Issuu on Google+

A NBO Secr. F.J. Groeneveld, 0229 201519

maart 2014

PRAAT

Pieter Wariuslaan 1,

1679 XD Midwoud

Jaargang 16

nr. 3

email: afd.noorderkoggenland@anbo.nl www.anbo.nl/afdelingen/Noorder-Koggenland

In dit nummer

Ontdekkingstocht Noord – Holland Verslag jaarvergadering Uw laatste wil Invoering IBAN vertraagd AOW en samenwonen Senioren in het verkeer Het Koggenlandhuis Wandelen Agenda Diverse adressen

Ontdekkingstocht door Noord Holland op 9 april 2014

Blz. 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4

Verslag Jaarvergadering

Het was gewoon gezellig. Het heet wel een Het boeiende landschap van Noord-Holland heeft veel jaarvergadering en het lijkt dan zeer serieus (en dat is het ook), maar het was gewoon gezellig. te bieden. Voor de pauze hebben we de zakelijke dingen Vandaag worden we meegenomen door het afgehandeld. Ook ANBO NKL ontkomt niet aan landschap en de natuur van Noord-Holland. bezuinigingen. Johan Stuart, voorlichter van Landschap NoordVoorstel: geen gratis koffie meer en voor niet-leden € Holland, een actief vogelaar, laat zien dat natuur en 2,50 entree. Dat moet ons het komend jaar weer een landschap in Noord-Holland bijzonder afwisselend beetje soelaas brengen. zijn. Denk bijvoorbeeld aan Den Helder waar nog onbekende maar mooie duingebieden liggen, aan de rijke landgoederen en tal van andere bijzondere elementen, of aan de veenweidegebieden in het midden van de provincie.

Wanneer: Waar:

Tijd: Entree:

dinsdag 9 april 2014 Dorpshuis Dorpsweg 91, 1676 CG Twisk 0227-541852 14.00 uur gratis, voor niet-leden € 2,50

Tevens vragen we een bijdrage voor de koffie/thee

Na de pauze hebben we onze dorpen verkend: wie weet waar dat huis, plekje, laantje, parkje is. Je kon merken dat degene die het meest fietsen, ook het meest zien. Winnaar was dan ook Loes Veldman. Van Loes Veldman werd in deze vergadering afscheid genomen. Loes was al bestuurslid van ANBO Midwoud/Oostwoud en ging gewoon met de fusie mee. Haar inbreng zullen wij zeer missen. De voorzitter nam met verdriet afscheid van Loes en had als cadeau een opmerkelijk gesneden houten hoofd, waarin vele gezichten waren te zien.

Loes, heel erg bedankt!!!!


ANBO Praat

Pagina 2

uw laatste wil

.

Zorg dat u uw laatste wil duidelijk laat vastleggen in uw testament. Zo bent u zeker dat uw geld en goederen terecht komen bij de mensen en organisaties van uw keuze. Wie erfgenaam is ontvangt de gehele erfenis of een (evenredig) deel daarvan. Dat betekent ook dat de erfgenaam in beginsel ook aansprakelijk is voor een (evenredig) aandeel in de eventuele schulden. Wie kan een testament maken? In beginsel iedereen van 16 jaar of ouder. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld bij mensen die onder toezicht staan. Wat is het verschil tussen een testament en een codicil? Een testament wordt opgesteld door een notaris en na het ondertekenen ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Een codicil is een door uzelf handgeschreven en ondertekend document, waarin u nauwkeurig aangeeft aan wie u bepaalde goederen nalaat. Een codicil heeft beperkingen. Iemand onterven per codicil kan niet. Een specifiek sieraad, inboedelgoederen of kleding, met uitzondering van kunstvoorwerpen en sieraden, aan iemand toewijzen kan wel. U moet de goederen zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Ook kunt u in een codicil instructies over uw wensen voor begrafenis of crematie vastleggen. Een codicil is gemakkelijk te wijzigen: u verscheurt gewoon het papier en schrijft een nieuw codicil. Kan ik mijn testament gewoon verscheuren? Nee, uw testament is ingeschreven in het Centraal Testamentenregister en om het te laten vervallen of te wijzigen is altijd een notariĂŤle akte nodig. Hoe lang blijft een bij de notaris gemaakt testament geldig? Uw testament blijft altijd geldig. Stopt de notaris met de praktijk dan worden de akten overgenomen

