Page 1

Mobiliteitsplan Wevelgem Actualisatie beleidsplan

4 juli 2011, conform verklaard door Provinciale Auditcommissie


Colofon

Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 - fax +32 56 22 89 03 stedenbouw@leiedal.be Ontwerpers: Steven Hoornaert

Hannelore Leys

Opdrachtgever: Gemeente Wevelgem De Burgemeester Jan Seynhaeve

De Schepen van Mobiliteit JosĂŠ Debel

De Gemeentesecretaris Kurt Parmentier

2

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


Figurenindex

Inhoudsopgave

84 4.E Werkdomein E -actieprogramma

86

4.F Werkdomein F - opvolging en evaluatie van het mobiliteitsplan 86

figuur 01: Straatnamenplan Wevelgem

4

figuur 02: Straatnamenplan Gullegem

5

figuur 03: Straatnamenplan Moorsele

6

figuur 04: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk - elementen in Wevelgem

Leeswijzer8

1. Inleiding

9

1.1. Procedure herziening mobiliteitsplan

9

1.2. Nieuw mobiliteitsdecreet 1.3. Betrokken actoren

5. Bijlagen

88

5.1. Verslag mobiliteitsraad

88

5.2. Verslag gemeentelijke begeleidingscommissie

91

5.3 Actietabel

96

13

2.2. Afstemming probleemstelling, onderzoek en beleidsmaatregelen 16

18 18

3.2. Motivatie van het gekozen scenario

22

3.3. Besluit

23

figuur 06: GRS Wevelgem - gewenste ruimtelijke structuur van deelgebied Wevelgem

39

40

structuur van deelgebied Moorsele

42

figuur 09: Wegencategorisering

46

figuur 10: Verkeersstructuurschets Wevelgem

50

figuur 11: Verkeersstructuurschets Gullegem

51

figuur 12: Verkeersstructuurschets Moorsele

52

figuur 13: Functioneel bovenlokaal en lokaal

13

3.1. Samenvatting scenario’s en varianten 

31

figuur 08: GRS Wevelgem - gewenste ruimtelijke

9 10

2.1. Probleemomschrijving mobiliteit - ruimte: leefbaarheid en

3. Keuze van het voorkeurscenario

structuur Groot-Wevelgem

structuur van deelgebied Gullegem

mobiliteitsbeleid12

bereikbaarheid in gevaar

figuur 05: GRS Wevelgem - gewenste ruimtelijke

figuur 07: GRS Wevelgem - gewenste ruimtelijke

1.4. Bouwstenen voor een duurzame ontwikkeling van het

2. Probleemstelling 

27

fietsroutenetwerk

54

figuur 14: Trage wegennetwerk - Wevelgem

59

figuur 15: Trage wegennetwerk - Gullegem

60

figuur 16: Trage wegennetwerk - Moorsele

61

figuur 17: Light rail

62

figuur 18: Bestaande lijnen openbaar busvervoer

64

figuur 19: Mobiliteitsvisie 2020 - wenslijnen WestVlaanderen rond Wevelgem

66

figuur 20: Netwerk openbaar busvervoer met nieuwe

4. Wevelgem in beweging: duurzaam beleidsplan mobiliteit26 4.A. Werkdomein A - gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten26 4.B Werkdomein B - gewenste verkeersstructuur per vervoerswijze49 4.C Werkdomein C - mobiliteitsmanagement

81

4.D Werkdomein D - samenhang tussen de werkdomeinen A, B EN C

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

3

buslijn Wevelgem-Gullegem 

68

figuur 21: Snelheidsplan

74

figuur 22: Ontsluiting zwaar verkeer

76

figuur 23: Parkeerplan Wevelgem-centrum

78

figuur 24: Zoekzones carpoolparkings

80


figuur 01: Straatnamenplan Wevelgem

d

pa

ag

ja

ad

gp

jaa

4

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


figuur 02: Straatnamenplan Gullegem

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

5


figuur 03: Straatnamenplan Moorsele

6

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

7


Leeswijzer Dit beleidsplan is een geactualiseerde versie van het beleidsplan dat op 8 maart 2004 conform verklaard werd. De visies en uitgangspunten van het vorige mobiliteitsplan blijven dus van kracht maar er werden een aantal actualisaties uitgevoerd. De meeste delen van het bestaande beleidsplan werden integraal overgenomen. Maatregelen die al uitgevoerd zijn of delen die niet meer van toepassing zijn, werden weggelaten of aangevuld. Om een duidelijk zicht te krijgen op de wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleidsplan, worden de wijzigingen met een kader rond de tekst aangeduid.

8

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


1. Inleiding 1.1. Procedure herziening mobiliteitsplan Met het oog op het legislatuurgebonden houden van de gemeentelijke beleidsplannen werd het gemeentelijke mobiliteitsplan van Wevelgem (conform verklaard door de PAC op 8 maart 2004) in 2009 getoetst op zijn actualiteitswaarde door middel van de sneltoets. De sneltoetsprocedure resulteerde in de conclusie ‘spoor 3’, actualiseren vermits alle partners nog achter het beleidsscenario staan en slechts beperkte actualisatie (geen bijkomend onderzoek) nodig is. Het beleidsplan wordt dus geactualiseerd en wordt klassiek opgebouwd volgens de werkdomeinen A-BC: Ruimtelijke ontwikkelingen, Verkeersnetwerken, Mobiliteitsmanagement (=flankerende maatregelen). Deze werkdomeinen hebben betrekking op de inhoud van het plan. Daarnaast zijn er nog twee werkdomeinen mbt de uitvoering van het beleid. Het zijn werkdomein D - Gewenste samenhang tussen de werkdomeinen A, B en C en werkdomein E - actieprogramma. Het actieprogramma is een overzichtelijke, schematische weergave van het uitvoeringsprogramma van het beleidsplan. Deze actietabel wordt niet meer enkel via de klassieke werkdomeinen geschreven, maar bijkomend vanuit vier andere invalshoeken opgesteld. Op die manier krijgt men vijf programmatabellen die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en doel: 1. Basis-actieprogramma: opgebouwd volgens de werkdomeinen A, B en C 2. Werkprogramma: op welke plaats moet wat gebeuren 3. Investeringsprogramma: wanneer wordt het uitgevoerd en hoeveel zal dit kosten?

Leiedal, juli 2011

4. Beleidsprogramma: opgebouwd volgens de beleidsdoelstellingen (Veiligheid, Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Milieu) 5. Takenprogramma: Wie zijn de initiatiefnemers? Bij werkdomein F - opvolging en evaluatie van dit mobiliteitsplan komt het er in de eerste plaats op aan om na te gaan in hoeverre dit actieprogramma tot uitvoering werd gebracht. Dit nieuwe beleidsplan staat op zichzelf en kan los van het oude gelezen worden.

1.2. Nieuw mobiliteitsdecreet Op 20 maart 2009 verscheen het nieuwe Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid. In het nieuwe mobiliteitsdecreet zijn een aantal nieuwe elementen opgenomen met betrekking tot de planprocedure voor het mobiliteitsplan. Het gaat onder meer over: 1. Het organiseren van een participatietraject 2. Een tweedeling van het mobiliteitsplan in een informatief en richtinggevend deel. 3. Goedkeuringsprocedure door de gemeenteraad

1.2.1. Participatietraject Met het participatietraject wil het decreet voldoende inspraak verlenen aan de burgers in de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het mobiliteitsplan. Het decreet geeft de gemeente de volledige autonomie om zelf een participatietraject op maat op te zetten. Concreet betekent dit dat het gemeentebestuur een participatietraject uitwerkt en dit ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad. De participatie en inspraak voor het gemeentelijk mobiliteitsplan gebeurde in Wevelgem via de mobiliteitsraad (zie verslag mobiliteitsraad, achteraan in bijlage).

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

9


1.2.2. Informatief en richtinggevend deel Naar analogie met andere gemeentelijke beleidsplannen (vb. gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) bepaalt het mobiliteitsdecreet dat een gemeentelijk mobiliteitsplan tweeledig is opgebouwd uit een informatief gedeelte en een richtinggevend gedeelte. 1. Informatief deel: Het informatief deel geeft een situatieschets van de huidige mobiliteitsproblematiek, de knelpunten en potenties. Het informatief deel rapporteert over de uitgevoerde onderzoeken en de gewenste scenario’s en mobiliteitsmaatregelen. Het informatief gedeelte behorende bij dit beleidsplan komt overeen met de oriëntatienota en de synthesenota van het bestaande mobiliteitsplan. 2. Richtinggevend deel: Het richtinggevend deel is de uiteindelijke uitwerking van het mobiliteitsplan volgens de werkdomeinen A-B-C. Het geeft aan wat men wenst te bereiken met het mobiliteitsbeleid. Naast de uitwerking in A-B-C werkdomeinen, omvat het richtinggevend deel het actieplan dat weergegeven wordt in actietabellen. Het richtinggevend deel komt overeen met het beleidsplan van het mobiliteitsplan en dit moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

1.2.3. Goedkeuringsprocedure door de gemeenteraad De gemeenteraad stelt het mobiliteitsplan definitief vast binnen de zestig dagen na ontvangst van het advies van de PAC. Het treedt in werking 14 dagen nadien. 10

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

De goedkeuring van het mobiliteitsplan door de gemeenteraad is bijgevoegd in bijlage.

1.3. Betrokken actoren Bij het opstellen van het mobiliteitsplan zijn een aantal partijen betrokken. Op volgende momenten was er overleg: datum

overleg

06/02/2009

Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC): sneltoets

22/04/2009

Provinciale Auditcommissie (PAC): sneltoets

29/03/2011

Mobiliteitsraad Wevelgem: bespreking actualisatie beleidsplan

1/04/2011

GBC: bespreking actualisatie beleidsplan

10/06/2011

Gemeenteraad Wevelgem: voorlopige vaststelling actualisatie beleidsplan

04/07/2011

PAC: actualisatie beleidsplan Gemeenteraad Wevelgem: definitieve vaststelling actualisatie beleidsplan

Samenstelling Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC): Gemeente Wevelgem • burgemeester Wevelgem • schepen mobiliteit Wevelgem • schepen ruimtelijke ordening Wevelgem • schepen milieu Wevelgem • diensthoofd OIM Wevelgem

Leiedal, juli 2011


• • •

verkeersdeskundige Dienst OIM Wevelgem stedenbouwkundig ambtenaar Wevelgem gemeenteraadsleden Wevelgem: één per fractie

Politie: • Commissaris Politiezone Grensleie Vlaamse Gewest - Departement Mobiliteit en Openbare Werken: • mobiliteitsbegeleider, Cel Mobiliteit en Verkeersveiligheid West-Vlaanderen • Districtschef & dienstkringingenieur wegendistrict Kortrijk - Agentschap Wegen en Verkeer – WestVlaanderen V.V.M. De Lijn • Regiochef De Lijn • mobiliteitsonderzoeker De Lijn Vlaamse Gewest, Agentschap Ruimte & Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen - dienst mobiliteit NV Waterwegen en Zeekanaal NMBS - Districtsdirecteur Noordwest

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Luc Defraye – Gemeenteraadslid Wevelgem Hendrik Libeer – Gemeenteraadslid Wevelgem Pol Maes – Gemeenteraadslid Wevelgem Paula Seels – Gemeenteraadslid Wevelgem Gerarda Vermander – Gemeenteraadslid Wevelgem Johan Depraetere – Gemeenteraadslid Wevelgem Marnix Vansteenkiste – Gemeenteraadslid Wevelgem Anja Viaene – Gemeenteraadslid Wevelgem Clément Castelli – Gemeenteraadslid Wevelgem Gilbert Azou Luc Brunein - Vertegenwoordiger vrachtwagenbestuurders Sandrine Dewelle – Basisschool Rik Lambrecht - Basisschool BaMo Ludwig Libeer - Vertegenwoordiger personen met een visuele beperking Mia Seynaeve - Gullegemse vrije scholen Frederik Vervaet – Jeugdraad Marcel Masquelin – Gemeenteraadslid Jozef Van Hoorelbeke - Vertegenwoordiger seniorenraad Carl Cuvelier – VTI Henri Gheysens - Vertegenwoordiger fietsers Henk Vandenbroucke - Gemeenteraadslid Wevelgem

Luchthaven Kortrijk-Wevelgem - directeur Intercommunale Leiedal - mobiliteitsdeskundige Samenstelling mobiliteitsraad Wevelgem: • Jan Seynhaeve - Burgemeester Wevelgem • José Debel - Schepen Mobiliteit Wevelgem • Stefaan Vannieuwenhuyse Commissaris Politiezone Grensleie • Wim Lecoutere – Verkeersdeskundige Wevelgem • Els Ackx – Gemeenteraadslid Wevelgem • Johny Cappon – Gemeenteraadslid Wevelgem • Paul Cuvelier – Gemeenteraadslid Wevelgem

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

11


1.4. Bouwstenen voor een duurzame ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid InitiĂŤle doelstelling mobiliteitsconvenant Een mobiliteitsplan is slechts duurzaam indien het aan de initiĂŤle doelstelling van het mobiliteitsconvenant voldoet, geformuleerd in artikel 2 van het moederconvenant. Artikel 2 van het moederconvenant Het onderhavige mobiliteitsconvenant wil ertoe bijdragen de verkeersveiligheid te verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de vervoersvraag te beheersen door middel van ruimtelijke herstructurering en selectieve bereikbaarheid van de auto, gekoppeld aan een verhoogde bereikbaarheid door een versterking van de alternatieve vervoermiddelen.

12

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


2. Probleemstelling 2.1. Probleemomschrijving mobiliteit - ruimte: leefbaarheid en bereikbaarheid in gevaar

De probleemstelling daterend van 2004 werd geactualiseerd en aangepast aan de huidige situatie. Een aantal projecten werden ondertussen gerealiseerd en een aantal problemen werden opgelost: • De uitbreiding Gullegem-Moorsele is gerealiseerd. De aansluiting A19/R8 en het open afrittencomplex van de A19 (met aantakking op de N343) werden nog niet aangepakt maar de heraanleg is gereserveerd in het investeringsprogramma 2012; uitvoering is dus voor 2012 of 2013. De plan-Mer-procedure is volledig doorlopen; de projectMER is in afronding.

2.1.1 Mobiliteitsproblemen met een ruimtelijke inslag A. Uitbreiding regionaal bedrijventerrein Gullegem – Moorsele Het huidige op- en afrittencomplex Gullegem op de A19 is niet voorzien op de toename van het verkeer die deze ontwikkeling met zich meebracht. Op de afrit die aansluit op de N343 is het dan ook geregeld aanschuiven. Ook in de Koningin Fabiolastraat zorgt de toename van het verkeer dat naar de bedrijvenzone moet, voor problemen.

Leiedal, juli 2011

Het regionaal bedrijventerrein Gullegem – Moorsele werd uitgebreid met 50 ha. De uitbreiding is op vandaag grotendeels opgevuld met een mix van activiteiten (distributie, kantoren, groothandel…). De aansluiting A19/R8 en het op- en afrittencomplex van de A19 (met aantakking op de N343) werden nog niet aangepakt maar de heraanleg is voorzien voor 20122013. B. Kleinhandelsontwikkeling Op allerlei locaties tussen de stads- en dorpskernen ontstaan grootschalige tuin- en landbouwgerelateerde kleinhandelsactiviteiten (b.v. tuinbouwcentrum…) die heel wat autoverkeer aantrekken. Ten noorden van de kern van Gullegem bevindt zich ook een sterk autogerichte kleinhandelsconcentratie (Driemasten). Op vandaag passeert buslijn 61 langs de Driemasten. C. Recreatie Evenementen op het Zilveren Spoor in Moorsele zorgen op bepaalde momenten voor grote belasting van het centrum van Moorsele. Het sterk autogerichte karakter heeft te maken met de locatie (niet gelegen aan een sterke openbaarvervoerverbinding) en het tijdstip van de evenementen (’s avonds, op zondag…).

2.1.2 Mobiliteitsproblemen op basis van de bestaande verkeersstructuur 2.1.2.1. Regionale verkeersstructuur ONVOLLEDIG KNOOPPUNT A19 / R8 Het knooppunt van de A19 met de R8 is een uiterst gevaarlijk punt, vooral voor linksafslaand verkeer (b.v. verkeer dat van de A19 komt en de R8-noord wil oprijden). Bovendien zorgt de niet optimale uitwerking van het knooppunt voor sluipverkeer op regionaal niveau: omwille van de onveiligheid tracht men dit knooppunt te vermijden. Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

13


OP-/AFRIT GULLEGEM TE DICHT BIJ KLAVERBLAD A19 - E403 De op- en afrit van Gullegem ligt zeer dicht bij het klaverblad van de A19 en de A17 / E403. In deze strook gebeuren heel wat weefbewegingen in verschillende richtingen (mensen die de A19 oprijden en mensen die van de A19 naar de E403). Hierdoor gebeuren er heel wat ongevallen. BUS OP N8 MEE IN FILE Het openbaar vervoer ondervindt – in hoofdzaak tijdens de spitsuren – last van een slechte doorstroming op de N8, waardoor de commerciële snelheid daalt en de betrouwbaarheid van het systeem afneemt. Voor auto’s en vrachtwagens zijn er meerdere alternatieven (b.v. A19 parallel met de N8). Ondertussen werd de doorstroming voor de openbare bussen op de N8 gedeeltelijk geoptimaliseerd door de aanleg van een busstrook t.h.v. het gemeentehuis en door de aanleg van uitstulpende bushaltes in de Menenstraat en Kortrijkstraat. 2.1.2.2. Gemeentelijke verkeersstructuur ZEER VEEL VERKEER DOOR MOORSELE In Moorsele hebben de verkeerscirculatiemaatregelen geleid tot een lichte afname van doorgaand verkeer. Wel is het verkeer meer geconcentreerd, waardoor vooral de leefbaarheid in de Secretaris Vanmarckelaan door de meer dan 1200 voertuigen die er tijdens de (avond)spits passeren, sterk op de proef wordt gesteld. DE N8 IS REDELIJK DRUK, MAAR VOORAL DOOR LOKAAL VERKEER Heel wat bovenlokaal verkeer is de laatste 10 jaar gebruik gaan maken van de A19 in plaats van de N8 (met een gunstige verkeersafname in Wevelgem). Uit het kentekenonderzoek blijkt dat het aandeel doorgaand verkeer op de N8 beperkt is tot 15%. Het meeste verkeer wordt dus gegenereerd of heeft een 14

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

bestemming in Wevelgem. Recent is opnieuw een toename van de intensiteiten waar te nemen. Voor de toekomst is, afhankelijk van de vooropgestelde ruimtelijke ontwikkelingen, te verwachten dat de intensiteiten licht tot sterk zullen toenemen. Het aandeel zwaar verkeer op de N8 is relatief beperkt (4-8%). In absolute aantallen rijden per uur tot 95 zware voertuigen over de N8. GRENS VOOR SCHUTTERSHOFLAAN – VERRIESTLAAN – OUDE IEPERSTRAAT IS BEREIKT In Gullegem is het verkeer door de uitvoering van het verkeersplan van 1993 in het centrum afgenomen. De as Schuttershoflaan - Verriestlaan – Oude Ieperstraat is als lokale randweg rond het centrum gaan functioneren, waardoor het centrum ietwat ontlast is. Ten noorden van de kern, in de Pijplap, is een gelijkaardige stijging van de intensiteiten vast te stellen. Opmerkelijk is ook de toename van verkeer in de Kon. Fabiolastraat. Hier speelt het verkeersaantrekkende effect van de op-/afrit Gullegem op de A19. De sterke toename van verkeer in de Grote Ieperstraat, ondanks het afsluiten van de Bergelen , is mogelijk te wijten aan sluipverkeer dat het onveilige knooppunt van de A19 en de R8 richting noord wil vermijden. GEBREKKIGE FIETSVOORZIENINGEN EN ONTBREKENDE SCHAKELS IN FIETSROUTENETWERK In het recente verleden werden een aantal kwalitatieve autoluwe fietsroutes uitgebouwd. Toch zijn er nog een aantal ontbrekende schakels. Tussen Gullegem en Wevelgem is fietsen bijvoorbeeld zeer gevaarlijk door het vele autoverkeer dat richting oprit rijdt. Er bestaat geen rustiger alternatief. De route langs de Leie heeft vooral recreatief en in mindere mate ook functioneel een belangrijke betekenis. Het noodzakelijke schipperen tussen beide oevers van de Leie doet afbreuk aan de kwaliteit van deze non-stoproute. Bovendien kan daardoor niet overal aangetakt worden op de route.

Leiedal, juli 2011


ONVEILIGHEID OP WEG NAAR SCHOOL EN AAN DE SCHOOLPOORT Elke kern heeft zijn scholen en bijgevolg heel wat schoolfietsers. Bovendien rijden heel wat scholieren met de fiets naar middelbare scholen in naburige gemeenten (vooral Menen en Kortrijk). De veiligheid van de schoolkinderen wordt onder druk gezet door het toenemende autoverkeer in de omgeving van de school en op de talrijke schoolroutes. Belangrijke fietsstromen zijn er in Wevelgem langs de N8, in de smalle Lode de Boninge-en Lauwestraat. Hier gebeuren heel wat (fiets)ongevallen. Scholieren uit Moorsele rijden voor een groot deel via de Bergelen – Grote en Oude Ieperstraat naar Kortrijk (Bergelen was vóór het afsluiten ervan voor autoverkeer relatief onveilig). In het centrum van Gullegem en Moorsele is er op de belangrijke wegen voor het autoverkeer (resp. Verriestlaan – Oude Ieperstraat en Sint-Jansstraat – Vanmarckelaan) ook een aanzienlijk aantal fietsers. ONEFFICIËNT GEBRUIK VAN AANWEZIGE PARKEERPLAATSEN De baanwinkels langs de N8 ter hoogte van het industrieterrein Wevelgem-Zuid hebben bijna allemaal een aparte op- en afrit (N8), wat verkeersonveiligheid in de hand werkt. Sommige winkels delen hun parkeerplaats, maar over het algemeen is het parkeren er grotendeels individueel georganiseerd.

-> bedrijven zitten tot 1 km van deze stop). Het openbaarvervoergebruik is dan ook zeer beperkt (<5%). De bussen met een regelmatig aanbod (min. uurfrequentie) dekken, vooral in Gullegem, slechts een gedeelte van het woongebied (53%). Het gaat vooral om de randen van de woonkernen: in Gullegem het noordoosten (omgeving Pijplap) en zuidwesten (omgeving Grote Ieperstraat), in Wevelgem de randen van de noordelijke woonlob (omgeving Moorselestraat en Gullegemstraat) en in Moorsele het noorden (omgeving Overheulestraat).

2.1.3. Mobiliteitsproblemen op basis van de geplande verkeersprojecten AFWERKEN R8 NOORD Kortrijk beschikt over een niet afgewerkte noordelijke ringweg. Door het voltooien van deze grootschalige ringinfrastructuur zal het verkeer in de omgeving beter gekanaliseerd worden, maar mogelijk zal ook bijkomend verkeer aangetrokken worden. De locatie van de aansluitpunten op het lokale wegennet zal de druk op de lokale wegen sterk bepalen.

GEEN OF BEPERKTE OPENBAARVERVOERBEDIENING VAN RANDEN VAN WOONKERNEN EN BEDRIJVENZONES In Wevelgem is een sterke procentuele stijging vast stellen in het reizigersverkeer via het spoor. Toch blijft dit in absolute aantallen eerder beperkt. Een aantal buslijnen is zuiver gericht op het vervoer van schoolkinderen (rijden enkel tijdens de schoolspits). Van het schoolverkeer naar Menen en Kortrijk gebruikt respectievelijk 15% en 20% de bus. Bedrijvenzones worden ook tijdens de spits niet bediend (enkel stop aan de rand de IZ

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

15


2.2. Afstemming probleemstelling, onderzoek en beleidsmaatregelen Onderstaande tabel werd overgenomen uit het bestaande beleidsplan. Het onderzoek werd immers niet opnieuw gedaan aangezien de GBC het bestaande beleidsplan onderschreef en koos voor spoor 3 ‘actualiseren van het beleidsplan’. ORIËNTATIENOTA

SYNTHESENOTA

BELEIDSPLAN

PROBLEEMSTELLING

ONDERZOEK

RESULTATEN

Regionale bedrijventerrein Gullegem-Moorsele

MAATREGEL • • •

Aantrekken van bedrijven die minder personenverkeer meebrengen; versterken van openbaar vervoer door de IZ; auto- en vrachtverkeer rechtstreeks naar hoger wegennet ontsluiten via door te trekken N343 als ontsluitingsweg bedrijventerrein.

Veel ongevallen aan op- en afrit (al verbeterd door het plaatsen van verkeerslichten); verwarrende verkeerssituatie

Waar liggen knelpunten?

In centrum van Wevelgem

Lichtenbeïnvloeding; herinrichting N8 met aandacht doorstroming bus. In het centrum van Wevelgem werd dit reeds uitgevoerd.

Fietsgebruik in woon-school- en woon-werkpendel Waar nood aan kwaliteitsvolle fietsverbindingen?

Er bestaat een aantal veel gebruikte fietsroutes naar scholen in Kortrijk en Menen. In en naar werkgebieden wordt relatief veel gefietst; de infrastructuur is echter niet aangepast

Fietsroutes langs belangrijke wegen tussen kernen (gemengd binnen bebouwde kom en fietspaden erbuiten) én autoluwe alternatieve routes (prioriteit fietsers) Rechtstreekse fietsroutes naar industriegebieden; in industriegebieden en langs N8 fietspaden. Ondertussen werd dit deels uitgevoerd.

Op- en afrit Gullegem (te) dicht bij klaverblad Onveilig knooppunt A19 / R8

Veiligheid, leesbaarheid

Slechte doorstroming van bus op N8 tijdens spits

Onvolledig fietsnetwerk

16

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Uitvoeren herschikking op- en afrit Gullegem; Eventueel te koppelen aan aanpassingswerken van knooppunt A19 x R8

Leiedal, juli 2011


Barrièrewerking van grote infrastructuren

Verbindingen over fysieke barrières

Beperkt aantal verbindingen tussen deelkernen, hoge verkeersintensiteiten; wel goede autoluwe verbindingen tussen Wevelgem en Moorsele en Moorsele en Gullegem.

aanleg van nieuwe ontsluitingsweg Kleine Molen met tunnel onder spoorweg (ook voor fietsers en voetgangers)

Te beperkte rol voor het openbaar vervoer

Vervoerswaarde van openbaar vervoer; openbaar vervoer in woonschool- en woon-werkverkeer

Treingebruik is beperkt; busverkeer zit in lift, vooral op schoolgaande jeugd gericht.

Functie van station als opstap tot binnenlands en internationaal treinverkeer versterken (overstapmodaliteiten, ruimtelijke kwaliteitâ&#x20AC;Ś).

Vermoeden van doorgaand verkeer op N8

Kentekenonderzoek

Doorgaand verkeer bedraagt slechts een 15%

Doortocht mag met sterke filterfunctie worden uitgebouwd met voldoende aandacht voor de lokale verzamel- en ontsluitingsfunctie van de weg (b.v. Grote Markt als verblijfsruimte), met aandacht doorstroming bus.

Autogerichtheid van de bevolking

Evolutie wagenbezit

Wagenbezit is hoger dan gemiddeld in Vlaanderen; neemt nog verder toe.

Mobiliteitsplan biedt totaal kader met een mix van verschillende ruimtelijke en verkeerskundige maatregelen die gebruik van alternatieven voor het autoverkeer promoten. Daarnaast moeten flankerende acties dit beleid ondersteunen

Verkeersonveiligheid

Ongevallenanalyse

Verhoudingsgewijs evenveel ongevallen op gemeentewegen dan op gewestwegen

Bundeling van verkeer; Duurzame Veilige herinrichting van deze wegen

Vrachtverkeer in kernen

Routes zwaar verkeer

Leiedal, juli 2011

Vrachtwagens zo lang mogelijk op hoger wegennet houden; afspraken met bedrijven in centrum over te volgen routes.

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

17


3. Keuze van het voorkeurscenario Dit hoofdstuk werd integraal overgenomen uit het bestaande beleidsplan. Het onderzoek werd immers niet opnieuw gedaan aangezien de GBC het bestaande beleidsplan onderschreef en koos voor spoor 3 ‘actualiseren van het beleidsplan’.

3.1. Samenvatting scenario’s en varianten 3.1.1. Trendscenario WERKDOMEIN A

WERKDOMEIN B

Strategische ruimtelijke projecten

Wegennet

Openbaar vervoer

Fiets / voetgangers

WERKDOMEIN C Flankerende maatregelen

IZ Gullegem-Moorsele

Nieuwe op- en afrit op A17

Behoud van het huidige busaanbod

Verdere uitbouw van fietspaden langs gemeentewegen

Info- en sensibiliseringscampagnes

+ 1000 werknemers die bijna allemaal met de auto komen; nieuw knooppunt op A17 leidt tot bijkomende verkeersonveiligheid

Moorsele: verdere invulling woonuitbreidingsgebied; wildgroei van grootschalige commerciële en recreatieve activiteiten

Lokale ringstructuur rond de kern met 2 nieuwe wegen

-

Snelheids- en parkeercontrole

Bijkomend verkeer (op piekmomenten zeer veel) dat heel wat woonstraten belast

Gullegem: verdere uitwas van woonkern (vergroeit met Kortrijk); uitbreiden kleinhandelszone Driemasten

Lokale ringstructuur met Schuttershoflaan – Verriestlaan en Kwadries – Pijplap

Snelheids- en parkeercontrole

Bijkomend verkeer; centrum wordt door sterke barrières afgesneden van de omliggende woonlobben; afstand tot centrumfuncties vergroot (-> vooral met auto)

18

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

EFFECT

Leiedal, juli 2011


Wevelgem: lintbebouwing aan randen; verlinting langs N8 (allerlei functies); verdere bebouwing van Leievallei

Aanleg fietspaden langs enkele verbindingswegen

Nieuw verbinding tussen N8 en Gullegemstraat met doorsteek naar station

Snelheids- en parkeercontrole

Aanzuigen van verkeer naar oprit Gullegem op A19; toename verkeer op N8

WERKDOMEIN C

EFFECT

3.1.2. Duurzaam scenario WERKDOMEIN A

WERKDOMEIN B

Strategische ruimtelijke projecten

Wegennet

Openbaar vervoer

Fiets / voetgangers

IZ Gullegem-Moorsele Var 1: weinig mobiliteitsgenerende functies Var 2 gemengde activiteiten

Nieuwe ontsluitingsstructuur o.b.v. doorgetrokken N343

Buslijn door IZ

Opmaak Primaire fietsroutes naar nabije kernen door bedrijfsvervoerplannen het IZ

+ 1000 werknemers waarvan gedeelte met fiets, openbaar vervoer of al carpolend vrachtverkeer wordt via deze structuur ontsloten (tonnenmaat in centra)

Herbekijken aansluiting N343 op A19

Aanpassen op- en afrit Gullegem

Primaire fietsroute tussen Gullegem en Wevelgem

Minder knooppunten op primair wegennet (minder gevaarlijke punten) Leesbaarheid van verkeerssituatie verbeteren (waar afrijden voor Gullegem?)

