Page 1

Juli 2011

Zomercatalogus TOT 70% KORTING OP ALLE BOEKEN IN DEZE CATALOGUS! THEOLOGIE - FILOSOFIE - GESCHIEDENIS GELOOFSOPBOUW - PASTORAAT - SAMENLEVING BIJBELWETENSCHAP - LITERATUUR

Ont va ng ext ra 10% KORT ING! *

€ 17,50 Dit handboek brengt ‘alle’ christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland met hun geloofsopvattingen op objectieve en overzichtelijke wijze bijelkaar.

Hemelse Spijzen Een jaarkrans van recepten en hun diepere betekenis.

Lees meer op pagina 5.

Lees meer op pagina 17.

€ 18,95 Deze uitgave laat zien hoe de Pentateuch in verschillende religies is verwerkt en hoe in een multiculturele samenleving religies op elkaar kunnen lijken of juist ingrijpend van elkaar verschillen. Lees meer op pagina 11.

€ 12,50

*Met de Wever Van Wijnen Voordeelkaart! Nog geen voordeelkaart? Vraag er een aan!

1

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

1


Van € 150,00 naar € 15,00

The Times Comprehensive Atlas of the World, 12th Edition De Atlas die alle atlassen overtreft. De meest gezaghebbende en prestigieuze atlas ter wereld. Die moet je bij de hand hebben. Nieuw toegevoegd: de hoogste spoorlijn ter wereld, de langste oceaanbrug ter wereld, nieuwe staten, nieuwe hoofdsteden, verlaten nederzettingen, nationale parken. Nog twee exemplaren voorhanden! 912 blz. (geb.) - 9780007236701 -

€199,- €150,-

Millenium 1000 - 2000 Een reis door tien eeuwen Winkler Prins

Het Winkler Prins Millennium geeft een fascinerend chronologisch en vertellend overzicht van tien eeuwen wereldgeschiedenis. Het boek is niet in de laatste plaats een kijkboek. De kleurenplaten buitelen bijna van de pagina’s af. Verder krijgen tal van grote en kleine gebeurtenissen hun eigen margeteksten: biografieën, ooggetuigenverslagen, en nog veel meer. 320 blz. (geb.) - 9789068824074 - Aanbieding

€67,50

Volg ons op: http://twitter.com/wevervanwijnen De grote Rembrandt Dit boek helpt om Rembrandts kunst te begrijpen in al zijn rijkdom en complexiteit. Het boek vermijdt de standaardindeling in leven en werk. De structuur is ontleend aan de belangrijkste thema’s uit Rembrandts oeuvre. Deze thema’s zijn gekozen om hun emotionele en intellectuele inhoud. Zo krijgen alle elementen uit Rembrandts leven een plek: van zijn inspiratiebronnen tot de huidige kenners van zijn werk.

2

Cultural dynamics in the Urnfield period and the Middle Ages in the Southern Netherlands

F. Theuws & N. Roymans (red.)

The studies include among others: Urnfield symbolism, ancestors and the land in the Lower Rhine Region (Roymans/Kortlang); Urnfield and settlement traces from the Iron Age at MierloHout (Tol); The archaeology and history of the curia of the abbey of St. Truiden at Hulsel (Theuws); Gift exchange, eternity and landed property. The foundation and endowment of the Premonstratensian priory at Postel (Bijsterveld). 320 blz. (geb.) - 9789053562789 -

€56,40 €19,50

De Bijbel vertaald

De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften. K. Spronk, C. Verheul, L. de Vries & W. Weren

Vertalen is kiezen, ook het vertalen van de Bijbel. Dit boek laat zien welke keuzes gemaakt zijn in diverse bijbelvertalingen en welke overwegingen daarbij een rol gespeeld hebben. De auteurs beschikten over ongepubliceerd materiaal uit het NBV-archief. Zo kunt u achter de huidige vertaling kijken en krijgt u inzicht in de afwegingen die tot die vertaling hebben geleid. De vertaalbeslissingen worden vooral ook vergeleken met andere vertalingen. De Bijbel vertaald is onder meer interessant voor predikanten, docenten godsdienstonderwijs en leeskringen. 457 blz. (geb.) - 9789021141466 -

€45,00 €18,50

Calvijn

Biografie

G. Schwartz

352 blz. (geb.) - 9789040082405 -

Land and ancestors

€75,00 €25,00

B. Cottret

De historicus Bernard Cottret tekent Calvijn in deze boeiende en menselijke biografie als de bescheiden man met een ijzeren wil, die aan de wieg stond van een nieuw type mens. Hij geeft een scherp beeld van de reformator tegen de kerkelijke, culturele en filosofische achtergrond van zijn tijd. Daarmee krijgen wij een ‘Calvijn in beweging’ te zien. 425 blz. (geb.) - 9789043507370 -

€45,90 €17,50

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

2


Van € 150,00 naar € 15,00

Dietrich Bonhoeffer Zijn leven in beeld.

H. Sweers, R. Betghe& C. Gremmels (red.)

Dit prachtige fotoboek geeft een overzicht van Dietrich Bonhoeffers leven. Er zijn ook niet eerder gepubliceerde foto’s opgenomen. Bij de foto’s staat een heldere toelichting. Het beeldmateriaal is chronologisch geordend. Een overzicht van de inhoud: Herkomst en familie / Kindertijd en jeugd (1906-1914) / Bonhoeffers studie (1923-1927) / Barcelona - Berlijn New York (1928-1932) / Ontwikkelingen (1931-1932) / Beslissing kerken (1933) / Verzetswerk. 158 blz. (geb.) - 9789025955595 -

€35,00 €17,50

Confessies

Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa M. te Velde

Van de belijdenisgeschriften uit de Reformatietijd zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) en de Heidelbergse Catechismus overbekend geworden. Daarentegen bestaat er onder protestants-gereformeerde Nederlanders nauwelijks kennis van andere Europese belijdenisgeschriften uit die eeuw. Dit boek wil de rijke confessionele erfenis uit de gereformeerde traditie ontsluiten voor een breed publiek. Het boek opent met een algemene verantwoording en een brede kerkhistorische inleiding. Elke belijdenis wordt voorafgegaan door een historische introductie en is voorzien van aantekeningen over personen en begrippen die minder bekend zijn. 606 blz. (geb.) - 9789058298935 - €34,95 €16,95

Om Gods verhevenheid en zijn nabijheid De drie-eenheid bij Calvijn

F.J.J. van Baars & Alain Baars

Een samenvattende studie over Calvijns leer van de Drie-eenheid van God. Er wordt een impressie gegeven van de plaats die de leer van de Drie-eenheid inneemt in de theologie van de 20e eeuw. De stand van het onderzoek met betrekking tot de leer van de Drie-eenheid van Calvijn wordt geschetst. En aan de orde komt op welke wijze Calvijn in zijn commentaren en preken over de Drie-eenheid spreekt. Tenslotte behandelt de auteur de vraag op welke wijze de triniteitsleer van Calvijn nog van betekenis is aan het begin van de 21e eeuw. 751 blz. (geb.) - 9789043506595 -

3

€45,90 €16,50

Doop en Kerk P.L. Voorberg

Doop en Kerk brengt de geschiedenis van de relatie tussen doop en kerk in kaart. In bijna tweeduizend jaar kerkgeschiedenis heeft de relatie tussen deze twee geschenken van God, boeiende, maar ook felle discussies opgeleverd; soms zelfs met de dood tot gevolg. 512 blz. (geb.) - 9789058297648 -

€32,50 €15,90

Volg ons op: http://twitter.com/wevervanwijnen Inleiding in de godsdienstpedagogiek A.K. Ploeger

Hoe kan in onze verbrokkelde cultuur nog een levensbeschouwelijke traditie worden aangereikt aan jongeren of opnieuw beleefd worden door volwassen? Het is de vraag naar een humaan spirituele godsdienstpedagogiek. Alle facetten van het vak worden in deze Inleiding belicht. De auteur gaat na wat (theoretische) pedagogiek is en bespreekt de vele manieren waarop de relatie tussen pedagogiek en godsdienst of levensbeschouwing kan worden gelegd. De tweede helft van het boek gaat vooral in op de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling op school en het godsdienstig opvoeden en leren in parochie en gemeente. 372 blz. (ing.) - 9789024269846 -

€47,90 €15,90

Lees ook eens onze weblog http://dingemansboeken.blogspot.com/

Zo oud als de weg naar Rome

Een zoektocht naar de antieke wortels van de Italiaanse keuken Roelof Holtrop

Interessant kookboek dat via recepten de antieke Romeinse kookcultuur probeert te achterhalen en dichterbij te brengen. Naast talloze (Mediterrane) recepten bevat het boek ook korte anecdotes, histories en quotes van de antieke filosofen en historici. 184 blz. (geb.) -9789080644854 -

€39,90 €15,00

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

3


Van € 15,00 naar € 10,00

In de voetsporen van Abraham R. Hardiman Er wordt aandacht besteed aan theologische vragen rond het voorstel van Karl-Josef Kuschel om tot een Abrahamitische oecumene te komen, en er wordt ook aandacht besteed aan de vraag wat een dergelijk symposium nu kan betekenen voor het concrete samenleven van joden, christenen en moslims in Nederland. 365 blz. (geb.) - 9789058778116 - €49,95

€15,00

Bezoek ook www.wevervanwijnen.nl voor nog meer mooie aanbiedingen!

Crisis in de kerk

De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen B. Hofman

In ons taalgebied is van de schriftliederen uit de Reformatietijd geen enkele actuele uitgave beschikbaar. Naast ongezouten kritiek op de misstanden, klinkt in de liederen de intense vreugde door over de bevrijding uit de oude kerk en de ervaringen van de nieuwe tijd. Deze bloemlezing is tevens bedoeld als eerbetoon aan de gelovigen die onder moeilijke omstandigheden hun leven en bezittingen voor hun godsdienstige overtuiging hebben opgeofferd. 420 blz. (geb.) - 9789058297167 -

Romeinen Ds. C. den Boer

‘Paulus’ brief aan Rome is in één woord een stormcentrum. Deze brief heeft al heel wat stof doen opwaaien. Deze brief is een centrum in het geheel van de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament van waaruit heel vaak in de geschiedenis van de christelijke kerk de storm van de Heilige Geest is gaan waaien.” Aldus begint ds. C. den Boer dit commentaar op de brief van Paulus aan de Romeinen, waaruit hij oude en nieuwe schatten delft. De verklaring is een bewerking van het EO-programma De Bijbel Open. 434 blz. (ing.) - 9789043514422 -

Zijn werk en zijn geschriften W. de Greef

Johannes Calvijn (1509-1564) beschouwde het als zijn voornaamste taak de bijbel uit te leggen. Zijn exegese krijgt in het Calvijnonderzoek meer en meer aandacht. De Greef wil daaraan een bijdrage leveren door Calvijns exegetische methode te beschrijven zoals die in zijn Commentaar op de Psalmen (1557) naar voren komt. Boeiend is het te zien hoe Calvijn duidelijk maakt wat de psalmen ‘voor ons’ betekenen.

