Page 1


JAARVERSLAG CLIテ起TENRAAD 2011

Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Voorwoord De cliテォntenraad Bevoegdheden van de cliテォntenraad Activiteiten in 2011 Plannen voor 2012 Communicatie en contact

pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 7 pagina 8


1. Voorwoord In 2011 heeft de cliëntenraad van het Westfriesgasthuis gewerkt aan het belang van de patiënt/cliënt bij het beleid en de beleidsuitvoering binnen het ziekenhuis. De leden van de raad hebben zich zoals ieder jaar met veel betrokkenheid en overtuiging ingezet voor het belang van de zorgvragers bij het Westfriesgasthuis. De invalshoek daarbij is de beleving van de zorg door de patiënt/cliënt. Bijzondere aandacht is er in 2011 besteed aan de bejegening vanuit de medewerkers van het ziekenhuis, daarnaast is een belangrijk thema de psychosociale zorg voor oncologiepatiënten binnen het ziekenhuis geweest. Er zijn stappen gezet maar de afronding zal in 2012 nog zijn definitieve beslag moeten krijgen. In dit verslag leest u daar meer over. Ook de implementatie van nieuwe werkwijzen zoals Planetree en LeanSixSigma hebben vanuit de cliëntenraad veel aandacht gevraagd, dit geldt ook voor het doelmatigheidsprogramma Slank&Fit. Er wordt vanuit het ziekenhuis in toenemende mate een beroep gedaan op medewerking c.q. meedenken vanuit de cliëntenraad. Dit laatste vraagt weliswaar een grotere inzet van de leden van de raad, maar bevordert ook een wederzijds begrip. Wij beschouwen dit dan ook als een positieve ontwikkeling en een groeiende verankering van het centraal stellen van het patiëntenbelang binnen het Westfriesgasthuis. Het jaar 2011 is een turbulent jaar geweest, onder andere door de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau binnen het ziekenhuis. Bij alle ontwikkelingen is er steeds sprake geweest van een goede betrokkenheid van de cliëntenraad. Vanuit raad van bestuur, raad van toezicht en andere geledingen is de cliëntenraad tijdig geïnformeerd en geconsulteerd. Hiervoor wil de cliëntenraad zijn oprechte waardering uitspreken. Als u naar aanleiding van dit verslag nog vragen heeft of behoefte aan een reactie mailt u deze dan naar clientenraad@westfriesgasthuis.nl of neem contact op met het secretariaat van de cliëntenraad. Vincent Reus voorzitter cliëntenraad Westfriesgasthuis


2. De cliëntenraad De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) eist dat de samenstelling van de cliëntenraad redelijkerwijs representatief is voor de patiënten en in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke belangen van de patiënten te behartigen. Om aan deze voorwaarden te voldoen hebben de leden van de cliëntenraad de volgende achtergrond: - Eén lid vanuit de categorale patiëntenorganisaties. - Eén lid vanuit de regionaal samenwerkende ouderenorganisaties. - Vijf vrije leden waarbij gestreefd wordt naar leden die verschillende disciplines uit het maatschappelijk veld vertegenwoordigen. De leden van de cliëntenraad zijn allen woonachtig in West-Friesland. Medewerkers van het Westfriesgasthuis kunnen geen lid worden van de cliëntenraad. Samenstelling van de cliëntenraad in 2011 De samenstelling van de cliëntenraad is een representatieve afspiegeling van de mogelijke patiënten van het Westfriesgasthuis. Op 31 december 2011 was de samenstelling als volgt: - De heer V. Reus, voorzitter - Mevrouw A.M.E.M. Buur-Kerckhaert, vice-voorzitter - De heer J. Post, secretaris - Mevrouw J. Dippel, lid - Mevrouw J. Honselaar, lid - Mevrouw W. Luza, lid - De heer J. Meyles, lid De cliëntenraad ontvangt secretariële en inhoudelijke ondersteuning van mevrouw C. Jong, secretaresse raad van bestuur van het Westfriesgasthuis. Indien gewenst adviseert de secretaris raad van bestuur de cliëntenraad. Werkwijze Het ledental van de cliëntenraad is te beperkt om persoonlijke aandachtsvelden toe te kennen. Zodra zich een onderwerp voordoet waarop dieper moet worden in gegaan, wordt in onderling overleg vastgesteld wie dat gaat doen. De cliëntenraad stelt jaarlijks één of meer speerpunten vast. Aan de speerpunten wordt extra aandacht besteed, deze speerpunten komen iedere vergadering met de raad van bestuur aan de orde.


