Page 1

Juni 2012

Zomercatalogus e i d u u! t s n l e r ee ijb v b r r e s e oo r v n e ..  . k . e s i o n! hu eb a z a n i n O en rt l o e k v e n e b n n n e Bi nt a l k e Onz Studiemateriaal aanbevolen door klanten! Zie pag. 15 en 16

Boeken voor

Bijbelstudie

Gooi het maar in de kring...! Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Geachte klant,

boeken vernuttige theologische en me rza lee e, nd eie , bo Er zijn weer veel mooie d. tij n pe elo schenen de afg n te komen. bijzondere boeken aa en ige ht ac t. Onder de niet pr ten zit er En mooie selectie gemaak n ee u or vo we en bb he en VERWACHT. Uit beide categorieën lijke namen: NIEUW ide du l we ar ma e nd nt kijken. erg verrasse ar u nu al naar uit ku wa en – bt he st mi ge Bekijkt u wat u zoen. Wilt u in en over het nieuwe sei nk de na t he n aa er we u graag van Verder bent u vast al t een boek, dan zijn we me rk we t he n aa ing en kr uw gemeente of in eig ggesties. su en n eë ervaring van uzelf. Op dienst met ide bruik van de kennis en ge dje tij n ee ds sin BIJBELSTUDIE Daarbij maken we briek BOEKEN VOOR ru de in en ite bs we ze en klanten van de homepage van on ies van medewerkers est gg su e rd ee tiv mo boek dt u ge belstudieboek of een in deze catalogus vin thousiast over een bij en lf ze u . We nt ten Be . we n en da ijn s t het on Wever Van W uitstek geschikt is, laa bij ing rek sp be jke dat voor gezamenli engen. e op goede ideeën br erzicht van kunnen er anderen me catalogus nog een ov ze de in we n ve ge s en on Naast deze tips van u erk. en voor het gemeentew ek bo e ikt andere gesch Doet u er uw voorde

el mee!

Met hartelijke groet, Wever Van Wijnen

, directeur Dingeman van Wijnen er en/of lees de blog! P.S. Volg ons op Twitt

2

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Ateek, Naim

Nieuw!

Roep om verzoening

Een Palestijnse christen over vrede en recht

Beek, A. van de

Lichaam en Geest van Christus

De theologie van de kerk en de Heilige Geest De kerk is de plek waar God op aarde is. De gemeenschap van de gelovigen is het lichaam van Christus in Wie we God kennen, en daar woont zijn Geest. Tegen de tendens in de hedendaagse theologie in wordt de goddelijke Geest in dit boek strikt verbonden met de kerk. Daardoor krijgen de klassieke kenmerken van de kerk hun volle gewicht: de kerk is één, heilig, katholiek en apostolisch. Daarvoor behoort zij dan ook te staan en haar samenkomen in de viering moet dat tot uitdrukking brengen. 360 blz. ing. - 9789021143101

€ 34,50

In de discussie binnen de Nederlandse kerken over het Israëlisch-Palestijnse conflict is de Palestijnse priester en schrijver Naim Ateek een bekende naam. In deze vertaling kunnen Nederlandse lezers zijn ideeën beter leren kennen. Roep om verzoening biedt een gelovige visie op de moeilijke situatie van Palestijnse christenen en hun geweldloze verzet tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden. Ook verwoordt Ateek, die directeuren medeoprichter is van Sabeel, een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in Jeruzalem, zijn protest tegen de sympathie van het christelijke Westen voor het zionisme. Ateek benadrukt in dit boek, dat zeer geschikt is voor gebruik in gespreksgroepen, dat gerechtigheid en recht onmisbaar zijn voor vrede en verzoening. 256 blz. ing. - 9789023920656

Brinkman, Martien E.

Doornenbal, Wil

De verborgen christus in de westerse kunst vanaf 1960

Wie doet wat ?

Mens naast God

Jezus incognito

Brinkman richt zich in Jezus inconito op de verborgen Christus in de (westerse) film, literatuur en beeldende kunst vanaf 1960. Hij laat zien hoe in veel niet expliciet religieuze kunstuitingen indirect naar Jezus verwezen wordt, aan de hand van een aantal kenmerken van Jezus’ identiteit: zijn roepingsbesef, boodschap, levensinzet en levensvoltooiing. Verrassend vaak zijn diezelfde kenmerken terug te vinden bij sleutelfiguren in films, romans en schilderijen. 230 blz. ing. - 9789021143217

€ 29,90

Is het wel gezond om te geloven? Als het christelijk geloof uitgaat van het verloochenen van ons ‘zelf ’, wat blijft er dan nog van ons over? Hebben we eigenlijk wel wat te kiezen? Of zijn we slechts een doorgeefluik van de Heilige Geest? Op deze vragen gaat dit boek heel praktisch in. Doornenbal begint de zoektocht niet vanuit haar psychologisch vakgebied. Ze gaat Genesis nauwgezet lezen. Haar verrassende ontdekkingen over wat God als Schepper voor de mens op zijn hart heeft zijn origineel en inspirerend. Geschikt voor gesprekskringen. 96 blz. ing. - 9789023920748

€ 13,90

Er gaat een man door Kanaan

Plaisier, Arjan

Negen ontmoetingen met Jezus

De hartslag van het leven

Visie op het leven en werken van de protestantse kerk in Nederland Deze visienota wil aan kerkmensen, gemeenteleden en kerkenraden moed geven om te geloven en (nieuwe) zin geven om kerk te zijn. Niet door iets nieuws te verzinnen, maar door terug te gaan naar de bron, de Heer van de kerk. Vanuit die bron geeft deze nota een inspirerende visie op kerk-zijn in deze tijd. In het tweede deel worden praktische handvatten gegeven bij deze visie. Een inspirerend boekje voor o.a. kerkenraden, kerkelijke commissies en gemeenteraden in de PKN. Om het gesprek over de inhoud te stimuleren zijn gesprekhandleidingen beschikbaar. 48 blz. ing. - 9789023920243

€ 19,90

€ 3,95

Een twijfelaar, een man met huidvraat, een tollenaar, een jongste zoon, en meer: negen ontmoetingen met Jezus. Dit boekje zet de schijnwerper op momenten uit het leven van Jezus. De medewerkers - Jos Douma, Henk de Jong, Erjan van der Linde, Tim Vreugdenhil e.a. - zijn gewend als predikant voor groepen mensen over de Bijbel te praten. Bij ieder hoofdstuk staat een nieuw lied. Er gaat een Man door Kanaän zet Jezus midden in het leven van nu. Het is vooral bedoeld om te helpen nadenken over de Bijbel, persoonlijk of in groepen. Onder ieder hoofdstuk staan prikkelende discussievragen. 112 blz. ing. - 9789023920762

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 11,90 3


Bell, Rob

En de meeste van deze is...Liefde Een eerlijk boek over hemel en hel

Een boek over hemel en hel en de lotsbestemming van ieder mens op aarde. Rob Bell is bekend om zijn creatieve en onconventionele kijk op thema’s als redding, hemel en hel. In dit boek stelt hij dat je visie op ‘hemel en hel’ alles te maken heeft met je beeld van God. Hij gelooft wel dat er iets bestaat als een hel, maar hij geeft een radicale draai aan de klassieke visie dat de hel een plek van eeuwige straf is. Volgens hem is dit een ‘misleidend en giftig’ geloof… 206 blz. geb. - 9789043510226

€ 18,50

Het grote boek van de levenskunst Levenskunst is de sleutel tot geluk. Anselm Grün laat in dit boek zien dat levenskunst te leren is en samengaat met vreugde en zin. Wie levenslust en levenskunst toelaat, staat open voor de talrijke plezierige verrassingen van het leven en laat zijn zorgen gemakkelijker los. Dit boek geeft de lezer aanwijzingen en richtlijnen om zich levenskunst eigen te maken. Voor wie goed voor zichzelf zorgt, ligt geluk binnen handbereik.

