Page 1

!

Mei!!2014! 00

Respect! Respect0is0meer0dan0een0woord,0het0gaat0om0 concreet0gedrag0dat0we0van0elkaar0verwachten.0 Ouderen0en0mensen0die0je0niet0kent0spreek0je0aan0 met0u.0Tijdens0een0voorstelling0ga0je0niet0praten0uit0 respect0voor0de0artiest.0In0een0museum0blijf0je0met0je0 vingers0van0de0spullen0af.0En0iemand0met0een0 afwijkend0uiterlijk0maak0je0niet0belachelijk.0Als0het0om0 respect0gaat,0houd0je0rekening0met0de0gevoelens0en0 de0rechten0van0je0medemens.0Ook0in0de0sociale0 media.0 000 Gebruiken0we0het0woord0misschien0zoveel0omdat0we0 vinden0dat0het0vaak0aan0respect0ontbreekt0in0onze0 samenleving?0Regels0en0aanwijzingen0kunnen0daarbij0 helpen.0Ook0de0bekende0Bijbelse0Tien0Geboden0 roepen0op0tot0respect.0Spreek0met0respect0over0God0 en0misbruik0zijn0naam0niet.0Steel0niet0uit0respect0voor0 het0eigendom0van0de0ander.00 0 Hoe0leren0onze0kinderen0respect?0Praten0erover0is0 goed,0maar0wat0veel0beter0werkt0is0het0goede0 voorbeeld0geven.0Daarover0gaat0overigens0dat0 beroemde0Bijbelse0gebod0‘Eer0uw0vader0en0uw0 moeder’.0Wij,0opvoeders,0behoren0immers0het0 respect0van0onze0kinderen0te0verdienen0door0het0 goede0voorbeeld0te0geven.0 ! Jarigen!in!mei!! In0mei!hopen0de0volgende0kinderen0jarig0te0zijn:0 Jorik0Huisman0 0 groep0600 20mei00 Igor0Bialecki0 0 groep0400 30mei00 Lisa0Engelhart0 0 groep0300 50mei00 Daniël0Hofmeyer0 groep0500 60mei00 William0Stegeman0 groep0300 60mei00 Maaike0Fanai0 0 groep0600 80mei00 Rik0van0Essen0 0 groep0300 90mei00 Marit0Witteveen0 groep0500 100mei00 Levi0Bosman0 0 groep0100 110mei00 Lotte0de0Jong0 0 groep0200 130mei00 Lieneke0van0Dorp0 groep0700 220mei00 Twan0Koesveld0 0 groep0700 260mei00 0 Trefwoord! Oefenen0(week0190t/m021)0 Oefenen0is0je0voorbereiden,0 moeite0doen0en0fouten0 mogen0maken.0Over0het0 oefenen0van0schoolse00 0

vaardigheden0en0groeien0in0zelfstandigheid,0leren0 omgaan0met0teleurstellingen0en0durven0doorgroeien0 naar0een0volgende,0nieuwe0fase0in0je0leven.0 Bijbel:0Door0de0Rietzee,0Het0water0van0Elim,0Het0 gouden0kalf,0De0twaalf0spionnen00 0 Respect0(week0220t/m024)000 Over0respectvol0omgaan0met0de0dingen0in0onze0 leefomgeving0en0met0mensen,0hun0overtuigingen0en0 hun0geloof.0Over0regels0die0respectvol0gedrag0 ondersteunen,0regels0die0voorschrijven0welke0dingen0 we0niet0moeten0doen.0Over0de0Tien0Geboden0die0ons0 uitdagen0om0de0juiste0dingen0wel0te0doen.00 Bijbel:0Hemelvaart,0Pinksteren,0De0Tien0Woorden00 0 We!heten!welkom! Daniel0Fanai,0Charlotte0Zwarthof0en0Lukas0Kooiman0 zijn0begonnen0in0groep01.0We0wensen0hen0allemaal0 een0fijne0tijd0op0onze0school!0 0 Paasontbijt!2014! Donderdagochtend0170april0 was0het0paasontbijt.0 Vanaf07.300uur0op0stonden0 een0aantal0behulpzame0 moeders0en0het0hele0 juffenteam0te0helpen0om0 het0drinken0en0het0beleg0te0 verdelen0over0de0groepen.00 Weer0andere0moeders0hadden0’s0ochtends0de0eitjes0 (ruim01000stuks)0gekookt0voor0alle0groepen0zodat0 iedereen0die0dat0wilde0een0lekker0warm0eitje0kon0 eten.0Deze0werden0wederom0geleverd0door0de0 familie0Van0’t0Hof.0Ze0waren0erg0lekker!!0 0 Om08.300was0het0zover0dat0het0ontbijt0kon0beginnen.0 In0alle0klassen0waren0de0tafels0mooi0gedekt0met0 allemaal0lekkere0dingetjes0erop.0In0de0pauze0kregen0 de0kinderen0nog0een0pakje0drinken0met0een0 paaskoekje0of0paaseitje0erbij.0 Wij0van0de0ouderraad0kunnen0terugkijken0op0een0 gezellig,0heerlijk0en0geslaagd0paasontbijt.0 En0zover0wij0reacties0van0de0kinderen0hebben0gehad0 vonden0zij0het0ook0erg0gezellig0en0hebben0heerlijk0 gesmuld.0 0 Namens0de0Ouderraad,0 Ingrid0van0Emmerik0en0Claudia0Bloemers0en0Anne0van0 Essen.0 0

