Page 1

ISSUE 12 MAY 2015

52

ปี

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


52 ปี

วว.ก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยซึ่งตระหนักดีถึงความส�ำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาโดยตลอด ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2506 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ได้ถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัย รวมถึงงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนเส้นทางการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน�ำมา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ วว.นั้น มีการพัฒนาเติบโตไป พร้อมๆ กับการพัฒนาประเทศและความเปลีย่ นแปลงของสังคม โลก ทัง้ นี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูว้ า่ การ วว. เล่าให้ฟงั ว่า วว.ถือ เป็นหน่วยปฏิบัติในการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ โดยหากจะกล่าวถึงความก้าวหน้าและความภาคภูมใิ จ ของ วว. สิ่งที่สามารถสะท้อนได้เป็นอย่างดี ประการแรกคือ การเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมและความแข็งแกร่งจนก่อเกิด หน่วยงานใหม่ที่แตกแขนงออกไปเพื่อรองรับการพัฒนา ของประเทศ เช่น การเคหะแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นต้น ประการถัดมาคือ ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ซึ่ง วว.เป็น เสมือนผูบ้ กุ เบิกงานวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทถี่ กู น�ำไป สร้างทุนทางปัญญาของชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน ด้านอาหาร และด้านเกษตรกรรม ฯลฯ “เราตั้งโรงงานผลิตเอทานอลต้นแบบซึ่งเป็นโรงงานแรก ของประเทศไทย และกลายเป็นทีม่ าของการแก๊สโซฮอล์ เชือ้ เพลิง เครื่องยนต์ ท�ำให้ลดการใช้น�้ำมัน เราเป็นหน่วยงานเดียว ของประเทศทีม่ กี ารด�ำเนินงานด้านสาหร่ายน�ำ้ จืดขนาดเล็กอย่าง ครบวงจร มีการจัดตัง้ คลังสาหร่ายซึง่ เป็นหนึง่ ในเอเชียซึง่ เลีย้ ง ในระบบเปิด และมีศกั ยภาพในการน�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ เช่น เกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ขณะ เดียวกันในด้านการยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บ เกีย่ วและแปรรูปอาหาร วว.เป็นผูน้ ำ� เทคโนโลยีการรมควันล�ำไย ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มาใช้ ซึ่งปัจจุบันน�ำไปใช้กันอย่าง แพร่หลาย มีการพัฒนาอาหารแปรรูปส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ส่วนด้านเกษตรกรรมมีการวิจยั ปุย๋ คุณภาพสูง และท�ำโครงการ 1 อ�ำเภอ 1 โรงปุ๋ย ซึ่งตอนนี้มีกว่า 300 อ�ำเภอที่ร่วมโครงการ ล่าสุดพัฒนาการใช้เทคโนโลยีพลาสม่าในการท�ำให้ขยะพิษถูก ก�ำจัดหมดสมบูรณ์ เรามีสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี

สมุนไพรกว่า 300 สายพันธุ์ ที่สามารถน�ำมาสกัดเกิดเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย เหล่านีค้ อื ตัวอย่างงานวิจยั และพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราเป็นผู้บุกเบิก” นอกจากผลงานวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าการ วว.ยังอธิบายต่อไปว่า ในอีกบทบาท หนึ่ง วว.ยังเป็นผู้ให้การบริการทดสอบ ตรวจสอบในทาง อุตสาหกรรมซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ ได้รับความสะดวก และการรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ เช่น วว.เป็นหน่วยงานเดียวที่ให้บริการทดสอบชิ้นส่วนรถ ระบบรางและชิน้ ส่วนรถไฟ ทัง้ ในและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย การรับรองมาตรฐานการท่องเทีย่ ว ร่วมกับกระทรวง การท่องเทีย่ วและกีฬา ในแง่การเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ เป็นต้น โดยการรับรองต่างๆ นี้ล้วนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทีส่ ำ� คัญ วว.ยังน�ำงานวิจยั ต่างๆ มาต่อยอดทางธุรกิจ เรียกว่า เป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์ด้วยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SME และโอท็อปในการท�ำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียม โดยมีการท�ำ ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ส� ำ หรั บ ทิ ศ ทางการวิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผูว้ า่ การ วว.กล่าวว่า วว.ยังคงเดินหน้าผลักดัน ให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะสร้าง ความโดดเด่นในสาขาที่ วว.มีความเชี่ยวชาญ และเลือกที่จะ มีความเก่งเฉพาะทาง อันได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านพลังงาน ด้านวัสดุ ด้านผลิตภัณฑ์เภสัชและยาจากสมุนไพร ธรรมชาติ และด้านบรรจุภัณฑ์ ที่ส�ำคัญ คือการน�ำพา วว.ให้ เป็นองค์กรชัน้ น�ำระดับอาเซียนในด้านวิจยั พัฒนา และบริการ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ วางไว้

วว.เป็นเสมือนผู้บุกเบิกงานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ถูกน�ำไปสร้างทุนทางปัญญาของชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน ด้านอาหาร และด้านเกษตรกรรม ฯลฯ

“วว. มีความโดดเด่นในงานวิจยั ด้านพลังงาน เกษตร อาหาร เภสัช และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมวัสดุตา่ งๆ ตลอดจน บรรจุภัณฑ์ที่เน้นไบโอแพ็กเกจจิ้ง โดยขณะนี้ วว.ได้จัดตั้งศูนย์ ความเชีย่ วชาญ 6 ด้าน ซึง่ เป็นการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ของนักวิจยั ในแต่ละสาขาในแนวนอน ซึง่ จะได้ประโยชน์สงู สุด ขณะเดียวกันเพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี วว.ก็ได้ท�ำความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนเพื่อท�ำงานวิจัยร่วมกัน เป็นการเปิดประตูให้ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วม และสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความ แข็ ง แกร่ ง ของการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของประเทศไทย” “ในโอกาสที่ วว.ได้ด�ำเนินภารกิจมาครบ 52 ปี เราได้จัด เตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน สิงหาคมในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย การแถลงข่าวเปิดตัวผลงาน ใหม่ การสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่สถานศึกษาในพืน้ ที่ ใกล้เคียง ตลอดจนกิจกรรมเปิดบ้านและจัดอบรมความรู้ และอบรมอาชีพให้แก่ผปู้ ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และ ในชุมชนส่วนภูมิภาค การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสร้างแหล่ง เรียนรู้ด้านความหลากหลายชีวภาพ การค้นพบพืชและสัตว์ ใหม่ของโลกในป่าสะแกราช การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ด้าน เกษตร อาหาร พลังงาน และชีวภาพ การจัดกิจกรรม ส่งเสริม OTOP และ SME ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ หรือ TISTR & Friends 2015 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ทาง วว.มุ่งหวัง ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐในการเสริมสร้างให้คนไทยมีความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน ดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลทีม่ งุ่ หวังสร้างรอยยิม้ และความสุขให้คนไทยทั่วทุกคน...”


ISSUE 12 MAY 2015

วาสิกา อุดมธนสกุล

Right

Word Page Time


ISSUE 12/ MAY 2015

28

19

ISSUE 12 MAY 2015

วาสิกา อุดมธนสกุล

Right

SS012009K.indd 1

26

Word Page Time

5/5/2558 BE 9:23 PM

Photo : Otto

ผู้ประกอบการ Gen Y การได้รบั การเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ย่อมท�ำให้ผู้คนในแต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกัน ตามไปด้วย ไม่วา่ จะเป็นพฤติกรรม ความคิด ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ และในเวลานี้กลุม่ คนทีก่ ำ� ลังเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในสังคม ธุรกิจอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กลุ่มคน Gen Y ทั้งในแง่ของการเป็นกลุ่มคนที่เริ่มมีอ�ำนาจในการจับจ่ายใช้สอยที่ท�ำให้เจ้าของ แบรนด์ทั้งหลายต้องจับตามอง และพยายามตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้มากขึ้น และในแง่ของการก้าวสู่ การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีวิถีการท�ำธุรกิจในแบบฉบับเฉพาะตัว การเกิดและเติบโตของกลุ่มคน Gen Y ในจังหวะที่เทคโนโลยีการสื่อสารก�ำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้วิถีชีวิต และพฤติกรรม Gen Y กับเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิตอลที่ก�ำลังโตวันโตคืนเกาะเกี่ยวกันมาจนยากจะแยกออกจากกัน ประกอบกับด้วยบุคลิกความเป็นผู้ประกอบการ Gen Y ที่มักจะเป็นผู้กล้าเสี่ยงในการลงทุน ไม่อยู่ในกรอบ จึงมัก สรรค์สร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาให้เห็นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม ซึ่งการเป็นคน Gen Y ที่ย่อมจะเข้าใจคน Gen Y ด้วยกันเป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่จะได้เห็นธุรกิจของคนกลุ่มนี้เติบโต อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางออนไลน์ที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยแทบจะตลอดเวลา ถึงแม้ Gen Y จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถท�ำได้ง่ายกว่าคนรุ่นก่อนๆ แต่กใ็ ช่วา่ พวกเขาจะประสบความส�ำเร็จกันทุกคน เพราะอย่างทีเ่ ห็นเมือ่ เกิดง่ายก็ยอ่ มตายง่ายได้เช่นเดียวกัน นีจ่ งึ ถือเป็นเพียง จุดเริ่มต้นเท่านั้น และยังมีบททดสอบอีกมากมายของการเป็นผู้ประกอบการที่พวกเขาต้องเรียนรู้ หากคิดจะสร้างธุรกิจ ให้ยั่งยืน

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ nee_pan@hotmail.com Facebook : SME Startup

CONTENTS 10 INTERVIEW เสียงบ่นได้กลายเป็นจุดพลิกที่ท�ำให้ความฝันของ ตรัย-วาสิกา อุดมธนสกุล จากเด็กวัยรุ่นที่ยังเรียนเพียงชั้นปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัย เป็นจริงขึ้นมาได้ อย่างไร แถมยังสร้างโอกาสมากมายอย่างที่เธอเองก็คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ อาชีพ หรือชื่อเสียง

18-19 SELF-EMPLOYED เน็ตไอดอล กลอย-ประวีวรรณ สิงห์โต หยิบเอานิสัยรักสวยรักงามมาเป็น แรงผลักตัวเองให้เข้ามาสวมหมวกเจ้าของแบรนด์ครีมบ�ำรุงผิวหน้า Sweetbarbie และเจ้าของแบรนด์สบู่ Fondueface และหากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่หลงใหลงานเซรามิก ควรรีบกดติดตามเพจ Ce’ Halo ของสองสาวติสต์ มิว-กมลรัตน์ อิงคตานุวัฒน์ และ ฟอง-ธันย์ชนก มั่นพิริยะ โดยไว

20 YOUNG MONEY MAKER ข้อดีของการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยคือ มีระยะเวลาในการเรียนรู้ ยาวไกล เช่นเดียวกับ จัสมิน ลอเรนซ์ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ผมและผิวแบรนด์ “Eden BodyWorks”

22 MONEY คุยกับ สุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank แหล่งทุนเพื่อรายย่อย

24 บรรณาธิการอ�ำนวยการ สุจิตรา บุณยขจร บรรณาธิการ รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ กองบรรณาธิการ เจษฎา ปุรินทวรกุล กฤษณา สังข์วงค์ บรรณาธิการเว็บไซต์ แกล้วกล้า ธาดาบดินทร์ ประสานงานกองบรรณาธิการ สุชันษา แก้วโคตร หัวหน้าฝ่ายภาพ ชาคริต ยศสุวรรณ์ ฝ่ายภาพ กฤษฎา ศิลปไชย บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม ศุภธาดา น�ำอ�ำนวย หั ว หน้ า ฝ่ า ยพิ สู จ น์ อั ก ษร อุดม วรจารุวรรณ พิสูจน์อักษร วรนุ ช โต้ ต อบ ผ ู ้ จั ด การฝ่ า ยโฆษณาและการตลาด สุ นิ ส า บุ ณ ยขจร โทร.08-5661-4782 หั ว หน้ า ฝ่ า ยโฆษณาและการตลาด อชิรญา ทะวิไชย ฝ่ า ยโฆษณาและการตลาด กัญชพร คูตระกูล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษและส่งเสริมการตลาด ไขนภา ไหมสกุล ฝ่ายสมาชิก อมรรัตน์ ยาไทย หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน นิตยา สังทิพย์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา วินัย วิโรจน์จริยากร ส�ำนักงาน บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. : 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125 e-mail : smestartupfreecopy@gmail.com Facebook : SME Startup แยกสี พิมพ์ที่

กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โทร. 0-2215-1588 บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�ำไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดไม่จ�ำเป็นต้อง เห็นด้วย

INSPIRED ME แรงผลักชั้นดีที่เรียกว่าครอบครัวของ ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท สุนทรทรัพย์ จ�ำกัด ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงตราไก่แจ้

25 HEALTH เชื่อหรือไม่ว่าอาหารที่คิดว่า Healthy นั้น บางครั้งอาจไม่เป็นอย่างที่คิด และรู้เท่าทันความคิดตัวเอง คนที่อกหักก็สามารถเยียวยาตัวเองได้ ด้วยวิธีการต่างๆ

28 TRAVEL พาไปเที่ยวเมืองตรัง...เมืองเก่าแก่ใกล้ทะเลอันดามัน ที่เต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์และความงดงาม


4

What's up ความสุขช่วยสร้างความสามารถทางการผลิต

คุณเป็นผู้ประกอบการแบบไหน? ผู้ประกอบการแต่ละคนมักมีบุคลิกและความคิดที่ต่างกันในการท�ำธุรกิจ ซึ่งทุกบุคลิกล้วนสามารถก้าวสู่ความส�ำเร็จได้ทั้งสิ้น หากท�ำความเข้าใจได้ว่าตนเองเป็นผู้ประกอบการแบบไหน ก็จะได้ช่วยให้รู้ว่าขาดอะไร ควรเสริมตรงไหน ลองมาดูกันว่า คุณเป็น ผู้ประกอบการแบบไหน 1. ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ยอมเชือ่ อะไรง่ายๆ โดยพวกเขามักเกิดความสงสัยในความส�ำเร็จของผูป้ ระกอบการรายอืน่ และไม่เชือ่ ว่า มีเคล็ดลับที่ท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้จริงจนกว่าจะได้ลองน�ำวิธีการเหล่านั้นไปใช้กับธุรกิจตน 2. ผู้ประกอบการนักเลียนแบบ ที่มักน�ำเคล็ดลับ และวิธีการต่างๆ ที่ผู้ประกอบการรายอื่นใช้แล้วเกิดความส�ำเร็จในธุรกิจ มาประยุกต์เป็นวิธีการท�ำธุรกิจในแบบฉบับของตนเอง 3. ผู้ประกอบการนักวิเคราะห์ ที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบวิเคราะห์กลยุทธ์ในการท�ำธุรกิจและชอบสร้างสถานการณ์จ�ำลอง ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูผลที่จะเกิดกับธุรกิจ 4. ผู้ประกอบการที่แสนมุ่งมั่น ที่เชื่อว่าแม้จะเป็นเรื่องยากในการเริ่มต้นท�ำธุรกิจและต้องใช้เวลาในการท�ำให้ธุรกิจเติบโต แต่อย่างไรเสีย มันก็สามารถท�ำได้หากมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำ ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารทีค่ ดิ ขึน้ เอง หรือการน�ำวิธกี ารของผูอ้ นื่ มาประยุกต์ใช้ 5. ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความส�ำเร็จให้เกิดกับธุรกิจได้ และแม้ธุรกิจจะประสบความส�ำเร็จแล้ว แต่พวกเขายังคงใช้ เวลาไปกับการเดินหน้าปรับปรุงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต

1

3

2

4

5

สิ่งใดที่บริษัทเล็กๆ มี แต่บริษัทใหญ่ไม่มี แน่นอนว่าใครๆ ก็ล้วนต้องการได้เข้าไปท�ำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยกัน ทั้งสิ้น เพราะค่าตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทเล็กๆ แต่ความจริงในอีกแง่มุมหนึ่ง แม้จะท�ำงานในบริษัทขนาดเล็กก็มีดีได้ไม่แพ้กัน ด้วยว่าบริษัทเล็กๆ มักจะมี กฎระเบียบที่ยืดหยุ่นกว่าบริษัทใหญ่ ขั้นตอนการท�ำงานที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ยิ่งไป กว่านัน้ บริษทั เล็กๆ ยังมีความเป็นครอบครัวมากกว่าบริษทั ใหญ่ เพราะทุกคน ในบริษัทต่างรู้จักและได้พูดคุยกัน จึงไม่แปลกที่ทุกคนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ที่ส�ำคัญของทีม อีกทั้งบริษัทเล็กๆ ยังแคร์พนักงานมากกว่าบริษัทใหญ่ เพราะ มีจ�ำนวนพนักงานน้อยกว่า พนักงานทุกคนจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท

การสร้างความสุขในการท�ำงาน อย่าคิดว่าไม่ส�ำคัญ เพราะมีการ ส�ำรวจมาแล้วว่า พนักงานทีไ่ ม่มคี วามสุข จะท�ำให้ความสามารถในการ ผลิตลดลง ซึ่งนั่นหมายความว่า ภาคธุรกิจจะต้องมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ตามมาด้วย เรื่องความสุขในการท�ำงานกับความสามารถในการผลิต จึงมีความสัมพันธ์ทลี่ อ้ ไปด้วยกัน และมีตวั เลขยืนยันจากการทีภ่ าควิชา เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย Warwick พบว่า พนักงานที่มีความสุข ในการท�ำงานจะมีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 12 เปอร์เซ็นต์ และในทางกลับกันพนักงานที่ไม่มีความสุข จะท�ำให้ความสามารถ ในการท�ำงานลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ส�ำคัญ พนักงานที่มีความสุข ยังจะมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาที่ยากได้เร็วขึ้นอีกด้วย ดังนั้น การยอมจ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณมีความสุข ย่อมจะดีกว่าการต้องสูญเสียความสามารถทางการผลิต ซึง่ สุดท้ายแล้ว ก็ท�ำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

You should focus on why perhaps you can, and be one of the exceptions. -- Steve Case ผูร้ ว่ มก่อตัง้ AOL --

ท�ำสิ่งที่ถนัด แล้วคุณจะเป็นคนพิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร

คนที่เก่งมากอาจเป็นผู้ประกอบการได้ยาก คนที่เก่งมากๆ เข้าขั้นอัจฉริยะ แม้พวกเขาจะประสบความส�ำเร็จในการคิดค้นสิ่งต่างๆ ทั้งยังมีความสามารถมากกว่าคนอื่น มีแรงบันดาลใจที่ดี และเป็นคนมีเหตุผล แต่กระนั้น เชื่อหรือไม่พวกเขากลับไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ นั่นเพราะต่างคิดว่า ตนท�ำงานที่ท้าทายได้ดีกว่าคนอื่น ชอบท�ำทุกอย่างให้ส�ำเร็จด้วยตนเอง เชื่อมั่นในความคิด และไม่ต้องการท�ำงานร่วมกับใคร จึงท�ำให้ชอบท�ำงานคนเดียวมากกว่าท�ำงานเป็นทีม ซึ่งหากพวกเขาคิดท�ำธุรกิจ แน่นอนว่า ธุรกิจคงไม่สามารถเติบโตได้ เพราะ ไม่ยอมเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ จากใคร ทั้งนี้ คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีไหวพริบและความคิดซับซ้อนกว่าคนทั่วไป จึงไม่ชอบปฏิบัติตามหลัก KISS (Keep It Simple, Stupid หลักการท�ำงานที่การท�ำงานให้ออกมาง่าย ไม่ซับซ้อน) ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ ตัวอย่างธุรกิจ ที่ใช้หลัก KISS คือ McDonald’s ที่หลายคนอาจคิดว่า สายการผลิตในโรงงาน McDonald’s นั้นซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วกลับเป็น เพียงชุดฟังก์ชันง่ายๆ ที่คนงานปฏิบัติได้อย่างไร้ปัญหา ดังนั้นแล้ว เชื่อเถอะว่าแม้จะไม่ได้เป็นคนเฉลียวฉลาดมากมายอะไร ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จได้


ของเสีย...เสียของ

ธุรกิจเสียโอกาส คุณใช่ไหมที่เวลาหิวจะสั่งอาหารมากเกิน จนกินไม่หมด แต่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด คุณใช่ไหมที่ต้องเหนื่อย และเสียเวลาเดินหารีโมตทีวีไปทั่วบ้าน เพราะไม่รู้จักวางให้เป็นที่ หรือคุณใช่ไหมที่ต้องเสียเวลานั่งรอคิวอาหารร้านดัง เพราะไม่ยอมโทรมาสั่งก่อนมาถึง

หลายครั้งในชีวิตคนเรามักท�ำเรื่องที่สูญเปล่าโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง ความสูญเสียเหล่านี้ส่งผลเสียอย่างมากมาย แต่ก็ยังไม่เท่า หาก ความสูญเสียเช่นนีเ้ กิดขึน้ ในการท�ำธุรกิจ เพราะนัน่ อาจเป็นปัจจัย หนึ่งที่ท�ำให้ธุรกิจขาดประสิทธิภาพ จนไม่ประสบความส�ำเร็จได้ เป็นเรือ่ งปกติทผี่ ปู้ ระกอบการหลายรายมักพุง่ เป้าไปทีก่ ารเพิม่ ยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่กลับมองข้ามการลดความสูญเปล่า ที่จะช่วยลดต้นทุน และยังเพิ่มก�ำไรได้อย่างไม่คาดคิด แล้วความ สูญเปล่าที่ว่านี้เป็นอย่างไร เรามาท�ำความรู้จักกัน ความสูญเปล่า 7 ประการ หรือ 7 Wastes ถูกรวบรวมขึ้น โดยหัวหน้าวิศวกรชาวญี่ปุ่นแห่งบริษัท โตโยต้า ชื่อ ไทอิจิ โอโน่ (Taiichi Ohno) ด้วยวัตถุประสงค์คอื  มุง่ หาว่าสิง่ ใดท�ำแล้วมีคณ ุ ค่า และสิ่งใดไม่มี เพื่อที่จะพัฒนากระบวนการที่จ�ำเป็นให้ดีขึ้น และ ตัดขั้นตอนที่ไม่เกิดคุณค่าทิ้งไป โดย 7 Wastes ประกอบด้วย

1 ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความจ�ำเป็น (Over Production Waste)

อย่างเช่น ร้านข้าวแกงทีป่ รุงอาหารออกมาเยอะแต่ขายไม่หมด ต้อง น�ำมาลดราคาตอนเย็น ทัง้ ทีส่ ามารถผลิตอาหารให้ขายหมดพอดี ได้ ยอดขายของวันก่อนหน้านี ้ คือตัวช่วยก�ำหนดว่าวันนีค้ วรผลิต สินค้าออกมาจ�ำนวนเท่าใด

2 ความสูญเปล่าจากการมีขั้นตอนการท�ำงานมากเกินไป (Over Processing Waste)

คนเรามักใช้ความเคยชิน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง หากพิจารณาให้ ดีมีกิจกรรมบางอย่างที่สามารถรวบรัดท�ำไปพร้อมๆกันได้ เช่น เวลาทีส่ ระผมคุณสามารถแปรงฟันไปพร้อมๆกันได้ เพือ่ ประหยัด เวลาอยู่ในห้องน�้ำ ในธุรกิจเองก็เช่นกัน

3 ความสูญเปล่าจากการขนส่งหรือการเคลือ่ นย้ายงาน (Transportation Waste)

คงไม่สนุกเลย ถ้าหากสินค้าที่ผลิตเสร็จมีจุดเก็บสินค้า และจุด การขนส่งทีห่ า่ งกัน ท�ำให้ตอ้ งเสียเวลาขนสินค้าไปเก็บ และขนจาก จุดเก็บมาขึ้นรถขนส่ง การวางแผนกระบวนการขนส่งที่ดี ช่วยลด การท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนได้

4 ความสูญเปล่าจากการมีสนิ ค้าคงคลังมากเกินความจ�ำเป็น (Inventory Waste)

เวลาเห็นของขายยกโหลในราคาถูกกว่าปกติเกินครึง่ เรามักหน้ามืด ตามัวซือ้ มา คุณก�ำลังสูญเสียเงินทีส่ ามารถเอาไปซือ้ ของทีจ่ ำ� เป็น อย่างอื่นได้หรือเปล่า และของที่ซื้อมาตุนไว้ก็เสื่อมสภาพไป ตามเวลา ซื้อให้พอดีใช้ ของจะได้ใหม่ และคุณภาพคุ้มราคา อยู่เสมอ

5 ความสูญเปล่าจากการเคลือ่ นไหวของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Motion Waste)

การต้องเอื้อมหยิบของที่อยู่หลายๆ จุดไกลกัน หรือก้มตัว ยกของหนักที่วางอยู่บนพื้นบ่อยๆ ส่งผลให้ท�ำงานได้ช้าลง และ ผู้ปฏิบัติงานก็เกิดอาการล้า ท�ำงานได้ไม่นานไปด้วย

7

1

6

7 wastes

2 3

6 ความสูญเปล่าจากการรอคอยงานที่ต้องท�ำ (Waiting Waste)

