Page 1

November 2009

Lysstyring til erhvervs- & administrationsbyggeri - i henhold til SBi anvisning 220 -

KNX-løsninger med Hager tebis fra Wexøe A/S

- af Tom Jappe -

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 1 af 20


November 2009

Indhold af note: Introduktion og baggrund ..................................................................................................... 3 Hvorfor en Hager-tebis-løsning?..................................................................................................... 3 Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner ........ 4

Gennemgang af eksempler ................................................................................................... 4 1. ON/OFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling................................................................................................................. 5 2. ON/OFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk ......................................... 6 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk ............................ 7 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tænd/sluk) .................................................................................................................... 8 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tænd/sluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling ............... 9 Specielle driftfunktioner................................................................................................................. 10

Komponentløsninger i detaljer ........................................................................................... 10 Dobbelt-PIR ..................................................................................................................................... 10 KNX/DALI Gateway ......................................................................................................................... 13

KNX-installationen ............................................................................................................... 14 Grundprincipper for topologi ........................................................................................................ 14 Buskablet......................................................................................................................................... 14 Netværksstruktur og kapacitet ...................................................................................................... 15 Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) .................................................... 15

Eksempel på lysstyring ....................................................................................................... 16 Komponentliste .................................................................................................................... 17 Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX510/511. .................. 11 Oversigt over kommunikations-objekter ........................................................................... 18 Sådan kommer du videre .................................................................................................... 19 Vi vil gerne bede om din hjælp… .................................................................................................. 19

Kopiering tilladt med tydelig angivelse af kilde.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 2 af 20


November 2009

Introduktion og baggrund Vi skal spare på energien! Der er tilsyneladende sammenhæng mellem udslippet af CO2 og klodens opvarmning, som igen har stor indflydelse på de globale klimaændringer og dermed de mere eller mindre ekstreme vejrsituationer, vi i højere grad oplever. En meget stor del af CO2 produktionen stammer fra menneskeheden og skabes ved energiproduktion. En væsentlig del heraf indgår som energiforbrug i bygninger blandt andet ved varmeproduktion og til elproduktion til bl.a. belysning. Ifølge BR08 skal der for alle nye bygninger opføres et energiregnskab som dokumentation for, at den pågældende bygning overholder de gældende energirammer. Dvs., at den enkelte bygning ikke må overskride et fastlagt energiforbrug pr. m2 for at opnå ibrugtagningstilladelse. Energiforbruget til belysning indgår med en faktor 2,5 i energiregnskabet, hvilket gør det meget relevant at vurdere etablering af brugerstyret automatik, som har reducerende indflydelse på energiforbruget i belysningsanlæg. Energiforbruget i en bygning dokumenteres med programmet Be06. Det er også relevant at vurdere brugerstyret automatik til styring af varme/køling, ventilation og andre energiforbrugende komfortinstallationer. En KNX-installation gør det muligt at samle al bygningsautomatikken i én samlet installation. KNX er i dag den eneste åbne europæiske standard (EN50090) inden for bygningsautomatik. KXN sikrer, at: • løsninger inden for områderne belysning, solafskærmning, opvarmning/køling, ventilation, alarm, visualisering, CTS og styring osv. kan integreres i samme installation • løsninger/komponenter fra mere end 170 forskellige producenter (KNX) kan arbejde sammen i samme installation • den samlede installation programmeres/konfigureres med ét programmeringsværktøj: ETS (Engineering Tool Software) • installationen på enkel vis kan udvides med fremtidige tilføjelser og funktioner = FREMTIDSSIKRET!

