Issuu on Google+

¡ŒÒÇÊÙ‹»‚·Õè 29

VOL.70

à¨ÒÐÅÖ¡·Ø¡¢Ñ้¹µÍ¹ ¡Ñº·Ã§¼Á ËÅÒ¡ËÅÒÂÊäµÅ

20

STEP BY STEP

ÍѴṋ¹´ŒÇÂà¹×้ÍËÒ ÊÒÃФú¤Ãѹ ·Õ่ª‹Ò§¼Á “µŒÍ§ÃÙŒ”

HAIR STYLE NEWS

¢‹ÒǤÇÒÁà¤Å×่͹äËÇ ã¹Ç§¡ÒÃῪÑ่¹¼Á


02 AD Joinco M27 2

2

27/1/2556 1:01


03 AD Bankok Beauty M27 3

3

23/1/2556 2:41


RICH & COLOR SMOOTHER

TWILIGHT COPPER แรงบันดาลใจจากลุคไปงานปารตี้สุดหรู มาดมั่น

และโดดเดนดุจผีเสื้อราตรีที่สวยสะพรั่งและพราวเสนห ละเมียดละไมกับการคัดสรรเลือกเสื้อผาและเครื่องประดับ ที่สวมใสนอยชิ้นแตทวาสงางามและเซ็กซี่ ทรงผมที่ดูเซ็ทยุงๆ สไตล Messy Look ดูเพอรเฟกต แบบไมไดตั้งใจใทนสีคอปเปอรสุดชิค บงบอกวาเธอคือสาวปารตี้ที่โดดเดนที่สุดในคํ่าคืนนี้

AD LOLANE.indd 4

31/1/2556 4:32


ของลู ก ค า ต อ งการ สีผมสวย สมบูรณแบบ

100%

ครีมเปลี่ยนสีผมที่ตอบโจทย ไดสีสวยตามชารต เม็ดสีเขมขน อณูเล็ก ซึมเขาเสนผมดีขน้ึ กลิน่ บางเบา ไดสตี รงตามชารต Complete Capsule บรรจุอณูเม็ดสีไวภายใน และปลดปลอยเมือ่ อยูใ นชัน้ ผมเทานัน้ คุณคา Omega Oil และ Lecithin ใหผมนุม เปนประกายงดงาม

STEP 1

วิเคราะหสภาพเสนผม และเลือกสีที่เหมาะกับ บุคลิก

STEP 3

นําสีพื้นฐานที่เลือก ผสมกับ Lifting P35 เพื่อปรับระดับสีผม ใหสวางขึ้นโดยไมตอง ฟอกผม ทาลงบน เสนผม (ขั้นตอน แลวแตสภาพผม)

STEP 2

วางไฮไลต สราง Color Texture โดยใชโลแลน พิกเซล แฮร บลีชชิ่ง พาวเดอร สูตรนอรมอล +ไฮโดรเจน 6% ทาทิ้งไว 20 นาที แลวลางออก

STEP 4

ลางสีผมพรอมบํารุง ดวยเคราติน รีแพร มาสก สูตรทําสี เพื่อตรึงสีผม ใ้หสดสวยยาวนาน และจัดแตงทรงผม ใหดูสวยพรอมไปงาน

Professional Recommened

"สีผมพิกเซล ชวยใหลูกคาสวยไดดั่งใจ ตอบโจทยความตองการของชางเสริมสวย ไดครบถวนจริงๆ ครับ" พันธวัฒน พงษเภา Technician Supervisor

AD LOLANE.indd 5

31/1/2556 4:32


Vol. CONTENTS

70

17

FEATURE 16 Mail Box 17 Trends 23 Hairstyle News PRODUCT 28 Hair Products 30 Salon Products KNOWLEDGE 34 Ethics of Hairdresser 36 40 133

ขอคิดจากปเกา กาวสูปใหม

Hairstyle Basic

พื้นฐานการตัดซอย

Interview

โรงเรียนเสริมสวย คุณโจ แอนด แซคส

SCHEDULE WORKSHOP

28

47

30 06-07,12 New M27.indd 6

6

27/1/2556 2:04


128

130

TO BE COLORFUL

42

132

MY SPACE

เวทีสําหรับ YOUNG HAIRSTYLE

FASHION 42 Fashion the Cover

SPECIAL OFFERS 134 GAME 135 RE-ORDER 136 SUBSCRIPTION 138 QUESTIONNAIRE

INFUSION COLOR BLUE-PURPLE

BEAUTY 126 TECHNIQUE LOLANE PIXXEL KERATIN STRAIGNT TECHNOLOGY

127

NAIL RECOMMENED

130

TECHNIQUE CITYGLAM TRENDY COLOR

128

MANICURE MAGIC NAIL STYLE

06-07,12 New M27.indd 7

7

27/1/2556 3:17


08-09 AD Super M27 8

8

26/1/2556 12:59


08-09 AD Super M27 9

9

26/1/2556 13:00


10 AD ���������.indd 10

31/1/2556 4:33


SPV SUPER V INTER THE PROFESSIONAL OF HAIR PRODUCT สัมผัสพลังแหงเสนผมสวยอยางมีสไตล ดวยชุดผลิตภัณฑ สํ า หรั บ การดู แ ลเส น ผม จั ด แต ง ทรงผม และเปลี่ ย นสี ผ ม จาก SPV SUPER V INTER เพื่อเสนผมสวย มีสุขภาพดี พรอมกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณอยางแตกตาง

• Hair Care • Hair Colour • Hair Repair • Hair Straight & Curls

บริษัท เอส พี วี อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติก จํากัด หจก.โชคจําเริญ บิวตี้ อิมปอรตแอนดเอ็กซปอรต

เลขที่ 4 ซอยจรัญสนิทวงศ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ โทร. 0-2411-1346, 0-2412-8737 แฟกซ. 0-2864-1796, 0-2864-2259 หาซื้อผลิตภัณฑไดที่รานอุปกรณเสริมสวยใกลบานทานทั่วประเทศ AD ���������.indd 11

11

31/1/2556 4:33


CONTENT

STEP BY STEP

50-53

54-57

58-61

62-65

66-69

70-73

74-77

78-81

82-85

86-89

90-93

94-97

98-101

102-105

106-109

Khun Joe 110-113

06-07,12 New M27.indd 12

Khun Joe 114-117

Chaianun 118-121 12

U&I 122-125

27/1/2556 2:05


HAIRSTYLE MAGAZINE VOL.

70

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.วีระพงษ รามางกูร, พลเอกสมหมาย วิชาวรณ, พลตํารวจโทถาวร จันทรยิ้ม, พ.ต.อ. ศุภชาญ มนูธรรม ที่ปรึกษา คุณประณม ถาวรเวช, คุณสุชาติ ขวัญฤกษ, คุณใจสุทธิ์ พรหมปาน, คุณกิตติวัฒน เสรีธีรโรจน, คุณศรัณยา เรืองตระกูล, คุณพริดา ลิมปานนท ผูกอตั้ง เล็ก วงศสวาง บรรณาธิการที่ปรึกษา นรรฆพล วงศสวาง บรรณาธิการบริหาร ปยะวรรณ วงศสวาง บรรณาธิการ พรรณวดี อาวรณ คอลัมนิสต อ.จอน-ธันยวัฒน สนิทวงศ ณ อยุธยา กราฟฟก ยาใจ หอมเนียม ชางภาพ พอพันธ เส็นขาว พิสูจนอักษร สุจินดา สิงหแกว ผูจัดการฝายโฆษณา ปยะวรรณ วงศสวาง ฝายโฆษณา พัชรินทร เหลาฉลาด, วรรณา ศรีเพ็ชร โทร. 0-2880-1876 ตอ 301, 304 เลขากองโฆษณาและประสานงาน พัชรินทร เหลาฉลาด โทร. 0-2880-1876 ตอ 301 สนใจลง STEP BY STEP ติดตอ พรรณวดี อาวรณ โทร. 08-1692-2332 วรรณา ศรีเพ็ชร โทร. 08-3092-5919 แยกสี บริษัท สุนทรฟลม จํากัด สํานักงาน/เจาของและพิมพที่ บริษัท วงศสวางพับลิชชิ่ง แอนด พริ้นติ้ง จํากัด เลขที่ 2 ซ.จรัญ 86/1 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 กองบรรณาธิการ E-mail : wanna.n@wswpublishing.com โทร. 0-2880-1876 ตอ 303 แฟกซ. 0-2879-1526 ฝายจัดจําหนาย ตอ 101-103 แฟกซ. 0-2433-6394 Sale Department : Jaruwan Wongsawang E-mail : jaruwan@wswpublishing.com or : nakapone.w@wswpublishing.com นิตยสารแฟชั่นในเครือวงศสวางพับลิชชิ่ง แอนด พริ้นติ้ง มีจําหนายที่ โรงเรียนสอนเทคนิคการออกแบบทรงผม-แตงหนา ศิวกร ทองหลอ ใตสถานีรถไฟฟา BTS โทร. 0-2391-8260-1 โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ แอนด แซคส สาขาลาดพราว 101 โทร. 0-2731-3152, 0-2933-7005 สาขารังสิต โทร. 0-2959-0559, 0-2959-0166 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ-เสริมสวยนิรันดรรัตน สาขาวงเวียนใหญ โทร. 0.2437-7459 โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต ซ.แพรกษา 5 (สุดใจ) จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2701-5505, 08-1874-1471 ตุกบางบอนบิวตี้ ซ.เอกชัย 83/3 โทร. 0-2415-0807 หานพงกี่ สําโรง โทร. 0-2754-0279, 0-2754-1881 รานวรรณา (ดานชั่ง) กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร โทร. 0-2813-7447, 08-9449-2943

ÊÇÑÊ´Õ·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹·Õèà¤ÒþÃÑ¡

ต อนรับศักราชใหม กับนิตยสาร Hairstyle ฉบับที่ 70 กาวสู ปที่ 29 ทีเ่ รายังยืนหยัดอยูเ คียงคูก บั ทานมาอยางยาวนาน ไมวา จะผานรอน ผานหนาวหรือผานชวงวิกฤติการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในหลายรอบป ทําให เราไดเห็นวา แมจะเกิดอะไรขึ้นแฟนหนังสือก็ยังเหนียวแนน ทําใหเรา เกิดขวัญกําลังใจในการผลิตและปรับปรุงนิตยสารใหดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองและเขาถึงความตองการของทานใหมากที่สุด และเพื่อ ความสวยสมบู ร ณ แ บบยิ่ ง ขึ้ น ท า นสามารถแนะนํ า หรื อ แสดงความ คิดเห็นมาได เพื่อใหเราไดนํามาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม และตรงใจผูบริโภคมากขึ้น ทานจะไดพบกับนิตยสาร HAIRSTYLE โฉมใหมนบี้ อ ยขึน้ โดยเราได ปรับเปลี่ยนจากราย 3 เดือนเปนราย 2 เดือน พรอมกับปรับราคาลงเหลือ 150 บาท เพือ่ รองรับความตองการของตลาด และกระจายการวางจําหนาย ไดสะดวกและทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ โดยทีย่ งั คงเนือ้ หาความเขมขนภายในเลม เชนเคย กับคอลัมนและกิจกรรมใหทา นรวมสนุกไดหลากหลาย พรอมกันนี้ เรายังมี VCD STEP BY STEP สอนขั้นตอนการทําสีและตัดซอยแถมฟรี ภายในเลม เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกในหลากหลายรูปแบบ และ นอกจากนี้ทานยังสามารถติดตามนิตยสารผมในเครือบริษัท วงศสวาง พับลิชชิ่ง แอนด พริ้นติ้ง จํากัดของเราไดทาง www.isbookonline.com ซึ่งทานสามารถสั่งซื้อหนังสือยอนหลังหรือหนังสือเลมปจจุบันผานทาง เว็บไซตนี้ไดอยางสะดวกและงายดาย อยางไรก็ตาม ทีมงานขอฝากหนังสือผมในเครือทุกเลมไวเปน เพือ่ นคูค ดิ และเพือ่ มอบประโยชนแกทา นไมมากก็นอ ยสําหรับเสนทางการ ประกอบอาชีพชางผม หรือกลุมคนที่ใหความสนใจ ซึ่งเราจะพัฒนาและ ผลิตหนังสือนิตยสารผมคุณภาพในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนอง ทุกความตองการของทาน อยากใหทานไดติดตามและเห็นการพัฒนา คุณภาพหนังสือของเราตลอดไป และสุดทายนี้ขอฝากความหวงใยใหกับ ทุกทาน ในการดูแลสุขภาพใหปราศจากโรคภัย เนื่องจากสภาพอากาศ ในปจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก ทําใหผูคน ลมปวยมากขึ้น เพราะปรับสภาพกับสภาวะดินฟาอากาศไมทัน ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันไวดีกวาแก เราควรทํารางกายใหแข็งแรงดวยการ รับประทานอาหารทีด่ ี มีประโยชน ถูกสุขอนามัย ออกกําลังกายเปนประจํา สมํา่ เสมอ และทีส่ าํ คัญคือพยายามหลีกเลีย่ งหรือรูจกั ปองกันเมือ่ เขาใกล ผูปวย หรือหากทานใดที่ปวยก็อยาแพรเชื้อหรือรับเชื้อเขามาเพิ่ม หมั่น ทานยาตามกําหนดอยางเครงครัดและดูแลรางกายตามแพทยแนะนํา พักผอนใหเพียงพอ คุณก็จะกลับมามีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณตามเดิม ไวพบกันใหมฉบับหนา

ดวยความปรารถนาดี Hairstyle Team hairstyle@wswpublishing.com

1. บทความและภาพที่นําเสนอลงในนิตยสารฉบับนี้ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การนําภาพและบทความไปตีพิมพ, อางอิง หรือเผยแพรในสื่ออื่นๆ เพื่อประโยชนใด จะตองไดรับอนุญาตจากทางนิตยสารฯ กอนเทานั้น (All articles and images presented in this magazine are copyrighted. Any/all articles and images can not be re-used, reprinted and re-distributed without prior written appoval from Wongsawang Press Co.,Ltd.) 2. ภาพ ขอความ และบทสัมภาษณที่ปรากฏอยูในนิตยสารฉบับนี้ ถือเปน ขอมูล ทัศนะ และ/หรือ ความคิดเห็นสวนบุคคล ของคอลัมนิสตผูเขียน หรือผูใหสัมภาษณกับทางนิตยสารฯ ซึ่งอยูนอกเหนือจากความรับผิดชอบของ กองบรรณาธิการผูจัดทํานิตยสารฯ (Some of articles, columns and/or interviews presented in this magazine are from facts, experiences and/or personal point of views of the columnist, guest writers or Interviewee,which are not the responsibility of the editorial of this magazine.) 3. ภาพและขอความใดๆ ที่ปรากฏในพื้นที่หนาโฆษณาประชาสัมพันธในนิตยสารฉบับนี้ ถือเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของเจาของพื้นที่ ผูลงโฆษณานั้นๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการผูจัดทํานิตยสารฯ (All articles and images presented in all advertisments in this magazine are copyrighted and owned by advertisment buyers or media agencies. Editorial and Wongsawang Press Co.,Ltd. have no rights and are not responsible for any intelluctual law issues.)

13 New M27 13

13

27/1/2556 2:07


AD NIGAO JAPAN.indd 14

31/1/2556 4:34


นิกาโอะ

เจแปน-เอส ครี ม ยื ด ผม

เพราะผมยืดไมใชแคตรง

ตองสุขภาพดี นุมสลวย และเงางาม

Nigao ผูเชี่ยวชาญการยืดบํารุงเพื่อผมสุขภาพดี

สูตร 1

NIGAO JAPAN S STRONG STAGE THERAPY สําหรับเสนผมแข็งแรง หยิกธรรมชาติ พิสูจนได Crystal Element ปกปองเสนผม จากการหดตัว

สูตร 2

NIGAO JAPAN S LIFE สําหรับเสนผมธรรมชาติ ในทุกสภาพผม กลิ่นออนโยน

พบกับเราไดที่รานจัดจําหนายผลิตภัณฑ และอุปกรณเสริมสวยชั้นนําทั่วประเทศ สนใจติดตอสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ

NIGAO PROFESSIONAL JAPAN (นิกาโอะ โปรเฟสชั่นแนล ประเทศญี่ปุน)

ไดที่ โทร. 0-2121-6102 หรือ 08-9762-1794

www.nigaojapan.com www.facebook.com/nigaojapan

AD NIGAO JAPAN.indd 15

31/1/2556 4:34


mail box

story/photo: HS Team สวัสดีคะ ทีมงานแฮรสไตล ดิฉันติดตามนิตยสารมาได 3 ปแลว ตั้งแตยังไมมีรานเปนของ ตัวเอง เดี๋ยวนี้มีรานแลวก็ยังซื้อเก็บไวประจําราน นอกจากไดความรู อยางเปนขั้นตอนเขาใจงายแลวยังใชเปนแนวทางใหลูกคาที่มาทําผม สามารถเลือกแบบในสไตลที่ตองการ ตอยอดแนะนําผลิตภัณฑใหกับ ลูกคาไดอีกดวย สาวสวยประจําราน นนทบุรี “กอนอืน่ ตองขอแสดงความยินดีกบั คุณสาวสวยประจํารานดวยนะคะ ที่ ในทีส่ ดุ ก็มรี า นเปนของตัวเอง ขออวยพรใหเจริญกาวหนา ลูกคาไหลมา เทมา แลวอยาลืมอุดหนุนนิตยสารแฮรสไตลตอไปนานๆ นะคะ” สวัสดีคะ ติดตามนิตยสารมานานแลวคะ นีเ่ ขียน มาเปนครั้งแรกเลย เพราะอดใจไมไหวจริงๆ ดิ ฉั น เป น คนที่ ชื่ น ชอบการทํ า ผมเป น ชี วิ ต จิตใจ ไมวาจะ ตัด ดัด ซอย เซ็ต ทําสีผม ก็ ทํ า มาแล ว ทั้ ง หมด เพราะไม ช อบอะไร ที่จําเจ ทรงผมเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แลว แตอารมณ แตการจะใหไดทรงผมที่สวย ถู ก ใจนั้ น ดิ ฉั น ต อ งไปหามาจากหลายที่ หลายสํานัก พอมาเจอหนังสือเลมนี้ ทําให ดิฉันไดทรงผมสวยๆ เกไก แลดูทันสมัย มี แบบใหเลือกเยอะทีเดียวคะ ไหนจะแนว สี ผ มที่ มี ห ลายเฉด แถมยั ง ใหม ๆ อิ น เท รนดทั้งนั้น อีกทั้งผลิตภัณฑที่หนังสือเลม นี้แนะนํา ก็ใชไดดีทีเดียวคะ (แอบไปลอง มาแล ว ) อย า งตั ว บํ า รุ ง ผม ดิ ฉั น สั่ ง จาก รานลองเอามาใช แคกลิ่น ก็ชนะขาดแลว คะ แลวยิ่งคุณภาพดวยแลว เปนปลื้มคะ ถือ ว า ไม ผิด หวังจริงๆ ที่หยิบนิต ยสารดีๆ เลมนี้ติดมือกลับบาน อัญชิสา แกวกาญจ ปราจีนบุรี “ไดอา นจดหมายของคุณผูอ า นทีใ่ หความชืน่ ชอบ ชืน่ ชมทีไร ทีมงานเปนปลืม้ ยิม้ ไมหบุ ทุกที ก็แหม ตั้งใจสรรหาทั้งทรง ทั้งสี จากเหลา ผูเชี่ยวชาญมาเสิรฟใหทุกทานอยางเต็มใจ ตองขอขอบคุณมากๆ จริงๆ ที่ติดตามและ ใหความไววางใจเรามาตลอด สัญญาคะวา จะไมทําใหคุณๆ ผิดหวังแนนอน”

ถึงทีมงานทุกทาน ดิฉันเคยทําผมที่รานเสริมสวยแหงหนึ่ง ระหวางที่ทําผมไปนั้น สายตาดิฉันก็เหลือบ ไปเห็ น หนั ง สื อ เล ม หนึ่ ง ที่ ว างอยู  ห น า กระจก จึ ง หยิ บ ขึ้ น มาอ า นฆ า เวลา แต มั น เป น หนังสือสอนทําผม ซึ่งมีแบบใหเลือกมากมาย และแนนอนวา ดิฉันสนใจมันเปนอยาง มาก เพราะวิธีการตัดผมในนั้นมันดูไมยากเลย งายออกเสียดวยซํ้า แลวก็ไมรูมีอะไรมา ดลใจ ใหดิฉันไปเรียนเสริมสวย จนเปดรานเปนของตัวเองในปจจุบัน และดิฉันไมลืมที่ จะตามหาหนังสือเลมนี้เอามาเก็บไวที่ราน เพราะถือวาเปนแรงบรรดาลใจใหดิฉันคนพบ ตัวเอง อาชีพที่เหมาะกับตัวเองเสียที นอกจาก จะไดแบบผมแลว ยังไดไอเดียตางๆ ไปตอย อดในการออกแบบทรงผมใหลูกคาจนติดใจไปตามๆ กัน ยกนิ้วใหเลยคะ นันนี่ อานนท สมุทรสาคร “ดีใจทีน่ ติ ยสารแฮรสไตลเปนสวนหนึง่ ในการสรางแรงบันดาลใจของผูอ า นหลายทาน จนบัดนี้ มีทงั้ ผูเ รียน และการเปนผูส อน รวมถึงเปนนักธุรกิจเสริมสวยก็หลายราย เปนความชืน่ ใจทีท่ าํ ให ทีมงานหายเหนื่อยเปนปลิดทิ้งเชียวคะ รักกันอยางนี้ อยาทิ้งกันนะคะ”

ÊํÒËÃѺ¨´ËÁÒ·Õä่ ´ŒÃºÑ ¡ÒäѴàÅ×͡ŧ㹠HAIRSTYLE ©ºÑº¹Õ้ ·Ø¡©ºÑº¨Ðä´ŒÃºÑ Schwarzkopf Professional Osis+ Hold Miracle Volume Ultra strong cream mousse à¾ÔÁ่ ÇÍÅØÁ‹ ãËŒàÊŒ¹¼Á ãËŒ¼ÁÍÂÙ·‹ ç໚¹¾ÔàÈÉ áÅдÙ໚¹¸ÃÃÁªÒµÔ ¹ØÁ‹ ¹ÇÅ ¾ÅÔ้ÇäËÇ ¨ํҹǹ 1 ¢Ç´ มูลคา 590 บาท

FREE!!

สงจดหมายของทานมาที่ กองบรรณาธิการนิตยสาร HAIRSTYLE วงเล็บมุมซองวา (Mail Box) หมดเขตรับของรางวัล 28 กุมภาพันธ 2556 *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล* หมายเหตุ: ผูโชคดีที่ไดรับรางวัล กรุณาสงหลักฐาน (สําเนาบัตรประชาชน) พรอมแนบ แสตมปมูลคา 70 บาท เพื่อรับของรางวัลดังกลาว

16 16 M27.indd 16

16

26/1/2556 13:19


chic trend

Short Haircut Idea

2013

17 17,18,22 M27 17

17

26/1/2556 14:24


2013

trendy hairstyle

18 17,18,22 M27 18

18

26/1/2556 14:24


บริษัท เจ แอนด์ บี เทรดดิ้ง (โกลด์) จำ�กัด 1089/15 ซ.เพชรบุรี 31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel.0-2650-1359-63 ส�ข�สำ�โรง 0-2754-0808 ส�ข�บ�งกะปิ 0-2735-5735 www.jb-trading.com Email: jandbtrading@gmail.com, www.facebook.com/jandb1

บริษัท เจ แอนด์ บี เทรดดิ้ง (โกลด์) จำ�กัด 10 แขวงมักกะสัน เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ส�ข�สำ�โรง 0-2754-0808 ส�ข�บ�งกะปิ 0 Email: jandbtrading@gmail.com, www

Sale Support Tel. 0-2880-1876#306 Fax. 0-2879-1526

www.wswp.co.th 19 19 AD 4 Hair+J&B-M27.indd 19

27/1/2556 2:15


บริษัท โมเดิรน แฟนตาซี จํากัด ศูนยจําหนายผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ และอุปกรณเสริมสวยชั้นนํา คุณภาพดีทุกชนิด

เครื่องทุกรุน รับประกันมอเตอร 5 ป

แกนโดนนํ้าได ไมตองกลัวช็อต ยกเวนเครื่องรุน Deluxe Beauty หนึ่งเดียว ที่ใหทุกความตองการ

คอยพบกับนวัตกรรมเพื่อการดัดผม Spa Perm คอลเล็กชั่นใหม NE ใหมลาW! สุด

เครื่องดัดผมเซ็ตติ้งเพิรม

à¤Ã×่ͧ´Ñ´¼ÁáÁ§ÁØÁ·Õ่¡ํÒÅѧ䴌ÃѺ ¡ÒõͺÃѺ¨Ò¡ÅÙ¡¤ŒÒ໚¹Í‹ҧ´Õ ã¹¢³Ð¹Õ้ ¤Çº¤ØÁ´ŒÇÂÃкºä¿ ·ÕÅÐÊÒ ÊÒÁÒö¡´»´-ແ´ÊÒ·Õ่ äÁ‹ä´ŒãªŒä´Œ á¡¡Ò÷ํҧҹ䴌Í‹ҧÍÔÊÃÐ ÁÕ·Ñ้§ËÁ´ 30 ÊÒ à¤Ã×่ͧãËÞ‹·¹·Ò¹ ·ํÒ¨Ò¡âÅËÐ ä¿ÃŒÍ¹àÃ็ÇáÅлÅÍ´ÀÑ ÃٻẺ¢Í§á¡¹´Ñ´¤‹Í¹¢ŒÒ§ÂÒÇ ÊÒÁÒöà¡็º¼Á¢³ÐÁŒÇ¹ä´ŒÁÒ¡ ÁÕÊÒª‹Ç»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁÌ͹ ¢Í§á¡¹ áÅС⤹¼ÁãËŒ´Ù¾Í§à»š¹ ¸ÃÃÁªÒµÔ µÑÇ᡹·ํÒ¨Ò¡à«ÃÒÁÔ¡ ÊÕ¢ÒÇà¤Å×ͺ ¨Ö§·ํÒãËŒ¼ÁäÁ‹áËŒ§àÊÕ ¼ÅÅѾ¸ : ãËŒÅ͹¼Á´Ñ´ÍÍ¡ÁÒÁÕ ÇÍÅÅØ‹Á Ê»ÃÔ§µÑÇÊÇÂ໚¹¸ÃÃÁªÒµÔ

เครื่องดัดดิจิตอล สปา เพิรม

Beauty Angle à¤Ã×่ͧÃØ‹¹¡ÅÒ§ 3 ÊÕ ªÁ¾Ù ´ํÒ àËÅ×ͧ ໚¹ à¤Ã×่ͧ·Õ่ÁÕ¢¹Ò´àÅ็¡ áÅÐÊÕÊѹ¹‹Ò㪌 ¹ํ้Ò˹ѡàºÒ à¡็ºà¢ŒÒ·Õ่ä´Œ »ÅÍ´ÀÑ 㪌§‹Ò ÁÕËÁŒÍá»Å§ã¹µÑÇ äÁ‹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅàÃ×่ͧä¿ÃÑ่Ç ¤Çº¤ØÁ´ŒÇÂÃкºá¼§Ç§¨Ãà´ÕÂÇ ÍسËÀÙÁÔ¤§·Õ่à¾×่Í¡ÒÃ㪌 §Ò¹ ໚¹à¤Ã×่ͧ·Õ่¹ÔÂÁÁÒ¡ã¹¢³Ð¹Õ้

iPerm-S เครื่องดัดผมแบบพกพามินิ สปา เพิรม

¾¡¾ÒÊдǡ ¹ํ้Ò˹ѡàºÒ ¡Ð·Ñ´ÃÑ´ àËÁÒÐÊํÒËÃѺ¡ÒÃ⡌ҹ͡ʶҹ·Õ่ ÁÒã¹ÃٻẺ¡ÃÐà»‰Ò ÅÒ¡ä´Œ ÁÕ¢ÒàÊÒ»ÃѺ䴌 »ÅÍ´ÀÑ 㪌§‹Ò ÁÕËÁŒÍá»Å§ã¹µÑÇ äÁ‹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅàÃ×่ͧä¿ÃÑ่Ç ¤Çº¤ØÁ´ŒÇÂÃкºà´ÕÂÇ ÍسËÀÙÁÔ¤§·Õ่ ᡹ⴹ¹ํ้Òä´Œ 20-21 AD EiNiE New M27 20

20

26/1/2556 14:56


ษ ศ เ ิ พ คุณก็มีสิทธิ์เปนเจาของเซ็ตนี้ไดเพียง...