การต้องรองานจากกระบวนการก่อนหน้าท�ำให้งานสะสมเหมือน คอขวด เช่น ร้านขายอาหารทีม่ เี มนูยอดฮิตเป็นหมูทอดแฮมเบิรก์ โดยวัตถุดบิ ต้องแช่เย็นไว้ จึงต้องใช้เวลาทอดนาน เมือ่ มีเมนูทอด อื่นๆ มาก็ต้องรอคิว แก้ปัญหาได้ง่ายๆ ด้วยการน�ำหมูไปอุ่นใน ไมโครเวฟก่อนทอด เท่านี้ก็ลดเวลาลงไปได้มาก

5

4 ของเวลา ถามหาสถานที่ที่เหมาะสมส�ำหรับงานนั้น ถามหาคน ทีเ่ หมาะสมกับงาน ถามหาวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้งานส�ำเร็จ และสุดท้าย ถามว่า ท�ำไมเราต้องท�ำสิง่ เหล่านัน้ ในแบบทีท่ ำ� อยู่ เริม่ ตัง้ ค�ำถาม กับตัวเองแล้วประเมินดูค�ำตอบว่า จุดใดควรพัฒนาหรือตัดทิ้ง ประสิทธิภาพเกิดได้ แค่มมุ มองเปลีย่ น อย่าปล่อยให้ของเสีย ท�ำให้ ธุรกิจต้องสูญเสีย

7 ความสูญเปล่าจากผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง (Defects Waste)

มีดที่ไม่คมก็หั่นเนื้อไม่ขาด ส�ำหรับร้านปิ้งย่าง ชิ้นส่วนเนื้อ ที่ตัดออกมาไม่เท่ากัน ไม่ได้เกณฑ์คุณภาพ จะกลายเป็นของ ที่ต้องทิ้งไป ของเสียหรือความสูญเปล่าพวกนีค้ ำ� นวณเป็นตัวเงินคร่าวๆ อาจ มากพอที่จะเป็นเงินทุนได้สักก้อน ถึงตรงนี้หากใครอยากลองน�ำ หลัก 7 Wastes ไปใช้แล้วละก็ ให้เริ่มจากการตั้งค�ำถามเบสิก อย่าง What? When? Where? Why? Who? และ How? คือ ถาม หาวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องขั้ น ตอนที่ ท� ำ ถามหาความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-7575-7000 Lean Supply Chain by TMB

ประสิทธิภาพเกิดได้ แค่มุมมองเปลี่ยน


6

Nice to Know

ธุรกิจไหน ใช้โซเชียลมีเดียอะไร Engagement เท่าไหร่? ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ธุรกิจใช้

เฟซบุ๊ก

ยูทูบ

ทวิตเตอร์

อินสตาแกรม

77% 48% 37% 26% Engagement (Like, Comment&Share) โดยเฉลี่ย อาหาร

รถยนต์

ต่อโพสต์

2%

ไอทีและดิจิตอล

สถาบันการเงิน

1,260 3,298 1,339

787 95%

เครื่องดื่ม

ต่อโพสต์

3%

96%

1%

3%

91%

5%

424

ต่อโพสต์

ต่อโพสต์

4%

96%

2%

ต่อโพสต์

2%

93%

2%

6%

ประเภทธุรกิจที่ใช้โซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆ

100% 49%

40% 42%

68%

39%

31%

21%

65%

47%

23%

20%

73%

52%

55%

19%

100% 89%

83%

39%

ที่มา : Zocial inc. (ส�ำรวจจาก 397 แบรนด์ใน 5 ธุรกิจ)


8

Startup

LEARNING BY DOING

ปั้นจินตนาการให้เป็นรูปร่างที่

Atelier Rudee Text :

กฤษณา สังข์วงค์ / Photo : Otto

เมื่อพูดถึงเครื่องประดับร่วมสมัย หลายคนอาจนึกไม่ออกว่าคืออะไร ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะไม่รู้จักหรือไม่รู้สึกคุ้นชินเครื่องประดับประเภทนี้นัก นั่นเพราะเครื่องประดับร่วมสมัยเพิ่งเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี่เอง โดยลักษณะเด่นของเครื่องประดับร่วมสมัยนั้นอยู่ที่ดีไซน์ที่แตกต่าง และความหลากหลายของวัสดุที่น�ำมาท�ำเครื่องประดับ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งไม้ กระดาษ โลหะ หรืออะไรก็ได้ตามแต่ความสร้างสรรค์ของผู้ท�ำ ส�ำหรับเมืองไทยนั้น ในอดีตผู้ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการท�ำ เครือ่ งประดับร่วมสมัยต้องไปเรียนไกลถึงต่างประเทศ แต่ปจั จุบนั นี้ ในกรุ ง เทพฯ เองก็ มี ส ถาบั น สอนท� ำ เครื่ อ งประดั บ ร่ ว มสมั ย เปิดสอนแล้ว นั่นคือ Atelier Rudee สถาบันเครื่องประดับร่วมสมัย นานาชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่มี ฤดี ตันเจริญ ศิลปิน สาวสวยเป็นเจ้าของ Atelier Rudee มี ค อร์ ส เรี ย นหลั ก สอนเกี่ ย วกั บ การท� ำ เครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุต่างๆ ที่สอนโดยศิลปินที่มีผลงาน ในการท�ำเครื่องประดับร่วมสมัยจากวัสดุนั้นๆ ส�ำหรับเนื้อหา โดยรวมเน้นสอนกระบวนการคิดและการสร้างงานศิลปะ เพื่อใช้ ในการออกแบบเครือ่ งประดับ รวมทัง้ เน้นการลงมือสร้างผลงานจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนยิ่งขึ้น นอกจากคอร์สหลักทีจ่ ดั ขึน้ เพียงปีละ 2 ครัง้ แล้ว Atelier Rudee ยังมีเวิรก์ ช็อปย่อยเปิดสอนตลอดปี เช่น เวิรก์ ช็อป Basic Technical Jewellery ที่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการท�ำเครื่องประดับมาก่อน เวิร์กช็อปพื้นฐานการลงยาสีที่เน้นสอนให้ผู้เรียนรู้ว่ายาสีคืออะไร และใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการท�ำ ทั้งยังสอนวิธีลงยาสีบนโลหะด้วย และเวิรก์ ช็อป Creative Wax Working สอนเกีย่ วกับวิธกี ารลงแว็กซ์ บนผลงาน ทั้งนี้ Atelier Rudee ยังมีเวิร์กช็อปพื้นฐานงานไม้ดัด ให้ผู้ที่รักงานไม้ได้เรียนกันด้วย

เครื่องประดับร่วมสมัยแม้จะเพิ่งเป็นที่รู้จัก แต่ Atelier Rudee กลับมีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นอย่างมาก นั่นเพราะความโดดเด่น ของเครือ่ งประดับทีด่ งึ ดูดให้ผคู้ นสนใจอยากท�ำความรูจ้ กั และด้วย ความที่กลุ่มผู้เรียนมีค่อนข้างหลากหลาย โดยมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น วัยท�ำงาน และผู้สูงอายุ จึงท�ำให้ฤดีเชื่อมั่นว่า ผู้คนเหล่านี้จะช่วย บอกต่อถึงความมีคุณค่าทางจิตใจของเครื่องประดับร่วมสมัย ซึ่งจะท�ำให้เครื่องประดับเป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น และสามารถเติบโตได้ ในตลาดเครื่องประดับของไทย ทั้งนี้ ด้วยความที่เครื่องประดับร่วมสมัยมีดีไซน์ที่แปลกตา โดยบางชิ้นแทบดูไม่ออกด้วยซ�้ำว่าเป็นรูปอะไร ดังนั้น ผู้ท่ีสนใจ เครื่องประดับประเภทนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่รักงานศิลปะหรือรักงาน ทีเ่ น้นใช้จนิ ตนาการเป็นหลัก เช่นนัน้ เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูท้ เี่ รียน จาก Atelier Rudee ไปต่อยอดประกอบธุรกิจได้ ฤดีแนะให้น�ำ ความรูท้ เี่ รียนจากสถาบันไปประยุกต์ใช้กบั การออกแบบเครือ่ งประดับ แฟชั่น โดยเครื่องประดับที่ได้จะมีความโดดเด่นด้านดีไซน์มากกว่า เครื่องประดับแฟชั่นที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไป ท้ายสุด ฤดีแนะน�ำเพิ่มว่า การท�ำเครื่องประดับให้มีเอกลักษณ์ ผูอ้ อกแบบเครือ่ งประดับต้องหาตัวตนของตนเองให้พบ และใส่ความ เป็นตนเองลงในขัน้ ตอนการออกแบบ ซึง่ ผลงานทีม่ คี วามเป็นตัวตน ของผู้ออกแบบเปรียบเหมือนลายเซ็นที่ผู้พบเห็นจะรู้ได้ทันทีว่า

ผลงานชิ้นนี้เป็นของใคร และอย่าลืมความมั่นใจในตัวเอง อันเป็น สิ่งส�ำคัญที่ผู้ออกแบบพึงมี “ท�ำในสิ่งที่ชอบ ที่เป็นตัวเอง แล้วสิ่งที่ท�ำนั้นจะดึงดูดคนที่ชอบ สิ่งเดียวกันกับเราเข้ามาหาเราเอง”

คอร์สเรียน คอร์สเรียนหลัก

ติดตามรายละเอียดช่วงเวลาเปิดคอร์สและค่าเรียน ได้จากเฟซบุ๊ก Atelier Rudee

เวิร์กช็อป

Basic Technical Jewellery ค่าเรียน 16,000 บาท พื้นฐานการลงยาสี ค่าเรียน 3,000 บาท Creative Wax Working ค่าเรียน 2,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 08-2326-1309 AtelierRudee www.atelierrudee.com info@atelierrudee.com


9

FIRST STEP

Koongtung ตั้งใจให้แตกต่าง Text : กองบรรณาธิการ

Koongtung ร้านอาหารซีฟู้ดเล็กๆ ณ ตลาดนัดเลียบด่วน รามอินทรา ที่มีเพียง 8 โต๊ะ และเปิดบริการเวลา 18.00-24.00 น. แต่เชือ่ หรือไม่ทนี่ กี่ ลับมีควิ จองโต๊ะถึง 70 คิวต่อวัน!! ทัง้ ๆ ทีเ่ พิง่ เปิด บริการมาเพียง 2 เดือนเท่านั้น ด้วยความตัง้ ใจตัง้ แต่แรกทีจ่ ะมีธรุ กิจเป็นของตนเอง และจะต้อง แตกต่างไม่เหมือนใคร เพราะรู้ดีว่าความต่างนี่แหละจะน�ำไปสู่ ความส�ำเร็จได้ในก้าวแรก ดังนั้น ในขณะที่เป็นฟรีแลนซ์ให้กับงาน ออร์แกไนซ์ กิ๊ฟท์-ปิยฉัตร ปิยวัชรวิจิตร จึงพยายามมองหาธุรกิจ ที่เหมาะกับตัวเอง และมีความแปลกใหม่ส�ำหรับเมืองไทยไปด้วย ตลอดเวลา “เนื่องจากท�ำงานออร์แกไนซ์ แล้วมีโอกาสเดินทางไปท�ำงาน ที่อเมริกา ก็เลยพยายามดูโน่นดูนี่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ก็ไปเจอ ร้านอาหารซีฟู้ดซึ่งโดยสไตล์ของที่นั่นจะเป็นซีฟู้ดที่รับประทาน กับซอสแล้วมีซอสให้เลือกเยอะมาก เสิรฟ์ อาหารใส่ตะกร้า แล้วก็ใช้ มือรับประทาน ซึ่งจริงๆ แล้วการรับประทานซีฟู้ดก็ควรจะเป็น เช่นนัน้ เลยได้ไอเดียว่า น่าจะท�ำร้านอาหารซีฟดู้ ในสไตล์แบบนีบ้ า้ ง เพราะเท่าที่เห็นเมืองไทยยังไม่มีใครท�ำ ก็เริ่มศึกษาหาสูตรท�ำซอส แล้วทดลองท�ำไปเรื่อยๆ เพราะเดี๋ยวนี้การหาความรู้ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถเซิร์ชหาได้ง่าย ท�ำจนกระทั่งได้ซอสที่ถูกใจ” ปิยฉัตรเลือกที่จะเปิดร้านที่ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา ด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องมีคนมาเดิน และเปิดร้านเล็กๆ มีเพียง 8 โต๊ะ แต่สิ่งที่แปลกออกไปคือ รูปแบบร้านอาหารซีฟู้ด ทัง้ ในแง่เมนู และวิธกี ารรับประทาน กล่าวคือ ทีน่ ไี่ ม่ใช้จานใส่อาหาร

ไม่มีช้อนให้ใช้รับประทานอาหาร แก้วน�้ำก็เป็นแบบใช้ครั้งเดียว สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งความสะดวกของทางร้าน และกลยุทธ์การตลาด ที่ปิยฉัตรตั้งใจตั้งแต่แรก “การรับประทานอาหารซีฟดู้ ทีใ่ ช้มอื รับประทานถือเป็นธรรมชาติ ของการรับประทานอาหารประเภทนี้อยู่แล้ว ฉะนั้น เราก็เลยคิดว่า ไม่จ�ำเป็นต้องมีช้อน ส่วนจานเราก็ไม่มี ใช้กระดาษที่มีพลาสติก ทีท่ นความร้อนได้ สะอาด มีความปลอดภัย ปูวางบนโต๊ะ และเสิรฟ์ วางอาหารลงบนกระดาษนั้น เมนูก็อาจจะไม่มีให้เลือกมากมาย

เหมือนร้านอาหารไทยทั่วไปคือ วิธีการเลือกเมนูจะง่ายๆ มีวัตถุดิบ ให้เลือกแค่ 4 อย่าง คือ กุ้งขาว กุ้งแม่น�้ำ หอยตลับ หอยแมลงภู่ นิวซีแลน์ด์ แต่มีท็อปปิ้งให้เลือก และมีซอสให้เลือกหลายสูตร ในระดับความเผ็ดทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ แรกๆ ลูกค้าอาจแปลกใจแต่กช็ อบ ในความแปลกใหม่ แล้วอาหารทะเลเราก็มีความสด” ด้วยรูปแบบร้านอาหารที่แปลกใหม่ ท�ำให้กลายเป็นกระแส การบอกต่อกระจายในเวลาอันรวดเร็ว ปิยฉัตรเปิดร้าน Koongtung เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ในวันนี้ร้านอาหารเพียง 8 โต๊ะ ต้องต่อคิวกันรับประทาน โดยมีคนหมุนเวียนเข้ามารับประทานถึง 70 คิว ปิยฉัตรบอกว่า เนื่องจากร้านกุ้งถังเพิ่งเปิดไม่นานเเละเป็น ร้านเล็กๆ ทางร้านจึงจัดระบบส�ำรองที่นั่งด้วยการ Walk in เขียน ล�ำดับคิวด้านหน้าร้าน ไม่มีบริการส�ำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ “บางวันก็มีคนมารอคิวถึง 80 คิว ซึ่งเกินกว่าที่ร้านจะรับไหว ตอนนี้เต็มที่คือ 70 คิว เมื่อลูกค้ามาที่ร้าน ลงเบอร์โทรศัพท์ จ�ำนวน คนแล้วก็สามารถไปเดินเล่นในตลาดนัดรอได้เลย และเมือ่ ถึงคิวทาง ร้านจะโทรศัพท์ตามเอง แล้วก็เป็นเช่นนี้แทบทุกวัน เราเลยมีแผน ที่จะขยายสาขาออกไปในเร็วๆ นี้” เพราะพิสูจน์แล้วว่าความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครในก้าวแรก ย่อมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังจะเป็นแรงผลักในการเติบโตไปข้างหน้าอีกด้วย koongtung 08-6761-5558

HOW TO GUIDES

4 ข้อควรระวังของผู้ประกอบการมือใหม่ การประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืน หากแต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการท�ำงานหนัก รวมทั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดระหว่างการท�ำธุรกิจไปให้ได้ และต่อไปนี้คือ ข้อควรระวังที่มักเกิดกับผู้ประกอบการมือใหม่ ซึ่งหากแก้ไขไม่ทันท่วงทีอาจท�ำให้ธุรกิจล้มได้

1

ไม่มีเงินสดส�ำรอง เหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจขนาดเล็กปิดตัวลง ภายในระยะเวลาไม่นานของการท�ำธุรกิจ เป็นเพราะขาดเงินสดส�ำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เพราะในช่วงแรกของการท�ำธุรกิจ ผูป้ ระกอบ การมั ก สู ญ เงิ น ไปกั บ การสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ เป็นส่วนใหญ่ การแก้ไขปัญหา : ควรตั้งกองทุนเงินสด ส�ำรองไว้ใช้ยามที่ธุรกิจประสบเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน ซึ่งเงินสดส�ำรองนี้จะช่วยต่ออายุ ของธุรกิจ และช่วยลดความกดดันในเรื่อง สภาพคล่องของธุรกิจ

ใช้สมมุติฐานดีเกินไปในการท�ำแผนธุรกิจ

3

ท�ำทุกอย่างด้วยตนเองเพื่อประหยัดเงิน

ตั้งราคาสินค้าต�่ำหรือสูงเกินไป

มีผปู้ ระกอบการมือใหม่จำ� นวนไม่นอ้ ยทีต่ กอยู่ ในกับดักนี้ เพราะต่างเชื่อความคิดของตนเอง เพือ่ น และคนในครอบครัวว่าการท�ำธุรกิจเป็นเรือ่ ง ง่าย โดยหารู้ไม่ว่า จริงๆ แล้วการท�ำธุรกิจนั้น ต้องต่อสูแ้ ละแข่งขัน ซึง่ ไม่ใช่เกมทีเ่ ล่นไปเรือ่ ยๆ ถ้าแพ้ก็เริ่มต้นเล่นใหม่ การแก้ไขปัญหา : ผู้ประกอบการควรเปิด โอกาสให้คนที่มีประสบการณ์ด้านการท�ำธุรกิจ ช่วยวิพากษ์วิจารณ์แผนและไอเดียในการท�ำ ธุรกิจทีว่ างไว้ เพือ่ ช่วยให้เห็นช่องโหว่ของธุรกิจ และท�ำให้รู้ว่าควรอุดช่องโหว่เหล่านั้นอย่างไร

การประหยัดเงินด้วยการลงมือท�ำทุกอย่าง เองนัน้ จะท�ำให้เกิดความทุกข์มากกว่าความสุข ในการท�ำธุรกิจ เพราะไม่มใี ครทีเ่ ชีย่ วชาญไปหมด ทุ ก เรื่ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ระกอบการ ไม่สามารถท�ำธุรกิจได้อย่างเต็มความสามารถ เพราะต้องวิ่งวุ่นท�ำสารพัดสิ่งเพียงคนเดียว การแก้ไขปัญหา : ผู้ประกอบการควรลงมือ ท�ำอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ตนถนัด และจ้างงาน ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆ มาช่ ว ยงาน เช่ น การพัฒนาเว็บไซต์ หรือการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจด�ำเนินการไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

เพราะต้องการให้สินค้าเป็นที่ต้องการ ของผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการมือใหม่จงึ ตัง้ ราคา สินค้าต�่ำไว้ก่อน จนท�ำให้สินค้าดูไม่มีคุณค่า และอีกกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการต้องการให้สนิ ค้า ดูมีคุณค่ากว่าคู่แข่งก็เลือกตั้งราคาสูงไว้ก่อน จนบางครั้งราคาที่ตั้งนั้นอาจสูงจนไม่มีใคร กล้าซื้อ การแก้ไขปัญหา : ควรส�ำรวจราคาสินค้า ของคู่แข่งว่าเป็นอย่างไร และส�ำรวจก�ำลังซื้อ ของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด จากนั้น ก�ำหนดราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถ ซื้อได้และธุรกิจไม่ขาดทุน

2

4


วาสิกา อุดมธนสกุล

Right Word Right Page Right Time


11

Interview Text : รัชนี

พันธ์รุ่งจิตติ / Photo : Otto, กฤษฎา ศิลปไชย

แน่นอนว่า ร้อยทั้งร้อยย่อมไม่มีใครชอบฟังเสียงบ่น บ่น บ่น

แต่ถ้าเป็นการบ่นแบบนี้

...เสียน�้ำตาบ้างไม่เป็นไรหรอก ถ้ามันท�ำให้หายโง่... ...ตอนเขาเทรนด์ผอม เราก็อ้วน ตอนเขาเทรนด์กล้าม เราก็อ้วน เมื่อไหร่จะเทรนด์คนอ้วนสักที... ...เบื่อที่จะต้องเป็นคนดี บางทีก็อยากกระชากหอคอยลงมาแล้วเขย่าแรงๆ... ...เป็นมั้ยบางทีชีวิตมันกดดันจนอยากร้องไห้...

เชื่อว่าหลายคนคงยินดี เพราะทั้งถูกใจและเป็นก�ำลังใจชั้นดี และด้วยเสียงบ่นนี่เอง ได้กลายเป็นจุดพลิกที่ท�ำให้ความฝัน ของ ตรัย-วาสิกา อุดมธนสกุล เป็นจริงขึ้นมา จากเด็กวัยรุน่ ทีย่ งั เรียนเพียงชัน้ ปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัย ทีไ่ ม่คดิ ว่า วันหนึ่งการขีดๆ เขียนๆ ในสิ่งที่ตัวเองรักจะกลายเป็นตัวแปร ส�ำคัญในการเปลี่ยนชีวิตของเธอ ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กก�ำลัง เบ่งบาน ระยะเวลา 2 ปี กับ 8.5 แสนไลก์ ของเพจบ่นบ่นสร้างโอกาส มากมายอย่างทีเ่ ธอเองก็คาดไม่ถงึ มาก่อน ไม่วา่ จะเป็นรายได้ อาชีพ และชื่อเสียงที่ถาโถมเข้ามาหาเธอเป็นระลอกคลื่น โอกาส และรายได้ของคนรุน่ ใหม่หากันได้งา่ ยอย่างนีจ้ ริงหรือ… ความส�ำเร็จที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เด็กสาวคนนี้มีวิธีรับมือ และจัดการอย่างไร ลองไปฟังค�ำตอบจากเธอ คุณอาจจะพบว่าในความง่ายๆ บางครัง้ อาจจะมีนัยที่น่าสนใจบางอย่างซ่อนอยู่

มาแล้วให้เครดิตเขา ตรัยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ หนังสือทุกประเภท มีประโยชน์ แม้แต่หนังสือการ์ตนู เราก็จะได้ขอ้ คิดจากตรงนัน้ บางที ก็อ่านบทกวี บางทีอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่ม ก็มานั่งคิดสิ่งที่ได้จาก การอ่าน แล้วก็ทำ� ให้เราได้ขอ้ คิดดีๆ ขึน้ มา เพียงแต่เราจะต้องเอามา ย่อยท�ำให้เข้าใจง่ายขึ้น แล้วใส่ความรู้สึกของตัวเองลงไป เรารู้สึก ยังไง รู้สึกแย่ เราต้องการก�ำลังใจแบบไหน เราก็จะใส่สิ่งนั้นลงไป คนทีต่ อ้ งการก�ำลังใจแบบเราก็จะได้กำ� ลังใจกลับไปด้วย มีหลายครัง้ ทีจ่ ะมีแฟนเพจมาบอกว่า เขารูส้ กึ ดีมากๆ เลยทีไ่ ด้เข้ามาอ่าน ท�ำให้ เขามีกำ� ลังใจมากขึน้ เยอะ คิดว่า สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เพจบ่นบ่นสามารถ เข้าถึงคนได้ง่ายกว่า และขยายออกไปกว้างกว่า นอกจากนี้ ด้วยความเป็นคนทีช่ อบอยูห่ น้าจอตลอดเวลาอยูแ่ ล้ว ถ้าว่างก็ต้องเข้าไปในโซเชียลมีเดีย เพราะท�ำงานเกี่ยวกับสังคม กระแสข่าวอะไรมาเราต้องรู้ บางทีข่าวนี้สามารถน�ำมาต่อยอดเป็น คอนเทนต์ในเพจเราได้ แล้วเมื่อไหร่ที่เล่นกับกระแสข่าว ก็จะท�ำให้ คอนเทนต์เราได้รับความสนใจยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของการสร้างคาแร็กเตอร์และเพจบ่นบ่น

ตรัยเป็นคนทีช่ อบวาดรูป ออกแบบคาแร็กเตอร์ จะมีคาแร็กเตอร์ การ์ตนู อยูเ่ ต็มไปหมด แล้วส่วนตัวชอบเล่นโซเชียลมีเดีย อัพสเตตัส โพสต์โน่นโพสต์นี่ตลอดเวลา เราก็อยากสร้างให้ตัวคาแร็กเตอร์ การ์ตนู ของเรามีชวี ติ ขึน้ มาเพราะเขาใกล้เคียงทีส่ ดุ กับตัวเรา คือเป็น ผู้หญิงอ้วนคิดมาก เครียดเรื่องความอ้วนตลอดเวลา รักสวยรักงาม มองโลกในแง่ดี ซึง่ จริงๆ แล้วเป็นคนทีเ่ ราสามารถพบเห็นได้ในสังคม ปัจจุบัน แล้วเรื่องที่น�ำเสนอก็เป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน เช่น พอท้อแท้กฮ็ ดึ สู้ เป็นคนทีม่ กี ำ� ลังใจตลอดเวลา ซึง่ ด้วยคาแร็กเตอร์นี้ คือตัวเรา ฉะนั้นเราจะมีความเข้าใจและถ่ายทอดคาแร็กเตอร์ ตัวการ์ตนู นีอ้ อกมาได้มากทีส่ ดุ แล้วก็เลือกใส่คำ� คมต่างๆ ทีเ่ ราชอบ ลงไป จึงเริ่มเปิดเพจ ใช้ชื่อ “บ่นบ่น” ตอนนั้นยังเรียนมหาวิทยาลัย อยู่ปี 2 (สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต) ก็ตั้งใจไว้ว่า ใช้เพจนี้เป็นพอร์ตผลงานของตัวเองเพื่อว่าเมื่อเรียนจบจะได้เอาไป สมัครงานได้ แต่บังเอิญสิ่งที่เราท�ำมันไปตอบโจทย์คนรุ่นใหม่พอดี ท�ำให้หลายคนชอบและก็เริ่มติดตามเพจบ่นบ่น

