Page 1

2 18 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

2 18 21 MAART

1

De verkiezingskrant is een uitgave van WereldRegio en is huis-aan-huis op het eiland bezorgd.

DE VERKIEZINGSKRANT Schouwen-Duiveland gaat woensdag 21 maart naar de stembus

Stembureaus open van 07.30-21.00 uur

Eens in de vier jaar wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. En dit keer met negen politieke partijen op Schouwen-Duiveland. Naast de ook landelijk actieve partijen doet er in deze gemeente één lokale partij mee, Leefbaar Schouwen-Duiveland. WereldRegio heeft samen met radio Schouwen- Duiveland verkiezingsdebatten georganiseerd over uitéénlopende thema’s. Het slotdebat is maandag 19 maart bij WereldRegio in de Zierikzeese Poststraat.

De fotoserie in deze bijlage is gemaakt tijdens het eerste verkiezingsdebat dat Radio Schouwen-Duiveland en WereldRegio hielden bij de Saman-groep. Op maandag 12 maart is er nog één in Borrendamme en op maandag 19 maart is het slotdebat bij WereldRegio/ Life Design. (foto’s Marieke Mandemaker)

Op 21 maart is er ook een referendum Op 21 maart is er in Nederland naast de gemeenteraadsverkiezing ook een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Waar gaat deze wet precies over? Wat zijn de verschillen met de huidige wet? En waarom wordt er een referendum over gehouden? De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten: wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze daarvoor inzetten en hoe is het toezicht geregeld? De wet geldt zowel voor de

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) als voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hun opdracht is om de veiligheid en de democratische rechtsorde te helpen beschermen door het verzamelen en analyseren van informatie. Denk daarbij aan dreigingen en risico’s voor de samenleving en voor vredesoperaties, en aan (internationaal) terrorisme. Dat geldt voor de AIVD, maar ook voor de MIVD voor zover de krijgsmacht daarbij betrokken is of kan raken. De nieuwe wet vervangt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Deze wet is volgens de regering op een aantal punten verouderd. Zo zijn meer mensen inter-

net gaan gebruiken en heeft vrijwel iedereen een smartphone. In 2002 verliep de internationale telecommunicatie voor het merendeel door de lucht, via de ether. Inmiddels communiceren we wereldwijd grotendeels via glasvezelof koperkabels. Mobiele telefoons, laptops en andere apparaten maken contact met modems of zendmasten, die vervolgens informatie doorgeven over de kabel. Onder de huidige wet mogen de AIVD en de MIVD deze kabelgebonden communicatie slechts beperkt onderscheppen. Een belangrijke wijziging in de Wiv 2017 is de verruiming van hun bevoegdheden op dit gebied. Door de verruiming van hun bevoegdheden kunnen de AIVD en de MIVD onder de nieuwe wet

kabelgebonden communicatie breder onderscheppen dan nu. Dat kan ertoe leiden dat er bij de diensten ook gegevens terechtkomen over personen die niet kwaadwillend zijn. In dit verband wordt in het publieke debat soms van een ‘sleepnet’ gesproken en wordt de wet zelf ook wel ‘Sleepwet’ genoemd. De diensten mogen deze communicatie echter niet volledig ongericht onderscheppen. Ze mogen alleen gegevens verzamelen met een bepaald doel en moeten niet-relevante gegevens zo snel mogelijk vernietigen. Om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig en rechtmatig gebeurt, wordt het onafhankelijk toezicht op het werk van de diensten uitgebreid.


2 18 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

3

Een democratie is echt geen vanzelfsprekendheid In Nederland vinden we een democratie zo vanzelfsprekend dat het steeds meer mensen uitnodigt om niet naar de stembus te gaan. Toch is het in de wereld verre van vanzelfsprekend dat iedere burger een stem mag uitbrengen. Of als dat wel mag is het vaak nog de vraag welke speelruimte de machthebbers dan krijgen.

tot 7, die door elke deskundige anders kunnen worden opgevat. De categorieën zijn verkiezingen en pluralisme, functioneren regering, politieke deelname, politieke cultuur en burgerlijke vrijheden. Men vindt de eindscore door de vijf deelscores voor de categorieën om te rekenen naar een schaal van 0 tot 10 en het gemiddelde te nemen.

De index ontstaat door de landen op eindscore te sorteren. Op bijgaande kaart zijn de wel en niet of minder democratische landen weergegeven De donkergroene landen (waaronder Nederland) doen het het best. Licht groen iets minder, geel en oranje zijn zogenoemde hybride regimes en rood tot en met paars wordt als autoritair bestempeld.

In Nederland is het goed geregeld al staan de Scandinavische landen hoger op de ladder van de volledige democratie. De Democratie-index is een index samengesteld door de Economist Intelligence Unit, onderdeel van The Economist Group, het bedrijf dat onder meer het weekblad The Economist uitgeeft. De lijst is een weergave van het democratisch gehalte van bijna alle landen op de wereld. De rangorde gaat oplopend van 1 (grote democratische vrijheid) tot boven de 150 (zwaar onderdrukkende dictaturen). De ranglijst bestaat uit 167 landen, waarbij - anno 2010 Noorwegen als meest democratisch en NoordKorea als minst democratisch wordt beschouwd. De democratie-index wordt gevonden door per land deskundigen voor vijf categorieën twaalf vragen te laten beantwoorden met steeds drie keuzemogelijkheden en scores 0, 0,5 en 1,0 - dit werkt objectiever dan schalen van 1 tot 5 of 1