4

De Synode van Westminster 1643-1649 W. van `t Spijker & R. Bisschop (e.a.)

In een heldere en toegankelijke stijl biedt dit boek inzicht in de theologie en de historische achtergrond van de Synode van Westminster. Van een aantal afgevaardigden wordt een korte biografie gegeven. Uitvoerige aandacht is er voor de contacten met Nederland. Deze royale uitgave wordt geïllustreerd met talrijke afbeeldingen. 214 blz. (geb.) - 9789033116704 -

€24,90 €14,90

€29,90 €14,95

Johannes Calvijn

350 blz. (geb.) - 9789043511919 -

€29,95 €14,90

€49,50 €14,95

Mensen in de bijbel

Kleuterbijbel voor kinderen van 3 tot 6 jaar

L. Jensen

De Bijbel gaat over God. De Bijbel gaat ook over mensen: oude mensen en piep-jonge mensen. Over aardige mensen, soms-niet-zo-aardige mensen, over rijke mensen, arme mensen. Over vissers en boeren, herders en koningen. Maar ook over heel gewone mensen, dappere mensen, bange mensen. Lees maar, en ontdek hoe God van al die mensen houdt. 450 blz. (geb.) - 9789063535575 -

€24,95 €13,95

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

4


Handboek Christelijk Nederland E.G. Hoekstra & M.H. Ipenburg

Wie de kaart van christelijk Nederland in korte tijd wil overzien, kan met dit beknopte handboek uitstekend uit de voeten. Katholieken, orthodoxen, gereformeerden, luthersen, doopsgezinden, de evangelischen en de pinkstergroepen, ze komen allemaal - mét hun geschiedenis - aan bod. Daarbij wordt steeds een inleidend gedeelte gewijd aan geloofsopvattingen, erediensten, tradities, liturgie en rituelen. In een apart hoofdstuk wordt aan de belijdenisgeschriften die voor de hele chrisHet meest complete handboek ooit verschenen!

tenheid gelden aandacht besteed, evenals

Het brengt ‘alle’ christelijke kerken en geloofsge-

aan de verschillende psalm- en liedboe-

meenschappen in Nederland met hun geloofsop-

ken en de gangbare bijbelvertalingen.

vattingen op objectieve en overzichtelijke wijze

Het boek wordt compleet door een over-

bij elkaar!

zicht van websites, adressen en een uitge-

van

€54,60

voor

€17,50

breid register. De historicus E.G. Hoekstra is redacteur van de serie Wegwijs. Samen met M.H. Ipenburg schreef hij het bekende handboek Wegwijs in reli-

752 blz. (geb.) - 9789043509299

gieus en levensbeschouwelijk Nederland.

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

5


Van € 15,00 naar € 10,00

Religie melancholie en zelf

Een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw. J.A. van Belzen

De samenhang tussen religie en geestelijke gezondheid is complexer dan vaak wordt gedacht. Daar meer dan een eeuw godsdienstpsychologisch onderzoek heeft vastgesteld dat algemene uitspraken doorgaans weinig opleveren, komt de problematiek in dit boek aan de hand van één enkele casus aan de orde.

€40,90 €12,95

498 blz. (geb.) - 9789043510110 -

Psychologie en het raadsel van de religie Beschouwingen bij een eeuw godsdienstpsychologie in Nederland J. van Belzen

Ofschoon godsdienstpsychologie een academische discipline is die ruime belangstelling geniet, is haar status nog niet helder: is zij onderdeel van de psychologie, van de godsdienstwetenschappen of van de theologie? Teneinde een bijdrage aan theoretische bezinning op het vak godsdienstpsychologie te leveren, neemt dit boek de geschiedenis van het vak in Nederland onder de loep. 448 blz. (ing) - 9789085064664 -

€39,90 €12,50

Geneesheiligen in de Lage Landen

Jochem Wijnands

In Wadden kijkt fotograaf Jochem Wijnands verder dan het water, de horizonten en de zandbanken waarop zeehonden liggen te zonnen. Hij ziet grote sterns op Griend, de gestrande potvissen op Ameland, maar óók de mensen die er wonen, werken, wadlopen, pierensteken, gas boren en theater maken. Dit fotoboek is een weerslag van honderden uren waarnemen en genieten. Het toont het Waddengebied voor het eerst in zijn volle omvang, in zijn adembenemende schoonheid en met al zijn gebruikers, dier én mens. 170 blz. (geb.) - 9789066116061 -

€34,95 €12,50

Vlekken van een luipaard Over mannen in Afrika Aernout Zevenbergen

Vlekken van een luipaard gaat niet over `de Afrikaanse man` - die bestaat niet. Het is een verzameling vertellingen over mensen die bereid waren hun zielenroerselen te delen met de auteur. Ze spraken over liefde en romantiek, rituelen en voetbal, vaderschap en vriendschap, motorfietsen en vrachtwagens, masturberen en de prijs van een kip. 301 blz. (ing.) - 9789053305461 -

€32,50 €12,50

Volg ons op: http://twitter.com/wevervanwijnen

Overzicht van de belangrijkste geneesheiligen in Nederland en Vlaanderen

Breng spirit in je werk

J. Claes

T. Hardjono & H. Klamer (red.)

Dit unieke werk geeft een overzicht van de geneesheiligen in Nederland en Vlaanderen en maakt de lezer opnieuw vertrouwd met de volksdevotie van vroegere generaties. De kwalen komen alfabetisch aan bod, met telkens een levensschets van de betrokken geneesheilige(n), de belangrijkste bedevaartplaatsen en de bijbehorende rituelen. 334 blz. (ing.) - 9789080829084 -

6

Wadden

€29,95 €12,50

Waarom werken we eigenlijk? En hoe willen we werken? Hoe kunnen organisaties ruimte scheppen voor inspiratie? Wat is de betekenis van authenticiteit en een eigen persoonlijk statuut? Wat betekent inspirerend leidinggeven eigenlijk? En hoe kunt u coachen en omgaan met crisissituaties? 330 blz. (ing.) - 9789021140605 -

€29,90 €12,50

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

6


Van € 15,00 naar € 10,00

Een veldhoen op de bergen Willem Ouweneel

Willem J. Ouweneel ontrukt met de serie ´De hugenoten van de Vivarais´ een van de grote lijdensverhalen uit de kerkgeschiedenis aan de vergetelheid. Het tweede deel, Een veldhoen op de bergen, beschrijft de merkwaardige Oorlog van de Cévennen, die duurde van 1697 tot 1711. De in opstand gekomen hugenoten vochten jarenlang - met wisselend succes - voor godsdienstvrijheid en bevrijding van de geloofsgevangenen. 454 blz. (ing.) - 9789085200307 -

€19,95 €11,95

Geschiedenis van de ChristelijkHistorische Unie R. de Jong & M. ten Hooven.

Ten Hooven en De Jong schreven de geschiedenis van de Christelijk-Historische politiek, en van een partij die rustige, soms ál te rustige politici voortbracht, zoals D.J. de Geer, vader en zoon Tilanus en Roelof Kruisenga. Behoedzame politici, die ondanks hun antipapistische instinct telkens weer de samenwerking met de KVP hebben gezocht. 369 blz. (ing.) - 9789085066491 -

€29,90 €9,90

Strijdbaar en omstreden

Spiritualiteit in Jodendom en christendom Aartjan van den Berg & René Süss

Dit boek is een bewerking van het studiemateriaal van de cursus Spiritualiteit in jodendom en christendom, die werd georganiseerd door de afdeling Kerk en Israël en het landelijk orgaan voor theologische vorming van de PKN. De opzet van de cursus werd bepaald door de verhouding christendom en jodendom, zoals deze in het gesprek kerk en Israël tot uitdrukking kwam en door de spirituele betekenis van bijzondere plaatsen voor joden en christenen in Israël. 466 blz. (geb.) - 9789085250074 -

Van € 10,00 naar € 7,50

Een biografie van de calvinistische verzetsvrouw Gezina van der Molen. Posthuma, H.

Voor de een is Gezina van der Molen een heldin van het verzet tegen nazisme en rassenhaat. Voor de ander geldt zij als een bigotte protestant, die joodse kinderen weliswaar het leven redde, maar ook hun identiteit ontnam door ze onder te brengen in christelijke pleeggezinnen. 408 blz. (geb.) - 9789085063506 -

€31,50 €9,90

€14,95 €10,00

Maria Callas sings favourite opera arias, deel 1

Bij bestelling voor een bedrag van €75,00 of meer, betaalt u géén verzendkosten!