3. Bevoegdheden van de cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het ziekenhuis. Om dit te kunnen doen heeft de cliëntenraad de volgende bevoegdheden. De cliëntenraad heeft het recht advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat het Westfriesgasthuis betreft als het gaat om: - Een wijziging van de doelstelling of de grondslag. - Het overdragen van de zeggenschap of fusie, of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling. - De gehele of gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of een ingrijpende verbouwing. - Een belangrijke wijziging in de organisatie. - Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden. - Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van de arbeid in de instelling. - De begroting en de jaarrekening. - Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten. De cliëntenraad heeft een verzwaard adviesrecht als het gaat om: - Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsmogelijkheden voor cliënten. - De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg. - De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten. - Vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen. Verzwaard adviesrecht houdt in dat de zorgaanbieder in beginsel geen besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. Wil de zorgaanbieder dit toch, dan moet het voorgenomen besluit van de raad van bestuur worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden, die nagaat of de zorgaanbieder bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voornemen heeft kunnen komen. De cliëntenraad kan de raad van bestuur van het ziekenhuis ook ongevraagd adviseren over deze onderwerpen en andere onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. In de statuten van het Westfriesgasthuis staan de bevoegdheden van de cliëntenraad tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van het ziekenhuis vermeld.


4. Activiteiten in 2011 Speerpunten Begin 2011 is besloten de twee speerpunten die in 2009 zijn benoemd nog één jaar aan te houden: psychosociale begeleiding van oncologiepatiënten en bejegening. Deze onderwerpen komen iedere vergadering met de raad van bestuur aan de orde. Met betrekking tot het speerpunt psychosociale begeleiding van oncologiepatiënten zorg is zeer regelmatig gesproken met de humanistisch raadsvrouw en de betrokken coördinerend manager. Mede door de aanhoudende aandacht van de cliëntenraad is door de werkgroep psychosociale zorg in 2011 een beleidsdocument opgeleverd dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Inmiddels zijn de aanbevelingen uit het beleidsdocument in concrete acties omgezet en onderdeel van het reguliere werk geworden. De cliëntenraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. Het speerpunt bejegening is aan de orde geweest in alle vergaderingen met de raad van bestuur. Met name de aandacht van medische professionals voor de naasten van patiënten is door de cliëntenraad benadrukt. Het Westfriesgasthuis heeft in 2011 een start gemaakt met de invoering van Planetree, een werkwijze gebaseerd op gastvrijheid en mensgerichte zorg. Bejegening is een belangrijke peiler van Planetree. In 2011 is afgesproken om voor 2012 op zoek te gaan naar nieuwe speerpunten. De speerpunten psychosociale begeleiding van oncologiepatiënten en bejegening blijven binnen de cliëntenraad bijzondere aandacht houden. Voor 2012 is gekozen voor patiënttevredenheid en patiëntenparticipatie. Vergaderingen en adviezen De cliëntenraad heeft in 2011 negen keer vergaderd. Bij vier vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig. In 2011 jaar heeft de cliëntenraad positief advies uitgebracht over: - Het voedingsbeleidsplan van het Westfriesgasthuis. - De geboden recreatie- en ontspanningsmogelijkheden voor patiënten. - De nieuwbouw. - De organisatie van de BHV (bedrijfshulpverlening) en Beveiliging - De herbenoeming van twee leden raad van toezicht. De cliëntenraad heeft geen negatief advies uitgebracht. De cliëntenraad heeft met de raad van bestuur gesproken over onder meer: - De aanbesteding en de start van de bouw van het radiotherapiecentrum op het terrein van het Westfriesgasthuis. - De ontwikkeling van het patiënttevredenheidsonderzoek. - De introductie, inhoud en voortgang van Planetree. - Het doelmatigheidsprogramma Slank&Fit. - De veranderende zorgmarkt, de regionalisering en verdergaande specialisatie van ziekenhuizen. - Een eventuele avondopenstelling. - Het samenwerkingsverband Trafo. - Het besturingsmodel van het Westfriesgasthuis. - De ontwikkelingen met betrekking tot dotteren in het Westfriesgasthuis. - De stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis. - De stand van zaken van de buitenpoliklinieken Heerhugowaard en Enkhuizen. - Het jaardocument Westfriesgasthuis 2010. - De kaderbrief voor het Westfriesgasthuis voor 2012. - De begroting van het Westfriesgasthuis voor 2012. - De huidige en eventuele nieuwe speerpunten van de cliëntenraad. Tijdens het jaarlijks overleg met een afvaardiging van de raad van toezicht is gesproken over de kwaliteit van zorg en meting daarvan, de ervaringen van de cliëntenraad in huis, de communicatie, het te voeren beleid en de relatie van de cliëntenraad met de raad van bestuur. Bij het overleg met het bestuur van de medische staf is gesproken over Appraisal en Assessment, een methode om het functioneren van medisch specialisten te evalueren. Een grote meerderheid van de medisch specialisten van het Westfriesgasthuis neemt hieraan deel. Bij het jaarlijkse overleg met de ondernemingsraad is onder andere gesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot Esperanz en het nieuwe radiotherapiegebouw, Symbiant (het samenwerkings-verband op het gebied van pathologie) en Planetree. De cliëntenraad heeft tijdens de reguliere vergaderingen in 2011 verder over de volgende onderwerpen gesproken: - De inrichting en uitstraling (Look&Feel) van het nieuwe radiotherapiecentrum en de geplande nieuwbouw. - De herpositionering van het Medisch Maatschappelijk Werk. De cliëntenraad heeft zijn zorgen geuit over deze herpositionering en aangegeven dat ervoor gewaakt moet worden dat het medisch maatschappelijk werk de aandacht krijgt die het verdient. In de praktijk is de herpositionering gedurende het jaar positief uitgepakt. Er is nu sprake van een centrale aanpak met voordelen voor dossiervorming, overdracht, roostering, borging van kwaliteit en de mogelijkheden voor intervisie.


