Page 1

) 

¼ëß

ó

2010ê12Â12Õ

öÇÞ¼ëøµÐ®

ÇÚÕ à­þþ

Àà Ø¡÷

Ààúí

ÉЩ

£Ô Úþ

www . nddaily . com ϼøº

ndplzk@126 . com 押

ò ؼÉà ÅÙñ ´©ó§ú·µ²¦

ñå÷åÑ¥§Ëø½ÍâÅ¦Ü ÐúÖÚÄñå÷å¬ãþÇ´ÔñäÄ¢Ô« ò¯Ä»Ö´¼ÔòÀÀÔÄ´¦¬ø»ÇÉþ®÷ ¼Ä£ââ¶Åñå÷åÐãñ¶Æ§ÖË·ïÄËì Öהּ¹¨¦úتëê«ØÆü¬ùù¦»ÓÄ£ ÚâÖéö¬ñå÷åÑ­¥§Ëø½ÍâÅĦ ܬëˬ±¬ÉÚ»ÐúÒÚ³óÄ«¦§Ö¬ü² äûǴßУÕÔˬóÚñå÷åööÇ»Ö íÖòíï½½øÑ£

¡ÈýÚɪÐúÄتΠյ£îÂÄý¤Ç¬Ô10Â24Õ ¼¬»ö»»©§ßþª°Ô©ê ûêԴîتÄС¼ë» ÷ÚÏ£¢¼Ý¹ª¬¤ÆÖ ø½ö£⻵Ðûª°Ó÷ì ½ÐÁº¡Ðçá¼ëÔ°±Äî ¯®ùÔت¬ÚÚ÷콬øû ëË˻تġÈá§ß½Ã Ðú¬Ô«ªÝ²Íù¸Ä½½¬ ëÐúª¶ç¹ªÔ°£ ÅÞæ(Prasenjit Duara)¦ÃÇ âË»¡Èá§ßÐîªÐúùì ¤Ä£â»º§ÒöæÚ1988êÄ Éû÷¶Ä¯¢¨¦ëúÒº19001942êĪ±©å· ¬ øñ1989êÈ Àúú·§áÑýå±Ô°1990ê ÈÇÞп§áÐÄ­±¬ ûÄ ¶Ó ñåÐüÈú·ºñå÷å°ïë ÐúÖú·Ð¿·²Ñ»ëÉËРģËâû¹öæ˶÷¨ë¾æ ¶ ¢Ðúñ Ôº úÞúë«ÇÄÖú· åúÒÎÉÐÄ«òÔëøòÔ· Èà¾ÐúпĨø£ ÅÞæÖÎÂÓÂú¢ó§ ³ð¿(Raffles)ËÄÌÚ¬¢ÎË ÄÍçá§Ð¿÷ά¬±²Ç¥ Óçó§ú·§ÙþÌÚ£ËÎà ¸ÇÚ11Â22ÕÅÞæÌÚ´© ó§Ý²óøÐĬ®óÅÞæÌ ÚÖâÄøÐËéæ¹ä£î ó¬ û²ÔÐëÄøÐËó©£

Ðúñå÷åÇÔ«ò¯ ÄÀÀÔ´¦ Ͻ¼Ð¨ºãǾ¶ÓñåÐü Èú··ÄÐë¾(ëßóëª¶Ó ñåúÒüÈú··)ÚÐúÄ° ìÜó£äµÃéÐÄ­ëæÚÜ àÊ⬻ÐàÙÁßÜ»æýÁ ®ü¬ÜàéÀߢýÃß¼ÇÚ èâ¢Ó¬øÒ¢»«Ø¢ãÚé ÐÔÐú¢¡Èüúñå÷åÄÈ Ï£ÜàÁßÃñ¼Ïªâ¾éÇ »öÔóÖú÷墡´â¹Ð úñåúÒÄø÷£ ÅÞæº ¶ÓñåÐüÈú·· Ôº§Íú·Ð¿Ä°ì¬»çÒ ÄÚ»¾Ã±ø÷¶Ä¯¢¨¦ë úÒ·°ìó¬«üÔþΧ¢¨ §¢çá§È§Æħ߰ìÈÏ ó£µÊϬâ¾éÇÒÃîÌÄ ±ä´Ä»¾é£ ФÄǬ »©Ò ó´Ä¨ø¬ ñ ¶÷¨ë¾æÔº úÞ úÍ«ÇÄÖú· ¬ òÇ­ýËÈÏ « «îÄп¬ ÇÊ¡Ô­Ä÷·¬ üÇÄ°ì´»ñ ¶ÓñåÐüÈú ·· Ç´ó£ ùÔÒÔËÐãªûä î¬ òí»öÂÊ¢ 󨫴¿²Ä íî¬ È»ö«ÄòìĴ⬠ÐÏ ªÖÃÄüý¦É£ ÁßóÁÃéªóÖú÷å¬ äÌÉÜÚÒ£ «ÖÚÒÐúáÉÔ Úâïüê¸ØÂöÒÄ¢¡£ ¹Ï µ¬ ÚóÖú÷姦ͻöÏú· Ä¢ î¼ìÇÄ¢¡Ù½®ä¬ Ò» ºÑË£ Òë¥í¾ÄǬ øÒÒÛ ÂÑÐËüåþÄÐϺ 们 óÖ úÄ¢¡»ÇÇú·Ä¬ «üµ¾Ò Ǭ Úú·Ð¿ÐöÇöæÚ»öâ Í¢ »öðöò»öæà» äþ¬ ­Ë í·Éª¬ ñå÷å¢Ç»öÖÚü