Huidige zetelverdeling

Democratie

D66 alert! SP

2

1

1

Leefbaar Schouwen-Duiveland

5

PvdA

2

VVD

4

CU

2 SGP

3

CDA

3

Wees loyaal, Stem lokaal! Leefbaar als partij is diepgeworteld in onze eilandelijke samenleving. Dit komt onder meer tot uiting in onze kandidatenlijst. Samen met de kandidaten uit de verschillende kernen hebben we ons verkiezingsprogramma opgesteld. Op deze manier zorgen we ervoor dat we weten wat er lokaal speelt. Juist de lokale betrokkenheid geeft ons de gelegenheid om de inwoners en hun belangen goed te vertegenwoordigen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we trots kunnen zijn op het eiland. Bewoners en ondernemers weten als geen ander hoe ze hun kern leefbaar kunnen houden. Als partij hebben we hiervoor de stads- en dorpsvisies bedacht en in gang gezet. De komende periode zullen we dit gaan doorzetten. Iedere kern, van Serooskerke tot Bruinisse, verdient een eigen visie en bijbehorend budget om dit uit te kunnen voeren. Deze visie moet zorgen voor het behoud en het in stand houden van voorzieningen zoals de dorpshuizen waarbinnen senioren- en jongerenactiviteiten worden ontplooid. Leefbaar is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we ons voor 100% kunnen richten op wat er op het eiland leeft en speelt. We benaderen alles met gezond verstand en laten ons in onze keuzes leiden door duidelijkheid, menselijkheid en realisme. We willen vooral realistisch zijn en praktische uitvoering geven aan haalbare plannen. Deze

moeten passen bij de aard en de omvang van onze gemeente en onze portemonnee. De kandidatenlijst en het volledige programma zijn terug te vinden op www.leefbaarsd.nl<http:// www.leefbaarsd.nl/> of telefonisch op te vragen via telefoonnummer 0111-720540. Wij kiezen voor een Leefbaar Schouwen-Duiveland! Een eiland om samen trots op te zijn.

Robbert Lievense, Leefbaar Schouwen-Duiveland

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse word stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), “volk” en κρατέω (krateo), “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland. In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens theoretische) instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat) dan heeft ook niemand méér recht dan een ander om bepaalde wetten vast te stellen of beslissingen te nemen. Het implementeren van die theorie in de politieke praktijk is vaak niet eenvoudig en kent vele aspecten. Zo stelde Tocqueville dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet met elkaar staan. Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. Ook waarschuwde hij voor de tirannie van de meerderheid. Niet alleen kunnen minderheden zo in de verdrukking komen en hun toevlucht zoeken in geweld, ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden. Zakaria stelt dat in WestEuropa de rechtsstaat en de bescherming van vrijheid voorafging aan verkiezingen waarbij het grootste deel van de bevolking is betrokken, waardoor een liberale democratie kon ontstaan. In landen waar deze bescherming ontbreekt, zou de kans groot zijn op een onvrije democratie.

Elzinga

De bedoeling van de Wet dualisering gemeentebestuur was om gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders te ontvlechten, dus uit elkaar te halen. Dit gebeurde nadat een staatscommissie onder leiding van Douwe Jan Elzinga de regering had geadviseerd. Voorheen kon de raad vooral gezien worden als het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders kon worden gezien als het dagelijks bestuur, dat namens de gemeenteraad de gemeente bestuurde. De Wet dualisering gemeentebestuur bracht zodanige wijzigingen aan in de Gemeentewet dat de gemeenteraad vooral kaderstellende en controlerende taken kreeg. De gemeenteraad stelt sindsdien de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente besturen. De gemeenteraad controleert de wijze waarop het college zijn taken verricht. De bedoeling van dit alles is dat de gemeenteraadsleden minder vergaderen en meer tijd hebben om invulling te geven aan hun volksvertegenwoordigende taken.


2 18 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Tien Puntenplan Beste inwoner van Schouwen-Duiveland, Woensdag 21 maart 2018 bent u als kiezer aan zet. Door uw stem uit te brengen geeft u een oordeel over de afgelopen vier jaar. Nog belangrijker, door te stemmen schenkt u voor de komende vier jaar uw vertrouwen aan een politieke partij. Daarom is het heel belangrijk dat u gaat stemmen, natuurlijk bij voorkeur op de VVD. Om u te helpen bij uw keuze benoemen wij hier onze 10 speerpunten voor de komende periode: 1. In alle kernen moet gebouwd kunnen worden zodat onze kernen leefbaar blijven; 2. De bereikbaarheid en de doorstroming van verkeer moet verbeteren, met name rondom Zierikzee en op de N57/N59; 3. Ondernemerschap stimuleren, want bedrijven zijn de banenmotors van onze economie; 4. Recreatie is en blijft de pijler onder onze economie, recreatiebedrijven moeten dan ook de ruimte krijgen om te ontwikkelen, te ondernemen en te groeien. Dat is belangrijk voor onze economie, ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid op ons eiland; 5. Laagdrempelige en toegankelijke zorg op maat voor alle inwoners; 6. Schouwen-Duiveland veilig, daarom minder regels, maar de regels die we hebben moeten we wel handhaven; 7. Samen staan onze sportclubs, scholen, musea en muziekverenigingen sterker, door samen te werken en te clusteren kunnen zij de toekomst aan; 8. Samen leven, samen doen: wij willen dat inwoners betrokken worden bij het maken van plannen voor hun leefomgeving. Dat leidt tot betere plannen met meer draagvlak; 9. Terughoudend met belastingverhoging, wij vinden dat er altijd eerst gekeken moet worden of het niet anders, efficienter en dus goedkoper kan. Pas als alle andere opties overwogen zijn en er echt geen andere mogelijkheid is, dan is een verhoging van de belastingen voor ons

5

Gemeenteraadsverkiezingen in vogelvlucht bespreekbaar; 10. Durven, denken, doen! Alles wat de gemeente doet wordt betaald met gemeenschapsgeld. Daarom vinden wij dat we als gemeente altijd kritisch moeten zijn op onszelf. Doen we de goede dingen voor onze inwoners en doen we ze ook op de beste manier en het juiste niveau? Wij staan met een heel team van enthousiaste kandidaten klaar om ons in te zetten om van Schouwen-Duiveland een nog fijnere plek te maken om te wonen, werken en recreëren. U kunt ook de komende vier jaar weer op ons rekenen! Wij hopen dat u ons uw vertrouwen geeft door op 21 maart op ons te stemmen. VVD, Gewoon Doen!

Nederland telt 380 gemeenten. De daling van het aantal gemeenten is een langlopende trend. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland (bij gemeenten met meer dan 200.000 inwoners) telt 45 leden, de kleinste 9 leden (bij gemeenten met minder dan 3000 inwoners). Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, burgemeesters door de regering, na een procedure waarin ook de gemeenteraad een belangrijke stem heeft.