Moorsele: beperkte woonverdichting (i.f.v. eigen woonbehoefte)

Meerlaanstraat openhouden voor autoverkeer + de straat Bergelen herinrichten met snelheidsremmers

Leiedal, juli 2011

Flankerende maatregelen

Bus en urgentiediensten kunnen door

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Verkeer vanuit noordwestelijk gelegen gemeenten naar IZ Gul-Moo wordt aangezogen Spreiding van verkeer tussen Moorsele en Gullegem / Kortrijk over Van Marckelaan en Bergelen (verkeer verloopt traag -> verhoogde veiligheid)

19


Gullegem: stedelijke woningbouwprojecten (kernverdichting)

Variant B-G1: Schuttershoflaan – Verriestlaan – Oude Ieperstraat: verzamelweg voor omliggend verblijfsgebied; één aansluiting op R8 aan Oude Ieperstraat (niet Heulestraat)

Verknoping van verschillende buslijnen in centrum (hoofdhalte)

Omgeving Kwadries – Pijplap één groot verblijfsgebied

Concentratie van lokaal autoverkeer op zuidelijke ontsluitingsweg

Variant B-G2: Schuttershoflaan – Verriestlaan – Oude Ieperstraat én Kwadries – Pijplap als verzamelwegen voor kern van Gullegem; aansluiting op R8 aan Oude Ieperstraat en Heulestraat

Idem

Centraal verblijfsgebied en perifere woonlobben

Spreiding van lokaal autoverkeer op noordelijke en zuidelijke ontsluitingsweg (beperkt) aanzuigeffect van interlokaal verkeer vanuit Sint-Eloois-Winkel… richting Heule / Kortrijk

Goed functionerende streeklijn op N8 met hoofdhalte in centrum, lichtenbeïnvloeding voor verbeterde doorstroming

Aanliggend verhoogd fietspad langs N8; fijnmazig fiets- en voetgangersnet in dorpskern, nieuwe fietstunnel onder spoorweg t.h.v. Spoorwegstraat

Kernversterking van centrum: meer mensen, maar ook meer functies die in de nabijheid liggen (vlot te bereiken via fietsof voetgangersdoorsteek); omliggende stedelijke kernen (Kortrijk en Menen) zijn bereikbaar via goede, betrouwbare OVverbindingen (trein en bus)

N8: bovenlokale Wevelgem ontsluitingsweg naar Variant A-W1: oprit A17, N32, R8 kernversterking in omgeving van N8, station – goederenkoer;

+ Gemengd stedelijk project (wonen en werken) ten noorden van spoorweg, tussen Gullegemstraat en A17

nieuwe ontsluitingsweg tussen Gullegemstraat en N8 (Kleine Molen)

20

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


Variant A-W2 (lange termijn): N8, spoorlijn, Leie multimodale dragers van corridorontwikkeling tussen Kortrijk en Menen: hoogdynamische ontwikkeling

Leiedal, juli 2011

N8: bovenlokale fietsen openbaarvervoeras

Light rail met bijkomende stations vliegveld en Posthoorn; hoogfrequente buslijn

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

21


3.2. Motivatie van het gekozen scenario De autogerichte benadering van het trendscenario beantwoordt niet aan de vooropgestelde doelstellingen (stimuleren van alternatieve vervoermodi, verhogen van verkeersveiligheid en –leefbaarheid). Het selecteren en uitbouwen van lokale ringstructuren (grotendeels via bestaande (woon)straten) rond de kernen wordt niet weerhouden. Evenmin het voorzien van een nieuw op- en afrittencomplex op de A17 ter hoogte van de uitbreiding van de industriezone Gullegem – Moorsele. Deze ingrepen zouden immers nog meer ongewenst doorgaand verkeer aantrekken. Er wordt wel gekozen voor een integraal ruimtelijk en mobiliteitsbeleid: zo wordt via strategische ruimtelijke projecten getracht synergiëen te realiseren tussen beide beleidsdomeinen. De hernieuwde aandacht voor de ruime stationsomgeving (met wooninbreidingsprojecten, herwaardering van het openbaar domein, realisatie van een autoluwe/ autovrije fietsroute langs het spoor, verbeterde park-and-ridevoorzieningen…) is hiervan een goed voorbeeld. Door de aanwezigheid van goed uitgebouwde wegen van hoge orde (hoofdweg, primaire weg, secundaire weg) in en rond de deelkernen van Wevelgem, is het beleid gericht op het beperken van doorgaand verkeer en het aanpassen van het rijgedrag aan de omgeving. Hierdoor wordt de globale leefkwaliteit sterk verhoogd en worden mogelijkheden geschapen voor het uitbouwen van een multimodaal mobiliteitsbeleid. Een fijnmazig fietsnetwerk wordt uitgebouwd. De lokale knooppuntfunctie van het station wordt versterkt. De lijnvoering en frequentie van het busvervoer wordt aangepast en versterkt in functie van de ontwikkelingen in het regionaalstedelijke gebied Kortrijk. Op lange termijn zijn er, afhankelijk van

22

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

de dynamiek van de ruimtelijke ontwikkelingen, verdere ontwikkelingsmogelijkheden (b.v. spoorweg omvormen tot light rail en/of N8 uitbouwen als openbaarvervoercorridor…). Keuze van varianten Voor de drie deelgemeenten wordt gekozen voor de afbakening en inrichting van zone 30-gebieden in de centra en rond de aanwezige scholen (var B1-M1, B1G1, B1-W1). Op middellange en lange termijn kunnen nog meer delen van het verblijfsgebied een zone 30-statuut krijgen. Voor de uitbreiding van de industriezone Gullegem – Moorsele wordt ervan uitgegaan dat het profiel van de bedrijven niet sterk gestuurd kan worden (var. 2). Daarom is het noodzakelijk dat de openbaarvervoerbediening van de industriezone (met een vermoedelijk sterke toename van het aantal werknemers) verbeterd wordt. Voor de drie bruggen over de A17 die Moorsele verbinden met Gullegem, worden volgende keuzes gemaakt: • Brug Meerlaanstraat openhouden voor autoverkeer. Dit heeft te maken met de keuze van de route voor paarden- en vrachtvervoer en naar het hippisch centrum Zilveren Spoor. Zo wordt dit uit het centrum van Moorsele gehouden. • De brug aan de Vanmarckelaan – Rozenstraat – Hondschotestraat blijft behouden en wordt geoptimaliseerd als hoofdverbinding voor het autoverkeer (met fietspaden en optimalisering van knooppunt met de N343). • De brug aan de Heerweg – Bergelen: autoverkeer wordt ontmoedigd door snelheidsremmers (var B-M2) maar de weg blijft toegankelijk voor auto’s, de bus en urgentiediensten; prioritaire fietsroute. Voor de ontlasting van de woonkern van Gullegem is de doortrekking van de N343 belangrijk. Liefst tot in Sint-Eloois-Winkel zodat het doorgaande verkeer

Leiedal, juli 2011


via deze weg kan afgeleid worden (in plaats van via de Driemasten – Schuttershoflaan - …). Voor de ontsluiting ten aanzien van bestemmingsverkeer wordt een synthesevariant voorgesteld: de Schuttershoflaan – Verriestlaan – Oude Ieperstraat wordt als lokale verzamelweg geselecteerd en aangesloten op de R8. Kwadries – Pijplap wordt niet geselecteerd als lokale verzamelweg (var B-G1), maar de aansluiting aan de Heulestraat kan wel behouden blijven (var B-G2) mits het treffen van circulatiemaatregelen in het centrum van Gullegem, waardoor doorgaande verkeersbewegingen ontmoedigd worden. In Wevelgem wordt op korte en middellange termijn vooral gekozen voor kernversterking in de omgeving van het station – Lode de Boningestraat – Grote Markt – Brugstraat. Om stedenbouwkundige inbreidingsprojecten toe te laten in de omgeving van de goederenkoer, wordt het sluipverkeer eruit gehaald. Bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied ‘Kleine Molen’ tussen spoorweg, A17 en Gullegemstraat, kunnen dit nieuw stedelijk woongebied en bedrijventerrein ontsloten worden naar de Kortrijkstraat N8 via een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Gullegemstraat en met een tunnel onder de spoorweg naar de Kortrijkstraat N8.

3.3. Besluit Voor het bepalen van de keuze van het voorkeurscenario werd aan alle betrokken actoren gevraagd de voorgestelde scenario’s te evalueren. De punten van afwijking bij de evaluatie hebben voornamelijk te maken met de verschillende invalshoeken van de betrokken actoren (b.v. redenering vanuit lokaal niveau versus bovenlokaal niveau). De evaluatietabel wordt in bijlage toegevoegd. Globaal gezien werd het duurzaam scenario beter geëvalueerd dan het trendscenario. Het voorkeurscenario bestaat dan ook voornamelijk uit elementen van het duurzaam scenario, met keuze voor bepaalde varianten. In een aantal gevallen wordt een gefaseerde aanpak voorgesteld, waarbij gekozen wordt voor een bepaalde variant op korte termijn en een mogelijke evolutie naar een andere variant op lange termijn.

Op lange termijn wordt rekening gehouden met de mogelijke ombouw van de spoorlijn tot lightraillijn met verbindingsmogelijkheden naar Tourcoing en Rijsel. Voor Wevelgem zou dit interessante ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bieden rond mogelijk nieuwe halteplaatsen aan de Posthoorn en het vliegveld (var A-W2).

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

23


24

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


Richtinggevend gedeelte

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

25


4. Wevelgem in beweging: duurzaam beleidsplan mobiliteit Drie krachtlijnen voor het mobiliteitsbeleid: Multimodaal, Globaal en Complementair • Multimodaal betekent dat alle vervoerswijzen in beschouwing worden genomen, dus zowel privé als openbaar vervoer, fietsen en te voet gaan. • Globaal wil zeggen met een verkeersplanologische visie op schaal van Wevelgem en passend binnen de visie van de Vlaamse overheid (zie artikel 2). De verkeersnetwerken worden hierbij gezien als ruimtelijke bouwstenen. Met de verbetering van de verkeersnetwerken wordt eveneens getracht de globale ruimtelijke structuur van Wevelgem te verbeteren. • Complementair betekent dat de sterke en zwakke punten van de afzonderlijke vervoerswijzen worden geanalyseerd en dat de verschillende vervoerswijzen zo worden aangewend dat het totale verkeerssysteem sterker is dan de afzonderlijke delen. De schakeling en verknoping van vervoerswijzen is dus een essentieel element voor de bereikbaarheid van gemeente en streek.

4.A. Werkdomein A - gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten 4.A.1. Structuurplanning Belangrijkste documenten die als basis dienen zijn de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (ASK) en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).

26

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wevelgem werden goedgekeurd. De tekst en de figuren werden geactualiseerd. 4.A1.1. Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk (ASK) Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 januari 2006. Het legt, naast een afbakeningslijn, gebieden vast voor regionale bedrijvigheid, woongebieden, groen- en recreatiegebieden en gebieden voor grootschalige detailhandel. In Wevelgem wordt een uitbreiding voorzien van het regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid. De commerciële zone aan het vliegveld in Wevelgem wordt voorzien voor grootschalige detailhandel. De uitbreiding van de Bergelenput wordt vastgelegd. Als bijkomende woongebieden worden in Wevelgem ‘de Kleine Molen’ en ‘’de IJzerpoort’ voorzien. Zowel op het vlak van wonen als van economische ontwikkeling heeft het regionaalstedelijke gebied Kortrijk volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een zekere functie op te nemen. In de studie rond de afbakening van het stedelijke gebied Kortrijk (ASK) worden voorstellen gedaan voor de invulling van de vooropgestelde taakstellingen. In het ASK zit een voorstel voor vestiging en uitbreiding van bijkomende regionale bedrijventerreinen in de regio Kortrijk. Ook krijgen bestaande kleinhandelszones al dan niet een functie in het regionaalstedelijke gebied toegemeten, wat de mogelijkheid om uit te breiden en/of het bestaande te consolideren, of noodzakelijke afbouw bepaalt.

Leiedal, juli 2011


figuur 04: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk elementen in Wevelgem

d

7c

GEMEENTE WEVELGEM RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

9

Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk - elementen in Wevelgem

7b

legende - IG figuur nr. 06

9 9

Legende Afbakeningslijn

Deelplannen

7a

3c Gemengd bedrijventerrein Wevelgem-zuid uitbreiding + Leievallei

4b 3c

4b Kleinhandelszone Wevelgem N8 7a Kleine Molen 7b Ijzerpoort 7c Rijs 9 Domein Bergelen

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

27


4.A1.2. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 17 augustus 2006. Structuurplan en mobiliteitsplan werden maximaal op elkaar afgestemd. Hieronder wordt het gewenste ruimtelijk beleid voor Groot-Wevelgem uitgewerkt, waarbij verschillende doelstellingen zijn uitgewerkt en vertaald zijn in ruimtelijke concepten. Op de figuur zijn de structuurbepalende elementen en de ruimtelijke concepten op niveau van Groot-Wevelgem aangegeven. Streven naar een hiërarchische kernontwikkeling Wevelgem wordt gezien als het meest stedelijke deel van de gemeente en wordt uitgebouwd als een poort voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk met een aanbodbeleid op vlak van wonen en bedrijvigheid. Bijkomende verzorgende en dienstverlenende voorzieningen op niveau van Groot-Wevelgem en bijkomende grootschalige voorzieningen op niveau van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (zoals de ontwikkeling van de kleinhandelszone N8) worden voorzien in het deelgebied Wevelgem. Gullegem behoort eveneens tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk en kan – als een bipool binnen de rand van dit stedelijke gebied – mee een aanbodbeleid op vlak van wonen en bedrijvigheid voeren. Bijkomende voorzieningen worden in de kern van Gullegem echter op lokaal niveau gehouden. Moorsele is een landelijke woonkern. De voorzieningen, het woningenbestand, de handel en horeca zijn zowel inzake aard als aantal uitsluitend gericht op het niveau van de kern van Moorsele zelf. De landelijke gehuchten van de Herthoek, de

28

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Kezelberg, de Korteweg-Ieperstraat, de Barakken, de Torrestraat en de Fonteingoeddreef blijven behouden als ‘overige woonconcentraties’, waar geen bijkomend juridisch aanbod aan woonmogelijkheden wordt ontwikkeld. Versterken van de centrumgebieden De gemeente zal in de centrumgebieden van Wevelgem, Gullegem en Moorsele werken aan centrumversterking om de ruimtelijke condities zo gunstig mogelijk te maken voor de ontwikkeling van huisvesting, handel, diensten en gemeenschapsvoorzieningen volgens het principe van de hiërarchische kernontwikkeling. Het streven naar een selectieve bereikbaarheid van de centra op bovenlokaal niveau, een goede ontsluiting van de centra onderling, een hiërarchische afstemming van het aanbod aan voorzieningen in de centra, een opwaardering van het bestaande gebouwenpatrimonium, een kwaliteitsvolle aanleg van de publieke ruimte en een kwalitatief en gedifferentieerd woningenbestand ondersteunen deze centrumversterking. De economische ontwikkeling enten op de bestaande concentraties en de bovenlokale lijninfrastructuur Activiteiten die omwille van de ruimtelijke schaal, mobiliteitsimpact en/of milieuhinder de draagkracht van de woonomgeving overschrijden worden geconcentreerd op specifieke zones binnen het regionaalstedelijk gebied. Bij de verdere economische ontwikkeling wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds bedrijvigheid die thuishoort op regionale of lokale bedrijventerreinen én anderzijds lokale (ambachtelijke) bedrijvigheid, die verweven kan worden met de woonomgeving. Wat betreft de aard van de kleinhandelszaken wenst de gemeente ook een gedifferentieerd beleid te voeren tussen enerzijds kleinhandelszaken die maximaal verweven moeten worden in de centrumgebieden en anderzijds de gebieden voor grootschalige handelszaken. Dit

Leiedal, juli 2011


zal zijn uitwerking krijgen in verschillende ruimtelijke criteria en randvoorwaarden (locatiebeleid, aanbod, ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven, verkeers- en vervoersbeleid...). a. Regionale en lokale bedrijventerreinen Wevelgem wil de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen inzake bedrijventerreinen verder uitbouwen op basis van de bestaande concentraties aan bedrijventerreinen en de bovenlokale lijninfrastructuur. De ontwikkelingsperspectieven van de gemengde regionale bedrijventerreinen GullegemMoorsele, Wevelgem-Zuid en Wevelgem-Noord (Luchthaven) worden op Vlaams niveau vastgelegd. De industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in het gemengd gebied Driemasten wordt behouden. Op basis van de gemeentelijke behoeftenstudie aan lokale bedrijventerreinen (zie informatief gedeelte) neemt de gemeente Wevelgem volgende beleidsbeslissingen: • De gemeente Wevelgem wenst prioritair de locatie A – Kleine Molen te ontwikkelen als nieuw lokaal bedrijventerrein. Het gebied is gelegen tussen de spoorlijn Kortrijk-Poperinge en het nieuwe stedelijke woongebied ‘Kleine Molen’ en dat aansluit bij het bedrijventerrein WevelgemNoord (Luchthaven). • Ten vroegste vanaf 2007 (nieuwe planperiode) zal de gemeente Wevelgem de ontwikkeling van een tweede nieuw lokaal bedrijventerrein opstarten. Hiervoor zal een keuze moeten gemaakt worden tussen de locatie B – Driemasten OF de locatie C – Moraviëstraat. De gemeente duidt beide locaties dus voorlopig enkel aan als optionele zoekzones voor nieuw lokaal bedrijventerrein. De locatie B – Driemasten betreft het gebied aansluitend op het regionaal bedrijventerrein Gullegem-Moorsele en de concentratie van grootschalige kleinhandelszaken aan de Driemasten en Ballingbos in Gullegem. De locatie

Leiedal, juli 2011

C – Moraviëstraat betreft het gebied tussen de Moraviëstraat en de gemeentegrens WevelgemBissegem, dat aansluit bij het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid. De ontwikkeling van één van beide zoekzones nà 2007 kan pas na evaluatie van de alsdan bestaande behoefte en de dan geldende planningscontext. b. Concentreren van grootschalige kleinhandel Wevelgem wil een selectief concentratiebeleid voeren met betrekking tot grootschalige kleinhandelszaken. Binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt de ontwikkeling van de kleinhandelszone langs de N8 (ter hoogte van Wevelgem-Luchthaven) vastgelegd als een specifiek regionaal bedrijventerrein voor grootschalige kleinhandel. Daarnaast wenst de gemeente ook de bestaande lokale concentratie van grootschalige kleinhandelszaken in het gemengd gebied van de Driemasten in Gullegem te behouden. c. Stimuleren van een ‘gerichte’ verweving van kerngebonden kleinhandel en lokale ambachtelijke bedrijvigheid De gemeente wil de verweving van kerngebonden handel en lokale (ambachtelijke) bedrijvigheid stimuleren. Deze verweving wordt ‘gericht’ gestuurd, nl. vooral in de centrumgebieden, in de overgangslinten naar de centra en in mindere mate in de verblijfsgebieden. De mate van verweving is ook afhankelijk van de hiërarchische kernontwikkeling. Bij deze verweving mogen de woonkwaliteit, de ruimtelijke draagkracht en de leefbaarheid van de omgeving niet worden aangetast. Verweving vormt aldus de regel, de scheiding van functies de uitzondering. d. Bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen : te evalueren en te optimaliseren De verweving van functies vormt een basisprincipe uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, doch dit principe kent ook haar grenzen. Aan bestaande

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

29


GEMEENTE WEVELGEM RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Gewenste ruimtelijke structuur van Groot-Wevelgem Legende legende - RG figuur nr. 01

Hierarchische kernontwikkeling

Een recreatief en groen netwerk

Centrum- en verblijfsgebied van Wevelgem

Leievallei en Heulebeekvallei

Centrum- en verblijfsgebied van Gullegem

Oude spoorwegbedding Roeselare-Menen

Centrum- en verblijfsgebied van Moorsele

Bergelen

Landelijke gehuchten

Vijverhof

Economische ontwikkeling concentreren

Koppelingsgebied Groene slingers in Wevelgem en Moorsele

Regionale bedrijventerreinen Prioritair nieuw te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein: A. Kleine Molen

?

Optionele zoekzones voor nieuw lokaal bedrijventerrein: B. Driemasten of C. MoraviĂŤstraat Kleinhandelszone N8 Gemengd gebied Driemasten

Open-ruimtegebieden open houden Aaneengesloten open-ruimtegebieden (hoofdzakelijk grondgebonden landbouw) Stedelijke open-ruimtegebieden Te vrijwaren heuvelruggen Bereikbaar en duurzame mobiliteit in Wevelgem Hoofdwegen

Zorg voor overgangen Overgangslinten naar het centrum Overgangslinten naar de open ruimte Stedelijk lint van de N8 als ruggengraat

Primaire wegen categorie 2 Secundaire weg categorie 1 Secundaire wegen categorie 2 Lokale wegen categorie 2 Spoorlijn Kortrijk-Poperinge

e dal

Te herbekijken verkeersknooppunten Luchthaven van Wevelgem Vliegveld van Moorsele

30

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


figuur 05: GRS Wevelgem - gewenste ruimtelijke structuur Groot-Wevelgem

LAN

Ledegem

? Vliegveld

R8

B

He

ule

be

ek

Gullegem

va

lle

i Bergelen Moorsele Heule

Bissegem

Vijverhof

A

A19

?

C

2

N3

R8

Posthoorn

Wevelgem Marke

Menen

N8

Leievallei

Lauwe

03

E4 17

/A

che splan

N32

uur van

Sint-ElooisWinkel

leiedal Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

31


bedrijven die gelegen zijn buiten bedrijventerreinen, kunnen randvoorwaarden worden opgelegd. Voor de bedrijven van bovenlokaal niveau en de historisch gegroeide bedrijven behoort het aangeven van ontwikkelingsperspectieven tot de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest. Voor de bedrijven van lokaal niveau zal de gemeente Wevelgem de ontwikkelingsperspectieven aangeven in een specifiek beleidskader. Hierbij worden deze bedrijven geĂŤvalueerd naar hun impact t.o.v. de omgeving (op drie domeinen : de ruimte, het milieu en het verkeer) en op basis van sociaal- en bedrijfseconomische criteria. De gemeente wenst ook de leegstand en verkrotting van bedrijfspanden en sites tegen te gaan door de herinvulling en herbestemming te ondersteunen vanuit het principe van een duurzaam gebruik van bestaande economische infrastructuur. In de bebouwde gebieden kunnen verlaten en leegstaande bedrijfspanden worden ingezet in functie van versterking en vernieuwing van het bebouwde weefsel. Hierbij kan zowel het hergebruiken van de bestaande gebouwen voor nieuwe, startende lokale economische activiteiten worden overwogen als een volledige reconversie (met huisvestingsprojecten, gemeenschapsvoorzieningen, groen...). In de open-ruimtegebieden kunnen verlaten en leegstaande bedrijfspanden eveneens worden heringezet, waarbij de mogelijkheden tot functiewijzigingen worden aangegeven in de vigerende regelgeving. Zorg voor overgangen Overgangen zijn die omgevingen waar het ene gebied raakt aan het andere. Deze overgangen zijn bepalend voor de ruimtelijke herkenbaarheid van de gemeente en haar onderdelen, daar ze een bijzondere rol spelen bij de uitwerking van de visie â&#x20AC;&#x2DC;Wevelgem apartâ&#x20AC;&#x2122;. De gemeente wil de ruimtelijke ontwikkelingen in deze overgangen zorgvuldig vorm geven, zodat de ruimtelijke diversiteit behouden en versterkt kan

32

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

worden. Aan deze overgangen worden verschillende mobiliteitsmaatregelen (zoals het veranderen van de snelheidsregimes) gekoppeld en wordt een gedifferentieerd ruimtelijk-functioneel beleid gevoerd. Bij deze overgangen wordt onderscheid gemaakt tussen de overgangslinten naar het centrum, de overgangslinten naar de open ruimte en het stedelijk lint van de N8. a. Overgangslinten naar het centrum De overgangslinten naar het centrum zijn de historisch gegroeide linten langs de lokale ontsluitingswegen met een menging aan functies en een vrij dicht bebouwingspatroon. De recentere verkavelingen hebben de ruimte tussen deze overgangslinten opgevuld en vormen de verblijfsgebieden. Deze overgangslinten naar het centrum worden met een verhoogde aandacht voor de ruimtelijke beeldwaarde en de verkeersleefbaarheid ingericht. De verweving van woningen, diensten, kleinhandelszaken en lokale (ambachtelijke) bedrijvigheid gelegen langs deze lokale ontsluitingswegen moet ondermeer ondersteund worden door een kwaliteitsvolle aanleg van het openbaar domein. Bij de inrichting van de beschikbare ruimte moet een evenwichtige relatie worden nagestreefd tussen de ruimte voor het gemotoriseerde verkeer, de parkeerbehoefte, de groenvoorzieningen, de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers. b. Overgangslinten naar de open ruimte De verdere, ongebreidelde lintbebouwing tussen de verschillende deelgemeenten buiten het bebouwd weefsel wordt een halt toegeroepen. Er kan in geen geval een verdere dichtslibbing van de open ruimte komen buiten de bestaande juridische mogelijkheden. In deze overgangslinten naar de open ruimte kan geen bijkomende dynamiek worden ontwikkeld. Dit betekent dat de bestaande functies kunnen behouden blijven, of vervangen door andere functies voorzover geen bijkomende verkeersdrukte, milieuhinder

Leiedal, juli 2011


of landschappelijke druk ontstaat, Het parkeren langs deze linten moet zoveel mogelijk op eigen terrein worden georganiseerd. De aandacht in deze overgangslinten naar de open ruimte gaat vooral uit naar landschappelijke integratie. c. Stedelijk lint van de N8 Het stedelijk lint van de N8 vormt de ruggengraat voor het deelgebied van Wevelgem. De sterke verweving van functies langs deze N8 moet behouden worden en kan zelfs versterkt worden door een duidelijke structurering van het lint met drie subcentra. Op de plaatsen waar het lint raakt aan de Leievallei moet bijzondere aandacht uitgaan naar de landschappelijke integratie van de bebouwing en de doordringbaarheid naar deze Leievallei toe. Creëren van een lokaal recreatief en groen netwerk als ‘bindend element’ voor de gemeente Wevelgem De open ruimte, de groene gebieden en recreatieve elementen in en rond het stedelijk gebied worden als complement van de bedrijventerreinen en het woonweefsel ingezet om te voorzien aan de behoefte aan groen en ontspanning. De verschillende groene en recreatieve elementen worden in een netwerk met mekaar verbonden, zodat dit netwerk als een bindend element binnen de visie van ‘Wevelgem apart’ kan fungeren. Op niveau van Groot-Wevelgem onderscheiden we volgende elementen : • De natuuraandachtszone van de Leievallei fungeert als de hoofddrager van dit lokale groene en recreatieve netwerk. • De Heulebeekvallei werd op provinciaal niveau geselecteerd als een natuurverbindingsgebied. Het beleid ten aanzien van de Heulebeekvallei moet beschouwd worden als een suggestie. In overleg met de hogere overheden kan een taakverdeling voor de uitvoering van het beleid worden afgesproken . Op lokaal niveau fungeert de Heulebeekvallei als een groene corridor met laagdynamisch recreatief medegebruik (wandelen,

Leiedal, juli 2011

fietsen...), die Moorsele en Gullegem ademruimte verleent en die ook verschillende belangrijke toeristisch-recreatieve elementen met elkaar verbindt. De Heulebeek verbindt immers de omgeving van het Vliegveld en het Zilveren Spoor in Moorsele met de omgeving van de Bergelen in Gullegem en takt tenslotte in Kuurne aan op de Leie. De Bergelen werd geselecteerd als ‘openluchtrecreatief groen domein op provinciaal niveau’ en wordt opgenomen bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk als ‘randstedelijk groengebied’. Het Vijverhof vormt – als lokale toeristischrecreatieve pool – een complementair centraal ontspanningsoord, met meer intensieve watersportrecreatie, gekaderd in een landbouwlandschap. Het gebied, dat gelegen is tussen enerzijds Gullegem en anderzijds het bedrijventerrein van Gullegem-Moorsele, wordt ontwikkeld als een dynamisch groen en recreatief koppelingsgebied. De verlaten spoorwegbedding Roeselare-Menen vormt een toeristisch-recreatief lijnelement als noord-zuid verbinding op provinciaal niveau. Deze spoorwegbedding werd ook geselecteerd als ‘droge ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang’. De groene slingers van Moorsele en Wevelgem zijn groenstructuren met een lokaal recreatief belang.

De open-ruimtegebieden open houden Als beheerder van de open ruimte moet de landbouw als hoofdgebruiker van de open-ruimtegebieden blijven fungeren. De open ruimte wordt behouden als een aanééngesloten open gebied met hoofdzakelijk grondgebonden landbouw. In de stedelijke openruimtegebieden wordt de open ruimte behouden als ‘decompressieruimte’ t.o.v. het sterk bebouwde stedelijke gebied. De heuvelruggen van de Kezelberg en ’t Hoge worden gevrijwaard van bijkomende

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

33


bebouwing om de panorama’s op het open landschap te behouden. In bepaalde open-ruimtegebieden kan de landbouw ook ruimtelijk ondersteund worden in verwevenheid met andere functies (toeristischrecreatief medegebruik, natuur- en landschapsbeheer, landbouw als schakel in een geheel van gerelateerde economische activiteiten,...). Voor de zonevreemde constructies en functies in deze open-ruimtegebieden worden specifieke beleidskaders opgesteld. Streven naar een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Wevelgem Het verhogen van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en het beheersen van de vervoersvraag vormen de basisdoelstellingen bij het streven naar een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit. Dit kan in verschillende aspecten meer worden geconcretiseerd: • Inzake verkeersveiligheid en -leefbaarheid zal de gemeente een doortochtenbeleid in de bebouwde kommen van Wevelgem, Gullegem en Moorsele voeren met een verhoogde aandacht voor de zwakke weggebruikers. • Wevelgem beschikt over een bijzonder goede regionale bereikbaarheid door de aansluiting op vele bovenlokale wegen, de ligging langs de Leie, de aanwezigheid van de luchthaven van Wevelgem en de aansluiting op de spoorlijn Kortrijk-Poperinge. De gemeente wenst deze regionale bereikbaarheid aan te vullen door een sterk lokaal mobiliteitsprofiel. • De gemeente streeft hierbij naar een selectieve bereikbaarheid met de auto door het lokale wegennet te optimaliseren zodat de verschillende deelgemeenten onderling goed bereikbaar zijn en de ontsluiting naar de aanliggende buurgemeenten gewaarborgd blijft. Het oneigenlijk gebruik van de wegen wordt tegengegaan door de categorisering van de wegen daadwerkelijk uit te voeren. Wevelgem streeft naar een duidelijk hiërarchie in de functie en het gebruik van de wegen.

34

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Om het ‘autosolisme’ tegen te gaan streeft de gemeente ook naar een verhoogde bereikbaarheid via alternatieve vervoermiddelen. Het openbaar vervoer (trein & bus) moet in verschillende facetten worden uitgebouwd. Zowel binnen als buiten de bebouwde kommen moet men meer prioriteiten geven aan voetgangers en fietsers (o.a. via de ontwikkeling van een functioneel én recreatief fietsroutenetwerk). Tot slot kan het goederentransport via het water of het spoor een volwaardig alternatief bieden voor het vrachtwagenverkeer.

Bijzondere suggestie aangaande de in- en uitrit Gullegem Op Vlaams niveau worden de aansluiting R8A19 en het in- en uitrittencomplex aan de A19 in Gullegem herbekeken. De gemeente Wevelgem suggereert om het huidige in- en uitrittencomplex aan de A19 in Gullegem te herbekijken in functie van de verkeersveiligheid en leesbaarheid van de verkeerssituatie. Een mogelijke denkpiste is deze in- en uitrit te herschikken naar het aan te passen knooppunt van de A19 en de R8, zodat het zware vrachtverkeer op directe wijze (via de N343) wordt ontsloten naar het bovenlokale wegennet en zodat de lokale ontsluitingsweg tussen Wevelgem en Gullegem haar rol (ook als functionele fietsroute) optimaal kan opnemen met een verhoogde verkeersveiligheid (zie ook gewenste ruimtelijke beleid op vlak van verkeer en vervoer).

Leiedal, juli 2011


Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

35


4.A.2. Strategische projecten Dit hoofdstuk werd overgenomen uit het bestaande beleidsplan en aangevuld met strategische projecten uit het GRS Wevelgem.

Hier worden ruimtelijke projecten aangehaald die van strategisch belang zijn voor het verwezenlijken van een trendbreuk in het mobiliteitsbeleid. 4.A.2.1. Wevelgem HERINRICHTING STATIONSOMGEVING Een stedenbouwkundige herwaardering van de stationsomgeving, gekoppeld aan wooninbreidingsprojecten in de buurt van de goederenkoer, brengt opnieuw leven in de stationsomgeving. Bovendien wordt - door de uitbouw van een fietsroute langs de spoorlijn en de tunnel van de nieuwe ontsluitingsweg Kleine Molen (inclusief fietstunnel) de bereikbaarheid van het station verbeterd. De hoogte van de perrons wordt aangepast aan de Europese normen (55 cm boven spoorstaaf). Aan het station worden de nodige overstapvoorzieningen uitgebouwd: Park-andRideparking, fietsenstallingen, fietskluizen…

Het verkeer wordt aan de randen van het centrum opgehouden. De bus krijgt specifieke voorzieningen om de doorstroming te verhogen (verkeerlichtenbeïnvloeding, beperkte busbaan…). NON-STOP FIETSROUTE LANGS DE LEIE De Leie wordt toegankelijk gemaakt voor fietsers. Via een aantal doorsteken wordt de Leieroute op meerdere plaatsen toegankelijk gemaakt. BEVEILIGEN SCHOOLOMGEVINGEN De schoolomgevingen worden afgebakend en ingericht als zone 30-gebied. Er wordt gestreefd naar parkeerluwe schoolomgevingen. Kinderen worden via een begeleide rij en fietspool op een veilige manier naar huis gebracht.

