Page 1

ǤǒLJDžǕǡ

1


рубрика

4


ÔÀÍÒÀDz¯ ~×â Üêîêìåéïîâíą Üê õÝÜÝØìĀØ èâíîÝôîØÖʼn èâ ØĀÜØĀÜïþèê Ýåíŝ ëêáâôĀā ïØìÖʼn èïáÝĄ €Öé êÙÖ ï ~èíîÝìÜÖèĀʼn åÖìîâééêā ÙÖçÝìÝā ~åÖÜÝèĀāï€ĀÜéĀō–Öąå×ÖÙÖîêíÝìÝÜéÖõêÙêêîêóÝééąØâõïåÖéâò Öîìâ×ïîĀØʼn Āíîêìâóéï ôĀééĀíîø ąåâò ×ïçê áéĀØÝçøêØÖéê Üê áØâóÖãŝ éâòÖåíÝíïÖìĀØō„ÝåĀçøåÖíîêçĀîøîêèïÖìçøìĀíîêñçøìêáìê×âØ íØĀãëÝìõâãîØĀìʼnąåâãÜÖØëêõîêØòÜçąíîØêìÝééąìêÜâééêāèÖŝ éïñÖåîïìâʼn ąåÖ éÖÜÖçĀ íîÖçÖ êÜéĀþĄ Āá éÖãëêëïçąìéĀõâò Øâìê×ŝ éâåĀØÝçĀîéêÙêëêíïÜïØïíøêèïíØĀîĀō •øêÙêÜéĀ×ìÝéÜ QjRkm_O[Jê×âìÖĄîøÜçąíÝìØïØÖééąíîêçĀØØÝŝ çâåâò ÜâëçêèÖîâóéâò áÖòêÜĀØʼn ãêÙê êôĀ饥îø ï ąåêíîĀ ìÝçĀåØĀã ëêåêçĀéøʼnÖôĀééĀíîøíÖèêÙê×ìÝéÜïëÝìÝØÝìõïþóÖíʼnöêÜêÜÖþØĀÜŝ óïîîą õÖìèï îÖ èÖÙĀā ãêÙê ØçÖíéâåÖèō ‘ÝØÖàçâØêʼn óâ áÖØĀîÖþ Üê ØÖí ØÝçâóéâã áéÖîéâã Öè×ÖíÖÜêì Ö×ê à ïçĄ×çÝéÖ ×Ö×ïíąʼn îìÝéÜ QjRkm_O[JśôÝáéÖåëêØÖÙâÜêØÖõêÙêÙêíîąō •ïóÖíéĀ îÝòéêçêÙĀā ÜêáØê繥îø íîØêìĄØÖîâ íåçÖÜéĀ ìÝóĀ Üêŝ íâîø çÝÙåâè õçąòêèʼn îÖ ëêëìâ ØíÝʼn éÖÜÖîâ ëêíïÜï ØâõïåÖéêíîĀ èêàÝçâõÝçĄÜâéÖʼnÖÜàÝîĀçøåâØêéÖáÜÖîéÖØĀÜóïîâïíĀîêéåêöĀ èÖîÝìĀÖçïō „çą ëÝìõâò íÝìØĀáĀØ ØâåêìâíîêØïØÖçâíą íëçÖØâ Āá éĀŝ åÝçĄʼn èĀÜĀ îÖ ôâéåïō ‰ìêõÝéĀ ĀêéÖèâ íìĀ×çÖʼn ÙêìéąîåÖ îÖ îÖìĀçåâ èÖçâéÝîĀçøåâÖìâíîêåìÖîâóéâãØâÙçąÜʼnÖçÝãá×ÝìĀÙÖçâíąéÖ×Öŝ ÙÖîêÜêØõÝʼnéÝáØÖàÖĄóâéÖïèêØâāòïîìâèÖééąō€âåêìâíîÖééąéÖŝ îïìÖçøéêÙê ÜÝìÝØÖ áéÖóéê ëêõâìâçê èêàçâØêíîĀ íâè×Āêáï ñêìè îÖÜÝîÖçÝãʼnöêÜêáØêçąþÜêÜÖîâÖåíÝíïÖìĀØÜçąíîêçïÜê×ïÜøŝąåêÙê ÜâáÖãéïśóâîêòÖãŝîÝåʼnÖ×êàØĀóéÖåçÖíâåÖśîêØÖìâØĀÜ×ìÝéÜï QjRkm_O[JíîÖéïîøĀÜÝÖçøéâèáÖØÝìõÝééąèíîâçĄØÖõêÙê×ïÜâéåïō

+38 067 005 02 50 empirehall.com.ua Сумська, 114

‰ÖìêåâíØêÙêìêáØâîåï×ìÝéÜ QjRkm_O[JèÖØ×ÖÙÖîêõÖéïØÖçøŝ éâåĀØʼníÝìÝÜąåâò×ïçâ‘ÖëêçÝê騨¨ʼnÝìôŝÙÝìôêِÖåíâèĀçĀÖéʼnÖìâŝ íîêåìÖîâ¦ØìêëâîÖ~èÝìâåâō•ëçâéïØóÖíʼnîÖìïåÖöÝêÜéêÙêÙÝéĀą ÜêîêìåéïçÖíą Üê Øâìê×éâôîØÖ ÝíåĀáĀØ ëĀÜ ×ìÝéÜêè QjRkm_O[Jś ÖìçÖÙÝìñÝçøÜíîØêìĄþïéĀåÖçøéïåêçÝåôĀĄïíîâçĀÖìŝÜÝåêō —íïóÖíéêāÝåíëêáâôĀā QjRkm_O[JìĀáéĀëìâáéÖóÝééąňëêíïÜÜçą èÖçÝóĀʼnÖåíÝíïÖìâÜçą×ÖìïʼnØĀîÖçøéĀʼnê×ĀÜéĀʼnëìâåìÖíâáÜĀÖèÖéîÖŝ èâō¨ÜÝā×ÖÙÖîøêòåêçÝåôĀãéÖçÝàÖîøØĀÜêèâèÜâáÖãéÝìÖèʼnéÖØĀîø áĀìåÖèåĀéêîÖèâîôąèáĀíØĀîêØâèâĀèÝéÖèâʼnîØêìóĀãÝçĀîĀō €ĀÜêèÝíìĀ×éÝąãôÝ!__HØåçÖíâóéêèïØÖìĀÖéîĀëÝìÝîØêìâçêíą éÖ ąíåìÖØêŝàêØîâã ñïîçąì Āá áê×ìÖàÝééąè çĄÜÝã Ø çĀèĀîêØÖéĀã åêçÝåôĀāØĀÜ™ÖìÝççÖ—ĀçøąèíÖîÖõÝñŝåïòÖìąˆÖéÖ¨è×ÝìÖō–êÜĀ à×ïçêíîØêìÝéêöÝãÜÝíÝìîéâãØÖìĀÖéîÜçąóÖĄîÖåÖØâō‰ĀìåâØÝŝ çâåêāíôÝéâšçêĀÖìÜÖõøąéî֍ìĀí„àÝééÝìîÖåêàèÖĄîøïíØêāã åêçÝåôĀāÜÝåĀçøåÖØÖìĀÖéîĀØíÝìØĀáĀØ!__HʼnÖïåìÖāéíøåÖîÝçÝØÝÜïŝ óÖʼnèÖãíîìâéąêìâÙĀéÖçøéêÙêíîâ硍ÖîÝìâéÖ’íÖÜóÖòâáïØÖçÖíą èâéïçêÙêìêåïèêÜéâèëêëêØéÝééąèéÖíØêāãåïòéĀō“êëìâìÝÙïŝ çąìéĀêéêØçÝééąåêçÝåôĀãʼnëêþÜéÖééąåçÖíâåâáĀíØĀàâèâèêîâŝ ØÖèâ×ìÝéÜ QjRkm_O[JíîØêìĄþÝëÖîÖàéĀåêçÝåôĀāîÖôâèëìâØÝìîÖþ ÜêíÝ×ÝïØÖÙïō êçÖ×êìÖôĀąéĀÜÝìçÖéÜíøåêÙêÜâáÖãéÝì֐ÖìíÝ繀ÖéÜÝìíÖîÖ ×ìÝéÜï QjRkm_O[J áèïíâçÖ áÖîÖèïØÖîâ ëêÜâò ïíĀò ÝíîÝîĀØ îÖ ôĀéâŝ îÝçĀØØâõïåÖéêÙêíîâçĄō~ÜàÝíëÝôĀÖçøéÖåêçÝåôĀą=jHR]HƨHJ]


├ў├б├Ў├ф├«├ф├ў├Д├Ю├Е├ќ├А├ќ├«├Ю├▓├Е├ф├Д├ф├Ў─ђ─Ё├е├б├Ц├ф├Е├«├»├г┼Ю ├Е├ф├Ў├ф├Ў├г├ќ├ў─ђ─ё├ў├ќ├Е├Е─Ё┼Џ├┤├Ю├ќ├«├е├ф├Г├▒├Ю├г├ќ├Е├ќ┼Ю ├Г├ф├Д├ф├ю├б ├«├ќ ├г├ќ├Б├Г├И├Ц├ф├Ў├ф ├е─ђ├Г├┤─Ё ├Е├ќ ├А├Ю├е├Д─ђ┼Ѕ ├ю├Ю ├Ф├г├б├г├ф├ю├Е─ђ ├Е├ф├«├Ц├б ├ю├ф├ю├ќ─ё├«├И ─Ё├Г├Ц├г├ќ├ў├б├▓ ├▒├ќ├г├Ќ ├ю├ф ├▒├ќ├Е├«├ќ├А─ђ├Б ├Ф├г├ф ├Г├Ф├ф├Ц─ђ├Б ├«├ќ ├Ў├ќ├г┼Ю ├е├ф├Е─ђ─ё┼Ї ┬ђ─ђ├А├Ю├г├»├Е├Ц├б ├Е├ќ ├│├ќ├х├Ц├ќ├▓ ├«├ќ ├«├ќ├г─ђ├Д├Ц├ќ├▓ ├Ф├Ю├г├Ю├Ў├»├Ц├»─ё├«├И├Г─Ё ├А ├е├ф├«├б├ў├ќ├е├б ├ю├б├«├б├Е┼Ю ├Г├«├ў├ќ┼Ѕ├Г├ў─ђ├«├Д├б├е├б├«├ќ├Ќ├Ю├А├«├»├г├Ќ├ф├«├Е├б├е├б├ю├Е─Ё┼Ю ├е├б┼Ѕ├Х├ф├А├ќ├Ў├»├Ќ├б├Д├б├Г─Ё├»├Ф├ф├Г├«─ђ├Б├Е─ђ├Б├е├Ю├«├»├х┼Ю ├Е─ђ├е─ђ├Г├«├ќ┼Ї┬Г├Ц├Х├ф├ў├б├ф├Ќ├б├г├ќ├Й├«├Ю├Г├Ю├г├ў─ђ├А├ю├Д─Ё ├ў├Ю├Г─ђ├Д├Д─Ё ├│├б ─ђ├Е├х├ф├Ў├ф ├ў├Ю├Д├б├Ц├ф├Ў├ф ├Г├ў─Ё├«├ќ┼Ѕ ├«├ф ├Ф├г├ф├ю├»├Ц├┤─ђ─Ё=jHR]HкеHJ]┼Џ├«├Ю┼Ѕ├Х├ф├Г├«├ќ├Е├Ю ├ў─ђ├г├Е├б├е├Ф├ф├е─ђ├│├Е├б├Ц├ф├е├«├ќ├А├ќ├Д├б├х├б├«├И├Е├Ю├Б┼Ю ├е├ф├ў─ђ├г├Е─ђ├Ю├е├ф├┤─ђ─Ђ├ў─ђ├ю├Ц├г├ќ├Г├б├«├ќ├Ю├Г├«├Ю├«├б├│├Е├ф─Ђ ├Е├ќ├Г├ф├Д├ф├ю├б┼Ї ┬Г├Ц├Х├ф ├а ├ў├б ├е├г─ђ├Й├«├Ю ├Ф├г├ф ─ђ├ю├Ю├ќ├Д├И├Е├б├Б ├Ф├ф├ю├ќ├г├»├Е├ф├Ц├ќ├Ќ├ф├┤─ђ├Ц├ќ├ў├»─ђ├Е├«├Ю├г┼Д├Й├г├Е├»├А├ќ├Ќ├ќ┼Ю ├Ў├ќ├Е├Ц├»┼Ѕ ├«├ф ├А├ў├Ю├г├Е─ђ├«├И ├»├ў├ќ├Ў├» ├Е├ќ ├Ц├ф├Д├Ю├Ц├┤─ђ─ё ├ф├Ќ─ђ├ю├Е─ђ├▓ ├Г├Ю├г├ў─ђ├А─ђ├ў !=[\=Rk_]┼Ї ┬Ќ├Е─ђ├Ц├ќ├Д├И├Е├ќ ├е├Ю├«├ф├ю├б├Ц├ќ ├Е├ќ├Е├Ю├Г├Ю├Е├Е─Ё ├Ц├ф├Е├«├»├г├Е├б├▓ ├А├ф┼Ю ├Ќ├г├ќ├а├Ю├Е├И ├Д├б├Г├«─Ё ├«├ќ ├Ц├ў─ђ├«├Ц├ф├ў├б├▓ ├Ќ├»├«├ф├Е─ђ├ў ├Ф├г├ф├Ќ├»├ю├а├»├Й├Ќ├ќ├а├ќ├Е├Е─Ё├ю├ф├«├ф├г├Ц├Е├»├«├б├Г─Ё├ю├ф ├е├ќ├Д─ё├Е├Ц├»┼Ѕ ├г├ф├А├Ў├Д─Ё├ю├ќ─ё├│├б ├Б├ф├Ў├ф┼Ѕ ─ђ├Е├ю├б├ў─ђ┼Ю ├ю├»├ќ├Д├И├Е├б├Б├▒├»├«├Д─Ё├г┼Ѕ├Е─ђ├Ќ├б├«├ќ├Й├е├Е├б├┤─Ё┼Ѕ─Ё├Ц├» ├▓├ф├│├Ю├«├И├Г─Ё├г├ф├А├Ў├ќ├ю├ќ├«├б┼Ї ┬ћ├ќ├А├ф├е├А QjRkm_O[J┬ђ├б├А├Е├ќ├Б├ю├Ю├«├Ю├Ќ├ќ├Ў├ќ┼Ю ├«├ф├г─ђ├А├Е├б├▓├ў├ќ├г─ђ├ќ├Е├«─ђ├ў├ф├▒├ф├г├е├Д├Ю├Е├Е─Ё├Г├«├ф├Д├» ├ю├ф├Ќ├»├ю├И┼Ю─Ё├Ц├ф├Ў├ф├Г├ў─Ё├«├ќ┼ѕ┬ћ─ђ├А├ю├ў├ф┼Ѕ┬Љ├ф├ў├б├Б├г─ђ├Ц┼Ѕ ┬ё├Ю├Е├И ├Е├ќ├г├ф├ю├а├Ю├Е├Е─Ё┼ю ├ю├б├А├ќ├Б├Е├Ю├г├б ├Г├«├ў├ф┼Ю ├г├б├Д├б├Ќ├Ю├А├Д─ђ├│├»├е├ф├ў┼Ѕ├Х├ф├Ќ┬ђ├ќ├х├Г├ў─Ё├«├Ц├ф├ў├б├Б ├ю├Ю├Е├И ├А├ќ├Д├б├х├ќ├ў├Г─Ё ├ф├Г├ф├Ќ├Д├б├ў├б├е┼Ї ┬Њ├ф├Г├»├ю┼Ѕ ├Ю├Д├Ю├е├Ю├Е├«├б ├ю├Ю├Ц├ф├г├»┼Ѕ ├Ц├ф├е├Ф├ф├А├б├┤─ђ─ё ├ў─ђ├ю┼Ю ├«─ђ├Е├Ц─ђ├ў├ў├б├А├е├ф├а├Ю├«├Ю├ф├Ќ├б├г├ќ├«├б├ю├ф├ў├ќ├х├ф├Ў├ф ├Г├е├ќ├Ц├» ├Г├ќ├е├ф├Г├«─ђ├Б├Е├ф┼Ѕ ├ќ├Ќ├б ├Ф├ф├ў├Е─ђ├Г├«─ё ├ў─ђ├ю├ф┼Ю ├Ќ├г├ќ├А├б├«├б├Г├ў├ф─Ђ├Ф├ф├│├»├«├«─Ё┼Ї┬Ѕ├ќ├«├б├х├Е├б├Б├ў├Ю├│─ђ├г ─ђ├ю├Ю├ќ├Д├И├Е├ф ├ю├ф├Ф├ф├ў├Е─ё├Й ├Ц├ф├Д├Ю├Ц├┤─ђ─Ё !$$ "$!┼Ї ┬ё├Д─Ё ├ў─ђ├ю├Ф├ф├│├б├Е├Ц├» ├Е├ќ ├Ф├г├б├г├ф├ю─ђ ├А ├ю├г├»├А─Ё├е├б ├» ├ў├Ю├Д├б├Ц─ђ├Б ├Ц├ф├е├Ф├ќ├Е─ђ─Ђ ├е├ф├а┼Ю ├Е├ќ ├ф├Ќ├г├ќ├«├б ├Ц├ф├Д├Ю├Ц├┤─ђ─ё ├ю├Д─Ё ├ќ├Ф├Ю├г├б├«├б├ў─ђ├ў !$$ ,/1:┼ѕ ├г─ђ├А├Е├ф├е├ќ├Е─ђ├«├«─Ё ├Г├б├г├»┼Ѕ ├Г├ф┼Ю ├»├Г─ђ├ў┼Ѕ ├Ў├ф├г─ђ├▓─ђ├ў ├«├ќ ├▒├г├»├Ц├«─ђ├ў┼Ї ┬Ћ├г─ђ├Ќ├Е├ќ ├«├ќ├┤─Ё

