Page 1

Week 9 • 2014

Gemeente Schouwen-Duiveland Laan van Saint Hilaire 2 4301 SH Zierikzee Postbus 5555 4300 JA Zierikzee Telefoon (0111) 452 000

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente over politiek, beleid en inspraak

E-mail: gemeente@ schouwen-duiveland.nl De weekfoto Foto: Jannie Timmer Heeft u een leuke foto? Mail naar info@wereldregio.nl

Spreekuur

Maandag 3 maart houdt het college van burgemeester en wethouders spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0111) 452 376; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt een half uur gerekend.

Wat vindt de Rekenkamercommissie?

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft net als alle andere gemeenten in Nederland een rekenkamer. De rekenkamercommissie bestaat uit de voorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties en voert periodiek een onderzoek uit. Deze keer richt het onderzoek zich op de ruimtelijke planning in de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarbij is onderzocht of de huidige werkwijze van de ontwikkeling van visies en plannen nog aansluit op de dynamiek in de samenleving. De rekenkamercommissie presenteert op 3 maart om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis het onderzoeksrapport. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek worden dan toegelicht. Daarna overhandigt de voorzitter van de rekenkamercommissie, mevrouw Van Burg, de eerste exemplaren van het rapport aan een vertegenwoordiger van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Wat er met de conclusies en aanbevelingen verder gebeurt, bepaalt de nieuw te kiezen gemeenteraad in de vergadering van 24 april 2014. Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft u wel interesse in het rapport? Op 4 maart is het rapport te vinden op de website www.schouwen-duiveland.nl.

Masterclass subsidies, neemt u deel?

Wist u dat er ongeveer 1.500 verschillende subsidieregelingen bestaan voor ondernemers en instellingen? En dat de gezamenlijke waarde € 15 miljard per jaar is? En wilt u zich oriënteren op subsidiemogelijkheden en andere stimuleringsregelingen? Dat kan via de masterclass subsidies op 25 maart die gemeente Schouwen-Duiveland, DRV Subsidie Advies en Rabobank Oosterschelde organiseren. Eventueel kunt u nadien ook deelnemen aan een gratis en vrijblijvend subsidiespreekuur bij DRV, dat in de weken nadien wordt ingepland. Uw persoonlijke situatie staat daarbij centraal. Voor meer informatie en om uzelf aan te melden kijk dan op de website www.schouwen-duiveland.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, geef u snel op want vol=vol.

Nieuwe exposities

Vanaf 3 maart tot 18 april 2014 exposeren Ena van Bockel Rivera en Marijke Lamboo in het gemeentehuis. Ena van Bockel Het werk van Ena van Bockel bestaat uit zijde schilderijen, tekeningen, aquarellen en keramieke beelden. In de expositie Zeeland Zwart Wit is de kunstenares geïnspireerd door een achtergebleven doos met foto’s op een zolder van een verloren boerderij. De foto’s gaan over bezittingen en levens die zijn weggevaagd door overstromingen. Wat de kunstenares het meest ontroerde waren de foto’s over de watersnood in Zeeland waar vrouwen in klederdracht uit het water worden gered, Zeeuwse paarden die dwalen tussen het puin en de prachtige boerderijen die verloren zijn gegaan door het water. Deze drie thema’s heeft

Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

zij in haar keramieke beelden en schilderijen gebruikt en symboliseren in haar ogen de ziel van Zeeland. Marijke Lamboo Marijke Lamboo is zeer veelzijdig. Haar ruimtelijk werk is van steen (meest abstract), brons (mens- en dierfiguren) of keramiek (o.a. dikke mamma’s, schalen, broches en kettingen). Ook maakt zij broches en schalen van uit papier-maché. In het platte vlak werkt zij vooral met collagetechnieken, bij voorkeur met zijdevloei. Daarmee maakt zij landschappen of meer abstracte collages, waarbij ze zich laat inspireren door onderwerpen die haar op dat moment persoonlijk erg bezig houden. Marijke maakt uit keramiek vooral veel vrolijke dierfiguren, zogenaamde “feestbeesten”, zowel Raku gestookt als gewoon geglazuurd. Voor deze expositie heeft ze een speciaal kamerscherm van keramiek gemaakt.

Neemt u ook deel aan de dag van het veelzijdig landschap?

Strand, bos, duinen, polders, allemaal totaal verschillende landschapstypen en te vinden op Schouwen-Duiveland. Het veelzijdige landschap is dan ook een van de belangrijkste elementen die ons eiland zo bijzonder en aantrekkelijk maakt. Om te wonen en om te bezoeken. Om daar de aandacht op te richten organiseert op 19 april de gemeente samen met o.a. WereldRegio en de VVV de dag van het veelzijdig landschap. Iedereen is welkom, zowel inwoners als toeristen. Het terrein rondom de Molenberg in Burgh Haamstede wordt door tal van organisaties ingevuld met een informatieplein, doeplein en culinair plein. Allemaal gekoppeld aan het thema landschap. Meedoen? Denkt u nu, daar hoor mijn organisatie ook bij, neem dan contact op met Peter van Sante. Hij is bereikbaar op (0111) 452 422 of peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl.