Hvorfor en Hager-tebis-løsning? Hager er en fremtrædende producent inden for KNX-løsninger og har en mangeårig erfaring inden for udvikling af løsninger til bygningsautomatik / Intelligente BygningsInstallationer (IBI). Gode grunde til at vælge en Hager tebis løsning: • Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. • Trådløse tryk for manuel overstyring gør installationen fleksibel ved at trykkene kan flyttes efter behov. Det er derudover enkelt at tilføje installationen yderligere tryk. • Totalløsning med komponenter til styring af belysning, solafskærmning, varme/køling, visualisering, fjernkontrol og m.m. • Lokal support fra Wexøe A/S Vi har valgt med denne note at fokusere på nogle af de KNX-løsninger, som vi kan levere til automation af belysningsinstallationer til erhvervs- og administrationsbyggerier. Indstillingsmulighederne og dermed anvendelsesmulighederne er utallige. Vi har valgt at fokusere på de mest basale funktioner som beskrevet i SBi anvisningen.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 3 af 20


November 2009

Oversigt over eksempler på løsningsforslag - baseret på KNX - på lysstyringfunktioner I det efterfølgende beskrives nogle eksempler på lysstyring med tebis KNX-løsning - men først en oversigt:

Til anvendelse i bl.a. kontormiljøer med dagslysindfald - jf. SBi anvisning 220 ”Lysstyring”. 1. ON/OFF dagslysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling - Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk 2. ON/OFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk 3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk 4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tænd/sluk) - Variation: med min. lux-niveau og central ON/OFF-styring 5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tænd/sluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling - Variation: med min. lux-niveau og central ON/OFF-styring Det er intentionen, at noten løbende udvides med eksempler på lysstyring. Kontakt os venligst for seneste udgave. Har du forslag til andre lysstyringsfunktioner, end dem som er medtaget i noten, håber vi at høre fra dig.

Gennemgang af eksempler De efterfølgende funktionseksempler tager principielt udgangspunkt i et 4-personers kontor med dagslysindfald jvf. nedenstående skitse:

Principskitse

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 4 af 20


November 2009

1. ON/OFF lysstyring styret af fintfølende bevægelsessensor - med manuel overstyring og automatisk tilbagestilling -

Eventuel tilføjet funktion: manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk

Funktionsbeskrivelse • Ved bevægelse vil PIR tænde lyset • Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: • Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tænd/sluk • Overstyringen bibeholdes, så længe der er bevægelse i rummet, og tiden (på sensor) ikke er løbet ud Evt. tilføjelse: • Tænding af sekundært lys sker manuelt og kun såfremt det primære lys er tændt • Det sekundære lys slukker med det primære lys

tilbagestilling tid

tid

Kunstlys

Bevægelse OFF

Tryk for manuel overstyring

OFF ON

- eventuel tilføjet funktion - manuel tænd af sekundært lys med automatisk sluk Sekundært kunstlys

Tryk for manuel tænd

ON

ON

Komponentliste Typenr./EAN

Beskrivelse

PIR

TX510 3250616045101

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion – også til anvendelse som slave-PIR

Udgang for lysstyring

TXA207C 3250616049772

KNX 10-kanal ON/OFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer)

Tryk for manuel overstyring

TX302 3250616043022

KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk) (Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A)

Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel.

Evt. særlige parameterindstillinger ”Frafaldstid” kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS.

Principiel konfiguration i ETS TX302 Kanal 1 Param: Funktion = ”ON/OFF, ON” Obj.1: ”ON/OFF” TX510 Slave Param.: Detector type = ”Slave” Obj.8: ”Slave output”

TX510 Master Lighting channel Param.: Brightn. thresh. = “B. m. inactive” Obj.0: ”ON/OFF” Obj.8: ”Slave detection” Obj.9: ” Override”

TXA207C Kanal 1 Obj.0: ”ON/OFF”

(Øvrige parameter-indstillinger er ”default”-værdier)

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 5 af 20


November 2009

2. ON/OFF dagslysstyring med manuel tænding og automatisk sluk Funktionsbeskrivelse • Ved bevægelse og ikke opnået lysniveau (lux værdi) kan bruger på manuelt tryk tænde dagslysstyringen • Når der ingen bevægelse er og tidsforløbet er udløbet slukker dagslysstyringen Brugerens overstyring: • Ingen

tid Kunstlys

Bevægelse

Tryk for manuel tænd

Komponentliste Funktion

Typenr./EAN

Beskrivelse

PIR

TX510 3250616045101

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion anvendelse som slave-PIR

Udgang for lysstyring

TXA207C 3250616049772

KNX 10-kanal ON/OFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer)

Tryk for manuel tænd

TX302 3250616043022

KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk)

også

til

(Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A)

Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel.