. 0 0 0 , 12

รับไปเลย

1. สปา เพิรม รุน i-Perm L 1 เครื่อง มูลคา 35,000 บาท 2. อุปกรณการดัดสปา ดิจิตอล เพิรม 1 เซ็ต 3. นํ้ายาดัดสปา เพิรม พรอมผลิตภัณฑ บํารุงเสนผม 1 เซ็ต

Deluxe Beauty

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและรับฟงรายละเอียดไดที่ โทร. 09-1003-9192

ÃٻẺãËÁ‹ ¹‹Ò㪌 ˹ŒÒ»˜´ÊÇ ÃкºÊÑÁ¼ÑÊ Ë¹ŒÒ¨Í ÍسËÀÙÁÔáÅÐàÇÅÒ á¡䴌 3 ÃдѺ㹤ÃÑ้§à´ÕÂÇ ÁÕàÊÕ§ºÍ¡àÃÔ่ÁáÅÐËÂØ´ ¡‹Í¹à¤Ã×่ͧ·ํÒ§Ò¹ ÁÕËÁŒÍá»Å§ ã¹µÑÇ äÁ‹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅàÃ×่ͧä¿ÃÑ่Ç àÊÒÊÒÁÒöà¡็ºä´Œ âÅËÐãËÁ‹ Ë¹Ò ·¹·Ò¹µÒÁ¤Ø³ÀÒ¾ ÁҵðҹÊÒ¡Å

หมายเหตุ : โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทานั้น

นําเขาและจัดจําหนายโดย

บริษัท โมเดิรน แฟนตาซี จํากัด

98/44 ถนนราษฎรพัฒนา 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 Hotline 09-1003-9192 www.enie-thailand.com, www.facebook.com/enie.fantasylook 20-21 AD EiNiE New M27 21

21

26/1/2556 14:57


Long hairstyles

2013

22 17,18,22 M27 22

22

26/1/2556 14:24


hairstyle news

Chalachol Siam Center กลับมาผงาดอีกครั้งหลังรีโนเวท

CHALACHOL ซาลอนชั้นน�ำของเมืองไทย กับการกลับมาอย่างยิ่ง ใหญ่ของสาขาสยามเซ็นเตอร์ หลังจากศูนย์การค้าประกาศรีโนเวท ถึง 4 เดือน โดยมีดร.สมศักดิ์ ชลาชล มาเป็นประธานในการเปิด สาขา Siam Center อีกครั้ง เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา และยังได้รับเกียรติจาก คุณสงกรานต์ อินนา ดีไซเนอร์ไทยชื่อดัง ที่น�ำเอาแฟชั่นเทรนด์การตกแต่งสุดล�้ำจากกรุงปารีส ฝรั่งเศส มา สร้างปรากฏการณ์ใหม่กับคอนเซ็ปต์ “Reflection Salon” ซึ่งการ กลับมาในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนพ้อง ทั้งใน วงการแฟชั่นผมและวงการบันเทิง และลูกค้ากิตติมศักดิ์มากมาย และในโอกาสพิเศษของการกลับมาอย่างเป็นทางการ ทางร้าน ได้ ม อบโปรโมชั่ น พิ เ ศษต้ อ นรั บ การกลั บ มาด้ ว ยส่ ว นลดสู ง สุ ด ถึ ง 15% สนใจสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ส� ำ รองคิ ว รับบริการล่วงหน้าได้ที่ CHALACHOL สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 3 โทร. 02-658-1185 หรือที่ www.facebook.com/chalachol

CHALACHOL Academy พานักเรียนไปปล่อยไอเดียในงาน ‘FEVER RUNWAY Graduate Fashion F/W 2012’

CHALACHOL Academy โรงเรียนแฟชั่นทรงผมเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทย ให้การสนับสนุนโรงเรียนสอนเดินแบบและการแสดงชื่อดัง ‘FEVER RUNWAY’ (Communication Personality Development Coaching Center) ที่บริหารโดยนางแบบชื่อดัง โย ยศวดี หัสดีวิจิตร โดยขนนักเรียนรุ่นใหม่ ไอเดียสุดล�้ำที่งัดเอาเทคนิคพิเศษในการรวบตึงหางม้า แบบง่ายแต่ดูโก้หรู ที่กำ� ลังเป็นที่นิยมในแคทวอลค์ระดับโลก ไปจัดแต่งทรงผมให้กับนักเรียน นางแบบกว่า 20 คน ในงานแฟชัน่ โชว์จบการศึกษา FEVER RUNWAY Graduate Fashion F/W 2012 ให้ได้เฉิดฉายบนรันเวย์อย่างงามสง่า สะกดทุกสายตา ให้จับจ้องกับการแจ้งเกิดเป็นนางแบบหน้าใหม่สู่วงการเดินแบบแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้

23 23 23-24+26-27 M27.indd 23

27/1/2556 2:25


Just Modern

สนับสนุนการแข่งขันวิชาชีพ “มหกรรมอาชีวศึกษา ภาคใต้”

ผลิตภัณฑ์จัสท์โมเดิร์น ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งที่เทรนเนอร์ผมโลกแนะน�ำ ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น เนื่องในงาน “มหกรรม อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 23” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ด�ำเนินงานโดยวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริม และเสริมสร้างบุคลากรทางวิชาชีพช่างผมที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานสู่ตลาดแรงงาน ภายในงานมีการจัดการแข่งขันด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ การแต่งหน้า-เกล้าผมเจ้าสาว การออกแบบทรงผมสุภาพสตรี และการออกแบบทรงผมสุภาพบุรุษ เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนของระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันมหกรรมอาชีวศึกษาในระดับประเทศต่อไป พร้อมกับมอบของทีร่ ะลึกให้กบั นายสุรนิ ทร์ นวลรอด ผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัย สารพัดช่าง จ.ชุมพร รวมถึงผู้บริหาร และคณะกรรมการในการแข่งขันดังกล่าว

บริษทั อินดีด บิวตี้ ซาลอน อิควิปเม้นท์ จ�ำกัด และผลิตภัณฑ์ Q8 ยกทีมไปให้ความรู้ แก่ช่างเสริมสวย จังหวัดชลบุรี

บริษัท อินดีด บิวตี้ ซาลอน อิควิปเม้นท์ จ�ำกัด และทีมงานผลิตภัณฑ์ Q8 น�ำโดย อ.จุ๋ม. อ.แหม่ม ไปสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการท�ำสี การยืด และการดัดผมด้วย เครื่องดัดสปาเพิร์มแก่ช่างเสริมสวยที่ ร้านบางกอกแฮร์บิวตี้ จ.ชลบุรี ร้านบิวตี้แคร์ จ.จันทบุรี และร้านบิวตี้มาร์ท จ.ฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังมีสินค้าราคาพิเศษจ�ำหน่าย อีกมากมาย พร้อมทัง้ ยังมีการอบรมความรูเ้ พิม่ เติมเป็นประจ�ำทุกเดือนฟรี สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 02-7388807-8

24 24 23-24+26-27 M27.indd 24

27/1/2556 2:26


ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ระดับพรีเมี่ยม ในราคาที่คุณสัมผัสได้ ชวนคุณร่วมแบ่งปันโอกาสให้แก่ เด็กผู้ยากไร้ผ่านมูลนิธิ ศุภนิมติ แห่งประเทศไทย ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์แคล์รอล ทุก 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาค 1 บาท ให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2556

พบกับส่วนลดข้อเสนอพิเศษ! ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน..... กทม : แชมป์ (รังสิต) 02-959-0429, แชมป์ (บางใหญ่) 02-595-0385, เยาวดี (สายไหม) 02-971-1518, ก้าวเจริญ (บางบอน) 02-417-1920, ดีดี บิวตี้เซ็นเตอร์ (ราม2) 02-752-8119, แสงเจริญ (ประตูน�้า) 02-252-9549, แฮปปี้แลนด์ บิวตี้ (ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์) 02-375-2045-6, เจแอนด์บี เทรดดิ้ง (เพชรบุรี) 02-655-6104-5, อ่อนนุชบิวตี้ (อ่อนนุช) 089-1406464, นนท์ เทรดดิ้ง (จ.นนทบุรี) 085-665-9100, ร้านชินเชน (ถ.จันทร์) 0-2676-2697, ร้านห่านพงกี่ (ส�าโรง) 02-754-0279, ร้านปัทมา บิวตี้ (สะพานใหม่) 02-521-1448, ร้านเฮง เฮง (บางขุนศรี) 02-456-0666, ภาคกลาง : จ.ราชบุรี : สิริภัณฑ์ บิวตี้ 032-200-069, แฮร์ บิวตี้ 032-338-058, เมืองราชลับคม 032-421-304, จ.อยุธยา : แสงจันทร์ 035-227-356, จ.ระยอง : บูม บิวตี้ 038-613-325, จ.สมุทรสาคร : ห่านพงกี่ 034-421-954, ก้าวจ�าเริญ 02-420-5974, จ.ชลบุรี : บางกอกบิวตี้ 038-421-304, ชลบุรี บิวตี้ 038-790-365, พัทยา บิวตี้ 038-426-346, จ.จันทบุรี : แสงชัย 039-324-413, จ.ฉะเชิงเทรา : ศรีโสธร บิวตี้ 038-511-765, บิวตี้มาร์ท 038-812-751, จ.กาญจนบุรี : เมืองกาญจน์ลับคม 034-518966, จ.นครปฐม : เลดี้ อัพเดท 085-481-1480, 080-604-3444 ภาคใต้ : จ.สงขลา : ควีนแลนด์ 074-238-548-9, จ.ภูเก็ต : บิวตี้แลนด์ 076-221-674, ภูเก็ตบิวตี้เซ็นเตอร์ 081-477-8383, โบว์ บิวตี้ 076-617-595, จ.กระบี่ : บิวตี้แลนด์ 075-624-145, กันเอง 075-631338, จ.สุราษฎร์ธานี : กันเอง 077-552435, สาลิกา บิวตี้ 077-237-599, วศินี บิวตี้แคร์ 077-287-301, จ.ประจวบคีรีขันธ์ : CA บิวตี้ 032-621-844, จ.นครศรีธรรมราช : มโนราห์ บิวตี้ 075-343-358, นาเหนือ ปัตเลี่ยน 075-329-653, ร้านวิลาวัลย์ 081-719-3485, จ.เพชรบุรี : เพชรบุรีบิวตี้ 086-004-0445, แต่งแต้มโกแชมป์ 032-425-509, จ.พัทลุง : ดี แสนดี 074-613-231, จ.ชุมพร : หนึ่งบิวตี้ 077-512212, จ.พังงา : มาร์ฐิณี เทรดดิ้ง 076-412-062, จ.ตรัง : แสงศรีพานิช 081-535-6315, ซินมุ้ยฮวด 087-521-8460, เพิ่มสวย 087-524-0113, จ.ประจวบคีรีขันธ์ : เมืองประจวบบิวตี้ (หัวหิน) 086-760-5053 ภาคเหนือ : จ.เชียงใหม่ : วิน ซาลอนเน่ 053-234-935, นันท์ บิวตี้ 053-276-214, ประดิษฐ์ 053-252-424, จ.เชียงราย : อินเทรนด์ บิวตี้ 053-731-071, มด บิวตี้ 053-715-005, จ.ล�าปาง : แจนบิวตี้ 089-755-7745, ร้านบิวตีอ้ พั 054-218-016, 054-218-027 จ.เพชรบูรณ์ : ไอวี่ บิวตีเ้ ทรด 056-712-019, จ.พิษณุโลก : ศรีพานิช 055-258-806, แฮร์คงิ ส์ 081-243-6608, จ.นครสวรรค์ : นาบิวตี้ 056-313-594, พงษ์ลบั คม 056223-499, จ.ลพบุรี : ประเสิรฐบาร์เบอร์ 036-412-645 จ.ล�าปาง : ร้านบิวตีอ้ พั โทร.054-218-016 , 054-218-027 ภาคอีสาน : จ.สระบุรี : พัชรา บิวตี้ 081-781-5698, สระบุรีลับคม 036-230-770, จ.นครราชสีมา : เอบิวตี้ 044-230-666, จ.สุรินทร์ : แก้ว บิวตี้ 044-515-637, จ.ร้อยเอ็ด : กานต์ บ���วตี้ 043-314-378, จ.ขอนแก่น ร้านบิวเทียส 083-144-5655, แมนมาพร้อม 043-320-860, จ.อุดรธานี : กรรไกรทอง บิวตี้ 042-343-970, จ.อุบลราชธานี : โคมทอง 085-412-8602

สนใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เชิญที่ http//www.international.clairolprofessional.com หรือ โทร. 02-7212361-70 จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท โนเบิล คอสเพอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด www.noblecosper.com

fanpage : www.facebook.com/ClairolProfessionalThailand

25 25 Ad_Clairol M27.indd 25

24/1/2556 3:54


ช่างผมไทยร่วมแข่งขัน

International Trend Vision Award 2012 ณ ประเทศสเปน

อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลส์ เทรนด์ วิ ชั่ น 2012 (International Trend Vision Award 2012) เวทีก ารแข่ ง ขัน ระดับ โลกที่ ร วบรวมสุ ด ยอด แฮร์สไตลิสท์อันดับหนึ่ง ฉลองครบรอบ 10 ปีของการประกวด โดยปีนี้ จัดขึน้ ณ มาดริดอารีนา่ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในงานมีตวั แทนจาก ประเทศไทยประเภทคัลเลอร์ นฤมล ทองทา จากร้าน Hair Care และประเภท ยังทาเลนท์ อภิสัณห์ อยู่กิจติชัย จากร้าน Mozadh เข้าร่วมแข่งขันและ โชว์ความสามารถในการรังสรรค์ทรงผมสุดล�้ำ พร้อมน�ำเสนอไอเดีย แปลกใหม่ ทั้งการคัตติ้งและท�ำสี ประชันฝีมือกับผู้เข้าแข่งขันจาก ทั่วทุกมุมโลก ต่อหน้าผู้ชมและคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ น�ำโดยสอง โกลบอล ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ จากเวลล่า โปรเฟสชั่นแนลส์ จอช วู้ด (Josh Wood) และ ยูจีน โซไลมาน (Eugene Souleiman) ซึ่งประเทศจีน และแคนาดาเป็นผู้คว้าแชมป์ในงานนี้ไป

J&B

ร่วมกับ Shiseido Professional และ Zotos จัดงานปีใหม่ขอบคุณลูกค้า

ต้อนรับปีใหม่ 2556 นี้ ธฐิณี สวัสดี และสายใจ สาริกานนท์ สองสาว แห่ง J&B Beauty World ร่วมกับ Shiseido Professional และ Zotos จัดงาน Happy New Year 2013 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และ คื น ก� ำ ไรและสมนาคุ ณ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า เมื่ อ วั น ที่ 9 มกราคม 2556 ทีผ่ า่ นมา โดยมีเพือ่ นฝูงในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกนั อย่างเนืองแน่น อาทิ มาร์ค ธาวิน เพียวเซียงตง ที่น�ำทีมสไตลิสต์มามอบกระเช้าอวยพร ปี ใ หม่ ถึ ง ที่ พร้ อ มกั น นั้ น ภายในงานยั ง จั ด ให้ มี ก ารจั ด การแสดงอั น น่าตืน่ ตาตืน่ ใจ พร้อมจัดโปรโมชัส่ ว่ นลฉลองปีใหม่กนั แบบถล่มทลาย แถมยัง จัดเกมให้ร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลให้แก่ลูกค้าที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อย่างจุใจ งานนี้เลยได้ทั้งความสนุกและของถูกกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้ม กันถ้วนหน้า

26 26 23-24+26-27 M27.indd 26

27/1/2556 2:27


โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์ จัดงานฉลองจบการศึกษารุ่นที่ 5

โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์ (แพรกษา ซอย 5) ได้จดั งานพิธรี บั -มอบ และฉลอง ประกาศนียบัตรรุ่นที่ 5 ประจ�ำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อิมพีเรียลเวิลด์ ส�ำโรง ได้รบั เกียรติจากท่านผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด ไชยอนันต์ ก๊อตทาเล้นต์ และประกาศผลการแข่งขัน ชิงแชมป์ผมภายใน พร้อมจับแจกรางวัลมากมาย สนับสนุนของรางวัลโดย ดีแคช, ไลฟ์ฟอร์ด, เจแอนด์บี, เจ้เค็งส�ำโรง, สุรดาบิวตี้ช็อป

ประกาศผลผู ้ ช นะมหกรรม ชิงแชมป์ผมประเทศไทย

มหกรรมชิง แชมป์ผ มประเทศไทย ครั้ง ที่ 9 จัด โดย สมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดีแคช โปรเฟสชั่นแนล ไลฟ์ฟอร์ด ปารีส และ ร้านเจแอนด์บี มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภทและผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทปัตตาเลี่ยน (แฟชั่นผมเด็ก) 1.คุณอภิพัทธ์ ไกรสอน 2.คุณณัฎฐกิตติ์ ศรีโคตร 3.คุณอภินันท์ สินสุพรรณ ประเภทตัดซอย-เซ็ท ทรงสุภาพสตรี (สไตล์บ๊อบ) 1.คุณอภินันท์ เดือนดาว 2.คุณเดือนเพ็ญ ก�ำแพงจินดา 3.คุณราเชน วิมลพันธ์ ประเภทตัดซอย-เซ็ท ทรงสุภาพบุรุษ (รองทรงคอมเมอร์เชียล) 1.คุณอภิพัทธ์ ไกรสอน 2.คุณมะรอยี ยูโซะ 3.คุณบัญชี ล�ำ้ พูนทรัพย์ ประเภทท�ำสี-เซ็ท ทรงฟาร่าห์ 1.คุณระวีโรจน์ จอนแคร์ 2.คุณรุ่งรัตน์ ปัดบุญทัน 3.คุณชวาลา กันหาบุตร ประเภทแต่งหน้าเจ้าสาว (ไลฟ์ฟอร์ด) 1.คุณนพกร เพชรล�ำ้ 2.คุณจักรพันธุ์ หลีเจริญ 3.คุณสุคมศิษฐ์ อภิปิยาภรณ์

27 27 23-24+26-27 M27.indd 27

27/1/2556 3:45


hair product story: HS Team

MA CHÉRIE Perfect Shower Wave สเปรย์น�้ำบ�ำรุงผม แบบไม่ต้องล้างออก สูตรส�ำหรับฟื้นบ�ำรุงผมดัด เพื่อการจัดทรงให้ผมดัด เป็นลอนสวยอย่างง่ายดาย มอบผมชุ่มชื่น เงางาม พร้อมปกป้องผมจากความร้อนจากไดร์ และ เครื่องม้วนผม มอบเสน่ห์กลิ่นหอมหวานจากดอกไม้ และผลไม้ให้เส้นผมได้นานตลอดวัน

Ionic Rapid serum all in one formula เซรั่มเข้มข้น ซ่อมแซมและบ�ำรุง ในขั้นตอนเดียว จากผมที่แห้งเสีย ความร้อนและสารเคมี ป้องกัน ผมแตกปลาย ให้เส้นผมสุขภาพดี มีน�้ำหนัก เรียบลื่น ไม่พันกัน จัดทรงอยู่ได้นาน

Ionic Super Wax Treatment สูตรหอมพิเศษ ใช้ได้ทั้งผมทั่วไปและผ่านการท�ำสี ดัด ยืด สารเคมีนานับชนิด บ�ำรุง และเคลือบเส้นผมให้มีประกายเงางาม กลับมาสุขภาพดี มีชีวิตชีวา

Lavera Rose Milk Repair Shampoo (For Stressed & Dry Hair) แชมพูออร์แกนิค ส�ำหรับผมแห้ง และผมเครียด ออร์แกนิค น�้ำกุหลาบบ�ำรุงผม ที่เหนื่อยล้า

Bella Hair Spa รวมส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ ช่วยบ�ำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้น มีสุขภาพดี หลังสระสามารถใช้แทน ครีมนวดผม WELLA Service Perm Post Treatment ครีมบ�ำรุงเส้นผมหลังจากการดัดและยืดผม ช่วยขจัดสารเคมีตกค้างหลังจากการดัดและยืดผม กระบวนการใช้เวลา 5 นาที

28 28 28-29 M27.indd 28

27/1/2556 2:31


Anthocyanin 2nd Edition แว๊กซ์เปลี่ยนสีผมกึ่งถาวร มีให้ได้เลือกกว่า 30 เฉดสี ตามแฟชั่นไม่เหมือนใคร ปราศจากไฮโดรเจน สามารถ ท�ำซ�้ำได้เรื่อยๆ โดยไม่ท�ำร้าย เส้นผม ติดต่อสอบถาม โทร. 08-0999-4502, 08-1831-9306

แฮร์สไตล์ลิ่งครีม CK Kabeis K015 ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ในหนึ่งเดียว ที่เป็นผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผมในขวดเดียวกัน จัดทรงผมง่ายได้ตามแฟชั่น ไม่ท�ำลายเส้นผมพร้อมป้องกัน และบ�ำรุงเส้นผมของคุณ ให้มีสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลา

Tigi Catwalk Headshot Heavenly Hydrating Shampoo แชมพูบ�ำรุงผมสูตรพิเศษ เพิ่มความชุ่มชื่นและความเงางาม สูตร rose hips & สารสกัด จากโสม อุดมด้วยโปรตีน จากข้าวสาลี &กรดอะมิโน ผมมันแวววาว และกระปี้กระเปร่า มีพลัง

Orchid Treatment Wax สูตรเร่งผมยาว ทรีทเม้นท์สูตรใหม่พิเศษ เอาใจ ผู้ต้องการผมยาว หรือยาวแล้ว ปลายผมเสียง่าย ส่วนผสมจาก ธรรมชาติ เพิ่มความชุ่มชื้นและบ�ำรุง เส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง ยืดหยุ่นขึ้น ดูสวยเป็นธรรมชาติ

Ionic Vegetarian Treatment Hair Mask หมักแบบธรรมดาหรือใช้คู่กับ การอบไอน�้ำ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผม ที่แห้งเสียมากและหนังศีรษะ ที่บอบบางคืนสู่ความชุ่มชื้น ซึมเข้าถึงเกล็ดผมให้เรียบลื่น ไม่เปราะแตก ขาดง่าย และป้องกันรังสี UV

Bio-Woman Hair Treatment Yogurt รายละเอียดสินค้า ครีมบ�ำรุงผมสูตรเข้มข้น ช่วยบ�ำรุงรักษาเส้นผมให้มีน�้ำหนักนุ่ม ชุ่มชื้น บ�ำรุงหนังศีรษะและสร้างเซลล์ผมใหม่ให้แข็งแรง

เสนาเทรดดิ้ง โทร. 0-2591-6485, 08-3271-0606, 08-5459-6066

29

29 28-29 M27.indd 29

27/1/2556 2:31


salon product story: HS Team

EINIE PROFESSIONAL ΠVIC+ DESIGN MAGIC BRUSH

& DIAMOND CLIPS & DIAMOND SPRAY ชุดทําผมประกอบดวย แปรงหวี คลิปหนีบผมขนาดใหญ 2 ชิ้น และกระบอกฉีด ดีไซดประดับดวยเพชร เพิ่มความโดดเดนดูหรูหรามีเอกลักษณ มี 5 สีใหไดเลือก



ECO PROFESSIONAL หมวกคลุมผมแบบพิเศษ มีซิปเปด-ปดฝาดานหลัง เมื่อชะโลมผลิตภัณฑไดสะดวกขึ้น ไมหกยอยเลอะเทอะ มาพรอมกับผาขนหนูขนาดพอดี

Ž



เอดีวี นาโนมิสท เอเอส 32ดี เทคโนโลยีใหมลาสุด เพื่อการดูแลเสนผม สามารถเปลี่ยนโมเลกุลของนํ้าใหเล็ก ไดถึงระดับนาโน ชวยในการผลักดัน ทรีทเมนทใหแทรกซึมเขาไปบํารุง ไดถึงภายในโครงสรางเสนผม เพิ่มความชุมชื่นใหกับเนื้อผม และ เกล็ดผมชั้นใน สอบถามขอมูล เพิ่มเติมหรือติดตออบรมเทคนิค การบํารุงเสนผมดวยนวัตกรรมใหมไดที่ บริษัท บิวตี้ โปรเฟสชั่นแนล บิสซิเนส จํากัด โทร. 0-2729-5544

IPERM-S เครื���องดัดผมแบบพกพามินิ สปา เพิรม พกพาสะดวก นํ้าหนักเบา กะทัดรัด เหมาะสําหรับการโยกยาย นอกสถานที่มาในรูปแบบกระเปา ลากได มีขาเสาปรับได ปลอดภัย ใชงาย มีหมอแปลงในตัว ไมตองกังวลเรื่องไฟรั่ว ควบคุมดวยระบบเดียว อุณหภูมิคงที่ แกนโดนนํ้าได 1-3 บริษัท โมเดิรน แฟนตาซี จํากัด โทร. 09-1003-9192

30 30-33 New M27.indd 30

30

27/1/2556 2:31


SNOW QUEEN NIGHT SKY

JAGUAR SILVER LINE กรรไกรตัดผมดีไซดหรู นาใช ลายสกรีนทันสมัย ประดับเพชร ทําจากเงินแท วงนิ้วมียาง เพิ่มความมั่นคง มาพรอมกับชุดบํารุงการใชงาน มี 2 สีใหเลือก

JAGUAR GOLD LINE กรรไกรตัดผมดีไซดสุดหรู ทั้งแบบเรียบและลายสกรีนประดับกากเพชร มีแบบใหเลือกหลายลายตามรสนิยม วงนิ้วมียางเพิ่มความมั่นคง มาพรอมกับกลองบรรจุสีทอง ผาชามัวร ชุดบํารุงการใชงาน มีทั้งแบบกรรไกรตัดผมทั่วไปและกรรไกรซอย

J&B โทร. 0-2650-1359-63

31 30-33 New M27.indd 31

31

27/1/2556 2:31


B

AL COM

COMB

COMB

COMB

MB

UNIVERS

TAIL CO

PIN TAIL

HANDL E

CUTTING

CUTTING

JAGUAR X-LINE ชุดหวีจัดแตงทรงผม ผลิตดวยมือ ทําจากวัสดุธรรมชาติไ มกอใหเกิด ไฟฟาสถิต ทั้งชุดทั้งหมดมี 9 แบบ ใหไดเลือกตามการใชงาน ทั้งหวีสาง หวียี หวีซี่ถี่ และตางกัน ตามลักษณะเสนผม

JAGUAR T-SERIE ชุ ด หวี ม  ว นผมแกนตาข า ยกลม ด ว ยดี ไ ซน ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ไมเหมือนใคร ใชคูกับไดรทเปาผม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดามจับ ติดมือมั่นคง ไมลื่นหลุดมืองาย มีหลายขนาดใหเลือกใช

JAGUAR G-SERIE ชุดหวีมวนผม ตางจากชุด T-Serie ตรงที่แกนตาขาย เปนทรงสี่เหลี่ยมชวยในการจัดทรง และขนแปรง เปนลูกคลื่น เหมาะกับผูที่มีสภาพเสนผม จัดทรงยากหรือฟู

J&B โทร. 0-2650-1359-63

32 30-33 New M27.indd 32

32

27/1/2556 2:32


EAGLE FORTRESS รุน JAP011-L หัวและปลายปองกันความรอน ชวยใหจับไดมั่นคง มีปุมปรับ ความรอนและจอ LCD สามสีแสดงระดับตางๆ ถอดสายออกจากตัวโรลได สะดวกในการเก็บ สายยังหมุนไดถึง 360 องศา ใชงานไดสะดวกขึ้น

EAGLE FORTRESS รุน JPA027D โรลมวนผมขนาดเหมาะมือ เรงความรอน 180 องศา ใน 60 วินาที จอ LCD สามสี ระบุความรอนระดับตางๆ

EAGLE FORTRESS รุน JPA028 โรลมวนผมขนาดเหมาะมือ เรงความรอน 180 องศา ใน 60 วินาที จอLCDสามสีระบุความรอนระดับตางๆ แนวแทงความรอนดีไซน มีรอง ชวยมวนชอผมที่หนาได

EAGLE FORTRESS รุน JPA024 AC220-240V เครื่องรีดผมไฟฟาขนาดเล็ก ตัวเครื่อง และสายถอดประกอบจัดเก็บได แผนเหล็ก ใหความรอนไดรวดเร็ว 180 องศา ใน 40 วินาที มีแนวซี่หวีชวยสางเสนผม ใหเรียงเสนไมพันกัน เมนู LCD ปุมปรับความรอนดานขาง

EAGLE FORTRESS รุน JPA044 220-240V เครื่องรีดผมไฟฟาขนาดเล็ก พกพาสะดวก ถอดตัวเครื่องและสายประกอบจัดเก็บไดงาย ดวย เทคโนโลยีพัฒนาแผนเหล็กใหความรอนไดรวดเร็ว 180 องศาใน 40 วินาที ปลายรีดมีลักษณะโคงมน ไดทั้งรีดตรง หรือเปลี่ยนลุคเปนมวนลอนก็ได เมนู LCD ปุมปรับความรอนดานขาง สะดวกในการใชงานไดในมือเดียว

JRL รุน TWIST JPA058 โรลมวนผมไฟฟาสีสันสดใส รอนระดับสูงสุด ไดเร็วภายใน 30 วินาที จอ LCD สามสีระบุระดับความรอน ความพิเศษอยูที่สามารถหมุนปากเปดไดรอบ 360 องศา ชวยในการมวนจัดทรงใหงายขึ้น

EAGLE FORTRESS รุน JPA050 (90X28.2MM) เครื่องรีดผมไฟฟาขนาดเล็ก พกพาสะดวก มีสีขาวและดําใหไดเลือก ดีไซดการใชงาน ใหเหมาะกับทรงผมไดหลากหลาย ทั้งยาวเรียบตรง หรือมวนเปนลอนเบาๆ ก็ได มีเมนู LCD ปุมปรับความรอนดานขาง J&B โทร. 0-2650-1359-63

33 30-33 New M27.indd 33

33

27/1/2556 2:32


ethics of hairdresser

story: อ.ธันยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ข้อคิดจากปีเก่า

ก้าวสู่ปีใหม่

ในเทศกาลแห่งความสุขเช่นนี้เป็น ช่วงเวลาที่เราได้คิดถึง 2 สิ่งด้วยกันคือ ปีที่จะหมดไปและปีใหม่ที่ก�ำลังเข้ามาถึง จึ ง เป็ น โอกาสส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ ราได้ คิ ด พิ จ ารณาทบทวนสิ่ ง ที่ ไ ด้ ท� ำ ไปแล้ ว ในปีที่หมดลง และจะท�ำอย่างไร วิธีใด ให้ ชี วิ ต ในอนาคตนี้ เ จริ ญ รุ ่ ง เรื อ งขึ้ น ใน มุ ม มองของช่ า งเสริ ม สวยเป็ น อะไรที่ ค่ อ นข้ า งจะเหมื อ นเดิ ม อั น นี้ ก ล่ า วถึ ง เฉพาะวิชาชีพและสิง่ ทีเ่ ราได้ทำ� กันอยูท่ กุ วัน ทุกเดือน ทุกปี ไม่ได้กล่าวถึงชีวิตรอบด้าน

มุมอืน่ ๆ แนวการตัดการซอยมันมีมาตรฐาน และการปรับเปลีย่ นวิธกี ารผสมผสานกันอยู่ แล้ว เราจึงไม่ค่อยมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลง กันมากในอาชีพ ถ้าจะถามว่าผู้เขียนรู้ได้ อย่างไร อันนีข้ อตอบว่า เฝ้ามองและสังเกต ประกอบกั บ ได้ พู ด คุ ย กั บ ช่ า งผมอาวุ โ ส หลายท่าน บางทีเราเรียกช่างผมอาวุโส เหล่านีว้ ่า คุณป้า คุณลุง ฯลฯ ซึง่ เป็นรุ่นพีๆ่ ของเรา ซึ่งใครก็หนีไม่พ้นถึงหลักอนิจจา อันนี้ แม้แต่ตัวของเราก็จะเป็นเช่นนั้นใน อี ก ไม่ กี่ สิ บ ปี ช่ า งผมอาวุ โ สเหล่ า นี้ ก็ ท� ำ เหมือนกับเราที่ยังหนุ่มยังสาวนี่แหละครับ จะแตกต่างกันก็แค่กลุ่มลูกค้าที่พอๆ กัน หรือว่าเด็กกว่าบ้าง การมองเห็นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่พวกเราต้องมองให้ลึกซึ้ง ดังนั้น ในแง่มมุ นี้ เราจะเห็นว่าการพัฒนาการและ มาตรฐานในการซอยผมจะดูเหมือนๆ กัน เพียงแต่คนท�ำ (ช่าง) อายุต่างกันเท่านั้น ผมจึงบอกว่ามาตรฐานไม่ตา่ งกันสักเท่าไรนัก ถ้ามองในมุมกว้าง แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นที่ จะกล่าว ประเด็นที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง ก็ คื อ ในขณะการท� ำ งานเรามี ทั ศ นคติ อย่างไร มีสติ มีสมาธิ มีความใส่ใจขณะ ให้บริการเป็นความชอบธรรมที่ควรจะท�ำ อย่างยิ่ง

