Page 1

ISSUE 10 MARCH 2015

ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์

สินเชื่อ

sSME

กรุงไทยเอาใจไซส์เล็ก


ISSUE 10 MARCH 2015

พัชรพล สุทธิธรรม

The Millionaire Star


ISSUE 10 / MARCH 2015

8

20

28

Photo : Otto

ว่าด้วยเรื่องของเป้าหมาย คุณเคยวางเป้าหมายชีวิตไว้หรือไม่…อย่างไร อันที่จริงการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย และท�ำให้มีพลังในความกระตือรือร้น เพราะเป็นการท�ำ ในสิ่งที่ต้องการและมีความหวัง ทั้งนี้ มีผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเยล เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายและความส�ำเร็จในชีวิต เมื่อปี 2495 โดยให้นักศึกษาเขียนเป้าหมายในชีวิตอีก 20 ปีข้างหน้าว่า อยากจะประสบความส�ำเร็จในชีวิตอย่างไร ซึง่ ปรากฏว่ามีเพียงนักศึกษา 3 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ ทีเ่ ขียนเป้าหมายชีวติ ของตนเองเอาไว้อย่างชัดเจน ส่วนทีเ่ หลือไม่สามารถ เขียนเป้าหมายในอนาคตได้อย่างชัดเจน หรือเขียนแค่พอผ่านๆ ไปเท่านั้น ครั้นเมื่อ 20 ปีต่อมา นักวิจัยกลับมาติดตาม ผลดังกล่าวพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่เขียนเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างชัดเจนจ�ำนวนเพียง 3 เปอร์เซ็นต์นั้น มีฐานะความเป็นอยู่ และมีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่านักศึกษา 97 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือรวมกันเสียอีก นั่นสะท้อนให้เห็นว่าหากคนเราไม่มีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการท�ำงาน เป้าหมายในชีวิต เป้าหมายในธุรกิจ ก็เปรียบเสมือนเรือที่ไร้เข็มทิศ ล่องลอยไปอย่างไม่มีทิศทาง แต่เชื่อหรือไม่ แม้จะรู้ทั้งรู้แต่หากถามว่ามีเป้าหมายในชีวิต หรือไม่ กลับพบว่าหลายคนไม่เคยมีการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเลย ไทด์-พัชรพล สุทธิธรรม เป็นอีกคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตและดั้นด้นที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น และเพราะการตั้ง เป้าหมายชีวิตในครั้งนั้น ได้ท�ำให้ทุกวันนี้เขามีโรงงานซึ่งมีมูลค่ากว่าร้อยล้านบาท และกลายเป็นเจ้าสัวน้อยในเวลาเพียง แค่ 4 ปีเท่านั้น ดังนั้น คุณผู้อ่านคงต้องตั้งค�ำถามกับตัวเองแล้วว่า ในอีก 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า คุณจะไปอยู่ ณ จุดไหน?

CONTENTS 10 SPECIAL INTERVIEW สัมภาษณ์ ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ แห่งธนาคารกรุงไทย ผู้จะมาสานฝันให้กับผู้ประกอบการไซส์เล็ก

12 INTERVIEW คุยกับ The Millionaire Star ไทด์-พัชรพล สุทธิธรรม ผู้พลิกชีวิตตัวเองจากเด็กเกเรมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จ เจ้าของแบรนด์เครื่องส�ำอาง IREAL และโรงงานร้อยล้านได้อย่างไร

19 YOUNG MONEY MAKER พาไปรู้จักกับลีแอนนา อาร์เชอร์ สาวน้อยผิวสีที่ขึ้นเป็น CEO บริษัท Leanna’s Inc. จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม เมื่ออายุเพียง 9 ขวบ

20-21 IDOL IDEA

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ nee_pan@hotmail.com Facebook : SME Startup

พบกับ Chor hok (ช.ฮก) ปลาร้าทอดรสแซบของสาวไซส์มินิ ฮารุ สุประกอบ (ยามากูชิ) ที่สร้างรายได้และธุรกิจที่ก�ำลังโตวันโตคืน ขณะที่ SELF-EMPLOYED เสนอเรื่องราวของ SKIIN & HERB CO. สวยแบบไร้สารเคมี ที่เกิดจากความต้องการจะเอาชนะอาการผื่นแพ้ ที่รักษาไม่หายของ มุก-นิจจิรัญญ์ ธีรพันธุวัฒน์

24 บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุจิตรา บุณยขจร บรรณาธิการ รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ กองบรรณาธิการ เจษฎา ปุรินทวรกุล กฤษณา สังข์วงค์ บรรณาธิการเว็บไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดินทร์ ประสานงานกองบรรณาธิการ สุชันษา แก้วโคตร หัวหน้าฝ่ายภาพ ชาคริต ยศสุวรรณ์ ฝ่ายภาพ กฤษฎา ศิลปไชย บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม ศุภธาดา น�ำอ�ำนวย หั ว หน้ า ฝ่ า ยพิ สู จ น์ อั ก ษร อุดม วรจารุวรรณ พิสูจน์อักษร วรนุ ช โต้ ต อบ ผ ู ้ จั ด การฝ่ า ยโฆษณาและการตลาด สุนิสา บุณยขจร โทร.08-5661-4782 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษและส่งเสริมการตลาด ไขนภา ไหมสกุล ฝ่ายสมาชิก อมรรัตน์ ยาไทย หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน นิตยา สังทิพย์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร

MONEY เปิดเผย 5 เคล็ดลับ บริหารจัดการเงินสไตล์ Startup ว่า จะต้องท�ำอย่างไรบ้างจึงจะไม่มีปัญหาทางการเงิน

26 INSPIRED ME หนังสืออะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของ คิม จงสถิตย์วัฒนา

27 ส�ำนักงาน บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. : 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125 e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com Facebook : SME Startup แยกสี พิมพ์ที่

กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�ำไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดไม่จ�ำเป็นต้อง เห็นด้วย

HEALTH อะไรคือต�่ำไปก็ใช่ว่าจะดี และกลิ่นจะช่วยให้อารมณ์และสุขภาพดีได้อย่างไร

28 LIFESTYLE ร้าน Fresh Boxx Salad Café ที่ตกแต่งป๊อปอาร์ตบนคอนเทนเนอร์ ของดาราสาวสุดติสต์ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา


4

What's up นิสัยที่ท�ำลายความคิดสร้างสรรค์

คนดังมีพฤติกรรมการนอนอย่างไร

เพราะการมีความคิดสร้างสรรค์จะเปลีย่ นชีวติ การท�ำงานและชีวติ ประจ�ำวันให้ไม่นา่ เบือ่ ดังนัน้ จึงไม่แปลกทีใ่ ครหลายคน จะเสาะหาวิธสี ร้างความคิดให้สร้างสรรค์ เพือ่ ให้ชวี ติ อยูไ่ กลค�ำว่า ซ�ำ้ ซากจ�ำเจ โดยวิธสี ร้างความคิดให้สร้างสรรค์นนั้ แนะน�ำว่า ต้องหมั่นนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อฝึกให้เกิดสมาธิในการท�ำสิ่งต่างๆ รวมทั้งต้องท�ำตัวเหมือนฟองน�้ำ ที่พร้อมซึมซับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง รับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ จากคนรอบข้าง และกล้า ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆ ด้วยการท�ำสิ่งที่สร้างสรรค์กว่า ทั้งนี้ จากการศึกษายังพบว่า การเดินในระยะทางสั้นๆ ยังช่วยให้ เกิดความคิดที่สร้างสรรค์มากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีท�ำลายความคิดสร้างสรรค์นั้น มักเป็นพฤติกรรมที่เผลอท�ำอยู่บ่อยครั้ง เช่น การท�ำงานหนักแบบหามรุ่งหามค�่ำ การเลียนแบบแรงบันดาลใจของผู้อื่น และการชอบท�ำอะไรคนเดียว เพราะความคิดที่ได้มักเป็นความคิดเดิมๆ ขาดความ หลากหลาย นอกจากนี้ การเอาแต่พูดว่า “มันไม่ดีหรอก” ทั้งที่ยังไม่เคยลงมือท�ำและความเกียจคร้านที่จะออกไปหา แรงบันดาลใจใหม่ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีท�ำลายความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน

ค�ำถามของเด็ก 5 ขวบ หากพูดถึงเด็กอายุ 5 ขวบ คงนึกถึงความน่ารักน่าชังและความ ไร้เดียงสา แต่รหู้ รือไม่วา่ ลักษณะการตัง้ ค�ำถามของเด็กวัยนีย้ ามเกิด ความสงสัยกลับกลายเป็นค�ำถามที่ดีที่สุดหากน�ำมาประยุกต์ใช้กับ การท�ำธุรกิจ นั่นเพราะเวลาที่พวกเขาอยากรู้อะไร เขามักจะถาม โดยใช้ค�ำถามปลายปิด เช่น วันนี้พ่อมารับหรือไม่ ซึ่งการถามค�ำถาม เช่นนีใ้ นการท�ำธุรกิจจะท�ำให้ผปู้ ระกอบการได้คำ� ตอบทีเ่ ฉพาะเจาะจง จากลูกค้ามากที่สุด หรือการเลือกใช้ค�ำถามที่เฉพาะเจาะจงถาม ในสิ่งที่อยากรู้ของหนูน้อย เช่น พ่อไม่ชอบอะไรในอาหารมื้อนี้ ก็จะ ช่วยท�ำให้รู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงว่า พวกเขาชอบ หรือไม่ชอบสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง และนีเ่ ป็นเสมือนกุญแจส�ำคัญ ทีท่ ำ� ให้ลกู ค้ารับรูถ้ งึ ความเห็นอกเห็นใจ และความใส่ใจของผูป้ ระกอบการ ที่มีต่อพวกเขา ฉะนั้นค�ำถามของเด็ก 5 ขวบ อาจจะกลายเป็นการ ต่อยอดทางธุรกิจที่ส�ำคัญ

ใครๆ ก็อยากประสบความส�ำเร็จเป็นนักธุรกิจ มหาเศรษฐี หรือแม้กระทั่ง บุคคลที่มีชื่อเสียง ดังนั้น บ่อยครั้งเราจึงได้เห็นการศึกษาเบื้องหลังของบุคคล เหล่านี้ ทัง้ ในแง่ วิธกี ารท�ำงาน วิธคี ดิ การใช้ชวี ติ และเชือ่ หรือไม่แม้แต่ลกั ษณะ นิสัยการนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็นนอนเวลาไหนและนอนกันนานเท่าไหร่ ก็ยังมี การเก็บรวบรวมสถิติเอาไว้ เผื่อว่าจะได้ค้นหาเคล็ดลับความส�ำเร็จที่เกี่ยวโยง ไปถึงพฤติกรรมการนอนหลับได้ ซึ่งแน่นอนว่า ตามที่เราถูกสอนกันมาว่า คนเราควรนอนไม่ต�่ำกว่าวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อพร้อมที่จะท�ำงานอย่างมี ประสิทธิภาพในตอนเช้า แต่ก็มีทฤษฎีโต้แย้ง เพราะบุคคลที่มีชื่อเสียง หลายคนกลับมีพฤติกรรมการนอนทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ริชาร์ด แบรนสัน เจ้าของอาณาจักรเวอร์จนิ้ ไม่เคยนอนหลับเกินวันละ 6 ชัว่ โมง และจะใช้เวลา ช่วงเช้าเพื่อออกก�ำลังกายและอยู่กับครอบครัว ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ เจ้าพ่อ อสังหาริมทรัพย์ ของสหรัฐอเมริกา นอนวันละ 3-4 ชัว่ โมงเท่านัน้ แถมยังบอกว่า การนอนเช่นนี้ท�ำให้เขาได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่วน โทมัส อัลวา เอดิสัน และ ลีโอนาร์โด ดา วินชี กลับมีพฤติกรรมการนอนที่แปลกประหลาดที่สุด กล่าวคือ ทั้งคู่ มักจะงีบเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน โดย ลีโอนาร์โด ดา วินชี จะงีบ 20 นาที ทุกๆ 4 ชั่วโมง และ โทมัส อัลวา เอดิสัน มักงีบกลางวันทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งโดยรวมแล้วทั้งคู่นอนแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น

If you’re not a risk taker, you should get the hell out of business. -- Ray Kroc ผูก้ อ่ ตัง้ แมคโดนัลด์ --

ถ้าคุณยังไม่พร้อมรับความเสี่ยง ก็จงเลิกท�ำธุรกิจ ผู้ประกอบการเรียนรู้อะไรจาก Pinball Pinball เกมที่ท�ำเอาหลายคนติดงอมแงม เพราะต้องลุ้นว่าจะท�ำคะแนนได้สูงสุดเท่าไร โดยนอกจากเกมจะสนุกแล้ว บทเรียน ทางธุรกิจหลายอย่างก็สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น Pinball ได้ เช่น การเล่น Pinball ผู้เล่นมีโอกาสควบคุมบอลหลายลูกในเวลาเดียว ดังนั้น ผู้เล่นจึงต้องมีกลยุทธ์ในการควบคุมบอลไม่ให้ตกท่อ เช่นเดียวกับการท�ำธุรกิจที่บางสถานการณ์อาจมีหลายปัญหาให้แก้ไข ผู้ประกอบการจึงต้องมีวิธีจัดการที่มีประสิทธิภาพมากพอจึงจะน�ำพาธุรกิจไปสู่เส้นชัยได้ ที่ส�ำคัญ Pinball มีจุดประสงค์ในการเล่นคือ ต้องท�ำคะแนนให้ได้มากที่สุด ต้องยืดเวลาในการเล่นให้นานที่สุด และต้องท�ำให้เกิดเกมแถมให้ได้ ฉะนั้นเหล่าผู้เล่นจึงต้องมีการ วางกลยุทธ์เพือ่ สร้างชัยชนะให้กบั ตนเอง ซึง่ ก็เหมือนการท�ำธุรกิจ หากต้องการประสบความส�ำเร็จก็ตอ้ งรูจ้ กั การวางแผนและเลือกใช้กลยุทธ์ ที่เหมาะสม อย่างไรเสีย ผู้เล่น Pinball หลายคนก็มักพ่ายแพ้ต่อเกมในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีที่เปิดเกม นั่นเพราะความผิดพลาด ในการวางแผน และธุรกิจก็เช่นกัน หากวางแผนผิดพลาดก็ย่อมสร้างความเสียหายได้ แต่ทั้งนี้ Pinball และการท�ำธุรกิจต่างสามารถ เริ่มเล่นใหม่ได้ ฉะนั้นอย่าท้อกับความผิดพลาด และจงเล่นเกมใหม่อีกครั้งด้วยแผนการที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าเดิม


6

Nice to Know

เจาะพฤติกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ รูปแบบร้านค้าออนไลน์ที่เลือกซื้อ

สินค้าที่ได้รับความนิยม

56%

37%

สั่งจองบริการตั๋วเครื่องบิน

ร้านที่มีเว็บไซต์ของตัวเอง

54% 38%

เครื่องส�ำอางผลิตภัณฑ์ความงาม

69%

Social Network

สั่งจองบริการด้านท่องเที่ยว

60%

40%

สินค้าแฟชั่น

Market Place

กลุ่มสินค้า : ใช้จ่ายเฉลี่ย 500-1,000 บาท/ครั้ง จ�ำนวนการซื้อเฉลี่ยปีละ 4-5 ครั้ง กลุ่มบริการ : ใช้จ่ายเฉลี่ย 2,500-3,000 บาท/ครั้ง จ�ำนวนการซื้อเฉลี่ยปีละ 2-3 ครั้ง

เหตุผลที่ตัดสินใจ ซื้อสินค้าและบริการผ่าน ร้านค้าออนไลน์

ช่องทางการช�ำระเงิน ของธุรกิจ E-Commerce

57% 51% 40%

ได้รับค�ำแนะน�ำร้านค้าออนไลน์ จากคนรู้จักที่เคยซื้อสินค้า และบริการออนไลน์

39%

ได้รับโปรโมชั่นสิทธิพิเศษจาก ร้านค้าออนไลน์ที่มากกว่า การซื้อผ่านหน้าร้าน

22%

26%

สินค้าและบริการบางรายการ มีจ�ำหน่ายเฉพาะช่องทาง ออนไลน์

14%

เลือกซื้อสินค้าและบริการได้ ในราคาที่ถูกหรือประหยัดกว่า มีความสะดวกในนการเลือก ซื้อตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : โพลล์ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2558)

60% 34% 28%

สิ่งที่ผู้บริโภคอยากให้ แก้ไขปรับปรุงในการ ซื้อขายออนไลน์

62% 59% 44%

พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และบริการที่มีประสิทธิภาพ

Mobile Banking

38%

การบริการหลังการขาย หากมีปัญหาภายหลัง การซื้อสินค้าและบริการ

Counter Service

32%

พัฒนาระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ (ความเร็วเน็ต/เว็บล่ม)

ATM/เคาน์เตอร์ธนาคาร

Internet Banking

บัตรเครดิต

สร้างความมั่นใจในระบบการ ช�ำระเงินและมีการเก็บข้อมูล ที่ปลอดภัย ข้อมูลรายละเอียดในการ ติดต่อร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ระบุตัวตนที่ชัดเจน

สัดส่วนการซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

45%

สมาร์ทโฟน

30%

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

9%

แท็บเล็ต

16%

อื่นๆ เช่น โทรศัพท์สั่งซื้อ


7

Work@Home

Coworking Space พื้นที่นี้ส�ำหรับฟรีแลนซ์ Text :

กองบรรณาธิการ / Photo : กฤษฎา ศิลปไชย

บรรดาฟรีแลนซ์ที่ลาออกจากงานเพราะอยากเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ชอบใช้ชีวิตที่ต้องอยู่ในกรอบกติกา และการที่ต้องเสียเวลาเดินทางไปท�ำงานทุกๆ วันนั้น เมื่อได้เริ่มนั่งท�ำงานอยู่ที่บ้านซึ่งทั้งสะดวกและประหยัดไปสักพัก กลับต้องพบกับภาวะน่าเบื่อหน่ายกับบรรยากาศที่ซ�้ำซากจ�ำเจ และดูเหมือนว่าความขยันขันแข็งจะเริ่มลด น้อยลง เพราะบางขณะก็อดไม่ได้ทจี่ ะต้องดูโทรทัศน์ หรือแอบงีบบ้าง รวมถึงเกิดอาการเหงาอยากจะ เจอเพือ่ นหรือคุยกับใครบ้าง บางคนจึงเลือกไปนัง่ ท�ำงานตามร้านกาแฟเพื่อหวังเปลี่ยนบรรยากาศ แต่ก็จะพบว่าบรรยากาศเช่นนั้นไม่เหมาะกับการ ใช้สมาธิในการท�ำงาน และไม่มคี วามสะดวกสบาย เท่าที่ควร ทางเลือกหนึง่ ทีก่ ำ� ลังเป็นทีส่ นใจของฟรีแลนซ์ คือการนั่งท�ำงานใน Coworking Space ที่ก�ำลัง เปิดให้บริการกันอย่างมากมาย ซึ่ง Coworking Space นี้ โดยทั่วไปจะเหมาะส�ำหรับฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นท�ำธุรกิจซึ่งมีเพียงคนเดียว หรือ 2-3 คนที่ยังใช้ที่บ้านเป็นออฟฟิศ ข้อดีของ Coworking Space นอกจากบรรยากาศจะดีกว่า นั่งท�ำงานอยู่ที่บ้านหรือตามร้านกาแฟ และมีสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานแล้ว ยังอาจจะ ได้ เ จอเพื่ อ นได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ คนอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ในวันนี้จะมี Coworking Space ที่เปิดให้บริการเป็นจ�ำนวนมาก แต่ถ้า สังเกตดีๆ ก็จะเห็นว่า Coworking Space แต่ละที่ จะมีคาแร็กเตอร์ทแี่ ตกต่างกัน การเลือก Coworking Space จึงจ�ำเป็นที่จะต้องเลือกทีเ่ หมาะกับความ ต้องการของฟรีแลนซ์แต่ละคนด้วย อย่าง สรินธี นวลจันทร์ฉาย เจ้าของ Coworking Space นาม Muchroom ซึง่ เดิมเป็นฟรีแลนซ์ดา้ นเอนจิเนียริง่ และประสบปัญหาในการท�ำงานที่บ้านเช่นเดียว กับที่กล่าวมาข้างตน เธอจึงร่วมกับเพื่อนที่เป็น ฟรีแลนซ์ดว้ ยกันเปิด Coworking Space ตามที่ ใจคิด นั่นคือ เป็น Coworking Space ที่มี

บรรยากาศบ้าน และดูอบอุ่น แต่เพียบพร้อมด้วย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งทั้งตัวเธอและเพื่อนจะ ได้ใช้เป็นทีท่ ำ� งานและได้เปิดพืน้ ทีใ่ ห้กบั ฟรีแลนซ์ อื่นๆ ที่ต้องการหาที่ท�ำงานด้วย โดยสรินธีได้ให้ ค�ำแนะน�ำการเลือก Coworking Space ส�ำหรับ ฟรีแลนซ์เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

ความสะดวก

ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ซึ่งบางคนอาจจะเลือก Coworking Space ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือใกล้สถานที่ ติดต่อลูกค้า ใกล้รถไฟฟ้าเพือ่ ความสะดวกในการ เดินทาง นอกจากความสะดวกในการเดินทางแล้ว ยังควรดูไปถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น เช่น อุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งาน อย่ า งพริ น เตอร์ แฟกซ์

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โต๊ะนัง่ ท�ำงาน ห้องประชุม ห้องรับแขก ฯลฯ ดังนั้น ก่อนที่จะไปนั่งท�ำงาน ทีไ่ หน ควรต้องเช็กก่อนว่ามีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก ตามที่ต้องการหรือเปล่า

ขึ้นอยู่กับจริตของฟรีแลนซ์เองว่า เหมาะกับ Coworking Space แบบไหน

ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากเจ้าของ Coworking Space มาจากสายอาชีพไหน การออกแบบ บรรยากาศ รวมถึงคนทีจ่ ะเข้าไปนัง่ ใช้บริการก็มกั จะอิงไปกับสายอาชีพนั้น เช่น เจ้าของบางคน เติบโตมาทางสาย IT บรรยากาศ และฟรีแลนซ์ ที่เข้าไปใช้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในกลุ่มนี้

“บางคนบ้านอยูใ่ กล้ยา่ นนี้ แต่เลือกไปนัง่ ท�ำงาน อีกย่านซึ่งไกลจากที่บ้านพวกเขา เพราะเขาชอบ สไตล์ บรรยากาศแบบนั้น บางคนที่เป็นครีเอทิฟ อาจจะรู้สึกว่าเก๋ไม่พอที่จะนั่งในบรรยากาศแบบ หนึ่ง หรือบางคนที่เป็นดีไซเนอร์เมื่อเข้าไปบางที่ อาจรู้สึกไม่เข้าพวก เป็นต้น อย่าง Muchroom ค่อนข้างหลากหลาย แต่กจ็ ะเป็นแนวพวกนักเขียน นักออกแบบเว็บไซต์ ดีไซเนอร์ ครีเอทิฟ มีกระทั่ง นักวางแผนทางการเงิน ซึ่งในบางครั้งฟรีแลนซ์ ทีม่ านัง่ ท�ำงานที่ Mushroom นอกจากจะได้เพือ่ น แล้ว ยังเกิดการท�ำธุรกิจร่วมกัน จากความถนัด ที่ต่างกันก็มีมาแล้ว”

ราคาหรือแพ็กเกจที่เหมาะสม

อันทีจ่ ริงถ้าเทียบราคาของ Coworking Space จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก แต่บางที่ อาจมีแพ็กเกจอื่นๆ ที่เป็นแรงจูงใจ หรือมีบริการ ห้องต่างๆ ที่เป็นทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เช่น ห้อง ประชุม รวมถึงการบริการอืน่ เช่น บริการทีอ่ ยูท่ าง ธุรกิจ ไปจนถึงบริการตอบรับโทรศัพท์

บริการพิเศษอื่นๆ

Coworking Space หลายที่จัดกิจกรรมเสริม พิเศษให้กับสมาชิก เช่นที่ Muchroom จะจัด กิ จ กรรมความรู ้ เ รื่ อ งภาษี และความรู ้ อื่ น ๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นฟรีแลนซ์ เป็นต้น “อย่าง Muchroom เราจะจัดอะไรให้สมาชิก ในบ้าน เป็นความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เช่น ความรูเ้ รือ่ ง ภาษี ความรู้เรื่องการท�ำบัญชี การเงิน โดยหัวข้อ ที่เลือกจะตอบโจทย์ส�ำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ อันนีถ้ อื ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วย ไม่ใช่คิดจะเก็บแต่ค่าที่อย่างเดียว”

Muchroom Coworking Space 61 ซอยประดิพัทธ์ 23 กรุงเทพฯ 0-2618-7800, 08-1699-9872 Muchroom coworking space

The Third Place 137 ถนนสุขุมวิท 63 (ทองหล่อ 10) 0-2714-7929 The Third Place Bangkok

Launchpad 139 ถนนปั้น สีลม กรุงเทพฯ 0-2266-6222 launchpadhd

Pun Space Coworking Chiangmai 14 ถนนศิรมิ งั คลาจารย์ ซอย 11 เชียงใหม่ 08-9631-8264 punspace

HUBBA เอกมัย ซอย 4 ถนนสุขุมวิท 63 0-2714-3388 HUBBA Thailand

Klique Desk 94 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) 0-2105-6767 Kliquedesk

Glowfish อโศกทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (ถนนอโศก) 0-2120-9600 glowfish

PAH Creative Space เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 0-2714-2504 PAH Creative Space

522 Coworking Space 522 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา) 08-4664-6644 522 coworking space


8

Startup

LEARNING BY DOING

Fondant it’s so easy to do Text :

