊ Å ÇËÉ ÂÁ ÅÜ¿ŠÒÁÂÆŠ ÎÏ¿ÅÜÒÔÉ

 ½ÌÍÂÈÜ ˆ»ÊËʽŝ¿ËÎ٘­Ø¾ÊÅÇË¿ ŸËÄÊÂÎÂÊÎÇÅÆ ÍËNJËÌÂͽ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ˆ¨Û¾Ë¿ÊØÆʽÌÅÏËǘ ¡ËÊŊ ÓÂÏÏÅ ËÌÂͽ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ «ÌÂÍʽÜÎÏÐÁÅܲª°¥ ÅÉ¥¬§ËÏÈÜÍ¿ÎÇËÀË ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆŸÂÎÂȽÜ¿ÁË¿½˜ ÏϽÕÂÌˊ ÎËÈÙÎÏ¿½ ±¨ÂÀ½Í Ÿ©½ÎÎ ©´ÂÍ¿ÅÊÎÇÅÆ ËÌÂÍÂÏϽ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ¡ËÊʽ¨ÛÓÅÜ ÅÈÅ ¤Áͽ¿ÎÏ¿ÐÆÏ Ü¿½Õ½ÏÂÏܘ «±ÂÈÙÓÉ½Ê »²ÉÂÈÙÊÅӊ ÇÅÆ ­­ËÃÁÂÎÏ¿ÂÊÎÇÅÆ ÉÐÄØǽÈÙʽÜÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž žÂÊÂÑÅΩÅȽÊØ«ÎÏËÊÂÊ ˆ¼ÌÍÅÀȽսÛŸ½Îʽ¾½È˜ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ©ËÜÌÍÂÇͽÎʽÜÈÂÁŘ ±¨ËÐ ¡Ã¨ÂÍÊÂÍ ÉÛÄÅÇÈ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆž½¾ÅƾÐÊϘ¢¬ÏÅÔÇÅÊ §Ÿ½ÎÅÈÙ¿ ©¬ÈÜÓÇË¿ÎÇÅÆ ÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ´¯  §ËÊÓÂÍÏ ÌËοÜÖÂÊÊØÆ ¡Ê۬˾ÂÁØ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ§ËÕÇÅÊÁËɘ¬Ÿ½ÈÙÁÀ½ÍÁÏ ®©½ÍÕ½Ç ÉÐÄØǽÈÙʽÜÎǽĊ ǽ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ®ÅÈÙ¿½˜¥§½ÈÙÉ½Ê ËÌŠ ÍÂÏϽ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ˆ¡ÂÍ¿ÂÊÎÇÅÂÌ¿ÅÓؘ Ÿ±ÙËͽ¿½ÊÏÅ ËÌÂͽŠ¾ÐÑÑ «ÌÂÍʽÜÎÏÐÁÅܲª°¥ ÅÉ¥¬§ËÏÈÜÍ¿ÎÇËÀË

½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ©½ÆÎÙǽʐԘ© ËÀËÈÙ ɐÎÜÔÊÂÔ½ÇÈÐÊÎÏ¿Ë ÎÌÂNJ ϽÇÈÙÁÈÜÁËÍËÎÈÅÒ ÀÒ¿ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ˆ¡ÛÆÉË¿ËÔǽ˜ Š²ÊÁÂ͊ ÎÂÊ ÅÊÎÓÂÊÅÍ˿ǽ«¡ÉÅϊ ÍÅ¿½ ÈÅÍÅÔÂÎǽÜѽÊϽŠ ÄÅÜÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ´Â¿ÂÊÀÐ͘¬È½ÏËÊË¿ ÎÌÂÇϽÇÈÙÁÈÜ¿ÄÍËÎÈØÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  ˆ®Ç½ÄǽËÏÍÂÒÌËÍËÎÜϽҘ ¥¡Ð¾ÍË¿ÎǽÜÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ­Â¿ÅÄË͘ª ËÀËÈÙ ÇËÉŠ ÁÅÜ ÎÌÂÇϽÇÈÙÁÈÜ¿ÄÍËΊ ÈØÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ¬­¢©¹¢­ˆ¬ËÖÐÔÙÂÉпÂÈŠ ÊÅۘ«­ÐÎË¿ ÌËÉËÏÅ¿½É ÍÐÎÎÇËÆʽÍËÁÊËÆÎǽÄÇÅ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ§ËÍËÈÙ¨Å͘ŸµÂÇÎÌÅÍ ÏͽÀÂÁÅÜ ÎÌÂÇϽÇÈÙÁÈÜ ¿ÄÍËÎÈØÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  ˆ§ËÕÇÅÊÁËɘ®©½ÍÕ½Ç ÉÐÄØǽÈÙÊØÆÎÌÂÇϽÇÈÙ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¬ÍËÎÏØÂÅÎÏËÍÅŝÊÏËʽ´ÂŠ ÒË¿½®ËʽϽ¾ØÎÏÍËÏÂÔÊËÀË ¿ÍÂÉÂÊň¡½É½ÎÎ˾½ÔÇËƘ ˆ´ÂÍÊØÆÉËʽҘ ˆ®ÇÍÅÌǽ ­ËÏÕÅÈÙÁ½˜ ÎÌÂÇϽÇÈÙÁÈÜ ¿ÄÍËÎÈØÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ˆžÂÈËÎÊÂÃǽÅÎÂÉÙÀÊËÉË¿˜ ¨°ÎÏÅÊË¿ «¯½¾½ÇË¿ ÎÓŠ ÊÅÔÂÎǽÜ¿ÂÍÎÅÜÌËÎǽÄÇ žÍ½ÏÙ¿ ÍÅÉÉÔÉ

¯Â½ÏÍÁÈÜÁÂÏÂÆ ÅÛÊËÕÂÎÏ¿½

ÐȬËÈϽ¿ÎÇÅÆÕÈÜÒ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ XXXUZ[BUVB ¯Â½ÏÍÇÐÇËÈ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ ÅÉŸÑ½Ê½ÎÙ¿½ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÌȧËÊÎÏÅÏÐÓÅÅ ˆŸËÈÕ¾ÊÅÇ¥ÄÐÉÍÐÁÊËÀË ¯ÂÈŠŠ ÀËÍËÁ½˜¡Í½Ô¿ ÉÐÄ؊ ½¿ÏËËÏ¿ÂÏÔÅÇÇÍÐÀÈËÎÐÏËÔÊË

ǽÈÙʽÜÎǽÄǽ¿ŠÒÁÂƊ XXXQVQQFULIBSLPWVB ÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ´Ðɽʽ˾½¿½ÕÅÁËɽ˜ ¯Â½ÏÍÉÐÄØǽÈÙÊËÆ ˆ´ÂÍÏË¿½ÉÂÈÙÊÅÓ½˜  ËÍÅÊ ÏͽÀÅÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒ ÇËÉÂÁÅÅ ¥µÏËÇ ÈÅÍÅÇˊÛÉËÍÅÎÏŊ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ Ðȧ½ÍȽ©½ÍÇν ©ˆ»ÃÊØÆ ÔÂÎǽÜÎǽÄǽ ÎÌÂÇϽÇÈÙ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ¿ËÇĽȘ ˆ³ÂÊÏͽÈÙÊØÆÍØÊËǘ ÁÈÜ¿ÄÍËÎÈØÒ ÔÉ ¬­¢©¹¢­ˆ®Ç½ÄËÔʽÜÜ͊ ¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  ɽÍǽ˜ ÎÌÂÇϽÇÈيÕÐÏǽ XXXPQFSFUUBLIBSLJWVB ˆ¢ÖÂͽÄ˧ͽÎÊËƵ½ÌËÔǘ ÌËÉËÏÅ¿½ÉÎǽÄÇÅ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ ®§ËÀ½Ê ®¢ÑÍÂÉË¿ ÉÐÄ؊ ®¬ÐÕÇÅʽ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ǽÈÙÊØÂÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜÌË ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ¬ÍËÁ½ÊʽÜÊ¿ÂÎϽ˜ž®ÉŠ ÉËÏÅ¿½ÉÎǽÄËǵ¬ÂÍÍË ˆ°¾ÅÆÎÏ¿ËʽÐÈÅÓ¨ÐÍÎÅʘ Ͻʽ ÇËÉÅÔÂÎǽÜËÌÂͽ¿ŠÒ ÔÉ º¨½¾ÅÕ ©ÛÊÌÙ  ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ«ÌÂÍʽÜÎÏÐÁÅÜ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¿ËÁ¿ÅÈÙÎÉÐÄØÇËÆ ÌÂÎÊ܊ ²ª°¥ÅÉ¥¬§ËÏÈÜÍ¿ÎÇËÀË ˆ¡ÂǽÉÂÍËʘ¡ÃžËÇǽÔÔË ÉÅÅϽÊÓ½ÉÅ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ѽÍοÎÏÅÈ¿ÂÊÂÓŽÊÎÇËÀË ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ©ËÜÌÍÂÇͽÎʽÜÈÂÁŘ ǽÍʽ¿½È½ ÎÌÂÇϽÇÈÙÁÈÜ ˆ¤ËÈËÏË­ÐÊ˘¡Í½Ô¿ ±¨ËÐ ¡Ã¨ÂÍÊÂÍ ÉÛÄÅÇÈ ¿ÄÍËÎÈØÒ ÔÉ ÀÂÍËÅÔÂÎÇÅÆÚÌËÎÌËÉËÏŊ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ¿½ÉÁÍ¿ÊÂÀÍÂÔÂÎÇÅÒÉÅÑË¿ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ®Ç½ÄÇÅÁÃÐÊÀÈÂƘ­§ÅÌÈÅÊÀ ÔÉ ˆž½ÜÁÂͽ˜¥§½ÈÙÉ½Ê ÌÍÅÇÈÛÔÂÊÅÜÈÛ¾ËÌØÏÊËÀË ½ÌÍÂÈÜ ®ž ËÌÂÍÂÏϽ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÎÈËÊÂÊǽÔÉ ˆ¡ÛÆÉË¿ËÔǽ˜ Š²ÊÁÂ͊ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ÎÂÊ ÎǽÄǽ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ©½ÎÏÂÍÅ©½ÍÀ½ÍÅϽ˜ ÔÉ ˆŸÅ¿½Ï §½ÈÙɽʘ ©žÐÈÀ½ÇË¿ ѽÊϽÎɽÀËÍÅÜ ½ÌÍÂÈÜ ®ž À½È½ŠÇËÊÓÂÍÏ ÌËοÜÖÂÊÊØÆ ÎÌÂÇϽÇÈÙÁÈÜ¿ÄÍËÎÈØÒ ˆ¤½Á¿ËɽĽÆÓÜÉŘ ŠÈÂÏÅÛÎËÁÊÜÍËÃÁÂÊÅÜ ÔÉ ©®Ï½ÍÅÓÙÇÅÆ ÇËÉÂÁJÜ ¥Éͧ½ÈÙɽʽ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  ʽÁœÀÒ¿ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ¬ÍÅÇÈÛÔÂÊÅܪÂÄʽÆÇŘ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  ˆ«ÎÏËÍËÃÊËŸËÈÕ¾ÊØÆ ªªËÎË¿ŸÂÎÂÈØÂÅÌËÐÔŊ ˆ­ÐνÈËÔǽ˜ª ÂÍÊÂÏ ÈŊ ÈÂΘ©©ËÇÅÂÊÇË ®©½Òˊ ÏÂÈÙÊØÂÅÎÏËÍÅÅËÃÅÏÂÈÜÒ ÍÅÔÂÎǽÜÑÂÂÍÅÜ¿ŠÒÁÂƊ ÏÅÊ ÉÐÄØǽÈÙʽÜÎǽÄǽÁÈÜ ³¿ÂÏËÔÊËÀËÀËÍËÁ½ ÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ¿ÄÍËÎÈØÒÅÁÂÏÂÆÔÉ ÔÉ


½ÑÅÕ½ϽÏÍ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆ®ÊÂÀÐÍËÔǽ˜«ÎÏÍË¿Š ÎÇÅÆ ÎǽÄǽ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆÈÂÊÙÇÅÆÓ¿ÂÏËÔÂǘÌËÉËÏŊ ¿½ÉÎǽÄÇÅ®ÇνÇË¿½¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ¬­¢©¹¢­ˆ®Ç½ÄËÔʽÜÜ͊ ɽÍǽ˜ ÎÌÂÇϽÇÈيÕÐÏǽ ÌËÉËÏÅ¿½ÉÎǽÄÇÅ ®¬ÐÕÇÅʽ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  ˆ«ÔÂÉͽÎÎǽĽÈÅ¿ËȊ Õ¾ÊÅÇŘŸ§ËÍËÎÏØÈ¿ ŸÂÎÂȽÜÎǽÄǽÁÈÜνÉØÒ ɽÈÂÊÙÇÅÒ ÊËÉËÀÐÏÌÍÅÎÐϊ ÎÏ¿Ë¿½ÏÙ̽ÌØÅɽÉØ ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ˆ¡ÂÊÙÍËÃÁÂÊÅÜÇËϽ¨Âˊ ÌËÈÙÁ½˜²½ÆÏ ÉÛÄÅÇÈÁÈÜ ÁÂÏÂÆ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ

¯Â½ÏÍ ˆ©ËÃÂϾØÏ٘ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ

¯ÂÈ ŠŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ¾ÎÓ

ˆ¥ÉÌÂÍÅܽÊÀÂÈË¿˜žŸÂ͊ ¾ÂÍ ½ÌÍÂÈÜ ÉÎÓ

ˆ ËÍËÁÄʽÇËÉÎÏ¿˜§¨ÂËÊË¿ ÇËÉÂÁÅÜËÈÛ¾¿ÅÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ÉÎÓ

ˆ©ÐÃÅÇÅÊÂÌȽÔÐϘ ±ŸÂ¾ÂÍ ÚÇÎÏÍÂɽÈÙʽÜ ÇËÉÂÁÅÜÔÉ

ϽÏÍ

¯Â½ÏÍ ÑͽÊÓÐÄÎÇËÆ ÇËÉÂÁÅÅ ˆ¡ÂÈÙ¬ÙÂ͢ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ÀÍÊ ɽÍϽ ÉÎÓ

ˆ°¾ÂÆÉÂÊÜÊÂÃÊ˘ÌËÌÙÂΠºÍÅǽÎÎбͽÊÓÐÄÎǽÜ ÇËÉÂÁÅÜ ½ÌÍÂÈÜ ¾ÎÓ ˆ¡Â¿ÐÕÇÅʾ½ ¿νÉËÈÂϘ ÌËÌÙÂΩ§½ÉËÈÂÏÏÅ ˆžËÅÊÀŠžËÅÊÀ˜ÔÉ

¯Â½ÏÍ ˆ®½Ò½ÈÅʘ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ ¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ¾ÎÓ ˆ©ÐÃÔÅÊØ ÎÌËÎ˾ÊØÂʽ ÚÏËe˜ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ÉÎÓ ˆª½ÁÌÍË̽ÎÏÙÛ¿ËÍÃŘ ¡Ã®ÚÈÅÊÁÃÂÍ

¯Â½ÏÍ ˆ¡ÈÜÈÛÁÂƘ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ ¯ÂÈ ŠŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ÉÎÓ ˆŸÂÁÙɽ˜ÌËÉËÏÅ¿½ÉÌÙÂÎØ ª ËÀËÈ܈ŸÅƘ Áͽɽ ÔÉ

¯Â½ÏÍ ËÁÂÎÎÇËÀËͽÄÈÅ¿½ ˆ¨½ÊÃÂÍËÊ·˜ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ

¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ¾ÎÓ ˆ¯ÂĽÎʽÕÂÀËÁ¿Ëͽ˜ ÉËÊËÎÌÂÇϽÇÈÙÌËÉËÏÅ¿½É ËÁÊËÅÉÂÊÊËÆÌÙÂÎ؝§½Š Ê¿ÎÇËÀË

¯Â½ÏͽÈÙʽÜ ÇËÉ̽ÊÅÜ ˆ»ÊËʽ˜ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ

¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ÉÎÓ ˆ§½ÇÎϽÏÙÉÅÈÈÅËÊÂÍËɘ

¯Â½ÏÍ ˆ(SFFO.BHJD˜ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ

¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ÉÎÓ ¬­¢©¹¢­ˆ®ÅÊÁÍËɬÅÏÂͽ ¬Âʽ˜»ÈÅϽ­½Ê ÓÅÊÅÔʽÜ ÉÂÈËÁͽɽÁÈÅÊËÆ¿ËÁÊË ÁÂÆÎÏ¿ÅÂÅÓÂÈÐÛÃÅÄÊÙ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÉÎÓ ˆ­ÂǽÌËÁÍÂÇËƘ»ÈÅϽ­½Ê ÎÌÂÇϽÇÈيÍÅÏнÈ

¯Â½Ï͈'PSUF˜ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ ¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ÉÎÓ ˆ;ÂÈÙÁ½˜ ÏͽÀÅÇËÉÂÁÅÜ

5½ÏÍ ˆ¬ÍÂÇͽÎÊØ ӿÂÏؘ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ

¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ¾ÎÓ ¬­¢©¹¢­ˆ£Å͘ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¾ÎÓ ˆ§ÍØν˜

¯³ˆ¬­¯¢˜ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ ¯ÂÈŠŠ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ¾ÎÓ ¬­¢©¹¢­ˆ®ÂÎÏÍؘŸËÎÌˊ ÉÅʽÊÅÜÌËÌÅÎÙɽÉÁÅʽÎÏÅÅ ­ËɽÊË¿ØÒ

4"/Š4"/ 5)&"53& ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ

¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ÉÎÓ ˆ®Ê؝ÒÊÂÐν˜ÌËÉËÏÅ¿½É ÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÆ´½ÍÈÙĽ¡ÅNJ ÇÂÊν ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ¾ÎÓ ˆ­½ÁËÎÏÙÁ˾ÍËÀËʽÍËÁ½˜ ®Ç½ÄǽŠÌÍÅÏÔ½ÁÈÜ¿ÄÍËΊ ÈØÒ ÌËÉËÏÅ¿½ÉÚÌËνʽÍˊ ÁË¿®Â¿Âͽ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ÉÎÓ ˆ4FDPOEMJGF˜

¿ÏËÍÎÇÅÆϽÏÍ ˆ§ËÏÂÈËǘ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ ÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ ÉÎÓ ˆŸÅÆÁËÇÐÁͽɽ˜ ªŸËÍËþÅÏ

¯Â½ÏÍ ˆ©½ÁÍÅÀ½È˜ ÐÈ®ÐÉÎÇ½Ü ¡§Ľ¿ËÁ½ˆ±º¡˜ ¯ÂÈ ŠŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆµÐÏž½È½ÇÅÍ¿˜  ËÍÅÊ ÏͽÀÅÇËÉÂÁÅÜ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ¡ËÉ ÇËÏËÍØÆÌËÎÏÍËÅÈ ®¿ÅÑϘ  ËÍÅÊ ÏͽÀÅѽÍÎ ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ§ËÍËÈÙÅÕÐϘ ©¡ÍÂÀ½Êˊ ¿½ ÉÛÄÅÇÈ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ

¯Â½ÏÍʽ£ÐÇ½Ò ÐȝÎÏÍËÊËÉÅÔÂÎÇ½Ü  È¿ËÂÇÍØÈËÀÅÉʽÄÅň«Ô½À˜ ¤½ÌÅÎÙÄÍÅÏÂÈÂÆÌËÏÂÈ ŠŠ ¢ŠNBJMOB[IVLBI!HNBJMDPN XXX[IVLJLIBSLPWVB  ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¬­¢©¹¢­ˆ­ËÉÂËÅ¡ÃÐÈÙÂÏϽ ®ÏͽÎÏÅÌ˵ÂÇÎÌÅÍИ ÏͽŠ ÀÂÁÅÜÌËÌÙÂΰÅÈÙÜɽµÂNJ ÎÌÅͽˆ­ËÉÂËÅ¡ÃÐÈÙÂÏϽ˜

ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÌËÉËÏÅ¿½ÉÌÙÂÎØ ¨ÐÅÁÃŨÐʽÍň¯ÍËÂʽ ǽÔÂÈÜҘ¿ÎÓÂÊÅÔÂÎÇËÆÍŠ Á½ÇÓÅÅϽÏͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¾ÎÓ

¬­¢©¹¢­ˆ¥ÖÐͽ¾ËÏИ£Ë͊ ÁÅ ½ÈÙÎÂÍ½Ê ÀÍÐÌÌË¿ËÂÎˊ ¾ÂÎÂÁË¿½ÊÅ¿ŠÉÁÂÆÎÏ¿ÅÅ

³®¥ˆªË¿½ÜÎÓÂʽ˜

ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ ¯ÂÈ ŠŠ ¯Â½Ï͈14˜ ¤½Ç½Ä¾ÅÈÂÏË¿ ¿ÐÈ ÍÕɽʽ ¯ÂÈ ŠŠ ªÅÇËÈ½Æ ¤½ÉË¿ÈÂÊÊÜÇ¿ÅÏÇJ¿ ŠŠ «ÈÙÀ½

 ŠŠ ŠŠ ª½ÌËÍϽÈÂ5*$,&50/-*/& &ŠNBJMQBUBTBWB!VLSOFU IUUQUJDLFUŠPOMJOFDPNVBDJUZLIBSLPW XXXQTŠUFBUSDPNVB žÂÎÌȽÏʽÜÁËÎϽ¿Ç½

®ÏÐÁÂÊÏÅJÌÂÊÎJËÊÂÍÅv ª½ÌËÍϽÈÂ*/5&3/&5Š#*-&5 §ËÈÂÇÏÅ¿ÊÅÆÌÂÍÂÀÈÜÁ ¿JÁËÎJ¾ v IUUQLIBSLPWJOUFSOFUŠCJMFUVB Ÿ½ÍÏJÎÏÙÇ¿ÅÏÇJ¿uÀÍÊ ¢ŠNBJMOPWBTDFOB!HNBJMDPN Ç¿ÏÊÜ ®ž IUUQWLPOUBLUFSVDMVC ˆÎÂÍÂÁÊÙ˟´ª±­®¥ XXXOPWBTDFOBPSH ÌÍËÓÂe˜ ʽÍËÁʐ½ÊÂÇÁËÏÅ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ ÀÍÊ ÁÈÜÂȐÏÅ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ÉÎÓ

Ç¿ÏÊÜ ª¡ ˆ©ÐÃÔÅÊØʽÀͽÊÅÊÂÍ¿ÊËÀË ˆ¬Ë¿ÂÍÊÂÊÊܝɐÈÙǽͽ˜ ÎÍØ¿½˜§ËÉÂÁÅÜÌËÌÙÂЏ¿£½É½Ç ÇËÉÂÁÜ ©ÅÇÅ©ÛÈÈÛ½Òˈ¬½ÊÅǽ˜ Ç¿ÏÊÜ ª¡ ÔÉ ˆ¬ÍÅÀËÁ½¿ÂÁÉÂÁÅÇJ¿̽ÊÁ½ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¾ÎÓ

ÜÇÐÍËÄÌË¿J¿ËÁÅÊνÇÎˊ ˆŸ½ÈÂÊÏÅÊË¿ÁÂÊ٘ ÑËÊJÎÏ ÜÇÅÆɽ¿ÌËÁÍÐÃÇÐ ¥ŸØÍØ̽¿ ÁÂÊÙ¿ÈÛ¾ÈÂʊ бͽÊÇÑÐÍÏJ˜©½ÏÂÆŸJÕʗÇ ÊØÒÁÈÅÊËÛ¿ÃÅÄÊÙ ÎÏË͐ÜËÁʐ—œÈ۾˿ ÔÉ Ç¿ÏÊÜ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¾ÎÓ

¬­¢©‡­ˆ´ËÈË¿ÇÉ˗œÁÍЊ ˆ¼¾ÈËÔÊØÆ¿Ë͘§¡Í½ÀÐʊ ÃÅÊŘ©ÍË ½¿Í½Ê ÎÇ½Ü ÈÅÍÅÔÂÎǽÜÇËÉÂÁÅÜ ÎÇËÎÉËʽ¿Ï½ÉÅ ÚÇÎÏͽÎÂʊ ¯Â½ÏÍ νÉÅžËÈÙÕËƨ۾˿ÙÛ ÐȧͽÎÅʽ ¡ËɽÇÏÂͽ

ÔÉ ¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¾ÎÓ

ŠŠ  ŠŠ ˆ§½ÇŠÊžÐÁÙ¿ØÇÍÐÏÅÉÎܘ ¢ŠNBJMUIFBUSF!VLSOFU ©§½ÉËÈÂÏÏÅ ÑͽÊÓÐÄÎǽÜ XXXUIFBUSFDPNVB ÇËÉÂÁÅÜÔÉ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ ÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ¾ÎÓ

½ÌÍÂÈÜ ®­ ¾ÎÓ

ˆ´ÂÍÊËÂÉËÈËǢŸ®ÅÀ½Š ˆ ®½ÉØÆ ÈÂÀÇÅÆÎÌËÎ˾¾Íˊ Í¿ ÎË¿ÍÂÉÂÊʽÜÇËÉÂÁÅÜ ÎÅÏÙÇÐÍÅÏ٘©¡ÐÍÊÂÊÇË¿ ÔÉ ÎË¿ÍÂÉÂÊʽÜÇËÉÂÁÅÜÅÊ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ÉÎÓ

ÏËÈÙÇË¿Á¿ÐÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ˆ©ÐÃÔÅÊØʽÀͽÊÅÊÂÍ¿ÊËÀË ŸÊÅɽÊÅŸÎÌÂÇϽÇÈ¿ʊ ÎÍØ¿½˜§ËÉÂÁÅÜÌËÌÙÂΠÄʽÔÅÏÂÈÙÊËÉÇËÈÅÔÂÎÏ¿ÂÅΊ ©ÅÇÅ©ÛÈÈÛ½Òˈ¬½ÊÅǽ˜ ÌËÈÙÄÐÂÏÎÜÊÂÊËÍɽÏſʽÜ ÔÉ ÈÂÇÎÅǽ®ÌÂÇϽÇÈÙÏËÈÙÇË ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¾ÎÓ

ÁÈÜ¿ÄÍËÎÈØÒ ÁÂÏÅÁËÈÂÏ ˆ¬°©Š¬Š¬˜žÍ½ÏÙܬÍÂΊ ʽÎÌÂÇϽÇÈÙÊÂÁËÌÐÎǽÛÏÎÜ ÊÜÇË¿Ø ÚÇÎÓÂÊÏÍÅÔÂÎǽÜ ÔÉ ÇËÉÂÁÅÜÔÉ  ½ÌÍÂÈÜ ÉÎÓ

½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¾ÎÓ

ˆªË¿ÎŠϽÇŘ©½Íž½ÆŠ ˆ¡Â¿ÅÔÊÅǘ «ÎÏËÍËÃÊËv ÁÃÅ¿ÔÉ ÃÂÊÖÅÊØ ©©ÛÈÈÛ½ÒË ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¾ÎÓ

ÇËÉÂÁÅÜÔÉ ¬­¢©¹¢­ˆ¥ÖÐͽ¾ËÏИ£Ë͊ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÉÎÓ

ÁÅ ½ÈÙÎÂÍ½Ê ÀÍÐÌÌË¿ËÂÎˊ ¬­¢©¹¢­ˆ¨Û¾Ë¿ÙοÅÁËÉ ¾ÂÎÂÁË¿½ÊÅ¿ŠÉÁÂÆÎÏ¿ÅÅ ʽËÄÂ͢´ÂÒË¿ ÚÏÛÁØ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¾ÎÓ

ʽÌÐÏÅÇÎÔ½ÎÏÙÛÔÉ ˆ¡¿ÂÍŘªÂ¿ÂÍËÜÏÊË ÌÍËÅÎÕÂÎÏ¿ÅÂÇËÉÂÁÅÆÊˊ ÑÅÈËÎËÑÎÇËÀËÅÁÂÏÂÇÏÅ¿Š ÊˊÉÅÎÏÅÔÂÎÇËÀËÏËÈǽ¿ŠÒ ÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒÌËÉËÏÅ¿½ÉÌÙÂÎØ ¨ÐÅÁÃŨÐʽÍň¯ÍËÂʽ ǽÔÂÈÜҘ¿ÎÓÂÊÅÔÂÎÇËÆÍŠ Á½ÇÓÅÅϽÏͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¾ÎÓ

ˆ´É˘ŸÈ£Â;ÓË¿®ÌÂNJ ϽÇÈÙ¿ŠÒÁÂÆÎÏ¿ÅÜÒ ÔÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ¾ÎÓ

ˆª½Õ ½ÉÈÂϘ¬ËÉËÏÅ¿½É ÌÙÂÎØŸµÂÇÎÌÅͽÔÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¾ÎÓ

¬­¢©¹¢­ˆ¥ÖÐͽ¾ËÏИ£Ë͊ ÁÅ ½ÈÙÎÂÍ½Ê ÀÍÐÌÌË¿ËÂÎˊ ¾ÂÎÂÁË¿½ÊÅ¿ŠÉÁÂÆÎÏ¿ÅÅ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ¾ÎÓ

ˆ¡¿ÂÍŘªÂ¿ÂÍËÜÏÊË ÌÍËÅÎÕÂÎÏ¿ÅÂÇËÉÂÁÅÆÊˊ ÑÅÈËÎËÑÎÇËÀËÅÁÂÏÂÇÏÅ¿Š ÊˊÉÅÎÏÅÔÂÎÇËÀËÏËÈǽ¿ŠÒ


½ÑÅÕ½ÇËÊÓÂÍÏØ ±ÅȽÍÉËÊÅÜ ¬Ë¿ÎÂÉ¿ËÌÍËνÉÏÂÈŠŠ ¢ŠNBJMPGGJDF!GJMBSNPOJBLIBSLPWVB XXXGJMBSNPOJBLIBSLPWVB

ÇËÊÓÂÍÏØ

§ËÊÓÂÍÏÊØÆĽÈÐÈ­ØɽÍÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ËÏÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ²7©ÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆÑÂÎÏŊ ¿½ÈÙˆ­½ÒɽÊÅÊË¿ÅÐÇͽÅʊ ÎǽÜÇÐÈÙÏÐͽ˜«ÏÇÍØÏÅ ®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆËÍÇÂÎÏÍ ÑÅȽÍÉËÊÅÅ Ƚ¿ÊØÆÁŊ ÍÅÃÂÍ»ÍÅƼÊÇË®ËÈÅÎÏ ÊÁÍÂƬÅνÍ¿ ÑËÍÏÂÌŊ ½ÊË ©ËÎÇ¿½ ¬ÍËÀͽÉɽ ­½ÒɽÊÅÊË¿ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ¤½ÇÍØÏÅÂ7*©ÂÃÁÐʽÍËÁŠ ÊËÀËÇËÊÇÐÍν¿ËǽÈÅÎÏË¿ ÅÉÂÊÅ¥¿½Ê½ÈÔ¿ÎÇËÀË ˆÈÔ¿ÎÇÅƊÁ¾ÛϘ§ËÊÓÂÍÏ ȽÐͽÏË¿ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ©½ÍÅʽ´ÅÃÂÊÇËÅÂÂÐÔÂÊŊ ÇŧËÊÓÂÍÏ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ²7©ÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆÑÂÎÏŊ ¿½ÈÙˆ­½ÒɽÊÅÊË¿ÅÐÇͽŠ ÅÊÎǽÜÇÐÈÙÏÐͽ˜¡ÉÅÏÍÅÆ «ÊÅÖÂÊÇË ÑËÍÏÂÌŽÊË ©ËÎÇ¿½ ¬ÍËÀͽÉɽµÐŠ ¾ÂÍÏ ­½ÒɽÊÅÊË¿ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ²7©ÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆÑÂÎÏŊ ¿½ÈÙˆ­½ÒɽÊÅÊË¿ÅÐÇͽÅʊ ÎǽÜÇÐÈÙÏÐͽ˜®ÅÉÑËÊŊ ÔÂÎÇÅÆËÍÇÂÎÏÍÑÅȽÍÉˊ ÊÅÅ¡ÅÍÅÃÂÍ¡Ÿ½ÆÏνÆÁ ®µ ®ËÈÅÎÏ؝ÈÂÇνÊÁÍ ¯½Í½ÎÁ®Åʽ ÑËÍÏÂÌŽÊË ®µ ®ž½ÍÇÅ ¾½ÍÅÏËÊ ®µ ¬ÍËÀͽÉɽ´½ÆÇË¿Š ÎÇÅÆ žÍ½ÉÎ ½ÍÅÅÅÄËÌÂÍ ©ËÓ½ÍϽ ­ËÎÎÅÊÅ ŸÂÍÁÅ ´½ÆÇË¿ÎÇËÀË ¨ØÎÂÊÇË ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ²7©ÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆÑÂÎÏŊ ¿½ÈÙˆ­½ÒɽÊÅÊË¿ÅÐÇͽÅʊ ÎǽÜÇÐÈÙÏÐͽ˜¤½ÇÍØÏÅ ®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆËÍÇÂÎÏÍ ÑÅȽÍÉËÊÅŠȽ¿ÊØÆ ÁÅÍÅÃÂÍ»ÍÅƼÊÇˮˊ ÈÅÎÏت½Ï½ÈÙܤËÈËϽÍ¿½ ÑËÍÏÂÌŽÊË ©ËÎÇ¿½ ¥¿½Ê ©ËÖÐÇ ÑËÍÏÂÌŽÊË ®µ ¬ÍËÀͽÉɽ­½ÒɽÊÅÊË¿ ¬ÍËÇËÑÙ¿ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ŠÜ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ ¿°ÇͽÅʧÅÊËÇËÊÓÂÍÏ ÑÅÈÙÉË¿£ËÍý©ÂÈÙÂν §ËÉÉÂÊϽÍÅÆ©½ÍŊºÈÂÊ ¨ÂÂÍÅÎÎÂÆ ±Í½ÊÓÅÜ ϽÌÂÍ ¨½ÐÍÂÊΨÂÂÍÅÎÎÂÆ ъÊË ½ÌÍÂÈÜ ®­ ŠÜ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ ¿°ÇͽÅʈ±Í½ÊÓÐÄÎÇÅÆ ÍËɽÊÎDIBOTPOGSBODBJTF˜ ŸÂÁÐÖÅÂÎËÈÅÎÏØÑÅȽ͊ ÉËÊÅÅ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ³ÅÇȈ¤Ê½ÉÂÊÅÏØÂÒ½ÍÙÇË¿Š Խʘˆ¨ÂÀÂÊÁ½¿ÍÂÉÂÊÅv §È½¿ÁÅܵÐÈÙÃÂÊǢŸÂÁЊ ÖÅÂÎËÈÅÎÏØÅÇËÈÈÂÇÏÅ¿Ø ÑÅȽÍÉËÊÅÅ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ §ËÁÊÛÇËÎÉËʽ¿ÏÅÇÅ ®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆËÍÇÂÎÏÍ ÑÅȽÍÉËÊÅŠȽ¿ÊØÆÁŊ ÍÅÃÂÍ»ÍÅƼÊÇËŸÂÁÐÖÅ ÎËÈÅÎÏØÑÅȽÍÉËÊÅÅ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆËÍÇÂÎÏÍ ÑÅȽÍÉËÊÅŠȽ¿ÊØÆÁŊ ÍÅÃÂÍ»ÍÅƼÊÇË®ËÈÅÎÏØ

