Page 1

Week 02 • 2014

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Adri Padmos, Renesse Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

Spreekuur

Maandag 13 januari houden de leden van het college van burgemeester en wethouders spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt een half uur gerekend.

Tweede inloopavond rampslachtoffers

Dinsdag 14 januari 2014 is er een tweede bijeenkomst voor nabestaanden van onbekende slachtoffers van de watersnoodramp. Burgemeester Rabelink en vertegenwoordigers van het Nederlands Forensisch Instituut en de politie Landelijke Eenheid zijn die avond in het gemeentehuis aanwezig om uitleg te geven over het project. Iedereen die een vraag heeft of alleen even wil praten is welkom in het gemeentehuis vanaf 19.30 uur. Het adres is: Laan van St Hilaire 2, Zierikzee. Inmiddels bij 50 nabestaanden wangslijmvlies afgenomen Onderzoekers van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben inmiddels een belangrijke stap gezet in het achterhalen van de identiteit van 25 van de onbekende doden van de ramp. Van hen zijn DNA-profielen opgesteld waaruit blijkt dat het om 11 mannen (waarvan 2 jongens) en 14 vrouwen (waarvan 1 meisje) gaat. De doden werden in september opgegraven in de onze gemeente in een ultieme poging 60 jaar na de ramp alsnog de identiteit van hen te achterhalen. Inmiddels heeft de politie van 50 nabestaanden van rampslachtoffers wangslijmvlies afgenomen. De onderzoekers hopen dat een vergelijking van hun DNA met het DNA van de slachtoffers een ‘match’ oplevert. De politie verwacht de eerste resultaten daarvan in januari te hebben. In totaal werden 28 mensen in september opgegraven. Van 3 bleek het vooralsnog niet mogelijk om een DNA-profiel te maken. Het gaat om een volwassene en 2 kinderen. De onderzoekers voeren op dit moment aanvullende onderzoeken uit om te kijken of alsnog een profiel kan worden gemaakt. In Ouwerkerk nog een slachtoffer gevonden Dinsdag 17 december is er nog een watersnoodslachtoffer opgegraven. Na de opgravingen in september kwamen er sterke aanwijzingen dat onder het watersnoodrampmonument op de begraafplaats in Ouwerkerk nog een slachtoffer moest liggen. Dat is inmiddels gevonden. De politie graaft niet alleen onbekende doden van de watersnoodramp op. Deze opgravingen zijn onderdeel van een breder programma waarin deskundigen de identiteit van onbekende doden in het hele land willen achterhalen. Zo werden in onze gemeente in september ook 11 onbekende doden opgegraven, waarvan vaststaat dat zij niet door de watersnoodramp omkwamen.

Politiek geïnteresseerd? Grijp uw kans!

Denk mee met de gemeenteraad via het BURGERINITIATIEF. De gemeenteraad biedt burgers de mogelijkheid zélf een voorstel of een onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen. Wie? Iedere inwoner vanaf 16 jaar, ondersteund door ten minste 50 personen van 16 jaar en ouder. Hoe? Schriftelijk indienen bij de burgemeester, vergezeld van een handtekeningenlijst (minimaal 50 personen met vermelding van naam en adres).

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Welke onderwerpen niet? Uw initiatiefvoorstel is vrij, maar er zijn enkele beperkingen: • onderwerpen waarover de gemeenteraad niet bevoegd is; • vragen over gemeentelijk beleid; • klachten over bestuurlijke en ambtelijke gedragingen; • bezwaar- en beroepschriften; • onderwerpen waarover de raad recent heeft besloten. Voor al deze zaken bestaan namelijk andere procedures. Informatie Raadsgriffier Teun van Oostenbrugge of waarnemend griffier Piet Verkaart helpt u graag verder op weg, tel. (0111) 452 000.

Nieuwe contactgegevens gemeentelijke belastingen

De gemeente Schouwen-Duiveland werkt op het gebied van belastingen samen met de gemeente Middelburg en Vlissingen. Dat betekent dat onze medewerkers nu werken vanuit het gemeentekantoor in Middelburg. U kunt op verschillende manieren contact opnemen: Telefonisch contact Hiervoor belt u met het nummer (0118) 675 000. Dit kan iedere werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur. Een brief of e-mail sturen U kunt uw brief sturen naar de Samenwerking Belastingen Middelburg – Vlissingen - Schouwen-Duiveland, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Stuurt u liever een e-mail? Dan kan dit naar het e-mailadres belastingen@middelburg.nl Persoonlijk langskomen Wilt u persoonlijk langskomen? Dat kan bij de balie burgerzaken in het gemeentehuis te Zierikzee. De medewerkers beantwoorden graag uw vragen en brengen u indien nodig in contact met medewerkers van de samenwerking in Middelburg. De openingstijden van de balie in Zierikzee vindt u op de website www.schouwen-duiveland.nl