Nieuwe leden in de Wmoadviesraad SchouwenDuiveland Per 1 januari 2014 zijn de dames Den Boer, Douma en Kostense en de heren Van Breen en Greijn benoemd als nieuw lid van de Wmo-adviesraad. We hebben van drie leden afscheid genomen. De adviesraad bestaat nu uit 13 leden en een onafhankelijk voorzitter. Op www.schouwen-duiveland.nl kunt u zien wie er allemaal in de Wmo-adviesraad zitten. Waarom De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders over allerlei Wmo-zaken en over onderwerpen binnen de maatschappelijke ondersteuning, zorg voor jeugd, inkomensvoorziening en participatie. Op deze manier willen zij een steentje bijdragen aan het doel dat mensen zo lang mogelijk op eigen benen kunnen staan, blijven meedoen in de maatschappij en in hun eigen omgeving kunnen wonen. Komt u ook? De raad vergadert 6 keer per jaar, op maandagmiddag vanaf 15.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u ook eens een bijeenkomst bijwonen? U bent altijd van harte welkom! We horen uw mening graag. Er is ook spreekrecht voor mensen op de publieke tribune. Kortom, dit is een goede gelegenheid om uw mening te laten horen. Activiteiten De adviesraad organiseert ook jaarlijks één of twee informatieve bijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. De eerstvolgende is op maandagavond 26 mei. We

Rioleringswerkzaamheden Brouwershaven en Zierikzee

Vanaf week 6 tot eind april 2014 worden er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd op de volgende locaties:

Brouwershaven, Voorburglaan: Vervangen van vuilwaterriool en aanbrengen van regenwaterriool; Gestart week 6 Zierikzee, Grachtweg (Caustraat tot Maltastraat): Vervangen van vuilwaterriool en aanbrengen van regenwaterriool; Start week 10 Omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over afsluitingen en uitvoeringsplanning. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de heer Erik de Wit van aannemingsbedrijf De Voogd op telefoonnummer 06 46 13 18 38. maken binnenkort bekend welk thema we dan behandelen. De vergaderagenda kunt u lezen op de website. Vergaderingen worden ook aangekondigd via de gemeenterubriek in de Wereldregio en via twitter @wmoraadsd. Graag tot ziens!

Uw aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

Binnenkort wordt voor eerste keer de aanslag gemeentelijke belastingen vanuit het samenwerkingsverband aan u verstuurd. Op de envelop die u ontvangt, staan daarom naast het logo van de gemeente Schouwen-Duiveland ook de logo’s van de gemeenten Middelburg en Vlissingen. Bij de aanslag ontvangt u een flyer met de belangrijkste informatie over de belastingen. Omdat we samenwerken vindt u de flyer, aanvullende informatie en de contactgegevens op de website van de gemeente Middelburg www.middelburg.nl

Parkeerverbod Havenplein en Havenpark van kracht Het Havenplein en Havenpark, een gebied met recreërende binnenstadsbezoekers, terrassen en spelende kinderen bij het waterelement. Maar ook een gebied waar helaas nog steeds volop wordt geparkeerd. Om dit parkeren te stoppen heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen. Tegen dit besluit zijn geen bezwaren ingediend en deze week zijn de borden geplaatst. Het verbod is nu officieel van kracht.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Zierikzee 2014 Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Zierikzee 2014 van maandag 3 maart tot en met maandag 14 april 2014 voor iedereen ter inzage ligt. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen via www.schouwenduiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.


Het plan. Het huidige bestemmingsplan, Bedrijventerreinen Zierikzee 2004, is toe aan actualisatie. Iedere tien jaar actualiseren we namelijk onze bestemmingsplannen. Dit zijn we ook volgens de wet verplicht. Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de volgende bedrijventerreinen in en grenzend aan de kern van Zierikzee: • Boerenweg • Haringvlietplein • Groeneweegje ('t Sas) • Zuidhoek • Straalweg I • Straalweg II Het terrein Business Park Zierikzee grenst ook aan de kern Zierikzee, maar is niet aan het plangebied toegevoegd. De bestemmingsplanregeling voor dit terrein is medio 2011 vastgesteld en daarbij ook niet vergelijkbaar met andere bedrijventerreinen in het plangebied. Het bestemmingsplan wordt opgesteld om de huidige regeling te actualiseren. De actualisatie houdt in dat in het nieuwe plan: • de geldende regeling is aangepast aan de huidige maatschappelijke normen over wat er in een bestemmingsplan vastgelegd dient te worden; • gewijzigd vastgesteld provinciaal en gemeentelijk beleid is verwerkt; • de in de afgelopen 10 jaar vastgestelde herzieningen, verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen zijn verwerkt. De terreinen Haringvlietplein en Groeneweegje (’t Sas), welke onderdeel uitmaken van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zierikzee 2014, worden in de komende jaren geherstructureerd. Omdat op dit moment de toekomstvisie voor beide terreinen nader wordt uitgewerkt, bestemmen wij deze terreinen nu volgens de huidige regeling. In een later stadium wanneer de planvorming definitief is, wordt voor deze terreinen een aparte ruimtelijke procedure doorlopen. Reageren. Van maandag 3 maart tot en met maandag 14 april 2014 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u telefonisch een afspraak te maken met Brechje van Gils op (0111) 452 255. Procedure. De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen uiterlijk op 26 juni 2014 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging.