นอกจากคาแร็กเตอร์ของตัวการ์ตนู คุณมีวธิ เี ลือกค�ำอย่างไร ให้โดนใจคนอ่าน

ค�ำต่างๆ มาจากตัวเราและคนรอบข้าง รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง รอบตัวที่พบเจอ ตอนแรกก็เอาจากที่ตัวเองจดเอาไว้ ไปๆ มาๆ ก็เริ่มอ่านหนังสือธรรมะ ค�ำสอน เอามาเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ แล้วก็เอาค�ำสอนเหล่านั้นมาท�ำให้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะถ้าบางค�ำ เราเอามาจากหนังสือธรรมะไปเลย คนจะไม่อ่าน เพราะเข้าใจยาก แต่ถ้าเราคิดว่าประโยคนั้นดีอยู่แล้ว เข้าถึงคนได้ เราก็จะเอาอันนั้น

เมื่อเราท�ำอยู่ในกระแส

ก็ต้องมีขึ้นมีลง แต่ยังไงก็ต้องท�ำต่อไป เพียงแต่จะพัฒนา ต่อยอดเพจออกไปอย่างไร

ให้อยู่ในกระแส ได้ตลอดเวลา

ส่วนของค�ำก็จะต้องเขียนสั้นๆ ได้ใจความ เพราะถ้าใส่อะไร เยอะไปก็จะท�ำให้คนอ่านไม่เข้าใจแล้วไม่สนใจ แล้วคนไทยอ่าน หนังสือน้อย ชอบอ่านแต่หวั ข้อ เพราะต้องยอมรับว่าคนไทยจะไม่คอ่ ย อ่านแล้วตีความ จะอ่านแล้วจบเลย ฉะนั้นค�ำที่ใช้ก็จะสั้นๆ ให้คน อ่านนิดเดียวมองปุบ๊ จบประโยคนัน้ แล้วเท่าทีส่ งั เกตถ้าโพสต์รปู หนึง่ แล้วมีตัวหนังสือเล่ารายละเอียดเยอะๆ คนจะไม่อ่านตรงนั้น เขา จะอ่านแค่หวั ประโยค ดังนัน้ ถ้ารูปเราไม่เข้าใจเราก็จะต้องไปอธิบาย ใต้รูปแต่จะเขียนไม่เกินสองบรรทัด

จากเพจทีต่ อ้ งการเก็บผลงานกลายเป็นตัวสร้างรายได้ให้คณ ุ ได้อย่างไร

ตรัยเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะสามารถหารายได้ หรือท�ำให้ เราได้เรียนรูเ้ หมือนการท�ำธุรกิจได้ดว้ ย คือตอนแรกทีเ่ ปิดเพจบ่นบ่น ก็แค่สนุกไปกับมัน ได้ทำ� ในสิง่ ทีช่ อบทีเ่ ป็นตัวเรา ยังไม่ได้คดิ อะไรมาก มีคนมาไลก์แค่ 200 กว่าไลก์เท่านั้นเอง แล้วก็มีเพื่อนๆ มาช่วยแชร์ จนได้มาถึง 5,000 ไลก์ พอประมาณ 20,000 ไลก์ก็มีบรรณาธิการ (บก.) หนังสือของส�ำนักพิมพ์อัมรินทร์มาติดต่อว่าจะออกหนังสือ ด้วยกันมัย้ คิดว่าน่าสนุกก็ตกลง เป็นการรวมภาพ เขาบอกว่ามันมีอะไร ที่น่าลองตลาด เพราะตอนนั้นเฟซบุ๊กเพิ่งเปิด เขาอยากเจาะกลุ่ม ตลาดวัยรุ่นก็เลยชวนไปท�ำ แต่จากที่คุยกันก็ต้องรออีกหลายเดือน เพราะต้องรอให้เรามีรูปประมาณ 300 รูปถึงจะรวมเล่มได้ พอออก หนังสือตอนนัน้ เพจบ่นบ่นก็มปี ระมาณ 100,000 ไลก์แล้ว ซึ่งการท�ำ พ็อกเกตบุก๊ ถือเป็นการสร้างรายได้จากเพจบ่นบ่นเป็นครัง้ แรก จนตอนนี้ มีพอ็ กเกตบุก๊ ออกมา 2 เล่มแล้ว เล่มแรกบ่นบ่น เล่มทีส่ องความรูส้ กึ เย็บเล่ม แต่ บก.บอกว่าถ้ามีเวลาว่างก็ให้คดิ อะไรใหม่ๆ ออกมาแล้ว ท�ำพ็อกเกตบุ๊กอีก แต่พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่าง

ระยะเวลา 2 ปีทผี่ า่ นมาเพจบ่นบ่นก็สามารถสร้างรายได้ตลอด

พอเพจเป็นที่รู้จักก็จะมีคนติดต่อเข้ามา อย่างถัดมาอีกปีทาง บริษทั ไลน์ ประเทศไทย ก็มาติดต่อบอกว่าสนใจทีจ่ ะออกสติกเกอร์ไลน์ ด้วยกันมัย้ เพราะว่าเขาเพิง่ เปิดตลาดในไทย เขาติดต่อมาคนแรกเลย เพราะมันเป็นการ์ตูนที่มีคาแร็กเตอร์ชัดเจน เป็นที่รู้จัก เป็นที่จดจ�ำ มีแฟนเพจอยู่แล้ว สามารถเอาไปท�ำสติกเกอร์ไลน์ได้ ก็เลยตกลง ซึ่งปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก มีคนโหลดเป็นแสน ได้ส่วนแบ่งเป็น เปอร์เซ็นต์ จริงๆ ตอนนั้นมีการ์ตูนไทย 2 รายแรกที่ได้รับคัดเลือก คือบรรลือสาส์น เจ้าของค่ายขายหัวเราะ โดยสัปดาห์แรกบรรลือสาส์น กับบ่นบ่น มียอดดาวน์โหลดที่ 1 ที่ 2 สลับกัน แต่พอสัปดาห์ถัดมา ตรัยเริ่มโปรโมตในเพจของตัวเองบ้าง ยอดดาวน์โหลดก็ขึ้นเป็นที่ 1 สามวันติด หรือบางคนก็ตดิ ต่ออยากให้เราออกแบบการ์ตนู ทีเ่ ป็นคาแร็กเตอร์ ตัวใหม่ให้เลย แต่เป็นลายเส้นแบบนี้ อารมณ์แบบนี้ ตรงนี้เราก็ท�ำ


12

สิ่งส�ำคัญในการท�ำธุรกิจ คือต้องเข้าใจตลาด ต้องดูตลาดว่าคนชอบแบบไหน ถ้าเราได้กลุ่มเป้าหมายชัดเจน ก็ลุยเข้าไปที่กลุ่มเป้าหมายเลย จะตรงมากกว่า แต่ถ้าเราเหวี่ยงแหกว้างๆ มันก็จะหลุดไปหมด

ซึง่ ตรงกับทีเ่ ราเรียนมาด้วย ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาฝีมอื เก็บเป็น ผลงาน และท�ำให้คนรู้จักเรามากขึ้น หรืออย่างบางรายต้องการ โฆษณาบนเพจเราก็เอาข้อมูลรายละเอียดมาให้ตรัยทัง้ หมด ตรัยก็จะ วาดรูปเป็นบ่นบ่น ใส่ข้อคิดอะไรลงไปเหมือนเดิม ติดโลโก้ แล้วก็ใส่ ข้อความของเขา อย่างปีนี้ก็มี 7-8 แบรนด์ แต่ตรงนี้ตรัยมองว่า เป็นเหมือนกระแส คือเป็นช่องทางโฆษณาเหมือนทีวี เพียงแต่ทีวี ก็ไม่สามารถวัดได้แน่นอน แต่ทำ� โฆษณาแบบนีม้ นั เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย ได้ชัดเจนแน่นอน แล้วดูตัวเลขได้ว่าโพสต์นี้ มีคนไลก์ คนแชร์ คนคลิกลิงก์กี่คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นจริงทั้งหมด ฉะนั้นแนวโน้ม การท�ำโฆษณาลักษณะนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้น

คุณมีวิธีจัดการรูปแบบของโฆษณาแฝงอย่างไรเพื่อไม่ให้ กระทบกับความพอใจของแฟนเพจ

คือตรัยจะค่อนข้างเลือกลูกค้า อย่างแรกเลือกที่เหมาะกับกลุ่ม เป้าหมายของตรัย กลุ่มเป้าหมายของเพจบ่นบ่นคือเป็นผู้หญิง ถ้าโฟกัสอายุลงไปเลยก็ผหู้ ญิงอายุ 18-24 ปี ดังนัน้ ลูกค้าทีจ่ ะเข้ามา Tie-in ก็ตอ้ งรูอ้ ยูแ่ ล้วว่ากลุม่ เป้าหมายของเราเป็นแบบนี้ บางทีโจทย์ ลูกค้าอาจจะยากหน่อยก็ตอ้ งคุยว่าถ้าคอนเทนต์แบบนี้ ลูกค้าจะรับ ได้มยั้ แล้วเวลาลูกค้าให้งานมา ตรัยจะอ่านข้อมูลแล้วคิดว่าจะเขียน ยังไง ก็ขอเวลาในการคิด สินค้าเขามีตรงไหนที่ตรงกับของบ่นบ่น หาข้อดีทตี่ รงกับเพจของเรา บางทีตรัยดูแล้วก็ตอ้ งบอกเขาไปว่าเรา ท�ำแบบนี้ไม่ได้ ถ้าท�ำแบบนี้คนจะไม่ไลก์ แต่ถ้าเราพลิกตรงนี้ นิดหนึ่งคนละครึ่งทางจะดีกว่า ส่วนการโพสต์ตรัยจะเลือกรับไม่เกิน 10 โพสต์ต่อเดือน แม้จะ มีคนมาติดต่อเพิ่ม ก็จะขอไปเป็นเดือนหน้า ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพจ จะช�ำ้ อย่างเพือ่ นตรัยทีท่ ำ� อยูเ่ ขาโฆษณาเกือบทุกวันก็มคี นมาเมนต์ เขาว่าโฆษณาเยอะเกิน เพจเขาก็ช�้ำ แต่ตรัยคิดว่าคนที่เข้าเพจเรา เห็นสองรูปกับหนึ่งโฆษณาก็จะรู้สึกไม่ดีแล้ว ตรัยจะจัดการว่าถ้า ต้องลงโฆษณา 2 วันติดเพราะลูกค้าต้องการ วันต่อไปตรัยจะไม่ลง คือต้องทิ้งช่วงด้วย ตรัยจะไม่มีทางลงติดๆ กัน อันนี้เป็นสิ่งที่เรา เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ และเอาตัวเอง และความรูส้ กึ ของแฟนเพจ เป็นที่ตั้ง

ทุกอย่างที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นรายได้ ชื่อเสียง คุณเรียนรู้อะไรจากตรงนี้

ตรัยคิดว่าตัวเองเป็นเด็กทีโ่ ชคดีมากกว่า คือคนมีความสามารถ มีเยอะแยะ แต่คนทีจ่ ะมีโอกาสนัน้ มีนอ้ ย เราเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ด้โอกาส ตรงนี้ ก็โชคดีกว่าคนอืน่ มาถูกจังหวะ ถูกเวลา ก่อนหน้านีก้ ม็ คี นท�ำ แต่เรามาท�ำทีหลัง เป็นที่ถูกใจของคนของไลน์ ท�ำให้เราโตได้เร็ว แต่ก็มีคนเตือนมาว่าตรัยขึ้นเร็วเกินไป ไม่เคยล�ำบากเลย ก็ให้ระวัง เวลาขาลงด้วย ซึง่ เราก็รบั ฟัง แล้วอย่างทีบ่ อก ตรัยก็ไม่หยุดทีจ่ ะคิด ต่อยอดหรือท�ำอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนในแง่การใช้ชีวิตคือ ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะ เราเริ่มต้นเมื่อตอนเรียนอยู่ปี 2 มหาวิทยาลัย แล้วในแง่ธุรกิจซึ่งเรา ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้เลย ก็อาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ศึกษา ด้วยตนเอง ซึ่งการท�ำเพจบ่นบ่น ท�ำให้เข้าใจการท�ำธุรกิจมากขึ้น สิง่ ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจคือ ต้องเข้าใจตลาด ต้องดูตลาดว่าคนชอบ แบบไหน ถ้าเราได้กลุม่ เป้าหมายชัดเจนก็ลยุ เข้าไปทีก่ ลุม่ เป้าหมายเลย จะตรงมากกว่า แต่ถ้าเราเหวี่ยงแหกว้างๆ มันก็จะหลุดไปหมด อย่างถ้าตรัยเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง ก็จะใส่เรื่องราวของผู้หญิง เข้าไป แล้วง่ายที่สุดมาจากตัวตรัย เพราะเราเป็นผู้หญิงช่วงอายุนี้ ก็สามารถรู้ว่าเพื่อนๆ หรือตัวเราต้องการอะไร เราใส่สิ่งนั้นลงไป คนที่ชอบงานของเราก็จะเป็นคนกลุ่มที่เราอยากให้เห็นเลย ซึง่ ถ้านับจากจุดเริม่ ต้นก็ถอื ว่ามาไกลมาก เพราะว่าตอนแรกเรา ท�ำเพือ่ สนุก แต่วา่ ตอนนีพ้ อเริม่ มีธรุ กิจเข้ามา ก็เริม่ ไม่สนุกบ้าง บางที ก็เครียด คิดมาก ท�ำไมคนถึงไม่ชอบเราล่ะ หยุดไปสองวัน กลับมา จากที่วิวล้านหนึ่ง เหลือ 5 แสนเราก็เริ่มเครียดต้องหาว่าท�ำไมถึง เป็นแบบนี้ แล้วต้องสังเกตทีละนิดๆ แต่ยอมรับนี่เป็นโอกาส คือ ตอนนีย้ ากแล้วทีจ่ ะเปิดเพจอะไรขึน้ มาสักเพจแล้วท�ำขึน้ มาได้แบบนี้ เพราะว่าตอนนีเ้ ฟซบุก๊ ให้คนเห็นน้อยมากจากเมือ่ ก่อน 100 เปอร์เซ็นต์ เห็นเต็มที่ เราท�ำยุคแรกของพวกนี้ เรามีโอกาสก่อน ก็ไปได้ไกลกว่า

จ�ำนวนแฟนเพจเป็นฐานที่ส�ำคัญในการต่อยอดการสร้าง รายได้จากสิ่งที่คุณท�ำ คุณมีเทคนิคในการรักษา และเพิ่ม แฟนเพจอย่างไร

จริงๆ ตรัยไม่อยากได้แฟนเพจทีม่ าแป๊บๆ แล้วไป อยากได้แฟน ที่มาเพราะชอบเพจเรามากกว่า ถ้าท�ำไปเรื่อยๆ คนที่เข้ามาในเพจ คือคนทีช่ อบคอนเทนต์จริงๆ เขาจะสามารถพัฒนาเป็นเหมือนแฟน คลับเราซึง่ จะมีความเหนียวแน่นกว่า ส�ำหรับการจัดการเพจคือ ตรัย ต้องลงรูปทุกวัน แล้วถ้าเกิดช่วงไหนว่าง มีเวลาหน่อยก็ลง 2-3 รูป


13

แต่ปกติตอ้ งลงหลายๆ รูป ห้ามหยุดลงเลย ถ้าจะหยุดลงอย่างมาก ที่สุดก็แค่ 1 วันเท่านั้น ซึ่งการโพสต์บ่อยแค่ไหน โพสต์ช่วงไหน ตรัยก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง คือเราก็เข้าไปมอนิเตอร์แล้วสังเกต เราก็ จะรูว้ า่ ลงเวลาไหนคนมาไลก์เยอะ ถ้าเราอยากให้คนมาชอบเราต้อง ท�ำยังไง ก็จะเริม่ รูว้ า่ ถ้าลงช่วงนีค้ นจะไม่ไลก์เลย ไม่ใช่วา่ เขาไม่ชอบรูป แต่เขาไม่เห็น เพราะเขาไม่เล่นเฟซบุก๊ ในช่วงเวลานัน้ บางคนเพือ่ นเยอะ พอโพสต์ของเราก็จะโดนดันลงมา เขาก็จะไม่เห็น ถ้าลงช่วงเวลา กลางคืนคนจะเล่น สูงสุดคือ 2 ทุม่ จนถึง 5 ทุม่ หลังจากนัน้ ก็จะลดลง ลงไปปุ๊บการกระจายก็จะเยอะกว่า เราก็จะเลือกโพสต์รูปช่วงนั้น ที่ส�ำคัญต้องคอยดูหลังบ้านว่า ตอนนี้มันตกแล้ว มันตกเพราะอะไร หรือตอนนี้มันขึ้นแล้ว มันขึ้นเพราะอะไรตลอดเวลา ส่วนรูปและข้อคิดเท่าที่สังเกต คนจะชอบไลก์หรือแชร์ถ้าเป็น เรื่องเกี่ยวกับตัวเองและสังคม ความกดดันของสังคม เช่น ยิ่งโต ยิ่งเหนื่อย คนจะว่าเออใช่ เขาจะชอบรูปแบบนี้แล้วเพจบ่นบ่น เป็นผูห้ ญิงส่วนใหญ่ ซึง่ จะชอบเรือ่ งความอ้วน น�ำ้ หนัก เช่น ตอนแรก ก็ไม่หิว แต่พอจะลดน�้ำหนักก็หิวตลอด หรือเรื่องการเข้าสังคม เช่น เหนื่อยกับการใส่หน้ากาก เป็นต้น

ยอดวิวกลับมาเหมือนกัน จากตอนก่อนทีเ่ ฟซบุก๊ จะลดคนเห็นเหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ ตรัยมีแฟนเพจ 600,000 คน จากความพยายามที่ว่า ตรัยลงรูปเยอะขึ้น สามารถท�ำแฟนเพจเพิ่มขึ้นมาเป็น 800,000 คน ภายในเวลา 3 เดือน

อะไรคือปัญหาอุปสรรคที่ต้องเจอ

จริงๆ ตรัยคิดว่า การท�ำเพจบ่นบ่นมันก็เหมือนเป็นกระแส เมื่อเราท�ำอยู่ในกระแสก็ต้องมีขึ้นมีลง แต่ยังไงก็ต้องท�ำต่อไป เพียงแต่ต้องคิดว่าเราจะพัฒนาต่อยอดเพจออกไปอย่างไรให้อยู่ ในกระแสได้ตลอดเวลา ซึง่ ตอนนีก้ ม็ คี ลืน่ ลูกใหม่ทมี่ าแรง เขาก็จะเริม่ เป็นคอนเทนต์ที่เป็นการ์ตูนหลายช่องเป็นการน�ำเสนอเรื่องในชีวิต ประจ�ำวัน ซึ่งมันจะดิ้นไปได้เรื่อยๆ ไม่มีจุดสิ้นสุด แต่เพจบ่นบ่น ทีต่ รัยท�ำมันเป็นข้อคิดซึง่ จะตันได้งา่ ยกว่า ก็เลยมีความคิดว่าจะท�ำ แบบนั้นบ้าง แต่คงท�ำเป็นอีกเพจหนึ่งเป็นโปรเจ็กต์ใหม่ เป็น คาแร็กเตอร์บ่นๆ เหมือนกัน แต่ไปเขียนเป็นการ์ตูนเล่าเรื่องมี หลายช่องแทน แล้วเจาะเพจเชื่อมกัน โดยเป็นเรื่องราวเดียวกัน เพื่อเป็นการขยายแฟนเพจกลุ่มใหม่คือ แฟนเพจเดิมซึ่งชอบแบบนี้ ก็ยังมีอยู่ ไม่ได้ทิ้งเขา แต่เราจะเอาบ่นๆ ไปหาแฟนเพจกลุ่มใหม่ ที่เหมือนเราขยายกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เพราะถ้าเป็นการ์ตูนเรา จะได้กลุ่มที่เป็นผู้ชายด้วย แล้วพอเรียนจบ ประมาณกลางปีวางแผนไว้ว่าจะเริ่มท�ำ ของที่ระลึกเล็กๆ กระจุกกระจิกที่เป็นคาแร็กเตอร์บ่นบ่น เพราะ คาแร็กแตอร์บ่นบ่นมีความชัดเจน คนเริ่มติดตาแล้ว คนที่เล่น

ตรัยท�ำมานานพอสมควร บางเพจที่ท�ำมาพร้อมกันก็ร้างไปแล้ว เพราะว่ามันมีชว่ งทีเ่ พจตกต�ำ่ กันมาก คือช่วงแรกๆ เลย ต้องพยายาม ท�ำไปเรื่อยๆ บางทีก็ไม่มีคนเข้ามาดู เราก็ต้องท�ำ แล้วอีกช่วง ทีเ่ ฟซบุก๊ ลดการเห็นเหลือแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ มันเห็นผลกระทบชัดเจน มากคือ จากปกติโพสต์รปู รูปหนึง่ คนจะไลก์ 20,000 ก็เหลือ 5,000 คน ซึ่งเรื่องนี้ท�ำให้คนที่ท�ำเพจลักษณะนี้หลายคนถอดใจปิดเพจไปเลย ก็มี แต่ตรัยยังฮึดอยู่ ตอนแรกลองซือ้ บูสต์โพสต์ไปครัง้ หนึง่ ซึง่ จริงๆ มันไม่ค่อยได้ผล แต่ตอนนั้นลงทุนไปไม่เยอะ เลยคิดว่าสู้เอาเวลา ตรงนี้มาคิดคอนเทนต์ใหม่ๆ มากขึ้นดีกว่า มีเวลาก็เขียนลงวันละ 3 รูป ก็จะสามารถกระจายมากขึ้น ทุนเราจะน้อยกว่า แต่แฟนเพจ เยอะขึ้น คือ เราต้องเขียนคอนเทนต์ให้เยอะขึ้นเพื่อให้คนที่ได้เห็น ชอบแล้วแชร์คอนเทนต์ของเรา สมมุติลง 1 รูปของตรัยมีแฟนเพจ 600,000 คน ก็เห็นแค่ 6,000 คนเท่านั้น แต่ถ้าลง 2 รูปคนก็เห็น 12,000 คน ฉะนั้น ยิ่งเราลงรูปเยอะมากเท่าไหร่ คนยิ่งเห็นมาก เท่านัน้ บางทีชว่ งเรียนหนักก็ลงแค่ 1 รูป ซึง่ อาจจะไม่ถกู ใจคนแฟนเพจ คนไลก์ก็จะน้อย ฉะนั้นอีกวันตรัยก็ต้องลงเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้

คุณมีวิธีคุยและจบงานอย่างไร ที่ท�ำให้อายุไม่เป็นจุดอ่อน ในสายตาลูกค้า

ตรัยไม่กลัวที่จะคุยกับลูกค้า ส่วนใหญ่ก็คิดเองตัดสินใจเอง มีบางเรือ่ งจะปรึกษาทีบ่ า้ นบ้าง อะไรทีเ่ ราคิดว่าเป็นประโยชน์กล็ ยุ เลย สิ่งที่กังวลน่าจะเป็นเรื่องความแปรผันทางการตลาดมากกว่า เพราะตลาดคน GEN Y เปลี่ยนใจง่าย เราคงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็ต้องดูว่าเราจะเปลี่ยนไปได้ไกลแค่ไหน ตรัยอาจจะเป็นเด็กแต่ก็มี แฟนเพจบ่นบ่นมาปรึกษาตรัยอยู่เรื่อยๆ เราก็ให้ก�ำลังใจ บางคน บอกขอบคุณว่าเขาได้ก�ำลังใจจากการอ่านเพจของเรา ซึ่งเราก็ ขอบคุณเขาด้วย เพราะเหล่านี้ก็เป็นก�ำลังใจกับตรัยด้วย

โซเชียลเน็ตเวิรก์ เป็นอะไรทีค่ อ่ นข้างไวมาก คุณรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างไร


14

ตัวเองเป็นเด็กที่โชคดีมากกว่า คือคนมีความสามารถมีเยอะแยะ แต่คนที่จะมีโอกาสนั้นมีน้อย เราเป็นคนหนึ่งที่ได้โอกาสตรงนี้ ก็โชคดีกว่าคนอื่น มาถูกจังหวะ ถูกเวลา ก่อนหน้านี้ก็มีคนท�ำ แต่เรามาท�ำทีหลัง เป็นที่ถูกใจของคน ของไลน์