ÈÂÇνÊÁÍ­ÐÇËÉËÆÊÅÇË¿ νÇÎËÑËʊ½ÈÙÏ Ÿ½ÈÂÊÏÅÊ ­ÐÇËÉËÆÊÅÇË¿ ÑËÍÏÂÌŽÊË §Å¿ ¬ÍËÀͽÉɽžÂÏÒË¿ÂÊ ȽÄÐÊË¿ ®½¿ÂÊÇË ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆ©ÐÄØǽÅÃÅ¿ËÌÅÎ٘§Ëʊ ÓÂÍÏ¥ÉÌÍÂÎÎÅËÊÅÄÉ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª »¾ÅÈÂÆÊØÆÇËÊÓÂÍϽʊ νɾÈÜÎÇÍÅ̽ÔÂƲ °ª° ˆŸÁËÒÊË¿ÂÊŘ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆ¬ÂÎÊÅÈÛ¾¿Å˜®ËÈÅÎÏǽ ¨ÂÆÌÓÅÀÎÇËÆËÌÂÍØ¢ÈÂʽ ¯ËǽÍÙ ÎËÌͽÊË ÁËÓÂÊÏ ¨ÂÆÌÓÅÀÎÇËÆÇËÊÎÂÍ¿½ÏËÍÅÅ ¥ÀËÍÙ ÍÅÕÅÊ ÑËÍÏÂÌŽÊË ¬ÍËÀͽÉɽ©ËÓ½ÍÏ µÐÉ½Ê ¬ÐÔÔÅÊÅ ­½ÒɽÊÅÊË¿ ®ÇÍ܊ ¾ÅÊ §ËÍÊÀËÈÙÁ µÂʾÂÍÀ §ËÎÂÊÇËÅÁÍ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ­ËÉÂËÅ¡ÃÐÈÙÂÏϽ˜ ©ÐÄØǽÈÙÊˊÈÅÏÂͽÏÐÍʽÜ ÇËÉÌËÄÅÓÅÜÌËÉËÏÅ¿½ÉÏͽŠ ÀÂÁÅÅŸµÂÇÎÌÅͽª»ÍÇË ÎËÌͽÊË žËÊÁ½ÍÔÐÇ ÏÂÊËÍ ĽÎȽÍÏ°ÇͽÅÊØ Ÿ¡ÉÅÏÍÂÊÇË ÎÇÍÅÌǽ ¢¬ÍÅÎÜÃʽÜ ÑËÍÏÂÌŽÊË £§ËÉÈ¿½ ÉÐÄØÇË¿ÂÁ ŸÌÍËÀͽÉÉÂÉÐÄØǽžÂÈÈŊ ÊÅ  ÐÊË ´½ÆÇË¿ÎÇËÀË ¬Íˊ ÇËÑÙ¿½ ­ËϽ ®ËÈÜÊÅÇË¿½ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¬Í½ÆɊÇËÊÓÂÍψ«ÏËÌÂÍÂϊ ÏØÁËÉÛÄÅÇȽ˜ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ¡Ã½ÄË¿Ø¿ÂÔÂͽήÂÍÀŠ ÂÉ¡½¿ØÁË¿Øɘ¥ÀËÍÙ¤½ÇÐÎ ÅÀÍÐÌ̽ˆ;Š#BOE˜ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® §ËÊÓÂÍÏÁÈܾÐÁÐÖÅÒɽÉ ˆºÑÑÂÇÏ©ËÓ½ÍϽ˜ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¬ÂÍ¿ØÆÉÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆ ÑÂÎÏÅ¿½ÈÙÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÆÉЊ ÄØÇň,IBSLJWDPOUFNQPSBSZ˜ «ÏÇÍØÏÅ®ÅÉÑËÊÅÔÂÎÇÅÆ ËÍÇÂÎÏÍÑÅȽÍÉËÊÅŠȽ¿Š ÊØÆÁÅÍÅÃÂÍ»ÍÅƼÊÇË ¬ÍËÀͽÉɽ Ð¾½ÍÂÊÇË žÅ¾ÅÇ ÈÃÊ¿ ®ËÈÜÊÅÇË¿ ©½ÈØÆ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ,IBSLJWDPOUFNŠ QPSBSZ˜®ÏÂѽÊŸÂÍÉÂÂÕ ÇȽÍÊÂÏ ¾½ÎŠÇȽÍÊÂÏ ÚÈÂÇÏÍËÊÅǽ žÂÈÙÀÅÜ ¬Íˊ ÀͽÉɽÁ©½Ê ŸÂÍÉÂÂÕ žÍËÇÉ½Ê ®ÊË¿ÁÂÊ §ËÆÍÅÎ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ,IBSLJWDPOUFNŠ QPSBSZ˜¡ÃÂÊÅÑÑÂÍ ÅÉÂÍ ÑËÍÏÂÌŽÊË ÅÀÍÐÕÂÔÊË ̎ÊÅÊË ÚÈÂÇÏÍËÊÅǽ  Â͊ ɽÊÅÜ ¬ÍËÀͽɽµÏ½ÊÇ   ÐÍÏ ŸËÈÙÑ ¬½ÆÁÂÍ ±Íˊ ÈÜÇ ºÀÀÂÍÏ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ,IBSLJWDPOUFNŠ QPSBSZ˜/PDUVSOVN2VBSUFU ²½ÍÙÇË¿ ¬ÍËÀͽÉɽ §ËÕп ž½Ó¿ÅÔ ©ÅÆË §ÈŠ ¾½ÊË¿ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ,IBSLJWDPOUFNŠ QPSBSZ˜&OTFNCMF3FDPOTJM 8JFOÈÂÇνÊÁÍŸ½ÀÂÊÁÍÅΊ ÏÂÈÙ ÑÈÂÆϽ ¾½ÎÑÈÂÆϽ ¯ËɽεÙËÊ ¾½ÎÇȽÍÊÂÏ §½ËÍŪÅÕÅÅ ÑËÍÏÂÌŽÊË ¬ÍËÀͽÉɽ§ÛÍ ±Í½ÆÄÅϊ ÓÂÍ §ÂÆÈ Ÿ½ÀÂÊÁÍÅÎÏÂÈÙ  ½ÆÊÅÕ ±§½Í½Â¿ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ,IBSLJWDPOUFNŠ QPSBSZ˜Ç½ÁÂÉÅÔÂÎÇÅÆÒËÍ

ÅÉŸ¬½ÈÇÅʽ¬ÍËÀͽÉɽ ¡Ã½ÇËÉÂÏÏÅ ©Å½ÊÅ Ÿ½ÆŠ ϽÇÍ ®ÏÂÌÐÍÇË ©ÐÃÔÅÈÙ ­ÐÊÔ½Ç ½ÌÍÂÈÜ ®ž ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ,IBSLJWDPOUFNŠ QPSBSZ˜¤½ÇÍØÏÅ®ÅÉÑˊ ÊÅÔÂÎÇÅÆËÍÇÂÎÏÍÑÅȽ͊ ÉËÊÅÅ¡ÅÍÅÃÂ͟ȽÁÅÉÅÍ ­ÐÊÔ½Ç §Å¿ ®ËÈÅÎÏǽ ¨ÅÁÅܱÐÏËÍÎǽÜ ÎÇÍÅÌǽ ¬ÍËÀͽÉɽ¨ÛÏËÎȽ¿ÎÇÅÆ ®Ï½ÊÇË¿ÅÔ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆªÂĽ¾Ø¿½ÂÉØÂÉÂÈËÁÅŘ ©½ÍÅʽ´ÂÍÊËÕϽÊ ÎËÌͽŠ ÊË »ÈÅܬÂÍÂνÁ½ ÉÂÓÓˊ ÎËÌͽÊË ½ÊνɾÈÙ ˆ¯ÍÅÌÈÛÎÁ¿½˜¬ÍËÀͽÉɽ ½¿ÍÅÈÅÊ ž½È½ÇÅÍ¿  ÐÍŊ È¿ Ÿ½ÍȽÉË¿ÅÁÍ

«ÍÀ½ÊÊØÆÄ½È ¡ËÉËÍÀ½ÊÊËÆÅǽÉÂÍÊËÆÉÐÄØÇÅ ÐÈ°ÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂÏÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ÍϊÑÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ²½ÍÙÇ˿Ί ǽÜž½ÒŽʽŠ˜©½ÍÂÇ ®ÏÂѽÊÙÎÇÅÆ ËÍÀ½Ê ¬ËÈي Õ½ ¬ÍËÀͽÉɽž½Ò §Í¾Π Ÿ½ÈÙÏÂÍ ¨ÅÎÏ ªË¿Ë¿ÂÆÎÇÅÆ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ 97©ÂÃÁÐʽÍËÁÊØÆÑÂÎÏŊ ¿½ÈÙˆ®­½ÒɽÊÅÊË¿ÅÐÇͽŠ ÅÊÎǽÜÇÐÈÙÏÐͽ˜®Ÿ­½ÒŠ ɽÊÅÊË¿ÅÌË̊ÑËÈNJÁýÄ ¬½Í½Á½ÊνɾÈÂÆÐÇͽÅÊΊ ÇÅÒʽÍËÁÊØÒÅÊÎÏÍÐÉÂÊÏË¿ ˆ¯ÍÅÌÈÛÎÁ¿½˜ ˆ©ÐÄØǽÈي ÊØÆÎпÂÊÅ͘ ˆ®È˾ËýÊËԊ ǽ˜ ˆÇÇËÍÁ˜ ˆ¼ÍɽÍǽ˜ ˆ³ÅÉž½Ê¡Ëŧ˘ ˆŸÂÎÂȽÜ ¾½ÊÁ½˜¬ÍÅÊÅɽÛÏÐÔ½ÎÏÅ ¥ÍŽÁ½¬Ë¾ÂÍÂÃʽÜ ½Íѽ ®µ ¥ÈÙÁ½Í²½ÊʽÊË¿ ÑËÍÏÂÌŽÊË ®µ ®§½ÈŊ ÊÅÊ ËÍÀ½Ê ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ®¿ÂÏËÉÐÄØǽÈÙÊËÂ%ŠÕËÐ ªË¿ØÆÎÂÄËʝÀÂÊÏÎÏ¿Ë ÌÍËÂÇÓÅËÊÊØÒÏÂÒÊËÈËÀÅÆ ˆ¬ÍËÉˊÌÍËɐÊ٘ ®Ï½ÊÅÎȽ¿ §½ÈÅÊÅÊ ËÍÀ½Ê ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÍϊÑÂÎÏÅ¿½ÈÙˆ²½ÍÙÇË¿Š ÎǽÜž½ÒŽʽŠ˜ ¤½ÇÍØÏÅž½ÒÅÍËɽÊÏÅÇÅ ©½ÍÅʽ¤½ÀËÍÎǽÜ ËÍÀ½Ê ÂÍɽÊÅÜ ¬ÍËÀͽÉɽž½ÒŠ ¨ÅÎÏ ž½ÒŠ­ÅÏÏÂÍ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ½È½ŠÇËÊÓÂÍÏȽÐͽÏË¿ ÉÂÃÁÐʽÍËÁÊËÀËÇËÊÇÐÍν ˆ¬ËÛÖ½ÜÑÂÂÍÅܘŽǽÁŠ ÉÅÔÂÎÇÅÆÒËÍÅÉŸ¬½ÈÇÅʽ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ¤½ÎȽÍÏ°ÇͽÅÊبÅÁÅÜ ŸÂÈÅÔÇËÅÂÂÐÔÂÊÅÇŬÍˊ ÀͽÉɽŸÅ¿½ÈÙÁÅ  ÂÊÁÂÈÙ ©ËÓ½ÍÏ ­ËÎÎÅÊÅ žÂÈÈÅÊÅ ŸÂÍÁÅÅÁÍ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ §ËÊÓÂÍÏËÍÇÂÎÏͽʽÍËÁÊØÒ ÅÊÎÏÍÐÉÂÊÏË¿²ª°¥ÅÉ ¥¬§ËÏÈÜÍ¿ÎÇËÀ˲ÐÁÍÐÇ ÅÁÅÍÅÃÂÍŸ©ÅÒ¿®ËŠ ÈÅÎÏؼʽ¡½ÊÅÈÛÇ ÁËÉͽ ®Ï½ÊÅÎȽ¿§½ÈÅÊÅÊ ËÍÀ½Ê ¬ÍËÀͽÉɽ ÂÊÁÂÈÙ ÎȽŠ ɽÄÜÊ ¬ÐÈÂÊÇ ¬ÍËÇËÑÙ¿ ŸÅÈȽ¨Ë¾ËÎ žËÍËÁÅÊ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¥®ž½ÒªÅÇËȽÆ ÍÅÀËÍË¿ ËÍÀ½Ê ©ËÎÇ¿½ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆ©½ÈÂÊÙÇÅƬÍÅÊӘ % ½ÊÅɽÓÅÜ¢ÈÂʽ¬ÍËÓÂÊÇË ÒÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊËÂÎÈË¿Ë 

®Ï½ÊÅÎȽ¿§½ÈÅÊÅÊ ËÍÀ½Ê ÀÂÊÏÎÏ¿ËÌÍËÂÇÓÅËÊÊØÒÏÂҊ ÊËÈËÀÅƈ¬ÍËÉˊÌÍËɐÊ٘ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ŸÂÈÅÇËÌËÎÏÊØÆÇËÊÓÂÍÏ ÉÐÃÎÇËÀËÒËͽˆ«ÌÏÅʽÌÐΊ ÏØÊ٘®½ÊÇϊ¬ÂÏÂ;ÐÍÀÎÇËÀË ¬ËÁ¿ËÍÙÜÉËʽÎÏØÍÜ«ÌÏÅʽ ¬ÐÎÏØÊÙ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ®ÇÍÅÌǽ нÁ½ÊÅÊÅ¿²½Íي Ç˿°Ɗ»ÊŠ²ËÊÀ ÎÇÍÅÌǽ »ÃʽܧËÍÂÜ ¡ÂÊÅμ¿ËÍΊ ÇÅÆ ÑËÍÏÂÌŽÊË §Å¿ ¬Íˊ ÀͽÉɽžÂÏÒË¿ÂÊ ®Âʊ®½ÊÎ ¢¥Ä½Å ®¬ÍËÇËÑÙ¿ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ©ÐÄØǽÌÍÅοÂԽҘ³ÅÇÈ ˆŸÂÈÅǽÜÉÐÄØǽ¿ÂÈÅÇÅÒ ÀËÍËÁË¿˜§ËÊÓÂÍÏÎÂÁÙÉËÆ ˆ­ÅÉ ©ÅȽʘ¬ÍËÀͽÉɽ ±ÍÂÎÇ˾½ÈÙÁÅ ŸÂÍÁÅ ©½ÎŠ ǽÊÙÅ ­ÂÎÌÅÀÅ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¥ÄÓÅÇȽˆ©ÐÄØǽÈÙÊØ ÉËÉÂÊÏؘ ½ÈÅʽ§ÍØÈË¿½ ÑÈÂÆϽ ¥ÀËÍÙ¯ÅϽÍÂÊÇË ÇȽÍÊÂÏ ®Ï½ÊÅÎȽ¿§½Š ÈÅÊÅÊ ËÍÀ½Ê ¬ÍËÀͽÉɽ ŸÅÁËÍ ¡½ÊÓ½ ŸÙÂÍÊ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ŠÜ±Í½ÊÓÐÄÎǽÜ¿ÂÎʽ ¿°ÇͽÅÊžÂÍʽ͵ÏÍоÂÍ ËÍÀ½Ê ±Í½ÊÓÅÜ ¬ÍËÀͽɊ ɽž½Ò ±Í½ÊÇ ©ÂÎÎŽÊ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯  ÂÁÂÉÅÊ Íо¾½ ËÍÀ½Ê ¬ËÈي Õ½ ¬ÍËÀͽÉɽž½Ò žÐÇΊ ÏÂÒÐÁ žÍÐÒ  ÅÈÙÉ½Ê ¼ÊÓ ©ÐÕÂÈÙ ¬ÂÏÂÍÎ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆ«ÏÇÍØȽÎÜÁÐÕ½e˜©½ÍŊ ʽ´ÅÃÂÊÇË ÉÂÓÓˊÎËÌͽÊË ®Ï½ÊÅÎȽ¿§½ÈÅÊÅÊ ËÍÀ½Ê ¬ÍËÀͽÉɽž½Ò  ÂÊÁÂÈÙ §½ÔÔÅÊÅ ®Âʊ®½ÊÎ žÅÄ  ©ÐÎËÍÀÎÇÅÆ ­½ÒɽÊÅÊË¿ ½ÌÍÂÈÜ ®­ «ÍÀ½ÊÊØÂÕÂÁ¿ÍØ®ËÓŊ ½ÈÙÊØÆÌÍËÂÇÏ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ŸÂÔÂͽ¿ØÎËÇËÆÉÐÄØÇÅ ­ÐÎÎÇˊÐÇͽÅÊÎÇÅÆÌÍËÂÇÏ ÈȽ¬ÂÏÍË¿½ ÇËÈËͽÏÐÍÊË ÉÂÓÓˊÎËÌͽÊË Ÿ½Í¿½Í½ ´ÅÍÇÅʽ ÑËÍÏÂÌŽÊË ©ËΊ Ç¿½ ¬ÍËÀͽÉɽ½ÍÅÅÅÄ ËÌÂÍ ÍËɽÊÎØ ÑËÍÏÂÌŽʊ ÊØÂÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÜ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ®ËÈÅÎÏ©½ÍÅÅÊÎÇËÀËϽÏͽ ®½ÊÇϊ¬ÂÏÂ;ÐÍÀ ¡½ÊÅÅÈ ¬ÍËÓÛÇ ËÍÀ½Ê ¬ÍËÀͽÉɽ µ½ÆÁÂÉ½Ê  ž½Ò ¥®ž½Ò ©½ÆÄÂÈÙ µÉÅÁÏ ¡ÛÌÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ˆ"WF.BSJB˜¨ÅÁÅÜŸÂÈÅÔÇË ÎËÌͽÊË ®Ï½ÊÅÎȽ¿§½Š ÈÅÊÅÊ ËÍÀ½Ê ¬ÍËÀͽÉɽ ž½Ò §½ÔÔÅÊÅ ¨ÐÓÓÅ ¯ËÎÏÅ žÂÈÈÅÊÅ ®ÏÂÓÛÊ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ŸËÎÇÍÂÎÊØÆÇËÊÓÂÍÏËÍÀ½ÊŠ ÊËÆÉÐÄØÇÅÁÈÜÁÂÏÂÆÅÍˊ ÁÅÏÂÈÂƮϽÊÅÎȽ¿§½ÈÅÊÅÊ ËÍÀ½Ê ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆ¤½ÌÂÔ½ÏÈÂÊÊØƽÊÀÂȘÇ½Š ÁÂÉÅÔÂÎÇÅÆÒËÍÅÉŸ¬½ÈŠ ÇÅʽ¬ÍËÀͽÉɽ¶ÂÁÍÅÊ ­½ÒɽÊÅÊË¿ ®¿ÅÍÅÍÁË¿ ¯½¿ÂÊÂÍÅÁÍ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ¥ÀËÍÙ´ÂÍÊÜ¿ÎÇÅÆ ÎÇÍÅÌǽ ®Ï½ÊÅÎȽ¿§½ÈÅÊÅÊ ÑË͊ ÏÂÌŽÊË ÇȽ¿ÂÎÅÊ ËÍÀ½Ê ¬ÍËÀͽÉɽž½Ò ºÈÀ½Í žÈËÒ ÅÁÍ


