Page 1

Brugsanvisning

DK

Urtermostat - uge- eller dagscyklus. Netforsyning

EK 411, EK 471 Anvendelsesområde

Tids- (og dag)indstilling:

Programmering:

Valg af driftsart:

Montering:

Urtermostat til programmering af varmeanlæg (enhver type, gas,olie, el...) EK 411 og EK 471 er udviklet til at tilbyde komfort og energibesparelse. Med dette apparat kan du indstille og programmere dit varmeanlæg i 3 temperaturtrin. - “Komforttemperatur”: Dette er den temperatur, du ønsker, når du er til stede. - “Sænket temperatur”: Dette er den temperatur, du ønsker, hvis du er kort tid væk eller om natten. - “Frostsikringstemperatur”: 6°C er fast. Dette er minimumstemperaturen for længere tids fravær. (Ferier, etc...), for at beskytte din bolig mod frost.

Drej den gennemsigtige skive for at indstille den aktuelle tid og evt. den aktuelle dag. Det trekantede mærke nederst til venstre peger på det indstillede klokkeslæt og ugedagen.

Kvartsuret giver mulighed for at programmere perioder for komforttemperatur sænket temperatur. Segmentindstillinger; - ud ad for perioder med komforttemperatur. - ind ad for perioder med sænket temperatur.

Valgkontakt 4 giver mulighed for valg af driftsart: = Automatik Komforttemperatur og sænket temperatur indstilles automatisk under de indprogrammerede perioder. = Komforttemperatur permanent Temperaturen indstilles uafhængigt af programmeringen konstant til den værdi, der er indstillet med kontakt 3. = Sænket temperatur permanent Temperaturen indstilles uafhængigt af programmeringen konstant til den værdi, der er indstillet med kontakt 2. - Frostsikring Opretholdelse af en minimumstemperatur på 6°C under længere tids fravær. Denne funktion beskytter mod frost og kan ikke ændres.

Urtermostaten kan monteres på væggen eller en i forsænket dåse 60 mm. Kabeltilførsel sker bag fra. 1. Tag skruen ud og fjern soklen. .

Produktbeskrivelse: Mærke

Temperaturregulering: Der er 2 varmetemperaturer til rådighed, som kan indstilles mellem +6°C og +30°C. Komforttemperatur : Dette er den temperatur, du ønsker, når du er til stede i dine værelser. Med kontakt 3 kan du indstille den ønskede komforttemperatur (mærket svarer til ca. 20°C).

➀ Skive til programmering. ➁ Drejeknap til regulering af sænket temperatur ( ).

➂ Drejeknap til regulering af komfort-temperatur ( ).

➃ Drejeknap til valg af driftsart. ➄ Kontrollampe for varmedrift.

Sænket temperatur (natsænkning) : Energibesparende temperatur, når du ikke er til stede eller om natten. Med kontakt 2 kan du indsitlle den ønskede sænkede temperatur (mærket svarer til ca. 15°C). Vi foreslår at fastlægge den sænkede temperatur til en værdi, der ligger 4 til 5°C under komforttemperaturen.

Tekniske data: Elektriske egenskaber - Forsyningsspænding: 230V AC +10/-15% - Energiforbrug: < 25 mA ved 230V - Fejlreserve: 72 timer (efter 100 timer under spænding) - Udgang: 1 potentialfri omskifter µ 8 A - 250 V AC1 µ 2 A - 250 V cos w = 0,6 - Tætningsgrad: IP20 - Kapslingsklasse: II Funktionelle egenskaber: - Urpræcision: ± 1 sek. /dag - Regeluleringsområde for komfort og sænket temperatur: +6 til +30°C - Frostsikring: 6 °C fast. - Statisk koblingsdifference: 0,3°C

2. Løsn og fjern dækslet over klemmerne.

Den indstillede programmering gentages automatisk dagligt (dagsmodel) eller ugentligt (ugemodel) hvis valgkontakt 4 står i stillingen . Programmeringstrin: ved dagsmodel: 10 minutter ved ugemodel: 1 time Korteste koblingstid mellem 2 temperaturskift: ved dagsmodel: 20 minutter ved ugemodel: 2 timer

Omgivelsesbetingelser: Driftstemperatur: 0 til +50°C Opbevaringstemperatur: -10 til +60°C Tilslutning via skrueklemmer: fleksibel: 0,5 til 1,5 mm2 massiv: 0,5 til 2,5 mm2 Dimensioner:

Bredde = 175 mm Højde = 85 mm Tykkelse = 38 mm

Eltilslutning: 2 mini 3. Montér kabinetbunden via boringerne i bunden. 4. Tilslut ledningerne til klemmerne.

Bemærkning: Opvarmningsanlægget begynder at arbejde med indstillede klokkeslæt (f.eks. 06.00), Hvis du står op kl. 06.00, så fastlæg starten for opvarmningsperioden til kl. 05.00 eller 05.30 for at kunne nyde komforttemperaturen kl. 06.00.

