__MAIN_TEXT__

Page 1

V.U.: Rik Samyn, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge - Copyright 2015, Provincie West-Vlaanderen

www.kasteelbossen.be

Ten zuidwesten van Brugge, op het grondgebied van

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem en Jabbeke liggen de Kasteelbossen. Deze grote boscluster

VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ

is natuur

is de grootste groene long in deze stedelijke omgeving. Ze bestaat uit Tillegem, Beisbroek, Tudor,

wist-je-datje Ook in de Kasteelbossen moet je opletten voor teken. Door goed sluitende kleding te dragen, kan je de kans verkleinen om gebeten te worden. Check toch na elke wandeling je huid op een tekenbeet. Meer informatie over teken vind je op het internet en bij de huisarts.

Magdalenagoed en de bossen rond het kasteel van

Kastelen en historische gebouwen

Loppem, de abdij Zevenkerken en op het grondgebied

In de Kasteelbossen kan je van het ene mooie kasteel naar het andere wandelen. Hier is een greep uit de belangrijkste bezienswaardigheden.

van Jabbeke. Het is een aangename plek om te ontspannen. Op deze kaart vind je een overzicht van alles wat de Kasteelbossen bijzonder maakt. Stad Brugge, de gemeenten Zedelgem en Landmaatschappij, Westtoer, het Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Houtland en de Bosgroep Houtland willen samen van de Kasteelbossen een mooi en aantrekkelijk geheel maken dat bezoekers en inwoners uitnodigt om het

KASTEEL TILLEGEM

wist-je-datje De overheden die het initiatief namen voor deze kaart hebben een charter ondertekend. Je kan het nalezen op de website www.kasteelbossen.be. Daar vermelden ze initiatieven die ze de komende jaren ondernemen om de Kasteelbossen – letterlijk – op de kaart te zetten. Je vindt er ook meer praktische info.

Het kasteel van Tillegem is één van de weinige waterburchten in het Brugse Ommeland, tevens één van de oudste kastelen van Vlaanderen. Tot voor de Franse Revolutie was het de hoofdzetel van de heerlijkheid Tillegem. In dit dicht beboste en moerassige gebied stond een houten toren, omgeven door diepe aarden wallen. In de 14de eeuw werd dit primitieve bouwwerk vervangen door een waterburcht. Zijn huidige uitzicht kreeg het kasteel in de tweede helft van de 19de eeuw.

www.brugseommeland.be

Wettelijk depot: D/2015/0248/16

Tekst en samenstelling: leden Stuurgroep Kasteelbossen Copyright foto’s: Westtoer, Brugge, Jabbeke, Provincie West-Vlaanderen Kaart: Nele Vandepitte en Pia Vandepitte Basiscartografie: NGI, www.ngi.be, toelating A2391 Vormgeving: Aynsley Bral, provincie West-Vlaanderen Druk: Grafische Dienst provincie West-Vlaanderen Niets in deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De grootste zorg werd besteed aan de nauwkeurigheid en de actualiteit van de gepubliceerde gegevens. De uitgever kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onnauwkeurigheden of tussentijdse wijzigingen. Deze kaart is een initiatief van Stad Brugge, gemeenten Zedelgem en Jabbeke, provincie West-Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Westtoer, Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Houtland en Bosgroep Houtland. Provincie West-Vlaanderen Dienst Gebiedsgerichte Werking Streekhuis Noord West-Vlaanderen - Kasteel Tillegem Tillegemstraat 81, 8200 Brugge (Sint-Michiels) T +32 50 40 35 44 W www.west-vlaanderen.be

Colofon

Het kasteel Tudor werd in 1904 gebouwd in Tudorstijl. Dit kasteel was één van de landhuizen die de familie van Outryve d’Ydewalle en hun aanverwanten op het voormalige veld van Sint-Andries optrokken, net als Peereboom, Beisbroek, Ter Heide en Valkenbos. Het kasteel wordt sinds 1984 uitgebaat als feestsalon.