กฤษณา สังข์วงค์ / Photo : Otto

เมื่อพูดถึง “ฟองดอง (Fondant)” หลายคนคงสงสัยว่าคืออะไร แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คลุกคลีกับการท�ำเค้กหรือชอบหม�่ำคัพเค้ก แน่นอนว่าต้องรู้จัก เพราะฟองดองคือน�้ำตาลที่น�ำมาปั้นเป็นรูปต่างๆ วางประดับบนขนมหวาน มีความยืดหยุ่นกว่าน�้ำตาลไอซิ่ง และยังคงสภาพเดิมแม้จะปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน ซึ่งต่างจากตุ๊กตาไอซิ่งที่จะเกิดรูอากาศเล็กๆ รอบตัวหุ่น นุช-อตินุช นาคเสวก เจ็นนี่-เจนณวีร์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ และ พีช-ณัฐญา ขันธิราช เจ้าของร้าน The Baker’s Room ที่นอกจาก จะรับท�ำเค้กและคัพเค้กแล้ว ยังเปิดคอร์สสอนปั้นฟองดองด้วย โดยนุชบอกกับเราว่า ตุ๊กตาฟองดองเริ่มเป็นที่นิยมในไทยเมื่อช่วง กลางปีที่ผ่านมา แต่ในต่างประเทศนั้นมีมานานแล้ว และส�ำหรับ ปีนตี้ กุ๊ ตาฟองดองยังคงเป็นของตกแต่งเค้กและคัพเค้กทีล่ กู ค้าชืน่ ชอบ ดังนั้น กลุ่มคนที่เปิดร้านขายขนมหวานดังกล่าวจึงสนใจเรียนปั้น ฟองดองเป็นพิเศษเพราะสามารถเพิม่ ราคาให้กบั สินค้าได้ โดยคอร์ส Basic Fondant Cupcake เป็นคอร์สที่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ด้านการปัน้ ฟองดองมาก่อน ซึง่ คอร์สเรียนนีจ้ ะแนะน�ำให้รวู้ า่ ฟองดอง คืออะไร ใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการปั้น สอนผสมสีและคลุมฟองดอง บนคัพเค้ก สอนท�ำกาวเพื่อใช้กับฟองดอง การใช้ฟองดองกับพิมพ์ ซิลิโคน และเทคนิคการปั้นฟองดองรูปทรงต่างๆ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติด้วยมือ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 วัน คอร์สพืน้ ฐานแม้จะใช้ระยะเวลาในการเรียนสัน้ แต่นชุ กล้าการันตีวา่ ผู้เรียนสามารถเปิดร้านได้เมื่อเรียนจบคอร์ส เพราะการเรียนปั้น ฟองดองไม่จำ� เป็นต้องเรียนแบบไต่ระดับ หากแต่ขนึ้ อยูก่ บั การตกลง กับลูกค้า เช่น หากลูกค้าต้องการเพียงตัวหนังสือหรือใบหน้าตุ๊กตา แบบหนึ่งมิติ การลงเรียนเพียงคอร์สพื้นฐานนั้นเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ หากผูเ้ รียนต้องการเรียนรูก้ ารปัน้ ฟองดองแบบเจาะลึกก็สามารถลง

เรียนในคอร์สอื่นๆ ได้ เช่น คอร์สปั้นตุ๊กตาสามมิติที่เน้นการเก็บ รายละเอียดในการต่อแขน ขาของตุ๊กตาให้เรียบเนียนที่สุด ปัจจุบันคอร์สปั้นฟองดองมีหลายสถานที่เปิดสอน แต่ส�ำหรับ The Baker’s Room นัน้ แตกต่างจากทีอ่ นื่ ตรงทีเ่ น้นสอนปัน้ ฟองดอง ด้วยมือและเน้นปัน้ เป็นตุก๊ ตา เพราะนุชและเพือ่ นเข้าใจดีวา่ ในความ เป็นจริงลูกค้านิยมสั่งเป็นรูปตัวการ์ตูน รูปคนพิเศษ และรูปตัวเอง มากกว่ารูปอื่นๆ อีกทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นฟองดองมีราคาสูง ฉะนั้นผู้ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นท�ำธุรกิจจึงไม่ควรรีบซื้ออุปกรณ์ แต่ให้ ลองตลาดด้วยการปั้นฟองดองด้วยมือก่อนเพื่อดูว่าสินค้าขายได้ หรือไม่ หากสินค้าได้รบั การตอบรับดีและต้องการเพิม่ ความแปลกใหม่ ให้ชิ้นงานจึงค่อยซื้ออุปกรณ์ทีหลัง อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานทีเ่ รียนมีหลายทีใ่ ห้เลือก เจ็นนีจ่ งึ แนะน�ำว่า ผู้เรียนต้องให้ความส�ำคัญกับการเลือกสถานที่เรียนโดยเลือกจาก ผลงานของทีเ่ รียนนัน้ ๆ เพราะผลงานของผูส้ อนเป็นอย่างไร ผลงาน ผู้เรียนก็ย่อมออกมาไม่ต่างกัน และเมื่อได้ที่เรียนที่ถูกใจแล้ว จงให้ ความส�ำคัญกับแรงบันดาลใจในการสร้างงานด้วย เพราะงานทีแ่ ตกต่าง ย่อมเป็นทีน่ า่ สนใจกว่างานทีเ่ หมือนๆ กับร้านอืน่ โดยแรงบันดาลใจ ในการคิดงานนั้น ให้มองหาจากสิ่งรอบตัว ความชอบส่วนตัว หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ตว่าช่วงนี้อะไรก�ำลังเป็นที่นิยม และหยิบ สิ่งนั้นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานในแบบฉบับของตนเอง

ท้ายสุด ส�ำหรับนักปัน้ ฟองดองมือใหม่ เชือ่ ว่าคงประหม่าไม่นอ้ ย กับการรับงานปั้นครั้งแรก ซึ่งวิธีง่ายๆ ในการลดความประหม่าคือ การสร้างความมัน่ ใจ โดยก่อนทีจ่ ะส่งชิน้ งานให้ลกู ค้า เจ็นนีแ่ นะน�ำ ให้มองที่ชิ้นงานแล้วคิดว่า ถ้าตัวเองเป็นลูกค้า เมื่อเห็นชิ้นงานชิ้นนี้ จะยอมจ่ายเงินซื้อหรือไม่ และหากเป็นผู้ขาย จะรับได้ไหมหาก ชิ้นงานออกไปสู่สายตาผู้อื่น ซึ่งหากค�ำตอบออกมาว่ายอมรับได้ จงส่งชิ้นงานนั้นออกไปได้เลย

คอร์สเรียน

Basic Fondant Cupcake Course เรียนเป็นกลุ่ม ค่าเรียน 3,500 บาท/คน เรียนเดี่ยว ค่าเรียน 4,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-5510-3636, 08-9155-1164 thebakersroomthailand Thebakersroom


9

Turning Point

เมื่อเวลาไม่คอยท่า

udon delivery food จึงไม่คอยใคร Text :

กองบรรณาธิการ

หลังจากทีม่ องเห็นคนโน่นคนนีป้ ระสบความส�ำเร็จทางธุรกิจกัน อย่างมากมาย ท�ำให้ วิทวัส เนียมสมบุญ ตั้งค�ำถามกับตัวเองว่า แล้วเราล่ะจะรอถึงอายุเท่าไหร่? หากไม่เริ่มลงมือท�ำในตอนนี้แล้ว จะท�ำในตอนไหน? หากท�ำตอนนี้แล้วเจ๊ง ก็ยังมีแรงที่จะลุกขึ้นมา อีกครั้ง ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำในทันที โดยทิ้งเงินเดือนและรายได้อนื่ ๆ ร่วมหลักแสนบาท ทัง้ ๆ ที่ ณ วันที่ ลาออกจากความเป็นมุนษย์เงินเดือน ก็ยังไม่ได้เตรียมลู่ทางส�ำหรับ ธุรกิจใหม่อะไรทั้งสิ้น “แม่ไม่คุยกับผม 2 สัปดาห์หลังจากรู้ว่าออกจากงาน ว่าผมบ้า และโง่ เพราะตอนนั้นอายุ 29 ปี มีรายได้สูงอยู่แล้ว แต่พอคิดว่า ถ้าไม่ท�ำตอนนี้แล้วจะท�ำตอนไหน ก็ตัดสินใจลาออกเลย มีเงินเก็บ จากการท�ำงานมา 4,000,000-5,000,000 บาท ก็เลยอุ่นใจอยู่บ้างว่า ถ้ายังไงก็ยังมีเงินเก็บอยู่ พอออกมาแล้วก็คิดไปเรื่อยๆ ว่า จะท�ำ อะไรดี คิดแค่วา่ ต้องเป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับปัจจัย 4 เพราะเป็นสิง่ จ�ำเป็น ยังไงก็ต้องขายได้ คิดถึงขายกับข้าว เปิดร้านอาหาร ซึ่งก�ำไรดี พลิกชีวิตเร็ว แต่ไม่ใช่คนชอบเข้าครัว แล้วท�ำยังไงถึงจะมีแต่ของ อร่อย ร้านอาหารดังๆ ก็มขี องอร่อยอยูแ่ ล้วเยอะแยะ ท�ำยังไงจะเอา ของเหล่านั้นไปให้คนที่ไม่อยากไปซื้อที่ร้าน คือคิดไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็มาสรุปที่ท�ำ Udon Delivery Food” วิทวัสเล่าต่อไปด้วยว่า เขาอาจจะไม่ใช่คนเก่ง หากแต่เป็นคน ที่ชอบสังเกตสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มองเห็นบางจุดที่ถูกลืมไป และนั่นจึง เป็นที่มาของการเป็นพ่อค้า ด้วยการเปิด Udon Delivery Food ซึ่ง เป็นธุรกิจบริการรับสั่งอาหารทุกร้านในเขตตัวเมืองอุดรธานี และบริการส่งสินค้าถึงบ้านหรือที่ท�ำงาน เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว โดย ลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารร้านไหน แต่ไม่อยากเสียเวลา ในการเดินทางไปซือ้ หรือไม่อยากต่อคิวรอนาน ก็สามารถโทรศัพท์สงั่ และ Udon Delivery Food จะบริการไปซื้อและส่งให้ถึงบ้าน “เปิดเฟซบุ๊ก Udon Delivery FooD เพื่อเปิดรับบริการ วันแรก ก็มีคนไลก์ แล้วก็มีคนสั่ง 2 ราย จากนั้น 7 วัน เคเบิ้ลท้องถิ่นก็มา

08-4853-4444 Udon Delivery FooD UDDF

ท�ำข่าว ท�ำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สิ่งที่ Udon Delivery Food ท�ำ ผมมองว่าเป็นการปฏิวัติธุรกิจร้านอาหาร ให้ใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้น ลดอุบตั เิ หตุการเดินทาง ปัญหาสถานทีจ่ อดรถ แต่สำ� หรับผมขาดทุน ยับเยิน หมดไป 700,000-800,000 บาท ลงเงินแสนเก็บเงินเหรียญ บางคนคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ซึ่งก็จริง แต่ผมลอง ผิดลองถูกเยอะมาก เพราะลุยท�ำเองแบบไม่รู้ ไม่ได้ศึกษาอะไร ของใคร แล้วผมก็ตั้งราคาต�่ำไปด้วย หมดไปกับค่าการตลาดเยอะ คือท�ำให้คนรู้จักนั้นง่าย แต่ท�ำให้คนลองยากกว่า ก็ใช้สารพัดวิธี แต่ถึงจะขาดทุนก็ต้องท�ำต่อไป เพราะเป็นคนชอบเจอปัญหา แล้วพอแก้ปัญหาได้จะรู้สึกดีมาก อีกอย่างผมท�ำในสิ่งที่ไม่มีใครท�ำ มาก่อน เพราะ Udon Delivery Food ไม่บวกราคาอาหารเพิ่ม คิดแต่ค่าขนส่ง ออกเงินให้ลูกค้าก่อน โฆษณาให้ร้านค้าฟรีๆ เวลา คุยกับลูกค้าก็จะบอกว่า เราไม่ได้ขายอาหาร แต่เราบริการโลจิสติกส์ พอไปคุยกับร้านอาหาร เราก็วา่ ไม่ใช่โลจิสติกส์ แต่เราช่วยท�ำตลาด ให้ฟรี” จากในช่วงแรกที่ Udon Delivery Food เปิดมีพนักงานคนเดียว คือ วิทวัสที่ต้องวิ่งท�ำเองทุกอย่างทั้งรับออร์เดอร์ วิ่งซื้อของส่งของ แต่วันนี้ Udon Delivery Food มีพนักงาน 5 คน และเขายังต้อง ขอร้องให้พชี่ ายทีท่ ำ� งานประจ�ำอยูก่ รุงเทพฯ กลับมาช่วยกันอีกด้วย และแน่นอนว่า เขาเริม่ เห็นก�ำไรมากขึน้ ของธุรกิจนี้ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในอนาคตที่เขาวางแผนจะขยายสาขา “คือธุรกิจนีอ้ าจมีทที่ ำ� คล้ายๆ กัน แต่จะส�ำเร็จหรือเปล่าต้องมา วัดกันที่การจัดการ ราคา และวิธีการสร้างผลก�ำไร ซึ่งที่ผ่านมาผม ผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะมาก จนรู้แล้วว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป ในอนาคต ยังมีอะไรทีจ่ ะท�ำได้อีกเยอะ เชื่อหรือไม่ตอนนี้ ได้รบั การ ติดต่อจากบริษัท Delivery ระดับโลกที่มีสาขา 30-40 กว่าประเทศ ทั่วโลก เป็นบริษัทต่างชาติ ที่มีสาขาแล้วในประเทศไทย แล้วจะมา เปิดที่จังหวัดอุดรธานี ก็มาขอข้อมูล ดังนั้น เชื่อว่า Udon Delivery Food อีก 10-15 ปี จะเป็นธุรกิจที่ห้างสรรพสินค้ากลัวก็ได้”

HOW TO GUIDES

5 สัญญาณถึงเวลาธุรกิจขยับปรับราคา ราคาดีมชี ยั ไปกว่าครึง่ ราคาดีไม่ใช่ราคาถูกแต่เป็นราคา ที่ผู้บริโภคยินดีจ่าย ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายอาจจะตั้ง ราคาสินค้าต�่ำหรือสูงเกินไปตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น อาจต้อง ลองสังเกตว่า ราคาของสินค้าส่อแววมีปญ ั หาหรือไม่ หากจับ สัญญาณได้วา่ มีปญ ั หาก็ตอ้ งรีบปรับราคาก่อนปัญหาจะลุกลาม

1 คู่แข่งปรับราคาแรงแซงหน้า

คูแ่ ข่งผลิตสินค้าประเภทเดียวกับเรา เจาะตลาดเดียวกัน คุณภาพด้อยกว่าหรือปริมาณน้อยกว่า แต่ราคากลับแรงแซง หน้าไปไกล แถมมีลูกค้ายินดีจ่ายเงินซื้อ แสดงว่ากลุ่มลูกค้า มีก�ำลังซื้อมากขึ้น

2 ลดราคาทุกที่ทุกเวลา

การลดราคาช่วยกระตุน้ ต่อมอยากซือ้ ของลูกค้า แต่การลดราคา สม�่ำเสมอ ย่อมจะลดคุณค่าของสินค้าในสายตาลูกค้า เปลี่ยนจาก แข่งขันลดราคาเป็นผลิตสินค้าตอบโจทย์ความต้องการ และตัง้ ราคา ที่กลุ่มเป้าหมายพร้อมควักกระเป๋าจ่ายดีกว่า

3 ก�ำไรหดหาย

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่บริษัทแบกภาระต้นทุนไว้เพราะกลัว ลูกค้าหายจนก�ำไรหด ดังนั้น ถึงเวลาวางภาระและตั้งราคาสินค้า ตามจริง เพราะราคาที่ปรับตามความเหมาะสม กลุ่มลูกค้าพร้อม จะเข้าใจ

4 ยอดขายพุ่งเมื่อราคาร่วง

การที่ทีมขายโอดครวญให้ลดราคาสินค้าเพื่อเพิ่มยอด ขายส่งสัญญาณว่า ทีมขายด้อยคุณภาพหรือราคาสินค้าสูง เกินจริง ลองทบทวนราคาสินค้าอีกครัง้ พร้อมปรับราคาตาม ความเหมาะสม

5 ธุรกิจจับลูกค้ากระเป๋าเบา

หากกลุม่ ลูกค้าของธุรกิจคือลูกค้ากระเป๋าเบา ธุรกิจก�ำลัง ตั้งราคาสินค้าต�่ำเกินจริง การสู้ด้วยสงครามราคาเพื่อดึงดูด กลุ่มลูกค้าที่ชอบสินค้าราคาต�่ำ ไม่ใส่ใจคุณภาพ ซึ่งลูกค้า กลุ่มนี้พร้อมจะปันใจให้คู่แข่งเสมอ ถ้าสินค้าคู่แข่งถูกกว่า


10

Special Interview Text : รัชนี

พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto

ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์

สานฝัน ผู้ประกอบการไซส์เล็ก ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ SME ขนาดเล็ก จะแตกต่างไปจากผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยปัญหาหนึ่งที่ท�ำให้เส้นทางธุรกิจของผู้ประกอบการตัวเล็กไปไม่รอด หรือไม่สามารถขยายธุรกิจออกไปได้ คือเรื่อง “เงินทุน”


11

ไม่ ว ่ า จะเป็ น การขาดแคลนเงิ น ทุ น ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ การขาดแคลนเงินทุนในการขยายกิจการ เงินทุนหมุนเวียน ไม่เพียงพอ การขาดหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน รวมไปถึงการขาดความรู้ ในการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งนี้ ความเป็น SME ขนาดเล็ก ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทางการเงิน รวมถึงการไม่มีประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจ ถือว่า มีความเสี่ยงในการท�ำธุรกิจค่อนข้างสูง จึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้ สถาบันการเงินหลายแห่งปฏิเสธที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับ SME กลุม่ นี้ แต่เมือ่ โจทย์ของ ธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคปุ ต์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย คือ การดูแลสินเชื่อ SME ขนาดเล็ก หรือ sSME เขาจึงต้องการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�ำหรับ SME ขนาดเล็กขึ้นมา โดยเฉพาะ ด้วยการพลิกเอาจุดแข็งของธนาคารที่มีอยู่แล้วมา รองรับการบริการ ด้วยสโลแกน “สินเชื่อ sSME กรุงไทยเอาใจไซส์เล็ก” นัยแห่ง ประโยคนี้ย่อมหมายความว่า นี่คือโอกาสส�ำหรับ SME ขนาดเล็ก ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างแน่นอน

ตอบโจทย์ ตรงใจ sSME

ว่ากันว่า ประเทศไทยมีกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีท่ ำ� ธุรกิจขนาดเล็ก ประมาณ 300,000-500,000 ราย โดยคนกลุม่ นีเ้ มือ่ เริม่ ต้นท�ำธุรกิจ จะใช้เงินทุนของตนเองเป็นหลัก และร้อยทั้งร้อยจะค้าขายด้วย เงินสด ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คือเมือ่ ท�ำธุรกิจไประยะหนึง่ และต้องการ ขอสินเชื่อจากธนาคาร จะไม่มี Bank Statement ซึ่งแสดงการ เคลื่อนไหวทางบัญชีที่จะช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น “ยกตัวอย่าง SME อาจจะมียอดขายวันละ 10,000 บาท รับ เงินสดมาแล้วเขาก็จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด สมมุติจ่ายไปวันละ 8,000 บาท ฉะนั้นเขาอาจจะเหลือ 2,000 บาท ก็เอา 2,000 บาท เข้าแบงก์ ซึ่งเมื่อคูณ 30 วัน ก็เท่ากับว่าธนาคารจะเห็นเพียงว่า ลูกค้ารายนี้มีรายได้เดือนละ 60,000 บาท แต่ในความเป็นจริง แล้วรายได้ของเขา คือ 300,000 บาท สิ่งนี้คือข้อจ�ำกัดของ SME ขนาดเล็ก เพราะเมื่อจะขอสินเชื่อจากธนาคาร ธนาคารก็จะต้อง เรียกดู Bank Statement จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ท�ำให้ไม่สามารถ ขอสินเชื่อได้” ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าว ธัญญพงศ์ บอกว่า ธนาคาร กรุงไทย จึงออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีจ่ ะตอบโจทย์ความต้องการ และแก้ปญ ั หาของ SME กลุม่ นี้ ซึง่ เป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการ สินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ด้วยการปรับเงื่อนไขต่างๆ ในการ ขอสินเชื่อ ประการแรก การปรับเงือ่ นไขของ Bank Statement ด้วยการ พิจารณาเอกสารที่ใช้ประกอบการท�ำธุรกิจอื่นๆ ทดแทน “แน่นอนว่า Bank Statement ยังคงเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญในการ พิจารณาวงเงินสินเชื่อ แต่ธนาคารมีวิธีอื่นในการพยายามเข้าใจ ลูกค้า เช่น การดูเอกสารใบสั่งซื้อของต่างๆ เอกสารการสั่งซื้อ สินค้าของลูกค้า เป็นต้น ซึง่ เอกสารเหล่านีธ้ นาคารกรุงไทยจะใช้ ประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้ในการขอสินเชื่อ” ประการที่สอง ต้องมีพฤติกรรมการช�ำระสินเชื่อประเภทอื่น ทีด่ ี เช่น สินเชือ่ รถยนต์ สินเชือ่ บัตรเครดิต ทีท่ ำ� ให้ธนาคารสามารถ มองได้ว่าเป็นคนมีวินัยในการช�ำระเงิน ประการที่สาม มีประสบการณ์การท�ำธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี ซึ่ง ด้วยพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป จากอดีตที่เมื่อเรียนจบแล้วจะ เลือกท�ำงานกับบริษัท แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่กลับเลือกที่จะเดิน บนเส้นทางผู้ประกอบการมากกว่า อายุของคนที่ท�ำธุรกิจจึง ลดน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งประสบการณ์ 2 ปีในการท�ำธุรกิจนี้แม้จะ

ถือว่าน้อยแต่อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ประการที่สี่ มีหลักประกันเพียงพอที่จะขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือหากหลักประกันไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้บริการการค�ำ้ ประกัน สินเชื่อจาก บสย.ร่วมด้วยได้ “ส�ำหรับดอกเบีย้ SME ขนาดเล็กมักจะมีความเสีย่ งกว่า อัตรา ดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าหน่อยหนึ่งอยู่ที่ MRR +2.5 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นโอดี MRR +3.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจริงๆ ถ้าเปรียบเทียบ ในตลาดก็ถอื ว่าไม่สงู และถ้าลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ อัตราดอกเบีย้ ก็ลดลงตามไปด้วย” “ที่ผ่านมาการจะขอสินเชื่อ 2 ล้านบาท 10 ล้านบาท หรือ 50 ล้านบาท เงื่อนไขก็จะคล้ายๆ กัน ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้อยู่ แล้วที่จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด เพราะผู้ประกอบการที่มี ยอดขายหลายร้อยล้านบาท เขาค่อนข้างมีระบบบัญชีที่สมบูรณ์ แบบ ท�ำธุรกิจมานานพอสมควร หลักฐานในการขอสินเชื่อก็ ค่อนข้างครบ จึงเทียบไม่ได้กับลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อเพียง 2 ล้านบาท การท�ำโปรดักต์โปรแกรมขึน้ มาเฉพาะ SME ขนาดเล็ก จึงเป็นการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้น” ทัง้ หลายทัง้ ปวงนี้ ธัญญพงศ์ อธิบายเพิม่ เติมว่า การทีธ่ นาคาร กรุงไทยมีสาขาประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศ คือความ ได้เปรียบในการเข้าถึงและอธิบายให้กบั SME ขนาดเล็กได้เข้าใจ โดยพนักงานสาขาจะปฏิบัติตัวเป็นเสมือนที่ปรึกษาให้กับลูกค้า ทั้งในแง่การให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยเหลือลูกค้าในการ สมัครสินเชื่อ sSME

