Page 1

Samen werken aan zorg       Terugblik 2008 Samenvatting jaardocument

1


Onze organisatie, die bestaat uit een ziekenhuis, verpleegen verzorgingshuizen en thuiszorg in de regio, gaat er van uit dat samenwerking de sleutel voor succes is: Samen sterk in zorg. Dit blijkt uit de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg, de verbeterde financiĂŤle situatie en de activiteiten die de organisatie in 2008 heeft uitgevoerd. Voor u ligt de samenvatting van het Jaardocument 2008. Het volledige document is te vinden op de website www.noorderboog.nl, of op te vragen bij de afdeling Communicatie, info@noorderboog.nl of (0522) 23 33 43.

2


Uw wensen We richten het aanbod van diensten in op basis van de wensen van de klant. We hebben het afgelopen jaar het accent gelegd op veiligheid en kwaliteit.

Veiligheid

Voor onze patiënten en cliënten is het van groot belang om in een veilige en kwalitatief hoogwaardige omgeving de zorg te ontvangen die zij nodig hebben. In het afgelopen jaar hebben we hier intensief aan gewerkt. Wij maken gebruik van een systematische doorlichting van zorgprocessen om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen en te beheersen. Daarnaast maken we gebruik van een incident meldsysteem op alle zorg-, verpleeg- en behandelafdelingen, waardoor we in een lerende cultuur kunnen werken aan het verder verbeteren van de veiligheid.

Kwaliteit

Onze patiënten en cliënten willen kwalitatief goede zorg ontvangen. Ook op dat gebied hebben wij het afgelopen jaar resultaten geboekt: • Alle verpleeg- en verzorgingshuizen hebben het Bronzen Keurmerk behaald (deels in 2007, deels in 2008); • Alle onderdelen van de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) hebben het HKZ certificaat behaald. Dit is een basisgarantie voor kwaliteit van zorg, met het perspectief van de cliënt als vertrekpunt; • De extramurale dienst van de VV&T ontvangt het ISO certificaat in november 2008; • Hoge scores voor De Menning (beste verzorgingshuis in Drenthe) en De Schiphorst (landelijk 17e) in een landelijke publicatie van de Volkskrant; • Bovengemiddelde scores op cliënttevredenheid voor alle verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg van Zorgcombinatie Noorderboog (continue benchmark VV&T van Actiz en CQ-Index van Facit); • In de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad staat het Diaconessenhuis Meppel op een 38e plaats: een stijging van zestig plaatsen in een jaar tijd;

3


• In de Elsevier enquête blijkt dat deskundigen uit de zorg de afdelingen cardiologie, neurologie, radiologie en urologie bijzonder hoog waarderen. Deze specialismen staan in de landelijke top 10; • Het Diaconessenhuis ontvangt als eerste ziekenhuis in Drenthe het internationale borstvoedingscertificaat van de WHO en Unicef; • De kinderafdeling van het Diaconessenhuis ontvangt een tweede Smiley; • Het Diaconessenhuis staat op de tweede plaats van beste ziekenhuizen in Nederland voor diabeteszorg.

Luisteren

Eind 2008 is door de cliëntenraad Diaconessenhuis een workshop georganiseerd voor alle patiëntenverenigingen. In deze zogeheten ‘brown paper’ konden zij aangeven waar volgens hen goede punten, maar natuurlijk ook verbeterpunten voor de geleverde zorg en kwaliteit liggen. De verzamelde gegevens en informatie zullen worden gebruikt als input voor het medisch strategisch beleidsplan, dat in 2009 zal worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de contacten met de huisartsen in de regio geïntensiveerd. Begin 2008 zijn de huisartsengroepen door het Bestuur Medische Staf bezocht om bij te praten over de samenwerking. Eind 2008 is door een externe partij en een beleidsmedewerker van Noorderboog een aantal huisartsen geïnterviewd, zodat verbeterpunten kunnen worden meegenomen in het medisch strategisch beleidsplan.

Advies- en behandelcentrum VV&T

Veel ouderen hebben te maken met beperkingen of problemen. Zij hebben hierover vaak veel vragen. Het advies- en behandelcentrum van de VV&T biedt hierbij uitkomst. Een deskundige brengt advies uit, eventueel samen met een verpleeghuisarts en/of psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, logopedist of diëtist. Huisartsen reageren positief op deze dienst. Zij geven aan dat ze een helder omschreven advies krijgen en dat dit de patiënten duidelijk ten goede komt. Het aantal cliënten van het advies- en behandelcentrum is in 2008 gestegen, vooral bij de geheugenpoli en de valpoli.

4


Dagactiviteiten VV&T

De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Wij bieden ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling voor lichamelijke en geestelijke hulpvragen in de vorm van dagactiviteiten. Het motto hierbij is ‘ondersteuning bieden op maat’. Dit kan variëren van het aanleren van vaardigheden om de dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk zelf te blijven doen, tot en met behandeling. In dit geval is de behandeling er op gericht om de situatie te verbeteren, te stabiliseren of achteruitgang te vertragen. Er is in toenemende mate vraag naar dagactiviteiten. Deze vorm van zorg heeft in 2008 een duidelijke stijging van het aantal bezoekers laten zien. Ook de huisartsen in onze regio raken meer bekend met deze vorm van dienstverlening.