NATUURPRACHT

Unieke natuur binnen handbereik De Kasteelbossen omvatten heel wat toegankelijke natuur en bos op een boogscheut van de stad Brugge. Het Kasteelbos Tillegem is het oudste West-Vlaamse provinciedomein. Bij de openstelling in 1963 had het een oppervlakte van 44 ha. Vandaag is het 131 ha groot. De meest recente uitbreiding situeert zich ter hoogte van het Valkenbos. Het Kasteelbos Tudor is 40 ha groot en omvat een ruim bos en parkgedeelte. Het 98 ha grote Kasteelbos Beisbroek bestaat voor ruim de helft uit park en bos. De rest van het terrein wordt ingenomen door akkers, weiland en heide. Het Chartreuzinnenbos is het meest noordelijke deel. Samen met de Kasteelbossen Beisbroek, Tudor en Foreest is dit groengebied hier uitgegroeid tot 190 ha. Deze domeinen zijn eigendom van Stad Brugge. Het Magdalenagoed en het park rond het Kasteel van Loppem liggen in het oosten. Sint-Andriesveld en Zevenkerken vind je meest westelijk. Hier is het Vloethemveld vlakbij. Magdalenagoed, nu 18 ha bos, en Vloethemveld zijn eigendom van Agentschap Natuur en Bos. Het kasteelpark van Loppem wordt beheerd door de gemeente Zedelgem. Dit hele gebied vormt een grote groene lob op de kaart. De E40 doorsnijdt het gebied van west naar oost en de Torhoutsesteenweg in de andere richting. Deze bosgebieden zijn rijk aan inheemse soorten fauna en flora en er is veel heide. De vogelpopulatie bestaat uit tuin- en parkvogels zoals de gaai, groenling, groene specht, tjiftjaf en kool- en pimpelmees. Daarnaast broeden er roofvogels zoals de torenvalk, sperwer, boomvalk, bosuil en buizerd. Vossen en everzwijnen hebben er hun thuis, naast talrijke eekhoorns, muizen en konijnen. Ook minder courante dieren, zoals dassen en steenmarters, voelen zich hier goed. De rode bosmier vind je nog maar op een handvol plaatsen in België, waaronder in Kasteelbos Tillegem. Op vlak van flora is het eveneens zeer gevarieerd. Het Kasteelbos Tillegem gaat van overwegend arme zandbodem over in een rijkere bosgemeenschap in de vallei van de Kerkebeek. In de lente bloeien bosanemoon en bosklaverzuring massaal. Het ruime gebied is hoofdzakelijk begroeid met zomereiken, berken en heideplanten. In functie van de houtproductie werden vooral beuken, Amerikaanse eiken, dennen, sparren en lorken aangeplant. In Kasteelbos Beisbroek staan ook prachtige zomereiken, oude knotlinden, een nordmann spar, een treurbeuk en een Japanse notenboom. In het hele gebied, en vooral in het Vloethemveld, zijn nog belangrijke oppervlaktes heide te vinden. De zeldzame stengelloze sleutelbloem is te vinden in het Park van Loppem.

wist-je-datje

Kasteelbossen Brugge - Jabbeke - Zedelgem

In Kasteelbos Tillegem werd een heuse vleermuizenkelder gebouwd. De inrichting werd gebaseerd op de structuur van een ijskelder. Het is een vochtvrije ruimte met schuilplaatsen voor deze vliegende zoogdieren. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort.

De Driekastelenwandelroute loopt dwars door de Kasteelbossen en is 12 km lang. Via wandelpaden en kasteeldreven wandel je door uitgestrekte bossen, heideveldjes, graslanden en hoogstamboomgaarden. De route loopt langs drie kastelen: Kasteel Tillegem, Kasteel Tudor en Kasteel Beisbroek. De Driekastelenwandelroute kan je starten aan de parking Wittemolenstraat bij Kasteelbos Tillegem en aan de parking Zeeweg bij Kasteelbos Tudor.

Originele erfgoedrelicten

De Groene Gordel Brugge fietsroute is een andere interessante fietsroute die de Kasteelbossen kruist. Dankzij bewegwijzering met kleine bordjes of met de viertalige brochure kan je over 53 km in een lus rond het historische ei van Brugge in twee richtingen fietsen. De route verbindt verrassend aantrekkelijke groengebieden rond de stad. Je kan je route starten vanaf de parking Wittemolenstraat in Tillegem, de parking aan het kasteel van Loppem of aan het sport- en recreatiedomein te Varsenare. De wandel- en fietsbrochures van Westtoer zijn verkrijgbaar via de lokale diensten voor toerisme en via https://shop.westtoer.be.

In het domein Tillegem vinden we achter de horecazaak In de Trutselaar een rosmolen. Deze werkt wanneer één of twee paarden, vastgemaakt aan de staartbalk, in wijzerzin rond het gebouw lopen. Dit exemplaar is een vierkante houten molen met afgeschuinde hoeken. De rosmolen dateert van de tweede helft van de 19de eeuw.