2 CD’s

Inhoud o.a.: Vissi D’arte - O Mio Babbino Caro - Labiami, Labiami - Habanera. ISBN 5029365016025 -

Aanbieding

€9,95

Maria Callas sings favourite opera arias, deel 2 2 CD’s

Inhoud o.a.: La Traviata - La Boheme - Il Trovatore - Norma - Tosca - Madame Butterfly. ISBN 5028421990903 -

7

Aanbieding

€9,95

Waanzin & natuur

Darwin en de psychiatrie A. de Block

Vanuit zes historische modellen gaat de auteur van evolutiebiologie via evolutiepsychologie naar evolutionaire psychiatrie. Zijn conclusies lenen zich niet voor een samenvatting van een paar woorden. De schrijver heeft echter een zeer interessant boek geschreven dat een basis geeft voor theorievorming en uitvoerige discussies tussen filosofen, psychologen en psychiaters. 212 blz. (ing.) - 9789085061540 -

€27,50 €9,90

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

7


Van € 10,00 naar € 7,50

Het verhaal van Maria

Van geboorte tot Hemelvaart volgens de apocriefe geschriften J. Claes

Dit fraaie boek brengt een schat aan Maria-verhalen uit de eerste zes eeuwen bijeen. Maria komt bovendien tot leven in ruim honderd illustraties, van beelden en schilderijen tot santjes en wandtapijten. Jo Claes, Fons Claes en Kathy Vincke schreven ook Sanctus, Sancti en Geneesheiligen in de Lage Landen, standaardwerken om heiligen te herkennen (het laatste standaarwerk vindt u op blz. 6 van deze catalogus). 196 blz. (ing.) - 9789077942192 -

€26,90 €9,90

Nieuw licht

De strijd rondom en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800 T. van Es

Eind achttiende eeuw ontbrandde er een strijd over het ‘nieuwe licht’. Deze stroming stond een ruime prediking van het aanbod van genade voor. De toenmalige verwikkelingen en opvattingen werken tot op de dag van vandaag door. Deze eerste beschrijving van genoemde periode is daarom van groot belang voor actuele discussies rond dit onderwerp. De vele appellerende citaten geven een goede indruk van de predikwijze van de voorstanders van het ‘nieuwe licht’. 704 blz. (geb.) - 9789061409045 -

€35,60 €9,90

Rembrandts late religieuze portretten A.K. Wheelock

De portretten, die Rembrandt schilderde tijdens een moeilijke periode in zijn leven, behoren tot de meest levensechte van zijn oeuvre. Met zijn overvloedige kleurenfoto`s en actuele onderzoeksresultaten levert Rembrandts late religieuze portretten een wezenlijke bijdrage aan het inzicht in dit unieke en prikkelende deel van Rembrandts oeuvre. 152 blz. (geb.) - 9789040090684 -

8

€37,50 €9,90

Uit genade alleen Preken in Barcelona D. Bonhoeffer

In Uit genade alleen zijn elf preken opgenomen - over kernachtige bijbelse thema´s zoals genade, rechtvaardiging, religie, openbaring, opstanding, stille tijd, kerkelijke gemeenschap, voleining der wereld, de bergrede, tijd het gebed - die bijdragen tot een beter begrijpen van Bonhoeffers thologie, maar ook tot een verdieping van het eigen geloofsleven. 96 blz. (geb.) - 9789025953850 -

€18,90 €8,95

Op onze website vindt u deze en andere boeken onder het tabblad ‘ramsj’

Verborgen omgang

Gemeenschappelijk leven en gebedenboek van de Bijbel D. Bonhoeffer

In Verborgen omgang zijn de studies ‘Gemeenschappelijk leven’ en ‘Gebedenboek van de bijbel’ gebundeld, waarin bijbelse gegevens ongekunsteld worden verbonden met praktische aanwijzingen, waardoor Bonhoeffers visie op Kerk en Bijbel zelfs na zestig jaar nog steeds niet aan waarde en zeggingskracht heeft verloren. 150 blz. (geb.) - 9789025953546 -

€26,70 €8,95

Keltische schatten

Meditaties en gebeden voor iedere dag J. Newell

Keltische schatten biedt een rustpunt temidden van het lawaai en de drukte van alledag en brengt ons zo dichter bij God. De meditaties zijn gegroepeerd rond zeven bijbelse thema’s, zoals schepping, belofte, wijsheid, verwachting en liefde. Het bevat een rijke schakering aan gebeden, schriftgedeelten en overdenkingen. Keltische schatten kan in de gemeente worden gebruikt, maar ook in het gezin of individueel. Het boek bevat schitterende platen uit The Book of Kells en schilderijen van kinderen die hun interpretatie geven van de Keltische kunst. 240 blz. (geb.) - 9789043512688 -

€25,90 €8,90

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

8


Van € 10,00 naar € 7,50

Fragmenten en bouwstenen

Liturgie maken: een tekst- en werkboek J. de Jongh

De fragmenten in dit boek geven in kort bestek informatie over een keur aan liturgische onderwerpen. Het gaat om historische informatie en achtergrondinformatie, maar ook om praktische wenken rond gebruiken en handelingen in de liturgie. De Bouwstenen bevatten onder meer gebeden, teksten en ideeën voor verbeelding. 298 blz. (ing.) - 9789021140612 -

€25,00 €8,90

Reformatie en rebellie

Willem van Oranje, de Calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581 R.H. Bremmer

Mochten de gereformeerden wel in opstand komen tegen hun wettige vorst Philips II? In dit intrigerende historische boek van de theoloog Bremmer staan cruciale gebeurtenissen in deze periode centraal: de Pacificatie van Gent (1576), de Unie van Utrecht (1579) en de afzwering van Philips II (1581). 291 blz. (ing.) - 9789061353577 -

€25,00 €8,90

Bezoek ook www.wevervanwijnen.nl voor nog meer mooie aanbiedingen!

De laatste reis van Columbus

Opkomst en ondergang van de grootste ontdekkingsreiziger K. Brinkbäumer & C. Höges

Vijf eeuwen na de dood van Columbus ging een wetenschappelijk team op zoek naar het wrak van Cizcaína. Tegelijkertijd trokken journalisten het levensverhaal van Columbus na. Daarbij stuitten ze op allerlei raadsels. De verrassende en sensationele antwoorden op de prangende vragen werpen een nieuw licht op het leven van de beroemdste westerse ontdekkingsreiziger. 352 blz. (geb.) - 9789085490241 -

9

€24,95 €7,90

Topografische Atlas van Nederland 2009 Schaal 1:100.000 M. Kuiper

Een handzaam boek op A4formaat, met toch genoeg ruimte voor het weergeven van details. In de atlas staan alle steden en plaatsen, van de grootste gemeente tot het kleinste gehucht. Ook de belangrijkste straten en wegen zijn vermeld, evenals vliegvelden, rivieren, meren, natuurgebieden en industrieterreinen. De kaarten zijn gemaakt van stevig papier met een zachte kaft en rug.

€19,95 €7,90

140 blz. (geb.) - 9789077350317 -

Heiligen en hun dwarse gezellen Legenden

S. Knijpenga

Heiligen zijn mensen die ‘heel’ zijn. Hun biografieën omvatten zowel hun aardse als hun hemelse werkelijkheid. Dat maakt hen completer dan anderen. Iemand die heilig wordt, wordt ‘geheeld’ van zijn eenzijdige aardse gerichtheid. De heiligenlegenden in deze bundel zijn geschikt als vertelstof voor kinderen van 7 tot 11 jaar, maar ook volwassenen kunnen er iets van hun gading vinden. 168 blz. (geb.) - 9789062386444 -

€19,90 €7,90

Slachtoffer van verraad en intrige

Graaf Lamoraal van Egmond. 1522-1568 H. Vandormael

Was de onthoofde graaf van Egmond inderdaad zo briljant? Was zijn politiek optreden zo onhandig? Was hij een twistappel? Een slachtoffer van verraad en intrige? Of eerder een zwakkeling die zijn ambitie boven de vrijheid van de Nederlanden stelde? Dit boek geeft verrassende antwoorden op basis van boeiend literatuur- en archiefonderzoek. Het vertelt het fascinerende en tragische levensverhaal van een edelman op een keerpunt, tussen de feodaliteit, waarin edelen raadgevers waren van de koning, en de moderne staat, met een absolutistische vorst die van de adel onderwerping verwacht. 192 blz. (ing.) - 9789058264428 -

€24,95 €7,90

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

9


Van € 10,00 naar € 7,50

Terugkeer naar Nova Zembla

De laatste en tragische reis van Willem Barents J. J. Zeeberg

In de herfst van 1596 kwamen Willem Barents en Jacob Heemskerck vast te zitten in het pakijs bij Nova Zembla. In zijn beroemde verslag van 1598 beschreef Barents’ assistent Gerrit de Veer het legendarische avontuur in detail. De gedwongen – maar allerminst onvoorbereide – overwintering in het `Behouden Huys` is een historische gebeurtenis die tot op de dag van vandaag blijft inspireren. 254 blz. (geb.) - 9789057304897 -

€24,95 €7,90

S. Kierkegaard

Van het oeuvre van Kierkegaard is al veel in het Nederlands vertaald, sommige hoofdwerken al meerdere keren. Een omvangrijke selectie uit zijn brieven was echter nog niet voorhanden in het Nederlands. Het belang van zo’n Nederlandse vertaling is evident, vooral omdat er vanuit vakfilosofische, theologische en literaire kring de laatste jaren een duidelijke opleving van de belangstelling voor het oeuvre van Kierkegaard valt waar te nemen.

€25,00 €7,90

De christelijke hedonisten

Tegengeschiedenis van de filosofie M. Onfray

Dit tweede deel van de ‘Tegengeschiedenis van de filosofie’ vertelt het avontuur van de filosofen die buiten de canon zijn gebleven, van hun gelukkige wijsheid, van hun heldere denken, van hun kunst om goed te leven, beter te leven. Dit deel behandelt onder meer de wijsgeren: Simon de Tovenaar, Basilides, Valentinus, Carpocrates, Epifanes, Cerinthus, Marcus, Nikolaus, Amalrik van Bena, Willem Corneliszoon van Antwerpen, Bentivenga van Gubbio, Walter van Holland, Jan van Brno, Hedwige van Bratislava, Willem van Hildervissem van Mechelen, Eligius Pruystinck, Marsilius van Padua, Erasmus, Montaigne en Maria de Gournay. 287 blz. (geb.) - 9789053305454 -

10

Zoektocht naar de afstammelingen van Jezus en Maria L. Gardner

Het mysterie van de Graal is het eerste boek dat écht antwoord geeft op vragen over het vermeende ‘huwelijk’ van Jezus en Maria Magdalena. Niet alleen bevat het boek de genealogische gegevens, het volgt ook de afstammelingen door de eeuwen heen. Auteur Laurence Gardner ontdekte, naar zijn eigen zeggen, in de archieven van het Vaticaan het bewijs van het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena en de invloedrijke rol van hun kinderen in het Romeinse Rijk. 448 blz. (ing.) - 9789043911504 -

Brieven

233 blz. (ing.) - 9789056152086 -

Het mysterie van de Graal

€29,50 €7,90

€27,95 €7,90

Rembrandt Caravaggio Tentoonstellingscatalogus.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) stierf vier jaar na de geboorte van Rembrandt van Rijn (16061669). Hoewel zij elkaar dus nooit hebben ontmoet, zijn er veel parallellen tussen de twee meesters en hun werk. Beide kunstenaars worden beschouwd als revolutionaire vernieuwers van respectievelijk de Zuid- en NoordEuropese schilderkunst. Afkomstig uit verschillende schildertradities ontwikkelden zij ieder een eigen, dramatische beeldtaal. 208 blz. (ing.) - 9789040091377 -