€ 17,95

Altijd op de hoogte van de nieuwste uitgaven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Jenkins, Philip

Het vergeten christendom

De duizendjarige bloeitijd van de kerk in het Midden-Oosten, Azië en Afrika In Het vergeten christendom maakt Jenkins op even verrassende als fascinerende wijze duidelijk dat het epicentrum van de christelijke macht aanvankelijk niet in West-Europa lag, zoals meestal wordt gedacht, maar ten oosten van Rome, in een wereld die zich uitstrekte van China tot NoordAfrika. Jenkins verhaalt van de opkomst, bloei en ondergang van een christelijk rijk met diepe Afrikaanse en Aziatische wortels, die in sommige gevallen teruggaan tot de tijd van Jezus’ eerste volgelingen. 352 blz. geb. - 9789046810422

4

Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw Klaas Schilder (1890-1952) blijft een intrigerend theoloog. Als jonge vrijgemaakten stellen de redacteuren van deze bundel de vraag naar de relevantie van deze bepalende theoloog: wie is die man? Een zeer gevarieerde groep auteurs van zowel binnen als buiten Schilders traditie geven op verschillende manieren antwoord op deze vraag. Aan bod komen zijn invloed op de vrijgemaakte kerken van nu, zijn relevantie voor het internationaal theologisch debat en verschillende aspecten van zijn persoon en zijn theologie die vandaag nog volop van betekenis zijn. Deze bundel bij Schilders zestigjarige sterfdag is een pleidooi om zijn gedachtegoed ingang te laten vinden in de eenentwintigste eeuw. 334 blz. ing. - 9789055604715

Grün, Anselm

331 blz. geb. - 9789025901318

Wie is die man?

€ 24,95

€ 24,75

Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit Bij het ontstaan en bij de behandeling van psychiatrische stoornissen zijn religieuze aspecten lange tijd op grote schaal veronachtzaamd. Religie is de verloren dimensie geworden. Inmiddels is het zonneklaar dat religie niet alleen een rol kan spelen bij de etiologie van psychisch lijden, maar evenzeer is het duidelijk dat veel patiënten die middenin een religieuze traditie staan erbij gebaat zijn dat een behandelaar hun milieu en hun mores goed aanvoelt. Religie moet binnen de psychiatrie dus weer een klinisch relevante factor worden. Inmiddels zijn er al heel wat instrumenten voor de diagnostiek en de behandeling van patiënten met (gedeeltelijk) godsdienstige problematiek of patiënten uit uitgesproken religieuze milieus. Ze worden in dit nieuwe handboek uitvoerig aan de orde gesteld. 548 blz. geb. - 9789058981943

€ 49,00

Chan, Francis / Sprinkle, Preston

Bestaat de hel?

Een bijbelse verkenning Bestaat de hel? En de hemel? En wat moeten we ermee? Francis Chan en theoloog Preston Sprinkle gaan in de Bijbel op zoek naar antwoorden op deze brandende vragen. Ze komen tot nieuwe, veelomvattende inzichten. Bestaat de hel? is een eerlijke, bijbels onderbouwde zoektocht, op een begrijpelijke manier verwoord. 180 blz. ing. - 9789063536435

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 14,95


Dekker, Willem Maarten

Lenoir, Frédéric

Provocatie

Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed

Over de zin van God en geloof Godslasteraars! Zo werden Jezus en zijn volgelingen genoemd. Deze God van het kruis is in strijd met alles wat wij onder `God` verstaan. In een tijd waarin het woord `God` de meeste mensen niets meer zegt, wordt in dit boek een poging ondernomen om de Bijbel eens zo te lezen, dat de oorspronkelijke, provocatieve betekenis van de God van de kerk weer naar voren komt. 160 blz. ing. - 9789088970337

€ 14,95

Meijering, Eginhard

Hoe God verdween uit de tweede Kamer De ondergang van de christelijke politiek in Nederland

In deze studie beschrijft Meijering het proces van ontkerstening van het Nederlandse parlement. Dat proces is natuurlijk ook een afspiegeling van de deconfessionalisering van de maatschappij als geheel. Debatteren met de bijbel in de hand was gebruikelijk tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw. In alle belangrijke kwesties waarover de gemoederen hoog opliepen, van de spoorwegstaking in 1903 tot het toetreden van socialisten in de regering van 1939, etc. laat Meijering zien dat de bijbel steevast op tafel kwam en als leidraad gold voor veel parlementariërs. En hoe is dan nu die bijbel een houvast voor bijvoorbeeld het cda? Hoe God verdween uit de Tweede Kamer is een onthullend boek over de eigenlijk geruisloze verdwijning van de christelijke politiek – althans de politiek die zich bij voortduring beriep op de bijbel. 204 blz. ing. - 9789460034022

€ 19,95

Jong, Henk de

Vergeving

De kern van het christelijk geloof Lange tijd is de schijn opgehouden dat de kerk met haar evangelie eigenlijk hetzelfde bedoelt als alle goedwillende mensen. Geloven wilde zeggen dat God van je hield en dat je er als mens mocht zijn. Maar niemand bekeerde zich op die boodschap en de kerken liepen leeg. Een terugkeer naar de kern van het christelijk geloof dringend is geboden. Die kern bestaat uit het feit dat God de mens om Christus’ wil zijn zonden vergeeft. Aan dit kernbegrip, de vergeving van de zonden, is dit boek gewijd. 112 blz. geb. - 9789051943801

€ 12,50

`Van al mijn filosofische en spirituele boeken is dit het meest toegankelijke, maar waarschijnlijk ook het nuttigste`, aldus Lenoir. Hij laat niet alleen de levenslessen van grote denkers als Confucius, Aristoteles, Spinoza en Montaigne de revue passeren. Hij beschrijft ook hoe hij zelf geworsteld heeft met het ware, het goede en het schone. `Ons levenspad bestaat uit de overgang van onwetendheid naar kennis, van angst naar liefde.` 190 blz. - 9789079001286

€ 19,95

Poot, Henk

De knecht des heren

De weg van God met Israël in het zicht van de kerk Ds. Henk Poot volgt in De knecht des Heren het spoor van Gods volk in de heilsgeschiedenis en bespreekt de moeizame relatie tussen de gemeente van Christus en Israël. Henk Poot (1955) is predikant binnen de PKN en fulltime verbonden aan de organisatie Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en publiceerde diverse boeken. 480 blz. - 9789085202332

€ 22,50

Verhoeven, Cornelis/ Visscher, Jacques De

Voorbij alle vanzelfsprekendheid

Over de nabijheid van de dingen en de omweg van het denken Cornelis Verhoeven wordt algemeen beschouwd als de meest oorspronkelijke denker van ons taalgebied in de twintigste eeuw. Al met zijn eerste publieksboek, Rondom de leegte (1965), maakt hij grote indruk en legt hij de basis voor een filosofisch schrijverschap waaruit tevenseen buitengewone literaire gevoeligheid spreekt. Tot de velen die zich door Verhoevens oeuvre hebben laten inspireren, behoort ook de Vlaamse cultuur- en kunstfilosoof Jacques De Visscher. In januari 1979 trekt hij naar ’s-Hertogenbosch voor een eerste ontmoeting met Verhoeven. In 1980 resulteert dit in een televisiegesprek. Maar de gesprekken worden informeel voortgezet en er groeit een vriendschap. Een 2e voor de VRT opgenomen gesprek heeft plaats in Brussel in 1987. In onze reeks Filosofie in dialoog worden beide gesprekken nu voor het eerst in boekvorm wereldkundig gemaakt. 160 blz. ing. - 9789086870981