├ф├▓├ф├Ф├Д─ё├Й ├Г├«├б├Д├И├Е─ђ ├«├ќ├г─ђ├Д├ф├│├Ц├б ─ђ├А ├ю├Ю├г├Ю├ў├ќ ├«├ќ├Д─ђ├е├ф├а├Г├И├Ц├ф├Ў├ф├▒├ќ├г├▒├ф├г├»┼Ї┬Ѕ├ќ├е├ф├а├Е├ќ├Ц├ф┼Ю ├Д├Ю├Ц├┤─ђ─Ё ├ќ├Ц├Г├Ю├Г├»├ќ├г─ђ├ў ├ю├Д─Ё ├Ќ├ќ├г├» ├Г├«├ў├ф├г├б├«├И ├ф├Г├ф├Ќ├Д├б├ў├» ├ќ├«├е├ф├Г├▒├Ю├г├» ├Ф─ђ├ю ├│├ќ├Г ├ф├Г├ф├Ќ├Д├б┼Ю ├ў├ф├Ў├ф ├Ф├ф├Ќ├ќ├│├Ю├Е├Е─Ё ├Е├ќ ├»├А├Ќ├Ю├г├Ю├а├а─ђ ├ќ├Ќ├ф ├а ├Ў├ф├Д├ф├Г├Е├ф─Ђ ├ў├Ю├│─ђ├г├Ц├б ├Е├ќ ─Ё├▓├«─ђ┼Ї ┬Ћ├г─ђ├Ќ├Е─ђ ├ф├▓├ф┼Ю ├Д├ф├ю├а├»├ў├ќ├│─ђ├ю├Д─Ё├Е├ќ├Ф├ф─Ђ├ў├ю├ф├А├ў├ф├Д─Ё├«├И├Г├е├ќ┼Ю ├Ц├»├ў├ќ├«├б├ў├б├Е├ф├ю├ф├ў├х├Ю┼Ї ┬ћ├ф├ю├А├б├Е├Ц├ф─ё ─ђ├ю├Ю├ќ├Д├И├Е├ф├Ў├ф ├ў├Ю├│├ф├г├ќ ├е├ф┼Ю ├а├»├«├И├Г├«├ќ├«├б├Ў├г├ќ├▒─ђ├│├Е─ђ├Г├Ц├Д─Ё├Е├Ц├б├ю├Ю├Ц─ђ├Д├И├Ц├ф├▓ ├Ц├ф├Д├И├ф├г─ђ├ў┼Ї ┬ђ├б├«├ф├Е├│├Ю├Е├ќ ├Ц├»├Д├И├«├»├г├ќ ├ќ├Д├Ц├ф├Ў├ф┼Ю ├Д─ё├Ќ─ђ├Д├И├х├Ю├Е├Ю├А├ю├ќ├Й├«├И├Г─Ё├Ф├ќ├▒├ф├Г├Е├ф─ё┼Ѕ├ќ├ю├а├Ю ├┤├Ю ├ў├ф├ю├Е├ф├│├ќ├Г ├Х├Ю ─ђ ├Ф├г├б├ў─ђ├ю ├Е├ќ├Г├ф├Д├ф├ю├б├«├б┼Ю ├Г─Ё ├Е├Ю├Б├е├ф├ў─ђ├г├Е├б├е ├ю├б├А├ќ├Б├Е├ф├е ├Ц├ф├Д├Ю├Ц├┤─ђ─Ђ /,┼Ѕ ├ќ ├«├ќ├Ц├ф├а ├«├Ю├е├ќ├«├б├│├Е├ќ ├А├Е├ќ├▓─ђ├ю├Ц├ќ ├ю├Д─Ё├ў├Ю├│─ђ├г├ф├Ц├«├ќ├Д├Ю├Ў├Ц├б├▓├А├»├Г├«├г─ђ├│├Ю├Б┼Ї ┬Г├Ц├Х├ф ├А├Ў├ќ├ю├»├ў├ќ├«├б ├Ф├г├ф ├Г─ђ├е├Ю├Б├Е─ђ ├«├г├ќ┼Ю ├ю├б├┤─ђ─Ђ┼Ѕ ├«├ф ├Е├Ю ├ў├ќ├г├«├ф ├А├ќ├Ќ├»├ў├ќ├«├б ├Ф├г├ф ├Е├ќ├Б┼Ю ├е├Ю├Е├х├б├▓ ├│├Д├Ю├Е─ђ├ў ├г├ф├ю├б├Е├б┼Џ ├ю─ђ├«├ф├│├ф├Ц┼Ї ┬Ћ├Ф├Ю├┤─ђ├ќ├Д├И├Е├ф ├ю├Д─Ё ├Е├б├▓ ├Ќ├»├Д├б ├Г├«├ў├ф├г├Ю├Е─ђ ├е─ђ├Е─ђ├ќ├«─ё├г├Е─ђ ├Г├Ю├г├ў─ђ├А├б┼Ѕ ├е├ќ├Д├Ю├Е├И├Ц─ђ ├│├ќ├х├Ю├│┼Ю ├Ц├б┼Ѕ├Ф─ђ├ю├Г├«├ќ├ў├Ц├б├ю├Д─Ё─Ё├Й├┤├И┼Џ├ў├Г├Ю├А─ђ├Г├г─ђ├Ќ├Д├ќ┼Ї ┬е├Е├ю├б├ў─ђ├ю├»├ќ├Д├И├Е├б├Б ├«├ќ├Е├ю├Ю├е ├Д├ф├а├Ю├│├Ц├б ├«├ќ ├ў├б├ю├Ю├Д├ф├│├Ц├б /  / ├ў├б├Ц├ф├Е├ќ├Й ├А├ќ├Ќ├ќ├Ў├ќ├Е├Ц├б ├Ќ├»├ю├И┼Ю─Ё├Ц├ф├Ў├ф ├е├ќ├Д─ё├Ц├ќ┼Ѕ ─ђ ├Е├ќ┼Ю ├ў─ђ├«├И ├Е├Ю├Г├е├ќ├│├Е├ќ ├Ц├ќ├х├ќ ├Г├«├ќ├Е├Ю ├Г├е├ќ├│├Е├ф─ё┼Ѕ ├Ќ├ф─Ђ─Ђ├┤─ђ├Ц├ќ├ў─ђ├х├Ю─Ђ├Г├«├б├А├ў├Ю├ю├е├Ю├ю├б├Ц├ф├е┬Џ├ќ├г┼Ю ├Д─ђ┼Ї ┬Ї├г├»├Ў├Д─ђ ├г├»├│├Ц├б ├│├»├ю├ф├ў├ф ├ў├е─ђ├Х├»├ў├ќ├«├б┼Ю ├е├»├«├И├Г─Ё ├» ├е├ќ├Д├Ю├Г├Ю├Е├И├Ц├б├▓ ├ю├ф├Д├ф├Е├И├Ц├ќ├▓┼Ѕ ├ю├ф ├«├ф├Ў├ф ├а ├Г├Ф├Ю├┤─ђ├ќ├Д├И├Е├ќ ├«├Ю├▓├Е├ф├Д├ф├Ў─ђ─Ё ├г├ф├Ќ├б├«├И ─Ђ├▓├е├ќ├Ц├Г├б├е├ќ├Д├И├Е├ф├Ќ├Ю├А├Ф├Ю├│├Е├б├е├б┼Ѕ├ќ├А├ќ├Ў├ќ├Д├И┼Ю ├Е├ќ ├ю├ф├ў├а├б├Е├ќ ─│─х ├Г├е┼Џ ├Ц├ф├е├Ф├ќ├Ц├«├Е├б├е├б┼Ї ┬ю├Ю ├ў─ђ├ю├е─ђ├Е├Е├б├Б ├Ф├ф├ю├ќ├г├»├Е├ф├Ц ├Е├ќ ├▓├г├Ю├Х├Ю├Е┼Ю ├Е─Ё ├ќ├Ќ├ф ├Ф├Ю├г├х├б├Б ┬ё├Ю├Е├И ├Е├ќ├г├ф├ю├а├Ю├Е├Е─Ё ├ў├ќ┼Ю

├х├ф─Ђ ├ю├б├«├б├Е├б┼Ї ┬Г├Ц├Х├ф ├А├г├ф├Ќ├б├«├б ├»├Е─ђ├Ц├ќ├Д├И├Е├Ю ├Ў├г├ќ├ў─ђ─ё├ў├ќ├Е├Е─Ё┼Ѕ ├«├ќ├Ц├б├Б ├ю├ќ├г├»├Е├ф├Ц ├А├Ќ├Ю├г├Ю├а├Ю ├А├ќ├Г├ф├Ќ├ф─ё├Е├ќ├А├ў├»├г├ф├ю├б├Е├Е├ф─Ђ├г├Ю├Д─ђ├Ц├ў─ђ─Ђ┼Ї ┬Ћ├И├ф├Ў├ф├ю├Е─ђ ├Ќ├г├Ю├Е├ю QjRkm_O[J ├ў─ђ├ю├Е├ф├ў┼Ю ├Д─ё├Й ├Ц├Д├ќ├Г├б├│├Е├б├Б ├е├Ю├«├ф├ю ├ў├б├Ў├ф├«├ф├ў├Д├Ю├Е├Е─Ё ├Ф├ф├Г├»├ю├»┼Ѕ ├А├ќ├Г├«├ф├Г├ф├ў├»─ё├│├б ├Ф├г├б ├┤├И├ф├е├» ├Г├»┼Ю ├│├ќ├Г├Е─ђ ├«├Ю├▓├Е├ф├Д├ф├Ў─ђ─Ђ┼Ї ┬ђ├ю├ф├Г├Ц├ф├Е├ќ├Д├Ю├Е├б├Б ├ю├б┼Ю ├А├ќ├Б├Е┼Ѕ ├Г├«├б├Д├И├Е─ђ ├«├ќ ├ф├г├б├Ў─ђ├Е├ќ├Д├И├Е─ђ ├Ц├ф├Д├Ю├Ц├┤─ђ─Ђ ├ю├ф├А├ў├ф├Д─Ё─ё├«├И ├ў├Ф─ђ├А├Е├ќ├ў├ќ├«├б ├▒├г├ќ├Е├┤├»├А├И├Ц├» ├е├ќ├г├Ц├» ├Г├Ю├г├Ю├ю ─ђ├Е├х├б├▓ ├Ќ├г├Ю├Е├ю─ђ├ў┼Ї ┬Ќ ├│├ф├е├» ├Г├Ю├Ц├г├Ю├« ├Г├ў─ђ├а├б├▓ ─ђ├ю├Ю├Б┼ј ┬ђ─ђ├ю├Ф├ф├ў─ђ├ю├И ├Ф├г├ф┼Ю ├Г├«├ќ┼Џ ├ў├Г├Ю ├Ф├г├Ю├Ц├г├ќ├Г├Е├Ю┼Ѕ ├Х├ф ├Е├ќ├Г ├ф├«├ф├│├»├Й┼Ѕ ├Й ├ю├а├Ю├г├Ю├Д├ф├е ├Е├ќ├«├▓├Е├Ю├Е├Е─Ё ├ю├Д─Ё ├«├ў├ф├г├┤─ђ├ў ├ф├Ќ─ђ├ю├Е├И├ф├Ў├ф├Г├г─ђ├Ќ├Д├ќ QjRkm_O[J┼Ї


в номере

#1(248) январь 2020

2

12 месяц в городе

афиша

14 гастроли

54 кино

18 итого

театр

24 кино

дети

30 книги

58 концерты

32 персона

галереи

34 выставки

клубы

35 театр 36 музыка 40 event 46 рестораны 48 отели 50 туризм 42

Учредитель К.М. Мациевский Издатель ФЛП Е.В. Орехова Свидетельство серия КВ № 12702-1586ПР от 30.05.2007 г. г. Харьков, ул. Чайковская, 15, к. 25. Цена договорная. При перепечатке разрешение редакции обязательно. © «Харьков — что, где, когда», 2020 Издается при поддержке и содействии управления культуры горсовета.

50 48

Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Редакция исходит из того, что рекламодатель получил все необходимые разрешения и лицензии. Распространяется по подписке, в розничной торговле, книжных магазинах, бутиках, ресторанах, кафе, клубах, автосалонах, турагентствах и офисах. Часть тиража распространяется бесплатно. Отпечатано: ООО «Первая образцовая типография» г. Харьков, ул. Конева, 21 тел. (057) 719-30-03. Подписано в печать 27.12.2019.

Срок подачи информации и рекламы в номер — до 20 числа каждого месяца. Тел.: +38 (057) 762-74-73, +38 (067) 573-88-95 inform.kharkov@gmail.com ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

99006

Читайте нас на

www.inform.kharkov.ua inform.kharkov.ua Inform.Kharkov.ua МЫ В TELEGRAM! Kharkov_chto_gde_kogda


месяц в городе

понедельник

вторник

среда

1

четверг

2

пятница

3

Шоу ледовых скульптур

суббота

4

«BEST BLACK COMEDY SHORTS»

до 12 января

ТРЦ «Французский бульвар»

Fabrika.space

Новогодний Дисней Лэнд

Premier Palace Hotel Kharkiv

воскресенье

5

«Як завжди – Новий рік!»

Безстрашні вершники, екзотичний караван верблюдів та лам, веселі собачки-далматини, акробати і повітряні гімнасти, а також кумедний клоун і Дід Мороз!

Цирк

6 «Вечір перед Різдвом»

Фольклорне свято

Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького

7 Святкування Різдва Христового Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького

8 Оксана Солоп «Хоум» і «Світ хоум»

Муніципальна галерея

9 Гарик Оганисян

Рождественский стендап вечер

«FatGoosePub»

10

11

Vadsamos trio

Фестиваль французского кино

С программой «Вкусный jazz»

Pintagon арт-клуб

12 ЛЯПИС-98

Арт-клуб «Корова»

Fabrika.space

«Мечты не сбываются» Кино-мюзикл

ТКЦ

13 «Щедрий вечір»

Олександр Супрун

Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького

галерея COME IN

Фольклорне свято

20 Фельдман Экопарк

Территория для семейного отдыха с развлечениями и зоопарком

27 Самый родной концерт

С. Бабкин и А. Запорожец, С. Жадан, М. Чайковская, О. Каданов c Н. Кот і Юностью Юнга, а также Agata Vilchyk Group

ХНАТОБ

16

14 «Паралельні світи» по 31 січня

21 Владимир Оглоблин

Фотопроект «Красота, написанная светом»

Художественный музей

28

15

16

17

«APOLLO»

Перформативнопластический спектакль от театра «Нефть»

18

19

New Year’s Rap Fest 2020

Шоу с дельфинами

25

26

Арт-завод «Механика. Иная Земля»

Дельфинарий «Немо»

ТКЦ

22 «Загадочное ночное убийство собаки» Театр им. Т. Шевченко

29

23 «Распутник»

Пикатная комедия

Театр им. Т. Шевченко

24 «Фестиваль эротического кино» до 31 января

Кинотеатр 8 1/2, Кинотеатр «Киев»

30 «Девушка в лабиринте»

(триллер, Италия)

В кинотеатрах города

31 «Iо, Leonardo» «Леонардо да Вінчі. Незвідані світи»

Філармонія


‡ˆ†Šˆ ¤®

• °ªÅ¢‘³¬±¼ª   ZZZHWQDIXUVFRPXD HWQDIXUV


гастроли

Christmas Jazz 16 января, 19.00, Филармония (б/з) Дух Рождества приходит не со снегом и запахом хвои. Рождество начинается с милых сердцу джазовых нот и праздничных огней. На рождественском джазовом концерте в исполнении квартета Руслана Егорова прозвучат самые душевные мелодии, без которых зима — не зима. Среди них хитовые «Let It Snow» и «Silver Bells», «Winter Wonderland» и «Christmas Song». В этот вечер джаз согреет вас лучше бокала глинтвейна. И как только прозвучат первые ноты «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas», вы поймете: дух Рождества уже здесь.

«Белоснежка. Новогодняя история» 4, 5 января, 11.00, 13.00 ХНАТОБ (м/з) Новогодний подарок от актеров Театра приключений и фантастики «Каскадер» — зажигательные хороводы под новогодней елкой, веселое общение с Дедом Морозом и Снегурочкой и, наконец, премьера мюзикла «Белоснежка. Новогодняя история» по мотивам произведения братьев Гримм. Сказочное путешествие, полное приключений и праздничных чудес.

Оксана Муха 17 января, 19.00 Филармония (б/з)

«У новорічну ніч казову...» 24 января, 19.00 ДС НЮУ

Рождественские вечера с Оксаной Мухой — это искренняя, душевная и дружественная коляда. В новой концертной программе певицы — аутентичные и авторские колядки в неожиданных аранжировках. Редкие и всем известные колядки со всех уголков Украины. Певица и музыканты попытаются передать то щемящее и родное с детства предвкушение чуда и ощущение Рождественского подъема. Не обойдется, конечно, и без праздничных премьер и творческих экспериментов.

На землю спускается Рождественская ночь... Кружатся серебристые хлопья снега, из-за туч едва выглядывает рожок золотистого месяца. Снег понемногу утихает, девушки гадают на суженого... К зимним праздникам Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца подготовил новую программу «У новорічну ніч казову...». Воспользуйтесь возможностью присоединиться к праздничной коляде и приоткрыть двери в украинские народные рождественские традиции!

Kiev Tango Project 3 февраля, 19.00, ХНАТОБ (м/з) Музыкально-танцевальный перформанс «Prosto.ТА» — это первый в Украине танго-спектакль под живое сопровождение KIEV TANGO PROJECT, где участниками постановки стали не только танцоры, но и музыканты. Стерты все штампы и стереотипы и полностью перевернуто представление о танго. Вы увидите, каким танго является на самом деле. «К счастью, абстрактное мышление, данное нам, родило такой феномен, как искусство. Соприкасаясь с ним, человек может на миг отказаться от внешнего мира и погрузиться в свое подсознание и, возможно, найти для себя простые ответы на сложные вопросы», — утверждает хореограф-постановщик Алексей Бусько. 18


«Идея фикс» 20 января, 19.00, ХНАТОБ Спектакль о невозможности одинокого существования, о том, что во имя любви можно пойти на экстраординарные меры. Евлампия Теодоровна, дама средних лет, решает покончить с одиночеством. Она дает объявление в газету и, посоветовавшись с картами Таро, принимает решение выбрать будущего спутника из пяти первых претендентов. Сосед Евлампии, давно претендующий на руку и сердце вдовы, предлагает своему приятелю Василию сыграть пять ролей, явившись к Евлампии в образах пяти отвратительных персонажей, однако в процессе спектакля Василий, вдохновленный интеллектом Евлампией, решает сыграть свою игру…

«Инстинкт самосохранения» 10 января, 19.00 ХНАТОБ (м/з) Комедийный монолог о способах коммуникации человека в обществе. Наука утверждает, что среднестатистический человек врет 3 раза каждые 10 минут. Но статистика умалчивает, сколько раз человек врет близким, а сколько — себе самому. Люди лгут постоянно. При этом они не хотят лгать. Но так получается. Этот инстинкт заложен в нас издавна. Ложь помогает выжить, договориться, наладить социальные связи. И если мы перестанем лгать — мир рухнет.

«Новогодний КЕКС» 20 января, 19.00 театр им. Т. Шевченко Интимные истории под бой часов. Любовное хулиганство в Новогоднюю ночь. Кого можно вызвать, если Вам одиноко на Новый Год? Что чаще всего интересует мужчин после...? Как должна «звучать» любящая женщина, чтобы остаться любимой? Какой подарок нужно себе сделать в Новогоднюю Ночь, чтоб весь год получать удовольствие? ...И почему плохо, когда протекает кран? Много юмора и позитивных эмоций! При условии, что Вы — человек без ханжеского отношения к жизни.

«Мужская логика» 27 января, 19.00 театр им. Т. Шевченко Смешная история про трех друзей, которые смотрят на жизнь совершенно по-разному и непонятно, что их может связывать. С годами они разошлись во вкусах и стали часто раздражать друг друга. Каждому предстоит решить, что важнее — близкий человек или собственное эго. Спектакль о мужской дружбе и о том, как ее не разрушить.

«По семейным обстоятельствам» 28 января, 19.00, театр им. Т. Шевченко В жизни главного героя, успешного невролога Дэвида Мортимера, все складывается наилучшим образом. Через час он должен делать важнейший в его жизни доклад на международной конференции. Но тут на его голову «сваливается» бывшая любовница, с которой он не виделся 18 лет. Женщина сообщает, что в результате прошлых отношений у нее родился мальчик Лесли, который сейчас находится здесь же, в больнице, и очень хочет познакомиться с отцом. Чтобы сохранить брак, служебное положение и карьеру, герой вынужден бесконечно выкручиваться. Каскад неожиданностей, смешные ситуации, сюрпризы… 19


гастроли

ФИКСИ-ШОУ

7 января, 12.00

«Инстинкт самосохранения»

ДС НЮУ

10 января, 19.00

«Ты особенный»

ДС НЮУ

«Белоснежка. Новогодняя история»

Дед Мороз существует!

4 января, 11.00

Мюзикл для всей семьи

2 января, 11.00

ТКЦ Stand-up comedy

ТКЦ Сказка-мюзикл

«Мужики не танцуют стриптиз»

Ruslan Egorov Quartet 16 января, 19.00

Филармония

18 января, 18.00

13 января, 19.00

Филармония

Украинское Рождество

Арт-завод «Механика.

Театр им. Т. Шевченко

Christmas Jazz

Оксана Муха 17 января, 19.00

New Year’s rap fest 2020 Иная Земля»

Спектакль-шоу

«Новогодний кекс»

«Мужская логика»

ХНАТОБ

20 января, 19.00

Слобожанский ансамбль песни и танца

Интригующая комедия

Театр им. Т. Шевченко

24 января, 19.00

Театр им. Т. Шевченко

Комедия театра «Черный

ДС НЮУ

Экстравагантная комедия

квадрат»

«В Новогоднюю ночь

«Идея фикс» 20 января, 19.00

27 января, 19.00

сказочную»

20

«По семейным обстоятельствам»

«Жениха вызывали, девочки?»

28 января, 19.00

3 февраля, 19.00

Театр им. Т. Шевченко

Театр им. Т. Шевченко

Комедия положений

Только сделай шаг...

«Папаши»

«Лейся, песня»

6 февраля, 19.00

8 февраля, 19.00

Театр им. Т. Шевченко

ДС НЮУ ВИА Дмитрия Домина


21


рубрика

22


гастроли

«О чем молчат мужчины»

«Шерше ля фам»

Виртуозы Киева

Prime Orchestra

13 февраля, 19.00

13 февраля, 19.00

14 февраля, 20.00

12 февраля, 19.00

Театр им. Т. Шевченко

Филармония (б/з)

ХНАТОБ

ТКЦ

Криминальная комедия

Cимфонии Вселенной ІІ

Музыка любви

«Собачье Сердце»

«Варшавская мелодия-2»

22 февраля, 23.55 Victory Concert Hall

Stand-up comedy

ДахаБраха 15 февраля, 19.00

НЕАНГЕЛЫ

ДС НЮУ

17 февраля, 19.00

19 февраля, 19.00

Грандиозное live-шоу

Театр им. Т. Шевченко

Театр им. Т. Шевченко

Наталья Могилевская

«БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»

Олег Винник

«Ревизор»

25 февраля, 19.00

1 марта, 19.00

24 февраля, 19.00

29 февраля, 19.00

ДС НЮУ

ДС НЮУ

ХНАТОБ

Дворец Спорта

«МIЛЬЯРДИ»

Любовный марафон...