www.wgvandehulstschool.nl0


Optocht!Koningsdag!

0 Onze0school0heeft0voor0de0derde0keer0op0rij0de0eerste0 prijs0gewonnen0bij0de0optocht0op0Koningsdag.0Een0 mooie0beloning0voor0alle0ouders0en0kinderen0die0zich0 hiervoor0hebben0ingezet!0De0wagen0had0dit0jaar0als0 thema0de0nieuw0te0bouwen0unilocatie.0Dankzij0de0 enthousiaste0inzet0van0veel0ouders0konden0de0 kinderen0met0een0prachtige0wagen0deelnemen0aan0 de0optocht.0Veel0kinderen0waren0op0de0praalwagen0 als00Bob0de0Bouwer0druk0aan0het0werk0aan0de0nieuwe0 school.0 0 Even!voorstellen! Hallo0allemaal!0 Hopelijk0hebben0jullie0 allemaal0een0fijne0 tulpvakantie0gehad.0Met0dit0 berichtje0wil0ik0me0graag0 even0voorstellen0aan0 degene0die0me0nog0niet,0of0 niet0meer0kennen.0Ik0ben0 Feline0Kelderman,0eerstejaars0student0op0de0PABO0in0 Nijmegen.0Tijdens0mijn0Mbo0opleiding0tot00 onderwijsassistent0liep0ik020jaar0geleden0al0stage0in0 groep01/2.0En0nu0ik0zelf0een0stage0mocht0zoeken0voor0 de0laatste0periode0van0dit0jaar0wist0ik0het0meteen!0Ik0 wil0terug0naar0de0W.G.0van0de0Hulstschool!0Elke0 woensdag0en0donderdag0loop0ik0stage0in0groep03/40 tot0het0eind0van0dit0schooljaar.0Ik0vind0het0enorm0leuk0 om0weer0even0terug0te0mogen0zijn!0Wie0weet0zien0we0 elkaar0op0school!00 Groetjes,0Feline0 0 Vakantierooster!2014E2015! Hierbij0de0vakanties0voor0volgend0schooljaar0die0al0zo0 goed0als0vast0staan.0De0meie0of0tulpvakantie0en0de0 vrije0dagen0rond0Hemelvaart0en/of0Pinksteren0staan0 nog0niet0vast.0Verder0zijn0er0ook0nog0vrije0vrijdagen0 voor0groep010t/m04,0die0we0meestal0voor0een0vakantie0 of0een0weekend0plakken,0een0Proconestudiedag0en0