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 19,95 5


Han, Byung-Chul

Verwacht

De vermoeide samenleving Ieder tijdperk heeft zijn ziekten. De 21ste eeuw staat in het teken van neuro-aandoeningen: depressie, adhd, borderline en burn-out. Voor infecties hoeven we dankzij de medische wetenschap niet meer bang te zijn. Het pathologische landschap van onze tijd wordt bepaald door infarcten, die niet door negativiteit (het afweren van het vreemde) ontstaan, maar juist door een overmaat aan positiviteit. De 21ste-eeuwse persoonlijkheid bezwijkt aan oververhitting, ontstaan door een teveel van het gelijke. Deze cultuurkritische en filosofische stelling werkt de Koreaanse denker Byung-Chul Han uit in zijn controversiële bestseller De vermoeide samenleving. Het boek legt de vinger op de zere plek en laat zien hoe we de disciplinering van Foucault ontgroeid zijn, en te maken krijgen met de keerzijden van de prestatiemaatschappij. We hebben een overmaat aan prikkels, informatie, en impulsen: we weten alleen niet altijd hoe we daarmee om moeten gaan. 61 blz. ing. - 9789461640710

€ 6,95

Westerduin, Anne / Westerbeek, Thea

Gewijd genieten

Stilteplekken waar ziel en lichaam ont-moeten Hoe kom je tot stilte? Hoe kom je even op adem bij God, met voedsel voor de geest én het lichaam? In dit boek zijn meer dan twintig bijzondere plekken samengebracht waar je stilte kunt vinden. In je eentje, met je bijbelkring, kerkenraad of gewoon met een vriend(in). Behalve gastvrije kloosters, landelijke B&B’s en stiltetuinen worden ook plekken beschreven waar je in alle rust een hapje kunt eten. Gewijd genieten bevat eveneens teksten, spreuken, lees- en luistertips die je helpen tot stilte te komen. 120 blz. ing. - 9789023920694

€ 13,90

Paul, Herman / Wallet, Bart

Oefenplaatsen

Tegendraadse theologen over kerk en ethiek

Volg ons op: http://twitter.com/wevervanwijnen Galli, M.

God overwint

Over liefde, hel en hemel Met God overwint biedt Galli een scherp en bijbels antwoord op Love Wins van Rob Bell, het boek dat in Amerika voor veel opschudding en discussie zorgde. Bell beweert in zijn boek dat Gods liefde zo groot is, dat Hij ons uiteindelijk geeft wat wij willen. Galli stelt dat deze boodschap van Love Wins beslist aantrekkelijk overkomt, maar uiteindelijk niet vol te houden is. Hij meent dat Bell Gods soevereiniteit te klein maakt en daarmee de betekenis van Jezus` dood en opstanding. God is veel groter dan Rob Bell in zijn boek schetst. Galli zet helder en overtuigend uiteen wat de Bijbel zegt over onderwerpen als het karakter van God, de hemel, de hel en het oordeel. Juist omdat Jezus voor ons zijn leven gaf, kunnen we er zeker van zijn dat het plan van God goed en rechtvaardig is. Mark Galli is historicus en theoloog, en heeft meer dan twintig jaar ervaring als journalist bij christelijke tijdschriften als Leadership, Christian History en Christianity Today. 250 blz. ing. - 9789055604630

.... en/of lees de blog! 6

€ 14,90

Tegendraadse theologen: is dat niet dubbelop? Is niet iedereen die in onze geseculariseerde samenleving over God spreekt per definitie tegendraads en anders dan de rest? Volmondig bevestigen de theologen die in dit boek aan het woord komen - onder meer Tim Keller, Tom Wright, - dat christenen andere prioriteiten hebben en een andere taal spreken dan hun buren of collega’s. In prikkelende en verdiepende interviews doordenken zij het christelijk geloof op aanstekelijke, creatieve manieren en stellen zij comfortabele zekerheden ter discussie. 160 blz. ing. - 9789023920809

€ 16,90

Paas, Stefan / Roest, G.J. / Wierda, S.

Eten met Jezus

Bijbelstudies over maaltijden in Lucas Samen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten, veranderden mensen. Eten en drinken was belangrijk voor Jezus. Als er iets te vieren was, was hij erbij. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden. In het voorjaar van 2011 heeft Via Nova, een jonge christelijke gemeente in Amsterdam, een serie samenkomsten gehouden over gedeelten uit het boek Lucas. Het zijn allemaal gedeelten waarin het gaat over Jezus aan tafel. In dit boekje staan negen bijbelstudies die gebaseerd zijn op deze samenkomsten. 96 blz. ing. - 9789023920816

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 11,00


Markus, Arjan

Wilkes, P.

10 regels voor discipelschap

De universele kracht van biechten

Heel het leven

Oprechtheid

Hoe kun je Jezus volgen? Dat is een vraag van veel nieuwe gelovigen maar ook van doorgewinterde gemeenteleden. Dit boek geeft vanuit de Tien Geboden antwoorden.Hoe kan ik in mijn dagelijks leven Jezus volgen? Dat is een vraag die veel mensen stellen. Mensen die op zoek zijn bijvoorbeeld. Zij vragen zich af wat het leven als christen concreet inhoudt als zij zouden gaan geloven. Maar ook mensen die al langer geloven, zoeken naar concrete handreikingen voor het navolgen van Jezus in hun dagelijks leven. Hoe kun je Jezus navolgen? Op deze vraag geeft dit boek een antwoord door de Tien Geboden langs te gaan. Die zijn aan Israël gegeven ver voor onze jaartelling, maar zij zijn ook voor mensen die Jezus vandaag navolgen de leidraad bij uitstek. 80 blz. ing. - 9789023920830

€ 9,90

McGrath, Alister

160 blz. ing. - 9789025901417

€ 14,95

Grün, Anselm

In therapie bij Jezus

De helende kracht van bijbelse verhalen

Handboek apologetiek

Communicatie van het Christelijk geloof Dit beknopte Handboek apologetiek leert niet alleen het geloof te communiceren, maar helpt ook te zoeken naar de apologetische houding die het beste bij de lezer past. Grote, welsprekende verdedigers van het geloof zijn van alle tijden, maar het wetenschappelijk atheïsme van deze tijd daagt ons uit tot een nieuwe benadering van apologetiek. Dit handboek zet een methode uiteen die niet alleen het verstand, maar ook het hart en de verbeelding aanspreekt. Ook laat het boek zien dat het mogelijk is op een wellevende en doeltreffende wijze het geloof aan te bevelen aan mensen buiten de kerk. 224 blz. geb. - 9789023923671

Pleidooi voor echte openheid Hele volksstammen maken tegenwoordig hun privéleven openbaar. Hun ontboezemingen op radio en televisie en via social media is een manier om (zelf) acceptatie te vinden, maar het is ook een lege manier van eerlijk zijn, vindt Paul Wilkes. Hij pleit voor een nieuwe vorm van oprechtheid door de eeuwenoude biechttraditie in ere te herstellen. Biechten is niet alleen weggelegd voor katholieken, maar voor iedereen die met zichzelf in het reine wil komen, en goed met zichzelf en met anderen wil omgaan.

€ 23,90

Anselm Grün bespreekt de verhalen waarin Jezus zieken geneest, of mensen helpt en advies geeft. Jezus’ gelijkenissen (parabels) krijgen speciale aandacht. Grün laat daarbij zien hoe de moderne mens met hedendaagse problemen kracht en genezing kan vinden in deze oude bijbelteksten. In therapie bij Jezus gaat over tijdloze en universele thema’s als schuld, angst en frustratie, en helpt de lezer die zichzelf beter wil leren kennen op weg. 160 blz. ing. - 9789025901868

€ 16,95

Staat uw boek er niet bij? Vraag het ons!

Brink, G. van den

Oosterhuis, Huub

Eigentijdse doordenking van een eeuwenoude geloofstraditie

Theologiegeschenk in kader van Nacht van de Theologie

Christelijke dogmatiek

Red hen die geen verweer hebben

Kernachtig en met overtuiging beschrijven beide auteurs de christelijke leer en presenteren deze op didactisch verantwoorde wijze. Wat betekent het als we deze wereld schepping van God noemen? Hoe verhoudt zich dat tot de moderne natuurwetenschap? Deze dogmatiek stelt zinvolle vragen en biedt houdbare antwoorden in gesprek met de traditie, met de wereldwijde kerk en met onze eigen tijd, waarin de vanzelfsprekendheid van de kerk is verdwenen.