Комедия об

С программой

авантюристах и жуликах

«Покохала»

GAROU

«Однорукий»

«№13, или Олинклюзив»

2 марта, 19.00

«Последний этаж»

2 марта, 19.00

ХНАТОБ

3 марта, 19.00

ДС НЮУ

Театр им. Т. Шевченко

Pop, Rock & Soul

ДС НЮУ

Американская комедия

Лирическая Комедия

по пьесе Мартина

Комедия по пьесе Рея Куни

5 марта, 19.00

МакДона

23


итого

2010-е. КИНО В

опрос даже не в том, что кино в десятые окончательно ушло в сериалы, и режиссёры, хорошие, переквалифицировались на длительную дистанцию, и зритель — сравним с читателем — остановил свой выбор на долгом чтении, романах, а не повестях (потому как рассказы — короткометражки), — а в том, какими стали сериалы. 2000-е — это первопроходцы: «Прослушка» и, с другой стороны (их так и воспринимали; вы разве не были включены в этот спор: за кого? — напоминающий старинное «Ты за кого: за Брюса или Чака?», «За Шварца или Слая?»), «Во все тяжкие», заехавший последними сезонами в 2010-е, да и спин-офф, «Лучше звоните Солу», идёт (не говоря уже об «El Camino: Во все тяжкие. Фильм», сиквел о Джесси Пинкмане, вышедший в этом году, кстати, совсем не вторичный, худших опасений не оправдавший). Т. е. «Во все тяжкие» всё-таки победили (не мытьём, так катаньем, количеством взяли)? И ещё — прежде всего — тем, что именно их эстетика, драмедийно-игровая, в жанре кризис-менеджмента, быстрого решения постоянно возникающих проблем во всё наслаивающем их водовороте событий и стала определяющей для сериалов 2010-х, а кропотливый дотошный — и очень обаятельный в этом — псевдодокументализм «Прослушки» с медленной, тщательной проработкой темы, проблем, любой детали — нет. Иначе говоря, здóрово, восхитительно здóрово, но не к эпохе, не реализма это эпоха, как многим казалось, — возвращающегося, а всё того же постмодернизма с его игровым, слегка абсурдистским характером. Об этом же говорит и то, что у «Прослушки» ни одного «Эмми», это за пять сезонов-то. «Эмми» — у «Во все тяжкие». Жанр разошёлся, вспомнили о старом коэновском «Фарго», и в 2020 году ждём не дождёмся уже четвёртого сезона, и в том же ряду «Патриот», «Предприятие “Божий дар”», «Озарк»,

24

о которых мы писали, и «Подлый Пит», «Достать коротышку», «Убивая Еву» и мн. др., о которых, быть может, ещё напишем. Что же касается просто фильмов, старых добрых, то в 2010-е окончательно сошли с дистанции, сгинули, можно сказать, хоть и не пропали никуда, наши кумиры 2000-х — Альмодовар, Ким Ки Дук, фон Триер, Карвай, Кустурица. Они продолжают снимать, и на фестивалях иногда появляются (чаще в жюри, хотя и это уже не «чаще») и даже что-то когда-то где-то выигрывают (почётные призы, как правило, «за вклад»), но — вы их смотрите? Ждёте? Радуетесь, посмотрев, скажем, «Нимфоманку» или «Дом, который построил Джек»? А Кустурица — вообще назовите последний фильм. («Балканский рубеж» 2019-го. Военный! Боевик о войне в Югославии! Антинатовский такой, с Гошей Куценко и — подготовьтесь — Гойко Митичем. И это от автора «Жизни как чуда». Не, Кустурица в 2010-е уже там, на фото с Путиным и патриархом Кириллом.) И сейчас мне предстоит самое сложное — назвать того, кто их заменил, кто представляет в кино десятые. Одно-два-три имени. Впрочем, какие сложности? Все десятые давали главные премии, венецианско«глобусовские», потом «оскаровские», трём мучачам мексиканским, чьи звёзды загорелись в 2000-е и в десятые вовсю уже сияли: Иньярриту — Куарону — дель Торо. Их мы и смотрели больше всего, с ними у нас и будут ассоциироваться 2010-е. Но скучно же, скучно, господа, так всё прогнозировано и закономерненько, да и фильмы мучач — тоже. Поэтому мы, ничуть не сумняшеся, назовём вместо них одного, но того, кто радовал нас все десятые, и кто тоже загорелся в нулевые и разгорелся в новое десятилетие — Паоло Соррентино, от «Великой красоты» до «Лоро», от «Молодого Папы» до «Нового Папы» — и тем самым закольцуем кино с сериалами.


Театральные ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

2010

-м годам предшествовали два десятилетия абсолютной свободы. Борясь с тривиальностью, харьковский театр продолжает расширять репертуарный, жанровый, тематический и стилевой диапазон. В этот период возрастает значение хореографии и вокала на драматической сцене, развиваются сценические технологии. Став в 2012 г. главным режиссером театра кукол им. Афанасьева, О. Дмитриева, работая в синтетическом жанре, создает спектакли для взрослых, охватывающие мировую классику. В постжолдаковском театре им. Шевченко раскрылся режиссерский талант А. Ковшуна и О. Стеценко. Комедийную нишу с успехом заполняют спектакли А. Аркадина-Школьника и О. Русова. Коллектив театра им. Пушкина, потеряв в начале десятилетия бессменного руководителя А. Барсегяна, пытается сохранить сложившуюся атмосферу. Деятельный поворот в кризисных условиях совершает новый директор С. Бычко, открыв в марте 2017 г. камерную сцену «Портал на Гоголя 8» и пригласив молодых режиссеров О. Турутю-Прасолову и А. Середина, смелых интерпретаторов классики. Малой сценой и взрослым репертуаром обзаводится ТЮЗ. Появление А. Калояна в ХНАТОБ дает новое понимание режиссуры музыкального театра. Количество независимых театров больше не растет: они лишь замещают друг друга. И хотя явление предшествующего десятилетия — «харьковский театральный феномен» (обилие коллективов в стенах Дома актера, прежде всего «Новая сцена», Театр 19, «Может быть», SaXaLin UA), несколько сдав позиции флагмана театрального процесса в городе, не растерял творческий потенциал, оставаясь коммерчески востребованным, осваивая новые зрелищные формы («Прекрасные цветы»). Существуя обособленно, P.S., «Публицист», МДТ, Театр на Жуках и др. продолжают формирование собственной аудитории оригинального репертуара и выразительных средств. Кое-кто разрабатывал историческую («Арабески») и социальную (ПТИ) проблематику.

Часть театров предполагают студийную составляющую. Альтернативное образование привлекает международный опыт, чему способствует усиление контактов с иностранными коллегами: гастроли, обмены, постановки приглашенных режиссеров в наших театрах (поляк А. Щитко, немец М. Бартель, американец Г. Рейнхарт, россияне А. Михайлов и А. Янковский). Харьковчане участвуют в заграничных стипендиальных программах, получают поддержку международных институций и фондов. На лидерство в театральном процессе претендует новое поколение режиссеров: Е. Авдеева, Е. Апчел, М. Бангрович, К. Васюков, А. Вусик, К. Душин, М. Коренева, А. Лебедь, К. Малинина, Л. Петренко, Р. Саркисян, А. Сердюк, Е. Сивоок, О. Сомова, Е. Федорченко, Н. Хижная и др. За редким исключением они реализуются лишь в отдельных проектах, демонстрируя неповторимый стиль, ощущение современного контекста. Плодотворно работают местные драматурги: А. Манина, Ю. Ран, В. Снегурченко, Д. Терновой и др., в целом тяготеющие к традиции абсурда. Не прерывается практика читок, дополнительный импульс получают документальные жанры. Главное общественно-политическое событие десятилетия — Евромайдан — не мог не повлиять и на театр как действенный инструмент коммуникации, донесения европейских ценностей. Перемены принесли не только новые темы и героев, но и форматы работы с публикой. Еще раньше началось освоение новых пространств, далеких от привычных театральных площадок (например, ЕрмиловЦентр, Fabrika.Space, art-area «ДК», арт-завод «Механика»). В 2010-х заметно оживилось, непрерывно трансформируясь, фестивальное движение. Существующую «Курбалесию» дополнили «Театроник» (2011), «Я и Села Брук» (2015), Parade-fest (2018) и др. За эти годы в Харькове сложилось полноценное явление театральной фотографии, соответствующий конкурс «5 стена». Викентий Пухарев

25


итого

Десятые. Украинская литература.

ТАНЦУЮЩИЙ СЛОН

2010

-е в Украине начались в 2014-м, собственно, в 2013-м. Литература реагирует быстро, но она неповоротлива, как слон, ей мешают то хобот, то хвост, то огромные уши, которые всё слышат. Да, литература слышит всё и видит, просто мозг у слона маленький, уши больше, и не успевает обрабатывать. Как война отразилась в украинской литературе? По-настоящему — плохо, ещё никак, война идёт, литература тоже, но не по одной дороге. Никто не говорит, что им нужно идти, взявшись за руки, так не ходят, литература и война — разное, война пишется кровью, в литературе всё бумажное и цифровое. Но чувства вложены. Пока что написанное о войне — это литература прямых чувств, документ, даже нон-фикшн, даже «Інтернат». Когда война закончится, литература пойдёт одна, в своём направлении. Но и до окончания иногда появляется — переиздайте1 «Капут» (1944) Малапарте, там об Украине, к слову. Слон велик, но продолжает расти, это закономерно, тем более что-то и атрофируется. Считать ли русскую часть украинского слона украинской — дело каждого; но во время войны (пути) от русской части отпадает украинская: Херсонский — Херсонський («Клаптикова ковдра», Київ, «Дух і Літера», 2016; «Родинний архів та інші вірші», Львів, «Видавництво Старого Лева», 2016), Бельченко — Бельченко («Знаки і знади», Київ, «Дух і Літера», 2018), Рафеенко — Рафєєнко («Мондеґрін. Пісні про смерть і любов», Чернівці, «Meridian Czernowitz», 2019). Вряд ли русский слон и так считает русскую часть украинского слона русской.

26

Шевченковская премия перестала ощупывать слона с хвоста, в 2018-м дали Эмме Андиевской, в 2019-м — ещё более неожиданно (неожиданно для самой Забужко?) Забужко, которую вместе с Андруховичем и Жаданом называют самой важной частью слона в том месте, куда Шевченковская никогда не дотягивалась. Значит ли это, что у слона поднадорвали — а рука дающая забирает — важную часть и будет дальше? Жадан в начале десятых — по украинскому летоисчислению, в 2015-м, говорил, что «‹…› её же не присуждают просто так. Когда ты номинируешься на эту премию, у тебя спрашивают, не против ли ты. “Чужие здесь не ходят”, случайным людям её не дают. Эта премия мне несимпатична, государственные премии мне в принципе несимпатичны, я пытаюсь какие-либо контакты с государством минимализировать». Значит, всё ещё сложнее, и то, что рука не нащупала вышедшие в 2017-м «Інтернат» Жадана и «Коханці Юстиції» Андруховича — может, руке дали по рукам, вообще не фиг слона гладить. Неглаженый слон — постмодернистский, и это тоже, несмотря на войну, требующую маршировать с ней, из него никуда не делось, озорство, он приплясывает. В разном ритме, сегодня у него очень красиво получается в ритме псевдоисторического или псевдодокументального романа: «Харків 1938» Ирванца и «Люди в гніздах» Коцарева. Оба — в 2017-м, и значит, с учётом прошлого абзаца, 2017-й был в украинской литературе самый десятый год. Андрей Петров 1

Київ, «Радянський письменник», 1974, з італійської переклав Петро Соколовський


Пока ещё БЕЗЫМЯННЫЕ ДЕСЯТЫЕ

Я

имею в виду — в литературе. А когда-нибудь будут какими-то, если всё станет ясно. Но и сегодня дветри тенденции можно увидеть. Первая — постмодернизм не умер. Помните, как его хоронили в 2000-е? Писали о книге Дональда Вуда «Постинтеллектуализм и упадок демократии» (кто сейчас о ней помнит? проехали), о литературе без контекста, традиций, интертекстуальщины, свежем взгляде на мир, «новой искренности», носились с Денежкиной (кто-то помнит?), зачитывались Эрлендом Лу. Погоды не сделало, Прошелестело и, словом, всё. Зато по-прежнему хорош, нов, свеж Барнс — в романах 2010-х, «Предчувствии конца», «Шуме времени» и «Одной истории». И если бы он один, можно б было говорить о последних ярких вещах постмодернизма, жизни после смерти. Но Барнс не один даже в Англии: Акройд, Грэм Свифт, Рушди, Исигуро etc. Может быть, только в Британии постмодернизм и сохранился? А Доктороу с «Мозгом Эндрю» (2015), а Пинчон с «Краем навылет» (2013). И так, в общем, в каждой национальной литературе. Это, само собой, уже не тот постмодернизм, вернее, «другой, тот же самый», вернее, третий: рубеж 50-х и шестидесятые (Грасс, Хеллер, Кизи, Кортасар, Фаулз), рубеж 70-х и восьмидесятые (Варгас Льоса, Кальвино, Павич, Эко, Зюскинд, Рансмайр) и вот новый взлёт, с двухтысячных, наверное. Третий постмодернизм спокойнее, в смысле не так авангарден внешне, но внутренне, по закипанию смыслов, даст фору предшественникам. А смысл и цель всё те же: плюральность, релятивизм, относительность — а что мы ещё можем противопоставить диктатуре, тотальностям? Нет, только разбить на части,

смешать и уравновесить друг с другом. В игровой форме, это тоже никуда не делось, с усмешечкой (глубокой, ещё глубже, чем раньше), поэтому и говорят: «лукавый постмодернизм». А отличие третьего от двух — может быть, я, конечно, сужу по британцам плюс Доктороу, — в историографичности: больше, чем до этого, постмодернизм ревизует историю, не пересматривая факты, наоборот, очищая их. С улыбочкой. Теперь поговорим о низовом постмодернизме, т. е. о массолите. Вы тоже плюётесь от Донны Тартт? Да, вы правы, она не лучше Дэна Брауна, просто он тупее. А дело вот в чём — и тоже связано с постмодернизмом: когда-то, в самом начале, он поиграл с читателем — пиша о конформисте, дал ему шанс, жанр. И жанр этот был из оприходованного массолитом: триллер, детектив, мелодрама, фантастика, — читатель читал жанр, шёл вслед за интригой, и попутно вникал в стиль, архитектонику, подтекст, к массолиту не относящиеся. «Двойное кодирование». Массолит уловил, к чему идёт, и сделал ответный выпад, впитав новые жанры, немассовые до этого: философский роман, экзистенциальный — появились Коэльо и Мураками. Но всё равно было понятно, что это развод. Но в 2010-е массолит ещё больше исхитрился, запел «Щегол» — и так немассового читателя ещё никогда не обманывали: просто романом, без чёткого специального жанра, о жизни, о человеке. Скажете, массолит поумнел — дай-то бог. Потому что в противном случае поглупели мы. Андрей Краснящих

27


итого

ТОП-НОН-СТОП современного искусства

П

очти все известные экспозиционные площадки Харькова — от Муниципальной галереи, ЦСИ «ЕрмиловЦентр», галереи им. Г. Семирадского, выставочных залов ХО НСХУ, галереи «Искусство Слобожанщины» до галерей «АС», «Моя галерея», выставочного центра ХГАДИ и галереи «Маэстро» — включились в негласное соревнование за первенство в области успешности визуальной репрезентации современного искусства. Знаковым и наиболее креативным событием стало проведение у нас в городе осенью второй биеннале

28

современного искусства. Кураторская команда, ХМГ, «ЕрмиловЦентр» и все сопричастные участники способствовали радикализации сознания современного харьковчанина и развитию новых способов креативного визуального реагирования на современный мир. В объеме биеннале было представлено более 50 проектов, среди которых и выставка П. Макова. При продуманной и целостной кураторской концепции были показаны работы художников, удачно совмещающих новейшие медиа и текстоцентричную модель социально и политически ориентированного современного арта. Проект не


стал, на мой предвзятый взгляд, грандиозным открытием современности, но вывел Харьков на уровень новейших и актуальных площадок современного искусства.

Еще одним откровением года стало проникновенное и вполне ожидаемое сближение творческих визуальных практик Львова и Харькова в рамках выставочной деятельности «Дома Художника» в Харькове и Львовского Дворца искусств. Две выставки, показанные во Львове и Харькове, расширили горизонты визуальной пластики и убедили всех, что точек соприкосновения у нас в области живописи, графики и отчасти скульптуры и декоративного искусства гораздо больше, чем ожидалось. К сему стоит добавить успешные выставки ко дню художника, «Рождественскую» и, конечно, две масштабные выставки графики — «Графика в Харькове–2019» и «Рождественская выставка графики» в галерее «Маэстро». И там, и тут «рисовальное искусство» показывает свое первенство на интеллектуальном и творческом поле изобразительности, особенно если учесть, что в числе авторов — признанные мастера: Э. Яшин, В. Христенко, В. Старченко, А. Алиев, Н. Войценя, О. Омельченко и др. Знаковым событием для города стали две выставки в Муниципальной галерее — скульптуры В. Кочмара и графики и живописи Э. Яшина. Обе, как кажется, перешагнули предел возможности экспозиционных площадей и с убедительностью продемонстрировали, что и графика, и скульптура не имеют своих пределов ни в материале, ни в визуальном ряде, ни в нестандартности экспликации собственных мыслей художника.

Нельзя упустить из виду и поэтичный проект Е. Котляра (галерея ХГАДИ) «Автопортрет с яблоком». Поэтичный, шагающий, словно поверх истории искусств, где этот мотив развит с Х по ХХ вв., замысел организаторов выявил, что авторепрезентация художника с учетом жестких условий рамочного изобразительного мотива («яблоко» в мировом искусстве) не ограничена исключительно принципами академизма, а способна перешагнуть границы традиционного искусства и войти в сферу чистой визуалистики. Порадовали также украинские (прежде всего — харьковские) реставраторы, которые осенью с.г. под водительством В. Шулики и секции реставрации ХО НСХУ обнажили не только современные успехи атрибуционного и технического реставраторства, но и собственные творческие живописные находки. Экспозиционным и творческим откровением стала выставка Е. Светличного в «ЕрмиловЦентре» — «Бабаи: живописная мифология», — известного гуру харьковского экспериментального искусства и мастера вдумчивого

и оправданного технически и стилистически абстракционизма. Здесь гений места был окружен уверенно прочитанной его мифологией и той живописной пластикой, что не дала абстракции выйти за границы спрятанного миметизма и подлинного чувства ландшафта. Масштаб и объем сделанного — основание считать эту выставку одним из самых грандиозных проектов последних лет. Целой сетью творческих проектов отметилась галерея «АС» — от выставки Ж. Соловьевой, Е. Лесничей до проектов А. Гладкого, А. Есюнина, О. Винчанина. «Галерея на Дворянской» вернула харьковцам имя славного архитектора Е. Васильева, показав в полном объеме и со всей научной обстоятельностью характер архитектуры этого мастера и создав презентационный календарь-каталог его работ. «Винегрет» А. Ридного, как всегда, был по-доброму ироничен и провокативен и необычайно многослоен с точки зрения скульптурной семантики. Серия работ крупнейших представителей харьковской школы фотографии в галерее «СOME IN» — от А. Супруна до С. Солонского и других — фактически поставила точку в окончательном закреплении Харькова как города визуальных новаций в области фотографии и ее философии. Ценной оказалась и практика экспонирования галерей «Искусство Слобожанщины» и «АРТ-ХПИ», совмещавших в своей практике выставочную деятельность и культуртрегерство — от профессиональных культурологических и искусствоведческих лекций до многолюдных дискуссионных площадок и проектов. Словом, год с точки зрения выставочной деятельности в Харькове оказался необычайно урожайным — посмотрим, что принесет нам 2020-й. Олег Коваль

29


ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

кино с Андреем Ченко

Н

у что, дадим Гаю Ричи ещё один шанс? Он обещает, что «Джентльмены» станут в ряд с «Картами, деньгами, двумя стволами» (1998) и «Большим кушем» (2000): «Для меня “Джентльмены” — это возвращение к корням спустя двадцать лет».

И ключевое слово тут, конечно, «корни». Должно быть, Ричи и сам уже наконец осознал, что то, что он делал последние десять лет — начиная с «Шерлока Холмса» (2009) и его продолжения в 2011-м и до «Меча короля Артура» (2017) и «Аладдина» (2019), но и «Унесённые» 2002-го туда же, — это не он, такое мог снять любой. Ясное дело, художник должен экспериментировать, не топтаться на месте, хоть и на своём, но во-первых, эксперимент может завести и нетуда и закончиться ничем, и во-вторых, эксперимент ли это вообще, или так, на потребу публике и бабла слупить. Вот о «бабла слупить» — по-быстрому стрёмно, попав как следует в водоворот — и речь, это по-ричиевски, в смысле тот самый жанр, за который мы его и любим и который он сам себе испортил «Револьвером» (2005) и «Рок-н-рольщиком» (2008), слабеньким подобием пер-

30

вых фильмов. Но теперь, обещая вычеркнуть последние двадцать лет и вернуться к истокам, обнадёживает. И слоган фильма — «Criminal. Class». Сюжет обнадёживает тоже: британский наркобарон (когда-то переехавший из США), не гопник, выпускник Оксфорда (да и фильм же называется смотрите как, а до этого рабочим названием было «Toff Guys», «toff» — сленговое: аристократишка, с презрением смотрящий на остальных), поднявшийся на марихуане, хочет выйти из игры и продать свой бизнес американским миллиардерам. А местный, свой, родной (хотя ж и американцы не чужие) британский криминалитет против, во всяком случае хочет свой куш от наркоимперии. Все хотят, и «нас ждут шантаж, обман, заговоры, махинации и манипуляции с участием звёздного актёрского состава в лице Чарли Ханнэма, Хью Гранта, Мишель Докери ‹…› и неузнаваемого Колина Фаррелла», как пишут в одном из хороших анонсов. В этом перечне не хватает главного, того самого британца-американца-оксфордианца Микки Пирсона — Мэттью Макконахи.