Kleinste gemeenten

De kleinste gemeenten in Nederland hebben 9 zetels, de grootste 45. In de gemeentewet is het aantal raadsleden als volgt vastgesteld: Inwoners

Laurence Haack, VVD

Leden

tot 3000

9

3001-6.000

11

6001-10.000

13

10.001-15.000

15

15.001-20.000

17

20.001-25.000

19

25.001-30.000

21

30.001-35.000

23

35.001-40.000

25

40.001-45.000

27

45.001-50.000

29

50.001-60.000

31

60.001-70.000

33

70.001-80.000

35

80.001-100.000

37

100.001-200.000

39

200.001 of meer

45

Schouwen-Duiveland telt 23 raadszetels

Zorg voor elkaar én eiland In deze krant leest u alles over de gemeenteraadsverkiezingen. Wij, lokale politici, zijn ons daar al maanden intensief op aan het voorbereiden. Er zijn verkiezingsprogramma’s geschreven, kandidatenlijsten samengesteld, stemwijzers ingevuld, posters ontworpen, flyers gemaakt en campagneplannen opgesteld. En na al die inspanningen verwachten wij van u natuurlijk wel dat u gaat stemmen op 21 maart! En dan uiteraard het liefst op ons … Samen met het onderwijs wil de Partij van de Arbeid er voor gaan zorgen dat jongeren opleidingen kunnen volgen waarmee het makkelijk is een baan te vinden. Het combineren van school, kinderopvang en andere voorzieningen maakt het voor kind en ouders makkelijker. Nieuwbouw van Pontes Pieter Zeeman steunen wij dan ook van harte. Verder is het belangrijk dat onze jeugd snel geholpen wordt als er problemen zijn, dit mag wat ons betreft best wat kosten. We zorgen voor elkaar, zeker voor mensen die het moeilijk hebben. Wij zorgen dat geld voor armoedebestrijding goed terecht komt. Mensen met problematische schulden helpen we. We zijn er voor mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben en dat niet zelf kunnen organiseren of betalen. Kwaliteit van zorg en de zorg die nodig is staan voorop. De vele mantelzorgers krijgen die ondersteuning die nodig is. De inzet van onze vele vrijwilligers wordt gewaardeerd. Werk zorgt voor dagritme, contacten, voldoening en salaris. Voor welkome nieuwkomers is het een manier om onze taal onder de knie te krijgen. Voor sommige mensen blijft het lastig werk te vinden; denk aan mensen met een beperking. Zij verdienen onze aandacht. Aan de andere kant zijn er beroepen waar-

voor niet genoeg mensen op het eiland te vinden zijn. We moeten daarom aan de slag om Schouwen-Duiveland nog aantrekkelijk te maken voor mensen van buitenaf. Rust, ruimte en de natuur altijd dichtbij. Voor ons normaal, maar het is heel bijzonder. Niet voor niets komen zoveel toeristen bij ons op bezoek. Iedereen moet van onze kust kunnen genieten, daarom is de Partij van de Arbeid altijd consequent tegen de komst van Brouwerseiland geweest. Zorg voor ons eiland! Daarom gaan we zuinig om met energie en zijn we tegen bouwen op plaatsen waar dit de rust of het landschap verstoort.

Drie of vier wethouders?

Na de laatste verkiezingen is het aantal wethouders op Schouwen-Duiveland van vier naar drie gegaan. Als een besparing, een signaal naar de samenleving en de ambtelijke organisatie. Maar alles wijst erop dat er weer vier wethouders komen. Er komen meer taken op de gemeente af en steeds meer partijen zien een vierde wethouder wel teruggekomen. Of er ook daadwerkelijk vier wethouders komen hangt mede af van de verkiezingsuitslag. Soms wordt het aantal wethouders gewijzigd uit een politiek compromis.

Bezoek ook de website

De politieke partijen profileren zich ook op hun website. Benieuwd naar volledige verkiezingsprogrammas of wilt u weten wie wie is? Hier zijn de webadressen. https://schouwen-duiveland.groenlinks.nl www.schouwenduiveland.pvda.nl www.leefbaarschouwenduiveland.nl www.schouwen-duiveland.sp.nl www.cda-sd.nl www.vvdschouwenduiveland.nl www.oosterschelderegio.d66.nl www.schouwen-duiveland.sgp.nl www.schouwen-duiveland.christenunie.nl

Vergaderen

Petri d’Anjou-Lems, Partij van de Arbeid

Gemeenteraden vergaderen in de regel eenmaal per maand, onder voorzitterschap van de burgemeester. Op Schouwen-Duiveland wordt nu geexperimenteerd met een vergadering op iedere donderdag. Daarover heft burgemeester Gerard Rabelink zich al kritisch uitgelaten. De vergaderingen duren te lang. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door een daartoe door de gemeenteraad aangewezen raadslid. Voor de invoering van de Wet dualisering werd de gemeenteraad bij afwezigheid van de burgemeester voorgezeten door de locoburgemeester.


LIJST LIJST 4 4

VOOR VOOR

een Sociale Gemeenschap een Sociale Gemeenschap met een Praktische aanpak! met een Praktische aanpak!

SCHOUWEN-DUIVELAND SCHOUWEN-DUIVELAND

Teleurgesteld in de gemeenteraad door de aanleg van Brouwerseiland? Gelukkig valt er wat te kiezen op 21 maart. Er zijn ook partijen die onze kostbare kust wél koesteren! Deze advertentie is een initiatief van D66, GroenLinks, PvdA en SP, alle vier tégen de voorgenomen aanleg van Brouwerseiland.


2 18 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Wat te kiezen Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En er valt echt wat te kiezen! Vier jaar geleden schreef ik op deze plek dat de SP kiest voor èchte inspraak. Dus geen informatieavonden of werkgroepen wanneer het besluit eigenlijk al vaststaat. Vier jaar SP in de gemeenteraad heeft al wel een en ander in beweging gezet waar het gaat om communicatie met de inwoners, maar helaas is echte inspraak nog steeds geen vanzelfsprekendheid binnen onze gemeente. Zeker niet waar het gaat om hoe we omgaan met onze ruimte. Ruim 19.000 handtekeningen tegen de komst van Brouwerseiland werden genegeerd. En kortgeleden nog, werd de inwoners van Scharendijke op een informatieavond gevraagd wèlke recreatie er mag komen bij hun dorp in plaats van eerst te vragen of de mensen hier überhaupt op extra recreatie zitten te wachten.