Oosterhuis schrijft eerste pamflet Nacht van de Theologie In dit hartstochtelijke pamflet roept Huub Oosterhuis op tot een ethisch reveil van de theologie. De meeste kerken hebben van de Bijbel een zuiver spiritueel en a-politiek boek gemaakt. Maar het hart van dit boek is het visioen van een rechtvaardige samenleving. De God van de Bijbel is geen onpartijdig opperwezen boven arm en rijk uit, maar de partijganger van de zwakken en armen.

608 blz. geb. - 9789023926061

48 blz. geb. - 9789025901905

€ 59,90

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 4,95 7


Jong, Stephan de / Deijl, Aarnoud van der / Groeneveld, Alida

Doornse levenskunst

Mooi, goed en waarachtig leven Zestien dominees van Op Goed Gerucht putten uit de christelijke traditie om antwoord te vinden op de vraag hoe wij goed kunnen leven met God, met onszelf en met de ander. Het christelijke denken kent een positieve kijk op de vormgeving van het leven. Dat God mij het leven heeft geschonken en, meer nog, dat Hij mijn onvolmaakte leven in ruimhartige liefde aanvaardt, vraagt om een dankbare reactie. Dit boekje bestaat evenals zijn voorganger de Doornse Catechismus uit 52 korte hoofdstukjes. 168 blz. ing. - 9789043515238

€ 14,50

Gods reddende kracht

De geschiedenis van het christendom in China In Gods reddende kracht beschrijft Bob Davey de geschiedenis van het christendom in China: vanaf 500 tot en met de exponentiële groei van de twintigste eeuw. Een leerzaam en indrukwekkend verhaal over Gods reddende kracht, dwars door alle vervolging heen. Een boek dat elke westerse christen gelezen moet hebben.Bob Davey was werkzaam in de zending. Sinds zijn pensionering zet hij zich onder andere in voor kerken in ontwikkelingslanden. 336 blz. geb. - 9789088970436

€ 22,50

Volf, Miraslov

Allah

Het antwoord van een christen

Liever geen verzendkosten? Schaf de Voordeelkaart aan! Lewis, C.S.

De grote scheiding De hellebewoners maken per bus een uitstapje naar de hemel, maar niemand van hen wil er blijven. Hemel en hel passen niet bij elkaar, net zomin als goed en kwaad. Tussen beide bestaat een absolute scheiding. Lewis schrijft: ‘Ik verzoek mijn lezers te bedenken dat dit verhaal een allegorie is. Het bevat natuurlijk een moraal, maar de in dit boek vertelde gebeurtenissen na de dood zijn slechts vrucht van de verbeelding: ze bedoelen niet een speculatie te zijn over wat ons werkelijk wacht.’ 112 blz. ing. - 9789043519830

Davey, Bob

€ 14,50

Een brede kloof van misverstanden, afkeer en zelfs haat houdt vandaag de dag vele christenen en moslims van elkaar gescheiden. De manier waarop christenen op Allah – hier opgevat als de God van de Koran – reageren, zal of die kloof verder verbreden, of helpen hem te overbruggen. Als christenen menen dat Allah een vreemde en valse god is, dan zal dat elke poging om de kloof te overbruggen moeilijker maken. Miroslav Volf laat in dit boek zien wat in zijn ogen het christelijke standpunt tegenover de God van de Koran moet zijn, en wat dat standpunt betekent voor het vermogen van christenen en moslims om op een goede manier in een en dezelfde wereld samen te leven. Zijn controversiële stelling is dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden – de enige God. 352 blz. ing. - 9789051944198

€ 24,95

Schelling, Piet

Mijn gelijk en ons geluk

Omgaan met verscheidenheid in de gemeente Metaxas, Eric

Dit boek laat een kant van Bonhoeffer zien die in de Europese literatuur niet wordt benadrukt: zijn bezoeken aan de VS en de invloed die Amerikaanse kerkdiensten op zijn levensloop en ontwikkeling hebben gehad. De Bonhoeffer die in deze biografie naar voren komt, is op een positievere manier christen dan in vele Duitse boeken over hem. Een stilistisch meesterwerk dat Bonhoeffer op een zeer overtuigende wijze als belijdend christen presenteert.

Dit praktische boek helpt kerkenraden en predikanten om te gaan met de verscheidenheid in kerkelijke gemeenten. Veel kleurigheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn als mensen tegenover elkaar komen te staan. In vrijwel elke gemeente komen uiteenlopende geloofsbelevingen en meningen over de koers van de kerk voor. Hoe ga je daar als kerkenraad mee om? Zijn er grenzen aan wat mensen willen en zo ja, waar trek je die dan? En als er een conflict ontstaat, waar vind je een oplossing? Dit boek stimuleert het gesprek over verschillen, legt verbindingen tussen mensen en belevingen en biedt adviezen om conflicten te hanteren.

600 blz. geb. - 9789088970221

96 blz. ing. - 9789023921950

Dietrich Bonhoeffer

Pastor, martelaar, profeet, spion

8

€ 32,50

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 12,90


Reeling Brouwer, Rinse , e.a. (red.)

Bijbelse theologie in de praktijk

Tegelijk met het laatste deel uit Breukelmans Verzameld Werk verschijnt deze verzameling opstellen. De bundel verschaft een overzicht van het nu uitgegeven werk, maar stelt vooral de vraag hoe deze Bijbelse Theologie in de praktijk haar nut bewijst op velden als liturgie, prediking, diaconaat, pastoraat, en missionair gemeente-zijn. Het werk ligt er nu, maar hoe werkt het? De bundel opent met een programmatische tekst van Breukelman zelf en sluit af met boekbesprekingen betreffende Breukelman. 160 blz. ing. - 9789043515900

€ 15,50

Kamminga, M.

Nader tot jou

Nader tot jou is een gastvrije en toegankelijke verzameling liederen voor gewone mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan; een bundel waarin ruimte is voor een veelkleurige geloofsbeleving. De liederen zingen over het zoeken naar God, de relatie tussen mensen, de roeping en navolging van Christus, het vieren van het leven en de weerbarstigheid daarvan. Ze zijn eenvoudig van taal en toon, sluiten aan bij verhalen uit de Bijbel en zijn geschikt voor kerken, scholen, koren, instellingen, ziekenhuizen en conferenties. De bundel bevat 120 eenstemmige liederen, 46 canons (tweestemmig of met tegenstem) en 111 liederen met vierstemmige zetting. 320 blz. geb. - 9789081629911

€ 29,95

Het Nederlandse koningshuis Jeroen Koch vertelt over de ondernemende Willem I. Jeroen van Zanten legt uit hoe Willem II een sleutelrol speelde in de modernisering van de staat. Willem III heeft volgens Dik van der Meulen door zijn autoritaire gedrag bijgedragen aan democratisering. Coen Tamse laat zien hoe Emma en Wilhelmina zich profileerden als nationale symbolen. Jan Bank vertelt over Juliana en Jutta Chorus over het roerige leven van Beatrix. Jan Hoedeman en Remco Meijer kijken vooruit naar het koningschap van Willem III. AVM - 9789085710905

€ 49,95

Zie ook op onze website bij de rubriek Verwacht

Aanbevolen studiemateriaal Dicou, Bert

Heilig

Gewoon nu Wie is er nog gewoon heilig in het wikitijdperk? Met één druk op het toetsenbord brengt Google de schaduwzijde van personen in beeld. Heilig. Gewoon nu gaat over heilige mensen die geloofwaardig zijn gebleven en bevat portretten van bekende mensen als Nelson Mandela, Henri Nouwen en moeder Theresa. Daarnaast staan er interviews in met ‘gewone mensen’ die opvallende keuzes maakten in de geest van de grote voorbeeldfiguren. Dit boek laat zien dat gewone heiligen nog altijd leven en mensen inspireren. 176 blz. ing. - 9789021143071