Jabbeke, provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse

te ontdekken.

Verder zijn er nog andere historische bezienswaardigheden. Het goed Ter Loo bekleedt een belangrijke plaats in de geschiedenis van Loppem. In de 17de en 18de eeuw was Ter Loo de zetel van de heerlijkheden Loppem en Den Houtschen. De herbergen Peereboom en Heidelberg hebben een belangrijke rol gespeeld omdat ze vlakbij een octrooibarrière lagen, ook wel pe(r) rebomen genoemd. In 1860 werden de octrooien afgeschaft. Hoeve De Hermitage staat op de plaats waar vroeger de ‘kluis’ van de Sint-Andriesabdij stond. Sint-Anna-ter-Woestijne was een kartuizerinnenklooster te Sint-Andries, gewijd aan de heilige Anna. Het domein telt 4 ha en wordt ingesloten door een omwalling van meer dan 1 km. Het kasteel Foreest werd kwaliteitsvol gerenoveerd en is een mooie bezienswaardigheid langs de Doornstraat.

Het Kasteelbos Beisbroek maakte vroeger deel uit van het ‘Veld van Sint-Andries’, net als Kasteelbos Tudor en Chartreuzinnenbos, dat zeven eeuwen lang eigendom was van de abdij van SintAndries (1098-1796). Kort na de Franse Revolutie werd Beisbroek, net als zoveel kerkelijke goederen, door de staat aangeslagen en openbaar verkocht. De nieuwe eigenaars bebosten het domein. Omstreeks 1830 werd in Beisbroek het kasteel opgetrokken. Nu zijn het natuurcentrum en de Sterrenwacht er gevestigd (zie verder bij ‘beleven’).

In het zuidwestelijke deel van het Kasteelbos Tillegem ligt een merkwaardig relict. We vinden er een gerestaureerde hoeve “Aandekooi”. Het West-Vlaamse woord ‘aande’ heeft dezelfde betekenis als het woord ‘eend’. Deze hoevenaam verwijst naar de aandekooi of eendenkooi die hier ooit lag. Zo’n kooi bestond uit een centrale vijver met vier uitlopers waarin wilde eenden gevangen werden. In Kasteelbos Tillegem vind je ook het Kruis der Gefusilleerden. Dit is een groot houten kruis dat herinnert aan Belgische slachtoffers van Duitse fusilleringen tijdens WOII. Tegenaan het Kruis ligt de restant van wat ooit een stervormige aanleg van dreven was. De Ster was een cirkel van waaruit dreven in alle richtingen vertrokken. In het gebied van de Kasteelbossen zijn ook enkele relicten te vinden in veldzandsteen. Deze grijze zandsteen is typisch voor het Brugse Houtland. Het zijn afgeplatte of grillige stenen, die verstopt liggen in de akkers. Met deze steen werd een Emmaüsgrot gebouwd, horend bij het kasteel Emmaüs, in het oosten van de Kasteelbossen. Deze grot is toegankelijk vanaf de Rolleweg. Eveneens met veldzandsteen bouwden gelovigen in 1882 een Lourdesgrot in Kasteelbos Beisbroek. In het park van het Kasteel van Loppem zijn enkele grotten in veldzandsteen te vinden.

Ook de site van de abdij van Zevenkerken is een bezoekje waard. Je vindt er de Sint-Andriesabdij met bijhorend 50 ha bos, waarvan een klein deel toegankelijk is, en de watermolenvijver. Een geleid bezoek aan de abdij kan al vanaf tien personen. Daarnaast vind je er ook een cafetaria en een abdijshop met ruime keuze aan religieuze voorwerpen. De Priorij O.L.Vrouw van Bethanië ligt verscholen tussen het natuurschoon. De bouw van deze gebouwen in neoromaanse stijl startte in 1942. De zusters volgen de regel van Benedictus en zijn vooral actief in missionering. Het klooster biedt als internaat onderdak aan de meisjes van de nabijgelegen abdijschool van Zevenkerken. Je kan er ook op retraite.

Sportieve fietsers kunnen hun hart ophalen aan de mountainbikeroute De Bossenroute. Die loopt over het grondgebied Zedelgem, Jabbeke en Brugge. Je doorkruist heel wat bos, waaronder Merkemveld, Vloethemveld en de Kasteelbossen Beisbroek en Tudor. Ook de Vloethemveldzate maakt deel uit van het traject. Deze oude spoorwegzate is de kortste van de provinciale groene assen. Met zijn 5,5 km verbindt deze oude militaire spoorweg Vloethemveld met het bosgebied Merkemveld-Doeveren (Diepstraat). Ruiters zijn welkom in Beisbroek, waar het Beisbroekruiterpad je langs het bos leidt. De Vloethemveldzate en het pad langs het Vloethemveld zijn ook uitstekend geschikt voor de paardenhoeven, omwille van de zachte ondergrond. Hier wordt gewerkt aan een lusvormige verbinding.