Duaal ligheden. Solidariteit organiseer je. Dat is de inzet van ons politieke werk. Voor solidariteit heb je ook de overheid nodig. De gemeente moet zekerheid bieden door betrouwbaar en consequent te zijn. Doen wat je belooft. Dat gaat niet gebeuren met partijen aan het roer die kort voor de verkiezingen opeens alles uit de kast trekken om de kiezers te overtuigen en daarbij precies dàt doen wat zij de jaren daarvóór hebben nagelaten. Er valt dus ècht wat te kiezen, en ik hoop dan ook dat veel mensen dat doen op 21 maart. Met een stem op de SP, stemt u op een partij waar u ook op 22 maart nog wat aan hebt!

Kan een gekozen raadslid tussentijds uit zijn of haar partij stappen? Ja, volgens de Kieswet kan een raadslid zich afsplitsen van zijn of haar partij om tussentijds een nieuwe partij op te richten of om zich aan te sluiten bij een andere fractie. Het raadslid neemt zijn zetel mee, dus de plaats die hij achterlaat kan niet door de partij worden opgevuld met een nieuwe kandidaat.

Anita de Vos, Socialistische Partij

Nuchtere politiek Beste kiezer, U hebt op 21 maart weer genoeg keus. Negen partijen dingen naar uw gunst. Ook de SGP! Bent u op zoek naar een partij die nuchtere politiek bedrijft? Een partij die betrokken en betrouwbaar is? Die de afgelopen vier jaar heeft laten zien dat zij staat voor de zwakkeren in de samenleving, maar ook oog heeft voor de belangen van het bedrijfsleven? Een partij die de christelijke waarden hoog heeft staan? Dan is de SGP zeker iets voor u! Waar willen wij naar toe met ons mooie eiland? Een sociaal Schouwen-Duiveland De afgelopen jaren heeft onze wethouder zich hard gemaakt voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Daar willen wij mee door. Laten we meer op ons eiland doen voor dementerenden en hun mantelzorgers. Armoedebestrijding (zeker bij kinderen) moet op hetzelfde niveau verder. In statushouders moeten we blijven investeren: we helpen ze om zo snel mogelijk Nederlands te leren en aan werk te komen. Ook onze jeugd mogen we niet vergeten. Wij willen ze graag op het eiland houden en wie zorg en ondersteuning nodig heeft, moet die krijgen. Voor mensen die moeilijk mee kunnen komen op de arbeidsmarkt zorgt de gemeente. Bijvoorbeeld met Beschut Werk. De Zuidhoek speelt hier een belangrijke rol bij. Dit mag geld kosten. Een bereikbaar Schouwen-Duiveland Maar er is meer nodig op SchouwenDuiveland. De bereikbaarheid van het eiland en van de kernen baart ons zorgen. Zo vinden wij dat het niet goed gaat met de ontsluiting van Zierikzee. Daarom willen wij een onderzoek naar verbetering hiervan. Net als het landbouwverkeer dat nu door Zierikzee heen moet. Dat moet wat ons betreft anders! Ook de N59 mag wat ons betreft verbreed worden. De gemeente moet daarvoor actief lobbyen en mag hier gerust geld in stoppen. Een (be)leefbaar Schouwen-Duiveland Op het eiland moet het aangenaam wonen

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur per 7 maart 2002, maken wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. Daardoor is de huidige situatie (meer) vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer (het parlement) op landelijk niveau. Op landelijk niveau kunnen ministers geen deel uitmaken van de volksvertegenwoordiging. De Nederlandse gemeenteraden worden om de vier jaar gekozen. De gemeenteraden worden bijgestaan door een raadsgriffier. Ook de functie van raadsgriffier is ingevoerd door de Wet dualisering gemeentebestuur. In kleinere gemeenten is de raadsgriffier veelal de enige ambtenaar waarover de gemeenteraad beschikt. In grotere gemeenten is er vaak een griffie, waar meerdere ambtenaren werkzaam zijn onder leiding van de raadsgriffier.

Tussentijds uit de fractie?

In een leefbare, sociale gemeente worden de inwoners serieus genomen. Dat betekent dat mensen niet achteraf maar vooraf bij belangrijke zaken worden betrokken door de gemeente, door tijdige en objectieve informatie te geven. Plannen ter inzage leggen, of een zogenaamde informatieavond organiseren is hierbij niet voldoende. Goede volksvertegenwoordiging laat de inwoners aan het woord voordat de plannen gemaakt worden. Als SP hebben we ons hier in de afgelopen jaren voor ingezet, en dat zullen we ook blijven doen. Verder blijven we er ook de komende vier jaar graag samen met u voor strijden dat ieder mens op Schouwen-Duiveland een eerlijke kans krijgt bij het streven naar een gelukkig leven. Dat noemen we solidariteit. Als SP bepleiten we sterk dat mensen elkaar helpen waar dat nodig is. Dat gebeurt gelukkig op Schouwen-Duiveland al heel veel, iets om trots op te zijn! Maar solidariteit laat je niet afhangen van goede bedoelingen en toeval-

7

zijn. Iedere kern moet woningen kunnen bouwen naar behoefte. Het gat in Bruinisse mag wat ons betreft aangepakt worden. De onkruidbestrijding op het eiland is veranderd omdat er geen gif meer gebruikt mag worden. Dat moeten we evalueren. Wellicht zijn er inmiddels betere manieren. Het zijn maar een paar dingen die we hier kunnen benoemen. We hadden u graag meer verteld. Lees verder op www.schouwenduiveland.sgp.nl of via facebook, twitter of Instagram. Wij gaan graag weer vier jaar voor u aan de slag! Alleen, dan hebben we wel stemmen nodig… Stem daarom op 21 maart SGP! Lijst 4.