½ÑÅÕ½À½ÈÂÍÂÅ

À½ÈÂÍÂÅ

²ÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊØÆ ÉÐÄÂÆÐȮ˿ʽÍÇËÉË¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏØÎÁË ŸØÒËÁÊËÆvŸ¯ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ ŸÏÂÔÂÊŽÌÍÂÈÜ vˆ¥ÎÇÐÎÎϿ˲²¿Âǽ £Å¿ËÌÅÎÙ®ÇÐÈÙÌÏÐͽ uŠÂÀËÁؘ£Å¿ËŠ ÌÅÎÙ ÀͽÑÅǽ ÎÇÐÈÙÌÏÐͽ ÅÄÇËÈÈÂÇÓÅÅÉÐÄÂÜ vˆ¥ÎÇÐÎÎϿ˲²¿Âǽ ±½ÍÑË͘ vˆ¤ËÈËϽÜÎÏͽÊÅÓ½ÅÎÏˊ ÍÅÅÒÐÁËÃÂÎÏ¿ÂÊÊËÆÎËÇÍˊ ¿ÅÖÊÅÓز½ÍÙÇË¿½˜ vŸØÎϽ¿Ç½ÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÆ ªžÂÇÂÏË¿½ vˆ£Å¿ËÌÅÎÙ ÂÊʽÁÅܧ½¿Š ϽͽÁĘª½ÌÂÍÎËʽÈÙÊËÆ ¿ØÎϽ¿ÇÂÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÆ Ò½ÍÙÇË¿ÎÇËÀËÃÅ¿ËÌÅÎÓ½  ÂÊʽÁÅܧ½¿Ï½Í½ÁÄÂÌÍÂÁŠ ÎϽ¿ÈÂÊؾËÈÂÂͽ¾ËÏ ¿ØÌËÈÊÂÊÊØÒʽÌÍËÏÜÃÂÊÅÅ ÏÍÂÒÁÂÎÜÏÅÈÂÏÅÆ ¡Ë½ÌÍÂÈÜ ˆ'FNJOB"ST˜ ®½ÌÍÂÈÜ ˆ¤½ÌË¿ÂÁÊÅÇÅÁÐÕجÍˊ ÅÄ¿ÂÁÂÊÅÜÒ½ÍÙÇË¿ÎÇÅÒÑˊ ÏËÒÐÁËÃÊÅÇË¿Ÿ«ÀÈ˾ÈÅʽ ¤Ð¾ÍÅÓÇËÀË §ÅÓÂÊÇË ®ÈÐÓÇËÀË ®ÐÌÍÐʽ ®½ÉËÆÈÂÊÇË ¥©ÂÆ ® ÈÐÖÂÊÇË ®®ÏÂ̽ÊÂÊÇË »ÍÏÛÒ½ ¬ËÎÏËÜÊʽÜÚÇÎÌËÄÅÓÅÜ v ˆ°ÇͽÅÊÎÇËÂÅÍÐÎÎÇË ÅÎÇÐÎÎÏ¿Ë97*uʽÔ99¿ÂÇË¿˜

ÍÏ®½ÈËÊ ¿ˆ®È˾ËÁÎÇËÆ °Î½Áپ˜ ÐÈ¡½ÊÅÈ¿ÎÇËÀË ¯ÂÈ ŠŠ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu¬¯u ¿ÒËÁο˾ËÁÊØÆ ®½ÌÍÂÈÜ ¯½ÊÁÂÉÉËÈËÁØÒÁÅĽÆÊÂÍË¿ ÈÂÊØžÂÈËÄÂÍË¿ËÆ ÑËÏË ů½ÏÙÜÊØ ÍÂÔÇË ÉËÁÂÈÙÂÍ ®½ÌÍÂÈÜ ŸØÎϽ¿Ç½ ÌËοÜÖÂÊʽÜ ŠÈÂÏÅÛŸ¬Ë¾ÂÁÅʽ ÀͽÑÅǽ ÍÅÎÐÊËÇ ÏËÍÀË¿Ø ÄʽÇÅ 

½ÈÂÍÂÜ ˆ§ËÎÏÛÍÅÊÎÙÇÅÆ ÌÍË¿ÐÈËǘ ÌÂͧËÎÏÛÍÅÊÎÇÅÆ ¯ÂÈ ŠŠ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu®žu ¿ÒËÁο˾ËÁÊØÆ u½ÌÍÂÈÜ ¬ÂÍÎËʽÈÙʽÜ¿ØÎϽ¿Ç½ ¡½ÍÙŲÍÅνÊÑË¿ËÆ ˆ¤½¾ØϽÜÉÂÈËÁÅÜÁÂÏÎÏ¿½˜ «ÏÇÍØÏÅÂv½ÌÍÂÈÜ¿

½ÈÂÍÂÜ1"--"%*6. ÌÂͧËÎÏÛÍÅÊÎÇÅÆ ¯­³ˆ1"--"%*6.˜ ÚÏ ¯ÂÈŠŠ ½ÌÍÂÈÜ u ÐÇÓÅËÊ.FNPSBCJMJB¬ÍÂÁŠ ÎϽ¿ÈÂÊØͽÍÅÏÂÏØ©ÂÉËͽŠ ¾ÅÈÅÆÅÄÔ½ÎÏÊËÆÇËÈÈÂÇÓÅÅ ÈÂÇνÊÁͽ§ÍØÈË¿½ ÇËÏˊ ÍØÆÌËÎÈÂÁÊÅÂÈÂÏÃÅ¿ÂÏ ¿®µÅĽÊÅɽÂÏÎÜÇËÈÈÂNJ ÓÅËÊÊËÆÁÂÜÏÂÈÙÊËÎÏÙÛ

½ÈÂÍÂÜ ÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÀË ÅÎÇÐÎÎÏ¿½ˆ®˜ ÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü  ÚϽà ËÑ ¯«³ˆ¨Åͽ˜

¯ÂÈ ŠŠ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu¬¯ u ¿ÒËÁο˾ËÁÊØÆ XXXBSUŠDHDPNVB ®½ÌÍÂÈÜ ˆª½ÏÛÍÉËÍϘ­ËɽʝÀ½ÎÜÊ «ÏÇÍØÏÅÂv½ÌÍÂÈÜ¿ ®½ÌÍÂÈÜ ˆ¥ÀÍØʽǽÊÐʘ¥ÈÙÁ½Ê ¼ÒÅÊ«ÏÇÍØÏÅÂv½ÌÍÂÈÜ ¿ ½ÈÂÍÂÜÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÀËÅÎÇÐΊ ÎÏ¿½ˆ®˜ÌÍÂÄÂÊÏÐÂÏÏ¿Ë͊ ÔÂÎÏ¿ËÅÄ¿ÂÎÏÊØÒÒÐÁËÃÊÅÇË¿ ²½ÍÙÇË¿½ ¿ÂÁÐÖÅÒɽÎÏÂÍË¿ ÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÀËÐÇͽÅÊÎÇËÀË ÅÎÇÐÎÎÏ¿½ ÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿ÌÍŠ ÎÏÅÃÊØÒËÏÂÔÂÎÏ¿ÂÊÊØÒÅ ĽÍоÂÃÊØÒ¿ØÎϽ¿ËÇ«ÎÊË¿Š ÊØÂʽÌͽ¿ÈÂÊÅÜÃÅ¿ËÌŊ ÎÅvÌËÎÏÅÉÌÍÂÎÎÅËÊÅÄÉ ÚÇÎÌÍÂÎÎÅËÊÅÄÉ ÌËÎÏÉˊ ÁÂÍÊÅÄÉŸÇÍÐÀÌÍÂÁÎϽ¿È܊ ÂÉØÒ"$(SPVQÐÎÈÐÀ¿ÒËÁÜÏ ½ÍϊÌÍËÂÇÏØ ËÍÀ½ÊÅĽÓÅÜ ¿ØÎϽ¿ËÇ ½ÍϊÇËÊÎÐÈÙϽÓÅÅ ÌË¿ËÌÍËνÉÌÍÅ˾ÍÂÏÂÊÅÜ ÌÍËÅÄ¿ÂÁÂÊÅÆÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÀË ÅÎÇÐÎÎÏ¿½ ÌÍËÁ½Ã½ÌÍËÅĊ ¿ÂÁÂÊÅÆÎË¿ÍÂÉÂÊÊËÀËÅΊ ÇÐÎÎÏ¿½ ÐÍËÇÅÃÅ¿ËÌÅÎÅ

«¾È½ÎÏÊËÆÓÂÊÏÍ ÇÐÈÙÏÐÍØ ÅÅÎÇÐÎÎÏ¿½ ÐȬÐÕÇÅÊÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ¡ËɽÜ ¬ÂÍÎËʽÈÙʽÜ¿ØÎϽ¿Ç½ ͽ¾ËϪÅǽν®½ÑÍËÊË¿½ ˆ¥Ä¾Í½ÊÊ˘ Ç¿ÏÊÜ ²¯«ž ÉÄ½È ±ÂÎÏÅ¿½ÈÙÏͽÁÓÆʘʽŠ ÍËÁʘÇÐÈÙÏÐÍÅÁÈÜÁÏÂÆϽ ÉËÈËÁ Ç¿ÏÊÜ ¬¯ ˆŸÂÎÊÜʐÎ̐¿Å¨Âΐ°ÇͽÊÇÅ ʽ²½Íǐ¿ÖÅʐ˜¨ÏÂͽÏÐÍÊˊ ÉÐÄÅÔÊÅÆ¿ÂԐÍ uÇ¿ÏÊÜ ¯» ˆª½ÇÍÅȽÒ©ÂÈÙÌËÉÂÊŘ «¾È½ÎÊÅÆÑÂÎÏÅ¿½ÈيÇËʊ ÇÐÍνɽÏËÍÎÙÇÅÒϽÏͽÈي ÊÅÒÇËÈÂÇÏÅ¿¿

*OUFSOBUJPOBM)PVTF ÐÈ©½ÍսȽž½Ã½ÊË¿½ ŠÆÚϽà ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu¬¯u ®žuŸ®v¿ØÒËÁÊËÆ ¯ÂÈ ŠŠ JIXFC!JILIBSLJWDPN ®½ÌÍÂÈÜ ŸØÎϽ¿Ç½ÑËÏËÀͽÑÅÅ ¢¿ÀÂÊÅܧÐÍÅÈÇË ˆ°ÈÅÓت¾˟ÂÎʽ¬½ÍÅØ

ˆ©ÅÎÏÂÓÏ¿Ë ®È˾ËýÊÖÅÊŘ ËÎÌÍËÉ ÌËÁ ÚÏ ¿ÒËÁÎÌÈ®¿Ë¾ËÁØ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ Е-mail: obl_gallery@mail.ru XXXHBMMFSZLIBSLPWVB ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏØŸ¯u®žÎÁË u½ÌÍÂÈÜ ŸØÎϽ¿Ç½ͽ¾ËÏÎÏÐÁÅÅÌŠ ÎËÔÊËƽÊÅɽÓÅň"SUŠZPV˜ ½ÌÍÂÈÜvÉ½Ü ˆÁÐÕÐÉËÃÊËÈÙͽÎÎǽŠ ĽÏ٘±ËÏË¿ØÎϽ¿Ç½¥ÀËÍÜ ¨½ÌÏ¿½

¢ÍÉÅÈË¿³ÂÊÏÍ ÌÈ®¿Ë¾ËÁØ ÀȽ¿ÊØÆÇËÍÌÐβª° ÅÉŸª§½Í½ÄÅʽ ¿ÒËÁÎËÎÏËÍËÊØ ÎÌÐÎǽ¬½ÎDÅËʽÍÅÅ

¯ÂÈ ŠŠ XXXZFSNJMPWDFOUSFPSH u½ÌÍÂÈÜ ˆ&YUSBNVSPT˜ŸØÎϽ¿Ç½ ÑËÏËÀͽÑÅÆ£ÛÈÙÂʽ©½ÈŠ Ƚʽ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¬ËǽÄÑÅÈÙɽˆ°ÈÅÔÊØ ÅÇËÊؘ4FUI ¿ÌÍÅÎÐÏÎÏ¿ÅÅ ½¿ÏËͽ ½ÌÍÂÈÜvÉ½Ü ¬ËÎËÈÙÎÏ¿ËŸÂÊÀÍÅÅ¿°ÇŠ ͽÅÊÂÎË¿ÉÂÎÏÊË΢ÍÉŊ ÈË¿³ÂÊÏÍËÉÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜÛÏ ¿ØÎϽ¿ÇЈ¯¿ËÍÔÂÎÇË ʽÎÈÂÁÅÂÅÉÅÑŸÅÇÏËͽ Ÿ½Ä½ÍÂÈŘ

§¬³ ˆ¡ËɪÛÍʾÂÍÀ½˜ ÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈŠŠ &ŠNBJMOI!JDLIBSLPWVB XXXOVFSOCFSHFSIBVTLIBSLPWVB ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu¬¯ u ®ž u žÅ¾ÈÅËÏÂǽ¬ªu¬¯ u ŸØÎϽ¿ÇÅ ¡Ë½ÌÍÂÈÜ ˆª½¿ÎÏÍÂÔÐÎËÈÊÓИ¬Â͊ ÎËʽÈÙʽÜ¿ØÎϽ¿Ç½«ÈÂÎÅ Ÿ½ÇÐÈÂÊÇËž½ÏÅÇ ÀͽÑÅǽ u½ÌÍÂÈÜ ²½ÍÙÇË¿ÎǽÜÉÐÊŊ ÓÅ̽ÈÙʽÜÀ½ÈÂÍÂÜ ¥ÊÎÏÅÏÐÏ ÂÏÂŲ½ÍÙÇË¿ÎǽÜ ÉÐÊÅÓÅ̽ÈÙʽÜÀ½ÈÂÍÂÜ ÌÍÂÁÎϽ¿ÈÜÛÏ¿ØÎϽ¿ÇÐÌȽŠ ǽÏË¿§È½ÐνµÏÂǽˆªÅÔÂÀË ÊÂÍÂÕÂÊ˘ÌÍÅÌËÁÁÂÍÃÇ ¡ËɽªÛÍʾÂÍÀ½ ½ÌÍÂÈÜuɽÜ ÍÏÂÉ­ËÀË¿ËƬÂÍÎËʽÈي ʽÜ¿ØÎϽ¿Ç½ÃÅ¿ËÌÅÎÅ §ËÊÓÂÍÏ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ žËÈÙÕËÆ ĽÈ°ÊÅ¿ÂÍÎÅÏÂϽÅÎÇÐÎÎÏ¿ ÌȧËÊÎÏÅÏÐÓÅÅ §ËÊÓÂÍϽ¿ÏËÍÎÇËÆÌÂÎÊÅ Ì¿ÅÓØ40--: ©ÛÊÒÂÊ žÈÛÄ ÑËÈǬÍÅÌËÁÁÂÍÃÇ ÅÊÎÏÅÏÐϽ ÂÏŸÒËÁÌËÌÍŊ ÀȽÎÅÏÂÈÙÊØÉ ³ÂÊÏÍÐÔ¾ÊËÆÈÅÏÂͽÏÐÍØ Ÿ¯ ®­ ¬¯u ­½¾ËϽÅÐÔ¾½ĽÀͽÊÅÓÂÆ v®¿ÂÏȽʽ¨½ÎÉ½Ê ÇËÊÎÐÈي ϽÊÏÌËÌÍËÀͽÉÉÂBVŠQBJS &ŠNBJM WJK!OVFSOCFSHFSIBVTLIBSLPWVB Ÿ¯ ®­ ¬¯u v©½ÍÅʽ¨ËÎÙ ÇËËÍÁÅʽÏËÍ ¯ÂÈ ŠŠ &ŠNBJMNBSZOBMPT!PQFOŠWJKPSH Ÿ¯ ¬¯u

²½ÍÙÇË¿ÎǽÜ ÉÐÊÅÓÅ̽ÈÙʽÜ À½ÈÂÍÂÜ ÐÈ´ÂÍÊØÕ¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈŠŠ XXXNHBMMFSZLIBSLPWVB ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu®ž u ¿ÒËÁο˾ËÁÊØÆ ¡Ë½ÌÍÂÈÜ ˆǽÍÅǽÏÐ͘¨ÂËÊÅÁ ®Ï½ÍËÃÐÇ ÀͽÑÅǽ ­¯ÌËÁ¿½È

u½ÌÍÂÈÜ ˆ/JDIUTJTUFSMFEJHU˜,MFVT 4UBFDL ÌȽǽϧŠÈÂÏÅÛ ÂÏŠ¥ÊÎÏÅÏÐϽ¿°ÇͽÅÊ ¬ÍËÀͽÉɽˆ®Ë¿ÍÂÉÂÊÊË ĽÍоÂÃÊËÂÅÎÇÐÎÎϿ˘ u½ÌÍÂÈÜ ®½Í½¿ÐÏ´ÐÏÅ¿ËÊÀÌÂÏů½ÅŠ ȽÊÁ ÅÊÎϽÈÈÜÓÅň®Ë¿ÍŠ ÉÂÊÊËÂĽÍоÂÃÊËÂÅÎÇÐΊ ÎϿ˘­¯ÌËÁ¿½È ½ÌÍÂÈÜvÉ½Ü ˆžËÃÂÎÏ¿ÂÊʽÜÏÂÉÊËϽ˜ ¢ÈÂʽ§ÐÁÅÊË¿½ ª½Ï½ÈÙÜ ©ÅÍËÊÂÊÇË ÀͽÑÅǽ¬Íˊ ÀͽÉɽˆ©½ÎÏÂͽ˜

ˆ ËÎÏÅʽÜ ʽ¡¿ËÍÜÊÎÇËƘ ÐÈ´ÅÀÅÍÅʽ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏØ ¬ªu¬¯ÎÁË ®žÎÁË ŸËÎÇÍÂÎÂÊÙÂv¿ØÒËÁÊËÆ ŸÒËÁο˾ËÁÊØÆ u½ÌÍÂÈÜ »¾ÅÈÂÆʽÜÁÅʽÎÏÅÔÂÎǽÜ ¿ØÎϽ¿Ç½ŸÈ½ÁÅÉÅͽ®Ç̽ ÅÂÀËÌËÎÈÂÁË¿½ÏÂÈÂÆ ˆ­ËÃÁÂÊÅÂÁÅʽÎÏÅŘ

¨JÏÂͽÏÐÍÊÅÆÉÐÄÂÆ ¿ÐȱÍÐÊÄ  ©ˆ¬ÐÕǐÊÎÙǽ˜

¬ªu¬¯ÄÁË ¯ÂÈ ŠŠ XXXGBDFCPPLDPNHSPVQTMJUNVTFVN Ÿ½ÍϐÎÏÙÇ¿ÅÏǽv u ÀÍÊ Ÿ½ÍϐÎÏِÊÏÂͽÇÏſʘÂÇÎÇÐÍΐœ ÀÍÐ̽ÁËËΐ¾ vuÀÍÊ ¶Ë¿¿ÏËÍǽ ŸÁÇÍÅÏÅÆÌËÂÏÅÔÊÅÆ¿ÂԐÍ ˆ²½Íǐ¿ÎÙǘÌËÂÏÅÔʘ ÏÐÎË¿ÇŘ ¶ËÌqÜÏÊÅӐ §ÊËÇÈо¿¨ÏÉÐÄœ ½ÊËÊÎÅʽ LJOPLMVC@MJUNV[MJWFKPVSOBMDPN Ç¿ÏÊÜ ´¯ ¯¿ËÍÔÅÆ¿ÂԐÍÌËÂϽ «ÈÂÀ½§ËÍËϽս Ç¿ÏÊÜ ®ž u ŸÅҐÁʐ¿¨ÏÉÐÄœ ¬ËÎϐÆʐÂÇÎÌËÄÅӐœ vˆ ÍÅÀË͐Æ®ÇË¿ËÍËÁ½ ɽÊÁ͐¿Ç½ĽÖ½ÎÏÜɘ vˆÌËÇÍÅјÏÂÇÎÏÅϽÁËȐ ÐÇͽœÊÎÙÇÅÒÌÅÎÙÉÂÊÊÅǐ¿ ²²ÎÏËȐÏÏÜ ŸÅÎϽ¿ÇÅ vˆ²ÏËÃÅ¿Â̐ÁԽ͐¿ÊËÛ ̽ͽÎËÈÙÇËÛ ˜ vˆª½ÍɽÒÊ½Í ²ÐÍÅʽ ©½Ä—ʐÊÇËÉÂÁœÏͽÀÂÁÜ ©ÅÇËÈŧÐȐս˜ vˆŸÅÒËÁÅÈÅÁˬÂÏÈÛÍÅĽ ÕϽʽÉÅeÉÅÃÒËÁÅÈÅĽ ÕϽʽÉÅ¿ɽÀ½ÄÅʘŸÅÎϽ¿Š ǽÁˊ͐ÔÔ½¿ÁÁÊÜʽÍËÁŠ ÃÂÊÊÜŸËÈËÁÅÉÅͽ®ËÎÛÍÅ ϽŠÍÔÔÜ¿ÁÁÊÜʽÍËÁÃÂʊ ÊÜŸ½ÎÅÈÜ®ÏÐν