De Volkssterrenwacht en het Planetarium in Kasteelbos Beisbroek zijn te bezoeken op woensdag, vrijdag en zondag. Dan zijn er planetariumvoorstellingen waarbij een gids met een full-dome projectie op een koepel uitleg geeft over wat er zich boven ons allemaal afspeelt. Na elke voorstelling kan je, afhankelijk van het moment van de dag en de bewolking, naar de zon of de sterrenhemel kijken. Leuk voor kinderen en volwassenen. Meer informatie: www.cozmix.be.

KASTEEL TUDOR

In Kasteelbos Tudor vind je een authentieke kruidentuin. Oorspronkelijk was het een ommuurde groentetuin. Dergelijke tuinen kwamen veel voor in kasteeldomeinen. De muur hield kruimeldieven, wild en vooral de koude wind buiten. Nadat Brugge in 1981 het domein aankocht, kreeg de groentetuin een bestemming als kruidentuin. Er zijn ook een bijentuin en een bijenhal ondergebracht. De kruidentuin bevat heel veel soorten kruidachtige planten.

wist-je-datje Het fietsnetwerk in West-Vlaanderen loopt ook door de Kasteelbossen. Het is in gebruik sinds 2006 en bestaat uit 2.600 kilometer fietswegen die via 640 knooppunten met elkaar verbonden zijn. Naar aanleiding van de 10de verjaardag van het fietsnetwerk pakt Westtoer in 2016 uit met een nieuw fietsnetwerk. Meer info: www.westtoer.be/nieuwfietsnetwerk.

Beleef meer in de Kasteelbossen In het Kasteelbos Tillegem kunnen kinderen zich veilig en leuk uitleven in de speeltuin, op wandelafstand van bistro In de Trutselaar. De speeltoestellen werden vernieuwd en uitgebreid in 2015. Verder vind je er een speelbos. In principe mogen wandelaars de paden in de bossen niet verlaten, maar in speelbossen mogen kinderen zich helemaal laten gaan.

Het Kasteel van Loppem is een neogotisch kasteel met walgracht uit de 19de eeuw. Het is het enige kasteel in België waarvan de architectuur en het interieur volledig in hun oorspronkelijke staat zijn behouden. Het herbergt een grote kunstcollectie en ligt in een park met vijver en een doolhof. Zowel park, kasteel als doolhof zijn toegankelijk voor het publiek (zie verder bij ‘beleven’). Het Groot-Magdalenagoed is een historische hoeve, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de late middeleeuwen. In 1310 werd de ‘Leprozerij van Brugge’, een instelling voor lepralijders, eigenaar van het gebied. De historische omwalling van de hoeve is bewaard. Vandaag behoort het tot vzw Uniek, een provinciale voorziening voor mensen met een beperking.

Ook de Kastelenfietsroute doorkruist de Kasteelbossen met zijn 47 km. Deze bewegwijzerde fietstocht ligt in de driehoek Brugge, Oostkamp en Torhout. De tientallen kastelen en landgoederen nemen een centrale plaats in op deze tocht. Het vertrekpunt bevindt zich in Kasteelbos Tillegem.

Padvinders en natuurfotografen kunnen zich helemaal uitleven op de nieuwe uitkijktoren aan het Vloethemveld. De 14 m hoge toren is gebouwd naar het model van de voormalige Duitse wachttorens die het militair domein omringden. Van daaruit heb je een prachtig zicht op de unieke heide en de merlons (bermen die ontploffing tegengaan) die vroeger rond de munitiedepots lagen.