N8 HERINRICHTING DOORTOCHT HERSTELLEN VERBLIJFSFUNCTIE MARKT De N8 wordt als een lokale hoofdstraat en belangrijke ontsluitende as heringericht. Bovenlokale verkeersstromen worden zoveel mogelijk via de N32 en de A19 afgeleid. De N8 behoudt nog een belangrijke verkeersfunctie, maar het rijgedrag wordt aangepast aan de omgeving. Op de doortocht liggen één hoofdkern (Wevelgem-centrum) en twee subkernen (Posthoorn en industriezone / kleinhandelslint). Deze worden in de opbouw van de weg geaccentueerd. De verblijfsfunctie van de Grote Markt wordt zo veel mogelijk hersteld.

36

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


Ontwikkeling van het stedelijk woongebied en het nieuw lokaal bedrijventerrein van de Kleine Molen Bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt de ontwikkeling voorzien van een nieuw ‘stedelijk woongebied’ tussen de Gullegemstraat, de A17/E403 en de Kapellestraat. Het resterende gebied tussen de Kapellestraat en de spoorlijn KortrijkPoperinge duidt de gemeente aan als locatie voor een nieuw lokaal bedrijventerrein. Het is aangewezen dat één samenhangende inrichtingsstudie en/of RUP voor de ontwikkeling van het gebied Kleine Molen (voor zowel het stedelijk woongebied als het lokaal bedrijventerrein) wordt opgemaakt. Tijdens het planningsproces voor de afbakening is reeds een consensus bereikt tussen de gemeente en het Vlaams gewest met betrekking tot de mogelijke ontwikkelingen op dit gebied van de ‘Kleine Molen’. Wevelgem wil binnen dit stedelijk woongebied een gevarieerde woningdichtheid realiseren, waarbij de gemiddelde woningdichtheid boven 25 woningen per ha moet liggen. Het stedenbouwkundig concept wordt uitgewerkt voor het gehele gebied en moet een toonbeeld zijn van kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen. Naast het aanbod aan nieuwe woningen is in dit gebied tevens ruimte voor openbare groene en verharde ruimten en aan het wonen verwante voorzieningen. Specifiek ter hoogte van de Molenstraat – Gaverstraat (aan beide zijden van de Gullegemstraat) wenst de gemeente ruimte te bieden voor een concentratie van openbare voorzieningen en diensten zonder loketfunctie. Deze locatie is centraal gelegen in de gemeente en vlot ontsluitbaar via de Gullegemstraat. Voor deze locatie dient een inrichtingsplan te worden opgesteld, waarbij voldoende aandacht moet uitgaan naar de landschappelijke integratie met de omgeving, het veilig en vlot functioneren van de ontsluiting en directe erftoegang en een efficiënt ruimtegebruik. Het nieuwe lokale bedrijventerrein ‘Kleine Molen’ creëert een aanbod van minimum 7,5 ha (en

Leiedal, juli 2011

maximum 11,6 ha) voor de vestiging van nieuwe of herlokaliserende lokale bedrijven. Om een bijkomende verkeersbelasting in het verblijfs- en centrumgebied van Wevelgem te vermijden, wenst de gemeente dit gebied te ontsluiten over (gelijkvloers, boven of onder) de spoorlijn Kortrijk-Poperinge rechtstreeks naar de straat Vliegveld, die aantakt op de secundaire weg N8 ter hoogte van het in- en uitrittencomplex van de A17/E403. Op deze wijze sluit dit nieuwe lokale bedrijventerrein feitelijk ook aan bij het bestaande bedrijventerrein van Wevelgem-Noord (Luchthaven).

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

37


GEMEENTE WEVELGEM RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Gewenste ruimtelijke structuur van deelgebied Wevelgem Legende legende - RG figuur nr. 02

Centrumgebied van Wevelgem

Vijverhof als ontspanningsoord met landbouw als landschappelijk kader

Verblijfsgebied van Wevelgem Groen & langzaam netwerk Stedelijk lint N8 als ruggengraat met drie subcentra:

Te onderzoeken fietsverbinding met Bergelen-Gullegem

• A. Administratief-gemeentelijk centrum Wevelgem

Groene en recreatieve slinger WevelgemPosthoorn langs de spoorlijn

• B. Regionaal commercieel centrum kleinhandelszone N8 (ter hoogte van Luchthaven Wevelgem) • C. Lokaal subcentrum Posthoorn

Lokale indoor-sportvoorzieningen

Strategisch project herwaardering stationsomgeving van Wevelgem

Gemeentelijke begraafplaatsen

Wooninbreiding (korte termijn)

Gemeentelijk park met bibliotheek, zwembad & gemeentelijke administratieve diensten

Ontwikkeling stedelijk woongebied de Kleine Molen Voorwaardelijk niet te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied (zie tekst) Regionaal bedrijventerreinen Wevelgem-Zuid & Wevelgem-Luchthaven Luchthaven van Wevelgem Prioritair nieuw te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein ‘de Kleine Molen’

?

Optionele zoekzone voor nieuw lokaal bedrijventerrein ‘Moraviestraat’ Bedrijvigheid : te evalueren en te integreren Overgangslint naar centrum Overgangslint naar open ruimte

38

Lokale outdoor-sportvoorzieningen

Concentratie van centrumscholen, culturele en gemeenschapsvoorzieningen Openbare voorzieningen en diensten zoals brandweer Stedelijk open-ruimtegebied Ter Biest & rond Vijverhof Koortskapel O.L.V. Ter Biest Beekvallei Neerbeek Lokale wegen categorie 2 N8 als secundaire weg categorie 2 R8-West als secundaire weg categorie 1 A19 als primaire weg categorie 2 A17/E403 als hoofdweg

Spoorlijn Kortrijk-Poperinge

Nieuw aan te leggen lokale weg categorie 2 (ontsluiting gebied Kleine Molen over spoorlijn)

De Leie

Te herbekijken verkeersknooppunten

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


figuur 06: GRS Wevelgem - gewenste ruimtelijke structuur van deelgebied Wevelgem Gullegem

Moorsele

Bissegem

Mollegat

R8 t es -W

ek

be

r ee

A19

N

N8

Ieper

B

?

A

Wevelgem

Posthoorn A1 40

7/E

C

3

N8 Lauwe

Leievallei Menen e

GEMEENTE WEVELGEM RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Gewenste ruimtelijke structuur van deelgebied Wevelgem

Lei

N

RG figuur nr. 02 Deze figuur is een schematische ei weergave, geen bestemmingsplan

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

39

dal


GEMEENTE WEVELGEM GEMEENTE WEVELGEM

Sint-Eloois-Winkel Sint-Eloois-Winkel

RUIMTELIJK figuur 07:STRUCTUURPLAN GRSRUIMTELIJK Wevelgem - gewenste STRUCTUURPLAN ruimtelijke structuur van deelgebied Gewenste ruimtelijke structuur Gewenste ruimtelijke structuur? Gullegem van deelgebied Gullegem van deelgebied Gullegem

?

ek be nk Ba

ek be nk Ba

legende - RG figuurlegende nr. 03 - RG figuur nr. 03 Legende van Gullegem Centrumgebied vanCentrumgebied Gullegem van Gullegem Verblijfsgebied van Verblijfsgebied Gullegem Wooninbreiding (korte termijn) Wooninbreiding (korte termijn)

?

Woonuitbreiding (korte termijn) Woonuitbreiding (korte termijn) naar centrum Overgangslint naar Overgangslint centrum

?

Overgangslint naar Overgangslint open ruimte naar open ruimte Regionaal bedrijventerrein Regionaal bedrijventerrein

7/E 3

40

3

40

Groen & recreatief netwerk

Groen & recreatief netwerk Stedelijk open-ruimtegebied

Bissegem

Stedelijk open-ruimtegebied Lokale wegen categorie 2

Bissegem

ei dal

Intermodale toegangspoorten Lokale wegen categorie 2

Deze figuur is een schematische weergave, geen bestemmingsplan

ei dal

Intermodale toegangspoorten Rijksweg N343 (ev. te verlengen) ? ?

Heule

R8

A1

7/E A1

Bergelen met Bergelenput Beekvalleien Beekvalleien

Heule

R8

?

Bedrijvigheid (te evalueren en Bedrijvigheid (te evalueren en integreren) integreren) ? Optioneel lokaal bedrijventerrein Optioneel lokaal bedrijventerrein Strategische projecten Strategische projecten Heulebeek Lokale outdoor- Heulebeek Lokale outdoorsportvoorzieningen sportvoorzieningen Indoor-sportvoorzieningen Moorsele Indoor-sportvoorzieningen Moorsele Gemeentelijke technische diensten en depot Gemeentelijke technische diensten en depot Gemengd gebied Driemasten Gemengd gebied Driemasten Koppellingsgebied Ballingstraat Driemasten Koppellingsgebied Ballingstraat Driemasten Bergelen met Bergelenput

A19

Rijksweg N343 (ev.Te te herbekijken verlengen) verkeersknooppunten Te herbekijken verkeersknooppunten

?

A19

Wevelgem

?

Deze figuur is een schematische N weergave, geen bestemmingsplan N

Wevelgem 40

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.A.2.2. Gullegem

naar huis gebracht.

DOORTREKKEN N343 TOT IN INDUSTRIETERREIN De N343 wordt voor de uitbreiding van de industriezone Gullegem – Moorsele doorgetrokken langs de A17. Deze doorgetrokken N343 wordt ook meteen uitgebouwd tot hoofdontsluitingsweg van de industriezone. Door de ontsluiting van de industriezone hierop te richten wordt het verkeer zo veel mogelijk uit de kernen van Gullegem en Moorsele gehouden. HERBEKIJKEN OPRIT GULLEGEM EN VERVOLLEDIGEN KNOOPPUNT R8 X A19 Om de veiligheid en doorstroming op het primaire wegennet te vergroten wordt de aansluiting van Gullegem op de A19 herbekeken. Het onveilige knooppunt van de A19 met de R8 wordt vervolledigd (voorzien in meerjarenprogramma van AWV). HERINRICHTING CENTRUMSTRATEN ALS DOORTOCHT, ONDERSTEUND DOOR CIRCULATIEMAATREGELEN Het verblijfsgebied van Gullegem wordt verruimd. Ook de redelijk drukke Schuttershoflaan – Verriestlaan wordt opgenomen in het centrale verblijfsgebied. Het doorgaand autoverkeer wordt zoveel mogelijk buiten Gullegem gehouden (de door te trekken N343 heeft hierin een belangrijke taak). Circulatiemaatregelen kunnen belangrijke doorgaande oost-weststromen door de kern indammen. VERGROENING CENTRUM Het verblijfskarakter van de kern wordt verder versterkt. Het dorpsplein wordt vergroend. BEVEILIGEN SCHOOLOMGEVINGEN De schoolomgevingen werden afgebakend en ingericht als zone 30-gebied. Er wordt gestreefd naar parkeerluwe schoolomgevingen. Kinderen worden via een begeleide rij en fietspool op een veilige manier

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

41


GEMEENTE WEVELGEM

WEVELGEM RUIMTELIJK figuur 08:STRUCTUURPLAN GRSGEMEENTE Wevelgem - gewenste RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ruimtelijke structuur van deelgebied Gewenste ruimtelijke structuur Moorsele Gewenste ruimtelijke structuur van deelgebied Moorsele van deelgebied Moorsele legende - RG figuur nr. 04 Legende legende - RG figuur nr. 04

Brugge

Rollegem-Kapelle Rollegem-Kapelle

1

Centrumgebied vanCentrumgebied Moorsele van Moorsele

Brugge

1

Verblijfsgebied vanVerblijfsgebied Moorsele van Moorsele

Ledegem

Wooninbreiding (korte termijn) Wooninbreiding (korte termijn)

Ledegem 2

2

Woonuitbreiding (korte termijn) Woonuitbreiding (korte termijn) (nummering: zie tekst) (nummering: zie tekst) Overgangslint naarOvergangslint centrum naar centrum

Gullegem

Gullegem

Overgangslint naarOvergangslint open ruimte naar open ruimte Groen & recreatief Groen netwerk & recreatief netwerk Heulebeekvallei

Heulebeekvallei

Groene uit slinger bestaande uit : Groene slinger bestaande : • lokale indoor- en outdoor• lokale indoor- en outdoorsportvoorzieningensportvoorzieningen • begraafplaatsen • begraafplaatsen • groenzone zavelwinningsput • groenzone zavelwinningsput landbouwgronden op korte • landbouwgronden• op korte termijn groenverbinding met termijn - groenverbinding met Heulebeek Heulebeek op lange termijn op lange termijn

3

3

Bedrijvigheid (te integreren) Bedrijvigheid (te integreren) Lokale wegen categorie 2 Lokale wegen categorie 2 Merkwaardig gebouw: hoeve Merkwaardig gebouw: hoeve Ter Gracht Ter Gracht A17/E403 als hoofdweg A17/E403 als hoofdweg A19 als primaire weg cat. 2 ei d A19 als primaire weg cat. 2 Menen ei d

Menen

ei dal

Deze figuur is een schematische weergave, ei dal geen bestemmingsplan Deze figuur is een schematische weergave, geen bestemmingsplan N

N

Ieper

Ieper 42

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Wevelgem

Wevelgem

Doornik

Doornik Leiedal, juli 2011


4.A.2.3. Moorsele HERWAARDERING CENTRUM Het waardevolle karakter van het landelijke Moorsele, dat sterk naar voren komt in de omgeving van de kerk en het dorpsplein, wordt versterkt. De centrumsfeer werd verruimd tot de omgeving van het Standbeeld. Deze omgeving werd heringericht en aangepast aan de verblijfs- en haltefunctie (aangenaam verblijfsgebied voor voetgangers, halteaccommodatie bus, fietsenstallingenâ&#x20AC;Ś). HERINRICHTING CENTRUMSTRATEN ALS DOORTOCHT, ONDERSTEUND DOOR CIRCULATIEMAATREGELEN Het doorgaande verkeer wordt geweerd door de herinrichting van de toegangswegen. Poorteffecten markeren de toegang tot het verblijfsgebied. Automobilisten worden gedwongen hun rijgedrag aan te passen aan de omgeving. Circulatiemaatregelen ondersteunen de visie om doorgaande verkeersstromen te vermijden. Bewegwijzering wordt ingezet om het niet-alledaagse verkeer via de gewenste route te sturen. BEVEILIGEN SCHOOLOMGEVINGEN De schoolomgevingen worden afgebakend en ingericht als zone 30-gebied. Er wordt gestreefd naar parkeerluwe schoolomgevingen. Kinderen worden via een begeleide rij en fietspool op een veilige manier naar huis gebracht.

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

43


4.A.3. Wegencategorisering 4.A.3.1. Rol van de wegencategorisering in het mobiliteitsplan Categorisering van wegen is, naast de afbakening van verblijfsgebieden, een verplicht onderdeel van het gemeentelijke mobiliteitsplan. Deze categorisering heeft tot doel de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid te verhogen. Door middel van categorisering geeft het mobiliteitsplan aan wat de functie en het gewenste gebruik is van de weg, hetgeen toelaat een duidelijke en consequente keuze te maken voor de inrichting van die wegen. De inrichtingsprincipes die aan de verschillende types van wegen gekoppeld worden, moeten er namelijk voor zorgen dat elke weg gebruikt wordt volgens de functie die hem werd toebedeeld in de categorisering. De ontwerper dient na analyse van de situatie een aangepaste vormgeving te bedenken. Het beleid moet aangepaste infrastructurele, wettelijke en ondersteunende maatregelen nemen om het gewenste gebruik af te dwingen. Tevens dient aan deze categorisering een ruimtelijk beleid gekoppeld te worden dat verhindert dat in de toekomst nieuwe probleemsituaties ontstaan. Categorisering brengt een hiërarchie aan op de wegen, met als doel het verkeer te geleiden naar de wegen van een hoger niveau. Het wegennet van een lager niveau mag niet belast worden door verkeer van een hoger niveau. 4.A.3.2. Overzicht van de categorieën In het beleidsscenario worden volgende wegencategorieën weerhouden: CATEGORISERING EN SELECTIE VASTGELEGD IN HET RSV 1. Hoofdwegen (verbindend op interregionaal 44

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

niveau) 2. Primaire wegen, type I (verbindend op Vlaams niveau) 3. Primaire wegen, type II (verzamelend naar hoofdwegennet) CATEGORISERING EN SELECTIE VASTGELEGD IN HET PRS 4. Secundaire weg, type I (verbindend op streekniveau) 5. Secundaire weg, type II (verzamelend op streekniveau) 6. Secundaire weg, type III (openbaarvervoer- en fietsas) CATEGORISERING EN SELECTIE DOOR DE LOKALE OVERHEID 7. Lokale weg, type I (verbindend op (inter)lokaal niveau); 8. Lokale weg, type II (verzamelend / ontsluitend op lokaal niveau); 9. Lokale weg, type III (erftoegang) 4.A.3.3. Situering in de gewenste regionale verkeersstructuur De gemeente Wevelgem wordt omgeven en doorsneden door heel wat belangrijke wegen. Vooreerst is er de hoofdweg A17 / E403 Brugge – Doornik, die even ten zuiden van Wevelgem aansluit op de A14 / E17 Gent – Rijsel. De op- en afrit Wevelgem op de N8 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als aansluiting op dit internationale netwerk. Vervolgens is er de A19, die een ontsluitende functie heeft op Vlaams niveau (primaire weg type II: belangrijkste ontsluiting vanuit westen van Kortrijk naar hoofdwegennet). Het gedeelte van de N32 tussen N8 en A19 is mee opgenomen in de primaire ontsluitingsstructuur. De R8-noord is eveneens geselecteerd als primaire weg type II. Het uitbouwen

Leiedal, juli 2011


van deze weg kadert binnen de ontsluiting van het regionaalstedelijke gebied Kortrijk. De keuze van de aansluitpunten heeft belangrijke consequenties voor Gullegem en Moorsele (zie verder). De R8-zuid heeft een functie van lagere orde (secundaire weg type I: verbindend op regionaal niveau). De N32 is in het provinciaal structuurplan tussen de R32 en de A19 geselecteerd als dĂŠ regionale ontsluitingsweg (secundaire weg type II) van het buitengebied dat tussen Roeselare en Menen ligt. Dit betekent dat de weg de functie heeft om de bovenlokale noord-zuidgeoriĂŤnteerde verkeersstromen vanuit de naburige kernen naar zich toe te trekken en te kanaliseren. De N8 ten slotte is op het grondgebied van Wevelgem (tussen N32 en R8) eveneens geselecteerd als secundaire weg type II. De weg heeft een functie als collector van bovenlokaal (rand)stedelijk verkeer. De weg mag in geen geval de verkeersfunctie van de parallel gelegen A19 overnemen. In deze regionaalstedelijke context moet een evenwicht gezocht worden naar de ontsluitingsfunctie voor het autoverkeer, de doorstroming van het openbaar vervoer, aangepaste voorzieningen voor de fiets en parkeermogelijkheden. Het mobiliteitsplan Kortrijk voorziet voorlopig binnen de R8 de aanleg van een nieuwe secundaire weg type II (discussie is nog niet rond). De nieuwe secundaire weg mag geen verbinding maken tussen punten op de R8 omdat dit, door het verkeersaantrekkende effect, de kernen van Gullegem en Moorsele bijkomend onder druk zou zetten. 4.A.3.4 Lokale wegen, selectie door de lokale overheid LOKALE WEG TYPE I LOKALE VERBINDINGSWEG

Leiedal, juli 2011

BEPALINGEN Hoofdfunctie van de weg is verbinden op lokaal en interlokaal niveau. Ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende functies. (inter-)Lokale verbindingswegen verbinden kernen onderling, met een centrum of (klein)stedelijk gebied of met het bovenlokale wegennet. Ze vormen tevens de verbinding van de hoofddorpen met het (klein)stedelijke gebied waar zij voor een aantal voorzieningen op aangewezen zijn. De kwaliteit van doorstroming moet in evenwicht zijn met de verkeersleefbaarheid. Toegang geven moet niet worden afgebouwd. De verbindingsweg heeft tevens een belangrijke functie als openbaarvervoeras. Op de verbindingsweg primeert de doorstroming van regionaal verbindende openbaarvervoerlijnen met hoge frequentie. SELECTIECRITERIA De weg is overwegend gelegen in het buitengebied. De verblijfsfunctie is grotendeels afwezig of sporadisch aanwezig in de vorm van landelijk wonen, of neemt toe in de overgangsgebieden naar de centra. De weg is reeds in belangrijke mate aan deze functie aangepast of kan hieraan aangepast worden. De geselecteerde weg is het meest geschikt om deze verbindingsfunctie te realiseren in vergelijking met andere lokale wegen. De weg kan een aanvullende verbindingsfunctie vervullen op bovenlokaal niveau indien de omrijfactor via een hogere wegcategorie te groot is. De bewegwijzering ondersteunt dit gebruik echter niet en geeft slechts een verwijzing van kern tot kern. Op doortochten wordt een inrichting volgens het doortochtprincipe gehanteerd. SELECTIE Er is reeds een veelheid aan hoofd-, primaire en secundaire wegen. Om te vermijden dat lokale wegen de functie van het hogere wegennet gaan overnemen,

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

45


RollegemKapelle

GEMEENTE WEVELGEM RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN figuur 09: Wegencategorisering GEMEENTE WEVELGEM Gewenste ruimtelijke verkeer- en RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN vervoersstructuur Gewenste ruimtelijke verkeer- en legende - RG figuur nr. 13 vervoersstructuur Legende

Ledegem

Primaire wegen categorie 2 Hoofdweg Secundaire weg categorie 1 Primaire wegen categorie 2 Secundaire wegen categorie 2 Secundaire weg categorie 1 Lokale wegen categorie 2 Secundaire wegen categorie 2

L

Sint-ElooisWinkel

Ledegem

Hoofdweglegende - RG figuur nr. 13

B

Sint-ElooisWinkel

RollegemKapelle

R8 R8

Spoorlijn Kortrijk-Poperinge Lokale wegen categorie 2 met Wevelgem-station Spoorlijn Kortrijk-Poperinge B Voorstellen voor lightrailstation met Wevelgem-station

Gullegem Gullegem

L Voorstellen voor lightrailstation Te herbekijken verkeersknooppunten

Heule Heule

ei d

Te herbekijken verkeersknooppunten Luchthaven van Wevelgem al

van Wevelgem De Leie; waterwegLuchthaven met loskade

ei d

Moorsele

al

Moorsele

De Leie; waterweg met loskade

Bissegem Bissegem

L

A19

L

A19 N32

N32

R8

B

R8

B

L L

Bebouwde gebieden Bebouwde gebieden Regionale bedrijventerreinen ei dal Regionale bedrijventerreinen

Posthoorn

Wevelgem

Wevelgem

Marke

ei dal

Deze figuur is een schematische weergave, Deze figuur is een schematische weergave, geen bestemmingsplan ei dal geen bestemmingsplan ei dal N

Posthoorn

Menen

N8

Menen

N8

Lauwe

Lauwe

E403

N

leiedal

Marke

E403

leiedal 46

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


worden geen lokale verbindingswegen (type I) geselecteerd. Het is een bewuste beleidskeuze van de gemeente Wevelgem om enkel lokale wegen type 2 te selecteren: deze lokale wegen type 2 kunnen op voldoende wijze instaan voor de (beperkte) verbindende functie op lokaal niveau. Hun ontsluitende functie blijft belangrijker dan de verbindingsfunctie. LOKALE WEG TYPE II LOKALE ONTSLUITINGSWEG BEPALINGEN Hoofdfunctie van de weg is verzamelen c.q. ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. De weg heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. De ontsluitingsfunctie primeert op deze weg. Het toegang geven neemt ook een belangrijke plaats in. De weg ontsluit een lokaal gebied (b.v. deelgemeente, wijk, kern, industrie- of dienstenzone) naar een weg van hogere categorie. Het lokaal gebied kan verschillende schaalniveaus omvatten: de gemeente, een deelkern, het centrum, dorpskern, wijk, campus, industriegebied. Ontsluiten betekent het verkeer van het gebied verzamelen naar een weg van hogere orde en het inkomende verkeer verdelen in het gebied. SELECTIECRITERIA Middelgroot aandeel erftoegangen en zijstraten. Voor de verbindingsfunctie is een route via wegen van hogere orde meer geschikt of kan de ontsluitingsweg deze functie combineren omwille van de geringe hoeveelheid verkeer. De weg ligt overwegend in bebouwd gebied of de aanpalende verblijfsfunctie is over de gehele lengte aanwezig. De ontsluitingswegen hebben een belangrijke functie voor het regionale en stadsgewestelijke ontsluitende busverkeer. Gebruik van de weg door doorgaand verkeer is

Leiedal, juli 2011

ongewenst. Verklarende benamingen kunnen op lokaal niveau gehanteerd worden: Gemeentelijke ontsluiting, Dorpsontsluiting, Centrumontsluiting, Wijkontsluiting, Campusontsluiting, ontsluiting KMO- of industriezone. Deze wegen kunnen een aparte beeldvorming krijgen afhankelijk van het type gebied dat ze ontsluiten. Ontsluitingswegen kunnen liggen in een verblijfsgebied. Ze passen zich aan aan de eisen van de omgeving. SELECTIE Volgende wegen worden als lokale weg type II geselecteerd: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rijksweg N343 Bankstraat – Hondschotestraat; Drie Masten; Schuttershoflaan – Hugo Verriestlaan – Oude Ieperstraat; Bissegemstraat; Heulestraat; Koningin Fabiolastraat – Gullegemstraat – Brugstraat; Ledegemstraat; Wittemolenstraat; Overheulestraat; Oude Tramweg – Sint-Janstraat – Secretaris Vanmarckelaan – een deel van de Rozenstraat (nl. bruggedeelte over de A17/E403); de Ieperstraat; Salinusstraat – Warandestraat; Caesar Gezellestraat (enkel deel tussen secr. Van Marckelaan en de Salinusstraat); Roeselarestraat – De Boningestraat; Lauwestraat; Roterijstraat Vliegveld; Vlamingstraat; nieuwe lokale weg II vanaf Gullegemstraat naar N8 (ontsluiting gebied Kleine Molen).

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

47


LOKALE WEG TYPE III VERBLIJFSSTRAAT BEPALINGEN Hoofdfunctie van de weg is verblijven en toegang verlenen tot de aanpalende percelen (erffunctie). De verblijfsfunctie primeert op deze weg. SELECTIECRITERIA Hoogste aandeel erftoegangen. De weg heeft geen verkeersfunctie in het lokale netwerk. De verkeersfunctie is ondergeschikt, de weg kent enkel bestemmingsverkeer. De straat ligt in een verblijfsgebied: Soorten: woonstraat, winkelstraat, Zone 30, woonerf. De straten met een verblijfsfunctie kunnen een aaneengesloten (Zone 30) verblijfsgebied vormen. De weg is gelegen in het buitengebied: Soorten: landelijke weg De weg is hoofdzakelijk voorbehouden voor fietsers en aangelanden (fietsweg). Landelijke wegen kunnen een belangrijke rol spelen in (recreatieve) fietsroutenetwerken. Op een deel van de landelijke wegen zal alle verkeer - uitgezonderd fietsers, aangelanden en landbouwvoertuigen worden geweerd. SELECTIE Alle overige wegen worden als lokale weg type III geselecteerd.

48

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.B Werkdomein B - gewenste verkeersstructuur per vervoerswijze 4.B.1 Afbakening en inrichting verblijfsgebieden / voetgangersnetwerk Inrichtingsvereisten voetnetwerk Een kwaliteitsvol voetgangersnetwerk garandeert: • verbindingen met alle belangrijke voorzieningen; • veilig en comfortabel oversteken; • een comfortabele loopzone; • een aantrekkelijke belevingsruimte. Minimale voetpadbreedte Het aanleggen van fietspaden of parkeerplaatsen ten koste van voetgangersruimte dient vermeden te worden. Deze regel wordt nu ook wettelijk ondersteund door de ‘algemene bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer in de bebouwde kom’ (29.04.1997). • voetpaden smaller dan 150 cm: enkel bij rooilijnbreedte < 9.00 m; • obstakelvrije loopweg = in elk geval min. 100 cm (dus ook bij rooilijnbreedte < 9.00 m). In concrete situaties dient bij beperkte beschikbare ruimte steeds een afweging gemaakt te worden tussen de nodige ruimte voor rijweg, parkeren, fietsers en voetgangers. Mogelijke benadering: • bij snelheden hoger dan 50 km/uur: steeds apart(e) fietspad(en) • (vrij- of aanliggend verhoogd); • indien te weinig beschikbare ruimte voor fietspad(en): snelheidsverlaging en gemengd verkeer.

met verticale scheiding) kan overwogen worden bij lage intensiteit van beide verkeerssoorten (b.v. overgangsgebieden met verspreide bebouwing). In elke concrete situatie moet bekeken worden hoe mogelijke conflictsituaties opgevangen kunnen worden (b.v. door subtiele of scherp afgebakende scheidingslijn, eventueel met licht niveauverschil…). Voetpaden Een kwaliteitsvol voetgangersnetwerk van trage wegen, kerkwegels, servitudepaadjes en voetpaden vanuit de woonwijken naar de school en het centrum, en tussen parkeerterreinen, dorpspleinen en centrum - dient te worden aangelegd, van het nodige comfort te worden voorzien en goed te worden onderhouden. Op regelmatige afstanden onderweg dienen rustbanken te worden aangebracht. In de dorpscentra dienen deze paden goed te worden verlicht. Inrichting publieke ruimten We beleven de publieke ruimte vooral als voetganger. De belevingswaarde van de ruimte dient te worden verhoogd door een aantrekkelijke inrichting en een goede verlichting. Door de verruiming van de centrumsfeer wordt de nabijheid van het centrum beter aangevoeld en worden de voetgangersverplaatsingen opgewaardeerd Zone 30 Het statuut van Zone 30 is bij uitstek geschikt voor het optimaliseren van de leefkwaliteit en het garanderen van de nodige subjectieve veiligheid voor de voetganger. Voor elk van de deelgebieden werd in het mobiliteitsplan een verkeersstructuurschets opgemaakt. Alle schoolomgevingen werden reeds afgebakend en ingericht als zone 30. Op termijn wordt het zone 30-gebied gefaseerd verruimd tot grote delen van het verblijfsgebied.

Het gecombineerde gebruik van eenzelfde ruimte voor fietsers en voetgangers (verkeersbord D9 Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

49


figuur 10: Verkeersstructuurschets Wevelgem

GEMEENTE

VERKEER Wevelge

? GEMEENTE WEVELGEM

VERKEERSSTRUCTUURSCHETS Wevelgem Legende

?

hoofdweg primaire weg, type ll lokale weg, type ll

S

autoluwe fiets-/ voetgangersroute doortocht

t-r

gh

II II III

ails

S

S

ta

S

KT

herstellen verblijfsfunctie Grote Markt

S

verblijfsgebied (KT Zone 50; LT delen opnemen in Zone 30) S

schoolomgeving als Zone 30 (KT) heraanleg stationsomgeving

II III

Lig

buitenpoort

tion

I I I II

S

S

ion tat

fietspaden

llllllllll

Light-railstation

P

subkern op N8 centrumgebied, Zone 30

P

parking verkeerslichtenregeling

llllllllll KT

?

doortocht N8 met aanliggend verhoogde fietspaden

S

aanleg nieuwe wijkontsluitingsweg i.f.v. ruimtelijke ontwikkeling (KT) herbekijken op- / afrit Gullegem

0

P

S

prioriteit fietsers

II

II II II II I

II III

II III

I

IIIII I IIIIIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIII

IIIIIII IIIIIIII

II

IIIIIII IIIIIIII

IIIIIII

II I IIIIIII i

I II I I I II I

I II II

I II I

IIII

I

II I II IIIII

I II

tion

ilsta

ra ht-

I II I I I II I II

III

S

lll

lllllll

lllllll

llllll I I II I lIl

P

I

IIII II III

IIII

IIII

I

IIII

III II II I II

I II III

III II I

II I

II II I III I

I III I

III II

I

I III III II

I III I

II III

II

llllllllll

P

P

S S

lllllllll

S

KT

? 0

1km

N KAART 4.Ba

N

BELEIDSPLAN mei 2003

Leie

50

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


GEMEENTE WEVELGEM

figuur 11: Verkeersstructuurschets Gullegem VERKEERSSTRUCTUURSCHETS

Gullegem

50

hoofdweg primaire weg, type ll GEMEENTE WEVELGEM

lokale weg, type II

ontsluitingsweg in bedrijvenzone VERKEERSSTRUCTUURSCHETS Gullegem Legende autoluwe fiets-/ voetgangersroute

70 50

doortocht, circulatiemaatregelen hoofdweg primaire weg, type ll buitenpoort

70

50 50

lokale weg, type II

verblijfsgebied (KT Zone 50;

LT delen opnemen in Zone 30) ontsluitingsweg in bedrijvenzone autoluwe fiets-/schoolomgeving voetgangersroute Zone 30 rond

S

doortocht, circulatiemaatregelen

fietspaden

buitenpoort

S P

dorpsplein

P

50

50

RH

30

S

bedrijventerrein

S

Zone 30 rond schoolomgeving

centrumgebied, Zone 30

S P

S P

P S N3

50

50

RH

30

Provinciaal domein Bergelen

centrumgebied, Zone 30

43

S

P

Gullegem-Moorsele

1 km

0

N3

50

43

70

Provinciaal domein Bergelen

50

Regionaal bedrijventerrein KAART 4.Bb Gullegem-Moorsele

S

0

? 70 ?