ท�ำไมจึงให้ความส�ำคัญกับปัจจุบัน ขณะที่เราก�ำลังให้บริการลูกค้า เพราะเรา คาดการณ์ไม่ได้เลยว่าการท�ำผมให้ลูกค้า คนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท�ำกับเราหรือไม่ เพราะว่าชีวิตคนนั้นมันเปราะบาง และอยู่ ในความไม่เที่ยงเสมอ มีหลายครั้งที่เรา ได้ ประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้ อย่า ง ผู้เขียนเป็นคนที่มีลูกค้าประจ�ำจนกลาย เป็นเพื่อนกันมากกว่าลูกค้าทั่วไปมากมาย ถ้าจะให้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์คงราวร้อยละ 90 ก็ว่าได้ จนทุกวันนี้แม้ว่าจะเป็นกันเอง กับลูกค้าสักเพียงใด ในขณะที่ให้บริการ อยู่นั้น เราตั้งใจท�ำด้วยสติและรอบคอบ กอปรกับสมาธิในการท�ำอย่างมุง่ มัน่ เราจะ ให้บริการดีที่สุดทุกครั้งที่ท�ำ เราจะรู้สึกดี และไม่ติดค้างในใจเลย และที่ส�ำคัญที่สุด ในบางครั้งลูกค้าประจ�ำของเราอาจจะไป ท�ำผมกับช่างท�ำผมคนอื่น ร้านอื่นแล้วก็ กลับมาท�ำผมกับเราอีก หรือบาดเจ็บกลับ มาจนเราต้ อ งเยี ย วยาแก้ ไ ขทรงผมที่ ท� ำ มาไม่ดีหรือเสียหาย ให้เราช่วยแก้ไข เมื่อ พบปัญหาอย่างนี้ เราไม่ควรมีใจหวั่นไหว หรือพูดกระทบกระเทียบลูกค้าให้รู้สึกไม่ดี หรือไม่กล่าวโทษช่างผมที่ท�ำผมของลูกค้า เสียแล้วกลับมาหาเรา ควรจะท�ำใจให้เป็น กลาง แล้วร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส ชวนให้ ลูกค้าสบายใจ เรารู้แล้วล่ะว่าตัวลูกค้าก็ รู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้มาแล้ว ควรยกใจเข้า ถึงลูกค้า เพราะเราต้องมองเขาให้เข้าใจ เห็นใจ ปลอบประโลมให้มีความสุขเมื่อ มาหาและมาท�ำผมกับเรา อย่าลืมว่าลูกค้า เมื่อนึกถึงเรา ทรงผมสวย และนึกถึงความ สุขทีไ่ ด้มาพบกับเรา เวลาลูกค้ามีความทุกข์ โดยธรรมชาติจะแสวงหาความสุขและเขา

34 34 34-35 M27.indd 34

27/1/2556 2:21


ก็จะมีเราขึ้นมาในสมองและมาหาเรา เป็น อย่างที่ทุกๆ คนพูดกัน ร้านเสริมสวยเป็น สถานที่ที่ทุกคนชอบมานั่งคุยสารพัดเรื่อง อยากรู้อะไรก็ต้องมาร้านเสริมสวยฉะนั้น ค�ำร�่ำลือด้านนี้มีมาก ควรให้คนร�่ำลือใน ด้านดีๆ ด้วย เพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของ อาชีพเรา อย่าให้ใครมาดูถูกดูแคลนอาชีพ ของเราอ���่างที่เคยเป็นมา การท� ำ งานอย่ า งมี ค วามสุ ข ของ ช่ า งเสริ ม สวยเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ ง ่ า ยกว่ า อาชี พ อื่นๆ อีกหลายอาชีพ เมื่อเรามีโอกาส มี วาสนาที่ได้มาเป็นช่างเสริมสวย จงสร้าง ความสุขให้แก่ลูกค้าทั้งหลาย เมื่อเรารู้สึก เป็นสุข เราก็มีก�ำลังใจในการแผ่ความสุข ออกนอกตัวเราได้อย่างง่ายดาย คนที่อยู่ รอบข้ า งก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความทุ ก ข์ เ ดื อ ดร้ อ น จากเรา ที่ ต ้ อ งทนเราดุ ด ่ า ว่ า ทอ หรื อ ลูกค้าสัมผัสความสุขจากได้ด้วยใบหน้าที่ ยิม้ ละไม การปรณนิบตั ติ า่ งๆ อย่างนุม่ นวล วาจาอ่อนหวานไพเราะที่ไม่เสแสร้ง ทุกคน สัมผัสได้ถึงความสุขนี้ด้วยใจเลยทีเดียว ท่ า นทราบไหมว่ า เมื่ อ เวลาเรา ท�ำงานอย่างเช่น สระผมให้ลูกค้า เป่า ผม ซอยผม ถ้าเราท�ำแบบไม่มีสติ จังหวะ จะโคนจะไม่มีสมดุลและราบรื่น ท่วงท่า จะไม่ ลื่ น ไหล และไม่ ส อดคล้ อ งกั น เลย ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกร�ำคาญและไม่ผ่อนคลาย จะเข้ า ใจว่ า สั ก แต่ ว ่ า สระผมให้ เ สร็ จ ๆ เป่าผมให้แห้ง ท�ำไปอย่างเสียไม่ได้ ซอยผม ก็ลวกๆ ไม่ประณีต (ถึงแม้วา่ เราจะท�ำอย่าง ประณีตแล้วก็ตาม) จงเข้าใจว่าถ้าอยากให้ ลูกค้ารู้สึกสงบผ่อนคลาย ตัวของคุณเอง ต้ อ งสงบผ่ อ นคลายก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก ข้อแนะน�ำที่ง่ายที่สุดให้พวกเราได้ใช้กันคือ หายใจเข้ายาว หายใจออกยาวสักพักหนึ่ง ท�ำให้เส้นเลือด เส้นลมปราณ กล้ามเนื้อ เราได้รับกระแสพลังงานด้านบวกที่ตรงมา จากหัวใจของเรา การที่หัวใจเต้นจังหวะใด กล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อแขน และท่วงท่า ของเราจะสอดประสานกับจังหวะการเต้น ของหั ว ใจลู ก ค้ า ระหว่ า งเราและลู ก ค้ า รวมเป็ น จั ง หวะเดี ย ว ตรงจุ ด นั้ น แหละ ความปลอดโปร่งโล่งสบายจะเข้ามาแทนที่ ความเครียด ความสับสน ฯลฯ การท�ำอย่างนี้

จะท�ำใช้กับกิจกรรมหลายๆ อย่างก็ได้ ถ้า เราคิดอย่างไร มันก็เป็นอย่างนั้น การให้บริการต่างๆ ทีเ่ ราต้องพบเจอ กับมัน ไหนจะดัด ท�ำสี ไฮไลต์ หรือต้อง แก้ปัญหาลูกค้า บางทีประดังเข้ามาอย่าง มากมาย เราก็อาจจะตกใจ จะท�ำได้หรือ ไม่ ไ ด้ เราจะต้ อ งค่ อ ยๆ หายใจให้ ลึ ก ๆ สม�่ำเสมอ เมื่อเราได้หายใจอย่างมีสติรู้สึก ตัวแล้ว เราจะวางแผนได้ดีขึ้น เริ่มท�ำงาน อย่างเป็นขั้นตอน ลองเทียบดูกับเวลาไม่มี สติ จ ะเกิ ด ผลก็ คื อ การมี ข ้ อ มู ล หรื อ รั บ ข้อมูลมากมาย จนท�ำให้จับต้นชนปลาย ไม่ถูก แต่ถ้ามีสติแล้ว มองปัญหาต่างๆ ด้วยสายตาที่ผ่อนคลาย นิ่งและเยือกเย็น สมองเราจะประมวลผลได้ดขี นึ้ มาก ผูเ้ ขียน เข้ า ใจว่ า ส� ำ หรั บ คนที่ ไ ม่ เ คยฝึ ก มาก่ อ น อาจท�ำได้ยากแต่ถ้ามีความพยายามท� ำ บ่อยๆ จะเกิดทักษะและจะท�ำได้มากขึ้น จากตอนแรกเราอาจจะขมวดคิ้วแล้วกว่า จะหายเครียดกังวล อาจใช้เวลาเป็น 3-5 ชั่วโมง ถ้าเราฝึกจับอารมณ์ตัวเองบ่อยๆ ความเครียดก็จะเริ่มสั้นลงๆ อาจจะเหลือ แค่ชั่วลมหายใจเข้าออกก็เป็นได้ ผู้รู้ท่าน หนึ่งเขียนว่า เพียงแต่เรารู้ว่าเราเครียด

เราก็ จ ะหายเครี ย ด การบ� ำ เพ็ ญ ในร้ า น ท�ำผมของพวกเราสามารถน�ำมาใช้จริงได้ ในร้านเสริมสวย เพียงแค่รู้จักอยู่กับสติ และอยู่กับเวลาปัจจุบันขณะ นี่ก็เป็นเคล็ด วิชาธรรมะ เมื่อเรานิ่งได้ สมาธิแบบชั่วขณะ ก็จะเกิดขึ้น และถ้าเกิดบ่อยและยาวนาน ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เราก็ อ าจจะเรี ย กว่ า “Here And Now” ในฉบับนี้บอกแล้วว่าเป็นฉบับ ลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คงจะพูดถึงความสุข ความทุกข์ เพราะมันก็เป็นของที่มีเกิดขึ้น และดับไป ไม่มีอย่างใดคงที่อยู่ได้ตลอด มั น จะหมุ น เวี ย นกั น ไปมา แต่ ที่ ส� ำ คั ญ ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ ขอให้เรารู้ทันมันด้วย สติแ ละปั ญ ญา รู ้ จัก เอามาเสพ เอามา เป็นความรู้ความเข้าใจ เป็นตัวอย่างให้เรา ได้ ก ้ า วล่ ว งไปเสมอ สิ่ ง ใดดี มี ป ระโยชน์ ประกอบด้วยความสุขและปัญญา เราพึง น�ำมาใช้ให้กา้ วหน้า สิง่ ใดทุกข์ เราก็กำ� หนด รู้แล้วปล่อยวาง หาสาเหตุแล้วไม่ท�ำอีก อย่างที่ท่านผู้รู้บอกว่า “ทุกข์มีไว้ให้ก�ำหนด รู้ แต่ไม่ได้มีไว้ให้เป็น (ทุกข์)” ผมหวังว่า พวกเราช่างเสริมสวยคงจะมีความสุขตลอด ในปีใหม่นี้นะครับ

35 35 34-35 M27.indd 35

27/1/2556 2:21


hairstyle basic

story: โรงเรียนสอนเสริมสวยออกแบบทรงผม เกศ-แฮร์ดู บางกะปิ

พืน้ ฐาน

การตัดซอยเบือ้ งต้น วิธีการแบ่งแบบครึ่งวงกลมคว�ำ่

180

0

180

0

ลักษณะของการแบ่ง และรูปทรงที่ได้จากการแบ่ง

การแบ่ ง ผมครึ่ ง วงกลมคว�่ ำ หรื อ 180 องศาคว�่ำ เป็นอีกวิธีหนึ่งของหลักองศาเรขาคณิต วิธที ยี่ กตัวอย่างเป็นภาพให้เห็น เป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านั้น หากมีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างละเอียด แล้วก็สามารถแบ่งผมตามต�ำแหน่งองศาที่เกิดขึ้น แบบไม่รู้จบ ให้ลองดัดแปลงดูจะพบว่ามีรูปทรง เกิดขึน้ มากมายให้นา่ ศึกษาถึงเทคนิคการออกแบบ ทรงผมขั้นสูงต่อไป

36 36 36-39 M27.indd 36

27/1/2556 2:00


วิธีการแบ่งแบบครึ่งวงกลมหงาย

180

0

180

0

ลักษณะของการแบ่ง และรูปทรงที่ได้จากการแบ่ง

จุดสร้างแบบ

จากจอนของผมสั้น โดยก�ำหนดใช้จุดหนึ่งจุดใด ของใบหูเป็นเกณฑ์

6 5 4 3 2 1

จุดสร้างแบบ ของผมแต่ละทรงอาจใช้สดั ส่วนของใบหน้าเป็น เกณฑ์ในการก�ำหนด จุดสร้างแบบในส่วนของจอน นอกจาก จะใช้สัดส่วนของใบหน้าเป็นเกณฑ์แล้ว จะใช้ส่วนอื่นๆ เป็น จุดก�ำหนดก็ย่อมท�ำได้

1 ใตติ่งหู 2 ติ่งหู 3 รูหู 4 กลางใบหู 5 ซอกหู 6 เหนือใบหู

37 37 36-39 M27.indd 37

27/1/2556 2:00


ก�ำหนดจุดสร้างแบบ โดยใช้สัดส่วนของใบหน้า เป็นเกณฑ์น้นั นอกจากจะท�ำให้เกิดความลงตัว ในรูปทรงแล้ว ยังท�ำให้ทรงผมนั้นๆ เข้ากับรูปหน้า ของแต่ละคนด้วย เพราะรูปหน้าของแต่ละคนจะ แตกต่างกันไปแม้ว่าทรงผมจะเป็นทรงเดียวกัน แต่ถ้าใช้สัดส่วนใบหน้าของแต่ละคนเป็นเกณฑ์ ในการสร้างแบบ ก็จะเป็นส่วนให้รับกับใบหน้า แต่ละคนได้ดี

เหนือใบหู กลางใบหู ติ่งหู 1” 2”

หวางคิ้ว หวางตา ดั้งจมูก ปลายจมูก ริมฝปากบน ริมฝปากลาง คาง ปลายคาง

3”

ตัวอย่างต�ำแหน่งต่างๆ ที่จะใช้เป็นจุดสร้างแบบในทรงผมสั้น

65 4

3 2

1

การแบ่งผม

แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

แบ่งส่วนหน้า และส่วนหลังของศีรษะตั้งแต่กลางศีรษะ (จุดเซ็นเตอร์ที่ก�ำหนด) จรดส่วนช่องหลังใบหูทั้งสองด้าน

38 38 36-39 M27.indd 38

27/1/2556 2:00


ขั้นตอนที่ 2

แบ่งส่วนซ้ายและขวาของศีรษะตั้งแต่กลางคิ้ว (จุดเซ็นเตอร์ที่กำ� หนด) จรดท้ายทอยส่วนหลัง ลักษณะนี้เราจะได้ผมที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

การแบ่งผมในแต่ละส่วนออกเป็นช่อๆ ละประมาณ 1 นิ้ว ดังนี้ 7 6 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

6

7

ส่วนหลัง

ความหนาของแต่ละช่อประมาณ 1 นิ้ว ด้านหลังอาจแบ่ง ได้มากหรือน้อยกว่าที่ก� ำหนดก็ขึ้นอยู่กับความหนาบาง มาก หรือน้อยของโครงสร้างส่วนของผม การนับช่อนั้นอาจ นับจากท้ายทอยขึ้นไปโดยก�ำหนดให้เป็นช่อสร้างแบบ หรือ ช่อที่ 0

0

1

2

3

66 5 45 4

ส่วนหน้า

ด้านซ้าย และด้านขวา แบ่งผมออกเป็น 7 ช่อๆ ละ ประมาณ 1 นิ้วเช่นกัน ในส่วนของผมด้านข้าง อาจแบ่งได้น้อยกว่า ด้านหน้า 1 ช่อก็ได้ โดยการก�ำหนดส่วนของจอนเป็นช่อ สร้างแบบหรือข่อที่ 0

3

2 1 0

6 5 4 3 2 1 0

7

6

5

4 3 2 1 0

39 39 36-39 M27.indd 39

27/1/2556 2:00


interview

story: Nui photo: Nong

KHUN JOE

COSMETOLOGY SCHOOL

BY อ.กานตรวี เอี่ยมชมนาค

เชื่อวาทุกทานคงคุนหนาคุนหูกับสถาบัน สอนออกแบบตัดผมชื่อดังอยางโรงเรียน สอนเสริมสวยคุณโจ ซึง่ เปนอีกหนึง่ สถาบัน การสอนที่มีมายาวนานกวา 38 ป และได ผลิตชางผมหลายตอหลายรุนออกสูเสน ทางการประกอบอาชีพเสริมสวย เรามา ทํ า ควา���รู  จั ก กั บ โรงเรี ย นสอนเสริ ม สวย คุ ณ โจเพิ่ ม มากขึ้ น จากการสั ม ภาษณ และไดรวมงานการถายทําแฟชั่นเซ็ตปกกับ นิตยสารแฮรสไตลฉบับนี้ เกี่ยวกับที่มาและ คอนเซ็ปตของแฟชั่นแบบผมในครั้งนี้

คอนเซ็ปตของงานถายแบบปกรวม กับนิตยสาร

เป น มุ ม มองของการจิ น ตนาการ โลกแหงอนาคต ที่มีความกาวลํ้ายุคสมัย ทั้ ง ด า นเทคโนโลยี ต  า งๆ ส ง ผลไปจนถึ ง วัฒ นธรรมการดํา รงชีวิต ที่เ ปลี่ย นไป ไม วาจะเปนวิถีความเปนอยู การกิน สไตล การแตงตัว เสื้อผา หนา ผม รวมไปจนถึง โทนสีที่จะนํามาสรางสรรบนผลงานตางๆ และนอกจากความเปน Geometric Form แล ว เราก็ ยั ง ต อ งการผสมผสานความ เปนธรรมชาติของมนุษยเพศหญิงที่มีเสนห เยายวน ภายใตความแข็งแรงที่สัมผัสได แคตาเปลา เราจึงเลือกที่จะสื่อถึงแรงดึงดูด ของหญิงสาวนั้นออกมาจากทรงผม ซึ่งก็ มีทั้งแบบผมตรงที่ดูทะมัดทแมง และผม ลอนเพือ่ ใหเกิดวอลลุมและดูเซ็กซีน่ าสัมผัส อี ก ทั้ ง โทนสี ผ มที่ ใ ช จะเป น สี โ ทนร อ น และเย็ น ผสมผสานให ส มดุ ล ดุ จ สถานะ เดียวกัน ซึ่งก็เปนสีที่เหมาะและเขากับแบบ ได เ ป น อย า งดี โดยผลงานผมในครั้ ง นี้ ไดมอบหนาที่ใหกับอาจารยวิทูล คงทอง และอาจารยวชิ ติ มิตรธะจิตรเปนผูถ า ยทอด ผลงานผานเสนผมใหทานชมในแฟชั่นปก เซ็ตนี้

โรงเรียนไดมีการกอตั้งมากกวา 38 ปแลวตัง้ แตป 2518 ปจจุบนั นี้ ท า นใดเป น ผู  ดู แ ลสถาบั น สอน เสริมสวยแหงนี้

ดานผูบ ริหารจะเปนดิฉนั คืออาจารย กานตรวี เอี่ยมชมนาค ดํารงตําแหนงเปน ผูอ าํ นวยการ สวนอาจารยธนพัฒน ภัทรวสุพล ดํารงตําแหนงเปนประธานที่ปรึกษา ซึ่ง ปจจุบันนี้เราไดมีจํานวนสาขาของโรงเรียน เสริมสวยคุณโจทั้งหมด 18 สาขา

มีนโยบายหรือหลักสูตรในการสอน อยางไรบาง จุ ด ประสงค ห ลั ก เราของคื อ ต อ ง มุงอบรมและสั่งสอนนักเรียนใหมีความรู และความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนํ า ความรู  ไ ปพั ฒ นาตนเอง และผูอื่นได

Í.ÇÔªÔµ ÁԵøШԵÏ (ºÑ¹Ê Âѹàµ)

40 40 40-41 M27.indd 40

27/1/2556 3:34


นอกจากการสอนตั ด ซอยและ ออกแบบสีผมแล้ว มีการเสริมทักษะ ในด้านใดอีกบ้าง

นักเรียนที่มาเรียนกับเราจะไม่ได้ แค่ความรูด้ า้ นการตัดผมออกไปอย่างเดียว แน่นอน เพราะหากคุณคิดจะเป็นช่างผม แล้ว จะตัดผมเป็นเพียงอย่างเดียวก็คง อาจจะท�ำให้กิจการของคุณเติบโตช้าหรือ บางรายอาจเดินทางต่อไปไม่รอด ดังนั้น ปัจจัยในการประกอบอาชีพทุกๆ อาชีพ ไม่เฉพาะช่างผม จึงต้องมีการเรียนรู้และ เสริมทักษะทางด้านธุรกิจเข้าไปด้วย เพื่อ ให้คุณรู้จักการจัดการ การบริหารระบบที่ ถูกต้องซึ่งจะเป็นเหตุผลหลักในการด�ำเนิน กิจการของคุณได้ต่อไป ทางโรงเรียนจึงได้ มีคอร์ดการสอนทักษะเหล่านีเ้ พิม่ เติมเข้าไป เพื่อให้เป็นความรู้และประโยชน์แก่ผู้ที่มา เรียนกับเรา

นอกจากการเรี ย นการสอนใน โรงเรี ย นแล้ ว มี ก ารออกภาค ปฎิบัตินอกสถานที่บ้างไหม หรือ มีนโยบายร่วมกับชุมชนในการท�ำ กิจกรรมเกี่ยวกับการตัดซอยผม อย่างไรบ้าง

ก็ต้องปิดตัวลงเพราะเหตุผลหลากหลาย ประการ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะช่างผม ทัว่ ไปจะขาดความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน และการบริการที่ดี เพียง เพราะความใจร้อน ร้อนวิชาจนลืมไปว่างาน บริการเหล่านี้เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน สูง อีกทั้งต้องมีประสบการณ์ความรู้ความ เข้าใจในงานจึงจะสามารถถ่ายทอดผลงาน ออกสู่สายตาลูกค้าได้อย่างมั่นใจ อีกทั้ง ต้องมีความตั้งใจและขยัน มีความคิดที่ สร้างสรรไม่หยุดนิง่ และสิง่ ทีส่ ำ� คัญคือต้อง มีความจริงใจให้กบั ลูกค้าทุกคน ดูแลรักษา ร้านให้สะอาดตา ไม่เลอะเทอะ แบ่งสัดส่วน ในร้านให้สวยงามและลงตัว มีสุขอนามัย ทีด่ ี เพียงเท่านีก้ จิ การร้านเสริมสวยของคุณ ก็จะด�ำเนินกิจการได้ตลอดไป หากท่านใดทีส่ นใจจะสอบถามเกีย่ ว กับคอร์ดการเรียนการสอนของเรา สามารถ ติดต่อมาได้ทางโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ โปรโมชั่นช่วงนี้ ลดค่าเรียน 50% จาก 30,000 บาท เหลือเพียง 15,000 บาท พร้อม แถมอุปกรณ์ 42 รายการ เช่น ไดร์เป่าผม, ปัตตาเลี่ยน, กรรไกรซอย, กรรไกรฟันปลา เป็นต้น

แล้ ว แต่ ว ่ า จะมี ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรือเอกชนเข้ามาติดต่อกับเรา หรือทาง โรงเรียนมีความประสงค์อยากจะเข้าไป ร่วมกับหน่วยงานทีม่ กี ารจัดกิจกรรมขึน้ ของ แต่ละท้องที่อย่างเช่น การออกไปช่วยกัน ตั ด ผมให้ กั บ เด็ ก ๆ หรื อ ผู ้ ใ หญ่ ฟ รี ต าม สถานที่ที่ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น เทศบาล, อบต., โรงเรียนหรือตามห้าง ต่างๆ เป็นต้น

ฝากค� ำ แนะน� ำ หรื อ ข้ อ คิ ด ให้ กั บ นักเรียนช่างและช่างผมในปัจจุบัน นี้ เกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ช่างเสริมสวยและการปฎิบัติตัวที่ เหมาะสม ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ป ระกอบการอาชี พ ช่ า งเสริ ม สวยเป็ น จ� ำ นวนมาก แต่ ก็ มี หลายรายที่เปิดร้านไปสักระยะหนึ่งแล้ว

อ.วิทูล คงทอง

41 41 40-41 M27.indd 41

27/1/2556 2:06


infusion

color

blue-purple This hair style is inspired from high technology in the future world and a form of Geometric, therefore it has been presented by using purple shades alternate with blue color to create cold color tones that related to this hair style.

42 42 42-48 M27.indd 42

27/1/2556 1:52


43 43 42-48 M27.indd 43

27/1/2556 1:52


44 44 42-48 M27.indd 44

27/1/2556 1:53


45 45 42-48 M27.indd 45

27/1/2556 1:53


Model : Tawan Chantharachota Photographer : Popun Senkaow Creative & Design : Panwadee Arwon Hairstylist : Witoon Kongthong Haircolorist : Wichit Mitthajit Make-up : Panwadee Arwon Cloth : Kongkiat Tel. 0-2942-7653

46 46 42-48 M27.indd 46

27/1/2556 3:24


ได้รับแรงบันดาลใจในโลกแห่งอนาคตที่มีความก้าวล�้ำด้านเทคโนโลยี และความเป็น Geometric Form จึงถ่ายทอดออกมาในลักษณะ การใช้สีโทนม่วงแทรกด้วยสีนำ�้ เงินเพื่อให้เกิดมิติแห่งสีโทนเย็นและสัมพันธภาพระหว่างรูปทรง

Coloring Procedure

1 1.-2. น� ำ สี เ บอร์ A6 (สี ม ่ ว ง) ผสมกั บ ไฮโดรเจน 12% เริ่ ม ทาตั้ ง แต่ บริเวณท้ายทอย โดยแบ่งผมทีละชัน้ ทาโคนจรดปลายผม 3. ทาให้ ทั่ ว ทั้ ง ศี ร ษะ ทิ้ ง เวลาไว้ 20 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่า ให้สะอาด สระด้วยแชมพู 4. แบ่งผมโดยรอบศีรษะเป็นชั้นบางๆ ทีล ะชั้น แล้วแบ่งช่อ ผมแต่ล ะชั้น เป็นลักษณะสับหว่างเพื่อท�ำไฮไลต์ ด้วยการน�ำผงฟอกผสมไฮโดรเจน 12% ทาเว้นโคนเล็กน้อยไล่ลงไป จนสุดปลายผม 5. ทาไล่ขึ้นไปทีละชั้นโดยรอบศีรษะ ประมาณ 4 ชั้น ทิ้งเวลาไว้ 30 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�ำ้ เปล่าให้สะอาด 6. น�ำแม่สนี ำ�้ เงินทาทับลงบนช่อไฮไลต์ ทีละช่อให้ทั่วทั้งศีรษะ ทิ้งเวลาไว้ 20 นาที น� ำ ไปล้ า งออกด้ ว ย น�้ำเปล่า สระด้วยแชมพู 1 ครั้ง แล้ว นวดตามด้วยทรีตเม้นต์

2

3

4

1.-2. Mix color number A6 (purple) with 12% hydrogen. Apply from the nape. Divide hair as layers. Apply at each layers from top to the hair ends. 3. Apply all over the head. Leave it for 20 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once. 5 6 4. Apply around the head by layers. Divide each hair section alternating for highlights. Mix bleaching powder with 12% hydrogen. Apply to the head to the hair ends. Leave a bit of hair roots undone. 5. Apply up by layers around the head, around 4 layers. Leave it for 30 minutes. Rinse off with water. 6. Mix a basic color of blue. Apply to the highlight section by section around the head. Leave it for 20 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatement. Hairstylist : อ.วิทูล คงทอง Haircolorist : อ.วิชิต มิตรธะจิตร์ (บันส์ ยันเต) Model : ตะวัน จันทรโชตะ

47 47 42-48 M27.indd 47

27/1/2556 4:07


Cutting Procedure

1. 2. 3. 4. 5. 6.-7. 8. 9.-10.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

แบ่งผมเป็น 2 ส่วน (บน-ล่าง) โดยรอบศีรษะ หวีโน้มกรอบผมด้านล่างจากด้านหน้าไปที่ 45 องศา วางนิว้ ตั้งฉากกับพื้น ตัดก�ำหนดความยาวผมให้ต�่ำกว่าระดับ ปลายคางเล็กน้อย แบ่งผมถัดไปทีละช่อตามแนวกรอบผมส่วนล่าง หวีโน้มไป ด้านหน้า 45 องศา ตัดโดยใช้ฐานความยาวจากผมช่อแรก เป็นเกณฑ์ จากนั้นตัดเชื่อมช่อต่อช่อไล่ไปจนถึงกึ่งกลาง ศีรษะด้านหลัง แบ่งผมส่วนล่า���จากกึ่งกลางใบหูขวาโน้มไปด้านหน้า 45 องศา ตัดให้ความยาวเฉียงไล่ระดับจากผมช่อน�ำลงไป ด้านข้างขวา แล้วตัดเชือ่ มช่อต่อช่อไล่ไปบรรจบกันบริเวณ กึ่งกลางศีรษะด้านหลัง แบ่งผมจากส่วนบนลงมาทีละชั้น หวีโน้มลงองศาคงที่ แล้ ว ตั ด ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ใช้ ค วามยาวของฐานผม ส่วนล่างเป็นเกณฑ์ ตัดเชื่อมช่อต่อช่อลักษณะเดียวกันโดยรอบศีรษะไล่ชั้นไป จนถึงส่วนบน หวีแบ่งผมจากจุดขวัญไล่มาด้านหน้าในลักษณะกลีบส้ม ยกผมขึ้น 90 องศา วัดจากผมส่วนหัวและท้ายของช่อให้ อยู ่ ใ นระดั บ แนวนิ้ ว แล้ ว ตั ด ผมส่ ว นที่ เ กิ น ออกมาจาก แนวนิ้วออก แบ่งผมในลักษณะเดียวกันโดยรอบศีรษะตัดเชือ่ มช่อต่อช่อ องศาคงที่

1. 2. 3. 4. 5. 6.-7. 8. 9.-10.

Divide hair into 2 parts (top-bottom) around the head. Comb the front hairlines down to the front at 45 degree. Position ffiifingers parallel to the ffllfloor. Cut the hair length a little bit below the chin level. Divide the next hair sections at the bottom hairlines. Comb the hair to the front at 45 degree. Cut the length by using length of the ffiifirst hair section as guideline. Connect hair cut by section to the middle back. Divide the bottom part from the middle of right ear to the front at 45 degree. Cut the length skewing down from the hair section to the right side. Connect hair cut by sections to connect at the middle back. Divide hair from the top down by layers. Comb the hair and lead it down at the same degree. Cut in the same way. Use the length at the bottom hair base as guideline. Connect hair cut by sections in the same way around the head by layers to the top. Comb the hair from cowlick down to the front in a pivotal shape and lift up to 90 degree from the top part and the end of section by making it in the same ffiifingers row. Cut the hair part over from the ffiifingers row. Divide hair in the same way around the head. Connect hair cut by sections at the same degree.