door de opvolger. Wat is de wettelijke verdeling? Vroeger was het langstlevende testament bedoeld om te voorkomen dat de kinderen hun legitieme portie opeisen. Het gevolg was vaak dat de achterblijvende echtgenoot het huis moest verkopen om de kinderen het geld te kunnen geven. Tegenwoordig is dat voor echtgenoten wettelijk geregeld. De partner die achterblijft, krijgt een schuld aan de kinderen ter grootte van de legitieme portie. Die schuld, en de eventuele rente, wordt afgelost na overlijden van de langstlevende partner. Hoe zit het met de nalatenschap als we niet getrouwd zijn? Woont u samen zonder een samenlevingscontract dan bent u volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Het is dan ook noodzakelijk om uw partner per testament te benoemen tot erfgenaam ĂŠn tegelijkertijd een verblijvensbeding in het testament te laten opnemen. Zo voorkomt u dat de kinderen hun legitieme portie opeisen. Ook in het geval van een samengesteld gezin is het nodig de zaken rond de erfenis goed te regelen. Kan ik voorkomen dat een van onze kinderen de erfenis direct opmaakt? Wanneer u weet dat uw kind niet goed met geld kan omgaan of grote schulden heeft, kunt u in uw testament laten opnemen dat het erfdeel van dat kind onder bewind wordt gesteld. Daaraan gekoppeld benoemt u iemand (een bewindvoerder) om de erfenis te beheren. Ik wil niet dat mijn schoonzoon/-dochter erft. Wat kan ik daaraan doen? Met een uitsluitingsclausule in uw testament voorkomt u dat de erfenis bij de echtgenoot van uw kind terecht komt. Wat is een executeur testamentair? Dat is is iemand die u in uw testament kunt benoemen om uw nalatenschap af te wikkelen. Met ingang van 2003 is de wet gewijzigd en kan een executeur niet meer per codicil aangewezen worden.

Moeite met uw administratie? We helpen u graag!!! Bel 0229 201519

Overdag naar de schouwburg!

Dat kan nu! Voorstellingen in Park Schouwburg te Hoorn


ANBO Praat3 Pagina

ANBO3Praat Pagina

Invoering IBAN

Eindelijk een oplossing

6 maanden vertraagd

Door jarenlange inspanning van ANBO en onder de daaropvolgende druk de Tweede Kamer besloot De invoering van het nieuwe Europese staatssecretaris Klijnsma de AOW aan te passen. De betalingssysteem SEPA wordt uitgesteld tot 1 augustus nieuwe regels moeten leiden tot objectieve gronden 2014. Dat betekent dat bedrijven en consumenten pas waarop de SVB kan baseren of iemand samenwoont later verplicht hoeven over te stappen op IBANof een LAT-relatie heeft. Nu is dat nog niet het geval: rekeningnummers. Volgens de Europese Commissie zijn AOW’ers met een (nieuwe) partner worden op veel bedrijven nog niet klaar voor het nieuwe subjectieve, niet meetbare gronden als betalingssysteem. samenwonend aangemerkt, bijvoorbeeld als zij ‘meer Officieel wordt de oude deadline van 1 februari niet dan de helft van de tijd’ samen doorbrengen. De SVB losgelaten, maar wordt er een overgangsperiode van mag middels onaangekondigde huisbezoeken zes maanden ingesteld. De eurocommissaris controleren of mensen niet ‘stiekem’ samenwonen. waarschuwt dat de invoering van betalingen via IBAN 8300 mensen. niet nog een keer zal worden uitgesteld. Huis Volgens de eigen rekensom van het ministerie gaat het om zo’n 8300 mensen, die volgens de huidige, subjectieve regeling recht hebben op een AOW voor Nederlandse bedrijven gehuwden, en met de nieuwe regeling recht krijgen De invoering van SEPA moet grensoverschrijdend op de alleenstaanden-AOW. betalingsverkeer makkelijker maken. Een van de Proefproces gewonnen belangrijkste onderdelen van dat Europese ANBO verzet zich al jaren tegen zowel de betalingssysteem is de IBAN-code. IBANhuisbezoeken van de SVB, die in het leven geroepen rekeningnummers zijn geldig voor de hele eurozone en zijn door toenmalig staatssecretaris Aboutaleb, als de bestaan uit 18 letters en cijfers. gebrekkige regelgeving rond AOW en samenwonen. Met de overgangsperiode wil de Europese Commissie Ook de rechter maakte in een door ANBO verstoringen in het betalingsverkeer voorkomen. aangespannen proefproces korte metten met de