Regionaal bedrijventerrein parking prioriteit fietsers

90

Leiedal, juli 2011

parking

dorpsplein intermodale toegangspoort bedrijventerrein

S

?

?

fietspaden

prioriteit fietsers

S

S

90

verblijfsgebied (KT Zone 50; intermodale toegangspoort LT delen opnemen in Zone 30)

N

?

BELEIDSPLAN mei 2003

KAART 4.Bb Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

51

N

BELEIDSPLAN mei 2003

1 km


figuur 12: Verkeersstructuurschets Moorsele

GEMEENTE

VERKEER Moorsele 70

GEMEENTE WEVELGEM Zilveren Spoor

VERKEERSSTRUCTUURSCHETS Moorsele

Legende

70

hoofdweg primaire weg, type ll lokale weg, type I lokale weg, type II

50

doortocht buitenpoort

S

prioriteit fietsers

50 S 30

S 30

30

RH

S

verblijfsgebied (KT zone 50; LT delen opnemen in zone 30)

SP

70

Zone 30 rond schoolomgeving

50

S

N3

autoluwe fiets-/voetgangersroute

43

fietspaden herwaardering dorpsplein

?

centrumgebied, Zone 30 Provinciaal domein Bergelen Regionaal bedrijventerrein Gullegem-Moorsele 0

0

70 50 50

500m

? N

70 KAART 4.Bc

N

BELEIDSPLAN mei 2003 52

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.B.2 Een fijnmazig fietsroutenetwerk 4.B.2.1 Rol van het fietsverkeer in het mobiliteitsplan Aangezien meer dan de helft van de verplaatsingen minder dan 5 km bedraagt, heeft de fiets een belangrijk potentieel. Een consistent en kwalitatief fietsroutenetwerk is dus een fundamentele voorwaarde voor de ontwikkeling van een duurzaam lokaal verkeerssysteem. Dit is geen fietspadenplan. Een fietsroute kan zowel lopen langs volledig aparte fietswegen als langs rijwegen met vrijliggende, aanliggende fietspaden of fietsstroken, langs straten met gemengd verkeer of langs landelijke wegen. 4.B.2.2 Opbouw fietsroutenetwerk: streven naar een samenhangend en gebiedsdekkend hiërarchisch netwerk In opdracht van het Vlaamse Gewest werd voor de provincie West-Vlaanderen een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk opgemaakt (goedgekeurd november 2001). Op de figuur wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde fietsroutes.

LOKALE FIETSROUTES Dit zijn routes die niet opgenomen worden in het provinciale fietsrouteplan. Ze vervolledigen het netwerk op gemeentelijk vlak. Samen vormen zij een samenhangend fijnmazig netwerk langs waar de belangrijkste bestemmingen binnen en buiten de gemeente bereikt kunnen worden. • Lokale functionele fietsroutes: dit zijn routes die alternatieve verbindingen vormen tussen deelkernen en attractiepolen. Ze vervolledigen het netwerk en zorgen voor de fijnmazigheid ervan. • Lokale doorsteken zijn belangrijk voor inkorting van de reistijd tussen twee bestemmingen. • Bosdreven en veldwegen: zoveel mogelijk behoud van huidige smalle profiel, enkel voor plaatselijk, landbouw- en fietsverkeer, weren van sluipverkeer. A: PRIMAIRE LOKALE FIETSROUTES De belangrijkste functionele verbindingen tussen kernen en attractiepolen worden verbonden door primaire fietsroutes: 12 primaire fietsroutes vormen een netwerk die de drie kernen van de gemeente met omliggende kernen en attractiepolen verbindt.

NON-STOP HOOFDROUTES Dit zijn hoogwaardige snelle routes, een soort van fietssnelwegen, gericht op dagelijkse functionele verplaatsingen (5 à 15 km, tendens naar grotere afstanden wegens verbeterde fietstechniek, infrastructuur, fietsvergoedingen…) en doelgerichte langeafstandsverplaatsingen in de vrije tijd. BOVENLOKALE FUNCTIONELE ROUTES Bovenlokale routes zijn gericht op meer dagelijkse functionele verplaatsingen (5 à 10 km) in het woonschool-, woon-werk-, en woon-winkelverkeer. Het is belangrijk dat de fietsvoorzieningen worden meegelift bij de ombouw van het wegennet volgens de nieuwe categorisering van het wegennet. Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

53


RollegemKapelle

GEMEENTE WEVELGEM RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Sint-ElooisWinkel

Gewenste ruimtelijke structuur van functionele fietsroutes legende - RG figuur nr. 14

figuur 13: Functioneel bovenlokaal en GEMEENTE WEVELGEM lokaal fietsroutenetwerk RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

RollegemKapelle

Ledegem

Sint-ElooisWinkel

9

Gewenste ruimtelijke structuur van functionele fietsroutes

12

8

R8

10

legende - RG figuur nr. 14

7 Ledegem

9

6

Legende

12

8

Moorsele

7

6

Moorsele

fietsroutenetwerk

3

2

A19

3

2

2

R8 Wevelgem

Menen

Primaire wegen categorie 2 Secundaire wegen categorie 2 Secundaire weg categorie 1

Spoorlijn Kortrijk-Poperinge

Posthoorn

Secundaire wegen categorie 2

4

N8

Menen

N8

4

Spoorlijn Kortrijk-Poperinge

4

leiedal

R8

4

Posthoorn

Bebouwde gebieden Primaire wegen categorie 2

Secundaire weg categorie 1 Hoofdweg

4

4

N32

Deze figuur is een schematische weergave, geen bestemmingsplan

4

2

Wevelgem

N32

Hoofdweg

Deze figuur is een schematische N weergave, geen bestemmingsplan

Bissegem

Bissegem

4

Bebouwde gebieden

N

6 6

5

Nummering fietsroutes Lokale aanvullende fietsroutes / overeenkomstig het tekstgedeelte fietsdoorsteken A19 Nummering fietsroutes overeenkomstig het tekstgedeelte

Heule

11 6

11

Lokale functionele fietsroutes

6

6

Gullegem

5

Lokale aanvullende fietsroutes / uit provinciaal Bovenlokale fietsroutes fietsroutenetwerk fietsdoorsteken

Heule

6

Bovenlokale fietsroutes uit provinciaal fietsroutenetwerk Non-stop hoofdroutes uit provinciaal Lokale functionele fietsroutes

R8

6

10

Non-stop hoofdroutes uit provinciaal fietsroutenetwerk

6

Gullegem

1

Marke

1

Marke

Lauwe E403

Lauwe E403

leiedal 54

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


Cursief gedrukt staan straten die reeds geselecteerd werden in het provinciaal netwerk: 1. Wevelgem <-> Lauwe: via Lauwestraat 2. Wevelgem <-> Moorsele via Lode de Boningestraat - Roeselarestraat Warandestraat via Nieuwstraat - Moorselestraat – Vrijstraat (autoluw) 3. Wevelgem <-> Gullegem: via Brugstraat – Gullegemstraat – Koningin Fabiolastraat 4. Kortrijk <-> Wevelgem <-> Menen via de Leie (non-stop hoofdroute): tussen Menen en Wevelgem is dit de rechteroever, tussen Wevelgem en Kortrijk de linkeroever van de Leie. via de N8 via Bieststraat – Reutelstraat – Wijnbergstraat (autoluw) 5. Moorsele <-> Menen: via Wittemolenstraat 6. Moorsele <-> Gullegem <-> Heule / Kortrijk via Vanmarckelaan – Rozenstraat – Hondschotestraat – Bankstraat – Bissegemstraat – Heulestraat via Heerweg - Bergelen – Grote Ieperstraat – Oude Ieperstraat 7. Moorsele <-> Ledegem: parallel langs Heulebeek 8. Gullegem <-> Sint-Eloois-Winkel: via Driemasten 9. Moorsele <-> Rollegem-Kapelle: Overheulestraat 10. Industriezone Gullegem – Moorsele: WestlaanOostlaan en langs de N343 11. Gullegem <-> Bissegem: Bissegemstraat 12. Gullegem <-> Sint-Katerina (Kuurne): Poststraat – Plaatsweg – Kwadestraat – Rommelen Gotestraat - Fonteingoeddreef De N8 werd, omwille van de nabijheid van de non-stoproute langs de Leie niet opgenomen als bovenlokale fietsroute. Omwille van haar sterke functionele betekenis voor fietsverkeer (verbindt vele functies op fietsbare afstand) wordt de N8 als lokale route geselecteerd.

Leiedal, juli 2011

Op enkele delen van de primaire fietsroutes wordt het autoverkeer ondergeschikt geacht aan het fietsverkeer. Deze wegen krijgen het statuut prioriteit fietsers. De rest van het primaire fietsroutenetwerk volgt wegen met een redelijke verkeersfunctie. Hier wordt afhankelijk van de situatie (zie verder) gewerkt met vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom (bubeko) en gemengd verkeer binnen de bebouwde kom (bibeko). De N8 vormt hierop een uitzondering: omwille van de hoge verkeersintensiteiten worden hier binnen de bebouwde kom aanliggend verhoogde fietspaden voorgesteld. B: SECUNDAIRE LOKALE FIETSROUTES Verder worden nog aanvullende routes geselecteerd. Het gaat om: • doorsteken naar de non-stop hoofdroutes langs Leie en op oude spoorbedding: de doorsteken worden op de N8 verknoopt aan de bushalten; • rustige landelijke routes die ook een belangrijke recreatieve waarde hebben. Op secundaire fietsroutes wordt in principe uitgegaan van gemengd verkeer. Er loopt een alternatieve, secundaire fietsroute van Wevelgem-centrum via het Vijverhof naar Moorsele. Onder de ophoogde autosnelweg A19 zou een fietsdoorsteek kunnen worden aangelegd, die aansluit op landbouwwegen richting Moorsele en eventueel via de Heerweg – Bergelen naar Gullegem leiden. Dit is een alternatief tracé voor (middel)lange termijn: het aanleggen van veilige fietspaden langs de Roeselarestraat-Warandestraat (Wevelgem-Moorsele) en langs de Gullegemstraat-Koningin Fabiolastraat (Wevelgem-Gullegem) blijft de eerste keuze conform het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De nieuwe hoofdontsluitingsweg voor het gebied Kleine Molen in Wevelgem omvat ook een tunnel onder de spoorweg, waarin een fietstunnel wordt geïntegreerd. Deze tunnel vergroot het contact tussen beide zijden van de spoorweg. Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

55


4.B.2.3 Kwaliteitseisen voor fietsvoorzieningen In het Vademecum Fietsvoorzieningen van het Vlaamse Gewest worden kwaliteitsnormen opgelegd voor fietsvoorzieningen. Dit zijn optimale situaties die als streefbeeld dienen gehanteerd te worden, maar in de praktijk aangepast worden aan de beschikbare ruimte. In onderstaande tekst zijn dus een aantal principes opgenomen betreffende de inrichting van fietsvoorzieningen, voor de concrete uitwerking op het terrein zijn sommige bepalingen niet altijd mogelijk. VRIJLIGGENDE FIETSPADEN Bij snelheidsregimes van 70 en 90 km/uur: Gezien de hoge snelheidsverschillen tussen fietsers en auto’s dient hier het gebruik van vrijliggende fietspaden (D7), aan weerszijden van de weg veralgemeend te worden, met verplicht gebruik door bromfietsers A en B. Als aanbevolen minimumbreedte geldt 1.75 m. Uit onderhoudsoogpunt en bij veelvuldig gebruik door bromfietsers type B is zelfs een breedte van 2.00 m verkieslijk. Bij plaatsgebrek geldt als uiterste minimum 1.50 m. Bij 1.20 m brede fietspaden is met twee naast mekaar rijden niet meer mogelijk of comfortabel. Tussen fietspad en rijbaan dient liefst een groene buffer als afscherming te worden aangebracht. Deze bestaat minimaal uit lage bodembedekkers of gras of haagje van min. 1 m breedte. Toepassing van laanbeplanting vraagt een breedte van 2.50 m of meer. Bomen geven beschutting tegen regen en wind en zorgen voor een subjectieve veiligheid voor de fietser. Bij het bepalen van de strookbreedte, inplanting en plantafstand moet rekening worden gehouden met de benodigde zichtlengte aan zijstraten en inritten. Ook voor de verlichting van het fietspad moet gewaakt worden. Het loopvlak van het fietspad moet vlak zijn. Platenbeton is door zijn voegen niet gewenst. Bij toepassing van betonklinkers zijn vellingkanten van meer dan 2 mm niet toegestaan. De klinkers dienen

56

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

in lengterichting geplaatst. Tegels, beton en asfalt genieten de voorkeur. Ter hoogte van de uitritten van percelen dient voor het opstellen van de voertuigen buiten het fietspad en het benodigde uitzicht en veiligheid, een berm van 2 m (min. 150 cm) te worden voorzien. De aanleg van fietspaden op bestaande bermen creëert vaak zichthinder bij woningen en aan uitritten, alsook onveiligheid voor fietsers. AANLIGGENDE FIETSPADEN ONDERSCHEID • Fietsstroken: aanliggende fietsvoorziening op gelijk niveau als de rijbaan, geen verhoogde buffer tussen rijbaan en fietsstrook, afscheiding door markering; • aanliggende fietspaden; aanliggende fietsvoorziening met verhoogde buffer tussen rijbaan en fietspad of fietspad in zijn geheel verhoogd. BIJ SNELHEIDSREGIMES VAN 50 KM/UUR • Waar vrijliggende fietspaden niet kunnen worden toegepast, b.v. bij plaatselijke versmallingen (vooruitgeschoven woning, smalle brug...). In die uitzonderlijke gevallen dient het aanliggende fietspad wel verhoogd te zijn. • Binnen de bebouwde kom, langsheen hoofdstraten en gebiedsontsluitingswegen. • Op gebiedsontsluitingswegen ook buiten de kom. Op wegvakken met snelheidslimiet van 70 km/uur, en algemeen buiten de bebouwde kom, kunnen uitzonderlijk aanliggende fietspaden worden toegepast (normaal vrijliggende). In dit geval dient een ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen fietspad en rijbaan. Dit kan beperkt worden tot een rammelstrook, biggenruggen of groenstroken. De rijbaan dient smal te blijven. Voor een ideale conflictpresentatie zijn in normale

Leiedal, juli 2011


omstandigheden op hoofdstraten, verbindingswegen en gebiedsontsluitingswegen in verblijfsgebieden (50 km/uur) aanliggende verhoogde fietspaden aangewezen. Minimumbreedte: 1.50 m (fietsstroken) - 1.75 m (fietspaden). Voorkeur voor afgeschuinde boordstenen bij verhoogde fietspaden. De meeste zorg moet gaan naar de uitvoering en de oplossing van de kruispunten. Het oogcontact tussen fietser en automobilist is van primordiaal belang. Een ruimtelijke afscheiding in de vorm van een verharde zone van 50 cm tussen rijbaan en fietspad moet de subjectieve veiligheid en het comfort verhogen. GEMENGD: DE FIETSER OP STRAAT BEVEILIGEN Het is duidelijk dat in het centrum of in een woonwijk geen fietspaden nodig zijn. De fietser moet zich daar veilig kunnen voelen op straat en zijn plaats zichtbaar innemen op de weg. Dit betekent dat de fietser daar ook moet beveiligd worden door een lagere rijsnelheid van het autoverkeer en door een correcte wegbreedte. Bijkomende maatregelen zoals fietssuggestiestroken of snelheidsremmers kunnen nodig zijn. Binnen verblijfsgebieden geldt het algemene principe dat fietsverkeer meer zichtbaar moet zijn in het straatbeeld (conflictpresentatie). Daarom moet het autoverkeer in snelheid beperkt worden of is een veiligheidszone tussen fietser en auto noodzakelijk. De snelheid binnen de kom van 50 km/uur en de gewenste snelheid in woon- en verblijfsgebieden van eveneens 50 km/uur laat in feite nog geen volledige menging toe. Bijkomende maatregelen voor snelheidsbeheersing zijn nodig, en soms is hier een bepaalde vorm van fietsvoorziening nodig. Deze kan echter verschillende vormen aannemen, in functie van omgevings- en gebruikskenmerken. Het mengen van fietsers met autoverkeer in centrumgebieden wordt door de publieke opinie dikwijls op argwaan onthaald. Dit heeft meestal te

Leiedal, juli 2011

maken met een te weinig ergonomisch bestudeerde maatvoering in lengte- en dwarsprofiel, waardoor de rijsnelheden van auto’s nog te hoog zijn en/of de fietsers in de knel raken. Wanneer de fietser op straat beveiligd is, heeft menging ook voordelen: • meer flexibiliteit voor fietsers (veel bestemmingen op korte afstand van elkaar); • zichtbare aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld; • betere conflictpresentatie, vooral aan kruispunten; • meervoudig ruimtegebruik. FIETSSUGGESTIESTROKEN ALS HULPMIDDEL BIJ MENGING Fietssuggestiestroken zijn een vorm van menging. Om menging veilig mogelijk te maken kan het gebruik van fietssuggestiestroken een hulpmiddel zijn. Fietssuggestiestroken zijn stroken aan de rand van de rijweg, uitgevoerd in een afwijkend materiaal of kleur ten opzichte van de rest van de rijbaan. Ze zijn een hulpmiddel om informatie over de beschikbare ruimte en de plaats op de weg bij het inhalen te geven. Voorwaarde is echter een goede maatvoering van de weg(indeling) en aangepast materiaalgebruik. Fietssuggestiestroken mogen in principe niet in een rode kleur worden uitgevoerd. Integratie in het materiaalgebruik van de omgeving is gewenst. Fietssuggestiestroken kunnen aantonen hoe de weggebruikers samen de rijbaan kunnen delen met respect voor elkaars ruimtebehoefte. Hier ligt de meerwaarde van fietssuggestiestroken in de toepassingen van het gemengde verkeer in dit gebied. Zij kunnen de suggestie over de juiste plaats op de weg bij het inhalen aangeven. Ze suggereren de plaats en de ruimtebehoefte van de fietser, en de 1 m brede inhaalafstand tussen fietser en inhalende auto. Fietssuggestiestroken moeten dan wel 150 cm breed zijn (goot niet inbegrepen).

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

57


Ze zijn breed genoeg opdat twee fietsers er naast mekaar kunnen rijden. Bij gebruik door één fietser bevat de strook tevens bijna de wettelijke marge van 1 m die een automobilist tussen zijn wagen en de fietser moet laten bij het inhalen. Automobilisten mogen verder de fietssuggestiestrook berijden, het is een hulp bij het inhalen en versmalt de rijbaan optisch. Fietssuggestiestroken van 1 m laten te vaak een rijloper over die toelaat dat twee wagens mekaar kunnen kruisen. De auto’s blijven dan vlak naast de fietssuggestiestrook rijden en rijden rakelings langs de fietser. De automobilist denkt ten onrechte dat de fietser voldoende ruimte heeft op zijn smalle strook. Fietssuggestiestroken moeten daarom zo breed zijn dat de automobilist de fietser voldoende ruimte laat. Om menging veilig mogelijk te maken is een correcte dimensionering van de rijbaanbreedte essentieel. Hierbij dient nagegaan welk het meest voorkomende kruisingsmanoeuvre is op de weg. Bij kruisingen autoauto is een breedte van 450 cm aangewezen, incl. fietssuggestiestroken. Ontmoetingen auto-auto-fiets zijn dan niet mogelijk. MENGING VAN FIETS EN VOETGANGERS In straten met lintbebouwing, waar het snelheidsverschil tussen fietsers en auto’s te groot is en waar de ruimte ontbreekt om comfortabele fietspaden te voorzien, kan overwogen worden te streven naar een gecombineerd gebruik van eenzelfde ruimte voor fietsers en voetgangers (verkeersbord D9 met verticale scheiding) (b.v. overgangsgebieden met verspreide bebouwing). In elke concrete situatie moet bekeken worden hoe mogelijke conflictsituaties opgevangen kunnen worden (b.v. door subtiele of scherp afgebakende scheidingslijn, eventueel met licht niveauverschil…).

58

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

4.B.2.4 Trage wegennetwerk De gemeente Wevelgem heeft de trage wegen op haar grondgebied geïnventariseerd. Dit werd samengevat op de kaart van het trage wegennetwerk: zie figuren per deelgemeente. In 2010 werd ook een actieplan trage wegen opgemaakt. Uit de terreinbezoeken kwamen een aantal knelpunten en opmerkingen over de toestand of onderhoud van deze wegen. Anderzijds werden ook potenties onderzocht voor het creëren van nieuwe verbindingen. Dit actieplan is het resultaat van dit werk en heeft de doelstelling om een nuttig, fijnmazig en kwaliteitsvol netwerk van trage wegen in de gemeente uit te bouwen en te onderhouden. De acties worden in verschillende onderdelen weergegeven. Soms heel concreet, soms algemeen geformuleerd. Trage-wegenbeleid gaat over zeer diverse materie en situaties; de uitvoering is dikwijls afhankelijk van externe factoren. Vandaar de keuze om geen timing bij de acties te vermelden. Voor elke actie wordt wel een verantwoordelijke dienst aangeduid en er zal jaarlijks een voortgangsrapport opgemaakt worden. Het actieplan omvat volgende onderdelen: 1. Kwaliteit bestaande verbindingen verbeteren 2. Realisatie van nieuwe trajecten 3. Achterhaalde trajecten officieel in orde stellen.

Leiedal, juli 2011


Ka

Vrijstraat

N3

Tombroeckd

Ijzerpoort

43

Bo

ekh

ou

tdr

Pe

b re

o

la pe

Zuidhoekstraat

nie

figuur 14: Trage wegennetwerk - Wevelgem

str aa

tem

stra

at

gestraat Groenin

Oleanderstraat

Jules Deconinckstraat

Vredestraat

traat kers

at

Pijpestraat

st ra ar kt

traa

t

Vlam ings

M

at

Re y nsak

tra

t

gstra at

iës

s Zuid

aa

Konin

av or

t

M

str

ra a

utje

ren

st

llep

po

t traa

at

t

He

aat estr Hell at stra erne Ka z

ns

t at

lan

d

oots tra

at

at

at

a tra riks

a rijstr

lve

Notelaarstra

t lw ke Tra

at

at

lde

traa stra

t traa

ln Wa Ko

t

a nstr

s eek

bos

Leie

ve We t

straa

at stra

stra

Gu

s riek Fab

t

at rstra

traat

a tra ks

Leie

rm a

Rivie Tolb

ee

eute

aa

s Lage

at

nne

Kw

eg

Loska ai

aat

at

t traa

oornst

g ijwe Ab d

aP stin

dberg

kstra

at

aat rstr u Au g

isstr

rstra

Arto

Kate

sias

e

at

Go u

str

Koza

oste

at

here

Posth

Gro

tra nes

No

ad

Klo

traat

raat Parkst

werijs

aat rtstr Sp o

eg

stra

straa

t traa rijks

t traa

m Tra

rkt

estra

t

en thav Luch

at

Kr uis

stra

Ma

at Cultuurp

aat Waterstr

Brou

estra

ige T Heil

at

aat rstr

a str

ie ets

er e

Ko

nd

t

t traa ools

ot e Gr

Lauw

Sch

at stra

t

ters Ko u

rw oo

re cke

aa st r og

t aa

Sp

en

Ho

t aa str

str

str

aat

erd

M

ert

t aa

ek

dstr

vo

we

Alb

rbe

aar

ge

eu Ni

odb

g We

straat

kt ar

Brugstraat

Nieuw

at

Ro

aat estr Pa p

stra cia

epp e

len

aat elstr

Aca

Sn

Mo

fstraat

t

t

rwind

at

ba br a

traat Tuins

tra

at stra

Sli jter sst raa

ine

aat

at

aa st r yd Bre

Steenbakkersstraat

aa str erij

t

Kle

llestr

ra st

tra Kijkuits

traat

t

straat rvenne

t

st

poel Water

traat

traa

at stra

Akke

em

ns

De

Ho g e raat

st Wezel

aat rijstr

e Ne

a Van

t

s Vis

Rote

Neerho

erss

blo

e ho

nri

Me

at

Kort

m

at

Ceders Hoppestraat

e me

uw

ië and Norm

raa nenst

aa

alstra

str

tega

ker

Nach

veld

ko

stra

Jan

Perr

Bla

er at W

He

mstraat

ag

at

at

Kape

d en

tra

eg Vli

Ak

rs ie nt

ge

la ge

Ho

at tra

E

en nn

ele

n

De

ors

ge

t

ns

e To

Mo Wil

aa str

or

aat telstr

ed

at

do Es

Re u

tra

Vanneputstraat

Go

tra ns K

at

t

t str

ta as

nje

a str

listraa

traat

ke Ei

at

aa

a str

n uke

aat

Elf Ju

at

Moers

t

us

str

at stra

Be

Vlasbloe

stra

traa

at

ok Kr

lie Le

W

erg ijnb

re sela

ans

t aa

rida

str

Kroonstra

el Ez

Felix Ve

Oudstrijdersstraat

sts

raat Molenst

aat

t traa lincs

Ro e

Me m

g

Pa

we

at stra

en

eid Vrijh

Te

o rP

r pe

ock

Bie

r aa rst ve

raat

Vinkestraat

Leuric

str Veld

Ketelst

Ga

Wit

m rre

Mollega

Ma

ins Vliegple

ole

ns

tra at

Gullege

m straat

t

A1 9

Legende

raat

trage wegen openbaar gemeente

of andere openbare instanties

openbaar andere instanties

(bvb. W&Z: jaagpad langs Leie)

voetweg openbaar voetweg privé privé

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

59


Ro

figuur 15: Trage wegennetwerk Gullegem

ele

Gotestra

mm n

at

at

tra

llin

re s

gs

tra

a tra

is Winkels

t

rheid

slaan

stra Klijt

at

als

E403/A17

Da

traat

Nijve

at

Kleppe Voetweg

tra at

s

t traa oss

't Hoveke

ie Dr

nlaan

o gb llin

sterb

Ba

m as n te

t

gstra

achte

tlaan

Ballin

Muizelstraa

A mb

Oo s

Kloo

an Westla

Meerlaanstraat

To r

lle

Ba

Sint-Eloo

rte

o sb

Ko

tra

Bo

als

Kwadestraat

Ma

eg lw

g

ste e

n

at

ut er ko ule

Oude Ieperstr

de

ling

Ter W alle

n Wa

Dreef

eks

Fa in nin g Ko

ek

n

el ho

rlaa

pp

He

Poststraat

t traa

Berkenlaan

Ba n kbe

tra a bio

las

Hemelhofweg

e Vijv

rd a

t

t

aat

straa

usstr

berd

t

Salin

Els

t Els

Da m

r Te

Vlierstraa t

de

Wallekouter

De

aat

Bis em seg str aat

te

Tombroeckdreef

r

Ka

Vrijstraat

ei

t

laa

wa

43

er ef T

t

at

laan N3

straa

st

on

stra

uvels

Ijzerpoort

gw

Beek

lein

Ve rri e

ho Sc

nde

Stre

er st r aa

Dre

rp Zege

Iep

La a

t

e

traa

Grote Ie perstra

pels ska

ra Wa

Kl ein

p

Europalaan

eg

H

go

nok

Heulestraat

g

tje e t Pu

Pij pl a

Lage Kouter

Vla

eg

elen

Hu

tw Voe

Architect Vanhoornelaan

Stijn

estraat Dadizel

't Vrije

Berg

raat

e rijw sto

De

Karrest

Pa

Hoge Kouter

g

in

e De Lind

sple

Heerweg

k oe

w sie

g

lh eze

pe

De K

t r aa rst

es

we

Dorp

racht

i

Po

Pe

iwe

Bo u w str aat

e gj

Ter G

Ter Kasse

Tra m

t

ee St

de

Me

t

straa

Zevenkaven

Nekkerplas

oc Pr

Ieperstraat

Ou

n flaa rsho

Kasteeldreef

straa

Kerk

utte

an nla

straat Rozen Bro md ries

k

Bank

Sch

t

e Tulp

aat

aa

Noordkouter

rdstr

str

Olm enlaan

llo k

oe

Kwadries

Hondschotestraat

s bo of fh Ka

n slaa

No o

al di

H Ba

traat

m eers Kraai

Drie

at ugstra

eules

raat k's st Clerc G rim

Plaa

tswe

t

Ka

t

a tra

Overh

st r aa

r ds aa

Aa

em

ng

Tjok kenp le

in

at

eg

Wij

br Wagen

Le d

ekh Bo

ou

ee tdr

f

Pe

b re

oo

mh

of

la pe

Zuidhoekstraat

nie str aa

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

ullegem straat

t

A1 9

60

Leiedal, juli 2011


figuur 16: Trage wegennetwerk - Moorsele

Ma

als

at

Ko

tra

rte Ba

Sint-Eloo

llin gs a tra

is Winkels

t

traat

Nijve

rheid

slaan

E403/A17 an Westla

achte

Ba

nlaan

o gb llin

s

t

gstra

A mb

tlaan

Ballin

Muizelstraa

Meerlaanstraat

Oo s

at

t

t

Berkenlaan

aat

straa

Heerweg

De Lind Karrest

e

Berg

elen

raat

ek

racht

Hemelhofweg

g

el ho

we

usstr

t Tra m i

Architect Vanhoornelaan

ra Wa

Stijn

at

uvels

stra

Stre

't Vrije

nde

estraat Dadizel

g Kezelber

pp

Ter G

Ter Kasse

berd

de

Rozen Bro md ries

ek

Kasteeldreef

Ieperstraat

Ou

fho

Salin

Tulp

an enla

straat

Da m

g we

t

Vlierstraa t

ren

aa

aat

me

str

Hondschotestraat

s

Ka

Noordkouter

Olm enlaan

r Te

m Ko

llo k

bo of

rdstr

al di

H Ba

traat

m eers Kraai

n slaa

No o

eules

raat k's st Clerc G rim

Drie

at ugstra

Overh

st r aa

a tra

rd a

em

r ds aa

Aa

eg

ng

br Wagen

Le d

Wij

laan

eg

Ijzerpoort

Ka

Vrijstraat

Ko

rte w

N3

la pe

Zuidhoekstraat

nie str aa

mo

len

str

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan itte

Leiedal, juli 2011

aa t

t

A1 9

61 Ma

m rre

stra

at

43

Ga


figuur 17: Light rail

GEMEENTE

LIGHT RA GEMEENTE WEVELGEM

LIGHT RAIL DEINZE

DEINZE

GENT

Legende GENT

light rail KORTRIJK

misssing link bestaand station mogelijk nieuw nieuwestation halteplaats stedelijke ontwikkeling bebouwing 0

gemeente Wevelgem

5 km

0

N KAART 4.B3

N

BELEIDSPLAN mei 2003

LILLE

62

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.B.3 Openbaarvervoerplan De uitbouw van het openbaarvervoernetwerk wordt afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen. Op die manier worden ontwikkelingen op een duurzame manier ontsloten. 4.B3.1 NMBS Station als lokaal knooppunt in de vervoersketen + verbeterd aanbod door omvorming naar light-rail CONTEXT De spoorlijn Kortrijk – Poperinge is een spoorlijn van secundair, regionaal niveau. Kortrijk is het meest nabijgelegen hoofdstation van waaruit IC- en EC-treinen (internationaal) rijden. Op het hoogste niveau is het HST-station van Rijsel het belangrijkste knooppunt in de regio. LOKALE KNOOPPUNTFUNCTIE Het station van Wevelgem is een belangrijk lokaal attractiepunt, centraal in de gemeente gelegen. De uitstraling van het station en de stationsomgeving wordt vergroot door het strategische ruimtelijk inbreidings- en herwaarderingsproject. De lokale invloedssfeer wordt in de eerste plaats verzekerd door een goede fietsbereikbaarheid. Dit houdt een verknoping van (autoluwe) fietsroutes in en het voorzien van aantrekkelijke fietsenstallingen. Daarnaast kunnen beperkte Park-andRidevoorzieningen voorzien worden. De Nieuwe Markt blijft hier mee ingeschakeld. Ook op vlak van openbaar vervoer is het station een (lokaal) knooppunt: buslijn 82 (vroeger 725) die aansluiting geeft op de treinen, zorgt voor voor- en natransport vanuit Gullegem en Moorsele.