Het natuurdomein Watermolenvijver, een prachtig stukje natuur, vind je op de hoek van de Torhoutsesteenweg en de Rolleweg. Je kan er vogels spotten in de vogelkijkhut en een mooie wandeling maken langs de vijver. Aan de overkant van de weg bevindt zich het bos van Zevenkerken. Dit domein kan je bereiken via de Kasteeldreef of de Torhoutsesteenweg. Het Permekemuseum is niet het enige museum in de regio van de Kasteelbossen. Vlakbij de abdij van Zevenkerken liggen het Bijbelhuis en het ‘belevingsmuseum’. Daar kan je een kijkje nemen in de geschiedenis van de Bijbel. Meer informatie op www.bijbelhuiszevenkerken.be. In Snellegem bij Jabbeke kan je ook een bezoek brengen aan de ‘Velodroom’, een privécollectie fietsen en bijhorende objecten. Enkel toegankelijk op afspraak. Kijk op www.museumdevelodroom.be.

wist-je-datje Geocaching is een nieuwe vorm van recreatie in de natuur. Het is een wereldwijd spel waarbij je met behulp van aanwijzingen en de GPS-coördinaten op zoek gaat naar een schat (cache). Geocaching geeft iets extra’s aan een wandeling en is ook erg leuk voor kinderen. Ook in de Kasteelbossen liggen waterdichte caches verstopt. De coördinaten van deze caches vind je op www.geocaching.com.

OOSTHOF SNELLEGEM

Snellegem, bij Jabbeke, is één van de oudste nederzettingen in de Brugse vlakte. Het Oosthof was de centrale hoeve van het Merovingisch kroondomein Snellegem. Het kroondomein strekte zich destijds uit tot aan de Reie. Aan de grens van dit kroondomein ontstond later de stad Brugge. De geklasseerde gebouwen van het Oosthof worden nu uitgebaat als restaurant. De centrale hoeve van het domein werd reeds in 941 vermeld. Ook het romaanse kerkje, dat verborgen wordt door de neogotische Sint-Eligiuskerk, dateert van de 12de eeuw en is een bezoek waard.

Doorkruis de Kasteelbossen Langs het Sint-Maartenspad, een wandelroute nabij kijkboerderij De Pierlapont, vind je een natuurspeelplaats, waar kinderen zich kunnen uitleven bij een natuurlijke poel. Het Sint-Maartenspad zelf is 11 km lang en neemt je mee door het centrum van Loppem, langsheen het Park van Loppem en andere toeristische troeven van het dorp. Het bewegwijzerde loopparcours in Kasteelbos Tillegem is een lusvorm van 3,5 km lang en werd recent opgeknapt. De ondergrond bestaat afwisselend uit onverharde bosgrond, kasseidreven, steenslag- en asfaltpaden. De start van het loopparcours is te vinden aan parking Wittemolenstraat. Je kan het combineren met een fit-o-meter.

Eten en drinken in de Kasteelbossen NATUURCENTRUM BEISBROEK

Voor een korte wandeling kan je in Kasteelbos Beisbroek het planetenpad ontdekken. Vrolijke kabouters houden de planeten van ons zonnestelsel op schaalgrootte vast. De zon (of toch een stukje ervan) vind je vòòr het kasteel van Beisbroek, dat als natuureducatiecentrum werd ingericht. Het authentieke boerderijleven kan je met het hele gezin ontdekken op de kijkboerderij De Pierlapont, alweer een historische parel. De eerste geschriften over groot herenhof Pierlapont dateren uit 1435. Om te weten wat je er allemaal kan doen, neem een kijkje op www.pierlapont.be.

In en rond de kasteelbossen zijn talrijke herbergen en bistro’s te vinden. We vermelden er enkele, wegens een bijzondere band met een Kasteelbos. In Kasteelbos Tillegem vind je de oude gerestaureerde hoeve In de Trutselaar. Een trutselaar is een Brugs woord voor een treuzelaar. Het ideale kader om even te onthaasten. Eenzelfde rust vind je in het Koetsenhuis vlakbij het Kasteel Beisbroek. Bij het Tudorkasteel vind je de Taverne Mary Tudor. Het Kasteelbossengebied is ook rijk aan lokale producenten die hun hoeveproducten op hun boerderij te koop aanbieden. Soms hebben ze een winkeltje, soms een automaat. Kersen, aardbeien, bessen, ijsjes, groenten, … allemaal vers te koop. Via de website www.100procentwest-vlaams.be/BrugseOmmeland.html vind je al een aantal van deze producenten.

PERMEKEMUSEUM

In Jabbeke ligt het huis De Vier Winden, ooit woonplaats van kunstenaar Constant Permeke (1886-1952). Los van het huis staat het beeldhouwatelier. Permeke wilde dat zijn huis bij zijn overlijden zou worden opengesteld voor het publiek. De Provincie West-Vlaanderen kocht het domein met inboedel aan en richtte het als museum in. In het Permekemuseum zijn een 80-tal schilderijen, bijna het volledige sculpturale oeuvre en een aanzienlijk aantal grote tekeningen te bezichtigen. Meer informatie op www.muzee.be/nl/permeke.