SME ขนาดเล็ก จึงควรสร้างโปรไฟล์ของตนเอง ด้วยการพยายาม

น�ำเงินเข้าธนาคาร เพื่อให้เห็นว่ามีรายได้เกิดขึ้นจริง

เติมความรู้ ขยายธุรกิจครอบคลุมมากขึ้น

“มีลูกค้ารายหนึ่งท�ำธุรกิจน�ำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากอินโดนีเซีย ลูกค้าคนนี้เดิมมีร้านค้าอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการคือการใช้เงินสด ในการหมุน แต่แน่นอนเขาก็มเี งินทุนทีจ่ ำ� กัด พนักงานสาขาของเรา เข้าไปแนะน�ำสินเชือ่ ประเภทนีใ้ ห้กบั ลูกค้า ลูกค้าถามว่าใช้เอกสารอืน่ ประกอบการขอสินเชื่อได้จริงหรือ ลูกค้าก็สมัครสินเชื่อตัวนี้ไป และได้สินเชื่อไปราว 4 ล้านบาท เขาก็เริ่มมีการน�ำไลน์ของ เฟอร์นเิ จอร์เข้ามามากขึน้ จริงๆ ลูกค้าคนนีท้ ำ� ธุรกิจมานานแล้ว เกือบ 10 ปี เพียงแต่การเติบโตอยู่ได้แค่ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่พอมีเงินทุนเข้ามาเสริมก็ทำ� ให้สามารถขยายไลน์ของเฟอร์นเิ จอร์ มากขึ้น ยอดขายก็มากขึ้น” ธัญญพงศ์ ยกตัวอย่างลูกค้าได้รับ บริการสินเชื่อส�ำหรับ SME ขนาดเล็กกับธนาคาร และมั่นใจว่า ยังมีลกู ค้าทีม่ ธี รุ กิจทีด่ แี ต่ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกมากมาย อย่างไรก็ตาม อย่างที่ทราบกัน แม้ว่า SME เมื่อมีเงินทุนแล้ว ก็ใช่วา่ จะสามารถตัง้ ต้นและด�ำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งเสมอไป เพราะปัญหาประการส�ำคัญส�ำหรับ SME คือการขาดความรู้ ในการท�ำธุรกิจ โดยเฉพาะความรูใ้ นการบริหารจัดการทางการเงิน “ถ้าลูกค้าไม่มคี วามรูไ้ ม่เข้าใจในการบริหารจัดการทางการเงิน ของตนเอง สุดท้ายธนาคารเองทีจ่ ะล�ำบาก ดังนัน้ การให้ความรู้ ทางการเงิน อย่างหลักการท�ำบัญชีอย่างง่าย ความแตกต่าง ระหว่างหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบ หรือการใช้เงินผิดประเภท สิง่ ทีเ่ ราเห็นคือลูกค้า SME ขนาดเล็ก เมือ่ มีก�ำไรแล้วมักจะลงทุน เกินก�ำลัง คือหลายๆ คนเปิดร้านที่สอง ร้านที่สาม ในเวลาอัน รวดเร็ว ทั้งๆ ที่ร้านที่หนึ่งอาจจะเพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือน สิ่งเหล่านี้ คิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสื่อสารให้เขามากขึ้น โดยการจัด บริการให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งผ่านการอบรมสัมมนาซึง่ เราจะท�ำ ในระยะต่อไป” ทัง้ นี้ ธัญญพงศ์ ได้ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นส�ำหรับ SME ขนาดเล็ก ในการบริหารจัดการทางเงินด้วยว่า โดยปกติ SME ขนาดเล็ก จะด�ำเนินธุรกิจของตนเองไปค่อนข้างดีอยูแ่ ล้ว แต่อาจจะประมาท ไม่ได้มีเอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน ซึ่ง Bank Statement เป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะธนาคารเองก็ไม่ได้รู้จัก SME ทุกราย แต่ เพิ่งมารู้จักกันตอนสมัครสินเชื่อ ดังนั้น SME ขนาดเล็กจึงควร สร้างโปรไฟล์ของตนเอง ด้วยการพยายามน�ำเงินเข้าธนาคารเพือ่ ให้เห็นว่ามีรายได้เกิดขึน้ จริง นอกจากนี้ ในส่วนของการช�ำระหนี้ ซึ่งทางธนาคารทุกธนาคารให้ความส�ำคัญมากๆ นั้น ไม่ว่า จ�ำนวนหนี้จะเล็กจะน้อยก็ต้องให้ความสนใจและช�ำระหนี้ให้ ตรงเวลา อย่ากูห้ รือขอสินเชือ่ ถ้าคิดว่าตัวเองไม่สามารถช�ำระคืนได้ เพราะสุดท้ายมันจะกลับมาสร้างปัญหาได้ในภายหลัง ส�ำหรับสินเชือ่ sSME ดังกล่าว ธนาคารกรุงไทยเพิง่ เริม่ เปิดให้บริการ เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา พบว่า ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นลูกค้าที่รีไฟแนนซ์มาจากธนาคารอื่น ขณะที่ 40 เปอร์เซ็นต์ เคยใช้สินเชื่อประเภทอื่นแต่อาจจะไม่เคยใช้บริการสินเชื่อ SME ส�ำหรับปีนี้ ธัญญพงศ์ ตั้งเป้าหมายจะปล่อยสินเชื่อนี้เพิ่มขึ้น 25-30 เปอร์เซ็นต์ และออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ หลากหลาย มากขึ้น รวมถึงการขยายการบริการไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ด้วย เงื่อนไขที่แตกต่างกัน อัตราการผ่อนช�ำระที่แตกต่างกัน จาก ปัจจุบนั ทีใ่ ห้บริการสินเชือ่ ครอบคลุมธุรกิจประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจากการมองเห็นโอกาสทางการตลาดของ SME ขนาดเล็กแล้ว อันทีจ่ ริงในฐานะทีธ่ นาคารกรุงไทยเองเป็นส่วนหนึง่ ในสังคมและมีนโยบายที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างโปรดักต์โปรแกรมส�ำหรับ SME ขนาดเล็กขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง ในภารกิจของธนาคารที่จะต้องด�ำเนินการเช่นเดียวกัน


12

Interview Text : รัชนี

พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto, กฤษฎา ศิลปไชย

พัชรพล สุทธิธรรม The Millionaire Star ต�ำนานการสร้างเจ้าสัวน้อยไม่เคยจางหาย…เรื่องราวความคิด การต่อสู้ การพลิกผันชีวิตจนร�่ำรวยกลายเป็นนักธุรกิจดวงใหม่ มักจุดประกาย สร้างพลังความคิดต่อการท�ำธุรกิจเสมอ

ไทด์-พัชรพล สุทธิธรรม พลิกผันชีวิตตัวเองจากอดีตเด็กเกเร ติดเกม สอบตกติดศูนย์ 3 ปีซอ้ น มาเป็นเจ้าสัวน้อย เมือ่ มองเห็น โอกาสและช่องว่างทางการตลาดของธุรกิจเครื่องส�ำอาง จากสินค้าที่เริ่มต้นผลิตกันในโรงรถขยับสู่โรงงานร้อยล้าน จากการสร้างแบรนด์เครื่องส�ำอาง IREAL และการเป็นผู้รับจ้าง ผลิตเครื่องส�ำอางให้กับแบรนด์ต่างๆ มากมายทั่วโลก 1,475 ผลิตภัณฑ์ ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะทุกสิ่ง ทุกอย่างในวันนี้เริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดและการลงมือท�ำเมื่อเขา อายุเพียง 20 ปีเท่านั้น และใช้เวลาเพียงแค่ 4 ปี ที่เปลี่ยนชีวิต ตัวเองกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่ากว่าร้อยล้าน เจ้าของแบรนด์ IREAL และบริษัท Ireal Plus โรงงานรับผลิตเครื่องส�ำอางทั่วโลก ช่วงหนึง่ ของการสัมภาษณ์ เขายกข้อคิดจากต�ำราพิชยั สงคราม ให้ฟงั ว่า “ชัยชนะไม่จำ� เป็นต้องชนะคนอืน่ แค่อยูต่ ำ� แหน่งสูงกว่าเดิม ก็เพียงพอแล้ว นั่นคือ การที่เราต้องแข่งกับตัวเอง เราไม่จ�ำเป็น ต้องเอาชนะคนอื่น แต่เอาชนะตนเองก็ชนะแล้ว” และนี่คือบทพิสูจน์ของการเอาชนะตัวเองของผู้ชายคนนี้

ตอนนี้คุณท�ำอะไรอยู่บ้าง

ปัจจุบันเรามี 2 บริษัท คือ บริษัท Ireal Plus จ�ำกัด และบริษัท I Care You จ�ำกัด ซึ่งเราจะแบ่งธุรกิจเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ เป็นผู้รับจ้างผลิตเครื่องส�ำอาง OEM (Original Equipment Manufacturer) ODM (Original Design Manufacturer) และ OBM (Original Brand Manufacturer) โดย OEM และ ODM คือการรับจ้างผลิตสร้างแบรนด์เครื่องส�ำอางให้กับลูกค้า เช่น ลูกค้าบางคนอยากสร้างแบรนด์ของตนเองแต่ไม่มีโรงงานก็มา จ้างเราผลิตโดยใช้สตู รของโรงงานหรือสูตรของลูกค้า ซึง่ ส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ โดยเรามีการน�ำเข้าสารสกัดจากแล็บ ต่างประเทศ ทั้งฝรั่งเศส อเมริกา อิตาลี ซึ่งเป็นแล็บที่ส่งให้กับ เคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้ว แล้วเราก็มาผลิต นอกจากนี้ เรามีแบรนด์เครือ่ งส�ำอางของเราเองคือ IREAL ซึง่ จ�ำหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเรามีตวั แทนจ�ำหน่ายอยูแ่ ล้ว ใครที่ไม่ต้องการสร้างแบรนด์ใหม่ ก็สามารถน�ำมาให้เราจัด จ�ำหน่ายให้ด้วยได้

สัดส่วนรายได้ระหว่างการรับจ้างผลิตกับการจ�ำหน่าย ภายใต้แบรนด์ IREAL เป็นเท่าไหร่

ตอนนีใ้ นเรือ่ งของการรับจ้างผลิตสัดส่วนคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทงั้ หมด อีก 20 เปอร์เซ็นต์มาจากการท�ำแบรนด์ IREAL เพราะการรับจ้างผลิตไม่ได้มีเฉพาะของคนไทยเท่านั้น ของ ต่างประเทศก็มีเข้ามาเยอะมาก อย่างล่าสุด ประเทศเมียนมาร์ ก็ให้เราผลิตส่งไปให้ทยี่ า่ งกุง้ ล้านชิน้ ต่อปี หรือญีป่ นุ่ ซึง่ ขึน้ ชือ่ เรือ่ ง เครื่องส�ำอางก็มาจ้างเราผลิต เพราะวัตถุดิบของเขาไม่มีเท่ากับ ในไทย

จากตัวเลขที่คุณรับจ้างผลิตสูงขนาดนั้นแสดงว่า ตลาดเครื่องส�ำอางใหญ่มาก

เมื่อปีที่แล้วในประเทศไทยตลาดเครื่องส�ำอางมีมูลค่าสูงถึง 2 แสนล้านบาท แล้วโตขึ้นทุกๆ ปีประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยประเทศไทยเราเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน แล้วลองคิดดูไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต�่ำแค่ไหน หลายธุรกิจจะแย่ อย่างไร แต่ตลาดเครือ่ งส�ำอางไม่เคยตกเลย มีแต่จะขึน้ อย่างเดียว ขึ้นมากขึ้นน้อยเท่านั้นเอง

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท�ำให้คุณสนใจธุรกิจนี้

ย้อนกลับไป 4 ปีที่แล้ว คือมันเริ่มจากการที่ MBA มีวิชาหนึ่ง ชื่อแผนธุรกิจ สอนโดยอาจารย์ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ อาจารย์ได้ให้ นักศึกษาจัดกลุ่มกันจ�ำลองธุรกิจอะไรก็ได้ในห้องเรียน ตอนนั้น ในกลุม่ เรามองไกลไปถึงอาเซียน คือมองว่าหลังจากเปิดเออีซแี ล้ว ธุรกิจอะไรจะได้รับประโยชน์สูงสุด ปรากฏเราไปรีเซิร์ชดูพบว่า เรือ่ งของ First Impression ส�ำคัญมาก หน้าตาเป็นสิง่ ทีเ่ ปิดโอกาส ในการท�ำงานต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสชีวิตด้วย แต่ก่อนมีแต่ ผู้หญิงเท่านั้นที่ใช้เครื่องส�ำอาง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ ผู้ชายก็ใช้ เครื่องส�ำอางด้วย อย่างน้อยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ล้างหน้า บ�ำรุงผิว ดีๆ สักชิ้น แล้วมีผลวิจัยว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้เงินมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ไปกับเรื่องความงาม ที่ส�ำคัญประเทศไทยเป็น อันดับหนึ่งของอาเซียนในด้านธุรกิจความงาม

รายงานนี้ถือเป็นตัวจุดประกายให้คุณเข้าสู่ธุรกิจ เครื่องส�ำอางอย่างจริงจัง

ตอนอยู่ในห้องเรียนเราก็คิดว่าแผนนี้ดี น่าจะไปท�ำจริงได้ แต่จะท�ำยังไงให้เป็นจริงได้ ก็นึกถึงว่ามีคนหนึ่งบอกว่า การ ทีบ่ ริษทั เล็กๆ จะสามารถเอาชนะบริษทั ใหญ่ๆ ได้จะต้องมี 3 ข้อนี้ คือ 1. ต้องมีทปี่ รึกษาทีด่ ี 2. ต้องมีคอนเน็กชันทีด่ ี และ 3. ต้อง เชื่อมั่นว่าท�ำได้ เราก็เดินตาม 3 ข้อนี้เลย เริ่มแรกไปปรึกษา อาจารย์ ดร.นิเวศน์ ซึ่งอาจารย์ก็งงเหมือนกันเด็กคนนี้มาแปลก แต่ก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษาในการท�ำธุรกิจให้ ปัจจุบันอาจารย์เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของ Ireal Plus แล้วพอดี ตอนนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้มีโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ไทยรุ่นใหม่ที่จะส่งออกไปตลาดโลก ชื่อโครงการต้นกล้าทูโกลด์ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เราก็สมัครเข้าไป เอาแผนธุรกิจที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับใบจดทะเบียนบริษัทไปยื่น ปรากฏว่าเราได้เป็น 1 ใน 15 บริษัทที่กรมฯ เลือกเข้าร่วม โครงการ หลังจากนั้น กรมฯ ก็ได้ช่วยท�ำให้ธุรกิจนี้เป็นจริง ขึน้ มา ด้วยการท�ำแผนยุทธศาสตร์ โดยกรมฯ วางแผนว่า เราต้อง ได้ยอดขาย 400 ล้านบาทต่อปี จากนั้นก็เอาแผนยุทธศาสตร์นี้ ไปกูเ้ งินทีแ่ บงก์ ไปหลายแบงก์มากทุกแบงก์พดู เหมือนกันว่าเป็น แผนที่ดี แต่ติดที่อายุ เพราะตอนนั้นเราอายุแค่ 20 ปี ไม่น่ามี ศักยภาพพอที่จะช�ำระหนี้ให้แบงก์ได้ หลักทรัพย์ก็ไม่มี จนได้ไป ปรึกษากับผู้จัดการธนาคารกรุงไทย เราก็เปิดใจคุย เล่าประวัติ ของตนเอง สิง่ ทีอ่ ยากจะท�ำ เขาเลยให้ บสย.เข้ามาช่วยค�ำ้ ประกัน สินเชือ่ ได้เงินก้อนแรก 5 ล้านบาท ก็เอาเงิน 5 ล้านไปซือ้ เครือ่ งจักร ใช้โรงรถที่บ้านมากั้นเป็นห้องแล้วผลิตในนั้น โดยมีคุณน้าซึ่งเคย เป็นผู้จัดการบริษัทผลิตเครื่องส�ำอางที่ญี่ปุ่นมาก่อน มีโนว์ฮาว มาดูแลเรื่องการผลิตให้

ช่วงแรกคุณท�ำการตลาดอย่างไร

จริงๆ เริม่ จากออกบูธ๊ เล็กๆ น้อยๆ ในเมืองไทยนีแ่ หละ แต่ขาย ไม่ได้เลย ครั้งแรกไปออกบู๊ธที่เมืองทองธานีลงทุน 40,000 บาท ปรากฏว่าขายได้ 20,000 บาท ขาดทุนย่อยยับ ก็มานั่งคิดว่าเป็น เพราะอะไร คือสินค้าเราค่อนข้างแพง อย่างสบู่ราคาเป็นพัน เพราะเราใช้ของที่มีคุณภาพอย่างเห็ดยามาบูชิตาเกะ น�้ำผึ้ง


13


14

มะขาม ขมิ้นชันซึ่งคัดที่ดีที่สุด อีกอย่างคือเราขายไม่ตรง กลุ่มเป้าหมายเพราะช่วงแรกที่เราท�ำธุรกิจเราเอาสารสกัด ของไทยๆ มาใช้ ซึง่ คนไทยยังไม่เห็นคุณค่าของสารเหล่านัน้ เราก็ เลยคิดว่าเมื่อคนไทยไม่เห็นคุณค่าก็ไปหาคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า เราเลยเปลีย่ นไปส่งออกต่างประเทศ ก็ไปออกบูธ๊ กับกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ประเทศแรกทีไ่ ปคือกัมพูชา และน่าคิด มากๆ คือเชื่อหรือไม่ประเทศกัมพูชาซึ่งมีจีดีพีน้อยกว่าเรา แล้วคนกัมพูชารายได้นอ้ ยกว่าอย่างเงินเดือนพนักงานแบงก์อยูท่ ี่ ประมาณ 6,000 บาทต่อเดือน แต่สนิ ค้าเราทีเ่ อาไปขายทีโ่ น่นขาย อยู่ที่ 45 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,250 บาท แต่สามารถขายได้ แล้วได้ตวั แทนจ�ำหน่ายกลับมาด้วย แล้วทุกวันนีเ้ ราก็สง่ สินค้าไป ขายทีน่ นั่ ทุกๆ เดือน นัน่ ท�ำให้เรารูแ้ ล้วว่า แท้จริงการจะตัดสินใจ ซื้อหรือไม่ซื้อเครื่องส�ำอางของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเงินมาก หรือมีเงินน้อยแค่ไหน แต่คนทุกคนอยากสวย ถ้ามีผลิตภัณฑ์ อะไรที่จะสามารถท�ำให้เขาสวยได้ เขายอม แต่ ต อนที่ ไ ปกั ม พู ช า เราก็ มี วิ ธีก ารขายที่ แ ตกต่ า งจาก เมืองไทยด้วย คือตอนทีไ่ ปออกบูธ๊ ทีเ่ มืองทองธานีครัง้ แรก เราคิด เพียงอย่างเดียวว่าต้องขายให้ได้ คิดจะเอาเงินอย่างเดียว แล้วมัน ท�ำให้เป็นแรงกดดันตัวเอง ท�ำแล้วไม่มีความสุข ลูกค้าเห็นว่าเรา ไม่มคี วามจริงใจ แต่พอไปประเทศกัมพูชาเราเปลีย่ นกลยุทธ์ใหม่เลย โดยได้ความคิดนี้มาจากแม่ คือแม่มาบอกว่า คนเราไม่ชอบ นักขายหรอก แต่คนเราชอบการให้ เราเลยเปลี่ยนจากการที่คิด

แท้จริงการจะตัดสินใจ ซื้อหรือไม่ซื้อเครื่องส�ำอาง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า จะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยแค่ไหน

แต่คนทุกคนอยากสวย ถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะสามารถ ท�ำให้เขาสวยได้ เขายอม

จะขายลูกเดียวมาเป็นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสวยความงาม คนเป็นสิวมาหาเรา เราสอนเขาว่าเกิดจากอะไรและจะรักษาได้ อย่างไร ไม่ซอื้ ก็ไม่เป็นไร ไม่ซเี รียส จนเขาเห็นความจริงใจของเรา จากนัน้ เราก็ตอ่ ยอดไปประเทศอืน่ ในอาเซียน ออสเตรเลีย ไปทัว่ เลย ธุรกิจมันเลยโตขึน้ ๆ ตอนนัน้ ยอดขายจากการส่งออกดีกว่าทีข่ าย ในไทยด้วยซ�้ำ แล้วหลังจากนั้นคนเริ่มติดต่อมาอยากให้เรา ผลิตสินค้าให้ เราเลยรับจ้างผลิตด้วยแต่ก็ยังใช้พื้นที่ในโรงรถอยู่ จนปี 2554 แทนทีจ่ ะพุง่ พรวดไปอย่างทีค่ ดิ ก็ตอ้ งมาสะดุด เพราะ เกิดน�้ำท่วมใหญ่ซึ่งโรงงานเราก็โดนด้วย

คุณเจออะไรบ้างในช่วงน�้ำท่วมใหญ่ เป็นวิกฤตที่สุด ที่เคยเจอหรือปล่า

คือช่วงนัน้ ทุกอย่างก�ำลังโตไปอย่างรวดเร็วมาก เราเริม่ รับจ้าง ผลิตขยายต่อเติมโรงงาน ลองคิดดูสร้างโรงงานปี 2553 น�้ำท่วม ปี 2554 ขาดทุน 10 กว่าล้านบาท เครื่องจักร แพ็กเกจจิ้ง สินค้า ที่ผลิตแล้วทุกอย่างจมน�้ำหมดเลย ล้มทั้งยืน แต่พอดีว่าเราเป็น คนไม่ยอมแพ้ ก็ฮดึ สู้ เรานึกถึงค�ำว่าวิกฤตในภาษาจีน ซึง่ มาจาก ค�ำว่า เหวยจี เหวย แปลว่า วิกฤต ส่วนจีแปลว่า โอกาส ในวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ ตอนแรกเราย้ายไปเช่าพืน้ ทีผ่ ลิตเล็กๆ ทีพ่ ทั ยา ชั่วคราว แล้วก็ขอสินเชื่อธนาคารซึ่งช่วงนั้นมีโครงการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาน�้ำท่วม คราวนี้เราคิดใหม่แล้วคิด การใหญ่เลย คือ สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ใหญ่เป็นเรื่องเป็นราว


15

37 คน ก็จะได้ที่ 36 ต้องบอกว่า ชีวิตตอนนั้นแพ้ตลอด แต่เด็ก ทุกคนล้วนต้องการชนะ เลยไปหาทางออกหาความชนะแบบ เทียมๆ ด้วยการเล่นเกม หลังจากนั้น เรียนโรงเรียนไหนไม่เคย เกิน 3 ปี ตอนนัน้ อยูใ่ นกลุม่ เพือ่ นทีเ่ สพยาเสพติดแล้วมีอยูว่ นั หนึง่ จ�ำได้ว่าหนีแม่ไปเล่นเกมตอน 4-5 ทุ่ม แม่โทร.มาหา เราก็ปิด โทรศัพท์ แม่ให้พี่ชายไปตาม ซึ่งพี่ก็รู้ว่าเราจะไปเล่นร้านไหน แต่เรารู้เลยไปหลับอยู่หลังร้านไม่ให้จับได้ แม่ก็กระวนกระวาย ไปแจ้งความว่าลูกหาย เล่นจนเงินหมดกระเป๋าถึงกลับบ้านประมาณ เที่ยงคืน คิดในใจโดนตีแน่นอน แต่ปรากฏตอนเข้าไปหาแม่เห็น แม่น�้ำตาซึมแล้วบอกว่าเป็นไงบ้างลูก หิวมั้ย กินข้าวหรือยัง ไปอาบน�้ำนอนได้แล้ว ค�ำพูดนี้ยังจ�ำอยู่เสมอ คือท�ำให้แม่เสียใจ ร้องไห้บาปหนักมาก เลยเริ่มสะกิดใจขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้ เปลี่ยนแปลงตัวเองในตอนนั้นเลย

มูลค่า 100 กว่าล้านบาท จากเดิมที่เราท�ำกันอยู่ในโรงรถเล็กๆ ที่ส�ำคัญ คือ เราคิดการใหญ่ตั้งใจท�ำให้เป็น Beauty Hub of ASEAN เราตัง้ ใจเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เพราะโรงงานสมัยนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานปิด เพราะกลัวความลับรัว่ ไหล แต่โรงงาน เราเปิดเลย เราไม่หวงความรู้ ใครอยากเข้ามาดูก็มาดูได้

ธุรกิจเครื่องส�ำอางมีการแข่งขันค่อนข้างสูง คุณรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร

ตอนนี้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามถ้าเป็นตลาดล่างถือว่าเป็น Red Ocean ไปแล้ว เพราะว่าสินค้าราคาถูกๆ เยอะมาก คน ทีท่ ำ� ธุรกิจคิดแต่จะเอาก�ำไรเยอะเข้าว่า เลยลดต้นทุนให้ตำ�่ เข้าไว้ จะได้ขายได้เร็วๆ คนไปท�ำอย่างนี้กันเกลื่อนเลย แต่สมัยนี้ ผู้บริโภคไม่ได้เลือกซื้อเครื่องส�ำอางที่ราคาถูกกันแล้ว เพราะมี ประสบการณ์จากแต่ก่อนที่ใช้ครีมราคาถูก คุณภาพต�่ำ ซื้อตาม ตลาดทั่วไปแล้วมีปัญหา ดังนั้น เชื่อว่าสินค้าที่เน้นราคาถูก จะตายกันไปเองในอนาคต แล้วทุกวันนี้เวลาที่ไปบรรยายที่ไหน จะมีแต่คนเข้ามาถามว่า ตอนนีม้ เี ครือ่ งส�ำอางอะไรดีๆ แนะน�ำบ้าง ซึ่งประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ที่เจอค�ำถามแบบนี้ นั่นแสดงว่า ผู้บริโภคสมัยนี้ยังหาเครื่องส�ำอางที่ถูกใจมีคุณภาพไม่เจอ ดังนั้น จึงมีโอกาสอีกมากส�ำหรับสินค้าคุณภาพ แต่กอ่ นตลาดเครือ่ งส�ำอางจะแข่งขันด้วยราคา แต่เดีย๋ วนีต้ อ้ ง แข่งด้วย 1. คุณภาพ 2. ความแตกต่าง เครื่องส�ำอางในตลาดมี เยอะแยะมากมายให้เลือกซือ้ แต่ถามว่าคุณจะสร้างความแตกต่าง จากคนอื่นได้ยังไง หรือดีกว่าคนอื่นได้ยังไง เคล็ดลับในการท�ำ เครือ่ งส�ำอางนัน้ คือ เราต้องคิดอย่างเดียวเลยว่า เราต้องท�ำดีกว่า คนอืน่ สมมุตมิ คี นใช้ครีมนีซ้ งึ่ ดีอยูแ่ ล้ว เราจะเปลีย่ นให้เขามาใช้ ของเรา เราก็ต้องตอบเขาให้ได้ว่า ของเราดีกว่ายังไง ไม่ว่าจะ เป็นเนื้อครีม สี กลิ่น แพ็กเกจจิ้ง ความคุ้มค่า หรือเรื่องสารสกัด เช่น เจ้าอื่นใส่สารตัวนี้ ของเราต้องดีกว่า เราใส่เป็นนาโนซึมลึก กว่าเดิมหลายเท่า คือต้องท�ำให้มันมากกว่าเจ้าอื่นขึ้นไปอีกขั้น

คนไทยมักนิยมเครื่องส�ำอางแบรนด์ต่างประเทศมากกว่า แบรนด์ไทย คุณมีวิธีการสร้างการยอมรับอย่างไร

เรือ่ งนีม้ นั ก็มวี ธิ กี าร เช่น IREAL ของเรา เราส่งออกต่างประเทศ ก่อน แล้วค่อยวกกลับมาขายที่เมืองไทย ซึ่งก็ท�ำให้ง่าย เพราะ คนต่างชาติซอื้ ใช้แล้ว คนไทยก็จะยอมรับง่ายขึน้ แต่ทสี่ ำ� คัญ คือ เรื่องของแพ็กเกจจิ้ง อย่างที่เราเห็นๆ กันเครื่องส�ำอางดูเป็น แบรนด์เกาหลีจ๋ามากเลย แต่ลองดูหลังกล่องสิ ผลิตในไทย นี่แหละ คือ ถ้าเราท�ำภาพลักษณ์สินค้าเราให้เป็นสากล ก็เป็น อินเตอร์แบรนด์ได้ ก็จะช่วยสร้างการยอมรับได้เยอะ

คุณเริ่มต้นท�ำธุรกิจอายุ 20 ปี ถือว่าน้อยมาก ตอนนั้นคุณ คิดอย่างไร

เป็นความตัง้ ใจของผมเลยว่า จะท�ำธุรกิจตัง้ แต่เด็ก เพราะถ้า ล้มจะล้มตอนอายุ 20 ปี ซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกเยอะที่จะลุกแล้ว มาท�ำอะไรต่อ อันนี้เป็นข้อดีของคนท�ำธุรกิจตั้งแต่อายุน้อย

อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาท�ำธุรกิจ

จริงๆ แล้วก่อนที่จะท�ำธุรกิจประสบความส�ำเร็จในวันนี้ ชีวติ ในวัยเด็กนีค่ นละแนวเลย ตอนเด็กๆ เรียนไม่เก่ง เพราะเป็นเด็ก สมาธิสนั้ คนอืน่ อาจจะใช้เวลาอ่านหนังสือชัว่ โมงหนึง่ แต่เราต้อง อ่าน 5 ชัว่ โมงถึงจะเข้าใจ เป็นเด็กทีไ่ ม่ประสบความส�ำเร็จในเรือ่ ง การเรียนเลย สอบตกติดศูนย์มาตลอด สมมุตใิ นห้องมีเด็กนักเรียน

แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไร

ทุกครั้งที่เจอ

ปัญหาอุปสรรค

อย่าให้ปัญหามันใหญ่กว่า

เป้าหมายของเรา

เราต้องมีเป้าหมายชัดเจน ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจน ปัญหาจะเป็นเรื่องเล็กหมด

จากนั้นพ่อพาไปวัดไปกราบรูปหล่อพระมงคลเทพมุนี (หลวง พ่อวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ) จากนั้นก็เริ่มจากไปขอพร ไปนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ก็มีหลวงพ่อท่านมาเทศน์ ก็ค่อยๆ ซึมซับได้ จ�ำ ค�ำสอนหลักๆ ได้ ท่านบอกว่า คนเราล้วนต้องการความสุขทัง้ นัน้ แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ก็เลย ไปหาความสุขภายนอกกันแบบสุกๆ ดิบๆ แล้วทุกการกระท�ำ ล้วนก่อให้เกิดกรรมทั้งนั้น แล้วกรรมต้องส่งผลถึงเราแน่นอน เหมือนล้อเกวียนต้องหมุนทับรอยเท้าโค ซึ่งก็คิดว่าแท้จริงเรา ต้องการความสุข แต่ความสุขของการเล่นเกมเป็นอย่างนั้น จริงหรือเปล่า ก็มองว่าไม่ใช่ ก็เลยเริม่ ตัง้ โจทย์กบั ตัวเอง ความสุข ที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ตอนนั้นพระอาจารย์ได้แนะน�ำหนังสือ ของคุณบัณฑิต อึง้ รังษี ชือ่ ว่า World Class สร้างคนไทยไประดับโลก ซึง่ มีกฎข้อหนึง่ บอกว่า การตัง้ เป้าหมายส�ำคัญมาก คือจริงๆ แล้ว คนที่ประสบความส�ำเร็จเร็วกับประสบความส�ำเร็จช้า อยู่ที่การ ตั้งเป้าหมายเพราะเรามีหนึ่งสมองสองมือเท่ากัน แต่สิ่งที่ต่างกัน คือเป้าหมาย ตอนนั้นเลยตั้งเป้าหมายเลยว่าอยากจะเลี้ยงดู พ่อแม่ให้ได้ เพราะช่วงนั้นพ่อแม่ซึ่งลาออกจากราชการครูมาท�ำ ธุรกิจแล้วโดนโกงประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมาก เลยลงทะเบียน เรียนกฎหมายเพราะไม่อยากให้ใครมาท�ำร้ายคุณพ่อคุณแม่ ตอนนัน้ อายุ 15 ปี เรียนมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ระบบ Pre-Degree คือการเก็บหน่วยกิจล่วงหน้า เพราะคิดแล้วว่าถ้าจะให้ไปเอนทรานซ์ แข่งกับคนอื่นก็คงไม่ไหวอย่างแน่นอน เลยชิงเรียนล่วงหน้าก่อน

แต่ก็มาเป็นนักธุรกิจ ไม่ได้เป็นนักกฎหมายตามที่เรียนมา

คือตอนแรกเลยตั้งเป้าหมายอยากเป็นผู้พิพากษา เพราะพ่อ แม่โดนโกง ตอนจบ ม.6 ก็เรียนต่อปริญญาตรีอีกเทอมหนึ่งก็จบ ปริญญาตรี ตอนอายุ 19 ปี ตอนเรียนปริญญาตรีใกล้จบก็ลง ทะเบียนเรียนคณะบริหารธุรกิจ ระบบ Pre-Master Degree ทีเ่ ปลีย่ นมาเรียนบริหารธุรกิจ เพราะว่าช่วงทีเ่ รียนอยู่ ม.6 ได้เป็น ประธานนักเรียนและท�ำกิจกรรมขายของหาเงินก็รสู้ กึ สนุก คิดว่า ผูพ้ พิ ากษาคงไม่ใช่แนวเราแล้ว คือช่วง ม.ปลาย เราเปลีย่ นแปลง ตัวเองดีขนึ้ จากเกรดศูนย์ 3 ปีซอ้ นกลายเป็น 3.75 แล้วตอน ม.6 สมัครเป็นประธานนักเรียนด้วย เพราะคิดว่าโรงเรียนเรามีนกั เรียน กว่า 3,000 คน เปรียบเหมือนเราได้จำ� ลองการท�ำงานบริษทั ทีต่ อ้ ง บริหารพนักงานกว่า 3,000 คน แล้วเป็นอย่างนัน้ จริงๆ โจทย์แรก ที่อาจารย์ให้มา คือ การจัดตักบาตรพระ 100 รูป เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แล้วตอนนัน้ ก็ไม่ได้ รู้ว่าต้องใช้เงินทุนในการจัดงาน 40,000 บาท เพราะมีค่าใช้จ่าย


16

ต่างๆ แต่โครงการนี้ไม่ได้เสนอมาก่อนจึงท�ำให้ไม่มีงบประมาณ ก็ตอ้ งหากันเอง เริม่ จากเดินเปิดหมวกขอรับบริจาคเงิน จนกระทัง่ สะสมได้ประมาณ 1,000 บาท ก็เอาเงินไปซื้อดอกกุหลาบ ทีป่ ากคลองตลาด ได้มา 2 ก�ำ ช่วงนัน้ มีการเปิดรับสมัครนักเรียน เข้ามาเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต เราก็ตั้งโต๊ะข้างหน้า ขายดอกกุหลาบเพือ่ ไปไหว้เสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 เขียนหน้ากล่องว่า เงินทั้งหมดที่ได้จะเอาไปช่วยเหลือโรงเรียน แล้วก็ใช้วิธีเวียน ดอกกุหลาบขาย ปรากฏว่าได้เงินรวมกว่า 40,000 บาท เป็นการ หาเงินครั้งแรกที่ภาคภูมิใจมาก เพราะลงทุน 1,000 บาท แต่ว่า ได้กลับมา 40,000 บาทใน 2 วัน ก็เริ่มรู้สึกสนุก

ตอนท�ำธุรกิจอะไรท�ำให้คุณมั่นใจว่าท�ำได้

แรงบันดาลใจเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เรามีความหวังว่า อยากจะ ท�ำให้แม่มีความสุข อยากท�ำให้แม่อยู่อย่างสุขสบาย มันเป็น แรงผลักดัน ท�ำให้เราผ่านอุปสรรคได้ แต่ก็รู้ว่าการท�ำธุรกิจอะไร ก็ตามต้องมี 3 ช. คือ 1. ความเชื่อ เชื่อว่าธุรกิจเราจะเติบโต ในอนาคตอย่างแน่นอน 2. ต้องมีความชอบ เราชอบเครือ่ งส�ำอาง

ชอบความงาม เราก็ท�ำในสิ่งที่เราชอบ และ 3. เชี่ยวชาญ คือเราไม่จ�ำเป็นที่จะต้องรู้ทุกเรื่อง แต่รู้สักเรื่องให้เชี่ยวชาญที่สุด ก็พอแล้ว

ตอนนั้นคิดไหมว่าจะมาถึงวันนี้

ยังจ�ำได้วันที่ไปจดทะเบียนตั้งบริษัท กลับไปหาแม่ที่บ้าน แล้วบอกกับแม่วา่ คอยดูนะวันหนึง่ จะท�ำให้โรงงานนีส้ ง่ ออกสูงสุด ของประเทศให้ได้ และเป็นโรงงานที่ผลิตให้เป็นร้อยๆ ล้านบาท ให้ได้ แล้วมันก็เป็นจริง นั่นหมายถึงที่คุณบัณฑิตบอกเอาไว้ ในหนังสือว่า การตั้งเป้าหมายส�ำคัญมาก และจะเกิดแรงดึงดูด ถ้าเราตัง้ เป้าหมายอะไรมากๆ มันก็จะดึงสิ่งนั้นเข้ามาไม่ช้าก็เร็ว แล้วมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่า เวลาท�ำงานให้ท�ำเหมือนม้าวิ่งแข่ง เวลาม้าวิ่งจะมีที่บังด้านข้าง เพื่อให้มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เจออุปสรรคข้างทางอย่ามอง มองไปข้างหน้าอย่างเดียว ไปถึงเส้นชัยให้ได้ ทุกครั้งที่เจอปัญหาอุปสรรคอย่าให้ปัญหา มันใหญ่กว่าเป้าหมายของเรา เราต้องมีเป้าหมายชัดเจน ถ้าเรา มีเป้าหมายชัดเจน ปัญหาจะเป็นเรื่องเล็กหมด แต่คนที่ท�ำธุรกิจ

แล้วประสบความส�ำเร็จช้าหรือล้มเหลว เพราะไปโฟกัสปัญหา ไปโฟกัสค�ำพูดดุด่าของลูกค้า ของคนที่ดูถูกเราว่าสินค้าไม่ดี จนลืมไปว่าเป้าหมายของเราคืออะไร เราต้องไปโฟกัสทีเ่ ป้าหมาย ถ้ามีปัญหาก็แก้กันไป

คุณวางเป้าหมายในชีวิตไว้อย่างไรบ้าง

อยากให้ Ireal Plus เป็น Beauty Hub of ASEAN ให้ได้ เพราะตอนนี้เวลาที่คนพูดถึงผลิตภัณฑ์ความงาม คนจะนึกถึง แต่ยโุ รป อเมริกา ญีป่ นุ่ แต่เราอยากให้คนทัง้ โลกนึกถึงประเทศไทย เป็นอันดับแรก เชือ่ หรือไม่ตอนนีป้ ระเทศไทยเราน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ ความงามปีหนึง่ เป็นแสนล้านบาท เราอยากให้คนไทยได้ใช้สนิ ค้า ดีๆ ในไทยกันบ้าง แต่ก็ยอมรับว่ายาก ก็คิดว่าวิธีที่จะเอาชนะ ต่างประเทศได้ในเวลานี้คือการ Synergy หรือการผนึกก�ำลัง คือในเรื่องนี้ต่างประเทศเขาไปไกลกว่าเรามาก เราต้องมีการ ผนึกก�ำลังกัน คนนี้ท�ำแพ็กเกจจิ้ง คนนี้ท�ำชิปปิ้งส่งออก คนนี้ มีความรู้ อย่างนี้เอามาผนึกก�ำลังกัน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่ ธุรกิจได้มากมาย

เป็นความตั้งใจของผมเลยว่า จะท�ำธุรกิจตั้งแต่เด็ก เพราะถ้าล้มจะล้มตอนอายุ 20 ปี ซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกเยอะ ที่จะลุกแล้วมาท�ำอะไรต่อ

อันนี้เป็นข้อดี ของคนท�ำธุรกิจตั้งแต่อายุน้อย


ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SME Thailand expo ครั้งที่ 6 งานที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยตรง 12 โซนธุรกิจ

• Start Up Business • Food Catering (Serve) • Beauty&Healhty • Franchise • Digital Economy • Asean Economic

• Business Support • Financial&Investment • Logistics • Fashion • Hotel&Leisure • Food Industry

SME Thailand Inno Awards 2015 งานแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่น ของธุรกิจ SME สัมมนาดีๆ และ Workshop อีกมากมาย

เปิดจองพื้นที่ในราคาพิเศษ

ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย.58 โทร. 09-7923-6459, 08-1300-4986, 08-4555-0803

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่า สินค้า หรือบริการของคุณเป็นผลงานนวัตกรรมไม่ซำ�้ แบบใคร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน โครงการ SME Thailand Inno Awards 2015 ชิงโล่รางวัลและของรางวัลต่างๆ มากมาย พร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการ ในงาน SME Thailand Expo 2015 ณ อิมแพค เมืองทองธานี การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา 1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ 2. รางวั ล โดดเด่ น ด้ า นการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก เทคโนโลยี 3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์ 4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse/ Recycle

5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์ 7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์ 9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1. ผูป้ ระกอบการไทยทัง้ ในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ 2. ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้น รางวั ล โดดเด่ น ด้ า นพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซอฟต์แวร์ และรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจ ออนไลน์ ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) 3. สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่าง และ ความโดดเด่นน่าสนใจ 4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย 5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสือ่ มเสีย ในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

รางวัลส�ำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ในแต่ละสาขา

1. รั บ โล่ ร างวั ล SME Thailand Inno Awards 2015 2. ร่ ว มแสดงผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในโซน นิ ท รรศการ SME Thailand Inno Awards 2015 3. สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/ บริ ก ารผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ในเครื อ SME Thailand 4. รับรางวัลจากผูส้ นับสนุนการจัดประกวด อื่นๆ อีกมากมาย

สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง : www.smethailandclub.com หรือ www.smethailandexpo.com ส่งใบสมัครได้ทาง : e-mail : sme_thailand@yahoo.com หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 (วงเล็บว่า สมัคร SME Thailand Inno Awards 2015)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2270-1123-4 ต่อ 401


18

Marketing & Idea BUSINESS IDEAS

Flowerpot Café

แค่ต่าง...ก็เกิด Text : กฤษณา สังข์วงค์

เห็นกันจนชินตากับคาเฟ่ขนมหวานที่เปิดอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง ด้วยเป็นหนึ่งในธุรกิจยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ ดังนั้น นอกจากความ อร่อยของเครื่องดื่มและเบเกอรีที่ต้องสู้ร้านคู่แข่งให้ได้แล้ว ทุกร้าน ยังต้องงัดไอเดียแปลกใหม่ที่มีมารังสรรค์เมนูของร้านให้ออกมา ต่างจากร้านอื่นๆ เช่นเดียวกับที่ หวาน-อรณิชา ชุณหศรี เจ้าของ ร้าน Flowerpot Café ท�ำเค้กให้มีรูปร่างต่างออกไป ทั้งการเอา รูปลักษณ์ของดอกไม้และกระถางต้นไม้มาผสมผสานกับขนม ได้อย่างลงตัวเป็นเค้กกระถาง และ Push-Up Cake เค้กแท่ง ที่เป็น เจ้าแรกๆ ในไทย “เค้กกระถางเกิดจากการน�ำเอาความชอบส่วนตัวของหวาน มาผสมรวมกัน นั่นคือความชอบท�ำขนมและชอบธรรมชาติ โดย คอนเซ็ปต์หลักเกิดจากการที่อยากให้ลูกค้าสามารถน�ำภาชนะ ที่บรรจุขนมไปใช้ประโยชน์ต่อได้ กอปรกับเราชอบปลูกต้นไม้ จึง เลือกท�ำเค้กในกระถางต้นไม้ที่ลูกค้าสามารถน�ำกระถางไปปลูก

ต้นไม้ต่อได้ ซึ่งตัวกระถางเป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบหม้อจิ้มจุ่ม จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยหากน�ำอาหารใส่ลงไป ส�ำหรับตัวดิน ที่บรรจุในกระถางนั้นเป็น Chocolate Fudge Cake และโรยหน้า ด้วยโอรีโอบด ส่วนดอกไม้ประดับด้านบนเป็นดอกเดซี่พลาสติก ทีถ่ กู แรปไว้อย่างดี เพือ่ ป้องกันดอกไม้หย่อนลงไปในเค้ก ตอนนีข้ นม ของทางร้านมีหลากหลายเมนูขนึ้ เช่น เค้กกระถางก็มรี สชาติใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ทีรามิสุ, บลูเบอร์รี่ชีสพาย และบานอฟฟี่, คุกกี้ รสต่างๆ, บราวนี และคัพเค้กน่ารักๆ เป็นต้น” ส�ำหรับ Push-Up Cake อีกหนึง่ เมนูทไี่ ด้รบั ความนิยมจากลูกค้า ไม่แพ้เค้กกระถาง โดย Push-Up Cake เป็นเค้กแท่งๆ คล้ายไอศกรีม ทีเ่ วลารับประทานต้องดันด้ามจับด้านล่างขึน้ โดยลูกค้าสามารถสัง่ ได้ว่าต้องการ Push-Up Cake สีอะไร Flowerpot Café เป็นตัวอย่างของผูป้ ระกอบการทีเ่ ริม่ ต้นท�ำธุรกิจ ออนไลน์ โดยอาศัยโซเชียลมีเดีย บนเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม

เมื่อ 4-5 เดือนก่อน และเมื่อได้รับผลการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า จึงมาเปิดร้าน Flowerpot Café โดยการพยายามสร้างความแตกต่าง ทีต่ อบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคด้วย และแม้จะเปิดร้านแล้ว ก็ ไ ม่ ทิ้ ง การท� ำ การตลาดผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ อ ย่ า งเฟซบุ ๊ ก และอินสตาแกรม โดยเธอมักโพสต์เมนูใหม่ๆ และโปรโมชั่นดีๆ ของทางร้านลงในสือ่ สังคมออนไลน์ทงั้ สองนีเ้ ป็นประจ�ำ เพือ่ กระตุน้ ความสนใจของผู้ติดตาม เพราะในยุคที่โซเชียลมีเดียซึ่งผู้บริโภคมี โอกาสเลือกมากขึ้นนั้น ถ้าขาดการโปรโมตแล้ว ไอเดียต่างๆ ที่จะ ส่งออกไปถึงผู้บริโภคย่อมอาจจะไม่ทั่วถึง 09-9469-5916 Flowerpotcafe Flowerpotcafe chefwhann

BIZ BUZZ

“ความรัก” จุดเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ Text : กองบรรณาธิการ

บ่อยครั้งที่การเริ่มต้นท�ำธุรกิจไม่ได้ตั้งต้นขึ้นมาจากความคิดจะเป็นผู้ประกอบการหรือความต้องการก�ำไรมากมายมหาศาล แต่ในบางขณะ ความรักความห่วงใยก็สามารถแตกหน่อออกมาให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆ เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว น้องเอ๋ย วัย 4 ขวบ ต้องผจญกับโรคตุ่มน�้ำพองเรื้อรัง หรือโรคผีเสือ้ มาตัง้ แต่เกิด โดยโรคนีไ้ ม่มที างรักษาหายขาดได้ การดูแลรักษาจะเป็นการรักษาไปตามอาการทีป่ รากฏเท่านัน้ นอกจากความเจ็บปวดที่ได้รับแล้ว โรคนี้ยังท�ำให้น้องเอ๋ย ไม่สามารถใช้ชวี ติ วิง่ เล่นได้เหมือนเด็กปกติทวั่ ไป โดยส่วนใหญ่ น้องเอ๋ยจะเล่นอะไรง่ายๆ ในบ้านเท่านั้น และการเล่นหนึ่ง ที่น้องเอ๋ยโปรดปรานเป็นพิเศษคือการปั้นแป้งโดว์ “น้องเอ๋ยชอบเล่นปัน้ แป้งโดว์ ลูกอยากเล่นก็ตามใจ เพราะ เขามีแผลเต็มตัวเวลาร้องไห้เลือดก็จะไหล คุณแม่ก็จะไปซื้อ แป้งโดว์มาให้เขาเล่น แต่พอเล่นไปสักพักแป้งจะแข็ง ราคา ก็ค่อนข้างแพง ไม่คุ้ม เลยลองเซิร์ชหาวิธีการท�ำแป้งโดว์ด้วย ตนเองดู ทีแรกคิดแค่ว่าจะท�ำให้ลูกเล่นเพื่อประหยัดเงิน ตอนแรกๆ ทีท่ ำ� ออกมาไม่คอ่ ยเป๊ะเท่าไหร่ ก็พยายามพลิกแพลง สูตรไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็ได้สูตรที่ลงตัว เลือกใช้สูตรที่ท�ำ จากแป้งสาลี ส่วนผสมต่างๆ ก็เหมือนท�ำขนม ไม่มีสารเคมี ไม่ มี ส ารพิ ษ ปลอดภั ย ส� ำ หรั บ เด็ ก เพราะท� ำ จากวั ส ดุ

ทีร่ บั ประทานได้” คุณแม่แพร์-สุกญ ั ญา สร้างช้าง เล่าทีม่ าของการท�ำ แป้งโดว์ที่สามารถน�ำมาปั้นเล่นแทนดินน�้ำมันสารเคมี ซึ่งนอกจาก จะสร้างความเพลิดเพลินแล้วยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือเด็กอีกด้วย หลังจากที่ท�ำแป้งโดว์ให้น้องเอ๋ยเล่น แม่แพร์ก็จะน�ำไปโพสต์ เล่นๆ บนเฟซบุ๊ก ซึ่งเมื่อเพื่อนๆ เห็น ก็อยากช่วยอุดหนุน ประจวบ เหมาะกับในช่วงนั้นใกล้ปีใหม่และวันเด็ก เพื่อนๆ จึงสั่งซื้อเข้ามา มากมาย แม่แพร์จึงเกิดไอเดียท�ำแป้งโดว์ขายเพื่อเป็นรายได้เสริม ตั้งชื่อว่า O-Doh ซึ่ง O นี้ก็ย่อมาจากชื่อน้องเอ๋ย โดยช่วงแรกก็ขาย ผ่านเฟซบุ๊กของแม่แพร์เองในหมู่คนรู้จัก จนกระทั่งเมื่อดาราใจบุญ อย่าง บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เห็นและน�ำไปช่วยแชร์ต่อทางโซเชียล

มีเดีย จากนั้นเกิดการแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในหมู่ดาราที่มีลูก และท�ำให้แป้งโดว์ O-Doh และเรื่องราวของน้องเอ๋ยเผยแพร่ ออกไป “ค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลน้องเอ๋ยค่อนข้างสูง คุณแม่ ออกจากงานประจ�ำมาเลี้ยงลูก ส่วนคุณพ่อเป็นต�ำรวจน�้ำ พอเราเห็นว่าตรงนีเ้ ป็นรายได้ และกลายเป็นกระแสการส่งต่อ พูดถึง ก็พยายามท�ำเป็นเรือ่ งเป็นราว เปิดไลน์สำ� หรับให้คนมา สั่งซื้อ ใครที่จะซื้อก็สั่งเข้ามาได้เลย เป็นพรีออร์เดอร์ สั่งมา แค่ 3 กระปุกก็ท�ำให้แล้ว ราคาที่ตั้งกระปุกละ 35 บาท 3 กระปุก 100 บาท คิดว่าเป็นราคาประหยัดส�ำหรับคนทัว่ ไป” หากใครอยากแบ่งปันความรักให้น้องเอ๋ย ก็สามารถ ส่งผ่านแป้งโดว์ O-Doh ฝีมือของแม่แพร์ที่ทั้งนุ่มและมี กลิ่นหอมอ่อนๆ ได้ แม้จะสั่งน้อยๆ แม่แพร์ก็พร้อมลงมือ ท�ำให้ด้วยความยินดี 08-0089-0079 pair_oei


19

Young Money Maker

ลีแอนนา อาร์เชอร์

CEO ตอน 9 ขวบ Text : วิมาลี

วิวัฒนกุลพาณิชย์

เคยไหมที่คิดท�ำอะไรบางอย่างแล้วไม่แน่ใจว่า ผลออกมาจะส�ำเร็จหรือไม่ หรือสิ่งที่คิดท�ำถูกคัดค้านจากคนรอบข้าง ด้วยเหตุผล “ยังเด็กเกินไป” ประสบการณ์แบบนี้ ลีแอนนา อาร์เชอร์ สาวน้อยผิวสีวัย 19 จากนิวยอร์กได้เผชิญมาแล้ว

ตอนอายุเพียง 8 ขวบ ลีแอนนาเคยแสดงเจตจ�ำนงต่อพ่อกับ แม่ว่า อยากท�ำธุรกิจจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม แต่ถูก ทัดทานเพราะเธออายุยงั น้อย อีกทัง้ พ่อกับแม่กไ็ ม่เคยมีประสบการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจใดๆ จึงไม่มั่นใจว่าจะท�ำได้ ลีแอนนากลับ เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง พออายุ 9 ขวบ เธอก็ก่อตั้ง บริษัท Leanna’s Inc. ตั้งตนเป็น CEO และเริ่มจ�ำหน่ายสินค้า ทางออนไลน์ ปัจจุบัน ธุรกิจของลีแอนนาเติบโตต่อเนื่องมีการขยายสาย ผลิตภัณฑ์จากครีมบ�ำรุงผมไปยังผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวและใบหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ความงามอื่นๆ รวมแล้วกว่า 10 ชนิด บริษัท ของเธอซึ่งมีมูลค่ากว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท�ำรายได้เกือบ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี สินค้าของเธอจ�ำหน่ายใน 80 ประเทศทัว่ โลก และไม่ได้เจาะเฉพาะกลุม่ คนผิวสี หากจ�ำหน่าย แก่ลกู ค้าทัว่ ไป หากไม่นบั รวมตลาดอเมริกา ทีส่ ร้างความประหลาดใจ แก่ลีแอนนา คือ สิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุด ของเธอ ช่องทางจ� ำหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ลีแอนนาคือ ผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.leannashair.com รวมถึง ร้านเสริมสวย และร้านจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน สิ่งที่จุดประกายความคิดในการ ท�ำธุรกิจของลีแอนนา คือ เธอมักจะได้รับค�ำชมเสมอว่าผมสวย มีน�้ำหนัก ไม่ชี้ฟู นั่นเป็นเพราะคุณแม่เชื้อสายเฮติของเธอได้ท�ำ ครีมบ�ำรุงผมใช้เอง ลีแอนนาเองก็ใช้มาแต่เด็ก ครีมทีว่ า่ ใช้สว่ นผสม จากธรรมชาติทั้งหมด เป็นสูตรประจ�ำตระกูลที่ถ่ายทอดจาก รุ่นสู่รุ่น เมื่อมีหลายเสียงจากคนรอบข้างทั้งเพื่อนในโรงเรียน เพือ่ นบ้าน กระทัง่ คนทีเ่ ดินสวนกันสอบถามเกีย่ วกับครีมบ�ำรุงผม ดังกล่าว ลีแอนนาจึงแจกจ่ายครีมทีว่ า่ ให้ไปลองใช้ ซึง่ ปรากฏได้รบั ความพึงพอใจอย่างมาก เธอเริ่มมองเห็นโอกาสในการท�ำธุรกิจ “ยิ่งคิดก็ยิ่งอยากขายครีม หนูเชื่อว่ามันเป็นสินค้าท�ำเงินแน่นอน แต่ต้องท�ำยังไงให้พ่อกับแม่เห็นด้วยและสนับสนุน”