48 48 42-48 M27.indd 48

27/1/2556 1:55


STEP BY STEP

I SHORT I MEDIUM I LONG I CHIGNON I MEN 49 49-M27.indd 49

27/1/2556 2:09


SHOPPY CHIC

¹Ò§áººÁպؤ¤ÅÔ¡·ÕèÁÑè¹ã¨ ªÍº¤ÇÒÁ»ÃÒ´à»ÃÕÂÇáÅÐÅíéÒÊÁÑ ·íÒãËŒ¡ÒÃÍ͡Ẻ·Ã§¼Á¤‹Í¹¢ŒÒ§ªÑ´à¨¹ã¹àÃ×èͧ¢Í§¡ÒõѴ·Õèà¹Õéº áÅÐÊÕ¼Á·Õèâ´´à´‹¹´ÙàËÁÒСѺ·Ã§¼Á䴌໚¹Í‹ҧ´Õ ÊÒÁÒöà«ç··Ã§ä´Œ§‹ÒÂáÅÐà«ç··Ã§ä´ŒÃͺ·ÔÈ·Ò§ The model is fashionable with high confidence personality. Therefore, this hairstyle has been designed to have neatly cutting and using outstanding colors that really fit to this hairstyle. It is also easy to set hair around the head. Special Thanks : Make up Arts Academy Tel. 08-1287-0933 50-53 M27 50

50

27/1/2556 4:09


S H O R T S T Y L E

Tip Hair Salon

109/13 หมู่บ้านระเบียงทอง ถ.พหลโยธิน ซ.52 แยก 36 แขวงคลองขนุน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 มือถือ 08-6784-1031

Tip Hair Salon

109/13 M.Rabiangthong, Phaholyothin Rd., Soi 52, Khongkhanoon, Saimai, Bangkok 10220 Mobile 08-6784-1031 Hairstylist : อ.พรทิพย์ สุขวิชัย Model : ปิยพัชร์ เรือนหล้า

51 50-53 M27 51

51

24/1/2556 2:13


¼§¿Í¡ + äÎâ´Ãਹ 9%

ÊÕàºÍÏ 10-22 + «ÔÅàÇÍÏ + äÎâ´Ãਹ 6% ÊÕàºÍÏ 452 + 831 + äÎâ´Ãਹ 6%

1.

2.-3.

Coloring Procedure

1. แบ่งผมโดยรอบจุดมงกุฎเพื่อท�ำการบริชชิ่งด้วยการผสม

1. Divide hair around the crown part for bleaching. Mix

ผงฟอกเข้ากับไฮโดรเจน 30 Vol. (9%) อัตราส่วน 1:1 ทา เว้นโคน 2-3 นิ้ว ทิ้งเวลาไว้ 15 นาที หรือได้ระดับสีขาว ที่ต้องการน�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด 2. น�ำสีเบอร์ 10-22 และซิลเวอร์เล็กน้อยผสมเข้ากับไฮโดรเจน 20 Vol. (6%) ทาบริเวณผมส่วนที่ท�ำบริชชิ่งไว้ 3. น�ำสีเบอร์ 452 และเบอร์ 831 ผสมเข้ากับไฮโดรเจน 20 Vol. (6%) ทาบริเวณกรอบผมส่วนล่างให้ทั่ว ทิ้งเวลาทั้งหมด รวมกัน 15-20 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด สระด้วยแชมพู 1 ครั้งแล้วนวดตามด้วยทรีตเม้นต์

Cutting Procedure

bleaching powder with 30 Vol. (9%) in 1:1 ratio. Apply to head and leave the hair 2-3 inches from the roots undone. Leave it for 15 minutes or until it turns to desired of white level. Rinse off with water. 2. Mix the color number 10-22 with a little silver, then mix with the 20 Vol. (6%) hydrogen. Apply to the hair part that has been bleached. 3. Mix the color number 452 and 831 with 20 Vol. (6%) hydrogen. Apply to the bottom hairlines. Leave it for 15-20 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatment.

STEP BY STEP

1 2 1. แบ่งผมเป็น 4 ส่วนโดยรอบบริเวณจุดมงกุฎ (ตามภาพ) 2. แบ่งผมบริเวณกึง่ กลางศีรษะด้านหลังเป็นแนวตัง้ ในลักษณะ กลีบส้ม หวียกผมขึ้นขนานตามโครงสร้างศีรษะ วางนิ้ว ตั้งฉากกับพื้น ใช้กรรไกรตัดก�ำหนดความยาวให้อยู่ระดับ ท้ายทอย 3. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อโดยแบ่งผมให้เป็นแนวเฉียงเข้ าหาช่อน�ำ กลางแล้ววางนิว้ ให้เฉียงตามแนวแบ่งของผม โดยให้แนวนิว้ ขนานกั บ โครงสร้ า งศี ร ษะ ก่ อ นใช้ ก รรไกรตั ด ให้ เ ท่ า กั น กับความยาวของผมช่อน�ำกลาง 4. ตัดไปด้านขวาในลักษณะเดียวกัน

3

4 1. Divide hair into 4 parts around the crown point. (as shown in a picture) 2. Divide hair in the middle back of head parallel in a pivotal shape. Comb the hair up parallel to the head structure. Position fiffiingers parallel to the ffllfloor. Use a scissor cut the hair length at the nape level. 3. Connect hair cut by hair sections skewing into the middle hair section. Position fiffiingers lean to the median line by positioning ffiinfi gers parallel to the head structure. Use a scissor cut the hair length to have same length as the middle hair section. 4. Cut to the right side in the same way.

52 50-53 M27 52

52

23/1/2556 3:58


S H O R T

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5.-6. หวีกรอบผมด้านหน้าให้เรียงเส้น ลงที่ 0 องศา ตัดให้ความยาว จากเหนือใบหูขวาเฉียงลงไปให้ อยู่ระดับริมฝีปาก 7. แบ่งผมด้านหลังลงมาทีละชั้น หวียกผมขึน้ ขนานกับโครงสร้าง ศี ร ษะ วางนิ้ ว ตั้ ง ฉากกั บ พื้ น แล้วตัดโดยใช้เกณฑ์ความยาว 15 ผมบริเวณส่วนล่าง 8. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อในลักษณะเดียวกันไปด้านซ้ายและขวา 9. หวีกรอบผมด้านข้างซ้ายลงไปที่ 0 องศา ตัดให้ความยาว เชื่อมกันกับฐานความยาวด้านล่าง ตัดด้านขวาในลักษณะ เดียวกัน 10. หวี แ บ่ ง ผมบริ เ วณจุ ด ขวั ญ ยกขึ้ น 90 องศาขนานกั บ พื้ น วางนิ้วตั้งฉากกับพื้นแล้วตัดโดยใช้ความยาวผมส่วนล่าง เป็นเกณฑ์ 11. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ไปด้ า นขวาจนหมดส่ ว นผมด้ า นหลั ง ที่แบ่งไว้ 12. แบ่งผมส่วนหน้าด้านขวาทีละชั้นเป็นแนวยาวตามรูปศีรษะ หวียกผมขึ้น 90 องศา วางนิ้วให้เฉียงจากความยาวผม ด้ า นหลั ง บริ เ วณจุ ด ขวั ญ ลงไปจนถึ ง กรอบความยาวผม ด้านข้าง แล้วตัดให้ความยาวเฉียงตามแนวนิ้วลงไป 13. ตัดด้านซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา 14. หวียกผมบริเวณแนวกึ่งกลางศีรษะส่วนบนขึ้น 90 องศา ตัง้ ฉากกับพืน้ ตัดให้ความยาวผมเชือ่ มกันระหว่างผมบริเวณ จุดขวัญและกรอบผมด้านข้างทั้ง 2 ข้าง 15. หวีผมจากด้านหน้าโน้มขึน้ หาผมบริเวณจุดขวัญในแนวขวาง ตามรูปศีรษะแล้วตัดเพื่อเช็กปลายผมให้ยาวเสมอกัน

S T Y L E

5.-6. Comb the front hairlines smoothly to 0 degree. Cut the hair length from over left ear skewing to the lips level. 7. Divide hair at the back down by layers. Comb the hair up parallel to the head structure. Position fiffiingers parallel to the flfflloor. Cut the hair length by using the bottom hair length as guideline. 8. Connect hair cut by sections in the same way to the left and right side. 9. Comb the left hairlines down to 0 degree. Cut the hair length to connect with the hair length at the bottom hair base. Cut the right side in the same way as left side. 10. Comb the hair around cowlick and lift up to 90 degree parallel to the flfflloor. Position ffiifingers parallel to the ffllfloor and cut by using length at the bottom part as guideline. 11. Connect hair cut by sections to the right side at the back. 12. Divide the front right hair by layers horizontally to the head structure. Comb the hair by lift up to 90 degree. Position ffiingers skewing from the hair length at the back around cowlick to the hair length of the side hairline. Cut the length skewing down along the fiffiingers row. 13. Cut the left side in the same as right side. 14. Comb the hair at the middle top head up to 90 degree parallel to the ffllfloor. Cut the hair length to connect with the hair at the cowlick and hairlines at both side. 15. Comb the front hair up to the cowlick horizontally to the head structure. Trim the hair ends to have the same length.

53 50-53 M27 53

53

24/1/2556 2:36


THE TEXTURED BOB ໚¹¡Òùíҷç¼ÁºçͺÁÒ»ÃÐÂØ¡µ´ŒÇ¡ÒÃ㪌ੴÊÕⷹÌ͹áÅÐâ·¹àÂç¹à¢ŒÒÁÒÊÍ´á·Ã¡ à¾×èÍãËŒà¡Ô´ÃÔéÇÅÒ¢ͧàÊŒ¹¼ÁáÅÐàÊŒ¹ÊÕà¾ÔèÁÁÔµÔãËŒ¡Ñº·Ã§¼ÁÍ‹ҧⴴഋ¹ This is a bob hairstyle that have been applied by mixing hot shade colors with cool shade colors to create pattern of hair texture and hairlines. This creates some dimensions to the hair makes this hairstyle more outstanding.

54-57 M27 54

54

24/1/2556 2:52


S H O R T S T Y L E

Glammer Education

263/4 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2731-2194-5

Glammer Education

263/4 Ladphrao 101, Jaokhunsing, Wungthonglang, Bangkok 10310 Tel. 0-2731-2194-5 Hairstylist : อ.ธนดล เนียมหมวด

55 54-57 M27 55

55

23/1/2556 4:04


¼§¿Í¡ + ´ÕàÇÅÅÍ»à»ÍÏ 30 Vol. (9%)

ÊÕàºÍÏ 7.66 + 4.62 + 06 (áÁ‹ÊÕá´§) + ´ÕàÇÅÅÍ»à»ÍÏ 30 Vol. (9%)

1.

¼§¿Í¡ + ´ÕàÇÅÅÍ»à»ÍÏ 30 Vol. (9%)

2.

3.

Coloring Procedure

1. น�ำผงฟอกผสมดีเวลลอปเปอร์ 30 Vol. (9%) ทาให้ทวั่ ทัง้ ศีรษะ

1. Mix bleaching powder with 30 Vol. (9%). Apply to the head

ให้ได้สสี ว่างตามต้องการ จากนัน้ น�ำไปล้างออกด้วยน�ำ้ เปล่า ให้สะอาด 2. น�ำสี VOILA เบอร์ 7.66 และสี VOILA เบอร์ 4.62 ผสมเข้ากับ แม่สีแดง 06 และดีเวลลอปเปอร์ 30 Vol. (9%) ทาทับให้ทั่ว ทั้งศีรษะ ทิ้งเวลาไว้ 30 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่า ให้สะอาด 3. แบ่งผมบริเวณจุดขวัญเป็นวงกลมเพือ่ ท�ำไฮไลต์ ด้วยการน�ำ ผงฟอกผสมดีเวลลอปเปอร์ 30 Vol. (9%) ทาทิ้งเวลาไว้ 10-15 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด สระด้วย แชมพูและนวดตามด้วยทรีตเม้นต์

until it turns to desired bright color. Then, rinse off with water. 2. Mix the VOILA color number 7.66 and VOILA color number 4.62, with the basic of red color number 06 and 30 Vol. (9%) developer. Apply to the head. Leave it for 30 minutes. Rinse off with water. 3. Divide hair around cowlick in a round for doing highlights. Mix bleaching powder with 30 Vol. (9%) developer. Leave it for 10-15 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatement.

Cutting Procedure

1

2

1.-2. แบ่งผมเป็น 4 ส่วน ในลักษณะชิ้นเค้ก (ตามภาพ) 3. แบ่งผมส่วนล่างบริเวณกึง่ กลางท้ายทอยในแนวตัง้ หวียกผม

3

1.-2. Divide hair into 4 parts in a piece of cake as shown

ขึ้นขนานกับโครงสร้างศีรษะ วางนิ้วตั้งฉากกับพื้นแล้วตัด โดยใช้เกณฑ์ความยาวผมช่อล่าง จากนั้นตัดเชื่อมช่อต่อช่อ ไปด้ า นซ้ า ยและขวาในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ช่ อ น� ำ กลาง องศาเคลื่อนที่

in a picture. 3. Divide the bottom hair around middle nape vertically. Com the hair up parallel to the head structure. Position fiffiingers vertically to the ffllfloor. Then, cut the hair length by using length of the bottom hair section as guideline. Connect hair cut by sections to the left and right in the same way as the middle hair section at the moving degree.

56 54-57 M27 56

56

23/1/2556 4:04


S H O R T

EP ST BY EP ST

6 4. ปล่ อ ยผมส่ ว นบนลงมาแล้ ว หวี แ บ่ ง ผมช่ อ น� ำ กลางเป็ น แนวตัง้ ยกองศาขึน้ ขนานกับโครงสร้างศีรษะตัดให้ความยาว เชื่อมกันกับผมส่วนล่าง 5.-6 ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยยกองศาผม ให้ ข นานตามระดั บ โครงสร้ า งศี ร ษะไล่ ไ ปจนถึ ง กึ่ ง กลาง ใบหูขวา 7. ตัดเชื่อมช่อไปด้านข้างซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา 8. หวี ผ มจากจุ ด ขวั ญ โน้ ม ไปด้ า นหน้ า องศาขนานกั บ พื้ น ใช้กรรไกรสไลซ์ปลายผมให้พลิ้วไหว

4

5

7

8

S T Y L E

4. Leave the top hair part down and comb the middle hair section vertically. Lift it up parallel to the head structure. Cut the hair length to connect with the bottom part. 5.-6 Connect hair cut by sections in the same way. Lift the hair up parallel to the head structure run the cutting through the middle right ear. 7. Connect hair cut to the right in the same way as the right side. 8. Comb the hair from cowlick bend to the front at a degree parallel to the flfflloor. Use a scissor slices the hair end to create a soft look.

57 54-57 M27 57

57

23/1/2556 4:05


MESSY BOB ໚¹¡ÒùíÒ¼Áºçͺ·Ø¸ÃÃÁ´ÒÁÒà«ç··Ã§ãËŒÂØ‹§æ àËÁ×͹äÁ‹µÑé§ã¨à¾×èÍãËŒà¡Ô´ÅÙ¡àÅ‹¹ÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ ËÃ×ÍËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃãËŒ·Ã§¼ÁÁÕÊÕÊѹÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ â´ÂäÁ‹µŒÍ§àÊÕÂàÇÅÒ·íÒÊÕ ¡çÊÒÁÒö©Õ´Êà»ÃÊÕµÒÁá¹ÇÃÔéǼÁÊÅѺ¡ÑºÊÕ¾×é¹¼Á䴌ઋ¹à´ÕÂǡѹ This hairstyle has been applied from a normal bob. The hair is set in disorder way to make it looks more interesting. If you would like to add more colors to the hair, it is easy and save time to do this by using color hair spray to spray to the hair altermate to basic hair color.

58-61 New M27 58

58

24/1/2556 2:06


S H O R T S T Y L E

อินเลิฟ ซาลอน

1/35 ต.มาบโปร่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 มือถือ 09-0136-9705

In Love Salon

1/35 Mabprong, Phanthong, Cholburi 20160 Mobile 09-0136-9705 Hairstylist : สยามล พุทธศร Model : สุนีย์ สุขงาม

59 58-61 New M27 59

59

24/1/2556 2:06


ÊÕàºÍÏ 14.07 + 13.00 + äÎâ´Ãਹ 9%

Coloring Procedure

น�ำสีเบอร์ 14.07 และ 13.00 ผสมเข้ากับไฮโดรเจน 9% ทาเว้นโคนให้ทั่วทั้งศีรษะ ทิ้งเวลาไว้ 20 นาที แล้วเติมโคน ทิ้งเวลาไว้อีก 10 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด สระด้วยแชมพูและนวดตามด้วยทรีตเม้นต์

Mix color number 14.07 and 13.00 with 9% hydrogen. Apply

to the head. Leave the roots undone. Leave it for 20 minutes. Apply to the root and leave it for 10 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatment.

Cutting Procedure

1

STEP BY STEP

2

3

1. แบ่งผมเป็น 6 ส่วน (ตามภาพ) 2.-3. หวีผมช่อน�ำกลางส่วนล่างลงที่ 0 องศา วางนิ้วขนานกับ

4

5

1. Divide hair into 6 parts. (as in the picture) 2.-3. Comb the middle hair section down to 0 degree. Position

พื้ น ตั ด ก� ำ หนดความยาวให้ อ ยู ่ ร ะดั บ ต้ น คอ ตั ด เชื่ อ ม ช่อต่อช่อไปจนถึงด้านหลังใบหูขวา 4. หวีโน้มผมจากด้านหน้าข้างขวาไปด้านหลัง วางนิ้วเป็น แนวนอนตัดโดยใช้เกณฑ์ความยาวผมด้านหลัง 5. ตัดด้านซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา

ffi ifi ngers parallel to the ffl lfl oor. Cut the hair length at the nape level. Connect hair cut by section to the back right ear. 4. Comb the hair from the front right to the back. Position ffiinfi gers horizontally. Using the back hair length as guideline. 5. Cut the left side in the same way as right side.

60 58-61 New M27 60

60

24/1/2556 2:38


S H O R T

10

6

7

8

9

11

12

13

14

6. แบ่งผมส่วนบนลงมาทีละช่อแล้วหวีผมช่อน�ำกลางลงมา ที่ 45 องศา วางนิ้วเป็นแนวนอนขนานกับโครงสร้างศีรษะ ตัดโดยใช้ฐานความยาวของผมช่อล่างเป็นเกณฑ์ 7-8. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อในลักษณะเดียวกันไล่ไปจนถึงด้านหลัง ใบหูขวาและซ้าย 9. หวีผมจากบริเวณจุดขวัญลงไปที่ 45 องศา ตัดโดยใช้ฐาน ความยาวของผมช่อล่างเป็นเกณฑ์ 10.-11. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ไล่ ไ ปจนถึ ง เหนื อ กึ่ ง กลางใบหู ข วา และซ้าย 12. หวีแบ่งกรอบผมด้านหน้าข้างซ้ายโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อย วางนิ้ ว ตั้ ง ฉากกั บ พื้ น และขนานกั บ โครงสร้ า งศี ร ษะ ตั ด ก� ำ หนดความยาวโดยใช้ ฐ านความยาวผมช่ อ ล่ า ง เป็นเกณฑ์ 13. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อไล่เข้าไปจนถึงกึ่งกลางใบหูซ้าย 14. ตัดกรอบผมด้านซ้ายในลักษณะเดียวกัน

S T Y L E

6. Divide the top hair part down by sections. Comb the middle hair section down to 45 degree. Position fiffiingers parallel to the head structure. Cut the hair length by using the bottom hair base as guideline. 7-8. Connect hair cut by sections in the same way to the back of right and left ears. 9. Comb the hair around cowlick down to 45 degree. Cut the length by using the bottom hair section as guideline. 10.-11. Connect hair cut by sections to the middle right and left ears. 12. Comb the left hairlines a little bit lean to the front. Position ffi ifi ngers parallel to the ffl lfl oor and parallel to the head structure. Cut the hair length by using the bottom hair section as guideline. 13. Connect hair cut by sections to the middle left ear. 14. Cut the left hairline in the same way.

61 58-61 New M27 61

61

24/1/2556 2:07


TRENDY BOB à¹×èͧ¨Ò¡¹Ò§áººäÁ‹µŒÍ§¡Ò÷íÒÊÕ¼Á¶ÒÇà à¾ÃÒÐ໚¹¤¹ªÍºà»ÅÕè¹ÊÕ¼Áº‹Í¤ÃÑé§ ·íÒãËŒ¡Ñ§ÇÅàÃ×èͧÊØ¢ÀÒ¾¼Á ·Õè¨ÐµŒÍ§àÊÕÂä»ã¹·Ø¡æ ¤ÃÑ駷Õè·íÒÊÕ «Ö觹͡¨Ò¡¡ÒÃ㪌ÇÔ¸ÕµÔ´áÎϾժáŌǡçÂѧÁÕÍÕ¡ÇÔ¸Õ·ÕèÊдǡ¤×Í¡ÒÃ㪌Êà»ÃÊÕ ©Õ´µÒÁºÃÔàdz¼Áʋǹ·Õ赌ͧ¡Òà ໚¹ÇÔ¸Õ·Õ觋ÒÂáÅÐÊдǡઋ¹à´ÕÂǡѹ The model doesn’t want to have permanent hair colors dyed as she likes keep changing colors often, and also worry about healthy of her hair that always damage her hair after dyed. Beside of apply hairpieces, it’s another easy way which it is spraying hair color at the desired parts. It is very easy and convenience way. 62-65 M27 62

62

24/1/2556 2:20


S H O R T S T Y L E

ภิญญาดา สมุนไพร แอนด์ ซาลอน

14 รามคำ�แหง 30/1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 มือถือ 08-1827-2589

Pinyada Herb & Salon

14 Ramkhamhang 30/1, Hua Mak, Bangkapi, Bangkok 10240 Mobile 08-1827-2589 Hairstylist : ส่องศรี บุญมั่น Model : ธันยมัย พรมราช

63 62-65 M27 63

63

24/1/2556 2:27


Coloring Procedure

ฉี ด สเปรย์ สีม ่ ว งบริเ วณปลายผมหรือ ส่ ว นที่ต ้ อ งการเน้ น ให้เห็นริ้วลายของสีหลังจากการเซ็ททรงผม

Spray the purple hair spray color to the hair ends or the parts that like to emphasize the color lines to have more out standing after the hair has been set.

Cutting Procedure

1

2

3

4

EP ST BY EP ST

5 1. แบ่งผมด้านหลังในลักษณะตัววีคว�่ำ (^) 2. หวีผมช่อน�ำกลางส่วนล่างลงที่ 0 องศา วางนิ้วขนานกับพื้น

1. Divide the back hair part in a form of V upside down (^). 2. Comb the middle hair section down to 0 degree. Position

ตัดก�ำหนดความยาวให้อยู่ระดับต้นคอ 3. หวี แ บ่ ง ผมเชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ไปด้ า นขวาในลั ก ษณะกลี บ ส้ ม ยกขึน้ 90 องศา ตัดโดยใช้ความยาวผมช่อน�ำกลางเป็นเกณฑ์ 4. หวีโน้มผมด้านข้างขวามาด้านหลังพร้อมทัง้ บิดช่อผมให้เป็น เกลี ย วแล้ ว ตั ด โดยใช้ ค วามยาวผมบริ เ วณด้ า นหลั ง ใบหู เป็นเกณฑ์ 5. ตัดเชือ่ มช่อไล่ไปด้านข้างซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา

fiffiingers parallel to the flfflloor. Cut the hair length at the nape level. 3. Comb the hair by sections to the right in a pivotal shape and lift up to 90 degree. Cut the hair length by using length of the middle hair section as guildline. 4. Comb hair from the right side to the back. Twist the hair section whip it by using length behind the ear as guideline. 5. Connect hair cut to the left side in the same way as right side.

64 62-65 M27 64

64

24/1/2556 2:28


S H O R T

6

7

10

11

8

S T Y L 9 E

6. แบ่งผมจากด้านหลังใบหูซา้ ยเป็นแนวตัง้ ในลักษณะกลีบส้ม

6. Divide hair from the back left ear parallel in a pivotal shape. Lift it up to 45 degree. Position fiffiingers parallel to the fflloor. Cut the hair length by using the bottom hair base as guideline. 7. Comb and lift up the hair in the same way. Use a scissor slice the inner hair to make it thinner. 8. Divide hair in the same way. Connect hair cut by sections around the head until the back right ear. .-10. Comb hair from over middle right ear up to 135 degree or 9 parallel to the head structure in a pivotal shape. Then, use a scissor slice the inner hair to make the hair push up. Cut in the same way around the top hair part. 11. Slice the hair ends around the head again and have the hair set.

หวียกผมขึ้น 45 องศา วางนิ้วตั้งฉากกับพื้นแล้วตัดโดยใช้ ฐานความยาวผมส่วนล่างเป็นเกณฑ์ 7. หวียกผมช่อเดิมในลักษณะเดียวกัน ใช้กรรไกรเจาะสไลซ์ เนื้อผมด้านในให้บาง 8. แบ่งผมในลักษณะเดียวกันและตัดเชื่อมช่อต่อช่อไล่ไปโดย รอบศีรษะจนถึงหลังใบหูขวา .-10. หวียกผมจากเหนือกึง่ กลางใบหูขวาขึน้ 135 องศา หรือขนาน 9 กับโครงสร้างศีรษะในลักษณะกลีบส้ม จากนัน้ ใช้กรรไกรเจาะ สไลซ์เนือ้ ผมด้านในเพือ่ ให้เกิดการดันตัวของเส้นผม โดยตัด ในลักษณะเดียวกันรอบศีรษะส่วนบน 11. สไลซ์ ป ลายผมให้ ทั่ ว ทั้ ง ศี ร ษะอี ก ครั้ ง แล้ ว จั ด เซ็ ท ทรง ตามต้องการ

65 62-65 M27 65

65

24/1/2556 2:33


SUNFLOWER ·Ã§¼ÁẺâÁà´ÃÔ¹ÊäµÅ â´Â¨Ð໚¹ÅѡɳÐÇÕિÃѺ¡Ñº¨ÁÙ¡áÅФҧ¢Í§¹Ò§áºº ¡ÒõѴ¨ÐµÑ´áºº Geometric â´ÂÊÌҧ¡Ãͺ¼Á·Õ褋͹¢ŒÒ§ªÑ´à¨¹ ᵋÊÒÁÒö⡼Áä»ÁÒä´ŒÃͺ·Ôȷҧ͋ҧÊÁ´ØÅ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃãËŒÊÕẺʴãÊàËÁ×͹´Í¡·Ò¹µÐÇѹ ·Õèâ´¹áʧÍҷԵÂÒÁàÂç¹Ê‹Í§ÊзŒÍ¹¡ÑºÊբͧ´Í¡·Ò¹µÐÇѹ This is a modern hairstyle. It is V-Shape that fit to the model’s nose and chin. It is Geometric cutting by creating clear hairlines. It is flexible and balance to move the hair in all directions. It has a bright color likes sunflower reflecting with the sunset makes this hairstyle looks beautiful.

66-69 M27 66

66

24/1/2556 2:46


S H O R T S T Y L E

M ดีไซน์

373 ลาดพร้าว 122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 0-2934-2200 มือถือ 08-5937-4585

M Design

373 Ladphrao 122, Wungthonglang, Bangkok Tel. 0-2934-2200 Mobile 08-5937-4585 Hairstylist : ปัญญา มุสิกวัตร Model : รินตา เปรมศรี

67 66-69 New M27 67

67

24/1/2556 4:24


ÊÕ V Light + äÎâ´Ãਹ 6%

ÊÕà¤ÅÕÂÏ + äÎâ´Ãਹ 6%

1.

ÊÕàºÍÏ 6 RO + äÎâ´Ãਹ 6%

2.

3.

Coloring Procedure 1. ปรับพื้นสีให้ได้ระดับ 4 ด้วยสีสว่าง (เคลียร์) ผสมไฮโดรเจน 20 Vol. (6%) ทิ้งเวลาไว้ 35-40 นาที น�ำไปล้างออกด้วย น�้ำเปล่าให้สะอาด 2. แบ่งผมเป็นลักษณะเกือกม้าบริเวณศีรษะส่วนบนเพื่อจับ ช่อไฮไลต์แบบสับหว่าง โดยให้ขนาดช่อเล็กบ้างใหญ่บ้างวน เข้าหาจุดกลาง จากนั้นผสมวีไลท์เข้ากับไฮโดรเจน 20% ทาทิ้ง 20-25 นาที หรือให้ได้ระดับ 6-7 ก่อนน�ำไปล้างออก ด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด 3. น�ำสีเบอร์ 6 RO (Red Orange) ผสมไฮโดรเจน 20 Vol. (6%) ทาทั บ ให้ ทั่ ว ทั้ ง ศี ร ษะตั้ ง แต่ โ คนจรดปลาย ทิ้ ง เวลาไว้ 35-40 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด สระด้วย แชมพูและนวดตามด้วยทรีตเม้นต์

1. Adjust the base color to have level 4 by using bright color

(clear) mixing it with 20 Vol. (6%) hydrogen. Leave it for 35-40 minutes. Rinse off with water. 2. Divide hair in a form of horseshoes shape at the top part. Apply highlights as alternately between small and big sections. Roll it to the middle part, then mix V light with 20% hydrogen. Apply it for 20-25 minutes or until it turns to level 6-7. Rinse off with water. 3. Mix color number 6 RO (Red Orange) with 20 Vol. (6%) hydrogen. Apply to all over the head. Leave it for 35-40 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatment.

Cutting Procedure

1

2

3

4

1. Divide hair into 7 parts. (as in the picture) 2. Cut the bottom hair length at nape level. 3. Catch a comb parallel and lift the bottom hair up. Cut the

1. แบ่งผมเป็น 7 ส่วน (ตามภาพ) 2. ตัดก�ำหนดความยาวผมส่วนล่างให้อยู่ระดับท้ายทอย 3. วางหวีเป็นแนวขวางแล้วหวียกผมส่วนล่างขึ้นแล้วตัดผม

hair that over from the comb row by using the bottom hair section as guideline. 4. Divide the top hair down by layers. Comb the hair by lift the middle hair section up in a pivotal shape. Cut the hair length to connect with the bottom part.