Leiedal, juli 2011

LIGHT RAIL ALS LANGETERMIJNPERSPECTIEF De ideeën rond light rail sluiten aan bij de ontwikkelingen in het grensoverschrijdende netwerk rond Rijsel (COPIT). Op Frans grondgebied leven immers plannen om de oude spoorbedding tussen Tourcoing en Halluin om te vormen tot lightraillijn. Een light rail is een lichte trein die als voordeel heeft sneller op te trekken dan een klassieke (zware) stoptrein. Hierdoor wordt de exploitatie goedkoper en kan de halte-afstand in het verstedelijkte gebied beperkt worden. Door de Franse light rail door te trekken tot over de grens en aansluiting te geven op spoorlijn 69, ontstaan interessante mogelijkheden. Tussen Menen en Kortrijk kan een verhoogd aanbod gecreëerd worden door de nieuwe verbinding af te wisselen met de verbinding Kortrijk – Poperinge (op termijn mogelijk ook light rail) (b.v. uurfrequentie uit Poperinge en half uur later ook uit Rijsel, geeft halfuurfrequentie). Bovendien kunnen er, inspelend op de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen (b.v. het vliegveld wordt op lange termijn omgevormd tot technologiepark) mogelijk bijkomende halten gecreëerd worden ter hoogte van het vliegveld en de Posthoorn.

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

63


( !

( !

( !

( !

( !

( ! ! (

( ! ! (

( !! (

( ! ! (

( ! ! (

! ( ( !

Legende Legende Legende ! ( ( !

! ( ( !

6262

( ! ! (

bulhaltes bulhaltes buslijnnr. 40 buslijnnr. 40

! ( ( !

! ( ( !

42 ( ! 42 ( !

! ( ( !

6161 (! ! (

42426262

! ( ( !

! ( ( ! !! ( (

( ! ! (

!! ( ( ( ! ! (

!! ( (

! ( ( !

( ! ! (

( ! ! (

( !

!! ( ( ! ( ( !

! ( ( !

( ! ! ( ( ! ! (

buslijnnr. 61 buslijnnr. 61 Kortrijk - Izegem - Ardooie Kortrijk - Izegem - Ardooie

( !

( ! ! (

( !

! ( ( !

buslijnnr. 82 buslijnnr. 82 Kortrijk - Marke - Lauwe - Wevelgem Kortrijk - Marke - Lauwe - Wevelgem - Moorsele Moorsele

( ! ( ! 6161

! ( ( !

! ( ( ! ( ! ! (

( ! ! (

( !

( !

( !

!! ( ( ( !

!! ( ( ( !

( !

4040!(!(

( ( ! !

( !

( ! ! (

( !

0

1:50.000 schaal: 1:50.000 schaal:

( !

0

! ( ( !

( !

500 ( ! ( ! ! ( ( !

( (! ! ! ( ( ( ! ( ! !

( !! (

4040

( ! ! (

!! ( ( ( ( ! !

!! ( (

! (

! ( ( ! ( !

( !

( !

500 ( ! ! (

( ! ( ! ( ! ! ( ( !

( ! ( ! ! ( ( ! ( !

( !

( !

( ! ! ( ( ! 1.000 1.000

( !

( ! ( !

( ! ( !

( !

( ! ! (

(! ( ( ( ! !!

!! ( (

( !

( (! ! ! ( ( ! ( !

! ( ( !

! ( ( !

( ! ! (

( (! ! ( !! (

( !

( (! !

( ! ! (

8282

( ! ! (

( ( ! ! ( ! ! (

( ! ( ! ! (

!! ( (

( !

( !! ( !! ( (

( !

!! ( ( (! ! (

!! ( ( !! ( (

( !

( !! (

( !! ( ! ( ( !

!! ( ( ( !! (

( ! ! (

( ! ! ( ( ! ( ! ! ( ( !

( ! ! (

2.000 Meters 2.000 Meters

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

( ! ! (

! (

! (

( !

64

! ( ( !

! (

( !

( !

!! ( (

!! ( (

! ( ( !

! ( ( !

( ! ! (

( !

( !

( !

( !

( ! ! (

( ! ! ( ( !

( ! ! (

! ( ( !

( !

! ( ( !

! ( ( !

( !

( !

( ! ! (

( ! ! (

( ! ! (

! ( ( !

( ! ! (

! ( ( !

! ( ( !

( ! ! (

( !

( ! ! (

( ! ! (

( !

( !

(! ! (

!! ( (

!! ( (

( ! ! (

! ( ( !

! ( ( !

( ! ! (

( !

( ( ! ! ! ( ! ( ( ! ( !

( ! ! (

( ! ( !

!! ( ( ( !

( !

( !

! (

( ! ! ( ! ( ( !

( ! ! (

( ! ! (

( ! ! (

( !

! ( ( ! ( !

( ! !! ( (

( !

(! ! (

! ( ( !

! ( ( !

! ( ( !

( !

( !

( !

!! ( ( ( !

( !

! ( ( !

( !

( !

( !

! (

( !

( !

4242

! ( ( !

!! ( (

( !

!! ( (

8282

( ! ! (

! ( ( !

( ! ( !

perimeter 500m rond bushalte binnen perimeter 500m rond bushalte binnen stedelijk gebied stedelijk gebied perimeter 750m rond bushalte perimeter 750m rond bushalte in in buitengebied buitengebied

( ! ! (

! (

! ( ( !

! ( ( !

! ( ( !

4242

!! ( (

!! ( (

! ( ( !

!! ( (

( ! ! (

( ! ! (

buslijnnr. 62 buslijnnr. 62 ( ! Kortrijk - Gullegem - Sint-Eloois-Winkel ( ! Kortrijk - Gullegem - Sint-Eloois-Winkel - Roeselare - Roeselare

( ! ! (

( ! ! (

( ! ! (

( ! ! (

( ! ! (

! ( ( !

( ( ! !

( (! !

( !

( ! ! (

( ! ( (! ! ! (

6262 ( (! !

( ! ! (

! ( ( !

! ( ( !

!! ( (

! ( ( !

! ( ( !

!! ( (

!! ( (

( (! !

! ( (! ! ( (!

( ! ! (

( !

( ! ! (

( ! ! (

! ( ( ! (! ! (

!! ( (

( !

( !

( ! ! (

( ! ! (

( !

( !

! ( ( !

( ! ( ! ( ( ! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ! ! (

( !

( !

( !

( !

( ! ! (

( !

( !

( !

( !

! ( ( !

( !

( !

( !

( !

( !

( !! (

( (! ! ( !

( !

( !

( !! (

( !! (

( !

( !

( !! (

( ! ! (

( ! ! (

( !! (

Kortrijk - Gullegem - Moorsele Kortrijk - Gullegem - Moorsele - Menen/Dadizele Menen/Dadizele

( ! ! (

( ! ! (

bushaltes buslijnen bushaltes en en buslijnen belbuszones belbuszones

42

( !

( !

GEMEENTE WEVELGEM GEMEENTE WEVELGEM figuur 18: Bestaande lijnen openbaar Mobiliteitsplan Mobiliteitsplan busvervoer

Kortrijk - Wevelgem - Menen Kortrijk - Wevelgem - Menen buslijnnr. 42 buslijnnr.

( !

! ( ( ! ! ( ( !

! ( ( ! ( !

! ( ( ! ( ! ! ( ( !

!! ( (

( !! (

! ( ( !

( !! (

Leiedal, juli 2011

( !! (

!! ( ( ( ! ( ! ( ! ( !

!! ( ( ( ! ( !


4.B3.2 De Lijn Doorstroming en frequentieverhoging op bestaande streeklijnen; voorzien van hoofdhalten, betere bediening IZ Gullegem – Moorsele De commerciële snelheid van de streeklijnen wordt op korte termijn geoptimaliseerd. Vooral op de N8 kan de commerciële snelheid sterk opgedreven worden door bijvoorbeeld lichtenregeling en beperkte busbanen of andere doorstromingsmaatregelen. Omwille van de ruimtelijke ontwikkelingen wordt de frequentie van lijn 40 (vroeger 724) opgedreven. Een kwartierfrequentie (op termijn tienminutenfrequentie) tijdens de spits en een twintigminutenfrequentie tijdens de daluren is gewenst. Op lijn 42 (vroeger 731) wordt ter hoogte van de brug een bijkomende halte voorzien. Deze halte vormt het intermodale toegangspunt van het industriegebied (waar ook pendelfietsen, carpoolparking… terug te vinden zijn). Lijn 42 (vroeger 731) werd ondertussen gekoppeld aan lijn 82 (vroeger 725) om met een verhoogde frequentie als regionaalstedelijke lus te rijden.

informatieverlening…). Volgende halten worden geselecteerd als hoofdhalte: • Gullegem – Plaats; • Moorsele – Standbeeld; • Wevelgem – Plaats; • Wevelgem – Posthoorn; • Wevelgem – industrie/kleinhandel (ter hoogte van Vlamingstraat); Uit de figuur kan worden afgeleid dat niet alle bestaande woonomgevingen worden bediend met het openbaar busvervoer conform het decreet ‘basismobiliteit’. Het betreft de bestaande woonomgevingen nabij de Moorselestraat en Gullegemstraat in Wevelgem en nabij de Bergelen in Gullegem. De V.V.M.De Lijn zal in samenspraak met de gemeente Wevelgem initiatief nemen om de bestaande tekortkomingen inzake basismobiliteit op korte termijn op te lossen.

Om de duurzame mobiliteit te versterken heeft het bedrijventerrein Gullegem – Moorsele een betere busontsluiting nodig. Een mogelijkheid is het stroomlijnen van de momenteel zeer kronkelende streeklijn 61 (vroeger 748 Kortrijk – Sint-ElooisWinkel – Roeselare). De lijn rijdt niet langer via Moorsele maar door het industriegebied, om via de Driemasten (doorsteek nodig) naar Sint-Eloois-Winkel te rijden. De noordelijke woonlob van Moorsele, die niet langer bediend wordt, wordt opgenomen in het belbusproject van Ledegem. Goed uitgebouwde hoofdbushalten die op knooppunten van het fiets- en voetgangersnetwerk liggen, verhogen de intermodaliteit (overdekte fietsstallingen, goed uitgebouwde

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

65


Jonkershoven

Ardooie

Roeselare

Houthulst

Vijfwegen

Tasse

Staden Oostnieuwkerke Breda

Madonna

Tilburg

Roeselare

Langemark-Poelkapelle

Wensnet West-Vlaanderen 2020 Legende Stedelijkheidsgraad

Hoogstraten

Bedieningsniveau Na te streven knooppunten Langemark regionaal stedelijk gebiedPoelkapelle Zandvliet

Kalmthout

Merksplas

Putte

Terneuzen

kleinstedelijk gebied

Pilkem

ervliet

Assenede

ssevelde

Kallo

Sint-Juliaan

Zonnebeke

Temse

bovenlokale ofLintstedelijke knoop Kontich Berlaar

Schelle

Waarloos halte belangrijke Duffel Boom

Hamme

GENT

Zonnebeke

Puurs

Ieper et West-Vlaanderen 2020 trein VERSIE 1.0 - 11-09-09 Laarne Wetteren

light-train

Aalst Na te sneltram streven knooppunten Opwijk regionale tram Sint-Lievens-Houtem Gavere Hiërarchische knooppunten Asse ande HST/IC/IR Burst Haaltert Verbindend busvervoer Affligem ingem snelbus iseren IR Denderleeuw Zwalm Ternat internationale knoop Herzele verbindende streeklijn

us

Geraardsbergen

Aarschot Tremelo Rotselaar

Grimbergen

Herent

Holsbeek Tielt-Winge

Heizel Zellik Kraainem

Dilbeek

BRUSSEL

Geluveld

Oud-Heverlee

Hollebeke bovenlokale of stedelijke knoop

Lessines dende streeklijn

itende streeklijn

adslijn

ainaut

Ath

-09-09

Herne

Nieuwpoort-aan-Zee

Groenendijk

Kruiseik

Wavre

Oostduinkerke-bad

belangrijke halte

Ottignies

Sint-Idesbald Noot: Lokale bussen, functionele ritten en vraagafhankelijk vervoer worden niet De Panne op kaart weergegeven

Middelkerke

schate

Nieuwpoort Louvain-la-Neuve

Koksijde

Raversijde Booitshoeke

Avekapelle

Veurne Westende-Bad De Moeren

Bulskamp

De Haan Jeuk

Montenaken

Geluwe Spermalie

Westkerke

Gistel

Jodoigne

Menen Zevekote

Gistel

Waremme

Stuivekenskerke Zandvoorde Diksmuide

Assebroek

Wevelgem

Juprelle

Keiem

Oudenburg

BissegemLoppem

Visé

Herstappe

Oudenburg Beerst Ettelgem

Zuienkerke Ichtegem

Zuienkerke LIEGE

Koekelare Stalhille

Leffinge Wilskerke Eggewaartskapelle Snaaskerke Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan Jabbeke 66 Zoutenaaie Zerkegem Oostkerke Diksmuide Vladslo Middelkerke

Varsenare

Paradijs Edewalle

Kortrijk

Veldegem Vijvekapelle

Moerkerke Hertsberge Waardamme

Ruddervoorde Sint-Kruis

Sint-Andries

Sint-Michiels

Zwev

Donk

Maldegem

Brugge

Aalbeke Balie Brugge

Torhout

Torhout

Middelburg

Damme Oostkamp

Koolkerke

Wijnendale

Beerne

Hoorn

Zedelgem

Ichtegem

Beerne A

Hoog Kortrijk

Damme

Menen

Zw

Moerbrugge

Marke

Brugge

Stasege Oedelem

Oostkerke Oostkamp Lapscheure

Zuidwege

Aartrijke

Rekkem Houtave Meetkerke Lauwe

Koekelare

Hoeke

Voeren

Zedelgem Dudzele

Eernegem

Sluis

Lissewege

Nieuwmunster

Jabbeke Bovekerke

Sint-Michiels

Snellegem Bekegem

Hannut

De Haan Moere Bredene Bad Mannekensvere Sint-Pieters-Vosseslag Vlissegem Nieuwpoort Kapelle Zande Ramskapelle SchoreBredene Klemskerke Oostende Leke Bredene Sas-Slijkens De Mokker Oostende

Middelkerke

Mesen

Sint-Joris

Heers

Gingelom

HarelbekeSijsele

Westkapelle Kortrijk

Jabbeke Zwankendamme

Blankenberge Roksem

Landen

Moerk

Sint-Kruis

Knokke

Sint-Andries Knokke-Heist

Heule Varsenare Ramskapelle

Damme

Vijvekapelle

KuurneKoolkerke

Ettelgem Riemst

Damme

Brugge

Jabbeke Maastricht

Zerkegem

Tongeren

Slijpe

Pervijze

Adinkerke

Steenkerke

Oudenburg

Wenduine Borgloon Snaaskerke

Wervik

Veurne

Mesen

Wervik

Grez-Doiceau Westende

Wulpen

De Panne

Sint-Truiden

Tienen

Meetkerke Albertstrand Duinbergen

Heist

Bilzen

Kortessem Hoeselt

Wevelgem Wellen

Houtave

KuurneBrugge

Zeebrugge Stalhille

Lanaken

Moorsele Oudenburg Zandvoorde Blankenberge

Nieuwerkerken

Hoegaarden

Oostduinkerke Koksijde

Zutendaal Rekem

Linter

Huldenberg Overijse

Waterloo

Halle

Gullegem

Lapsc

Bever

Zuienkerke

Sittard

Maasmechelen

Munsterbilzen

Bavikhove

Sint-Katrien Zuienkerke

As

Genk

Oostkerke Dudzele

Nieuwmunster

Klemskerke

Diepenbeek

Oostende Alken

Geetbets

Leffinge Wilskerke

Westende-Bad Bierbeek

Bredene Sas-Slijkens Hasselt

Lissewege

Maaseik

Zonhoven

Kermt

Zoutleeuw

Jezus-Eik

St-Gen.-Rode

Kortenaken

Lendelede

Vlissegem Opglabbeek Dilsen-Stokkem

Herk-de-Stad

Dadizele Glabbeek

Tervuren

Bredene

OostendeLummen

Lubbeek Leuven Middelkerke

Kortenberg Bertem

Vosseslag

Houthalen Zolder

Halen

Zaventem Luchthaven

Wemmel

(Voor)stedelijk openbaar vervoerZandvoorde Gooik knoop interregionale Galmaarden Bever St-Pieters-Kapelle

Beringen

Raversijde

Neeroeteren

Gruitrode

Opoeteren Elen

Scherpenheuvel Bekkevoort

Meeuwen

Helchteren

Hoeke

Kessenich

Rollegem-Kapelle Sint-Eloois-Winkel De Haan Bredene Bad

Ledegem

Diest

Hoeilaart

Flobecq

Heusden

Herselt

Kampenhout

Zuun

Brakel

Paal

Slypskapelle

Vilvoorde

Ontsluitend busvervoer Schepdaal interstedelijke IC/IR knoop ontsluitende streeklijn Lennik COOVI

Schorisse

Keerbergen Haacht

Aspelare Sint-Maria-Lierde

rain

Mechelen

Beselare

Leopoldsburg

Hulste

Blankenberge

Kinrooi

Wijchmaal

Oostham Kwaadmechelen Beverlo Tessenderlo

Meise

Liedekerke

Ninove

Zottegem

orebeke

Laakdal

De Haan

Peer

Zwankendamme

Lendelede

Ledegem

Hechtel

Meerhout

Ooigem

Westkapelle

Harelbeke

Wenduine Kaulille

Bree

Knokke-Heist

Heist

Ramskapelle

Bocholt Balen

Oevel

Westerlo Hulshout

Zeebrugge

Weert

Beitem

Rauw

Overpelt

Geel

Moorslede

Putte

Merchtem

Oosterzele

Zillebeke

am

Kap.-o/d-Bos

Hamont

Herentals

St-Kat.-Waver

Oostrozebeke Knokke

Izegem

Lommel Neerpelt

Dessel

Mol

Bonheiden

Londerzeel

Lebbeke

Moorslede

Heist-op-den-Berg

Buggenhout

Wichelen

Merelbeke De Pinte

veau

Rumst Willebroek

ontsluitende streeklijn Interstedelijke en (inter)regionale Sint-Jan Sint-Amands Tisselt vervoersstructuur Dendermonde per spoor voorstadslijn

Destelbergen Kalken

Kasterlee

Lier

Reet

Waasmunster verbindende streeklijnBornem Zele

Tielen

Olen

Albertstrand Duinbergen

Blankenberge

Achel

Vorselaar

Borsb. Wilrijk Mortsel knoopBroechem Nijlen interregionale Hoboken Edegem Hove Herenthout Aarts.

bovenlokale of stedelijke knoop Elversele

Zandhoven

Valkenswaard

Retie

Gierle

Lille

De Mol

Oekene

Oud-Turnhout Arendonk

Vosselaar

Grobbendonk

Kruibeke

belangrijke halte

Lochristi

Evergem

Deurne Womm.

Oelegem interstedelijke IC/IR knoop Ranst

Beveren

Sint-Niklaas interregionale knoop Moerbeke tram

snelbus Lokeren

gem

Zwijndr.

Stekene

Wachtebeke Zaffelare

Malle

‘s Gravenwezel Sint-Antonius Schoten Schilde

ANTWERPEN

internationale knoop light-trainSint-Gillis-Waas interstedelijke IC/IR Vrasene knoop sneltramKemzeke

Zelzate

Passendale

internationale Brasschaat knoop

Eersel

Bladel

Turnhout

Beerse

St-Job-in-’t-Goor

Kieldrecht

Knooppunten GEN

Sas van Gent

e

Kapellen

te realiseren IR Hulst

Brecht

Maria Ter Heide Hiërarchische knooppunten Stabroek

bestaande HST/IC/IR

Reusel

Rijkevorsel

Oostroze

Ingelmunster

Ravels

Wuustwezel

grootstedelijk gebied

Izegem Ingelmunster

EINDHOVEN Rumbeke

Baarle-Hertog

Gin

Meulebeke

Kachtem

Goirle

figuur 19: Mobiliteitsvisie 2020 - Roosendaal Bergen-op-Zoom wenslijnen West-Vlaanderen rondEssen Wevelgem Westrozebeke

Meulebeke

Assebroek

Rollegem

Lichtervelde

Zwevezele

Sijsele

Wingene

Wildenburg

BellegemWingene Oedelem Leiedal, juli 2011

Droom Maldegem Sint-Jan


Mobiliteitsvisie 2020 In april 2009 stelde de Lijn haar toekomstplan “Mobiliteitsvisie 2020” voor. De “Mobiliteitsvisie 2020” van de Lijn is een rapport dat inspeelt op de huidige en toekomstige mobiliteitsnoden, -behoeften en -opportuniteiten. Het is een visie die de Lijn de volgende maanden en jaren nog zal verfijnen. De centrale vraag in de opbouw van de Mobiliteitsvisie 2020 was hoe Vlaanderen tegen 2020 beter bereikbaar, gezonder en welvarender kan gemaakt worden en hoe een verruimd, performant en geïntegreerd openbaar-vervoeraanbod hierin een rol kan spelen. De visie doet uitspraken over het openbaar vervoer in Vlaanderen en dit zowel op het interregionale, regionale als stedelijke niveau.

Gullegem-Moorsele-Roeselare De bestaande buslijnen nrs. 40, 82, 42, 61 en 62 kunnen de verschillende ontsluitende streeklijnen en de voorstadslijn invullen. Opmerking op mobiliteitsvisie 2020: Vreemd genoeg is er geen directe busverbinding tussen Wevelgem en Gullegem voorzien. Ook de busbediening van grote delen van Wevelgem is eerder beperkt, wat zich ook vertaalt bij het gebrek aan basismobiliteit voor de bestaande woonomgevingen nabij de Moorselestraat en Gullegemstraat in Wevelgem. Om hierop een antwoord te bieden wordt hierna een voorstel geformuleerd tot oplossing.

Voor het interregionale vervoer worden drie vervoersconcepten aangereikt: de lighttrain, de sneltram en de snelbus. Voor Wevelgem zijn volgende lijnen van belang: • de IC/IR-lijn: dit komt overeen met de bestaande spoorlijn Kortrijk-Menen-Ieper-Poperinge • een light-train op dezelfde spoorlijn: dit komt overeen met het voorstel voor de light-rail als langetermijnperspectief, zoals hierboven geformuleerd (zie 4.B.3.1) Ook wordt het streekvervoer geoptimaliseerd met nieuwe verbindende en ontsluitende streeklijnen, die aantakken op de lighttrains, sneltrams en regionale trams. Voor Wevelgem zijn volgende buslijnen van belang: • een ontsluitende streeklijn Kortrijk-WevelgemBissegem-Menen • een voorstadslijn Kortrijk-Marke-LauweWevelgem-Moorsele-Heule-Kortrijk • een ontsluitende streeklijn Kortrijk-HeuleGullegem-Moorsele-Ledegem-Menen • een ontsluitende streeklijn Kortrijk-HeuleGullegem-Sint-Eloois-Winkel-Izegem • een ontsluitende streeklijn Kortrijk-Heule--

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

67


( ! ! (

figuur 20: Netwerk openbaar GEMEENTE WEVELGEM GEMEENTE WEVELGEM busvervoer met nieuwe buslijn Mobiliteitsplan Mobiliteitsplan Wevelgem-Gullegem bushaltes bushaltesen enbuslijnen buslijnen belbuszones belbuszones

(! !! ( ( (!

( ( ! ! ( ! ( !

( ! ! ( ( ! ! (

( ! ! ! ( ( ! (

( ! !! ( (( !

( ! ! ( ( ! ! ! ( ( ( !

( ! !! ( (( !

( ! ! ! ( ( ! (

( ! ! (

( ! ! ( ! ( ( ( ! ! ( !

( ! ! (

Legende Legende Legende

( ! ! ( ! ( ( ( ! ! ( !

( ! ! ( ( ( ! ! ( ! ( (! ! ( !

61 61

! ( ( !

! ! ( ( ( ! ! (

42 42

( ! ! ! ( ( ( !

bushaltes bushaltes

( ( ! ! ( ! ! (

( ( ! ! ( ! ! (

( ! ! ! ( ! ( ( ! ( ( ( ! ! ( !

( ! ! (

62 62

( ! ! (

(! ! ( (!

( !

! ( ( ( ! ! ( !

buslijnnr. buslijnnr.40 40

! ( ( ! ( ! ! (

Kortrijk Kortrijk- -Wevelgem Wevelgem- -Menen Menen

42 42 62 62

! ( ( ( !! ! (

( ! ! !! ( ( ! (( !! ( (

!! ( ( ( !! (

( ! ! ! ( ( ! (

! ( ( ( ! ! ( !

( ! ! ! ( ( ( !

( ! ! ( ! ( ( !

82 82

( ( ! ! ! ! ( (

Kortrijk Kortrijk- -Gullegem Gullegem- -Sint-Eloois-Winkel Sint-Eloois-Winkel - Roeselare - Roeselare

( ! ! ( ( ! ! ( ! ! ( (! ( ! ( ! ! ( (

( ! ! ( ( ! ! ( ( ! ! ( ( ! ! (

! ! ( ( ( ! ! (! ( ! (

! ! ( ((! ! ( ( ! ! ! ( ( ! (

( ! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! (! !! ( ( (!

42 42

!! ( !! ( ( (

!! ( ( (! (! ! ( ( !

( ! ! (

42 42 ( ( ! ! ( ! ! ( ( ! ! ( ( ! ! (

! ! ( (

( ! ! ! ( ( ! (

! ( ( ! ( ! ! (

buslijnnr. buslijnnr.62 62

!! ( (! (! (

(! ! ! ( ( ! (

( ! ! ! ( ( ! (

( !

( ! (! ! (( !

61 61!(!( !(!(

! ( ( ( ! ! ( !

! ! ( ( ! ! ( (

Kortrijk Kortrijk- -Izegem Izegem- -Ardooie Ardooie

62 62 !(!( !(

! ( ( ( ! ! ( !

! ( ( ( ! ! ( ! ! ( ( ( !! ! (

buslijnnr. buslijnnr.61 61

! ! ( ( ( ! ! (

! ( ( ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! (

(! (! ! ( (!

! ( ( !

( ! ! ! ( ( ( !

buslijnnr. buslijnnr.42 42 Kortrijk Kortrijk- -Gullegem Gullegem- -Moorsele Moorsele- Menen/Dadizele Menen/Dadizele

( ! ! ! ( ( ( !

(! ! (! (! (

( ( ! ! ! ( ( !

(! ! ! ( ( ! (

! ( ( !

buslijnnr. buslijnnr.82 82

!! ( (! (! (

! ( ( ( ! ! ( !

Kortrijk Kortrijk- -Marke Marke- -Lauwe Lauwe- -Wevelgem Wevelgem- Moorsele Moorsele

! ( ( ! ( ! ! (

( ! ! ( ! ( ( !

( ! ! ! ( ( ! (

! ( ( ( ! ! ( !

40 40

!! ( ( ( !! (

perimeter perimeter500m 500mrond rondbushalte bushaltebinnen binnen stedelijk stedelijkgebied gebied

( ! ! ( ( ! ! (

perimeter perimeter750m 750mrond rondbushalte bushalteinin buitengebied buitengebied

( ! ! ( ! ! ( (

! ( ( ( ! ! ( !

Stedelijk Stedelijkwoongebied woongebiedKleine KleineMolen Molenenen Ijzerpoort Ijzerpoort Nieuwe Nieuwebuslijn buslijnWevelgem-Gullegem Wevelgem-Gullegem

( ! ! (

(! (! ! ( (!

( ( ! !! ( ( ! ( ! ! (

! ( ( ( ! ( ! !

(! !! ( ( (!

! ( ( ! ( ( ! ( ! ! ( !

!! ( (( ! (!

40 40 !( !(

! ( ( !

( ! ! (

82 82

!! ( ( ( !! (

( ! ! (

( ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ( ! ( ( !

( ! ! (

( ! ( ! ! ( ( ! ( ( ! ! ! ( ( !

( ! ! (

( ! ! (

! ( ( ( ! ! ( !

!! ( !! ( ( (

( ! ! ( ! ! ( (

( ! ! ( ! ! ( ( ( ! ! (

( ! ! (

0 0

500 500

( ! ( ( ( ! !! 1.000

1.000

! ! ( ( ( ! ! (

! ( ( ( ! ! ( !

!! ( (( !! ( (! !! ( ( (!

2.000 2.000Meters Meters

( ! ! ( ! ( ( ! ( ! ! (

( ( ! ( ( ! ! !

(! ! (! (! (

!! ( ( ( !! (

(! ( !! ( (!

!! ( (! (! (

! ! ( ( ( ! ! (

! ( ( ( ! ! ( !

(! ( !! ( (!

(! !! ( ( (!

68

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

! ! ( (

! ( ( !

( ! ! ( ! ! ( (

! ( ( ! ( ( ! !

( ! ! ( ( ( ! ( ( ! !! ( ! ! (

!! ( (! (! ( ( ! ( !

( ! ! ( ( ! ( !

! ( ( ( ! ! ( !

( !

( ( ! ! ! ! ( (

! ( ! ( ( ! ( !

(! !! ( ( (!

( ! ! ! ( ! ( (

! ! ( ( ( ! ! ( ! ! ( (

( ! ! (

( ! ! (

( ! ! ! ( ( ! (

! ( ( ( !! ! (

( ! ! (

schaal: 1:50.000 schaal:1:50.000

!! ( (( !! (

Leiedal, juli 2011


bescheiden woningen voorzien (minimum 25% sociale woningen bij Kleine Molen). Dit verhoogt de noodzaak voor een performante busbediening voor deze nieuwe woongebieden.

Voorstel: nieuwe buslijn Wevelgem-Gullegem bedient Kleine Molen en IJzerpoort Op de figuur worden twee nieuwe stedelijke woongebieden (rode zones) aangeduid, die door de Vlaamse Overheid bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk werden bestemd: nl. het woongebied Kleine Molen in Wevelgem (circa 500 nieuwe woningen) en het nieuwe woongebied IJzerpoort in Gullegem (circa 150 nieuwe woningen). Beide nieuwe woongebieden liggen echter buiten de 500m-afstandsbuffer van bestaande bushaltes. Om ook voor deze nieuwe woongebieden een antwoord te bieden op vlak van basismobiliteit wordt hierna een voorstel geformuleerd voor het uitbouwen van een nieuwe buslijn tussen Wevelgem en Gullegem. Onderbouwing nieuwe buslijn met 4 opportuniteiten: •

Basismobiliteit Wevelgem Kleine Molen. Door een nieuwe buslijn te voorzien langs het gebied Kleine Molen kan voor dit nieuw stedelijk woongebied aan het decreet basismobiliteit voldaan worden. De ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Wevelgem Kleine Molen (nieuw woongebied van 20ha en nieuw lokaal bedrijventerrein van 5ha) vormen een opportuniteit om een nieuwe buslijn uit te stippelen, die gebruik kan maken van de Gullegemstraat en de nieuwe ontsluitingsweg met tunnel onder de spoorweg. Zo hoeft de bus niet te wachten bij een gesloten spoorweg.

Basismobiliteit Gullegem IJzerpoort. Door de buslijn te verlengen via de Gullegemstraat naar de Koningin Fabiolastraat kan ook het nieuw stedelijk woongebied Ijzerpoort in Gullegem bediend worden. Zowel in het stedelijk woongebied Kleine Molen als Ijzerpoort wordt een dichtheid van minimum 25 woningen per ha voorgesteld. Bovendien wordt voor beide gebieden een hoog aantal sociale en

Leiedal, juli 2011

Basismobiliteit van bestaande woongebieden. Dit voorstel lost tegelijkertijd het gebrek aan basismobiliteit op langs de bestaande woonomgevingen van de Gullegemstraat Wevelgem en van de straat Bergelen in Gullegem. Samen met de nieuwe stedelijke woongebieden Wevelgem Kleine Molen en Gullegem IJzerpoort gaat dit over de basismobiliteit van bijna 1.000 nieuwe en bestaande woningen samen..