€ 19,50

Berg, Rien van den

Psalm zoekt jou

Bijbelstudies bij psalmen voor nu Psalmen voor Nu brengt naast alle cd’s nu ook een bijbelstudiereeks uit. Veel gelovigen leven met de psalmen. Met de psalmen steken ze de diepe dalen van hun leven over, met een psalm zingen ze hun vreugde uit op de toppen van hun bestaan. Voor hen zijn de psalmen geen teksten uit vervlogen millennia, maar levende woorden van God – woorden van God om mee te leven in de alledaagse werkelijkheid van eeuw 21. Dichter-journalist Rien van den Berg neemt ons mee op een spannende ontdekkingstocht rond de psalmen. De werkvormen maken het boek geschikt voor bespreking in bijbelkringen en gespreksgroepen. 96 blz. ing. - 9789023924067

€ 12,50

Grün, Anselm

Wat komt er na de dood De kunst van leven en sterven

`Leven onze zielen na de dood verder?` `Bestaat er echt een paradijs?` `Is er sprake van een eeuwig leven?` Het zijn vragen die veel mensen zich stellen, of ze nu christelijk zijn of niet. Anselm Grun geeft antwoorden vanuit een psychologische, een filosofische en een theologische invalshoek. Ook aan de hand van beelden uit de Bijbel beschrijft Grun wat we zouden kunnen verwachten. Zijn voorstellingen helpen ons erbij ons huidige leven bewuster vorm te geven. 144 blz. ing. - 9789025960810

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 17,50 9


Tom Wright: e hebitiatief. W een in ig ld e ge w oment g Dit is een d op dit m n la r e d e leesbare ben in N te en goed r o k , e jk li n een die toeganke zeker gee n E . g in r la ekst dibijbelverk eeft, als de bijbelt g igen tijd leg en onze e zowel uit n e v le n e ee. s eig echt wat m am e rect in on w n e n n ier ku Amsterd plaatst. H er Schee, d n a v Ds. Wim

eigentijdse en deskundige bijbeluitleg

In Engeland verschijnt al een aantal jaren een zeer toegankelijke uitleg van het Nieuwe Testament, geschreven door de bekende nieuwtestamenticus N.T. Wright. In deze bijbeluitleg, die in Engeland veel geroemd wordt en enorm populair is, is de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen. 10

De bijbelverklaring van Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling. De serie is geschikt voor persoonlijk gebruik maar ook voor gebruik in groepen.

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl


Tot nog toe zijn de volgende delen verschenen: Mattheüs voor iedereen

Eenvoudig christelijk

Deel 1 en 2

“Het Evangelie van Matteüs presenteert Jezus op een rijke en veelzijdige manier.” Dl. 1 - 240 blz. ing. - 9789051943078 Dl. 2 - 240 blz. ing. - 9789051943085

Ook leverbaar van Tom Wright:

à € 14,95

De kern van het christendom briljant verwoord.

€ 14,95

208 blz. ing. - 9789051942927

Marcus voor iedereen

Verrast door hoop

“Marcus grijpt je in je nekvel om je de waarheid te laten zien over Jezus, over God en over jezelf.”

De christelijke toekomst in helder Bijbels licht.

240 blz. ing. - 9789051943092

€ 17,50

Paulus voor iedereen

De laatste dagen van Jezus

Romeinen

Craig Evans en Tom Wright

Deel 1 en 2

“Paulus brief aan de Romeinen is zijn meesterwerk.” Dl. 1 - 240 blz. ing. - 9789051943160 en Dl. 2 - 240 blz. ing. - 9789051943177

€ 24,95

328 blz.. ing. - 9789051943627

à € 17,50

Paulus voor iedereen

Wat gebeurde er precies rond Jezus’ levenseinde?

Goed leven

De gevangenisbrieven (Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon) “Paulus’ persoonlijke omstandigheden maken deze brieven extra aangrijpend.”

€ 19,90

189 blz. ing. ISBN 9789043517409

Verwacht

Je bent christen – maar wat betekent dat voor je dagelijks leven? 320 blz. ing. - 9789051944136

€ 24,95

€ 17,50

De allereerste keer dat iemand het w oord nam en de mensen over Jezus vertelde was het meteen ov erduidelijk: deze Wij kunnen u de complete serie nu al aanbieden boodschap is voor iedereen. Het was een grote in het Engels: dag – ook wel de ge bo ortedag van de kerk geno emd. De wind va The New Testament for n Gods Geest was dwars door zi jn volgelingen he Everyone en gewaaid en had hen vervuld met een nieuwe vr eugde en een gevoel van Gods aa Engelse SPCK-uitgave, 18 delen nwezigheid en kr acht. ‘Voor u geldt deze belofte,’ zei Petrus , ‘evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn.’ Kortom: voor iede reen. (Tom Wrigh t) 9780281067213 van € 221,50 vóór € 199,50 224 blz. ing. - 9789051943214

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

11


Ouweneel, W .J.

Helden in de vroege kerk + DVD Wat kom je tegen als je met Willem Ouweneel door Turkije reist? Je ontmoet Lucas, Maria, Polycarpus, en nog meer helden. - Fraai vormgegeven bijbelstudieboekjes. - Gratis dvd met videofragmenten. - Geschikt voor kringen en groepen. 69 blz. ing. - 9789043516211

€ 15,25

Keller, T.

De vrijgevige God

Recht naar het hart van het christelijk geloof

Veen, E.P. van der

Mensen van voorbij Leven met een verlies

Mensen van voorbij gaat over leven met een verlies. Dit boekje wil een spiegel van herkenning zijn voor wie iemand door de dood is kwijtgeraakt. De invoelende liederen en gedichten en de aansprekende korte overdenkingen bieden herkenning van ervaringen en gevoelens voor mensen die een dierbare hebben verloren. De tekst is prachtig geïllustreerd met op de natuur geïnspireerde aquarellen van Margreet Braaksma. 64 blz. geb. - 9789076890302

€ 7,95

Smelik, K.

“Dit boek is bedoeld om de essentie van de christelijke boodschap, het evangelie te laten zien.” Zo begint Kellers nieuwe boek De vrijgevige God. Keller behandelt de bekendste gelijkenis van Jezus, die van de verloren zoon uit Lucas 15. In die gelijkenis laat Jezus zien hoe groot Gods buitensporige genade is voor ongelovigen en gelovigen. In 7 hoofdstukken beschrijft Keller hoe er twee soorten ‘verloren’ mensen zijn, niet één soort. De meeste mensen zien de verlorenheid van de jongste zoon, die zijn erfenis opeist en in een losbandig leven erdoor jaagt. Maar de oudste zoon in de gelijkenis is niet minder verloren. ‘De definitie van zonde is voor bijna iedereen het schenden van een serie regels. Maar Jezus laat zien dat een man die bijna niets op zijn morele kerfstok heeft toch precies zo geestelijk verloren kan zijn als de meest lichtzinnige en immorele mens.

Twee belangrijke karakteristieken van het jodendom vinden wij in de titel van dit boek terug: schrift en leven. Het jodendom is een typische schriftreligie met als middelpunt de Tora. Geschreven op een boekrol, neemt de Tora de plaats in van het godenbeeld in andere religies: in de Tora openbaart zich de God van Israël. Wie voor deze Tora kiest, kiest voor het leven, want de Joodse God is een God van levenden, die zelfs de doden weer tot leven brengt. Ondanks de tragische geschiedenis van het Joodse volk is door de eeuwen heen het geloof in het leven onaangetast gebleven: Lechajim - `Op het leven!`.

111 blz. ing. - 9789051943542

354 blz. ing. - 9789033486449

€ 12,95

Ook verkrijgbaar als 3-delige set (Boek, DVD, Gespreksgids) met 15% korting.

Geschreven leven

Een inleiding tot het jodendom

€ 24,50

Altijd de nieuwste boeken op onze website in de rubriek Nieuw

Keller, T.