ท�ำให้เราโตได้เร็ว

โซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะรู้จักแล้วว่าอันนี้คือบ่นบ่น ตอนนี้อยากท�ำเป็นตุ๊กตาเพราะเข้ากับ คาแร็กเตอร์ ก็มีบริษัทมาถามว่าสนใจท�ำเป็นที่คั่นหนังสือมั้ย ก็น่าสนใจ แต่จะท�ำออกมาเป็น อะไรต้องดูด้วยว่ามันเหมาะกับคาแร็กเตอร์และลายเส้นของมันหรือเปล่า เพราะการเล่น กับกระแสโซเชียลอย่างเดียวเดี๋ยวบางทีมันพับไป เหมือนตอนนั้นทีวีบูม ตอนนี้ก็มีทางใหม่คือ อินเทอร์เน็ตเข้ามา ตอนนี้เป็นช่วงก�ำลังขาขึ้นก็คงต้องรีบพัฒนาต่อไป อีกอย่างตรัยโชคดีตรงทีย่ งั เป็นวัยรุน่ คาแร็กเตอร์บน่ บ่นคือตัวเรา เราเบือ่ อะไร เราก็จะรูว้ า่ เพื่อนเบื่ออะไร แต่พอโตไปแล้วก็คงหาตลาดใหม่ ยกเว้นให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พร้อมตัวตรัย อย่างไรก็ตาม คิดว่าเพจบ่นบ่นคงไปได้เรื่อยๆ ตอนนี้ตลาดก็ก�ำลังดี แต่ถ้า เมือ่ ไหร่มตี ลาดใหม่เราก็จะลองไปมองหาตลาดใหม่ ดูวา่ ตรงนัน้ เราสามารถมีทยี่ นื ของเรามัย้ แล้วคงพัฒนาไปเรื่อยๆ ไม่ได้หยุดเฉพาะออนไลน์หรือเพจบ่นบ่นเท่านั้น คือตรัยรู้ว่าการ์ตูนตรัยแข็งแรงแค่ไหน แต่เราก็ต้องพยายามท�ำให้ติดตามากขึ้น เพราะ การ์ตูนอาจจะไม่ได้ดังเท่ามิกกี้เมาส์ แต่ตรัยก็ดูก็ศึกษาว่าเขาท�ำกันยังไง ท�ำไมถึงอยู่มาได้ ยาวนาน เราจะสามารถท�ำแบบนั้นได้มั้ย ตอนนี้ตรัยสนใจตลาดฮ่องกง ดูแล้วเขาฮิตมากๆ เรื่องคาแร็กเตอร์เหมือนญี่ปุ่น ในเมืองไทยเรื่องการออกแบบคนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ ถ้าเป็นเมืองนอกจะให้เราเป็นอาร์ทสิ ต์เลย ตรัยก็คดิ ว่าจะเอาบ่นบ่นไปฮ่องกง โดยคิดเอาไว้วา่ จะท�ำเป็นเพจเหมือนเพจบ่นบ่นในเมืองไทยนี่แหละ เอาโมเดลอันนี้ไปใช้แต่ปรับไปตามเขา น่าจะตีตลาดได้ดีกว่า เราก็ศึกษาอยู่ว่าเขาชอบอะไร เพราะถ้าเราอยู่แค่ตลาดไทยก็จะเป็น อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่โตมาก

คุณวางแผนการเติบโตของเพจบ่นบ่นให้ยั่งยืนอย่างไร

จริงๆ ตอนนี้ ก�ำลังเตรียมการจัดตั้งบริษัทอยู่ คือตรัยมีข้อได้เปรียบตรงที่ที่บ้านท�ำธุรกิจ มีบริษทั อยูแ่ ล้ว ทีผ่ า่ นมาตรัยจะให้พนักงานบัญชีชว่ ยจัดการเรือ่ งบัญชี ภาษีให้ แต่กค็ ดิ กันกับ ที่บ้านว่าเราจะต้องเติบโตขึ้น น่าจะท�ำเป็นระบบมากขึ้น เลยคุยกันว่าจะเปิดเป็นบริษัท โดยทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ่นบ่นจะมาอยู่ภายใต้บริษัทนี้ ที่วางแผนไว้บริษัทจะเปิดได้ในเร็วๆ นี้ และในช่วงแรกตรัยจะเข้าไปดู โดยมีพี่สาวเข้ามาช่วยจัดการ อันนี้คือในกรณีที่ไม่ใหญ่โต เป็นระดับทีเ่ ราสามารถท�ำกันเองได้อยู่ ก็จะเป็นการลดต้นทุนว่าจ้างคนนอก แต่ถา้ วันใดทีม่ นั เกิดโตขึ้นมา ตรัยก็จะจ้างทีมงานเข้ามาช่วย คือยังไงตรัยก็พยายามท�ำให้มันโตไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว ตรงไหนมีตลาดใหม่ก็จะพยายามเข้าไป


หลายคนอาจจะคิดว่า “อัญมณีและเครื่องประดับ” เป็นสิ่งสวยงาม หรูหรา ราคาแพง และไกลตัวจนเกินไป แต่จริงๆ แล้วหากอยากรู้จัก และใกล้ชิดกับความหรูหรา ราคาแพง ของอัญมณีและเครื่องประดับ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแวะมาใช้บริการ

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ (GEM AND JEWELRY LIBRARY)

GEM AND JEWELRY

LIBRARY

ความสวยงามของอัญมณี ความหรูหราของเครื่องประดับ…

กับแหล่งความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ บนแยกสีลม-นราธิวาส ถนนสีลม เยื้องซอยละลายทรัพย์ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง “ห้องสมุด อัญมณีและเครื่องประดับ” เปิดให้บริการแก่ท่านที่สนใจแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับในทุกแง่มุม โดยภายใน ห้องสมุดจะเต็มไปด้วยทั้งหนังสือ วารสาร และนิตยสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่น่าสนใจและผ่านการคัดสรรมาจากทั่วทุก มุมโลก ไม่ว่าจะเป็น หนังสือวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกกว่า 4,500 เล่ม หรือวารสารและนิตยสารด้านอัญมณี และเครือ่ งประดับทีน่ �ำเข้ามาให้บริการจากกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก หรือเกือบ 100 ชือ่ เรือ่ งเลยทีเดียว อาทิ 18 Karati, VOGUE GIOIELLO, Gems & Gemology, RAPAPORT วารสารอ้างอิงราคาเพชรชื่อดังที่ได้รบั ความเชื่อถือจากร้านค้าเครื่องประดับทั่วโลก หรือแม้แต่หนังสือ เทรนด์เครื่องประดับชั้นน�ำของโลกอย่าง Trendbook Forecast 2016+ ก็มีให้บริการที่ห้องสมุดแห่งนี้เช่นกัน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ห้องสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เฉพาะทางที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย นอกเหนือจากหนังสือและนิตยสารที่สามารถเลือกหยิบอ่านอย่างมากมายแล้ว ที่นี่ยังมี WI-FI ฟรีไว้ให้บริการโดยหากคุณต้องการ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ก็สามารถท�ำได้โดยง่ายและสะดวกสบาย ซึ่งล่าสุดทางห้องสมุดยังได้มบี ริการฟรีออนไลน์ Library Digital Collection ที่คณ ุ สามารถเข้าไปอ่านหนังสือ แค็ตตาล็อกเครื่องประดับ วารสาร นิตยสารออนไลน์ต่างๆ ได้ฟรีที่ www.git.or.th/library อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น เพื่อให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดที่น่าประทับใจและเหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นอกจากจะครบครันด้วย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเป็นห้องสมุดชั้นน�ำแล้ว ยังเป็นห้องสมุดที่สวยงามทันสมัย และมีบรรยากาศดีเงียบสงบเพื่อให้คุณ ได้อ่านหนังสือและสะสมความรู้กนั อย่างเต็มที่ ที่ส�ำคัญ การมาที่ห้องสมุดแห่งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ทางด้านอัญมณี ได้รู้จกั เพชร พลอยชนิดต่างๆ แล้ว คุณยังจะเพลิดเพลิน ไปกับแบบเครื่องประดับหรูหราสวยงามจากแบรนด์ดังต่างๆ ทั่วโลกมากมาย อาทิ Cartier, Bvlgari, Harry Winston, Tiffany & Co. จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมและค้นหาไอเดียชั้นดีส�ำหรับนักออกแบบเครื่องประดับเลยก็ว่าได้ ห้องสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เดินทางแสนสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีส่ นใจใฝ่หาความรู้ทางด้านนี้ ลองหาเวลาว่างแวะเข้ามาเยีย่ มชมและใช้บริการห้องสมุดอัญมณีและเครือ่ งประดับ แห่งนี้ รับรองว่าคุ้มค่ากับความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ะท�ำให้คณ ุ รู้สกึ ประทับใจและจะต้องหาโอกาสกลับมาใช้บริการ อีกครั้งอย่างแน่นอน ข่าวดีสำ� หรับท่านผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มสนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและพลอยชนิดต่างๆ ทางห้องสมุด อัญมณีและเครื่องประดับมีหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายอย่าง Thailand’s Gems & Jewelry Guide Book มาแจกฟรี ! ! โดยหนั ง สื อ ดี ๆ มี จ� ำ นวนจ� ำ กั ด สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ได้ ที่ ห้ อ งสมุ ด อั ญ มณี และเครือ่ งประดับ โทรศัพท์ 0-2634-4999 ต่อ 102-103 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือ e-mail : library@git.or.th นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของห้องสมุดได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/GemandJewelryLibrary ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับยินดีต้อนรับและพร้อม ให้บริการทุกท่านด้วยมิตรภาพและความเต็มใจ

0-2634-4999 ต่อ 102-103 library@git.or.th GemandJewelryLibrary


16

Marketing & Idea

เคล็ดลับสร้างแบรนด์บนออนไลน์ Text : กองบรรณาธิการ

ในยุคที่โซเชียลมีเดียทรงพลังช่วยกระจายการสื่อสารแบบ Word of Mouth ได้อย่างรวดเร็ว แบบไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหา ท�ำให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นทั้งเครื่องมือในการท�ำธุรกิจเพื่อขายและโปรโมตสินค้า โดยหลายคนเมื่อโพสต์อะไรไปแล้วก็รอดูจ�ำนวนคนไลก์ คนแชร์ เพราะคิดว่านั่นคือการโปรโมตไปแล้ว แต่อันที่จริงแล้ว สิง่ ทีเ่ ราโพสต์ไปนัน้ จะมีคนเห็นสักกีค่ น และจะโดนใจใครสักกีค่ น เพราะหากเนือ้ หาสิง่ ทีโ่ พสต์ไม่เป็นทีต่ อ้ งตาถูกใจแล้วละก็ อย่าได้ หวังว่าจะมีใครมาอ่านมาไลก์ ดังนัน้ แล้ว จะท�ำอย่างไรให้เนือ้ หาสิง่ ทีโ่ พสต์ถกู ใจและกระจาย ออกไปให้มากที่สุด?

เริ่มต้นที่แบรนด์

“การสร้างแบรนด์คือจุดเริ่มต้น ส่วนออนไลน์คือช่องทาง ของดิจติ อล ฉะนัน้ ก่อนไปถึงดิจติ อลออนไลน์ หรือการท�ำมาร์เก็ตติง้ ผ่านดิจิตอล ก็ควรที่จะมีแบรนดิ้งที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยต้อง ค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เขาอยากได้อะไรจากเรา บางที เห็นสินค้าคนอื่นขายดีก็อยากท�ำบ้าง จนลืมดูว่าจริงๆ แล้วอะไร คือตัวเขากันแน่ เพราะแบรนดิ้งก็เปรียบเสมือนมนุษย์ที่ต้องการ ความส�ำเร็จเหมือนกัน ซึ่งความส�ำเร็จตรงนี้สามารถส่งต่อไปยัง ลูกค้าได้” ด้วยเหตุนี้ สุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย แห่ง The Brand Matters Bangkok จึงบอกว่า แบรนด์ที่ดีจึงควรที่จะมีดีเอ็นเอเดียวกับ เจ้าของธุรกิจ เพราะถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์ แต่แบรนด์ไม่ใช่ตวั เรา ก็จะไม่เข้าใจแบรนด์ตวั เองอย่างถ่องแท้ โดยสุวทิ ย์ได้ให้คำ� แนะน�ำ ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังจะเริ่มท�ำธุรกิจและสร้างแบรนด์ว่า ประการแรก ต้องรู้จักวิเคราะห์ตัวเองให้เป็น พร้อมกันนั้นก็ต้องอย่าลืมที่จะ ช�ำเลืองมองคนอืน่ ด้วย เพราะถ้าท�ำโดยไม่สนใจโลกภายนอกก็จะ ไม่มคี ำ� ว่าส�ำเร็จ ประการถัดมา จะท�ำธุรกิจอะไรก็ตาม จะต้องท�ำ จากความสามารถของตัวเอง เพราะถ้าแบรนด์ไม่มคี วามสามารถ แต่อาศัยไปยืมจมูกคนอื่นก็หายใจจะไม่มีวันส�ำเร็จเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการท�ำการตลาดผ่านออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ควรจะสือ่ สารความเป็นแบรนด์ออกมาเหมือนกัน ความหมาย เดียวกัน เพียงแต่อาจจะแตกต่างกันที่ส�ำนวน และที่ส�ำคัญควร จะต้องเรียนรู้นิสัยใจคอของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยว่าคือใคร

มีพฤติกรรมอย่างไร และเขาคุยอะไรกัน เพื่อที่จะได้สื่อสาร และท�ำแบรนด์คอนเทนต์ได้ตรง “ความส�ำเร็จของการท�ำแบรนด์คอนเทนต์ ก็จะต้องเริ่มต้น ที่แบรนด์ก่อน จะสังเกตเห็นว่าบางคนท�ำคอนเทนต์แบบนี้แล้ว ประสบความส�ำเร็จ ก็พยายามจะท�ำคอนเทนต์แบบนั้นบ้าง โดยลืมทีจ่ ะสร้างแบรนด์ พอแบรนด์ไม่ชดั อย่างมากก็ได้แค่คนมา กดไลก์ บางคนมองว่าควรจะท�ำคอนเทนต์ให้ดงั ๆ ก่อน เพือ่ จะได้ ขายของได้เร็ว แล้วก็รีบจบ แล้วเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ อย่างนี้ ก็จะไม่มีความยั่งยืนทั้งในแง่การท�ำธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ในระยะยาว”

สร้างแบรนด์คอนเทนต์

ส�ำหรับการท�ำแบรนด์คอนเทนต์นั้น ดร.เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว กล่าวว่า “เรือ่ งดิจติ อลคอนเทนต์ คนมักเข้าใจว่าเนือ้ หาต้องดีมาก แต่จริงๆ แล้ว ส่วนหนึ่งอยู่ที่ที่เราเอาคอนเทนต์ไปปล่อย สไตล์ และช่วงเวลาการปล่อยด้วย เช่น เฟซบุ๊กที่เหมาะกับการปล่อย คอนเทนต์ที่เป็นสินค้าผู้หญิง คือช่วง 2-4 ทุ่ม หรือบางคน

ที่ไม่ต้องการเสียเงินเยอะ แต่อยากให้มีอิมแพ็กต์ก็เข้าไปปล่อย ในพันทิปแบบเนียนๆ หรือบางทีการปล่อยคอนเทนต์ ก็เริ่มจาก เชิงลบไปก่อนให้เป็นไวรัล แล้วค่อยดึงเข้ามาหาแบรนด์ หากสังเกต จะเห็นว่า คอนเทนต์ที่น่าสนใจมักจะขึ้นหัวข้อ รูปที่น่าสนใจ แต่ไม่รวู้ า่ คืออะไร คนก็จะคลิกเข้าไปดู ก็จะเป็นแนวนีค้ อ่ นข้างเยอะ” อย่างไรก็ตาม อย่างที่ทราบกันดีเนื่องจากมีคนเล่นเฟซบุ๊ก จ�ำนวนมาก ดังนัน้ คอนเทนต์ในเฟซบุก๊ จึงมีจำ� นวนมากตามไปด้วย ซึ่งเมื่อมีคอนเทนต์มากๆ พฤติกรรมของคนเวลาอ่านคอนเทนต์ ในเฟซบุ๊กก็คือ จะสแกนไปเรื่อยๆ แล้วจะหยุดเลื่อนเมื่อเจอ คอนเทนต์ทนี่ า่ สนใจจริงๆ หรือไม่กห็ ยุดเมือ่ คอนเทนต์นนั้ เกีย่ วกับ ตัวเขา ดังนั้น จะท�ำอย่างไรให้คอนเทนต์ถูกใจ “การท�ำคอนเทนต์ให้นา่ สนใจ ง่ายๆ คือท�ำคอนเทนต์ทโี่ ฟกัส ไปทีล่ กู ค้าเรา ให้เกีย่ วกับเขาทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และต้องมีความ สม�ำ่ เสมอ ไม่หายนานเกินไป เพราะถ้าหายนานเกินไปเขาก็จะลืม นอกจากนี้ ต้องมีกลยุทธ์ในการใช้เครือ่ งมือให้เป็น ลูกค้าอยูท่ ไี่ หน เราต้องอยู่ที่นั่น เวลานี้เขาท�ำอะไรเราต้องไปที่นั่น เช่น ถ้าลูกค้า เป็นผู้ชาย ผู้ชายจะไม่ค่อยเล่นอินสตาแกรม ก็ไม่ต้องเน้น อินสตาแกรมก็ได้ ก็ต้องรู้จักเลือกเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรืออืน่ ๆ ให้ตรงกับลูกค้าด้วย ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ความงาม ซึ่งความเชื่อถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ต้องอาศัยตัวบุคคล กินเอง โชว์เอง ใช้การรีววิ ถ่ายรูปการส่งของ หรือรูปลูกค้า เพราะ ลูกค้าจะเชื่อใจต่อเมื่อเห็นภาพว่ามีคนซื้อ พอเริ่มเชื่อใจกัน ก็ซอื้ กันไป สิง่ ทีเ่ จ้าของแบรนด์ตอ้ งท�ำคือ จะท�ำยังไงก็ได้ทจี่ ะดึงเขา ให้อยู่กับเราได้นานที่สุด ก็ต้องมีกลยุทธ์การตลาด มีโปรโมชั่น มี ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย เพื่ อ กระตุ ้ น ยอดขายเหมื อ นออฟไลน์ แต่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการกระจายสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อดึงคนเข้ามา” ทีส่ ำ� คัญ ดร.เอกสิทธิแ์ นะน�ำว่า หัวใจของการท�ำคือต้องลงมือ ท�ำเลย เพราะการเริ่มต้นบนออนไลน์นั้นใช้งบน้อยกว่าเริ่มได้ ง่ายกว่า และเมื่อเริ่มต้นท�ำแล้วต้องมีสม�่ำเสมอให้ลูกค้าเห็น ตลอดเวลา

3 เหตุผลที่แบรนด์คอนเทนต์ไม่ประสบความส�ำเร็จ

1 2 3

ไม่มีกลยุทธ์ในการสื่อสาร ถ้าคิดเพียงจะขายไปเรื่อยๆ ไม่จริงจังจะไม่มีกลยุทธ์การสื่อสารก็ได้ แต่ถ้าจะท�ำจริงจังต้องมี บางคนนึกไม่ออกว่าลูกค้าคือใคร จะพูดเรื่องอะไร ไม่โฟกัส วันนี้พูดอย่าง พรุ่งนี้ก็พูดอีกอย่าง จริงๆ การพูดจะพูดหลายอย่างก็ได้ แต่ควรจะพูดให้ส�ำเร็จทีละเรื่อง ไม่มีคนดูแลในการส่งข่าวสาร ไม่สม�่ำเสมอ ไม่มีความรับผิดชอบ ถ้าโปรดักต์เล็กสามารถท�ำเองได้ก็ดี แต่ถ้าไม่ก็ต้องระมัดระวัง ในเรื่องความสม�่ำเสมอ สิ่งที่ต้องท�ำคือ

โพสต์ทุกวัน แม้ช่วงแรกอาจจะไม่มีอะไรเข้ามา ขอให้มั่นใจในตัวตนของแบรนด์แล้วปล่อยเมสเสจไปเรื่อยๆ พอมีคนเห็นว่ามีความสม�่ำเสมอก็จะเข้ามาเอง


คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่มั่นใจว่า สินค้า หรือบริการของคุณเป็นผลงานนวัตกรรมไม่ซำ�้ แบบใคร ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน โครงการ SME Thailand Inno Awards 2015 ชิงโล่รางวัลและของรางวัลต่างๆ มากมาย การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา

1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ 2. รางวั ล โดดเด่ น ด้ า นการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก เทคโนโลยี 3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์ 4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse/ Recycle

5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์ 7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์ 9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1. ผูป้ ระกอบการไทยทัง้ ในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ 2. ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้น รางวั ล โดดเด่ น ด้ า นพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซอฟต์แวร์ และรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจ ออนไลน์ ด�ำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) 3. สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่าง และ ความโดดเด่นน่าสนใจ 4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย 5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสือ่ มเสีย ในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

รางวัลส�ำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ในแต่ละสาขา

1. รั บ โล่ ร างวั ล SME Thailand Inno Awards 2015 2. สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/ บริ ก ารผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ในเครื อ SME Thailand 3. รับรางวัลจากผูส้ นับสนุนการจัดประกวด อื่นๆ อีกมากมาย

สามารถ Download ใบสมัครได้ทาง : www.smethailandclub.com ส่งใบสมัครได้ทาง : e-mail : sme_thailand@yahoo.com หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 3 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 (วงเล็บว่า สมัคร SME Thailand Inno Awards 2015)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2270-1123-4 ต่อ 115

รื่นรมย์เบิกบานฤทัย ย้อนยุคไปเมื่อครั้งวันวาน แรลลี่แห่งความสุข สนุกตลอดเส้นทาง และเชิญทุกท่านร่วมงาน

6-7 มิถุนายนนี้

เส้นทาง กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี (ทวาราวดี รีสอร์ท) ค่าสมัครคันละ 4,000 บาท (2 ท่าน) ร่วมประกวดชุดแต่งกายสไตล์วินเทจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแอนนี่ โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 101


18

Self-Employed

Ce Halo

Ceramic lover should know Text :

