Page 1

Arquitectura efímera Si gui endoconl ai deai ni ci aldel aconst rucci óndeuna arqui t ect uraef í mera,quepuedadesaparecercuandoasí serequi era(porl asnoches,endí asdemasi caci ónpunt ual del azonaencuest i ón:mani f est aci ones,des l es. . .grandes act ospúbl i cos)propongol ai nt ervenci ónsobreelvol umen subt erráneodedebaj o,dedi mensi onesi dént i casalquees capazdecubri rl aest ruct uraaérea. Laest ruct urapuedeguardarsebaj ot i erradej andounespaci o i nt ermedi oquesi rveparaal macenaj eyparal asi nst al aci ones pert i nent es(t ransf ormadoresogeneradoresel éct ri cos)así comot odasaquel l asherrami ent asquepuedansernecesari as paraelmant eni mi ent odel aest ruct ura.

Eldía a día ElCent roInt egradot i eneunhorari oest abl eci dode7. 00 a21. 00horas,i ni nt errumpi dament e,parapoderof recer servi ci oal ost uri st as,cuyoshorari osnocoi nci dencon l osespañol es,yporel l oeldí adebeempezarant es. Seráat endi doporalmenosdosInf ormadorest urí st i cos, queseencargarándeproporci onarl ai nf ormaci ón,de act i varl ospanel esi nf ormat i vosi nt eract i vos(ensucaso) ydeabri rycerrarl aest ruct ura(comosideecharel ci erredeuncomerci ocual qui eraset rat ase).

DESARROLLO COM PLEM ENTARIO

espacio de almacenaje

batería transformador

Gestión Sedi vi di ráent rel aDi recci ónGeneraldeTuri smodel a Comuni daddeMadri d(mant eni mi ent odei nst al aci ones) yl ospert i nent esórganosadmi ni st rat i vosdel asUni versi dades públ i casqueof recenpráct i casdet uri smoenl aComuni dad, U. Aut ónoma,U. ReyJuanCarl os,U. Carl osIII,U.deAl cal á yU.Compl ut ense.Est osórganosseencargarándecubri r l aspl azasdeInf ormadorest urí st i cosenelCent roInt egrado.

Resolución de aspectos relevantes

desarrollo 3  

desarrollo 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you