Page 1

Gemeente Epe

postbus 600 8160 AP Epe tel: 0578-678787

Voor elke verlofperiode een afzonderlijk formulier gebruiken en TIJDIG indienen bij de schoolleiding. Volgens de richtlijnen van de leerplichtwet (1969) (zie achterkant) en /of in overleg met de leerplichtconsulent van de gemeente Epe wordt over uw aanvraag besloten. U wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld.

Aanvraag extra verlof / vakantie de ondergetekende, ouder / verzorger van de leerling(e): roepnaam / naam:

geb. datum:

M/V

straatnaam: postcode:

woonplaats:

Groep:

verzoekt vrijstelling van schoolbezoek van:

t/m:

wegens:

Naam: Datum:

tel. nummer: Handtekening:

Attentie

Christelijke basisschool W.G. v.d. Hulst Wanneer extra vakantie wordt gevraagd, moet een werkgeversverklaring worden ingevuld en ondertekend. Door de schoolleiding in te vullen: De directie van de school verklaart zich bovenstaand verzoek. reden:

W.G. v.d. Hulststraat 1 8162 XG Epe 0578-613565 E-mail: directie@wgvandehulst-epe.nl

wel / niet

akkoord met de inwilliging van


Datum:

Handtekening:

Leerplichtwet 1969. De leerplichtwet 1969 regelt dat ouders en verzorgers enerzijds en de directie anderzijds ervoor moeten zorgen dat jongeren regelmatig de school bezoeken en in de gelegenheid worden gesteld om onderwijs te krijgen. (= leerrecht) De Leerplichtwet gaat uit van de primaire verantwoordelijkheid van de ouders en het belang van de leerling. Voor de directie komt daar een aantal elementen bij dat op zijn minst in dit opzicht gecompliceerd en soms ook tegenstrijdig is. Er wordt van uitgegaan dat het leerproces van elke leerling het meest gediend is met een voortdurende aanwezigheid en dat elk verzuim daarbij nadelig is. Deze vanzelfsprekendheid gaat zelfs zover dat wordt aangenomen dat alle leerlingen niet alleen een gelijk dag- en weekendritme nodig hebben, maar dat ook de diverse onderbrekingen (vakanties) voor alle leerlingen op hetzelfde moment gewenst zijn. Geoorloofd verzuim. De Leerplichtwet noemt vijf redelijk concrete gevallen, waarin van geoorloofd schoolverzuim sprake is en een zesde nogal algemeen geformuleerde grond voor alle individuele gevallen. Gevallen van geoorloofd schoolverzuim zijn: 1. Verzuim zolang de school is gesloten of het onderwijs is geschorst (bijv. staking). 2. Verzuim zolang bij of op grond van algemeen bijzondere voorschriften het bezoeken van een school verboden is (bijv. besmettingsgevaar). 3. Verzuim zolang bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school is ontzegd (bijv. pedagogisch oogpunt). 4. Verzuim zolang de leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken. Opmerking: Binnen twee dagen na het ontstaan van de ziekte, moet de directie daarvan in kennis worden gesteld, zo mogelijk met de opgave van de aard van de ziekte. Indien de directie vermoedt dat de ziektemelding maar een voorwendsel is om het kind ten onrechte thuis te houden, dan zal hij daarnaar een onderzoek moeten laten instellen. 5. Verzuim zolang de leerling wegens vervulling van godsdienstplichten verhinderd is de school te bezoeken. Opmerking:Net als bij ziekte behoeft voor deze reden geen verlof te worden gevraagd. De ouders zijn wel verplicht dit tenminste twee dagen tevoren te melden aan de directie. 6. Verzuim is eveneens geoorloofd zolang de leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. Richtlijnen extra verlof wegens gewichtige omstandigheden, te verlenen door de directie van de school. 1 Bij verhuizing buiten de gemeente max. 2 dagen Bij verhuizing binnen de gemeente max. 1 dag 2 Bij ondertrouw van een ouder max. 1 dag 3 Bij huwelijk van een ouder max. 1 dag Bij huwelijk van een bloedverwant (le of 2e graad) 4 Bij ernstige ziekte (stervensgevaar) van een bloedverwant (le of 2e graad) in overleg met directie 5 Bij overlijden van een bloedverwant (le graad) in overleg met directie Bij overlijden van een bloedverwant (2e graad) max. 1 dag 6 Bij 12,5-, 25-, 40-, 50-, 55- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of max. 1 dag grootouders 25-jarig ambtsjubileum van ouders. 7 Adoptie van een kind in het gezin max. 1 dag 8 Kerkelijke bevestiging en le communie van een bloedverwant in de le en 2e max. 1 dag graad 9 Verder alle officiĂŤle feest- en gedenkdagen die actief beleefd worden door o.a. in overleg met directie Moslims, IsraĂŤlieten, Jehovagetuigen etc. 10 Bij het voldoen van een wettelijke verplichting indien dit niet buiten schooltijd in overleg met directie kan plaatsvinden


Verlof aanvragen  

Vraag verlof aan met dit formulier

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you