€29,95 €7,90

Byzantium Jeruzalem Pelgrimschatten uit de Hermitage

Staatsmuseum de Hermitage St.Petersburg bezit een belangrijke collectie vaak kostbare souvenirs uit de 4e tot begin 20e eeuw, door pelgrims meegebracht uit het Heilige Land. Zij weerspiegelen de geschiedenis, die nauw verweven is met de Byzantijnse en christelijke traditie. Een selectie hiervan wordt gepresenteerd in deze mooi verzorgde catalogus. De talrijke afbeeldingen in kleur met korte bijschriften waarin verwijzingen naar het catalogusdeel, zijn geïntegreerd in de tekst. De catalogus met ruim 200 objecten bevat alleen technische en herkomstgegevens. 128 blz. (geb.) - 9789040091278 -

€22,50 €7,90

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

10


Mozes in Bijbel, Tora en Koran L.Goosen, M. van Loopik & A. Wessels

In deze uitgave van de eerste vijf boeken van het Oude Testament in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) wordt, na een korte inleiding per bijbelboek vanuit de joodse, de islamitische en de christelijke traditie, naast de vertaling per hoofdstuk in de marge een beknopt commentaar geleverd vanuit de drie genoemde tradities. Het commentaar bevat een korte uitleg van of aanknopingspunt bij het betreffende hoofdstuk door een judaicus, een islamoloog en een christelijke cultuurhistoricus. Het joodse commentaar is vooral uitleg van de tekst met andere bijbel- en rabbijnse teksten. Het islamitisch commentaar bevat uitleg van Mozes in Bijbel, Tora en Koran biedt

de koranteksten die naar het betreffende bij-

een helder inzicht in de islamitische

belhoofdstuk verwijzen, met vermelding van

en joodse theologie.

de soera`s en de verzen in de koran. De christelijke uitleg is gericht op het verklaren

van

â‚Ź39,00

voor

â‚Ź18,95

van de verschillende afbeeldingen (beeldhouwwerk, fresco`s, schilderijen, etc.) van de betreffende passage in de christelijke traditie. De vermelding van de koranverzen naast de bijbelteksten is het meest opmerkelijke in deze uitgave, gericht op de huidige ontmoeting tussen de religies.

434 blz. (geb.) - 9789065392787

(Biblion recensie, W.H.J. van Stiphout)

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

11


Van € 10,00 naar € 7,50

Autobiografische herinneringen 18581886 van Jan Toorop Zoals gedicteerd aan Anton Reichling SJ in 1927 P. Begheyn

Een jaar vóór zijn dood begon kunstenaar Jan Toorop ( 18581927) in maandelijkse sessies aan de jonge neerlandicus Anton Reichling (1898-1986) te vertellen over zijn leven. Deze biografische gegevens werden letterlijk genoteerd en lopen vanaf zijn vroegste jeugd tot vlak na zijn huwelijk in 1886. Deze memoires van Toorop verschaffen talrijke nieuwe gegevens over zijn leven 120 blz. (geb.) - 9789040085437 -

€34,95 €7,90

De Vervalser

Het waargebeurde verhaal van Han van Meegeren, de grootste kunstvervalser van de twintigste eeuw E. Dolnick

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland heeft Han van Meegeren fortuin gemaakt met het vervalsen van `verloren` Vermeers. Kunstverzamelaars, musea en critici waren blind voor de fouten die de werken bevatten en betaalden miljoenen om een `echte` Vermeer aan te kopen. 347 blz. (ing.) - 9789035134010 -

€26,95 €7,90

Meer op www.wevervanwijnen.nl Er waart een spook door Europa

Bloemlezing uit het werk van Karl Marx Karl Marx

‘Ik ben geen marxist’, verklaarde Karl Marx ooit. Maar pas met het einde van het communisme is Marx bevrijd van de loden last van het marxisme, die zijn zelfbenoemde volgelingen in de loop van de afgelopen eeuw op zijn schouders hadden gestapeld en die hem meer en meer aan het oog onttrok. De oorspronkelijke Marx wordt zichtbaar in deze bloemlezing waarin enkele van zijn belangrijkste teksten, gedeeltelijk in nieuwe vertaling, bijeen zijn gebracht.

De wereld in de waagschaal

De milieucrisis als uitdaging

Al Gore

Dit boek biedt extra achtergrond die in Een ongemakkelijke waarheid (2006) minder aan de orde komt. Het bevat drie delen die inzicht geven van ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei en broeikasgassen; de milieucrisis vanuit ondermeer aardwetenschappen, informatica, godsdienst, sociologie, economie en tot slot (politieke) voorstellen biedt voor activiteiten en oplossingen voor de milieucrisis die van invloed zijn op de klimaatverandering. 512 blz. (ing.) - 9789029081788 -

€24,90 €7,90

De ogen van miljoenen

Persoonlijke brieven 1930-1996 M. Gellhorn

Een onstuimig leven in een turbulente eeuw. De heldhaftige carrière van Martha Gellhorn (1908-1998) als oorlogscorrespondente bracht haar naar de fronten van bijna alle belangrijke internationale conflicten van de twintigste eeuw, van de Spaanse Burgeroorlog tot het eind van de Koude Oorlog. Haar berichten maakten haar wereldberoemd, maar haar persoonlijke brieven zijn minstens even indrukwekkend. Gellhorn correspondeert met familie en vrienden, onder anderen met Eleanor Roosevelt, Leonard Bernstein, George Horvath, H.G. Wells en met de man met wie ze kort getrouwd was: Ernest Hemingway. 500 blz. (ing.) - 9789029079730 -

€29,90 €7,90

De parels en de kroon Het koningshuis en de koloniën Gert Oostindie

Eerste studie van de bijzondere verhouding tussen het huis van Oranje-Nassau en de koloniën. In vogelvlucht beschrijft de auteur de macht en belangen van de Oranjes in de koloniën en laat zien hoe het koningshuis werd ingezet om loyaliteitsgevoel met het moederland te kweken. Rijk geïllustreerd met schitterende, niet eerder getoonde historische foto’s.

191 blz. (geb.) - 9789023422556 - €19,90 €7,90 €22,50 €7,90 Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

285 blz. (ing.) - 9789035131163 -

12

12


Van € 10,00 naar € 7,50

Van € 7,50 naar € 5,00

De Testamenten

Waar Gods wil is, is Gods weg

Verhalen uit de Bijbel met schilderijen van Jan Vanriet

J. Sittser

L. Devisscher

Wie De Testamenten leest, staat niet buiten, maar in het verhaal. Het boek is een zorgvuldige selectie van hoogtepunten uit het Oude en Nieuwe Testament, van de lofzang op de schepping tot het visioen van de eindtijd. Tussen deze poëtische boekensteunen bevinden zich onverwoestbare verhalen, gedichten, wijsheden, brieven en geschiedenissen. Een boek om steeds naar terug te grijpen: een universeel verhaal, een fijnzinnig kunstboek en tegelijk een aangrijpend document.

€17,50 €7,50

167 blz. (geb.) - 9789061738084 -

Bewaar de schoonheid

Topstukken van religieuze kunst in het Aartsbisdom Utrecht Maria ter Steeg

Ter Steeg geeft korte en krachtige typeringen van elk kunstwerk en een toelichting bij het ontstaan en de functie van de verschillende objecten. Bij elk werk koos ze een Bijbels tekstfragment en schreef ze een gevoelige meditatie. Dit boek helpt om de objecten op het netvlies te krijgen, biedt een kans voor persoonlijke meditatie maar kan ook als stevig uitgevoerde kunstgids voor het aartsbisdom gebruikt worden. 100 blz. (geb.) - 9789061736899 -

€22,50 €7,50

Lees ook eens onze weblog http://dingemansboeken.blogspot.com/

De wonderverhalen Wat ze zeggen over Jezus M.S. Roberts

Dit full colour geïllustreerde boek hoort bij de gelijknamige BBC-televisieserie die RKK/ KRO in 2008 uitzond. Boek en tv-serie ondernemen een speurtocht naar de code achter de wonderverhalen die over Jezus in de Bijbel zijn opgetekend. In tv-serie en boek worden Jezus’ wonderen als uitgangspunt genomen voor een zoektocht naar de verborgen betekenis in zijn daden. De code in zijn handelen wordt onderzocht om uit te vinden wie Jezus werkelijk was.

We hebben zo veel keuzemogelijkheden en zo veel keuzevrijheid, dat we − op zoek naar Gods wil − bijna verlamd raken in onze angst Gods wil voor ons leven verkeerd te interpreteren en zo de verkeerde keuzes te maken. Hoe moeten we de wil van God voor ons leven ontdekken en doen? In dit boek rekent Sittser af met naarHelder € 7,50 alle verwarringVan over € dit10,00 onderwerp. en bewogen legt hij uit dat Gods wil voor ons leven niet een ingewikkelde puzzeltocht voor de toekomst inhoudt. 318 blz. (ing.) - 9789063535094 -

€19,95 €6,95

Liefde en de bijbel Luisterboek met 6 CD’s

Uitgeverij Jongbloed (red.)

Na de uitgave van ‘Bijbel voor onderweg’ bieden deze CD’s met een nieuwe selectie van verhalen, een waardevolle aanvulling voor iedereen die bijbelverhalen wil beluisteren. De fragmenten zijn opgenomen tijdens de voorleesmarathon georganiseerd door onder meer de IKON bij het verschijnen van De Nieuwe Bijbelvertaling. Onbekende en ook bekende Nederlanders hebben in een aaneengesloten reeks de hele Bijbel gelezen. Op de uitgave zijn onder meer te horen: Paul de Leeuw, kardinaal Simonis,Frank du Mosch, Arend Langenberg (de ‘achtergrond- stem’ bij o.a. Peter R. de Vries),Jeroen van Inkel. CD - 9789054441526 -

€19,95 €6,95

Encyclopedie van bijbelse plaatsen

Landen, streken & steden archeologie & topografie J.J. Bimson (red.)

Een uniek naslagwerk en een bron van informatie over de geografie en de geografische geschiedenis uit de tijd van de Bijbel. De alfabetische encyclopedie noemt vrijwel elke plaats die in de Bijbel voorkomt. De tekst bevat tevens uitleg en achtergronden voor een beter begrip van de historie en culturele en sociale context.