เพราะเทรนด์งานแฮนด์เมดก�ำลังมา ท�ำให้ทั้งกระเป๋าท�ำมือ สมุดท�ำมือ หรือแม้กระทั่ง

เซรามิกปั้นด้วยมือ ล้วนอยู่ในความสนใจของผู้คนสมัยนี้

กฤษณา สังข์วงค์ / Photo : Otto

และแน่นอนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลงานเซรามิกที่เน้นการปั้นและเพ้นต์ลวดลาย ด้วยมือ ควรรีบกดติดตามเพจ Ce’ Halo ของสองสาวติสต์ มิว-กมลรัตน์ อิงคตานุวัฒน์ และ ฟอง-ธันย์ชนก มั่นพิริยะ โดยไว! ทุกครั้งที่เข้าไปยังหน้าเพจ Ce’ Halo เป็นต้องอมยิ้มไปกับความน่ารักของชิ้นงาน เซรามิกสีพาสเทลที่มีรูปทรงโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไอเดียในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แต่ละชิ้นนั้นเกิดจากการน�ำความชอบที่ต่างกันมาปรับเปลี่ยนให้ออกมามีดีไซน์ และลวดลายที่ถูกใจสาวทั้งสอง “เราสองคนเรียนมัณฑนศิลป์ สาขาเครือ่ งปัน้ ดินเผามาด้วยกัน แต่รปู แบบการสร้างงานนัน้ ต่างกัน ฟองชอบปั้นรูปสัตว์ในจินตนาการ ส่วนมิวถนัดสร้างงานที่สมจริง ส�ำหรับจุดเริ่ม ทีท่ ำ� ให้อยากปัน้ เซรามิกขายจริงจังมาจากการทีเ่ รามีโอกาสน�ำงานเข้าไปขายในงาน Coconut Party และด้วยเงินทุนทีม่ ไี ม่มากพอจะเปิดหน้าร้าน เราจึงใช้เฟซบุก๊ และอินสตาแกรมเป็นช่องทาง จ�ำหน่ายสินค้า โดยช่วงแรกที่เปิดเพจนั้น เพจนิ่งมาก ขายงานได้เพียง 2 ชิ้น ดังนั้น เราจึง เลือกที่จะออกบู๊ธควบคู่ไปด้วย ซึ่งการออกบู๊ธที่งาน Nap นี่เองที่ท�ำให้ Ce’ Halo เป็นที่รู้จัก เพราะงาน Nap เป็นงานที่รวบรวมงานแฮนด์เมดและงานศิลปะไว้ให้กลุ่มคนที่รักงานท�ำมือ ได้ช้อปกัน” ฟองเล่า Ce’ Halo แม้จะโดดเด่น สะดุดตาด้วยเซรามิกสีพาสเทล แต่เพราะเป็นงานที่ปั้นด้วยมือ และไม่มีเตาอบที่ใหญ่เหมือนในโรงงานจึงท�ำให้สองสาวต้องใช้ระยะเวลาหลายวันในการผลิต ชิ้นงาน ซึ่งหากชิ้นงานไหนมีการเพ้นต์ลวดลายก็ต้องเพิ่มจ�ำนวนครั้งในการอบ เมื่อค�ำนวณ ต้นทุนต่างๆ แล้ว จึงไม่แปลกทีส่ นิ ค้าของ Ce’ Halo จะมีราคาสูงกว่าเซรามิกทีผ่ ลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม “กลุม่ ลูกค้าของเราค่อนข้างแคบ โดยมากเป็นกลุม่ คนทีช่ นื่ ชอบงานเซรามิกอยูแ่ ล้ว รองลงมา คือ กลุ่มคนที่ชอบงานแฮนด์เมด และเพราะพวกเขาเห็นคุณค่าในการงานประเภทนี้ จึงเข้าใจ เหตุผลของการตัง้ ราคา แต่ดว้ ยการตัง้ ราคาทีส่ งู จึงท�ำให้งานขายยาก เราจึงต้องลดขนาดชิน้ งาน ลงให้กลายเป็นงานเซรามิกชิ้นเล็กๆ ซึ่งเมื่อลดขนาด ราคาสินค้าก็ถูกลดลงตามไปด้วย ท�ำให้ งานขายง่ายขึน้ ทัง้ นี้ จากการออกบูธ๊ ตามงานต่างๆ ท�ำให้เรารูว้ า่ โดยมากแล้วกลุม่ ลูกค้าต่างชาตินนั้ ให้ความสนใจสินค้าของเรามากกว่าลูกค้าชาวไทย นัน่ เพราะชาวต่างชาติไม่มองว่างานเซรามิก คือของฟุม่ เฟือย เมือ่ พวกเขาเห็นงานของเราแล้วชอบก็ตดั สินใจซือ้ ทันที โดยไม่ถามราคาก่อน ด้วยซ�้ำ ซึ่งต่างกับคนไทยที่จะหยิบๆ จับๆ แล้วถามราคา เมื่อทราบราคาแล้วก็เดินเลี่ยงไป บู๊ธอื่น” มิวกล่าว นอกจากปัญหาเรื่องราคาที่แก้ไขด้วยวิธีการลดขนาดสินค้า ปัญหาสินค้าแตกระหว่าง การจัดส่งก็เคยสร้างความกังวลใจให้สองสาวไม่น้อย นั่นเพราะ Ce’ Halo ท�ำการค้าขายผ่าน ช่องทางออนไลน์ สินค้าส่วนใหญ่จงึ ต้องส่งทางไปรษณีย์ ในช่วงแรกทัง้ สองพบปัญหาสินค้าแตก ที่แม้จะห่อด้วยตัวกันกระแทกแต่ก็ไม่ช่วยอะไร จนเมื่อไม่นานมานี้ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้แนะ วิธีการแพ็กสินค้าที่ถูกต้องเพื่อป้องกันสินค้าแตกระหว่างการขนส่งว่า ต้องอัดกระดาษให้แน่น ทั้งกล่องโดยไม่ให้เหลือช่องว่างให้ของกลิ้งไปมาได้ รวมทั้งภายในตัวสินค้าก็ต้องอัดกระดาษ ให้แน่นเช่นกัน Ce’ Halo นอกจากจะสร้างสรรค์งานเซรามิกออกมาได้โดนใจกลุม่ ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ที่หลงใหลในงานเซรามิกแล้ว เว็บไซต์ Pinkoi ของประเทศไต้หวัน ยังติดต่อให้พวกเธอน�ำ Ce’ Halo ไปวางขายในเว็บไซต์ด้วย ซึ่งฟองบอกว่า Pinkoi เป็นเว็บไซต์ซื้อ-ขายงานดีไซน์ ออนไลน์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย ซึง่ เหตุผลทีเ่ ธอทัง้ สองตัดสินใจน�ำ Ce’ Halo เข้าไปทักทายตลาด ไต้หวันนัน้ เป็นเพราะประชากรไต้หวันค่อนข้างเปิดกว้างในการบริโภคสินค้า ซึง่ ต่างจากชาวญีป่ นุ่ ที่แม้จะชื่นชอบของน่ารักๆ แต่ก็ยังมีความเป็นชาตินิยม เน้นบริโภคสินค้าของประเทศตัวเอง แม้ในต่างประเทศ งานเซรามิกจะเป็นที่นิยมมานาน ต่างจากเมืองไทยที่เพิ่งบูมในช่วงนี้ ที่ผู้คนหันมาสนใจงานแฮนด์เมด แต่มิวกลับเปรียบกระแสนิยมงานแฮนด์เมดในไทยเสมือน การเริ่มต้นที่ดีที่ท�ำให้คนจ�ำนวนมากหันมาสนใจงานแฮนด์เมด และอยากรู้จักงานเซรามิกกัน มากขึน้ ซึง่ ทัง้ มิวและฟองต่างหวังเล็กๆ ว่า กระแสทีท่ ำ� ให้คนอยากท�ำความรูจ้ กั งานเซรามิกนัน้ จะท�ำให้พวกเขาหันมาชื่นชอบมันอย่างจริงจัง Cehalo ce_halo cehalo55@gmail.com kamolmu


19

Self-Employed

Sweetbarbie

ธุรกิจครีม สไตล์เน็ตไอดอล Text :

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจเครื่องส�ำอาง อย่างครีมบ�ำรุงผิว

ถือเป็นธุรกิจที่คนรุ่นใหม่ต่างสนใจ เข้ามาสวมบทบาทเป็นผู้ประกอบการ

กฤษณา สังข์วงค์ / Photo : Otto

เช่นเดียวกับเน็ตไอดอลสาวคนนี้ กลอย-ประวีวรรณ สิงห์โต นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีห่ ยิบเอานิสยั รักสวยรักงามมาเป็นแรงผลักตัวเอง ให้เข้าสวมหมวกเจ้าของแบรนด์ครีมบ�ำรุงผิวหน้า Sweetbarbie และเจ้าของแบรนด์ สบู่ Fondueface “กลอยเป็นคนรักสวยรักงามและอยากท�ำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเพราะชอบท�ำอะไร ที่ท�ำแล้วได้จับเงินเลย พอขึ้น ม.5 กลอยมีเงินเก็บจ�ำนวนหนึ่ง แล้วมีความคิดอยาก ท�ำครีมขาย จึงเริ่มศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตครีมว่ามีอะไรบ้าง และคุณสมบัติเป็นอย่างไร เมื่อศึกษาจนเข้าใจดีแล้วจึงตัดสินใจควักเงินเก็บตัวเองมา ท�ำแบรนด์ Fondueface ที่มีทั้งครีมบ�ำรุงผิวหน้าและสบู่เพื่อผิวขาว” กลอยเริ่มต้นขายสบู่และครีมบ�ำรุงผิวหน้าแบรนด์ Fondueface ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก โดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการเริ่มต้นท�ำธุรกิจแรกของเธอนั้นถือว่า เริ่มต้นได้อย่างสวยงาม เพราะสินค้าของเธอได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนเมื่อเข้าเรียนต่อ ในมหาวิทยาลัย กลอยต้องการขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้นจากกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นเป็นกลุ่มลูกค้า วัยท�ำงาน เธอจึงตัดสินใจท�ำครีมบ�ำรุงผิวหน้าแบรนด์ Sweetbarbie ซึ่งถือเป็นแบรนด์แรก ของไทยทีน่ ำ� สเต็มเซลล์องุน่ แดงมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักของครีม อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างความ แตกต่างให้กับแบรนด์ด้วย “เมื่อท�ำแบรนด์ Sweetbarbie กลอยจึงหยุดผลิตครีมแบรนด์ Fondueface หากแต่ เหลือเพียงสบูน่ ำ�้ นมวัวไว้ โดยตอนนีส้ นิ ค้าของทัง้ 2 แบรนด์ยงั คงขายผ่านเฟซบุก๊ และอินสตาแกรม รวมทั้งขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย ทั้งนี้ ด้วยความที่กลอยไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเท่าไรนัก กลอยจึงศึกษาวิธีการท�ำการตลาดและการสร้างแบรนด์จากแบรนด์เครื่องส�ำอางอื่น แล้วน�ำ วิธีการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับแบรนด์ของตนเอง และเพราะราคาสินค้าค่อนข้างสูง กลอยจึง จัดโปรโมชั่นสินค้าอยู่บ่อยครั้ง เพื่อกระตุ้นยอดขายและกระตุ้นความสนใจของลูกค้า เช่น หากชวนเพื่อนมาซื้อจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าชิ้นต่อไป” นอกจากโซเชียลมีเดียจะท�ำให้ลูกค้าและเหล่าตัวแทนจ�ำหน่ายรู้จักแบรนด์ทั้งสองแล้ว การบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะรู้ดีว่าพ่อค้าแม่ขายส่วนใหญ่ที่ขายของผ่านช่องทางออนไลน์จะนิยมออกบู๊ธ เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก แต่สาวน้อยคนนี้กลับมองเรื่องนี้ต่างออกไป “คนส่วนใหญ่ออกบู๊ธเพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากกว่าหวังยอดขาย และแม้ราคาบู๊ธจะแพง แต่กย็ อมจ่ายเพียงเพราะอยากให้คนรูจ้ กั แต่เรานัน้ ค่อนข้างมีงบจ�ำกัด จึงต้องค�ำนวณ ค่าใช้จา่ ย ทัง้ ค่าเช่าพืน้ ที่ ค่าแบ็กดรอป และค่าพรีเซ็นเตอร์วา่ คุม้ กับการลงทุนหรือไม่ เพราะเราเองก็ไม่รวู้ า่ การออกบู๊ธแต่ละครั้งจะได้รับความสนใจและยอดขายที่ได้จะมากหรือน้อยกว่าเงินที่จ่ายไป” แม้จะไม่เน้นการออกบูธ๊ แต่ Sweetbarbie และ Fondueface กลับเป็นทีร่ จู้ กั ไกลถึงประเทศ เพื่อนบ้านอย่างลาวและเมียนมาร์ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาวิธีการส่งออกสินค้า โดยเหตุผลที่กลอยเลือกเจาะกลุ่มลูกค้าทั้งสองประเทศนี้เป็นเพราะประชากรส่วนใหญ่มีความ ไว้วางใจในสินค้าจากประเทศไทย จึงท�ำให้ง่ายต่อการเข้าถึง “ตลาดเครื่องส�ำอางเพื่อผิวขาวในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เพราะกระแสผิวขาวก�ำลังเป็น ที่นิยม กอปรกับปัจจุบันมีโรงงานรับผลิตครีมที่หากอยากได้ครีมอะไรก็สั่งผลิตได้ อยากได้ แพ็กเกจจิ้งแบบไหนก็สั่งออกแบบได้ และแม้การท�ำธุรกิจจะแสนสะดวกสบายแต่ผู้ประกอบการ ต้องไม่ลืมว่า การจะมัดใจลูกค้าให้ได้นั้น นอกจากการบริการที่ดีแล้ว คุณภาพสินค้าเองก็ส�ำคัญ โดยผู้ประกอบการต้องศึกษาให้ดีว่า ส่วนประกอบที่ใช้มีคุณสมบัติอย่างไร ทั้งต้องไปควบคุม การผลิตสินค้าด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และส่วนประกอบ เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งเมื่อเราเกิดความมั่นใจ ลูกค้าเองก็ย่อมเกิดความมั่นใจเช่นกัน” Sweetbarbiethailand sweetbarbie_official Sweetbarbie.th


20

Young Money Maker

จัสมิน ลอเรนซ์

ฝันไกลต้องไปให้ถึง Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

ข้อดีของการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยคือ มีระยะเวลาในการเรียนรู้ยาวไกล ได้ลองผิดลองถูก และเมื่อล้มเหลวขึ้นมา หากไม่ท้อเสียก่อน ก็จะเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆ เช่นเดียวกับ จัสมิน ลอเรนซ์ หญิงสาววัย 23 จากรัฐนิวเจอร์ซีย์ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมและผิวแบรนด์ “Eden BodyWorks” ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดแบรนด์หนึ่ง แม้อายุยังไม่เข้าเบญจเพส แต่ประสบการณ์ด้านธุรกิจของเธอเรียกว่าโชกโชนพอตัว

นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจตอนอายุ 13 ปี หนึ่งทศวรรษผ่านไป สินค้าของจัสมินได้วางจ�ำหน่ายในห้างวอลมาร์ต ห้างทาร์เก็ต ร้านแซลลี่’ส บิวตี้ ซัพพลาย (แนวเดียวกับร้านบู๊ทส์ และร้าน วัตสัน) และเชนร้านขายยาอีกหลายแห่ง รวมแล้วกว่า 1,000 สาขา ทั่ ว สหรั ฐ ฯ ยั ง ไม่ ร วมยอดสั่ ง ซื้ อ ออนไลน์ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ edenbodyworks.com และ curlmart.com ช่องทางจ�ำหน่าย มากขนาดนี้บวกกับยอดขายคงเส้นคงวา ท�ำให้ธุรกิจของเธอ คนนี้อยู่ได้สบายๆ จัสมินก็เหมือนใครหลายคนที่เริ่มท�ำธุรกิจเพราะปัญหา ส่วนตัว กล่าวคือมองหาสินค้าทีต่ อ้ งการแล้วไม่มจี ำ� หน่ายหรือถ้ามี ก็ราคาสูงเกินไป ปัญหาทีว่ า่ เริม่ เมือ่ จัสมินอายุ 11 ปี ตอนทีเ่ ธอ แพ้สารเคมีในน�ำ้ ยายืดผมอย่างหนัก ส่งผลให้ผมร่วงอย่างน่ากลัว จัสมินเลิกใช้สารเคมีเด็ดขาดและพยายามหาซื้อผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับผมที่ท�ำจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่ออ่าน ฉลากผลิตภัณฑ์พบว่าส่วนใหญ่มสี ารเคมีผสม เธอจึงเริม่ ศึกษา ข้อมูลเกีย่ วกับวัตถุดบิ ธรรมชาติทสี่ ามารถน�ำมาใช้กบั ร่างกายได้ และเจียดเงินไปซื้อของ เช่น น�้ำผึ้ง ลาเวนเดอร์ออยล์ น�้ำมัน มะพร้าว และน�้ำมันอื่นๆ มาทดลอง ห้องทดลองของเธอคือครัวในบ้านที่เมืองวิลเลี่ยมทาวน์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ จัสมินผสมโน่นกับนี่หลากหลายสูตร โดยศึกษา ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อ่านจากหนังสือ และไปเดินดูงานแสดง สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส้นผม จนในที่สุดก็ได้สูตรน�้ำมัน ใส่ผมโจโจบาที่เธอเห็นว่าใช้ได้ผลดีที่สุด เพราะเธอลงทุนใช้ ตัวเองเป็นหนูทดลอง จัสมินใช้เวลาเยียวยาตัวเองจนผมเธอ กลับคืนสู่สภาพปกติ ถึงเวลานั้นเธอก็เริ่มคิดถึงการท�ำธุรกิจ จัสมินคิดรอบคอบและวางแผนด้วยการเข้าค่าย BizCamp เพือ่ รับการอบรมเกีย่ วกับการริเริม่ ธุรกิจขนาดเล็ก ทีค่ า่ ยแห่งนี้ นอกจากตักตวงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เธอยังได้รับความ ช่วยเหลือด้านกฎหมาย เช่น การขอใบประกอบการพาณิชย์ การขอหมายเลขผู้เสียภาษี และการจดเครื่องหมายการค้า ด้วยเงินยืม 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากพ่อกับแม่บวกเงินเก็บ

ที่มีอยู่ จัสมินก่อตั้งบริษัท Eden BodyWorks ในปี 2547 กลายเป็นเจ้าของบริษัทขณะอายุเพียง 13 ปี และสินค้า ที่จ�ำหน่ายคือน�้ำมันใส่ผมโจโจบา แรกเริม่ ก็จำ� หน่ายให้เพือ่ น กับคนใกล้ตวั และน�ำไปฝากขาย ตามร้านเสริมสวยและร้านตัดผม แต่หลักๆ จ�ำหน่ายทาง ออนไลน์ ระหว่างนัน้ ก็พฒ ั นาสินค้าตัวอืน่ ไปด้วย จากผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับผมก็ขยายไปยังโลชัน่ และครีมบ�ำรุงผิว ยังไม่ทนั เรียนจบ มัธยม จัสมินก็สามารถท�ำรายได้ 1 ล้านดอลลาร์ฯ ต่อปี หลัง เปิดบริษัทได้ 3 ปี เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อจัสมิน ไปร่วมงาน Teen Entrepreneur of The Year ที่นิตยสาร Black Enterprise จัดขึ้น แม้จะพลาดรางวัลผู้ประกอบการ วัยรุ่นดีเด่นแห่งปี แต่เธอกลับได้รับการติดต่อจากวอล-มาร์ต ห้างค้าปลีกชื่อดังให้น�ำสินค้าไปวางจ�ำหน่าย ซึ่งช่วงเวลานั้น จัสมินมีผลิตภัณฑ์ในมือประมาณ 20 ชนิด และท�ำยอดขาย ผ่านออนไลน์เดือนละกว่า 20,000 ชิ้น แม้สนิ ค้าขึน้ ชัน้ ในวอล-มาร์ตไปแล้ว ได้รบั เชิญไปออกรายการ ทีวี และสัมภาษณ์ในสือ่ ต่างๆ แต่จสั มินก็ยงั ขยันน�ำผลิตภัณฑ์ ของเธอไปแสดงในงานเอกซ์โป กอปรกับการบอกกันปากต่อปาก ของลูกค้า ท�ำให้ Eden BodyWorks เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเติบโตแบบก้าวกระโดด ฟังดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่น แต่จสั มินบอกว่ากว่าจะผ่านตรงนีไ้ ด้ เธอต้องเผชิญกับอุปสรรค ที่ใหญ่ที่สุดคือ การปรามาสและการบั่นทอนก�ำลังใจจากคน บางกลุ่ม มันเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะได้รับการยอมรับ ในฐานะนักธุรกิจอายุน้อย หากจะล�ำดับความส�ำคัญในชีวิต จัสมินยกให้การศึกษา มาเป็นอันดับหนึ่ง หลังจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์สาขาหุ่นยนต์ที่สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย จัสมิน ได้งานต�ำแหน่ง Program Manager ของทีมวิศวกรบริษัท เอ็กซ์บอ็ กซ์ วัน ในเครือไมโครซอฟท์ พร้อมกับเรียนต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในสาขา Human-Centered Design and Engineer

นอกจากท�ำงานให้ไมโครซอฟท์ จัสมินแบ่งเวลาในการดูแล ธุรกิจด้วย จนถึงขณะนี้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Eden BodyWorks มีด้วยกันกว่า 30 ชนิด จุดเด่นของสินค้าเธอคือ ท�ำจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากปิโตรเลียม หรือสารเคมี ราคาย่อมเยาคือไม่เกิน 30 ดอลลาร์ฯ ต่อชิ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเธอคือ ต้องเป็นสินค้าใช้แล้ว เห็นผล ราคาพอเหมาะท�ำให้ลูกค้ากลับมาซื้อใหม่ได้เรื่อยๆ เมื่อถามเกี่ยวกับนิยามความส�ำเร็จ จัสมินมองว่า “ความ ส�ำเร็จส�ำหรับฉันไม่ใช่แค่ชอื่ เสียงหรือเงินทอง แต่มนั เกีย่ วกับว่า ฉันสามารถท�ำให้เกิดผลลัพธ์ต่อบริษัทในระดับไหน ไม่ว่า จะเป็นความมุง่ มัน่ ในภารกิจองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีไ่ ด้คณ ุ ภาพ หรือการสนับสนุนให้ผคู้ นดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผมและผิว เพื่อท�ำให้เกิดความรู้สึกต่อตัวเองในทางที่ดี (Positive Self-Esteem) เหล่านี้คือความส�ำเร็จของฉัน” เป้าหมายต่อไปของจัสมินคือ การแนะน�ำให้คนทัว่ โลกรูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ Eden BodyWorks เธอยังตบท้ายอีกว่า “จะเป็นการดี อย่างยิ่งหากเรื่องราวของฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครๆ ลุกขึ้นมาท�ำธุรกิจ กว่าฉันจะมาถึงตรงนี้ ไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เกิดจากการท�ำงานหนัก หากคุณได้ลองท�ำอะไรด้วยตัวเอง ตั้งแต่ต้น คุณจะค้นพบจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง มันจะ ท�ำให้คณ ุ แกร่งขึน้ และใช้ชวี ติ ปราศจากความกลัว ดังนัน้ ค้นหา สิง่ ทีช่ อบ ท�ำตามความฝันของตัวเอง และท�ำด้วยหัวใจเต็มร้อย ไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อแค่ไหน อย่ายอมแพ้เด็ดขาด”

ที่มา www.mag.amazing-kids.org/amazing-kids-of-the-month1 www.gogirlfinance.com/career www.ebony.com/career-finance


21

IT etc.

สิ่งที่ควรรู้เมื่อท�ำธุรกิจออนไลน์ ในโลกที่ธุรกิจออนไลน์ก�ำลังเป็นที่นิยม ทั้งเว็บไซต์ต่างๆ หนังสือ และรายการโทรทัศน์ต่างน�ำเสนอเคล็ดลับความส�ำเร็จ ของการท�ำธุรกิจบนโลกออนไลน์ แต่กระนั้น Caitlin Burns นักยุทธศาสตร์ของนิวยอร์ก ได้แนะน�ำสิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการควรรูว้ า่ ควรหรือไม่ควรท�ำ หากคิดท�ำธุรกิจบนโลกออนไลน์

1

3

พูดคุยด้วยตัวเอง

รู้ว่าเราคือใคร

ผู ้ ป ระกอบการย่ อ มรู ้ ดี ที่ สุ ด ว่ า เอกลั ก ษณ์ ข องแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ของตนคืออะไร รวมถึงรู้ว่ากระแสตอบรับจากสื่อ สังคมออนไลน์ต่างๆ ที่เข้าไปท�ำธุรกิจนั้นเป็นอย่างไร ที่ส�ำคัญ ยังต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารและรู้ว่าควรสื่อสาร อย่างไรจึงจะเหมาะกับลูกค้าบนทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และเฟซบุก๊ ที่มีแฟลตฟอร์มการสื่อสารที่ต่างกัน

2

ท�ำความเข้าใจลูกค้า

เพื่อท�ำความเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ต้องรู้ว่าช่วงเวลาใดที่พวกเขาใช้งานโซเชียลมีเดีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้การสือ่ สารในโซเชียลมีเดียนัน้ ๆ มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคือใคร เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้

นอกจากสังเกตยอดไลก์ จ�ำนวนการแชร์ และคอมเมนต์ ในโพสต์ เพือ่ น�ำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้าแล้ว อย่าลืมพูดคุยกับลูกค้าด้วยตนเอง ถึงความต้องการที่แท้จริงที่พวกเขาต้องการจากแบรนด์

4

อย่าคิดว่ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกออนไลน์

การมีธรุ กิจบนโลกออนไลน์ไม่ได้หมายความว่า ผูป้ ระกอบการ จะรูท้ กุ อย่างเกีย่ วกับโซเชียลมีเดีย เพราะแพลตฟอร์มต่างๆ ของแต่ละ โซเชียลมีเดียนั้นมีการปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นผู้ประกอบการจ�ำต้องมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

เข้ามาช่วยงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

5

อย่ายัดเยียดสแปมให้ลูกค้า

การส่งข้อความเน้นขายสินค้าให้ลกู ค้าบ่อยๆ นับเป็นการสร้าง ความร�ำคาญให้พวกเขา ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ข้อความโดนแจ้งว่า เป็นสแปม ส่งผลให้เพจถูกแบนหรือถูกระงับการใช้งานชั่วคราว เช่นนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงควรเปลีย่ นจากการส่งข้อความขายสินค้า เป็นข้อความทักทายในช่วงวันพิเศษ ทัง้ นี้ ไม่ควรส่งข้อความบ่อย จนเกินไป

6

อย่าน�ำเสนอแต่เรื่องเก่า

เพราะรูว้ า่ ลูกค้าชอบอะไร จึงหมัน่ โพสต์สงิ่ นัน้ ซ�ำ้ ๆ ซึง่ นีไ่ ม่ใช่ วิธีการที่ดีนักในการกระตุ้นความสนใจ เพราะการน�ำเสนอ แต่เรื่องเดิมๆ จะท�ำให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อหน่ายและมองว่าเพจไม่มี สิง่ ใหม่ให้อพั เดต ฉะนัน้ แม้จะเป็นสิง่ ทีล่ กู ค้าสนใจ แต่กค็ วรโพสต์ สลับกับเรื่องราวใหม่ๆ เพื่อสร้างความสนใจใหม่ให้เกิดขึ้น

DiamonD Grains เติบโตจาก Online สู่ On Ground

ยากที่จะปฏิเสธถึงกระแสสุขภาพที่ก�าลังมาแรง ท�าให้หลายคนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกก�าลัง กาย และใส่ใจการรับประทานอาหารมากขึ้น และ ด้วยเทรนด์น้ีนี่เอง ท�าให้ชนิสรา โททอง เล็งเห็น โอกาสในการท�าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการ พัฒนาเมนูธัญพืชสูตรอาหารเช้าและอาหารว่าง ภายใต้แบรนด์ Diamond Grains ขึ้นเพื่อเจาะกลุ่ม คนรักสุขภาพทีต่ อ้ งการอาหารเช้าทีไ่ ม่มแี ป้ง น�า้ ตาล และไม่เพิ่มคอเลสเตอรอล