-

Scholing cliëntenraad. De cliëntenraad heeft net als vorig jaar een zogenaamde Toer op de Werkvloer gevolgd waarbij aan verschillende afdelingen een uitgebreid bezoek is gebracht. Implementatie van het doelmatigheidsprogramma Slank&Fit. De programmamanager heeft verschillende projecten toegelicht en de mening van de cliëntenraad vanuit patiëntenperspectief daarvoor gevraagd. Het facilitair bedrijf. De cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de inrichting van de centrale hal, de winkel en het restaurant in de centrale hal. Het jaarverslag Klachten&Claims 2010. Dit is uitgebreid besproken met de ambtelijk secretaris en de voorzitter van de patiëntenklachtencommissie. Het beleidsdocument van de Geestelijke Verzorging. In dit document is de koers voor de komende jaren uitgezet. Het nieuw in te stellen patiënttevredenheidsonderzoek.

Samenwerkingsovereenkomst met de raad van bestuur Gedurende het verslagjaar zijn de samenwerkingsovereenkomst van de cliëntenraad met de raad van bestuur en het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad herzien en opnieuw vastgesteld. Contacten in en buiten het ziekenhuis De cliëntenraad streeft er naar zich zo volledig mogelijk te laten informeren over wat er in en om het ziekenhuis gebeurt. In dat kader is de cliëntenraad betrokken bij diverse werkgroepen in het ziekenhuis en neemt de raad deel aan diverse symposia. Interne contacten - Enkele leden van de cliëntenraad zijn betrokken geweest bij de nieuwe visie van het Facilitair Bedrijf. In deze visie staan niet alleen patiënten, maar ook medewerkers van het Westfriesgasthuis centraal. - Twee leden van de cliëntenraad hebben een gesprek gehad met de auditcommissie ten behoeve van de visitatie Gastvrijheidszorg met Sterren. Het Westfriesgasthuis heeft in 2010 voor de eerste maal meegedaan met deze audit en toen twee sterren gehaald. In 2011 is de derde ster behaald. Het ambitieniveau is dat het Westfriesgasthuis in 2013 vier sterren haalt. - Twee leden van de cliëntenraad zijn aanwezig geweest bij de ziekenhuisbrede conferentie Kwaliteit en Veiligheid. Tijdens de conferentie zijn in een workshopachtige sessie negen hoofdthema’s betreffende Kwaliteit&Veiligheid benoemd die gedurende de komende jaren extra aandacht krijgen. - Een lid van de cliëntenraad is aanwezig geweest bij de uitreiking van het NVN Keurmerk voor de Dialyseafdeling van het Westfriesgasthuis. - De voorzitter van de cliëntenraad heeft mede de eerste paal geslagen van het radiotherapiegebouw. - Twee leden van de cliëntenraad zijn betrokken geweest bij een onderzoek naar de bestuurskracht van het Westfriesgasthuis. - De voltallige cliëntenraad heeft de verschillende proeftuinen bezocht die zijn ontwikkeld in het kader van Planetree. Externe contacten - Een lid van de cliëntenraad is aanwezig geweest bij het gezamenlijk overleg met de cliëntenraden van de ziekenhuizen in Noord-Holland Noord. - Een lid van de cliëntenraad is aanwezig geweest bij de bijeenkomst die het LSR heeft georganiseerd over ketenzorg in de regio.