หลังดัน้ ด้นเปิดบริษทั ในปี 2548 ลีแอนนาก็จำ� หน่ายสินค้าเอง โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว ลูกค้ารายแรก คือ ป้าแท้ๆ ของเธอที่เพิ่ง ผ่านการท�ำเคมีบ�ำบัด ท�ำให้ผมร่วง จึงต้องการครีมปลูกผม หลังจากทีใ่ ช้ครีมของลีแอนนา 6 เดือน ก็เห็นผลดี แม้จะอายุนอ้ ย ด้อยประสบการณ์ บริษทั ทีเ่ ปิดมีพนักงานเพียง 8 คน แต่ลแี อนนา ก็ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และดูแลด้านการตลาด ในการผลิตสินค้าเพือ่ ความงามนี้ เธอได้ กุนซือ คือ คุณย่าทวดคอยชี้แนะ และเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ สินค้าให้ สินค้าของเธอติดตลาดอย่างรวดเร็วจากผลของการที่ลูกค้า บอกกันปากต่อปาก เพราะช่วงนัน้ เป็นเวลาทีส่ าวๆ ผิวสีในอเมริกา เริม่ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึง่ สินค้าของลีแอนนาตอบ โจทย์ตรงนี้ เนื่องจากใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ แรกเริม่ ลูกค้าเป็นกลุม่ คนในนิวยอร์ก ก่อนลามไปทัว่ ฝัง่ ตะวันออก ทั่วอเมริกา และโกอินเตอร์ในตลาดต่างประเทศ สินค้าของเธอ ยั ง ได้ แ รงสนั บ สนุ น จากนิ ต ยสารเกี่ ย วกั บ ผม Hype Hair ของสหรัฐฯ อีกด้วย กิจวัตรของเธอยามเลิกเรียน คือ ท�ำการบ้านให้เสร็จ แล้วไป ขลุกอยูห่ อ้ งใต้ดนิ ของบ้านซึง่ เธอใช้เป็นโรงงานเล็กๆ ในการผลิต สินค้า เพือ่ เช็กออร์เดอร์ซงึ่ รวมแล้วหลายร้อยออร์เดอร์ตอ่ สัปดาห์ แพ็กสินค้า และเตรียมจัดส่ง ถึงตอนนี้ คุณพ่อและคุณแม่ของเธอ ได้ลาออกจากงานประจ�ำเพือ่ มาช่วยลูกสาวโดยอยูใ่ นฐานะลูกจ้าง สิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง คือ ช่วงปลายปี 2551 ลีแอนนา กลายเป็น CEO อายุนอ้ ยสุด (13 ปี) ทีไ่ ด้รบั เกียรติจาก Inc.com ผู้ผลิตนิตยสารธุรกิจให้เข้าร่วมการลั่นระฆังพร้อมผู้บริหารอายุ น้อยคนอื่นๆ เพื่อเปิดตัวนิตยสาร Inc. 30 under 30 ที่ตลาดหุ้น แนสแด็ก เธอไปร่วมกิจกรรมนี้ในฐานะ America’s Coolest Young Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการคนเก่งอายุไม่ถึง 30 ไม่เพียงแต่เป็นนักธุรกิจอายุน้อยที่ประสบความส�ำเร็จจนได้

รับความสนใจจากสื่อทุกแขนง ลีแอนนายังเป็นวิทยากรเดินสาย บอกเล่าประสบการณ์ และให้กำ� ลังใจคนทีอ่ ยากท�ำธุรกิจ ภายใต้ ความเชือ่ ทีว่ า่ ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ครัง้ หนึง่ เธอเคยให้สมั ภาษณ์ “พึงจดจ�ำว่าทุกเรื่องราวความส�ำเร็จเริ่มต้นจากความฝัน ไม่ว่า จะเป็นนักธุรกิจ นักกีฬา หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ อย่ากลัวที่จะ ฝัน จุดไฟฝันให้ลุกโชนอยู่เสมอเพราะความฝันถือเป็นบันได ก้าวแรกไปสูค่ วามส�ำเร็จ” ลีแอนนายังยกค�ำคมของเดวิด ฟรอสต์ นักเขียนดังมาปฏิบัติ คือ “อย่าตั้งเป้าหมายที่ความส�ำเร็จ ถ้าอยากประสบความส�ำเร็จ ให้ท�ำในสิ่งที่รัก และเชื่อในสิ่งที่ท�ำ แล้วผลของความส�ำเร็จจะตามมาเอง” นักธุรกิจก็เป็นแล้ว นักพูดทีช่ ำ�่ ชองก็เป็นมาตัง้ แต่อายุ 11 ขวบ อีกสิง่ หนึง่ ทีล่ แี อนนาก�ำลังท�ำอยู่ คือ การเป็นผูใ้ ห้ หลังจากทีก่ ลับ ไปเยือนแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษ และได้เห็นสภาพแร้นแค้น ของเด็กๆ ในเฮติ ลีแอนนาตัดสินใจตั้งมูลนิธิลีแอนนา อาร์เชอร์ เพือ่ ช่วยเหลือ เช่น มอบทุนการศึกษา และจัดหาอาหารเด็กวันละ 200 คน สร้างเสริมสภาพแวดล้อมอันปลอดภัยแก่เด็ก วีรกรรม ของเธอสร้างความประทับใจขนาดที่ประธานาธิบดีเฮติส่ง เทียบเชิญให้เข้าพบเลยทีเดียว หมวกอีกใบทีล่ แี อนนาสวมอยูใ่ นขณะนี้ คือ การเป็นนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลองไอร์แลนด์ ซึ่งเธอให้ความ ส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ส่วนเรื่องธุรกิจ แม้ธุรกิจจะอยู่ตัวแล้ว แต่เธอไม่หยุดแค่นนั้ ยังกันงบส่วนหนึง่ ให้งานวิจยั และพัฒนาเพือ่ ผลิตสินค้าใหม่ๆ สูต่ ลาด จากทีค่ ดิ ผลิตแค่ครีมบ�ำรุงผมจ�ำหน่าย ตอนนี้สินค้าเธอหลากหลายมากขึ้น มีทั้งแชมพู ครีมนวดผม โลชัน่ ทาผิว ครีมทามือ และมาสก์พอกหน้า เป้าหมายของลีแอนนา คือ การเจาะร้านค้าปลีกเพื่อขยายฐานลูกค้าทั่วโลก ภายใต้การ ด�ำเนินธุรกิจแบบ Slow but Sure หรือค่อยๆ เติบโตไม่เน้น การก้าวกระโดด เชื่อว่าสักวันหนึ่ง ลีแอนนาจะบรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้แน่นอน


20

Idol Idea

Chor hok (ช.ฮก)

ปลาร้าทอดรสแซบของสาวไซส์มินิ Text :

จากความชอบ สู่ความมุ่งมั่นลองผิดลองถูก ปลาร้าทอดในบ้านจึงกลายเป็น

ปลาร้าทอด ช.ฮก สูตรเฉพาะของ ฮารุ สุประกอบ (ยามากูชิ) ที่สร้างรายได้และธุรกิจที่ก�ำลังโตวันโตคืน เพราะแม้จะเพิ่งเปิดร้านผ่านอินสตาแกรมได้เพียงปีเศษ แต่ยอดผู้ติดตามกลับพุ่งสูงกว่าหมื่นคนแล้ว!

กฤษณา สังข์วงค์ / Photo : Otto

“ในช่วงที่ท้อง ฮารุชอบกินปลาร้าทอดมาก แต่เพราะอยากกินบ่อย เลยลองท�ำกิน เอง ฮารุคดิ สูตรเอง หมักเอง ทอดเอง ลองผิดลองถูกไปเรือ่ ย จนในทีส่ ดุ ก็ได้ปลาร้า ทอดรสชาติตามทีต่ อ้ งการ แต่เพราะสนุกกับการท�ำไปหน่อยเลยท�ำเยอะเกินไป จึงแบ่งให้เพื่อนๆ ลองชิม หลายคนติดใจก็บอกให้ท�ำขาย ตอนแรกยังกังวล อยู่ว่าจะขายได้ไหม แต่ด้วยความอยากรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไร จึงตัดสินใจ ลองท�ำขายดู ปรากฏว่าขายดีมาก” ช่วงแรกของการขายปลาร้าทอด ช.ฮก นั้น ฮารุเล่าให้ฟังว่าใน 1 วันขาย ได้เพียง 2 ถุงก็ดใี จแล้ว เพราะไม่คดิ จะท�ำเป็นธุรกิจตัง้ แต่แรกจึงไม่คาดหวังว่า มันจะขายได้มากหรือน้อย แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ในช่วงระยะเวลาปีกว่า ปลาร้าทอด ช.ฮก มีออร์เดอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยบางวันสูงถึง 1,000 ถุงเลยทีเดียว “อาจเพราะเป็นดารา ช.ฮก จึงเป็นทีร่ จู้ กั ในเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับเราส่งปลาร้า ทอดไปให้เพื่อนๆ นักแสดงชิม เพื่อนก็ถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมแล้วแท็กมาที่อินสตาแกรม ของทางร้าน จึงมีกลุม่ คนทีต่ ดิ ตามพวกเขาตามมาติดตามอินสตาแกรมของเราด้วย แต่ความเป็นดารา ก็ไม่ได้การันตีวา่ ธุรกิจจะอยูไ่ ด้ถาวร หากแต่เป็นเรือ่ งของคุณภาพและการบริการมากกว่าทีส่ ามารถ ซื้อใจลูกค้าได้ ซึ่ง ช.ฮก นั้น เราหมักเอง ทอดเอง และรับประทานเองด้วย จึงใส่ใจในเรื่องคุณภาพ อย่างมาก อย่างการทอดปลาร้า เราจะทอด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกทอดเพื่อให้ปลาร้าสุกและทอดครั้ง ที่สองเพื่อไล่น�้ำมันเก่าออก จึงท�ำให้ปลาร้าทอดของเราไม่เหม็นหืนน�ำ้ มัน อีกทั้งราคาก็สามารถ จับต้องได้ ไม่สูงจนเกินไป” ไม่เพียงวัตถุดิบและขั้นตอนในการท�ำปลาร้าทอดเท่านั้นที่ฮารุให้ความส�ำคัญ หากแต่เรื่อง แพ็กเกจจิ้งก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะปลาร้าทอดค่อนข้างแตกหักง่าย ขณะเดียวกัน การท�ำธุรกิจออนไลน์ที่เน้นการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับการขนส่งที่อาจ ท�ำให้สินค้าเสียหายได้ ดังนั้น ฮารุจึงลงทุนกับการเลือกใช้แพ็กเกจจิ้งที่จะช่วยลดการแตกหัก ของสินค้าได้ “ในช่วงแรกเราใช้ถุงที่ค่อนข้างบาง จึงท�ำให้สินค้าง่ายต่อการแตกหัก และเมื่อลูกค้าเจอปลาร้า ทอดที่แตกหักจนป่น พวกเขาก็ส่งสินค้ากลับคืน ดังนั้น เราจึงเปลี่ยนมาใช้ถุงที่หนาขึ้น ซึ่งช่วยกัน กระแทกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีปญ ั หาเรือ่ งการสือ่ สารกับลูกค้าทีค่ อ่ นข้างล่าช้า เพราะทุกๆ วัน มีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมาก เราไล่ตอบไลน์ทุกวันจากล่างขึ้นบน แต่ก็ไม่สามารถตอบได้ครบ ทุกคน และแม้จะเหนื่อยกับการคอยอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่า เหตุใดเราจึงตอบไลน์ช้า เราก็ต้อง ยอมเหนื่อยเพราะนี่คือการบริการอีกอย่างหนึ่ง” ขณะนี้ ช.ฮก มีทั้งลูกค้าที่สั่งซื้อแบบไม่กี่ถุงเพื่อรับประทานเอง ไปจนถึงลูกค้าที่สั่งซื้อจ� ำนวน ร้อยกว่าถุง เพื่อน�ำไปวางขายต่อ ซึ่งเป็นอีกทางที่ท�ำให้ ช.ฮก กระจายสู่ผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น “การที่ลูกค้ารับปลาร้าทอดจากเราไปขายต่อก็เหมือนเรามีหน้าร้านโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเปิด หน้าร้านเอง ซึ่งเราจะให้อิสระกับลูกค้าในเรื่องการตั้งราคา คือ พวกเขาสามารถตั้งราคาสูงกว่า หรือต�ำ่ กว่าราคาทีซ่ อื้ จากเราได้ แต่เราจะแนะน�ำเรือ่ งความเหมาะสมของการตัง้ ราคา เช่น หากซือ้ ปลาร้าทอดจากเราในราคาถุงละ 150 บาท แต่น�ำไปขายต่อในราคา 160 บาท คนก็ยังยินดีควัก เงินซื้อ เพราะซื้อจากเขาแล้วได้ของเลย ไม่ต้องรอคิวเหมือนซื้อกับเรา แต่หากเขาขายในราคา ถุงละ 190 บาทก็คงไม่มีใครซื้อแน่ เพราะราคาสูงเกินไป นอกจากนี้ เรายังแนะน�ำด้วยว่าปลาร้า ทอด ช.ฮก สามารถน�ำไปเพิ่มมูลค่าได้อีก ด้วยการน�ำไปประกอบอาหาร เช่น สปาเกตตีขี้เมา ปลาร้าทอด และสลัดราดปลาร้าทอด เป็นต้น” ปลาร้าทอดเป็นสินค้าประเภทซื้อซ�้ำ เมื่อรับประทานหมดแล้วก็สามารถสั่งซื้อใหม่ได้ ดังนั้น ช.ฮก จึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ยิ่งหากสามารถน�ำเข้าไปจ�ำหน่ายในโมเดิร์นเทรดอย่างเซเว่น อีเลฟเว่นได้ ช.ฮกก็จะยิ่งมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนี่คือแผนในอนาคตที่ฮารุวางไว้ และเมือ่ ถึงตอนนัน้ ช.ฮกจะมีหลากหลายรสชาติ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกใหม่ๆ ให้กบั ลูกค้าอย่างแน่นอน

09-1196-6155 chor_hok @chor_hok


21

Self-Employed

SKIIN & HERB CO.

สวยแบบไร้สารเคมี Text :

ด้วยความต้องการจะเอาชนะอาการผื่นแพ้ที่รักษาไม่หาย มุก-นิจจิรัญญ์ ธีรพันธุวัฒน์ จึงมุ่งมั่นแสวงหาสาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา และเมื่อเจอต้นตอรวมถึงสารพัดสารเคมี ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ความงาม เธอจึงไม่รีรอที่จะลงมือผลิตใช้เอง

ชนิดไม่ง้อสินค้าราคาแพงแต่มีสารเคมี

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto

แถมยังสามารถพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Skiin & Herb Co. ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ปราศจากสารเคมีได้อีกด้วย “ผิวแพ้ง่ายตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นอะไร ไปหาคุณหมอก็จะ บอกว่าโตขึน้ จะหายเอง แต่มนั ก็ไม่หายขาด แล้วเราเป็นผูห้ ญิงก็อยากจะโชว์สวย เลยเริ่มศึกษาอ่านหนังสือเยอะ อ่านไปอ่านมาเจอเรื่องเกี่ยวกับสารเคมี ในผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น Paraben, Sulfate, Propylene, PEG ซึง่ บางกลุม่ เป็นสารก่อมะเร็งด้วย โดยจะซึมผ่านร่างกายภายในเวลาเพียง 26 วินาที แล้วจะ ไปสะสมอยูท่ ตี่ บั ถ้าเราใช้ปริมาณทีน่ อ้ ยก็ไม่เป็นไร แต่ถา้ สะสมอยูใ่ นปริมาณ ทีเ่ ยอะก็เป็นสารก่อมะเร็งได้ แม้สมัยนีบ้ างแบรนด์จะเริม่ เอา Paraben ออกแล้ว แต่ก็ยังมีสารตัวอื่นอีก แล้วพอยิ่งอ่านไปเรื่อยๆ ก็พบว่าอาการผดผื่นสิวตาม ร่างกายมันก็คอื ผลลัพธ์ของการขับถ่ายสารเคมีออกจากร่างกายตามธรรมชาตินนั่ เอง” เนือ่ งจากมุกนัน้ มีความรูท้ างด้านเคมีอยูบ่ า้ ง จึงท�ำให้เข้าใจคุณสมบัตสิ ารต่างๆ เธอจึง ทดลองผสมสารต่างๆ ขึน้ มาใช้เองทัง้ เบบีอ้ อยล์ โลชัน่ ครีมอาบน�ำ้ โดยทุกตัวจะไม่มสี ารเคมี ซึง่ ในทุกๆ ครัง้ ทีเ่ ดินเข้าไปซือ้ สารสกัดเธอจะต้องขอดูใบรับรองว่าสารทีซ่ อื้ เป็นออร์แกนิกจริงๆ ด้วยทุกครัง้ หลังจาก ท�ำใช้เอง แบ่งให้คนรูจ้ กั ใช้ ก็ขยายวงกว้างไปเรือ่ ยๆ จากเพือ่ น เป็นเพือ่ นของเพือ่ น จากเพือ่ นแม่เป็นลูก ของเพื่อนแม่ ฯลฯ และท�ำให้เกิดกระแสเรียกร้องขอซื้อ เธอจึงตัดสินใจที่จะผลิตขายโดยเซตห้องๆ หนึ่ง ในโรงงานผลิตกรอบรูปส่งออกของคุณพ่อเป็นห้องท�ำงาน “ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์จำ� เป็นต้องใส่สารกันเสียคือสารเคมี แต่กจ็ ะบอกชัดเจน มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ ไปทีไ่ ม่ใช่สารเคมี มากกว่าตลาดทีบ่ อกว่าไม่มี Paraben ไม่มี Sulfate แต่วา่ มีตวั อืน่ เยอะมาก สามารถ พูดได้เลยว่าเราเป็นคนแรกในแบรนด์เครื่องส�ำอางในประเทศที่ไม่มีสารเคมี ซึ่งจุดแข็งนี้เชื่อว่าจะท�ำให้ แบรนด์นี้ไปได้ไกล เราไม่ใช่สมุนไพรไทย ไม่ใช่สปาไทย ส่วนผสมหลักคือมะพร้าวกับข้าวโพด มาแทน สารเคมีทที่ ำ� ให้เกิดฟอง ซึง่ พอมาท�ำเป็นธุรกิจก็ตอ้ งมาคิดต้นทุนจริงจังมากขึน้ เครือ่ งส�ำอางต้นทุนขนาดนี้ ก�ำไรเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้ง ออกแบบโลโก้ เพราะเราจะท�ำแบรนด์ให้ออกมาเป็น พรีเมียม” อันที่จริงตัวมุกเองเป็นคนไม่เล่นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม แต่เมื่อคิดจะท�ำขายบนออนไลน์ เธอก็หันมา เรียนรู้โลกของโซเชียลมีเดียมากขึ้น และใช้ประโยชน์ข้อมูลจากเฟซบุ๊กมาท�ำการตลาดให้ตรงกลุ่ม เป้าหมายมากขึ้น “ตอนแรกเราเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่คนผิวแพ้ง่าย เพราะคิดว่าราคามันค่อนข้างสูง คนทั่วไปอาจจะ ไม่ใช้ แต่พอเปิดเพจ เรารูเ้ ลยว่า คนกลุม่ ไหนเราควรจะโฟกัส ข้อดีของเฟซบุก๊ คือท�ำให้เราสามารถวิเคราะห์ การตลาดได้ ดูข้อมูลหลังบ้านเห็นว่ากลุ่มไหนที่ควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ 18-20 ปี เขาสนใจ แค่ว่าพริตตี้ใช้อะไร กลุ่มคนไม่สนใจสุขภาพไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่ แต่กลุ่มคนที่รักสุขภาพ อายุประมาณ 25-40 ปี จะให้ความสนใจเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมาก เราเห็นจากหลังบ้าน และท�ำให้เราโฟกัส ได้ถูกกลุ่ม” สิง่ ส�ำคัญประการหนึง่ ของการท�ำผลิตภัณฑ์ความงามจ�ำหน่ายบนออนไลน์ คือความน่าเชือ่ ถือ เนือ่ งจาก เดี๋ยวนี้มีการท�ำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ออกมาจ�ำหน่ายทางออนไลน์กันมากมาย ในเรื่องนี้ มุกอธิบายว่า สินค้าของเธอผ่าน อย. และเธอจะเป็นคนเช็กฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยตนเอง กล่าวคือ หลังจากลูกค้าซื้อ ไปสองสัปดาห์ เธอจะโทรศัพท์กลับไปสอบถามผลลัพธ์ของการใช้ ซึ่งที่ผ่านมาทุกคนจะตอบรับกลับมาดี จากการท�ำเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง พัฒนามาสู่ธุรกิจที่แม้จะเพิ่งเริ่มต้น แต่วี่แวว ของธุรกิจนี้ยังมีโอกาสอีกไกล เพราะความโดดเด่นของสินค้าที่ปราศจากสารเคมี ดังนั้น ในวันนี้มุกจึง ไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศเท่านั้น หากยังมองไกลถึงเออีซี โดยมีตัวแทนจ�ำหน่ายจาก สปป.ลาว ได้ติดต่อเข้ามาขอน�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายแล้ว “มีความรูส้ กึ ว่าเหมือนมันเป็นโอกาสถ้าเราไม่คว้าแล้วค่อยๆ ไปท�ำให้โตขึน้ มา ก็เสียโอกาส ดิสทริบวิ เตอร์ จากลาวคุยกับเราดีเหมือนเราเป็นเพื่อนกัน ถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ แล้วเราไปขอให้เขาช่วยในวันหน้า ก็คงยาก ตรงนีท้ ำ� ให้รกุ เปิดตลาดในเออีซดี ว้ ย เพราะคิดว่าคนยิง่ เห็นยิง่ รูจ้ กั ยิง่ ดี พืน้ ฐานทีบ่ า้ นท�ำส่งออก อยูแ่ ล้ว ฉะนัน้ ไม่กลัวทีจ่ ะโตแบบก้าวกระโดด หากมีหนทางก็จะไปแน่นอน ตอนนีเ้ ล็งๆ เอาไว้แล้วด้วย”

08-0999-9282 Skiin & Herb Co. skiinherb


22

IT etc.

สร้างธุรกิจออนไลน์ให้โดดเด่นได้อย่างไร Text

: กฤษณา สังข์วงค์

นิตยสาร Time ได้เผยตัวเลขที่น่าสนใจว่า ในทุกๆ นาทีชาวอเมริกันใช้เงินไปกับ การซื้อของออนไลน์มากถึง 550,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สิ่งนี้เป็นสัญญาณที่บอกได้ชัดเจนว่า การซื้อขายบนโลกออนไลน์ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของคนทัว่ ทัง้ โลกแล้ว แต่จะท�ำ อย่างไรล่ะจึงจะสร้างความโดดเด่นให้ธุรกิจในโลกออนไลน์ได้

ไม่พูดเกินจริง

หากก�ำลังเริ่มต้นธุรกิจและธุรกิจยังไม่เป็นที่รู้จักนัก สิ่งหนึ่ง ทีผ่ ปู้ ระกอบการหลายรายน�ำมาใช้ คือ การท�ำประชาสัมพันธ์เพือ่ เร่งให้ ธุรกิจเป็นที่รู้จักเร็วขึ้น ทั้งนี้ก่อนท� ำประชาสัมพันธ์ควรตระหนัก เสมอว่า เนื้อหาที่ส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องไม่ใช่สิ่งที่เกินจริง เพราะแม้จะเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่กล่าวออกไปอย่างเกินจริงก็ยอ่ ม ท�ำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงได้

ใช้งานง่าย และเนือ้ หาภายในเว็บไซต์ยงั เป็นเนือ้ หาทีเ่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย ได้ชดั เจน ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถน�ำความโดดเด่นเหล่านีม้ าประยุกต์ ใช้กบั เว็บไซต์ของตน และทันทีทตี่ กแต่งเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ผูป้ ระกอบการ อย่าลืมส่งอีเมลเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ด้วย

เนื้อหาต้องดึงดูด

เนื้อหาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ยังคงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้ เว็บไซต์น่าสนใจ เพราะเนื้อหาที่สดใหม่ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถกระตุน้ การตัดสินใจซือ้ ได้ โดยกลยุทธ์ทจี่ ะท�ำให้เนือ้ หามีความ น่าสนใจ คือ การเลือกเอาบทสัมภาษณ์หรือความคิดเห็นจากลูกค้า

เว็บไซต์ไม่รกตา

มาโพสต์ลงบนเว็บไซต์ เพราะข้อมูลจากลูกค้าสามารถสร้างความน่า เชื่อถือได้เป็นอย่างดี

ไม่ท�ำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ

การคอยบอกผู้อื่นว่าตนคือผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังคอยแนะน�ำ เรื่องต่างๆ จนเกินงามนั้น บางครั้งก็ไม่เกิดผลดีกับธุรกิจ เพราะลูกค้า จะรูส้ กึ อึดอัดกับสิง่ ทีก่ ำ� ลังเผชิญ พวกเขาชอบทีจ่ ะคิดและตัดสินใจเอง ฉะนั้นจึงควรให้ค�ำแนะน�ำในยามที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น และพวกเขา จะรู้ด้วยตัวเองว่า คุณคือผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง เช่นเดียวกับ Pat Flynn บล็อกเกอร์ชื่อดังของเว็บไซต์ Smart Passive Income (SPI) ที่เขาได้ สร้างความไว้วางใจผ่านบทความที่เขียนจนหลายคนเรียกเขาว่า ผู้เชี่ยวชาญ

หากลยุทธ์แปลกใหม่มาใช้

เว็บไซต์ถือเป็นหน้าร้านได้เช่นกัน ซึ่งหน้าร้านที่สะอาด ไม่รกตา สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากกว่าเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วย ตัวหนังสือ และภาพที่ถูกจัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบ รวมทั้งสีสันที่ดู ไม่เข้ากันเสียเลย ซึ่งตัวอย่างการตกแต่งเว็บไซต์ให้น่าสนใจนั้นดูได้ จากเว็บบล็อก Zen Habits ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเว็บบล็อกยอด นิยมอันดับหนึ่งของโลกประจ�ำปี 2010 จากนิตยสาร TIME โดย Zen Habits นั้นมีความโดดเด่นตรงที่หน้าตาของเว็บไซต์ดูสะอาดตา

โลกออนไลน์นนั้ เคลือ่ นไปเร็ว บางสิง่ ทีใ่ ช้ได้ผลในวันนีอ้ าจใช้ไม่ได้ ผลเลยในวันพรุ่งนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องหมั่นเรียนรู้กลยุทธ์ ใหม่ๆ เสมอ โดยสามารถศึกษากลยุทธ์การท�ำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์หรือคู่มือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และที่ส� ำคัญ ควร ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ได้ศึกษามาให้กลายเป็นกลยุทธ์ในแบบฉบับ ของตัวเองก่อนน�ำไปใช้กับธุรกิจออนไลน์ด้วย

นิตยสาร SME Thailand พร้อมด้วย พ็อกเกตบุ๊กจาก ส�านักพิมพ์ PannbookS

AD

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43

27 มีนาคม–6 เมษายน 2558 พบกันที่บู๊ธ M02 โซน C1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ • สมัครสมาชิกนิตยสาร SME Thailand ราคา 960 บาท รับฟรี GifT VouchEr BlacK canYon และกระเป๋า ShoppinG BaG 1 ใบ

• ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร SME Thailand ราคา 960 บาท รับฟรี GifT VouchEr BlacK canYon และกระเป๋า ShoppinG BaG 1 ใบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.smethailandclub.com หรือ โทร.0-2270-1123-4 ต่อ 101


23

IT etc.