“เริ่มจากอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง ตอนแรก เลยท�าพวกคุกกี้ แครกเกอร์จ�าหน่าย แต่ไม่ประสบ ความส�าเร็จ เลยพยายามเริ่มดูว่า ตลาดไหนที่มี ศักยภาพจริงๆ ก็เห็นว่าตลาดทีก่ า� ลังมาแรงคืออาหาร เพื่อสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นไลฟ์สไตล์ ของคนรุน่ ใหม่ เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาท�า กราโนล่า ธัญพืชอบแห้ง ไม่มีแป้งเพื่อกินกับนมหรือโยเกิร์ต เป็นอาหารเช้า ซึ่งอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่ส�าคัญ แต่กไ็ ม่อยากมีความยุง่ ยากในการรับประทานธัญพืช อบแห้งก็ถือเป็นความสะดวกอย่างหนึ่ง” ด้วยความเป็นคนรุน่ ใหม่ และไม่ตอ้ งการลงทุนสูง ในการเปิดหน้าร้าน ชนิสราจึงเลือกที่จะจ�าหน่าย ธัญพืชอบแห้ง Diamond Grains ผ่านออนไลน์ โดยเริ่มจากอินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก ซึ่งปรากฏว่า ได้ ก ารตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี มากด้ ว ยรสชาติ ทีห่ ลากหลาย สามารถเก็บไว้ได้นาน รวมถึงการเป็น ถ้วยที่หยิบรับประทานได้สะดวก “ตอนแรกเปิดขายในอินสตาแกรมก่อน มีลกู ค้า มาสั่งซื้อไป ซึ่งด้วยเขาชอบก็เลยช่วยกระจายต่อ กลายเป็น Word of Mouth กระจายไปเรื่อยๆ

จนท�าให้เราขายดีมาก จากนั้นก็ค่อยเปิดเฟซบุ๊ก ตามมา คือดีใจมากเพราะเราไม่ได้โฆษณาเลย คนทีม่ าตามเราก็เป็นลูกค้าจริงๆ เพราะธัญพืชอบแห้ง Diamond Grains ตอบโจทย์ลูกค้า รับประทานได้ สะดวก สามารถเก็บได้นาน 2 เดือนโดยไม่ใส่ สารกันบูดหรือสารเคมี แล้วเราก็จดั ส่งทางไปรษณีย์ ได้สะดวก น�้าหนักเบาด้วย” ธัญพืชอบแห้ง Diamond Grains เริ่มน�าสินค้า ออกจ�าหน่ายทางออนไลน์เมื่อเดือนสิงหาคมปี ทีผ่ า่ นมา มาถึงวันนี้ ชนิสราสามารถจ�าหน่ายได้กว่า 4,000 ถ้วยต่อวัน ที่สา� คัญด้วยการตอบรับที่ดีจาก ผู้บริโภค ท�าให้สามารถขยายช่องทางการจ�าหน่าย จากออนไลน์สอู่ อนกราวนด์ได้ เมือ่ ทางท็อปส์ ซุปเปอร์ มาร์เก็ตติดต่อให้น�า Diamond Grains เข้าไปวาง จ�าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยในตอนนี้ Diamond Grains มีวางจ�าหน่ายถึง 14 สาขา โดยชนิสรามี เป้าหมายที่ขยายช่องทางจ�าหน่ายเข้าไปในร้านค้า สุขภาพ โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ เพื่อรองรับ กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ด้วย อย่างไรก็ตาม การที่ชนิสราจ�าหน่ายธัญพืช

อบแห้ง Diamond Grains ผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก ท�าให้การสือ่ สารเป็นหัวใจส�าคัญในการท�าธุรกิจอย่าง เลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ท่ีลูกค้า ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร “การสือ่ สารส�าคัญมากส�าหรับคนท�าธุรกิจผ่าน ออนไลน์ คือต้องมีทงั้ ประสิทธิภาพและความสะดวก ดังนั้น สิ่งส�าคัญอันดับแรกคือการเลือกใช้เครือข่าย ทีส่ ามารถซัพพอร์ตได้ในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ ซึง่ เราเลือก ใช้ Dtac เพราะตอบโจทย์ตรงนั้น โดยการติดต่อ สือ่ สารของเราต้องใช้ผา่ นออนไลน์เป็นหลัก ทัง้ ไลน์ เฟซบุ๊ก และ Message รวมถึงโทรศัพท์ซึ่งเป็น ช่องทางที่ลูกค้าสั่งของ และใช้พูดคุยกับลูกค้า โดยทุกเช้าตื่นมา เราก็ต้องรีบเช็กออร์เดอร์ในไลน์ เปิดอินสตาแกรม เฟซบุ๊กเพื่ออัพรูป เช็กจ�านวนคน ฟอลโล่ คอมเมนต์ต่างๆ จึงใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์ร่วมกันทั้งหมด เพราะถ้า การสื่อสารติดขัดไม่ไหลลื่นลูกค้าก็จะเกิดความ ร�าคาญ ยิ่งลูกค้าสมัยนี้ไม่ชอบรอนาน เราก็ต้อง พยายามทีจ่ ะท�าอย่างไรไม่ให้พลาดในการติดต่อกับ ลูกค้าได้”


22

Money

SME Bank แหล่งทุนเพื่อรายย่อย Text : กองบรรณาธิการ

“เราไม่ใช่แบงก์เพื่อการแสวงหาก�ำไร แต่เราเป็นแบงก์เพื่อการพัฒนา” สุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย หรือ SME Bank กล่าว ซึ่งสะท้อนภารกิจของสถาบันการเงินแห่งนี้ เพราะ อย่างที่ทราบกันดีว่า หนึ่งในปัญหาที่ดับฝันเส้นทางธุรกิจของผู้ประกอบการตัวเล็กนั้นก็คือ เงินทุน ดังนั้น SME Bank จึงเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็ม ทั้งในส่วน ของเงินทุนและการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้ในวันนี้ SME Bank จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสินเชื่อเกิน 15 ล้านบาท ท�ำให้ต้องหันมามุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กจริงๆ แต่การโฟกัส เช่นนี้ก็ท�ำให้สามารถก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และการพัฒนาผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน ยิ่งขึ้น “ส่วนของเงินทุนเราท�ำ 2 เรื่องหลักๆ คือ ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งภายใต้ กรอบที่เราสามารถปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 15 ล้านบาท ท�ำให้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าปีนี้ จะปล่อยสินเชือ่ 3.2 หมืน่ ล้านบาท อีกส่วนหนึง่ ทีเ่ ราท�ำในเรือ่ งเงินทุนคือ การร่วมลงทุน โดยเรา จะไปร่วมลงทุนกับกิจการของลูกค้า เงินในส่วนนีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นของเราเอง และของกระทรวงการคลัง ที่เราเข้าไปช่วยท�ำ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วถ้าลูกค้าที่อยู่กับเราแล้ววงเงินกู้เกิน 15 ล้านบาท เราก็ยังจะช่วยหาแบงก์ที่ 2 ให้ หมายความว่า พอเขาพร้อมที่จะโต เราก็พร้อมส่งต่อให้กับ สถาบันการเงินอื่น” ทั้งนี้ สุพจน์กล่าวว่า การโฟกัสผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาในการบริหาร จัดการทางการเงินนั้น ท�ำให้ SME Bank ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของพนักงาน กล่าวคือ แทนที่จะรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายวิ่งมาหาธนาคาร ก็ให้พนักงาน เป็นฝ่ายออกไปหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นการออกภาคสนามให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ “ต้องเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินของผู้ประกอบการรายเล็ก อย่างผู้ประกอบการบางราย เอาของมาขายในงาน 9 วัน ขายได้ถึง 2,000,000-3,000,000 บาท มีรายได้เห็นๆ เพียงแต่คน เหล่านี้ส่วนใหญ่จะท�ำอะไรบนเงินสดหมด จดก็ไม่จด ไม่มีการบันทึก หรือง่ายๆ ลูกค้าผลิตมีด ที่จังหวัดอุทัยธานี เขาท�ำขายส่งราคาแพงมาก เวลาพนักงานไปวิเคราะห์เพื่อปล่อยสินเชื่อ ก็เห็นว่ามีดเป็นสิ่งของไม่จ�ำเป็น แต่เขาไม่เข้าใจว่า มันมีคุณค่าบางอย่าง เช่น เป็นของสะสม เป็นเรือ่ งทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ เขาไม่ได้ประเมินคุณค่าตรงนัน้ ดังนัน้ เริม่ ต้นเราต้องเปลีย่ นความคิด

พนักงานว่า การค้าหรือการท�ำธุรกรรมบนลักษณะเงินสดเป็นยังไง ต้องวิเคราะห์ยงั ไง พฤติกรรม ของผู้ประกอบการรายเล็กเป็นยังไง และต้องลงไปดูด้วย” ขณะเดียวกัน สุพจน์อธิบายว่า SME Bank ก็ยังให้การสนับสนุนในการขยายตลาดให้กับ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น รัฐบาลเห็นชอบให้ร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ และ สสว.ในการพัฒนาเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกับอาลีบาบา เพือ่ เป็นช่องทาง ในการขายสินค้าออนไลน์ของผูป้ ระกอบการ SME ไทย โดยอยูใ่ นระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนวิทยุปักกิ่งได้มาเจรจากับ SME Bank ที่จะน�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายยังประเทศจีน ซึ่งด้วยการเติบโตของตลาดออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะนี้ SME Bank จึงมีแนวคิดที่จะปล่อย สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการออนไลน์อีกด้วย “วิทยุปักกิ่ง เขาตั้งบริษัทย่อยในไทยแล้วต้องการให้ลูกค้าเราได้ไปขายของในนั้นเป็น การขายลักษณะออนไลน์ เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลจีนยังส่งผู้ประกอบการท�ำแว่นตามาคุยด้วยกัน ซึง่ เขาต้องการทีจ่ ะเปิดสาขาทุกจังหวัด ใครอยากมีรา้ น ก็เชิญคนสนใจมาลง โดยจะลงทุนสถานที่ ตกแต่ง สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นโอกาสในการขยายตลาดของผูป้ ระกอบการ SME ไทยซึง่ เราสนับสนุน อยูแ่ ล้ว ส่วนการปล่อยสินเชือ่ ให้ผปู้ ระกอบการออนไลน์ ก�ำลังเริม่ ท�ำกรอบรายละเอียดอยู่ เพราะเป็น กลุม่ คนทีก่ ำ� ลังเติบโตสูง ซึง่ เชือ่ ว่าคนเหล่านีเ้ ขาก็ตอ้ งรักอาชีพเขา เราเองก็ตอ้ งหามาตรการมา ควบคุมความเสี่ยง เช่น ให้พวกเขามาอยู่ที่เดียวกันในเว็บไซต์เดียวกัน เหมือนสมัยก่อนที่ปล่อย สินเชื่อแฟรนไชส์ ก็ให้เจ้าของกิจการมีส่วนรับรู้ด้วย เราให้กู้ คุณต้องช่วยเราดูแล ถ้าลูกค้า ร่วมมืออยู่ได้ คุณก็อยู่ได้ ฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีคิด” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ยังคงซบเซา สุพจน์จึงทิ้งท้ายค�ำแนะน�ำ ส�ำหรับผู้ประกอบการ SME ในการท�ำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจนี้ว่า “เศรษฐกิจติดลบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าไตรมาสนี้กระเตื้องขึ้นแล้ว แต่กระเตื้องขึ้น จะดีแค่ไหนอยูท่ กี่ ารลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ แต่ตอ้ งยอมรับว่าในเวลานี้ ยอดจ�ำหน่ายสินค้าลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการ SME คงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ประคับประคองธุรกิจให้ผา่ นช่วงนีไ้ ปให้ได้ อย่าเพิง่ ขยายหรือลงทุนอะไรเพิม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนในธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือย ถ้าจะลงทุนควรให้ค่อยเป็นค่อยไป ต้องคิดวิธีการป้องกัน ความเสี่ยง ที่ส�ำคัญต้องรู้จักที่จะกระจายความเสี่ยงด้วย”


SS012004TN

TRIM_260x172.5

28-04-58

อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณคิด.... เป็นเพียงแค่ความฝัน

ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 น. ทาง Nation TV (Digital Ch.22) และช่อง 32 ส�ำหรับระบบดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี และทางทรูวิชั่น

รายการ "เซียนธุรกิจ" ตามหา Dreamer ในช่วง "คุยกับเซียน" ไม่วา่ คุณจะฝันอยากเริม่ ต้นธุรกิจ หรือประสบปัญหาในธุรกิจที่ท�ำอยู่ อยากได้ค�ำชี้แนะจากกูรูผู้รู้จริง เพียงเขียนเรื่อง ราวธุรกิจในฝัน หรือปัญหาที่ประสบอยู่ส่งมาที่ e-mail : sme_thailand@yahoo.com หรือ ฝากข้อความในแฟนเพจ "เซียนธุรกิจ" เราอาสาพาคุณไปจับเข่าคุยกับกูรูธุรกิจแบบ ตัวต่อตัว...ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


24

Inspired me

คุณพ่อ “คุณพ่อท�ำธุรกิจขายข้าวสารมานาน โดยสมัยทีค่ ณ ุ พ่อ ท�ำธุรกิจนั้นเป็นเพียงการขายข้าวสารในไม่กี่อ�ำเภอ ของจังหวัดชลบุรี ไม่มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ไม่มกี ารท�ำการตลาด ดังนัน้ ผมจึงมีความต้องการสืบทอด และท�ำให้ธุรกิจที่คุณพ่อท�ำไว้เป็นที่รู้จักระดับประเทศ และนานาชาติ ซึ่งในการท�ำธุรกิจนั้น ผมและคุณพ่อมัก ทะเลาะกันเสมอ หากแต่เป็นการทะเลาะในส่วนของเนือ้ งาน เพราะหลังเลิกงานเราก็เป็นพ่อลูกกันเหมือนเดิม คุณพ่อ มักเล่าประสบการณ์การท�ำธุรกิจที่เคยท�ำให้ฟัง และผม จะหยิบวิธีที่คุณพ่อใช้มาประยุกต์กับความเป็นสมัยใหม่ แล้วน�ำมาใช้ในการท�ำธุรกิจ แต่ทั้งนี้ สิ่งส�ำคัญในการ ท�ำธุรกิจที่คุณพ่อย�้ำเสมอว่าขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะท�ำธุรกิจ กี่ยุคสมัยคือ ความซื่อสัตย์กับลูกค้า เพราะลูกค้าไม่มีทาง รู้ว่าข้าวที่ใส่ในถุงเป็นข้าวอะไรจนกว่าจะซื้อไปหุง ฉะนั้น เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าและแสดงความจริงใจ เราควร บรรจุข้าวที่ดีลงในถุง ไม่ใช่ถุงแรกใส่ข้าวดี แต่ถุงหลัง ใส่ข้าวไม่ดีเพราะหวังก�ำไรมากเกิน”

แรงผลักชั้นดี ที่เรียกว่า ครอบครัว ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล Text :

กฤษณา สังข์วงค์

หลายคนมองหาแรงบันดาลใจในการท�ำสิ่งต่างๆ จากหนังสือเล่มโปรด สถานที่ที่ประทับใจ หรือคนรอบกายที่มีอิทธิพลต่อชีวิต และ ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุนทรทรัพย์ จ�ำกัด ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ตราไก่แจ้ ก็เหมือนบุคคลทั่วไปที่มองหาแรงบันดาลใจ จากสิ่งที่รักและคนรอบข้าง แต่กระนั้น อีกหนึ่ง แรงบันดาลใจชั้นดีที่กลั่นจากความเป็นตัวเองยังเป็น อีกหนึ่งแรงผลักดันที่ท�ำให้เขากล้าท�ำในสิ่งที่แตกต่าง

ความท้าทาย ของตัวผม “ผมมีนิสัยชอบความท้าทาย ชอบท�ำสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคย มีใครท�ำมาก่อน และต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าวิธีที่ผม ท�ำนั้นสามารถเป็นไปได้ อย่างการหุงข้าวให้คนชิม เราเป็น เจ้าแรกๆ ที่ท�ำ เพราะต้องการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า ได้รวู้ า่ ข้าวของเราดีอย่างไร และการโฆษณาข้าวบนป้ายทางด่วน เราก็เป็นแบรนด์แรกทีก่ ล้าท�ำ ซึง่ ฉีกภาพเดิมๆ ของการโฆษณา ข้าวไปเลย เพราะเมื่อก่อนการโฆษณาข้าวต้องผูกเรื่องเข้ากับ ความเป็นไทย แต่เรากลับเลือกประโยคที่คนจดจ�ำง่ายอย่าง ลองอั้มสักค�ำซิคะ มาใช้แทน”

คุณแม่ “คุณแม่เป็นแม่บา้ นจึงมีหน้าทีด่ แู ลลูกๆ ตอนผมเด็กๆ มักมีขนมที่ใส่ผงชูรสขายอยู่มาก และด้วยความรัก ความห่วงใยที่คุณแม่มีให้ คุณแม่จึงท�ำขนมไทยอย่าง ข้าวต้มมัดให้รบั ประทานอยูบ่ อ่ ยๆ พอโตขึน้ ผมมีความคิด อยากให้ผบู้ ริโภคทัง้ ชาวไทยและต่างชาติได้เข้าใกล้ขนมไทย มากยิ่งขึ้น ผมจึงนึกถึงข้าวต้มมัดของคุณแม่ และนั่น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมท�ำธุรกิจข้าวต้มมัดสะดวกซื้อ ที่สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานถึง 6 เดือน โดย ที่รสชาติไม่เปลี่ยนไปจากเดิม และ ณ ขณะนี้ ข้าวต้มมัด ที่ผมท�ำนั้นมีจ�ำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งส่งออกต่างประเทศ”

ลูกๆ อาม่า “อากงผมเสียตั้งแต่พ่ออายุ 7 ขวบ อาม่าอยู่ที่เมืองไทย ทั้งที่พูด อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้เลย ธุรกิจที่อากงเคยท�ำไว้ ก็โดนโกงจนหมดเพราะอาม่าอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตอนนัน้ อาม่า ล�ำบากมาก เงินทองที่เคยมีก็ไม่มี ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด อีกทั้ง ต้องเลีย้ งลูกอีก 9 คนด้วย แต่เพราะอาม่าเป็นคนขยัน อดทน ไม่ยอ่ ท้อ ต่ออุปสรรค อาม่าจึงฝ่าอุปสรรคทุกอย่างมาได้ ทั้งยังสามารถส่งลูก 9 คนเรียนหนังสือและจบออกมามีงานการทีด่ ที ำ� และเมือ่ ไหร่กต็ าม ทื่รู้สึกท้อ ความสู้ชีวิตของอาม่าจะคอยเตือนใจผมเสมอว่า อาม่า อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่สามารถผ่านปัญหาต่างๆ มาได้ แล้วเราล่ะ การศึกษาก็มี ท�ำไมจะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปไม่ได้”

“เมือ่ ก่อนตอนยังไม่มลี กู ผมมีเป้าหมายต่างๆ ในระดับ หนึ่ง แต่เมื่อมีพวกเขา เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ต้องตั้งให้สูงขึ้น เพราะอยากให้เขาเห็นความส�ำเร็จของเรา อยากให้เขา ภาคภูมิใจ และเห็นเราเป็นต้นแบบที่ดี ทุกครั้งที่ไปท�ำงาน ผมมักพาลูกๆ ไปด้วยเสมอ เพราะอยากให้เขาได้เรียนรู้วิธี การท�ำธุรกิจว่าท�ำอย่างไร หรือช่วงประชุมงาน ผมก็ให้เขา เข้าไปนัง่ ฟังด้วย เพือ่ ให้เรียนรูว้ า่ ในช่วงเวลาการประชุมนัน้ เราคุยอะไรกันบ้าง แต่กระนั้น แม้ผมจะพาลูกๆ ไปท�ำงาน ด้วยบ่อยครั้งเพราะอยากให้เขาได้ซึมซับวิธีการท�ำงาน ของผม แต่ผมก็ไม่ต้องการยัดเยียดว่าลูกต้องเป็นนักธุรกิจ เท่านั้น เพราะท้ายสุดเขาอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่เขา”


25

Health HAPPY MIND

อกหักดีกว่ารักไม่เป็น Text : Morning

Dew

HEALTHY BODY

หลุมพราง อาหารเพื่อสุขภาพ Text :

ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นอะไรที่ซับซ้อน และเมื่อรักไม่เป็นเหมือนที่หวังไว้ บ่อยครั้งจึงลงเอยด้วยโศกนาฏกรรม

น�้ำค้าง

การดูแลสุขภาพถือเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ได้รับความสนใจมาตลอด ไม่ใช่แค่การออกก�ำลังกาย แต่อาหารก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้คนเริ่ม พิถพี ถิ นั มากขึน้ พยายามคัดสรรสิง่ ดีๆ เข้าปาก แต่เชือ่ หรือไม่วา่ อาหาร ที่คิดว่า Healthy นั้น บางครั้งอาจไม่เป็นอย่างที่คิด เป็นต้นว่า

สลัดผัก/สลัดผลไม้

อาหารภาพลักษณ์ดี ไฟเบอร์สงู อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ แต่ชา้ ก่อน ว่าแต่นำ�้ สลัดทีใ่ ส่ลงไปเป็นแบบไหน ถ้ามีสว่ นผสมของมายองเนสเยอะๆ ไขมันก็สูง ถ้าให้ดีควรเลือกสลัดน�้ำใส ไขมันต�่ำ น�้ำมันน้อยจะท�ำให้ รับประทานได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจนัก

ผลิตภัณฑ์ Fat Free

เช่น อาหารแปรรูป และขนมหรือเจลลี่ทั้งหลาย อย่ากระโจนเข้าใส่ เพราะค�ำว่า “ปลอดไขมัน” ล่อตาล่อใจ อาจไม่มีไขมันก็จริง แต่ดูฉลาก อาหารด้วย ส่วนใหญ่จะน�ำ้ ตาลสูงและเจือสารปรุงแต่งอืน่ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ ต่อร่างกาย

ถั่วอบ

คนที่อกหักจะมีความรู้สึกเหมือนโลกใบนี้ก�ำลังถล่มทลายไปตรงหน้า ซึมเศร้า กินไม่ได้ นอนไม่หลับ รู้สึกเป็นคน ไร้ค่า หลายคนถึงขั้นเข้ารับการบ�ำบัดทางจิตกันเลยทีเดียว แต่ความจริงแล้ว หากรู้เท่าทันความคิดตัวเอง คนที่อกหัก ก็สามารถเยียวยาตัวเองได้ ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึง ท�ำใจยอมรับและอยู่กับปัจจุบันขณะ ไม่โหยหาอดีต ไม่กังวลในอนาคต ฟังดูยาก แต่ของแบบนี้สามารถฝึกได้ด้วย การเจริญสติ เช่น การท�ำสมาธิ และจดจ่อที่ลมหายใจ หายใจเข้าเอาความเข้มแข็ง ความหวัง พลังเข้าไป หายใจออก น�ำความเจ็บปวด ความโศกเศร้าออกไป เป็นต้น ปลดปล่อยความโกรธแค้นและเกลียดชัง การเก็บกักความรู้สึกเหล่านี้ไว้รังแต่จะเป็นการท�ำร้ายตัวเอง มันเหมือน การดื่มยาพิษแล้วหวังจะให้คนที่ท�ำร้ายคุณแดดิ้นสิ้นชีวิตนั่นแหละ ทั้งที่คนที่รับผลไปเต็มๆ คือตัวคุณเอง ท่องไว้ เสมอว่า “ฉันให้อภัย ฉันอโหสิกรรม” รักตัวเองเข้าไว้ พฤติกรรมท�ำร้ายตัวเองประเภทไม่กินข้าว หันหาเหล้าบุหรี่ หรือท�ำอะไรเสี่ยงๆ เพื่อประชดรัก ไม่เกิดประโยชน์อะไร ใช้ความรักตัวเองเป็นเกราะก�ำบังแล้วด�ำเนินชีวิตให้เป็นปกติที่สุด พยายามอย่าอยู่คนเดียว เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้โรคซึมเศร้าคุกคาม อดทนให้แต่ละคืนวันผ่านไป ระหว่างนั้นหากรู้สึกเจ็บช�้ำและอยากปลดปล่อย อนุญาตให้ตัวเองน�้ำตาไหลบ้างก็ได้ อย่าอายที่จะท�ำตัวอ่อนแอ ที่เคยฝันไว้ว่าอยากท�ำอะไร หรือเคยตั้งเป้าหมายในบางสิ่งบางอย่างไว้ เช่น ปั่นจักรยานเป็นกิจวัตร เล่นเวต เพิ่มกล้ามท้อง เล่นโยคะท่ายาก เรียนท�ำอาหาร เป็นอาสาสมัครบ�ำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ให้ถือโอกาสนี้ลงมือท�ำ หากท�ำส�ำเร็จจะท�ำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองกลับคืนมา พยายามอยูท่ า่ มกลางการแวดล้อมของคนทีค่ ณ ุ รักและคนทีร่ กั คุณ เมือ่ ไม่สบายใจก็พดู คุยออกไปเพือ่ ลดความเครียด หรือระบายความเศร้า บางทีคุณอาจได้รับค�ำแนะน�ำดีๆ จากเขาเหล่านั้น ลองเดินทางท่องเที่ยวเพียงล�ำพัง จะในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ การเดินทางคนเดียวนอกจากจะได้อยู่กับ ตัวเอง ได้ทบทวนสิ่งต่างๆ การออกจาก Comfort Zone หรือสภาพแวดล้อมที่เคยชินยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ ท�ำให้ ได้เห็นผู้คนและโลกอีกด้าน อย่าเพิ่งเข็ดขยาด ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอเพียงแต่ครั้งนี้คุณอาจจะยังไม่โชคดีพอ ก็ขอให้เรียนรู้จากความ ผิดพลาดทีผ่ า่ นมา เผือ่ ในอนาคตมีรกั ครัง้ ใหม่กบั ใครสักคน จะได้นำ� มาประยุกต์ใช้เพือ่ ประคองความสัมพันธ์ให้ยนื ยาว ยังมีอีกมากมายหลายทางออกในการเยียวยาหัวใจอันบอบช�้ำ แต่ละคนก็อาจจะถูกจริตกับวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ “สติ” และ “ภูมิคุ้มกันทางอารมณ์” สองสิ่งนี้หากสร้างขึ้นเองได้ ต่อให้อกหักสักกี่ครั้ง คุณจะเกิด ความรู้สึกว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่รับไม่ได้เพราะคุณมีพลังแห่งจิตใจพยุงเอาไว้

ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วลิสง อัลมอนด์ วอลนัต แมคาเดเมีย รวมถึงถั่ว อืน่ ๆ ถือเป็นโปรตีนดี มักมีคำ� แนะน�ำจากนักโภชนาการว่าให้รบั ประทาน ถัว่ วันละ 1 ก�ำมือเพือ่ บ�ำรุงร่างกาย หลายคนเลือกถัว่ อบแทนถัว่ ทอดเพือ่ หลีกเลี่ยงไขมัน แต่อย่าลืมว่าถั่วอบที่ใส่เกลือเค็มๆ รับประทานมากไป ก็ไม่ดี อาจท�ำให้ความดันโลหิตเพิ่มได้

เมล็ดเจีย/เชีย (Chia Seed)

ได้รับการบอกต่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนื่องจากไฟเบอร์สูงท�ำให้อิ่มท้อง และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า-3 แต่อย่า ผลีผลามไปซือ้ หามารับประทานตามเขาล่ะ เพราะมันมีขอ้ จ�ำกัดส�ำหรับ คนที่เป็นโรคบางโรค หรือใครที่ก�ำลังรับประทานยาบางชนิด ศึกษา รายละเอียดให้ดีก่อน ไม่งั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เครื่องดื่มเกลือแร่/เครื่องดื่มผสมวิตามิน/น�้ำชาเขียว และน�้ำผลไม้บรรจุขวด

เหมือนจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แต่รู้ใช่ไหมว่า ปริมาณน�้ำตาล สูงปรีด๊ ดืม่ บ่อยๆ อาจท�ำให้เบาหวานตามมาเยือน ถ้าอดใจไม่ไหวจริงๆ อ่านฉลากข้างขวดและเลือกยี่ห้อที่มีเปอร์เซ็นต์น�้ำตาลน้อยที่สุด

น�้ำอัดลมตระกูล Diet หรือ Zero

สารทดแทนความหวานในน�้ำอัดลมประเภทนี้แม้ไม่ให้พลังงาน ไม่กระทบต่อปริมาณน�ำ้ ตาลในเลือด ท�ำให้รสู้ กึ ว่าดืม่ แล้วไม่อว้ น แต่เมือ่ ดื่มเข้าไป แม้ไม่ใช่ความหวานที่มาจากน�้ำตาล แต่สมองก็จะกระตุ้น ให้เราเพลิดเพลินกับรสหวานนัน้ เมือ่ ดืม่ เป็นกิจวัตรจึงอาจท�ำให้กลายเป็น คนติ ดหวานได้

เราเคยถูกปลูกฝังค�ำสอนให้ “กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน” แต่ ในยุคนี้หากจะกินแบบไม่เลือก โรคภัยถามหาได้นะจ๊ะ


26

Lifestyle DECORATION

@Nail By Junior Child กับมนต์เสน่ห์ Gatsby Text : Duckkiez / Photo : Otto

สาวๆ ที่ชอบศิลปะบนเล็บ แน่นอนว่าคงคุ้นชินกับบรรยากาศร้านท�ำเล็บที่บ้างก็ฉาบด้วยสีหวานแหวว ทั่วทั้งร้าน หรือบ้างก็ตกแต่งด้วยคริสตัลดูแวววับ หากแต่ใครมีโอกาสขับรถผ่านหน้าโรงเรียนนานาชาติ เซนต์จอห์นในซอยวิภาวดีรังสิต 22 เป็นต้องสะดุดตากับหมู่ตึกสีเหลืองสด และทันทีที่ก้าวเข้าบริเวณตึก สีเจ็บนี้จะพบกับห้องสี่เหลี่ยมสีขาวด�ำที่เด่นด้วยโคมไฟขนาดใหญ่กลางร้านที่หากไม่มีชื่อ @Nail By Junior Child ติดอยู่ด้านหน้าก็แทบไม่อยากเชื่อว่าที่นี่คือร้านท�ำเล็บ @Nail By Junior Child ตกแต่งในสไตล์ Gatsby ซึ่งเป็นสไตล์ที่ หนึ่ง-ประกาศ กระตุปัญญา เจ้าของร้าน ชอบเป็นการส่วนตัว โดยร้านท�ำเล็บสไตล์ Gatsby ของหนึ่งนั้น ทั้งผนังและเฟอร์นิเจอร์แต่งร้านที่เขาท�ำ ขึ้นเองทุกชิ้นล้วนเป็นสีขาวและด�ำ โดยสองสีนี้แสดงออกถึงความเป็นสากล สง่า และมีความเป็นโมเดิร์นสูง ซึ่งขัดกับความเชื่อของคนไทยที่มองว่า สีด�ำเป็นสีของความเศร้าโศกและโชคร้าย แต่เพราะยังต้องการให้ร้าน บ่งบอกความชอบของตนเอง หนึ่งจึงเลือกใช้กุหลาบขาวเข้ามาประดับร้าน เพราะมีความเชื่อว่า หนาม ของกุหลาบจะช่วยขับเรื่องร้ายออกจากร้าน ไม่เพียงสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้น หากแต่ร้านท�ำเล็บแห่งนี้ยังสะดุดตาแต่ไกลด้วยโคมไฟระย้า ขนาดใหญ่ เพราะนอกจากจะท�ำให้ร้านดูหรูหราขึ้นแล้ว ไฟของโคมไฟที่ถูกปรับเป็นสีอ่อนๆ เมื่อเปิด ยังช่วย เปลี่ยนบรรยากาศร้านให้ดูชวนฝันยิ่งขึ้น และหากเข้าใกล้ช่วงเทศกาล ตัวร้านจะถูกปรับโฉมให้เข้ากับ วันพิเศษนั้นๆ ด้วย อย่างคริสต์มาสก็จะมีต้นสนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในร้าน หรือหากเป็นวาเลนไทน์ ทั่วทั้งร้าน จะเต็มไปด้วยกุหลาบสีแดงสดในธีม Valentino ทั้งนี้ @Nail By Junior Child ยังให้ความรู้สึกเหมือนนั่งท�ำเล็บที่บ้าน เพราะหนึ่งเลือกใช้โซฟาสีขาวแทน เก้าอี้สปาเป็นที่นั่งส�ำหรับลูกค้า ส่วนเพื่อนที่มาด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย สามารถพกเกมที่ชอบ มาเล่นหรือหยิบซีรสี เ์ รือ่ งโปรดมาเปิดดูระหว่างรอได้โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะรบกวนใคร เพราะใน 1 วัน หนึง่ จะรับ ท�ำเล็บให้ลูกค้าเพียง 3 รายเท่านั้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ลูกค้ายังเลือกได้อีกว่าระหว่างที่ท�ำเล็บ จะเปิดหรือปิดม่านหน้าต่างลง นอกจากสีสันและบรรยากาศที่ช่วยดึงดูดลูกค้าได้แล้ว ความเป็นมืออาชีพของช่างนับเป็นปัจจัยส�ำคัญ ที่ท�ำให้ร้านท�ำเล็บอยู่รอด ซึ่งหนึ่งบอกกับเราว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดช่างมากกว่ายึดติดชื่อร้าน เพราะลูกค้า จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งก็ต่อเมื่อเกิดความประทับใจในครั้งแรก ในทางกลับกัน หากฝีมือช่างไม่ดึงดูด การกลับมาใช้บริการในครั้งถัดไปย่อมไม่มี ซ.วิภาวดีรังสิต 22 กรุณาโทรศัพท์จองล่วงหน้า 09-2443-5590 (เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง)


27 SHOPPING

Text : Duckkiez / Photo : Otto

EAT / DRINK / TRAVEL

Text : Duckkiez

MAYA คนที่โปรดอาหารอินเดียไม่พลาด มาเยือน “มายา” ทีโ่ ดดเด่นในบรรยากาศ ทีแ่ ตกต่างจากมุมมองวัฒนธรรมอินเดีย แบบเดิมทั้งการตกแต่งที่เน้นสีทอง สีเหล็กฉลุสีด�ำและสีเทา และอาหาร ทีน่ ำ� อาหารหลักของชาวอินเดียตอนเหนือ ทั้งแบบหารับประทานง่ายและเสิร์ฟ ในวั ง มาผสมผสานเป็ น เมนู แ บบ ต้นต�ำรับ ส่ ว นเครื่ อ งดื่ ม ค็ อ กเทล และม็อกเทลนัน้ ส่วนผสมคัน้ สดและมี กลิ่นอายของเครื่องเทศอินเดีย เขตคลองเตย เปิดบริการทุกวัน 0-2683-4888 mayarestaurantandbar

LOL MARKET ตลาดมีสไตล์ที่คนเท่ต้องไป

Dexter CafE & Bar ทั น ที ที่ เ ลี้ ย วเข้ า ซอยสาทร 8 เป็นต้องสะดุดตากับป้ายชื่อร้าน Dexter Cafe & Bar ที่ประดับด้วย หลอดไฟหลายสิบดวง และเมือ่ เข้าไป ภายในร้านยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอาย ความเรียบง่ายแบบสแกนดิเนเวียน ส่วนเมนูอาหารเช้านั้นเป็นสไตล์ เดนมาร์ก ทั้งยังมีเครื่องดื่มให้เลือก หลากหลาย อย่าง Dexter Iced Tea ชาพีชผสมกับมิ้นต์และมะนาวที่ช่วย ดับร้อนได้อย่างดี ซ.สาทร 8 เปิดบริการทุกวัน 0-2636-6222 dextersathorn8

Sala ayutthaya กลับมาอีกครั้งกับ LOL MARKET ตลาดของคนมีสไตล์ที่มากับธีมใหม่ EP.2 SUMMER IS PINK พร้อมเปลี่ยนลานด้านหน้า เซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นสีชมพูสดด้วยไอเท็มโดนๆ ของคนคูลอย่าง Tripleb แบรนด์เสื้อผ้ายอดฮิตในอินสตาแกรมที่งานนี้ สาวๆ ต้องเข้าแถวช้อปกันเลย ถัดมาเป็นกระเป๋าน่ารักๆ จาก Otobmo ที่กิมมิกของแบรนด์อยู่ที่ดอกไม้สีม่วง-เหลือง ที่ประดับไว้กับกระเป๋าทุกใบ ส่วนหนุ่มสาวคนใดที่ชอบใส่แหวนต้องแวะ Good After Nine ที่รับรองว่าต้องกรี๊ดกับแหวน รูปหัวสัตว์ที่ดูน่ารักและมีสไตล์ นอกจากเสื้อผ้า เครื่องประดับแล้ว LOL MARKET ยังยก Mother Trucker มาทั้งคันรถ ให้คอเบอร์เกอร์ได้ซื้อหม�่ำแก้หิว และใกล้ๆ กันนั้นเป็น Glowingpuff ที่มีทั้งน�้ำ Rose Petals Punch และ Rose Buds Punch ให้ได้ลอง ทั้งยังแปลกตาด้วยการประดับก้อนเมฆจากสายไหมไว้บนแก้ว ซึ่งหากไม่ซื้อสักแก้วคงเชยแน่ LOL Market

ทีพ่ กั เก๋ไก๋ในพระนครศรีอยุธยา ทีอ่ อกแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทย ยุคปัจจุบนั โดยใช้เทคนิคสัญลักษณ์ และรูปแบบไทยเดิมเข้ามาจัดวาง ใหม่ ส�ำหรับห้องพักนั้นมีการ จั ด วางเฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ สี เ ข้ ม และรายละเอียดทีต่ า่ งกัน บางห้อง มีองค์ประกอบของเสาและคานไม้ บางห้องมีองค์ประกอบของการย่อมุม และหัวเตียงมีลายตกแต่งเสือเผ่นซึ่งเป็นลายสักของไทย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3524-2588 www.salaayutthaya.com


28

Travel

เ มื อ ง ตรั ง

ระหว่างรสชาติและแรงบันดาลใจ Text : ฐากูร โกมารกุล ณ นคร / Photo : ธนดิษ ศรียานงค์

ในเมืองเก่าแก่ใกล้ทะเลอันดามัน หลายอย่างตกทอดอยู่ตามถนนเล็กๆ ที่ขีดแบ่งและจัดแจงให้การก่อเกิดนั้น เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความงดงาม


29

มันสะท้อนทั้งการผสมผสานแห่งเชื้อชาติและวัฒนธรรมผ่าน โครงสร้างและลวดลายประดับอาคารของตึกโบราณอันโอ่อ่า ที่ ซึ่ ง ด้ า นในห้ อ งแถวหลากหลายนั้ น เต็ ม ไปด้ ว ยเรื่ อ งเล่ า ของการค้า ภาพอดีต รวมไปถึงรูปแบบชีวิตอันแตกต่าง ไม่เว้นแม้แต่อาหารการกินที่ฉายชัดสะท้อนความเป็นคน แห่งเมืองไกลแห่งนั้น อาหารที่สะท้อนภาพธรรมดาอันแสนเก่าแก่ของ “เมืองตรัง” ทีซ่ งึ่ วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลได้ปกั หลักเคียงคูผ่ นื แผ่นดินอันดามัน และนานาความเป็นอยู่ดั้งเดิม ก่อเกิดเป็นเสน่ห์ที่ใครสักคน เฝ้าเพียรท�ำความรู้จัก ผ่านรสชาติและแรงบันดาลใจ โลกยามเช้าของการกินเมืองตรังตกทอดอยู่ในร้านกาแฟ ตามเหลี่ยมมุมของตึกเก่าชิโน-โปรตุกีส ไล่เลยไปถึงห้องแถวไม้ คลาสสิก ที่ด้านฉายในภาพ แสงนวลลอดไล้เข้ามาในห้องแถว ทึมๆ บนโต๊ะเก้าอีเ้ ช็กโกมันวาวบ่งบอกอายุการใช้งานเต็มไปด้วย สัพเพเหระและสารทุกข์สุกดิบของคืนวัน ร้านกาแฟในเมืองตรังอาจเล่าส่วนเสี้ยวหนึ่งในความเป็นอยู่ ของคนที่ นี่ ตั้ ง แต่ หั ว รุ ่ ง บนโต๊ ะ ตั ว เก่ า เรี ย งรายด้ ว ยโกปี ๊ และ “แซ้ลอ้ ง” หรือน�ำ้ ชา ซึง่ หากเป็นคนตรังดัง้ เดิม พวกเขานิยม ชาจากศรีลงั กาทีม่ าถึงเมืองท่าริมอันดามันแห่งนีผ้ า่ นการค้าขาย

ทางทะเลมาจากโบราณ แซ้ล้องมาจากซีลอน ตามค�ำเรียกขานศรีลังกาของชาวจีน ในตรังครัง้ เก่าก่อน หากลึกลงไปในเครือ่ งดืม่ ร้อนเย็นทีห่ ล่อหลอม คนที่นี่ตั้งแต่หัวรุ่ง มันเต็มไปด้วยภาพชีวิตที่สะท้อนอยู่ต่อหน้า แก้วกาแฟ ร้านโกปีผ๊ กู พันกับชีวติ คนตรังมาแทบทุกรุน่ กระจายกัน เป็นทีพ่ บปะ พูดคุยการงาน ติดต่อตกลงการค้าขาย เป็นแม้กระทัง่ ที่พึ่งพิงในยามเช้าหลังผ่านการกร�ำงานในสวนยางมาตลอดคืน พูดให้ลกึ ลงไป วงพูดคุยในร้านโกปีข๊ องคนตรังนัน้ เต็มไปด้วย เรื่องราวฉายชัดชีวิต ค�ำเรียกขานชนิดกาแฟ หรือโกปี๊ก็เช่นกัน คนตรัง มันบ่งบอก ความเป็นเอกลักษณ์ อย่าง “โกปี๊อ้อ” กาแฟด�ำร้อนใส่น�้ำตาล แต่ถ้าใครสั่ง “โกปี๊ช�้ำ” นั้นยิ่งบอกว่าเป็นคนตรัง เมนูพิเศษ ของพวกเขาคือการชงกาแฟร้อนผสมชาซีลอน และค�ำว่าช�้ำนั้น คนตรังเข้าใจกันเสมอว่า มันหมายถึงผสม ในร้านกาแฟดั้งเดิมอย่างร้านเขาช่อง ร้านยู่เชียง หรือตาม ซอกมุมต่างๆ ของเมืองตรังด�ำเนินเคียงข้างไปกับความเปลีย่ นแปลง บางร้านคงทนเคียงคู่การก่อก�ำเนิด ยืนหยัดในบรรยากาศ และสัมพันธภาพเดิมๆ ขณะทีล่ กู หลานรุน่ ใหม่ๆ ก็เก็บเกีย่ วน�ำพา ร้านกาแฟของคนรุ่นอากง อาป๊า ให้มาอยู่ในบรรยากาศเก่าๆ

แต่คล้ายสวมหัวใจดวงใหม่อย่างร้านสินโอชา ที่โดดเด่นด้วย การตกแต่งแบบจีนร่วมสมัย ทว่าเสิรฟ์ ทัง้ กาแฟโบราณและกาแฟ จากเอสเพรสโซแมชชีน หากว่ายามเช้าของพวกเขาไม่ได้หมายถึงเฉพาะกาแฟ วัฒนธรรม จีนโพ้นทะเลตกทอดอยู่ใน “ติ่มซ�ำ” อันเลื่องลือถึงความ หลากหลายและความอร่อยอันสั่งสม จากการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายทางแหลมมลายูผ่าน ทะเลอันดามันทีอ่ ำ� เภอกันตัง ตราบจนก่อร่างสร้างเมืองทีท่ บั เทีย่ ง หรือตัวเมืองตรังปัจจุบนั กว่า 200 ปีทพี่ นื้ แผ่นดินได้เป็นทีท่ างให้ พีน่ อ้ งชาวจีนทีอ่ พยพมาท�ำกินตัง้ ถิน่ ฐาน พวกเขาพกพาทัง้ รูปแบบ ชีวิตความเป็นอยู่ ความคิดความเชื่อ ตลอดจนศิลปวิทยาการ ต่างๆ นานาข้ามผ่านโพ้นทะเลมาอย่างยาวนาน ติ่มซ�ำเป็นมื้อเช้าสไตล์กวางตุ้งอันน่าตื่นตา คล้ายส่วนผสม อันผสานปนเข้ากับมื้อเช้าในหลากหลายร้านอย่างกลมกลืน ทั้งร้านโกปี๊ ร้านก๋วยเตี๋ยว หรือแม้กระทั่งกลายเป็นจานหลัก กระจัดกระจายกันตามห้องแถวทั้งเก่าใหม่ ทีร่ า้ นจีบขาว หลังโบสถ์คริสตจักรตรังเนืองแน่นและเต็มไปด้วย ภาพทีค่ ล้ายคลึงกันเช่นเดิม จานสังกะสีใบเล็กๆ เรียงรายอยูด่ ว้ ย ติ่มซ�ำนานาชนิด โดยเฉพาะจีบขาว หรือฮะเก๋า ที่ด้านใน


30

แผ่นแป้งบางนุ่ม นั่นคือส่วนผสมอันลงตัวทั้งหมู กุ้ง มันแกว คนตรังที่น่ีไม่เรียกฮะเก๋า แต่เรียกจีบขาว จีบเหลือง และติ่มซ�ำตรัง ไม่เคยขาด “ค้อมเจือง” ซึ่งไม่ใช่น�้ำส้มแบบคนใต้ทั่วไป หรือจิ๊กโฉ่วแบบคนกรุงเทพฯ ทว่าค้อมเจือง หรือน�้ำส้มเจือง เป็นเอกลักษณ์ ที่ตกทอดมาเป็นร้อยปี คนตรังน่าจะพยายามเลียนแบบซอสมะเขือเทศของฝรั่ง ส่วนผสมของมันมาจากมันเทศ ถั่วลิสงต้มสุก ปรุงรส ด้วยน�้ำตาล น�้ำส้ม และเกลือ บางจานคือปาท่องโก๋ ซึ่งอาจไม่ใช่ที่ใครจะเคยชิน หากคือแป้งนึ่งนุ่มๆ สีขาว รสละมุนๆ ที่จิ้มกับค้อมเจืองแล้วได้รสอร่อย แปลกใหม่ จะว่าไปร้านติ่มซ�ำของคนตรังก็เต็มไปด้วยความหลากหลาย ร้านติ่มซ�ำอีกหลายแห่งก็ปรับปรุง เลือกรับชนิดติ่มซ�ำทั้งแบบฮ่องกง หรือเพิ่มความหลากหลายด้วยหมี่สั่วกระดูกหมู โจ๊ก ซึ่งมันตรงกับค�ำกวางตุ้งดั้งเดิม ที่ “ติ่ม” แปลว่าแต้ม ส่วน “ซ�ำ” แปลว่าใจ แปลกันตรงๆ ก็คือการกินย้อมใจ เป็นค�ำเล็กค�ำน้อยก่อนอาหารหลัก จากริมฝั่งอันเคยเรืองโรจน์ด้วยการค้าทางทะเลและเป็นเมืองเก่าที่อ�ำเภอกันตัง พี่น้องชาวจีนได้พกพาความหวังในการอยู่กิน มาพร้อมกับการน�ำหมูสายพันธุ์เล็กจากไหหล�ำติดเรือส�ำเภามาด้วย คนตรังเรียกหมูตวั เล็กเหล่านีว้ า่ หมูขพี้ ร้า เปรียบกันว่าตัวเล็กเท่าลูกขีพ้ ร้า หรือฟักเขียว และด้วยการเลีย้ งอย่างเอาใจใส่ ทัง้ อาหาร และที่หลับนอน เนื้อหมูสายพันธุ์นี้จึงเต็มไปด้วยเนื้อแดง มันน้อย เมื่อย่างแล้วหนังสีใส กรอบ หมูยา่ งเมืองตรังมีทมี่ าจากหมูตวั เล็กๆ สายพันธุห์ นึง่ รวมไปถึงเคล็ดลับเก่าแก่ในการปรุงทีข่ า้ มโพ้นทะเลมาสูท่ นี่ แี่ ต่ครัง้ บรรพบุรษุ ตกทอดอยู่ในเครื่องเทศ ยาจีน และการส่งต่อหมูย่างที่ปะปนอยู่ในวิถีวัฒนธรรมของคนที่นี่ ทั้งงานบุญ งานมงคล หรืองานศพ ที่อาจ วัดฐานะและความใหญ่โตของเครือญาติได้จากปริมาณหมูย่าง หรือหมี่หน�ำเหลี่ยว อาหารโบราณอีกชนิดที่เคียงข้างคนตรัง อาหารโบราณของคนตรังเต็มไปด้วยความพิถีพิถันในวัตถุดิบ คติความเชื่อ และเคล็ดลับอันตกทอด ที่อ�ำเภอห้วยยอด ร้านโบราณ อย่างร้านจีนด�ำเต็มไปด้วยภาพโบราณภายใต้ตึกเก่าแสนงดงาม เกาหยุก หมูสามชั้นอบเผือก เคี่ยวมาในน�้ำที่ผสมเต้าหู้ยี้และค้อมเจืองเข้มข้น ที่มักปรุงกันในงานแต่งงาน งานไหว้บรรพบุรุษ หรืองานศาลเจ้าประจ�ำปี ร้านจีนด�ำพามันมาเป็นอาหารจานเด่น เคียงข้างอาหารจีนสไตล์ถิ่นใต้ ที่เน้นเครื่องแกงถึงรส ผสานกับเมนู ดั้งเดิมที่ปรับเปลี่ยนไปตามการปักหลักและก่อเกิดของคนปรุง อย่างแกงส้มปูนิ่ม หรือกุ้งราดซอสมะขาม ไม่แตกต่างจากเมืองริมทะเลอย่างอ�ำเภอ ที่ร้านโกเกี้ยวางตัวตนเคียงคู่เมืองเก่าและผืนทะเล ของสดเดินทางขึ้นมาสู่ครัวจีนอันตก ทอดจากยุคของโกเกี้ยสู่ลูกชายกลายเป็น ซูเปอร์ราดหน้าที่ครบเครื่องทะเลทั้งกุ้งลาย กุ้งแชบ๊วย ก้ามปูด�ำ หมึกชิ้นโต กับน�้ำราดหน้า ขลุกขลิกข้นเหนียว ไม่เจิ่งนอง ขณะที่ความอร่อยสดแห่งผืนทะเลส่งต่อมาเป็นเต๋าเต้ยหม้อไฟ กุ้งทอดกระเทียม และอีกนานาเมนู ที่ส่งต่อความเป็นร้านเก่าแก่มากว่า 50 ปี เหลี่ยมมุมเล็กๆ อาจสะท้อนความละเอียดอ่อนในของกินคนตรังไว้อย่างน่าหลงใหล ในตลาดเทศบาลเมืองตรัง ท่ามกลางความคึกคักไม่เคยเปลี่ยน เจ้าถิ่นสักคนพาเข้าไปนั่งอยู่ในร้านปากหม้อเจ๊กี่ ลูกค้าเปี่ยมด้วย ไมตรี บทสนทนาเป็นมากกว่าการซื้อขาย ต่อหน้าจานเล็กๆ ปากหม้อสูตรคนตรังเต็มไปด้วยความแปลกพิเศษ แผ่นแป้งสุกนุ่มด้วย ไอน�้ำร้อนเดือดห่อหุ้มผักนานา มันแกว หมู และกุ้งแห้งไว้ด้านใน วางเครื่องเคียงอย่างหูหมู ไส้หมูที่ตุ๋นอย่างดี ราดน�้ำค้อมเจืองท่วม ตัวปากหม้อ ภาพการไถ่ถามความเป็นไปรายวัน ด�ำเนินเคียงข้างไปกับของกินดั้งเดิมท่ามกลางความมืดทึมมีเสน่ห์ของตลาดเช้า ในนาที หลากหลายตั้งแต่เช้าจรดค�่ำในชีวิตคนตรัง สิ่งใดกันแน่ผลักดันให้การกินเคียงคู่ชีวิตของคนที่นี่อย่างยากจะแยกมันออก บางคราวอาจคล้ายการท�ำอาหารโบราณสักชนิด ที่มีแต่ผู้ลงมือท�ำและลิ้มรสมันเองเท่านั้น ที่จะซึมซับถึงความเป็นไปเช่นนั้นได้ อย่างถึงที่สุด มันอาจไร้นิยามค�ำตอบ ทว่าเปี่ยมเต็มด้วยแรงบันดาลใจอันขับเคลื่อนให้ผู้คนบนผืนแผ่นดินแห่งหนึ่งชัดเจนไปด้วยที่มา