кино

САМОЕ ТО НА НОВОГОДНИЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

К

огда мы в ноябрьском номере рассказывали о лауреатах «Эмми», то просто упомянули «Дрянь» среди победителей. А ведь этого мало для такого чудесного сериала, кто-то мог его и пропустить. Чудесного женского. И если по американскому женскому сериальному юмору у нас «Удивительная миссис Мейзел» (кстати, только что третий сезон вышел, радуйтесь, смотрите), то по британскому теперь только она — удивительная «Дрянь». И Фиби Уоллер-Бридж, сыгравшая её, такое же открытие, как и Рэйчел Броснахэн, которую до «Миссис Мейзел» тоже мало кто замечал. Не — большее открытие: ведь Уоллер-Бридж наполучала «Эмми» и как актриса, и как сценаристка, это всё её рук дело, и вообще Дрянь — её семейное прозвище, это она. Но неважно, а вот как и откуда выросло — интереснее: сначала придуманный ею, выпускницей Королевской академии драматического искусства, десятиминутный скетч на вечеринку, затем — моноспектакль в театре, и наконец — телесериал, первый сезон в 2016-м, второй в 2019-м. Третьего, пока говорят, не будет. К слову, там вся семья, наверное, у Уоллер-Бридж такая: вы ж обратили внимание на музыку в «Дряни», это её младшая сестра Изобель, композитор. А Фиби снималась немножко в фильмах и сериалах (до «Дряни» — в «Убийстве на пляже» и «Железной леди», из наиболее известных; после «Дряни» — в «Прощай, Кристофер Робин» и «Хане Соло», где её персонаж — L3-37), писала сценарии («Убивая Еву» тоже её — а вы думали, почему он такой отвязный-прикольный, надеюсь, таким же будет и следующий «Бонд», «Не время умирать», что выйдет в апреле и куда УоллерБридж, по рекомендации Дэниела Крэйга, пригласили

переписывать сценарий), но именно «Дрянь» её сделала звездой номер один. Не с миссис Мейзел её нужно сравнивать, и прав тот, кто вспомнил о Бриджит Джонс, тоже британке, вот кого «Дрянь» обновляет и перезапускает (вообще о британскости разговор нужен отдельный, ведь «Бриджит Джонс» — пастиш на «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, вплоть до имени главного героя): та же несуразная оптимистичная тридцатидвухлетняя, сексуально ищущая (что? — себя, любви) и с чувством юмора ведущая дневник — а что такое «Дрянь», как не дневник, если её героиня постоянно к нам обращается напрямую, через «четвёртую стену». И если уж на то пошлó, то как «Бриджит Джонс» пастиш на Остин, так «Дрянь» пастиш на «Бриджит» — и на «четвёртую стену» тоже. Приём далеко не нов, ещё Багз Банни «уорнэр-бразерский», грызя морковку, с нами так разговаривал, а уж «Карточный домик» и «Дэдпул» сегодня его вообще мейнстримом сделали. Но дело не в приёме, а в подаче и как он обыгран: когда героиня поворачивает в нашу сторону голову с экрана (озорно так, лукаво), понятно, там всё как будто замирает и останавливается, а другие персонажи этих реплик не слышат. И вдруг — реально вдруг, и классно! — во втором сезоне, когда она влюбляется в священника (католического, в целибате, вот в чём трагикомедия), и поворачиваясь к нам, делится планами (переспать с ним, очевидно же), он, священник (его Эндрю Скотт — Мориарти из «Шерлока» — играет великолепно, как и все в этом сериале, как и «оскаровско»-королевская Оливия Колман — крёстную-мачеху), говорит: «Что ты только что сказала?» — и потом: «Кому ты там всё время шепчешь?» И так всё в этом сериале классно, находчиво, смешно, трагично, пародийно. Блестяще и вызывает восхищение.

ДРЯНЬ

31


кино

2019 США, Великобритания; мюзикл Режиссёр: Том Хупер В ролях: Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Тейлор Свифт, Джуди Денч, Ребел Уилсон

Н

у наконец-то! Всё думаешь, когда ж их экранизируют, как «Эвиту», «Призрак оперы» и другие мюзиклы Ллойда Уэббера, а главное — кто б мог это сделать. И тут оказывается, что Том Хупер, интересненько, тот самый британец, получивший «Оскара» режиссёровского за «Король говорит!» в 2011-м, и ещё за «Девушку из Дании», тоже замечательный фильм (помните, каков там Эдди Редмэйн трансгендер?), Алисия Викандер за лучшую женскую роль второго плана в 2016-м. Между «Девушкой из Дании» и «Кошками» у Хупера ничего полнометражного не было, а вот между «Королём» и «Девушкой» в 2012-м был уже мюзикл: «Отверженные» по Гюго — с Хью Джекманом, Расселом Кроу, Энн Хэтэуэй, Хеленой Бонэм Картер, Сашей Бароном Коэном и тем же Эдди Редмэйном, — и между прочим, далеко не проходной, шедший на «Оскар» как «лучший фильм» и взявший для Хэтэуэй «лучшую женскую второго плана», и ещё за «грим и причёски» и «лучший звук», и ещё аналогичное на BAFTA, а на «Золотом глобусе» и Хэтэуэй, и Джекману за лучшую мужскую, и вообще «лучший фильм — комедия или мюзикл». Это я к тому, что может, Хупер разогрелся на «Отверженных» и «Кошек» мы увидим во всей красе.

32

Собственно, уже увидели — там в Сети вовсю бурлит, посмотревшие трейлер, один и другой, в афиге: «Пока одни хвалили неординарный подход Хупера к материалу, другие с ужасом смотрели на смесь людей и животных», «Сочетание живых человеческих лиц и губ с покрытыми шерстью, гладкими, словно у кукол, человеческими телами ошарашило пользователей сети, и они ещё долго не могли прийти в себя», «Режиссёр решил не делать упор на реалистичность и не превращать героев в настоящих кошек. Вместо этого он смешал животные и человеческие черты, а чтобы исполнители могли нормально петь и танцевать, не обременённые тяжёлым гримом, использовал графику», «Теперь в сети появился второй трейлер, который только подтвердил изначальные ощущения: Том Хупер сделал один из самых странных и необычных проектов последнего времени. Кто-то добавил на странице «Кошек» в «Википедии», что жанр фильма — музыкальный фэнтези-хоррор. Больше всего пользователей сети поразил Идрис Эльба, который играет в фильме кота по имени Макавити. В первом ролике он появлялся в шляпе и шубе, но теперь предстал перед зрителями трейлера абсолютно голым, сидящим на статуе кошки» (это из рецензий-обзоров). А сюжет я вам пересказывать не буду, ладно? Лучше почитайте «Популярную науку о кошках, написанную Старым Опоссумом» Томаса Стернза нашего Элиота.


В

кинофестивали класса «А», т. е. аккредитованные Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), его, конечно, не приняли — и не примут, поскольку, согласно её правилам, в одной стране может быть только один такой фестиваль, — но скажите, что для самих итальянцев важнее: Венецианский, где с 2013-го, «Священной римской кольцевой» Рози, итальянские фильмы больше не побеждают (побеждают тоже хорошие, но не итальянские, как «Джокер» в этом году, как «Рома» куароновская в прошлом и «Форма воды» в позапрошлом), и не потому что их нет, в смысле — ничего достойного, вот как раз-то Римский их и стал отслеживать и награждать, второй год подряд на нём побеждает национальный производитель. Как, спрóсите вы, если гран-при Римского — это приз зрительских симпатий, premio del pubblico: голосуют все, кто в зале на просмотре, критики, журналисты, киношники, просто зритель, купивший самый дешёвый билет за шесть евро. Не знаю как, наверное, организаторы умело подают своих, итальянское, промоутируют как-то особенно душевно, но раз публика проголосовала именно за итальянский фильм — не лёгкий, неигровой к тому же: документальный и глубоко проблемный, причём в конкурсной программе среди тридцати с лишним фильмов итальянских было раз-два и обчёлся (действительно два), почти половина американские, снова оговорюсь: вовсе неплохие, скорсезевский «Ирландец», например, «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона, — да и кроме американцев было кого, вон Вернер Херцог новый фильм представил; «Джуди», за которую Рене Зеллвегер идёт на «Золотой глобус» (и может, потом на «Оскар»), была, — так вот, если среди всего этого великолепия и многообразия публика выбрала серьёзный, документальный, свой, то публика не дура. А «Санта субито», нынешний гранпризёр, Алессандро Пивы — о двадцатитрёхлетней студентке из Бари (что в Апулии на юго-востоке Италии: «каблучок» «сапожка»), католической активистке, с детства глубоко верующей, помогавшей в Красном Кресте старикам, детям, больным в хосписах, и убитой в 1991-м во дворе своего дома психопатом (четырнадцать ножевых ран) после трёх лет преследования. Церковь канонизировала её как мученицу, следующий этап — признать святой, отсюда и название фильма: «Santa subito!»: «Святой немедленно!» — «канонизировать как святого немедленно» — кричали толпы верующих в Риме на похоронах Иоанна Павла II в 2005-м, процесс канонизации, по ватиканским правилам, может начаться лишь спустя пять лет после смерти. Иоанн Павел II был канонизирован как святой всё-таки

САНТА СУБИТО У Римского таки получилось, как и задумывали, составить конкуренцию Венецианскому. в 2014-м, а «Santa subito!» стало мемом и широко используется сейчас итальянцами везде, и как серьёзный лозунг, и иронично. Но не в фильме Пивы, там вопросы ставятся серьёзно, серьёзно для нас для всех: как уберечься от преследования — ведь сталкер Санты Скорезе и не скрывался, писал ей письма, ходил за ней везде, один раз даже попытался изнасиловать — и полиция об этом знала, Санта Скорезе обращалась, писала заявления, более того — отец её полицейский, — но ничего не могла поделать, не было тогда в Италии закона о преследовании, он появился только в 2009-м. Сложно себе представить это, да? — нет юридических механизмов оградить жертву от потенциального убийцы, вот об этом фильм тоже. И о девочке (фильм основан на её дневниках и интервью с родными и знакомыми), над которой из-за её религиозности смеялись одноклассники и которая перед смертью, в больнице, простила своего убийцу. А ещё, говорит Пива: «‹…› я решил рассказать эту историю и сделать это голосами друзей и родственников Санты, попросить их рассказать о ней, как будто она ещё жива, и вернуться к тем годам, когда она с энтузиазмом планировала свое будущее. ‹…› Эта история посвящена тем, кто остался один на один со своим горем после ужаса, вызванного внезапной и абсурдной потерей». И — по поводу победы фильма на Римском: «Это признание является свидетельством зрелости осведомлённой аудитории, которая ‹…› не выбирает ‹…› развлекательных фильмов или отвлечённых тем — а ставящих вопросы, которые нас беспокоят, такие как насилие в отношении женщин». 33


кино

Гран-призёр Рижского, первый полнометражный фильм 32-летнего Каролиса Каупиниса

Новая Литва До этого «Новая Литва» была признана лучшим фильмом на Афинском кинофестивале и поборолась за приз в секции «На Восток от Запада» Карловарского (где её обошли «Бык» Бориса Акопова и «Мои мысли тихие» Антонио Лукича) — но начну не с неё, а одного из предыдущих фильмов Каупиниса, короткометражки «Звонок» (или «Дебоширы» ещё переводят) 2014-го: там в ожидании комиссии из департамента образования педсостав заштатной школы, чтобы показать, что она полна учеников — а неполные школы закрывают, — во главе с директором режут ножами парты, приклеивают к ним жвачки и разрисовывают стены туалета. А вместо комиссии в школу привозят двумя автобусами детей, новых учеников, которые видят всё это и… Да, сатира, да, гротеск. А ключевое слово, посыл — «неполные». Сколько, вы думаете, населения в Литве? 2 790 472 человека на май 2019-го, а в 2011-м было более трёх миллионов. Уезжают — в Норвегию, Англию, Германию. Думаете, только за лучшей жизнью? А теперь о «Новой Литве»: 1938-й, понятно, к чему всё идёт, и профессор географии Каунасского университета Феликсас Груодис предлагает правительству создать «запасную Литву» где-то в Африке, чтобы, как всё начнётся, эвакуировать туда население. Спасти. 34

Гротеск тоже? А давайте вспомним, и «Каунасский», здесь прозвучавшее, нам напомнит, что Вильнюс с 1920-го по 1939-й был в составе Польши (как и вся Литва до разделов Речи Посполитой в конце XVIII века), а потом снова оккупирован Россией (при которой, в XIX-м, литовские книги, к слову, так же запрещались, как и украинские, и язык искоренялся), Советским Союзом уже, а во время Второй мировой, понятно, под немцами, в общем, такие соседи, Литва же маленькая. Всё равно гротеск? Да. Но не фикшн (так бывает — не фикшн и гротеск): на самом деле ещё в начале 1930-х профессор-географ Казис Пакштас (1893–1960) — просто мы об этом не знаем, в мире не знают, фильм рассказал, — которого потом называли «министром пропаганды без ранга министра», «патриотическим вихрем», «национальным апостолом», и в 1938-м выдвигали кандидатом в президенты Литвы (а после оккупации 1939-го он уехал в США, преподавал в Калифорнийском университете), так вот, он предложил программу по планомерной, в несколько этапов, эмиграции (ибо при спонтанной и единичной единицы ассимилируются в странах, куда эмигрируют, теряют язык и культуру) литовцев — вот только страну нужно было подыскать, и он, географ, путешественник, с этой целью обследовал Африку и предложил сначала Анголу, затем Мадагаскар (климат, почва и т. д.), а ещё в вариантах были Куба и Бразилия. И даже название «запасной Литве» уже придумал: Даусува. А кто над ним смеялся в 1930-х, потом кусал локти в 1940-х, во время Второй мировой и после. Да, гротеск, но не шутки: теперь о нём пишут, что «Он сформулировал стратегию национальной безопасности, основанную не на военных и финансовых средствах, а на решимости нации полагаться на себя ‹…›». И последнее, чтобы отбросить слово «гротеск» и заменить его другим — может быть, «национальной идеей»? Литовский писатель Винцас Петарис (1850–1902) говорил, что литовцам не выжить среди таких соседей, и предлагал переселиться из своего неудобного и опасного географически и политически места в Аргентину (или Мадагаскар), построить гигантскую подводную лодку (направив на это все силы народа) и… Он даже испанский язык для этого выучил.


книги

Ёробити но кото 25 января исполняется 95 лет Юкио Мисиме (1925‒1970), трижды почти Нобелевскому лауреату и самому скандальному японскому писателю.

1

Насколько похоже, но как иначе звучит невосточное «Хороший

индеец — мёртвый индеец».

А

ведь действительно «ёробити», «радости» в смысле. Вернее, не совсем так: радости-грусти, которую читатели, да и все, часто воспринимают за садо-мазо. Мрачное-светлое, говоря без категорий, эпизоды так и перемешиваются один за другим, это и определяет его авторскую манеру, что-то вроде двустороннего зеркала, отражающего два лица человека: одно счастливое, другое перекошенное болью. Не двух, и уж точно не доктора Хайда и мистера Джекила. Вот скажите, Эцуко из «Жажды любви» (1950) Хайд или Джекил? Она Эцуко, и когда издевается над собой, и когда над ней, и когда она над другими. Она Эцуко, и когда убивает. Что, спрашивается, в Мисиме японское, кроме харакири, которым он завершил жизнь и писательство? Да вот это, не маркиз же Сад («Маркиза де Сад», 1965) и не Гитлер («Мой друг Гитлер», 1968) и не немецкий романтизм с Томасом Манном (чья, не думайте, «Смерть в Венеции» в гейской «Исповеди маски», 1949, первом романе, и ещё больше, вплоть до писателя и юноши, только не надо о том, кто кем манипулирует, в «Запретных цветах», 1953) и Ницше. Японский ум так не раскладывает, а западному сложно понимать, не раскладывая, и вообще что значит «Встретишь Будду — убей Будду»1, о чём считающийся самым характерным для Мисимы «Золотой храм» (1956) и всё остальное. «Лишь так ты достигнешь просветления и избавишься от бренности бытия». Храм сжигает же именно монах, как у Мисимы, так и на самом деле, за шесть лет до романа. Тут, конечно, стоит поразмышлять: Прекрасному, Красоте (так у Мисимы и японцев — с большой буквы) не нужно становиться Буддой — но и Буддой же оно становится в наших глазах. И ещё есть нюанс, важный для Мисимы: что смерть делает Прекрасное окончательно совершенным, заключает его в, это уже мои слова, рамочку. А теперь обратный отсчёт: от харакири через бодибилдера (как страшно — страшно для писателя — пишут на его обложках «Японский писатель, драматург, политик, спортсмен, режиссёр, актёр театра и кино, дирижёр симфонического оркестра, лётчик, путешественник и фотограф») и монархиста-националиста к болезненному мальчику без ровесников, с бабушкой-аристократкой в закрытом особняке и системой воспитания, приведшей «к тому, что он стал говорить в свойственной женской речи манере», вот и Будда. Организовав госпереворот, захватив военную базу, Мисима ж никого там не убил, лишь себя. Итак, безостановочный процесс буддостановления (в себе, я имею в виду сорок романов, восемнадцать пьес, рассказы, эссе, публицистику) связан с протекающей, что ли, в обратном порядке подготовкой к буддозавершению: писательство и бодибилдинг, культура и культуризм не одно и то же! — писательство всегда мрачная сторона, это не я, это Мисима: «настоящее искусство несёт в себе опасность и “яд”». Но можно, перевернув зеркало, полюбоваться и не мрачной стороной. А в принципе, вопрос открытый, как концовка в пьесе 1963-го «Кото радости» (на Западе бы сказали «Ода радости», по-среднему — кода [и «цитра» вместо «кото»]), где всё замешано на политике, полицейские, теракт, коммунисты, националисты, а дело не в этом: кото реально звучит на улице во время демонстрации, или в голове у полицейских и это знак просветления? Андрей Краснящих

36


книги

Джордж Орвелл Ковток повітря К.: Видавництво Жупанського, 2019 Для широкого загалу цей автор відомий своїм класичним романом «1984» про жахіття тоталітарної системи, а також повістю «Колгосп тварин» про часи постання Радянського Союзу. Натомість «Ковток повітря» — це приквел до «1984», в якій розповідається історія героя в часи екзистенційної кризи, що приходить разом з Другою світовою війною. Тож, як писався згаданий культовий роман не менш видатного автора, і де шукати джерел, з яких постав фантасмагоричний світ у «1984», про це можна дізнатися з «Ковтка повітря». За сюжетом, головному героєві раптом стало здаватися, що все в його життя не так, і єдиний порятунок від так званої кризи середнього віку можна знайти лише в дитинстві. Куди він й вирушає в реальну та уявну мандрівку, поки світ готується до війни, в небі пролітають перші бомбардувальники, і зміни в житті та долі вже незворотні.

Елена Стяжкина Пересказы Х.: Фолио, 2020

Елена Мордовина Призрак с Лукьяновки К.: Каяла, 2019

Марія Козиренко Відкривати тут Х.: Фабула, 2019

Регион, откуда родом автор этого сборника прозы, по определению тамошних писателей, всегда грешил мистикой, метафизикой и прочими нереальными вещами. Донецк там был не один, а целых два, герои рассказов могли превращаться в утку и женскую булавку, а в данном случае они даже не уверены, живут ли они вообще. Зато живет полноценной жизнью протез у ветерана, сувенир и пришлый африканец, оказывающийся Святым Петром, и еще много вещей, на которые мы почти никогда не обращаем внимания. И даже живые люди из долгого, как дорога в дюнах, семейного эпоса тоже были бы обречены на забвение, если бы не автор, рассказывающий о них в том самом «нереальном» стиле донецкой школы, в которой все так тесно связаны, даже поименно: Елена Стяжкина, Олег Завязкин… «Согласно посланию апостола Павла к коринфянам, если что-то не перестает, то это — любовь. Хотя Лидия не уверена, что все на семинаре поняла правильно. Лидия не перестает удивляться соусу песто, звуку, с которым лебеди машут крыльями, своему имени, тому, что Николай умеет играть в шахматы, футбол и покер».

В случае с этим «киевским» романом о школьниках классическая модель параллельного мира выгодно оттеняет «местную» стилистику. На самом деле путешествие главного героя в потусторонний мир для автора важнее, чем просто зашифрованные сцены из «Ночного дозора». Киевский контекст, погружение в его историю через путешествие в мир иной, из которого каждый раз все труднее вернуться обратно, — вот что интересно в романе, который недаром вышел в серии «городское фэнтези». По сюжету, школьные приятели обнаружили, что один из них проходит сквозь стены, а его семья — это призраки, которые могут запросто… пригласить их в гости. По сути, это своеобразный квест на прохождение «параллельным» Киевом, где можно узнать, скажем, Золотые ворота, но войти или выйти из них уже не удастся, поскольку там, за потусторонней завесой, — неизвестный, темный и чужой город. Узнать его и полюбить — через историю дружбы героев с призраком — вот задача для автора, чей герой напоминает Орфея, спустившегося в ад, а сама книга — своеобразный путеводитель по «параллельной» истории нашего времени.

Ця збірка віршів харківської поетки і художниці оформлена українськими ієрогліфами, і це не просто «спадкоємність» у мистецтві. Мовляв, ієрогліфи востаннє зустрічалися в Трипільській культурі, а нині це архаїзм. Насправді сьогодні, вигадані авторкою, яка вже «перекладала» ієрогліфами вірші сучасних поетів, ця знакова система може стати українським трендом для ідентифікації у світі. Тож у книжці поєднані дві самодостатні й водночас доповнюючі один одного речі — лірична поезія та лаконічна іконографіка. У будь-якому разі, пошуки жанру і загалом форми вислову ще ніхто не відміняв, що й підтверджує ця незвичайна поетична збірка. «Можна звернути, спинитись, довго ходити довкруг, / Стежити за своїми словами і випадковими рухами рук, / Нарощувати впевненість, м’язи і особливо правильні думки, / Які поховають усе. Все, окрім цих рядків».

