Page 1

LXXVIII Liceum Ogólno Kształcące im. Mari Pawlikowskiej Jasnorzewskiej

Weronika Dąbrowska Klasa 1a Kultura, sztuka i technika dwudziestolecia między wojennego.

Warszawa 2013 str. 1


Wstęp: I Wojna Światowa zmieniła pozycję państw europejskich. Duże znaczenie miała także rewolucja październikowa w Rosji. Wzbudziła ona nadzieje wśród innych państw, stanowiła początek niepokojów. Zakończenie I Wojny Światowej wyzwoliło dążenia niepodległościowe i zamknęło epokę kolonializmu. Do przekształcenia nowej rzeczywistości przyczyniły się także rozwój nauki i techniki, wzrost komunikacji, pojawienie się lotnictwa, upowszechnienie radia, itp. Lata okresu międzywojennego(1918-1939)przyczyniły się w dużej mierze do odbudowy kultury, nauki i oświaty polskiej, które po I Wojnie Światowej były bardzo słabe. Stopień zacofania przedstawiał się w każdym regionie Polski inaczej. Po 123 latach niewoli naród polski zaczął odbudowywać swoje państwo. Punkt wyjściowy dla kultury polskiej był niełatwy i opóźniony, gdyż wyrastała ona z kraju o przewadze struktury rolniczej, z nielicznymi ośrodkami cywilizacji przemysłowej. NAUKA: W tym okresie brakowało konsekwentnej polityki naukowej . Nastąpił znaczny rozwój towarzystw naukowych ogólnych i specjalistycznych. Formułowały one społeczna politykę naukową, utrzymywały szerokie kontakty naukowe z zagranicą i popierały badania w wybranej dyscyplinie. Największy autorytet miała Polska Akademia Umiejętności, związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, ważną rolę naukową odgrywało także założone w 1907 Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Nastąpił rozwój warszawskiego ośrodka naukowego, który skupiał połowę placówek i instytucji naukowych kraju. Systematycznie wzrastała liczba ludzi nauki. Oprócz uczelni i towarzystw istniała sieć pozauczelnianych placówek naukowych str. 2


zajmujących się różnymi dziedzinam.i. W wielu dziedzinach osiągnięto wysoki, liczący się w świecie poziom. Uznanie za granicą zdobyły prace matematyków i fizyków. Zasłużyli się w badaniach gazów i cieczy, oraz badaniach nad promieniowaniem kosmicznym. Do czołowych osiągnięć w dziedzinie nauk lekarskich należy zaliczyć prace na polu mikrobiologii, oraz odkrycia dotyczące grup krwi i szczepionki przeciwdurowej. TEATR: Odzyskanie przez Polskę niepodległości wpłynęło w istotny sposób na dalszy rozwój teatru, zwłaszcza w stolicy. Symboliczną wymowę miało przywrócenie w 1924 Teatrowi Rozmaitości nazwy Teatr Narodowy . W pełni nowoczesną sceną, zarówno w sensie artystycznym jak i technicznym, stał się Teatr Polski, zasłużony w propagowaniu polskiego teatru romantycznego, KINO: Po odzyskaniu niepodległości nastąpił szybki rozwój kinematografii, ale z istniejących już wytwórni tylko nieliczne , zyskały większe znaczenie. Rozwinęła się sieć kin. W produkcji filmowej do najlepszych dzieł należały adaptacje utworów literackich. SZTUKA: str. 3


Lata po 1918 cechuje wielość i dynamika przedsięwzięć artystycznych. W niepodległym państwie życie artystyczne charakteryzowała skłonność do wiązania się artystów w grupy, zarówno o programowym, jak i sytuacyjnym środowiskowym charakterze. Wszystkie dziedziny sztuki, a zwłaszcza malarstwo, charakteryzowała rozpiętość dążeń artystycznych od radykalnych postaw, wyrastających z idei międzynarodowych po nurty tradycjonalno-historyczny. W architekturze powojennej nadal utrzymywały się tendencje stylu narodowego.

MUZYKA: Po odzyskaniu niepodległości życie muzyczne mogło się intensywniej rozwijać. Pierwszym w XX w. kompozytorem, który uczestniczył w europejskim życiu muzycznym i który stworzył własny, indywidualny język muzyczny o wyraźnie polskiej stylistyce, był Szymanowski. W II RP działały 3 teatry operowe, 2 filharmonie, liczne konserwatoria ,10 rozgłośni Polskiego Radia, które poświęcały muzyce ponad 50% czasu antenowego. Odbyły się pierwsze w Polsce międzynarodowe konkursy m.in. Pianistyczny im. F. Chopina. LITERATURA: Odzyskanie niepodległości zbiegło się z rozwojem nowych form życia literackiego. W 1920 powstał Związek Zawodowy Literatów Polskich a w 1926 uchwalono ustawę o prawie autorskim. Kształtowały się ugrupowania artystyczne o str. 4


zróżnicowanych założeniach programowych. Dobitnie zaznaczyli swą obecność w literaturze, zwłaszcza w poezji, twórcy młodej generacji. Poeci tacy jak Tuwim, Lechoń, Słonimski, Wierzyński czy Iwaszkiewicz dążyli do związania poezji z teraźniejszością, codziennością, powszednim konkretem i do zbliżenia języka poetyckiego do mowy potocznej, z zachowaniem tradycyjnych form wyrazu i częściowym respektowaniem konwencji tradycyjnej nastrojowości poetyckiej.

Spis Treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wstęp Nauka Teatr Kino Sztuka Muzyka Literatura

str. 5


str. 6

Informatyka  
Advertisement