Als een raadslid zich afsplitst, heeft hij of zij het recht een eigen fractienaam te kiezen. In het Reglement van Orde van de gemeenteraad kunnen hierover regels opgenomen zijn, zoals dat de fractienaam niet in strijd mag zijn met de openbare orde en goede zeden. Vaak doet een lid van een fractie een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de gemeenteraad als hij of zij zich aansluit bij een andere fractie of als zelfstandige fractie gaat optreden. In het laatste geval geeft het raadslid ook de naam van zijn eenmansfractie aan de voorzitter door. Hiermee wordt dan vanaf de eerstvolgende vergadering rekening gehouden. Het staat het afgesplitste raadslid vrij om een registratieverzoek in te dienen zodat hij of zij bij de eerstvolgende verkiezing onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) kan deelnemen aan de verkiezingen. De nieuwe politieke partij van het afgesplitste gemeenteraadslid dient uiteraard aan alle voorwaarden te voldoen (kandidatenlijst inleveren etc.) voordat de partij kan deelnemen aan de verkiezing. Als een raadslid niet verder wil/kan als raadslid, kan hij of zij ontslag nemen. Er komt een zetel vrij. Een royement of schorsing van een lid van de partij (op grond van de statuten) daarentegen betekent niet dat hij of zij ook geen raadslid meer is of niet meer benoemd kan worden. Iemand wordt namelijk op persoonlijke titel gekozen en behoudt dus zijn zetel.

Eens per vier jaar

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren in maart 2014. Zowel nationale partijen, lokale partijen als individuele burgers kunnen zich kandidaatstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeenten is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Gemeenten kunnen bepalen dat naast de gemeenteraadsverkiezing nog een andere stemming plaatsvindt. Zie Kieswet art. J 6.

Registratie politieke partijen

Florus van der Paauw, SGP

Lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) willen deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen, dienen deze aanduiding te laten registreren bij het centraal stembureau van de betreffende gemeente. Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten hebben in principe ‘doorwerking’. Dit heeft tot gevolg dat deze aanduidingen niet opnieuw worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen.


GROENE KLIMAAT NEUTRALE ECONOMIE

Fris en Vertrouwd

• •

OUDEREN HEBBEN RECHT OP GOEDE (THUIS)ZORG DAT HEBBEN ZE VERDIEND!

Versnellen klimaat-neutraal Schouwen-Duiveland Schone vormen van energieopwekking ingepast in het landschap Ruimte voor innovatieve, groene en sociale bedrijven

MOBILITEIT • • •

Snelle verbinding naar Rotterdam en Goes, ook in het weekend; zoveel mogelijk via vrije busbanen OV op eiland verbeteren met kleine busjes op aanvraag Veilige fietsroutes over het hele eiland; gescheiden wegen voor fietsers, wandelaars en auto’s

RUST EN RUIMTE

STEM VOOR VERANDERING

Johan Pannekoek 1 Sietske Otte 3 Erika Kater 4 Peter Legemate 2

SCHOUWEN-DUIVELAND

Hieronder onze standpunten.

• •

Maar we kunnen u nog meer vertellen! Bijvoorbeeld wat we de afgelopen jaren hebben gedaan.

Ruimte voor de natuur, geen overnachtingen en nieuwe hotels op strand en oevers Oosterschelde en Grevelingen Tegen Brouwerseiland en andere nieuwe grootschalige recreatieprojecten Op Schouwen-Duiveland kom je voor rust en ruimte

VOLLEDIGE PROGRAMMA

Kijk op https://schouwen-duiveland.christenunie.nl

Zie: https://schouwen-duiveland.groenlinks.nl/

KIES 21 MAART

Realistische Veiligheid Eisen rond hulpdiensten zijn voor personeel werkbaar en voor bewoners aanvaardbaar

SCHOUWEN-DUIVELAND

Energie-Neutraal Schouwen-Duiveland

Zoek de partijen op internet

De bereikbaarheid via de N59 wordt verbeterd met innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen Gemeente heeft een duidelijk ruimtelijk beleid voor energiewinning

Alle politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma op hun eigen website staan. Ook aandacht voor de mensen achter de partij. Neem de tijd om eens op het internet te speuren. Het helpt bij het maken van de voor u juiste keuze op 21 maart aanstaande.

Wonen En Werken In De Ruimte Karakter van kernen zijn leidend bij nieuwe ontwikkelingen Behoud van rust, ruimte en natuur

schouwen-duiveland.vvd.nl

Er wordt gebouwd naar behoefte Jongeren vinden geschikt werk op het eiland

schouwen-duiveland.sp.nl schouwen-duiveland.groenlinks.nl

Oog Voor De Ander www.cda-sd.nl

In onze gemeente worden mensen waardig ouder Minima worden praktisch geholpen

schouwenduiveland.pvda.nl

Verantwoordelijk bestuur vanuit een menselijke houding zonder bureaucratie

schouwen-duiveland.christenunie.nl www.leefbaarsd.nl schouwen-duiveland.sgp.nl

Fris en Vertrouwd

7

LIJST

schouwen-duiveland.d66.nl


2 18 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Ga toch stemmen! De laatste vier jaar is GroenLinks niet vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Hierdoor konden we niet mee te beslissen over belangrijke zaken. Met pijn in ons hart! • We moesten toezien hoe de gemeenteraad vóór Brouwerseiland stemde; • We konden niet voorkomen dat de aanleg van zonnevelden door de gemeenteraad deels werd gestopt. GroenLinks ziet volop kansen voor SchouwenDuiveland. Ons eiland heeft volop kwaliteiten die we moeten gebruiken en ontwikkelen. GroenLinks roemt de rust en ruimte van ons eiland. Daarom zien we het niet zitten dat verdere bebouwing van recreatie voorzieningen plaats vindt op de oevers van de Grevelingen en Oosterschelde. Ook zijn we tegen verstening van de kust en zien het plaatsen van slaaphuisjes en de mogelijkheid van overnachtingen op het strand niet zitten. GroenLinks ziet volop mogelijkheden voor de land- en tuinbouw. Maar dan wel één die gebaseerd is op diversiteit, teelt van nieuwe gewassen, zoals quinoa, zeewier, groei van gewassen onder LED-licht, etc. En een rijke natuurlijke omgeving met veel bloemen, planten en bomen. GroenLinks ziet het als een uitdaging om zo snel mogelijk van het aardgasnet te gaan. Dit betekent dat nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op aardgas. Dat we onderzoeken hoe we bestaande huizen en bedrijven gasloos maken en geld vrijmaken om deze overgang te realiseren. GroenLinks wil een samenleving waar de mensen er zijn voor elkaar. Dit houdt ook in, dat je werk(jes) verricht als je werkloos bent. Werk is immers fantastisch: geeft eigenwaarde, sociale contacten, dagelijks een doel, etc. Mensen mogen niet in een zwart gat vallen, ook niet na hun pensioen. GroenLinks wil daarom dat mensen voor hun pensionering een gesprek hebben met de vrijwilligersorganisatie om te kijken of er mogelijkheden zijn