Website

Op 1 september 2008 is een nieuwe website www.noorderboog.nl gelanceerd. Hier kunnen mensen informatie verkrijgen over onze producten en diensten en over de specialismen binnen Zorgcombinatie Noorderboog. De website bevat meer informatie dan voorheen, onder meer over wachttijden en prestatie-indicatoren. Ook is de informatie eenvoudiger te vinden. Het bezoek aan de website is dan ook fors toegenomen, naar circa 8000 bezoekers per maand.

Logistiek

Zorgpaden zijn afspraken over de route in de zorg die een patiënt bewandelt bij een klacht of aandoening. In 2008 zijn alle zorgpaden in kaart gebracht. Er is vervolgens een format voor zorgpaden binnen Noorderboog ontwikkeld, waarin de manier van werken eenduidig aangegeven staat. Daardoor kan de logistiek van deze zorgpaden verder worden verbeterd. Om ervoor te zorgen dat patiënten niet langer dan noodzakelijk in een ziekenhuisomgeving hoeven te verblijven, hebben wij in 2008 initiatieven ontwikkeld voor een betere doorstroming van twee cliëntengroepen. Het gaat daarbij om mensen die voor een heup- of knieoperatie komen en om mensen die getroffen worden door een beroerte. Daarnaast is

5


er in verpleeghuis Zonnekamp een team ingericht voor patiënten die vanuit het ziekenhuis nog moeten revalideren. Ook is er een aantal schakelplaatsen binnen de verzorginghuizen om deze cliënten tijdelijk op te nemen. Daardoor kunnen patiënten sneller doorstromen naar locaties waar zij de verzorging en verpleging krijgen die zij op dat moment nodig hebben.

Gezondheidsstraat

In verpleeghuis Zonnekamp te Steenwijk is voor de bewoners een zogeheten gezondheidsstraat opgezet. Hier kunnen bewoners op afspraak (net als in de thuissituatie) terecht bij de verpleeghuisarts of bij een paramedicus, bijvoorbeeld een psycholoog. Het doel is om de bewoners te motiveren om zelf in beweging te komen en ‘naar de dokter’ te gaan. Het bevordert bovendien de interactie tussen bewoners, omdat zij elkaar tegenkomen in de gezondheidsstraat en daar vaak een praatje met elkaar maken.

6


Samenwerken Doordat we steeds intensiever intern samenwerken, alsook met externe partijen, kunnen we onze kennis en ervaring met elkaar delen en efficiënter werken.

Transmuraal platform

Het afgelopen jaar is er overeenstemming bereikt tussen verschillende zorgaanbieders en Zorgcombinatie Noorderboog over het opzetten van een zogeheten transmuraal platform. Het doel hiervan is een betere samenwerking tussen verschillende zorgverleners, zoals medisch specialisten, huisartsen, ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. In 2009 wordt dit in een intentieverklaring vastgelegd.

Netwerk Palliatieve zorg Meppel/ Steenwijkerland

Het Palliatief netwerk Meppel/ Steenwijkerland heeft tot doel het leveren van optimale palliatieve zorg aan de cliënt en zijn naasten. Palliatieve zorg is de zorg rond het einde van het leven. Het is voor de cliënt en de nabestaanden van groot belang dat hier met de uiterste zorgvuldigheid mee om wordt gegaan. Zorgcombinatie Noorderboog hecht hier veel waarde aan en levert dan ook een actieve bijdrage aan dit netwerk.

Hulp aan collega’s en patiënten buiten de eigen regio

In september kregen de IJsselmeerziekenhuizen het bericht dat de operatiekamers op beide locaties – Lelystad en Emmeloord – werden gesloten op last van de inspectie. Wij besloten de IJsselmeerziekenhuizen de helpende hand toe te steken.

7


Door efficiencymaatregelen was eerder dat jaar een van de verpleegafdelingen vrijgekomen. Deze is aan de IJsselmeerziekenhuizen beschikbaar gesteld. Door een efficiencyslag kon ook ruimte worden gemaakt binnen de operatiekamers. Begin oktober zijn de eerste patiënten geholpen op de tot ‘IJsselmeer afdeling’ omgedoopte afdeling. Eind november werd de laatste patiënt geholpen en zijn de IJsselmeer collega’s weer terug gegaan naar hun eigen ziekenhuizen. Zowel patiënten als medewerkers hebben aangegeven zich bijzonder welkom te hebben gevoeld binnen onze organisatie.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorgcombinatie Noorderboog en Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben op 18 november 2008 hun samenwerking bevestigd met de ondertekening van een convenant door de bestuurders. Centraal hierin staat de visie dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben.