AOW- en samenwonen nog steeds complex Hoewel rechtvaardiger en objectiever te controleren, blijft de nieuwe regeling voor LAT-tende AOW’ers onnodig complex. Dat zegt ANBO in reactie op de algemene maatregel van bestuur die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) voor consultatie naar de verschillende belangenorganisaties heeft gestuurd. ANBO blijft daarom pleiten voor controle via de Gemeentelijke Basis Administratie. “De nieuwe regeling gaat uit van een LAT-relatie wanneer beide partners een eigen huis hebben en daar aantoonbaar de lasten voor dragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal nog steeds bij elke LAT-relatie moeten nagaan welke mate van eigenaarschap mensen hebben, of zij de directe beschikking hebben over een huis en of daar nota bene stromend water is. De regeling wordt eerlijker, maar de SVB heeft er nog steeds een dagtaak aan de controle”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

huisbezoeken van sociaal rechercheurs. ANBO vindt dat doelbewust frauderen bestraft moet worden, maar er worden nu ten onrechte boetes uitgedeeld, zogenaamd om uitkeringsfraude te bestrijden. Den Haan: “In de oude regels onduidelijk hoeveel tijd AOW’ers met elkaar mogen doorbrengen en of de auto gedeeld kan worden. En tot hoe ver men kan gaan in het delen van de huishouding, zoals boodschappen doen of samen eten.

Ingang nieuwe regels nog onduidelijk De nieuwe regels moeten vanaf 1 mei 2014 ingaan, en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2014. Hierbij moet aangemerkt worden dat de Tweede Kamer nog moet instemmen met het voorstel, vóór dat de SVB deze nieuwe regels kan uitvoeren.


Pagina 4

ANBO Praat nieuwsbrief

Senioren in het

Het Koggenlandhuis

verkeer

Bingo

Senioren worden in veel gevallen minder mobiel. Reactievermogen neemt af, terwijl het verkeer steeds sneller en chaotischer wordt. Veel senioren nemen dagelijks de fiets. Om op een veilige manier hiervan gebruik te maken, volgen hieronder enkele tips.  hang geen zware boodschappentas(sen) aan het stuur  kijk eerst om en geef tijdig en duidelijk richting aan  kunt u niet goed omkijken, neem een spiegeltje  blijf zoveel mogelijk rechts fietsen, ga bij het linksaf slaan niet meteen naar links  zet uw zadel zodanig dat u met beide benen op de grond kunt komen  neem een fiets met een lage instap  laat uw postcode en huisnummer in uw fiets graveren  zet uw fiets altijd op slot met een goedgekeurd veiligheidsslot  doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie  een e-bike, de nieuwste manier van fietsen – maak eerst proefrit – denk om de snelheid

De bingo is op 13 april. Er worden 4 rondjes gespeeld voor € 3,50. Hierbij is koffie inbegrepen. Neem gerust je kind en kleinkind mee. Aanvang 14.30 uur

Zingen Elke donderdag zingen om 14.30 uur

Crea Elke dinsdag creamiddag om 14.30 uur

mei 2014 Noteert u vast 13 mei 2014. Dan gaan we weer wandelen in Egmond

Agenda 30 maart: 9 april: 13 april: 12 mei: 13 mei:

Oostwoud, boekenmarkt Twisk: Noord-Hollands Landschap Koggenlandhuis: Bingo Abbekerk, Alzheimercafé wandelen in Egmond

ANBO NOORDER-KOGGENLAND, Belastingaangifte: Jaap Surink 0229 201738 en Henny Ramakers, 0229 581817 Belastingaangifte en Vrijwillig Ouderenadviseur: Cisca Groeneveld, 0229 201519 Adreslijst bestuursleden ANBO NKL Voorzitter Secretaris Penningm. 2e secr. Lid Lid Ledenadm.

Anneke Zander Cisca Groeneveld Henny Ramakers Frida Otten Marijtje Posch Anita Noverraz, Piet Mekkering

Noordeinde 79 P.Wariuslaan 1 Populierenlaan 34 Molenstraat 31 Westerstraat 57A Papenveer 4, Molenstraat 17

1658 CD Lambertschaag 1679 XD Midwoud 1657 AN Abbekerk 1654 KA Benningbroek 1655 LD Sijbekarspel 1691 ET Hauwert 1654 KA Benningbroek

0229 582059 0229 201519 0229 581817 0229 591586 0229 591786 0229 201764 0229 591577


Anbopraat 2014, nr 4