5. Plannen voor 2012 In het huishoudelijk reglement van de cliëntenraad van het Westfriesgasthuis is vastgelegd dat de cliëntenraad jaarlijks, uiterlijk een maand voor het eind van het kalenderjaar, een werkplan vaststelt voor het komende jaar. In de vergadering van de cliëntenraad in november 2011 is het werkplan voor 2012 besproken. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst, die is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, zijn de volgende onderwerpen vaste punten op de jaaragenda van de cliëntenraad: - Financieel jaarverslag cliëntenraad 2011 (eerste kwartaal). - Jaarrekening Westfriesgasthuis 2011 (mei, i.v.m. vaststellen jaarrekening voor 1 juni). - Algemene gegevens omtrent het beleid dat het afgelopen jaar is gevoerd en in het komende jaar zal worden gevoerd (mei 2012). - Begroting cliëntenraad 2013 (september 2012, i.v.m. de Planning&Control cyclus Westfriesgasthuis). - Begroting Westfriesgasthuis 2013 (december 2012). - Evaluatie samenwerkingsovereenkomst. - Bespreking jaarverslag patiëntenklachtencommissie. - Bespreking jaarverslag commissie orgaan- en weefseldonatie. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen opgenomen in het werkplan 2012 van de cliëntenraad: - Overleg met andere (advies)organen: cliëntenraden van ziekenhuizen, de ondernemingsraad en de raad van toezicht. - Contact met de achterban d.m.v. het jaarverslag, een eigen pagina op de website van het Westfriesgasthuis en themabijeenkomsten met maatschappelijke organisaties. - Informatie over de resultaten van patiënttevredenheidsenquêtes. - Training leden cliëntenraad Westfriesgasthuis. - PR en communicatieplan cliëntenraad. - Evaluatie speerpunten cliëntenraad En uiteraard onderwerpen die zich tijdens het jaar voordoen.


6. Communicatie en contact De cliëntenraad werkt aan zijn eigen communicatie. De jaarverslagen worden via de website van het ziekenhuis onder de aandacht gebracht. Op de plasmaschermen die op de poliklinieken hangen is regelmatig aandacht besteed aan de cliëntenraad. Tevens is in het personeelsblad van het Westfriesgasthuis een artikel over de cliëntenraad verschenen. In 2011 is de website van het ziekenhuis gebruikt voor de presentatie van de cliëntenraad. Tevens wordt de cliëntenraad genoemd in de waaier die nieuwe patiënten uitgereikt krijgen bij opname in het ziekenhuis en wordt de cliëntenraad genoemd op het intranet van het ziekenhuis. Lidmaatschap De cliëntenraad is in 2011 lid geweest van het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) en van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Contact De cliëntenraad nodigt de patiënten van het ziekenhuis nadrukkelijk uit om de raad te informeren over zaken die hen bezighouden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris of de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Westfriesgasthuis t.a.v. de heer J. Post (secretaris) Postbus 600 1620 AR HOORN cliëntenraad@westfriesgasthuis.nl Of met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad in het Westfriesgasthuis, mevrouw C. Jong-Vijn, telefoonnummer 0229-257747 c.jong@westfriesgasthuis.nl


Jaarverslag clientenraad  

Jaarverslag clientenraad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you