Kruistocht

Carson, D.A.

Het leven van koning Jezus

Zo is God

Een portret in veertien gezichten

Tim Keller behandelt in dit nieuwe boek in zijn eigen, aansprekende stijl het verhaal van het leven van Jezus Christus. Hij laat daarbij niet alleen de weg naar eeuwig leven zien, maar ook de geschiedenis en het doel van onze wereld. Kellers streven is hier om aan Jezus’ woorden en daden te laten zien hoe prachtig zijn leven zin geeft aan het onze. Net als in zijn andere aansprekende boeken spreekt Keller zowel de zoekers als de gelovigen aan. Hij geeft in Kruistocht een nieuw perspectief op het leven van Jezus Christus in een verhaal dat elke lezer zal bijblijven.

De meeste mensen – zelfs de meeste christenen – weten eigenlijk niet hoe de Bijbel in elkaar zit en hoe je ermee omgaat. Hoe kunnen ze het verhaal van God – en onze plek daarin – begrijpen als ze helemaal niet vertrouwd zijn met dat verhaal? In deze introductie van het christelijk geloof neemt D.A. Carson de lezer mee door het grote verhaal van de Bijbel om hem te helpen begrijpen wat hij gelooft en waarom hij dat gelooft.

256 blz. ing. - 9789051944242

272 blz. ing. - 9789051944099

12

€ 19,95

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 19,95


Brink-Blijdorp, M./Kuijper, e.a.

NBV Studiebijbel

De Koning in aantocht

Bijbelstudiedagboek bij Zacharia

De NBV Studiebijbel is gemaakt voor verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in het Nederlandse taalgebied en voor een ieder die geïnteresseerd is in de Bijbel vanuit een literaire of culturele belangstelling. De uitgave bevat het Oude Testament, de Deuterocanonieke boeken en het Nieuwe Testament. Daarnaast zijn er diverse soorten toelichten opgenomen: - uitgebreide inleidingen,- diepgravende kaderartikelen,- verklarende aantekeningen bij de bijbeltekst,- dwarsverwijzingen naar andere bijbelteksten, etc. Het materiaal komt voor een deel uit het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden. Het gaat om exclusief Nederlands materiaal. Dit alles maakt de NBV Studiebijbel tot een onmisbare uitgave voor een ieder die zich wil verdiepen in de bijbeltekst en de achtergrond bij de Bijbel. De opzet van de Studiebijbel kunt hier bekijken (PDF).

De Koning in aantocht is een actueel en bijzonder aansprekend dagboek geworden. De profeet Zacharia schreef indringend voor het volk Israël in zijn eigen tijd, en liet daarbij dingen zien die in alle tijden terugkomen, zoals de kleine dagelijkse zonden die je zo vaak bagatelliseert, het samenleven in de gemeente met zijn mooie en verdrietige dingen. En daarboven de wijde boog van Gods reddingsplan met de wereld. De korte tekststukken maken dat dit boek heel goed als dagboek te gebruiken is. Maar het biedt veel meer. Allerlei achtergrondinformatie over de tijd van Zacharia, verklaring van gewoonten, nadere uitleg van lastige passages, lijnen door de Bijbel. Daarmee is De Koning in aantocht ook heel goed te gebruiken voor Bijbelstudiegroepen en gesprekskringen.

2000 blz. geb. - 9789065393296

213 blz. geb. - 9789051944020

€ 79,00

Peels, H.G.L. & Houwelingen, P.H.R.van (e.a., red.)

Studiebijbel in perspectief

€ 17,50

Stefan Paas & Siebrand Wierda

Ontworteld

Bijbelstudies over Daniël 1-6

De Studiebijbel in perspectief biedt u een heldere toegang tot de Bijbel. De uitgave bevat de bijbeltekst van De Nieuwe Bijbelvertaling aangevuld met verklaringen van moeilijk te begrijpen verzen. Perikopen worden in hun geheel verduidelijkt. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding, met daarin aandacht voor de historische context en voor heilshistorische lijnen. Uitgangspunt is dat het Oude en het Nieuwe Testament, bij alle verschil, inhoudelijk een geestelijke eenheid vormen. Kennis van het ene bijbelgedeelte kan licht werpen op het verstaan van een ander deel.

Wat houd je nog over als al je zekerheden verdwijnen? Hoe kun je dan jezelf blijven? Het bijbelboek Daniël helpt je om over deze grote vragen na te denken. Ontworteld is ontstaan in de zondagse samenkomsten van Via Nova in Amsterdam, een gemeente die in 2006 is gestart. Thema’s zijn: o.a. geloven in ballingschap, macht, schoonheid. De auteurs herkennen de vragen, prikkelen de lezers en zoeken een weg die begaanbaar is. Door de toegevoegde gespreksvragen is Ontworteld ook een inspirerend boek voor kringen.

1872 blz. geb. - 9789065393401

79 blz. ing. - 9789023926283

€ 79,50

Het nieuwe Leven + Het nieuwe bijbellezen & CD Praktisch geloven

€ 9,90

Reitsma, B

Onvoorstelbaar

Bijbelstudie over de gelijkenissen van Jezus

Het nieuwe Leven is de herziening van Het Leven. In deze toegankelijke life application bijbel staat de gereviseerde vertaling van Het Boek (2008). Het nieuwe Leven bevat net als de succesvolle studiebijbel Het Leven praktische lessen over levensheiliging, geestelijke groei en persoonlijke geloof. Het nieuwe Leven kent verschillende onderdelen, zoals tijdbalken, samenvattingen per bijbelboek en persoonsbeschrijvingen. Speciaal voor Het nieuwe Leven hebben 21 auteurs ieder een tekst geschreven die elementen van geestelijke groei voor het voetlicht halen. Achter in Het nieuwe Leven is een cd-rom met de concordantie van Het Boek bijgevoegd.

De gelijkenissen van Jezus zijn uit het leven gegrepen, maar wel het leven in zíjn tijd. Wanneer je iets van de context gaat ontdekken, komen ook deze verhalen opnieuw tot leven. Wat Jezus te bieden heeft, is onvoorstelbaar. De gelijkenissen spreken van adembenemende liefde. Dat vraagt om een respons. Dit boek biedt een ontdekkingstocht naar de diepte van Gods genade en een uitnodiging om de kracht daarvan te gaan ervaren. Het boek is voorzien van gespreksvragen, die het nog beter geschikt maken voor lezing op een bijbelkring. Een inspirerend boek voor bijbelstudie en persoonlijke lezing

1964 blz. geb. - 9789065393616

89 blz. ing. - 9789023924876

€ 75,00

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 9,90 13


Driscoll, M

Vreugdenhil, T.

Brieven vanaf het kruis

Het evangelie volgens Petrus

Dood door liefde

Overstag

Dit boek heeft tot doel het kruis van Jezus uit te leggen, te verklaren en toe te passen op het dagelijkse leven van christenen, om het kruis als centraal punt van het christelijk geloof te vestigen en te verdedigen. Driscoll doet dat in persoonlijk getoonzette brieven. Een uniek en verfrissend boek voor onze hedendaagse cultuur, dat Jezus centraal stelt en zijn werk begrijpelijk en toepasbaar maakt. 283 blz. ing. - 9789051943733

€ 24,50

Lewis, C.S.

Gedachten over de Psalmen Binnen de christelijke gemeenschap heeft het Boek der Psalmen steeds een bijzondere plaats ingenomen. Als liederen van geloof en hoop, van lijden en vreugde, van strijd en overwinning hebben de Psalmen in alle tijden grote aantrekkingskracht en betekenis gehad. Maar de Psalmen plaatsen ons ook voor allerlei

ingrijpende vragen. In zijn Gedachten over de Psalmen gaat C. S. Lewis deze vragen niet uit de weg. Hij schrijft, als altijd, scherpzinnig, recht-doorzee en tegelijk zo warm dat hij je als lezer werkelijk meeneemt en de Psalmen als nieuw doet lezen. 118 blz. ing. - 9789051942422

€ 9,95

Wilt u ook een boek aanbevelen? Kijk op onze homepage!