407 blz. (geb.) - 9789043506830 - €24,25 €6,95 €9,95 €7,50 Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

160 blz. (geb.) - 9789061730293 -

13

13


Van € 7,50 naar € 5,00

Het bondige gesprek

Praktische hulp bij advisering en pastoraat Timm H. Lohse

Dit boek behandelt een nieuw, op de praktijk gericht en succesvol gebleken alternatief voor gangbare concepten voor pastoraat. Het bevat talrijke gespreksvoorbeelden en tips voor hulpverleners binnen, maar zeker ook buiten de kerk. Zij vormen een aanmoediging om de gelegenheid voor een kort gesprek niet uit de weg te gaan, maar juist aan te grijpen. Timm H. Lohse is voorganger in de Evangelische Kerk in Bremen. Hij heeft in het stadspastoraat veel ervaring opgedaan met het voeren van korte gesprekken. 136 blz. (ing.) - 9789085250043 -

De roerige beginperiode van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1945-1960 J. Cohen

Drie dagen na de Tweede Wereldoorlog maakte de Staatscourant de oprichting bekend van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RvO, later NIOD). De gezichtsbepalende figuur was de `Geschiedschrijver des Rijks` Loe de Jong, die de dagelijkse leiding had. De Jong werd bijgestaan door andere kleurrijke medewerkers die later historici van naam zouden worden, zoals Dolf Cohen en Ben Sijes.

€19,90 €6,90

De oorlog die langer duurde

Een gevangenschap in Rusland 1945-1950 R. Maas

Hij nam als kind deel aan een Duits wanhoopsoffensief en overleefde vijf jaar in Russische gevangenkampen: een periode die zijn hele leven heeft bepaald. Rudolf Maas, een Amsterdammer van Duitse afkomst, beschrijft in De oorlog die langer duurde zijn bizarre belevenissen tijdens en na de val van het Derde Rijk. 142 blz. (ing.) - 9789085064220 -

D. Issidorides

Dit boek neemt u mee naar een betoverende wereld die nieuw en vreemd is en toch zo herkenbaar en vertrouwd. In deze imaginaire wereld, waar de weg naar Verlangen oneindig lijkt te meanderen, wordt u meegevoerd naar de smeulende Passievulkaan en steden en gebieden als Jaloezie, De Oceaan van Diepe Ellende en Hals over de Kop. Het landschap van de liefde is niet langer een terra incognita. Op deze fascinerende reis is gevoel de enige bagage die u nodig heeft. Verbeeldingskracht is uw onmisbare kompas! 96 blz. (ing.) - 9789076522067 -

€15,00 €6,90

€19,90 €6,90

Het bewaren van de oorlog

180 blz. (ing.) - 9789085065081 -

Cartografie van de liefde

Een atlas voor het hart

€19,50 €6,90

Scheppingsverhalen uit alle windstreken Margaret Mayo

De schrijfster, die eerder de verhalen verzamelde voor Sprookjes uit alle windstreken, heeft in deze bundel een tiental scheppingsmythen bij elkaar gebracht uit verschillende culturen waaronder Ghana, Oceanië, Guinea, Groenland, Australië, Scandinavië, Mozambique, Lantijns Amerika en de Noord Amerikaanse Indianen. Opvallend in dat de grootsheid van de schepping en de scheper in elke cultuur een geheel eigen plaats inneemt en als het ware iedere scheppingsverhaal ‘kleurt’. Achterin het boek is een verantwoording opgenomen van de verschillende scheppingsverhalen. Geïllustreeerd door Louise Brierly. 80 blz. (geb.) - 9789062381814 -

Lichter leven

Praktische handleiding voor levenskunst C. Barnhoorn

Dit is een praktische handleiding voor levenskunst, waarin handvatten en inspirerende tips worden geboden om meer vanuit jezelf te leven. Waarin de lezer ook geholpen wordt meer rust, bijzondere momenten en schoonheid te ervaren, natuurlijk zonder het contact met ons dynamische levensgevoel en moderne ritme te verliezen. Vooral voor vrouwen, die vaak snel geneigd zijn zichzelf te vergeten, vormt Lichter leven een erg handige gids, maar ook drukbezette mannen zullen er zeker hun voordeel mee doen. 138 blz. (geb.) - 9789058776556 -

14

€18,50 €6,90

€17,95 €6,90

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

14


Van € 7,50 naar € 5,00

Welke kleur heeft de tijd?

Hoe kinderen ons aan het denken zetten

Waarom de opstand der elites de samenleving ondermijnt

M. Wehr

René Cuperus

Kinderen stellen vaak vragen die lijken op de oervragen van de filosofie en hebben een eigen en onbevangen kijk op de dingen. Daarmee kunnen ze volwassenen aan het denken zetten. Wat kunnen we van hen leren in onze omgang met chaos en toeval? Is het altijd verstandig om verstandig te zijn? En waarom leven kinderen in een eeuwigheid, terwijl de tijd ons lijkt te ontglippen? Filosoof en fysicus Marco Wehr onderzoekt deze vragen en brengt daarvoor filosofie, levenskunst en natuurwetenschap samen.

€19,90 €6,90

190 blz. (ing.) - 9789056151997 -

Antisemitisme in zijn hedendaagse variaties Philo Bregstein

Het internationale terrorisme, de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten, de tendens naar politiek rechts in Europa, de weerzin tegen de zakentycoons in Rusland, het Israëlisch-Palestijns conflict, de integratie van immigranten in Nederland (en elders). Al deze verschillende onderwerpen hebben ten minste één ding gemeen: het spookbeeld van het antisemitisme komt er bij om de hoek kijken. 255 blz. (geb.) - 9789053305171 -

€32,50 €6,90

De ‘joodse’ Rembrandt

De mythe ontrafeld M. Alexander

Het boek De ‘joodse’ Rembrandt ontrafelt deze mythe aan de hand vele voorbeelden die hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo worden de imposante Mozes en de Tafelen der Wet en het portret van Ephraïm Bueno besproken. In de loop der eeuwen is de mythe ontstaan dat Rembrandt een speciale band met joden had. Zijn vermeende vriendschap met Spinoza en Menasse ben Israel komt in een nieuw daglicht te staan. Van wie stammen de Hebreeuwse opschriften op sommige van zijn schilderijen? Heeft hij voor zijn Christus een joods model gebruikt dat hij in de synagoge aantrof? Waarom wordt Rembrandt nog altijd met het jodendom geïdentificeerd? Het boek bevat 60 kleurenfoto`s. 96 blz. (geb.) - 9789040083013 -

15

De wereldburger bestaat niet

€19,95 €6,90

In De wereldburger bestaat niet zoekt René Cuperus de pijngrens van de veranderingen op. Op het scherp van de snede analyseert hij hoe de Europese middenklassensamenlevingen onder druk staan van de ‘globaliseringsopstand’ van pseudo-kosmopolitische elites. En waarom middenpartijen als de PvdA en het CDA dreigen te bezwijken onder de maatschappelijke krachten van dynamiek en onbehagen die op hen inbeuken. Gevraagd: een fundamentele ‘reset’ van het vastgelopen economischmaatschappelijke systeem door een minder losgezongen en zelfzuchtige elite. 343 blz. (ing.) - 9789035131927 - €20,95 €6,90

Een ongemakkelijke waarheid

Het gevaar van klimaatverandering Al Gore

We worden geconfronteerd met een klimaatcrisis. Het lijkt alsof die zich langzaam voltrekt, maar eigenlijk voltrekt die zich erg snel. Als we niet onder ogen zien dat dit een echte crisis is en wij iets moeten doen, zullen de gevolgen alleen maar erger worden. Steeds meer diersoorten zullen met uitsterven bedreigd worden. Het niveau van het water zal stijgen waardoor miljoenen mensen voorgoed uit hun huizen gedreven zullen worden. Verwoestende stormen zullen vaker voorkomen. Bewerkt voor een nieuwe generatie. 191 blz. (ing.) - 9789029079884 -

€18,50 €6,90

Allah weet het niet beter Columns A. Ellian

In Allah weet het niet beter levert Afshin Ellian genadeloos commentaar op de manier waarop het Nederlandse intellectuele establishment met het vraagstuk van de islam worstelt. Het bevat de columns die hij na de moord op Theo van Gogh schreef voor NRC Handelsblad. Verder schrijft Ellian over het Hofstadproces, waarbij hij zelf aanwezig was in de rechtszaal. En hij schreef speciaal voor Allah weet het niet beter enkele nieuwe stukken, onder andere een vlammend betoog waarin hij Geert Maks pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid bekritiseert, dat kort na de moord op Van Gogh werd geschreven. Afshin Ellian is altijd scherp, erudiet en tegendraads in zijn opvattingen. 303 blz. (ing.) - 9789029078559 -

€19,90 €6,90

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

15


Van €7,50 naar €5,00

In de ban van het kwaad

Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd Cors van der Burg & Lourens Minnema (red.)

Dit boek biedt een keur van belangwekkende teksten over het kwaad uit onder meer de Afrikaanse, indiaanse, islamitische, boeddhistische en hindoeïstische tradities. Wat daarbij in het oog springt zijn de grote verschillen tussen de verhalen, niet alleen wat betreft de literaire genres, maar ook als het gaat om de religieuze inhoud. De diverse verhalen geven de lezer een goed beeld van hoe religies,in heden en verleden, omgaan en -gingen met de vragen rond goed en kwaad. 315 blz. (ing.) - 9789021140315 -

€19,95 €6,90

Als vriendschap pijn doet Goede en slechte vrienden herkennen Jan Yager

Wat doe je als een vriend of vriendin je hevig teleurstelt of je laat zitten? Criminologe en sociologe Jan Yager onderscheidt 21 slechte vrienden in haar boek. Ze laat zien dat je geen genoegen hoeft te nemen met vrienden die je vertrouwen beschamen. Dit boek kan je leren om erachter te komen welke vrienden een slechte invloed op je hebben, en wat nog belangrijjker is, om gericht op zoek te gaan naar positieve vrienden! 233 blz. (ing.) - 9789043506618 -

€19,90 €6,50

Eva’s lied

Uw Naam geef eer Jubileumboek 1906-2006 P.J. Vergunst (red.)

Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk (en nu de Protestantse Kerk in Nederland) heeft de Gereformeerde Bond zich ingezet voor, zich geroepen geweten tot, de doorwerking van de gereformeerde theologie in het geheel van de kerk. Op alle niveaus (gemeente, classis, synode) en alle gebieden (gemeenteleven, opleiding, kerkelijke besluitvorming en belijden). In 2006 bestaat de vereniging die de beweging draagt en stuurt, honderd jaar. Twaalf scribenten geven invulling aan hoofdstukken die met elkaar klank en kleur geven aan betekenis en doelstelling in verleden en heden. 192 blz. (ing.) - 9789023919216 -

€22,50 €6,50

Levend hart

Stervenskunst als levenskunst Wim Jansen

Na de ervaring van een hartinfarct besloot de auteur op zoek te gaan naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. Hij kwam tot de ontdekking dat de nabijheid van de dood een verdieping en verrijking kan betekenen van het leven, van relaties, van geloof. Wie leert te leven met de dood voor ogen leeft vrolijker en vromer, is zijn stelling. Stervenskunst kan tot levenskunst worden. 222 blz. (ing.) - 9789021140469 -

€17,90 €6,50

Mooi boek gevonden? Deel het via een tweet

99 liederen door vrouwen De beide bundels Eva’s lied die samen 99 liederen door vrouwen bevatten, zijn herhaaldelijk herdrukt, en verschenen uiteindelijk in één band. Tekst en muziek zijn voor deze uitgave opnieuw gezet. Bovendien is er een register op titels en eerste regels toegevoegd. Met eenstemmige muzieknotatie en akkoorden boven de muziek (bedoeld om de liederen met meerstemmige instrumenten te kunnen begeleiden. Voorwoord geschreven door de Sectie Vrouw in de Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken in Nederland. 178 blz. (ing.) - 9789024292059 -

16

€17,50 €6,50

Bijbel voor peuters en kleuters Herverteld door Leena Lane, illustraties van Jan Lewis

Deze bijbel is samengesteld voor de allerjongsten. Hij is levendig, eenvoudig, heeft kleurrijke illustraties en bladzijden (van dik karton) die schoongeveegd kunnen worden. De oorspronkelijke editie A little child’s first bible werd ontwikkeld en geproduceerd door Tucker Slingby’s Ltd. 49 blz. (geb.) - 9789040091278 - Aanbieding

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

€5,99 16


Hemelse Spijzen

Tini Brugge en Gert Vos / Fotografie Isabel Rottiers Vastensoepen als voorbereiding op Pasen, een sint-janssalade met rode bessen en sint-jansuitjes, picknicken met ingrediënten die onderweg geplukt zijn... Dit bijzondere kookboek speelt in op de symbolische betekenis van ingrediënten en gerechten. Het biedt recepten die geïnspireerd zijn op tradities, Bijbelverhalen en legenden van heiligen, maar ook recepten die aanEen jaarkrans van recepten en hun diepere

sluiten bij speciale gelegenheden, zoals

betekenis.

doop, huwelijk, het gedenken van overledenen, of bij periodes zoals vakantie,

Het boek is een rijke en verrassende

advent en de veertigdagentijd.

bron van inspiratie om op eigen wijze lichaam en ziel te voeden. Met Hemelse

Enkele traditionele recepten zijn opgenomen of

spijzen kun je de smaak van leven tussen

in een nieuw jasje gestoken, de meeste zijn door

hemel en aarde op het spoor komen.

kok Gert Vos nieuw ontwikkeld.

van

€36,90

De auteurs zijn steeds uitgegaan van het

€12,50

ënten. Een overzicht van de gebruikte

voor

seizoen en de dan beschikbare ingredisymboliek is toegevoegd, evenals een heiligenkalender waaruit de verbinding tus-

160 blz. (geb.) - 9789059950078

sen het heilige en het alledaagse spreekt.

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

17


Van €7,50 naar €5,00

Zo eenvoudig is kalligraferen Nancy Ouchida-Howells

Zo eenvoudig is kalligraferen bevat unieke foto`s en toont elke subtiele, vloeiende beweging van pen en hand : een veelheid van kalligrafiestijlen komt op de foto`s tot leven. Alle materialen, benodigdheden en technieken worden uitvoerig besproken en geïllustreerd aan de hand van inspirerende kunstwerken van professionele artiesten. Acht creatieve projecten worden stap-voorstap uitgelegd: naamkaartje en menu; uitnodiging, harmonicagedicht; omslag fotoalbum; atmaboom; inpakpapier; cadeaulabel en wenskaart; omslag plakboek en schatkistje. werkboek (ing.) - 9789059470910 -

€9,99 €5,99

Vrouwen in beeld

Op zoek naar Gods plan met jouw leven Carolyn Custis James

In Vrouwen in beeld neemt auteur Carolyn Custis James de levens van acht vrouwen uit de Bijbel onder de loep. Vrouwen die – als je oppervlakkig kijkt – aan de zijlijn van de verhalen lijken te staan, maar bij nader inzien toch een onmisbare plek innemen. Carolyn Custis James (theoloog) is een christelijk internationaal spreker. Ze schreef verschillende boeken speciaal voor vrouwen. 219 blz. (ing.) - 9789085200628 -

€17,50 €5,95

Alles hebben, meer ontvangen S. Ponsonby

Het is waar: we hebben in Christus alles ontvangen. Er is niet meer te vergeven – maar er is wel meer om te ontvangen! Vragen om meer van de Geest is niet een ondermijning van het volbrachte werk van Christus op Golgota; verlangen naar meer van de Geest is het toe-eigenen van wat door Christus voor u is volbracht op Golgota. Meer vervuld zijn met de Geest wijst namelijk niet alleen op een grotere hoeveelheid, maar kan ook opgevat worden als een ‘intensivering’ van die aanwezigheid, als God die voor ons ten volle aanwezig is. Alles hebben, meer ontvangen gaat over de heilige Geest die al aanwezig is en dat nog meer wordt. 254 blz. (ing.) - 9789063534844 -

18

€15,95 €5,50

Recht uit je ziel

Communicatie zoals God het bedoeld heeft Larry Crabb

Zelden horen wij woorden die onze ziel met de ziel van een ander mens en vervolgens met God verbinden. Wanneer ons hart wordt beheerst door grote liefde voor God, dan zijn de woorden die over onze lippen komen de taal van de ziel. Wij kunnen leren zo met elkaar te communiceren, dat onze passie voor God wordt opgewekt en uitgroeit tot het diepste verlangen van onze ziel. Het gaat om een taal die de kracht heeft om de gordijnen rond onze ziel te openen, een weg door de rommel te banen en elkaar te helpen ontdekken dat God Degene is naar Wie wij in wezen verlangen. 238 blz. (ing.) - 9789063534615 -

€15,95 €5,50

Bestelling van € 100,- of meer kunt u zonder extra kosten gespreid betalen

Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige

W. Klouwen & A.v. Nieuwpoort e.a.

In Dominee of tentenmaker? wordt het gesprek over het ambt in bijbelstheologisch maar ook in historisch perspectief geplaatst. En als vanzelf gaat het ook over de vraag hoe het ambt van predikant zich verhoudt tot onze cultuur. Een bundel die een belangrijke bijdrage levert aan de actuele discussie over het ambt van predikant. Met bijdragen van onder meer Jan Dirk Wassenaar, Leo Koffeman, Alex van Heusden, Mirjam Elbers, Rochus Zuurmond, Henk Kossen, Rinse Reeling Brouwer, Karel Deurloo en Nico Bakker. 143 blz. (ing.) - 9789043514637 -

€17,25 €5,50

Predikant tussen baan en ambt Prof. Mr. F.T. Oldenhuis (eindred.)

Deze uitgave laat zien dat binnen kerkgenootschappen het antwoord op de vraag hoe die rechtspositie moet worden vormgegeven vele facetten kent. Al met al voldoende stof ter overweging van zowel kerken als kerkrechtjuristen als rechters en andere deskundigen op het terrein van het arbeidsrecht. Predikant tussen baan en ambt is het eerste deel van de serie Religie en Recht, die vanuit de zojuist genoemde aandachtsgebieden is opgezet. 117 blz. (ing.) - 9789085250135 -

€14,95 €5,00

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

18


Van €7,50 naar €5,00

Vergeven M. Leigh DeMoss

Nancy Leigh DeMoss laat ons zien hoe hoog vergeving op Gods agenda staat. Met Vergeven heeft Nancy Leigh DeMoss een indrukwekkend boek geschreven: confronterend, bijbels, praktisch – en heel vertroostend. Het doet een dringend beroep op ons te doen wat God zo graag wil: elkaar vergeven, zoals wijzelf ook vergeving ontvangen hebben. Anderen vergeven hoeft gelukkig niet in eigen kracht. God komt ons hierin tegemoet. Als je een ander wilt vergeven, heb je namelijk net zoveel genade nodig als om zelf vergeving te ontvangen. 208 blz. (ing.) - 9789063535179 -

€14,95 €5,00

Hoezo onderdanig? D. Tidball

In het Bijbelboek Ester is achter de schermen God aan het werk. Op de voorgrond zien we twee vrouwen. De een zou het boegbeeld van het feminisme kunnen zijn: zij had de moed om in te gaan tegen onderdrukking en vernedering door de man, en om op te komen voor de positie van de vrouw. Ze had zo veel zelfrespect en eigenwaarde, dat ze niet als lustobject wilde dienen. Maar daarvoor betaalde ze een hoge prijs. Wat vind jij: was Wasti dapper of was zij dwaas?

€14,95 €5,00

Gods Geest vóór Pinksteren Bijbelstudies Frank Jabini

‘Wat was er toch met de heilige Geest aan de hand vóór Pinksteren? Waar was Hij, of was Hij er nog niet? Wat deed Hij, of hield Hij zich afzijdig van de wereld? Woonde Hij in mensen of verbleef Hij er maar tijdelijk, en ging Hij dan zo nu en dan weer weg? Hoe moeten wij het Oude Testament en het begin van het Nieuwe Testament tot aan Pinksteren verstaan? Laten wij dr. Frank Jabini zorgvuldig volgen op zijn zoektocht naar de Geest vóór de Pinksterdag, en laten wij de Geest eerbiedig volgen op zijn wegen, waarin Hij diepten van God en de diepten van mensenharten onderzoekt.’ - Henk Medema 160 blz. (ing.) - 9789063534820 -

19

Jerry Sittser

Wat gebeurt er met ons als onze gebeden niet worden verhoord? Moeten we concluderen dat we onvoldoende geloof hebben, dat we op de een of andere manier verkeerd hebben gebeden, of dat we de verhoring van ons gebed niet waard zijn? Sittser beantwoordt, integer en tegelijkertijd heel indringend, de vraag die ons allemaal heel na aan het hart ligt: `God, waarom verhoort U mijn gebed niet?` Zijn antwoord is het aangrijpende verslag van de worsteling van een vader die door een tragisch ongeval op een dag zowel zijn jongste dochtertje als zijn vrouw en zijn moeder verliest. 220 blz. (ing.) - 9789063534677 -

Ester

173 blz. (ing.) - 9789063534943 -

Als God je gebed niet verhoort

€14,95 €5,00

€14,95 €5,00

Een wereld van Gebeden J. Brooks

Een gebed kan aanleiding zijn om over iets na te denken, maar kan je ook aan het lachen maken. De woorden van een gebed kunnen van land tot land verschillen, maar volgen altijd het universele thema van liefde, vergeving en hoop. In deze door Elena Gomez stemmig geïllustreerde verzameling heeft Jeremy Brooks gebeden uit allerlei landen en culturen verzameld en gerangschikt naar de momenten van de dag of de aard van het gebed. 34 blz. (ing.) - 9789062387984 -