Directe busverbinding Wevelgem-Gullegem. Op heden ontbreekt een vlotte en directe busverbinding tussen Wevelgem en Gullegem. Momenteel dienen busreizigers eerst de bus naar Moorsele te nemen om verder te rijden naar Gullegem (en vice versa). Binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk is een vlotte busverbinding tussen Gullegem en Wevelgem wenselijk en noodzakelijk. Wevelgem vormt immers de hoofdgemeente waar heel wat nuttige voorzieningen en diensten (gemeentehuis, scholen...) gelegen zijn. Omgekeerd zijn er ook in Gullegem functies die voor inwoners van Wevelgem vlot bereikbaar zouden moeten zijn met het openbaar vervoer (bvb. provinciaal domein De Bergelen, de industriezone, ijspiste...). Het is logisch dat tussen aanpalende kernen van een regionaalstedelijk gebied een directe busverbinding wordt voorzien (zonder onnodige omweg). Met dit voorstel kan een dergelijke directe busverbinding tussen Wevelgem en Gullegem gerealiseerd worden.

Er moet in samenspraak met de V.V.M. De Lijn verder onderzocht en afgesproken worden op welke wijze het volledige tracé van de nieuwe buslijn kan verlopen en ingepast worden in het regionale busnetwerk. Er werd afgesproken dat De Lijn dit voorstel verder zal onderzoeken (zie actietabel). Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

69

Er wordt nog geduid op enkele randvoorwaarden voor het verdere onderzoek van het gewenste netwerk openbaar busvervoer: • Bij het onderzoek kunnen ook andere voorstellen geformuleerd worden. Zo kan misschien gezocht worden naar een rationalisatie voor de buslijnen in en rond Gullegem: samen met het voorstel van de nieuwe buslijn zouden immers vier buslijnen door Gullegem rijden. Er moet een evenwichtige verdeling worden nagestreefd, waarbij alle bestaande en nieuwe woongebieden worden bediend, conform het decreet basismobiliteit. • De ontwikkeling van de nieuwe woongebieden vergt heel wat tijd en verloopt in fasen. De eerste nieuwbouwwoningen worden pas verwacht in 2013. De volledige realisatie van de nieuwe woongebieden Kleine Molen en IJzerpoort kan 10 à 15 jaar duren. • Tijdens de ochtenspits zijn er op heden doorstromingsproblemen in de Gullegemstraat en Koningin Fabiolastraat nabij de brug en de in- en uitrit van de autosnelweg A19. Door de geplande infrastructuurwerken van AWV zou de doorstroming kunnen verbeterd worden. Zo kan een vlotte busverbinding tussen Wevelgem en Gullegem ook tijdens de spits bekomen worden.


4.B3.3 Basismobiliteit, kwaliteitsniveau op lokaal niveau In Vlaanderen bestaat een decretale basis voor basismobiliteit. Die is voorgeschreven in het decreet op de organisatie van het bezoldigde personenvervoer over de weg. De uitvoeringsbesluiten ervan zijn nog niet verschenen. De berekeningswijze die voorlopig wordt gebruikt in afwachting van de uitvoeringsbesluiten is als volgt:

Typologie van het gebied Tijdstip

Stedelijke gebieden Rand- en kleinstedelijke gebieden

Buitengebieden

Weekdagen piekuren: - 6 tot 9 h - 16 tot 19 h op woensdagen ook 11u45 tot 13u45

4 bussen per uur max 20’ wachttijd

3 bussen per uur 2 bussen per uur max. 30’ wachttijd max. 40’ wachttijd

Weekdagen: daluren - 9 tot 16 h - 19 tot 21 h

3 bussen per uur max. 30’ wachttijd

2 bussen per uur 1 bussen per uur max. 40’ wachttijd max. 75’ wachttijd

Weekends en feestdagen - 8 tot 23 h

2 bussen per uur max. 40’ wachttijd

1 bus per uur 1 bus per 2 uur max. 75’ wachttijd max. 140’ wachttijd

Maximale afstand tot halte in vogelvlucht

500 m

650 m

750 m

Gullegem en Wevelgem behoren volgens de afbakening van het stedelijke gebied Kortrijk tot het stedelijke gebied. Beide kernen kennen sterk uitgebreide woonwijken, die gedeeltelijk buiten de 500-meterinvloedssfeer vallen. De fiets is in dit gebied als betrouwbaar, snel en goedkoop voor- en natransportmiddel van zeer grote waarde. Hiervoor dient dus extra aandacht te gaan naar het aanbrengen van fietsstallingsmogelijkheden. Voor Gullegem is voor- en natransport naar het station van Bissegem (of meteen het station van Kortrijk) belangrijk. 4.B3.4 Optimaliseren van informatie en haltecomfort Zowel de informatievoorzieningen als het haltecomfort kunnen de attractiviteit van het openbaar vervoer verhogen. Tot de bevoegdheid van de gemeente behoren onder andere: • voorzien van schuilhuisjes aan de haltes met bijbehorende voorzieningen; • onderhoud van de schuilhuisjes; • fietsenstallingen aan de haltes; • informatieverspreiding via gemeentelijke kanalen (gemeentelijk infoblad e.a.). Tot de bevoegdheid van De Lijn behoort onder andere het aanbrengen van dienstregelingen aan de haltes. In dit licht worden volgende maatregelen voor een verbetering van het informatiegehalte sterk aanbevolen aan de gemeente: • afdrukken van de dienstregelingen in de gemeentelijke informatiebladen; • vermelden van de buslijnen en de haltes bij de eerstvolgende druk van het stratenplan; • verspreiding van alle informatie in verband met openbaar vervoer in gemeentelijke centra (gemeentehuis, bibliotheek, enz.).

70

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.B.4 Inrichting van wegen afgestemd op de categorisering De inrichting van de weg heeft tot doel: • de categorisering te implementeren en voor de gebruiker leesbaar maken; • ongewenst gebruik en gedrag tegen te gaan; • duurzaam veilig te zijn: m.a.w. ongevallen te voorkomen en bij ongeval de ernst van het ongeval te beperken - en dit voor alle weggebruikers. Bij de inrichting wordt uitgegaan van een evenwicht tussen vier invalshoeken: • •

categorisering (4 types) met als criterium de typologische beeldvorming (visuele herkenbaarheid); compartimentering binnen elk type met ruimtelijke randvoorwaarden en ruimtelijke kwaliteit als criterium (buitengebied, overgangsgebied, bebouwde kom, centrumgebied, verblijfsgebied); functionele eisen met als criterium gewenst maatgevend gebruik. Op lokale wegen zijn in principe alle verkeersdeelnemers toegelaten. Bijzondere eisen voor openbaar vervoer kunnen gesteld worden; duurzaam veilig met als criterium reductie ongevallenkans.

4.B.4.1 Visuele herkenbaarheid van de wegtypes (leesbaarheid) De weginrichting en ondersteunende maatregelen zoals de bewegwijzering en de snelheidsregimes moeten de weggebruiker informeren over de status van de weg. Het beeld dat een weggebruiker voor zich ziet, bepaalt hoe deze de omgeving ervaart. Dit beeld beïnvloedt het verkeersgedrag. Het ontwerp van de weginrichting moet daarom een ruimtelijk beeld opleveren dat herkenbaar is

Leiedal, juli 2011

voor de weggebruiker en geassocieerd wordt met de wegcategorie. De weggebruiker bouwt door ervaring een verwachtingspatroon op met een type weg. Dit verwachtingspatroon wordt beïnvloed door de gebruiksmogelijkheid (reistijd en weerstanden), mede bepaald door wettelijke randvoorwaarden (snelheidsregimes, voorrangswegprofiel, tonnenmaat…), door de wegkenmerken en ruimtelijke inrichting, aanwezigheid van snelheidsremmers, confrontatie (ontmoetingen) met andere weggebruikers, bijna-ongevallen enz. Nadere toelichting bij een aantal elementen: BEWEGWIJZERING De bewegwijzering is ondersteunende informatie bij de leesbaarheid. Gewenst gebruik wordt gestuurd. Bewegwijzering moet de weggebruiker de juiste route aangeven over het gewenste categorie. VERKEERSSIGNALISATIE De overige verkeerssignalisatie moet met gebruik van zoneborden aangeven welke zone de weggebruiker binnenrijdt (bebouwde kom, Zone 30, parkeervrije zone, zone met tonnenmaatbeperking…). Het verkeersgedrag wordt beïnvloed door de voorrangsregeling op kruispunten (voorrangsweg B9, voorrang B15 of voorrang van rechts). SNELHEIDSREGIMES Uit de gewenste functie moet afgeleid worden welke snelheidsregime van toepassing is. Aandachtspunt vormt hier het lager inschalen van deze lokale wegen. Het verlagen van de snelheidsregimes ter stimulering van lokaal gebruik is daar een onderdeel van, maar is tevens een middel in de strijd tegen de hoge graad van verkeersonveiligheid in ons land. Een lokaal handhavingsbeleid dient te worden uitgewerkt in een mobiliteitsplan. Optimale snelheidsregimes per type lokale weg

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

71


20 km/ uur

30 km/uur

50 km/uur

70 km/ uur

90 km/uur

Lokale weg I Verbindingsweg

0

Centrum

Verblijfsfuncties

Limiet Bubeko

Bubeko sterk uitzonderlijk

Lokale weg II Gebiedsontsluitingsweg

0

zone 30

Bibeko Verblijfsfuncties

Limiet Bubeko

0

Lokale weg III Erftoegangsweg

Woonerf

Zone 30

Bibeko Niet optimaal

0

0

Lokale weg III Landelijke weg

0

Zone 30 Landelijke woonstraat

Standaard

Geen 0 verblijfsfuncties

WEGINRICHTING Volgende elementen spelen een rol in het wegbeeld en de gebruiksmogelijkheden. In het dwarsprofiel • Een- of tweerichtingsverkeer • Aantal rijstroken • Middenberm • Aslijn en randmarkeringen • Rijwegbreedte • Fietsers gemengd of gescheiden • Soort fietsvoorzieningen • Parkeervoorzieningen • Snelheidsremmers • Wegbedekking • Verlichting • Groen • Straatmeubilair In • • •

72

het lengteprofiel Hellingen Ontwerpsnelheid per gebied Middenberm

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

• Bochten • Groenstructuur • Verlichting • Aslijn en randmarkeringen • VERKEERS-CIRCULATIEMAATREGELEN Om ongewenst gebruik tegen te gaan kan het aangewezen zijn circulatiemaatregelen te nemen. Mogelijkheden: • verbindingen doorknippen; • selectief afsluiten met uitzonderingen voor openbaar vervoer of lokaal verkeer; • eenrichtingsverkeer instellen; • reiswegen voor fietsers korter maken dan voor auto’s. • DIFFERENTIATIE DOOR COMPARTIMENTERING De inrichting van de wegen vertrekt niet vanuit een typeprofiel dat over de hele lengte van de weg wordt doorgetrokken. Bij het ontwerp zal veeleer rekening gehouden worden met een ruimtelijke indeling in gebieden, de compartimentering (wegvakken in onderscheiden gebieden). De compartimentering is een principe ontleend aan de doortochtenfilosofie en gebeurt op basis van een ruimtelijke en functionele analyse. Door compartimentering is snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie mogelijk. Vooral binnen de bebouwde kom, de verblijfsgebieden en de Zone 30-gebieden zal de snelheidslimiet lager liggen. Het rijgedrag zal echter ook door de inrichting van de weg gestuurd worden. De ontwerpopgave leidt voor elke locatie tot een eigen oplossing. In de indeling in gebieden kunnen mogelijk volgende gebieden worden onderscheiden: • buitengebied: geen randbebouwing, hogere snelheidsregimes; • poort: plek en ingreep die de overgang naar verblijfsgebied of bebouwde kom aangeeft;

Leiedal, juli 2011


• • • • •

verblijfsgebied: bebouwd gebied waarin verblijfsfuncties voorkomen: wonen, winkelen, werken, schoollopen; overgangsgebied (toename van woonfunctie); bebouwde kom (juridische afbakening); centrumgebied; Zone 30 (juridische afbakening, meestal geïntegreerd in de overige gebieden).

In elk van deze gebieden is een aangepaste inrichting en snelheidslimiet mogelijk binnen dezelfde categorie. FUNCTIONELE EISEN De inrichting van een weg dient afgestemd te worden op het functionele gebruik als verkeersdrager. Dit betekent dat dwarsprofiel en lengteprofiel afgestemd worden op de ontwerpsnelheid en de beweging van de voertuigen die van de weg gebruik maken. Maatvoering, bochtstralen, uitzichtlengten e.d.m. worden hieraan aangepast. Bij het ontwerp van het lengteprofiel wordt uitgegaan van de ontwerpsnelheid en de maatgevende voertuigen. Hierbij wordt tevens uitgegaan van een aantal comforteisen, vaak vertaald in richtlijnen of in wettelijke voorschriften. Bij het ontwerp van het dwarsprofiel wordt vertrokken van het gewenste maatgevend gebruik. Onder maatgevend gebruik verstaan we de toelaatbare gelijktijdige passages van verschillende voertuigen op de wegbreedte. De snelheid is eveneens van belang voor de maatvoering. B.v. een personenwagen mag een vrachtwagen kruisen maar niet tegelijk nog een fietser inhalen. Of twee vrachtwagens moeten mekaar stapvoets kunnen passeren. Het openbaar vervoer stelt specifieke eisen aan de rijbaanbreedte, draaicirkels, hellingen en specifieke maatregelen zoals verkeersplateaus en rotondes. 4.B.4.2 Duurzaam Veilig

Leiedal, juli 2011

De verkeersveiligheid vormt een belangrijk aandachtspunt bij de herinrichting van wegen. Herinrichting speelt een belangrijke rol bij het realiseren op lokaal niveau van landelijke taakstellingen met betrekking tot verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid vormt tevens een belangrijk autonoom actieprogramma in lokale beleidsplannen. Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen dienen echter geïntegreerd te worden in de categorisering der wegen, de realisatie van fietsnetwerken en verblijfsgebieden. In de eerste plaats moet het gebruik van veilige verkeerswijzen en veilige routes gestimuleerd worden. Duurzaam-veilige maatregelen omvatten daarom naast infrastructurele ingrepen ook een pakket ondersteunende maatregelen, gaande van informatie en mobiliteitsmanagement tot handhaving. De wegen dienen duurzaam veilig te worden ingericht. Dit impliceert een preventieve aanpak, waarbij de inrichting het gewenste rijgedrag voorspelbaar maakt, de rijtaak vereenvoudigt, conflicten presenteert of oplost, beoordelingsfouten voorkomt en desnoods vergeeft. Bij ongeval moet de ernst zo sterk mogelijk beperkt worden door het vermijden van gevaarlijke obstakels in de omgeving. Volgende elementen van inrichting spelen een rol inzake verkeersveiligheid: ALGEMEEN • •

Correcte afstemming van de ontwerpelementen op de gewenste snelheid; afstemming van menging of scheiding van fietsers op snelheid en intensiteit van autoverkeer.

IN VERKEERSGEBIEDEN •

Scheiding in tijd en ruimte van de verkeersdeelnemers;

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

73


figuur 21: Snelheidsplan

GE

GEMEENTE WEVELGEM

SN SNELHEIDSPLAN

Legende > 90 km/u (120 km/u) 90 km/u 70 km/u 50 km/u 30 km/u (KT) mogelijk uit te breiden op lange termijn 0 0

3 km

1 km

KAART 4.B4.3

N

BELEIDSPLAN mei 2003 74

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


• • • • • • IN • • • •

eenduidige vormgeving van kruispunten en wegvakken; geen dubbelzinnige of onoverzichtelijke situaties; obstakels naast de rijbaan afschermen; vermijden van haakse ontmoetingen bij te hoge snelheden; scheiden van rijrichtingen bij hoge snelheden; scheiding van stroom- en verblijfsfunctie. VERBLIJFSGEBIEDEN Conflictpresentatie; lage snelheden; gemengd verkeer; menging van verblijfs- en verkeersfunctie.

4.B.4.3 Snelheidsbeleid De gewenste snelheidsregimes in overstemming met de categorisering en de gewenste afbakening van verblijfsgebieden worden fasegewijze ingevoerd. Nieuwe acties op het vlak van verlaging van snelheidsregimes kunnen als volgt genomen worden: • toekomstige uitbreidingsprojecten inrichten als Zone 30; • huidige woonwijken die zonder maatregelen in aanmerking komen als Zone 30, worden aangevraagd als Zone 30. De andere woonwijken worden fasegewijze ingericht als Zone 30; • directe schoolomgeving opnemen in Zone 30 (dit is ondertussen uitgevoerd); • maximumsnelheid op lokale ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom bedraagt 70 km/uur (dit is ondertussen uitgevoerd met kleine stukken 50km/u, bvb. Driemasten, Wittemolenstraat).

gemiddelde snelheid op de lokale wegen. Aan de hand van de snelheidsmetingen kan het snelheidsplan worden bijgestuurd en gebeurt een terugkoppeling naar de infrastructuur. 4.B.4.4 Verkeersveiligheidsplan De verkeersstructuurschetsen (zie 4.B.a/b/c) vermelden de kortetermijnoptie om in elke deelkern zone 30-gebieden af te bakenen in het centrumgebied en in de omgeving van de scholen. Na evaluatie kan de zone 30-aanpak verruimd worden tot andere delen van het verblijfsgebied. De verdere uitbouw van de zone 30 en het accentueren van kruispunten in de verblijfsgebieden kan eveneens een aantal ongevallen vermijden. Een jaarlijkse monitoring van de aanpak van de verkeersonveiligheid moet bevestigen of de infrastructurele aanpassingen een voldoende bevredigend resultaat bieden. Op Vlaams niveau is immers een ambitieuze doelstelling onderschreven om het aantal ongevallen op vier jaar tijd met een derde te verminderen.

Aanpassingen van de snelheidsregimes aan de categorisering volgens de huidige weginrichting. In die gevallen waar het wegbeeld en de bebouwing de gewenste snelheid ondersteunen.Via een snelheidsradar inventariseert de gemeente de

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

75


GEME

figuur 22: Ontsluiting zwaar verkeer

ONT

GEMEENTE WEVELGEM

ONTSLUITING ZWAAR VERKEER

Legende Klaverblad op- / afrit tonnenmaatbeperking: verbod + 7,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening hoofdweg primaire weg, type ll secundaire weg, type I secundaire weg, type ll lokale weg, type II ontsluitingsweg bedrijvenzone Leie als hoofdwaterweg voor goederentransport 0

1 km

0

3 km

KAART 4.B4.5

N

BELEIDSPLAN mei 2003 76

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.B.4.5 Plan zwaar verkeer

4.B.4.6 Infrastructurele aanpassingen

OP- EN AFRIT GULLEGEM

• •

• •

Binnen de bebouwde kom geldt een algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens met meer dan 7.5T. In het centrum van Gullegem en Moorsele gelden tonnenmaatbeperkingen voor doorgaand verkeer De industriezone Gullegem – Moorsele wordt ontsloten via de door te trekken N343 (tot rand van noordelijke uitbreiding IZ Gullegem – Moorsele). In Wevelgem-centrum geldt ook een tonnenmaatbeperking, behalve op de N8; het bedrijventerrein Wevelgem-Noord en –Zuid wordt ontsloten via de A17. In overleg met stad Menen kan bepaald worden dat doorgaand vrachtverkeer vanuit Menen via de N32 naar de A19 wordt geleid. De bewegwijzering in de verschillende bedrijventerreinen wordt aangepakt m.b.v. andere plannen (o.a. Europees project BISY). In uitvoering van het mobiliteitsplan kan ook de inplanting van vrachtwagenparkings verder onderzocht worden (liefst in of nabij bedrijventerreinen en nabij bovenlokale wegen).

Leie als hoofdwaterweg voor goederentransport De rivieren hebben een functie voor wateraanvoer en waterafvoer, goederentransport, voor waterbeheersing, voor proceswatervoorziening, voor economische activiteiten, voor drinkwatervoorziening, voor natuurontwikkeling en voor watergebonden recreatie (zie RSV - p.509).

Het is aangewezen dat de huidige op- en afrit Gullegem op de A19 bekeken zou worden in functie van de verkeersveiligheid en leesbaarheid van de verkeerssituatie. Momenteel is deze leesbaarheid niet optimaal (b.v. waar afrijden voor Gullegem, komende van Ieper?). Men moet bij de aanpassing van dit op- en afrittencomplex ook rekening houden met de verwachte intensiteitsverhoging op de N343 (door uitbreiding industriezone Gullegem-Moorsele). Het Vlaamse Gewest zal het knooppunt van de A19 en de R8 herschikken en tergelijkertijd zal de open afrit ‘Gullegem/Wevelgem’ op de A19 worden verlengd tot de N343 (onder de brug van de Koningin Fabiolastraat). AANSLUITING N343 X HONDSCHOTESTRAAT Het is de bedoeling zoveel mogelijk verkeer dat vanuit Moorsele komt op de N343 te krijgen. Hiertoe moet de huidige aansluiting aangepast worden: de N343 sluit momenteel nogal haaks aan het einde van de brug aan; vooral de linksafbeweging komende vanuit Moorsele is moeilijk en gevaarlijk. De bestaande aansluiting aan de noordzijde moet worden geoptimaliseerd. Ook aan de zuidzijde zou een aftakking kunnen gemaakt worden. Deze snijdt echter door parkgebied en komt rakelings langs de Heulebeek.

Op Vlaams niveau werd de Leie geselecteerd als ‘hoofdwaterweg’. Na het beëindigen van de werken aan de doortocht van Kortrijk (opwaardering van 1.350 ton tot 4.000 ton) zal de betekenis van de binnenvaart voor goederentransport over deze waterweg sterk toenemen. De Leie heeft vooral een verbindende functie van (inter)nationaal en Vlaams niveau. Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

77


figuur 23: Parkeerplan Wevelgem-centrum at

at

s tr a

ofstra

p

Ka

lstr

t estraa

er

Ne

ra a

est

t

at

at

tr a

P

at

str

ijk

t aa

at

K

r ort

r s tr a

tra

R i vi e

Ho

s og

at

at

Brugstraat

at

tra

t ra

rds

ds S

ra

st

kt

b

tra

ba a

raa rd

t straa

i

t ta

s on

ar

od

pe

Ro

Ko

t

elare

ra a

t

eu

M we

Al

ts er

gs

ts t

P

Ni

b

ks ee

e rw

Pap

R o es

ms

straa

at t ra

t

oo

ko

Nieuw

aa

Sp

e To

Ja

y de

re nB

Gezell

Guido

aat

str

e e ll

Gul le

g em

Neerh

P

op

Le

el

tra

ac Van

at

s kere

t

n

he ck

at

t raa

s tr t aa

t tr a a

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

rik

d

rijs

rpa

78

lve

est

Ko

Lei

ve We

tuu

blauwe zone/bewonerskaart

at

stra

t

t

t

Cul

a tra

ke De

n Jo

ra

st

L ag e

at

tra

traa wes

ers

ra a

blauwe zone

raat

eks

Lau

ost

isst

at

Klo

Arto

stra

Park

aat

be Tol

akst

t

raat

Legende

lstr

e er

enst

Koz

P

traa

P

raa ast aci

es

P

kt

Ac

rs

o

ar

at

oo

oo Sch

Men

Gr

P

M te

stra

M

t

P

P

ee k

o

ev

aa str

P

t

aa

Kw

gg We

er

n de

str old

Leiedal, juli 2011


4.B.5 Parkeerplan en parkeerbeheer De inhoud van het parkeerbeleid is tweeledig. Enerzijds moeten de maatregelen de bereikbaarheid van alle functies in de centra verbeteren door het gebruik van het huidige parkeerareaal te optimaliseren. Anderzijds moet de uitbreiding van het aanbod aan banden worden gelegd omdat bijkomende parkeergelegenheid het draagvlak voor de aansluitende wegen kan overschrijden. De uitbouw van een evenwichtig parkeerplan is enkel mogelijk indien de maatregelen in verschillende fasen worden aangepakt. • De beschikbare parkeerplaatsen beter verdelen over de verschillende doelgroepen (kort, lang, bewonersparkeren); • Streven naar een beter rendement van de parkeerplaatsen door een blauwe zonereglementering al dan niet gecombineerd met bewonersparkeren. • Betere signalisatie naar de centrumparkings en randparkings. • Langparkeren voor vrachtwagens +7.5 T is verboden binnen de bebouwde kommen.

vragen van handelszaken. Langparkeren wordt verder uitgebouwd en gestimuleerd op de centrumparking ‘Nieuwe Markt’.

Parkeercapaciteit Wevelgem-centrum In de Vanackerestraat naast het gemeentepark

45 pp

Parking ‘Gemeentehuis’

61 pp

Parking ‘Guldenbergplein’

87 pp

Parking ‘Lauwestraat’

68 pp

Parking ‘Lode de Boningestraat / eerste deel’

15 pp

Parking ‘Lode de Boningestraat / tweede deel’

38 pp

Parking ‘Brugstraat’

57 pp

Parking ‘Kortrijkstraat’

21 pp

Parking ‘Stationsstraat’

40 pp

Parking ‘Nieuwe Markt’

100 pp Signalisatie van de centrumparkings in deelgemeente Wevelgem

4.B.5.1. Optimaliseren van het bestaand parkeerareaal Zie figuur: Voor Wevelgem-centrum heeft de gemeente Wevelgem een nieuw parkeerplan opgemaakt en reeds uitgevoerd. Het bestaande aanbod wordt beter gereguleerd : • Parkeren wordt in tijd beperkt door het gebruik van de parkeerschijf aan het station, op verscheidene parkings, in straten met meerdere handelszaken, in het compacte centrum van de drie deelgemeenten. • Op plaatsen met een blauwe zonereglementering kunnen bewoners met een bewonerskaart een auto parkeren in de nabijheid van de woning. • Zeer kort parkeren kan overwogen worden bij Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

79


4.B.5.2 Overstapvoorzieningen FIETSENSTALLINGEN Om de bereikbaarheid van de centra te bevorderen, wordt niet enkel aandacht besteed aan centrumparkings en halten van het openbaar vervoer, maar ook aan bereikbaarheid per fiets. Onder meer door het voorzien van comfortabele, diefstalveilige fietsenstalling op regelmatige afstanden in het handelscentrum en de ‘centrumsfeer’. De fietsenstallingen worden vooral voorzien in de nabijheid van openbaarvervoerhalten.

figuur 24: Zoekzones carpoolparkings RollegemKapelle

GEMEENTE WEVELGEM MOBILITEITSPLAN

Sint-ElooisWinkel

Zoekzones carpoolparkings

4.B.5.3 Carpoolparkings

legende Ledegem

Hoofdweg Primaire wegen categorie 2 Secundaire weg categorie 1

R8

Secundaire wegen categorie 2 Lokale wegen categorie 2 Spoorlijn Kortrijk-Poperinge met Wevelgem-station

B

P

Zoekzones carpoolparkings

Gullegem

ei d

Heule

al

Moorsele P

Bissegem P

A19

P

N32

Regionale bedrijventerreinen

Posthoorn

Wevelgem Marke

ei dal

Deze figuur is een schematische weergave, geen bestemmingsplan ei dal

Verder onderzoek en overleg zal moeten uitklaren welke locaties wenselijk zijn en technisch, operationeel en financieel haalbaar zijn.

R8

B

Bebouwde gebieden

Er worden drie zoekzones voor de mogelijke inplanting van carpoolparkings op het grondgebied van de gemeente Wevelgem aangeduid: • Wevelgem: Kortrijkstraat N8 nabij het in- en uitrittencomplex ‘Wevelgem’ van de autosnelweg E403/A17 (Brugge-Korrijk-Doornik) • Wevelgem: Gullegemstraat nabij het in- en uitrittencomplex ‘Wevelgem-Gullegem’ van de autosnelweg A19 (Kortrijk-Ieper) • Gullegem: Rijksweg N343 nabij het in- en uitrittencomplex ‘Wevelgem-Gullegem’ van de autosnelweg A19 (Kortrijk-Ieper).

Menen

N8

Lauwe

N

E403

leiedal

80

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.C Werkdomein C mobiliteitsmanagement Algemeen Mobiliteitsbeleid is ook een kwestie van mensen. Kennis en houding, belangen en gewoonten bepalen het verkeersgedrag en de visie op verkeer en mobiliteit. Een geslaagd mobiliteitsbeleid is een zaak van de juiste informatie, vorming en communicatie. Het werkdomein C is gericht op acceptatie door de bevolking en de noodzakelijke gedragsverandering tot duurzame mobiliteit. Het uiteindelijke doel van dit werkdomein is het inperken van individuele verplaatsingen per auto en een toename van verplaatsingen met duurzame vervoerswijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer, carpool). Ieder speelt zijn rol: politici, ambtenaren, adviesraden en commissies, scholen en bedrijven. Enkele specifieke kenmerken van mobiliteitsmanagement zijn: • Samenwerking en partnership tussen de verschillende actoren is een van de sleutelelementen. • De gebruikte instrumenten zijn gebaseerd op informatie, communicatie, organisatie en coördinatie. • Mobiliteitsmanagement is meestal gericht op specifieke doelgroepen of op specifieke verplaatsingsmotieven. • Mobiliteitsmanagement kan worden geïntroduceerd op het niveau van een site, waar grote volumes wegverkeer worden aangetrokken of gegenereerd (centra voor tewerkstelling, onderwijs, ziekenhuizen, winkelcentra of -zones, attractieparken, enz.). •

Leiedal, juli 2011

Oprichting mobiliteitscel die alle gemeentelijke opdrachten en activiteiten in relatie tot mobiliteit opzet, uitwerkt en begeleidt. In het actieplan wordt een overzicht gegeven van mogelijke Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

81


• •

• •

activiteiten van deze cel. In grote lijnen kunnen volgende activiteiten worden onderscheiden: vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen en evenementen. Gebruik van tarifering van openbaar vervoer, parkeren als element van duurzaam mobiliteitsbeleid. Algemene sensibilisering met campagnes; b.v. het bevorderen van het winkelen per fiets (infobrochure enz.). Hiervoor wordt een samenwerking met de handelaars opgezet (sponsoring, korting...). Specifieke marketing, informatie en promotie naar doelgroepen over (strategische) projecten. Uitwerken van een handhavingsplan ten behoeve van nieuwe reglementen.

4.C.1 Module C1 - Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen en evenementen Vervoersmanagement met scholen • Opmaak van een scholenvervoerplan • Sensibiliseringscampagne bij de aanvang van het schooljaar; • Inzetten van gemachtigde opzichters Vervoersmanagement met bedrijven Gemeenschappelijk bedrijfsvervoerplan voor bedrijven in de industriezone Gullegem-Moorsele en WevelgemZuid: • Bereikbaarheidsgids, • gemeenschappelijk carpoolmatching, • wachthokje voor carpoolers (met ook fietskluizen…), • …;

82

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


4.C.2 Module C2 - Tarifering parkeren

4.C.5 Module C5 - Openbaar vervoer

Verder uitwerken van gedifferentieerde tariefstructuur parkeren – invoeren van parkeerschijf (~blauwe zone) in het centrumgebied. Dit wordt later gedetailleerd uitgewerkt bij de doortocht- en centrumhernieuwing en de aanpak van de stationsomgeving.

4.C.3 Module C3 - Algemene sensibilisering bij middel van campagnes

• • •

Aankopen van fietsen voor eigen gemeentepersoneel voor dienstverplaatsingen Uitbouwen van Park & Ride parking voor pendelaars op de Nieuwe Markt Verbeteren van de stallingmogelijkheden voor fietsen aan bushaltes zodat de combinatie fiets – bus vlotter kan gemaakt worden

4.C.4 Module C4 - Specifieke marketing, informatie en promotie naar doelgroepen • • •

Een mobiliteitskaart van de gemeente opmaken met daarop een synthese van de belangrijkste maatregelen Op de gemeente een infopakket voorzien voor nieuwe inwoners met specifieke informatie omtrent mobiliteit. Voorzien van een speciale pagina op de gemeentelijke website waarop informatie omtrent busvervoer, wegenwerken, sensibiliseringsacties, enz. wordt opgenomen.

Leiedal, juli 2011

• • •

Openbaarvervoerinformatie wordt op geregelde tijdstippen bij het brede publiek verspreid: voor de aanvang van het schooljaar, vóór evenementen, vóór het toeristische seizoen, voor de aanvang gewijzigde dienstverlening, voor de omleiding van de busdienst voor wegenwerken of evenementen... Informatie wordt doelgericht verspreid: via de jeugd, de ouderen, de gezinnen, de sportcentra. De gemeente en publiekstrekkers participeren in de informatieverstrekking: dienstregelingfolders in displays, situering van halte en lijn op het drukwerk van iedere instelling. Uitgeven en verdelen van een brochure bij nieuwe of gewijzigde openbaarvervoerlijn. Het is wenselijk dat de huisstijl van de bussen, de halten en de informatiedragers strak wordt aangehouden. Iedere kern moet over een hoofdhalte beschikken met naast fietsenstalling en verlichting ook volledige informatievoorziening: uurwerk, tarieven, dienstregeling, netplan, telefoonnummer van de dienstverlener.