ก่อนจะท�ำสิ่งใดควรตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเสมอ แต่กระนั้น ในหลายครั้งที่แม้จะตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน แต่ด้วยระหว่างนั้น อาจมีกิจกรรมอื่นเข้ามาแทรกหรือมัวยุ่งกับงานประจ�ำที่ท�ำ หลายคน จึงมักหลงลืมเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ครัน้ พอนึกขึน้ ได้กค็ ร้านทีจ่ ะท�ำเสียแล้ว ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้เป้าหมายถูกหลงลืม อีกทัง้ ยังช่วยพิชติ เป้าหมายทีว่ างไว้ ให้ส�ำเร็จ แอพพลิเคชันที่จะแนะน�ำต่อไปนี้ช่วยได้

1 GoalsOnTrack (ดาวน์โหลดฟรี ใช้งานได้บน iPhone, Android, Blackberry และ Windows Phone 7) แอพฯ ที่เปรียบเหมือนสมุดบันทึกประจ�ำวันที่ระบุว่า วันนี้ต้องท�ำ อะไรบ้าง ซึ่งประโยชน์หลักๆ ของแอพฯ นี้คือช่วยเตือนว่าเป้าหมาย ทีว่ างไว้มกี ำ� หนดการเริม่ ต้นและสิน้ สุดลงเมือ่ ใด ต้องท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง จึงจะบรรลุเป้าหมาย และยังตรวจเช็กความคืบหน้าของเป้าหมายได้ ง่ายๆ ด้วยการท�ำเครื่องหมายถูกหน้าเป้าหมายที่ด�ำเนินการไปแล้ว

พิชิตเป้าหมายด้วย

5 แอพพลิเคชัน Text

: กฤษณา สังข์วงค์

2 LifeTick (เริม่ ต้น 2.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ส�ำหรับการใช้งานส่วนบุคคล และ 14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส�ำหรับภาคธุรกิจ ใช้งานได้บน iPhone, Android และ iPad) เมือ่ ตัง้ เป้าหมายได้ชดั เจนแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำต่อไป คือ การติดตามผล โดย LifeTick เป็นแอพฯ ติดตามผลทีจ่ ะส่งอีเมลมาแจ้งเตือนทุกครัง้ ว่า ถึงเวลาต้องท�ำตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ซึ่งการท�ำงานหลักจะคล้าย GoalsOnTrack แต่จะต่างกันตรงที่ LifeTick สามารถเชิญคนอืน่ ๆ เข้ามา ดูความคืบหน้าในสิง่ ทีท่ ำ� ได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นเพือ่ เป็นการ สร้างแรงบันดาลใจให้อยากท�ำตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีห้ ากใช้ LifeTick กับธุรกิจจะท�ำให้สามารถก�ำหนดสิ่งที่ลูกทีมต้องท�ำและติดตามความ คืบหน้าของแต่ละคนได้

3 Habit List (3.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้งานได้บน iPhone)

แอพฯ ที่สามารถสร้างตารางเวลาการท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ต้องเขียนบล็อกสัปดาห์ละสองครั้ง หรือต้องเข้าโรงยิมทุกวันพุธ และเสาร์ โดยเมื่อถึงเวลาที่ต้องท�ำกิจกรรมนั้นๆ Habit List จะแจ้ง เตือนให้ทราบ

4 Irunurun (ดาวน์โหลดฟรีสำ� หรับการใช้งานส่วนบุคคล ใช้งานได้บน iPhone และ iPad) แอพฯ ที่เน้นการก�ำหนดและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย ทีต่ งั้ ไว้วา่ ในแต่ละสัปดาห์ตอ้ งท�ำอะไรบ้าง อีกทัง้ ยังมีการให้คะแนนว่า สามารถท�ำตามเป้าหมายได้กี่คะแนน โดยเริ่มจาก 0 คะแนน ซึง่ หากสัปดาห์ใดท�ำได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะได้ 100 คะแนน นอกจากนี้ ยังสามารถแชร์เป้าหมายที่ท�ำส�ำเร็จแล้วให้เพื่อนคนสนิท คนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทราบและเข้ามาร่วมแสดงความ ยินดีได้ 5 StickK (ดาวน์โหลดฟรี ใช้งานได้บน iPhone และ Android)

แอพฯ ที่พัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Yale มีวิธีการ ใช้งานง่ายๆ เพียงระบุเป้าหมายและกรอบเวลาที่ต้องท�ำเป้าหมายนั้น ให้ส�ำเร็จ รวมทั้งระบุจ�ำนวนเงินลงไปเพื่อวางเงินมัดจ�ำ ซึ่งเป็นการ กระตุ้นให้อยากท�ำเป้าหมายนั้นๆ ให้ส�ำเร็จโดยเร็ว หลังจากนั้นให้ตั้ง กรรมการขึ้นมาคอยตรวจเช็กความเคลื่อนไหวว่าได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในเป้าหมายไปหรือยัง ท้ายสุดเมื่อท�ำเป้าหมายนั้นได้ส�ำเร็จ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เงินมัดจ�ำที่วางไว้ก็จะได้คืน

N&B ความส�ำเร็จของ แฟรนไชส์รอ้ ยล้าน ย้อนกลับไปเมื่อปี 2541 บุญประเสริฐ พู่พันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น แอนด์ บี พิซซ่า เครป จ�ำกัด เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่ง ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ำกุง้ จึงท�ำให้เริม่ หาธุรกิจเป็น ของตนเอง เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว ด้วยการเปิดคีออสเล็กๆ ในห้างสรรพสินค้าเพื่อขายเครปที่เขาและภรรยาร่วมกันพัฒนาสูตร ขึ้นมา ธุรกิจเล็กๆ ที่ไม่ได้คาดหวังในตอนแรกกลับสามารถสร้างมูลค่า มหาศาลและกลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงให้กับเขาในเวลาต่อมา “ตอนนัน้ โดนลดเงินเดือน เลยคิดว่าน่าจะหาธุรกิจส�ำรอง วันหนึง่ ไป เทีย่ วสวนสยามเจอร้านทีข่ ายเครปคนต่อแถวยาวมาก ก็เลยคิดว่านีแ่ หละ น่าจะท�ำเป็นอาชีพได้ จึงกลับมาหาสูตรพัฒนาสูตรกันเองกับภรรยา และได้เช่าพื้นที่เล็กๆ ขายที่อิมพีเรียล ส�ำโรง จากทีแรกก็คิดว่าถ้า 3 เดือนแล้วได้รายได้ 2 เท่าของเงินเดือนจะลาออกจากงานประจ�ำ จนผ่านมา 10 ปี ร้านก็ยงั ขายได้อยู่ ประกอบกับได้รบั โอกาสจากทางห้างสรรพสินค้า ให้พื้นที่เปิดเป็นร้าน เราเลยคิดว่าจะขายอะไร เพราะเครปนั้นต่อให้มี คนมาซื้อเยอะก็โตยากเนื่องจากต้องเสียเวลาท�ำ เลยคิดพัฒนาสินค้า ตัวใหม่คือแพนเค้กไส้ต่างๆ ซึ่งไม่ต้องรอแบบเครป ปรากฏว่ายอดขาย เพิ่มเป็น 2 เท่า” การหันมาทุ่มเทกับการพัฒนา N&B ท�ำให้บุญประเสริฐมุ่งมั่นกับ การท�ำธุรกิจ คิดหาวิธีการที่จะขยายธุรกิจให้เติบโต จนกระทั่งท�ำให้ จากวันแรกที่เขาขายเครปได้เพียง 53 ชิ้นในปี 2541 ครั้นพอในปี 2551 ที่เขาลงลุยธุรกิจอย่างเต็มตัวก็สามารถสร้างรายได้ถึง 8 ล้านบาท และในปี 2556 ขยับขึ้นเป็น 100 ล้านบาท เป็นการเติบโตแบบ ก้าวกระโดด ด้วยการเปิดระบบแฟรนไชส์ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 100 สาขา “แรกๆ ก็ขายแฟรนไชส์ทเี่ ป็นคีออส ขายดีมากแต่กพ็ บว่ามันไม่ยงั่ ยืน

เพราะเล็กท�ำให้สนิ ค้าไม่หลากหลาย ก็เลยปรับจากคีออสเป็นระบบร้าน ซึง่ สามารถลงสินค้าได้หลากหลายกว่า มีพนื้ ทีท่ มี่ นั่ คงกว่า ตรงนีก้ ท็ ำ� ให้ เราเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จนวันนีเ้ รามีแฟรนไชส์ในรูปแบบคีออสมากกว่า 100 แห่ง สาขาแฟรนไชส์ในรูปแบบร้านกว่า 17 แห่งทั่วประเทศ” ทั้งนี้ บุญประเสริฐ ได้เปิดเผย Key Success ของ N&B ด้วยว่า ประการแรกเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเอง ประการที่สองเป็นเพราะ ความศรัทธาในสิง่ ทีท่ ำ� ประการทีส่ ามคือการมีความรู้ โดยเขาจะแสวงหา ความรูใ้ ห้กบั ตนเองตลอดเวลา และประการสุดท้ายต้องมีความกล้าเสีย่ ง ส�ำหรับเป้าหมายในอนาคตของ N&B นั้น บุญประเสิรฐได้วางแผน ที่จะพาแบรนด์ N&B ก้าวสู่อาเซียน โดยจะเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็น ค่อยไป เพราะจะต้องคัดเลือกแฟรนไชซีที่ใช่จริงๆ เท่านั้น ซึ่งเชื่อว่า ภายใน 10 ปีจะเห็น N&B ในอาเซียน 8 ประเทศ ยกเว้นบรูไน อย่างแน่นอน เนื่องจาก N&B เป็นธุรกิจอาหารที่ต้องเปิดบริการตั้งแต่เช้า และมี ระบบแฟรนไชส์กว่า 100 แห่ง ดังนัน้ เทคโนโลยีการสือ่ สารจึงมีประโยชน์ อย่างมากในการติดต่อที่รวดเร็ว สะดวก และประหยัด “เพราะเราต้องขายของทุกวัน เปิดตั้งแต่ 9 โมงถึง 3 ทุ่ม มีพนักงาน จ�ำนวนมาก มีสาขาอีกเป็นร้อย การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและประหยัด จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของเรา ซึ่งเราเลือกใช้แพ็กเกจ สมาร์ท แพลน ของดีแทค ท�ำให้สามารถโทรศัพท์ติดต่อกันได้ตลอด 24 ชัว่ โมงในเบอร์องค์กรฟรี ตรงนีน้ อกจากจะช่วยให้สะดวกในการติดต่อ เพราะพนักงานก็จะรูว้ า่ โทร.ฟรีกท็ ำ� ให้เราไม่ขาดการติดต่อ เวลามีปญ ั หา ก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทีส่ ำ� คัญยังช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จา่ ย ได้เป็นอย่างมากอีกด้วย”


24

Money

5 เคล็ดลับ บริหารจัดการเงิน สไตล์ Startup Text : เจษฎา

ปุรินทวรกุล

สิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังเริ่มต้นธุรกิจคือการมีสภาพการเงินที่มั่นคงและแข็งแรง มีเงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจที่ไหลลื่น สามารถน�ำเงินไปลงทุนเสริมศักยภาพให้ธุรกิจได้ทันทีที่มีความต้องการ ซึ่งเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินนั้นจัดได้ว่ามีผลต่อความส�ำเร็จหรือล้มเหลวในการท�ำธุรกิจกันเลยทีเดียว

หากใครอยากรู้ว่าต้องบริหารจัดการการเงินในช่วงที่เริ่ม ท�ำธุรกิจอย่างไรดี มีเคล็ดลับดีๆ มาแนะน�ำให้คุณ ดังนี้

4

ต้องกล้าที่จะจ้างคนมาช่วย

1

อย่าบอกนะว่า คุณจะท�ำธุรกิจทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ตั้งแต่ ซื้อของ ท�ำบัญชี ฝากเงิน ผลิตสินค้า น�ำไปวางขาย ติดต่อ ประสานงาน ฯลฯ ถ้าคุณไม่ถนัดงานขายก็จ้างเซลส์ดู หรือถ้า คุณบริหารจัดการลูกจ้างไม่เก่ง ก็จ้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่คุณ ไว้วางใจได้มาอีกหนึ่งต�ำแหน่ง หรือคุณไม่มีความสามารถด้าน การเงินและบัญชี ก็ให้จา้ งนักบัญชีทมี่ คี วามสามารถและไว้วางใจ ได้มาช่วยเหลือคุณ เพราะคุณไม่สามารถท�ำธุรกิจให้เติบโตเพียง ล�ำพังได้หรอก และหากคิดแต่จะประหยัดค่าใช้จ่าย เหมางาน มาท�ำคนเดียว ท�ำไปท�ำมาอาจจะเข้าต�ำราเสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย เพราะนอกจากคุณจะไม่ได้เก่งไปทุกอย่างแล้ว การจ้างคนทีม่ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญ จะท�ำให้สามารถมีเวลาเหลือ ที่จะไปพัฒนาต่อยอดหรือคิดงานด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ เติบโตต่อไปได้

เขียนแผนธุรกิจ สิง่ แรกทีผ่ เู้ ริม่ ต้นธุรกิจควรท�ำคือการเขียนแผนธุรกิจว่า เป้าหมาย การท�ำธุรกิจของเราคืออะไร กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ขาย หรือกระจายสินค้า เงินทุน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าแรงลูกจ้าง ค่าแรงตัวเอง ทั้งหมดนี้เพื่อค�ำนวณหาต้นทุนทาง ธุรกิจ ถ้าคุณไม่เขียนแผน แต่กลับไปผลิตผลิตภัณฑ์จนเสร็จสรรพ พร้อมขาย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นทุนสินค้าอยู่ที่เท่าไหร่ ก�ำไร ต่อชิ้นอยู่ที่กี่บาท และในระยะยาวคุณแทบจะไม่มีทางรู้เลยว่า ที่ท�ำธุรกิจมานั้นก�ำไรเท่าไหร่ หรือขาดทุนจากจุดไหน ที่ส�ำคัญ การประมาณการยอดขาย ประมาณการต้นทุน การประมาณ ค่าใช้จ่าย งบดุล ฯลฯ เพื่อวางแผนการเงินก็จะช่วยท�ำให้ธุรกิจ ไม่สะดุดล้มกลางทางได้ ข้อดีของการเขียนแผนธุรกิจอีกอย่างหนึง่ ก็คอื หากเราต้องการ กู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะจากธนาคารหรือแหล่งกู้ยืมอื่นๆ แผนธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็น เพราะจะท�ำให้ธุรกิจของคุณดูมีความ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

5

อย่างน้อยต้องมีความเข้าใจพื้นฐานด้านกระแสเงินสด

2

สร้างแผนการตลาด

3

เมื่อเขียนแผนธุรกิจเป็นรูปเป็นร่างได้แล้ว ค่อยสร้างแผน การตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณกับลูกค้าได้รู้จักกัน เกิดการทดลองซื้อ ใช้ซ�้ำ ซึ่งหากลูกค้าใช้ซ�้ำก็จะสร้างฐานลูกค้า ได้เรื่อยๆ มีกระแสเงินสดไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่มี ลูกค้า ไม่มีการใช้ซ�้ำเลย อาจต้องกลับไปทบทวนตัวผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจเรือ่ งกลุม่ เป้าหมาย ช่องทางการจ�ำหน่าย หรือแผนการ ตลาดใหม่อีกครั้ง ไม่เช่นนั้นธุรกิจอาจขาดทุนไปเรื่อยๆ ทีส่ ำ� คัญ แผนการตลาดนอกจากจะท�ำให้รสู้ ถานการณ์ปจั จุบนั ท�ำให้เห็นโอกาสทางการแข่งขัน ยังช่วยท�ำให้สามารถคาดคะเน ยอดขายล่วงหน้าได้ และประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะใช้ ในด้านการผลิต การจัดจ�ำหน่ายได้อีกด้วย

ต้องมีเงินสดอยู่ในมือด้วย บางธุรกิจ ไม่สามารถเก็บเงินสดจากลูกค้าได้ เพราะต้องฝาก วางจ�ำหน่าย พอครบก�ำหนดจึงไปนับว่าสินค้าขายไปกี่ชิ้นแล้ว จึงช�ำระเงินตาม Credit Term บางธุรกิจ Credit Term อยู่ที่ 30 วันบ้าง หรือแม้แต่ 60 วันก็ยังมี ท�ำให้เจ้าของธุรกิจอาจขาด สภาพคล่องทางการเงิน ผลเสียที่ตามมาก็คือ คุณจะไม่มีเงินสด เอาไว้วางแผนแก้ไขข้อบกพร้องทางธุรกิจได้ทัน (หากมีเรื่องต้อง ใช้เงินแบบเร่งด่วน) และถ้ามีโอกาสในการลงทุนเพิม่ ก็ไม่สามารถ ท�ำได้ทันทีอีกเช่นกัน เพราะติด Credit Term จากลูกค้า ทางแก้คือการเจรจา เพื่อให้ Credit Term ต�่ำ เช่น 15 วัน หรือไม่เกิน 30 วัน แต่เราก็ตอ้ งขยันไปเก็บเงินและมีระบบบริหาร จัดการบัญชีทมี่ ปี ระสิทธิภาพควบคูไ่ ปด้วย เพือ่ ให้เวลาทีต่ อ้ งการ ใช้จ่ายเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ จะได้มีเงินไปใช้ลงทุนได้แบบ ไม่สะดุด

แม้วา่ คุณจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก จ้างบุคคลทีน่ า่ ไว้ใจ ได้มาเป็นเซลส์ นักบัญชี หรือต�ำแหน่งต่างๆ แต่อย่างน้อยคุณ ก็ยังจ�ำเป็นต้องรู้ข้อเสนอการซื้อขายที่เซลส์ท�ำร่วมกับลูกค้า ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการทุกเดือนและจดบันทึก กระแสเงินสด ทีม่ อี ยูใ่ นมือ อย่าวัดสถานะธุรกิจจากงบการเงินโดยละเลยกระแส เงินสด ควรส�ำรองเงินเผื่อระยะเวลาจ่ายเงินล่าช้า ถ้าเป็นไปได้ เรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้า เพราะนีค่ อื ธุรกิจของเรา เราอาจ ฝากลูกน้องท�ำ แต่เราก็ควรรู้รายละเอียดทุกส่วน ทุกขั้นตอน เพื่อวางแผนการใช้เงินให้กับการเติบโตของธุรกิจภายในอนาคต เรื่องของค�ำว่าเงินนั้น ไม่เข้าใครออกใคร วางใจได้ แต่อย่า เชื่อใจจนสนิท ต้องพยายามดูให้ละเอียดรอบคอบ เพราะเงินทุน ก็เปรียบเสมือนรากฐานของทุกธุรกิจนั่นเอง


SS010003TY

TRIM_260x172.5

25-02-58


26

Inspired me

วรรณกรรมเยาวชน “แฮร์รี่ พอตเตอร์” “คิมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ได้หยุดอ่านไประยะหนึง่ จนเมื่อได้มีโอกาสอ่านวรรณกรรมเยาวชน แฮร์รี่ พอตเตอร์ คิมจึงหวนกลับมารักการอ่านอีกครั้ง โดยหนังสือเล่มนี้ ท�ำให้คิมได้เปิดโลกหนังสือ ได้รู้ว่ายังมีหนังสือที่สนุกอยู่ อีกมาก และแฮร์รี่ พอตเตอร์ยังเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคิมให้ กลายเป็นคนหลงใหลในการอ่านหนังสือ และหล่อหลอมให้ คิมมีตัวตนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คือ การเป็นคนที่กระหาย อยากเรียนรู้ ใส่ใจในการเปลีย่ นแปลงของสังคม และชืน่ ชม วัฒนธรรมที่แตกต่าง”

หนังสือ “7 อุปนิสัยของ เด็กดีมีความสุข”

คุณพ่อ คุณแม่ “คุณพ่อและคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจให้คิมใส่ใจเรื่องสังคม เพราะท่าน ทัง้ สองต่างเป็นนักเคลือ่ นไหวในยุค 14 ตุลา และ 6 ตุลา โดยกิจกรรมนักศึกษา ที่ท่านเคยท�ำไว้ ท�ำให้คิมรู้ว่าเรื่องสังคมนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว และเมื่อได้รู้ว่า ท่านเคยผลักดันเรือ่ งนีม้ าก่อน เราเองก็พลอยมีอดุ มการณ์เรือ่ งการเปลีย่ นแปลง สังคมไปด้วย อีกทั้งยังกลายเป็นปรัชญาในการใช้ชีวิต และการท�ำงาน คือ หากจะสร้างความเปลีย่ นแปลงให้สงั คมในเรือ่ งใด เราต้องท�ำมันอย่างจริงจัง ซึ่งคิมมีความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมเหมือนคุณแม่ คือ การศึกษา ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วย ผลักดันหรือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา คือ หนังสือ และเพราะเราเชื่อ เรื่องหนังสือสร้างตัวตน หนังสือที่เราจัดพิมพ์ออกมาหรือนวัตกรรมที่คิมไป เสาะหามาจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้ออกมา เปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป”

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

“คิ ม มี โ อกาสได้ อ ่ า นหนั ง สื อ เรื่ อ ง 7 อุ ป นิ สั ย ของเด็กดีมคี วามสุข ทีเ่ ขียนโดย Sean Covey ซึง่ เนือ้ หา ภายในเล่มพูดถึง 7 อุปนิสัยของคนที่มีความสุขสูง ซึง่ อุปนิสยั ที่ 1 เป็นอุปนิสยั ทีม่ คี วามหมายกับตัวคิมมาก ที่สุดในตอนนี้ คือ เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งที่ท�ำ หรือรู้สึก เช่น หากเราต้องการมีชีวิตที่มีความหมาย เราก็ตอ้ งท�ำให้ชวี ติ เรามีความหมาย หรือถ้าเราไม่อยาก เบือ่ เราก็ตอ้ งเป็นผูก้ ระท�ำให้ชวี ติ มีกจิ กรรมทีส่ นุกสนาน ไม่น่าเบื่อ หรือพูดง่ายๆ คือ เราต้องรับผิดชอบชีวิต ของเราเอง ซึ่งตอนนี้คิมด�ำเนินชีวิตตามแนวทางของ หนังสือเล่มนีท้ งั้ ในด้านการใช้ชวี ติ ส่วนตัวและการท�ำงาน”

เพื่อนๆ

หนังสือเปลีย่ นแปลงชีวติ คิม จงสถิตย์วัฒนา Text :

“เดิมทีคมิ เป็นวิศวกรจึงไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจเรือ่ ง การเรียนรูแ้ ละการศึกษาของเด็กสักเท่าไร แต่เมือ่ มีโอกาส ท�ำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่จัดร่วมกับมูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ท�ำให้คมิ ค้นพบว่า การศึกษา ตัง้ แต่ระดับอนุบาลนัน้ ส�ำคัญมาก ซึง่ โครงการนีช้ ว่ ยเปิด โลกทัศน์ให้เห็นว่า การเรียนรู้ที่ดีควรเป็นอย่างไร ท�ำให้ คิมเห็นภาพความแตกต่างด้านการศึกษาอย่างชัดเจน ระหว่างการเรียนรู้แบบท่องจ�ำหรือการกรอกความรู้ ใส่สมองแบบทางเดียวกับการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ได้พดู คุย ได้ตงั้ ค�ำถาม และหาค�ำตอบร่วมกัน ซึง่ โครงการนี้ เป็นแรงบันดาลใจให้คิมสนใจท�ำงานส�ำนักพิมพ์”

กฤษณา สังข์วงค์

ส�ำหรับบางคน “หนังสือ” อาจให้ได้เพียง สาระ ความบันเทิง แต่กับ คิม จงสถิตย์วัฒนา หนังสือเล่มโปรดหนึ่งเล่มได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต ของสาววิศวกรในบริษัทรองเท้าเจอ็อกซ์ ให้เปลี่ยนมาสวมบทบาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ำกัด และไม่ใช่เพียงหนังสือเท่านั้น ที่เป็นแรงผลักดันหลักที่ท�ำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไป หากแต่สิ่งรอบกายก็ล้วนเป็นแรงผลักเสริม เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตเธอชัดเจนยิ่งขึ้น

“คิมเรียนโรงเรียนประจ�ำที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เด็ก ดังนั้น เครือข่ายสนับสนุนที่ส�ำคัญมากๆ ของคิมจึงเป็น เพื่อนๆ ที่ท�ำให้เรารู้ว่ายามเรามีปัญหา เราไม่ได้อยู่ตัว คนเดียว ซึ่งเพื่อนๆ ของคิมนั้นล้วนเป็นผู้หญิงแกร่ง ในแบบฉบับของตนเอง เช่น เพื่อนบางคนท�ำให้เราเห็น ความเชือ่ มัน่ ในหลักการ ความเป็นคนกตัญญู และการมีใจ เอือ้ อาทรต่อเพือ่ น ในขณะทีเ่ พือ่ นอีกคนสามารถท�ำธุรกิจ ให้ประสบความส�ำเร็จได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความ สนุกในการใช้ชีวิต และบางคนยังสามารถใช้ชีวิต ได้อย่างสมดุลมาก เช่น เวลาท�ำงานก็สามารถดูแล สุขภาพให้สมดุลทั้งกายและใจได้ ซึ่งตัวตนทั้งหมดนี้ ของพวกเขา เราได้น�ำมาปรับใช้ในชีวิตของเราด้วย”


27

Health HEALTHY BODY HAPPY MIND

บ�ำบัดอารมณ์ ด้วยกลิ่น Text : Morning

ต�่ำไปก็ใช่ว่าจะดี Text :

น�้ำค้าง

ไปอ่านเจอในพันทิปเกี่ยวกับกระทู้ลดน�้ำหนักที่ยึดหลักการรับประทานอาหารแคลอรีต�่ำมาก ดูรายการอาหาร แล้วน่าตกใจอย่างยิ่ง อยู่ที่ประมาณ 500-600 แคลอรีหรือต�่ำกว่านี้ (ต่อวันนะ ไม่ใช่ต่อมื้อ) ยกตัวอย่างอาหาร ที่เจ้าของกระทู้รับประทานใน 1 วัน เช่น

เช้า

กลางวัน

โยเกิร์ตไขมัน 0%

บ่าย

= 100 แคลอรี

รวมทั้งหมด

= 80 แคลอรี

470 แคลอรี

= 70 แคลอรี ชาไม่ใส่น�้ำตาล

เย็น

ในบรรดาประสาทสัมผัสทั้ง 5 “กลิ่น” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทรงอิทธิพล ต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวัน นอกจากกระตุ้นความรู้สึกและท�ำให้หวน นึกถึงเหตุการณ์บางอย่าง กลิ่นยังส่งผลต่ออารมณ์อีกด้วย คุณสมบัติ นี้ถูกค้นพบมานานและมีการน�ำกลิ่นมาใช้เพื่อการนี้ตั้งแต่สมัยอียิปต์ โบราณแล้ว หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “กลิ่นบ�ำบัด” ความที่กลิ่นสามารถ ปรับอารมณ์ได้ จึงมีการสกัดกลิน่ ต่างๆ จากธรรมชาติและวางจ�ำหน่าย ในรูปแบบน�้ำมันหอมระเหย มาดูกันว่ากลิ่นไหนมีสรรพคุณอะไร จะได้เลือกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

เปปเปอร์มินต์

นอกจากบรรเทาอาการปวดศีรษะ ยังสร้างความกระปรี้กระเปร่า หากง่วงเหงาหาวนอน กลิ่นนี้ท�ำให้ตาสว่าง สดชื่นขึ้น

มะนาว

= 80 แคลอรี

สาย

Dew

= 140 แคลอรี

เหมือนจะกินครบทุกมื้อ แต่ปริมาณอาหารน้อยมาก มันเป็นการอดอาหารและทรมานตัวเองชัดๆ 500-600 แคลอรีตอ่ วันไม่มที างเพียงพอส�ำหรับคนหนุม่ สาววัยท�ำงาน ต่อให้นงั่ เฉยๆ ไม่เคลือ่ นไหวอะไร ร่างกายก็ยงั ต้องการ พลังงานเพื่อให้อวัยวะต่างๆ ท�ำงานต่อไปได้ แม้กระทั่งการหายใจ ก็ต้องใช้พลังงานเช่นกัน โดยปกติ คนเราจะ ต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เฉลี่ยวันละ 1,800-3,000 แคลอรี แล้วแต่เพศ วัย และไลฟ์สไตล์ ความจริงแล้วอาหารแคลอรีต�่ำมาก (Very Low Calorie Diets) ถูกออกแบบมาเพื่อการลดน�้ำหนักอย่าง รวดเร็วส�ำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนหรือคนที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 32 แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเคร่งครัด ของแพทย์หรือนักก�ำหนดอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร และผลข้างเคียงอื่นๆ และไม่ใช่ ทุกคนที่เหมาะจะรับประทานอาหารประเภทนี้ กลุ่มบุคคลที่สมควรหลีกเลี่ยงได้แก่คนท้อง คนให้นมบุตร เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เป็นโรคตับ โรคไต โรคมะเร็ง แต่ถึงจะเป็นคนหนุ่มสาวที่สุขภาพแข็งแรง หากไม่มีความรู้ด้านโภชนาการหรือไม่ศึกษาให้ดี อาจก่อให้เกิด โทษมากกว่าประโยชน์ อย่างแรกเลย ผลข้างเคียง เช่น มึนศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มสี มาธิ ผมร่วง ท้องผูกหรือท้องร่วง เป็นต้น แต่ผลข้างเคียงรุนแรงที่ค่อยๆ เกิดขึ้นคือเมตาบอลิซึ่มหรือระบบเผาผลาญพลังงานพังเมื่อรับประทาน อาหารแคลอรีต�่ำมากไประยะหนึง่ ร่างกายจะปรับโหมดลดการเผาผลาญลงเพือ่ สงวนพลังงานเอาไว้ เรียกว่าระบบ เมตาบอลิซึมจะอยู่ในระดับต�่ำมาก แต่เมื่อใดที่กลับไปรับประทานตามปกติ สิ่งที่เกิดขึ้นคือน�้ำหนักจะพุ่งขึ้นอย่าง รวดเร็วและเท่าตัว หรือที่เรียกว่าโยโย่ เอฟเฟกต์นั่นแหละค่ะ ท�ำให้อ้วนหนักกว่าเดิมอีก การลดน�้ำหนักที่ดีที่สุดคือยึดหลัก in = out คือรับระทานเข้าไปเท่าไรก็พยายามเผาผลาญออกไปเท่านั้น หากท�ำได้ก็จะไม่มีพลังงานส่วนเกินหลงเหลือจนแปรเป็นไขมันเกาะกุมตามอวัยวะต่างๆ อาหารที่รับประทาน ก็ควรเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ ผัก ผลไม้ที่มีไฟเบอร์เยอะๆ หลีกเลี่ยงอาหารอุดมด้วยไขมันและน�้ำตาล หรืออาหาร ประเภท Empty Calorie ที่ให้พลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการต�่ำ ส่วนเรื่องของการเผาผลาญพลังงาน จะมี วิธีไหนดีไปกว่าการออกก�ำลังกาย วกกลับมาที่การรับประทานอาหารแคลอรีต�่ำมากๆ แบบไม่ถึง 500 แคลอรีต่อวัน หลายคนที่ก�ำลังกินอาหาร แบบนี้ มีแนวโน้มจะเป็น Anorexia หรือโรคคลั่งผอม/โรคกลัวอ้วน หากรู้เท่าทันตัวเองก็โชคดีแก้ไขสถานการณ์ ทัน แต่ถ้ายังยึดติดอยู่กับความผอมแบบไร้สติ นั่นเท่ากับพวกเขาก�ำลังท�ำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว

ผลวิจัยระบุกลิ่นมะนาวช่วยปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายให้เป็น ปกติ คนที่เป็นโรคซึมเศร้า เมื่อสูดดมกลิ่นมะนาวบ่อยๆ จะท�ำให้ลด การพึ่งพายาลงได้

ลาเวนเดอร์

อีกหนึ่งกลิ่นยอดนิยมที่มีสรรพคุณช่วยเพิ่มคลื่นอัลฟ่าในสมอง คลื่นดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการผ่อนคลายของจิต และท�ำให้นอนหลับ ง่ายขึ้น

ยูคาลิปตัส

ไม่เพียงแต่บรรเทาอาการคัดจมูกเวลาเป็นหวัด ยูคาลิปตัสยังลด อาการมึนศีรษะ ท�ำให้จิตใจสงบ เหมาะกับผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบ

โรสแมรี่

ช่วงเวลาที่ท�ำงานภายใต้แรงกดดัน ว่ากันว่ากลิน่ นีจ้ ะท�ำให้มสี มาธิ จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ท�ำงานได้เร็วและแม่นย�ำ

ส้มหรือมะกรูด

ให้กลิ่นที่สดชื่น ลดความกระวนกระวายหรือตื่นกลัว ท�ำให้จิตใจ สงบขึ้น

คาโมมายล์

ไม่ได้เป็นแค่ชาทีใ่ ช้ดมื่ คาโมมายล์ยงั ถูกน�ำมาสะกัดเป็นน�ำ้ มันหอม ระเหยที่เมื่อสูดดมจะช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สอดคล้องกับ ค�ำแนะน�ำให้ดื่มชาคาโมมายล์เวลาที่นอนไม่ค่อยหลับ มีปัญหาเรื่องสมดุลอารมณ์ครั้งต่อไป ลองเลือกใช้กลิ่นบ�ำบัดดู แต่ถ้าไม่ได้ผล คงต้องกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นตอ นั่นคือ “จิต” หากลด การปรุงแต่งลงได้ ความรู้สึกจะว่างเปล่าและเจ็บปวดน้อยลง


28

Lifestyle DECORATION

แต่งป๊อปอาร์ตบนคอนเทนเนอร์

Fresh Boxx Salad Café Text : กฤษณา

สังข์วงค์ / Photo : Otto

เมื่อพูดถึง “สลัด” ภาพผักหลากชนิดที่วางรวมกันในจานก็ลอยเข้ามาในหัว และเมื่อลองนั่งนึกดีๆ ก็พบว่า น้อยนักที่จะมีร้านสลัดแบบนั่งรับประทาน ยิ่งเป็นร้านที่ท�ำจากตู้คอนเทนเนอร์ด้วยแล้วยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ แต่ส�ำหรับใครที่มีโอกาสใช้ถนนสายเลียบคลองทวีวัฒนาคงต้องสะดุดตากับตู้คอนเทนเนอร์สีเจ็บที่หน้าร้านมีป้าย บอกชัดเจนว่า นี่คือ Fresh Boxx Salad Café ร้านขายสลัดของดาราสาวสุดติสต์ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และเพื่อนสาวคนสนิท หนุ่ย-สาวิตรี น้อยพจนา Fresh Boxx Salad Café เกิดจากความชอบในการท�ำอาหารของหนุ่ยและความต้องการอยากออกแบบร้าน ด้วยตัวเองของนุน่ โดยเหตุผลหลักทีท่ งั้ คูต่ ดั สินใจเปิดร้านขายสลัดเป็นเพราะการขายสลัดไม่จำ� เป็นต้องอยูป่ ระจ�ำ ร้านตลอดเวลา หากแต่จัดเตรียมน�้ำสลัดที่ปรุงขึ้นใหม่ทุกวัน และผักสดๆ ไว้คอยบริการลูกค้าก็เพียงพอแล้ว นอกจากซิกเนเจอร์ของร้านอย่างน�ำ้ สลัดรสจัดจ้าน น�ำ้ สลัดสูตรพิเศษทีห่ นุย่ ได้เพิม่ รสชาติเผ็ดนิดๆ ลงไปเพือ่ ให้ ถูกปากลูกค้ายิง่ ขึน้ ตูค้ อนเทนเนอร์ทที่ ำ� เป็นตัวร้านยังดึงดูดความสนใจได้ไม่แพ้กนั ซึง่ เหตุผลทีใ่ ช้ตคู้ อนเทนเนอร์นนั้ เพราะช่วงเปิดร้านแรกๆ ทั้งคู่ต่างไม่รู้ว่าร้านจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ จึงไม่เสี่ยงลงทุนไปกับการลง สิ่งปลูกสร้างถาวรซึ่งยากต่อการขายต่อ แต่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นสามารถเคลื่อนย้ายและขายต่อได้ง่ายกว่า Fresh Boxx Salad Café โดดเด่นด้วยการน�ำตู้คอนเทนเนอร์มาท�ำเป็นร้านสลัดและเพิ่มสีสันทั้งภายใน และภายนอกร้านให้เด่นสะดุดตา โดยนุน่ เน้นตกแต่งร้านด้วยสีสนั สดใสตามสไตล์คลั เลอร์ฟลู ป๊อปอาร์ต ส่วนบริเวณ รอบร้านก็เลือกปลูกหญ้าทีม่ ลี ำ� ต้นสูงเพือ่ ท�ำเป็นแนวรัว้ ทัง้ ยังท�ำให้รา้ นดูโปร่งและลงตัวกับตูค้ อนเทนเนอร์ทมี่ คี วามดิบ อยู่ในตัว และเมื่อเดินเข้ามาในร้านจะพบกับการจัดตกแต่งร้านในธีมต่างๆ ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเทศกาล ซึ่งหาก ใครมีโอกาสไปเยือนในช่วงนีจ้ ะพบกับบรรยากาศร้านทีเ่ ต็มไปด้วยสีสนั ของสายรุง้ ในธีมการเฉลิมฉลอง ครัน้ เงยหน้า ขึ้นมองเพดานจะเห็นโคมไฟที่ท�ำจากตะแกรงและรอบๆ ตัวยังเต็มไปด้วยเก้าอี้หวายตัดขาที่ถูกพ่นด้วยสีหลากสี ซึ่งของตกแต่งเหล่านี้นุ่นและหนุ่ยลงมือท�ำเอง จึงท�ำให้ร้านสลัดมีกลิ่นอายความเป็นเวิร์กช็อปผสมอยู่ด้วย ร้านสลัดสีเจ็บแห่งนีแ้ ม้จะได้เปรียบร้านอืน่ ๆ ตรงทีเ่ จ้าของร้านเป็นดารา จึงท�ำให้รา้ นเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง ในเวลาอันรวดเร็ว แต่นุ่นทราบดีว่า การที่ร้านจะอยู่ได้อย่างถาวรนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงหรือการโหม ประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า และการบริการที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น Fresh Boxx Salad Café จึงมีสิ่งนี้มอบให้กับลูกค้าที่มาเยือนทุกคน

ข้อแนะน�ำดีๆ จากนุ่นถึงคนที่อยากน�ำตู้คอนเทนเนอร์มาท�ำเป็นร้านอาหาร การตัดตู้คอนเทนเนอร์ ให้ออกมาเนี้ยบต้องใช้ช่างที่มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ เพราะตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้แก๊สในการตัด หากมือไม่นิ่งพอจะท�ำให้งานออกมาเบี้ยว อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความร้อน แต่สามารถแก้ ไขได้ด้วยการติดฉนวนกันความร้อน แต่นั่นจะท�ำให้รายละเอียดของตู้อย่างรอยหยักรอบตู้หายไป ทั้งนี้ ตู้คอนเทนเนอร์ยังมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมและเป็นสื่อน�ำไฟฟ้า ที่ดี ดังนั้น จึงต้องเพิ่มความรอบคอบเป็นพิเศษในการติดตั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ ภายในตู้

ซ.59 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา 0-2800-2962 FreshBoxxSaladCafe


29 SHOPPING

Text : กฤษณา

สังข์วงค์ / Photo : Otto

EAT / DRINK / TRAVEL

Text : กฤษณา

สังข์วงค์

Ramen Suteiji ร้านราเมนย่านสุขุมวิท 49 ที่ดึงดูด ใจลูกค้าด้วยการตกแต่งร้านคล้าย โรงละครคาบูกแิ ละการดีไซน์เมนูราเมน ให้ มี ค วามแตกต่ า ง แต่ ค งรสชาติ ต้นต�ำรับแท้สไตล์ฟูกูโออย่างราเมน จิ้งจอกขนส้ม ที่สุดของความลงตัว ระหว่างซุปกระดูกหมู ไข่ และซอสกิมจิหมักรสชาติเข้มข้น และราเมนนารี สีขาวสไตล์คมุ าโมโตะ เส้นเหนียวนุม่ รับประทานคูน่ ำ�้ ซุปกระดูกหมู โรยหน้า ด้วยกระเทียมเจียวหอม เสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวกุ้งคําโต สุขุมวิท 49 ซ.พร้อมศรี เปิดบริการทุกวัน 11.00-23.00 น. 0-2762-7815 ramensuteiji

sora city Bike Café & Gallery แห่งใหม่สไตล์ มินิมอลที่มีไม้เป็นองค์ประกอบหลักในการ ตกแต่ง ท�ำให้บรรยากาศภายในร้านอบอุ่น เหมือนคาเฟ่แถบสแกนดิเนเวีย นอกจาก Sora Coffee รสชาตินมุ่ นวล หอมกลิน่ นัทตี้ ผสมดาร์กช็อกโกแลตและซิกเนเจอร์อย่าง Mixed Berry Yogurt Buttermilk Pancake แล้ว Sora City ยังมีแกลเลอรีจดั แสดงภาพให้ได้เดินชมกันด้วย โดยผูส้ นใจ สามารถอัพเดตวันเวลาจัดแสดงงานได้ทางเฟซบุ๊กของร้าน

เสพงานศิ ลป์ก ลางลมหนาว

ซ.สุขุมวิท 26 เปิดบริการทุกวัน 09.00-20.30 น. 0-2001-6600 soracity @soracity, @soracoffee

Noise Market 4

Sukantara Cascade Resort

มิวเซียมสยามจับมือ Panda Records และนิตยสาร Bioscope จัดงาน Noise Market 4 ตลาดงานศิลป์ที่ขน เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารการกิน หนังสือ และดนตรีนอกกระแสมาให้หนุ่มสาวหัวใจติสต์ได้เสพกัน โดยงานครั้งนี้ จัดขึน้ กลางสวนหย่อมของมิวเซียม สยามทีร่ ม่ รืน่ ไปด้วยแมกไม้ กอปรกับลมเย็นๆ ทีพ่ ดั ผ่านยิง่ ท�ำให้บรรยากาศเหมาะ แก่การเดินกินลมชมของที่สุด ครั้นตกเย็นทั่วทั้งงานเปิดไฟสีส้มและมีเสียงเพลงจากวงดนตรีนอกกระแสหลายวง ขับกล่อม ยิ่งท�ำให้รู้สึกเหมือนเดินอยู่ในงานเทศกาลดนตรีฤดูหนาวกันเลยทีเดียว ภายในงานนอกจากร้านดัง ในอินสตาแกรมจะขนของท�ำมือสุดชิกมาให้ชอ้ ปกันอย่าง คุกกีโ้ ฮมเมด Craft Cookie กระถางต้นไม้หลากรูปทรงทีท่ ำ� จาก ปูนร้าน minature_c ต่างหูไม้ Rose-Apple และ nympheart แหวนไม้สุดแปลกตาแล้ว ก็ยังมีซุ้มหนังสือนอกกระแส เวิร์กช็อปปั้นเซรามิกจากร้านละมุนละไม และการวาดภาพด้วยสีน�้ำออร์แกนิกก็มีให้เด็กติสต์ได้เรียนกันด้วย

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 08-1881-1444

noisemarketfest

RELAX

Text : กฤษณา

สุกนั ทรา รีสอร์ท บูตกิ รีสอร์ต ขนาดเล็กในอ�ำเภอแม่รมิ จังหวัด เชียงใหม่ ที่จะท�ำให้คุณได้อยู่ ใกล้ ชิ ด ธรรมชาติ ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย ทุกส่วนของรีสอร์ตติดกับน�้ำตก ธรรมชาติ อันเป็นดัง่ สรวงสวรรค์ของฝูงนกยูงทีถ่ กู เลีย้ งอย่างอิสระและผูค้ น ที่มาเยือน อีกทั้งรีสอร์ตสไตล์ล้านนาแห่งนี้ยังติดล�ำดับ 1 ใน 5 รีสอร์ตริม น�้ำตกที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย www.sukantara.com

สังข์วงค์

Art Dharma Naturally  นิทรรศการที่บอกเล่าความสัมพันธ์และความเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันของวิถีชีวิตด้วยความงามทางศิลปะ ผ่านความคิด ความรูส้ กึ ความเข้าใจในธรรมะ และความงาม ของธรรมชาติกบั สิง่ แวดล้อมทีป่ ระทับใจผ่านผลงานศิลปะ ประเภทจิตรกรรมสีอะครีลกิ บนผ้าใบในชือ่ ศิลปะ ธรรมะ ธรรมชาติ ของศิลปิน ธนิตย์ เพียรมณีวงศ์ และ วรกฤต ปริเมธาชัย หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาจัดแสดงงาน 20 มี.ค.-21 เม.ย. 2558 0-2218-3709 chamchuriartgallery

Spa athenee สปาระดับ 5 ดาวใจกลางกรุงเทพฯ ตกแต่ง ในสไตล์รว่ มสมัยทีผ่ สมผสานระหว่างสไตล์ตะวันตก และตะวันออก พร้อมต้อนรับคุณด้วยแพ็กเกจ สปาทรีตเมนต์ที่ออกแบบมาให้คุณได้ผ่อนคลาย อย่างตรงจุด เช่น Party Detoxifier การนวดเพื่อ เพิ่มการไหลเวียนของน�้ำเหลือง ช่วยขับสารพิษ ที่สะสมในร่างกาย และการนวดด้วยน�้ำมันที่มี ส่วนผสมของ Tourmaline Crystal แร่ธาตุทชี่ ว่ ยปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ท�ำให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ ชั้น 5 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 0-2650-8800 ต่อ 5001 www.plazaatheneebangkok.com spaathenee.bangkok@lemeridien.com


30

Travel

ปลายโพงพาง ชีวิตเดินทางกลางความรื่นเย็น Text, Photo : ฐากูร

โกมารกุล ณ นคร

บ่ายวันหนึ่งกลางล�ำประโดงที่ร่มครึ้มด้วยป่าจาก และสวนมะพร้าวของต�ำบลปลายโพงพาง สมุทรสงคราม เราล่องเรือไปตามคุ้งน�้ำและร่องสวนอย่างอ้อยอิ่ง ส�ำหรับคนที่นี่แล้ว ชีวิตดูเหมือนจะเรียบง่าย คล้ายสายน�้ำที่โอบอุ้มพวกเขาอยู่


31

สามสีว่ นั ทีม่ ากินมานอนอยูก่ บั ชาวบ้าน ได้ลองใช้ชวี ติ ชาวสวน ตื่นขึ้นมาตักบาตรหน้าท่าน�้ำ ตามคุณลุงออกไปขึ้นตาล เพือ่ มาเคีย่ วเป็นน�ำ้ ตาลมะพร้าว เย็นๆ ลงเล่นน�ำ้ คลองตูมตาม กับเด็กๆ หรือแม้แต่ลอยเรือดูหงิ่ ห้อยกะพริบพราวตามต้นล�ำพู ยามค�ำ่ แล้วกลับมานอนหลับใหลในมุง้ สีขาวทีป่ ล่อยให้แผ่นหลัง แนบอยู่กับไม้กระดานของเรือนไทยเก่าแก่เกือบร้อยปี บางส่วนของคืนวันเหล่านั้น ชีวิตของพวกเขาช่างเรียบง่าย เก่าแก่ น่าศรัทธา จริงหรือไม่กับค�ำกล่าวที่ว่า ความห่างไกลไม่ส�ำคัญเท่ากับ การรับรู้ว่าแต่ละคนยังคงหายใจอยู่อย่างไม่ขาดห้วง ก้าวเดิน ร่วมกันไปกับเรา กับบางคน ชีวิตจะเป็นอย่างไร คงไม่มีใครให้ค�ำตอบดีไป กว่าตัวของเขาเอง สายคลอง ล�ำประโดง เรือกสวน รวมไปถึงความร่มรื่น ชื่นเย็นของลุ่มน�้ำแม่กลอง หล่อหลอมให้ผู้คนแห่งสายน�้ำ ของสมุทรสงครามมากไปด้วยชีวิตอันแช่มช้า สงบงาม แสนสมบูรณ์ คล้ายการหลากไหลของสายน�้ำ ที่ปลายโพงพาง บ้านเรือนและชีวิตของพวกเขาเป็นเช่นไร ใครสักคนคล้ายได้ทำ� ความรูจ้ กั เมือ่ ได้ลองก้าวร่วมไปในความ รื่นเย็นที่พวกเขาเป็นอยู่ คนปลายโพงพางหากินอยู่กับเรือกสวนและการประมง ในสายน�ำ้ ชีวติ ในสวนของพวกเขาชัดเจนเมือ่ ใครสักคนได้ลอง มาเยือนโฮมสเตย์ทปี่ ลายโพงพาง บ้านเรือนไทยทีป่ ลูกอย่างสวย อยู่ตามล�ำประโดงอันแยกออกมาจากสวนมะพร้าว ติดควันไฟ ท�ำกับข้าวแต่เช้ามืด ยามพระสงฆ์พายเรือล�ำเล็กมาบิณฑบาต ภาพเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาเช่นนี้จะชัดเจนในยามเช้า หลังจากผูม้ าเยือนปลายโพงพางลุกขึน้ มาจากทีน่ อนแสนสบาย ภายใต้มุ้งสีขาวสะอ้าน