Evt. særlige parameterindstillinger ”Lysniveau” og ”frafaldstid” kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS.

Principiel konfiguration i ETS TX302 Kanal 1 Param: Funktion = ”ON/OFF, ON” Obj.1: ”ON/OFF” TX510 Slave Param.: Detector type = ”Slave” Obj.8: ”Slave output”

TX510 Master Lighting channel Param.: Overr. op. = “Semi-aut.” Obj.0: ”ON/OFF” Obj.8: ”Slave detection” Obj.9: ” Override”

TXA207C Kanal 1 Obj.0: ”ON/OFF”

(Øvrige parameter-indstillinger er ”default”-værdier)

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 6 af 20


November 2009

3. Kontinuerlig dagslysregulering med manuel tænding og automatisk sluk Funktionsbeskrivelse • Ved bevægelse vil OG manuel tryk af bruger for tænd vil PIR tænde dagslysreguleringen • Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil reguleringen slukke Brugerens overstyring: • Ingen

tid Kunstlys

Bevægelse

Tryk for manuel tænd

Komponentliste Funktion

Typenr./EAN

Beskrivelse

PIR

TX511 3250616045118

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering

TX510 3250616045101

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion anvendelse som slave-PIR

Udgang for lysstyring

TX216 3250616042162

KNX/DALI Gateway

Tryk for manuel tænding

TX302 3250616043022

KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk)

også

til

(Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper)

(Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A)

Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel.

Evt. særlige parameterindstillinger ”Lysniveau” og ”frafaldstid” kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS.

Principiel konfiguration i ETS TX302 Kanal 1 Param.: Funktion = ”ON/OFF, ON” Obj.1: ”ON/OFF” TX510 Param.: Detector type = ”Slave” Obj.8: ”Slave output”

TX511 Param.: Overr. op. = “Semi-auto.” Obj.5: ”Dimming Value” Obj.8: ”Override” Obj.9: ”Slave detection”

TX216 Obj.2: ”Brightness value”

(Øvrige parameter-indstillinger er ”default”-værdier)

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 7 af 20


November 2009

4. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tænd/sluk) -

Variation: med min. lux-niveau og central ON/OFF-styring

Funktionsbeskrivelse • Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi • Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: • Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tænd/sluk • Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse

tilbagestilling tid

tid

Kunstlys

Bevægelse OFF

Tryk for manuel overstyring

- variation med min. lux-niveau og central ON/OFF-styring værdi1

Variation: • Tænd/sluk af dagslysregulering " via lokalt eller centralt tryk eller ur • Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 • Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 • Bruger kan overstyre som ovenstående

tilbagestilling

værdi2 tid

tid

tid

Kunstlys

Bevægelse OFF

Tryk for manuel overstyring Centr. ON/OFF-styring (F.eks. ur eller tryk)

OFF

ON

Komponentliste Funktion

Typenr./EAN

Beskrivelse

PIR

TX511 3250616045118

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering

TX510 3250616045101

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion anvendelse som slave-PIR

Udgang for lysstyring

TX216 3250616042162

KNX/DALI Gateway

Tryk for manuel overstyring

TX302 3250616043022

KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk)

også

til

(Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper)

(Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A)

Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel.

Evt. særlige parameterindstillinger ”Lysniveau” og ”frafaldstid” kan indstilles direkte på PIR eller under parametre i ETS.

Principiel konfiguration i ETS TX302 Kanal 1 Param: Funktion = ”ON/OFF, ON” Obj.1: ”ON/OFF” TX510 Param.: Detector type = ”Slave” Obj.8: ”Slave output”

TX511 Obj.5: ”Dimming Value” Obj.8: ”Override” Obj.9: ”Slave detection”

TX216 Obj.2: ”Brightness value”

(Øvrige parameter-indstillinger er ”default”-værdier)

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 8 af 20


November 2009

5. Kontinuerlig dagslysregulering med fintfølende bevægelsessensor - samt manuel overstyring (tænd/sluk samt ændring af lux-niveau) med automatisk tilbagestilling -

Variation: med min. lux-niveau og central ON/OFF-styring

Funktionsbeskrivelse • Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi • Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil lyset slukke Brugerens overstyring: • Ved kort aktivering af tryk kan udgangen overstyres med manuelt tænd/sluk • Ved lang aktivering af tryk kan lysniveauet ved bevægelse manuelt ændres • Lysniveauet tilbagestilles ved registrering af ny bevægelse

tilbagestilling tid

tid

tilbagestilling tid

Kunstlys

Bevægelse OFF

Tryk for manuel overstyring

Langt tryk

- variation med min. lux-niveau og central ON/OFF-styring værdi1

værdi2 tid

tid

midltidigt nyt lux-niveau

tilbagestilling tid

tid

Kunstlys

Bevægelse

Tryk for manuel overstyring

OFF

Langt tryk

Variation: ON Centr. ON/OFF-styring • Tænd/sluk af dagslysregulering via (F.eks. ur eller tryk) lokalt eller centralt tryk eller ur • Ved bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi1 • Efter et indstillet tidsforløb uden bevægelse vil PIR regulere lysniveauet efter den indstillede værdi2 • Bruger kan overstyre som ovenstående

OFF

Komponentliste Typenr./EAN

Beskrivelse

TX511 3250616045118

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering

TX510 3250616045101

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion – også til anvendelse som slave-PIR

Udgang for lysstyring

TX216 3250616049734

KNX/DALI Gateway

Tryk for manuel overstyring

TX302 3250616043022

KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk)

PIR

(Anvend alternativt 1-10 V lysdæmper el. universallysdæmper)

(Anvend alternativt trådløst tryk TD100+TR351A)

Til styklisten skal medregnes systemkomponenter*) samt øvrigt installationsmateriel.

Evt. særlige parameterindstillinger •

Position af Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse potentiometer indstilles på komponentens potentiometer ”lux” (se 1 vejledende tabel) 2 3 Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen 4 bevægelse indstilles i parametre i ETS under 5 ”Regulation/OFF set-point” Frafaldstid for PIR indstilles i parametre i ETS under ”General/Lighting time delay”

Luxværdi 50 200 300 500 700

(Ovenstående indstillinger i ETS er med udgangspunkt i ”Default”-indstillinger)

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 9 af 20


November 2009

Principiel konfiguration i ETS: TX302 Kanal1 Param.: ”ON/OFF, ON”. Kanal2 Param.: ”1 pushbutton dimmer” Obj.1: ”Input1 ON/OFF” Obj.10: ”Input2 Dimming”

TX511 Obj.0: ”Dimming Control” Obj.5: ”Dimming Value” Obj.8: ”Override” Obj.9: ”Slave detection”

TX510 Param.: Detector type = ”Slave” Obj.8: ”Slave output”

TX216 Obj.2: ”Brightness value”

(Øvrige parameter-indstillinger er ”default”-værdier)

*) Som minimum skal der til en KNX-installation altid mindst anvendes 1 stk. KNX-spændingsforsyning (eks. TXA111) samt KNX-kabel (eks. TG018). Det anbefales at kontakte Wexøe for nærmere information.

Specielle driftfunktioner - jf. SBi anvisning 220 Det er med KNX-installationen muligt at integrere central styring af mange kontorer, f.eks.: - Central ON (lys 100%) (rengøring, service eller vægterfunktion - Central OFF af automatik f.eks. via ur (lokal manuel drift herefter mulig via tryk) Kontakt venligst Wexøe ang. mulige løsninger.

Komponentløsninger i detaljer Dobbelt-PIR Dobbelt-PIR med fintfølende bevægelsesområde og indbygget lysføler gør det enkelt at projektere og etablere installationen med færrest mulige komponenter. Sensorområder for dobbelt-PIR (I opholdsområdet har PIR’en fintfølende bevægelses-registrering.)