Игорь Бондарь-Терещенко

37


рубрика персона

ŰƄƇƄƋƋŠƄƆżƉƘ ȂƇƄƒƊ ƑżƌƘƆƊžƍƆƊƅƂƏƌƉżƇƄƍƎƄƆƄ ƄƎƁƇƁžƄƀƁƉƄƛŭżƈƊƁ ƄƉƎƁƇƇƄſƁƉƎƉƊƁŞƁƀƏƕƄƅ ƉżmŜŮũ} ƎƁƇƁƋƁƌƁƀżƓƄ mŪƎƌżƂƁƉƄƁ}ƍƊƃƀżƎƁƇƘ ƋƌƊſƌżƈƈƗ ȂƄƋƊƌƎżƇż Ȃ műżƌƘƆƊžƍƆƄƁƍƎżƌƊƍƎƄ} ƌƏƆƊžƊƀƄƎƁƇƘƋƌƁƍƍƒƁƉƎƌż m.+$5.,97RGD\}ƄƈƉƀƌ żƎżƆƂƁżƆƎƜƌƎƁżƎƌż mŨżƀƌƄſżƇ}

ȂȖșȖȝȝDzȖȘȎțȪ

mŠƁƇżƚƎƊƓƎƊƈƉƁƉƌżžƄƎƍƛŽƊƇƘƔƁžƍƁſƊƌżƍƍƆżƃƗžżƚƄƍƎƊƌƄƄſƊƌƊƀż} Журналистика вроде должна быть нахрапистой, наглой, пробивной, но у Вас абсолютно другой стиль — хочется сказать, какой-то нехарьковский. Или харьковский? Честно говоря, никогда не задумывался над стилем. Да и нет, по-моему, какого-то особого стиля украинской журналистики — киевского, харьковского, полтавского, львовского и т. д. Я уважаю собеседника, по крайней мере стараюсь, даже тогда, когда абсолютно не разделяю его взгляды, более того — не люблю его как человека. Но во время интервью главный не интервьюер, а его собеседник. В конце концов, куда больше раздражает, когда язвишь или задаёшь неприятные вопросы с улыбкой и спокойным, мягким тоном, чем с раздражением и злостью. И в продолжение вопроса. Вы, историк по образованию, — скрупулёзный исследователь истории Харькова. Какие самые поразительные черты обнаруживает наш город в исторической ретроспективе? Мне кажется, тотальное неумение учить уроки собственной истории, извлекать из неё лучшее и, наоборот, упорное наступание на те же грабли. Впрочем, это особенность не только Харькова, но и страны в целом, увы. С другой стороны, невероятная тяга к культуре, культурным инициативам. Это было и 150, и 100 лет назад, и сейчас. И пусть не так чтобы широк «круг этих людей», но всегда находятся энтузиасты, которые чтото придумывают, как, скажем, Дни музыки, Дни улицы, Ночи истории, и те, кто их поддерживает участием хотя бы в качестве зрителей-слушателей. Было бы здорово, если бы ещё и материально помогали, но здесь харьковцы, как называли себя жители города ещё сто лет назад, традиционно инертны. 38

Мне было бы сложно перечислить все телепередачи, которые Вы вели, — а Вы могли бы назвать самую любимую? Или самую характерную для себя, самую Вашу? Конечно, «Стародрук», там я делаю то, что мне нравится, пожалуй, больше всего: рассказываю истории города, то, что когда-то было новостями и давно перешло в разряд «старостей». В пресс-центре «KHARKIV Today» — масса мероприятий, лекций, встреч, пресс-конференций. Это как раньше клуб, или в советское время — дом культуры? Или сообщество в нынешнем понимании? Если и дом культуры, уж точно не советский — здесь нет ни пафоса, ни обязаловки. И не совсем сообщество, если говорить именно о современной его трактовке, потому что наши онлайн-компании, назовём их так, выхолощены, ограничены кругом людей, разделяющих наши мысли, увлечения, интересы, такой себе уютный мирок единомышленников — кто не с нами, тот против нас. Поэтому, скорее, клуб людей, любящих историю, культуру и обязательно желающих открывать для себя новое. Очень неожиданно, что Вы театральный артист. Это какая-то особая грань журналистской профессии? Ну, артист — это слишком серьёзно. Я называю это актёрством, хотя очень люблю эту часть жизни и отношусь к ней серьёзно, она куда больше, чем просто хобби. К журналистике это, безусловно, не имеет никакого отношения. Театр я люблю сызмальства, сколько себя помню, любил представлять, играть кого-то. В «Мадригал», где я имею честь выходить на сцену, я пришёл непосредственно из КВН, причём на год раньше, чем в журналистику. И продолжаю получать кайф в обеих, так сказать, ипостасях. Интервьюировал Андрей Краснящих


39


рубрика выставки

«ХОУМ СВІТ ХОУМ» Оксана Солоп Муніципальна галерея «Дім, милий дім» — так перекладається назва проекту Оксани Солоп, але у самому проекті немає святкового настрою. Життя, спогади, тривога, можливість втрати і безкінечне тепло… Авторка проекту пропонує подорож у часі і просторі свого життя. …Соняшикове насіння — це перше, що бачиш у роботах Оксани Солоп. Чому насіння? Перша і найважливіша насінинка — кома у назві проекту. Маленька крапка, яка намацує корінчиком землю. Кома розділяє «Хоум» і «Світ хоум»; дім, покинутий назавжди, і новий дім, що треба побудувати. Мисткиня існує у маргінальному стані між цими двома домами, дивиться з позиції насіння, що є носієм інформації з минулого, спрямованої у майбутнє. Як і кожен з нас, Оксана Солоп знає — ця інформація може не знадобитися, і насіння не проросте. Але насіння повинно знайти собі землю.

Саша Гладкий Живопись до 22 января Галерея «АС»

«Паралельні світи» Олександр Супрун по 31 січня галерея COME IN

Water. Ace. Snow Ирина Александрова до 31 января VOVATANYA Gallery

«Создание картины для меня давно переросло в процесс, который можно назвать Алхимией. Алхимия — как форма перетекания одного вида искусства в другой. И чаще всего это музыка, которая трансформируется в совершенно другой вид пластического искусства — живопись. … Все без исключения виды искусства предполагают погружение в себя. И каждый человек внутри себя — первопроходец, поэтому очень важно в искусстве никому не подражать и не имитировать чужое искусство, чей-то стиль живописи или жизни, а быть самим собой и открыть свой творческий материк». Из интервью с Сашей Гладким

Олександр Супрун — харківський автор, що в середині 1970–1980-х рр. здобув широке визнання завдяки своїм фотомонтажам. Хоча сама техніка фотомонтажу підштовхує до втечі від буденності, погляд Супруна завжди залишається спрямованим на дійсність — в першу чергу на сільську тематику. Саме тому його героями стають пастухи, торговки на ринках, колгоспники, літні люди. Фактурність відібраних автором сюжетів та образів співпадає з архетиповістю, яка вкорінена в колективній пам’яті та робить їх до болю знайомими і зрозумілими, ніби ситуації з почутих історій, анекдотів чи власних щоденних спостережень.

Работы Ирины Александровой удивительно светоносны. Совершенство образов в ее акварелях достигается с помощью тональных соотношений, пастельных цветовых пятен, деликатно разложенных на листе. Ирину волнуют сиюминутность и неповторимость в раскрытии неуловимой, вечно изменчивой реальности. Обращаясь к городскому пейзажу, для нее важнее представить живописный световой облик города. Этот синтетический образ как бы «соткан» из впечатлений художницы, ее путешествий по странам Европы, различных изобразительных аллюзий.

«Красота, написанная светом» с 10 января Художественный музей На выставке представлены фотографии ХІХ – нач. ХХ вв. из коллекции известного харьковского фотографа Владимира Оглоблина. Портретные фотографии женщин того времени имеют особый шарм — красивые наряды, модные прически и шляпки, особый антураж второго плана — все это несет на себе отпечаток эпохи, краеведческого и общеисторического характера. 40


театр

«Zельда» 9 января, Дом актера Что нам известно о Зельде, кроме того, что она являлась женой и музой автора романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна»? Развернутый ответ на этот вопрос дают в театре Forte. Кто способен понять женскую душу лучше женщины? Именно поэтому режиссер Екатерина Федорченко и актриса Юлианна Савкина совершили глубочайшее погружение в завораживающий, местами пугающий мир миссис Фицджеральд. Спектакль в жанре трагикомедии насыщен хореографией, выразительной игрой света.

«Пушкин. Племя» 11 января, театр им. Пушкина

«Самогубець» 17 января, театр им. Шевченко

«Sex 2005» 20 января, Дом актера

По оригинальной задумке автора пьесы Михаила Булгакова, история последних дней жизни великого поэта не включает фигуру самого Пушкина как действующее лицо — он лишь подразумевается в диалогах персонажей. Трагический исход судьбы гения в условиях полицейского государства приобрел новые смыслы в спектакле, с которого началось успешное сотрудничество режиссера Александра Середина, художницы Екатерины Колесниченко и хореографа Натальи Фединой на малой сцене театра.

Пьеса со сложной судьбой на харьковской сцене прозвучала удивительно легко и просто. Но лишь на первый взгляд. Степан Пасичник преобразил текст Николая Эрдмана в духе украинских общественно-политических реалий: например, там, где речь идет об одной революции, у него подразумевается совсем другая. При этом в костюмах Алины Горбуновой и декорациях Татьяны Медвидь сохраняется историческая атмосфера литературного первоисточника. Насколько режиссерская задумка удалась, судить публике.

Каждый новый спектакль театра «Прекрасные цветы» не похож на предыдущий, однако их объединяет узнаваемый стиль. Все в них строится на невербальном плане. В данном случае на зрителя воздействует минимализм декораций и живого музыкального сопровождения. Каждая красноречивая деталь этого спектакля таит вопрос, предчувствие безысходности, надежду… Путь, пройденный парой в отношениях, зарождение и угасание чувств, по-разному видятся обеими половинами в невероятно убедительном исполнении Артема Вусика и Оксаны Черкашиной. В финале публику ждет сюрприз, оценить который под силу лишь заядлым театралам.

«Три лисички» 9, 10, 12 января, Дом актера В основе музыкального спектакля для детей пьеса Юлиты Ран, специально написанная по мотивам народных сказок, где лисичка, несмотря на явное обаяние, всегда выступает отрицательным героем. Наиболее юной аудитории он покажется занимательным и поучительным, родители же наверняка насладятся тем, что ближе всего находится к жанру политического кабаре! Усилиями режиссера Яны Зеленской, художницы Дарьи Кушниренко и композитора Евгения Золотухина создан настоящий праздник, радующий глаз и слух зрителя любого возраста. Отдельная удача постановки — актерские работы, в частности восхитительные образы Кота (Маргарита Бордиян) и Красной Лисички (Ольга Поленова). 41


рубрика музыка

Гарик Оганисян Рождественский стендап вечер 9 января, 19.00 «FatGoosePub» Гарик Оганисян — один из самых харизматичных участников Stand up Club#1. Победитель в номинации «Голос фестиваля Панчлайн» по версии «Нового Радио». Постоянный участник самой смешной YouTube-передачи 2017 года на русском языке «Порараз Бирацца». Если вы любите экспрессивные шутки и абсурдистский юмор, порой выходящий за рамки привычных социальных норм, то стендап вечер с Гариком Оганисяном — отличный вариант прекрасно провести время.

ЛЯПИС-98 Новогодний концерт 12 января, 20.00 Арт-клуб «Корова» «Когда зимой холодною в крещенские морозы…» новогоднее веселье уже закончилось, а до весны еще ой как далеко, нам просто необходим мощный заряд позитива. И тут приходит старый добрый Ляпис! Споем все вместе легендарные хиты «Ты кинула», «Ау», «Метелица», «В платье белом», «Абы Чо», «Яблони» — такие добрые и любимые. Душевная компания и прекрасное настроение — отличное начало нового года и концертного сезона!

«The Beatles» Tribute show by «The BeatChess» 16 января, 20.00 Арт-клуб «Корова» Бессмертные хиты легендарных британцев в исполнении харьковского трио «The BeatChess». Постоянные участники городских музыкальных событий и преподаватели харьковской «Школы рока» исполняют кавер-версии «The Beatles», «Led Zeppelin», «Deep Purple», «The Who», «Queen» и др. На счету группы три студийных альбома: «From drop to top», «Hypnodream» и «Orgy of Our Minds», песни из которых попали в ротацию Radio Roks, Radio Submarine и Radio Lemberg.

«13 bells» 17 января, 19.00 «LF club» Группа «13 bells» играет средневековую европейскую музыку — веселые танцевальные и лиричные песни в сочетании с мрачными и мощными балладами, которые менестрели исполняли более 700 лет назад. Скрипка, гитара, флейта, мандолина, перкуссия в сочетании с прекрасным вокалом перенесут вас в те далекие времена, когда средневековый люд точно знал: если повсюду столько бед и невзгод, есть лишь одно средство выжить и не сойти с ума — веселиться.

New Year’s Rap Fest 2020 18 января, 18.00, Арт-завод «Механика. Иная Земля» Рэп продолжает меняться. Вы можете эти перемены не принимать, но не cможете их остановить. Впервые в Харькове самый масштабный фест рэперов новой школы с лучшими исполнителями нового поколения. Амбициозный и агрессивный Yanix, свежий звук современной рэп-сцены — Платина, новое имя в отечественной рэп-индустрии — минималист LIL KRYSTALLL, один из ярких героев молодой волны — OG Buda, безудержная энергия и дух вечной молодости — LIL MORTY. Им не нужно что-то кому-то доказывать — каждое их выступление говорит само за себя. 42


43


рубрика музыка

The Best

,1 17+(:25/'2)086,& 7+(:25/'2)086,& В

спомним о событиях, ставших знаковыми в мире музыки в 2019 году. Словно вернувшись из «тяжелосаундовых» 90-х, «Oomph!» поразили как олдов, так и новых фэнов своей 13-й студийной пластинкой «Ritual», зазвучавшей по-умфовски, грубо и хорошо. В долгу не остались и «Rammstein» с долгожданным одноименным альбомом, вышедшим после 10-летнего перерыва. Реакция на него была неоднозначной, ведь, по сути, Раммы прошлись по своему же творчеству. Но одно можно сказать точно — волну хайпа немцы поймали и весьма не хилую. Оправившись от потери любимой жены и матери и перенеся свои переживания в музыку, Джонатан Дэвис, вокалист группы «Korn», поделился со своими фанатами альбомом «The Nothing», который получился не только мрачным, но и искренним, заставляющим пройти путь от удушающей боли до ее принятия и избавления. Не обойти вниманием и 17-летнюю девушку с нестандартным стилем и неповторимым взглядом, как петарда, взорвавшую музыкальную сцену 2019 года. Да, именно Билли Айлиш. Вряд ли остался хоть кто-то, кто не оценил ее клип на песню «Bad guy», набравший более 650 млн просмотров на Youtube и породивший десятки пародий и каверов. Отметим и Карди Би, стремглав вознесшуюся в музыкальных чартах и отлично пришедшую на замену Никки Минаж (главная рэп-Барби США в этом году объявила о завершении своей успешной карьеры во благо семьи). Альбом Карди «Invasion of Privacy» получил «Грэмми», сделав исполнительницу первой в истории рэпершей, получившей эту награду. Ошеломляющее заявление Адель, которая в начале года решила завершить карьеру, спровоцировало массовые #AdelleChellenge от фанатов, у которых еще теплится надежда, что певица изменит решение. А самым востребованным артистом стал Эд Ширан. Его хит «Shape of You» набрал более

44

2,3 млрд прослушиваний и стал лучшей песней последнего десятилетия в Великобритании. 2019 год был богат на возвращения любимых коллективов. Так, все ждавшие и требовавшие «верните мой 2007», неожиданно получили обновленную версию «Amatory». Жирные басы и не ограниченный условностями тягучий, густой рок — «Amatory» превзошли сами себя, порадовав действительно хардовым звучанием, буквально подорвав отечественную рок-сцену, давно расслабившуюся и потерявшую огонь протеста. О камбэке объявили и распавшиеся в 2013 году «My Chemical Romance». Они выступят в Лос-Анджелесе в конце декабря. А легендарные «Mötley Crüe», после ошеломляющей популярности, вернувшейся к ним с выходом автобиографического фильма «The Dirt», официально объявили о воссоединении и масштабном стадионной туре по США вместе с «Def Leppard» и «Poison». И всего через несколько дней после старта продаж билетов в некоторых городах уже sold out! К сожалению, 2019 был и годом потерь. В феврале ушел из жизни молодой рэп-исполнитель Децл. Икона детей 00-х. И если тогда он был всего лишь мальчиком с красивой жизнью, то, став старше, приобрел свой собственный серьезный стиль, растеряв, однако, множество фанатов. Ушли такие известные исполнители, как Кит Флинт, вокалист «The Prodigy» и Мари Фредрикссон, вокалистка «Roxette». Трудно в полной степени оценить их вклад в музыку, но можно сказать точно, что они оставили свой неизгладимый след в сердцах фанатов. 2019-й был переполнен взлетами и падениями, прощанием с привычным и приветствием чего-то нового. Но он ушёл, а значит, теперь 2020-й будет радовать нас яркими дебютами, интересными релизами, сумасшедшими концертами и просто хорошей музыкой. Давай, 2020-й, твой выход! Ольга Сибирь-Тележенко


45


рубрика event

FARSCH П

редпоследний ужин проекта «13 Шефов» принимал Шефповар Юрий Сточный в ресторане Farsch. Шеф презентовал меню, которое не только было максимально локальным, но и напомнило гостям знакомые вкусы детства! Несколько рецептов оказались в прямом смысле семейными, передаваемыми из поколения в поколение, и Юрий Сточный умело интерпретировал их на современный лад!

46


О

Loza Strekoza

тгремел финальный ужин проекта «13 Шефов» в этом году! Угощал гостей Шеф-повар Николай Катков в ресторане Loza Strekoza. Мероприятие запомнится гостям не только оригинальным меню и безупречным сочетанием вина и блюд, а также приятными подарками от партнеров проекта Компании Kittels для Шефов-участников и милым розыгрышем крутого фартука среди гостей! А в середине декабря все участники отправились во Львов на грандиозный гала-ужин!

47


рубрика event

З

авершился невероятно насыщенный и интересный 2019 год! Команда Винотеки ALTBIER пробовала и экспериментировала, и воплощала самые смелые идеи. Последний месяц года не стал исключением: 5 декабря в Винотеке ALTBIER состоялся Званый ужин «Два Шефа. BEST». Шеф-повар Михаил Гадрани и су-шеф Андрей Тютюнников собрали лучшие рецепты блюд Званых ужинов и удивили гостей гастрономическими дуэтами. По традиции, вина к Званому ужину подобрал сомелье Виталий Чепыгин, а алкогольными десертами побаловал Шеф-бармен ALTBIER Дмитрий Шабаев! В 2019 году Винотека ALTBIER радушно принимала гостей! Завершая год, Винотека ALTBIER благодарит всех, кто с радостью принимал участие в кулинарных проектах, а также доверили организацию своих праздников и торжеств! Винотека ALTBIER приглашает Гостей в новые гастрономические путешествия. До встречи в 2020 году!

48


49


рубрика event

Идеальный отдых

ɜɲɨɭɪɟɫɬɨɪɚɧɟ

ALTBIER Ш

оу-ресторан ALTBIER весь год радовал гостей непревзойденными тематическими программами. Каждая вечеринка в ALTBIER — это профессиональный шоу-балет, вокал, яркие костюмы. В 2019 году пивоварню ALTBIER возглавил пивовар Виктор Ващук и уже успел представить новую линейку крафта: ALTBIER — NEW CRAFT STORY by Viktor Vashchuk! В конкурсах HOP CUP UKRAINE OPEN BEER AWARDS 2019 и EAST EUROPEAN BEER AWARDS 2019 пивоварня ALTBIER завоевала 12 медалей. На протяжении года шеф-повар ALTBIER Михаил Гадрани обновлял меню, и каждый гость смог найти любимое блюдо: и мясоеды, и сторонники правильного питания, и вегетарианцы! До встречи в 2020 году! Будет еще больше гастрономических открытий, пивных побед и ярких вечеринок! ALTBIER — WE CREATE EMOTIONS!

50

Panorama 5HVWDXUDQW &OXE 7

грудня у Panorama Restaurant & Club пройшла ще одна із серії неймовiрних зимових вечірок, головним гостем якої став DJ SHNAPS — резидент радіостанції DJFM Ukraine і постійний гість топових столичних нічних клубів і lounge-барів. Всіх гостей чекав потужний заряд позитиву, музичний сет з найпопулярніших треків, які не виходять з радіоротацій, вишукана кухня в парі з першокласними алкогольними напоями та подарунки від закладу та партнерів. А в Новому 2020 році Panorama готує ще більше незабутніх вечорів, яскравих арт-перформансів та приємних сюрпризів. Приєднуйтесь!