Installation: Urtermostaten skal placeres 1,50 m over gulvet på indvendig væg ➃, hvorved påvirkninger udefra: (➀ Ventilation, ➁ ydervæg, ➂ sollys) og påvrikninger indefra (➄ lamper, ➅ bagside af skor-sten, komfur ➆ konvektorer) skal forhindres. Afdæk mod træk for at forhindre evt. luftbevægelse. A Påvirkninger udefra B Påvirkninger indefra

5. Sæt dækslet på igen over klemmerne. 6. Tryk kabinettet på soklen igen.

Garanti

DK

24 måneders garanti fra fakturadato: garantien gælder alle fabrikations- og materialefejl og gælder under forudsætning af, at det defekte produkt returneres sammen med forklaring på fejlen samt kopi af faktura via installatør og leverandør (grossist). Garantien gælder ikke, hvis hagers kvalitetskontrol finder, at produktet er i fuldkommen stand eller at det ikke er blevet installeret iht. gældende forskrifter.

6E 5539.a


User instruction

GB

Clock thermostat daily or weekly cycle 230V supply.

EK 411, EK 471 Product description :

Time (and day) setting :

Programming:

Operating mode :

Mounting :

Technical specifications :

EK 411 and EK 471 are clock thermostats aimed to control your heating (all types, gas, fuel or electric...) These clock thermostats have been designed to offer you comfort and energy savings. It allows you to programme and adjust your heating according to 3 temperature levels : - “Comfort” temperature : this is the temperature for your hours of presence. - “Reduced” temperature : this is the temperature for your brief absences or during the night. - “Frost protection” temperature = 6 °C non adjustable. This is the minimum temperature for long absences. It protects your dwelling from the risk of frost.

Time (and day) setting are achieved by turning the time setting disk. Pay attention to the mark on the left side. It must indicate the actual time (and day).

The clock allows you to program the time periods corresponding to comfort or to reduced temperature. Position the segments ; - towards the outside for comfort temperature periods. - towards the inside for reduced temperature periods.

The selector 4 allows you to choose the operating mode : = Automatic mode This mode maintains the comfort and reduced temperatures according to the time ranges programmed on the timer. = Permanent comfort mode This mode permanently maintains the comfort temperature set with the button 3. = Permanent reduced mode This mode permanently maintains the reduced temperature set with the button 2. - Frost protection mode This mode permanently maintains a minimum temperature of 6 °C during prolonged periods of absence, protecting your dwelling against frost hazards. This temperature is not adjustable.

The thermostat can be installed either surface mounted or on a flush box 60 mm. Cables should arrive from the back 1. Take off the screw and remove the base.

Electrical characteristics : - Power supply : 230V AC +10/-15% - Consumption < 25 mA at 230V - Power reserve : 72 hours after 100 hours under supply - Output: 1 potential free changeover contact µ 8 A - 250 V AC1 µ 2 A - 250 V cos w = 0,6 - protection degree : IP20 - insulation class : II

Presentation :

Functional characteristics : - clock accuracy : ± 1sec. / day - Comfort and reduced temperature ranges : +6 to +30 °C - Frost protection : 6 °C - static differential : 0.3 °C

2. Remove the cover above the terminals.

Mark

Temperature control : You have two heating temperatures at your disposal. These can be controlled between +6 °C and +30 °C.

➀ Programming disk. ➁ Reduced temperature control button ( ➂ Comfort temperature control button ( ➃ Mode selector. ➄ Heating indicator.

). ).

Comfort temperature : This is the temperature you wish during your hours of presence. With the button 3, you adjust the required temperature (the marking corresponds to around 20 °C). Reduced temperature : This is the economy temperature ensured during periods when you are absent or during the night. With the button 2, you adjust the required temperature (the marking corresponds to around 15 °C). We advise you to set the reduced temperature to a value 4 to 5 °C less than the comfort temperature.

Environment : Operating temperature : 0 to +50 °C Storage temperature : -10 to +60 °C Connection by screw terminals : flexible : 0.5 to 1.5 mm2 rigid : 0.5 to 2.5 mm2

Programmed settings will be repeated every day (daily cycle) or every week (weekly cycle) when the selector 4 is set to . 1 segment : 10 minutes on daily version 1 hour on weekly version. Minimum between two switchings : 20 minutes on daily version 2 hours on weekly version.

Dimensions :

width = 175 mm height = 85 mm thickness = 38 mm

Electrical connections :

2 mini 3. Fix the product’s base through the fixing holes. 4. Connect the wires on the terminals.

Note : the heating system will start at the programmed time (e.g. 06h00). If you get up at 06h00, program the start of the comfort temperature at 05h00 or 05h30, depending on the inertia of your installation, in order to obtain the comfort temperature at 06h00.

Installation: Install the thermostat at 1.50 m from the floor, on the internal wall ➃ avoiding external influences : (➀ extraction fan, ➁ external wall, ➂ sunlight) and internal influences : (➄ lighting devices, ➅ chimney, ➆ electrical heater). Seal the conduit to avoid any draught coming from it. A external influences B internal influences

5. Put back the cover on the terminals. 6. Place the product on its base and tighten the screw.

GB

A warranty period of 24 months is offered on hager products, from date of manufacture, relating to any material of manufacturing defect. If any product is found to be defective it must be returned via the installer and supplier (wholesaler). The warranty is withdrawn if : - after inspection by hager quality control dept the device is found to have been installed in a manner which is contrary to IEE wiring regulations and accepted practice within the industry at the time of installation. - the procedure for the return of goods has not been followed. Explanation of defect must be included when returning goods.

électro S.A. - 132, bld d’Europe - BP3 - 67 215 Obernai cedex - Tél. 03.88.49.50.50

Hager 12.1999

Warranty

/XP1_EK411_71_D_GB_6E5539aDK  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/XP1_EK411_71_D_GB_6E5539aDK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you