ส่วนที่เกินออกมาจากแนวหวีออกโดยใช้ฐานความยาวผม ช่อล่างสุดเป็นเกณฑ์ในการตัด 4. แบ่ ง ผมส่ ว นบนลงมาทีล ะส่ ว น หวีย กผมช่ อ น�ำ กึ่ง กลาง ในลั ก ษณะกลี บ ส้ ม ตั ด ให้ ค วามยาวผมเชื่ อ มกั น กั บ ผม ส่วนล่าง

68 66-69 New M27 68

68

24/1/2556 23:46


S H O R T

5

6

7

9

10

11

5.-6. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อไปด้าน ซ้ายและขวาในลักษณะ เดียวกัน 7. แบ่งกรอบผมด้านข้างซ้าย ให้เฉียงทแยงลงด้านหน้า ตั ด จากเหนื อ กึ่ ง กลาง ใบหูซา้ ยลงไปจนถึงส่วนจอน 8. หวียกผมบริเวณจุดขวัญ ไปด้านหลังที่ 90 องศา ขนานกั บ พื้ น วางนิ้ ว ตั้งฉากกับพื้นแล้วตัดโดย 13 ใช้ ความยาวของฐานผม ส่วนล่างเป็นเกณฑ์ 9. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อไปด้านซ้ายและขวาในลักษณะเดียวกัน 10. หวีแบ่งผมเหนือใบหูซา้ ยตัดให้ความยาวเชือ่ มกันกับผมด้าน หลังใบหูและไล่ลงไปตามแนวความยาวกรอบผมด้านข้าง 11. หวีแบ่งผมจากจุดขวัญทแยงลงมาเหนือใบหูซ้าย พร้อมทั้ง ยกผมขึ้น 90 องศา วางนิ้วตั้งฉากกับพื้นแล้วตัดโดยใช้ ความยาวฐานผมส่วนล่างเป็นเกณฑ์ 12. หวียกผมบริเวณโดยรอบจุดขวัญขึ้น 180 องศา ตัดให้ ความยาวผมเสมอกันกับฐานความยาว 13. ใช้กรรไกรฟันปลาตัดปลายผมให้ทั่วทั้งศีรษะ

S T Y L 8 E

12

5.-6. Connect hair cut by section to left and right in the same way. 7. Divide the left hairlines skewing down at the front. Cut the hair from over the left ear down to sideburns. 8. Comb the hair at cowlick up to the back at 90 degree parallel to the flfflloor. Position fiffiingers parallel to the flfflloor. Cut the hair length by using the bottom hair base as guideline. 9. Connect hair cut by sections to the left and right in the same way. 10. Comb and divide hair over the left ear. Connect hair cut to connect with the hair at the back ear and down to side hairlines. 11. Comb and divide hair from cowlick skewing down to over left ear by lift up to 90 degree. Position fiffiingers parallel to the ffllfloor. Cut the hair length by using the bottom hair base as guideline. 12. Comb the hair around cowlick up to 180 degree. Cut the hair length to have same level as hair base. 13. Use a thinning scissor trim the hair ends around the head.

69 66-69 New M27 69

69

24/1/2556 4:24


CATS EYE ¹Ò§áººÁÕ¾×é¹¼ÁÊÕ´íÒ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÁÕ»ÃÔÁÒ³¼Á·ÕèàÂÍÐ ÁÕÇÍÅÅØ‹Á ¨Ö§§‹Òµ‹Í¡ÒÃÊÌҧÊÃ䏼ŧҹ ¡ÒÃÍ͡Ẻ·Ã§¼Á¨Ö§µŒÍ§¡Òô֧¤ÇÒÁÊ´ãʢͧãºË¹ŒÒãËŒ¡ÃШ‹Ò§¢Öé¹´ŒÇ¡ÒûÃѺÊÕ¼Áãˌ໚¹ºÅ͹´à·Ò»ÃСÒÂËÁ‹¹à¢ÕÂǼÊÁ¼ÊÒ¹ ¡Ñº¡ÒõѴ«Í·ÕèÁÕ¡ÒÃäÅ‹ÃдѺ¼Áãˌ⤌§ÃѺ¡ÑºãºË¹ŒÒ à¾×èÍÊÌҧàʹ‹ËÍѹàÂŒÒÂǹãËŒ¡Ñº¹Ò§áºº The model has natural black hair color with thick hair and high volume. This natural hair makes it easy to create a design. This hairstyle makes the model looks more fresh and bright by applying blonde color with green shining. More, thinning the hair as layers curve to fit with the face. It creates a charming look to the model. 70-73 New M27 70

70

24/1/2556 23:34


M E D I U M S T Y L E

Glammer Education

263/4 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2731-2194-5

Glammer Education

263/4 Ladphrao 101, Jaokhunsing, Wungthonglang, Bangkok 10310 Tel. 0-2731-2194-5 Hairstylist : อ.วริศรา ชานด์เล่อร์ Model : ธารารัช ชิดพชรโภคิม

71 70-73 New M27 71

71

24/1/2556 23:34


ÊÕàºÍÏ 12.0 S + 12.00 + áÁ‹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ + ´ÕàÇÅÅÍ»à»ÍÏ 9% áÇç¡«ÊÕà·Ò

¼§¿Í¡ + ´ÕàÇÅÅÍ»à»ÍÏ 9%, 3%

1.

2.

3.

Coloring Procedure

1. แบ่งผมครึ่งศีรษะเป็นลักษณะวีหงาย (V) ด้านหน้าแบ่งจาก

1. Divide the hair half head in a V shape. At the front, divide

ขอบผมเข้าไปประมาณ 1 นิ้ว ไล่รศั มีให้โค้งออกไปตามแนว ศีรษะให้ไปบรรจบกันบริเวณท้ายทอยด้านหลัง น�ำผงฟอก ผสมเข้ากับดีเวลลอปเปอร์ 30 Vol. (9%) ทาบริเวณกรอบผม รอบนอกทั้งหมด ทิ้งเวลาไว้ 30 นาที น�ำไปล้างออกด้วย น�้ำเปล่าให้สะอาด จากนั้นท�ำซ�้ำอีกครั้งโดยลดระดับความ เข้มข้นของดีเวลลอปเปอร์ลงเหลือ 10 Vol. (3%) ทิ้งเวลา ไว้อีก 20 นาที 2. น�ำสีเบอร์ 12.0 S กับสีเบอร์ 12.00 ผสมแม่สีน�้ำเงินและ ดีเวลลอปเปอร์ 30 Vol. (9%) ทาเว้นโคนบริเวณผมส่วนตัววี ให้ทวั่ ทิง้ เวลาไว้ 30 นาที แล้วเติมโคน ทิง้ เวลาไว้อกี 10 นาที จากนัน้ น�ำผมส่วนล่างนวดรวมกับผมส่วนบนให้ทวั่ แล้วน�ำไป ล้างออกด้วยน�ำ้ เปล่าให้สระอาด สระด้วยแชมพู 1 ครั้ง 3. น� ำ แว็ ก ซ์ สี เ ทาเคลื อ บบริ เ วณผมส่ ว นล่ า ง ทิ้ ง เวลาไว้ อี ก 10 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด นวดตาม ด้วยทรีตเม้นต์

hair from hairlines to around 1 inches deep into the hair as curve along to the head structure to meet at the back nape. Mix bleaching powder with 30 Vol. (9%) developer. Apply to the hairlines. Leave it for 30 minutes. Rinse off with water. Then, apply it again by reduce developer to 10 Vol. (3%). Leave it for 20 minutes. 2. Mix the color number 12.0 s and 12.00 with the basic color of blue and 30 Vol. (9%) developer. Apply to the head. Leave the roots undone. Leave it for 30 minutes. Apply to the roots and leave it for 10 minutes. Then, massage the bottom and the top hair part. Rinse off with water. Apply shampoo once. 3. Apply gray color was to the bottom hair part and leave it for 10 minutes. Rinse off with water. Apply treatment.

Cutting Procedure

STEP BY STEP

1 2 1. แบ่งผมบริเวณจุดกลางศีรษะเป็น 4 ส่วนในลักษณะชิ้นเค้ก 2. หวีโน้มผมช่อน� ำกลางลงไปที่ 0 องศา แล้วตัดก�ำหนด ความยาว 3.-4. ตัดเชือ่ มช่อต่อช่อองศาคงทีไ่ ปด้านซ้ายและขวาให้ความยาว เชื่อมเสมอกันกับผมช่อน�ำกลาง

3

4 1. Divide hair in the middle head into 4 parts as in a piece of cake. 2. Comb the middle hair section down to 0 degree. Cut the hair length. 3.-4. Connect hair cut by sections at the same degree to the left and right side until the hair length connect with the middle hair section.

72 70-73 New M27 72

72

24/1/2556 23:35


M E D I U M 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5. แบ่งผมจากเหนือกึง่ กลางใบหูขวาหวีลงไปด้านข้างที่ 0 องศา วางนิ้วตั้งฉากกับพื้นตัดไล่ระดับความยาวจากบนลงล่าง โดยให้ฐานความยาวเชือ่ มกันกับความยาวด้านหลังใบหูซา้ ย 6. ตัดด้านข้างขวาในลักษณะเดียวกัน 7. หวีแบ่งผมบริเวณจุดขวัญในลักษณะกลีบส้ม ยกขึน้ 90 องศา ตัง้ ฉากกับพืน้ ตัดโดยใช้ฐานความยาวผมส่วนล่างเป็นเกณฑ์ 8.-9. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อองศาคงที่ไล่ไปด้านซ้ายและขวา 10. หวียกผมบริเวณกึ่งกลางศีรษะส่วนบนเป็นแนวยาวตามรูป ศีรษะ ยกผมขึน้ 90 องศาตัง้ ฉากกับพืน้ ตัดให้ความยาวเชือ่ ม กันกับผมบริเวณจุดขวัญ 11. แบ่งผมจากจุดกลางศีรษะลงมาด้านข้างเหนือใบหูซ้าย ในลักษณะกลีบส้ม หวียกขึ้นโน้มเข้าหาช่อน�ำกลางแล้วตัด โดยใช้ความยาวผมช่อน�ำกลางเป็นเกณฑ์ 12. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ องศาเคลื่ อ นที่ ไ ล่ ไ ปจนถึ ง กรอบผม ด้านหน้า 13. ตัดด้านข้างขวาในลักษณะเดียวกันกับด้านซ้าย 14. ใช้กรรไกรสไลซ์ปลายผมให้บางพลิ้วทั่วทั้งศีรษะ

S T Y L E

5. Divide hair from over of middle right ear and comb it down to 0 degree. Position ffiifingers parallel to the flfflloor. Cut the hair length as layers from top to bottom. The hair length to connect with the length at the back left ear. 6. Cut the right side in the same way. 7. Comb the hair around cowlick in a pivotal shape by lift up to 90 degree parallel to the ffllfloor. Use the length at the bottom hair base as guideline. 8.-9. Connect hair cut by sections at the same degree to the left and right side. 10. Comb and lift the hair at the middle top head horizontally along to the lead structure. Lift it up to 90 degree parallel to the ffllfloor. Cut the hair length to connect at the cowlick. 11. Divide hair from the middle head down to around over the left ear in a pivotal shape. Comb and lift it into the middle hair section. Cut the hair length by using length of the middle hair section as guideline. 12. Connect hair cut at the same degree to the front hairlines. 13. Cut the right side in the same way as left side. 14. Use a slice scissor trims the hair ends to create a soft look.

73 70-73 New M27 73

73

24/1/2556 23:35


EASY HAIR DYE ¹Ò§áººÁÕ¾×é¹¼ÁÊÕ¹íéÒµÒÅÍÂÙ‹áÅŒÇᵋµŒÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊ´ãʺÃÔàdz»ÅÒ¼Á໚¹ºÒ§Ê‹Ç¹â´Â·ÕèäÁ‹µŒÍ§¼‹Ò¹¡Ò÷íÒÊÕ ´Ñ§¹Ñ鹨֧¤ÇÃ㪌Êà»ÃÊÕÊŒÁà¾×èÍ´Ö§ãËŒ»ÅÒ¼Á´ÙÁÕÁÔµÔ¢Öé¹ÁÒÍ‹ҧ¡ÅÁ¡Å×¹ The model has brown natural hair color. She would like to add lively look at the some part at the hair ends by another way besides bleaching. Therefore, it is a good way to use orange color hair spray to create dimensions at the hair ends harmoniously.

74-77 M27 74

74

24/1/2556 4:46


M E D I U M S T Y L E

Au Hair Design

68 ม.17 ซ.วัดบางหญ้าแพรก ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง จ.สมุทรปราการ มือถือ 08-3708-2672

Au Hair Design

68 M.17 Soi Watbangyaprak, Poojao Samingprai Rd., Prapradang, Samutprakarn Mobile 08-3708-2672 Hairstylist : อ.ธันยรัศนิ์ สายจิตต์ Model : สยามล พุทธศร

75 74-77 M27 75

75

24/1/2556 4:46


Cutting Procedure

1

2

3 STEP BY STEP

4

5

V 1. แบ่งผมด้านหลังในลักษณะตัววีคว�่ำ (V) 2.-3. หวีโน้มกรอบผมด้านขวาไปด้านหน้า 45 องศา วางนิ้ว

V 1. Divide hair at the back in an upside down of (^). 2.-3. Comb the right hairlines to the front at 45 degree. Position

ตั้ ง ฉากกั บ พื้ น แล้ ว ตั ด ก� ำ หนดความยาว ตั ด ด้ า นซ้ า ย ในลักษณะเดียวกัน 4. หวีโน้มผมส่วนล่างลงไปที่ 0 องศา ตัดก�ำหนดความยาว โดยใช้ความยาวกรอบผมส่วนหน้าเป็นเกณฑ์ 5. หวีผมส่วนกลางศีรษะขึน้ 180 องศา ตัดก�ำหนดความยาวผม เพื่อสร้างจุดทุย

ffiifingers parallel to the flfflloor. Cut the hair length. Cut the left side in the same way as right side. 4. Comb the bottom hair down to 0 degree. Cut the hair length by using length of the front hairlines as guideline. 5. Comb hair at the middle head up to 180 degree. Cut the hair length to create volume.

76 74-77 M27 76

76

24/1/2556 23:52


M E D I U M

6

7

8

9

10

11

12

6.-7. หวีแบ่งผมจากจุดขวัญลงไป ด ้ า น ข ้ า ง ข ว า ใ น ลั ก ษ ณ ะ กลีบส้ม ยกช่อผมขึน้ ขนานตาม โครงสร้างศีรษะ ตัดให้ความ ยาวเชือ่ มกันกับผมช่อน�ำกลาง โดยตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ไล่ ไ ป ด้านหลังโดยรอบศีรษะจนถึง ด้านหลังใบหูซ้าย 8. หวี โ น้ ม กรอบผมด้ า นขวาไป ด้านข้าง 90 องศา ตัดสไลซ์ผม เพือ่ ไล่ระดับความยาวลงไปจน สุดปลายผม 9. แบ่งผมเพือ่ ตัดสไลซ์เชือ่ มช่อต่อ ช่อไล่ไปจนถึงด้านหลังใบหูขวา 10. ตัดด้านซ้ายในลักษณะเดียวกัน 11.-12. หวี ย กผมที ล ะช่ อ โดยรอบ จุดขวัญ ใช้กรรไกรเจาะสไลซ์ เนื้อผมด้านในเล็กน้อยเพื่อให้ เกิดการดันตัวของเส้นผม วิธีนี้ เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีผมเส้นเล็ก และบาง

S T Y L E

6.-7. Comb and divide hair from cowlick down to the right in a pivotal shape. Lift the hair section up parallel to the head structure. Connect hair cut with the middle hair section. Connect hair cut to the back around the head until the back left ear. 8. Comb the right hairlines to beside at 90 degree. Slice cutting hair as layers down to the hair ends. 9. Divide hair to have slice cut. Connect cutting by sections to the back right ear. 10. Cut the left side in the same way. 11.-12. Comb and lift the hair by sections around cowlick. Use a scissor to have a little sliced the inner hair to push up the hair. This technique is for the person who has small and thin hair.

77 74-77 M27 77

77

24/1/2556 4:47


CHARMING LONG CURL ¼ÁÂÒÇÊäÅ«·Ã§¹Õé໚¹¡ÒÃÊäÅ«äÅ‹ÃдѺ¤ÇÒÁÂÒǼÁẺ§‹ÒÂæ ᵋà¾ÔèÁÅÙ¡àÅ‹¹ãËŒ´ÙÁÕàʹ‹ËÁÒ¡¢Öé¹´ŒÇ¡ÒùíÒÊà»ÃÊÕ¹íéÒà§Ô¹©Õ´ ºÃÔàdz»ÅÒ¼Áà¾×èÍà¾ÔèÁÃÔéÇÅÒÂãËŒ¡Ñºª‹Í¼Á «Ö觤سÊÒÁÒö㪌ÊÕ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñ¹à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊǧÒÁÍ‹ҧŧµÑÇä´Œ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÇҧἹÇÒ§¹íéÒ˹ѡÊÕ¡‹Í¹©Õ´¾‹¹·Ø¡¤ÃÑé§ This is a slice long hair by layers. It is easy and create a charming look to the model by using blue color hair spray at the hair ends to create nice pattern to the hair section which you can use various colors for beautiful look. It is good to plan for weight of the colors before spray eveytime.

78-81 New M27 78

78

24/1/2556 23:40


L O N G S T Y L E

Au Hair Design

68 ม.17 ซ.วัดบางหญ้าแพรก ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง จ.สมุทรปราการ มือถือ 08-3708-2672

Au Hair Design

68 M.17 Soi Watbangyaprak, Poojao Samingprai Rd., Prapradang, Samutprakarn Mobile 08-3708-2672 Hairstylist : อ.ธันยรัศนิ์ สายจิตต์ Model : สยามล พุทธศร

79 78-81 New M27 79

79

24/1/2556 23:41


ÊÕàºÍÏ A 16 + F10 + äÎâ´Ãਹ 9%

Coloring Procedure น�ำสีเบอร์ A16 ผสมกับ F10 และไฮโดรเจน 9% ทาเว้น

Mix the color number A16 and F10 with 9% hydrogen. Apply

โคนผม 1 นิ้ว ให้ทั่วทั้งศีรษะ ทิ้งเวลาไว้ 20 นาทีแล้วเติม โคน ทิ้งเวลาไว้อีก 10 นาที ก่อนน�ำไปล้างออกด้วยน�ำ้ เปล่า ให้สะอาด สระด้วยแชมพูแล้วนวดตามด้วยทรีตเม้นต์

to the hair. Leave the roots 1 inch undone. Leave it for 20 minutes. Apply to the root. Leave it for 10 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatment.

EP ST BY EP ST

Cutting Procedure

1

2

3

1. แบ่งผมเป็น 3 ส่วน (หน้า-กลาง-ล่าง) 2. หวียกกรอบผมด้านขวาขึ้นไปด้านข้าง 90 องศา ตัดก�ำหนด

4

5

1. Divide hair into 3 parts. (front-middle-bottom) 2. Comb the right front hairlines up beside at 90 degree.

ความยาว 3. หวียกผมถัดไปด้านหลังใบหูขวาพร้อมทัง้ ยกผมขึน้ 90 องศา หลัง ตัดให้ความยาวเชื่อมกันกับผมช่อแรก 4. ตัดเชื่อมช่อต่อช่อไล่ไปจนถึงกึ่งกลางด้านหลัง 5. ตัดด้านซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา

Cut the hair length. 3. Comb the hair to the back of the right ear and lift the hair up to 90 degree. Cut the hair length to connect with the ffiifirst hair section. 4. Connect cutting by sections to the middle back. 5. Cut the left side in the same way as right side.

80 78-81 New M27 80

80

24/1/2556 23:42


L O N G 6

7

8

9

S T 10 Y L E

11

12

13

14

15

6. หวียกผมส่วนกลางขึ้น 180 องศา วางนิ้ว ขนานกั บ ศี ร ษะ ตั ด โดยใช้ ค วามยาว ส่วนล่างเป็นเกณฑ์ 7. แบ่ ง ผมจากจุ ด มงกุ ฎ ลงไปด้ า นข้ า ง เหนื อ ใบหู ข วาในลั ก ษณะกลี บ ส้ ม หวี ยกผมขึ้น 90 องศา ตัดผมส่วนที่เกินออก มาจากแนวนิว้ หรือระหว่างความยาวจาก จุดมงกุฎและความยาวจากผมช่อล่าง 8.-9. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ โดยรอบศี ร ษะไล่ ไ ป จนถึงกึ่งกลางใบหูซ้าย 10. หวี โ น้ ม กรอบผมด้ า นขวาไปด้ า นหน้ า 90 องศา ใช้กรรไกรตัดสไลซ์จากกลางช่อ ไล่ระดับลงไปจนสุดปลายผม 11. ตั ด ด้ า นซ้ า ยในลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ ด้านขวา 12. แบ่งผมส่วนบนทีเ่ หลือลงมาทีละชัน้ หวีให้ ช่อผมโน้มไปด้านหน้าแล้วสไลซ์ไล่ระดับ ความยาวให้เชื่อมกันกับผมส่วนช่อล่าง 13. หวียกกรอบผมด้านหน้าขึ้น 180 องศา ตัดเก็บรายละเอียดปลายผมทัง้ 2 ข้างให้ เท่ากัน 14. แบ่งกรอบผมด้านข้างซ้ายและขวาทีละ ข้างในลักษณะกลีบส้ม หวีให้ผมเรียงเส้น แล้วบิดช่อผมให้เป็นเกลียว ใช้กรรไกรตัด เบาๆ ไล่จากลางช่อไปจนสุดปลายช่อ 15.-16 สไลซ์ปลายผมให้บางพลิ้วทั่วทั้งศีรษะ

6. Comb the middle hair section up to 180 degree. Position fiffiingers parallel to the head. Cut by using bottom hair length as guideline. 7. Divide hair from the crown point to beside over the right ear in a pivotal shape. Comb and lift the hair up to 16 90 degree. Cut the hair part that over from the fiffiingers row or between the length from the crown point and length from the bottom hair section. 8.-9. Connect hair cut by sections around the head to the middle left ear. 10. Comb the right hairlines to the front at 90 degree. Use a scissor to have slice cut from the middle hair section down to the hair ends. 11. Cut the left side in the same way as right side. 12. Divide the top hair part down by layers. Comb the hair by leaning it to the front, then slice cut having the length layer to connect with the bottom hair section. 13. Comb the front hairlines up to 180 degree. Cut the hair ends at both side for the same length. 14. Divide the left hairlines and the right hairline in a pivotal shape. Comb the hair smoothly and twist it. Use a scissor to have soft cut from the middle to the end of hair section. 15.-16 Slice the hair ends all over the head to create a soft look.

81 78-81 New M27 81

81

24/1/2556 23:42


2 TONE à¹×èͧ¨Ò¡¹Ò§áººÁÕÃٻ˹ŒÒ·Õè´ÙËÇÒ¹ ᵋµŒÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁºØ¤ÅÔ¡ãËŒ´Ù໚¹ÊÒÇà»ÃÕéÂÇÁÒ¡ÂÔ觢Ö鹨֧㪌ⷹÊÕã¹áºº 2 â·¹ áÅÐÁÕ¡ÒõѴ¡Ñ¹ÃÐËNjҧੴÊÕ ·íÒãËŒãºË¹ŒÒ¹Ò§áºº´ÙÁÕÊÕÊѹáÅй‹Òʹã¨ÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ The model has a sweet look but she likes to have some more sassy personality. This hairstyle uses 2 contrast colors shades. This made the model look more bright and interesting.

82-85 M27 82

82

24/1/2556 23:48


L O N G S T Y L E

Tip Hair Salon

109/13 หมู่บ้านระเบียงทอง ถ.พหลโยธิน ซ.52 แยก 36 แขวงคลองขนุน เขตสายไหม, กรุงเทพฯ 10220 มือถือ 08-6784-1031

Tip Hair Salon

109/13 M.Rabiangthong, Phahonyothin Rd., Soi 52, Khongkhanoon, Saimai, Bangkok 10220 Mobile 08-6784-1031 Hairstylist : ชญานิษฐ์ สาถิตย์ Model : ประภาพรรณ โชติธเนศ

83 82-85 M27 83

83

19/1/2556 20:43


¼§¿Í¡ + äÎâ´Ãਹ 9%

ÊÕàºÍÏ 922 + äÎâ´Ãਹ 6%

ÊÕàºÍÏ 622 + äÎâ´Ãਹ 6%

1.

2.

Coloring Procedure

1. แบ่งผมบริเวณรอบจุดมงกุฎเป็นรูปหยดน�ำ้ จากนัน้ น�ำผงฟอก

1. Divide hair around the crown point in a drop shape.

ผสมไฮโดรเจน 9% ทาให้ทวั่ แล้วเช็กผมทุกๆ 5 นาทีให้ได้ ระดับสีสว่างทีต่ อ้ งการ น�ำไปล้างออกด้วยน�ำ้ เปล่าให้สะอาด 2. น�ำสีเบอร์ 922 ผสมไฮโดรเจน 6% ทาเว้นโคนบริเวณผม ส่วนบน จากนั้นใช้สีเบอร์ 622 ผสมไฮโดรเจน 6% ทาเว้น โคนผมส่วนล่าง ทิ้งเวลาทั้งหมดรวมกัน 30 นาที แล้วเติม โคนทิ้งเวลาไว้อีก 10 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้ สะอาด

Then, mix bleaching powder with 9% hydrogen. Apply to the head. Check the hair every 5 minutes till it turns to have a desired bright color. Rinse off with the water. 2. Mix the color number 922 with 6% hydrogen. Apply to the head and leave the top roots undone. Then, mix the color number 622 with 6% hydrogen. Apply to the head and leave the bottom roots undone. Leave it for 30 minutes. Then, apply to the roots and leave it for 10 minutes. Rinse off with the water.

Cutting Procedure

1

2

1. แบ่งผมเป็น 4 ส่วนในลักษณะชิ้นเค้กตามภาพ 2. หวีผมส่วนล่างลงไปที่ 0 องศา ใช้กรรไกรตัดก�ำหนดความยาว 3. ปล่อยผมส่วนบนลงมาหวีให้เรียบลงไปที่ 0 องศา ตัดให้

3

1. Divide hair into 4 part as pieces of cake as shown in

the picture. 2. Comb the bottom hair part down to 0 degree. Use a scissor cut the hair length. 3. Leave the top hair part down and comb smoothly at 0 degree. Cut the hair length same as the length of bottom hair base.

ความยาวเสมอกันกับฐานความยาวส่วนล่าง

84 82-85 M27 84

84

19/1/2556 20:55


L O N G S T Y L E

EP ST BY EP ST

4

5

6

7

8

9

4. แบ่งผมจากจุดมงกุฎเป็นแนวตัง้ ลงไปกึง่ กลางด้านหลังศีรษะ ในลักษณะกลีบส้ม หวียกผมขึ้น 180 องศา (ตั้งฉากกับพื้น) ตัดโดยใช้ฐานความยาวผมส่วนล่างเป็นเกณฑ์ 5.-6. ตัดเชือ่ มช่อต่อช่อองศาคงทีไ่ ล่ไปจนถึงเหนือกึง่ กลางใบหูซา้ ย และขวา 7. หวียกกรอบผมด้านข้างขวาขึ้น 180 องศา (ตั้งฉากกับพื้น) ตัดโดยใช้เกณฑ์ความยาวบริเวณจุดขวัญ 8. ตัดกรอบผมด้านซ้ายในลักษณะเดียวกัน 9. หวีผมด้านหน้าลงมาที่ 0 องศา ตัดก�ำหนดความยาวให้อยู่ ระดับคิ้ว

4. Divide hair from the crown vertically down to the middle back head in a pivotal shape. Comb the hair by lift up to 180 degree. (vertical to the ffllofl or) Cut the hair by using length at the bottom hair part as guideline. 5.-6. Connect hair cut by hair sections at the same degree to over the ears at both side. 7. Comb the right hairlines by lift up to 180 degree. (vertical to the ffllfloor) Cut the hair by using length at the cowlick as guideline. 8. Cut the left hairlines in the same way. 9. Comb the front hair down to 0 degree. Cut the hair length at the eyebrow level.

85 82-85 M27 85

85

19/1/2556 21:04


3 DIMENSION ໚¹¡ÒõѴâ´ÂÊÌҧ¡Ãͺ¼Á´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ໚¹Ë¹ŒÒÁŒÒäÅ‹ÃдѺ¤ÇÒÁÂÒÇà©Õ§ŧ´ŒÒ¹¢ŒÒ§¢ÇÒäŋ仨¹¶Ö§´ŒÒ¹ËÅѧ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¡Ñ¹ ÃÐËÇ‹Ò§¼ÁʋǹŋҧáÅмÁʋǹº¹´ŒÇ¡ÒùíÒÊÕÊNjҧࢌÒÁÒÊÍ´á·Ã¡¡ÑºÊÕࢌÁà¾×è͢ѺãËŒà·ç¡«à¨ÍϢͧàÊŒ¹¼Á´Ùà´‹¹ªÑ´¢Öé¹ This is hair cutting by creating the front hairlines as a bangs. The length levels are leaning down to the right side to the back. It is some contrast between the bottom and the top hair part by using the bright color to intervene with the dark color. This technique will make the hair texture look more outstanding.

86-89 M27 86

86

19/1/2556 0:46


L O N G S T Y L E

Glammer Education

263/4 «.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 101 á¢Ç§à¨ŒÒ¤Ø³Êԧˏ ࢵÇѧ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 â·Ã. 0-2731-2194-5

Glammer Education

263/4 Ladphrao 101, Jaokhunsing, Wungthonglang, Bangkok 10310 Tel. 0-2731-2194-5 Hairstylist : Í.¸¹´Å à¹ÕÂÁËÁÇ´

87 86-89 M27 87

87

19/1/2556 0:46


¼§¿Í¡+äÎâ´Ãਹ 12%

ÊÕàºÍÏ 4 + äÎâ´Ãਹ 6%

1

1

ÊÕàºÍÏ 8.43 + äÎâ´Ãਹ 12%

2

2 3

3

ÊÕàºÍÏ 5.22 + äÎâ´Ãਹ 6%

1.

2.

3.

