Page 1

Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs Schouwen-Duiveland Wethouder onderwijs Jacqueline van Burg: “Door spreiding zorgen we voor een goede dekking zodat iedereen, waar je ook woont, toegang heeft tot onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderopvang. Door clustering borgen we de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de voorzieningen.�


Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aanleiding en feiten Visie Obase en Radar Kernwaarden voor oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen en toetsingscriteria Basisscholen van Schouwen-Duiveland FinanciĂŤn en duurzaamheid Vervolg


Aanleiding Strategische visie gemeente Schouwen-Duiveland ‘Tij van de toekomst’: * * * * *

Betaalbaarheid is gewaarborgd door bundeling; Bereikbaarheid is gewaarborgd door spreiding; Kinderopvang is verbonden aan de scholen Huisvesting is afgestemd op leerlingenaantal Van kwantiteit naar kwaliteit

Visie schoolbesturen en kinderopvang Schouwen-Duiveland

* Eilandelijke besturen Obase en Radar: bundeling en spreiding van locaties voor behoud en versterking kwaliteit onderwijs * Besturen met één school: behoud van scholen met kwalitatief en divers onderwijsaanbod * Kinderopvang: verbonden aan de scholen * Kwalitatieve schoolgebouwen voor toekomstbestendig onderwijs passend bij leerlingenaantal


Feiten en cijfers * * * *

21 scholen 7 schoolbesturen 18 gebouwen zijn meer dan 30 jaar oud 2.458 leerlingen op 1 oktober 2016 ten opzichte van 2013 (2.728) een daling van bijna 10%. Naar 2030 toe wordt nog een krimp van 7% extra verwacht. * Per 1 oktober 2016 is er 24% leegstand die doorgroeit naar 30% in 2030. * Boekwaarde gebouwen en gymzalen : â‚Ź 11,5 miljoen * Jaarlijkse kapitaallasten: ca. â‚Ź 850.000,-


Visie Obase en Radar


Kernwaarden (1) 1. Streven naar toekomstbestendige regioscholen en schoollocaties. Kwaliteit geborgd door omvang en flexibiliteit voor alle richtingen. 2. Combinatie van voorzieningen voor kinderen: in ieder geval worden scholen gecombineerd met voor- en naschoolse opvang plus kinderopvang. 3. EfficiÍnt gebruik maken van huisvestingscapaciteit: Oplossing voor ruimtetekort en –overschot zoeken in clusters.


Kernwaarden (2) 4. Duurzaam en toekomstbestendig bouwen: we gaan uit van beheersbare exploitatielasten, multifunctionaliteit, medegebruik en hergebruik. 5. Nieuwbouw en revitalisatie: we investeren in nieuwbouw ĂŠn renovatie/revitalisatie.


Toetsingscriteria Gezamenlijk zijn de schoolgebouwen op basis van gegevens van zowel gemeente als schoolbesturen beoordeeld op: 1. Kwaliteit: functionele en technische kwaliteit voor onderwijs en multifunctioneel gebruik. 2. FinanciĂŤn: energie- en onderhoudslasten in verhouding tot gebouwcapaciteit. 3. Vraag en aanbod: verhouding tussen gebouwcapaciteit en ruimtebehoefte van de school Alle gebouwen zijn gescoord naar landelijke cijfers. In de kansenkaarten scoren ze groen, oranje of rood op elk van de drie punten.


Oplossingsrichtingen De gekozen oplossingsrichtingen verschillen in basis- en voorkeurscenario en zijn voor de locaties geprioriteerd naar korte, middellange en lange termijn (rood: 2020, oranje: 2020-2025 en groen: 2025 e.v.). Oplossingsrichting Financieel uitgangspunt Instandhouden

Afschrijftermijn

-

Verantwoordelijk Schoolbestuur

Nieuwbouw

Normvergoeding verordening

40 jaar

Gemeente

Revitalisatie

70% Normvergoeding

30 jaar

Gemeente

Renovatie

30% Normvergoeding

20 jaar

Gemeente

Functionele aanpassing

10% Normvergoeding

20 jaar

Gemeente

Afstoten

-

Schoolbestuur


Basisscholen van SchouwenDuiveland


Cluster Noord-west


Oplossingen Noord-west SCHOOLBESTUUR

SCHOOL – NOORDWEST

BASIS SCENARIO

JAAR

Radar

Helchersee

Revitalisatie

2018

Obase

De Schoener

Beperkte renovatie

2019

Radar

Zonnewijzer

Beperkte renovatie

2019

Radar

Onder de Wieken

Obase Obase

Beperkte renovatie Beperkte De Kirreweie renovatie 't Staepel'of

Beperkte renovatie

€ TOTAAL NOORDWEST

VOORKEURSSCENARIO

Nieuwbouw op 2 locaties voor alle leerlingen in noord-west. Waarbij oog is voor eventuele ‘afvloeiing’ van leerlingen € 2.220.000 naar andere clusters. In de uitvoeringsfase 2022 geven schoolbesturen en gemeente nader invulling aan de exacte locatie, in afstemming met cluster oost en zuid. 2022 2022