4.C.6 Module C6 - Handhaving van nieuwe snelheidsregimes, parkeerreglementeringen, e.a. Handhaving inzake snelheid • Opmaak van het snelheidshandhavingsplan • Controle op snelheidslimieten bij de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan; Handhaving inzake parkeren • Voldoende controle op parkeerovertredingen in de blauwe zones (wordt gemeentelijke bevoegdheid) en de zones met betalend parkeren • Preventief optreden tegen vandalisme en diefstal Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

83


op parkings Systematisch inzetten van gemachtigde opzichters, vooral in schoolomgevingen

Handhaving inzake ander risicovol verkeersgedrag • Regelmatige controle gordeldracht • Regelmatige controle alcoholgebruik

4.C.7 Module C7 - Dynamisch verkeersmanagement •

4.D Werkdomein D - samenhang tussen de werkdomeinen A, B EN C Gullegem en Wevelgem behoren als afzonderlijke kernen tot het regionaalstedelijke gebied van Kortrijk: zij krijgen een aanzienlijke taakstelling in het opnemen van regionale bedrijvigheid. Er wordt een gedifferentieerde aanpak voorgesteld met het oog op een multimodale ontsluiting van deze activiteiten.

Ter ondersteuning van de doorstroomsnelheid van het openbaar vervoer wordt op de N8 gewerkt met verkeerslichtenbeïnvloeding (zie ook project doortochthernieuwing).

4.C.8 Module C8 - Beleidsondersteuning • • • •

84

Bovengemeentelijk overleg met de omliggende gemeenten; Menen, Ledegem, Moorslede en Kortrijk Regelmatig ambtelijk overleg om sectoriële plannen beter op elkaar af te stemmen Omvormen van de verkeersraad tot mobiliteitsraad (dit is ondertussen uitgevoerd) De gemeentelijke begeleidingscommissie zal blijvend worden samengeroepen voor de (jaarlijkse) evaluatie en de uitwerking van de acties van dit mobiliteitsplan

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


Het bestaande bedrijventerrein Wevelgem-Zuid wordt verder uitgebreid. Nabij de N8 kunnen persoonsintensieve functies gelokaliseerd worden. De reeds aanwezige en nieuwe bedrijven gelegen langs de Leie richten zich zo veel mogelijk op het vervoer te water. Het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele is met 50 ha uitgebreid. Omwille van de slechte situering ten opzichte van het openbaarvervoernetwerk worden er bij voorkeur geen persoonsintensieve activiteiten gelokaliseerd. Voor het vracht- en autoverkeer wordt in het bedrijventerrein een nieuwe, duidelijk leesbare ontsluitingsstructuur ontwikkeld, die losgekoppeld wordt van het lokale wegennet, zodat vrachtwagens en (bovenlokaal) autoverkeer niet in de kernen van Gullegem en Moorsele verzeild raken. Hiertoe wordt de N343 (Rijksweg) verder doorgetrokken parallel met de A17. Via de doorgetrokken N343 (tot uitbreiding industriezone) wordt het personen- en vrachtverkeer op een vlotte manier naar de A19 / R8 geleid. De openbaarvervoerontsluiting van het bedrijventerrein wordt verbeterd door de ontsluitende streekbussen naar Roeselare en Ardooie (lijn 61 vroeger lijn 748 en 749/3) door het bedrijventerrein te laten rijden. Verder worden gezamenlijke initiatieven genomen om te carpoolen e.d. Het gebied wordt ook beter bereikbaar gemaakt voor fietsers. Door een verknoping van een aantal fietsroutes vanuit naburige kernen worden werknemers ertoe overhaald de fiets te gebruiken (eventueel ondersteund vanuit het bedrijf door fietsvergoedingenâ&#x20AC;Ś). Een andere mogelijkheid is dat buslijn 61 (vroeger 748) via Moorsele blijft rijden maar dat een bijkomende halte net voor de brug wordt uitgebouwd als intermodaal knooppunt. Er kunnen fietskluizen met dienstfietsen die gebruikt kunnen worden voor het natransport. Tevens is er een parking die als verzamelplaats voor de carpoolers kan worden gebruikt.

Leiedal, juli 2011

Op lange termijn is het niet ondenkbeeldig dat het vliegveld van Wevelgem haar functie verliest. Het gebied kan dan mogelijk persoonsintensieve stedelijke functies (b.v. technologiepark) onderbrengen, mits het openbaarvervoeraanbod verder versterkt wordt. Het omvormen van de spoorlijn tot light rail, die verder doorloopt tot in Rijsel, biedt perspectieven op dit vlak. In het lightrailmodel kunnen mogelijk bijkomende haltes voorzien worden ter hoogte van de Posthoorn en het vliegveld. Langs de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de N8. Deze zou ook op lange termijn nog prominenter kunnen uitgebouwd worden als openbaarvervoercorridor. Moorsele behoort niet tot het regionaalstedelijke gebied Kortrijk. Het karakter van Moorsele als landelijke woonkern in het buitengebied wordt versterkt. Hoogdynamische ontwikkelingen worden geweerd; het woonaanbod wordt slechts beperkt uitgebreid (in functie van de natuurlijke groei van de bevolking). Dit ruimtelijke beeld vertaalt zich ook in een verkeersstructuur die enkel gericht is op lokaal verkeer. Bovenlokaal verkeer wordt door de inrichting van de doortocht (lage snelheidâ&#x20AC;Ś) geweerd. De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor het ontwikkelingsgebied Kleine Molen in Wevelgem biedt nieuwe perspectieven voor de ontlasting van de drukke centrumstraten van Wevelgem ĂŠn voor het uitbouwen van een nieuwe busverbinding tussen Wevelgem en Gullegem. Deze nieuwe weg, die loopt vanaf de Gullegemstraat met een tunnel onder de spoorweg en aansluit op de N8 Kortrijkstraat, kan op korte termijn worden aangelegd.

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

85


4.E Werkdomein E -actieprogramma Bij de evaluatie en actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd het actieplan operationeler gemaakt. Dat wil zeggen dat het • Actieprogramma A-B-C uitgeschreven volgens de klassieke werkdomeinen A-B-C ook werd herschikt volgens andere invalshoeken. Op die manier bekomt men programmatabellen die inhoudelijk hetzelfde zijn, maar met een eigen functie en functionaliteit: • Werkprogramma per locatie. Een concreet werkprogramma: wat moet op welke plek gebeuren? Te gebruiken door bijv. de technische diensten, en als communicatie-instrument naar de betrokkenen. • Investeringsprogramma KT, MLT, LT. Wanneer wordt het uitgevoerd, op korte, middellange of lange termijn? En hebben we hiervoor genoeg middelen? Te gebruiken voor bijv. de gemeentebegroting en als controle voor de haalbaarheid en het realiteitsgehalte. • Beleidsprogramma vanuit de doelstellingen. Hoe maak ik de beleidsvisie concreet? Hoe bereik ik mijn beleidsdoelstellingen? Te gebruiken door de beleidsmakers. • Takenprogramma per initiatiefnemer. Wat zijn de concrete taken, bevoegdheden en onderlinge afspraken? Te gebruiken door de diverse partners van de GBC voor de onderlinge werkverdeling. De partners zelf krijgen elk een overzicht van hun eigen verplichtingen.

86

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

4.F Werkdomein F - opvolging en evaluatie van het mobiliteitsplan Het mobiliteitsplan is een ontwikkelingsplan dat in de realiteit voortdurend wordt bijgestuurd op basis van nieuwe inzichten, mogelijkheden en realiteiten. Jaarlijkse evaluatie Teneinde het plan te actualiseren en de verschillende acties te monitoren is een jaarlijkse evaluatie noodzakelijk. Deze evaluatie kan samenvallen met de jaarlijkse begroting. Dit is ook een aangewezen moment om de planning te maken van nieuwe maatregelen en bepaalde maatregelen mee te liften met nieuwe projecten, of deze onderling goed op mekaar af te stemmen. Evaluatiemomenten Evaluatiemomenten hangen nauw samen met de uitvoering van belangrijke nieuwe realiteiten:; • uitvoering strategische acties • uitvoering snelheidsplan; • uitvoering inbreidingsprojecten - te coördineren met snelheidsplan, afbakening verblijfsgebieden op langere termijn; • evaluatie uitbreiding openbaar vervoer; • evaluatie van parkeerplan; • herinrichting centrumgebied; • opmaak bedrijfsvervoerplan, schoolvervoerplan,...; • afstemmen structuurplan met mobiliteitsplan. Organisatie Coördinatie en communicatie intern • Coördinatie mobiliteitsplan - acties • Coördinatie mobiliteitsplan - structuurplan • Coördinatie communicatie extern • Interne communicatie tussen diensten (mobiliteitscel + ambtelijk overleg) • – Extern advies Leiedal, juli 2011


Overlegorganen • • • • •

Audit; projectnota’s ambtenarengroep; bovengemeentelijk overleg stadsgewest; overleg tussen de verschillende actoren in de mobiliteitscommissie; begeleidingsgroep (AWV, De Lijn, Provincie).

Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

87


5. Bijlagen 5.1. Verslag mobiliteitsraad Vergadering 29/03/2011 – mobiliteitsraad Wevelgem Actualisatie van het beleidsplan van het mobiliteitsplan - ontwerp Stand van zaken : • Het mobiliteitsplan werd 8 maart 2004 door de Provinciale Auditcommissie conform verklaard. • Vijfjaarlijks dient het gemeentelijke mobiliteitsplan getoetst te worden op zijn actualiteitswaarde. Bedoeling is richting te geven aan het toekomstig gemeentelijke mobiliteitsbeleid. • Deze toetsing is reeds gebeurd via de zogenaamde sneltoets en dit leidde tot spoor 3, d.w.z. dat het bestaande mobiliteitsplan nog voldoende actueel en gedragen is, waardoor het verder uitgevoerd kan worden. Het mobiliteitsplan wordt dus bevestigd. Het actieplan wordt wel geactualiseerd. • Het beleidsplan en het actieplan werden herzien en worden nu voorgelegd aan de mobiliteitsraad en vervolgens aan de GBC. Wijzigingen : • Wat gewijzigd werd in vergelijking met het vorige beleidsplan wordt omkaderd weergegeven in het ontwerp. • De zaken die leiden tot het voorkeurscenario zijn voornamelijk dezelfde gebleven. • De brug in de Meerlaanstraat boven de E403 : hier wordt gekozen om deze open te houden voor het autoverkeer. Dit werd ook aangepast op de verkeersstructuurschets. • Nieuw of nu veel concreter uitgewerkt is de ontwikkeling van het gebied Kleine Molen 88

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

• •

waarbij een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Gullegemstraat, doorheen het gebied, naar de N8 loopt. Deze nieuwe weg wordt als korte termijnactie opgenomen. De ontwikkeling van Kleine Molen werd toegevoegd aan de strategische projecten en ook aangepast op de verkeersstructuurschets. punt 4.A is volledig geactualiseerd. Wegencategorisering : - De Poststraat, Plaatsweg, Kwadestraat en Gotestraat worden niet meer langer als lokale weg type II geselecteerd. - De C.Gezellestraat en de Salinusstraat zijn nu allebei als lokale weg type II geselecteerd. Gezien beide straten eenrichtingsverkeer zijn en een lus vormen is dit eigenlijk een grafische aanpassing op het plan. Het fietsnetwerk: - Het provinciaal bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk wordt voor de duidelijkheid in rood weergegeven. Zie figuur 13. - De Bissegemstraat is nu ook in dit bovenlokale netwerk geselecteerd. - Idem voor de Hondschotestraat. Aanvankelijk liep de provinciale fietsroute van Moorsele naar Gullegem via de Heerweg en Bergelen. Bergelen blijft behouden in het lokaal fietsroutenetwerk. - De Meerlaanstraat blijft, zie boven, niet geselecteerd in het fietsroutenetwerk. - Bij de uitbreiding van de industriezone Gullegem-Moorsele werden eveneens voorzien in fietspaden. - Ook dient vermeld dat fietsers (en voetgangers) in plaats krijgen in de voorziene tunnel onder de spoorweg, in kader van realisatie gebied Kleine Molen. Nieuw in het beleidsplan is de opname van de ‘tragewegenkaart’. Het daaraan gekoppelde actieplan (wie voert wat uit, door welke overheid wordt een of ander pad beheerd of is het privaat domein, hoe kan de kwaliteit van de bestaande trage wegen verbeterd worden, waar wordt best

Leiedal, juli 2011


• •

• •

• • •

gezocht naar nieuwe trage wegen, welke dienen verlegd of niet meer behouden te worden, …) is te vergaand / uitgebreid om in het beleidsplan van het mobiliteitsplan op te nemen. De opname van de light rail als openbaar vervoersmiddel wordt een langetermijnsactie. De Lijn-lijnen: - Op heden is er een busverbinding tussen Wevelgem en Gullegem, maar deze verloopt via een omweg doorheen Moorsele. Niet ideaal dus. - Het te ontwikkelen gebied Kleine Molen ligt buiten het gebied (de roze contouren) dat moet gedekt worden door het openbaar vervoer. 3 scenario’s worden best verder overlegd met De Lijn: 1. Nieuwe buslijn Kortrijk-Bissegem-WevelgemGullegem-Heule-Kortrijk 2. De lijn Wevelgem-Moorsele wordt ontdubbeld in een centrale lus. Dit is echter minder interessant voor de gebruikers, het is een weinig leesbaar systeem. Ook het indraaien in de Roterijstraat en het uitkomen in de Roeselarestraat is niet evident. 3. De lijn Wevelgem-Moorsele krijgt een eindpunt aan het station te Wevelgem. De mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn staat hier niet ingeschreven. Opmerkingen : - Beter wordt er frequenter en met kleinere bussen gereden. - De wijken langs de Moorselestraat vallen ook niet binnen de roze contouren. Is het mogelijk om een lijn via de Moorselestraat te bekomen ? Wat dan met het tunneltje onder de A19 ? - Naast de bussen : quid NMBS-station te Wevelgem ? Snelheidsplan: niets nieuws; Is een weergave van de bestaande plan. Plan zwaar vervoer / verkeer: hier is niets wezenlijks gewijzigd. De Leie kan veel meer een ader voor binnenvaart worden.

Leiedal, juli 2011

• •

• •

De verkeerswisselaar A19 / R8: De Vlaamse overheid pakt deze op relatief korte termijn aan zodat die geheel conflictvrij wordt. Parkeren: Het parkeerplan uit het vorige beleidsplan was te complex en bij de implementatie ervan zou dit niet gebruiksvriendelijk zijn voor de bewoners noch voor de bezoekers. De blauwe zone werd ondertussen ingevoerd in de centra van de 3 deelgemeenten. Nieuw is dat 3 zoekzones voor carpool worden voorgesteld: - 1. Langs de N8, ter hoogte van op- en afrittencomplex. - 2. Gullegemstraat, nabij het op- en afrittencomplex. - 3. N343, nabij het op- en afrittencomplex. -Verder te onderzoeken. Quid vrachtwagenparkings ? - Best mee op te nemen in het beleidsplan. - Is zeer complexe materie die opgenomen werd in de studie van de revitalisering van de industriezone Wevelgem-Zuid. - Is het domein van de Vlaamse Overheid tussen het eerste en het middelste rond punt langs de N8 hiervoor een interessante locatie ? - De politie schets het probleem: trekkers kunnen ze niet kwijt geraken, brandstofleverancier sloot contract af zodat er internationaal getankt wordt bij het station langs de N8 / Kortrijkstraat, gevolg met staat veelvuldig op het fietspad, tussen ‘de bomen’ parkeren kan nog meer leiden tot diefstal en vandalisme. Werkdomein C – mobiliteitsmanagement: werd niet gewijzigd t.o.v. het vorige beleidsplan. Schoolroutekaarten - Opmerking : Deze werden voor het schooljaar 2010-2011 onlangs aan de scholen overgemaakt. Is een item ‘vervoersmanagement bij / met scholen. Actietabel: - Is geactualiseerd. - Vooral de timing is in het vorige beleidsplan

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

89


onderschat geweest. Zo was het bvb. niet realistisch om 50 % van de straten op korte termijn heraan te leggen. - Ook de stand van zaken is nu weergegeven. • Voetgangers - Is in dit plan ook aandacht voor hen ? - Ja, maar behalve de trage wegen, zijn er geen wijzigingen. - Blindengeleidingstegels. Bij herinrichtingen van wegen wordt dit stelselmatig bekeken. Dit is focussen op microschaal en daarom niet vermeld in het beleidsplan.

Opmerkingen / vragen van de leden : • Milieu. Dit komt weinig aan bod. Er is een overbelasting van de centrumstraten. De kwaliteit van de lucht is tijdens het spitsuur op de Grote Markt ondermaats. Is er een antwoord op de in de toekomst bijkomende auto’s met de realisatie van Kleine Molen en de ontwikkeling van de stationsomgeving ? • Naast de verbindingswegen zijn er ook straten die autoluw zouden moeten zijn. • In de plannen Kleine Molen zijn maatregelen om het autoverkeer in de Bieststraat te ontmoedigen. • In de plannen wordt een wensbeeld meegegeven. Het realiseren ervan (b.v. autoluwe straten) kan maar stap per stap uitgewerkt worden. • Zo is b.v. met de afbraak van de pastorij in Moorsele een element die zal bijdragen tot de verkeersveiligheid. • Zo wordt de Overheulestraat op heden heraangelegd /-ingericht. Dit zijn echter zeer dure ingrepen. • Met de heraanleg van de verkeerswisselaar A19 / R8 wordt het centrum van Gullegem ontlast. • De cijfers van tellingen van intensiteiten werden geüpdatet, voertuigen nemen toe, nieuwe gebieden worden aangesneden. • Door de beperktheid van middelen zal er steeds moeten gekozen worden, daarbij moet gepoogd worden om de verschillende standpunten met elkaar te verzoenen.

90

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

De uitbreiding van de industriezone GullegemMoorsele kan beschouwd worden als een uitgevoerde actie. De aanpassing van de verkeerswisselaar A19 / R8 moet de files en de conflicten in de K.Fabiolastraat verminderen. Het is zeer belangrijk dat de fietsers tussen Gullegem en Wevelgem daar veilig kunnen fietsen. Dit dient meegenomen te worden met aanpassingen van de verkeerswisselaar A19 / R8. En / of in een fietsfondsdossier van de provincie gegoten te worden. Zone 30 in centrum van Wevelgem. Is een actie op korte termijn. Wordt er gebruik gemaakt van de ongevallenstatistieken ? De politie deelt mee dat de ongevallencijfers wel degelijk gebruikt worden en dat deze vrij regelmatig teruggekoppeld worden naar de schepen van mobiliteit en verkeer en naar de technische dienst. Bij het invoeren van een zone 30 moeten de mensen er maximaal bij betrokken worden. Wie zich aan de snelheid houdt kan ook eens beloond worden. Waarom niet waarschuwend werken. Sensibiliseren is belangrijk. Waarom de zone 30 van Moorsele op de verbindingsweg Wittemolenstraat/Sint -janstraat/S.Vanmarckelaan niet signaleren met een variabel zone 30 bord ? De meeste zone 30 borden zijn ‘vast’. Enkele zijn ‘dynamisch’ : aan VTI in Gullegem, in de Goudbergstraat aan de Startbaan, aan de gemeentelijke basisschool in de Oleanderstraat. Belangrijk bij de zones 30 is de koppeling met de infrastructuur. Op de meeste plaatsen bij het binnen rijden van de zone 30 in Moorsele is er nu reeds een soort poort, een wijziging in het beeld.

Verslag mobiliteitsraad: Wim Lecoutere (gemeente Wevelgem)

Leiedal, juli 2011


5.2. Verslag gemeentelijke begeleidingscommissie

Het beleidsplan en het actieplan werden herzien en werd voorgelegd aan de gemeentelijke mobiliteitsraad en nu aan de GBC.

GBC Wevelgem Verslag vergadering 01/04/2011

p.4-6: de straatnaamkaarten werden geactualiseerd volgens bijgekomen straten.

1. Aanwezig : Sofie De Meulenaere – mobiliteitsbegeleider MOW Vlaanderen Frank Vansina – regiomanager Kortrijk-Ieper De Lijn Micheline Steen – mobiliteitsontwikkelaar De Lijn Tim Debrabandere – deskundige doorstroming De Lijn José Debel – schepen mobiliteit Wevelgem Wim Lecoutere – verkeersdeskundige Wevelgem Viaene Anja – gemeenteraadslid Wevelgem Marcel Masquelin – gemeenteraadslid Wevelgem Henk Vandenbroucke – gemeenteraadslid Wevelgem Steve Derudder – politiezone Grensleie Christophe Boval – provincie West-Vlaanderen Steven Hoornaert – ontwerper Leiedal

De mobiliteitsbegeleider S. Demeulenaere vraagt de gemeenteraadsbeslissing over het participatietraject toe te voegen aan het beleidsplan. De samenstelling en het verslag (in bijlage) van de gemeentelijke mobiliteitsraad worden best ook toegevoegd. Hiermee kan de auditor zich een duidelijker beeld vormen over de participatie.

De mobiliteitsbegeleider deelt mee dat de aanpassing van de verkeerswisselaar A19 / R8 gereserveerd is in het investeringsprogramma 2012; uitvoering is dus voor 2012 of 2013. De plan-Mer-procedure is volledig doorlopen. In een gemaild bericht dd. : “Voor de aansluiting A19/ R8 en het op- en afrittencomplex is de projectMER in afwerking. Budgetten voor de realisatie zijn momenteel (dd 25.03.11) gereserveerd op het investeringsprogramma 2012 (2.1 en 2.1.1, A). Ten opzichte van de vorige GBC te Wevelgem is ondertussen de wetgeving omtrent kleine wijzigingen van kracht waardoor er geen RUP meer dient opgemaakt te worden. De planMER procedure is niet tegenstaande doorlopen en de projectMER is in afronding.”

De mobiliteitsbegeleider vraagt of de barrièrewerking door de Leie, de spoorweg, de autosnelwegen, cfr. vermelding bij de sneltoets, nog relevant is. De ontwerper deelt mee dat dit inderdaad nog relevant is en dat het mobiliteitsplan hier op verschillende punten inspeelt (bvb. nieuwe weg met tunnel onder spoorweg).

2. Verontschuldigd Jan Seynhaeve – burgemeester Wevelgem Paula Seels – gemeenteraadslid Wevelgem Humberto Vannunen – dienstkringingenieur AWV Geert Casier – hoofd dienst Openbare Infrastructuur en Mobiliteit Wevelgem 3. Bespreking van de actualisatie van het beleidsplan van het mobiliteitsplan Schepen J. Debel heet iedereen welkom. De ontwerper S. Hoornaert schetst de stand van zaken over het mobiliteitsplan: • De sneltoets leidde tot spoor 3, d.w.z. dat het bestaande mobiliteitsplan nog voldoende • actueel en gedragen is, waardoor het verder uitgevoerd kan worden. Het mobiliteitsplan wordt dus bevestigd. Het actieplan wordt wel geactualiseerd. Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

91


p.18 Wijziging : Het gebied Ter Biest werd geschrapt uit het trendscenario. De Vlaamse overheid koos om de LAR als transportzone en logistiek bedrijventerrein uit te breiden en niet Ter Biest. p. 22 Wijziging : De brug Meerlaanstraat over de A19 blijft open voor het autoverkeer. Dit heeft te maken met de keuze van de route voor paardenen vrachtvervoer en naar het hippisch centrum Zilveren Spoor. Zo wordt dit uit het centrum van Moorsele gehouden. In het vorige beleidsplan waren er nog 3 opties voor de Meerlaanstraat : doorknippen, verkeersmaatregelen treffen, of openhouden. De mobiliteitsbegeleider vraag of dit niet in strijd is met het gemeentelijke structuurplan. De ontwerper zegt dat de Meerleenstraat ook open blijft voor fietsers en dat er dus niet direct een tegenstrijdigheid is. De mobiliteitsbegeleider schetst dat er zo 3 verbindingen voor gemotoriseerd verkeer zijn tussen Gullegem en Moorsele. Volgens de ontwerper gaat het hier wel over wegen met een verschillende functie en categorisering: de Hondschotestraat blijft dé lokale ontsluitingsweg (categorie 2) tussen Moorsele en Gullegem; de Meerlaanstraat is ‘slechts’ een weg categorie 3 en de straat Bergelen ‘slechts’ een lokale woonstraat (ook weg categorie 3).

p. 24-33: Hoofdstuk 4A Werkdomein A : het belangrijkste uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is hier opgenomen. Het GRS is pas goedgekeurd na het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan wordt nu geactualiseerd met de keuzes uit het GRS.

p.34-41: Strategische projecten : Het meeste blijft behouden. Het project Kleine Molen is wel toegevoegd als maatregel op korte termijn. (op 13 mei a.s. is hierover een GBC). De kaartjes van Wevelgem, Gullegem en Moorsele zijn weer

92

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

opgenomen, de tekst erbij werd niet gewijzigd. •

p.42-46 Wegencategorisering : - De Poststraat, Plaatsweg, Kwadestraat en Gotestraat worden niet meer langer als lokale weg type II geselecteerd. Het zijn voornamelijk woonstraten en landbouwwegen en de verbinding vanuit Gullegem naar Sint-Elooiswinkel en naar Heule kan beter gemaakt worden via Driemasten en de Heulestraat en de R8. -De C.Gezellestraat (een deeltje) en de Salinusstraat zijn nu allebei als lokale weg type II geselecteerd. Gezien beide straten eenrichtingsverkeer zijn en een lus vormen is dit eigenlijk een grafische aanpassing op het plan. -De nieuwe ontsluitingsweg doorheen het gebied Kleine Molen is ook nieuw. -De mobiliteitsbegeleider wijst erop dat hoofdwegen niet mogen gebruikt worden voor lokale verplaatsingen. De verplaatsingen op de autosnelwegen mogen niet in het gedrang komen door lokale verplaatsingen. De tekst omtrent de bepalingen van de lokale wegen wordt verduidelijkt. Het is een bewuste beleidskeuze van de gemeente Wevelgem om geen lokale wegen categorie 1 en wel enkel lokale wegen categorie 2 te selecteren: deze lokale wegen categorie 2 kunnen op voldoende wijze instaan voor de (beperkte) verbindende functie. -Vraag : Heeft de Hugo Verriestlaan dus dezelfde functie als het Dorpsplein ? Beiden zijn geselecteerd als type II-wegen. Lokale wegen 2 moeten afhankelijk van hun ruimtelijke context en het soort gebied dat ze moeten ontsluiten, een gepaste inrichting verkrijgen. In die zin heeft het Dorpsplein een ontsluitende functie voor het centrum van Gullegem; terwijl de Hugo Verrieststraat een ontsluitende functie heeft voor een groot deel van de woonkern van Gullegem. Op de verkeersstructuurschets van elke kern is op voldoende wijze aangeduid waar bvb. een zone 30 kan gerealiseerd worden.

Leiedal, juli 2011


De NV Waterwegen en Zeekanaal liet in een schriftelijk advies weten dat op het straatnamenplan bij de Leie ‘fietspad’ moet vervangen worden in ‘Jaagpad’. Op de kaart van het trage-wegennetwerk in Wevelgem is dit jaagpad aangeduid als openbaar domein van de gemeente, maar het is van de Vlaamse overheid. De Leie als hoofdwaterweg voor goederentransport was niet vermeld in het vorige beleidsplan. Op p. 75 wordt dit nu toch opgenomen.

p. 56-59: Trage wegen : - De tragewegenkaarten zijn nu eveneens opgenomen in het beleidsplan. - Het bestaande actieplan trage wegen wordt niet opgenomen in de beleidsplan, omdat dit te gedetailleerd is. In het beleidsplan volstaat het om te verwijzen naar de drie onderdelen van het actieplan trage wegen: de toestand van de bestaande trage wegen verbeteren, nieuwe trage wegen realiseren waar mogelijk en wenselijk, en nutteloze voetwegen verleggen of supprimeren.

Openbaar vervoer / NMBS -Geen wijzigingen in de tekst. -De mobiliteitsbegeleider wijst op de studie Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Kortrijk. Daarin wordt het probleem van de bottleneck geschetst : de spoorlijn Kortrijk-Brugge en de spoorlijn Kortrijk-Ieper komen samen op éénzelfde punt, waardoor de operationalisering van een lightrail technisch moeilijk haalbaar zou kunnen zijn.

p. 62-67: Openbaar vervoer / De Lijn -De mobiliteitsbegeleider stelt voor om de vraag van De Lijn om Bergelen weer toegankelijk te maken voor de bussen op te nemen in de actietabel. -De schepen stelt voor de hindernissen in Bergelen weg te nemen en in te richten én voor

Leiedal, juli 2011

de fietsers én voor de bussen zonder dat het autoverkeer langs daar gestimuleerd wordt. De huidige ingrepen in Bergelen zijn immers een voorlopige maatregel waardoor het toch veiliger is dan zonder deze maatregel. -De Lijn heeft experten doorstroming en stelt voor dat er best kan overlegd worden met de gemeente om het probleem voor de bussen in de Reutelstraat op te lossen.-De Lijn laat weten dat volgens het decreet De Lijn niet verplicht is om de Hondschotestraat aan te doen. Er is daar immers geen woongebied. De ontwerper wijst erop dat er toch wel woongebied is langs de Hondschotestraat. - Conclusie: In het beleidsplan zal verduidelijkt worden dat De Lijn in samenspraak met de gemeente Wevelgem initiatief neemt om de bestaande tekortkomingen inzake basismobiliteit op korte termijn op te lossen. Het betreft de bestaande woonomgevingen van de Moorselestraat en Gullegemstraat in Wevelgem en de Bergelen in Gullegem. •

Door de Vlaamse Overheid werden bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk twee nieuwe stedelijke woongebieden aangeduid: nl. het woongebied Kleine Molen in Wevelgem (circa 500 nieuwe woningen) en het nieuwe woongebied IJzerpoort in Gullegem (circa 150 nieuwe woningen). Beide gebieden liggen echter buiten de 500 m-afstandsbuffer van bestaande buslijnen. Daarom stippelde de ontwerper drie scenario’s uit om in de toekomst ook voor deze nieuwe grootschalige woonontwikkelingen de basismobiliteit te verzekeren. Deze nieuwe ontwikkelingen bieden ook een opportuniteit om een directe busverbinding tussen Gullegem en Wevelgem te bekomen. De Lijn betreurt dat de scenario’s in het beleidsplan zijn opgenomen. De problematiek is onvoldoende onderbouwd; De Lijn zal zelf

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

93


94

onderzoeken en voorstellen doen die tevens in een hogere schaal gekaderd worden. De mobiliteitsontwikkelaar van De Lijn M. Steen wijst erop dat men zich gaat vastpinnen op de scenario’s, de kaartjes met de voorgestelde lijnen. Belangrijker is eerst te weten : Vanwaar komt die vraag ? Hoe groot is de vraag ? De ontwerper wijst erop dat het in het kader van deze actualisatie van het mobiliteitsplan aangewezen is om te zoeken naar een volwaardige oplossing om het gebrek aan basismobiliteit in Wevelgem op te lossen en dit niet enkel voor bestaande maar ook voor nieuwe, reeds geplande woongebieden. Het voorstel om een nieuwe buslijn uit te bouwen tussen Wevelgem en Gullegem is een logische keuze vanuit de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk en lost tegelijkertijd het gebrek aan basismobiliteit op langs de bestaande woonomgevingen van de Gullegemstraat Wevelgem, de straat Bergelen in Gullegem én bedient de nieuwe stedelijke woongebieden Wevelgem Kleine Molen en Gullegem IJzerpoort. Dit gaat over bijna 1.000 woningen (nieuwe en bestaande samen), die in de toekomst kunnen bediend worden. De nieuwe ontwikkelingen zullen gefaseerd uitgevoerd worden. De eerste nieuwe woningen zullen ten vroegste in 2013/2014 gebouwd worden. Conclusie: De onderbouwing voor de nieuwe buslijn zal in het beleidsplan verder worden uitgewerkt zonder dat de concrete kaarten met drie scenario’s in het beleidsplan worden opgenomen. Het is aan De Lijn om te onderzoeken op welke wijze een nieuwe buslijn op een hoger schaalniveau kan ingepast worden. Bij de onderbouwing kunnen enkele randvoorwaarden nader worden omschrijven (bvb. aantal woningen, dichtheid, soort woningen…). In de actietabel wordt opgenomen dat De Lijn initiatief neemt om dit voorstel nader te onderzoeken.