úÐú¬ Ú°üúÐú(çɪ¢ úå °Ú)¬ ²íÍæÚ»©ØÚñåÏ ¬Äíï¬ «üÇ»ÐÊÖöÇÖ× ÆÔòÔ¨ÔÄ÷Æ» äý¬ »ÐÚ üú¬ ñå÷å¼äÃßÐ×ÆÔò Ô¨Ô¬ Ô°Æȯ¬ ´ãÔ»æÚ »©­£Ç»¹ÆÄØÚñå÷å ÄÛ㬠çؽ÷åÍÕÀ÷å£ ý ÇùÝâÖ£½ÄíݬÔñå÷ å¬ÒÇÅÉÔÈлöóÖúÄ ²Ð»öú·ÄÓÇ£ Ø¢ú Ûì¬ ·ÐÄÔ¨ò×ÆÖó¬ÚÒ¾Ë Ä§õпЬ äتÔë±ãö£ òÔ®¬ Ò±ÂÔ ¶ÓñåÐü ØÚÇÞò«ÇÛöëÛµÄÊâ¬Ò Èú·· Ä´¨ªº Ãéµ±±Òý Ú¤Ò´ÔÎΫ«Äñå÷åÄ ÉÔ÷·í¾ÒÄ¢¡¬Ò»ÏªÒÇÚÏ áû(ü¨ÚÏÀÍ90êúçÚÄ ¶ÛϤø½ÉÔ´ìöê«»¬Ú÷½Ä Ðúñå÷å¬òä±Ò¡ë®â ¶ë¬ ÒϪÒÇÇÚ÷½¯°ÖúÄ϶ Ë)£ÒÖÚϪ¬ÚÐú¬äûÀ ÛòÜÚɤĬ·Ðص¬ÇÚ÷ªó÷½ ç÷جñå÷åÀ»ª»öÇ£ تÄÊâ¬Ò»ÈöÓËüø­ ¯ÖóÄÖúÔ®Ðɤð´Ä£ ÐýÄø½¦Ü¬ñä´ÔÛú÷ åÄ÷ã «ÒàáÖ¬ ñå÷åù ßÐÄâÅëø½òØý¥¥û §¬ üú´úÔÒòÍÍ¡ä£ ú·§Ò¬ãçδýâÖÐúÄ ÷ªä¯º×Èü»ÙÜÆÚ»ö Ͻ¼Ð¨ºã¿°ýÚÓ âÖÖó¿¡ÈÜᩲ´­é¿ üßÄ´Û¬Ëò¬½ñå®ç ÄпDz´¿ãªÎëªâ¹ñ ÅÞæºÓ»öú·§ÒÄ¢ IJú÷åíë£â´ð´Ðãñ åú·é´¿ ¡´¬¿°Ä°úøñ˱÷Æǵ ËؽçáïûÄ÷åÄñå¼ ÅÞ溿°ÓÂÄÇØÚÐ Ãî¼Ä¬ÚÚüÊÖË«òʾ ºÛ¬«¹ÇöÖË»©Øª¢¹ úÅöįÄп¬ú®°Äп ÷åø­ÐýÄ£ú£»©úÚÄ Ä£´ãþ®ÚßÔÏÉÜáÄø ت»ãÜó£ÐúлöÜ¤Ä »ÜÚÎÖþ ½Ëëñª­ÃäÉì·ò®±¬ ³©ñå÷åν¬É¦ÚÂÔÉ Þ·«³¬ °Ç®Ê¬ ÎåƮ¬ÐúÜáÉɳÖú ÍÇâÖÖó¥ä®±£ ±Â¬ «ò ÷å±ÀÄʾ÷åÀçÐÄþ ®¬ÚÜóÌÈϲ»íë«òÊ ·é´Äν¬òª»öñåÜÇ ­Ãĥ˿¯ËÐúúÚÄçá ¾÷å¬ ¬³×ïéõÁǺùÔÖ èª»ÖØÚ¯åÄý¥ÄÛî£ Ö㬻£Íƨī¢×ããþ ¥àÀ¿¬ øÐͽ»÷£ Êˬ Ðú »ø¬ ñå·ÇÀØĬ ÚÚäùØ ¸â¡ñÀ¿­Ãî¯ÐúÒÄì ÖÚÄñå÷å¬ãþÇ´Ôñä Èó¬ÐØúú»öñå÷åÄÇ ¼¬»Ð±ÐúļÐóµ÷å (entrepreneurialism)ØÜÔÍı Ä¢ Ô«ò¯Ä»Ö´¼ÔòÀÀÔ ö¬ øËñå÷åËdz̨ìÁÄ Ä´¦¬ ø»ÇÉþ®÷¼Ä£ ââ ÷׬ ÀçÏ÷öàÆ÷åÄ»öº ò¬«áöÖ»öúøªªë½Í ¶Åñå÷åÐãñ ¶Æ§ÖË· ï ùߣ ÉÚæÚÚâù»ö¥àº¤ ÄÐñçᣠÚñìġȬ Ðú× ÄËìÖï¬ ´¹¨¦úتëê« Ä«òʾ÷ååÆЬ ñå·£½ ¶ýÚ¢ÓûÇÄÇ«¬ ڻά û ùù¦»ÓÄ£ ÚâÖéö ¡òÄú·é´»ÉÜ⣠ÒϪ¬ ØÆü¬ ÇÜ¿¯ÐñçáÄåÆëÜíú 20ÀÍÏë¶ÄÐúñå÷åú· ¬ ñå÷åÑ­¥§Ëø½ÍâÅ ¹¬ÔÁÚûÇÉÔÔþ®ÐÜó Ħܬ ëˬ±¬ ÉÚ»ÐúÒÚ é´¬ ä»öÚ÷Ö÷ùÄíɬ « Ƽ¦¬Ü¿È¡Èþ®Ä䳩 ³óÄ«¦§Ö¬ü²äûǴ Ï®´Ûú÷塶¬ äÊÖö»Ö þßò¢¡£±»¬ùÝéت(à Partha Chatterjee¬ í ß´º ç×ÈÇó ßУÕÔˬóÚñå÷åöö üÓçáïûÄ÷åÄé´ù¬¬ Öö»Ö§¨ÂúÍվį±Í Ç»ÖíÖòíï½½øÑ£ §Ëà§ÌÚ¬¡Èüñпªª ª ñå÷åé´½½¬øÇ·æ¢ú ×ãпÄúí¼ëÒ)ÄÛ㬠â ÚýÐúöÖ½ÍÄÐñçá ÄÔÉñå÷åé´£½£ ÖÐñçáÔîË»û¬ÉÒ¢» Ͻ¼Ð¨º±ÐÜàËÚª Ͻ¼Ð¨ºü¸ê´¬ ã»Ï ê«Ï¬ûÄâû¬¡ÜÒǦà ´Ðú¬ ÔÚ±ÂÐúÄ¢¹ØðÇ °ÐúØ«±ò°Ðú£½±Ä¢¹ ÔûÄÛã®£ À·Èʱ¬´Ð½´½àĪ¶ ÐúñÚij©ñå÷åíÖ¬ ªµ ÔÒ«½¯üàÇÄí¹¥ ÖÓªâÖ¢¹À·ÄÅûÔ° ½üúÐúÄñå÷å¬ ãв´´ Ͻ¼Ð¨ºü20 ê´¬Õ¢ ¨¿ ãø­µýº °20ÀÍçÚÄÐú¬ ¢ÏÔí¾ËþǬúõ´´¿ «¢Ðúó½°¨å¢ãÛÄ»© ÅÞæºÐúÄ¢¹À·Ð§ äØ÷Çü÷ª»öõúÒ¬ «´Ð §ß¬»±ÚƯ°«ÇÛö±òß Æ¯Ë­Ãö¤¬«üÇ»µÐú ¿óÄúÒ÷åÛö£ ± ãÇñϪ ª íâÄúÒÜ °ÇÞÛö± ¬ Ϫ«ÇòßÇÞ¬ É ·¢¹Äáûªª æÅÐúÈ𬠿°ÐúÄñå÷å ѥشü£Èç¬þ¨ú´þ³ ÔÚ÷½Äåµ®â¬á©»×À ÊâٻιÔËö´¬ õÁÈÔ° Äص¬Ô°»ÇªË¢¹Ê¾÷ ØÄ۵ͪ¶½½£ÔÚâÖ¬ »Ô®¬ ãçδýâù üÓ¿ó¬ åøǪˢ¹çá÷åÄÁØ ¦¬ ãçδý¿ ⩧ßĤ÷¬ »öÖóº Ðúɪ»ö­ÃÏÄ¿ ¡È °üñп± î§ßĤ÷л ÄיּЫ±ÚÍ·¢ÄÌýå ú®ó¬ üÆõµÐËüÓ¿óÄñ Ðਮ¦¿ µ¢¡µ£ÏëËñÛîÄÄä£ åúÒÛö¬ Üàúâ§ßÔ˼í ÅÞæºØÚÇÞò«ÇÛö â©ä¯ÐÄ»©½æ¬Ô¢¹Ê ¾ËÇǬ ãÄâûØ¿ ¾÷åÇÐÃĬ«äûíà½æ ëÛµÄÊâ¬ÒÉÔ÷·í¾Ò ÅÞæºÒõÃÐúñå÷å òÃˣǣ Ä¢¡¬Ò»ÏªÒÇÚ϶ÛÏ Äîü¢¹¬ÈǣФ¬³ÖÌ Ï½¼Ð¨ºÚñìÄÐú¬ ¤ø½ÉÔ´ìöê«»¬Ú÷½ ÈϬ²îˣǣ«ó«ó«± úÒëçá®äص££ÉªÖ Ķë¬ÒϪÒÇÇÚ÷½¯° úÄñå÷嬫±úÄñå÷ ÛÄÈã¬Ú»×ЦÄñåúÒ ÖúÄ϶ÛòÜÚɤĬ·Ð åÈϬÇÇ£ÐâåÄ£Ú«± ص¬ÇÚ÷ªó÷½¯ÖóÄÖ Ûöý¼Â¬çᦿ»¹Æ¢õ Ú¬ñå÷åǣ«­£ª úÔ®Ðɤð´Ä£Ç÷½Àç ¯¬òÁÙª»üÉëúÒĵ³ þÓÚàñåÄЪËñ²Íú ÔÖúÛµÍåÆööËÜà± ÚÅÜËЬÖÚ¬Üàìò¼æ Ú¿°¢¹ÐúÒ²¬Ä´Û¿ ÚÅù½°úøñ˱ÄÖó¬÷ª ×£«Ç÷½Àçħßͪ¶Ö ê£Úó«±Ú¬ñå÷åиö

