Page 1

to Henk & Di Visser. We wish you all the best with your new venture at the

From: Marge & Family NARCOTICS ANONYMOUS Local 072 628 6290National Helpline No 083 900 6962, Website: www.na.org.za

Ilizwi lombulelo kulutsha

beluphumelele kuvalo lwethu lonyaka lwe chainer ebeluphakame kakhulu, hayi ukuba mnandi kwabazalwane xa bedibene okokuqala mandenze ilizwi lo mbulelo kubawo wethu uRev Songelo webandla lama-Methodist othe wasivulela amasango sangena enkosi Jola, ndimbulele ubro Mhlane nosis Nomfundo bebesitsalela le nqwelo ukusuka erenkini sizama ukusondeza abantakwethu. Amazwi kwabase Korinte 1 ves 18 “ kuba ilizwi lonmqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo kodwa kwabasindisiweyo lingamandlakaThixo, xa singena siphethe lomakhandlela anemithwalo yehtu besiyitsala unyaka wonke. Enkosi kutata umfundisi uKhalipha webandla lamaRhabe ngoku someleza ngamizwi akwincwadi ka Mika 5 , ku Mc wethu Rev Namntu obeme ezinyaweni zika Rev Molo enkosi sicaka ngokusi phathela umsebenzi wethu kakuhle, umama uNqolo ngokusixelela nge Abuse, sivile sizawa sebenzisa amacebiso akho, bhuti Thwani ubusiphethele umcimbi we-Crime oqhubeka ekuhlaleni sivile sizawasebenzisa amacebiso akho, bro Lose usivulile besisemnyameni sidinga information nge HIV ngoku siyabona.

isigaba sesibini enkosi mntaka Mhlaba ngokusityisa amazwi akuLuka 1 ves 37, usixelela okokuba owethu uThixo aka nqatyelwa nto, omama bebezimase lomsebenzi sithi mazenethole ngakumbi Mama Molose besitsala nawe unyaka wonke , mandingakushiyi Makrila Vise Wesley Guild Methodist usiphilisile sis lonto uyiphathisiweyo ungayilahli usithi masingapanici sekuseduze, isicaka sikaThixo xa besigoduka bro sahlaselwa la Thixo busixelela ngaye onganqatyelwa nto nguye okusindisileyo, nabanye esingabakhankanyanga noko ninganconywa apha umsindisi wonincoma, xa sizakungena kwinyanga enzima ninga shukunyiswa nimke ethembeni lendaba ezilungileyo enazivayo, nazi owethu uThixo akanqatyelwanto kwaye uyasithanda uyasibuka uyasiteketisa, side sibuye sihlangane , wanga uThixo anganani 2011 Owenu enkosini N. Futuse, S Namntu ( organizers of the event ) MARVELOUS COTTAGE to Let. Upstairs & downstairs, garden, veges, views, animals, on farm in Harkerville. Available immediately. R3200 all inclusive. Phone 083 655 6902 BRAKE PAD’S, SHOCK ABSORBERS. Molomoto spares & accessories 533 3698

WHAT'S NEW IN PLETT - 25 NOVEMBER 2010

07  

From: Marge & Family Ilizwi lombulelo kulutsha NARCOTICS ANONYMOUS Local 072 628 6290National Helpline No 083 900 6962, Website: www.na....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you