Wet Milieubeheer

Ontwerpbeschikking maatwerk Burgemeester en wethouders zijn voornemens maatwerkvoorschriften te stellen voor: • De Zeeuwse Taveerne Visstraat 5 te Zierikzee. Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen van maandag 3 maart tot en met maandag 14 april 2014 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl. Stoken ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 2014: Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor: • Perceel DVL Sectie G, nummer 167 Galgeweg te Nieuwerkerk; • Veerdijk 4 te Zonnemaire.

Wijzigingen bestemmingsplan Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan vast te stellen voor: • Het wijzigen van een recreatiewoning naar de bestemming

Gemeenteraadsverkiezingen

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?

Neem uw stempas en legitimatiebewijs mee als u gaat stemmen Op 4 maart heeft iedereen die mag stemmen de stempas ontvangen. Zonder stempas kunt u namelijk niet stemmen. Daarnaast moet u ook een geldig identiteitsbewijs meenemen (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar het stembureau. Deze mag niet meer dan 5 jaar verlopen zijn.

11 maart: politieke markt en slotdebat in het gemeentehuis!

Weet u nog niet op welke partij u moet stemmen? Kom dan op 11 maart naar de politieke markt in het gemeentehuis. Vanaf 15.00 uur zijn de partijen beneden in de hal aanwezig om u alles te vertellen over hun plannen voor de toekomst. Aansluitend vindt ‘s avonds vanaf 19.00 uur het slotdebat plaats, de kans om de partijen live in actie zien!

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de verkiezingen of wilt u meer informatie kijk dan op www.schouwen-duiveland.nl bij Inwoner onder de knop Bestuur en Organisatie. Ook op site van de kiesraad, www.kiesraad.nl is veel algemene informatie te vinden. Mocht het antwoord of de informatie er niet bij staan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken via burgerzaken@ schouwenduiveland.nl. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen graag! “Wonen”en verplaatsen bouwvlak op het perceel plaatselijk bekend Westerschouwen, sectie L nr. 620, Hoogenboomlaan 13d te Renesse. Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen van maandag 3 maart tot en met maandag 14 april 2014 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen • Het vernieuwen van een dak Dorpsring 33 te Noordwelle op 17-02-2014; • Het plaatsen van een hobbykas Ridderweg 8b te Ellemeet op14-02-2014; • Het plaatsen van een berging en het uitbreiden van een recreatiewoning Het Baken 114 te Scharendijke op 14-02-2014; • Het bouwen van een schuur Stoofweg 3 Zonnemaire op 18-02-2014; • Het legaliseren van een bestaande propaantank en vervangen van een mestsilo Lange Blokweg 41a te Zierikzee op 18-02-2014; • Het bouwen van een gastenverblijf Laone 21 te Renesse op 19-02-2014; • Het aanleggen van een uitrit J.J. Boeijesweg 4a te Burgh Haamstede op 20-02-2014; • Het bouwen van 4 recreatiewoningen aan de Steenweg (nabij 14) te Burgh Haamstede op 20-02-2014; • Het bouwen van 4 kampeerhuisjes aan de Steenweg (nabij 14) te Burgh-Haamstede op 20-02-2014; • Het bouwen van 2 woningen J.J. Boeijesweg 23-25 te Burgh Haamstede op 20-02-2014. Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.9 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen: • Het veranderen van een aanbouw en het plaatsen van een schuur Driekoningenlaan 29 te Zierikzee; • Het verhogen dak pht-loods Deltastraat 23 te Zierikzee. Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen: • Het slopen en bouwen van een woning, het realiseren van een pension/logiesgebouw en het bouwen van een loods Slikweg 7 te Kerkwerve. Tegelijkertijd met de ontwerp omgevingsvergunning