Bekendmaking vaststellen gewijzigde belastingverordeningen 2014 De gemeenteraad stelde in de vergadering van 19 december 2013 de volgende verordeningen vast: • Eerste wijziging van de Verordening onroerendezaakbelastingen Schouwen-Duiveland 2014 • Eerste wijziging van de Verordening forensenbelasting Schouwen-Duiveland 2014 • Eerste wijziging van de Verordening toeristenbelasting Schouwen-Duiveland 2014 • Eerste wijziging van de Verordening watertoeristenbelasting Schouwen-Duiveland 2014 De aanpassing van de verordeningen forensenbelasting en onroerende-zaakbelastingen is het gevolg van herwaardering van de Wet waardering onroerende Zaken (WOZ). De wijzigingen hadden tot doel de tarieven van de OZB en de forensenbelasting op een zodanige wijze vast te stellen dat de gevolgen van de herwaardering Wet WOZ geen meer- of minderopbrengsten voor de gemeente opleveren. Daarnaast besloot de raad om het bedrag van de OZB-aanslagen niet meer af te ronden op hele euro’s. De reden voor de aanpassing van de verordeningen toeristen- en watertoeristenbelasting is een wijziging van de betalingstermijnen. Deze besluiten treden in werking twee dagen na die van de bekendmaking. De bekendmaking gebeurt door deze besluiten

op te nemen in “Wereldregio” van vrijdag 10 januari. De besluiten zijn op 20 december 2013 opgenomen in de bundel belastingverordeningen 2014 (een algemeen verkrijgbare uitgave). Deze ligt ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Ook kunt u de besluiten raadplegen via www. schouwen-duiveland.nl. De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2014.

Beleidsregels vastgesteld Fraudewet en Wet huisbezoeken Op 3 januari 2014 zijn de verordeningen Fraudewet gepubliceerd. In aanvulling daar op informeren wij u dat het college op 12 november 2013 de volgende beleidsregels Fraudewet en Wet huisbezoeken heeft vastgesteld: • Beleidsregels terugvordering WWB, IOAW en IOAZ 2014 • Beleidsregels bestuurlijke boete 2014 • Protocol Huisbezoeken 2014 vastgesteld. Deze beleidsregels zijn vastgesteld in afwachting van vaststelling van de verordeningen door de Raad op 19 december 2013. Nu de Raad de verordeningen heeft vastgesteld, zijn de beleidsregels ook vastgesteld. De beleidsregels gaan over het opleggen van een bestuurlijke boete, terugvordering van onterecht ontvangen uitkering en de werkwijze bij huisbezoeken. De beleidsregels treden de dag na publicatie in werking. Als u vragen heeft over de Fraudewet of Wet huisbezoeken kunt u meer lezen op de websites www.rijksoverheid.nl en www.weethoehetzit.nl of bellen naar de afdeling Werk, inkomen en zorg via telefoonnummer (0111) 452 254.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Schuddebeurs Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Schuddebeurs” van maandag 13 januari 2014 tot en met maandag 24 februari 2014 voor iedereen ter inzage ligt. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen via www.schouwenduiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien. Het plan. Het plangebied omvat de kern Schuddebeurs. De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door de Schouwsedijk aan de westzijde, de Hanenweg aan de noordzijde, de waterloop tussen de Kloosterweg en de Dreischorsedijk aan de oostzijde en de Roterijdijk en de Kloosterweg aan de zuidzijde. Het ontwerpbestemmingsplan “Schuddebeurs” is opgesteld met als doel te voldoen aan de actualisatie- verplichting in de Wet ruimtelijke ordening. Het doel van het actualisatietraject is te komen tot actuele juridische kaders die inspelen op de huidige situatie. Gezien het bijzondere karakter van Schuddebeurs en de wettelijke verplichting aandacht te besteden aan cultuurhistorie is een visie opgesteld. Deze visie heeft geleid tot enkele regels ter bescherming van de cultuurhistorische waarden en is als bijlage opgenomen in dit bestemmingsplan. Informatieavond. Op donderdag 13 februari zal er een informatieavond worden gehouden in het gemeentehuis. Om 19.30 uur bent u van harte welkom. Tijdens deze avond geven wij een korte toelichting op het plan en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Reageren. Van maandag 13 januari tot en met maandag 24 februari 2014 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad.


Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met Sander Eland op (0111) 452 428. Procedure. De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen uiterlijk op 24 april 2014 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging.

Beleef het landschap, beleef het buitengebied!