Indstillingsparametre • • •

Reguleringssetpunkt for lysniveau ved bevægelse Evt. reguleringssetpunkt for lysniveau ved ingen bevægelse Frafaldstid for PIR

Vi henviser til tebis-kataloget for yderligere oplysninger.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 10 af 20


November 2009 Registreringsområder under fintfølende bevægelsessensorer, TX510/511. Nedenstående skabeloner angiver dækning af bevægelses- og tilstedeværelsesområde i forskellige monteringshøjder og kan nemt udskrives (1 sort kvadrat svarer til 1x1 m). Som udgangspunkt er det vigtigt, at -

PIR'ne ved registrering af tilstedeværelse i kontorer anbringes, så de kan "se" en stillesiddende persons hænder

-

PIR'ne anbringes således, at lysmålingen (reflektansen) bliver mest mulig repræsentativ - dvs. ikke ser direkte i lyskilder eller udsat for sollys og forstyrrende reflekser.

-

der sikres en vis overlapning af registreringsområder mellem PIR.

Se mere i den vejledning, der medfølger produkterne.

Registreringsområde 2,5 m under bevægelsessensor

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 11 af 20


November 2009

Registreringsområde 3 m under bevægelsessensor

Registreringsområde 4 m under bevægelsessensor

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 12 af 20


November 2009

KNX/DALI Gateway En KNX/DALI-Gateway kobler KNX-installationen sammen med et DALI-netværk. Herved opnås fuld udnyttelse af begges netværks fordele i én og samme installation.

Grupper Gatewayen, der konfigureres direkte i ETS (kræver således ingen ekstra software), kan håndtere op til 64 DALI-ballaster og kan opdeles i op til 32 forskellige tændinger. Gruppe 1-16 kan tildeles flere armaturer (DALI-ballaster) og gruppe 17-32 kan hver tildeles 1 armatur (DALI-ballast). Hvert armatur (DALI-ballast) kan tilhøre flere grupper. Der opnås således en meget fleksibel lysinstallation, hvor relationen mellem tændingsgruppe og armatur når som helst nemt kan ændres via ETS. Se meget mere i manual for KNX/DALI Gateway TX216 (kan downloades på http://www.wexoe.dk/downloads/ibi_eibknx/ vejledninger_og_beskrivelser/).

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 13 af 20


November 2009 •

KNX-installationen Lysstyringen udføres som KNX-installation og programmeres/konfigureres i ETS (Engineering Tool Software). I det følgende oplyses nogle grundprincipper for en KNX-installation. Informationen er kun vejledende og tager dermed forbehold for, at der i tilfælde kan være behov for evt. yderligere informationer for korrekt installering. Det er op til installatøren selv at tilvejebringe de nødvendige informationer.

For den fysiske installation er følgende buskabellængder tilladte for den principielle installation:

SF Total kabellængde: 1000m

TX

TX

TX

TX

Kabellængder der er tilladt i en tebis TP-installation

TX

Fra strømforsyning til TP deltager max.: 350 meter

TX

Mellem TP-deltagere max.: 700 meter

TX

Total kabellængde: 1000 meter

SF

TX

Strømforsyning

tebis TP deltager

Buskablet kan trækkes, som det passer bedst i installationen:

Grundprincipper for topologi KNX-topologien er baseret på et multi-masternetværk. Der er således ingen central controller i netværket. Den principielle installation ser således ud: RF-interface Strømforsyning TP-udgang

Træstruktur

Stjernestruktur

Kombination af ovenstående

Det er ikke tilladt at lave ringforbindelser!

Buskablet kan normalt anbringes i samme føringsveje som 230/400 V installationen. Dette forudsætter, at buskablets ydre kappe ikke er brudt. Brydes kappen skal der holdes en respektafstand på mindst 4 mm til den øvrige installation.

Buskablet Buskabel TP-indgang

RF ind- og udgange

Den mindste installation består af en strømforsyning, et indgangsmodul, et udgangsmodul samt buskabel

Al kommunikation mellem TP-komponenter samt strømforsyning af bussen sker via buskablet

Som buskabel mellem TP-komponenter anvendes et standardiseret parsnoet skærmet kabel (twisted pair = TP). Buskomponenterne tilsluttes indbyrdes med dette grønne kabel bestående af 4 ledere.