€13,90 €5,00

Klare taal

Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel Rieuwerd Buitenwerf

In bijna elk bijbelboek speelt God een hoofdrol, maar dat wil niet zeggen dat hij overal in de Bijbel op dezelfde manier naar voren komt. Hoe zit dat precies? Aan de hand van deze vraag wordt de lezer van Klare taal door de Bijbel heen geleid. Zeker voor wie altijd al eens een begin had willen maken, maar niet erg ver is gekomen, is dit boek een prettige start. De auteur gaat moeilijke vragen niet uit de weg. Want de Bijbel is niet alleen een heel mooi boek, maar vaak ook een wonderlijk boek. Iedereen weet bijvoorbeeld wel iets van de bijbelse visies op geweld, vrouwen en seksualiteit. Ook die komen in Klare taal aan bod en sluit af met een aantal bijdragen over boeken die de Bijbel niet gehaald hebben, zoals het Judasevangelie en de Zoon van God-tekst uit Qumran. 129 blz. (ing.) - 9789061269915 -

€14,95 €5,00

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

19


Van €7,50 naar €5,00

Hebel - de huisvriend M. Heidegger

De thema’s buitelen in Hebel – de huisvriend over elkaar heen: de zijnsvraag, kalenderwijsheden en metaforen, denken en dichten, taal en dialect, de “Heimat” als thuisstreek en als springplank. Heidegger heeft al deze thema’s verweven in een luchtige en speelse tekst, die zich niet richt tot vakgenoten of zijn studenten, maar tot een breed en algemeen publiek. Hij toont zich toegankelijk en laat zich gemakkelijk kennen, als speels denker maar ook als de dichter die hij uiteindelijk wilde zijn. 40 blz. (ing.) - 9789056152093 -

€12,50 €5,00

Valt er nog wat te lachen met die moslims A. van Bommel

Humor is universeel, maar heeft toch tegelijkertijd met de culturele context te maken. Alle etnische humor of grappen over ‘buitenlanders’ komen voort uit het feit dat zij van ‘ons’ verschillen. Etnische humor is vooral superioriteitshumor (bijvoorbeeld Belgenmoppen). In dit boek gaat het over humor in de Koran (‘Allah doet lachen en doet huilen’), overlevering en leer; humor in de alledaagse werkelijkheid. 159 blz. (ing.) - 9789054601432 -

€14,50 €5,00

Mooi boek gevonden? Deel het via een tweet

De proeftuin van de evolutie

God en de wetenschap op de Galápagoseilanden Edward J. Larson

In De proeftuin van de evolutie laat Edward J. Larson zien wat er zich op de Galápagoseilanden gedurende de laatste tweehonderd jaar allemaal heeft afgespeeld. Op meeslepende wijze beschrijft hij expedities van elkaar bestrijdende onderzoeksinstituten, meer en minder opzienbarende ontdekkingen, excentrieke avonturiers, de strijd om de wetenschappelijke heerschappij over de Galápagos en de naderende milieurampen in het gebied. 368 blz. (ing.) - 9789046700150 -

20

€15,00 €5,00

Waarom zouden we doodgaan?

Over de zin van het bestaan en wat daarna komt M. Weggeman

Ieder mens is uniek en dus onvervangbaar. Bovendien houden mensen van elkaar, maken ze samen plezier, en doen ze dingen waar ook anderen blij mee zijn. Toch zonde als je er dan op een gegeven moment niet meer bent. Bovendien is doodgaan helemaal niet logisch. Eerst anderen enthousiast maken met je aanwezigheid en leren over jezelf na te denken, en dan ineens verdwijnen. En altijd te vroeg. Dus waarom zouden we doodgaan? En wat gebeurt er daarna? 232 blz. (ing.) - 9789044613711 - €15,95 €5,00

Rembrandts groepsportretten Allison Kettering

Rembrandt schilderde vier groepsportretten: De Nachtwacht (1642), De Staalmeesters (1662) en tweemaal een Anatomische les (1632 en 1656). Een groepsportret was bedoeld om de gemeenschappelijke identiteit van een groep op een gunstige manier te tonen. Rembrandt combineerde dit met aandacht voor de individuele geportretteerden. Bovendien geeft hij de toeschouwer het gevoel een essentieel moment mee te maken in het functioneren van de groep: er gebeurt iets belangrijks en wij zijn erbij. Hierdoor spreken de vier schilderijen nog steeds tot de verbeelding. In dit boek worden de vier schilderijen nader toegelicht en in een context geplaatst door middel van schetsjes, plattegrondjes en ander werk van Rembrandt en tijdgenoten. 48 blz. (ing.) - 9789040091612 -

€14,95 €5,00

Eén mens maakt het verschil A.v.d. Beek

Bram van de Beek schrijft gewoonlijk theologische literatuur. Deze keer begeeft hij zich op een heel ander pad. Als een columnist geeft hij commentaar op dingen die in de samenleving spelen. Dat is de wereldsamenleving waarvan het polderland steeds meer een afspiegeling is. Daarbij laat hij niet zelden een andere kant zien van de vanzelfsprekendheden van de wandelgangen van de pers en de politiek. 168 blz. (ing.) - 9789021141398 -

€14,90 €5,00

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

20


Van €7,50 naar €5,00

Van €5,00 naar €3,00

Een jaar met Hans Bouma

Jezus liefhebben

Hans Bouma

J.M. Stowell

Dit jaarboek bevat 365 teksten die ogen openen, die inzichten en uitzichten geven, die een wijsheid voor elke dag bieden. Het is een zinvol geschenk dat mensen helpt om elke dag rijker en positiever mee te beginnen. Een hoofdkussenboek, bestemd voor mensen die bewust door het leven (willen) gaan, en die beseffen dat een dagelijkse, wijze overweging kan helpen om de kostbaarheid van het leven tot ontplooiing te brengen. 372 blz. (ing.) - 9789020978346 -

€17,95 €5,00

Boeddhisme N. Celli

Dit lijvige kunstboek is het eerste deel van de nieuwe Ludionreeks over de grote wereldgodsdiensten. In het eerste gedeelte van deze publicatie komen de oorsprong en de verspreiding van de boeddhistische gemeenschap aan bod. In canons en teksten uit de Mahayana leert u over het leven van Boeddha en over de overlevering van zijn boodschap door zijn volgelingen. In het tweede deel komen de verschillende religieuze tradities en filosofische scholen aan bod. Het derde deel legt de gemeenschappelijke fundamenten en principes bloot. 336 blz. (ing.) - 9789055447268 -

€14,90 €4,99

U kunt boekenbonnen en iris-cheques ter verrekening aan ons opsturen

God: bewegend, bewogen

Over een machtige God en prachtige mensen H.P. Medema

God heeft wel wat anders te doen dan alleen maar te bestaan. Het christelijk geloof is niet alleen maar monotheïsme. De levende God is veel meer dan een alles beschikkende Heerser, zoals de god (Allah) van de Islam. God is Vader, Zoon, Heilige Geest - een gemeenschap. De levende God, die beweegt en bewogen is. Zoiets als de 4500 badkuipen water per seconde die via de Rijn bij Lobith ons land binnenstromen, maar dan een oneindig veelvoud daarvan: zo groot is de genade van de drie-ene God.

Wat mag het je kosten?

Als Jezus je zou vragen of je Hem liefhad, hoe zou je dan antwoorden? Zonder twijfel zou je net als Petrus snel reageren: ‘Natuurlijk heb ik U lief.’ Maar wat als Hij aanhield, en opnieuw zou vragen: ‘Heb je Mij lief?’ – zou je dat pijnlijk vinden? Zou je in de war raken, of ontmoedigd? Jezus liefhebben – wat mag het je kosten? gaat over een dynamische en van liefde vervulde toewijding aan Jezus. Het is een confrontatie met Christus’ verlangen naar onze liefde en met de farizeeër in ons hart. 175 blz. (ing.) - 9789063534776 -

€13,95 €4,95

Waar is God als ik pijn heb? P. Yancey

Nadenken over ‘God en het lijden’ levert geen pasklare antwoorden op. Maar het bemoedigt wel. Elk mens komt eens te staan voor de vraag wat hij aan moet met lijden en pijn. Voor een christen die gelooft in een liefdevolle en almachtige God, is die vraag nog klemmender. In Waar is God als ik pijn heb? gaat Philip Yancey eerlijk en openhartig op deze moeilijke kwestie in. De resultaten van deze zoektocht bieden troost aan hen die lijden en bemoedigen anderen: Onze God lopen de dingen niet uit de hand. En: lijden is niet zonder betekenis. 198 blz. (ing.) - 9789043515061 -

€17,80 €4,95

Dawkins’ God

Over genen, memen en de zin van het leven A. MacGrath

Dit is het eerste weerwoord in boekvorm op de bijzonder populaire wetenschappelijke boeken van Richard Dawkins, zoals Het zelfzuchtige gen en De blinde horlogemaker. Dawkins is een van de meest spraakmakende atheïsten die ook nog vijandig staat tegenover religie en geloof. McGrath gaat in op Dawkins` belangrijkste ideeën, zoals het conflict tussen wetenschap en religie, de rol van het `zelfzuchtige gen` in de evolutietheorie en hoe de wetenschap de wereld kan verklaren. Op een briljante en vaak humoristische manier toont McGrath de onhoudbaarheid aan van Dawkins` standpunt.

€13,95 €4,95 216 blz. (ing.) - 9789043511889 - €17,85 €4,95 Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

175 blz. (ing.) - 9789063535162 -

21

21


Van €5,00 naar €3,00

Het logo van het geloof Over de doop

J. van Bruggen

Een logo zorgt voor herkenning. En het bevestigt identiteit. Het christelijke geloof heeft ook vanaf het begin een beeldmerk: de onderdompeling in het water. Daarbij hoort de belijdenis van het geloof. Geloof en doop zijn altijd samen. De christelijke doop laat als een logo zien wat geloven betekent. De schrijver neemt ons in 12 korte hoofdstukjes mee terug naar de bronnen van de doop: Johannes de Doper, Christus, de apostelen. Zij alleen kunnen ons helpen het logo van het geloof vandaag te zien in de juiste belichting. 107 blz. (geb.) - 9789043510219 -

€7,50 €4,95

De ouders van Volendam

Over leven na de dood van je kind Leo Fijen

De ouders van de veertien omgekomen jongeren tijdens de Nieuwjaarsbrand in café de Hemel in 2001 (alweer 10 jaar gelden), vertellen hun verhaal. Sommige van hen doen dit voor het eerst. Vergeten door de overheid, gebruskeerd en geprovoceerd door sommige politiemensen in de nacht van de ramp, nog steeds gekwetst door de pijn dat er geen afscheid was van hun kinderen en er vaak een dichte kist thuis kwam, onbegrepen door hun eigen dorpsgenoten. 223 blz. (ing.) - 9789025956257 -

€15,90 €4,90

Samen op de goede weg?