51


рубрика рестораны

Patrick Irish Pub drink ∙ drive ∙ friends

ул. Университетская, 2а Тел.: +38 (057) 731-37-85 ул. Сумская, 37-Б Тел.: +38 (057) 715-60-81 Московский просп., 3 Тел.: +38 (057) 731-44-88 www.patrikpub.com.ua

«Patrick Irish Pub» — место, где люди встречаются и наслаждаются общением и отличным пивом! Здесь гости, независимо от возраста, непременно почувствуют себя, как в настоящем ирландском заведении. Интерьер сочетает в себе традиционный ирландский стиль в дереве и элементы спортивного бара. В пабе играет приятная музыка, широкоформатные плазменные телевизоры позволят фанатам футбола насладиться просмотром матчей. А в «Patrick Irish Pub» на ул. Сумской открылся новый зал KARAOKE. Гостям наливают знаменитые сорта живого ирландского пива, в том числе и Murphy’s, по приемлемой цене. Можно насладиться фирменным пивом, приобрести его на вынос или выбрать любой другой алкогольный напиток из барной карты. К напиткам подаются популярные пивные закуски, салаты и отменные стейки. Поклонникам европейской кухни придутся по вкусу блюда гриль, любителям сладкого стоит попробовать фирменные десерты. Здесь всегда готовы встретить Вас с улыбкой и подарить незабываемый вечер для Вас и Ваших друзей.

«ЧЕМОДАН» ресторан Ресторан «Чемодан» — это блюда с мангала, суши-меню, великолепные кондитерские изделия, насыщенная винная карта, профессиональный сомелье. Всего этого нам так не хватает в обыденной жизни. Здесь Вы всегда гость номер один! Также ресторан «Чемодан» предлагает услуги по доставке готовых блюд и обслуживанию на выезде — высокий уровень наших поваров и сервиса в любом удобном для Вас месте! У Вас юбилей, свадьба, фуршет, любой другой праздник? Хотите удивить гостей? Мы Вам поможем! В ресторане «Чемодан» к каждому индивидуальный подход! Огромный выбор блюд из меню и под заказ по Вашему желанию. Блюда с мангала, запеченные и фаршированные блюда из птицы и рыбы, паштеты, торты под заказ, суши, варенья, пирожки, домашний хлеб. Доставка блюд на сумму от 200 грн до 5 км и от 1000 грн по всему городу — бесплатно.

Кузнецкий въезд, 27; ул. Клочковская, 250 Тел.: (057) 340-02-60, (050) 84-09-888 www.4-chemodan.com.ua

«Кухня» кулинарная студия Ну что ж, хватит томить — пора рассказывать подробнее о Новогодних корзинах! А точнее, про их наполнение. В этом году мы подготовили два вида корзин трех размеров: • на двоих (S) • на четверых (M) • на шестерых (L). Мясная корзинка состоит из ростбифа или буженины (на выбор), домашних колбасок, оливады, оливье, паштета, икры трески, холодца, рождественского кекса и багета. В вегетарианской корзине собраны винегрет, хумус, оливада, запеченная тыква, овощи карри, оливье, табуле, рождественский кекс и багет. ул. Рымарская, 24г Время работы : 9:00-22:00 Тел.: 063 061 01 85, 099 061 01 85 Фейсбук: kyhnya Инстаграм: kyhnya_kharkov 52

Цены: 1450 грн/2350 грн/2995 грн Корзины можно забрать самим или заказать доставку. С нетерпением ждем праздников, чтобы порадовать вас!


53


рубрика отели

«Купава» загородный комплекс Загородный комплекс «Купава» — место для гармоничного отдыха среди живописных пейзажей и первозданной природы. Ресторан сочетает высокий уровень сервиса и приверженность здоровой пище. Большая часть продуктов поступает с собственной домашней фермы. В основном меню представлены блюда европейской, украинской и авторской кухни, также есть грильменю. Банкетный зал ресторана «Купава» идеально подходит для торжеств. Мы предлагаем нашим Гостям залы на 2 этажах. На первом этаже 2 зала с общей посадкой до 60 человек. На 2 этаже банкетный зал с посадкой до 150 человек.

Харьковская обл., с. Подворки, ул. Сумской шлях, 4 (5 мин от М. «Холодная Гора») Тел.: +38 (050) 302 10 10 www.kupava.com.ua instagram.com/kupava_restaurant

Расслабляющий загородный отдых дополнят русская баня с бассейном, опытные банщики, оздоровительные ручные и веничные массажи и купание в проруби в зимнее время. Предлагаем остановиться в одном из номеров или арендовать роскошный коттедж. Гостиница «Купава» включает номера: стандарт, полулюкс, люкс, VIP. Каждый из них оборудован всем необходимым для вашего комфорта. Из номеров открывается потрясающий вид на озеро.

«Villa Four Rooms» гостиница «Villa Four Rooms» — отель четырех возможностей: домашний комфорт, удобство, безопасность и безупречный приоритет Гостя. Оригинальный дизайнерский интерьер: мягкие диванные зоны, уютные кулуарные уголки, панорамные окна и многое другое, созданное для Вашего приятного отдыха. Гостей отеля ждут просторные номера с бесплатным Wi-Fi, спутниковым телевидением на пяти языках. Повышенная шумоизоляция окон, дверей и перегородок между номерами. В стоимость номера входит завтрак (шведский стол) и наполнение мини-бара (при заезде). На территории отеля — лобби-бар, ресторан «Чемодан» и летняя терраса. Гости могут отдохнуть в SPA-центре с сауной, хаммамом, джакузи, в их распоряжении тренажерный зал с безлимитным посещением. Гибкая система скидок, учитывающая количество гостей в группе, заблаговременное бронирование, приятно удивит Вас. Скидка 5% при online бронировании. Возможен заказ трансфера. Общее количество номеров — 22. Вы всегда желанный гость!

Кузнецкий въезд, 27, ул. Клочковская, 250 Тел.: +38 (057) 340 03 05 +38 (096) 161 22 32 www.villa-fourrooms.com.ua

«Баден-Баден» отель

ул. Лозовенька, 1 п. Малая Даниловка, окружная дорога Тел.: (057) 764-11-83, 757-60-53 hotel@badenbaden.com.ua www.badenbaden.com.ua 54

«Баден-Баден» расположен на берегу водоема в лесопарковой зоне, в 20-ти минутах езды от центра города. Его 26 номеров соответствуют категории 4-звездочного отеля:  • «стандарт» – 18; • «люкс» – 1; • «полулюкс» – 6; • «апартаменты» – 1. Отель оснащен новейшими технологиями сервиса и безопасности, позволяющими предоставить гостям высокий уровень обслуживания и проживания. Все номера оборудованы спутниковым TV, кондиционером, мини-сейфом, холодильником, мини-баром и ванной комнатой. В распоряжении гостей отеля: • Ресторан, в котором предлагается широкий ассортимент блюд европейской и кавказской кухни, вина Франции, Италии, Грузии и Украины; • Лобби-бар (круглосуточно) и Wi-Fi; • Прачечная, химчистка; • Встреча, сопровождение гостя к отелю; • Охраняемый паркинг; • Заказ и  доставка ж/д и авиабилетов. Также на территории комплекса: летний ресторан (450 посадочных мест), детская площадка (анимация), детское кафе, пляж (шезлонги, водные аттракционы), баня, рыбалка, пейнтбол.


 Ê Æ À Ì Ð Ï Æ Î u  Ê Ì À  Š“ p  g

РЕСТОРАН

вул. 23 Серпня, 34А, тел. (057) 715-50-56, (050) 325-07-68 sloboda_restaurant, res-sloboda@email.ua, www.sloboda.kh.ua 55


рубрика туризм

ǽȡȠȓȦȓȟȠȐȖȓF

З

акрылась страница 2010-х годов, и впереди нас ожидают волнительные 2020-е! С боем курантов мы совершили путешествие в новое десятилетие XXI века. К слову, о путешествиях — как давно вы летали? Согласно данным международной ассоциации воздушного транспорта IATA, авиапутешествия становятся более доступными для все большего количества людей. Количество авиапассажиров в мире продолжает расти, а количество путешествий в 2018 году превысило 4,3 миллиарда. В списке дел, которые нужно сделать в своей жизни, одним из пунктов всегда указывается путешествие по миру. Увидеть бразильский карнавал или станцевать танго в Аргентине, пройтись по набережной Малекон и отведать настоящего кубинского рома, а может быть, покорить Килиманджаро или укротить волны Атлантического океана в Португалии или Индийского океана на Бали? Ах нет же, наверное, это увидеть северное сияние в Рованиеми, в Лапландии? Или все же побывать в раю на земле и почувствовать под ногами шелковый песок пляжей Мальдивских островов, или Сейшельских, или Занзибара? Ну что ж, за последние 10 лет с вылетом из Харькова это все стало возможным. А если еще перелет выбрать комфортным, да с отмеченными наградами блюдами, которые удовлетворят самых взыскательных гурманов, и с включенным в стоимость багажом (а то и с бесплатным провозом спортивного оборудования), то в этом случае выбор только в пользу Turkish Airlines.

56


TURKISH AIRLINES

www.turkishairlines.com Одним из значимых событий за прошедшее десятилетие стало открытие рейсов Стамбул-Харьков-Стамбул авиакомпании Turkish Airlines, которая летает в наибольшее количество стран в мире, чем любая другая. За прошедшие 10 лет география полетов участника альянса Star Alliance увеличилась из почти 180 направлений (на момент 2010 года) до 318 (на конец 2019 года). Все больше и больше новых самолетов присоединяется к воздушному флоту, в том числе и новый Boeing 787-9 Dreamliner, и их количество уже достигло 350, что вдвое больше, чем было в начале 2010-х. А высокий уровень сервиса и умение предсказывать тенденцию спроса пассажирских и грузовых перевозок подтверждается ростом количества обслуженных пассажиров и перевезенного груза. Ушедшее десятилетие также ознаменовалось великим переездом Turkish Airlines из международного аэропорта Ататюрк в новый дом — аэропорт Стамбула, который после великого переезда начал полностью функционировать в начале 2019 года и по завершении всех фаз строительства планируется быть самым большим аэропортом мира с пропускной способностью до 200 млн пассажиров ежегодно. Как говорится, совершенству нет предела. И Turkish Airlines готовит много приятных сюрпризов для своих пассажиров: новые направления, еще более улучшенный сервис на борту и кейтеринг от DO&CO. Осталось только определиться с направлением и расширять для себя мир. 57


рубрика туризм

ȋȑȓȞ

Ч

то делать, если вы хотите в Венгрию, но боитесь Будапешта? Во-первых, не бойтесь Будапешта, никто там вас не затопчет, наоборот. Во-вторых, поезжайте в Эгер, он и меньше, и к нам ближе. Венгры сами туда ездят, когда им Будапешт надоел (хотя как он может), — на курорт, в Эгерсалок, к термальным источникам (ибо Памуккале, Турция, и Йосемите, США, конечно, дальше, а в Европе ничего такого больше нет). Все семнадцать купален с той, что ещё турки в XVII веке себе построили, я описывать не стану, а вот пещерный городок — реально квартиры, выдолбленные в риолитном мягком туфе, в которых ещё недавно жили ульем таким, — изобразил бы. Теперь это винные погреба, а вино здесь и пьют, и намазываются, и купаются в нём, называется не алкоголизм, а энотерапия, то есть винотерапия— лечебница-здравница все-таки.

58 5 8

Ещё больше винотерапии в Долине красавиц, что тоже на окраине Эгера, тут уже двести винных погребов (правда, более-менее привычных), значит — двести сортов вина, и я себе мало представляю, как здесь лечатся, в смысле — дегустируют всё это за день. Даже за два. Но если вы не оздоравливаться сюда приехали, а поболеть стариной, то и Эгера как такового вам хватит с головой — как тем же венграм, приезжающим за своей (с перерывом на турков, от которых тут минарет сохранили, один из трёх в Венгрии и самый северный; разумеется, сверху сейчас крест, и разумеется, смотровая площадка с клаустрофобной винтовой лестницей к ней) стариной XIII века и дальше, я имею в виду — ближе. Дело в том, что Эгер, не как другие венгерские города, во время Второй мировой был почти не разрушен, и весь его исторический центр — в барокко, цопфе и классицизме — со-


хранился как был. Плюс эти маленькие беленькие, все с черепичными крышами домики с дворами, мимо которых гуляется просто замечательно. Особенно где по мостовой, по брусчатке. Стоп, кажется, мы что-то прошли, прокрутим назад. Да, цопф («косичка») — так немцы со смешком (но осталось) называли австро-венгерское рококо, которое уже и не рококо как бы, а классицизм, ампир, в исторической перспективе — сильно тяготеющий к бидермайеру, в общем, ходите, смотрите по сторонам и сами разберётесь. Набравшийся в путешествиях опыта турист скажет, что город — это город, когда в нём есть крепость (и чем старше, тем лучше, т. е. проще), Дом или базилика и университет. «Эгер» по-венгерски и есть «город», а крепость (того самого XIII века) совсем архитектурно простая, функциональная, но с непростыми бастионами, подземными

казематами и — правильно, на холме — панорамой на город вокруг. И с базиликой, в неоклассицизме, тоже всё нормально — как и с костёлами миноритов и цистерцианцев (есть даже православная сербская церковь), в барокко, и в барокко же университет 1774 года, барокко, готовьтесь, если любите, здесь больше всего. А вообще же Эгер показался мне очень тихим (ну 55 тысяч жителей и туристы), неспешным (куда им спешить с таким историческим грузом), и я бы сказал — провинциальным (когда-то, до середины XIX века, до Австро-Венгрии, — «второй город Венгерского государства»), если б под провинцией мы подразумевали то же, что западные (от нас) европейцы: центр исторической памяти, из которого не сбегают в столицу, а напротив, приезжают перевести дух и набраться его. Андрей Петров

59


рубрика афиша

> КИНО ФЕСТИВАЛИ 3 января, 19.00, Fabrika.space «Love Shorts part 2». 25 января, 19.00, Fabrika.space «Best Erotic Shorts 2020». 23–31 января, кинотеатр 8 1/2, кинотеатр «Киев» «Фестиваль эротического кино».

ФИЛЬМЫ МЕСЯЦА «Leonardo 500» (документальный, Италия). «Playmobil: Фильм» (м/ф, Франция/Германия). «Spies in Disguise» (м/ф, США). «1917» (исторический, США). «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое» (приключения, Украина). «Барашек Шон: Фермагеддон» (м/ф, США/Великобритания/ Франция). «Без фильтра» (комедия, Франция/Бельгия). «Гламурный бизнес» (комедия, США). «Гоген на Таити» (документальный, Италия). «Гретель и Гензель» (ужасы, США). «Девушка в лабиринте» (триллер, Италия). «Джентльмены» (комедия, США). «Джуманджи: Новый уровень» (фэнтези, США). «Дулитл» (приключения, США). «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение» (фэнтези, США). «Идеальная няня» (триллер, Франция). «Кафе желаний» (комедия, Франция). «Красные башмачки и 7 гномов» (м/ф, Южная Корея). «Кролик Джоджо» (комедия, США). «Кто тебе доктор?» (комедия, Франция). «Маленькие женщины» (мелодрама, США). «Мои мысли тихие» (трагедия, Украина). «Музей Прадо» (документальный, Италия). «Навсикая из Долины ветров» (м/ф, Япония/США). «Наши котики» (комедия, Украина). «Он и она» (комедия, Франция/Бельгия). «Переводчики» (триллер, Франция/Бельгия). «Плохие парни навсегда» (боевик, США). «Под водой» (триллер, США). «Преданная» (романтика, Украина). «Принцесса Мононоке» (аниме, Япония). «Проклятие» (ужасы, США). «Пушистые мошенники» (м/ф, Германия). «Ритм-секция» (триллер, Великобритания). «Сделка с Нечистым» (триллер, США). «Судить по совести» (драма, США). «Сумасшедшая свадьба 2» (комедия, Украина). «Счастливого Рождества» (комедия, Великобритания/ США). «Унесённые призраками» (м/ф, Япония). «Феи и тайна страны драконов» (м/ф, Германия). «Фрида. Viva La Vida» (документальный, Италия). «Ходячий замок» (аниме, Япония). «Черное Рождество» (ужасы, США). «Шпионы под прикрытием» (м/ф, США). «Экс» (боевик, Украина).

60

8 1/2

ул. Донец-Захаржевского, 6/8. Тел. (068) 511-91-10 2–8 января «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». «Джуманджи: Новый уровень». 2–15 января «Он и она». «Кафе желаний». «Черное Рождество». «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение». 2–22 января «Красные башмачки и 7 гномов». «Шпионы под прикрытием». «Сумасшедшая свадьба 2». 2–31 января «Счастливого Рождества». 9–31 января «Дулитл». «Под водой». «Гламурный бизнес». 16–22 января «Феи и тайна страны драконов». «Проклятие». «Пушистые мошенники». «Преданная». 16–31 января «Судить по совести». 23–31 января «Экс». «Плохие парни навсегда». «Девушка в лабиринте». «Барашек Шон: Фермагеддон». «Фестиваль эротического кино». «Ходячий замок».

Довженко

ул. 23 Августа, 61 Тел. 343-30-88 www.kinocentr.com.ua 2–8 января «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». «Джуманджи: Новый уровень». «Кафе желаний». 2–15 января «Он и она». «Черное Рождество». «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение». 2–22 января «Красные башмачки и 7 гномов». «Шпионы под прикрытием». «Сумасшедшая свадьба 2». 2–31 января «Счастливого Рождества». 9–31 января «Дулитл». «Под водой». «Гламурный бизнес». 16–22 января «Феи и тайна страны драконов». «Проклятие». «Пушистые мошенники». «Преданная». 16–31 января «Судить по совести». 23–31 января «Экс». «Плохие парни навсегда». «Девушка в лабиринте». «Барашек Шон: Фермагеддон».

Киев

бул. Юрьева, 1 Тел. 392-23-63 2–8 января «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». «Джуманджи: Новый уровень». 2–15 января «Он и она». «Кафе желаний». «Черное Рождество». «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение». 2–22 января «Красные башмачки и 7 гномов». «Шпионы под прикрытием». «Сумасшедшая свадьба 2».

2–31 января «Счастливого Рождества». 9–31 января «Дулитл». «Под водой». «Гламурный бизнес». 16–22 января «Феи и тайна страны драконов». «Проклятие». «Пушистые мошенники». «Преданная». 16–31 января «Судить по совести». 23–31 января «Экс». «Плохие парни навсегда». «Девушка в лабиринте». «Барашек Шон: Фермагеддон». «Фестиваль эротического кино». «Ходячий замок».

KinoLand

пр. Юбилейный, 54. Тел. 62-40-45 www.kinocentr.com.ua 2–8 января «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». «Джуманджи: Новый уровень». «Кафе желаний». 2–15 января «Он и она». «Черное Рождество». «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение». 2–22 января «Красные башмачки и 7 гномов». «Шпионы под прикрытием». «Сумасшедшая свадьба 2». 2–31 января «Счастливого Рождества». 9–31 января «Дулитл». «Под водой». «Гламурный бизнес». 16–22 января «Феи и тайна страны драконов». «Проклятие». «Пушистые мошенники». «Преданная». 16–31 января «Судить по совести». 23–31 января «Экс». «Плохие парни навсегда». «Девушка в лабиринте». «Барашек Шон: Фермагеддон».

Познань

ул. Академика Павлова, 160. Тел. 65-46-43, www.kinocentr.com.ua 2–8 января «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». «Джуманджи: Новый уровень». «Кафе желаний». 2–15 января «Он и она». «Черное Рождество». «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение». 2–22 января «Красные башмачки и 7 гномов». «Шпионы под прикрытием». «Сумасшедшая свадьба 2». 2–31 января «Счастливого Рождества». 9–31 января «Дулитл». «Под водой». «Гламурный бизнес». 16–22 января «Феи и тайна страны драконов». «Проклятие». «Пушистые мошенники». «Преданная». 16–31 января «Судить по совести». 23–31 января «Экс». «Плохие парни навсегда». «Девушка в лабиринте». «Барашек Шон: Фермагеддон».

Multiplex

«Дафі» (м. «Героев Труда»). Тел. 728-25-02 www.multiplex.ua 1 января «Счастливого Рождества». «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». «Кафе желаний». 2 января «Красные башмачки и 7 гномов». «Он и она». 7 января «Spies in Disguise» (eng). 9 января «Гламурный бизнес». «Без фильтра». «Дулитл». «Под водой». 11 января «Воццек» (опера, США). 16 января «Кто тебе доктор?». «Переводчики». «Судить по совести». «Феи и тайна страны драконов». «Сделка с Нечистым». «Проклятие». «Преданная». «Мои мысли тихие». 23 января «Кролик Джоджо». «Идеальная няня». «Барашек Шон: Фермагеддон». «Девушка в лабиринте». «Плохие парни навсегда». «Экс». 30 января «Playmobil: Фильм». «Наши котики». «Ритм-секция». «1917». «Гретель и Гензель». «Джентльмены». «Маленькие женщины».

Планета Кіно IMAX

ул. Академика Павлова, 44Б ТРЦ «Французский Бульвар» Тел. 0 800 300 600 www.planetakino.ua до 8 января «Джуманджи: Новый уровень». до 15 января «Звездные войны: Скайвокер. Восхождение». с 1 января «Счастливого Рождества». с 2 января «Кафе желаний». «Красные башмачки и 7 гномов». «Фрида. Viva La Vida». «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». «Он и она». 3 января «Гоген на Таити». 4 января «Leonardo 500». 5 января «Музей Прадо». с 6 января «Навсикая из Долины ветров». 7 января «Унесенные призраками». 8 января «Принцесса Мононоке». с 9 января «Дулитл». «Гламурный бизнес». «Под водой». с 16 января «Проклятие». «Судить по совести». «Преданная». «Мои мысли тихие». «Пушистые мошенники» «Кто тебе доктор?». «Феи и тайна страны драконов».

