Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 61

KAPITEL 1

1.5 OPMÆRKSOM PÅ ULOVLIGE FORHOLD?

Håndhævelse

Kommunen skal føre tilsyn med overholdelse af reglerne i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen, restproduktbekendtgørelsen m.m. I første omgang tilstræbes alle ulovlige forhold løst gennem dialog med bygherren. Hvis denne dialog ikke fører til det ønskede resultat, kan kommunen

Hvis kommunen i forbindelse med tilsynet eller på anden vis bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal kommunen som tilsynsmyndighed sørge for, at et ulovligt forhold lovliggøres, med mindre det er af underordnet betydning. Det fastslås i miljøbeskyttelseslovens § 68.

indskærpe de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen, det kommunale regulativ m.m. eller meddele et påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Kommunen kan siden beslutte, at bygherrens konkrete overtrædelse af reglerne skal anmeldes til politiet med henblik på en bødestraf til bygherren60. Hvis kommunen beslutter at politianmelde en borger eller en virksomhed for overtrædelse af affaldsbekendtgørelsen, er det kommunens opgave at gøre det klart for anklagemyndigheden hos politiet, hvorfor et forhold ikke er af underordnet betydning, og derfor skal politianmeldes, f.eks. hvis bygherren har sparet mange penge ved at aflevere affaldet til en ikke-godkendt modtager. En politianmeldelse er ikke en afgørelse, men en beslutning. Der er ingen bestemmelser i loven, der pålægger en kommune at udarbejde politianmeldelse. Forholdet hører under begrebet ”faktisk forvaltningsvirksomhed”. Vær opmærksom på, at kommunen ikke kan give aktindsigt i en politianmeldelse, og at kommunen ikke må udtale sig om sagen før domsafsigelse. Affaldsbekendtgørelsens kapitel 14 omhandler straf. Den, der skal politianmeldes, er den, der har undladt at overholde en pligt efter loven eller bekendtgørelsen. Den, der politianmeldes, vil oftest være bygherren, idet det er bygherren, der efter affaldsbekendtgørelsen er tillagt de fleste pligter. Entreprenør/ nedriver kan også politianmeldes, hvis der f.eks. foreligger en fuldmagt/kontrakt om, at bygherren har overdraget ansvaret for håndtering af affaldet til entreprenøren. Bødeniveauet skal svare til, hvad der eventuelt er sparet fra bygherrens side med et tillæg svarende til forseelsen samt et tillæg for at have overtrådt reglerne. En politianmeldelse bør ske inden for en rimelig, afgrænset tid, dvs. så hurtigt som muligt efter ulovligheden er konstateret. Normalt vil en sag være at betragte som forældet efter to år. I enkelte tilfælde kan forældelsesfristen dog være mere end to år. I Bilag 6 er hjemmelen for kommunernes tilsyn og håndhævelse nærmere beskrevet. Bilag 7.9 indeholder eksempler på en politianmeldelse. 60 AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 66, NR. 20-24.

61


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.