In een serie pakkende bijbelstudies volgt u het levensverhaal van Simon Petrus. Petrus wordt vaak ééndimensionaal geportretteerd: als de onstuimige brokkenpiloot of als de rotsvaste gelovige. De bijbel beschrijft echter een bijzondere ontwikkeling in zijn karakter en leiderschap, juist door een jarenlang intensief contact met Jezus. In 12 hoofdstukken biedt de auteur een deskundige en tegelijk toegankelijke introductie op de bijbelse teksten. Daarnaast weet hij op overtuigende wijze de bijbel in gesprek te brengen met onze tijd en cultuur. Zo wordt de lezer uitgedaagd op stap te gaan met Jezus om tenslotte – opnieuw of voor het eerst – net als Petrus overstag te gaan. 176 blz. ing. - 9789051943351

€ 14,95

Aanbevolen studiemateriaal voor klanten door klanten Smelik, K.

Herleefde Tijd Klaas Smelik, klant bij WvW en auteur van het boek: Een goed idee: een overzicht van boeken die geschikt zijn om in het nieuwe seizoen tijdens Bijbelstudie, gespreksgroep, leeskring, volwassenencatechese, kortom in brede zin in het gemeentewerk goed bruikbaar zijn. In dit verband verwijs ik u graag naar een boek van mijn hand dat voor dit doel geschikt is.” 377 blz. ing. - 9789033484773

€ 24,50

Veen, E.P. van der

In goed vertrouwen

Jong, Henk de

Geloven bij nacht en onttij De profetie van Habakuk

Dit boekje met bijbellezingen laat zien dat de profeet Habakuk uit het Oude Testament aandacht vraagt voor een zaak die nog altijd brandend actueel is: Het onrecht en de verdrukking in de wereld, en een God die zich daarbij afwezig lijkt te houden. Dit is een vraag van alle tijden: Waar is God in de geschiedenis? Een rijk boekje, eigentijds getoonzet en in oorspronkelijke stijl geschreven. Uitstekend geschikt voor studiegroepen en persoonlijke verdieping. 56 blz. geb. - 9789051942941

14

€ 9,95

Evert Pieter van der Veen, klant bij WvW en auteur van dit boek: Niet omdat ik het zelf heb geschreven maar omdat er momenteel voor het brede midden van de PKN weinig actueel materiaal met uitgebreide handleiding is waarin de hoofdlijnen van het geloof worden besproken. Het boek wordt ondersteund door Arjan Plaisier, scriba PKN, en door JOP. De uitgebreide handleiding met een scala aan gevarieerde werkvormen is uitgegeven door JOP in Utrecht en deze is geschreven met behulp van drie deskundigen op het gebied van catechese en groepswerk. Het boek heeft tot nu toe een goed onthaal gevonden in de PKN aldus de uitgever Kok.”  219 blz. ing. - 9789043517829

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 16,75


Kuijer, G.

Hoe een klein rotgodje God vermoordde Marjan Pierhagen, klant en betrokken bij de leeskring van de PKN in Veendam: Belangrijk criterium voor dit boek is volgens mij, of je na het lezen nog enige tijd over het boek blijft nadenken. Voor het kerkblad schreef ik de volgende tekst: Kuijer ziet zichzelf als ongelovige, maar in dit boek, geschreven met een wonderlijke mengeling van lichte humor en spot, bezorgdheid, liefde en aandacht, komt hij eerder over als een gelovige, als een moderne profeet haast. Zijn heldere logica over de oude verhalen kwam verfrissend over. Wie van ons had ooit zó naar Adam en Eva gekeken, naar Kaïn en Abel, naar het offer van Izaak door Abraham, of naar de strijd van Jezus op weg naar het kruis? Kuijer ziet slechte en goede kanten aan het geloof, hij stelt daarom voor een keuze te maken van wat wél en niet bij het geloof hoort. Daarmee was dit een verrassend boek dat ons snel in een geanimeerd gesprek bracht over oude verhalen, mythes, traditie, verstarring en vernieuwing, wetenschap, over gelovig en ongelovig zijn, over godsbeelden en de betekenis daarvan voor je leven en geloof van alledag.” 167 blz. ing. - 9789025327590

€ 13,50

Simon, C.

Zo begint iedere ziener Jan Zweers, hoofd Antiquariaat: Dit boekje kent veel aspecten van het leven waarvan het goed is er weer eens bij stil te staan. En om over na te denken en al pratend er achter te komen wat je eigenlijk wel wist maar vergeten was. De wereld zit minder technisch in elkaar dan we vaak voorgeschoteld krijgen. Aandacht voor de brede menselijke beleving. 206 blz. ing. - 9789026326028

€ 4,95

Stearns, R.

Dag zeggen Koen Zondag, klant bij WvW, schreef voor het Friesch Dagblad de volgende aanbeveling: In 2006 verloor de predikant en godsdienstleraar Pieter Both zijn vrouw bij de geboorte van hun derde kind. Dood en leven ontmoetten elkaar op ingrijpende wijze. Both heeft zijn ervaringen aan het papier toevertrouwd. Eerlijk, openhartig en twijfelend. Taal en stijl zijn prachtig. De inhoud verrassend. In de Bijbel lezen we over wees en weduwe. Waarom mist de weduwnaar? Het boekje is de moeite waard. 

€ 12,90

144 blz. ing. - 9789058815927 Vergeer, P.P.

De grens van de mens Gea Iedema, manager, deelnemer gesprekskring 2011/2012: Afgelopen winterseizoen heb ik deelgenomen aan de gesprekskring De grens van de mens. Deze kring werd georganiseerd door PKN Franeker met als gespreksleider de heer Magré. Onze gesprekskamer hier op de Zilverstraat bleek een prachtige plek te zijn om over dit onderwerp te praten. De groep bestond toevallig uit mensen met diverse achtergronden, wat de discussie beslist ten goede kwam. Wat een inzichten en wat een respect voor elkaars mening over en weer. Het is goed om stil te staan bij grenzen van ons mensenleven en nog beter om er over in gesprek te gaan met anderen. Want waar ligt die grens van de mens? Uiteraard is dat verschillend voor ieder persoon. De inhoud van het boek was hier en daar best pittig en moeilijk te begrijpen. Voor mij persoonlijk vond ik daarom uitermate waardevol om naast de inzichten van de auteur, ook die van anderen te horen. Uiteindelijk kan ik daardoor beter mijn eigen grenzen bepalen! 150 blz. ing. - 9789047703532

€ 19,95

Kijk op onze website voor meer boeken aanbevolen door klanten! Hartogsveld, W.

Het gat in ons evangelie

Dagelijks geloven

Janet Klein (regiocoördinator Dorcas Hulp Nederland), klant en betrokken bij leeskring eigen gemeente: Dit is een boek dat je niet zomaar meer weglegt. Niet alleen omdat het verhaal boeit en de schrijver over een goede dosis humor blijkt te bezitten, maar vooral omdat het een boek is dat je raakt. Het boek brengt de kern van het Evangelie tot leven. En dat laat je niet snel meer los. Kortom: een levensveranderd boek dat je niet mag missen. Geschikt voor individueel gebruik of gebruik in (gespreks)groepen.  386 blz. ing. - 9789060675298

Both, P.

€ 19,95

Annette Mollema, hoofd Boekhandel: Vandaag de dag merk je toch dat het geloof hier en daar verwaterd. Ik denk/ verwacht dat je met dit boekje op een andere/nieuwe manier je weer verdiept in het geloof. Met dit boekje kun je alleen aan de slag, maar ook in een kring goed bespreekbaar waardoor je waarschijnlijk ook leuke discussie krijgt over hoe men in het geloof staat. En zo kun je dan ook van elkaar leren. Actieprijs t/m 15 ju li 88 blz. ing. -9789023924463

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 7,50

15


Berkvens-Stevelinck, Chr.