HOW TO GET THERE

สะดวกทีส่ ดุ คือใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี อ�ำเภอทุ่งสง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 403 สู่อ�ำเภอห้วยยอด จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 4 ไปจนถึงตัวเมืองตรัง รวมระยะทาง ประมาณ 828 กิโลเมตร WHERE TO STAY

แนะน�ำที่พักเปิดใหม่ เคียงควน รีสอร์ท ห้องพัก กว้างขวาง สะดวกสบาย เงียบสงบ ตกแต่งน่ารัก ด้วยบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตรัง เลขที่ 76 หมู่ 5 ต�ำบลนาโยงใต้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 0-7529-9801 www.kiengkuanresort.com เคียงควน รีสอร์ท-KK Resort TIPS

ททท.ส�ำนักงานตรัง ได้จัดท�ำคู่มือแนะน�ำร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลด ทีต่ งั้ หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ รวมถึงเวลาเปิด-ปิด ในชื่อ “ตรัง ยุทธจักรความ อร่อย” อันเป็นส่วนหนึ่งของ 1 ใน 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด ตามแคมเปญของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สามารถติดต่อขอรับหนังสือ พร้อมสอบถามข้อมูลร้านอาหารต่างๆ ได้ท่ี ททท. ส�ำนักงานตรัง 0-7521-5867 และ 0-7521-1058


31

Where to Find พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

24Owls by Sometime’s -ซ.เอกมัย 12 Airport Rail Link A Cup A Cake - ลาดพร้าว Amatissimo caffe - ศรีนครินทร์ (ใกล้ paradise park ) appresso coffee house - ถ.ราชบูรณะ 34 BICO - ซ.ลาดพร้าว 94 B Story Café - COCO Walk Bubble Café - ซ.พระรามเก้า 41 ถ.พระราม 9 Bunka Fashion Academy - สีลม Café Amazon CafeLittleSpoon - สุขุมวิท 21 Cafe To All - เสนานิคม 1 Café Velodome - ท่าพระจันทร์ Cataholic Cafe - อาคาร Ozono Coffee Cakes - อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ Coffee Model Daddy Dough Dialogue Coffee and Gallery - แยกผ่านฟ้า EL Mello (เอลเมลโล่) - อาคาร Thai Summit Tower ES/PE/RO - สาทร ซอย 1 Gallery กาแฟดริป - หอศิลปฯ กรุงเทพมหานคร Happy Espresso - ซ.วงเวียน 22 Hidden Backyard - ซ.แจ้งวัฒนะ 45 Hor Hidden Cafe - ซ. อารีย์ 1 Jil Coffee - อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ Mezzo Mitte Coffee (มิตเต้) - ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 Mont Blanc sweet café - สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 My Café the Library - Nawamin City Avenue Never Say Cutz One Ounce for Onion One to Three afternoon Café - โชคชัยร่วมมิตร (วิภาวดี 16/27) Ristretto Coffee - ลาดพร้าว 71 Set Café - ลาดพร้าว Simple Coffee Simple Life - อาคารเรสซิเด้นท์ 49 Size S Coffee & Bakery - พระราม 4 Snooze Café - U Center Sweets Cafe - ซ.อารีย์ 1 Sweet Pista Bangkok - สุขุมวิท 31 Think TANK (Third Place) - สาทร TINPRESSO - ซ.สุขุมวิท 101/1 Treat Cafe & Hang Out - เสนาฯ Panary Café - ซ.อารีย์ PH1b Coffee Bar - ซ.พหลโยธิน 11 Puritan - ซ.อารีย์ 5 Three Mangoes - ประชาชื่น Tokyobike - ซ.อารีย์ The CAPFEE - สีลม White Rabbit - อารีย์สัมพันธ์ 5 กาแฟนรสิงห์ - พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎฯ พอใจ โฮม คาเฟ่ - ซ.โชคชัยร่วมมิตร โครงการ P9 ซอยพหลโยธิน 9 ผู้ชายขายน�้ำ - พาราไดซ์ พาร์ค วอเตอร์ ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์ ศูนย์หนังสือ สวทช. ห้องสมุด • ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์, เอสพลานาด • สภาอุตสาหกรรม ศูนย์ฯ สิริกิติ์ • K SME KNOWLEDGE CENTER จามจุรีสแควร์ มหาวิทยาลัย • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (NEC)

• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ) • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะ บริหารธุรกิจ • ปริญญาโท + ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ภาคเหนือ เชียงราย

Chivit Thamma Da Coffee House เรียวกังคาเฟ่ สวัสดีเชียงราย

เชียงใหม่

Madam Coffee Mezzo - โรงพยาบาลเอกชล Mezzo - สาขา Japanese Town Sriracha

Maioak (ไม้โอ๊ค) Caffe’ine

เพชรบูรณ์

ตราด

กาแฟ Route 12

สมุทรสงคราม

Amphawa bike café & Crafts

สระบุรี

Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย The Barista Café

สุพรรณบุรี

Into the woods Neo Café โรงแรม Yesterday - ถ.นิมมานเหมินทร์ อาข่า อ่ามา กราฟ คาเฟ่ ปองกาเนส อิมเพรสโซ่ กาแฟ(โ)สด (Sode Coffee) ร้านหนังสือเชียงดาว

Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี KC Coffee

แม่ฮ่องสอน

Café dé forest Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น BANMORE BAKERY AND COFFEE - ม.ขอนแก่น คอฟฟี่ เด้อ หล่า - ม.ขอนแก่น

Cofee In Love Coffee Morning กาแฟเข้าท่า ปาย สรวลกาแฟ

แพร่

Bake Love Homemade Bakery Buya Coffee CK Coffee บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม) Butlercup Nutsz Coffee See U Again

ล�ำปาง

The COCO Lampang โก๋ กาแฟ ฮอมสุข

ล�ำพูน

Blacksmith Hhom Café โรงชา

อุตรดิตถ์

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน ขอนแก่น

ชัยภูมิ

Eat Play Love Café

นครพนม

จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

ประจวบคีรีขันธ์

Gallery กาแฟดริป หัวหิน - ซอยหัวหิน 51 inu cafe Daddy Dough สาขาหัวหิน โชว์รูม Ford หัวหิน โมลีแคร์ หัวหิน

เพชรบุรี

ชาปู่ชาย่า - ถ.ด�ำรงรักษ์ Daddy Dough - สาขา ปตท.เพชรบุรีล�้ำยุค I.L. CAFÉ - ถ.บันไดอิฐ

ราชบุรี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ชมรมธุรกิจ ท่องเที่ยวอ�ำเภอสวนผึ้ง) Morning Glory Resort & Bakery IDYLL@DAMNOENSADUAK

กาแฟทับเที่ยง The Wish Coffee Deeva Cup

ตรัง

มหาสารคาม

Bike inn Café กาแฟรื่นรมย์

นครศรีธรรมราช

เลย

ภูเก็ต

เรือนรับรอง

กาแฟสด ฮักเลย ปล่อยแสง เชียงคาน - ถ.ชายโขง ซอย 10 แม่น�้ำสีแคว เกสท์เฮ้าส์ - ถ.ชายโขง ซอย 19 บ้านกาแฟริมโขง

อุบลราชธานี ซืนวาน

ภาคตะวันออก จันทบุรี

พิษณุโลก

Betta Café by Desserthakorn Coffee Brown Sugar Daddy Dough - สาขา บายพาสชลบุรี

ชลบุรี

ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี/12 ฉบับ ราคา 200 บาท

ข้อมูลสมาชิก ชือ่ -นามสกุล……………………………....................................................................... ทีอ่ ยูจ่ ดั ส่งเอกสาร.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................โทรศัพท์....................................................................... อีเมล............................................................................................................................................ การศึกษา ( ) ต�่ำกว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่าปริญญาโท อาชีพ ( ) รับราชการ ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ ( ) อาชีพอิสระ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

Jajaa Coffee

สงขลา

Cot กาแฟ & สเต๊ก บ้านจิตเลขา Tempo Café Ma Maison - (หาดใหญ่)

สุราษฎร์ธานี

กาแฟร้อยตะวัน

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP

กล้วยน�้ำว้า - ถ.เยาวราช, ถ.เจ้าฟ้า คาเฟ่ เดอ หลาด Love 2 Eat มณฑลกาแฟ Phuket Boat Lagoon

ระนอง

Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี วินัย สตูดิโอ คัพออฟโจ

รามเกียรติ์ คอฟฟี่ กาแฟแกะด�ำ Coffee พิสต้า คาเฟ่ กาแฟต้นก้ามปู

The Rabbit Bakery

I Coffee เค้ก ณ นภา

Brom Café

อุดรธานี

นครสวรรค์

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี

บุรีรัมย์

หนองคาย

Café De Beau Riva Floating Café Café de Ariya Pak Pink Bistro

Dollars House ราย็อง สุนทรภู่

ภาคใต้ กระบี่

ภาคกลาง ชัยนาท นครปฐม

ระยอง

Coffee Bar Korat Little Spoonz Sweet Café โอเชี่ยน คอฟฟี่ เท็ดดี้ คาเฟ่

Amezon งิ้วงาม Me Ice cream

Gold Coffee by Joy Kaotaa Coffee (เข้าท่ากาแฟสด) ร้าน Hotel ฮิ

My Cup กาแฟบ้านปู่ บางใบไม้ คาเฟ่

สตูล

Keith Homemade Bakery since 2008

วิธีการช�ำระเงิน โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125 หรือทาง helloannie_@hotmail.com


32

Society

เอฟดับบลิวดีปลื้มผลงานปี ’57

บิเฟสต้าเผยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่าย  Bifesta (บิเฟสต้า) ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง สูตรน�้ำยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่น แถลงผลงานยอดเยี่ยม ครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 22.5 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเตรียมเดินหน้า สร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบครัน และบุกตลาดโดยการปรับสูตร ผลิตภัณฑ์ผสานประสิทธิภาพของนวัตกรรมล่าสุด Double Micellar Technology เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ให้ตรงกับ คอนเซ็ปต์ของสินค้าสูตรใหม่ที่เน้นในเรื่องความกระจ่างใส รวมทั้งเสริมโลโก้แบรนด์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เคทีซีจัดแคมเปญรับลมร้อน

ประณยา นิถานานนท์ ผู้อ�ำนวยการ ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี ร่วมกับ พีรพงษ์ ดาวพิเศษ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท สตาร์โฮม (เสวย) จ�ำกัด เอาใจสมาชิกที่หลงใหล ในรสชาติอาหารไทยแบบต้นต�ำรับ ออกแคมเปญ “Sweet Summer @ Savoey” สมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ที่ร้านอาหารเสวยทุกสาขาที่ร่วมรายการ รับส่วนลดทันที 15 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2558

ยูนิลีเวอร์ผุดแคมเปญ SAVE X 2 

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคยักษ์ใหญ่ จับมือ บมจ.บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชวนคนไทย ร่วมร�ำลึกถึงวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ผุดแคมเปญ สุดคุ้ม “SAVE x 2 ช้อปเพื่อโลก ประหยัดเพื่อคุณ” ปี 2 หวัง กระตุ้นผู้บริโภคให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมประหยัด ค่าใช้จา่ ยจากการร่วมรายการช้อปสินค้าโฮมแคร์แบรนด์ตา่ งๆ ได้ที่บิ๊กซี 160 สาขาทั่วประเทศ

ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) เผยว่า ปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมี เบี้ยประกันภัยรับรวม 14,115.1 ล้านบาท เติบโต 9 เปอร์เซ็นต์จากปี 2556 ณ สิ้นปี 2557 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตมีลูกค้ามากกว่า 487,000 ราย และในปี 2558 นี้ บริษทั วางวิสยั ทัศน์ในการยึดมัน่ ต่อการเป็นบริษทั ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีการลงทุนต่อเนื่องทั้งด้าน บริการ ระบบ และกระบวนการท�ำงาน เพื่อเพิ่มความ ประทับใจและความมีส่วนร่วมกับลูกค้า

วว.เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อผู้สูงอายุ

สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิต “ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคส�ำหรับผู้สูงอายุ” พร้อมทัง้ การเสวนาและการบรรยายพิเศษจากนักวิจยั วว. และ อาจารย์สง่า ดามาพงศ์ ในหัวข้อเรื่อง “กินอยู่ อย่างสง่า”


33

ซื้อของผ่านตู้อัตโนมัติครั้งแรกในไทย

ดอกบัวคู่ทุ่ม 10 ล้าน ปรับโฉมสบู่

ดอกบัวคู่ ยาสีฟนั สมุนไพรทีค่ รองแชมป์มากว่า 38 ปี ทุม่ งบ 10 ล้านบาท ปรับโฉมสบูด่ อกบัวคูร่ บั หน้าร้อน ด้วยการส่งสบู่สมุนไพร 4 สูตร ประกอบด้วย สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพผิว สูตรดั้งเดิม โดดเด่นด้วย คุณสมบัตใิ ห้ฟองมาก ช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย ลดกลิน่ กาย และช่วยให้ผวิ นุม่ ชุม่ ชืน่ จากน�ำ้ มันมะพร้าว สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพผิวผสมอโลเวร่าและอาโวคาโดออยล์ ให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่นอย่างอ่อนโยน สบู่สมุนไพรผสมเมล็ดธัญพืช ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ และสบู่สมุนไพรขัดผิว สูตรดั้งเดิม ช่วยให้ผิวเนียนสวย กระจ่างใส ทั้งนี้ดอกบัวคู่ยังจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายท้าลมร้อนริมหาดบางแสน กับงาน “DOK BUA KU FUN PARK ON THE BEACH”

อมร สุวจิตตานนท์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การ ช�ำระเงินลูกค้าบุคคลและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวการให้บริการเครื่องจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ผู้บริโภคสามารถ ซื้อสินค้าในตู้โดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วีซ่า เพย์เวฟ จากทั่วโลกแตะ ทีเ่ ครือ่ งเพือ่ ช�ำระค่าสินค้าได้เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยน�ำร่องติดตัง้ เครือ่ ง ดังกล่าวภายในสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแห่งแรก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยว โดยไม่ต้องใช้เงินเหรียญ

ทีเอ็มบีติวเข้ม SME รุ่น 5 ทีมธรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ

ทีมนักศึกษาจากโครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิเคราะห์และจัดท�ำแผนเพือ่ ตอบโจทย์ธรุ กิจในโครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2015 ทั้งนีท้ มี ทีช่ นะเลิศได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน ระดับภูมิภาคในโครงการ HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2015 กับมหาวิทยาลัย อีก 23 แห่งจาก 18 ประเทศ ณ ฮ่องกง

ทีเอ็มบี จับมือพันธมิตรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโรงแรมและสุขภาพ ในชื่อโครงการ Lean Supply Chain by TMB รุ่นที่ 5 โดยมี บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ กรรมการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการ N Health ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายจัดซือ้ กลุม่ บริษทั โรงแรมและรีสอร์ทเซ็นทารา พจนา พะเนียงเวทย์ ผูจ้ ดั การฝ่ายส่งออก บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน) สุนยี ์ รุง่ เรืองไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเซียฟู้ดส์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอเย็นซีส์ จ�ำกัด นงนุช อธิพันธุ์อ�ำไพ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท โอชาฟูดแพ็ค จ�ำกัด และ ศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินโนเฟรช จ�ำกัด ร่วมงาน แถลงข่าว


34

The Guest

อย่าปล่อยให้ลูกค้าต้องภักดีต่อ

แบรนด์คุณ

ทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จ�ำกัด

หลายท่านที่ท�ำธุรกิจมาสักระยะ มีฐานลูกค้าจ�ำนวนหนึ่ง อาจจะเคยได้ยนิ กันมาบ้างเกีย่ วกับเรือ่ ง “ความภักดีตอ่ แบรนด์ สินค้า” (Brand Loyalty) ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้าธุรกิจใดมีลูกค้า ที่ภักดีต่อแบรนด์สินค้านั้นมากถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อธุรกิจ เพราะลูกค้าที่ภักดีจะนิยมยึดมั่นในแบรนด์สินค้าที่ตัวเอง ชื่นชอบมากกว่าสินค้าคู่แข่งอื่นๆ และมักจะมีความอดทน และให้อภัยในข้อบกพร่องของแบรนด์ทตี่ วั เองภักดีได้มากกว่า สินค้าทั่วไป ความภักดี อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ความซื่อสัตย์ ซึ่งเรารู้จักกันดี แต่ครั้งนี้ผมอยากจะน�ำเสนอมุมมองใหม่ ในความหมายของค�ำว่าซื่อสัตย์ที่เราอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่า “ความซื่อสัตย์ คือความยึดมั่นในสิ่งเดิมที่ด้อยกว่า” เพือ่ อธิบายความหมายดังกล่าว ลองดูตวั อย่างในสถานการณ์ ต่อไปนี้ นาย ก. มีแฟนสาวที่คบกันมานาน แต่ต่อมา ก. มีโอกาส พบกับหญิงสาวสวยมากคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดีกว่าแฟน ของตนในทุกๆ ด้าน และแม้หญิงสาวผู้นั้นจะชอบนาย ก. อย่างมาก แต่นาย ก. กลับไม่สนใจ และปฏิเสธสาวสวยผู้นั้น โดยนาย ก. ยังคงรักและยึดมัน่ ในแฟนสาวคนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง จากเหตุการณ์นี้บอกได้ว่า นาย ก. เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์

ต่อแฟนของเขาอย่างมาก แม้พบกับคนทีด่ กี ว่าแต่กก็ ลับไม่เลือก แต่ในทางกลับกัน ถ้า นาย ก. พบกับผู้หญิงอื่นที่ด้อยกว่า แฟนของตัวเองในทุกๆ ด้าน ดังนั้น นาย ก. จึงไม่มีเหตุผลใด ที่จะสนใจผู้หญิงคนนั้นเลย กรณีนี้ยังบอกไม่ได้ว่านาย ก. ซื่อสัตย์ต่อแฟนของตัวเอง ดังนั้น ความซื่อสัตย์หรือความภักดี มักจะปรากฏขึ้น ถูกใช้ เมื่อมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามาเป็นตัวเลือก ความภักดีต่อแบรนด์ของคุณก็เช่นกัน จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าเผชิญกับตัวเลือกอื่นที่ดีกว่า ความภักดีในแบรนด์เป็นความรู้สึกที่ลูกค้ามีให้ต่อแบรนด์ สินค้านัน้ ๆ โดยมีลกั ษณะเหมือนกับลูกค้ามีบญ ั ชีสะสมคะแนน ความภักดีไว้ในใจ ตอนเริ่มต้นรู้จักกับแบรนด์คุณใหม่ๆ บัญชีจะมีคะแนน เป็นศูนย์ และเมื่อลูกค้าเริ่มติดต่อ ได้สัมผัสกับแบรนด์ผ่าน ช่องทางต่างๆ ทั้งก่อนการซื้อและหลังการซื้อ หากเกิดความ ประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้ารู้สึกได้รับประโยชน์ เกินความคาดหมาย ลูกค้าจะฝากคะแนนเข้าไปในบัญชีความภักดี ต่อแบรนด์นั้น จนมียอดสะสมเพิ่มขึ้น และจะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ทีม่ คี วามประทับใจ หรือความรูส้ กึ ขอบคุณเกิดขึน้ กระบวนการ ทัง้ หมดเกิดขึน้ ในใจลูกค้าและเป็นไปแบบอัตโนมัติ โดยทีล่ กู ค้า

แทบไม่รู้ตัว ถ้าเมื่อใดที่ธุรกิจของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ลูกค้าเลือก สินค้าของคุณเพราะความภักดีต่อแบรนด์ แสดงว่าสินค้า และบริการของคุณก�ำลังแย่กว่าคู่แข่ง ลูกค้าก�ำลังซื้อสินค้า ของคุณด้วยการจ่ายเงินบวกกับความภักดีที่สะสมไว้ในบัญชี ปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญาณอันตรายต่อธุรกิจ หากเหตุการณ์ เกิดขึน้ เช่นนีบ้ อ่ ยครัง้ บัญชีความภักดีของลูกค้าทีม่ ตี อ่ แบรนด์ ของคุณก็จะถูกถอนจนหมดและลูกค้าก็จะจากไป ในทางกลับกัน หากสินค้าและบริการของคุณมีคุณสมบัติ ดีกว่าคู่แข่งในทุกๆ ด้าน ดังนั้น ลูกค้าก็ต้องเลือกใช้สินค้า ของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย จึงไม่จ�ำเป็นต้องใช้ความภักดี ในการเลือกแต่อย่างใด คะแนนในบัญชีกไ็ ม่ถกู ถอน มีแต่โอกาส จะเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อลูกค้าประทับใจ ดังนัน้ ถ้าอยากให้ลกู ค้าภักดีตอ่ แบรนด์คณ ุ มากๆ ก็จงถนอม รักษาบัญชีความภักดีในใจของลูกค้าเอาไว้ อย่ามัวหาแต่กลยุทธ์ ซื้อหรือสร้างความภักดีในตัวแบรนด์ด้วยวิธีผิวเผินอื่นใด เพราะวิธีที่ดีและตรงจุดที่สุดคือ การมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจ ประทับใจ และเหนือชัน้ กว่าคูแ่ ข่งให้ได้เสมอ หากคุณท�ำได้ ความภักดีของลูกค้าก็จะอยู่กับแบรนด์ของคุณ ตลอดไป


SPRINGFIELD

@ SEA RESORT & SPA HUA-HIN Bask in barefoot splendor Springfield @ Sea Resort & Spa, Cha-Am, what everybody looks for in a tropical resort hotel. Sea, sun, swimming to make your spirits soar. A light, flowing, relaxed environment to soothe your soul. We feature 105 rooms, all of which offer you fantastic panoramic views of the sea and beach from your private sweet-scented botanical verandas. Give us a call and let us show you what we mean. Springfield @ Sea lift your spirit and soul the holiday you deserve.

SPRINGFIELD @ SEA RESORT & SPA 858 Jumnong-Poomivej Rd., Cha-Am, Petchburi 76120 Thailand Tel: +66 (0) 3270 9300 Fax: +66 (0) 3270 9333

Bangkok Office 9M Floor, Thaniya Plaza Building, 52 Silom Road, Suriwongse, Bangkok 10500 Thailand Tel: +66 (0) 2231 2244 #108, #109 Fax: +66 (0) 2231 2249 e-mail: reservationbkk@springfieldresort.com Website : www.springfieldresort.com

Profile for SME Startup

SME Startup May 2015  

เสียงบ่นได้กลายเป็นจุดพลิกที่ทำให้ความฝัน ของ ตรัย-วาสิกา อุดมธนสกุล จากเด็กวัยรุ่นที่ยังเรียนเพียงชั้นปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัย เป็นจริงขึ้นมาไ...

SME Startup May 2015  

เสียงบ่นได้กลายเป็นจุดพลิกที่ทำให้ความฝัน ของ ตรัย-วาสิกา อุดมธนสกุล จากเด็กวัยรุ่นที่ยังเรียนเพียงชั้นปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัย เป็นจริงขึ้นมาไ...

Advertisement