Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

Page 38

FORVALTNINGS­G RUNDLAG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

Betonbrokker med armeringsjern.

PRAKSIS I KOMMUNERNE

I mange kommuner sondres der i praksis ikke mellem de forskellige former for anmeldelse. Bygherren vil som regel opleve, at der er én anmeldeblanket eller ét anmeldesystem, f.eks. Byg og Miljø og bygningsaffald.dk. Det anbefales, at den kommunale sagsbehandler sikrer sig, at en anmeldelse indeholder den information, som er påkrævet i henhold til affaldsbekendtgørelsen som beskrevet ovenfor.

Formålet med at anmelde affaldet er, at kommunen får mulighed for at reagere, når der frembringes farligt affald. Miljøstyrelsen har vejledende udtalt, at anmeldelse skal ske inden nedrivning40. Ansvaret for at anmelde påhviler i henhold til affaldsbekendtgørelsens § 52 den affaldsproducerende virksomhed, og der er derfor ikke nødvendigvis sammenfald med den, der er forpligtet i henhold til affaldsbekendtgørelsens §§ 60-63 (bygherren). En anmeldelse skal omfatte:

De nedrivnings- eller renoveringsarbejder, der ikke skal screenes for PCB, men som skal anmeldes som beskrevet, vil være ”større” nedrivnings- eller renoveringsarbejder, hvor bygningen eller anlægget ikke er opført eller renoveret i PCB-perioden, f.eks. nyligt opførte bygninger eller anlæg. Det vil også omfatte ”større” nedrivnings- eller renoveringsarbejder, hvor bygningen eller anlægget er opført eller renoveret i en periode, hvor man i byggeriet – lovligt eller ulovligt – har anvendt et eller flere miljøproblematiske stoffer.

1. Oplysning om affaldstype (EAK-kode). 2. Oplysning om affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber41. Pligten til at anmelde farligt affald må betragtes som opfyldt, hvis de nødvendige oplysninger gives til kommunen i forbindelse med en anmeldelse i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. I Bilag 7 findes et forslag til skabelon for anvisning af affald.

Professionelle bygherrers anmeldelse af farligt affald Virksomheder, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til kommunen39.

40 VEJLEDNING OM HÅNDTERING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD, NR. 9139, MILJØSTYRELSEN (2019), AFSNIT 3.2., SIDSTE UNDERAFSNIT, HTTPS://WWW.RETSINFORMATION.DK/PDFPRINT. ASPX?ID=207372.

39 AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 52, STK. 1.

38

41 AFFALDSBEKENDTGØRELSEN § 52, STK. 2.