ligt ook de ontwerp verklaring van geen bedenkingen Natuurbeschermingswet ter inzage. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 3 maart tot en met maandag 14 april 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252. C. Verlengen beslistermijn Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: • Voor het veranderen van een aanbouw en het plaatsen van een schuur Driekongenlaan 29 te Zierikzee ontvangen op 09-12-2013. • Voor het verhogen dak van de pht-loods Deltastraat 23 te Zierikzee ontvangen op 17-01-2014. De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er een positief besluit op de aanvraag wordt genomen. D. Verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning hebben verleend voor: • Het herbouwen van en woning Duinweg 6 te Renesse (verzonden 18-02-2014); • Het bouwen van een luchtsluis Appelmarkt 10 te Zierikzee (verzonden 10-02-2014); • Het plaatsen van gevelreclame Grachtweg 23 te Zierikzee (verzonden 19-02-2014); • Het plaatsen van 2 bouwborden nabij hoek Houwersweg /Nieuwe Koolweg en hoek Houwersweg te Zierikzee (verzonden 19-02-2014); • Het verbouwen van een schuur tot woning Dijkstraat 20 te Scharendijkr (verzonden 21-02-2014. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze vergunningen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk worden ingediend. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

De openingstijden van de balies zijn gewijzigd. Ook kunt u langskomen op afspraak. Kijk op www.schouwen-duiveland.nl


Overige vergunningen

A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten door B&W: • Het innemen van een standplaats (bloemenhandel) in Bruinisse, Kerkplein op woensdagen van 08.00 tot 13.00 uur (verzonden 18-02-2014); • Het organiseren van een Benefietsevenement op 12 april 2014 van 10.00 tot 17.00 uur vanaf het Havenplein en Onder de Beuze te Zierikzee (verzonden 18-02-2014); • Het innemen van een standplaats (groente en fruit) in Bruinisse, Kerkplein op woensdagen van 08.00 tot 13.00 uur (verzonden 18-02-2014); • Het instellen van een inrijverbod op 9 mei 2014 van 07.00 uur tot 19.00 uur Westenschouwen, Lageweg vanaf de Kraaijensteinweg tot aan Camping de Meypacht, de Steenweg vanaf de Irisweg richting Lageweg en de Westenschouwenseweg; • Het instellen van een inrijverbod op 5 juli 2014 van 7.30 uur tot 16.00 uur Oosterland, Markt en Groenendaal; • Het venten met oliebollen op 25 oktober 2014 in Nieuwerkerk en Oosterland (verzonden 20-02-2014); • Het organiseren van een snuffelmarkt op 31 mei 2014 onder de Beuze in Zierikzee (verzonden 21-02-2014); • Het organiseren van 2 snuffelmarkten op 31 mei en 13 september 2014 Deensestraat 11 te Ellemeet (verzonden 21-02-2014); • Het instellen van een inrijverbod op 26 april 2014 voor de Deltastraat vanaf de Burgemeester van Veenstraat, Poststraat en de Stationsstraat vanaf de Deltastraat te Nieuwerkerk van 9.00 uur tot 19.00 uur; • Het houden van een militaire oefening van de Koninklijke Landmacht van 3 tot met 5 maart 2014;

• Het innemen van een standplaats op parkeerterrein Kriekemeet te Burgh Haamstede op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 maart tot en met 30 september van 12.00 tot 20.00 uur (verzonden 24-02-2014). B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: • Het organiseren van theaterfestival Club Zonnemaire, Schapenweg 1 te Zonnemaire, op 21 en 22 juni 2014 van 11.00 tot 01.00 uur (verzonden 18-02-2014); • Een terras- en exploitatievergunning voor de horecainrichting Havenplein 25 te Zierikzee (verzonden 18-02-2014); • Een standplaatsvergunning voor een circus op het evenemententerrein Hatfieldpark te Zierikzee van 16 april tot en met 21 april 2014 (verzonden 18-02-2014); • Het organiseren van een snuffelmarkt op 9 mei 2014 Westenschouwenseweg- Lageweg te Burgh-Haamstede (verzonden 20-02-2014); • Het organiseren van een snuffelmarkt op 5 juli 2014 op de Markt en Groenendaal te Oosterland (verzonden 20-02-2014); • Het organiseren van Endurance Zeeland op 27 april 2014 van 09.00 uur tot 20.00 uur omgeving Renesse en Westerschouwen (verzonden 20-02-2014); • Het organiseren van een kinderkledingbeurs op 5 april 2014 en 4 oktober 2014 Hatfieldpark 1-2 te Zierikzee (verzonden 20-02-2014); • Het organiseren van een snuffelmarkt op 1 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur Korte Reke 1 te Renesse (verzonden 20-02-2014); • Het vieren van Koningsdag op 26 april 2014 in de kern van Nieuwerkerk (verzonden 21-02-2014);

• Het organiseren van een promotiedag Specsavers op Havenplein te Zierikzee op 1 maart 2014 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 24-02-2014). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten.

Digitaal indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

Gemeentenieuws nummer 9