²½ÍÙÇË¿ÎÇÅÆÉÐÄÂÆ ²ËÈËÇËÎϽ ÐȬÂÏÍË¿ÎÇËÀË ŠÆÚϽà ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ LIBSLPWIPMPDBVTUNVTFVN!HNBJMDPN ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu¬¯ u ŸÏÂÔÂÊŽÌÍÂÈÜ ˆ´ÂÍÏØÍËÁÊËÀËÀËÍËÁ½˜ŸØŠ ÎϽ¿Ç½ͽ¾ËÏžËÍÅν§½À½Ê½ ÃÅ¿ËÌÅÎÙ ¬ËÌÍÂÁ¿½ÍÅÏÂÈÙÊØÉĽܿǽÉ ÁÈÜÀÍÐÌÌ vºÇÎÇÐÍÎÅÅÌËÉÐÄÂÛ


½ÑÅÕ½ÇÈоØ

ÍϊǽшÀ½Ï½˜ Ðȭ¿ËÈÛÓÅÅ ©ˆÍÒžÂÇÂÏË¿½˜ ¤½Ç½ÄÉÂÎÏÅÎÌͽ¿ÇÅ ŠŠ XXXBHBUBLIBSLPWVB ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ­ÍÍͽÁÅ«ÏÇŸÅËÈÂÏϽ ©½Æ¾ËÍËÁ½ ÈȽŸËÍËÊÓˊ ¿½ ¡ÉÅÏÍÅÆ¢ÎÙÇË¿ 4ÏÂÍÂˊ ÏÅÌ ½ϽÇÃÂÀÍÐÌ̽ˆ»­ ¢ª žÂÊÁ˜

ÇÈоØ

ˆÇÐʽɽϽϽ˜¯­³ˆ¡ÃËÇÂ͘ ÐÈ ÂÍË¿¯ÍÐÁ½  ŠÆÚÏ ʽÌÍËÏÅ¿¯­³ˆ¡±¥˜ ¯ÂÈ ŠŠ IUUQWLDPNDMVC ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¬ÍÂÄÂÊϽÓÅܽÈÙ¾Ëɽ ÀÍÐÌÌ؈+0)/(-5˜ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ­ËNJ¿ÂÔÂÍβ½ÍÙÇË¿ÎÇÅÉŠŧſÎÇËÆÀÍÐÌ̽ÉÅ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¬ÍËÏÅ¿ÏÂÔÂÊÅÜ ˆBWPDBUJPO BWPJE˜ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆŠÍÌÍÂÈܘ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ."-":" 8"45&%)&30&4 ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ 4QSJOH3PDL ½ÌÍÂÈÜ ®ž ±ÅʽÈÌ˾ÂÁÅÏÂÈÂƧŸ¢­ ž¯¨«Ÿ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ž¯¨Ÿ«§¨¥®¯«Ÿ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ "-5&3/"5*7&'&45 ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ž½ÏÈ®«¨«Š ¥¯­¥®¯«Ÿ

§ÈоŠÍÂÎÏËͽÊ ˆ+B[[UFS˜ ÌÂͯ½ÏͽÈÙÊØÆ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ §½ÃÁØƬª ˆ'3&&+";;1"35:˜ÎÀÍÐ̊ ÌËƈ1-":+".˜ ÎÌÂÓÀËΊ ÏÅ KB[[ŸÒËÁο˾ËÁÊØÆ §½ÃÁÐÛ®­ 5JNFGPSKB[[+BNTFTTJPO ŸÒËÁο˾ËÁÊØÆ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ©ÐÄØǽÈÙÊØƾȽÀËϿˊ ÍÅÏÂÈÙÊØÆÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ¿ ÌËÁÁÂÍÃÇÐÈÛÁÂÆÎËÎ˾ØÉÅ ÌËÏ;ÊËÎÏÜÉň®ÏÅͽÜÀͽŠ ÊÅÓؘ°Ô½¿ÎÏ¿ÐÛÏ¢¿ÀÂÊÅÆ žÂÍÂÃÊËÆ ÀÍÐÌ̽ˆ§Íſˊ ÎÏÍÐƘ ˆž½Í½¾½ÕËИÅÉÊˊ ÀÅÂÁÍÐÀÅ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ˆ5)&3&564&4˜ ©ËÎÇ¿½ BDPVTUJDGPML ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¡ÂÊÙÍËÃÁÂÊÅÜÀÍÐÌÌØ ˆ.BSCMF#PZ˜ÀËÁ½ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® Ÿ§½Í½ÑÂÏË¿ÎÌÍËÀͽÉÉËÆ ˆ­ËɽÊÎؘ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ °Ô½ÎÏÊÅÇÅÑÂÎÏÅ¿½ÈÂÆ ˆ;Š(BNFT˜ ˆ+B[[,PLUFCFM˜v ÀÍÐÌ̽ˆ+BDV[[JQSPKFDU˜ ¡ÊÂ̊ ÍËÌÂÏÍË¿ÎÇ JOUFMMJHFOUNVTJD

½ÌÍÂÈÜ ®ž ŸÌÂÍ¿Ø¿²½ÍÙÇË¿Â ÍÐÌ̽ ˆ¯«­žŠªŠ§­°´¢˜¿ÌËȊ ÊËÉÎËÎϽ¿Â ¿ͽÉǽÒÏÐͽ ˆŸËÎÏËNJ˜ ÎÌÍËÀͽÉÉËÆ ˆ§«®©«®Ÿ¬¢­¢¡¥˜ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¤¿ÂÄÁ½:PVUVCFvŸ½ÎÜ«¾Š ÈËÉË¿¿ÏËÍÅÅÎÌËÈÊÅÏÂÈÙ ÒÅÏË¿ˆ¢Áп©½À½Á½Ê˜ ˆ­ÅÏÉØËÇËʘÅÌÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž §ËÊÓÂÍÏÀÍÐÌÌ؈§Ðͽͽ˜ ¢Ç½ÏÂÍÅʾÐÍÀ JOEJFŠEBODFŠ SPDL ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® §ËÊÓÂÍÏÀÍÐÌÌ؈:FMMPX%PH˜ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯  ÍÐÌ̽ˆ,Š3BUJPO˜ KB[[ ½ÌÍÂÈÜ ®ž §ËÊÓÂÍÏÀÍÐÌÌ؈%0,˜ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ®  ÍÐÌ̽ˆ$03764˜ SPDL

ˆ+BDLTPO/JHIU$MVC˜ ÐÈ®ÂÍÌË¿½Ü ¯ÂÈ ŠŠ §½ÃÁØ®­ ´¯ Ÿ® §ËÇÏÂÆÈÅŸÒËÁÎÑȽŠ ÍËÉv¾ÂÎÌȽÏÊË §½ÃÁÐÛ¬¯ 6OJTFYQBSUZ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ÊÁÍÂƨÂÊÅÓÇÅÆ45'' .$1"4)"

ˆ£Å¿ËϘ ÐÈ©ÂÈÙÊÅÇË¿½ ¯ÂÈŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ,3:15*$.*/%4<6,> )*%%&/&-&.&/5<-*7&> ."*/$:" #3*5)%": 4&5 ' ®ÅÉÑÂÍËÌËÈÙ 580'"$& '3045*&$)*-- %+6454$)56( "("*/45 #$"5 7/$&/5

ÍϊÇÈо ˆ§ËÍË¿½˜ ÐȬÂÏÍË¿ÎÇËÀË ½ÌÍÂÈÜ ®ž ª¼´¦§«Ÿ®§¼ÎÌÍˊ ÀͽÉÉËÆ7Š®Ê½ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¡ÂÊÙ§ËÎÉËʽ¿ÏÅÇÅvÎËÈي ÊØÆÇËÊÓÂÍÏÈÂÀÂÊÁ½ÍÊØÒž

ˆ1BOPSBNB-PVOHF˜ ÌÂͧËÎÏÛÍÅÊÎÇÅÆ  ¯­³ˆ1"--"%*6.˜ ÚϽà ¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ Ÿ½ÈÂÍÅÆ¡ËÈÜ1BSUZ¬ËÈÅʽ ½À½ÍÅʽ ÃÅ¿ËÆÄ¿ÐÇ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ªÅÊ˧½Ï½É½ÁÄÂ*/4*()5 ÎÌÍËÀͽÉÉËƈ­½ÄÊËÓ¿Âϊ ÊØƽÌÍÂÈ٘ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¯ÅÉÐÍ­ËÁÍÅÀÂÄ ÃÅ¿ËÆÄ¿ÐÇ 

ˆ3BENJS˜ ÐȝǽÁÂÉÅǽ¬½¿ÈË¿½ ½ÌÍÂÈÜ ®ž %+.&(

§Èоˆ©JÎÏ˘

½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ '03"*/ ¤½ÌËÍËÃÙ  ½ÌÍÂÈÜ ®­ §¥ª«¬«§¤ˆ§­¥©¥ª¨¹Š ª«¢´¯¥Ÿ«˜ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ &"3803. ÍËÁÊË žÂȽÍÐÎÙ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ 3"1Š$0//&$5*0/ 530--1"35: ˆ0QJVN˜ÍBSUZCBS ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÐȝǽÁÂÉÅǽ¬½¿ÈË¿½ ,&50 ÌËÎϊÉÂÏ½È ÌËÎϊҽÍÁŠ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ÇËÍ ¨ÐÓÇ .JIBJ1PQPWJDJV 3PPNBOJB v*/%*&30$,%*4$0 ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª %BSJVT4ZSPTTJBO %& "-$0.0/%": ¾ÂÎÌȽÏÊØÆ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¿ÒËÁ ÉÅÊÐÎÀÍÊʽ¿Î )VYMFZ 6, ¿¾½Í  ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ "STDIBOJUTB ©ËÎÇ¿½ 6$ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ÍϊÇÈоˆ1JOUBHPO˜ '*'"9Š#09$)".1 ÐÈ¡½ÊÅÈ¿ÎÇËÀË ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¯ÂÈ ŠŠ ,*307 ®¬¾ ­ËÎÎÅÜ XXXQJOUBHPODPNVB ½ÌÍÂÈÜ ®ž ½ÌÍÂÈÜ ®­ 5)&$*3$-&&/%4)&3& *UBMZ .BLF-JLFB5SFF *OEJF"DPVTUJD v5*-*11"35: ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® *OUFSQMBZ2VBSUFU +B[[ -6" FYŠ*,0/" ½ÌÍÂÈÜ ®ž ½ÌÍÂÈÜ ¬ª .BNBOFU §Í½É½ÏËÍÎÇ "-$0.0/%": ¾ÂÎÌȽÏÊØÆ "DJEŠKB[[5SJQŠIPQQPTUŠSPDL ¿ÒËÁ ÉÅÊÐÎÀÍÊʽ¿Î ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¿¾½Í  qžÍÅΧÍÅ¿ËÎÏÍÐÆ 4PGUSPDL ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ 01)&-*"=4#3&"5)5)& ¡©³ ¬ËÈϽ¿½ ½ÇÐÎÏÅǽ ):45&3*" ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ NBUº ­ËÎÏË¿ŠÊ½Š¡ËÊÐ ®¢§¯«­ ¤§Ÿ¢­ 3FHHBFIJQŠIPQGVOLTPVM ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¨¢ ¢ª¡¸­°®®§« «­«§ 7PTNPZ ©ËÎÇ¿½ 1PTUŠHSVOHF v&.0%&"5),"5&," ½ÌÍÂÈÜ ´¯ #:45"/*4-"74)1", ¥¿½Ê¤½¿½ÁÎÇÅÆ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ #-"$,6/%&3(306/% %&&150/&1SPKFDU §Å¿ +B[[ v¨§« «¨¥§¥v ½ÌÍÂÈÜ ®ž ªµ¬­«±¥¨¹ .PT,JUPT#BOE +B[[ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¯ª¹®«ª³¼ ÑËÈNJÉÂÏ½È 4IPX#PBUGFBU%NJUSZ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª #POEBSFW +B[[ "-$0.0/%": ¾ÂÎÌȽÏÊØÆ ¿ÒËÁ ÉÅÊÐÎÀÍÊʽ¿Î ˆ1MB[NB˜ ¿¾½Í  ÌͯͽÇÏËÍËÎÏÍËÅÏÂÈÂÆ ŠŸ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ¯ÂÈ ŠŠ 4,8 *UBMZ §½ÃÁØƬª ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ŸÂÔÂÍÅÊǽˆ4LZNBSLFUQBSUZ˜ 6$ §³¥¼ ½ÌÍÂÈÜ ®ž §½ÃÁØÆŸ¯ 46/%0;& QPTUŠSPDL ¢Ç½ÏŠ ŸÂÔÂÍÅÊǽˆ#JSUIEBZ/JHIU˜v ÍÅʾÐÍÀ ÌÍÅÜÏÊØÒÎÛÍÌÍÅÄË¿ÅÌˊ v".&3*$"/1*& Á½ÍÇË¿ÃÁÐÏ¿ÎÂÒÅÉÂÊÅÊÊŊ 1"35: ÇË¿¿ÚÏÐÊËÔÙ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª §½ÃÁÐÛ®­ "-$0.0/%": ¾ÂÎÌȽÏÊØÆ ŸÂÔÂÍÅÊǽˆ­½ÁÅËÀͽÉɽ˜ ¿ÒËÁ ÉÅÊÐÎÀÍÊʽ¿Î §½ÃÁØÆ´¯ ¿¾½Í  ±ËÏË¿ÂÔÂÍÅÊǽˆ -ÜÊÂӘv ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ :3130.0 ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙ¿ØÅÀͽÏÙ ÌÐÏ¿Çп¢¿ÍËÌН§³¥¼ ÐȧÈËÔÇË¿ÎÇ½Ü  ¯ÂÈ ŠŠ ½ÌÍÂÈÜ ®ž %+4IVNTLJZ ½ÌÍÂÈÜ ®ž %BO#BMBO ½ÌÍÂÈÜ ®ž %+4BTIB

ˆ$IVSDIJMMqT .VTJD1VC˜ ÐÈ¡½Í¿Åʽ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª (3*;;-:,/084/0 3&.034& ©ËÎÇ¿½ 


½ÑÅÕ½ÁÂÏÅ ˆ«ÇÊË¿ÉÂÍÅÇИ ³ÂÊÏͽÈÙʽÜʽÐÔʽܾžÈÅËÏÂǽ ²ª°ÅÉÂÊÅŸª§½Í½ÄÅʽ ÌÈ®¿Ë¾ËÁØ ¯ÂÈŠŠ &ŠNBJMXJOEPX!MJCSBSZVOJWFSLIBSLPWVB ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu¬¯ u §½ÃÁجª ®­ u ­½ÄÀË¿ËÍÊØÆÇÈо 4QFBLJOH$MVC 

¬ËÈÙÎÇÅÆ ÇÐÈÙÏÐÍÊØÆÓÂÊÏÍ ÐȧͽÎÊËÄʽÉÂÊÊ½Ü Ç ¯ÂÈ ŠŠ ŸÏÂÔÂÊÅÂÉÂÎÜÓ½ §ÐÍÎØÌËÈÙÎÇËÀËÜÄØǽ

¡ËÉÐÔÂÊØÒ ÐȮ˿ʽÍÇËÉË¿ÎÇ½Ü ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏØÎÁË ¡Ë½ÌÍÂÈÜ ŸØÎϽ¿Ç½ÃÅ¿ËÌÅÎÅŸÜÔÂΊ Ƚ¿½¬½ÊË¿½ ®½ÌÍÂÈÜ ±ËÏË¿ØÎϽ¿Ç½Ê½ÏËÈÅÜ ¼ÇË¿È¿½

¡ËÉÒÐÁËÃÊÅǽ ÐÈ¡½Í¿Åʽ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ®½ÌÍÂÈÜ ŸØÎϽ¿Ç½ÎϽÊÇË¿ËÆÀͽÑÅÇÅ

ÁÂÏÅ

§ÐÈÙÏÐÍÊØÆÓÂÊÏÍ ˆžÂÆÏ¡½Ê˜Ðȯ˾ËÈÙÎÇ½Ü ³ÂÊÏÍÁÂÏÎÇËÀËͽĿÅÏÅ܈©½Ä½Èٯ˿˜ ÌÂͱ½ÊÅÊÎÇÅÆ ¿͊ÊÂ̽Íǽ ËÍÙÇËÀË ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ XXXCFJUEBOPSHVB ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆ©ÂÃÁ¿ÐÒʾÂΘ¨ÅÏÂͽŠ ÏÐÍÊØÆ¿ÂÔÂÍ»¨Â¿ÅϽʊ ÎÇËÀË´ÅϽÂÏŸ Ðÿ½ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ˆŸ½ÀÊÂÍŽÊÏÅÎÂÉÅÏÅÄɘ ¨ÂÇÓÅ܊ÇËÊÓÂÍÏÉÐÄØÇË¿ÂÁ½ ÊÊبÜÎÇË¿ÎÇËÆ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® v«ÏÇÍØÏÅÂÑËÏ˿؊ ÎϽ¿Çň§Å¿ÉÅÎÏÅÔÂÎÇÅƘ ÅÄ¿ÂÎÏÊËÆÐÇͽÅÊÎÇËÆÌÅνŠ ÏÂÈÙÊÅÓب½ÁبÐÄÅÊËÆ ÌËÌÍÅÀȽÎÅÏÂÈÙÊØÉ v¯¿ËÍÔÂÎÇÅÆ¿ÂÔÂÍ ÌÅνÏÂÈÙÊÅÓب½ÁبÐÄÅÊËÆ ÌËÌÍÅÀȽÎÅÏÂÈÙÊØÉ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ˆ¬ËÁÉÐÄØÇпÎÂÈÂÊÊËƘ ¯¿ËÍÔÂÎÇÅÆ¿ÂÔÂÍŸ§ÐÄي ÉÅÊËÆ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ˆ§ËÍËÈÙ¿ªÙۊ¦ËÍǘ ­ÂÏÍËÎÌÂÇÏÅ¿½ÑÅÈÙÉË¿ ´½ÍÈÅ´½ÌÈÅʽ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ®ËÍ¿ÊË¿½ÊÅܯ½ÚÇ¿ËʊÁË ½ÌÍÂÈÜ ®­ ®ÌÂÇϽÇÈÙˆ¡Ê¿ÊÅǝÊÊØ ±Í½Êǘ¬½ÉÜÏÅÃÂÍÏ¿ ²ËÈËÇËÎϽ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ¬ÍÂÄÂÊϽÓÅÜÁËÇÐÉÂʊ ϽÈÙÊËÀËÑÅÈÙɽˆ´ÂÍÊˊ ¾ØÈÙ˜