Coloring Procedure 1. แบ่งผมบริเวณโดยรอบจุดขวัญเก็บไว้ จากนั้นล้างสีผมด้วย

1. Divide the hair around the cowlick. Then, clean the hair color

ผงฟอกผสมดีเวลลอปเปอร์ 40 Vol. (12%) ทาเว้นโคน เล็กน้อยทิ้งเวลาไว้ 30 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่า ให้สะอาด 2. แบ่งผมเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 แบ่งผมโดยรอบจุดขวัญใน ลักษณะซิกแซ็ก ส่วนที่ 2 แบ่งบริเวณโดยรอบศีรษะด้านหลัง จากกึ่ง กลางใบหูซ้ายไปจนถึงใบหูขวา จะเหลือบริเ วณ ท้ายทอยเป็นส่วนที่ 3 3. น�ำสี VOILA เบอร์ 4 ผสมดีเวลลอปเปอร์ 6% ทาบริเวณส่วน ที่ 2 ด้วยสี VOILA เบอร์ 8.43 ผสมเข้ากับดีเวลลอปเปอร์ 12% แล้วน�ำสี VOILA เบอร์ 5.22 ผสมดีเวลลอปเปอร์ 6% ทา บริเวณส่วนที่ 3 ทิ้งเวลาทั้งหมดรวมกัน 30 นาที น�ำไปล้าง ออกด้วยน�ำ้ เปล่าให้สะอาด สระด้วยแชมพู 1 ครั้ง นวดตาม ด้วยทรีตเม้นต์

by mixing bleaching powder with 40 Vol. (12%) developer. Apply to the head and leave the roots undone. Leave it for 30 minutes. Rinse off with water. 2. Divide the hair into 3 parts. Divide hair around the cowlick in zigzag in part 1. Divide hair around the head from the back middle left ear to right ear in part 2. The last part is the hair around the nape in part 3. 3. Mix the VOILA No.4 color with 6% developer and apply to the hair in part 1. Mix the VOILA No.8.43 color with 12% developer and apply to the hair in part 2. Mix the VOILA No.5.22 color with 6% developer and apply to the hair in part 3. Leave it for 30 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatment.

Cutting Procedure

1

2

3

1. หวีผมด้านหน้าให้เหยียดตรงแล้วตัดก�ำหนดความยาวผม

1. Comb the front hair straightly. Cut the front bang length

หน้าม้าให้อยู่ระดับสายตา 2. แบ่งผมโดยรอบศีรษะจากขมับด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวา จากนัน้ ใช้หวีแบ่งผมโน้มจากเหนือกึง่ กลางใบหูขวาให้เส้นผม ทิ้งตัวลงไปตามธรรมชาติ ตัดก�ำหนดความยาวโดยตั้งฉาก กรรไกรกับพื้น 3. หวีผมช่อต่อไปถัดจากด้านหลังใบหูขวาให้เรียงแล้วตัดให้ ความยาวเฉียงขึ้นไปรับกับกรอบผมด้านข้างขวา

same as eye level. 2. Divide hair around the head from the left to the right temple. Then, comb the hair from over the middle right ear. Leave the hair down naturally. Cut the hair length by putting the comb vertical to the flfflloor. 3. Comb the next hair part from the back right ear. Cut the hair length by leaning it up to meet with the right hairlines.

88 86-89 M27 88

88

19/1/2556 20:51


L O N G

4

5

6

7

8

9

10

11

4. ตัดเชื่อมความยาวให้เฉียงลงมาจนถึง

5. 6. 7.

ด้านหลังใบหูทั้ง 2 ข้าง แบ่ ง ผมส่ ว นบนลงมาที ล ะชั้ น จนถึ ง บริ เ วณจุ ด ขวั ญ หวี ใ ห้ เ รี ย บลงไปที่ 0 องศา ตัดให้ปลายผมเสมอกันกับฐาน ผมด้านล่าง หวี แ บ่ ง ผมจากกรอบผมด้ า นหน้ า ลงมาที ล ะชั้ น ตั ด ให้ ค วามยาวเฉี ย ง โค้งรับกับฐานผมยาวผมด้านล่าง ตั ด เชื่ อ มความยาวให้ เ ฉี ย งจาก กรอบผมด้านข้างลงไปด้านหลัง 8.-9. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ เฉี ย งไล่ ร ะดั บ ความยาวลงมาจนถึ ง กรอบผม ด้านซ้าย 10. แบ่งผมจากบริเวณจุดขวัญลงไปกึง่ กลาง ด้านหลังในลักษณะกลีบส้ม หวียก องศาขึ้นขนานกับโครงสร้างศีรษะ ใช้ กรรไกรสไลซ์ปลายผมให้พลิ้วไหว 11-12. สไลซ์เชือ่ มช่อต่อช่อในลักษณะเดียวกัน โดยรอบจุดขวัญ ยกองศาคงที่

S T Y L E

4. Connect hair cut by leaning the cutting down. Until the back of both ears. 5. Divide the top hair part down as layers until the cowlick. Comb the hair smoothly down to 0 degree. Cut the hair ends to have same length as the bottom hair base. 6. Comb the hair at the front hairlines down by layers. Cut the hair length lean along the curve to meet with the bottom hair 12 base. 7. Connect hair cut by leaning from the side hairlines to the back. 8.-9. Connect hair cut by hair sections by leaning the hair length level down to the left hairlines. 10. Divide hair around the cowlick down to the middle back in pivotal shape. Comb the hair by lift the hair up parallel to the head structure. Use a scissor slice the hair ends to create a soft look. 1 1-12. Connect hair slice cut by sections in the same way around the cowlick at the same degree.

89 86-89 M27 89

89

19/1/2556 0:47


CLASSIC BRIDE ÊíÒËÃѺ਌ÒÊÒÇ·‹Ò¹ã´·ÕèÁÕ¤ÍÃÐ˧ áÅÐ˹ŒÒÃٻ䢋¡çÊÒÁÒö㪌¡ÒÃà¡ÅŒÒ¼Á·Ã§¹Õé䴌͋ҧäÁ‹µŒÍ§¡Ñ§ÇÅ àËÁÒÐÊíÒËÃѺÊíÒËÃѺ਌ÒÊÒÇ ·Õèª×蹪ͺÊäµÅÂŒÍ¹Âؤ «Ö觤سÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉãËŒ¡Ñº·Ã§¼Áä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌à¤Ã×èͧ»ÃдѺ·Õè໚¹´Í¡äÁŒ ËÃ×Íà¤Ã×èͧ»ÃдѺ·Õè·íÒ¨Ò¡¼ŒÒËÃ×Í¢¹¹¡à¡Žæ ¡ç¨Ð·íÒãËŒ´Ùâ´´à´‹¹ÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ This chignon style is for the brides who have a long neck and oval face shape. It is suitable to the brides who admire the retro style. Creating more special to this chignon style can simply do by decorate some hair decorations eg. flowers decorations, beautiful hair decorations made from fabric or feather.

90-93 New M27 90

90

21/1/2556 14:18


C H I G N O N S T Y L E

อินเลิฟ ซาลอน

1/35 ต.มาบโปร่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 มือถือ 09-0136-9705

In Love Salon

1/35 Mabprong, Phanthong, Cholburi 20160 Mobile 09-0136-9705 Hairstylist : สยามล พุทธศร Model : สุพรรณี ขันอาษา

91 90-93 New M27 91

91

19/1/2556 20:45


1

2

3

4

5

6

7

8

Chignon Procedure 1. แบ่ ง แสกกลางผมให้ ลึ ก เข้ า ไปจนถึ ง

กึ่งกลางศีรษะ 2. ยี ผ มจากบริ เ วณกึ่ ง กลางศี ร ษะจนถึ ง จุดขวัญให้พองฟู 3. หวี ผ มเบาๆ ให้ เ รี ย งเส้ น ไปด้ า นหลั ง พร้ อ มทั้ ง จั บ โหย่ ง ช่ อ ผมให้ ไ ด้ ร ะดั บ ความทุยที่สวยงาม 4. ใช้ยางรัดช่อผมให้แน่นบริเวณใต้จุดทุย 5.-6 ยีกรอบผมด้านข้างขวาให้พองฟู แล้วหวี ใต้ท้องผมเบาๆ ให้เรียงเส้น 7. ม้วนตวัดช่อผมให้สะบัดขึน้ ด้านบนจัดช่อ ให้ ไ ด้ ข นาดที่ ส วยงามแล้ ว วางช่ อ ชิ ด ด้านข้างขวาของฐาน 8.-9. ยีผมถัดไปด้านหลังใบหูหวีใต้ท้องผม ในลักษณะเดียวกันกับช่อแรก

1. Create Divide the median line deep to the

middle head. 2. Blend the hair at the middle head to the cowlick to create volume. 3. Comb the hair smoothly to the back. Set the hair section to have beautiful level. 4. Use a hair tie to tie the hair section tightly under the cowlick. 5.-6. Blend the right hairlines to create volume. Comb the inside hair smoothly. 7. Twist the hair section to the top. Set the hair section to have beautiful size. Put the hair section close to the right side of the hair base. 8.-9. Blend the hair at the back ear. Comb the hair inside in the same way as the fiffiirst hair section

9

92 90-93 New M27 92

92

19/1/2556 20:45


C H I G N O N 10

11

S 13 T Y L E

12

STE P BY STE P

14

15

10. ม้วนตวัดช่อผมขึ้น โดยวางช่อให้เรียงเชื่อมช่อกันกับผม

ช่อแรกโดยรอบแนวฐานผม เหน็บกิ๊บยึดซ่อนไว้ด้านใน ของช่อ 11. เก็บม้วนผมด้านซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา 12.-13 หวีปลายผมทีเ่ หลือจากการเก็บม้วนช่อด้านซ้ายให้เรียงเส้น แล้วพันรอบช่อหางม้าให้สวยงาม ก่อนเหน็บกิ๊บยึดซ่อน ไว้ให้แน่น 14. ยีช่อหางม้าให้พองฟู 15.-16 หวีท้องผมให้เรียบเรียงเส้น แล้วตวัดช่อผมม้วนขึ้นด้านบน ให้ระดับของช่อเชื่อมกันกับแนวผมด้านซ้ายและขวา ก่อน ใช้กิ๊บเหน็บยึดซ่อนไว้ด้านในของช่อผมให้แน่น ตกแต่ง ด้วยเครื่องประดับให้สวยงาม

16 10. Twist the hair section up by placing it connecting to the

ffiirst hair section around the hair base. Secure it with hair pins by hiding the pins inside. 11. Roll the hair at the left side in the same way as right side. 12-13. Comb the hair ends smoothly and roll it around the horse tails beautifully. Secure it with hair pins tightly. 14. Blend the horse tails to create volume. 15.-16. Comb the hair smoothly and twist the hair end up to the top. Connect all the hair sections at both side at the same level . Secure it with hair pins tightly. Put some decorations beautifully.

93 90-93 New M27 93

93

19/1/2556 20:45


PONY CHIC ¼Á·Ã§¹Õé໚¹¡ÒÃ㪌ÇÔ¸ÕÁŒÇ¹Å͹¼ÁãËŒ·ÑèÇ·Ñé§ÈÕÃÉÐ ¡‹Í¹¨Ðà¡çºª‹Í¼ÁãËŒÁÕ¡ÒÃÇÒ§µíÒá˹‹§ª‹Í·Õ赋ҧÃдÑ��à¾×èÍÊÌҧÅÙ¡àÅ‹¹ãËŒ¡Ñº·Ã§¼Á ÊÒÁÒöàÃÕ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ¡Ò÷íÒä´Œ§‹ÒÂæ ´ŒÇµÑÇàͧËÃ×͹íÒÁÒ»ÃÐÂØ¡µà»š¹·Ã§Í×è¹æ ä´ŒÍÕ¡ËÅÒ¡ËÅÒ This hair style is curling the hair over the head. Keep the hair sections and place them at different levels to make this hair style looks more interesting. It is easy to learn and do it by yourself. This hair style can be adjusted for the various hair styles.

94-97 M27 94

94

19/1/2556 1:27


C H I G N O N S T Y L E

โรงเรียนเสริมสวยนิภาดา

1783/88 ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2511-0218, 0-2512-4437-8

Nipada Hair School

1783/88 Ladphrao Rd., Bangkok 10230 Tel. 0-2511-0218, 0-2512-4437-8 Hairstylist : อ.นิภาดา โรจน์รัตนวาณิชย์, อ.อลงกรณ์ โรจน์รัตนาวาณิช Model : กรชวัล บ่อโพธิ์

95 94-97 M27 95

95

19/1/2556 1:27


1

2

3

Chignon Procedure 1. ม้ ว นผมให้ เ ป็ น ลอนทั่ ว ทั้ ง ศี ร ษะ

STEP BY STEP

4

ยีผมด้านหน้าให้พองเล็กน้อย 2. หวี ผ มเบาๆ ให้ เ รี ย งเส้ น เบี่ ย งไป ด้านขวาชิดบริเวณจุดขวัญ 3. แบ่งผมจากกรอบผมด้านหน้าข้างขวา ทีละช่อ หวีให้ผมเรียงเส้นแล้ว ยกผม โน้มขึ้นไปด้านบนรวมกับผมช่อแรก เหน็บกิบ๊ ยึดไว้ให้ชดิ กับฐานของช่อแรก ท�ำไล่เรียงทีละช่อจนถึงกึง่ กลางศีรษะ ด้านหลัง 4. ใช้หวียีปลายผมทีละช่อเพื่อให้เกิด การพองตัวของเส้นผม

1. Blend the front hair to create a little

volume. 2. Comb the hair smoothly to the right side close to the cowlick. 3. Divide hair from the right front hairlines by sections. Comb the hair smoothly and bend it up to combine with the fiffiirst hair section. Secure it with the hair pins to close to the hair base of the ffiirst hair section. Create it each sections till the back middle head. 4. Use the comb blend the hair at each section to create the volume.

96 94-97 M27 96

96

19/1/2556 1:28


C H I G N O N 5

6

7

8

9

10

5. จัดช่อผมให้ได้ระดับที่สวยงาม 6. หวีกรอบผมด้านซ้ายให้เรียงเส้นไปด้านหลัง 7. โน้มช่อผมไปบริเวณด้านหลังใบหูซา้ ยให้มกี ารวางระดับช่อผม

ที่เหลื่อมล�้ำกันกับช่อแรก ก่อนเหน็บกิ๊บยึดไว้ให้แน่น 8. ยีปลายผมให้เกิดการพองตัวขึ้น 9. จัดช่อผมให้ได้ระดับช่อที่สวยงาม 10. เก็บผมส่วนทีเ่ หลือขึน้ เหน็บชิดกับฐานผมแล้วยีปลายผมอีกครัง้ ก่อนจัดวางช่อผมให้สวยงาม ฉีดสเปรย์ฝุ่นเพื่อให้ผมอยู่ทรง และไม่หนักจนเกินไป

S T Y L E

5. Put the hair sections at the desired level beautifully. 6. Comb the left hairlines smoothly to the back. 7. Bend the hair sections to the back left ear. Please the hair

sections at the different levels with the fiffiirst hair section. Secure it with the hair pins tightly. 8. Blend the hair ends to create some volume. 9. Put the hair sections at the desired level beautifully. 10. Put the left hair part up and place it close to the hair base. Blend the hair ends again before placing the hair sections beautifully. Use hair spray to hold it and to create for a soft look.

97 94-97 M27 97

97

19/1/2556 1:28


BRAID CHIC ÊíÒËÃѺÊÒÇà»ÃÕéÂÇ·‹Ò¹ã´·Õè¡íÒÅѧÁͧËҷç¼Áà¡Žæ ·Õè¨Ð㪌㹤׹Ã×è¹àÃÔ§ Åͧ¹íÒ¼ÁໂÂÁҶѡ໚¹á¶Ç«ŒÍ¹¡Ñ¹ºÃÔàdz´ŒÒ¹¢ŒÒ§·Ñé§ 2 ¢ŒÒ§ áÅŒÇ ÁŒÇ¹»ÅÒ¼Áʋǹº¹ãˌ໚¹Å͹à¾Õ§෋ҹÕé ¡ç¨Ðä´Œ·Ã§¼Á§‹ÒÂæ ·Õè¤Ø³ÊÒÁÒöàÃÕ¹Ãٌ䴌´ŒÇµÑÇàͧ This is for trendy women who is looking for a chick hair style for the party. Make it easy by braiding the hair in rows at both side and roll the hair ends at the top part to create a curl. By this way, you can learn and do it by yourself.

98-101 M27 98

98

19/1/2556 1:57


C H I G N O N S T Y L E

โรงเรียนเสริมสวยนิภาดา

1783/88 ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2511-0218, 0-2512-4437-8

Nipada Hair School

1783/88 Ladphrao Rd., Bangkok 10230 Tel. 0-2511-0218, 0-2512-4437-8 Hairstylist : อ.อลงกรณ์ โรจน์รัตนาวาณิช และ อ.สุมาลี กล่ำ�สามเรือน Model : อรวีรยา อมรพิพัฒน์

99 98-101 M27 99

99

19/1/2556 1:57


1

2

3

4

5

6

7

8

Chignon Procedure 1. แบ่งผมส่วนบนเก็บไว้ในลักษณะเกือกม้า จากนั้นแบ่งผม

ด้ า นข้ า งขวาจากกรอบผมด้ า นหน้ า เป็ น แนวยาวตาม รูปศีรษะไปด้านหลัง โดยแบ่งผมเป็น 3 ช่อเล็กๆ ขนาด เท่ากัน 2. เปียผมในลักษณะเปียสามโดยให้ผมช่อบนทับลงมาที่ผม ช่อกลางแล้วน�ำผมช่อด้านล่างไขว้ทับกับผมช่อบนอีกครั้ง 3. ค่อยๆ ตักผมตามแนวผมที่แบ่งไว้ทีละช่อขนาดเท่าๆ กัน โน้ ม มารวมกั บ ช่ อ ผมเปี ย ที ล ะช่ อ แล้ ว เปี ย ไขว้ ทั บ ใน ลักษณะเดียวกันไล่ไปตามแนวศีรษะด้านข้าง 4. เปียไล่ไปด้านหลังจนเกือบสุดปลายผม 5. เปียผมแถวที่ 2 ในลักษณะเดียวกันกับเปียแถวบน 6. เปียผมด้านข้างซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา 7. ยีโคนผมบริเวณเกือกม้าส่วนบนให้ตั้งขึ้น 8. โน้มผมเปียด้านข้างทัง้ หมดโอบรอบมาด้านหลัง แล้วใช้กบิ๊ ยึด เหน็บไว้ให้แน่น

1. Divide the top hair part in a form of horseshoes shape. Then,

divide the right hair part from the front hairline along to the head structure to the back. Divide hair into 3 small parts equally. 2. Braid a basic 3-strand braid. Place the top strand on the middle strand, then put the bottom strand cross to the top strand again. 3. Put a little hair part that have been divided equally to combine with the braid. Make it cross in the same way along to the side. 4. Braiding the hair until the hair end. 5. Braiding the second row in the same way as the top row. 6. Braiding at the left side in the same way as right side. 7. Create a volume around the horseshoes top hair part. 8. Bend all the side braid to the back. Secure it with the hair pins tightly.

100 98-101 M27 100

100

19/1/2556 1:57


STEP BY STEP

9

10

11

12

13

14

9. จัดช่อผมส่วนบนให้สวยงามโดยวางช่อผม

ให้มีการสลับทับซ้อนของลอนผมให้ เป็นไปอย่างธรรมชาติ 10. ใช้นวิ้ มือสางผมด้านหน้าให้ยกโน้มขึน้ ไป ด้านขวาแล้วแต่งปลายผมให้เชื่อมรับ ผมด้านขวา 11.-12. หวีผมบริเวณท้ายทอยขึน้ แล้วพับช่อผม เข้าหาศีรษะ ให้ปลายผมหมุนขึ้นไป ด้ า นบนรั บ กั บ ฐานผมบริ เ วณส่ ว น เกือกม้า ก่อนใช้กิ๊บเหน็บยึดซ่อนไว้ ด้านในผม 13.-14. จัดและตกแต่งช่อผมให้สวยงามและ กลมกลืนกันให้ทั่วทั้งศีรษะ

C H I G N O N S T Y L E

9. Manage the top hair sections beautifully.

Cross the hair sections to create natural curl. 10. Use the hands comb the hair lift up to the right. Manage the hair ends to connect with the hair at right side. 11.-12. Comb the hair around the nape up, then fold it into the head. Make the hair end roll up to the top to meet with the hair base around the horse shoes. Secure it with the hair pins by hiding the pins inside the hair. 13.-14. Manage the hair section beautifully and harmonize around the head.

101 98-101 M27 101

101

19/1/2556 1:58


BRIDAL FANTASY ໚¹¼Áà¡ÅŒÒ਌ÒÊÒÇ¡Öè§á¿¹«ÕàÅ硹ŒÍ â´Â¼Áà¡ÅŒÒ·Ã§¹ÕéÊÒÁÒöàÃÕ¹Ãٌ䴌§‹ÒÂæ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌ÇÔ¸ÕµÇÑ´ÁŒÇ¹ª‹Í¼ÁãËŒ´Ù໚¹ÃÙ»·Ã§ËÍÂ⢋§ ·ÕèÁÕ¡ÒÃàÃÕ§µÑǡѹÊǧÒÁ â´Â¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¹‹ÒÃѡ͋͹ËÇÒ¹ãËŒ¡Ñº·Ã§ÁÒ¡¢Öé¹´ŒÇÂà¤Ã×èͧ»ÃдѺ ·ÕèÁÕ¢¹¹¡ÊÕ¢ÒǺÃÔÊØ·¸Ôìá«ÁºÃÔàdz¨Ø´àª×èÍÁµ‹Í¢Í§ª‹Í¼Á It is a chignon style that have a little fancy look for brides. It is easy to create by twisting the hair sections in a form of spiral shape. You can add more sweet look to this hair style by put some decorations like a white feather at the connection points of the hair sections.

102-105 M27 102

102

19/1/2556 2:02


C H I G N O N S T Y L E

âçàÃÕ¹Ê͹µÑ´àÊ×éÍ-àÊÃÔÁÊǹÔÃѹ´ÃÃѵ¹

591-593 (¢ŒÒ§âç¾ÂÒºÒÅÁÔµÃÀÒ¾) ¶.»ÃЪҸԻ¡ ¤ÅͧÊÒ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10600 â·Ã. 0-2437-7459, 0-2437-1885 á¿š¡«. 0-2438-3483

Niranrat Hairdressing & Dressmaking School 591-593 (Side of the Mittaphap Hospital), Prachatipok Rd., Klongsan, Bangkok 10600 Tel. 0-2437-7459, 0-2437-1885 Fax. 0-2438-3483 Hairstylist : Í.³Ñ®ÇѲ¹ ÃØ‹§ä¾ÅÔ¹ Model : »ÂÐÀó ¡ÒÌÀÑ¡´Õ

103 102-105 M27 103

103

19/1/2556 2:03


1

2

3

4

5

6

7

8

Chignon Procedure

1. Divide the hair from the middle head from the front hairline

1. แบ่งผมจากบริเวณแนวกึง่ กลางศีรษะจากกรอบผมด้านหน้า horizontally to connect with the cowlick in a form of

เป็นแนวขนานลงไปบรรจบกันบริเวณใต้จุดทุยในลักษณะ เกือกม้า แล้วแบ่งผมเป็น 3 ส่วนเพื่อรัดเป็นหางม้า 2.-3. หวี ก รอบผมด้ า นข้ า งซ้ า ยให้ เ รี ย บเรี ย งเส้ น ไปด้ า นหลั ง แล้วรัดผมเป็นหางม้ารวมกับผมบริเวณส่วนท้ายทอย 4. ยีหางม้าช่อแรกจากด้านหน้าให้พองเล็กน้อย 5.-6. หวีผมเบาๆ ให้เรียงเส้นลงไปตามธรรมชาติแล้วม้วนตวัด ปลายผมกลับเข้าไปด้านในหาฐานช่อ ก่อนใช้กิ๊บเหน็บยึด ซ่อนไว้ด้านในให้แน่น 7. ยีผมช่อที่ 2 บริเวณกึ่งกลางศีรษะให้พองเล็กน้อย จากนั้น หวีผมเบาๆ ให้เรียงเส้น 8. จับช่อผมให้โหย่งขึน้ ให้ได้ระดับตามความต้องการ แล้วตวัด ปลายผมเข้ า ไปหาฐานผมก่ อ นเหน็ บ กิ๊ บ ซ่ อ นไว้ ชิ ด กั บ ฐานผม

horseshoes shape. Divide the hair into 3 parts to tie them as horse tail. 2.-3. Comb the left hairlines smoothly to the back. Tie the hair as horse tail to combine with the hair at the nape. 4. Blend the fiffiirst hair tail at the front to create a little volume. 5.-6. Comb the hair smoothly down naturally. Roll the hair ends into the inside of hair base. Secure it with the hair pins tightly. 7. Blend the second hair tail at the middle head to create a little volume. Then, comb the hair softly. 8. Put the hair section up to the desired level. Roll up the hair ends into the hair base. Secure it with the hair pins by hiding the pins close to the hair base.

104 102-105 M27 104

104

19/1/2556 21:32


STE P BY STE P

9

10

11

12

13

14

9.-10. หวีกรอบผมด้านข้างขวาให้เรียบเรียงเส้น

ไปด้ า นหลั ง แล้ ว บิ ด ช่ อ ผมหมุ น ขึ้ น 1 รอบ ก่อนใช้กิ๊บเหน็บยึดช่อไว้ชิดกับ ฐานหางม้าด้านหลัง 11. ยีชอ่ หางม้าด้านหลังให้พอง แล้วหวีเบาๆ ให้เส้นผมเรียงตัวกันอย่างสวยงาม 12. โน้ ม ตวั ด ช่ อ ผมไปด้ า นขวาแล้ ว ม้ ว น ปลายผมเข้าหาศีรษะพร้อมทั้งจับโหย่ง ช่ อ ผมให้ ไ ด้ ร ะดั บ ที่ ส วยงาม ก่ อ น เหน็บกิ๊บยึดไว้ให้แน่น 13. ยีชอ่ หางม้าบริเวณท้ายทอยให้พอง แล้ว หวีเบาๆ ให้ผมเรียงเส้นอย่างสวยงาม 14. ม้ ว นตวั ด ปลายผมขึ้ น ไปในลั ก ษณะ ก้ น หอย วางช่ อ ไว้ ใ ต้ ฐ านผมบริ เ วณ กึ่งกลางศีรษะด้านหลังก่อ นเหน็บ กิ๊บ ยึดช่อผมไว้ให้แน่น แล้วตกแต่งด้วย เครื่องประดับอย่างสวยงาม

C H I G N O N S T Y L E

9.-10. Comb the right hairlines smoothly to

the back. Twist the hair 1 round up. Secure it with the hair pins by hiding the pins close to the back hair base. 11. Blend the hair tail at the back to create a volume. Comb the hair smoothly. 12. Bend the hair sections to the right, then twist the hair ends into the head. Put the hair section at the level beautifully. Secure it with the hair pins tightly. 13. Blend the hair tail at the nape to create a volume. Comb the hair smoothly. 14. Twist the hair ends up in a form of spiral shape. Put it under the hair base at the middle back head. Secure it with the hair pins tightly. Put some decorations beautifully.

105 102-105 M27 105

105

19/1/2556 21:32


TWIST ROMANCE ¼Áà¡ÅŒÒÁǵíèÒ¡çÂѧ¤§ÁÕàʹ‹ËäÁ‹àÊ×èÍÁ¤ÅÒ àËÁÒÐÊíÒËÃѺ਌ÒÊÒÇ·ÕèÁÕª‹Ç§¤Í·ÕèàÃÕÂÇÃÐ˧ ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡Ñº¼ÁໂÂÊÇÂËÇÒ¹ª‹ÇÂÊÌҧÃÒÂÅÐàÍÕ´ŧº¹·Ã§¼Á䴌໚¹Í‹ҧ´Õ This is the low chignon style. It is a classic charming and suitable to the brides who have a long neck. Combining with the sweet braiding makes this chignon more outstanding.

106-109 M27 106

106

19/1/2556 2:42


C H I G N O N S T Y L E

โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์

369/11-12 ม.7 ซ.แพรกษา 5 (สุดใจ) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2701-5505 มือถือ 08-1874-1471, 08-4160-3744

Chaianun Hair School

369/11-12 M.7, Soi Prakkasa 5 (Sudjai), Muang, Samutprakarn 10280 Tel. 0-2701-5505 Mobile 08-1874-1471, 08-4160-3744 Hairstyle : อ.เพ็ญพัตน์ นาคใจเสือ Model : กานต์ธิดา ศรีนวล

107 106-109 M27 107

107

19/1/2556 2:43


1

2

3

4 STE P BY STE P

5

6

7

Chignon Procedure 1. แสกข้างผมด้านซ้ายให้แนวแสกลึกเข้าไปประมาณ 3 นิ้ว

จากนั้นแบ่งผมเป็นช่อเล็กๆ 3 ช่อขนาดเท่าๆ กัน 2. เปียผมในลักษณะเปีย 3 เส้น โดยให้ผมทั้ง 3 ช่อไขว้ทับกัน ไปมา 3. ค่อยๆ แบ่งผมจากแนวกรอบผมด้านหน้าเป็นช่อเล็กๆ ขนาด เท่าๆ กันเข้ามารวมกับฐานผมเปียแล้วเปียไล่ลงไปด้าน ข้างขวาตามแนวกรอบผมจนถึงเหนือใบหู 4. เปียผมไล่ไปจนสุดปลาย 5. แบ่งผมส่วนที่เหลือเป็น 2 ส่วน (บน-ล่าง) โดยรอบศีรษะ แล้วรัดผมส่วนล่างเป็นหางม้า 6. ยีผมส่วนบนให้พองฟู 7. หวีผมจากด้านซ้ายเบาๆ ให้เรียงเส้นไปด้านหลังแล้วใช้ กิ๊บเหน็บให้ชิดกับช่อหางม้า

1. Create a median line on the left to have 3 inches dept.

Then, divide the hair into 3 small sections equally. 2. Braid a basic 3-strand braid. 3. Divide hair at the front hairline into small sections equally. Combine them with the braid base, then make a braid down to the right along the hairline to over the ear. 4. Braiding the hair until the hair end. 5. Divide the hair into 2 parts (top-bottom) around the head. Tie the bottom hair as horse tail hair. 6. Create the hair volume at the top part. 7. Comb the hair smoothly to the back. Put the hair pins to the hair close to the horse tail hair.

108 106-109 M27 108

108

19/1/2556 2:43


C H I G N O N 8

9

10

12

13

14

8.-9. หวีผมจากด้านบนและด้านข้างขวาเบาๆ ให้เรียงเส้นไป

S 11 T Y L E

15

Comb the hair from the top and the right part smoothly ด้านหลังเช่นเดียวกัน จากนัน้ ตวัดช่อผมเข้าหาด้านข้างซ้าย down to the back in the same way. Then, twist the it to ของหางม้าแล้วเหน็บกิ๊บซ่อนไว้ด้านในช่อผมให้แน่น the left of the horse tail hair. Secure it by the hair pins 10. โน้มเปียจากด้านขวามาด้านหลังทับช่อหางม้า ตวัดช่อเปีย tightly. สอดไว้ใต้ฐานช่อ เหน็บกิ๊บให้แน่น 10. Bend the braid from the right to the back over the 11.-12. หวีช่อหางม้าให้เรียงเส้นไปด้านซ้ายแล้วม้วนตวัดช่อผม horse tail hair. Twist the braid and put it under the hair ให้คล้ายลักษณะโบว์ แล้วติดกิ๊บเหน็บซ่อนไว้ด้านล่าง base and secure it with the hair pins. ของช่อ 11.-12. Comb the horse tail hair smoothly to the left, the twist 13.-14. แบ่งผมอีก 1 ช่อให้ขนาดเท่าๆ กันกับผมด้านซ้าย แล้วหวี the hair section like a ribbon. Secure it with the ให้เรียงเส้นไปด้านขวาพร้อมทั้งม้วนตวัดช่อผมให้ได้ hair pins. ลักษณะเดียวกันและสมดุลกับด้านซ้าย 13.-14. Divide another hair section equally as the left side. Comb 15. ยีช่อผมส่วนที่เหลือให้พองเล็กน้อยแล้วจัดช่อให้สวยงาม the hair smoothly to the right, the twist the hair section the same way as the left side. 15. Create a little hair volume and make the hair sections beautifully. 8.-9.