Een pleidooi voor een eigentijdse kerk

Gerard Dekker & Gerben Heitink

Naarmate Samen-op-Weg vordert, neemt de ontevredenheid erover toe. Na het verzet van orthodoxhervormde zijde groeit nu ook de onvrede onder leden van de Gereformeerde Kerken. Dekker en Heitink willen de tolk zijn van diegenen in de Gereformeerde Kerken die steeds meer moeite krijgen met de ontwikkelingen binnen Samen-op-Weg. Zij zien een kerk ontstaan die niet meer past bij de huidige tijd. Uiteindelijk komen zij tot de conclusie dat in de huidige situatie een of andere vorm van federatie tussen de Samen-op-Weg kerken te prefereren is boven een volledige fusie. 128 blz. (ing.) - 9789025953331 -

22

€16,40 €4,90

De wereld overwinnen J.R. Beeke

Een christen voert strijd met de wereld. Zijn weg leidt naar boven maar er is voortdurend het gevaar uit te glijden en te vallen. Hoe kan een christen in de strijd met de wereld staande blijven en vooruitgang boeken? Hoe kan hij de wereld overwinnen? Joel Beeke weet als geen ander de praktijk van het christelijke geloof in het dagelijks leven te verwoorden. Zijn onderwijs is diepgaand en praktisch. De wereld wordt overwonnen door het geloof, door vroomheid en door heiligheid. Dit boek biedt onderwijs en bemoediging voor mensen die dagelijks strijden tegen de wereld en tegen de wereldgezindheid in hun eigen hart. 174 blz. (ing.) - 9789061409939 -

€15,50 €4,90

Zing met de hemelboden 77 kerkliederen voor gemeente en cantorij. R. Borkent

Bevat liederen voor de grote feesten in het kerkelijk jaar en voor andere gelegenheden, zoals doop en avondmaal, ingebruikname van een kerkgebouw, de tijd van rouw. De bundel bevat gebeden en dankliederen, een Onze Vader, bijbelliederen en kinderliederen. Diverse componisten schreven de muziek bij Borkents teksten. De melodieën zijn in dit boek opgenomen (eenstemmig). 142 blz. (ing.) - 9789023913436 -

€13,90 €4,90

Heeft de regen een vader?

Mediteren over God, mens en de wereld Jurjen Beumer

In Beumers meditaties komt aan het licht hoe de Eeuwige solidair is met de minsten. De teksten laten zich goed lezen als losse overdenkingen vol bezinning, bezieling en diepe gedachten. Samen vormen zij een boeiende zoektocht naar raakvlakken tussen ‘boven en beneden’. Jurjen Beumer is een kenner van theologie en mystiek. Hij vormt zijn eigen gedachten mede tegen de achtergrond van grote spirituele gidsen uit het verleden, zoals Dag Hammarskjöld en Henri Nouwen. 136 blz. (geb.) - 9789025957711 -

€15,90 €4,90

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

22


Van €5,00 naar €3,00

Calvijn spreekt

De actualiteit van een hervormer na 50 jaar J. Hoek

In Calvijn spreekt wordt aan de hand van teksten van Johannes Calvijn (1509-1564) aangetoond hoe actueel het onderwijs van de reformator van Genève is. Op deskundige en tegelijkertijd toegankelijke wijze worden meer en minder bekende aspecten van Calvijns werk toegelicht. Aan de orde komen zijn visie op zonde en genade, op kerk en verbond, op de wet en op het gebed, op de cultuur en op de jeugd. Telkens blijkt dat Calvijn spreekt: hij heeft wat te zeggen voor kerk en theologie in deze tijd. 223 blz. (geb.) - 9789058297938 -

€12,50 €4,50

Ongekend nieuwsgierig

J. Zink

Wie ervaart op een bepaald moment niet dat er machten zijn waartegen je geen verweer hebt. Dat alles waarop je je hoop gevestigd hebt, je door de vingers glipt. Dat alles mislukt, hoewel je je doel met de beste bedoelingen nastreefde. Wat betekent geloven dan? Zink vertelt wat het christelijke geloof voor hem heeft betekend en nog steeds betekent. Vanuit zijn persoonlijke ervaringen wil hij anderen helpen om hun eigen weg en hun eigen geloof (opnieuw) te vinden. 127 blz. (ing.) - 9789043513999 -

€13,50 €4,50

Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland

Zinvragen en wetenschap

de vaderlandse geschiedenis in 40 uitspraken en meer

B. Voorsluis (red.)

R. Borkent

Wetenschap en zinvragen – dat is een bijna onmogelijke combinatie geworden. Volgens velen heeft wetenschappelijke kennis ons weinig te bieden als het om de zin van het leven gaat. Anderen menen dat geen weldenkend mens religieus kan zijn en vooral niet als er wetenschap in het spel is. Maar ook zijn er die menen dat de gedachte van een tegenstelling tussen wetenschap en zin over een vergissing berust. 100 blz. (ing.) - 9789021140827 -

€9,90 €4,50

De grote Duitse schrijver Heinrich Heine zou eens hebben opgemerkt: “Als de wereld vergaat, dan ga ik naar Nederland. Want daar gebeurt alles altijd vijftig jaar later.” Waarschijnlijk heeft Heine dat helemaal nooit gezegd, maar de uitspraak is algemeen bekend geworden en maakt tegenwoordig haast deel uit van het collectieve bewustzijn van de Nederlanders. Hier gebeurt alles altijd vijftig jaar later. Een geruststellende gedachte. Of toch niet? 185 blz. (geb.) - 9789035132153 -

€10,00 €3,90

Diagnose: kanker Zoeken naar een weg

Laat ons de rustdag wijden

S. de Jong

B. Ray

Hoe kunnen mensen, door kanker zo met de neus gedrukt op hun eindigheid, een weg vinden om verder te gaan, moed houden, het onontkoombare aanvaarden, het leven en de geliefden loslaten? Dat zijn spirituele vragen. Op die vragen bestaan geen kant-en-klare antwoorden. Ieder mens, ook iedere kankerpatiënt, is verschillend. Ieder zal moeten putten uit de eigen spirituele hulpbronnen. En ieder zal op ontdekkingstocht moeten gaan om nieuwe hulpbronnen te vinden. 110 blz. (ing.) - 9789043514460 -

23

Wie gelooft mag vertrouwen

€13,00 €4,50

In onze maatschappij verdwijnt het bijzondere karakter van de zondag steeds meer. Dit vraagt van christenen bezinning op het doel van de zondag en op de vraag hoe men er invulling aan moet geven. Op eenvoudige wijze gaat Bruce Ray in op de bijbelse gegevens over de rustdag. Hij maakt niet de fout een uitgebreide lijst van geboden en verboden op te stellen, maar geeft enkele vuistregels aan de hand waarvan ieder in zijn of haar situatie op bijbelse wijze invulling kan geven aan de zondag. 144 blz. (ing.) - 9789061409298 -

€14,90 €3,00

Gemakkelijken ensnel snelbestellen bestellenvia viawww.wevervanwijnen.nl www.wevervanwijnen.nl Gemakkelijk

23


Algemene informatie en bestelvoorwaarden Bestellen en betalen Alle artikelen uit deze folder kunt u bestellen via onze website: www.wevervanwijnen.nl, maar natuurlijk ook per post of per telefoon. Voor alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt. 10% korting op de boeken in deze catalogus? Schaf dan de Wever Van Wijnen Voordeelkaart aan en ontvang 10% korting op alle boeken uit deze catalogus. Vraag’m aan en profiteer meteen! € 0,00 porto op de boeken in deze catalogus? Schaf dan de Wever Van Wijnen Voordeelkaart aan voor het hele jaar €0,- verzendkosten. Vraag’m aan en profiteer meteen! Verzendkosten Voor bestellingen tot € 75,00 betaalt u € 1,75 verzendkosten. Het minumum bestelbedrag is € 15,00. Daaronder wordt tevens € 1,75 aan administratiekosten in rekening gebracht. Op pakketten naar het buitenland worden de verzendkosten volledig in rekening gebracht. Vergissen is menselijk; typefouten ook. Daarom zijn alle artikelgegevens in deze catalogus, zoals aantal bladzijden, prijs etc. onder voorbehoud.

Betalen met boekenbonnen U kunt uw order geheel of gedeeltelijk betalen met boekenbonnen of iris-cheques. U kunt de bonnen ter verrekening aan ons opsturen. Digitale nieuwsbrief Wilt u voortaan als eerste op de hoogte zijn van nieuwe aanbiedingen op gebied van theologie en filosofie? Meld u dan aan voor onze e-mail nieuwsbrief, die we één keer per week versturen. Aanmelden kan via www.wevervanwijnen.nl. Openingstijden Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur Telefoon (0517) 39 31 47 Fax (0517) 39 54 50 verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl Bezoekadres: Zilverstraat 4-14 8801 KC Franeker

Postadres: Postbus 59 8800 AB Franeker

Uw adresgegevens Uw adresgegevens worden niet doorverkocht aan derden, noch op een andere manier ter beschikking gesteld. Wilt u onze catalogus niet meer ontvangen dan kunt u dat aan ons doorgeven.

www.wevervanwijnen.nl Neem nu een abonnement op onze e-mailnieuwsbrief: Surf naar www.wevervanwijnen.nl en meld u aan.* Wij sturen u eens per week een nieuwsbrief om u snel op de hoogte te brengen van recent verschenen boeken én de laatste inkopen van ons antiquariaat. * Toch niets voor u? Afmelden gaat net zo gemakkelijk!

Onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u vinden op onze website. Voor alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt. Bestellen: via www.wevervanwijnen.nl, met bijgevoegde antwoordkaart, maar bellen mag ook: 0517-393147. Betaling: d.m.v. eigen overschrijving of automatische incasso. Meer informatie via onze website. Vermeld uw klantnummer en actiecode B6/11 a.u.b. bij uw bestelling.

24

Gemakkelijk en snel bestellen via www.wevervanwijnen.nl

Zomercatalogus 2011  

Zomercatalogus 2011 van Theologische Verzendboekhandel Wever Van Wijnen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you