Beste inwoners, Een nieuw gezicht in de politiek: Sandra Fontein. Ik ga voor u aan de slag in de gemeenteraad, positief en met enthousiasme, maar ook kritisch! De leefbaarheid kan veel beter en daar ga ik me met D66 hard voor maken. Goed onderwijs. Wij willen het best mogelijke onderwijs voor iedereen op het eiland. Dat betekent moderne basisscholen met ruimte voor goede kinderopvang. Daarnaast goed beroepsonderwijs met opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven. Scholen zullen goed bereikbaar zijn voor iedereen. Goed bestuur. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Daarom zijn wij voor toegankelijkheid, vlotte afhandeling en een compact bestuur. Drie wethouders vinden wij dus voldoende. We zien ambtenaren graag in onze kernen en wijken. Daar werken we samen aan de leefbaarheid.

Kandidaatstelling voor vrijwilligerswerk na het pensioen. GroenLinks ziet mogelijkheden om de jeugd die veel theoretisch onderwijs geniet ook de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen door met de handen te werken: werken met hout, steen, metaal, 3D-printen, websites/ apps bouwen, theater maken, licht en geluid verzorgen. GroenLinks zou hiervoor graag een Walhallab opzetten, waar de jeugd na schooltijd onder begeleiding terecht kan. Daarnaast willen we problemen aanpakken met de jeugdzorg: één coördinator, die voorkomt dat het kind van kastje naar de muur wordt gestuurd. Kortom, ons eiland heeft potentie, een groen blauwe oase, waar het goed toeven is en men in goede gezondheid oud kan worden. Die pakken we graag op. Het is tijd voor verandering… ga stemmen en Stem GroenLinks!

Ruud van de Laar, Groen Links

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij het centraal stembureau in de gemeente waarin zij aan de verkiezingen willen deelnemen. Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom te betalen. Ook moeten nieuwe partijen – en geregistreerde politieke partijen die bij de laatste verkiezingen geen zetels hebben behaald – ondersteuningsverklaringen overleggen. Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruikmaken van ondersteunende software verkiezingen (OSV).

Kiesgerechtigdheid

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Zij moeten: • 18 jaar of ouder zijn • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht • volgens de gemeentelijke basisadministratie op de dag van kandidaatstelling in een Nederlandse gemeente wonen Deze voorwaarden gelden ook voor nietEU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De voorwaarden om verkiesbaar te zijn (passief kiesrecht) voor de gemeenteraadsverkiezingen komen nagenoeg overeen met de voorwaarden voor het actief kiesrecht. Relevant voor het passief kiesrecht is nog dat de toetsdatum van de woonplaats en het leeftijdsvereiste niet de dag van kandidaatstelling is, maar de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad.

Stembureaus

Waardering voor Cultuur. Op SchouwenDuiveland is al van alles te beleven, van beeldende kunst en film tot het bekende Concert at Sea, maar het kan nog beter. Daarom willen we de samenwerking tussen de culturele voorzieningen verbeteren. Daarnaast inzetten op meer cultuur, dus ondersteuning bieden aan mooie kleine initiatieven, maar bijvoorbeeld ook ons welbekende Brogum. Samen zorgen we voor een nog leuker Schouwen-Duiveland. Dát maakt het eiland voor iedereen aantrekkelijk om hier te blijven of om juist te kómen wonen. Er valt dus wat te kiezen op 21 maart. Blijft het zoals het is, of helpen we de leefbaarheid echt vooruit! Kies daarom voor de toekomst van Schouwen-Duiveland. Stem op 21 maart D66!

De stembureaus zijn geopend van ‘s ochtends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen eerder open gaan; ze sluiten altijd uiterlijk om 21.00 uur. Zoveel mogelijk stembureaus, in ieder geval 25% van het aantal stembureaus, dienen qua ligging en inrichting geschikt te zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Op Schouwen-Duiveland zijn er tientallen mensen betrokken bij het bemensen van de stembureau’s. SchouwenDuiveland telt 29 stembureau’s.

Stemmen

Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan een kiezer in elk stembureau binnen zijn gemeente stemmen.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, dienen zich te identificeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Volmacht

Kiezers kunnen iemand anders machtigen die op de dag van stemming voor hen stemt: dit heet stemmen bij volmacht.

Goed vervoer. D66 vindt het belangrijk dat school, huisarts, supermarkt, dorpshuis en theater voor iedereen goed bereikbaar zijn en blijven. We zien hiervoor graag nieuwe vormen van mobiliteit verschijnen en snel uitbreiden, zoals de elektrische auto voor ouderen in Haamstede en de buurtbus nieuwe stijl. Die willen we overal zien rijden waar daar behoefte aan is. Natuurlijk op veilige wegen die lekker doorstromen. Ook realiseren we voldoende laadpalen voor het groeiende aantal elektrische auto’s, met energie die we steeds meer op het eiland zelf opwekken. Koester de kust. Ons eiland is een prachtige plek om te wonen, te werken en vakantie te houden. Dat willen wij zo houden. Daarom is D66 fel tegen ontwikkelingen zoals Brouwerseiland. Wij zetten in op verbetering en vernieuwing van bestaande vakantieparken en -woningen. Niet grootschalig bijbouwen, ook niet voor die eventuele overloop vanuit de randstad. Wel bouwen we woningen daar waar ook in de toekomst vraag naar zal zijn.

9

Verkiezingsuitslag

Sandra Fontein, D66

Voor de uitslagberekening maken gemeenten, hoofdstembureaus en centrale stembureaus gebruik van ondersteunende software verkiezingen (OSV) die in opdracht van de Kiesraad is ontwikkeld. Voor uitslagen van eerdere gemeenteraadsverkiezingen verwijzen wij u naar de Databank Verkiezingsuitslagen van de Kiesraad. Over het algemeen maakt het ANP al op de dag van stemming ‘s avonds voorlopige verkiezingsuitslagen bekend. Deze zijn gebaseerd op gegevens die het ANP rechtstreeks van gemeenten ontvangt en hebben geen officiële status. De bekendmaking van de officiële verkiezingsuitslag gebeurt tijdens openbare zittingen van de centrale stembureaus van de gemeenten.


