Page 1

MR INFO Juni 2013 Algemeen In het schooljaar 2012 – 2013 heeft de MR vijf maal vergaderd. De samenstelling van de MR is ten opzichte van het voorgaande schooljaar niet gewijzigd. Het schema van af- en aantreding is als volgt: Aangetreden

Ouder lid of team lid

Aftredend en Aftredend en herkiesbaar

niet herkiesbaar

2011

2014

Augustus 2009 Berthe Keizer- Tekelenburg 2012

2015

Augustus 2008 Jan van Dorp

Augustus 2010 Arend Mateboer

2013

Augustus 2010 Tineke Pannekoek

2013

Per einde van dit schooljaar zijn Arend (oudergeleding) en Tineke (personeelsgeleding) aftredend en zij stellen zich ook herkiesbaar. Indien er kandidaten zijn, die vanaf september 2013 beschikbaar zijn voor tenminste drie jaren, kunnen zij zich aanmelden bij Jan van Dorp (voorzitter) of Berthe Keizer (secretaris) als tegenkandidaten uiterlijk vóór 19 juni aanstaande. Indien zich tegenkandidaten melden zal er een verkiezing worden gehouden. De onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de MR aandacht hebben gehad betreffen (1) De Unielokatie, (2) Passend Onderwijs en (3) Formatieplanning en Financiën. Ad 1 Unielokatie Volgens de laatste stand van zaken zou de nieuwbouw van de Unielokatie zomer 2015 gereed kunnen zijn. Dat betekent dat voor het eerst schooljaar 2015 – 2016 op de nieuwe locatie ‘gedraaid’ kan worden. Vanuit de buurtbewoners was er bij de Raad van State een procedure gevoerd tegen de Gemeente Epe waarin de noodzaak voor nieuwe scholen werd aangevochten op grond van teruglopende leerlingaantallen, dat het financieel onverantwoord zou zijn en dat het gehele project de leefbaarheid van de buurt en de verkeersveiligheid zou schaden. De Raad van State heeft bij uitspraak van d.d. 22 mei jl. alle bezwaren ongegrond verklaard. Dat betekent dat dalende leerlingen aantallen en de financiële situatie van de Gemeente Epe geen belemmeringen zijn bij de uitvoering van de plannen. Inmiddels zijn de tekeningen nagenoeg definitief. Voor de MR is een belangrijk aandachtspunt dat daarin de wensen en randvoorwaarden t.a.v. gezamenlijke ruimten en het plein worden geregeld conform afspraken. Ook het verkeersplan is inmiddels duidelijk. Medio juni aanstaande zal door de Gemeente Epe met alle gebruikers de Intentieovereenkomst getekend worden. Dat is een formeel moment waarop partijen zich definitief binden in het project Unielokatie. Dan zal ook de Beheersorganisatie definitief komen vast te staan. Deze beheersorganisatie (een stichting)regelt wie het beheer over de Unielokatie voert (scholen krijgen daarin de grootste stem), hoe de onderlinge werkafspraken zijn t.a.v. het gebruik van ruimten, gezamenlijke schoonmaak en andere praktische zaken en op welke wijze de kosten verdeeld worden.


Ad 2 Passend Onderwijs Sinds enkele jaren is passend onderwijs een belangrijk thema in het basis onderwijs. De overheid wil scholen voor speciaal onderwijs sluiten en het speciaal onderwijs zo veel mogelijk integreren in het reguliere basis onderwijs. Dat heeft voor basisscholen grote consequenties aangezien scholen op deze wijze gedwongen worden om na te denken welke competenties binnen het team aanwezig zijn in relatie tot de vraag waar de grens wordt gelegd welk speciaal onderwijs wel en niet kan worden geboden. Met andere woorden: waar wordt de grens gelegd welke leerlingen wel en niet kunnen worden opgevangen. Reeds in het vorige schooljaar zijn door het team de mogelijkheden verkend en zijn de grenzen bepaald. Rond de kabinetsformatie was het passend onderwijs als thema even van tafel, maar inmiddels is het weer aan de orde. De Procon Scholen hebben voor het speciaal onderwijs nu een samenwerking met de Van der Reijdenschool. In de komende jaren zal deze samenwerking wellicht een andere vorm of inhoud krijgen. Deze discussie speelt eveneens Proconbreed en heeft de aandacht van de GMR. Ad 3 Formatie en Financiën In de oktobertelling van 2012 was het aantal leerlingen 92. Een daling ten opzichte van het jaar ervoor. De aantallen in de oktobertellingen zijn belangrijk omdat dit de basis vormt voor de inkomsten die een school ontvangt van het Rijk. Dalende inkomsten betekenen in principe dat ook de kosten terug gebracht moeten worden om een sluitende begroting te houden. Circa 80% van de kosten van een school bestaan uit personeelskosten. Dus als de begroting moet worden teruggebracht kan dat personele consequenties hebben wat tot uitdrukking komt in de formatieplanning. Als MR hebben we ons samen met de directie binnen Procon hard gemaakt voor handhaving van het aantal klassen (4). Dat is ook gehonoreerd. De W.G. van de Hulst behoudt de komende jaren 4 klassen. Ook het vertrek van Juf Elly aan het einde van dit schooljaar zal worden opgevuld met de komst van een juf van een van de andere Procon scholen. De reden daarvoor is mede geweest dat de W.G. van de Hulst de afgelopen jaren altijd een klein financieel overschot heeft gehad. Ook in het afgelopen kalenderjaar 2012 had onze school een overschot. In de begrotingen voor de komende jaren lijkt dat een klein tekort te worden. Overigens staat Stichting Procon als geheel er financieel weer gezond voor. Na jaren van tekorten was er in 2012 weer een overschot. Mede als gevolg van een éénmalige bijdrage van de Gemeente Epe is er weer een gezonde financiële buffer. Inmiddels bestaat er binnen de stichting een goede financiële discipline van meerjarenbegrotingen en regelmatige tussentijdse cijfers waardoor de financiële sturing op niveau is gekomen. De MR en GMR hebben daaraan de laatste jaren een actieve bijdrage geleverd. Epe, 28 mei 2013 Namens de MR, Jan van Dorp

Mr info juni 2013 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you