109 106-109 M27 109

109

19/1/2556 21:19


LOVELY THAI STYLE ¼Áà¡ÅŒÒÊíÒËÃѺªØ´ä·Â·Ã§¹Õé໚¹ÅѡɳСÒÃà¡ÅŒÒẺÁǵíèÒ ·ÕèÁÕ¡ÒÃàºÕ觢ŒÒ§Å§ä»´ŒÒ¹ã´´ŒÒ¹Ë¹Öè§à¾×èÍãËŒãºË¹ŒÒ´ÙÊÇÂËÇÒ¹ÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ àËÁÒÐÊíÒËÃѺ਌ÒÊÒÇ·Õè¨Ð·íÒ¡ÒÃËÁÑé¹ã¹ª‹Ç§àªŒÒ«Öè§à»š¹¡ÒÃà¡ÅŒÒ·Õè´ÙàÃÕºÌÍÂáÅÐàÃÕºËÃÙã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹ This chignon hair style is for the bride in the Thai traditional dress. It is a low chignon askew down to one side to create a soft and sweet look. It is suit to the bride in the morning engagement. It provides neat and elegance look at the same time to the brides.

110-113 M27 110

110

19/1/2556 2:09


C H I G N O N S T Y L E

โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์

369/11-12 ม.7 ซ.แพรกษา 5 (สุดใจ) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2701-5505 มือถือ 08-1874-1471, 08-4160-3744

Chaianun Hair School

369/11-12 M.7, Soi Prakkasa 5 (Sudjai), Muang, Samutprakarn 10280 Tel. 0-2701-5505 Mobile 08-1874-1471, 08-4160-3744 Hairstylist : อ.เพ็ญพัตน์ นาคใจเสือ Model : สุนัน ทองเนียม

111 110-113 M27 111

111

19/1/2556 2:09


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chignon Procedure 1. ยีผมบริเวณจุดขวัญให้พองฟูเล็กน้อย 2. หวีเบาๆ ให้ผมเรียงเส้นไปด้านหลัง 3. ใช้หางหวีสอดเข้าไปในช่อผมแล้วยกโหย่ง

ช่อผมขึ้นให้ได้ระดับที่สวยงาม 4. ติดกิ๊บยึดช่อผมไว้ใต้จุดทุย 5.-6. หวีกรอบผมด้านข้างซ้ายให้เรียงเส้นไป ด้านหลังแล้วบิดพับช่อผมเข้าหาศีรษะ วางช่อไว้ขา้ งฐานผมด้านซ้าย ก่อนเหน็บ กิ๊บติดยึดไว้ 7. หวีกรอบผมด้านข้างขวาให้เรียบเรียงเส้น ไปด้านหลังเช่นเดียวกันกับด้านซ้าย 8.-9. บิ ด ช่ อ ผมให้ ต วั ด เข้ า หาด้ า นข้ า งฐาน ในลักษณะก้นหอยแล้วเหน็บกิ๊บยึดไว้ ให้แน่น 10.-11. แบ่งผมถัดลงมาจากหลังใบหูขวาทีละช่อ หวีให้เรียงเส้นโน้มไปด้านหลังแล้วม้วน ตวัดปลายผมเป็นก้นหอย วางช่อให้เบีย่ ง ไปด้านซ้ายโดยรอบใต้ฐานผม

1. Blend the hair at the cowlick point to create

a little volume. 2. Comb the hair smoothly to the back. 3. Put the comb end into the hair section and lift it up at desired level beautifully. 4. Secure the hair section with the hair pins by put the pins under the cowlick. 5.-6. Comb the left hairlines smoothly to the back. Twist the hair section into the head, then place it under the left hair base. Secure it with the hair pins. 7. Comb the right hairlines smoothly to the back in the same way as the left. 8.-9. Twist the hair section into the side hair base in a form of spiral shape. Secure it with the hair pins tightly. 10.-11. Put the hair at the back right ear down by layers. Comb each hair section smoothly to the back. Twist the hair end in a form of spiral by bending it to the left under the hair base.

11

112 110-113 M27 112

112

19/1/2556 21:49


12

13

14

15

16 STE P BY STE P

17

18

12. แบ่งผมจากด้านหลังใบหูซา้ ยขนาดช่อเท่าๆ กันกับด้านขวา

หวีให้เรียบเรียงเส้นพร้อมทั้งโน้มช่อผมเก็บใต้ฐานช่อ ก้นหอย สอดกิ๊บเหน็บซ่อนไว้ด้านในช่อ เหลือปลายผม ไว้ 13.-14. หวี โ น้ ม ผมบริ เ วณท้ า ยทอยด้ า นหลั ง ใบหู ข วา ให้เรียบแล้วยกผมบิดเข้าหาแนวกึง่ กลางบริเวณฐานผม ด้านล่าง เหน็บกิ๊บยึดซ่อนไว้ให้แน่น เหลือปลายผมไว้ 1 5.-16. ม้วนปลายผมที่เหลือเป็นก้นหอย วางช่อไว้ด้านล่าง ของฐานผมทั้งด้านซ้ายและขวา 17.-18. หวีผมช่อสุดท้ายบริเวณท้ายทอยให้เรียบเรียงเส้นแล้ว ม้วนช่อเข้าหาศีรษะสอดใต้ฐานผม เหน็บกิ๊บยึดซ่อนไว้ ให้แน่น 19.-20 ยีผมด้านหน้าให้พองเล็กน้อยแล้วใช้หางหวีจัดแต่งทรง ให้ริ้วลายผมเบี่ยงโน้มลงไปด้านข้างขวาให้ดูสวยงาม

19

C H I G N O N S T Y L E

20

12. Divide hair at the back left ear into the sections equal to

the right side. Comb the hair smoothly and bending the hair section and put it under the spiral hair base. 13.-14. Secure it with the hair pins by hiding the pins inside the hair sections. Leave the hair ends. 15.-16.Twist the hair ends in a spiral shape. Place the hair section at the bottom hair base at both side. 17.-18 Comb the last hair section at the nape smoothly. Twist the hair section into the head and place it under the hair base. Secure it with the hair pins tightly. 19.-20. Blend the front hair to create a little volume. Use the comb ends to create the hair to bend down to the right side beautifully.

113 110-113 M27 113

113

19/1/2556 21:50


SLANT HAIRCUTS ¹ÒÂẺÁÕ¡ÃͺÃٻ˹ŒÒ·Õ褋͹¢ŒÒ§¡ÇŒÒ§ ¡ÒÃÍ͡Ẻ·Ã§¨Ö§à¹Œ¹ãËŒâ¤Ã§ÊÌҧ¼Á´ŒÒ¹Ë¹ŒÒÁÕÅѡɳÐ໚¹á¹Çà©Õ§ ¨Ò¡à˹×ÍËÒ§¤ÔéÇ´ŒÒ¹ã´´ŒÒ¹Ë¹Öè§Å§ä»ËÒºÃÔàdzʋǹ¨Í¹´ŒÒ¹¢ŒÒ§ à¾×èÍ´Ö§ãËŒÃٻ˹ŒÒÁÕ¤ÇÒÁàÃÕÂÇÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ The model has a square face shape. This hair style has been created to have the front hair askew from over the eyebrow at one side down to the sideburns at another side to create a longer and soft look for the face shape.

114-117 M27 114

114

19/1/2556 2:13


M E N S T Y L E

โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์

369/11-12 ม.7 ซ.แพรกษา 5 (สุดใจ) ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2701-5505 มือถือ 08-1874-1471, 08-4160-3744

Chaianun Hair School

369/11-12 M.7, Soi Prakkasa 5 (Sudjai), Muang, Samutprakarn 10280 Tel. 0-2701-5505 Mobile 08-1874-1471, 08-4160-3744 Hairstylist : อ.ไชยอนันต์ นาคใจเสือ Model : ฐนกร ศรีหนองแสง

115 114-117 M27 115

115

19/1/2556 2:14


¼§¿Í¡ + äÎâ´Ãਹ 12%

ÊÕàºÍÏ 701 + äÎâ´Ãਹ 9%

1.

2.

Coloring Procedure 1. สวมหมวกควักเพื่อท�ำไฮไลต์กระจายให้ทั่วทั้งศีรษะแล้วน�ำ

ผงฟอกผสมไฮโดรเจน 12% ทิ้งเวลาไว้ 20 นาที แล้วน�ำไป ล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด 2. น�ำสีเบอร์ 701 ผสมไฮโดรเจน 9% ทาโคนให้ทั่วทั้งศีรษะ แล้วเติมปลายผมทันที ทิ้งเวลาไว้ 40 นาที น�ำไปล้างออก ด้ ว ยน�้ ำ เปล่ า ให้ ส ะอาด สระด้ ว ยแชมพู แ ละนวดตาม ด้วยทรีตเม้นต์

1. Wear a highlight hat. Mix the bleaching powder with 12%

hydrogen. Leave it for 20 minutes. Rinse off with the water. 2. Mix the color number 701 with 9% hydrogen. Apply all over the head and also the hair ends immediately. Leave it for 40 minutes. Rinse off with the water. Apply shampoo once and treatment.

Cutting Procedure

1

2

1. แบ่งผมด้านหลังเป็นแนวขวางจากด้านหลัง กึ่ ง กลางใบหู ทั้ ง 2 ข้ า ง จากนั้ น แบ่ ง ผม บริ เ วณกึ่ ง กลางท้ า ยทอยเป็ น แนวตั้ ง ยกผมขึ้ น 90 องศา วางนิ้ ว ตั้ ง ขนานกั บ ศี ร ษะแล้ ว ตั ด โดยใช้ ค วามยาวผมช่ อ ล่ า ง เป็นเกณฑ์ 2.-3. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ไป ด้านซ้ายและขวา 4. แบ่ ง ผมส่ ว นบนลงมาที ล ะชั้ น หวี แ บ่ ง ผม บริ เ วณกึ่ ง กลางเป็ น แนวตั้ ง แล้ ว ยกช่ อ ผม ขึ้ น ขนานกั บ โครงสร้ า งศี ร ษะ ตั ด โดยใช้ ความยาวผมส่วนล่างเป็นเกณฑ์ 5.-6. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ไปด้ า นขวาและซ้ า ยใน ลักษณะเดียวกัน

3

4

5

1. Divide the back hair horizontally from the back ears. Then, divide the hair at the middle nape vertically by lift up at 90 degree. Position the fiffiingers parallel to the head. Cut the length by using the bottom hair section as guideline. 2.-3. Connect hair cut in the same way to the left and right. 6 4. Put the top hair part down by layers. Comb the hair in the middle vertically and lift it up parallel to the head structure. Cut the length by using the bottom hair as guideline. 5.-6. Connect hair cut in the same way to the left and right.

116 114-117 M27 116

116

25/1/2556 0:15


M E N 7

8

9

S T Y 11 L E

10

STEP BY STEP

12

13

7. ตัดไล่ขึ้นไปด้านบนจนถึงบริเวณจุดขวัญในลักษณะเดียวกัน 8. แบ่งผมบริเวณเหนือกึ่งกลางใบหูซ้ายขึ้น 90 องศา วางนิ้ว ขนานกับโครงสร้างศีรษะ ตัดโดยใช้ความยาวด้านหลังใบหู เป็ น เกณฑ์ แ ล้ ว ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ไล่ ไ ป จนถึงกรอบผมด้านหน้า 9. แบ่งผมส่วนบนลงมา 1 ชั้น จากนั้นแบ่งผมเหนือใบหูซ้ายใน ลักษณะกลีบส้ม ยกช่อผมขึ้นขนานกับโครงสร้างศีรษะแล้ว ตัดโดยใช้เกณฑ์ความยาวของฐานผมส่วนล่าง 10. ตั ด เชื่ อ มช่ อ ต่ อ ช่ อ ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ไล่ ไ ปจนถึ ง กรอบผม ส่วนหน้า 11. ตัดด้านขวาในลักษณะเดียวกันกับด้านซ้าย 12. หวีย กผมส่วนบนที่เหลือ ขึ้น 180 องศา ตัด เชื่อมความยาว จากจุดขวัญไล่ไปจนถึงด้านหน้า 13. หวียกผมด้านหน้าเป็นแนวขวางตามรูปศีรษะเบีย่ งขึน้ ไปด้านขวา 135 องศา วางนิว้ ขนานกับศีรษะแล้วตัดให้ความยาวผมเสมอกัน กับผมส่วนที่สั้นที่สุดในระดับแนวนิ้ว 14. หวียกผมช่อเดิมเบี่ยงขึ้นไปทางซ้าย 135 องศา ตัดให้ความยาว เสมอกัน 15. แบ่งผมด้านหน้าเป็นแนวยาวตามรูปศีรษะ หวียกขึ้น 180 องศา ตัดให้ความยาวเสมอกัน

14

15

7. Connect hair cut up to the top at the cowlick in the same way. 8. Divide the hair over the left ear up to 90 degree parallel to the head structure. Cut the length by using length at the back ear as a guideline. Then, connect hair cut each hair sections in the same way to the front hairlines. 9. Put the hair at the top down at 1 layer. Then, divide the hair over the left ear in a pivotal shape. Lift the hair section up parallel to the head structure. Cut the length by using length at the bottom hair base as guideline. 10. Connect hair cut by each hair sections in the same way down to the front hairlines. 11. Cut at the right side in the same way as left side. 12. Comb the top hair part by lift up at 180 degree. Cut the length from the cowlick to the front. 13. Comb and lift up the front hair horizontally to the head shape by bending it up to the right at 135 degree. Position the ffiifingers parallel to the head. Then, cut the hair to have equal length with the shortest hair part in the fiffiinger row. 14. Comb and lift the same hair section by bending it up to the left at 135 degree. Cut the hair for an equal length. 15. Divide the front hair along to the head shape by lift up at 180 degree. Cut the hair for an equal length.

117 114-117 M27 117

117

25/1/2556 0:13


BUSINESS MAN HAIRSTYLES µŒÍ§¡ÒÃãËŒ¹ÒÂẺÁպؤÅԡ໚¹¼ÙŒªÒÂͺÍØ‹¹ã¹ÊäµÅ¹Ñ¡¸ØáԨ˹؋Á ¡ÒÃÍ͡ẺÊÕ¼Á¨Ö§äÁ‹à¹Œ¹ÊÕ©Ù´©Ò´ ᵋ¨Ð໚¹ÊÕã¹â·¹ÍØ‹¹µÑ´¡ÑºÊÕࢌÁà¾×èÍãËŒà¡Ô´ÁÔµÔáÅÐÅÙ¡àÅ‹¹·ÕèÁÕÊäµÅãËŒ¡Ñº·Ã§¼ÁÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ This hairstyle creates a business man and warming look to the model. The hair color is not so bright but in warm tone in stead, to contrast with the dark color to create some dimensions and more interesting to this hairstyle.

118-121 M27 118

118

25/1/2556 0:11


M E N S T Y L E

Tip Hair Salon

109/13 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÃÐàºÕ§·Í§ ¶.¾ËÅâ¸Թ «.52 á¡ 36 á¢Ç§¤Åͧ¢¹Ø¹ ࢵÊÒÂäËÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 10220 Á×Ͷ×Í 08-6784-1031

Tip Hair Salon

109/13 M.Rabiangthong, Phaholyothin Rd., Soi 52, Kongkhanoon, Saimai, Bangkok 10220 Mobile 08-6784-1031 Hairstylist : Í.¾Ã·Ô¾Â ÊØ¢ÇԪѠModel : ³Ñ° ¨ÒÃØǧȏdzԪ

119 118-121 M27 119

119

25/1/2556 0:12


ÊÕàºÍÏ 831 + 6.22 äÎâ´Ãਹ 6%

¼§¿Í¡ + äÎâ´Ãਹ 6%

1.

2.

Coloring Procedure 1. แบ่งผมส่วนบนจากจุดขวัญให้เป็นลักษณะเกือกม้าไล่ไปจนถึง

ด้านหน้า น�ำผงฟอกผสมไฮโดรเจน 6% ทาทิง้ เวลาไว้ประมาณ 15-20 นาที หรือให้ได้ระดับ 3 น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่า ให้สะอาด 2. ผสมสีเบอร์ 831 กับสีเบอร์ 6.22 อัตราส่วน 3:2 ผสมเข้ากับ ไฮโดรเจน 6% ทาทับให้ทั่วทั้งศีรษะ ทิ้งเวลาไว้ 25 นาที แล้ว เช็กสีผมให้ได้ระดับตามต้องการก่อนน� ำไปล้างออกด้วย น�้ ำ เปล่ า ให้ ส ะอาด สระด้ ว ยแชมพู แ ละนวดตามด้ ว ย ทรีตเม้นต์

1. Divide the top hair part around cowlick in a horseshoes shape

to the front. Mix bleaching powder with 6% hydrogen. Leave it for 15-20 minutes or until it turns to the level 3. Rinse off with water. 2. Mix the color number 831 and number 6.22 in a ration 3:2 with 6% hydrogen. Apply to the head. Leave it for 25 minutes. Check the color until it turns to desired level. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatment.

Cutting Procedure

1

2

1.-2. แบ่ ง ผมส่ ว นบนในลัก ษณะเกือ กม้ า จากนั้น แบ่ ง ผมจาก

จุดขวัญลงไปกึ่งกลางด้านหลังจนถึงท้ายทอยในลักษณะ กลีบส้ม หวียกผมขึ้น 90 องศาขนานกับพื้น วางนิ้วตั้งฉาก กับพื้น ตัดก�ำหนดความยาว 3. ตัดเชื่อมความยาวไล่ลงมาตามโครงสร้างศีรษะ 4. ตัดเชือ่ มช่อต่อช่อองศาเคลือ่ นทีไ่ ล่ไปจนถึงด้านหลังใบหูซา้ ย

3

4

1.-2. Divide the top hair part in a horseshoes shape. Then, divide

hair from the cowlick down to the middle back till the nape in a pivotal shape. Comb the hair by lift it up to 90 degree. Position fiffiingers parallel to the flfflloor. Cut the hair length. 3. Connect cutting the hair length down along the head structure. 4. Connect hair cut by sections by moving degree to the back left ear.

120 118-121 M27 120

120

24/1/2556 5:26


M E N S T Y L E 5

6

7

8

9

STEP BY STEP

5. หวี ย กผมจากกึ่ ง กลางใบหู ซ ้ า ยไปจนถึ ง กรอบด้ า นหน้ า 90 องศา วางนิ้วให้เฉียงขนานกับโครงสร้างศีรษะลงไป ด้านหน้า ตัดก�ำหนดให้เชื่อมความยาวจากผมด้านหลัง ใบหูซ้าย 6.-7. ตัดด้านซ้ายในลักษณะเดียวกันกับด้านขวา 8. แบ่งผมบริเวณจุดขวัญในลักษณะกลีบส้ม หวียกผมขึน้ ขนาน ตามโครงสร้างศีรษะ ตัดโดยใช้เกณฑ์ความยาวจากฐานผม ด้านล่าง 9. แบ่งผมบริเวณจุดขวัญอีกครั้งในแนวขวางตามรูปศีรษะ หวียกผมขึ้น 180 องศา ตัดซิกแซ็กบริเวณปลายผมให้ ความยาวเชื่อมเสมอกันกับฐานความยาวทั้งศีรษะ 10. หวีผมด้านหน้าลงไปที่ 0 องศา ตัดซิกแซ็กปลายผมให้อยู่ ระดับคิ้ว

10

5. Comb the hair from the middle left ear to the front hairlines at 90 degree. Position the ffi ifi ngers parallel to the head structure down to the front. Connect hair cut from the back left ear. 6.-7. Cut the left side in the same way as right side. 8. Divide hair around the cowlick in a pivotal shape. Comb the hair and lift up parallel to the head structure. Cut the length by using the bottom hair base length as guideline. 9. Divide the hair around the cowlick again parallel to the head structure. Comb the hair by lift it up to 180 degree. Zigzag cut at the hair ends for the same length level with the hair base. 10. Comb the front hair down to 0 degree. Zigzag cut the hair ends for the eyebrow level.

121 118-121 M27 121

121

24/1/2556 5:26


J-ROCK ໚¹·Ã§¼ÁÊäµÅà¨á»¹ÃçÍ¡ ÁÕ¤ÇÒÁà«ÍÏäÁ‹´Ùà¹Õ麨¹à¡Ô¹ä» ໚¹¡ÒÃÍ͡ẺãËŒàËÁÒСѺª‹Ç§ Winter ´ŒÇ¡Ò÷íÒäÎäŵá·Ã¡¡Ñº¼ÁÊÕ´íÒ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§¹ÒÂẺ This is a Japan Rock hairstyle. It creates easy-looking personality. It is a proper style during winter time by applying highlights to alternate with the black natural hair color of the model.

122-125 New M27 122

122

25/1/2556 0:08


M E N S T Y L E

M ดีไซน์

373 ลาดพร้าว 122 วังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 0-2934-2200 มือถือ 08-5937-4585

M Design

373 Ladphrao 122, Wungthonglang, Bangkok Tel. 0-2934-2200 Mobile 08-5937-4585 Hairstylist : ปัญญา มุสิกวัตร Model : กฤษณ์ ผู้พัฒน์

123 122-125 New M27 123

123

25/1/2556 0:07


schedule workshop

รายละเอียดการจัดงาน Workshop ผลิตภัณฑ์เวลล่า โปรเฟสชั่นแนลส์ ล�ำดับที่

วันที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 ก.พ. 2556 12 ก.พ. 2556 13 ก.พ. 2556 14 ก.พ. 2556 15 ก.พ. 2556 9 เม.ย. 2556 10 เม.ย. 2556 11 เม.ย. 2556 12 เม.ย. 2556 10 มิ.ย. 2556 11 มิ.ย. 2556 12 มิ.ย. 2556 13 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556

รำยละเอียด Workshop

สถำนที่จัดงำน

Essential Care & Styling Texture Transformation Color Exceed Color Exceed Creative Color Texture Transformation Essential Color Essential Color Essential Foilling Essential Care & Styling Texture Transformation Color Exceed Color Exceed Creative Color

ผลิตภัณฑ์เวลล่า โปรเฟสชั่นแนลส์ จัดคอร์สอบรมผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ ตามวันและเวลาดังกล่าวที่สถาบัน TONI&GUY Academy สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ชั้น 5 ส�ารองที่นั่งได้ที่ 0-2204-5900 แผนกฝึกอบรม

บริษัท อินดีด บิวตี้ ซาลอน อิควิปเม้นท์ จ�ากัด และผลิตภัณฑ์ Q8 จัด Workshop ตามวันเวลาดังกล่าว ล�ำดับที่

วันที่

1 2 3

6 ก.พ. 2556 20 ก.พ. 2556 6 มี.ค. 2556

4

13 มี.ค. 2556

5

15 มี.ค. 2556

6

20 มี.ค. 2556

7 8

22 มี.ค. 2556 27 มี.ค. 2556

ร่วมกับร้ำน

สถำนที่จัดงำน

ร้านป้อมบิวตี้ จ.อุดรธานี ห้องฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี ร้านเลยบิวตี้ จ.เลย จัดที่ร้าน ร้านดอกบัวค�า ประเทศลาว ตลาดเวียงจันทร์ 450 ปี วังทองไนท์พลาซ่า ประเทศลาว ร้านควีนแลนด์ อ.ทุ่งสง จัดที่ร้าน จ.นครศรีธรรมราช ร้านควีนแลนด์ อ.หาดใหญ่ จัดที่ร้าน จ.สงขลา ร้านมดบิวตี้ จ.เชียงราย จัดที่ร้าน ร้านมดบิวตี้ จ.พะเยา จัดที่ร้าน หจก.วายเคซีเทรดดิ้ง จัดที่ร้าน (วินซาลอนเน่) หจก.วายเคซี เทรดดิ้ง (วินซาลอนเน่)

โทรศัพท์ 042-221-104 042-812-823 020-5552-2621, 020-5685-5699 075-421-276 074-238-548 053-717-311, 053-715-005 054-482-844 053-234935 ต่อ 17

133 133 123-138 M27.indd 133

24/1/2556 17:28


HAIRSTYLEGAME WIN!

ส�ำหรับท่ำนที่ตอบถูกจ�ำนวน 5 รำงวัล รับไปเลย ผลิตภัณฑ์บ�ำรุง เส้นผมระหว่ำงกำรดัด จำก เวลล่ำ โปรเฟสชั่นแนลส์ ทรีตเม้นต์ เพื่ อ ผมลอนและผมหยิ ก ที่ จั ด ทรงได้ อ ยู ่ ตั ว คงรู ป สวยยำวนำน ได้ดั่งใจ ขจัดสำรเคมีตกค้ำงหลังกำรดัดและยืดผม มูลค่ำ 960 บำท

ร่วมสนุกเล่นเกมชิงรำงวัลจำกนิตยสำร HAirstylE

เพียงมองภำพให้ดีแล้วหำจุดแตกต่ำงทั้ง 5 จุดให้ถูกต้อง แล้วเขียนชื่อที่อยู่ส่งมำเลย

GAME HS 70

A

B

ทรำบค�ำตอบแล้วเขียนค�ำตอบที่ถูกต้อง แนบแบบฟอร์มตอบค�ำถำม พร้อมสอดแสตมป์มูลค่ำ 60 บำท มำหำเรำ ชื่อ-นำมสกุล..................................................................................................................... ทีอ่ ยู.่ ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... รหั ส ไปรษณีย ์ . ....................................โทรศั พ ท์ . ................................................. ทรำบค�ำตอบแล้วส่งมำที่กองบรรณำธิกำรนิตยสำร Hairstyle บริษัท วงศ์สว่ำงพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จ�ำกัด เลขที่ 2 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 86/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงอ้อ เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 (วงเล็บมุมซองว่ำ Game HS 70)

หมำยเหตุ: ถ้ำไม่ตัดบัตรร่วมสนุกแนบมำด้วยถือเป็นโมฆะทุกกรณี หมดเขต 28 กุมภำพันธ์ 2556

134 123-138 M27.indd 134

24/1/2556 17:28


P AC

SUBSCRIPTION KA GE

A

สมัครสมาชิ ก มูลค่า 950.SINGLE PACKAGE

(ราคารวมค่าจัดส่งของสมนาคุณ 50 บาท)

 สมัครสมาชิกนิตยสาร HAIRSTYLE ราคาเล่มละ 150 บาท (จ�านวน 6 เล่มต่อปี)

1 ปี 900.-

รัMIRACLE บฟรี Volume ผลิตภัณฑ์ Schwarzkopf Professional OSIS HOLD Ultra Strong Cream Mousse ครีมเนื้อบางเบาพิเศษ PA

ให้ผมอยู่ทรงพลิ้วอย่างเป็นธรรมชาติ มูลค่า 590 บาท และพิเศษ 20 ท่านแรก รับฟรี เสื้อยืด HAIRwORLD มูลค่า 290 บาท

A GE

B

CK

DOUBLE PACKAGE มูลค่า

(ราคารวมค่าจัดส่งของสมนาคุณ 50 บาท)

1710.-

 HAIRSTYLE 1 ปี 900.ราคาเล่มละ 150 บาท (จ�านวน 6 เล่มต่อปี)  HAIRwORLD 1 ปี 760.ราคาเล่มละ 95 บาท (จ�านวน 8 เล่มต่อปี)

รับ ของสมนาคุณ แพ็คใหญ่สุดคุ้ม ฟรีทันที

ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ร้าน/บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์

อีเมล

สถานที่จัดส่งนิตยสาร (หากแตกต่างจากข้างบน) ร้าน/บริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์

อีเมล

ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางพลัด ในนามคุณจารุวรรณ วงศ์สว่าง ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์สั่งจ่าย ปณ.บางพลัด โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 021-2-71255-8 คุณจารุวรรณ วงศ์สว่าง ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานกรุงธน กรุ ณ าส่ ง แบบฟอร์ ม สั่ ง ซื้ อ ย้ อ นหลั ง พร้ อ มแนบตั๋ ว แลกเงิ น ธนาณั ติ ห รื อ สำ า เนาการโอนเงิ น มาที่ นิ ต ยสาร Hairstyle Magazine เลขที่ 2 ซอยจรั ญ สนิ ท วงศ์ 86/1 แขวงบางอ้ อ เขตบางพลั ด กรุ ง เทพฯ 10700 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2880-1876 ต่อ 103 ตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-18.00 น.