Palladium Cinema

ТРЦ «Паладиум» (м. «пл. Конституции»), пер. Костюринский, 2 с 9 января «Дулитл».

Парк

ул. Сумская, 81 Тел. 704-10-10 с 1 января «Счастливого Рождества». «Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое». 1–8 января «Джуманджи: Следующий уровень». «Чёрное Рождество». 1–15 января «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение». «Шпионы под прикрытием». 1–22 января «Безумная свадьба 2». с 9 января «Дулиттл». с 23 января «Барашек Шон: Фермагеддон».

>

ТЕАТР

Театр оперы и балета им. Н.В. Лысенко

ул. Сумская, 25 Тел.: (057) 707-70-43, 707-70-91, (067) 578-72-62 www.hatob.com.ua 3 января, ПТ, 18.30 «Hello, Musical», концертпоппури. 4 января, СБ, 11.30 «Красавица и Чудовище», балет на классическую музыку. 4 января, СБ, 18.30 «Летучая мышь» И. Штраус, опера. 5 января, ВС, 11.30 «Хоттабыч» Г. Гладков, мюзикл. 5 января, ВС, 18.30 «Щелкунчик» П. Чайковский, балет-феерия. 8, 9 января, 11.30 «Оле-Лукойе», спектакль детского балетного театра. 8 января, СР, 18.30 «Евгений Онегин» П. Чайковский, опера. 9 января, ЧТ, 18.30 «Тысяча и одна ночь» Ф. Амиров, балет. 10 января, ПТ, 11.30 «Бременские музыканты» Г. Гладков, мюзикл. 10 января, ПТ, 18.30 «Дон Жуан» В. Моцарт, опера. 11 января, СБ, 18.30 «Красавица и Чудовище», балет на классическую музыку. 12 января, ВС, 11.30 «Красная Шапочка», мюзикл. 12 января, ВС, 19.00 14 января, ВТ, 18.30 «Christmas night», концерт. 15 января, СР, 18.30 «Спящая красавица» П. Чайковский, балет. 16 января, ЧТ, 18.30 «Иоланта» П. Чайковский, опера. 17 января, ПТ, 18.30 «Маленький принц», балет на классическую музыку. 18 января, СБ, 18.30 «Фауст» Ш. Гуно, опера. 19 января, ВС, 18.30 «Золушка» С. Прокофьев, балет. 21 января, ВТ, 18.30 «Запорожец за Дунаем» С. Гулак-Артемовский, опера. 22 января, СР, 18.30 «Мазепа» П. Чайковский, опера. 23 января, ЧТ, 18.30 «Корсар» А. Адан, балет. 24 января, ПТ, 18.30 «Евгений Онегин» П. Чайковский, опера. 25 января, СБ, 18.30 «Мистерии Пандоры» Р. Вагнер, балет.


ƨƥƵƥƲƷƜDŽ ǒDžƨƦƳ%5& ƵƳƯƭ DždžǓǏǑ ǔǕǓdžǪLjǘ

ǐǛǏǛǝǕǟǕ ǜǝǛ ǗǛǝǕǞǟǩ ǐǍǔǛǎǍǘǛǚǚǛǐǛ ǛǎǘǍǑǚǍǚǚǬ ǐǎǛ  ǙǛǓǚǍ ǑǛǏǐǛ ǛǑǚǍǗ ǟǒ ǜǝǛ ǦǛ Ǐ ǜǒǝǥǠ ǤǒǝǐǠ ǝǛǔǜǛǏDŽǞǟǩ ǎǠǑǩǬǗǕǖ ǏǕǝǛǎǚǕǗ ǍǎǛ ǠǞǟǍǚǛǏǚǕǗ ǐǎǛ ǜǛǘǬǐǍǂ Ǐ ǔǚǕǓǒǚǚDŽ ǏǕǟǝǍǟ ǚǍ ǠǟǝǕǙǍǚǚǬǍǏǟǛǙǛǎDŽǘǬ Практика доводить, що після грамотного та кваліфікованого переведення двигуна на використання газу невелике збільшення витрати палива (на 10%) компенсується значно нижчою вартістю самого газу в порівнянні з бензином. В середньому ГБО може окупитися за 10–15 тис. км пробігу. Крім прямої економії, якісне газобалонне обладнання допомагає зменшити навантаження на двигун. Так, завдяки вищому октановому числу і більш тривалому згорянню газу в циліндрах мотор починає працювати м’якше та тихіше, на порядок знижується ефект детонації, яка стає практично неможливою. Крім того, газ при згорянні не змиває масляну плівку з поверхонь деталей, які труться, що знову ж таки підвищує ресурс мотора.

Важливим показником довіри до BRC Gas Equipment є тісне співробітництво з провідними автовиробниками. На сьогодні установку газобалонного обладнання на авто від BRC пропонують такі гіганти ринку, як Honda, Ford, Renault, VW, Toyota, FIAT, Chevrolet, Hyundai, KIA, Citroen, Peugeot і багато інших. Не виняток у цьому питанні і Україна. ГБО ТМ GFI — це ексклюзивний комплект обладнання, який розроблено виробником BRC Gas Equipment спеціально для України. Він поєднує в собі всі переваги ГБО преміум-класу: простоту настройки і надійність, але при цьому має оптимальну ціну.

Завдяки найновішому програмному забезпеченню та використанню передових компонентів, системи BRC і GFI визнаються як запчастини виробниками автомобілів. Продукція сертифікована за європейськими та міжнародними стандартами якості. На українському ринку ТМ BRC Gas Equipment вже понад 20 років. За цей час побудовано мережу з більш ніж 50 сервісних центрів, що займаються установкою, гарантійним та післягарантійним обслуговуванням газобалонного обладнання. Також в Харкові відкрито Авторизований центр з навчання співробітників, які працюють з ГБО. Але куди важливіше те, що за цей час було завойовано найголовніше — довіра споживачів. Знайти тих, хто був би незадоволеним встановленим газобалонним обладнанням BRC Gas Equipment, мабуть, неможливо.

Але щоб отримати ці переваги, необхідно правильно вибрати газобалонне обладнання. Асортимент пропозицій на території України в цьому питанні величезний — від недорогих польських та турецьких систем ГБО до престижних голландських та італійських установок.

WWW.BRC.COM.UA, WWW.GBOSERVICE.KH.UA

Авторизований сервісний центр BRC Gas Equipment Харків, вул. Польова, 140. Тел.: (057) 752-52-38, (050) 300-60-68, (050) 325-09-25

61


рубрика афиша

26 января, ВС, 18.30 «Свадьба Фигаро» В. Моцарт, опера. 29 января, СР, 18.30 «Травиата» Дж. Верди, опера. 30 января, ЧТ, 18.30 «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини, опера. 31 января, ПТ, 18.30 «Сват поневоле» В. Губаренко, опера.

Салон «Маэстро» 4 января, СБ, 17.00 «Волшебный мир украинского романса». 5 января, ВС, 17.00 «Старинные романсы». 11 января, СБ, 17.00 «Музыкальный калейдоскоп». 12 января, ВС, 17.00 «Звучит романс». 25 января, СБ, 17.00 «Романсы». 26 января, ВС, 17.00 «Признание в любви».

Театр iм. Т.Г. Шевченка

вул. Сумська, 9 Тел.: (057) 705-13-66 (каса) www.theatre-shevchenko.com.ua 2 січня, ЧТ, 11.00, 14.00 (в/сц) ПРЕМ’ЄРА «Бременські музики» Брати Грім, захоплююча подорож. 2 січня, ЧТ, 18.00 (м/сц) ПРЕМ’ЄРА «Едіт Піаф. Нескінченне кохання» Т. Островська. 3, 4, 5, 7 січня, 11.00 (в/сц) ПРЕМ’ЄРА «Бременські музики» Брати Грім, захоплююча подорож.. 3 січня, ПТ, 18.00 (в/сц) «Піаніно у траві» Ф. Саган, трагікомедія на 2 дії. 4 січня, СБ, 18.00 (м/сц) «22 поцілунки, 4 млості та 1 мігрень» А. Чехов. 5 січня, НД, 18.00 (м/сц) «Tow-Step на валізах» Р. Баер, лірична комедія. 8 січня, СР, 18.00 (м/сц) «Танго» С. Мрожек, трагікомедія на 2 дії. 10 січня, ПТ, 18.00 (в/сц) «Noises Off, або Шум за сценою» М. Фрейн, комедія на 2 дії. 11 січня, СБ, 18.00 (в/сц) «Блез» К. Маньє, гостросюжетна комедія на 2 дiї. 12 січня, НД, 18.00 (в/сц) «Примадонни» К. Людвіґ, відверта комедія на 2 дiї. 14 січня, ВТ, 18.00 (м/сц) «Оркестр» Ж. Ануй, виставаконцерт на 1 дiю. 15 січня, СР, 18.00 (м/сц) «Замок» Ф. Кафка, фарс на 1 дію. 16 січня, ЧТ, 18.00 (м/сц) «Безіменна зірка» М. Себастьян, лірична комедія на 2 дії. 17 січня, ПТ, 18.00 (в/сц) «Самогубець» Н. Ердман, трагікомедія на 2 дії. 18 січня, СБ, 18.00 (в/сц) «Жениха викликали?» А. Іванов, комедія на 2 дії. 19 січня, НД, 18.00 (в/сц) «Зойчина квартира» М. Булгакова, трагікомедія на 2 дії. 22 січня, СР, 18.00 (м/сц) ПРЕМ’ЄРА «Едіт Піаф. Нескінченне кохання» Т. Островська, вистава на 1 дію. 23 січня, ЧТ, 18.00 (м/сц) «Королева краси» М. МакДонах, трагікомедія на 2 дії. 24 січня, ПТ, 18.00 (в/сц) «Любов» М. Кропивницький, містична драма на 2 дії за п’єсою «Де зерно, там і полова».

62

25 січня, СБ, 18.00 (в/сц) «Смішні гроші» Р. Кунi, детективна комедiя на 2 дiї. 26 січня, НД, 18.00 (в/сц) «Сон літньої ночі» В. Шекспір, комедiя-феєрія на 2 дiї. 29 січня, СР, 18.00 (в/сц) «Приборкання норовливої» В. Шекспір, комедія на 2 дії. 30 січня, ЧТ, 18.00 (м/сц) «Мина Мазайло» М. Куліш, комедія на 2 дії. 31 січня, ПТ, 18.00 (в/сц) «РеVIзоР. Мiстична комедiя» М. Гоголь, вистава на 2 дiї.

Театр им. А.С. Пушкина

ул. Чернышевская, 11 Тел.: 717-98-37 (касса), 706-13-77 http://rusdrama.com/ 2 января, ЧТ, 18.30 «Клинический случай» Р. Куни, неврологическая комедия в 2-х действиях. 4 января, СБ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Любовь и тело в чемодане», по пьесе Д. Скарначчи, Р. Тарабуззи «Моя профессия — синьор из общества», комедия в 2-х действиях. 5 января, ВС, 12.00 «Аморальная комедия» Дж. Пристли, спектакль в 2-х действиях, 4-х картинах. 5 января, ВС, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Три товарища» Э.М. Ремарк, спектакль в 2-х действиях. 8 января, СР, 18.30 «Потерянный муж» В. Мирошниченко, фарс в 2-х действиях. 9 января, ЧТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Онегин» А. Пушкин, пластико-поэтическая драма в 2-х действиях. 10 января, ПТ, 18.30 «Кукольный дом» Г. Ибсен, спектакль в 2-х действиях. 12 января, ВС, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Любовь и тело в чемодане», по пьесе Д. Скарначчи, Р. Тарабуззи «Моя профессия — синьор из общества», комедия в 2-х действиях. 14 января, ВТ, 18.30 26 января, ВС, 12.00 «Клинический случай» Р. Куни, неврологическая комедия в 2-х действиях. 15 января, СР, 18.30 «Трое и Мадлен» Ж. Сиблейрас, комедия по пьесе «Ветер шумит в тополях», спектакль в 2-х действиях. 17 января, ПТ, 18.30 «37 открыток» М. МакКивер, комедия с элементами абсурда и мелодрамы в 2-х действиях. 19 января, ВС, 12.00 «Потерянный муж» В. Мирошниченко, фарс в 2-х действиях. 19 января, ВС, 18.30 «Красотка и семья» С. Моэм, комедия в 3-х действиях. 21 января, ВТ, 18.30 «Слишком женатый таксист» Р. Куни, комедия в 2-х действиях. 23 января, ЧТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Три товарища» Э.М. Ремарк, спектакль в 2-х действиях. 24 января, ПТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Любовь и тело в чемодане», по пьесе Д. Скарначчи, Р. Тарабуззи «Моя профессия — синьор из общества», комедия в 2-х действиях. 25 января, СБ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Нигилисты», медиакомедия по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» в 2-х действиях.

28 января, ВТ, 18.30 «Мышеловка» А. Кристи, детективная история. 29 января, СР, 18.30 «Потерянный муж» В. Мирошниченко, фарс в 2-х действиях. 30 января, ЧТ, 18.30 «Наш городок» Т. Уайлдер, спектакль в 2-х действиях. 31 января, ПТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Три товарища» Э.М. Ремарк.

11 января, СБ, 18.30 «Необычный Старый Новый год», гала-концерт. 23 января, ЧТ, 18.30 «Проделки Ханумы» Г. Канчели, комедия в 2-х действиях. 24 января, ПТ, 18.30 «Бабий бунт» Е. Птичкин, комедия в 2-х действиях.. 25 января, СБ, 17.00 «Юнона и Авось» А. Рыбников, А. Вознесенский, рокопера в 2-х действиях.

«Портал на Гоголя, 8»

Театр для детей и юношества

3 января, ПТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Герой нашего времени» (18+) А. Середин, фантасмагорическое предчувствие в 1-м действии. 7 января, ВТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Йерма» Ф. Лорка, мистическая драма в 2-х действиях. 11 января, СБ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Пушкин. Племя» (18+) М. Булгаков, спектакль в 2-х действиях. 18 января, СБ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Йерма» Ф.Г. Лорка, мистическая драма в 2-х действиях. 22 января, СР, 18.30 «Чайка» А.П. Чехов, комедия в 2-х действиях. 29 января, СР, 18.30 «Гимнастический козел» А. Середин, абсурд в 1-м действии. 31 января, ПТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Йерма» Ф. Лорка, мистическая драма в 2-х действиях.

Театр музыкальной комедии

ул. Благовещенская, 32 Тел. (057) 712-40-50 www.operetta.kharkiv.ua 2 января, ЧТ, 11.00, 14.00 «Золушка» А. Спадавеккиа, музыкальная сказка в 2-х действиях. 3 января, ПТ, 11.00 «Красавица и Чудовище» И. Гайденко, музыкальная сказка в 2-х действиях. 3 января, ПТ, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Фиалка Монмартра» И. Кальман, оперетта в 2-х действиях. 4 января, СБ, 11.00 «Кошкин дом» П. Вальдгардт, С. Маршак, музыкальная сказка в 2-х действиях. 4 января, СБ, 17.00 «Авантюристы» И. Гайденко, К. Людвиг, комедия в 2-х действиях. 5 января, ВС, 11.00, 14.00 «Питер Пэн» А. Луцкий, мюзикл-фэнтези, по мотивам сказки Д. Барри. 8 января, СР, 11.00 «Вождь краснокожих» И. Гайденко, И. Факторовский, музыкальный спектакль для детей. 8 января, СР, 18.30 ПРЕМЬЕРА «Фиалка Монмартра» И. Кальман, оперетта в 2-х действиях. 9 января, ЧТ, 11.00 «Бэмби» И. Ковач, Ю. Ковач, балет-сказка в 2-х действиях. 9 января, ЧТ, 18.30 «Сильва» И. Кальман, оперетта в 2-х действиях. 10 января, ПТ, 11.00 «Осторожно! Волшебный лес» М. Мокиенко, А. Усачев, С. Махотин, музыкальная сказка. 10 января, ПТ, 18.30 «Юнона и Авось» А. Рыбников, А. Вознесенский, рокопера в 2-х действиях. 11 января, СБ, 11.00 «Золушка» А. Спадавеккиа, музыкальная сказка.

ул. Полтавский шлях, 18 Тел.: (057) 712-02-65, 712-35-80 www.tyz.kharkov.ua 2 января, ЧТ, 10.30, 14.00 «Двенадцать месяцев» С. Маршак, драматическая сказка в 2-х действиях. 3 января, ПТ, 10.30, 14.00 «Невероятные приключения Пеппи Длинныйчулок», музыкальная сказка по мотивам произведения А. Линдгрен. 4 января, СБ, 10.30, 14.00 ПРЕМЬЕРА «Госпожа Метелица», музыкальная сказка в 2-х действиях. 5 января, ВС, 10.30, 14.00 «Веселые приключения Незнайки», по мотивам сказки Н. Носова. 6 января, ПН, 10.30, 14.00 «Ніч перед Різдвом» Н. Гоголь, комедия в 2-х действиях. 8 января, СР, 10.30, 14.00 «Волшебник Изумрудного города», музыкальная сказка по мотивам произведений А. Волкова и Ф. Баума, в 2-х действиях. 9 января, ЧТ, 10.30, 14.00 ПРЕМЬЕРА «Госпожа Метелица», музыкальная сказка в 2-х действиях. 10 января, ПТ, 10.30, 14.00 ПРЕМЬЕРА «Госпожа Метелица», музыкальная сказка в 2-х действиях. 11 января, СБ, 10.30, 14.00 «Гадкий утенок» Г.Х. Андерсен, музыкальная сказка. 12 января, ВС, 10.30, 14.00 «Тайна Снежной Королевы» Г. Андерсен, музыкальная сказка в 2-х действиях. 18 января, СБ, 11.00, 14.00 «Муха-Цокотуха» К. Чуковский, музыкальная сказка в 2-х действиях. 19 января, ВС, 11.00, 14.00 «Русалочка» Н. Гарнет, лирическая феерия в 2-х действиях. 24 января, ПТ, 19.00 «Парад троянд» Ж. Ануй, трагіфарс на 1 дію за п’єсою «Оркестр». М/сц им. А. Беляцкого. 25 января, СБ, 11.00, 14.00 «День рождения кота Леопольда» А. Хайт, мюзикл в 2-х действиях. 26 января, ВС, 11.00, 14.00 «Синдбад-мореход и Медный город», восточная сказка в 2-х действиях. 30 января, ЧТ, 19.00 «Псы» Г. Велчовски, притча в 1-м действии.

Театр кукол им. В.А. Афанасьева

пл. Конституции, 24 Тел.: 731-12-24 www.puppet.kharkov.ua До 12 января Спектакль и новогодняя интермедия. 2, 3 января, 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 «Снежная Королева» Г. Андерсен, сказка из вьюги.

4 января, СБ, 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 «Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Толстой, инсценировка для театра кукол О. Трусова. 5 января, ВС, 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 «Тайна королевского сада» И. Дубровская, волшебная история. 6 января, ПН, 11.00, 13.30, 16.00 «Тайна королевского сада» И. Дубровская, волшебная история. 7 января, ВТ, 11.00, 13.30, 16.00 «Айболит» К. Чуковский, путешествие доброго доктора. 8 января, СР, 11.00, 13.30 «Айболит» К. Чуковский, путешествие доброго доктора. 9, 10 января, ПТ, 11.00, 13.30 «Щелкунчик» Э.Т. Гофман, сказка-феерия. 11 января, СБ, 11.00, 13.30 «Кошкин дом» С. Маршак, музыкальное представление. 12 января, ВС, 11.00, 13.30 «Івасик-Телесик», українська народна казка. 18 января, СБ, 11.00, 13.30 «Белоснежна и семь гномов» И. Дубровская, старинная сказка, рассказанная волшебным зеркалом. 19 января, ВС, 11.00, 13.00 «Волк и семеро козлят», озорная сказка. 24 января, ПТ, 18.00 «Мастер и Маргарита» М. Булгаков, фантасмагория. 25 января, СБ, 11.00, 13.00 «Сказка о трех поросятах» И. Дубровская, очень английская сказка. 25 января, СБ, 18.00 «Скотный двор» Дж. Оруэлл, эксцентрическая притча. 26 января, ВС, 11.00, 13.00 «Жили-были» Н. Бурая, комическая опера по мотивам русских народных сказок. 30 января, ЧТ, 18.00 ПРЕМЬЕРА «Дети Райка» Ж. Превер, комедия театра преступлений. 31 января, ПТ, 18.00 «Мнимый больной» Ж.-Б. Мольер, комедия для взрослых.

ЦСИ «Новая сцена»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. 706-31-31 http://novascena.org 3 января, ПТ, 19.00 (м/сц) «Дура-Любовь», ностальгическая комедия. 1 ч 45 м. 4 января, СБ, 19.00 (б/сц) «Ужин для троих», лирическая комедия. 1 ч 50 м. 5 января, ВС, 19.00 (б/сц) «Укрощение Сьюзен» У. Рассел, комедия о «Любви на почве поэзии». 2 ч 10 м. 7 января, ВТ, 19.00 (б/сц) 18 января, СБ, 19.00 (м/сц) «Мужчины на грани нервного срыва», комедия по пьесе М. Мюллюахо «Паника». 11 января, СБ, 19.00 (б/сц) «Муж на час», английская романтическая комедия. 25 января, СБ, 19.00 (м/сц) «Укрощение Сьюзен» У. Рассел, комедия о «Любви на почве поэзии». 2 ч 10 м.