2 18 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

11

Fris en vertrouwd! U woont op het prachtige Schouwen-Duiveland en kiest op 21 maart een nieuw gemeentebestuur. Graag geven wij u een aantal argumenten om op de ChristenUnie te stemmen. De ChristenUnie gaat voor een realistische (brand)veiligheid. Sinds een aantal jaren zetten we ons met succes in voor de brandweerkorpsen en ook de ambulancezorg heeft onze aandacht. Iedereen op Schouwen-Duiveland moet kunnen rekenen op hulpdiensten als iedere seconde telt. Samen met onze landelijke fractie heeft de ChristenUnie zich ingezet voor de verbetering van de veiligheid op de N59. Graag zetten wij ons op dit dossier nog in voor een verduurzaming van de N59. ChristenUnie heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van ruimtelijk beleid voor een energieneutraal Schouwen-Duiveland. Hier gaan we ons ook in de nieuwe raadsperiode voor inzetten. Ieder dorp of stad heeft een eigen karakter. Dit karakter moet leidend zijn bij ontwikkelingen. Eigenheid hoef je niet te maken, het is er vaak al! Maatschappelijke voorzieningen zijn dichtbij en bereikbaar. Het behoud van maatschappelijke voorzieningen mag geld kosten. Bijvoorbeeld zwembad Dol-Fijn. Al jaren zetten wij ons in voor het behoud van het zwembad en dat blijven we doen. De ChristenUnie wil waken over de Rust, Ruimte en Natuur die ons eiland haar inwoners en gasten biedt. De elementen die aantrekkingskracht hebben op toeristen moeten we zorgvuldig bewaren, versterken. Zowel aan de kust als in de groene natuurgebieden. ChristenUnie zet in op behoud van jongeren op het eiland. Passende werkgelegenheid bieden we door een beter vestigingsklimaat voor ondernemers en een goede verbinding met de randstad. Binnen het sociale domein heeft de ChristenUnie veel succes geboekt. Zo hebben we een initiatief genomen voor een dementie-vriendelijk

Ik heb niets met politiek! Schouwen-Duiveland, Welzijn op recept en de vroegsignalering in het kader van “waardig ouder worden”. We zijn nog lang niet klaar… De ChristenUnie geeft praktisch gehoor aan de minima in de samenleving. Onze inzet voor de voedsel-, en kledingbank is een voorbeeld. Iedereen mag participeren, ook op de arbeidsmarkt. Mensen met een ‘uitdaging’ verdienen werk indien ze daar mogelijkheden voor hebben. Van ons mag u een realistische houding verwachten bij politieke zaken. Een gulle lach, een warme groet, een luisterend oor, een welgemeend advies en een hartverwarmend gebaar. Dat is hoe wij willen zijn.

We horen het heel vaak, totdat de politiek iets krijgt met jou! Bijvoorbeeld als het gaat om het kappen van een boom, de aanvraag voor hulp voor de zorg voor Opa en Oma, vader of moeder of voor je kind, voldoende parkeer plekken voor je deur. Dan hebben veel mensen vaak wel wat met politiek, want dit is nu waar lokale politiek over gaat dingen die bij u, bij jou, in je directe omgeving en als het gaat om zorg, in je huis gebeuren.

de vrijheid hebben om te kiezen! Laat uw stem tellen! Stem op het CDA voor ‘Ruimte aan de samenleving’.

Het CDA staat voor een eiland van betrokken inwoners, betrokken bij hun dorp of stad, hun wijk, hun school, hun bedrijf of sportvereniging kortom bij hun omgeving. Het CDA wil voor Schouwen-Duiveland keuzes maken die goed zijn voor de inwoners en keuzes maken die de toekomst van onze (klein) kinderen veilig stellen.

Stem ChristenUnie met uw hart!

Samen zijn wij verantwoordelijk voor SchouwenDuiveland, u kunt dit nalezen in ons verkiezingsprogramma, te vinden op www.cda-sd. nl. Natuurlijk vindt u er niet alles in waar we voor staan want dan zou het programma een dik boek worden, maar dit programma vat de belangrijkste punten waar we de komende 4 jaar mee aan de slag gaan goed samen.

Daniël Joppe, CDA

Op 21 maart kunt u stemmen voor een nieuwe Gemeenteraad. Wij hopen dat u van het recht dat u heeft ook gebruik maakt, het is een groot goed dat we in een democratie leven waar we

Benoemingen

Het centraal stembureau benoemt de gemeenteraadsleden. Als een kandidaat bij de verkiezing verkozen is verklaard, wordt beoordeeld of hij of zij kan worden toegelaten als lid van de gemeenteraad. Er wordt dan gekeken of hij/zij aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Ook wordt beoordeeld of hij/zij geen betrekkingen vervult die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de gemeenteraad in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek.

Johan Pannekoek, ChristenUnie

Hoe is er vorige keer gestemd? Stemdistrict

VVD

LSD

SGP

CDA

PvdA

alert

CU

Gr. Li.