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Verkeers- en mobiliteitsstudie N8 te Wevelgem en Kortrijk -De mobiliteitsontwikkelaar van De Lijn vraagt of deze studie ook in het beleidsplan dient opgenomen te worden. De mobiliteitsbegeleider vindt dit niet aangewezen. In de actietabel wordt wel verwezen naar deze lopende streefbeeldstudie van de N8. - op p. 63 kan verduidelijkt worden dat vooral op de N8 de commerciële snelheid sterk opgedreven kan worden, bijvoorbeeld door lichtregeling en beperkte busbanen of door andere doorstromingsmaatregelen.

Een gemeenteraadslid vindt het belangrijk dat het verbeteren van de verkeersveiligheid van de fietsers op het traject Gullegem-Wevelgem opgenomen wordt als actiepunt. De ontwerper verwijst naar punt B.2.2.2.3. in de actietabel. De kaart op p. 52 verduidelijkt dat de functionele fietsverbinding tussen Wevelgem en Gullegem in de eerste plaats via de Gullegemstraat-Koningin Fabiolastraat moet worden uitgebouwd conform het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het voorstel op p. 53 om een fietsverbinding (ter hoogte van het Vijverhof) onder de A19 aan te leggen tussen Wevelgem en Moorsele en via de straat Bergelen zo naar Gullegem is een alternatieve optie, die pas in tweede instantie wordt overwogen.

Parkeren p. 76-77 -De mobiliteitsbegeleider is van oordeel dat dit een ‘terugschroeven’ van het parkeerbeleid is. -In het vorige beleidsplan werden de parkeerbeleidsmaatregelen soms heel concreet, soms heel vaag uiteengezet. Het parkeerplan in het vorige beleidsplan was nogal complex. De blauwe zone is ondertussen reeds meer dan 5 jaar ingevoerd in de centra van de drie verschillende deelgemeenten. Op heden wenst de gemeente

Leiedal, juli 2011


geen grote wijzigingen meer in de parkeersituatie. Daarom wordt hier met een kaart de huidige toestand van de blauwe zones (al dan niet met bewonersparkeren) in de deelgemeente Wevelgem weergegeven en staat er weinig in voor de toekomst. De gemeente wenst dit parkeerbeleid nu te bestendigen en pas bij een volgende actualisatie of herziening van het mobiliteitsplan haar parkeerbeleid eventueel te evalueren en zonodig bij te sturen. • p. 78: Nieuw in het beleidsplan zijn de zoekzones voor de inplanting van carpoolparkings. Dit is een voorstel dat bij uitvoering van het mobiliteitsplan nader kan onderzocht worden. De mobiliteitsbegeleider geeft aan dat de Vlaamse Overheid de mogelijke inplanting van carpoolparkings op schaal van de provincie WestVlaanderen kan onderzoeken. In die zin kunnen deze zoekzones als suggesties weerhouden blijven. Het studiewerk wordt als actiepunt in de actietabel opgenomen. •

De zuidelijke parkeerstrook langs de N8 / Kortrijkstraat is een enorm gegeerde strook : voor vrachtwagentractors, voor opleggers, voor klanten van de handelszaken, voor auto’s van carpoolers. Dit leidde tot een paar herzieningen van het aanvullend verkeersreglement over de parkeersituatie op die strook. Dit aspect kan worden meegenomen in de lopende streefbeeldstudie van de N8.

Pooling zwaar vervoer / parking vrachtvoertuigen wordt ook opgenomen in de actietabel als punt B.4.3. met de vermelding van de Vlaamse overheid als trekker van het dossier.

Flankerende maatregelen: -De mobiliteitsontwikkelaar van De Lijn vraagt om iets specifieks van/voor De Lijn te vermelden in de actietabel en stelt voor om het uitrusten van

Leiedal, juli 2011

bushaltes met schuilhuisjes te vermelden in de actietabel. -De Lijn merkt op dat de halte Posthoorn nabij de grens met Menen een halte is waar de bus halteert op de rijbaan en dat er daar een snelheidsregime van 70 km / u is. Dit kan niet. Eén halte, die richting Menen, ligt in Menen. De halte richting Wevelgem centrum ligt in Wevelgem. Te controleren. Conclusie: • Het geactualiseerde beleidsplan van het mobiliteitsplan kan aangepast worden op basis van de conclusies van deze GBC-vergadering en voorgelegd worden aan de PAC. • Op 13 mei 2011 wordt een volgende GBCvergadering gepland voor de bespreking van de startnota module 14 bedrijvenzone Kleine Molen. Omwille van de samenhang tussen beide documenten stelt de ontwerper voor om ‘de startnota Kleine Molen module 14’ én ‘het beleidsplan van het mobiliteitsplan’ in / aan één PAC voor te leggen. De mobiliteitsbegeleider duidt dat er echter 2 verschillende auditoren zijn, één voor de projecten, een andere voor de mobiliteitsplannen, maar dit kan wellicht toch geregeld worden. De PAC van 4 juli 2011 kan nog gehaald worden. Dan moeten de documenten wel ten laatste op 10 juni 2011 opgestuurd worden. 19.04.2011 Verslag GBC: Wim Lecoutere (gemeente Wevelgem) Steven Hoornaert (ontwerper leiedal)

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

95


5.3 Actietabel

96

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

Leiedal, juli 2011


NR

ACTIE

LOCATIE

DOELSTELLING

TIMING TREKKER verklaring zie onderaan

PARTNERS

RAMING

OPMERKINGEN / STAND VAN ZAKEN

WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE STRUCTUREN A1.1

Kernverdichting wonen

A1.2

Uitbreiding industriezone Gullegem - Moorsele : herstructuring ontsluitingsstructuur via doortrekking N343

A1.3 A1.4

Recreatie bevorderen rond klaverblad: Wevelgem - uitbreiding Vijverhof (opmaak RUP) Recreatie bevorderen rond klaverblad: Gullegem - uitbreiding Bergelen (opmaak RUP)

Fusiegemeente Wevelgem

Leefbaarheid

Gullegem-Moorsele

Bereikbaarheid

Continu uitgevoerd

Wevelgem - Vijverhof Gullegem - Bergelen

gemeente Leiedal

gemeente private investeerders

Leefbaarheid Toegankelijkheid

MT

gemeente

Leefbaarheid Toegankelijkheid

KT-MT-LT

provincie

A2.1.1

stedenbouwkundige herwaardering stationsomgeving Wevelgem

Wevelgem - stationsomgeving

Leefbaarheid Toegankelijkheid

KT-MT-LT

gemeente

NMBS

A2.1.2

N8 herinrichting doortocht Wevelgem

Wevelgem - N8

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

KT-MT-LT

gemeente

AWV

A2.1.3

non-stop fietsroute Leie

Wevelgem - Leie

Leefbaarheid Toegankelijkheid

MT

provincie

W&Z gemeente

A2.1.4

Ontwikkeling Kleine Molen: - stedelijk woongebied (23 ha) - lokaal bedrijventerrein (7,5 ha) Wevelgem - Kleine Molen - aanleg nieuwe ontsluitingsweg met tunnel onder spoorweg naar N8

KT-MT-LT

gemeente

AWV Leiedal VVM De Lijn

A2.2.1

stedenbouwkundige herwaardering Gullegem centrum

Gullegem - centrum

KT-MT

gemeente

herinrichting omgeving standbeeld Moorsele

Moorsele - centrum

uitgevoerd

gemeente

KT-MT

gemeente

uitgevoerd

gemeente

A2.3.1 A2.3.2

herinrichting centrumstraten als doortocht Moorsele

A.3.1

opmaak wegencategorisering en afstemmen met gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Moorsele - centrum

Bereikbaarheid Leefbaarheid

Leefbaarheid Toegankelijkheid Leefbaarheid Toegankelijkheid Leefbaarheid Toegankelijkheid

Fusiegemeente Wevelgem

1

Verschillende verdichting- en inbreidingsprojecten werden gerealiseerd. Continu proces. Uitbreiding industriezone met verlenging Muizelstraat tot gemeentegrens is uitgevoerd. Gemeentelijk RUP is in opmaak. Uitvoering op middellange termijn Uitbreiding Bergelen is opgenomen in goedgekeurde gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Uitvoering op korte en (middel)lange termijn Gemeentelijk RUP is in opmaak. Uitvoering op korte en (midel)lange termijn Streefbeeld N8 van grens Menen tot Bissegem is opgemaakt. Uitvoering loopt gefaseerd: gedeeltelijk uitgevoerd + korte en (middel)lange termijn Studie fietsroutes Leievallei Wervik-Kortrijk werd opgemaakt door Vectris in opdracht van Leiedal. Uitvoering nog niet gepland. Stedelijk woongebied Kleine Molen is opgenomen in goedgekeurde gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Gemeentelijk RUP en startnota nieuwe ontsluitingsweg zijn in opmaak. Uitvoering ontsluitingsweg met tunnel gewenst op korte termijn Gemeentelijk RUP Marktplein is opgemaakt

De Lijn

GRS Wevelgem goedgekeurd op 17 augustus 2006. Afstemming met GRS is uitgevoerd.

ACTIEPLAN mobiliteitsplan Wevelgem


NR

ACTIE

LOCATIE

DOELSTELLING

TIMING TREKKER verklaring zie onderaan

PARTNERS

RAMING

OPMERKINGEN / STAND VAN ZAKEN

WERKDOMEIN B: VERKEERSNETWERKEN B.0.1.0

Streefbeeldstudie N8 Wevelgem-Bissegem

Wevelgem N8

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

KT

AWV

B.0.1.1

herinrichting N8 - 1 km, locatie afhankelijk van startnota

Wevelgem N8

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

uitgevoerd

AWV

B.0.1.2

herinrichting N8 - 2,9 km, locatie afhankelijk van startnota

Wevelgem N8

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

(MT)-LT

AWV

B.0.1.3

herinrichting N8 centrum

Wevelgem N8

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

uitgevoerd

AWV

B.0.1.4

Aanleg fietspaden / realiseren poorten

Gullegemstraat - Fabiolastraat

Verkeersveiligheid

MT

B.0.1.5

fietsas park naar Spoorwegstraat

Wevelgem langs spoorweg

B.0.1.6

herinrichting Brugstraat en Lode de Boningestraat

Wevelgem

B.0.1.7

herinrichting Papestraat, 2 toegangen

Wevelgem

B.0.1.8

herinrichting Stationsstraat en langsparking kasseien

Wevelgem

B.0.1.9

aanleg nieuwe straat van Spoorwegstraat naar nieuwe ontsluitingsweg Kleine Molen

B.0.1.10

herinrichting Spoorwegstraat-Albertstraat-Roodbaardstraat Wevelgem

B.0.1.11

herinrichting kruispunt Kortrijkstraat / Rivierstraat / Spoorwegstraat

B.0.1.12

Hoogstraat, herinrichting schoolomgeving

Wevelgem

Wevelgem Wevelgem

Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid

MT-LT KT-MT MT uitgevoerd MT-LT uitgevoerd

Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid

LT uitgevoerd

gemeente gemeente

NMBS

NMBS

AWV

gemeente

gemeente

Verkeersveiligheid Bereikbaarheid

KT-MT

AWV

Wevelgem + Kortrijk

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

KT

gemeente

uitgevoerd

Leiedal

B.0.2.1

herinrichten kruispunt N343/Hondschotestraat (toegang tot de industriezone Gullegem-Moorsele)

Gullegem

Verkeersveiligheid

B.0.2.2

herbekijken op-/ afrit Gullegem A19 (verhogen veiligheid en leesbaarheid verkeerssituatie; aangepaste capaciteit voor Gullegem opvangen van toename van verkeer)

B.0.2.3

opmaak circulatieplan

B.0.2.4

doortrekken N343 : verbreden Muizelstraat langs uitbreiding Gullegem industriezone Gullegem-Moorsele

Bereikbaarheid

B.0.2.5

herinrichting wegen conform wegencategorisering: Bissegemstraat / Nekkerplas /Plaatsweg / Driemasten / Roterijstraat

Gullegem

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

MT-LT

B.0.3.1

Omvormen N32 tot secundaire weg type II: heraanleg Moorsele kruispunt Ieperstraat x N32 (Kezelberg) + verbreding N32d

Verkeersveiligheid

KT-MT

KT-MT

Herinrichting Grote Markt en eerste deel Vanackerestraat is uitgevoerd. Fietssuggestiestroken werden geschilderd. Aanleg fietspaden / realiseren poorten blijven op midellange termijn gewenst. Gedeeltelijk uitgevoerd. Uitvoering hangt samen met herwaardering stationsomgeving. Brugstraat = korte termijn Lode de Boningestraat = middellange termijn

418.000

Uitvoering hangt samen doortocht N8

600.000

Zone 30 uitgevoerd. Gemeentelijk RUP en startnota nieuwe ontsluitingsweg zijn in opmaak. Uitvoering ontsluitingsweg met tunnel gewenst op korte termijn Plannen herinrichting ksuispunt opgemaakt in kader van revitalisering industriezone Gullegem-Moorsele. Uitvoering op middellange termijn

Op- en afrit A19 wordt samen met aansluiting A19-R8 2500000 Ă 5000000 herbeken. Plannen AWV in opmaak. Uitvoering op korte termijn gewenst. pro memorie

gemeente

Uitvoering hangt samen met nieuwe ontsluitingsweg Kleine Molen (zie actie B.0.1.13)

1.710.000 (Gem) 18500 (AWV)

50.000

AWV

Bereikbaarheid Leefbaarheid

210.000

gemeente VVM De Lijn

MT

Wevelgem

Van Wezelstraat tot gemeentehuis

202.000

gemeente

ontsluiting Kleine Molen: aanleg nieuwe ontsluitingsweg vanaf Gullegemstraat met tunnel onder spoorweg naar N8

2538000 (AWV) 846,000 (Gem)

18.000

gemeente

AWV

Herinrichting Menenstraat (gedeeltelijk) uitgevoerd.

73.000

gemeente

gemeente

1200000 (AWV) 600,000 (Gem)

25.000

gemeente

gemeente

Van rotonde Wevelgem Vliegveld tot Bissegem verkeerslichten

500000 (AWV) 13.000 (gem)

AWV Leiedal VVM De Lijn

B.0.1.13

Gullegem

Wevelgem Kortrijk VVM De Lijn gemeente VVM De Lijn gemeente VVM De Lijn

2.000.000

Circulatieplan is in opmaak. Uitbreiding industriezone met verlenging Muizelstraat tot gemeentegrens is uitgevoerd.

gemeente

2

AWV

provincie, Moorslede, Wervik, Wevelgem

500.000

Herinrichting Nekkerplas is uitgevoerd.

250.000

zie streefbeeldstudie N32, startnota verbreding N32d, TV3V-project kruispunt N32-Kezelberg

ACTIEPLAN mobiliteitsplan Wevelgem


NR

B.0.3.2 B1.1.1 B1.1.2

B1.1.3

ACTIE herinrichting wegen conform wegencategorisering: Wittemolenstraat / Ieperstraat / Warandestraat / Ledegemsestraat / Overheulestraat Afbakening en inrichting van schoolomgeving als zone 30 herinrichting centrum als zone 30 (tussen spoorweg, Brugstraat, Grote Markt, begin Lauwestraat, Lode de Boningestraat, Vanackerestraat)

B1.2.1

Verruiming zone 30 naar woongebieden binnen bebouwde kom Afbakening en inrichting van schoolomgeving als zone 30

B1.2.2

herinrichting centrum als zone 30

B1.2.3

Verruiming zone 30 naar woongebieden binnen bebouwde kom Afbakening en inrichting van schoolomgeving als zone 30

B1.3.1 B1.3.2 B1.3.3 B1.3.4 B.2.2.1.1

B.2.2.1.2 B.2.2.2.1 B.2.2.2.2

herinrichting centrum als zone 30 Verruiming zone 30 naar woongebieden binnen bebouwde kom herinrichting omgeving standbeeld

Non-stop hoofdfietsroutes langs Leie heraanleg non-stop hoofdfietsroute langs oude spoorwegbedding Menen-Roeselare aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk) aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk)

LOCATIE

DOELSTELLING

Moorsele

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

Wevelgem - Reutelstraat & Veldstraat

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

Wevelgem Wevelgem Gullegem - Koningin Fabiolastraat Gullegem - Bankstraat Gullegem Moorsele - Sint-Janslaan Moorsele Moorsele Moorsele

TIMING TREKKER verklaring zie onderaan gemeente LT

Leefbaarheid Verkeersveiligheid

uitgevoerd

gemeente

KT

gemeente

PARTNERS

RAMING

OPMERKINGEN / STAND VAN ZAKEN

Herinrichting Veldstraat als zone 30 geslaagd. zie startnota N8

Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid Leefbaarheid Verkeersveiligheid

MT-LT

gemeente

uitgevoerd

gemeente

uitgevoerd

gemeente

MT-LT

gemeente

uitgevoerd

gemeente

uitgevoerd

gemeente

MT-LT

gemeente

uitgevoerd

gemeente

De Lijn

8.000/krspt

in- en uitritconstructies bij binnenrijden woonwijken

8.000/krspt

in- en uitritconstructies bij binnenrijden woonwijken

8.000/krspt

in- en uitritconstructies bij binnenrijden woonwijken

250.000

Wevelgem - Leie

Leefbaarheid Toegankelijkheid

MT

provincie

Moorsele

Leefbaarheid Toegankelijkheid

MT-LT

provincie

180.000

Lauwestraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

135.000

Lode de Boningestraat / Roeselarestraat / Warandestraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

570.000

W&Z

pro memorie

Studie fietsroutes Leievallei Wervik-Kortrijk werd opgemaakt door Vectris in opdracht van Leiedal. Uitvoering nog niet gepland. Uitvoering niet gepland

studie fietsverbinding Wevelgem-Gullegem (ook relatie met geplande infrastructuurwerken AWV voor aansluiting A19/R8 en in-uitrit A19)

B.2.2.2.3

aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk)

Brugstraat / Gullegemstraat / Kon. Fabiolastraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

666.000

B.2.2.2.4

aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk)

Wittemolenstraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

415.000

B.2.2.2.5

aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk)

Moorsele-Ledegem langs Heulebeek Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

Fietspad langs Heulebeek als nieuw onderdeel van bovenlokaal fietsroutenetwerk. Startnota voor fietspaden Ledegemstraat goedgekeurd.

Vanmarckelaan / Rozenstraat / Hondschotestraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

nieuw onderdeel van bovenlokaal fietsroutenetwerk (ipv Heerweg-Bergelen)

Bankstraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

70.500

Driemasten

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

300.000

Heulestraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

provincie

178.500

N8 (Menenstraat / Vanackerestraat / Verkeersveiligheid Grote Markt / Kortrijkstraat

KT-MT

AWV

B.2.2.2.6 B.2.2.2.1 B.2.2.2.1 B.2.2.2.1 B2.2.3.1

aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk) aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk) aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk) aanleg bovenlokale functionele fietsroute (onderdeel van provinciaal functioneel fietsroutenetwerk) aanleg primaire lokale fietsroute

3

Aanleg fietspaden loopt samen met gefaseerde herinrichting N8 doortocht Wevelgem. ACTIEPLAN mobiliteitsplan Wevelgem


NR

ACTIE

LOCATIE

DOELSTELLING

B2.2.3.2

aanleg primaire lokale fietsroute

Vlamingstraat

Verkeersveiligheid

B2.2.3.2

aanleg primaire lokale fietsroute

B2.2.3.3

aanleg primaire lokale fietsroute

B2.2.3.4

aanleg primaire lokale fietsroute

Heerweg / Bergelen

B2.2.3.5

Nieuwstraat / Moorselestraat / Vrijstraat Bieststraat / Reutelstraat / Wijnbergstraat

TIMING TREKKER verklaring zie onderaan gemeente MT-LT

PARTNERS

OPMERKINGEN / STAND VAN ZAKEN

gemeente

Verkeersveiligheid

MT-LT

Verkeersveiligheid

MT-LT

Verkeersveiligheid

MT-LT

aanleg primaire lokale fietsroute

Grote Ieperstraat / Oude Ieperstraat Verkeersveiligheid

MT-LT

B2.2.3.6

aanleg bovenlokale fietsroute

Bissegemstraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

B2.2.3.7

aanleg primaire lokale fietsroute

Poststraat-Plaatseweg-KwadestraatVerkeersveiligheid Rommelen-Gotestraat

MT-LT

B2.2.3.8

aanleg primaire lokale fietsroute

Overheulestraat

Verkeersveiligheid

MT-LT

B2.2.4

Bijzondere fietsvoorzieningen: tunnel onder spoorweg tussen gebied Kleine Molen en Spoorwegstraat / Vliegveldstraat

Wevelgem - Kleine Molen

Verkeersveiligheid Leefbaarheid Toegankelijkheid

KT-MT

B3.1.1

Uitbouw Wevelgem station als lokaal knooppunt met goede overstapmodaliteiten: - aansluiting bus - trein Wevelgem - treinstation - diefstalveilige, overdekte fietsstallingen - park&ride voorzieningen

Toegankelijkheid

uitgevoerd

B3.1.2

Verhogen vervoerscomfort trein: - aanpassing perronhoogte aan de Europese normen - verbeten halte-comfort - inzetten nieuw materieel

Toegankelijkheid

MT

NMBS

B3.1.3

Haalbaarheidsonderzoek naar invoering light rail op spoorlijn Wevelgem nr. 69

Bereikbaarheid

MT

NMBS / De Lijn gemeente

B3.2.1

Buslijn 40 (Kortrijk-Wevelgem-Menen): doorstromingsmaatregelen op N8

Wevelgem - N8

Bereikbaarheid

KT-MT

B3.2.2

Buslijn 40 (Kortrijk-Wevelgem-Menen):frequentieverhoging Wevelgem - N8 15' in spits, 20' buiten spits (op LT 10' in spits)

Bereikbaarheid

MT

B3.2.3.a

Buslijn 40 (Kortrijk-Wevelgem-Menen): verbeteren halteinfrastructuur, in het bijzonder de hoofdhalten; Wevelgem Posthoorn, Wevelgem-Plaats

B3.2.3.b

Buslijn 40 (Kortrijk-Wevelgem-Menen): verbeteren halteinfrastructuur, in het bijzonder aan de kleinhandelszone Klein Tokyo (Kortrijkstraat)

Wevelgem - N8

Toegankelijkheid

B3.2.4 B3.2.5

Buslijn 82 en buslijn 42: koppelen aan elkaar Buslijn 82 en buslijn 42: verhogen van frequentie

Moorsele Moorsele

Bereikbaarheid Bereikbaarheid

uitgevoerd MT

B3.2.6

Buslijn 82 en buslijn 42: verbeteren halte-infrastructuur, in het bijzonder aan Moorsele-Standbeeld

Moorsele

Toegankelijkheid

uitgevoerd

Wevelgem - treinstation

RAMING

gemeente gemeente gemeente provincie

gemeente

gemeente gemeente gemeente

gemeente

AWV

AWV, NMBS

Fietstunnel wordt opgenomen bij nieuwe tunnel onder spoorweg (zie ontsluitingsweg Kleine Molen A2.1.4

De Lijn, NMBS

aansluiting bus & trein nog te optimaliseren

De Lijn gemeente

De Lijn

Gedeeltelijk uitgevoerd. Doorstromingsmaatregelen lopen samen met gefaseerde herinrichting N8 Wevelgem. nog niet uitgevoerd (nu om '30/overdag)

gemeente Wevelgem - N8

Toegankelijkheid

uitgevoerd

De Lijn

uitgevoerd t.h.v. Wevelgem-Plaats en Menenstraat gemeente

KT-MT

4

De Lijn

hangt samen met streefbeeldstudie N8

De Lijn De Lijn gemeente De Lijn

ACTIEPLAN mobiliteitsplan Wevelgem


NR

ACTIE

B3.2.7

Invulling van basismobiliteit voor bestaande woonomgevingen nabij Moorselestraat en Gullegemstraat in Wevelgem-Gullegem Wevelgem en nabij Bergelen in Gullegem

B3.2.8 B3.2.9

LOCATIE

Onderzoek nieuwe buslijn Wevelgem-Gullegem via Kleine Wevelgem-Gullegem Molen en IJzerpoort (basismobiliteit) Onderzoek naar mogelijke herstructurering lijnennet i.f.v. bediening van industriezone Gullegem-Moorsele (minimum Gullegem-Moorsele bediening tijdens spitsuren)

DOELSTELLING

TIMING TREKKER verklaring zie onderaan

PARTNERS

RAMING

OPMERKINGEN / STAND VAN ZAKEN

Bereikbaarheid

KT

De Lijn

gemeente

Bereikbaarheid

MT

De Lijn

gemeente

Nieuwe buslijn hangt samen met ontwikkeling stedelijke woongebieden Kleine Molen en Ijzerpoort

Bereikbaarheid

MT

De Lijn

bedrijven

Onderzoek werd opgestart door RESOC, verder te zetten.

B3.2.10

Inplanting van nieuwe bushaltes; voorzien van de nodige halte-infrastructuur

Toegangspoorten industriezone Gullegem-Moorsele (N343 en Driemasten)

Toegankelijkheid

MT

gemeente

De Lijn

B3.2.11

Uitbouwen van de nodige halte-infrastructuur bij bushaltes

Fusiegemeente Wevelgem

Toegankelijkheid

KT-MT

gemeente

De Lijn

B4.1

Aangepaste bewegwijzering voor ontsluiting van vrachtverkeer bedrijventerreinen naar meest nabije op- / afrit Fusiegemeente Wevelgem primaire of hoofdweg

Bereikbaarheid

B4.2

parkeerverbod voor vrachtwagens >7,5T binnen de bebouwde kommen

Fusiegemeente Wevelgem

Leefbaarheid

B4.3

Studie voor inplanting van vrachtwagenparkings

Fusiegemeente Wevelgem

Bereikbaarheid

KT

gemeente

B4.4

Studie voor inplanting van carpoolparkings

Fusiegemeente Wevelgem

Bereikbaarheid

KT

AWV

B5.1

Ontwikkelen gediff. parkeerbeleid in centrumgebied van Wevelgem (=opmaak parkeerplan)

Wevelgem centrum

Leefbaarheid Toegankelijkheid

MT

B5.2

Diefstalveilige fietsenstallingen in het handelscentrum

Wevelgem centrum

Leefbaarheid Toegankelijkheid

uitgevoerd

B.6

Monitoring verkeersonveiligheid

Fusiegemeente Wevelgem

Verkeersveiligheid

continu

KT

uitgevoerd

5

AWV

Prioriteit ligt bi de geselcteerde hoofdbushaltes: GullegemPlaats, Moorsele-Standbeeld, Wevelgem-Plaats, Wevelgem-Posthoorn, Wevelgem-Vlamingstraat

gemeente Leiedal

Onderzoek bewegwijzering wordt meegenomen met BISYproject revitalisering industriezones, uitgevoerd in BT Gullegem-Moorsele; nog uit te voeren in BT Wevelgem-Zuid

AWV Leiedal gemeente

liefst in of nabij bedrijventerreinen en nabij bovenlokale wegen AWV onderzoekt de drie zoekzones en past dit in op hoger schaalniveau

gemeente

gemeente

uitgezonderd aan station (P&R)

gemeente gemeente

€ 60 per fietsparkeerplaats AWV

Bij infrastructurele aanpassingen kan na één jaar geëvalueerd worden of er een positief resultaat is op vlak van verkeerveiligheid.

ACTIEPLAN mobiliteitsplan Wevelgem


NR

ACTIE

LOCATIE

DOELSTELLING

TIMING TREKKER verklaring zie onderaan

PARTNERS

RAMING

OPMERKINGEN / STAND VAN ZAKEN

WERKDOMEIN C: FLANKERENDE MAATREGELEN Fusiegemeente Wevelgem

C1.1.1

Opmaak schoolvervoerplan

C1.1.2

Sensibiliseringscampagne bij aanvang schooljaar

Fusiegemeente Wevelgem

C1.1.3

Inzetten van gemachtigde opzichters

C1.2.1

gemeenschappelijk bedriijfsvervoersplan voor bedrijven op de industriezones Gullegem- Moorsele en Wevelgem-Zuid

Fusiegemeente Wevelgem Fusiegemeente Wevelgem

C3.4

Fusiegemeente Wevelgem Verder uitwerken van gedifferentieerde tariefstructuur parkeren - invoeren van parkeerschijf / betalend parkeren in het centrumgebied aankopen eigen fietsen voor gemeentepersoneel voor Fusiegemeente Wevelgem dienstverplaatsingen Fusiegemeente Wevelgem Park&Ride-parking Nieuwe Markt

C3.5

Sensibilisering mogelijkheden via de fiets op de bus

C2.1 C3.1

C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C5.1.1

Mobiliteitsmanagement voor verkeersaantrekkende functies (bvb. winkelzones, onderwijs) Mobiliteitkaart van de gemeente Infopakket voor nieuwe inwoners Mobiliteitspagina op gemeentelijke website Eigen mobiliteitsskatern in gemeentelijke infokrant opmaak snelheidshandhavingsplan

C5.2.1

Voldoende controle op parkeerovertredingen

C.3.6

Fusiegemeente Wevelgem Fusiegemeente Wevelgem

Fusiegemeente Wevelgem

C6.1

VerkeerslichtenbeĂŻnvloeding

Wevelgem Grote Markt

C7.1

Bovengemeentelijk overleg met omliggende gemeenten

C5.2.3

C7.2 C7.4 C7.5

MT

scholen

gemeente

scholen / pol / prov

uitgevoerd

gemeente gemeente

scholen

LT

Leefbaarheid Toegankelijkheid

MT

Prov / Bedrijven gemeente

Leefbaarheid Toegankelijkheid Leefbaarheid Bereikbaarheid Leefbaarheid Toegankelijkheid Leefbaarheid Toegankelijkheid

uitgevoerd MT uitgevoerd

gemeente

uitgevoerd

Fusiegemeente Wevelgem

De Lijn

gemeente gemeente gemeente gemeente politie gemeente / politie

Continu

Continu Continu uitgevoerd

Fusiegemeente Wevelgem

6

De Lijn / NMBS gemeente

politie gemeente

AWV

De Lijn

gemeente

Menen, Ledegem, Kortrijk

gemeente gemeente gemeente

Continu

Bestaande parking is openbaar, maar nog niet voorbehouden voor OV-gebruikers

gemeente

KT uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd KT

Continu

Fusiegemeente Wevelgem

gemeente

MT-LT

Continu

Ambtelijk overleg om sectoriĂŤle plannen beter af te stemmen Fusiegemeente Wevelgem (eventueel ahv een mobiliteitscel) Fusiegemeente Wevelgem Omvormen van verkeersraad tot mobiliteitsraad Gemeentelijke Begeleidingscommissie blijven inzetten voor (jaarlijkse) evaluatie en uitwerking acties van mobiliteitsplan

gemeente

continu

Verkeersveiligheid Bereikbaarheid

Fusiegemeente Wevelgem Fusiegemeente Wevelgem Fusiegemeente Wevelgem Fusiegemeente Wevelgem Fusiegemeente Wevelgem Fusiegemeente Wevelgem

Preventief optreden tegen vandalisme en diefstal op parkings Systematisch inzetten Gemachtigde opzichters in schoolomgeving

C5.2.2

Verkeersveiligheid Bereikbaarheid Verkeersveiligheid Bereikbaarheid Verkeersveiligheid

AWV, De Lijn, prov, NMBS

ACTIEPLAN mobiliteitsplan Wevelgem


NR

ACTIE

LOCATIE

DOELSTELLING

TIMING TREKKER verklaring zie onderaan

PARTNERS

RAMING

OPMERKINGEN / STAND VAN ZAKEN

De spreiding van de investeringen wordt aangegeven met het onderscheid in tijd: - KT= korte termijn, tot eind 2012 (=deze legislatuur) - MT = middellange termijn, 2013 - 2018 - LT = lange termijn, na 2018 Volgende afkortingen worden gebruikt voor de partners gemeente

gemeentebestuur Wevelgem

provincie

provincie West-Vlaanderen

AWV

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

NMBS

Nationale Maatschappij voor Belgische Spoorwegen

Kortrijk

stadsbestuur Kortrijk

Ledegem

7

Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen + mobiliteitsbegeleider MOW

De Lijn

gemeentebestuur Ledegem

Menen

stadsbestuur Menen

politie

politie van Wevelgem

ACTIEPLAN mobiliteitsplan Wevelgem


Leiedal, juli 2011

Gemeente Wevelgem, actualisatie mobiliteitsplan

97


www.leiedal.be bedrijventerreinen stedenbouw milieu informatie- en communicatietechnologie mobiliteit herbestemmingsprojecten

intergemeentelijke samenwerking projectontwikkeling streekontwikkeling

Mobiliteitsplan gemeente Wevelgem  
Mobiliteitsplan gemeente Wevelgem  

Het mobiliteitsplan van de gemeente Wevelgem

Advertisement