¨ÅÏÂͽÏÐÍÊˊ ÉÐÄØǽÈÙʽÜ ÀËÎÏÅʽÜ ˆ®È˾ËýÊÖÅʽ˜ ÓÀ¾ÅÉžÂÈÅÊÎÇËÀË ÐÈ¡½ÊÅÈ¿ÎÇËÀË ¯ÂÈ ŠŠ ¢ŠNBJMDJUZMJCCFMJO!NBJMSV ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ§Í½ÎʽÜÈÂÊϽ˜¬ÍÂÄÂʊ ϽÓÅÜÊË¿ËÆÇÊÅÀŨ½ÍÅÎØ ±Í½ÊÓÐÄË¿ËÆ

½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ¥ÎÈË¿ËÉÅÎÏÍÐÊËƘ ¯¿ËÍÔÂÎÇÅÆ¿ÂÔÂͽ¿ÏËͽ ÅÅÎÌËÈÊÅÏÂÈÜ®ÂÍÀÂÜ¡ËÍˊ Ñ¿½ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ®ÌÂÎÊÂÆÌËÃÅÄÊاËʊ ÓÂÍϽÇÇËÍÁÂËÊÅÎϽÅÌËÚϽ ®Ï½ÊÅÎȽ¿½§½ÈÅÊË¿ÎÇËÀË ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ˆ¤½ÊÐÍÛÛÔÅÎÙ¿ËǽÊe˜ ¡Ë¿ÎÂοÏÊÙËÀËÁÊÜÇÊÅÀÅ ¤ÐÎÏ͐ÔÄÌÅÎÉÂÊÊÅǽÉÅϽ ÌËÂϽÉŲ½ÍÇË¿½

½ÌÍÂÈÜ ¬¯ vºÇÎÏÍÂɽÈÙʽܟΊ ÈÂÊʽÜ ½ÌÍÂÈÜ ®ž vÎÏÍËÊËɐÜÁÈÜÁÏÂÆ ÐÇÍ v¬ËÈÂÏ¿ÇËÎÉÅÔÂÎÇÅ Á½ÈÅ v§ËÉÂÏØ ÌËÈÊØÂϽÆÊ v­ËɽÊÏÅÔÂÎǽܟΊ ÈÂÊʽÜ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® v¤ËË̽ÍÇʽË;ÅÏ v§ËÎÉËʽ¿ÏÅǽÁÈÜ ÁÂÏÂÆ «¾È½Îʽ¾¾ÈËÏÂǽ v§ËÎÉÅÔÂÎÇÅÂÌÐÏŠ ÁÈÜÁÏÂÆ ÕÂÎÏ¿ÅÜ ¿ÐȝÍÏÂɽ v¤¿ÂÄÁØ©ËÊÏÍ ¯ÂÈ ŠŠŠŠ u½ÌÍÂÈÜ u ´½ÎÅÍ˾ËÏÅu ª½¾ÈÛÁÂÊÅܨÐÊØÅÌȽÊÂÏØ ¬¯ ®žvuŸÅÒJÁÊÅÆvª¡ »ÌÅÏÂÍ¿ÏÂÈÂÎÇËÌÌȽÊÂϽŠ XXXCJCMLIBSLJWDPN ÍÅÜÀÍÊ ¬ÍËÏÜÀËÉÇ¿ÏÊÜ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ŠÆ¨ÏÂͽÏÐÍÊÅÆÑÂÎÏÅ¿½ÈÙ vŸÎÂÈÂÊʽÜËÏʽԽȽ ˆ§ÊÅÃÇË¿ÅÆÄËÍÂ̽Á˜ ÁËÇËÊÓ½ ʽÀËÍËÁÃÂÊÊÜÐÔ½ÎÊÅǐ¿ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÌÂÍÂÉËÃӐ¿˾ȽÎÊËÀËÂϽŠ vŸÀËÎÏÜÒÐÀÊËɽŠ ÌПÎÂÐÇͽœÊÎÙÇËÀËÇËÊÇÐÍÎÐ ½ÎÏÍËÊËɽ ˆª½ÆÇͽÖÅÆÔÅϽÔÍËÇИ vºÏ½ĽÀ½ÁËÔʽܨÐʽ Ç¿ÏÊÜ Ÿ¯ v¬ÐÏÂÕÂÎÏ¿ÅÂʽ ¡Ë©ÃʽÍËÁÊËÀËÁÊÜÁÅÏÜÔ˜ ÇͽÆŸÎÂÈÂÊÊËÆ ÇÊÅÀŬ½Í½ÁÐÈÛ¾ÈÂÊÅÒ vºÇÎÏÍÂɽÈÙʽܟΊ ÀÂ͘¿ˆ°ÀËÎϐÁË¿½ÎĽ¿Š ÈÂÊʽÜ ϽÈÅe˜ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® Ç¿ÏÊÜ ¬¯ v©½ÈØÕ½ÉËÌȽÊÂϽÒ ÁËŠËœ͐ÔÊÅӐ´ËÍÊ˾ÅÈي v¬ÍËÀÐÈǽÌËÄ¿ÂÄÁŠ ÎÙǘǽϽÎÏÍËÑÅ ËÁÅʽŠ ÊËÉÐʾÐ ÍÂÇ¿—Ɉ´ËÍʽÏͽÀÂÁÜʽ v¬­¢©¹¢­®ËÇÍË¿ÅÖ½ ÇËÈÙËÍË¿ÆÄÂÉȐ˜ Ä¿ÂÄÁÊËÀËʾ½ ÅÈÅ©ÂÎÎÙ ÅÂÀËÄ¿ÂÍÅ ©ÐÄØǽÈÙÊˊ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ϽÏͽÈÙʽÜ v¬ËÈÂÏ¿ÇËÎÉÅÔÂÎÇÅ ¾Å¾ÈÅËÏÂǽÅÉ Á½ÈÅ §®®Ï½ÊÅÎȽ¿ÎÇËÀË ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÌÂÍ¥ÊÃÂÊÂÍÊØÆ ½ vŸËÈÕ¾ÊÅÓ½¿ÂÎʽ ©ˆª½ÐÔʽܘ v©ÅÍÌÍÅÍËÁØÊËÔÙÛ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ v©ÑÅϽÈÂÀÂÊÁÅ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏØu ÄËÍÜÊËÀËʾ½ ÐÇÍ ®ž Ÿ®vÁË vŸÂÊÂͽvϽÆÊØ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ÅĽÀ½ÁÇÅ ˆŸÂÈÅÇÅÆ¿ËÎÌÅϽÏÂÈ٘ v­ËɽÊÏÅÔÂÎǽܟΊ ŸÂÔÂÍÅÄÓÅÇȽˆ²½ÍÙÇË¿u ÈÂÊʽÜ ¨Â¾ÂÁÅʘ ÌËοÜÖÂÊÊØÆ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ÌÂÁ½ÀËÀНÊÏËÊЩ½Ç½ÍÂÊÇË v§ËÎÉÅÔÂÎǽÂÌÍŊ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÇÈÛÔÂÊÅÜ ©ÂÁŽÌÍÂÄÂÊϽÓÅ܈ªŸ¨ØŠ v¬­¢©¹¢­¯½ÆÊØ ÎÂÊÇËvÎËÈÊÓÂÐÇͽÅÊÎÇËÆ ÇͽÎÊËÆÌȽÊÂÏØ ÉÐÄØÇŘ vŸÇÍÐÀÐÄËÁŽǽ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ §½ÃÁجªu¬ª ŸÂÔÂÍÅÄÓÅÇȽˆ²½ÍÙÇË¿u uv¬ÍËÎÉËÏÍ ¨Â¾ÂÁÅʘ ÌËοÜÖÂÊÊØÆ ÎËÈÊÂÔÊØÒÌÜÏÂÊ¿ÏÂÈÂÎÇËÌ ÇËÉÌËÄÅÏËÍÐÅÌŽÊÅÎÏÐ ÁÈÜÕÇËÈÙÊØÒÀÍÐÌÌ ÀÍÊ ®ÂÍÀÂÛ­½ÒɽÊÅÊ˿ПÌÍˊ §½ÃÁØ®ž Ÿ® ÀͽÉÉÂvÉÐÈÙÏÅÉÂÁÅÆʽÜ vŸÅÍÏнÈÙÊØÆ ÌÍÂÄÂÊϽÓÅÜÅ¿ØÎÏÐÌÈÂÊÅÜ ÏÂÈÂÎÇËÌ ÀÍÊ Ò½ÍÙÇË¿ÎÇÅÒÉÐÄØǽÊÏË¿  v©ÐÄÂÆ ÐÑËÈËÀÅÅÅÇËÎÉËʽ¿ÏÅÇÅ ¬È½ÊÂϽÍÅÆ ˆ§ËÎÉËΘ ÀÍÊ ÌÂͧͽ¿ÓË¿½ v¬ÍËÀͽÉɽ¿ÑË͊ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ɽÏÂ% ¿ÅÍÏнÈÙÊØÆÏÂÈŠ XXXQMBOFUBSJVNŠLIBSLPWPSH ÎÇËÌÀÍÊ ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿ÀÍÊ ³ÅÍÇ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ÌÈ¥žÐÀÍÅÉË¿ËÆ  vŸÂÊÂͽ®ÉÂÍÏÙ ¯ÂÈ ŠŠ ÌȽÊÂÏØ XXXDJSDVTLIBSLPWVB ½ÌÍÂÈÜ ®ž ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ vŸËÈÕ¾ÊÅÓ½¿ÂÎʽ v¬ÍÅÕÂÈÙÓØÎÌȽÊŠ ÁÂÏÅÁËÈÂÏv¾ÂÎÌȽÏÊË ¡Ë½ÌÍÂÈÜ ®ž Ÿ®  ÏدнÉÅ v¤ËÁŽÇÅνÉËÓ¿ÂÏØ ˆºÇÄËÏÅÔÂÎÇÅÆǽͽ¿½Ê˜ vŸÎÏÍÂÔ½ÂÉÎÜʽ ŸÌÍËÀͽÉÉ¿Â;ÈÛÁØ ©½ÍΠ˾ÂÄÙÜÊØ ËÎÈÅÇÅ Î˾½ÔÇÅ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ÁÅÇ˾ͽÄØÅ ÇËÊÂÔÊËà¿ÂŠ vŸÎËÈÊÂÔÊËÉÇËÍˊ ÎÂÈØÂÇÈËÐÊØ È¿ÎÏ¿Â vµÐǽ—ÉËÌȽÊÂÏÐ ÐÇÍ v®ËÄ¿ÂÄÁÅÜ¿ÂÎÂÊÊÂÀË ʾ½

¤ËË̽ÍÇ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏØu ®ÏËÅÉËÎÏÙ¾ÅÈÂÏË¿uÀÍÊ ½ÌÍÂÈÜ ŸÎÂÐÇͽÅÊÎÇÅÆÑËÍÐɊ¿ØŠ ÎϽ¿Ç½ÇÍËÈÅÇË¿ËÁË¿ ­½¾ËϽÛÏÇËÊϽÇÏÊØÆÄËˊ ̽ÍÇ ÇËÊÊØƽÏÏͽÇÓÅËÊ ÇÍÐÃËÇÛÊʽÏË¿ ÚÇÎÇÐÍÎÅÅ

®ÌÂÓŽÈÅÄÅÍË¿½ÊŠ ÊØ¿ØÎϽ¿ÇÅ u½ÌÍÂÈÜ ˆ¼ÍɽÍǽÉËÁØÅÇͽÎËÏؘ ˆ ÍÜÁǽuÌËνÁǽ˜ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ ÌÍ©£ÐÇË¿½ u½ÌÍÂÈÜ ˆ«Î¿Ï½®È˾ËýÊÖÅÊÅ Ͻǐ¾ÂÍÌÍËÎϐ͊˜ ˆ­½ÁÉÅͺÇÎÌËÒËÈȘ ÐȝǬ½¿ÈË¿½ u½ÌÍÂÈÜ ˆ®½ÁŠËÀËÍËÁ˜ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ ÌÍ©£ÐÇË¿½ u½ÌÍÂÈÜ ˆ©Â¾ÂÈÙÊØÆνÈËʊ˜ ˆ¥ÊÏÂÍÙÂÍ ÁÅĽÆʘ ˆŸÎÂÁÈÜÌÍËÅÄ¿ËÁÎÏ¿½ ɾÂÈŘ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ ÌÍ©£ÐÇË¿½ u½ÌÍÂÈÜ ˆ®½ÃÂÊÓس¿ÂÏØ ¨½ÊÁÕ½Ñϊ˜ ¡¿ËÍÂÓ®ÌËÍϽ ÌÍ©£ÐÇË¿½ 

©ÐÄÂÆÌÍÅÍËÁØ ÐȯÍÅÊÇÈÂͽ ¯ÂÈÌË¿ËÌÍËÍÀ½Š ÊÅĽÓÅÅÚÇÎÇÐÍÎÅÆ ŠŠ ÁÅÍÂÇÏËͽŠŠ §ËÈÈÂÇÏÅ¿ÊØÂÚÇÎÇÐÍÎÅÅu ®žvuŸ®v¿ØÒËÁÊËÆ ©ÐÄÂÆÌÍÅÍËÁØËÏÇÍØÏÁÈÜ ËÎÉËÏͽÀÍÐÌ̽ÉÅʾËÈ ÔÂÈË¿ÂÇ

ËÍËÁÎÇËÆÉÐÄÂÆ §¥µÐÈÙÃÂÊÇË ÌÂÍž½ÆǽÈÙÎÇÅÆ ¯ÂÈŠŠ ŸÍÂÉÜͽ¾ËÏجªu¬¯u ®žÌËÌÍÂÁ¿½ÍÅÏÂÈÙÊËÆĽÜÇ ¬ËÎÏËÜÊÊØ¿ØÎϽ¿ÇÅ vˆ¨ÂÀÂÊÁ½ÎË¿ÂÏÎÇËÆ ÚÎÏͽÁا¥µÐÈÙÃÂÊǢ vˆ¬ÂÎÂÊʽÜÎÐÁÙ¾½ʽͽÍÏ ®®®­Ò½ÍÙÇË¿Ô½ÊÅʽ»žËŠ À½ÏÅÇË¿½˜

*ÎÏËÍÅÔÊÅÆÉÐÄÂÆ ¿ÐÈ°ÊJ¿ÂÍÎÅÏÂÏÎÙǽ ¯ÂÈ ŠŠ ŠŠ ŠŠ NVTFVNLIVB ´½ÎÍ˾ËÏÅu ÇÍJɬª Ç¿ÏÊÜ ¬¯ ˆ§ËÎÉËÎvœÒÎÏÅҐܘ¯ÂɽŠ ÏÅÔÊÅÆĽҐÁÁËŸÎÂοÏÊÙËÀË ¡Êܽ¿½ÓœϽÇËÎÉËʽ¿ÏÅÇÅ Ç¿ÏÊÜ ¬¯ ˆŸ½ÃÇÅÆÏÜÀ½ÍÔËÍÊ˾ÅÈي ÎÙÇËÀËʾ½˜¤½ÒÁÁË¡ÊÜ ´ËÍÊ˾ÅÈÙÎÙǘǽϽÎÏÍËÑÅ ŸÌÍËÁË¿ÃÉJÎÜÓÜ vˆ°ÇͽœÊ½´½ÎÄɐʘ vˆÎÏËÍÅÔʐÂÏÛÁŘ vˆ®È˾ËýÊÎÙǐÉËÏſŘ vˆŸÂÈÅÔÌËÁ¿ÅÀÐʽÍËÁÊËÀ˘ vˆ²½Íǐ¿ÖÅʽÐuÍ͘ vˆ°ÇͽœÊ½vÇËĽÓÙǽ ÌËÀÈÜÁÇ͐ÄÙÎÏËȐÏÏܘ vˆª½ÌÂÍÂÒÍÂÎÏÜÒÎÏËȐÏ٘ vˆª½ÕÇͽÆÐ*9u97***ÎϘ