D66

SP

ONS

1

Stadhuismuseum

97

151

15

117

32

51

31

31

47

69

28

2

het Tonnenmagazijn

77

161

22

67

72

48

57

25

62

74

19

3

Dorpshuis Dreischor

65

115

29

48

27

36

18

28

30

56

17

4

Dorpshuis Noordgouwe

79

94

31

86

22

28

11

21

29

39

9

5

Dorpshuis Zonnemaire

66

76

10

64

32

37

15

15

33

40

7

6

‘t Durps’uus Bruinisse

291

117

246

141

47

23

47

7

30

49

34

7

Hervormde Kerk

213

141

239

104

40

12

85

6

13

45

20

8

Verenigingsgebouw Ons Dorpshuis

40

97

296

62

20

13

57

25

8

44

20

9

Woonservicecentrum Steenzwaenshof

81

110

186

94

32

16

82

25

22

63

19

10

Dorpshuis Oosterland

28

123

303

43

18

7

46

4

12

18

22

11

De Saele

31

105

261

41

28

16

40

3

7

31

4

12

Verenigingsgebouw Ouwerkerk

49

138

15

36

29

10

9

4

22

57

8

13

Verenigingsgebouw Sirjansland

21

46

45

37

8

7

10

12

1

11

22

14

Verenigingsgebouw De Hoeksteen

75

185

34

104

40

36

31

13

34

53

32

15

Dorpsuus Ellemeet

32

45

3

18

15

19

6

2

10

15

7

16

Dorpshuis ‘t Zuudende

46

83

102

97

19

24

54

9

14

43

8

18

Duinoord

277

201

48

149

56

75

37

32

72

58

15

19

De Schutse

120

168

39

60

60

51

22

14

22

77

19

20

Revasa

204

124

42

85

41

49

33

24

37

38

9

21

OBS De Stove

38

42

3

24

13

13

14

3

13

18

0

22

Dorpshuis Renesse

227

240

12

134

45

62

16

24

38

49

18

23

Dorpshuis Serooskerke

19

66

7

13

13

10

3

1

13

9

0

24

Verenigingsgebouw Chr.Ger.Kerk

48

93

48

98

39

17

54

18

29

65

19

25

De Veste

102

163

39

114

85

24

37

18

46

95

40

26

Zorgcentrum De Wieken

142

127

89

233

56

35

52

33

50

67

41

27

Multifunctioneel Centrum

65

160

43

129

70

14

64

30

36

115

40

28

Zorgcentrum Borrendamme

77

198

40

148

89

44

95

32

51

117

39

29

Campus Cultura

64

183

26

132

62

36

46

34

61

118

36

2674

3552

2273

2478

1110

813

1072

493

842

1533

552

Totaal

* Tijdens de verkiezingen van vier jaar geleden deed de lokale partij ONS nog mee. De partij haalde geen zetel.


GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WOENSDAG 21 MAART 2018

BRENG UW STEM UIT VOOR DE TOEKOMST VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Wat gaat er goed op Schouwen-Duiveland? En wat kan beter? Door met de gemeenteraadsverkiezingen uw stem uit te brengen beslist u mee over de toekomst van onze gemeente! De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan ook ontzettend belangrijk. De gemeenteraad houdt zich bezig met lokale onderwerpen. Hoe ziet bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg er straks op ons eiland uit? De gemeenteraad heeft hier een bepalende rol in. Dus laat uw mening horen en stem op 21 maart. Op de volgende locaties kunt u woensdag 21 maart van 07.30 tot 21.00 uw stem uitbrengen Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Naam Verpleeghuis Cornelia het Tonnenmagazijn Dorpshuis Dreischor Dorpshuis Noordgouwe Dorpshuis Zonnemaire ‘t Durps’uus Bruinisse Hervormde Kerk Verenigingsgebouw Ons Dorpshuis Woonservicecentrum Steenzwaenshof Dorpshuis Oosterland De Saele Dorpshuis Ouwerkerk Verenigingsgebouw Sirjansland Dorpshuis de Putmeet Dorpsuus Ellemeet Dorpshuis ‘t Zuudende Gereformeerde Kerk Haamstede De Schutse Revasa Dorpshuis Noordwelle Dorpshuis Renesse Dorpshuis Serooskerke Verenigingsgebouw Chr.Ger.Kerk De Veste Zorgcentrum De Wieken Appartementengebouw Valletta Zorgcentrum Borrendamme Campus Cultura

Adres Emil Sandströmweg 2 Zierikzee Haven Noordzijde 38 Brouwershaven Mr Pieter Moggestraat 5 Dreischor Vijverbergstraat 8 Noordgouwe I M van der Bijlstraat 10 Zonnemaire Molenstraat 52 Bruinisse Kerkplein 1 Bruinisse Poststraat 20 Nieuwerkerk Burgemeester van Eetenstraat 32 Nieuwerkerk Sint Joostdijk 27 Oosterland de Saele 2 Oosterland Ring 42 Ouwerkerk Sportweg 1 Sirjansland Ingridstraat 32 Scharendijke Deensestraat 11 Ellemeet Beatrixstraat 1 Kerkwerve Platboslaan 1 Burgh-Haamstede Julianastraat 22 Burgh-Haamstede Kerkstraat 22 Burgh-Haamstede Smidsweg 9 a Noordwelle Zeeanemoonweg 1 Renesse Dorpsplein 13 Serooskerke Zevengetijstraat 11 Zierikzee Manhuisstraat 32 Zierikzee Hoge Molenstraat 13 Zierikzee de Jongestraat 5 Zierikzee Borrendamme 6 Zierikzee Hatfieldpark 1 2 Zierikzee

Verkiezingsavond Op woensdag 21 maart 2018 is er in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee (Laan van St. Hilaire 2) een verkiezingsavond. Tijdens deze avond worden de voorlopige verkiezingsuitslagen op een groot scherm gepresenteerd. De presentatie van deze avond is in handen van Joop van der Laan. Wilt u de verkiezingsuitslagen op de voet volgen? Dan bent u vanaf 21.00 uur van harte welkom! Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op onze website www.schouwen-duiveland.nl.

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen? Neem uw stempas en legitimatiebewijs mee als u gaat stemmen. Iedereen die mag stemmen heeft een stempas ontvangen. Zonder deze pas kunt u namelijk niet stemmen. Daarnaast moet u ook een geldig identiteitsbewijs naar het stembureau meenemen, zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Stemmen bij volmacht U kunt iemand anders machtigen uw stem uit te brengen. U kunt dit op de achterzijde van uw stempas aangeven. Diegene die u machtigt moet dit ook ondertekenen. Ook moet u de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Iemand mag maximaal voor twee andere stemgerechtigden per volmacht een stem uitbrengen. De volmacht stem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Landelijk referendum Op woensdag 21 maart 2018 kunt u ook stemmen voor het landelijk raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Uiterlijk 7 maart 2018 krijgt u hiervoor een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas en een geschikt identiteitsbewijs kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Kijk voor meer informatie over het referendum op onze website (www.schouwen-duiveland.nl).

Verkiezingskrant Schouwen-Duiveland 2018  
Verkiezingskrant Schouwen-Duiveland 2018  
Advertisement