We hebben een prachtig en veelzijdig landschap op SchouwenDuiveland, een landschap om van te genieten. En waar u dat zoal van kunt doen, leest u iedere drie weken in de Wereldregio op de halve pagina over het Veelzijdig Landschap. Daarnaast zijn we ook in het veld actief aan de slag. We hebben vorig jaar een duurzame en herkenbare bank/picknickset ontwikkeld. Deze wordt in het komende jaar geplaatst op de allermooiste plekken, zodat u optimaal kunt genieten van het landschap. Ook als er een oude bank wordt vervangen, komt deze nieuwe ervoor in de plaats. Binnenkort worden de eerste banken in het buitengebied geplaatst. Te beginnen bij de nieuw ingerichte parkeerplaats bij de damaanzet van de Brouwersdam. Ook bij de zwaaikom in het havenkanaal en bij twee nog te realiseren uitkijkpunten aan de Zuidkust van Schouwen, in de directe omgeving van Zierikzee, komt een bank te staan. En dat is pas het begin. Uiteindelijk kunt u op heel Schouwen-Duiveland zittend op de nieuwe bank genieten van het landschap. Nieuwe locaties met een picknickbank Naast dat we zelf een idee hebben waar nieuwe banken moeten komen te staan, hebben we dat ook aan u gevraagd. Het ging toen specifiek om prachtige plekken in het buitengebied van Schouwen-Duiveland waar u er eentje mist. Van de 51 ingezonden locaties, zijn er nu zes gekozen verspreid over het hele eiland. Deze serie van zes wordt dit jaar geplaatst. Daarna maken we een nieuwe selectie van locaties waar we vervolgens in 2015 een bank plaatsen. De gekozen locaties zijn: 1. In de buurt van Ellemeet bij de koningslinde, langs het wandelpad dat deel uitmaakt van het wandelroutenetwerk. 2. Tussen Den Osse en Serooskerke, langs het fietspad waar de 3 grote watergangen samenkomen. 3. Bij de Kakkersweel, bij de Schouwsedijk, langs de weg Kerkwerve-Noordgouwe. 4. Bij de haven van Bommenede, waar je prachtig uitzicht hebt op de slikken van Bommenede, maar ook over de (waterrijke) polder. 5. Bij de Steenzwaan in de buurt van Nieuwerkerk. 6. Aan het eind van de Langeweg te Bruinisse, op de locatie waar je de dijk op gaat.

Wet Milieubeheer

Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Activiteitenbesluit • Uitbreiding inrichting met loods Kempensweg 4 te Nieuwerkerk. Stoken ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 2013: Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor: • Het verbranden van kerstbomen op 10 januari2014 Zuiddijk 4 te Dreischor.

Wijzigingen bestemmingsplan Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan vast te stellen voor: • Het bestaande kampeerterrein Rietdijk 12 te Zonnemaire. Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen van maandag 13 januari tot en met maandag 24 februari 2014 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.

Vaststelling wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening: • Het wijzigen van de bestemming “landbouw, veeteelt en tuinbouw” in de bestemming “woondoeleinden, erf en tuin” Hanenweg 9 te Noordgouwe. Ter inzage Dit besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van maandag 13 januari tot en met maandag 24 februari 2014 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Een wijzigingsbesluit dat is gebaseerd op artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl. Beroep Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd (dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 24 februari 2014 ) beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het plaatsen van een schutting Zuidweg 18 0020 te Zonnemaire op 30-12-2013; • Het vernieuwen van een dak Oudestraat 27 te Bruinisse op 31-12-2013; • Het vervangen van een terrasoverkapping Haven Zuidzijde 16 te Brouwershaven op 31-12-2013; • Het bouwen van een rundveestal Noord Hoge 6a te Sirjansland op 30-12-2013; • Het brandveilig gebruiken van een bedrijfspand Ruigendijkweg 1 te Zierikzee op 30-12-2013; • Het uitbreiden van een recreatiewoning Asterias 28 te Brouwershaven op 30-12-2013; • Het bouwen van een blokhut ten behoeve van een bed en breakfast Heuvelsweg 2 te Kerkwerve op 02-01-2014; • Het wijzigen van de bestemming Nieuwstraat 15 te Brouwershaven op 03-02-2014. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het gedeelte slopen van een pand Beddeweeg 8 te Zierikzee (verzonden 31-12-2013); • Het bouwen van een aanbouw Westerseweg 3 0057 te Burgh Haamstede (verzonden 31-12-2013); • Het verbouwen van een werkplaats Groene Weegje 23 te Zierikzee (verzonden 6-1-2014); • Het plaatsen schutting Boeijesbosch 28 te Burgh-Haamstede (verzonden 6-1-2013). Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W: • Het organiseren van een collecte t.b.v. Roparun in Bruinisse, Dreischor, Nieuwerkerk, Oosterland en Sirjansland van 3 t/m 8 maart 2014; • Het organiseren van een collecte t.b.v. de projectgroep Schouwen-Duiveland in Bruinisse, Burgh-Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Renesse en Zierikzee van 24 februari t/m 1 maart 2014; • Het venten van aardappelen in Dreischor op 17 januari 2014 van 17:00 tot 21:00 uur; • Het instellen van een inrijverbod voor de Hogezoom te Renesse ter hoogte van de kruising Jan van Renesseweg en Oude Moolweg te Renesse op 27, 28, 29 en 30 april 2014, 1, 2, 3 mei 2014;