DOOLHOF KASTEEL LOPPEM

Echt spannend is het pas in het authentieke doolhof aan het kasteel van Loppem. Het dateert al vanuit de 19de eeuw. Door zijn ligging in het romantische kasteelpark van Loppem is dit een ideale locatie voor een actieve familie-uitstap in een groene omgeving. Het doolhof kan worden bezocht in combinatie met het kasteel van Loppem. Meer info: www.kasteelvanloppem.be.

WANDELEN


Sint-Andries Groene Gordel Brugge fietsroute

Provinciehuis Boeverbos

Het Provenhof

Groene Gordel Brugge fietsroute voorjaar 2016

N367

Kraaienest

Groene fiets as

Oos

Fiets- en wandelweg

BRUGGE

tend

Start wandelroute

6

Start fietsroute/ mountainbikeroute

e Jabbeke/De Haan

k Lagewegbee

Gemeentegrens

Varsenare

Groene Gordel Brugge fietsroute

Coppieters -bos

Foreest

N32

Blauwe Torenpad

Autosnelweg Hoofdweg Klein Strand

Lokale weg Spoorlijn

Westtoer

Zandberg

Permekepad Mountainbikeroute ‘De Bossenroute’

Recreatieve spoorlijn

JABBEKE

Waterloop

Sint-Michiels

Foreest

6

Water Permeke Achterna fietsroute

Bebouwde kom

Halfweghuis Hostiekapel

Bos

Drie Kastelenwandelroute

St.-Anna ter Woestijn

Groene Gordel Brugge fietsroute

Permekemuseum

Hermitage

Boomgaard

Tillegem wandelroute Kastelenfietsroute

Beisbroek

Weide/heide/akker

Chartreuzinnenbos

Toegankelijk Domein

Beisbroek

Domein

Tillegem

Beisbroek wandelroute

Tillegembos

E40 A10

Industriegebied Kerk

Pereboom

Tudor

Pereboom

N397 Valkenbos

Kapel Hoeve

Lauretum

Baekelandtpad

Boerenmolen

Kasteel

Mariagrot

Duivelsnest

Snellegem

Tudor Aandekooi

‘t Oosthof

Abdij Molen Rosmolen

Sint-Andriesveld

Magdalenagoed Ter Heyde

Sterrenwacht Monument

Groot Magdalenagoed

Lisbona

Fietsmuseum De Velodroom (enkel op afspraak)

b Wale

Begraafplaats

7 Lac

eek

Kruis

Loppem

Ge nt

Toiletten Vloethemhoeve

Infokantoor toerisme

Abdij van Zevenkerke

Watermolenvijver

’t Vagevier

Priorij Bethanië

Infopunt toerisme

Doolhof Kasteel van Loppem

Fietsherstel

Evershof

Museum

Emmaüsgrot

Bezoekerscentrum

Vuile Moere

Emmaüs

N32

Bezienswaardigheid

R

Café/restaurant Picknickplaats Observatiehut

De Mote

Vijverkasteel

Loppem

Hof van Steelant

De Swarten Hoop

‘t Waterken

Hoeveproducten

Heidelberg De Pleyne

Vlo

Noordwege

Natuurreservaat

eth em vel d

Vloethemveld

Waardevol landschap

zat

Heirwegpad Klijtepad

Kruidentuin Volkstuinen

Mountainbikeroute ‘De Bossenroute’

Speelbos

Ter Loo

e Klokhof

Kijkboerderij De Pierlapont

rtr ijk

Trekkershut

Hengelvijver

Provinciedomein

k

ee

Parking

4 cm 1 km schaal 1:25.000

b Za

Dorpsmolen

De Pilse

ZEDELGEM

Natuurspeelplaats Pierlapont

E403

Ko

Uitzicht

Kerke bee k

© 2015 - Westtoer apb Brugge houdt de auteurs- en merkrechten op en is producent van de databanken verwerkt in deze publicatie - Alle rechten voorbehouden - 10/2015/1. Basiscartografie: NGI, www.ngi.be, toelating A2391.

St.-Maartenspad

eek gb e lew ol

N309

eek Zab

Uitkijktoren

Manège

Pastoriegoed

Profile for Westtoer

Folder kasteelbossen  

Meer informatie: www.kasteelbossen.be

Folder kasteelbossen  

Meer informatie: www.kasteelbossen.be

Profile for westtoer