™ÆÅȼ»Ä¼¼¹Ç¼Ãֹȼ ¸ÅÂÓϼÊμÄÒÌÈÌÅ»ÖÉÈÖ¹ÅÃļĿ¿ ÎÉÅŸмĿ¼È½¿¹ÅÉÄÒÿsÌÅÇÅÏ·Ö·ÂÓɼÇÄ· É¿¹·ü»¿Á·Ã¼ÄÉžÄÅÃʼμĿÕ¾·¸Å¼¹·Ä¿ÀÊ»¼É¼À ¿¹¾ÇÅÈÂÒ̥ȟ¼ÄÄŸ·ºÅɹÅÇÄż¹Â¿ÖÄ¿¼ÅÁ·¾Ò¹·¼É ¾ÅÅɼǷƿÖÄ·÷¼ÄÓÁ¿Ì»¼É¼À¦ÅÆÊÂÖÇÄÒÿ¹¿»·Ã¿¾ÅÅɼǷƿ¿ ȼºÅ»ÄÖÖ¹ÂÖÕÉÈÖ¿ÆÆÅɼǷƿÖ ÈÊηÈÉ¿¼ÃÂÅÏ·»¼À ¿»¼ÂÓË¿ÄÅ ɼǷƿÖ´É¿»¹·¹¿»·¹Ç·ÃÁ·ÌÇ·¾Ç·¸ÅÉ·ÄÄÒÌɼǷƼ¹É¿Î¼ÈÁ¿ÌÆÇźǷÃà ¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÕÉÈƼͿ·ÂÓÄÅŸÊμÄÄÒ̽¿¹ÅÉÄÒÌ ¤Å¼ÈÉÓÉ·ÁÄ·¾Ò¹·¼Ã·ÖļķÆÇ·¹Â¼ÄÄ·Ö¾ÅÅÉ¼Ç·Æ¿Ö ÅÈÄŹ·ÄÄ·ÖÄ·¹¾·¿ÃÅ»¼À Èɹ¿¿È½¿¹ÅÉÄÒÿ¹»Å÷ÏÄ¿ÌÊÈÂŹ¿Ö̤¼ÈÁÅÂÓÁÅüÈÖͼ¹¹¬·ÇÓÁŹ¼ÆÇÅÌÅ»¿É ÈŹüÈÉÄÒÀÆÇżÁÉ»¹ÊÌÁÇÊÆÄÒ̾ÅÅ÷ÇÁ¼ÉŹ„;PP-BOE’ ¹Æ·ÇÁ¼¿ÃšÅÇÓÁźÅ¿Ä· Ê›¼Ç¼¹ÖÄÁÅ ™ ÁÅÉÅÇÒÀÄ·¾Ò¹·¼ÉÈÖ„§¼¸ÖɷÞ¹¼ÇÖɷ̒¨ÊÉÓÆÇżÁÉ·¾·ÁÂÕη ¼ÉÈÖ¹ÉÅà ÎÉÅ»ÂÖ»¼É¼ÀÈž»·ÕÉÈÖÅÆɿ÷ÂÓÄÅÁÅÃËÅÇÉÄÒ¼ ÆÅÎÉ¿»Å÷ÏÄ¿¼ÊÈÂŹ¿Ö ¿ÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂÖ¼ÉÈֹžÎÄÅÈÉÓ¸¼ÈÆǼÆÖÉÈɹ¼ÄÄźÅŸмĿÖȽ¿¹ÅÉÄÒÿ¨Æ¼Í¿Ë¿ ÁÅÀȼɿ¾ÅÅ÷ÇÁ¼ÉŹ„;PP-BOE’Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖļÉÅÂÓÁÅÈ·ÃÒÀÏ¿ÇÅÁ¿À¹Ò¸ÅÇÉŹ·ÇŹ»ÂÖ ½¿¹ÅÉÄÒÌ ÄÅ¿ķ¿ο¼Ç·¾ÄÅŸǷ¾ÄÒ̽¿¹ÅÉÄÒÌ ·¾·Î·ÈÉÊÕ¿ÅμÄÓǼ»Á¿Ì¹¿»Å¹ ÁÅÉÅÇÒÌļÉ»·½¼¹¾ÅÅÆ·ÇÁ¼¤·ÆÇÅÉÖ½¼Ä¿¿¹È¼ºÅ¾·ÄÖÉ¿ÖǼ¸ÖɾķÁÅÃÖÉÈÊ»¿ ¹¿É¼ÂÓÄÒÃÿÇÅý¿¹ÅÉÄÒÌ Ç·ÈÈÁ·¾Ò¹·ÕÉÃÄźÅ¿ÄɼǼÈÄÒÌ¿Æžķ¹·É¼ÂÓÄÒÌ Ë·ÁÉŹ¿¾¿Ì½¿¾Ä¿ ÊÎ·É Á·ÁÈž»·ÉÓ»Å÷¸Â·ºÅÆÇ¿ÖÉÄÒ¼ÊÈÂŹ¿Ö»ÂÖÆÇŽ¿¹·Ä¿Ö ÂÕ¸¿ÃÒÌÆ¿ÉÅÃͼ¹™È¼ÔÉÅÆÇÅÌÅ»¿ÉÄ·»ÅÈÉÊÆÄÅûÂÖ»¼É¼ÀÖ¾ÒÁ¼ ¿¹Ò¾Ò¹·¼É÷ÈÈÊÆÅÂŽ¿É¼ÂÓÄÒÌÔÃÅÍ¿À ž·ÄÖÉ¿Ö„§¼¸ÖɷÞ¹¼ÇÖɷ̒ÆÇŹŻÖÉÈÖ¸¼ÈÆ·ÉÄÅ Á·½»Ò¼Èʸ¸ÅÉÊ¿¹ÅÈÁǼȼĿ¼¹¿ÆÅ·»Ç¼È·Ã s¾ÅÅ÷ÇÁ¼É„;PP-BOE’ Æ·ÇÁÁÊÂÓÉÊÇÒ¿ÅÉ»ÒÌ·¿ÃšÅÇÓÁźŠs¾ÅÅ÷ÇÁ¼É„;PP-BOE’ Ê›¼Ç¼¹ÖÄÁÅ ™ ©¼Â»ÂÖÈÆÇ·¹ÅÁ  ›·¹·ÀɼŸзÉÓÈֹüÈɼ


½ÑÅÕ½ÎÌËÍÏ ±ÐϾËÈ ½ÌÍÂÈÜ É½Ü ¨ÅÀ½¢¿ÍËÌØ ¬ËÈÐÑÅʽÈ

±ËÍÉÐȽŠ

ž½ÎÇÂϾËÈ

u½ÌÍÂÈÜ Í½ÊŠ¬ÍŧÅϽܵ½ÊÒ½Æ u½ÌÍÂÈÜ  Í½ÊŠ¬ÍÅž½ÒÍÂÆʽ®½ÒÅÍ

u½ÌÍÂÈÜ ¢¿ÍËÔÂÈÈÂÊÁà ±ÅʽÈÔÂÏØÍÂÒ

¯ÂÊÊÅÎ u½ÌÍÂÈÜ §Ð¾ËÇ¡Ú¿Åν©ÅÍË¿½ÜÀÍÐÌ̽ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ

±ÐϾËÈ ¨ÅÀ½´ÂÉÌÅËÊË¿ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ

ÎÌËÍÏ

½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ ¬®£vž½ÍÎÂÈËʽ ž½¿½ÍÅÜv»¿ÂÊÏÐÎ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ©½È½À½vžËÍÐÎÎÅÜ ­Â½Èv ½È½Ï½Î½Í½Æ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ¯ žËÍÐÎÎÅÜv©½È½À½  ½È½Ï½Î½Í½Æv­Â½È ½ÌÍÂÈÜ ®­ ž½ÍÎÂÈËʽv¬®£ »¿ÂÊÏÐÎvž½¿½ÍÅÜ±ÐϾËÈ ¨ÅÀ½¢¿ÍËÌØ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ´ÂÈÎÅv­Ð¾ÅÊ ¯ËÏÏÂÊÒÚÉvž½ÄÂÈÙ žÂÊÑÅǽvªÙÛǽÎÈ ±ÂÊÂ;½ÒÔÂv¨½ÓÅË ½ÌÍÂÈÜ ´¯ ­Ð¾ÅÊv´ÂÈÎÅ ž½ÄÂÈÙv¯ËÏÏÂÊÒÚÉ ªÙÛǽÎÈvžÂÊÑÅǽ ¨½ÓÅËv±ÂÊÂ;½ÒÔÂ

±ÐϾËÈ ´ÂÉÌÅËʽÏ°ÇͽÅÊØ ¬ÍÂÉÙÂ͊ÈÅÀ½ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¤½ÍÜv´ÂÍÊËÉËÍÂÓ ¥ÈÙÅÔ¿ÂÓv§ÍÅ¿¾½ÎÎ ©ÂϽÈÈÅÎÏvŸËÈØÊÙ ¡ÊÂÌÍvŸËÍÎÇȽ ¡ÅʽÉËvµ½ÒÏÂÍ ¯½¿ÍÅÜv Ë¿ÂÍȽ ©ÂϽÈÈÐÍÀ¤vÍÎÂÊ½È ©ÂϽÈÈÐÍÀ¡v§½Í̽ÏØ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž µ½ÒÏÂÍv¤½ÍÜ ŸËÈØÊÙv¥ÈÙÅÔ¿ÂÓ ŸËÍÎÇȽv©ÂϽÈÈÅÎÏ  Ë¿ÂÍȽv©ÂϽÈÈÐÍÀ¤ ´ÂÍÊËÉËÍÂÓv¡ÊÂÌÍ ÍÎÂʽÈv©ÂϽÈÈÐÍÀ¡

§ÍÅ¿¾½ÎÎv¯½¿ÍÅÜ §½Í̽ÏØv¡ÅʽÉË ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ©ÂϽÈÈÅÎÏv´ÂÍÊËÉËÍÂÓ ©ÂϽÈÈÐÍÀ¤v§ÍÅ¿¾½ÎÎ ©ÂϽÈÈÐÍÀ¡v Ë¿ÂÍȽ ÍÎÂʽÈv§½Í̽ÏØ ¡ÊÂÌÍvµ½ÒÏÂÍ ¤½ÍÜv¡ÅʽÉË ¥ÈÙÅÔ¿ÂÓvŸËÍÎÇȽ ¯½¿ÍÅÜvŸËÈØÊÙ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  Ë¿ÂÍȽvÍÎÂÊ½È §ÍÅ¿¾½ÎÎv©ÂϽÈÈÐÍÀ¡ µ½ÒÏÂÍv©ÂϽÈÈÅÎÏ ¡ÅʽÉËv¡ÊÂÌÍ §½Í̽ÏØv¤½ÍÜ ŸËÈØÊÙv©ÂϽÈÈÐÍÀ¤ ŸËÍÎÇȽv¯½¿ÍÅÜ ´ÂÍÊËÉËÍÂÓv¥ÈÙÅÔ¿ÂÓ

±ÐϾËÈ ´ÂÉÌÅËʽÏ°ÇͽÅÊØ ¬ÂÍ¿½ÜÈÅÀ½ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÂÈÅËÎvÈÂÇνÊÁÍÅÜ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž ¤¿ÂÄÁ½v ÂÈÅËÎ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž  ÂÈÅËÎv«ÈÅÉÌÅÇ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž «ÁÂÎνv ÂÈÅËÎ

±ÐÏÄ½È ´ÂÉÌÅËʽÏ°ÇͽÅÊØ ºÇÎÏͽŠÈÅÀ½ É

ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¨ËÇËÉËÏÅ¿vºÊÂÍÀÅÜ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ®ÌËÍÏÈÅÁÂÍ v¨ËÇËÉËÏÅ¿ ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ¬ª ¨ËÇËÉËÏÅ¿v¢Ê½ÇÅ¿ÂÓ

ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ®ž §½ÍÁÅʽȊ­Ë¿ÊËv¨ËÇËÉËÏÅ¿

 ½ÌÍÂÈÜ ¿½ÊϽʬËÈÅÏÂÒÊÅÇv §ÅÍË¿ËÀͽÁ ½ÌÍÂÈÜ §ÍÂÉÂÊÙv ¿½ÊϽʬËÈÅÏÂÒÊÅÇ ½ÌÍÂÈÜ ¿½ÊϽʬËÈÅÏÂÒÊÅÇv ©ÐÎÎËÊ

u½ÌÍÂÈÜ ²ËÇÇÂÆ´ÂÉÌÅËʽÏÉÅͽ *ÁÅ¿ÅÄÅËÊ žÐÁ½ÌÂÕÏ ŸÂʊ ÀÍÅÜ ¡ËÊÂÓÇ °ÇͽÅʽ ½ÌÍÂÈÜ ®­ ±ÐϾËȧоËÇ°ÇͽÅÊØ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ u½ÌÍÂÈÜ ®ÌËÍÏſʽÜÀÅÉʽÎÏÅǽ ´ÂÉÌÅËʽÏ¢¿ÍËÌØ ­ËÎÎÅÜ ½ÌÍÂÈÜ ¯ÂÊÊÅΧоËDZÂÁÂͽÓÅÅ ¬ËÈÐÑÅʽÈ ½ÌÍÂÈÜ ±ÐϾËȨÅÀ½´ÂÉÌÅËÊË¿ ¬ËÈÐÑÅʽÈ ½ÌÍÂÈÜ É½Ü ±ÐϾËȨÅÀ½¢¿ÍËÌØ ¬ËÈÐÑÅʽÈ u½ÌÍÂÈÜ ¡ÄÛÁË´ÂÉÌÅËʽÏ¢¿ÍËÌØ žÐÁ½ÌÂÕÏ ŸÂÊÀÍÅÜ u½ÌÍÂÈÜ ž½ÎÇÂϾËÈ¢¿ÍËÔÂÈÈÂÊÁà ±ÅʽÈÔÂÏØÍÂÒ ½ÌÍÂÈÜ ɽÜ ±ÐϾËȨÅÀ½´ÂÉÌÅËÊË¿ ¬ËÈÐÑÅʽÈ

±ËÍÉÐȽŠ

®ÌËÍÏ¿²½ÍÙÇË¿Â

u½ÌÍÂÈÜ Í½ÊŠ¬ÍŧÅϽܵ½ÊÒ½Æ u½ÌÍÂÈÜ  Í½ÊŠ¬ÍÅž½ÒÍÂÆʽ®½ÒÅÍ

 ½ÌÍÂÈÜ ŸËÈÙʽܾËÍÙ¾½«ÏÇÍØÏØÆ ŸÎÂÐÇͽÅÊÎÇÅÆÏÐÍÊÅÍ ̽ÉÜÏŝ®½½ÇÜʽ®§ª¯° ˆ²¬¥˜ ÐȝÍÏÂɽ  ½ÌÍÂÈÜ ®ž ÇÍ˾½ÏÅÔÂÎÇÅÆÍËNJʊÍËÈÈ §Ð¾ËDz½ÍÙÇË¿½®§²¡±§ ÐȧÈËÔÇË¿ÎÇ½Ü  ½ÌÍÂÈÜ §½Í½Ï´ÂÉÌÅËʽÏ°ÇͽÅÊØ ¡¿ËÍÂÓÎÌËÍϽ ÌÍ©£ÐŠ ÇË¿½ ½ÌÍÂÈÜ ®ž žËÇΩÂÃÁÐʽÍËÁʽÜɽÏÔŠ ¿½Ü¿ÎÏÍÂÔ½¡¿ËÍÂÓÎÌËÍϽ ÌÍ©£ÐÇË¿½ ½ÌÍÂÈÜ ¬¯ ¯ÍÅÁÅÓÅËÊÊØÆÈÂÀÇ˽ÏÈÂÏŊ ÔÂÎÇÅÆÇÍËÎΈ´ÂÍÊ˾ØÈÙÎÇÅÆ ʽ¾½Ï˜©ËÈËÁÂÃÊØÆ̽ÍÇ

ŸËÈÂƾËÈ ´ÂÉÌÅËʽÏ°ÇͽÅÊØ ¬ÂÍ¿½ÜÈÅÀ½

ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ ¨ËÇËÉËÏÅ¿Šª½ÁÂÃÁ½v ²ÅÉÌÍËɊ®ÐÉ¡° ŠÆÏÐÍ ½ÌÍÂÈÜ §ÍØÉÎËÁ½Šv ¨ËÇËÉËÏÅ¿Šª½ÁÂÃÁ½

ž½ÎÇÂϾËÈ ´ÂÉÌÅËʽÏ°ÇͽÅÊØ ŸØÎÕ½ÜÈÅÀ½ É

®ÌËÍϊǽÈÂÆÁËÎÇËÌ ½ÌÍÂÈÜ ±ÐϾËȨÅÀ½´ÂÉÌÅËÊË¿ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ ½ÌÍÂÈÜ ±ÐϾËȨÅÀ½¢¿ÍËÌØ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ u½ÌÍÂÈÜ ¯ÂÊÊÅΧоËÇ¡Ú¿Åν©ÅÍˊ ¿½ÜÀÍÐÌ̽ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ ½ÌÍÂÈÜ ±ÐϾËȨÅÀ½´ÂÉÌÅËÊË¿ ´ÂÏ¿ÂÍÏÙÑÅʽÈ ½ÌÍÂÈÜ Ÿ® ž½ÎÇÂϾËÈ¢¿ÍËÇоËÇ ±ÅʽÈ


VSCJFUPSCJ

ДОМА БЕЗ ТАБЛИЧЕК

1

™

ÇÖ»¿ÆǿοÄÅÀ¸¼»Èɹ¼ÄÄźÅ ÷ɼǿ·ÂÓÄźÅÆÅÂŽ¼Ä¿Ö™¹¼ »¼ÄÈÁźÅ¹¬·ÇÓÁŹ¼¸Ò· Á·Á Æ¿ÏÊɸ¿ÅºÇ·ËÒ ÅÉÅǹ·ÄÄÅÈÉÓÅÉÈÉÅ¿Í ¿½¿¾ÄÓ¹ÆÇŹ¿ÄÍ¿¿ ÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂÖÕмÀ »ÂÖ¿ɼǷÉÊÇÄźÅ¾·Ç·¸ÅÉÁ·ºÅÇ·¾»Å üÄÓϼ¹Å¾ÃŽÄÅÈɼÀ˜Â¿½·ÀÏ¿À»Çʺ ¿¼»¿ÄÅÃÒϼÄÄ¿Á™¹¼»¼ÄÈÁźÅ›·Ä¿¿Â ¬·ÇÃÈ ½¿¹Ö¹¢¼Ä¿ÄºÇ·»¼¿É·Á½¼ÈÅ»¼Ç½· ȼÃÓÕ ½¼ÄÊ Ä·ºÅÄÅÇ·ÇÒÅÉ»¼ÉÈÁ¿Ì ÁÄ¿½¼Á ¹ÉÅý¼ºÅ»Ê¾·Æ¿ÈÒ¹·¼É ¹»Ä¼¹Ä¿Á¼„¤·Ï¿»¼Â·Èɷ¿¼ÐÌʽ¼ ¤¼¾Ä·Õ ÎÉÅÃҸʻ¼ÃȼºÅ»ÄÖ¼ÈÉÓ—ʽ »·ÂÓϼÎÉŸʻ¼Ã¼ÈÉÓsÈŹȼÃļ¾Ä·Õ £ÒºÅÂÅ»·¼Ã’ s¿ÔÉ·ËÇ·¾·s„£Ò ºÅÂÅ»·¼Ã’sÆŹÉÅÇÖ¼ÉÈÖ¹¼ºÅ»Ä¼¹Ä¿Á·Ì ¿Æ¿ÈÓ÷ÌļÇ·¾ ¿¾¼ºÅÆ¿ÈÓ÷ºÅ»· ˜ÅÇ¿Èʝ¿ÉÁŹÊs¿ÉŽ¼ÆÅÆŹŻÊ ›¼É¿¾»·É·„¥ȼ¸¼ÃźÊÉÅÂÓÁÅÈÁ·¾·ÉÓ ÎÉÅÃÅ¿÷ɼǿ·ÂÓÄÒ¼»¼Â·Ìʽ¼μÃÁź»· ¿¸Å¨¼ÄÉÖ¸ÇÓÆÇŽ¿Â¿ÈÁÂÕοɼÂÓÄÅÄ· ÆÇÅ»·½Ê»·¿ÉÅÈÉ·Á¿ÃÇ·ÈΏÉÅà ÎÉÅ»¹· »ÄÖȼ»ÅÀ ·Å»¿ÄºÅÂÅ»ÄÒÀdœÈ¿¹Ò ¸Ò¹·¼É¼¹›¼É¿¾»·É¼ ¿¼È¿™·ÃļÉÇÊ»ÄÅ ÉÅʾķÀɼ ÆÅμÃÊÖļÆÅÂÊο»¼Ä¼º d’s¿Â¿¾·Æ¿ÈÓ¹»Ä¼¹Ä¿Á¼ ºÅ» „¦Ç¿ÏÂŹǼÃּЏ¸Å¼¼ʽ·ÈÄż»ÂÖ üÄÖ™›¼É¿¾»·É¼ÆÇ¿»Ç·Â¿ÈÓÁÁ·Á¿ÃÉÅ ÃÅ¿ÃÈɿ̷ÿķη¿üÄÖÉÇ·¹¿ÉÓ£¼ÄÖ ÆǼÁǷɿ¿ƼηɷÉӣļļ¹ÒÆ·ο¹· ÕÉ»¼ÄÓº¿ ÃÅÉ¿¹¿ÇÊÖÁ·Á¿Ã¿ÉÅÈÂÊηÀ ÄÒÿ¾·»¼Ç½Á·Ã¿¶ÎʹÈɹÊÕ ÎÉÅÉ·Ã ÆÇÅ¿ÈÌÅ»¿ÉÎÉÅÉÅÉ·ÀÄż ¾Âż¤·Ãļμ ºÅ¼ÈÉÓ£ÒÈÉÇ·ÏÄźÅÂÅ»·¼Ã¶¾Ä·Õ ÎÉÅ ÃļÆǿϏÂÁÅļͨ¼ÀηÈ¿»Ê¹›¼É¿¾»·É ÎÉŸÒÆÅÂÊοÉÓÅÉÁ·¾¹»¼ÄÓº·Ì’  ¦Ç¿Î¿Ä· ÆǼ½»¼¹È¼ºÅ ¹ļüÇÁ·Ä É¿ÂÓÄÅÃÈÁ·»¼Ê÷ ļÆÇ·ÁÉ¿ÎÄÅÈÉ¿ ļÆÇ¿ÈÆÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉ¿Á÷ɼǿ·ÂÓÄÅÃÊ Ÿź·Ð¼Ä¿ÕŸ»·½¼ÔÆÅÌ·sÉÅɷ¿ɷÇ ÄÒÀǼ½¿ÃsÆÅÈÇ·¹Ä¼Ä¿ÕÈÔÉ¿ÃÁ·Á Ë·ÁÉÅÇʽ¼¿»ÉËÅÄÅÝ¿¹Ö¹ȹŏÃÌÊ »Å½¼Èɹ¼ÄÄÅÃÿǼ ¬·ÇÃÈ¿™¹¼»¼ÄÈÁ¿À ļÆÇÅÉ¿¹ÅÈÉÅÖ¿·ÁÉ¿¹ÄÅÆÅ¿ɿμÈÁÅÀ È¿Èɼü ¿ÊÉźŠ¿Ê»ÇʺźÅļ÷ÂÅ„ÁÅÄ