8


Beter besturen Zorgcombinatie Noorderboog werkt hard aan het vergroten van de bestuurbaarheid, om daarmee slagvaardiger en doelmatiger te worden. De volgende punten hebben hier in 2008 een bijdrage aan geleverd.

Clustering verpleegafdelingen

In april 2008 heeft de Raad van Bestuur besloten de verpleegafdelingen in het ziekenhuis te hergroeperen. Dit was noodzakelijk vanuit het oogpunt van efficiëntie en kostenbesparing. De hergroepering is zodanig vorm gegeven dat er een verdeling heeft plaatsgevonden tussen snijdende specialismen (bijvoorbeeld chirurgie) en beschouwende specialismen (bijvoorbeeld cardiologie). Dit was tevens de eerste stap op weg naar de nieuwe organisatiestructuur met de clusters snijdend, beschouwend en ondersteunend.

Nieuwe organisatiestructuur

Het Diaconessenhuis is aan het einde van het jaar overgegaan op een nieuwe organisatiestructuur met resultaatverantwoordelijke eenheden en zogeheten duaal management. Dit duaal management betekent dat een clustermanager en een medisch manager binnen hun cluster gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor beleid en bedrijfsvoering. Het doel van de nieuwe structuur is een meer professionele dienstverlening richting de klant, een flexibelere organisatie, korte lijnen in coördinatie en communicatie en een procesgerichte besturing van de organisatie als geheel. De nieuwe organisatiestructuur voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zal in 2009 vorm krijgen.

Financiële positie

In tegenstelling tot 2007, waarin de organisatie het jaar afsloot met een verlies van 5 miljoen euro, is het jaar 2008 afgesloten met een positief resultaat van 700.000 euro. Dit is een groot compliment naar onze medewerkers. Naast aandacht voor kwaliteit en veiligheid, is er het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan een positieve ombuiging van de resultaten, het doen toenemen van het vermogen en de beheersing van de liquiditeiten. Dit is onder meer gerealiseerd door verbeteringen in de bedrijfsvoering, aanpassingen aan de financiële organisatie en het herijken van de organisatiestructuur.

9


Sterk in de regio Het afgelopen jaar is gewerkt aan de versterking van de marktpositie van de organisatie. In 2009 krijgt dit verder vorm, zodat we beter kunnen voldoen aan de vraag in de markt en snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. We gaan daarbij nog meer samenwerken met externe partijen.

Start polikliniek Vollenhove

In oktober 2008 is in overleg tussen het Bestuur Medische Staf, Raad van Bestuur en de huisartsen in de regio besloten een buitenpoli te openen in Vollenhove. Er is hiervoor een passende locatie gevonden in het gebouw van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, zorgcentrum Nieuw Clarenberg te Vollenhove. De basisspecialismen neurologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde, chirurgie en kindergeneeskunde houden in Vollenhove spreekuur: Daarnaast is er een laboratorium prikfunctie. In juni 2009 vindt er een evaluatie plaats, samen met de betrokken specialismen en huisartsen.

10


Ambities Er is in 2008 veel gebeurd bij Zorgcombinatie Noorderboog. Financieel staat de organisatie er beter voor, en op het gebied van kwaliteit en veiligheid is er veel vooruitgang geboekt. De komende jaren wil de organisatie hier verder aan werken. Zo wil het ziekenhuis in 2010 het NIAZ keurmerk behalen. Ook worden de logistieke processen verder verbeterd, zodat de behandeling van patiënten en cliënten bij diverse specialismen, afdelingen en locaties beter op elkaar afgestemd is. De kwaliteit van zorg verbetert door beter aan te sluiten op de wensen van cliënten en patiënten. Het komende jaar wordt hiervoor een meerjarenplan ontwikkeld, in samenwerking met de cliëntenraden. Ook zet de organisatie sterk in op de zorg voor medewerkers. Zij staan namelijk aan de basis van een goede kwaliteit van zorg. Er wordt een lange termijn personeelsbeleid gemaakt, waarbij ingezet wordt op competentie-ontwikkeling (de juiste persoon op de juiste plaats). Een scholingsplan van circa drie jaar maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast wordt het komende jaar gewerkt aan het verder terugdringen van het ziekteverzuim en het realiseren van een flexibel en adequaat personeelsbestand. Kortom, Zorgcombinatie Noorderboog heeft het afgelopen jaar veel bereikt, maar er zijn nog genoeg ambities. We blijven daarom samen werken aan zorg!

Colofon Redactie: Zorgcombinatie Noorderboog, afdeling Communicatie Ontwerp: Alex Budding, Enschede Drukwerk: Drukkerij Kleen, Meppel

11


Ziekenhuis | Verpleeghuizen | Verzorgingshuizen | Thuiszorg | Dagactiviteiten ook bij u in de buurt

Jaarverslag Noorderboog  
Jaarverslag Noorderboog  

Jaarverslag Noorderboog

Advertisement