Ó¹»Ð§á¥ÜøÇ©¢´Ú÷ ±·ÄÅî¢ ðö¢ íÛÍ䶬 â© ¶ë­£´³ËÇ©ØøÄÖµ¬ çÚ´©ó§ÄݲЬÒÔ¼¥ ûöÀ×÷åÚ÷½ÍÐúÄ»¬ éöÇù£ ÒÇèªÃüªÏÊÄíÛ¢ Åî¥ÌãÍ´ªÔ¡ÒÇù¦Ä ·³¬ çûÐãÔÄäÒÇÔÚƧ Ç´Ò âÍÍæµ¹ÍÄÅî¤ß¬ Ç«áñÃ϶ÛÏÄîì¬ «½¿ °ª¹¬ ËÖé΢»Ð¢ú£ ÁÚüñп纬ûÇÇØ ªÄ¬òªûÇÔ¼òƳ©÷½ ϶Ûòܬ îçø½¢ ÖúÔâù ÄÛµÍÐÏê¼£ ±»¬ ûÇп Äâ©üñ˯¢»·ó»öÖú Ä´´¬¡Üâ©Ë¯·µÔýå ªßó£ «ëˬ±¬ üñпºÄ íÛÒ´Ô¼¹ÔºÔÖúÔÄú Ь¡¿Óü»ÖüÓ¤øÄÔÇ ýåÄí˼÷åòÓí˼÷å ËĶëö¢ÄúУ ±»¬ í˼ ÷å²ôÚø½ÛîÐßÐâÅ« ÊÄ϶۬ ùÔһϪûÇÜê «ÚÑÔºâöÄ϶ۧ³£ ÄÇçˬûÇÔÖúÔÄú À¬ Ô°ûÇÔÇÖú÷ª¨òâÅ Äí»ÉÜ·¶Ä½÷¬ Ô»Çت Ä£ ÍÒùª¬ íàüñÐ¿ßµÑ »ÙáÖçê«ËúÐÖúÔ¢¡¬ ¼Ñ­¥ª¢ÂÄпéâˬ «Ò ÄÐÏòíÐó£ ÜàüñпßÇ ÒÄóѬ Ò²ø¿ÖØܽà¬Ç ¶¦¿Äо¬ »ý¬ ÒÔÐúÄÐ ¿Ë¤²Ù¹Ò½°ðļ¼½ò£ Ͻ¼Ð¨ºîó¬ ¹ë¯Ê» ÂãÔÚ«½÷åëÔÒ«½÷å ¯Ä´¨£ ÌãüúÔ´Ðú§ßî ²¶ýÃĸöâúËûÖ--ç³ ¼ á Ä ¢ü û © ¢î ¼ ª ¢¨ Ø (Thomas Francis Carter)¢ ÀòÈÈˬ ü¨üê´ ¶×øʾ· ¶ ¢óÖ÷· È »©Ðú ø÷ÚÐú§õçÄ÷Ь §ßùùÔä´µ÷Ðúį¢ ÆÈ ò³öƼÉÍÄÆÃë°ó¬ òß Ðú­ÃøÚÀçÄìÈØ»¬ ÍÉ ÷×ÐúËà´èªÍÀµâúË ÄϨ´ï¼Âø£ ÚËâåÏÇñ ɵ¬ ÚÐúÊâϬ î÷Å¢ îе òßµîÔÒ«½ ùÄ«½÷åĬ ÷å¯Ä¬ ¡¡ÇÐúËÔº¿ ÅÞæºÔÒ«½÷å¯Öó Ú¢¹ÐúÒ»±Ç»ö20ÀÍ ÄÊâ¬üèªÚôÉ˯Íʾ ÷åÄ«òï³Ðýíâ£Êó ÖúÔÄñåòñå«¢¬ªµÖ ôÉóÚ¢¹úÒüкù¦Ä¿ ê¬ûÇúúËâ©ÔÒ«½÷å ¯íó¬½ö·ó»ÉÖâ Ö¬¦ÄúÛÇÞóĬÚÐúÈ äçˬÔÒ«½÷寻ö¼Â ËÔ«³Ä¥÷¬¹¼ÂÔÕ¨© ñçáúîÄ´ð¬òý¥Ä©ñ Àú¼Þ¨´öÖúÔÄ榣 ¬±¬ÔÒ«½÷å¯Ð½æ Ôº äºæÔÑ­»ñõÌâùÄ §ßÖÛýË»í»½æ¬òÇÜ »ÈÏøËÔí¿ÄÔÒ«½÷ 寬çãá½ÄÐúËÐË¤Ä ûÖ³¼áĢÈÈ£ä» Òѭⶽ°ßÄúÛ¬«Òà ÅÚ·°Öú¯±¬üлöÙÉ Äïëø½Ä¦Ü£ÁÚóß¬Ò ÏªüüàÇ»ÖÄí¹¥¬øÇ Úª»Ö«ñÏÄñåÔó³é£ Ҧÿ÷¬Ú³ñرڬõÁ Úñ쬸ýâÖÔÒ«½÷å ¯¬¡ÈÐú׶ÓÐñü࿠嬫çûÃãò»»üàÄÄï ÙëÐͬüáÜÝׯª»öñ å÷åèÚ¬±üÚ׶ԢÍú ÚÊâ®ÐÅúøð£

南方都市报 20101212-杜赞奇  

南方都市报 20101212-杜赞奇

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you