• Het instellen van een inrijverbod voor de Zeeanemoonweg te Renesse ter hoogte van de kruising Zeelelieweg en Jan van Renesseweg te Renesse op 3 mei 2014 van 9:30 tot 16:30 uur; • Het instellen van een parkeerverbod op het achterste gedeelte van het parkeerterrein Hoofdpoortstraat te Zierikzee op 27, 28 en 29 juni 2014; • Het instellen van een inrijverbod te Burgh Haamstede, de Leliendaleweg op 2 augustus 2014 van 18.00 tot 21.00 uur, Burgh Haamstede, de Ring op 23 juli 2014 van 18.00 tot 21.00 uur en Zierikzee, de Klerksweg en de Boerenweg vanaf de Grevelingenstraat op 13 december 2014 van 13.00 tot 15.30 uur; • Het instellen van een inrijverbod op 4 juli 2014 Nieuwerkerk, Burg. Van Veenstraat (vanaf kruising met Deltastraat), Kerkring, Weststraat, Rehobothstraat, Schoolstraat en Poststraat van 12.00 tot 24.00 uur; • Het instellen van een inrijverbod op 5 juli 2014 Nieuwerkerk, Burg. Van Veenstraat (vanaf kruising met Deltastraat), Kerkring, Weststraat, Rehobothstraat, Schoolstraat en de Poststraat van 06.00 tot 20.00 uur; • Het instellen van een inrijverbod Burgh Haamstede, Burghse Ring noordzijde op 26 juli 2014 van 05.30 tot 20.00 uur. B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Een terras- en exploitatievergunning voor Dorpsstraat 10 te Sirjansland (verzonden 2-1-2014); • Het organiseren van diverse evenementen Rijksweg 6b te Oosterland op 25 januari, 2, 23, 24 mei, 20 en 21 juni, 26 en 27 september 2014 (verzonden 2-1-2014) • Het organiseren van een kindervakantieweek watermeterplein, evenemententerrein, Kerkring Renesse op 28, 29 en 30 april, 1, 2 en 3 mei 2014 (verzonden 2-1-2014); • Het organiseren van Deltaweek op 27, 28 en 29 juni 2014 van 8.00 tot 24.00 uur op de locatie Zierikzee, parkeerterrein Hoofdpoortstraat en ’t Luitje (verzonden 6-1-2014); • Het organiseren van een boekenmarkt op het Havenplein te Zierikzee op 9 augustus 2014 van 10.00 tot 18.00 uur (verzonden 6-1-2014); • Het verkopen van gebruikte kleding en tweedehands boeken op terrein Zandweg 30 te Zierikzee iedere vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur in 2014 (verzonden 6-1-2014); • Het organiseren van diverse hardloopwedstrijden in 2014, namelijk 18 januari Deltacross Boswachterij Westerschouwen van 12.00 tot 15.00 uur, 8 februari Zwaarste 10 van Zeeland Boswachterij Westerschouwen van 13.00 tot 16.00 uur, 8 maart Pannekoekenmolenloop Boswachterij Westerschouwen van 13.00 tot 16.00 uur, 23 juli Hotel Bom Bokaal loop centrum Burgh Haamstede van 18.00 tot 21.00 uur, 2 augustus Aemstierun centrum en buitengebied Burgh Haamstede van 18.00 tot 21.00 uur, 30 augustus Hyundai Halve Marathon Boswachterij Westerschouwen van 12.00 tot 15.00 uur, 8 november Mosselloop Boswachterij Westerschouwen van 11.00 tot 16.00 uur, 13 december Sport2000 Ten Miles Zierikzee Poortambacht en buitengebied van 13.00 tot 15.30 uur en 27 december Schuddebeurs bos, van 13.00 tot 15.30 uur (verzonden 6-1-2014); • Het organiseren van een snuffelmarkt op en rond de Burghse Ring te Burgh Haamstede op 26 juli 2014 van 8.30 tot 17.00 uur (verzonden 6-1-2014); • Een exploitatie- en terrasvergunning voor de inrichting Havenpark 26-28 te Zierikzee (verzonden 6-1-2014). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

gemeentenieuws nummer 2  
gemeentenieuws nummer 2  
Advertisement