Schwarzkopf Professional Gift Set ประกอบไปด้วย

* Schwarzkopf Professional BC Smooth Shine Set เพื่อผมนุ่มลื่น เงางามเป็นประกาย ประกอบด้วย BC Smooth Shine Shampoo & Conditioner และ Treatment มูลค่า 1,360 บาท * พิเศษ 20 ท่านแรกรับฟรีเสื้อยืด HAIRWORLD มูลค่า 290 บาท ส� า หรั บ ลู ก ค้ า ที่ ส มั ค รสมาชิ ก นิ ต ยสาร DOUBLE PACKAGE (HAIRSTYLE และ HAIRwORLD) 20 ท่านแรกจะได้รับเสื้อยืดสุด เก๋ “HAIRWORLD โลกของผม โลกของคุณ โลกของ HAIRWORLD MAGAZINE” 1 ตัว ฟรี ราคา 290 บาท

รวมมูลค่าของสมนาคุณ 1,650 บาท

หมายเหตุ: ผู้สมัครสมาชิกที่ได้รับของสมนาคุณจะต้องช�าระค่าลงทะเบียน จัดส่งของสมนาคุณเพิ่มอีก 50 บาท (ทางนิตยสารขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงของรางวัล) 136

123-138 M27.indd 136

24/1/2556 17:28


137 123-138 M27.indd 137

24/1/2556 17:28


technique

Pix el

Keratin Straight Technology

ผมหยิกฟู เรียบตรง จัดทรงง่าย ครีมยืดผมถาวรสูตรผสมเคราติน ช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นและปิดเกล็ดผมให้เรียบ สนิทไม่ชี้ฟู สปริงตัวดี กลิ่นอ่อนโยน บางเบา ไม่ฉุน สูตรส�ำหรับผมธรรมดำ-เส้นเล็ก

สูตรส�ำหรับผมหยิกยำก-เส้นใหญ่

1

7

2

8

Hairstylist : อ.ทรงศักดิ์ พวงอินทร์ Model : ชนำภำ พัดทะเล Make-up : พรรณวดี อำวรณ์ Special Thanks : Lolane Pixxel Professional

Before

3

4

ก่อนท�ำกำรยืดควรท�ำกำร เช็ ก สภำพผมของลู ก ค้ ำ ทุกครั้ง 1. ป้ำย เนทูรำ่ เครำติน รีแพร์ มำส์ก บริเวณปลำย ผมก่ อ นกำรท� ำ เคมี เพื่ อ เติมเต็มเนื้อผมให้แน่นขึ้น และลดกำรฉี ก ขำดของ เส้นผม 2. แบ่ ง ผมเป็ น 4 ส่ ว น ในลั ก ษณะชิ้ น เค้ ก โดยรอบศี ร ษะ เก็ บ ผมบริ เ วณส่ ว นบนไว้ ส� ำ หรั บ แบ่ ง แสก จำกนั้ น ใช้ ค รี ม ยื ด สู ต รส� ำ หรั บ ผมแข็ ง แรง เริ่มจำกผมช่อล่ำงโดยป้ำยบริเวณโคนผมหรือส่วนที่ แข็งแรงทีส่ ด ุ ซึง่ กำรป้ำยครีมยืดแต่ละช่อให้ยกโคนช่อผม ขึน ้ ในขณะทีก ่ ำ� ลังป้ำย เพือ่ ไม่ให้ผมกดทับโคนผมช่อล่ำง เพรำะจะท�ำให้ผมลีบแบน 3. ป้ำยผมไล่ขึ้นไปด้ำนบนทีละชั้นให้ทั่วทั้งศีรษะ 4. ใช้ เ ครำติ น รี แ พร์ มำส์ ก สู ต รผมยื ด ผ ส ม กั บ ค รี ม ยื ด ผ ม โ ล แ ล น พิ ก เ ซ ล สู ต ร ผ ม ธรรมดำ หรื อ ผมที่ ผ ่ ำ นกำรท� ำ เคมี อั ต รำส่ ว น 1 ต่ อ 1 ทำบริ เ วณปลำยผมที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดให้ ทั่ ว ทั้ ง ศี ร ษะ ทิ้ ง เวลำไว้ 35 นำที จำกนั้ น ใช้ วิ ธี ก ำรเช็ ก ควำมยื ด หยุ ่ น ของเส้ น ผม โดยกำรเลื อ กผมออกมำ 1 เส้นแล้วจับยืดออกเป็น 1 เท่ำของช่วงผมที่ท�ำกำรเช็ก หำกผมมีกำรหยุดนิง่ ไม่หดตัวกลับแสดงว่ำโครงสร้ำงผม มีกำรขยำยตัวเต็มที่ ก็สำมำรถน�ำไปล้ำงได้ ทั้งนี้ต้องเช็ก

9

5

6

ผมให้ทวั่ ทุกจุดรอบศีรษะ ถ้ำบริเวณไหนผมมีกำรหด ตัวกลับต้องปล่อยทิง้ เวลำไว้ตอ่ แล้วหมัน ่ เช็กเป็นระยะๆ จำกนั้นน�ำไปล้ำงออกด้วยน�้ำเปล่ำให้สะอำด พร้อมทั้ง หมักผมด้วยเนทูร่ำ เครำติน รีแพร์ มำส์ก ทิ้งเวลำไว้ 5 นำที ล้ำงออกด้วยน�้ำเปล่ำให้สะอำด 5.-6. เป่ำผมให้แห้ง จำกนั้นเริ่มแบ่งผมจำกส่วน ล่ ำ งบริ เวณท้ ำ ยทอยที ละชั้ น เป็น ชั้นบำงๆ ใช้ค วำม ร้ อ นไม่ เ กิ น 180 องศำ โดยลั ก ษณะกำรรี ด ผม แต่ ล ะช่ อ นั้ น ให้ ย กช่ อ ผมตั้ ง ฉำกกั บ โครงสร้ ำ งของ ศี ร ษะซึ่ ง จะมี ลั ก ษณะโค้ ง มน กำรรี ด ผมให้ รี ด ไป ตำมทิศทำงของโคนผมที่งอกว่ำไปในทิศทำงใด และ ควรควบคุ ม ควำมเร็ ว ในขณะรี ด ไม่ ใ ห้ เ ร็ ว หรื อ ช้ ำ จนเกินไป 7.-8. แบ่งผมทีละชั้นเป็นชั้นบำงๆ จำกผมส่วนล่ำง บริเวณท้ำยทอย จำกนั้นใช้หวีป้ำยครีมโกรกแล้วหวี ลงไปบนเส้นผมให้ทวั่ ทีละชัน ้ ไล่ขน ึ้ ไปจนถึงผมส่วนบน ทั่วทั้งศีรษะ ค่อยๆ หวีโน้มผมทั้งศีรษะให้ทิ้งตัวลงไป ด้ำนหลัง โดยให้นั่งนิ่งๆ หลังตรง ห้ำมนั่งไขว้ห้ำง หรือ งอหลัง เพรำะจะท�ำให้เส้นผมเสียทรงได้ ทิ้งเวลำไว้ 10 นำที แล้ ว จึ ง น� ำ ไปล้ ำ งออกด้ ว ยน�้ ำ เปล่ ำ ให้ สะอำด หมั ก ด้ ว ยเนทู ร ่ ำ เครำติ น รี แ พร์ มำส์ ก 3-5 นำที ก่อนล้ำงออกด้วยน�้ำเปล่ำอีกครั้ง 9. ใช้ไดร์เป่ำผมให้แห้งในขั้นตอนเดียว โดยไม่ ต้องใช้เครื่องหนีบผม เพียงเท่ำนี้ก็จะได้เส้นผมที่ยำว และเหยียดตรงสวยตำมต้องกำร

126 126 123-138 M27.indd 126

24/1/2556 17:28


Trendy Color

เทรนด์สีผมสุดล�้ำจำก Lolane Pixxel สะท้อนควำมงำม จำกแสงไฟนีออนยำมค�่ำคืน ระยิบระยับส่องประกำยดุจมนต์ เสน่ห์ มิกซ์กับเทรนด์แฟชั่นเมคอัพฤดูหนำวอย่ำงสีม่วงพลัม ไวโอเลต แดงทับทิมและสีเขียวทอง โดดเด่นด้วยนวัตกรรม ใหม่ที่ได้สีผม 3 มิติด้วยกำรเพิ่มเท็กซ์เจอร์ในโทนสีต่ำงระดับ

1

2

3

4

7

8

9

10

1. น�ำผงฟอกผสมไฮโดรเจน 6% ทำบริเวณ ปลำยผม โดยเริ่มทำจำกกึ่งกลำงช่อผมไล่ไปจนสุด ปลำย 2. จับแปรงให้เป็นแนวตั้งตำมแนวเส้นผม แล้ว เกลี่ยให้แปรงตวัดจำกบนลงล่ำงบริเวณจุดเชื่อมต่อ ระหว่ำงผมส่วนที่ฟอก และส่วนที่ยังเป็นสีธรรมชำติ เพื่อให้ได้ระดับเฉดสีที่ไล่ระดับกันอย่ำงกลมกลืน 3. ทำในลักษณะเดียวกันให้ทั่วทั้งศีรษะ ทิ้งเวลำ ไว้ 30 นำที หรือให้ได้สีประมำณระดับ 6-7 แล้วน�ำไป ล้ำงด้วยน�้ำเปล่ำ สระด้วยแชมพู 1 ครั้ง แล้วนวดตำม ด้วยทรีตเม้นต์ จำกนั้นเป่ำผมให้แห้ง

4. แบ่งผมบริเวณจุด���ลำงศีรษะส่วนบนเป็นรูปดำว 5.-6. น�ำสีเบอร์ P20 ผสมไฮโดรเจน 6% อัตรำส่วน 1:2 ทำบริ เ วณโคนผมไล่ ไ ปบรรจบบริ เ วณผมส่ ว น ที่ท�ำกำรฟอกไว้แล้ว โดยทำให้ทั่วผมส่วนล่ำง 7.-8. ทำปลำยผมบริเวณส่วนทีฟ ่ อกทีละช่อโดยใช้มอื คลึงเส้นผมเพื่อให้สีผมซึมเข้ำสู่เส้นผมอย่ำงทั่วถึง 9.-10. ผสมสีเบอร์ P19 เข้ำกับไฮโดรเจน 6% อัตรำส่วน 1:2 ทำบริเวณผมด้ำนบนให้ทวั่ จำกโคนจรดปลำย โดยใช้ ฟอยล์รองซ้อนไว้เพื่อกั้นระหว่ำงผมส่วนบนและล่ำง ทิ้ง เวลำทั้งหมดรวมกัน 30 นำที ก่อนน�ำไปล้ำงออกด้วย น�้ำเปล่ำให้สะอำดและนวดด้วยโลแลน เนทูร่ำ เครำติน รีแพร์ มำส์ก สูตรผมท�ำสี 5 นำที ก่อนน�ำไปล้ำงออก ด้วยน�้ำเปล่ำให้สะอำดอีกครั้ง

5

6

Haircolorist : พันธวัฒน์ พงษ์เภำ (Technician Supervisor) Model : ทอฝัน สิงหะ Special Thanks : Lolane Professional

L

127 127 123-138 M27.indd 127

24/1/2556 17:28


manicure

story: HS Team

128 128 123-138 M27.indd 128

24/1/2556 17:28


MAGIC

NAIL STYLE

เป็นการน�าลายผ้าม่านเข้ามาสร้างจินตนาการบนเรียวเล็บด้วยการใช้สีที่สดใสอย่างสีชมพูช็อกกิ้งพิ้งตัดกับ สี ด� า เพื่ อ ลดความหวานของลายลง อี ก ทั้ ง น� า ดอกกุ ห ลาบที่ บ รรจงปั ้ น ด้ ว ยผงอะครี ลิ ค มาช่ ว ยลดระดั บ ความแข็งของลวดลายจากผ้าม่าน ก็สามารถท�าให้เล็บชุดนี้ดูสวยสมบูรณ์ขึ้นมาอีกระดับ

Step 1

Step 2

เตรียมพื้นเล็บด้วยสีชมพู

ใช้สีด�าทาตามแนวกรอบเล็บ ให้ เ ป็ น สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า จาก โคนไล่ลงไปจนถึงกลางเล็บ แล้ ว เพิ่ ม ขอบด้ า นล่ า งต่ อ ลงไปให้โค้งเป็นครึ่งวงกลม บรรจบกัน

Step 3

น�าริบบิ้นเส้นเล็กๆ มาแปะติดให้สวยงาม โดยเริ่มติดไขว้ เป็นกากบาทบริเวณครึ่งหนึ่งของภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า และ ติดไล่ตามกรอบโดยรอบของสี่เหลี่ยมอีกครั้ง

Step 4

น�าคริสตัลเม็ดเล็กตกแต่ง ตามแนวกึ่ ง กลางเล็ บ ให้ สวยงาม

Step 5

เพิ่ ม ไข่ ป ลาสี ท องแตะกาว ทีละเม็ดวางตกแต่งบริเวณ แนวเส้นสีด�าและบริเวณพื้น ส่วนปลายสีชมพูให้โค้งเรียง ตั ว รั บ กั บ ลวดลายส่ ว นบน แล้ ว ทิ้ ง ให้ ก าวแห้ ง ตั ว โดย ไม่ต้องทาท็อปโค้ด

Special Thanks : Magic Nail and Spa (Union Mall) เยื้องเซ็นทรัลลาดพร้าว โทร. 0-2939-2135 มือถือ 08-1466-2699, 08-5000-0345 www.magicnailandspa@hotmail.com

129 129 123-138 M27.indd 129

24/1/2556 17:28


nail recommended story: HS Team

ใกล้จะซัมเมอร์แล้ว ซัมเมอร์ทั้งทีแฟชั่นเล็บของ คุณสาวๆ ทั้งหลายก็ควรจะเป็นสีสันสดใสสุดๆ กันเลยใช่ม๊า? อย่าบอกนะว่ายังเป็นสีเข้มทะมึน กับสีอ่อนไม่มีชีวิตชีวา โถ...ถ้าเป็นอย่างนั้นต้อง รีบไปล้างออกได้แล้ว เพราะแบบนั้นมันไม่เหมาะกับ ช่วงซัมเมอร์เอาซะเลย ร้อนๆ แบบนี้ช่างเหมาะกับ สีสันที่ฉูดฉาดเพิ่มความร้อนแรงให้กับแสงแดด และตัวเอง ไม่ว่าจะเสื้อผ้า หน้า ผม Accessories ต่างๆ และสิ่งสุดท้ายที่ติดตัวเราตลอดก็คือ เล็บ ฉะนั้นสาวๆ ทั้งหลายควรเพิ่มสีสันสดใสให้กับเล็บ กันได้แล้ว ทัง้ สาวหวาน สาวเปรีย้ ว หรือสาวไหนๆ ที่คิดว่าตัวเองยังสาวควรจะเพิ่มสีสันให้กับเล็บ โดยไวเลยนะคะ เดี๋ยวหมดซัมเมอร์แล้วจะเสียใจ เพราะตอนนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุด จะลวดลายแบบ ไหน จะสีสันใด ขอให้เป็นสีที่สะดุดตา แม้ไม่ได้ตั้งใจ มองแต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพอ

TO BE COLORFUL

130 130 123-138 M27.indd 130

24/1/2556 17:28


สีสันที่เหมาะกับซัมเมอร์ก็ต้องเป็นสีสว่างๆ ยิ่งสว่างมากเท่าไหร่ยิ่งดี อาทิเช่น สีสม้ ปรีด้ สีเหลืองสว่างเข้าตา สีแดงแรงฤทธิส์ ดุ เด่น สีชมพูเข้ม สีเขียวเข้ม สีมว่ งเข้ม ฯลฯ บางคนอาจจะทาเพียงแค่สีเดียวทั้งสองมือ บางคนอาจทาเล็บละสี หรือเล็บละหลายๆ สี ก็แล้วแต่ความชอบของตัวเอง โดยสามารถน�ามาผสมผสานกันให้เกิดความสวยงาม น่ามอง เช่น การทาสีสันที่ฉูดฉาดเป็นสีพื้น ประดับด้วยจุดเล็กๆ สีด�า หรือลายเส้นสีขาว เพิ่มความสวยงาม ถ้าเป็นคนที่ชอบอะไรเยอะๆ อาจจะติดอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ หรือ จะทาสีพื้นตามความต้องการเสร็จแล้วน�าโฟมรูปดาว รูปหัวใจ รูปดอกไม้ รูปผลไม้ หรือปั้นรูปต่างๆ มาประดับเล็บให้ดูมีมิติมากขึ้น โดยสีสันที่น่าสนใจ มองแล้วไม่น่าเบื่อ คือการใช้สีหลายๆ สีในเล็บเดียว อาจจะท�าเป็นวงกลมแบ่งช่อง 3 ช่อง ในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง และท�าการเติมสีโทนเดียวกันในแต่ละเล็บ ลายเส้นหลายๆ สีพาดไปพาดมา ลายขนม และลวดลายต่างๆ อีกมากมายที่สาวๆ อาจจะดีไซน์ด้วย ตัวเองได้ เอาให้สดใสโดดเด้งเข้าตาเลยนะจ๊ะ มาเพิม่ สีสนั สดใสให้เล็บสวยงามกันดีกว่า ที่ส�าคัญต้องดูแลเล็บให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงด้วยนะคะ

131 131 123-138 M27.indd 131

24/1/2556 17:28


V Light + äÎâ´Ãਹ 6%

Coloring Procedure แบ่งผมจากกรอบผมด้านหน้าให้เฉียงลงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง

โดยแบ่งเป็นแถวทแยงเข้าหากันให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยม จากนั้นแบ่งผมเป็นช่อเล็กๆ แบบสับหว่างเพื่อท� ำไฮไลต์ ด้วยการน�ำวีไลท์ผสมกับไฮโดรเจน 20 Vol. (6%) ทาบริเวณ ส่วนที่ท�ำการแบ่งไว้ให้ทั่วทุกช่อ ใช้ฟอยด์ช่อผมให้มิดชิด ทิ้งเวลาไว้ 40 นาที น�ำไปล้างออกด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาด สระด้วยแชมพูแล้วนดตามด้วยทรีตเม้นต์

Divide hair from the front hairlines skewing down to

both side. Divide the hair by leaning both side together in a form of a triangle. Then, divide hair into small sections alternately for highlight. Mix V light with 20 Vol. (6%) hydrogen. Apply to all the divided hair sections. Cover it by foi. Leave it for 40 minutes. Rinse off with water. Apply shampoo once and treatment.

Cutting Procedure

1

2

1. ใช้หวีรองกรรไกรตัดจากกรอบผมด้านข้างขวาให้สนั หวีแนบกับ

ศีรษะแล้วกระดกซีห่ วีขนึ้ เล็กน้อย ตัดผมส่วนทีเ่ กินออกมาจาก แนวหวีโดยตัดก�ำหนดความยาวผมอยู่ที่ประมาณ 1-2 ซม. ตัดไล่ลงไปด้านหลังใบหูขวาจนถึงกึ่งกลางบริเวณท้ายทอย 2. เก็บรายละเอียดบริเวณกรอบผมให้เรียบร้อย 3.-4. ใช้หวีรองกรรไกรตัดจากกรอบผมด้านข้างซ้ายในลักษณะ เดียวกันกับด้านขวาตัดไล่ตามกรอบทรงลงไปจนบรรจบกัน บริเวณกึ่งท้ายทอย

3

4

1. Use a scissor cut from the right hairlines. Put the comb close

to the head and put the comb up a little bit. Cut the hair that over from the comb row. Cut the hair length around 1-2 centimeters. Cutting the hair down to the back right ear and to the middle nape. 2. Trim the hair at the hairlines neatly. 3.-4. Use a scissor cut the left hairlines in the same way as right side down along the hairlines to the middle nape.

124 122-125 New M27 124

124

25/1/2556 0:08


M E N S T Y L E 5

6

7

8

9

STEP BY STEP

5. หวีผมบริเวณกรอบทรงส่วนล่างลงตามธรรมชาติ ใช้กรรไกร

ตัดเก็บรายละเอียดบริเวณปลายผมให้เรียบร้อย 6. ใช้กรรไกรฟันปลาแบบห่าง ตัดย้อนแนวผมขึ้นไปเพื่อลด ความหนาของผมและเป็นการสร้างเท็กเจอร์ 7. หวี ย กผมส่ ว นบนบริ เ วณจุ ด ทุ ย โดยแบ่ ง ผมเป็ น ลั ก ษณะ กลีบส้มยกขึ้น 90 องศา วางนิ้วตั้งฉากกับพื้นตัดก�ำหนด ความยาวให้ระดับความยาวสั้นกว่ากรอบผมส่วนล่าง 8. ตัดเชื่อมช่อไล่ไปด้านซ้ายและขวาให้ทั่วบริเวณจุดทุย 9. หวีโน้มผมส่วนบนทัง้ หมดไปด้านซ้ายวางนิว้ เป็นแนวนอนให้ ความยาวผมเชื่อมรับกับผมบริเวณเหนือใบหูซ้ายแล้วเฉียง ลงไปด้านหน้า 10. สไลซ์ปลายผมให้พลิ้วไหว

10

5. Comb the bottom hairlines down naturally. Use a scissor trim the hair ends neatly. 6. Use a thinning scissor cut the hair by turn it up. This is to reduce the hair thickness and create texture to the hair.

7. 8. Connect hair cut by sections to the left and right around

the cowlick. 9. Comb the top hair part to the left side. Position fiffiingers horizontally to make the hair length to connect with the hair over the left ear and lean it down to the front. 10. Slice the hair end for the soft look.

125 122-125 New M27 125

125

25/1/2556 0:08


my space

เวทีสําหรับ Young Hair Stylist หากคุณชื่นชอบในการออกแบบทรงผมและเปนชางผมรุนใหมไฟแรงที่อยากโชวความสามารถ My Space คือ “เวที” แสดงความคิดสรางสรรคสําหรับ “ชางผมรุนใหม” ใหมีผลงานเปนที่รูจัก โดยมีเราเปนสื่อกลาง สวนใครที่มีผลงาน “Hair Show” ที่ยังไมเคยเปดเผยที่ไหนมากอน อยารอชา สงผลงานของคุณเขามานําเสนอเพื่อเปนการหาประสบการณใหมๆ ในการสรางสรรคผลงาน ในครั้งตอไป

มนัญญาซาลอน ครีมเปลี่ยนสีผม Liese สี sweet pink (นานแลว สีหายจางไปบาง) Salon Of The Day @Siam Square Soi 3

รานวันศุกร ซ.กุ���ลศิลป ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ สีที่ใชยอม : บลอนดออนประกายทองเหลือบเหลือง (very light golden blonde) ไมมีการกัดสีผมกอนยอม

รานนุ ผมสีบลอนดประกายทอง และเคลือบผมตอทันที ทําใหผม ไมเสียและลางสารพิษออกดวย

LE HAIRSTYางผมไทย ุนช ิยนดีสนับสนที่กลาแสดงออก หม สายเลือดใแฟชั่นผมเมืองไทย วงการ อคุณอยู ร

รีบสงรูปถายผลงานของคุณมาที่

นิตยสาร Hairstyle เลขที่ 2 ซ.จรัญสนิทวงศ 86/1 แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 (วงเล็บมุมซองวา My Space) หรือทาง facebook : http://www.facebook.com/pages/ Hairstyle-Magazine/166083426793346

WIN IT! ผลิตภัณฑจัดแตงผม Schwarzkopf Professional Gloss & Conditioning Mousse 4 Ultra Strong ใหผมอยูทรง ยาวนาน จัดแตงทรงผมไดทกุ สไตล พรอมบํารุงเสน ผมพรอมเพมิ่ ประกาย เงางาม มูลคา 250 บาท *ทางนิตยสารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล*

132 132 New M27 132

132

25/1/2556 0:24


HAIRSTYLECOLLECTION Vol.69 150.-

Vol.68 195.-

Vol.67 195.-

Vol.66 195.-

Vol.65 195.-

Vol.64 195.-

Vol.45 95.-

Vol.44 95.-

Vol.43 95.-

Vol.42 95.-

Vol.41 95.-

Vol.40 95.-

Vol.11 120.-

Vol.10 120.-

Vol.2 180.-

Vol.4 450.-

Vol.3 440.-

Vol.8 250.-

สั่งซื้อ

HAIRSTYLE

ฉบับยอนหลัง (68 ลงไป)

จํานวน 2 เลม ในราคา 350 บาท

จากปกติ เลมละ 220 บาท

FREE

(คาจัดสงภายในประเทศ)

Ê‹§¸¹Ò³ÑµÔËÃ×͵ÑëÇáÅ¡à§Ô¹ÊÑ觨‹Ò »³.ºÒ§¾ÅÑ´ ÁÒ·Õè ¤Ø³¨ÒÃØÇÃó ǧȏÊÇ‹Ò§ àÅ¢·Õè 2 «Í 86/1 ¶¹¹¨ÃÑÞʹԷǧȏ á¢Ç§ºÒ§ÍŒÍ ࢵºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 (ÊÑ觫×éÍ˹ѧÊ×Í)

✁ RE-ORDER ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ..................................................................................................................................... ·Õè Í ÂÙ ‹ . ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ÃËÑ Ê ä»ÃÉ³Õ Â  . ...............................................â·ÃÈÑ ¾ · . ............................................. ¾ÃŒ Í Á¡Ñ ¹ ¹Õé ä ´Œ Ê ‹ § ¸¹Ò³Ñ µÔ / µÑë Ç áÅ¡à§Ô ¹ ¨í Ò ¹Ç¹......................................ºÒ· ÁÒ´Œ Ç ÂáÅŒ Ç µŒÍ§¡ÒÃÊÑ觫×é͹ԵÂÊÒéºÑºÂŒÍ¹ËÅѧ (¤‹Ò¨Ñ´Ê‹§¿ÃÕÀÒÂã¹»ÃÐà·È)

¡ HAIRSTYLE Vol.69 ¡ HAIRSTYLE Vol.68 ¡ HAIRSTYLE Vol.67 ¡ HAIRSTYLE Vol.66 ¡ HAIRSTYLE Vol.65 ¡ HAIRSTYLE Vol.64 ¡ HAIRWORLD Vol.45 ¡ HAIRWORLD Vol.44 ¡ HAIRWORLD Vol.43

¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á ¨íҹǹ..............àÅ‹Á

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

{ 135 New M27 135

135

HAIRWORLD Vol.42 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIRWORLD Vol.41 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIRWORLD Vol.40 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIRTREND Vol.11 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIRTREND Vol.10 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIRTREND SPECIAL Vol.2 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIR CHIGNON Vol.4 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIR CHIGNON Vol.3 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á HAIRSTYLE SPECIAL Vol.8 ¨íҹǹ..............àÅ‹Á

¹ÔµÂÊÒâÑ鹵͹Ẻ¼Á ÇÒ§µÅÒ´·Ø¡ 2 à´×͹

} 25/1/2556 0:36


HAIRSTYLEQUESTIONNAIRE ™ ชาย ™ หญิง ™ ตํา่ กวา 18 ป ™i18-24 ป ™i25-29 ป ™i30-35 ป ™i36-40 ป ™iมากกวา 40 ป ™ โสด ™ แตงงานแลว ™ หยาราง ™ แยกกันอยู ™ ตํา่ กวาปริญญาตรี ™ ปริญญาตรี ™ สูงกวาปริญญาตรี ™ เจาของรานทําผม ™ ชางทําผม ™ นักศึกษา ™ พนักงานอิสระ ™ รับราชการ ™ เจาของกิจการ ™ พนักงานบริษทั เอกชน ™ อืน่ ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................. 6. รายไดตอเดือน ™ ตํา่ กวา 10,000 บาท ™i10,000 - 20,000 บาท ™i20,000 - 30,000 บาท ™i30,000 - 40,000 บาท ™i40,000 - 50,000 บาท ™iมากกวา 50,000 บาท 7. รูจัก Hair Style จากไหน ™ แผงหนังสือทัว่ ไป ™ เพือ่ นแนะนํา ™ รานทําผม ™ อื่ น ๆ ...................................................... 8. คุณซื้อ Hair Style จากที่ใด ™ รานซีเอ็ด ™ ดอกหญา ™ แพรพทิ ยา ™ เทสโก โลตัส ™ บิก๊ ซี ™ ราน B2S ™ รานนายอินทร ™i7-Eleven ™ แผงหนังสือทัว่ ไป ™ อีน่ ๆ................................................................. 9. ระดับการหาซื้อของนิตยสาร Hair Style ™ หาซือ้ งาย ™ หาซือ้ ยาก ™ หาซือ้ ยากมาก 10. ติดตาม Hair Style มานานแคไหน ™ เพิง่ ไดรจู กั เปนครัง้ แรก ™ ติดตามทุกเลม 11. ซื้อ Hair Style บอยแคไหน ™ ทุกเลม ™ เฉพาะบางเลมทีส่ นใจ ™ เปนสมาชิก 12. ตัดสินใจซื้อ Hair Style เพราะอะไร (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) ™ ภาพปก ™ ภาพแฟชัน่ ในเลม ™ คอลัมนนา สนใจ ™ รูปเลมการนําเสนอ ™ อืน่ ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................................................... 13. คุณรูสึกอยางไรกับภาพปก ™ เห็นแลวอยากดูแฟชัน่ และอานคอลัมนดา นใน ™ ทันสมัย สะดุดตา แตกตางจากนิตยสารแฟชัน่ ผมทัว่ ไป ™ ไมนา สนใจและมีรายละเอียดเกีย่ วกับเนือ้ หานอย ™ อืน่ ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................. 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 4. การศึกษา 5. อาชีพ

14. คุณชอบคอลัมนอะไรที่สุดใน Hair Style 1 ................................................. 2 .................................................. 3 .................................................. 15. ใน Hair Style โฉมใหมนี้ คุณชอบและไมชอบอะไรมากที่สุด

™ ชอบ เพราะ......................................................................................................................................... ™ ไมชอบ เพราะ...................................................................................................................................... 16. คุณตองการให Hair Style เพิ่มเติมคอลัมนใดเปนพิเศษหรือไม อะไรบาง.................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17. คุณมีความพอใจมากแคไหนกับ Hair Style โฉมใหมในราคา 150 บาท..............................................................................................................................

18. สิ่งใดที่ชวยในการตัดสินใจที่จะซื้อนิตยสารแตละเลม (โปรดระบุหมายเลขตามลําดับความชอบ) ........คุณภาพของหนังสือ ........การพบเห็นบอยครัง้

........ภาพปกถูกใจ ........ราคา

........รูปแบบการนําเสนอ ........กระแสนิยม

........เนือ้ หาภายในเลม ........อยากทดลองอาน ........ชือ่ เสียงของหนังสือ ........การโฆษณาและประชาสัมพันธ 19. นอกจาก Hair Style แลวคุณอานนิตยสารผมเลมใดบาง......................................................................................................................................................

20. คุณสนใจและติดตามขาวสารเกี่ยวกับวงการชางผมและการแขงขันทําผมมากนอยแคไหน

™ สนใจและติดตามมาโดยตลอด

™ สนใจบาง

™ ไมสนใจเลย

21. คุณอยากให Hair Style จัดกิจกรรมประเภทใดที่คุณอยากรวมสนุกดวย.................................................................................................................... 22. คุณใชผลิตภัณฑเสนผมยี่หอไหนเปนประจํา 1.................................................. 2.................................................. 3.................................................. 23. นอกจากนิตยสาร Hair Style แลวคุณรับรูขาวสารวงการผมจากสื่อใดบาง............................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿ÃÕ!

10 ทานแรกที่ตอบแบบสอบถามเขามาทางนิตยสาร HAIRSTYLE รับฟรีไปเลย LOLANE PIXXEL COLOR CREAM เม็ดสีเขมขน สวยเดนชัด เจิดจรัส จํานวน 1 กลอง ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................. ทีอ่ ยู. ........................................................................................................................................... .......................................................................โทรศัพท....................................................... สงมาที่นิตยสาร HAIRSTYLE Magazine เลขที่ 2 ซ.จรัญสนิทวงศ 86/1 แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 วงเล็บมุมซองวา “Questionnaire HS 70” พรอมแสตมป 25 บาท

138 New M27 138

25/1/2556 0:37


B In M27 1

27/1/2556 1:54


Back AD Jaguar M27 1

27/1/2556 1:02


Hairstyle 70