Plaisier, A.

Vrije rituelen

Is Shakespeare ook onder de profeten ?

Vorm geven aan het leven Marie Louise de Jong, klant bij WvW: Vooral voor kleine groepen aan de rand van de kerken en buiten de kerken een heerlijk boekje om als basis te gebruiken voor brainstormmomenten. Bij bijzondere gebeurtenissen in je leven heb je het soms nodig om even op weg geholpen te worden om in je eigen vrijheid terecht te kunnen komen. De creativiteit van de mensen wordt wakker gemaakt en geïnspireerd. 105 blz. ing. 9789021141527

€ 13,50

Mulder, A.J.

De ontdekking van het avondmaal Terug naar het hart van het christelijk geloof

Ton van Mil, klant bij WvW: “De ontdekking van het avondmaal behandelt in korte hoofdstukken de hele Bijbelse achtergrond van het avondmaal. Voor veel gelovigen blijkt dat een eyeopener te zijn. Het avondmaal heeft in de kerk uiteraard een enorme geschiedenis en het is verrassend om te zien wat de Bijbel er concreet over zegt (of juist niet over zegt!). Een enkel uitstapje in de geschiedenis laat zien dat bijvoorbeeld zelfs Calvijn zich over het avondmaal uitspreekt op een bijzonder verrassende manier, die veel van zijn geestelijke erfgenamen niet van hem zouden verwachten. Mooi aan het boek is ook dat het volstrekt niet offensief is geschreven en niet in een richtingenstrijd terechtkomt. Het is een eenvoudige Bijbelse herbronning, en daardoor heel geschikt om hoofdstuksgewijs in een groep te bespreken en daar de eigen gedachten en overwegingen naast te leggen. Het boek is dan ook in de kerkelijke breedte goed ontvangen. Een reformatorische lezer zei: `Als je dit boek hebt gelezen, wil je wel iedere dag avondmaal vieren`. En een evangelische lezer: `Dit boek zou bij iedere christen in de boekenkast moeten staan`.” 94 blz. ing. - 9789081547413

€ 9,00

Wright, T.

224 blz. ing. 9789023923305

€ 19,50

Achterhuis, H.

De utopie van de vrije markt Pier Magré, klant bij WvW en gespreksleider van diverse groepen. Ik las het boek met grote interesse en ga het in het komende seizoen met een groep mensen bespreken omdat het zo actueel is en ons zo direct raakt in hoe wij staan in het leven. Verrast ben ik dat een – bij ons betrekkelijk onbekend - boek van Ayn Rand, een van oorsprong Russische Jodin, Atlas Shrugged, zo’n ongelooflijke impact heeft kunnen hebben op de Amerikaanse samenleving dat het daar het meest gelezen boek is na de bijbel, tot in de hoogste kringen. [ Alan Greenspan]. ‘Een heel goede utopie in romanvorm’, zegt Achterhuis , zelf zeer geboeid door het boek. Hij legt uit hoe en waarom dat zo is en werkt alles dan verder uit. 319 blz., ing. 9789047702573

€ 19,95

Als scherven spreken

Romeinen (Dl. 1)

Over God in het leven van alledag

Frits Rietveld, klant bij WvW: Eén van de minder toegankelijke Bijbelboeken is de Romeinenbrief. We zijn nu anderhalf jaar met een ‘Romeinen kring’ bezig en gebruiken daarbij de recent in het Nederlands uitgegeven boekjes van N.T. Wright: Paulus voor iedereen – Romeinen deel 1 en 2. Het presenteert de stof in samenhangende stukken, met (voor)beelden. Sterk is dat de teksten steeds in de grote lijnen worden geplaatst waardoor je niet verdwaalt in schijnbaar onsamenhangende details.

16

Els van Swol, klant bij WvW: De opzet van dit boek maakt het bij uitstek geschikt voor kring- en vormingswerk. Plaisier laat duidelijk zien, dat het werk van Shakespeare doordesemd is met Bijbelse taal, maar ook met Bijbelse noties van goed en kwaad. Shakespeare staat op de grens van middeleeuwen en moderne tijd, van plattelands en stadsleven. Maar in zijn werk slecht hij ook de grens tussen esthetiek en ethiek en overschrijdt de genres van komedie en tragedie. In zijn latere tragikomedies licht, aldus Plaisier terecht uiteindelijk de genade van God op. Je dit al lezend, met elkaar van gedachten wisselend en misschien één van de opvoeringen bezoekend gewaar worden, werkt verrijkend. Leven met de Bijbel in de ene hand en Shakespeare in de andere, zoals onze voorouders met Vadertje Cats? Wie zal het zeggen – in een globaliserende wereld, de grenzen tussen geestelijk en wereldlijk voorbij.

Biezeveld, K.

Paulus voor iedereen

240 blz. - 9789051943160

Theologische meditaties bij zeven stukken van Shakespeare

€ 17,50

Ada Magré-Terpstra: De manier waarop Biezeveld omgaat met de vraag of het alledaagse leven niet net zo is weggedrukt uit de theologische belangstelling als destijds de vrouwelijke godin Asjera, is mij uit het hart gegrepen. Als feministisch theoloog zoekt zij in deze diepgravende studie naar een antwoord op deze vraag. Bewonderenswaardig is dat zij vasthoudt aan de unieke betekenis van de bijbelse traditie en tegelijk naar een nieuwe invalshoek zoekt. 138 blz. ing. ISBN 9789021142159

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

€ 15,50


Algemene informatie en bestelvoorwaarden Bestellen en betalen Alle artikelen uit deze catalogus kunt u bestellen via onze website: www.wevervanwijnen.nl maar natuurlijk ook per post, mail of per telefoon. Betalen U kunt het bedrag door middel van een eigen overschrijving overmaken of een machtiging afgeven voor een automatische incasso. Daarnaast kunt u uw bestelling geheel of gedeeltelijk betalen met boekenbonnen of iris-cheques. U kunt de bonnen ter verrekening aan ons opsturen. Verzend- / administratiekosten Bij bestellingen voor een bedrag van € 75,– of meer uit deze catalogus betaalt u géén portokosten. Voor bestellingen onder dit bedrag betaalt u slechts € 1,75 verzendkosten, ongeacht of het ‘nieuwe’ of ‘afgeprijsde’ boeken zijn. Het minimum bestelbedrag is € 15,00. Daaronder wordt tevens € 1,75 aan administratiekosten in rekening gebracht. Op pakketten naar het buitenland worden de verzendkosten volledig in rekening gebracht.

Algemeen Vergissen is menselijk; typefouten ook. Daarom zijn alle gegevens in deze catalogus, zoals aantal bladzijden, prijs etc. onder voorbehoud. Onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website. Geen verzendkosten op nieuwe boeken het hele jaar door? Schaf dan de Wever Van Wijnen Voordeelkaart aan voor het hele jaar door € 0,– verzendkosten. Kijk op onze website: www.wevervanwijnen.nl/klantenkaart.asp of mail of bel ons. Openingstijden Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur Contact Wever Van Wijnen BV Zilverstraat 4-14 8801 KC Franeker Telefoon (0517) 39 31 47 Fax (0517) 39 54 50 verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl

www.wevervanwijnen.nl Digitale Nieuwsbrief Wilt u voortaan als eerste op de hoogte zijn van nieuwe aanbiedingen op gebied van theologie en filosofie? Wij sturen u eens per week een nieuwsbrief om u snel op de hoogte te brengen van recent verschenen boeken én de laatste inkopen van ons antiquariaat. Surf naar www.wevervanwijnen.nl en meld u aan voor onze nieuwsbrief. Toch niets voor u? Afmelden gaat net zo gemakkelijk! www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

17

Zomercatalogus 2012 van Theologische Verzendboekhandel Wever Van Wijnen  
Zomercatalogus 2012 van Theologische Verzendboekhandel Wever Van Wijnen  

Zomercatalogus: Nieuw, Verwacht, Boeken voor Bijbelstudie.

Advertisement