Af buskablets 4 ledere anvendes den røde og den sorte. Disse 2 ledere forsyner både bussen med forsyningsspændingen 29 VDC (SELV-kreds) samt den overlejrede datakommunikation.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 14 af 20


November 2009 Med TP-komponenterne leveres en skrueløs rød/sort busklemme, som også virker som stik.

Hver busklemme har 4 tilslutningsmuligheder pr. pol for sløjfning.

Netværksstruktur og kapacitet En KNX-installation kan opbygges i et hierarki bestående af en: 1. en Backbone-linie 2. Hovedlinier / Områder 3. Linier (herunder Liniesegmenter) En Linie kan bestå af op til 64 busdeltagere og kan i øvrigt udvides med 3 Liniesegmenter af hver 64 deltagere dvs. op til 256 deltagere pr. Linie. Til et Område hører op til 15 Linier og til en Backbone-linie kan kobles op til 15 Områder. Skematisk ser strukturen ud således: Backbone line

TG008 klemm

Område n Hauptlinie Område 3 Hauptlinie Område 2 BC 2 LK 1 LK 15 Hauptlinie Område 1 BC 1 LK 1 LK 15 Hovedlinie SV / Dr SV / Dr SV / Dr SV / Dr LK 15 BC n

PS SV // Ch Dr SV SV/ /Dr Dr

SV SV/ /Dr Dr

SV SV/ /Dr Dr PS SV // Ch Dr

LK 1 SV SV/ /Dr Dr

LC 1 SV SV/ /Dr Dr

BC 3

LC 15 TLN 1

SV SV/ /Dr Dr

DVC 1

SV SV/ /Dr Dr

DVC 1

TLN 1 PS / Ch SV / Dr

PS SV // Ch Dr

DVC 1

TLN 1 DVC 1 TLN 64

DVC 1 TLN 64 TLN 64

Busklemmen bruges til: •

Tilslutte buskablet

Forlænge buskablet

Beskytte buskabels ender

Forbinde buskablet til KNX-komponenterne

Busklemme må kun bruges til KNX installationer

Buskablets ledere afisoleres og stikkes i klemmernes indgange. (Demontering sker ved hhv. at trække i og dreje lederen.)

Buskablets skærm forbindes normalt ikke

Tavlekomponenter For 230V-tilslutning: •

Med hver komponent følger en separat vejledning. Følg denne.

Ved anbringelse i tavle må buskomponenter ikke monteres over komponenter med stort varmetab

DVC 64 TLN 64 Linie 1

TLN 64 Linie 1

DVC 64

DVC 64 TLN 64 DVC 64 Linie 15 TLN 64 Linie 15 Linie 15

DVC 64 Linie 15

BC LC DVC

= Backbone-kobler = Linie-kobler = Bus-deltager

Hver Linie (og Liniesegment), Hovedlinie og Backbone-linie er galvanisk adskilt fra hinanden via hhv. liniekoblere (LC) og backbonekoblere (BC) og derfor tilsluttet egen spændingsforsyning (PS/CH). Der kan i én KNX-installation indgå op til ca. 57.000 busdeltagere.

Programmeringsværktøjet ETS (Engineering Tool Software) ETS er et pc-baseret programmeringssoftware som anvendes til programmering af den samlede KNXinstallation indeholdende en eller flere fabrikater. En licens købes på Konnex’ hjemmeside og kan anvendes til et vilkårligt antal installationer uden betaling af royalties eller lignende. Se meget mere om ETS på www.knx.org. Pc’en tilsluttes installationen via et KNX USBinterface type TH101.