ËÅÇÿÈÉÈÁ¿Ì’»¼ÉÈÁ¿ÌÈÉ¿ÌŹÅ¢¼Ä¿Ä¼ Æ¿Åļǿ¿¿ÉÆ Æ¿È·¹Ï¿ÌÈÖÆÅÉÅÃÊ ÎÉÅ É·Á¿¼ɼÃÒÉź»·¸Ò¿¹ÅÈÉǼ¸Å¹·ÄÒ ¹»¼ÉÈÁÅÀÆÅÔ¾¿¿Ÿ¼ÐÆÅÉÅÃÊ ÎÉÅ™¹¼ »¼ÄÈÁÅÃÊ¿¬·ÇÃÈÊ ¸¼ÈÆ·ÇÉ¿ÀÄÒà Á·Á Ä¿ÁÅÃÊ»ÇʺÅÃÊÄʽÄŸÒÂÅÆÅÈÉÅÖÄÄÅ ÆŻɹ¼Ç½»·ÉÓȹÅÕÂÅÖÂÓÄÅÈÉÓ¹ÁÅÄͼ ºÅ»·¿Ì¿»Çʺ¿ÌŸÔÇ¿ÊÉŹʽ¼·Ç¼È ÉŹҹ·Â¿¿ÈÊ»¿Â¿ÆÅÈÉ·ÉÓ¼ÅÁÅÄÉÇǼ¹Å ÂÕÍ¿ÅÄÄÅÀ»¼ÖɼÂÓÄÅÈÉ¿™¹¼»¼ÄÈÁÅÃÊ ¿ÄÁǿÿĿÇŹ·ÂÅÈÓ ÎÉÅÅÄ„d¸Ê»Êο ÃÅÄ·ÇÌ¿ÈÉÅÃÆÅʸ¼½»¼Ä¿Õ¿Ö¹ÂÖÖÈÓ μÄÅÃÇÊÁŹŻÖмºÅֻǷ·ÄÉ¿ÈŹ¼ÉÈÁÅÀ ºÇÊÆÆÒ¿ɼǷÉÅÇŹ ÈÅοÄÖ¿ÆÇÅÉ·È Á¿¹·Â¹»¼ÉÈÁÊÕ¿ɼǷÉÊÇÊÆÅ¿ɿμÈÁ¿ ¹Ç·½»¼¸ÄÒ¼¿»¼¿¿ÊÈÉ·ÄŹÁ¿ ÁÊÂÓÉ¿ ¹¿ÇŹ·Â¿Ç·ÈÆÇÅÈÉÇ·ÄÖÂÆÅÔɿμÈÁÊÕ ËÅÇÃÊo¾·ÊÿpÁ·ÁÈÆÅÈŸ¾·Ï¿ËÇŹÁ¿ ·ÄÉ¿ÈŹ¼ÉÈÁÅÀ·º¿É·Í¿¿d’sɼ¹ȹÅ ¿Ì÷ÂÅÁÅÃÊÆÅÄÖÉÄÒÌÈÉ¿Ì·ÌÈÅŸз ¹Ç·º·Ã¨¨¨§¾·ºÇ·Ä¿ÍÊȼÁǼÉÄÒ¼ȹ¼»¼ Ä¿ÖÅÈÉǷļ¦ÅȼÉǏÌüÈÖͼ¹¹ÉÕÇÓü ™¹¼»¼ÄÈÁźÅÅÉÆÊÈɿ¿ ¿Ͽ¹Ä·ÉÇ¿ºÅ»· ÆÇ·¹·ÆÇŽ¿¹·Ä¿Ö¹¢¼Ä¿ÄºÇ·»¼¿¼Ð ÆÖÉÄ·»Í·É¿ÁÇÊÆÄÒ̺ÅÇÅ»·Ì ¿ÅĽ¿Â ¹¡ÊÇÈÁ¼ ™ÅÂź»¼ ˜ÅÇ¿Èź¼¸ÈÁ¼ ÆÅÁ·¼ÃÊ ¹ķη¼ºÅļÇ·¾Ç¼Ï¿Â¿¹¼ÇÄÊÉÓÈÖ Ä·üÈÉŽ¿É¼ÂÓÈɹÅ œÈÉÓÊ™¹¼»¼ÄÈÁźÅ»·½¼ÈÉ¿ÌŨɷ¿ļ „¨ÂŹÅ¹Å½»Ö’ „™Å½»ÓºÅ¹ÅÇ¿Â ·ÃÒ ¹Ä¿Ã·Â¿¨ÂŹ·Ã¿ÃÊ»ÇÒÿÆÇÅÈÉÒà ¥ÄºÅ¹ÅÇ¿Âs¹¼Â¿Á¿À¨É·Â¿Ä ŸÃÒ ¹È¼¸Ò¿¹Ã¼ÈɼÈĿÒ¿É» Ä·Æ¿È·ÄÄÒÀ ¹ķη¼¹ÅÀÄÒÁ·ÁÆÅ¿ɷº¿ÉÁ· ÆÇ·¹»· ļÆÅȹżÀ¿Ä¿Í¿·É¿¹¼ ·ÆÅÄ·ÈÉÅÀο¹ÅÀ ÆÇÅÈÓ¸¼ÊÁÇ·¿ÄÈÁÅÀ»¼ÉÈÁÅÀÆÅÔɼÈÈÒ ¿¹ÉŹǼÃÖȼÁǼɷÇÖÆ·ÇÉÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿ ¬·ÇÓÁŹÈÁźÅÅÉ»¼Â¼Ä¿Ö¨ÅÕ¾·ƿȷɼ¼À ¤·É·ÂÓ¿ž·¸¿ÂÒ ÈÁÅÉÅÇÅÀ™¹¼»¼ÄÈÁ¿À ¹¬·ÇÓÁŹ¼»Çʽ¿ÂȼÃÓÖÿ —¹ÅÉÈÉ¿ÌŹÅ¬·ÇÓÁŹ¼Ê™¹¼»¼ÄÈÁźÅ Ä¼É ™¹¼»¼ÄÈÁźÅ „ļ»¼ÉÈÁźŒ ¿ÄɼǼ ÈŹ·Â¿ÉÅÂÓÁÅ·¸ÈÉÇ·ÁÉÄÒ¼Á·É¼ºÅÇ¿¿s „¹Ç¼ÃÖ ÈüÇÉÓ¿˜Åº’ ¿ÄÈÉÇÊüÄÉ¿Ì ÆžķĿÖs·¸ÈÊÇ» s·¬·ÇÓÁŹ»ÂÖļºÅ ¸ÒÂÁ·É¼ºÅÇ¿¼ÀÈ¿ÏÁÅÃÁÅÄÁǼÉÄÅÀ¬ÍËÁËÈÃÂÊŪ½Ô½ÈË¿ˆ²½ÍÙÇË¿vÔÏË ÀÁ ÇËÀÁ½˜– ¢ÁÅÊÎÏ¿ÂÊÊËÂÎËÒͽÊÅ¿ÕÂÂÎÜÅÄÌÅÎÂɲ½ÍÉνŸ¿ÂÁÂÊÎÇËÉп²½ÍÙÇË¿ÏËÃÂËÁÂÊÙÀ½Ò ÊË¿ËÏϽÇËÁÅÊ˾ÚÍÅÐÏÌÅÕÂÏÁÍÐÀËÉЈ¡ËÍËÀËƝÈÂÇνÊÁÍ¥¿½ÊË¿ÅÔ ÜÎÈØÕ½È ÔÏËÏØÇËÌÅÕÙÁÂÊÙÀÅÅÎÇËÌÅÈÐÃÂÏÍÅÁÓ½ÏÙÌÜÏÙÏØÎÜÔ§ÔÂÉÐ ¤½ÔÂÉÇËÌÅÏÙÁÂÊÙÀÅ ¬ËÔÂÉÐÊÂÌËÁÂÈÅÏÙÎÜÏÂÉ ÔÏËÏØÅÉÂÂÕÙ ÎÏÂÉÅ ÇËÏËÍØÂÊ ÅÉÂÛÏÁ½ÃÂÎË¿ÂÍÕÂÊÊËÈÅÕÊÂÆ̽ÍؾÍÛÇ ŸÂÁÙ ÔÏËϽÇËÂÁÂÊÙÀÅ ¼ÅÄÐÔ½ÈÚÏËÏ¿ËÌÍËΰÉÂÊÜÂÎÏÙÑËÏËÀͽÑÅÅνÉØÒÒËÁË¿ØÒÁÂÊÂÃÊØÒÄʽÇË¿¿ÍоÈÙ ¿ÏÍÅ ¿ÔÂÏØÍÂÅÁ½Ã¿ÌÜÏÙÍоÈÂÆÁËÎÏËÅÊÎÏ¿ËɼÎÈØÒ½ÈËÁÂÊÂÃÊØÒÄÊ½Ç½Ò ÇËÏËÍØÂÎËÁÂÍÃÐÏ¿ξÂͽÄËÉÁËŠÏÅÍоÈÂƪËÇËÌÅÏÙÅÒ ĽÔÂÉ ŸÂÁÙ ÜÊÂÇËÈÈÂÇÓÅËÊÂͼ¿ÎÂÀÁ½ÌÍÂÄÅͽÈÇËÈÈÂÇÓÅËÊÂÍË¿ ÇËÏËÍØÂÎ˾ÅͽÛÏɽÍÇÅ ̕ÍØÕÇÅ ÌÐÀË¿ÇÅ ÈÐÇË¿ÇÅÅÏÁºÏËÀÈÐÌØ ÏÐÌØÂÅÎпÂÍÊØÂÈÛÁżÄÊ½Û ʽÌÍÅÉÂÍ ÔÏËϽÇʽÄØ¿½ÂÉØÂrÊÐÉÅÄɽÏØs ÚÏËÏ ÇËÏËÍØÂÇËÌÜÏÁÂÊÙÀÅ ÅÉÂÛÏÎпÂÍÊØÆ˾ØÔ½ÆÇȽÎÏÙÅÒ ǽǾØÏØÁÐɽÈÇÐÁ½ ªÂ¿ÎÏËÈ Ê¿ÕǽÏÐÈÇÐ ½ʽÇÊÅÃÇŧ½ÇϾÂÚÏËÊͽ¿ÅÏÎÜ ¿ÂÁÙÉËÃÊË¿ÄÜÏÙÁÂÊÙÀÅ ÌËÆÏÅÎÊÅÉÅ¿ɽÀ½ÄÅÊÅ˾ÉÂÊÜÏÙ ÊÐÎǽÃÂÉ ʽÎÐÌ ÚÏËϽǽÜÌÅÖ½ ÅÈÅʽÎËÐÎÇÂѽÈÙ ÚÏËÏËÿÍËÁÂÒȾ½ ªÂÏ ÈÂÇνÊÁÍ¥¿½ÊË¿ÅÔ ÏØÌËÔÏÅϽÇËÆÃÂÊÂÏÐÌËÆÔÂÈË¿ÂÇǽÇÅÜ ½ÇËÌÅÕÙÁÂÊÙÀÅÅÊÂÉÂÊÜÂÕÙÅÒʽͽÄÊØÂÁÍÐÀÅ¿ÂÖŬÍËÎÏÅ ÁËÍËÀËƝÈÂÇνÊÁÍ¥¿½ÊË¿ÅÔ ÊËÚÏËÊÂÐÉÊ˯ØÌÍËÎÏËÌËÀÈÐÌÂÈ ÃÅ¿Ü¿ÚÏËÆÌÍË¿ÅÊÓÅÅŸÂÁÙÁËÈÃÊ˾ØÏÙÊÂÎÇÂÉÁ½ÃÂÌËÀË¿ËÍÅÏÙ¬ËÎØȽÛϾÂοËÆ ÌËÍÏÍÂÏ ÔÏ˾ØÏØÉËÀÒËÏܾؿÅÁÂÏÙÌÂÍÂÁÎ˾ËÆÐÉÊË ͽĿÅÏË ÅÊÏÂÈÈÅÀÂÊÏÊËÂÅÌÍÂÇͽÎÊËÂÈÅÓ˘ ˆ¬ËËÁÊËÆÅÄ¿ÂÍÎÅÆÌÍÅÔÅÊËƽÍÂÎϽŸ¿ÂÁÂÊÎÇËÀ˾ØÈÎǽĽÊÊØÆÅÉeÏËÎÏĽÌËÇËÆÊËÀËÅÉÌÂͽÏËͽªÅÇËȽÜ**ŸÌÍËÔÂÉ ¿ÎÂÉÅÄ¿ÂÎÏÊØÆÉËʽÍÒÅÄÉ Ÿ¿ÂÁÂÊÎÇËÀ˾ØÈÁË¿ËÈÙÊËοËÂ˾ͽÄÊØÉ vËÊÀË¿ËÍÅÈ ÔÏËÌÍÅʽÎÈÂÁÎÏ¿ÂÊÊËƿȽÎÏÅЕÇËÍÉÅȽÎÈÐÔ½ÆÊËÉËÃÂÏËǽĽÏÙÎÜÅÌËÍÜÁËÔÊØÆÔÂÈË¿Âǘ ©©ÂÆȽÒˆ¡¿ÂÍÙ¿ÌËÚÄÅÛËÏÇÍØϽe˜  ¤½¾ÅȽ¾ØȽÎËÎϽ¿ÅÏÂÈÂɽÀÅϽÓÅËÊÊØÒξËÍÊÅÇË¿ˆ±ÍËÊÏÅÏØȘˆª½Ï½ÈÙܨٿ˿ʽ¤½¾ÅȽͽÎÎǽÄØ¿½È½ ÔÏËÎÏÅÒÅÚÏÅeŸ¿ÂÁÂÊÎÇÅÆÌÅÎ½È ǽÃÂÏÎÜ Á½ÃÂÊ¿ÍÂÁ½ÇÓÅÅ ½¿ÏÅÌËÀͽÑÅÅ ¾ÐÇ¿½ÈÙÊËʽÇËÈÂÊÇ½Ò ÌËǽËʽ ĽÎϽ¿ÈÜÜÂÀËÅÒÌÅνÏÙ ÎÏËÜȽÐÊÂÀËĽÎÌÅÊËƤ½ÏÂÉ¿ØÒ¿½ÏØ¿½È½ÅËÏÌͽ¿ÈÜȽ ¿¿•ÍÎÏÇÐe˜ žËÍÅΟÅÇÏËÍË¿ˆÈÂÇνÊÁÍŸ¿ÂÁÂÊÎÇÅÆÅÉÅÍ ÅÈÅr¬ÈÂÔËʽÁËοÜÄØ¿½ÏÙÎÔÂÏØÍÂs˜  ˆ§ÏˊÏËÎÌͽÕÅ¿½È ¾ØÈÈÅŸ¿ÂÁÂÊÎÇÅÆÍÂÈÅÀÅËÄÂÊ ®ÌËÈÊËÆËÌÍÂÁÂȕÊÊËÎÏÙÛÉËÀÐÎǽĽÏÙ ÔÏËÊÅǽÇÅÒ¿ÊÂÕÊÅÒÌÍËÜ¿ÈÂÊÅÆÍÂÈÅÀÅËÄÊËÎÏÅÐÊÂÀËʾØÈË ¢ÎÈžØÔÏˊȞ˾ØÈË Ü¾ØÄʽÈ˾ÚÏËÉ ÒËÏܾØËÏɽÉØ ÎÇËÏËÍËÆÉØÊÂͽÄ˾ÎÐÃÁ½ÈÅÚÏÐÏÂÉИ ŸÅÇÏËÍË¿ 

¯¢§®¯ª¡­¢¦§­®ª¼¶¥²


АПРЕЛЬ 2013  

афиша Харьков, развлечения Харьков, Что Где Когда Харьков, гастроли Харьков, рестораны Харькова, театры Харькова, музеи Харькова, галереи Ха...

АПРЕЛЬ 2013  

афиша Харьков, развлечения Харьков, Что Где Когда Харьков, гастроли Харьков, рестораны Харькова, театры Харькова, музеи Харькова, галереи Ха...

Advertisement