Театр 19

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел.: 706-31-31, 762-66-10, (050) 325-13-53, www.theatre19.com.ua 5 января, ВС, 19.00 (м/сц) «Ищу работу» Ж. Гальсеран, групповое собеседование в 1-м действии. 1 ч 40 м. 6 января, ПН, 19.00 (м/сц) «Начать сначала» С. Мрожек, спектакль в 1-м действии. 8 января, СР, 19.00 (б/сц) «Пожалел дурак дурочку», комедия в 2-х действиях.


СИСТЕМИ ВИКЛИКУ ОФІЦІАНТІВ

ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɟɬɚ ɫɟɪɜɿɫɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ

ɫɢɫɬɟɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ

63


рубрика афиша

10 января, ПТ, 19.00 (б/сц) «Счастливо», трагикомедия в 2-х действиях. 2 ч 30 м. 12 января, ВС, 18.00 (м/сц) «Но все-таки» М. Байджиев, воспоминание о счастье в 1-м действии. 1 ч 30 м. 12 января, ВС, 20.30 (м/сц) «Кароль» С. Мрожек, абсурдистская трагикомедия. 15 января, СР, 19.00 (б/сц) «Двери», мистическая комедия в 2-х действиях. 2 ч 20 м. 16 января, ЧТ, 19.00 (м/сц) «ЧМО» Вл. Жеребцов, спектакль в 2-х действиях. 19 января, ВС, 19.00 (б/сц) «Пожалел дурак дурочку», комедия в 2-х действиях. 21 января, ВТ, 19.00 (м/сц) «Зверские истории», маленькие комедии в 1-м действии. 23 января, ЧТ, 19.00 (б/сц) «Наш Гамлет» У. Шекспир, спектакль в 2-х действиях. 24 января, ПТ, 19.00 (м/сц) «(Самый) легкий способ бросить курить», современная комедия и не только в 2-х действиях. 2 ч 30 м.

Театр «P.S.»

вул. Гіршмана, 16. Тел.: (050) 932-41-44, (063) 720-90-48; www.ps-teatr.com.ua 3 січня, ПТ, 18.00 «Китайці», грайлива комедія. 5 січня, НД, 18.00 «Урочиста вечеря під Новий Рік за мій рахунок», лірична комедія. 2 г 15 хв. 11 січня, СБ, 19.00 «Екс-комеді літньої ночі, або Який дурний весь рід людський», магічна комедія на 2 дії. 19 січня, НД, 18.00 «Вічні французькі фарси про це...», відверта комедія в 2-х діяї. 24 січня, ПТ, 19.00 «Вибір», психологічна драма.

Театр «Может быть»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 2 января, ЧТ, 19.00 (б/сц) «Проект “Жена”», фантастическая комедия. 3 января, ПТ, 19.00 (б/сц) «Город знакомств» К. Леонов, комедия о любви. 7 января, ВТ, 19.00 «Империя Ангелов» Б. Вербер. 2 ч 30 м (ТКЦ). 8 января, СР, 19.00 ПРЕМЬЕРА «Коуч по чудесам». 2 ч 30 м (ТКЦ). 11 января, СБ, 19.00 «Станция бесконечная», триллер в 2-х действиях. 2 ч 30 м (ТКЦ). 12 января, ВС, 19.00 «Мираж», лирический вираж в 2-х действиях. (ТКЦ). 17 января, ПТ, 19.30 (б/сц) «Город знакомств» К. Леонов, комедия о любви. 18 января, СБ, 19.00 «Проект “Жена”», фантастическая комедия. (ТКЦ). 19 января, ВС, 19.00 ПРЕМЬЕРА «Коуч по чудесам». 2 ч 30 м (ТКЦ). 21 января, ВТ, 19.00 (б/сц) «История любви», по мотивам романа И.Б. Зингера «Враги. История любви». 24 января, ПТ, 19.00 «Империя Ангелов» Б. Вербер. 2 ч 30 м (ТКЦ). 28 января, ВТ, 19.00 (б/сц) «Стаккато», по мотивам романа Д. Липскерова «Русское стаккато британской матери». 3 ч 00

«Театр Для Взрослых» ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 4 января, СБ, 19.00 (м/сц) «Ангел на связи…», остропсихологический спектакль.

64

6 января, ПН, 19.00 (б/сц) «Любовники», спектакль в 2-х действиях по рассказам А. Чехова. 9 января, ЧТ, 19.00 (б/сц) «Отель “Калифорния”», комедия о лучшей жизни. 10 января, ПТ, 19.00 (м/сц) «Ангел на связи…», остропсихологический спектакль. 15 января, СР, 19.00 (м/сц) «Любовники», спектакль в 2-х действиях по рассказам А. Чехова. 18 января, СБ, 20.00 (б/сц) «Отель “Калифорния”», комедия о лучшей жизни. 23 января, ЧТ, 19.00 (м/сц) «Любовники», спектакль в 2-х действиях по рассказам А. Чехова.

Tеатр «Прекрасные цветы»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 20 января, ПН, 19.00 (б/сц) «SEX 2005». 27, 28 января,, 19.00 ПРЕМЬЕРА «Alice in Wonderland», плод кэролловского абсурда и прекрасноцветочного фанкфутуризма. (ТКЦ).

Малый театр марионеток

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 7 января, ВТ, 17.00, 19.00 (м/сц) «Вертеп. ПЕРВЫЙ». 11 января, СБ, 12.00 (м/сц) «Солнечный луч». 18 января, СБ, 11.00 (м/сц) «Ежик» 3+. 22 января, СР, 19.00 (м/сц) «Натюрморт».

Театр «Время Ч»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 14 января, ВТ, 19.00 (б/сц) «Пароль” Фламинго”», спектакль о любви. 16 января, ЧТ, 19.00 (б/сц) «Тариф». 29 января, СР, 19.00 (м/сц) «Апельсинная любовь», комедия.

Театр магии «Strekoza» ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 14 января, ВТ, 19.00 (м/сц) «Прикоснись к магии», моноспектакль, иллюзионист Д. Мосин. 25 января, СБ, 14.30 (м/сц) «В поисках Гарри Поттера», интерактивный иллюзионный спектакль. 26 января, ВС, 14.00 (б/сц) «Зайцы повсюду!».

26 января, ВС, 19.00 (б/сц) «Игры для взрослых». 27 января, ПН, 19.00 (б/сц) «Мужчины, способные на это…», комедия. 2 31 января, ПТ, 19.00 «Кыся», спектакль в 2-х действиях. (ТКЦ).

Театр «Нефть»

«Ланжеронъ»

>

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 3, 4, 7 января, 11.00, 14.00 (м/сц) 5, 8 января, 14.00 (м/сц) «Секрет Домовёнка Ниссе». 26 января, ВС, 14.30 (м/сц) «Моня». 29 января, СР, 19.00 (б/сц) «Письмо Б…», Бенефис к 60-летию В. Бондарева. 31 января, ПТ, 19.30 (м/сц) «Нежность».

«МДТеатр»

ул. Пушкинская, 88 (ДС НЮУ им. Ярослава Мудрого) 16 января, ЧТ, 19.00 «Голые», комедия. 2 ч 20 м (ТКЦ). 23 января, ЧТ, 19.00 «Ужин с дураком», французская комедия в 2-х действиях. 2 ч 30 м (ТКЦ). 30 января, ЧТ, 19.00 «Голые», комедия. 2 ч 20 м (ТКЦ).

ДЕТИ

Дельфинарий «Немо»

парк им. Шевченко. Тел.: 700-94-00 http://nemo.kh.ua/ ВТ–ВС: 12.00, 15.00, 18.00 Дневное шоу с дельфинами.

Цирк

пл. И. Бугримовой, 8А. Тел.: 733-08-40 http://www.circus.kharkov.ua СБ: 12.00, 17.00; ВС: 12.00. до 12 січня Програма «Як завжди – Новий рік!». На Вас чекають вершники, караван верблюдів та лам, собачкидалматини, акробати та повітряні гімнасти, а також кумедний клоун і Дід Мороз!

Детский театр «Сорванцы»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 26 января, ВС, 14.30 (м/сц) «Летучкина любовь».

Театр «Комната Т»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 11 января, СБ, 19.00 (м/сц) «Комната-исповедь», по роману Д. Дидро «Монахиня». 28 января, ВТ, 19.00 (м/сц) «Кімната помилок».

ТРК Французький бульвар

Театр «Мадригал»

2, 3, 4 січня, 14.00 Пригоди у ритмі Нового року.

ул. Сумская, 132 (ДК завода «ФЭД») Тел. 719-25-80 http://madrigal.org.ua 4, 12 января, 15.30 6 января, ПН, 11.00 7 января, ВТ, 14.00 «Что там за дверью ледяной?» (ДК «Металлист»).

вул. Академіка Павлова, 44Б 1–20 січня Шоу льодових скульптур.

Палац дитячої та юнацької творчості

Художественный музей

ул. Жен Мироносиц, 11 Тел.: (057) 706-33-94, 706-33-97. 4 января, 11.00, 13.00 Рождественский спектакль «Крошка Ded Moroz».

Театр «Контур»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 30 января, ЧТ, 19.00 (м/сц) «Виновата ли я…».

ДС НТУ «ХПИ»

ул. Пушкинская, 79/1 7 января, 13.00 «Новогодние приключения Снегурочки».

«Театр в театре»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 17 января, ПТ, 19.30 (м/сц) «Другой мужчина».

>

КОНЦЕРТЫ

Филармония «ПТИЦентр»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 9, 10 января, 12.00 (м/сц) 12 января, ВС, 15.00 (м/сц) «Три лисички».

Театр «SaXaLin UA»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) 3 января, ПТ, 19.00 «Кыся», спектакль в 2-х действиях. 2 ч 00 м (ТКЦ). 4 января, СБ, 19.00 «Рожи», по мотивам бестселлеров С. Довлатова. 1 ч 30 м (ТКЦ). 5 января, ВС, 19.00 «Игры для взрослых». 2 ч 00 м (ТКЦ). 6 января, ПН, 19.00 «Ты SVO…». 1 ч 30 м (ТКЦ). 12 января, ВС, 18.00 (б/сц) «Игры для взрослых». 2 ч 00 м. 17 января, ПТ, 19.00 «Ты SVO…». 1 ч 30 м (ТКЦ). 20 января, ПН, 19.00 (м/сц) «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджер. 1 ч 30 м. 24 января, ПТ, 19.00 (б/сц) «Ты SVO…». 1 ч 30 м. 25 января, СБ, 19.00 (б/сц) «Рожи», по мотивам бестселлеров С. Довлатова. 1 ч 30 м.

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 15 января, СР, 19.00 «APOLLO», перформативнопластический спектакль. (ТКЦ).

Театр «Forte»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 9 января, ЧТ, 19.00 (м/сц) «Zельда», спектакль-биография. 19 января, ВС, 19.00 (м/сц) «Взаперти», мистическая драма. 25 января, СБ, 14.30 (б/сц) «Вождь краснокожих».

«Roman Panchenko Theatre Company»

ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 22 января, СР, 19.00 (б/сц) «Quest для влюбленных». 27 января, ПН, 19.00 (б/сц) «Везёт же людям!».

Театр-студия «ЛИК» ул. Манизера, 3 (Дом актера) Тел. (057) 706-31-31 8 января, СР, 19.00 (м/сц) «Синдром Золушки».

ул. Рымарская, 21 Тел.: (057) 731-21-79 www.filarmonia.kh.ua 2 січня, ЧТ, 14.00 (о/з) «Лускунчик», музична казка. Т. Андрієвська (художнє слово), С. Калінін (орган). 3 січня, ПТ, 16.00 (в/з) «Різдвяні дива», музична вистава, театр «Каламбур». 4 січня, СБ, 14.00 (о/з) «Чудеса музики для дітей», С. Калінін (орган), дитячий оркестр Kharkivmusicfest. 5 січня, НД, 14.00 (в/з) «Різдвяні дива», музична вистава, театр «Каламбур». 6 січня, ПН, 14.00 (о/з) «Лускунчик», музична. С. Калінін (орган). 7, 8 січня, 18.30 (о/з) «Різдвяний концерт органної музики». С. Калінін. 9 січня, ЧТ, 18.30 (о/з) «Православний хоровий фестиваль “Різдвяночки”». Світські та церковні хори. 12 січня, НД, 18.30 (о/з) «Старий Новий рік». Праймконцерт. 16 січня, ЧТ, 18.30 (о/з) «Музика при свічках». Концерт четвертий: Генуя, Венеція та Неаполь. С. Калінін (орган, ф-но).

17 січня, ПТ, 18.30 (о/з) «Святковий саксофон». А. Степанова (саксофон, Одеса), С. Калінін (орган). Програма: Бах, Віталі, Маріно, Чайковський. 18 січня, СБ, 15.00 (о/з) «Mozart baby+». 18 січня, СБ, 18.30 (о/з) Світломузичне 3D-шоу. С. Калінін (орган). 18 січня, СБ, 19.00 (в/з) Улюблені твори майстрів оперно-концертного жанру. АСО ХОФ, диригент Ю. Янко. Лян Цзи Тао (тенор, Китай), О. Юріна (сопрано). Програма: Верді, Доніцетті, Масканьї, Джордано, Тості, Чілеа, Куртіс, Массне. 19 січня, НД, 14.00 (о/з) «Недільний концерт органної музики для дітей і батьків», С. Калінін (орган). У програмі: шедеври популярної органної музики. 19 січня, НД, 19.00 (в/з) «Староноворічне Янко-Шоу». 23 січня, ЧТ, 18.30 (о/з) «Відблиски ті. Крещендо». У програмі авангардна і нова музика в декораціях та з мізансценами. 24 січня, ПТ, 18.30 (о/з) «Музика радіо і кіно Франції, Італії, Іcпанії». Програма: Лей, Коччіанте, Гарваренц, Легран, Веласкес, Морріконе. 25 січня, СБ, 18.30 (о/з) «Божественна комедія» Данте у пісочній анімації з органом. С. Калінін (орган), В. Костюк, В. Горбунова, Н. Горбаченко (пісочна анімація). 25 січня, СБ, 19.00(в/з) «Світломузичне 3D шоу з Симфонічним оркестром», диригент Ю. Янко. Програма: Штраус, Хачатурян, Свиридов. 26 січня, НД, 18.30 (о/з) «Органна музика», К. Огаркова (орган). Програма: Бах, Берд, Дакен, Бальбатр, Регер, Пярт. 29 січня, СР, 18.30 (о/з) «Piano 119+». Гід по історії музики XX–XXI ст. Ю. Ніколаєвська. 30 січня, ЧТ, 18.30 (о/з) «Песня, тебе не хочется покоя». 120 років від дня народження Ісаака Дунаєвського. А. Бражнік, АХ ХОФ ім. В. Палкіна, ансамбль «3 + 2», О. Кузьміна (мецо-сопрано), К. Тищенко (баритон), І. Чичканов (ф-но). 31 січня, ПТ, 18.30 (о/з) «Леонардо да Вінчі. Незвідані світи» («Iо, Leonardo»).

МАСО «Слобожанский»

Дом Алчевских ул. Жен Мироносиц, 13 9, 10 января, 11.00 Интерактивное оркестровое Шоу для детей.

>

ГАЛЕРЕИ

Художественный музей

ул. Жен Мироносиц, 11 Тел.: (057) 706-33-94, 706-33-97. Время работы: 10.00–17.00; СР: 12.00–20.00; выходной — ВТ. Постоянная экспозиция: – «Украинское и русское искусство XVI–нач. XX веков». – «Западноевропейское искусство XV–XIХ веков». – Выставка фарфора. – «Українське народне мистецтво» (II пол. ХIХ–ХХI ст.). Из фондов ХХМ. В рамках проекта «Незабытые имена земляков»: — Сергей Лунёв. Акварельная живопись.


65


афиша рубрика — «Европейские художникимодернисты ХХ столетия в коллекции И.Я. Лучковского». c 10 января Фотопроект Владимира Оглоблина «Красота, написанная светом». c 16 января Выставка произведений из коллекции Ларисы Григорович. Украинские народные женские костюмы Полтавщины, декоративная керамика и живопись.

«Мистецтво Слобожанщини»

пл. Свободи, 5 (Держпром, 4 під., 1-й поверх, вхід з боку площі) Тел.: 717-10-40, 705-15-50 до 1 лютого Фотовиставка Валентини Білоусової «Натюрморт. Класика жанру та інше».

Муниципальная Галерея ул. Чернышевская, 15. Тел. 706-16-20 січень Оксана Солоп «Хоум» і «Світ хоум».

«Vovatanya Gallery»

Харьковская набережная, 6 Тел. (057) 752-49-35, (050) 177-67-50 до 31 января Ирина Александрова «Water. Ace. Snow».

COME IN art gallery

ул. Данилевского, 26 (2 эт.) Время работы: ВТ–СБ, 11.00–19.00 Тел. (066) 804-76-61 по 31 січня Олександр Супрун «Паралельні світи».

66

Галерея современного искусства «AC» ул. Чернышевская, 13, 5 этаж, оф. 508 (ТОЦ «Лира») Тел. (057) 766-11-77 до 22 января Саша Гладкий. Живопись.

ИВЦ «Бузок»

ул. Сумская, 25 (правое крыло ХНАТОБа) Тел.: (057) 720-15-07 http://buzok.kh.ua Время работы: с 11.00 до 19.00 до 8 января Щорічний міжнародний проект «Сезон ляльок». до 8 января «Рождественское чудо» Дарьи Денисовой. Открытки, магниты, блокноты, сказки с картинами художницы.

Iсторичний музей

вул. Унiверситетська, 5 Тел.: (057) 731-35-65, 731-36-94 museum.kh.ua Час роботи: 9.30–17.00, крiм ПН Постійні експозиції — «На перехрестях століть. Археологія краю». — «Наш край у IX–XVIII ст.» — «Харківщина 1917–1940». — «Велич подвигу народного. 1939–1945». — «Історичні етюди. Харків у XIX столітті». — «Слобожанські мотиви. Етнографія краю». — «Від відбудови до перебудови. 1943–1991». — «Україна козацька. Погляд крізь століття».

> КЛУБЫ Шоу-ресторан «AltBier»

ул. Культуры, 8 (в здании Сумского рынка) Тел. (097) 727-27-26 (27) www.altbier.com.ua Каждое ВС Family Time. Каждый ЧТ Вечеринка «NO STRESS». 6, 7, 12, 13, 14, 19, 26 января Праздничные вечеринки «WINTER HOLIDAY» 1 января, СР Вечеринка «Шо опять?». TAKE FIVE. 2 января, ЧТ Вечеринка «Неудержимые». STEREO BIT. 3 января, ПТ Вечеринка «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ». HAPPY TIME. 4 январь, СБ Вечеринка «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ». ORBIS BAND. 5 января, ВС Вечеринка «WOW Snow». CATS. 10 января, ПТ «Детский утренник от Изумрудного города». 12 января, ВС Вечеринка «Elvis Birthday». STEREO BIT. 17 января, ПТ Вечеринка «Клан AltBier». TIME2PARTY. 18 января, СБ Вечеринка «New Craft Story by Victor Vashuk». ORBIS BAND. 24 января, ПТ Вечеринка «ICE Cream». MELL ROSE.

25 января, СБ Вечеринка «Студент VS Татьяна». TAKE FIVE. 31 января, ПТ Вечеринка «Самая дорогая вечеринка». MANERA.

Арт-Завод МЕХАНИКА. Иная земля ул. Плехановская, 126-А 18 января, СБ, 18.00 «New Year’s rap fest 2020».

Арт-клуб «Корова»

ул. Петровского, 37 1 января, СР, 21.00 «HAPPY NEW YEAR KOROVA PARTY!» The CAPERS. Dj Andy Rocks. 12 января, ВС, 20.00 «ЛЯПИС-98», Большой Новогодний Концерт. 16 января, ЧТ, 19.00 «The Beatles. Tribute show by The Beatchess».

LF club

Харьковская набережная, 2/2 17 января, ПТ, 19.00 «13 bells». 25 января, СБ, 19.00 «INGESTED».

PROBKA resto&music hall

ул. Сумская, 3 Тел.: 757-70-70 http://probka.ua 3 января, ПТ, 20.00 LET IT SNOW. TAKE FIVE. 4 января, СБ, 20.00 LET IT SNOW. MELL ROSE. 5 января, ВС, 20.00 LET IT SNOW. DREAM WEST. 6, 7 января, 20.00 MERRY CHRISTMAS. One Light Day. 10 декабря, ВТ, 20.00 ДИСКОТЕКЕ 90-х. CATS.

11 декабря, ПН, 20.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. DREAM WEST. 15 января, СР, 20.00 СПЛИН: трибьют. DREAM WEST. 18 января, СБ, 20.00 ORANGE PARTY. FLEX. 24 января, ПТ, 20.00 ХАРУ МАМБУРУ. Л'ЮЇС КЕРОЛ BAND. 31 января, ПТ, 20.00 ЗВЕРИ: трибьют. DREAM WEST.

Pintagon арт-клуб

ул. Данилевского, 26 4 января, СБ Jazz Quintet «Between». 10 января, ВТ Vadsamos trio с программой «Вкусный jazz».

КОВОРКИНГ Fabrika.space

ул. Благовещенская, 1 3 января, 19.00 «Love Shorts part 2», короткометражки о любви. 25 января, СБ, 19.00 «Best Erotic Shorts 2020».


67


рубрика

68

Profile for inform kharkov

2020 01  

2020 01  

Advertisement