€ TOTAAL – JAAR NOORDWEST

€ 3.760.000 2021

Incl. + dzh: € 4.470.000


Cluster Oost


Oplossingen Oost (1) SCHOOLBESTUUR

BASIS SCENARIO

JAAR

Ver. tot het verstr. van b.o. op ref. DS J. Bogerman grondsl. te Oosterland

Beperkte renovatie

2025

Obase

De Oosterburcht

Beperkte renovatie

2023

Obase

Basisschool Duiveland – Nieuwerkerk

Beperkte renovatie

2020

VCPOZ

School Met De Bijbel

Beperkte renovatie

2025

Obase

De Klimop

In stand houden

-

SCHOOL - OOST

€ TOTAAL OOST

VOORKEURSSCENARIO

JAAR

€ TOTAAL OOST

Nieuwbouw op 1 of 2 locaties waarbij oog is voor eventuele ‘afvloeiing’ van € 5.920.000 leerlingen naar andere clusters. In de uitvoeringsfase geven schoolbesturen en 2020 / € 2.620.000 Incl. + dzh: 2025 gemeente nader invulling aan de exacte € 7.220.000 locatie, in afstemming met cluster noordwest en zuid.


Oplossingen Oost (2) SCHOOLBESTUUR

SCHOOL OOST

BASIS SCENARIO

JAAR

Stichting tot het verstrekken onderw. op Gereform. grondslag

DS P. van Dijkeschool

In stand houden

-

Obase Ver. bevordering Chr. Onderw. te Bruinisse

€ TOTAAL OOST

VOORKEURSSCENARIO

In stand houden

JAAR

€ TOTAAL OOST

€ 5.920.000

De Meerpaal

Op Dreef

Beperkte renovatie

Beperkte renovatie

€ 2.620.000

Incl. + dzh: € 7.220.000

2025

2025

Revitalisatie

2022

Revitalisatie

2022


Cluster Zuid


Oplossingen Zuid


Conclusies basis- of voorkeursscenario Realisatie kernwaarden basis scenario

Realisatie kernwaarden voorkeursscenario

1. Geen sprake van regioscholen/ toekomstbestendige schoollocaties.

1. Realisatie van regioscholen/ toekomstbestendige schoollocaties.

2. Er worden ingrepen gedaan om het combineren van voorzieningen voor kinderen beter te faciliteren.

2. Het combineren van voorzieningen voor kinderen wordt optimaal gefaciliteerd.

3. Beperkt efficiënt gebruik van huisvestingscapaciteit mogelijk. Ruimteoverschot wordt niet teruggebracht.

3. Efficiënt gebruik van huisvestingscapaciteit mogelijk. Ruimteoverschot wordt teruggebracht. Schommelingen in vraag en aanbod tussen denominaties kan goed worden opgevangen.

4. Geen impuls voor duurzaam en toekomstbestendig bouwen – bijvoorbeeld flexibiliteit en beheersbare exploitatie kosten.

4. Er wordt duurzaam en toekomstbestendig gebouwd – bijvoorbeeld flexibiliteit en beheersbare exploitatie kosten.

5. De technische kwaliteit wordt beperkt verbeterd.

5. De technische en functionele kwaliteit wordt sterk verbeterd.


Financiën en duurzaamheid (1) Financiën Norm gemeentelijke verordening (€ 1.350,- p/m2) schiet tekort, Kwaliteitskader (€ 2.300,- p/m2) is niet reëel. Voorstel: € 1.600,- p/m2 beschikbaar, is gekoppeld aan eisen Bouwbesluit 2015 (is duurzaam). Extra duurzaamheidsmaatregelen bekostigd door schoolbesturen wanneer dit kostenneutraal gerealiseerd kan worden.


Financiën en duurzaamheid (2) Totale kosten Scenario

Kosten

Basisscenario

€ 6.180.000,-

Voorkeursscenario volgens norm verordening

€ 12.000.000,-

Voorkeursscenario plus duurzaamheid

€ 14.460.000,-

Impact gemeentelijke begroting 15 jaar Scenario

Gem. per jaar

Basisscenario

€ 301.528

Voorkeursscenario volgens norm verordening

€ 487.112

Voorkeursscenario plus duurzaamheid

€ 574.929


Vervolg Visie gemeente

Visie schoolbesturen √

√ Beleidskader IHP * Besluitvorming op concrete plannen

Samen

Besluitvorming op concrete plannen

Concrete uitvoeringsplannen * 20 april 2017 besluitvorming gemeenteraad

Integraal huisvestingsplan basisonderwijs  
Integraal huisvestingsplan basisonderwijs  
Advertisement