32

สายๆ หลังจากรับอากาศสดชืน่ ในสวนมะพร้าวเต็มไปด้วย การ “ขึน้ ตาล” ซึง่ ทีแ่ ท้คอื การท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้าว หรือน�ำ้ ตาลปึก เดี๋ยวนี้ในปลายโพงพางเหลือไม่มาก แต่ที่โรงปอกมะพร้าว และโรงน�ำ้ ตาลมะพร้าวบางแห่งยังชัดเจนกลิน่ หอมและควันจาก การเคี่ยวตาลในเตาถ่านลงปี๊บ ปั๊มตราด้วยตราไม้แกะแสน ละเอียดลออ ชาวสวนเต็มไปด้วยเคล็ดลับอันเก่าแก่ ใครสักคน ใส่ใบพะยอมไว้กันบูดอันเป็นภูมิปัญญาโบราณ ตลาดนัดคือภาพแห่งสีสนั และสะท้อนความเชือ่ มโยงสัมพันธ์ ระหว่างสายน�ำ้ ผืนแผ่นดิน และผูค้ น ทีว่ ดั คู้ วัดเก่าแก่ในปลาย โพงพาง พี่ ป้า น้า อา เจ้าของบ้านจะพาผู้มาพักลงเรือ พายเงียบๆ ผ่านป่าจากร่มครึม้ รูจ้ กั กายภาพของสวนและแม่นำ�้ น�้ำขึ้นน�้ำลง ออกไปเที่ยวตลาดนัดชุมชน

ทั้งผัก ปลา และของทะเลหลากหลาย เรื่อยไปถึงขนมไทย โบราณล้วนมากมายอยูท่ ตี่ ลาด ชีวติ เรียบง่ายอย่างทีค่ นปัจจุบนั อาจไม่เคยชินฉายชัดเคียงคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของคืนวัน รายรอบปลายโพงพางมากไปด้วยบ้านเรือนอันน่าสนใจ ทัง้ พิพธิ ภัณฑ์แมวไทย บ้านท�ำซอ และหัวโขนจ�ำลอง บ้านเชิดหุน่ หรือแม้กระทั่งวัดวาอารามแสนเก่าแก่อย่าง วัดบางแคใหญ่ วัดบางแคน้อย วัดภุมรินทร์กฎุ ที อง หรือมากกว่านัน้ ท่ามกลาง การล่องไปตามครรลองของสายน�ำ้ ใครสักคนอาจเลือกข้ามไป เที่ยวตลาดอัมพวายามเย็นอันแสนโด่งดังที่อยู่อีกฟากแม่น�้ำ ทว่าเมื่อยามค�่ำมาเยือน เมื่อกลับสู่ล�ำคลองอันเป็นที่หลับ ที่นอน ยามที่ผู้มาเยือนปลายโพงพางสักคนนั่งเล่นอยู่ที่ท่าน�้ำ เฝ้ามองหิ่งห้อยวับแวมตามป่าจากต้นล�ำพู

นาทีเช่นนั้นท่วงท�ำนองความสุขอาจชัดเจนยิ่ง มันชัดขึ้น ในพื้นที่เงียบๆ ของปลายโพงพาง พื้นที่เรือกสวนและสายน�้ำ ที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่เกิน 100​กิโลเมตร ทว่าด้วยความรื่นเย็นและเรียบง่าย เราอาจรู้สึกว่าที่แห่งนี้ ช่างอยู่ไกลแสนไกล

HOW TO GET THERE

จากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรสงคราม ใช้ทางหลวง หมายเลข 32 (ถนนพระราม 2) ข้ามสะพาน สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าแล้วชิดซ้ายเพือ่ ลอด ใต้สะพาน ตรงไปยังอัมพวา เลี้ยวซ้ายสู่ถนน แม่กลอง-ปากท่อสายเก่า ตรงไปให้สังเกต ซ้ายมือเป็นทางเข้าวัดโคกเกตุ ตรงเข้าไปจะพบ บ้านทรงไทยปลายโพงพางอยู่ฝั่งซ้ายมือ WHERE TO STAY

บ้ า นทรงไทยปลายโพงพาง โฮมสเตย์ ในบรรยากาศบ้านสวนแสนร่มรื่น พร้อม ทั ว ร์ เ ที่ ย วชมวิ ถี ชี วิ ต คนปลายโพงพาง อันหลากหลาย 0-3475-3919 www.plypongpang.blogspot.com


33

Where to Find พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

Airport Rail Link A Cup A Cake - ลาดพร้าว appresso coffee house - ถ.ราชบูรณะ 34 BICO - ซ.ลาดพร้าว 94 Bubble Café - ซ.พระรามเก้า 41 ถ.พระราม 9 Bunka Fashion Academy - สีลม Café Amazon Café Velodome - ท่าพระจันทร์ CafeLittleSpoon - สุขุมวิท 21 Coffee Cakes - อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ Coffee Model Daddy Dough Dialogue Coffee and Gallery - แยกผ่านฟ้า EL Mello (เอลเมลโล่) - อาคาร Thai Summit Tower Gallery กาแฟดริป - หอศิลปฯ กรุงเทพมหานคร Hor Hidden Cafe - ซ. อารีย์ 1 Jil Coffee - อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ Mezzo Mont Blanc sweet café - สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 My Café the Library - Nawamin City Avenue Never Say Cutz One Ounce for Onion Ristretto Coffee - ลาดพร้าว 71 Set Café - ลาดพร้าว Sweets Cafe - ซ.อารีย์ 1 Sweet Pista Bangkok - สุขุมวิท 31 Think TANK (Third Place) - สาทร TINPRESSO - ซ.สุขุมวิท 101/1 Treat Cafe & Hang Out - เสนาฯ กาแฟนรสิงห์ - พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎฯ แค่คิดถึง คาเฟ่ - Town in Town ซอย 2 วอเตอร์ ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ Panary Café - ซ.อารีย์ Puritan - ซ.อารีย์ 5 Three Mangoes - ประชาชื่น Tokyobike - ซ.อารีย์ The CAPFEE - สีลม White Rabbit - อารีย์สัมพันธ์ 5 พอใจ โฮม คาเฟ่ - ซ.โชคชัยร่วมมิตร โครงการ P9 ซอยพหลโยธิน 9 ศูนย์หนังสือ สวทช. ห้องสมุด • ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์, เอสพลานาด • สภาอุตสาหกรรม ศูนย์ฯ สิริกิติ์ • K SME KNOWLEDGE CENTER จามจุรีสแควร์

มหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (NEC) • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ) • มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า พระจั น ทร์ คณะบริหารธุรกิจ • ปริญญาโท + ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

Hhom Café โรงชา

ภาคเหนือ เชียงราย

นครปฐม

inu cafe Daddy Dough สาขาหัวหิน โชว์รูม Ford หัวหิน โมลีแคร์ หัวหิน

อุตรดิตถ์

จันทรากาแฟ

ภาคกลาง ชัยนาท

Coffee Bar Korat Little Spoonz Sweet Café โอเชี่ยน คอฟฟี่ เท็ดดี้ คาเฟ่

เพชรบุรี

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ชมรมธุรกิจ ท่องเที่ยวอ�ำเภอสวนผึ้ง) Morning Glory Resort & Bakery IDYLL@DAMNOENSADUAK

เลย

ภาคใต้ กระบี่

นครราชสีมา

Amezon งิ้วงาม

Me Ice cream

Chivit Thamma Da Coffee House เรียวกังคาเฟ่ สวัสดีเชียงราย

Café De Beau Riva Floating Café Café de Ariya Pak Pink Bistro

เชียงใหม่

นครสวรรค์

Into the woods Neo Café โรงแรม Yesterday - ถ.นิมมานเหมินทร์ อาข่า อ่ามา กราฟ คาเฟ่ ปองกาเนส อิมเพรสโซ่ กาแฟ(โ)สด (Sode Coffee) ร้านหนังสือเชียงดาว

นครพนม

Brom Café Bike inn Café กาแฟรื่นรมย์

รามเกียรติ์ คอฟฟี่ กาแฟแกะด�ำ Coffee

กาแฟสด ฮักเลย ปล่อยแสง เชียงคาน - ถ.ชายโขง ซอย 10 แม่น�้ำสีแคว เกสท์เฮ้าส์ - ถ.ชายโขง ซอย 19

พิษณุโลก

พิสต้า คาเฟ่ กาแฟต้นก้ามปู Maioak (ไม้โอ๊ค) Caffe’ine

อุดรธานี

ชาปู่ชาย่า - ถ.ด�ำรงรักษ์ Daddy Dough - สาขา ปตท.เพชรบุรีล�้ำยุค I.L. CAFÉ - ถ.บันไดอิฐ

ราชบุรี

I Coffee เค้ก ณ นภา

ตรัง

กาแฟทับเที่ยง The Wish Coffee Deeva Cup

เพชรบูรณ์

Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี วินัย สตูดิโอ คัพออฟโจ

Cofee In Love Coffee Morning กาแฟเข้าท่า ปาย สรวลกาแฟ

สมุทรสงคราม

อุบลราชธานี

เรือนรับรอง

สระบุรี

ภาคตะวันออก จันทบุรี

แพร่

สุพรรณบุรี

กาแฟร้อยตะวัน

กล้วยน�้ำว้า - ถ.เยาวราช, ถ.เจ้าฟ้า Love 2 Eat มณฑลกาแฟ

ชลบุรี

ระนอง

Betta Café by Desserthakorn Coffee Brown Sugar Daddy Dough - สาขา บายพาสชลบุรี Madam Coffee Mezzo - โรงพยาบาลเอกชล Mezzo - สาขา Japanese Town Sriracha

Jajaa Coffee

ระยอง

สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี

สตูล

แม่ฮ่องสอน

Bake Love Homemade Bakery Buya Coffee CK Coffee บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม) Butlercup Nutsz Coffee See U Again

ล�ำปาง

The COCO Lampang โก๋ กาแฟ ฮอมสุข

ล�ำพูน

Blacksmith

กาแฟ Route 12

ซืนวาน

Amphawa bike café & Crafts Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี KC Coffee

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน ขอนแก่น

Café dé forest Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น BANMORE BAKERY AND COFFEE - ม.ขอนแก่น คอฟฟี่ เด้อ หล่า - ม.ขอนแก่น

ชัยภูมิ

Eat Piay Love Café

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี/12 ฉบับ ราคา 200 บาท

ข้อมูลสมาชิก ชือ่ -นามสกุล……………………………....................................................................... ทีอ่ ยูจ่ ดั ส่งเอกสาร.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................โทรศัพท์....................................................................... อีเมล............................................................................................................................................ การศึกษา ( ) ต�่ำกว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่าปริญญาโท อาชีพ ( ) รับราชการ ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ ( ) อาชีพอิสระ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

Dollars House ราย็อง สุนทรภู่

The Rabbit Bakery

นครศรีธรรมราช ภูเก็ต

สงขลา

Cot กาแฟ & สเต๊ก บ้านจิตเลขา Tempo Café Ma Maison - (หาดใหญ่) My Cup กาแฟบ้านปู่ บางใบไม้ คาเฟ่ Keith Homemade Bakery since 2008

ประจวบคีรีขันธ์

Gallery กาแฟดริป หัวหิน - ซอยหัวหิน 51

วิธีการช�ำระเงิน โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125 หรือทาง helloannie_@hotmail.com

นิตยสาร SME Startup หาขุนพลเสริมทัพ aCCOuNt ExECutivE 3 ต�าแหน่ง

รายละเอียดของงาน • ดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับงานขายสือ่ โฆษณา คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี • สามารถท�างานภายใต้แรงกดดันได้ • วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี หรือสาขา • มีความขยัน กระตือรือร้น ทีเ่ กีย่ วข้อง • สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ • มีรถยนต์สว่ นตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทกั ษะการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพดี คุณสมบัตเิ ด่น • มีประสบการณ์ดา้ นการขายโฆษณาสือ่ สิง่ พิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กองบรรณาธิการ 3 ต�าแหน่ง

รายละเอียดงาน • วางแผน น�าเสนอเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ เพือ่ ถ่ายทอดลงในหนังสือ คุณสมบัติ • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี • รักการอ่าน • มีความละเอียดรอบคอบ • ชอบขวนขวายข้อมูล และแรงบันดาลใจ • มีทกั ษะในการใช้ภาษาและการเขียน • รักการถ่ายทอดเรือ่ งราว • มีทกั ษะด้านภาษาอังกฤษ • ชอบการเล่าเรือ่ ง • มีความสามารถในการจัดการ และวางแผนการท�างาน • มีความรับผิดชอบท�างานตามที่ ได้รบั มอบหมาย

ติดต่อส่งประวัติได้ที่ supanaey@hotmail.com 0-2270-1123-4 ต่อ 409 คุณสุชนั ษา บริษทั เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด 100/6 ซอยอารียส์ มั พันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


34

Society

มธ.สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ร่วมกับ ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์และบริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในภูมิภาค เอเชียร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และทั ก ษะเชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ ก้ า วสู ่ โ ลกธุ ร กิ จ ในอนาคต ในโครงการประกวดแผนธุรกิจระดับภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ “ASIA VENTURE CHALLENGE” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ล่าสุดได้คัดสุดยอด 12 ทีมสุดท้ายมาประชันไอเดียธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศภายใต้แนวคิด “Be Different” โดยทีม ทีช่ นะใจกรรมการจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันชิงสุดยอดแผน ธุรกิจระดับโลกที่มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อชิงทุนมูลค่ากว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับ เกียรติลั่นระฆังเปิดตลาดหุ้น NASDAG ที่นิวยอร์ก

By Hooth เปิดตัวชุดครัวใหม่

By Hooth ผู้น�ำด้านการผลิตชุดครัวสเตนเลสเกรดสูง มากว่า 16 ปี เปิดตัวชุดครัวสเตนเลสหน้าบานไม้ตอบโจทย์ ทั้งครัวใช้และครัวโชว์ ล่าสุดชุดครัว By Hooth ปักธง Positioning ของแบรนด์ด้วยการเป็น Home Stainless Steel Kitchen Design As Your Desire โดยหวังลุยตลาด กลุม่ สถาปนิกและกลุม่ ลูกค้าทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ทีต่ อ้ งการตกแต่ง ชุดครัว Built-in ตามความต้องการ จึงทุ่มงบการตลาด ส�ำหรับการเข้าร่วมงาน Exhibition อย่าง TIFF และ Architect Fair เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปี 2558

เอ.พี.ฟาร์มา ต้อนรับคณะผู้น�ำชุมชน

ภูวดิท อภิภัทราวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฟาร์มา จ�ำกัด ผู้รับจ้างผลิตเครื่องส�ำอาง เวชส�ำอาง ร่วมกับ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จ�ำกัด ผู้ผลิตเครื่องส�ำอาง เวชส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเพื่อการบ�ำรุง ได้ต้อนรับ คณะผู้น�ำชุมชนจากอ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน

กสิกรไทย ออกบัตรม่อน 3 มิติ

ทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย เปิดตัวบัตรเดบิตกสิกรไทยลายโดราเอมอน 3 มิติ เอาใจแฟนการ์ตูนแมวสีฟ้าเกาะกระแสหนัง “โดราเอมอน STAND BY ME” เฉพาะลูกค้าธนาคาร กสิกรไทยทีส่ มัครบัตรจะได้รบั สมุดเดินบัญชีและกระเป๋า วิเศษสุดเก๋ครบเซต 5 แบบ 5 ลาย ตัง้ แต่วนั นี-้ 30 มิถนุ ายน 2558 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

C.P.ลงนามสัญญากับอิโตชู

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จับมือ อิโตชู กลุม่ ธุรกิจการค้าชัน้ น�ำจากญีป่ นุ่ ร่วมลงทุนด้วยสัดส่วน 50:50 ในบริษัท ซิติก ลิมิเต็ด จ�ำกัด ด้วยเงินลงทุน 343,000 ล้านบาท โดย ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธาน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย สุภกิต เจียรวนนท์ รองประธาน กรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาซาฮีโร่ โอกาฟูจิ ประธานกรรมการและประธานคณะ ผู้บริหาร บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด และ ฉาง เจิ้นหมิง ประธานกรรมการ บริษัท ซิติก ลิมิเต็ด จ�ำกัด ร่วมพิธีลงนาม ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง


35

วว.เปิดโรงอบผลไม้ด้วยไอน�้ำ

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิศุทธิ์ อาคม นักวิจัยฝ่ายวิศวกรรม สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ดร.สุริยา สาสนรักกิจ รองผู้ว่าการวิจัย ร่วมสนับสนุนกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการส่งออกผลไม้ไทยให้ได้มาตรฐานสากล จัดตั้ง โรงงานต้นแบบเทคโนโลยีอบผลไม้ดว้ ยไอน�ำ้ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ซึง่ มีประสิทธิภาพรองรับ ผลผลิตได้วนั ละ 5 ตัน สามารถช่วยลดการใช้สารเคมี ท�ำลายไข่ของแมลงวันทอง และคงคุณค่า สารอาหารและรสชาติ ตลอดจนยืดอายุของผลไม้ที่ผ่านการอบได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ณ ต�ำบลแม่จั๊วะ อ�ำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ธ.กรุงศรีฯ ร่วมเจาะอุตสาหกรรมเด่น

สยาม ประสิทธิศริ กิ ลุ ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ า้ น ลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ พร้ อ มด้ ว ยวิ ท ยากรพิ เ ศษที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในวงการธุรกิจ มาร่วมถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการเสวนาหัวข้อ “เจาะประเด็นอุตสาหกรรมเด่น” โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกแก่เจ้าของธุรกิจ ในกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และกลุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ในงาน Krungsri Economic Outlook 2015 ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ

เอสเอ็มอีแบงก์ เติมเต็มเงินทุน

สุพจน์ อาวาส กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เป็นประธานเปิดงาน “สินเชือ่  Extra SMEs เติมเงินทุนลูกค้า ธพว.” แก่กลุ่มลูกค้า รายย่อยเดิมซึ่ ง เป็ น ลู ก ค้ า ชั้ น ดี เพื่ อ หมุ น เวี ย น และต่อยอดธุรกิจ ณ ส�ำนักงานใหญ่ SME Bank Tower 

FWD สร้างหลักสูตร ผู้บริหารตัวแทน

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดย มร.โจฮาน เรดเมเกอร์ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงาน ฝึกอบรม และ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอ�ำพล คณบดีคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม เซ็นสัญญาข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการ สร้างหลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหารงานฝ่ายขาย เพือ่ ปรับพืน้ ฐาน ความรู้ให้กับผู้บริหารหน่วยใหม่และสนับสนุนการสร้าง ตัวแทนทีม่ คี ณ ุ ภาพต่อไป โดยถือเป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ที่มีการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทประกัน ชีวิตในการคิดค้นหลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารตัวแทน ประกันชีวิต


36

The Guest

ต้นไม้มีรากแก้ว สินค้า ย่อมมีเรื่องเล่า สุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบภาพลักษณ์สนิ ค้าเกษตรกรรมและธุรกิจอาหาร เจ้าของ KARB STUDIO

หลายๆ ท่านคงทราบดีวา่ กว่าต้นไม้หนึง่ ต้นจะเติบโตมีกงิ่ ใบ และก้านให้รม่ เงากับเรานัน้ ต้องผ่านทุกสภาวการณ์ ทัง้ ฝนตก แดดออก พายุ มรสุม พัดผ่านครัง้ แล้วครัง้ เล่า แต่ตน้ ไม้ทงี่ อกงาม เติบโตทีละนิด รากแก้วน้อยๆ ก็จะฝังหยั่งลึกลงในพื้นดิน เพือ่ ให้ยนื หยัดมีชวี ติ รอดเป็นไม้ใหญ่ทมี่ คี ณ ุ ค่าอยูช่ วั่ ลูกชัว่ หลาน เฉกเช่นเดียวกับการท�ำแบรนด์สินค้าให้ยั่งยืนในท้องตลาด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมและอาหาร ประเทศไทยถือว่าได้ เปรียบเพราะมีวัตถุดิบมากมายให้เราผลิตและแปรรูปออก จ�ำหน่ายซึ่งท่านคงจะพบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาด แต่ค�ำถามและปัญหาก็เกิดขึ้นตามมามากมาย ซึ่งบรรดา ผูผ้ ลิตสินค้า SME เมือ่ เห็นว่าสินค้าสามารถท�ำออกมาแล้วขายได้ ก็เพียงแค่บรรจุใส่ถุงหรือกล่องและน�ำไปฝากขายเป็นสินค้า OTOP ซึง่ แทบไม่มอี ตั ลักษณ์หรือบ่งบอกแหล่งผลิตของวัตถุดบิ ที่ปรากฏออกสู่ตลาดกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสินค้า ทีไ่ ม่โดดเด่น ขาดประสบการณ์เกีย่ วกับแบรนด์รว่ มกันระหว่าง ผู้ขายกับผู้บริโภค ประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมมักได้ยินจากบรรดาลูกค้าที่แวะ มาขอค�ำปรึกษา และแนะน�ำเพื่อออกสินค้าใหม่ หรือการปรับ โฉมสินค้าเก่าให้ดูทันสมัย มีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินคือ ผู้ขายต้องการ จะขาย? คู่แข่งขันเป็นใคร? สินค้าเขาดีและวิเศษอย่างไร? แต่น้อยคนนักที่จะบอกว่า สินค้าเขามีปัญหาตรงไหน? เขายัง ขาดอะไรอยู่บ้างที่จะมาเติมเต็มให้สมบูรณ์? นั่นแสดงให้เห็นว่า บางครั้งผู้ผลิตสินค้าต่างก็หลงลืมกฎ ของธรรมชาติ “ต้นไม้มรี ากแก้ว สินค้าย่อมมีเรือ่ งเล่า” ล้วนได้ให้ ความจริงกับมนุษย์เสมอ เปรียบกับการสร้างแบรนด์สินค้า

หากจะให้ยั่งยืนก่อเกิดชีวิตและมีประสบการณ์ร่วมกัน ก็ด้วย การน�ำเอาเรื่องของภาษามาเล่าเรื่อง เพื่อให้เกิด “วัฒนธรรม ขึ้นมา” ซึ่งผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้น�ำเทรนด์ในด้านนั้นๆ ให้กับ ผู้สนใจในสิ่งเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในจิตวิทยา และปรัชญาอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง ซึ่งการน�ำสินค้ามาพัฒนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมได้นั้น ก็จะท�ำให้ผู้ผลิตประสบความส�ำเร็จได้ในระยะยาว และยั่งยืน ตราบนานแสนนาน โดยเรื่องเล่าของสินค้าถือได้ว่าเป็นอาวุธลับทางการตลาด ที่ทรงอานุภาพ แม้วันเวลาจะผ่านไปแต่รูปแบบการใช้ชีวิต ของผูค้ นต่างก็มเี รือ่ งเล่า และมักเกีย่ วพันหรือเกีย่ วโยงกับสินค้า ด้วยกันเสมอ การสื่อสารที่ใช้เรื่องเล่ามาเป็นเครื่องมือท�ำให้ผู้บริโภคได้ สัมผัสกับ “โลกอีกใบ” ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแปลกใหม่ เกิดจินตนาการโดยสินค้าจะท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของการสร้างแบรนด์ ยุคใหม่เลยทีเดียว แล้ว “เรือ่ งเล่า” คืออะไรล่ะ? เรือ่ งเล่าก็คอื ข้อเท็จจริงของการ ก่อเกิดสินค้านั้นๆ บ่งบอกแหล่งที่มาของการผลิตเริ่มตั้งแต่ ชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์ในรูปแบบของบรรยากาศ พื้นที่นั้นๆ เพื่อสื่อสารกับคนที่หลงรักในวิถีชีวิตแบบการสร้าง ความเข้มแข็งของกลุม่ หรือชุมชน ผ่านการเล่าเรือ่ งทีป่ รากฏอยู่ บนฉลากสินค้าจนท�ำให้ผู้บริโภคอ่านเรื่องราวแล้วสนใจอยาก จะไปเปิดประสบการณ์จริงกันเลยทีเดียว ยิ่งผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายเป็นบุคคลเดียวกัน ย่อมมีภาษี

ที่เหนือกว่า เพราะจะอธิบายเล่าเรื่องได้ดี ถือเป็นเสน่ห์อีกด้วย การเล่าเรือ่ งอาจเริม่ จากต้นทาง การท�ำไร่สวน ฟาร์มเกษตรให้ ผู้บริโภคสัมผัส เน้นเชิงเกษตรท่องเที่ยวและมีพื้นที่ส�ำหรับ จ�ำหน่ายสินค้า ในรูปแบบการสร้างองค์ความรูโ้ ดยให้ “เรือ่ งเล่า” ท�ำหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรรม และอาหาร มีเรื่องราวของแหล่งการผลิตรวมถึงต�ำนาน ของสินค้าปรากฏ มีการออกแบบภาพลักษณ์โดยรวมไม่ว่า จะเป็นชัน้ วางสินค้าทีผ่ สมผสานระหว่างวัตถุดบิ กับสินค้า ไม่ใช่ เน้นโชว์ขายสินค้าอย่างเดียว อาจจะมีปราชญ์หรือกูรูที่รู้จริง ทางด้านสายวิชาการมาท�ำหน้าที่ในสถานที่แห่งนั้น ซึ่งขอ ความร่วมมือประสานไปยังส่วนสนับสนุนของทางราชการ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สินค้าเกิดคุณค่าได้จากการ สร้างเรือ่ งเล่าให้ปรากฏและสัมผัสได้จริง กลายเป็นความจงรัก ภักดีของผู้บริโภคต่อแบรนด์ และสินค้าเกิดความยั่งยืนในท้อง ตลาดได้ยาวนาน ต่อจากนีไ้ ป คงจะมีคนพูดและอ้างอิงน้อยลงว่าท�ำไม? สินค้า เกษตรกรรมและอาหาร รวมถึงของฝากจากญี่ปุ่นถึงมีราคา ดูสวยงาม น่าซื้อหาเพื่อเป็นของฝาก ก็เพราะกว่าสิ่งเหล่านี้ จะตกผลึกทางความคิดได้ ล้วนผ่านเรือ่ งราวมากมายจนสามารถ น�ำมา เล่าเรื่อง เข้ากับสินค้าผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ของผู้คนจนคุ้นตาเป็นอย่างดี ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ คนไทยผูผ้ ลิตสินค้าสามารถท�ำได้ เพราะ มีวัตถุดิบคุณภาพดีอยู่ในมือ เพียงแต่เติมเต็มทักษะการสร้าง สินค้าให้มีเรื่องเล่า เกิดขึ้น แล้วเมื่อนั้นแบรนด์จะเกิดความ ยั่งยืนอยู่ในท้องตลาดตราบนานแสนนาน


Automatic movement

www.twsteel.com

Profile for SME Startup

SME Startup March 2015  

SME Startup March 2015  

Advertisement