nog0studiedagen0van0het0team0waarop0alle0kinderen0 vrij0zijn.0Het0volledige0vakantierooster02014e20150en0 de0vrije0dagen0krijgt0u0in0een0volgende0nieuwsbrief.0 ! Herfstvakantie0 200t/m0240oktober020140 Kerstvakantie0 220december020140t/m0 20januari020150 Voorjaarsvakantie0 230t/m0270februari020150 Goede0vrijdag0en0Pasen0 30t/m060april020150 Mei/tuplvakantie0 ?0 Hemelvaart0 1400mei020150 Pinksteren0 250mei020150 Zomervakantie0 130juli0t/m0210augustus0 20150 0 Entreetoets!groep!7! De0komende0weken0gaan0de0kinderen0van0groep070 hard0aan0het0werk0met0de0entreetoets0van0Cito.0Ze0 moeten0160opdrachten0maken0die0we0verdelen0over030 weken.0De0opdrachten0gaan0over0taal,0rekenen0en0 studievaardigheden.0Als0leerkrachten0kunnen0we0aan0 de0hand0van0de0uitslag0van0deze0toets0bekijken0 waaraan0we0in0groep080nog0extra0aandacht0moeten0 besteden.0Ook0krijgen0de0kinderen0zelf0een0uitslag0 over0deze0entreetoets.0 0 Vrijwillige!ouderbijdrage! Er0zijn0veel0activiteiten0op0onze0school0die0niet0uit0het0 gewone0school0budget0betaald0kunnen0worden.0 Gelukkig0hebben0we0daarvoor0het0potje0van0de0 vrijwillige0ouderbijdragen.0Met0deze0bijdrage0 bekostigen0we0zaken0die0samen0hangen0met0diverse0 schoolse0en0buitenschoolse0activiteiten.0U0kunt0dan0 denken0aan0bijvoorbeeld0de0avondvierdaagse,0iets0te0 eten0en0te0drinken0tijdens0de0sportactiviteiten,0 sinterklaas,0Kerstfeest,0en0niet0te0vergeten0het0 openingsfeest!0Nog0niet0alle0ouders0hebben0de0 vrijwillige0ouderbijdrage0overgemaakt0naar0de0 rekening0van0de0ouderraad.0Bent0u0dit0vergeten0en0u0 wilt0wel0betalen,0wilt0u0dit0dan0alsnog0doen0zodat0we0 deze0activiteiten0voor0de0kinderen0ook0in0de0 toekomst0kunnen0blijven0doen.0 0 Verkeersexamen! Wij0zijn0reuze0trots0want0alle0kinderen0van0groep070en0 80zijn0geslaagd0voor0hun0verkeersexamen!050kinderen0 hebben0dit0foutloos0gedaan.0Ruben0Fanai,0Carmen0 Witteveen,0Agnes0Mateboer,0Joshuel0Keizer0en0 Lieneke0van0Dorp0worden0maandag0120mei0om016.000 uur0in0het0gemeentehuis0verwacht0voor0de0uitreiking0 van0het0verkeersdiploma.0Knap0gedaan!0

www.wgvandehulstschool.nl0


Sportdag!groep!7/8! Op0vrijdag060juni0is0er0een0sportdag0voor0groep07/8.0 Deze0sportdag0is0georganiseerd0door0de0 gymleerkrachten0en0de0sportcoaches0in0de0gemeente0 Epe.0Geweldig0dat0ze0dit0weer0opgepakt0hebben.0De0 kinderen0zijn0in0groepjes0gedeeld0en0hebben0een0 aantal0sporten0gekozen0die0zij0graag0willen0doen.0 Binnenkort0krijgen0zij0te0horen0voor0welke0sporten0zij0 zijn0ingedeeld.0De0kinderen0gaan0zelfstandig0de0 onderdelen0langs.0Er0volgt0binnenkort0meer0 informatie0over0de0sportdag.0 0 Begeleiders!gezocht!avondvierdaagse!! We0zoeken0voor0de0avondvierdaagse0nog0een0enkele0 begeleiders.0Wil0je0een0paar0dagen0met0de0100 kilometer0meelopen?0Meld0je0dan0snel0aan0bij0Claudia0 Bloemers0of0Jaap0Kloosterziel.0Het0is0van0200t/m0230 mei.0Je0loopt0dan0voor0of0achter0de0groep0en0houdt0 een0oogje0in0het0zeil.0Je0bent0natuurlijk0ook0meer0dan0 welkom0als0je0gewoon0mee0wilt0lopen.0 Maar0liefst0740kinderen0hebben0zich0aangemeld.0Het0 wordt0dus0weer0een0gezellige0en0goedbezochte0 avondvierdaagse!0Donderdag0de015e0krijgen0alle0 deelnemers0het0schoolshirt0en0meer0informatie0mee0 naar0huis.0 ! Nieuws!uit!groep!7E8! Tijdcapsule0unilocatie0

0 Agenda! 110mei000 Moederdag0 140mei000 schoolvoetbal0gr.3e40en05e60 160mei000 zwemmen0gr.05e60 200mei000 kledinginzameling0 200t/m0230mei00 avondvierdaagse0 280mei000 schoolvoetbal0gr.01e20 290mei00 Hemelvaart0 29e300mei00 kinderen0vrij0 50en060juni00 schoolsportdag0gr.07e80 8e90juni00 Pinksteren0 11e130juni00 Oud0Papier0Actie0 130juni000 zwemmen0gr.05e60 160t/m0200juni00 gr010t/m040vrij0 260juni000 schoolreisje0 0 Met0vriendelijke0groet,00 het0team0van0de0W.G.0van0de0Hulstschool0 0

0

0

0

0

0

www.wgvandehulstschool.nl0

0

Hulstnieuws mei 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you