Ved spørgsmål ring til os på 4546 5800 eller se mere på vores hjemmeside www.wexoe.dk.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 15 af 20


November 2009

Eksempel på lysstyring Implementering af løsning i kontorbygning bestående af 20 stk. 4-personers kontorer. I hvert kontor monteres: - 1 master-PIR og 1 slave-PIR for hhv. tilstedeværelsesregistrering og kontinuerlig dagslysstyring - 6 armaturer med DALI-forkobling - 1 trådløst tryk for manuel overstyring

Antal kontorer Antal pr. kontor - Personer - PIR (master + evt. slave) - Armaturer m/DALI-forkobling - Trådløse afbrydere for manuel overstyring

20 I alt 4 80 2 40 6 120 1

20

Stykliste Master-PIR Slave-PIR KNX/DALI-gateway KNX trådløs interface, à 32 funktioner Trådløse tryk

TX511 TX510 TX216 TR351A TD100

KNX spændings-forsyning, TXA112 640 mA KNX buskabel, à 100 m TG018

Antal Listepris I alt 20 1.420 28.400 20 1.220 24.400 2 5.240 10.480 2 1.950 3.900 20

634

12.680

1

2.550

2.550

2

474

948

Komponentpris totalt

83.358

Listepris pr. person

1.042

Der er i styklisten ikke medregnet øvrigt installationsmateriel. Alle priser er i DKK, excl. Moms, og der tages forbehold for gældende priser hos grossisterne.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til os på telefon 45 46 58 00 eller email tja@wexoe.dk. Se komponentliste på næste side.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 16 af 20


November 2009

Komponentliste Typenr./EAN

Beskrivelse

TX511 3250616045118

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for kontinuert dagslysregulering

TX510 3250616045101

KNX dobbelt-PIR med tilstedeværelsesfunktion og integreret lysmåler for ON/OFF dagslysstyring – også til anvendelse som slave-PIR

Som lysstyringsudgang kan anvendes: TXA213 3250616049741

KNX 3-kanal universallysdæmper, samlet 900 W

TXA215 3250616049734

KNX universallysdæmper, 1 kW, med display

TX211 3250616042117

KNX 1-10 V kontaktlysdæmper for direkte tilslutning af armaturer med 1-10 V forkoblinger

TX216 3250616042162

KNX/DALI-gateway for tilslutning af op til 64 armaturer med DALIforkobling. Op til 32 funktionsgrupper

TXA207C 3250616049772

KNX 10-kanal ON/OFF udgangsmodul, 16A (se katalog for max. belastning ved styring af armaturer)

Som tryk til manuel overstyring kan anvendes: TD100 3250615849977

KNX 1-tangent trådløst tryk, hvid

TR351A 3250615989550

KNX trådløs interface og koncentrator for trådløse tryk, hvid, 32 funktionsindgange

TX302 3250616043022

KNX 2-kanal indgangsmodul for dåsemontering (bag tryk)

Systemkomponenter TXA111 3250616049450

KNX spændingsforsyning, 320 mA

TXA112 3250616049444

KNX spændingsforsyning, 640 mA

TA008

KNX linie-/backbonekobler

3250615810083 TG018 3250615870186

KNX buskabel, 100 m

Ovenstående er et udpluk af Hager tebis’ komponentløsninger inden for lysstyring. Se mange flere i vores katalog ”tebis Intelligente BygningsInstallationer”.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 17 af 20


November 2009

Oversigt over kommunikations-objekter Via programmeringssoftwaren ETS knyttes de enkelte komponenters funktioner sammen i KNX-netværket. Nedenstående oversigt giver i et indblik i de funktioner, som hver enkelt komponent indeholder:

TR351 Channel 1 Obj.0: ”Status indication” Obj.1: ”ON/OFF”, ”Timer”, ”Stop/Angle” Obj.2: ”Up/Down” Obj.3: ”Priority” Obj.4: ”Dimming” Obj.5: ”Set-point selection”, ”Scene” Obj.195: ”Value” TX302 Channel 1 Obj.0: “Status indication” Obj.1: ”ON/OFF”, ”Timer”, “Slat angle”, “Alarm1“, “Alarm2“ Obj.2: “Up/Down” Obj.3: “Priority” Obj.4: ”Dimming” Obj.5: ”Set-point selection”, “Scene” TX511 Obj.0: ”Dimming Control” Obj.1: ”Switch ON/OFF” Obj.2: ”Forced” Obj.3: “Scene Number” Obj.4: ”Info ON/OFF” Obj.5: ”Dimming Value” Obj.8: ”Override” Obj.9: ”Slave detection” Obj.10: ”Absolut dimming” Obj.11: ”Authorization”

TX510 Lighting channel Obj.0: ”ON/OFF”/”Timer”, ”Up-down mode”, ”Slave output” Obj.2: “Priority” Obj.3: “Brightness value”, ”Heating mode”, ”Scene” Obj.10: ”Status indication” Obj.11: ”Lock luminosity measuring” Obj.12: ”Override” Obj.14: ”Authorization” Presence channel Obj.4: ”ON/OFF”, ”Timer”/ ”Up down” Obj.6: “Priority” Obj.7: “Brightness value”, “Heating mode”, ”Scene” Obj.13: ”Slave detection” TXA207C Channel 1 Obj.0: ”ON/OFF” Obj.1: ”Timer” Obj.2: ”Priority” Obj.3: ”Scene” Obj.4: ”Status indication” Obj.52: ”Jamming” Obj.53: ”Automatic controls” Obj.54: ”Scene 1 bit” Obj.55: ”Hours counter” Obj.56: ”Counter setpoint reached” Obj.57: ”Time limited toggle switch”

TXA213 & TXA215 Channel 1 Obj.0: ”ON/OFF” Obj.1: ”Dimming” Obj.2: ”Brightness value” Obj.3: ”Timer” Obj.4: ”Priority” Obj.5: ”Scene” Obj.6: ”Status indication” Obj.7: ”Brightness value indication” TX216 Group 1 Obj.0: ”Switching” Obj.1: ”Dimming” Obj.2: ”Brightness value” Obj.3: ”Brightness value feedback” Obj.4: ”Switching feedback” Obj.5: ”Staircase timer start/stop” Obj.6: “Disable”, “Forcedcontrol position” System Obj.208: ”Scenes” Obj.210 ”DALI error status” Obj.211 ”DALI voltage failure” Obj.212 ”DALI shortcircuit” Obj.213: ”Central function”

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 18 af 20


November 2009

Sådan kommer du videre Generelt kan vores Hager KNX katalog downloades fra vores hjemmeside www.wexoe.dk. Ønsker du jævnligt at blive holdt opdateret omkring Hager KNX nyheder, kataloger og software mm.? Så klik på logoet for KNX Update og tilmeld dig vores service. Er du erfaren inden for KNX, kan du via vores hjemmeside downloade produktdatabaser og applikationsnoter til ETS. Er du interesseret i at komme i gang med programmering af en KNX-installation, kan du på vores hjemmeside tilmelde dig vores introduktionskursus ”KNX + ETS Intro.”. Søger du mere information omkring løsninger til bygningsautomation / IBI, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående:

Vi glæder os til at høre fra dig! Relevante links: BR08 kan læses på www.br08.dk. SBi 213 / Be06 kan købes hos www.byggecentrum.dk FABA Light kan downloades på www.faba.dk. (Kan anvendes til dimensionering af belysningsanlæg) KNX kan besøges på www.knx.org Hager kan besøges på www.hager.de og www.hager.com

Vi vil gerne bede om din hjælp… Noten er et ”levende” værktøj, der hele tiden opdateres og udvides med de seneste informationer, som kan være med til at gøre Hager tebis løsninger endnu bedre. Har du kommentarer eller tilføjelser til denne note, vil vi derfor meget gerne høre fra dig på e-mail tja@wexoe.dk. Forbehold: Vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i denne note.

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 19 af 20


November 2009 Note: Lysstyring med KNX El-nr. 79 00 012 146 EAN-nr. 57 03472 279404

(Sidst opdateret nov.09)

Wexøe A/S – tel. 4546 5800 – email wexoe@wexoe.dk

Side 20 af 20

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/KNX/PDF/Lysstyring_med_tebis  
http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/KNX/PDF/Lysstyring_med_tebis  

http://www.wexoe.dk/fileadmin/produktchefer/dokumentation/hager/KNX/PDF/Lysstyring_med_tebis.pdf

Advertisement